خرداد 12 دریافت: 1395 اسفند 15 پذیرش: 1395 نیازهای محور. 2 Reusing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "خرداد 12 دریافت: 1395 اسفند 15 پذیرش: 1395 نیازهای محور. 2 Reusing"

Transcript

1 امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه 14 تا 3 صفحات 1397 سال 1 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: /mej یک مفهومی طراحی فرآیند در تکرارپذیری کاهش منظور به محور اصل طراحی روش از استفاده پیچیده سامانه * علیپور علیرضا آشتیانی شاهی محمدعلی ایران تهران اشتر مالک صنعتی دانشگاه هوافضا مهندسی دانشکده نخستین که میباشد جزئیات طراحی و اولیه طراحی مفهومی طراحی بخش سه دربردارنده پیچیده سامانه یک طراحی فرآیند چکیده: و مصوفی سوخت کاهش محیطزیست با سازگاری همچون معیارهایی گذشته سالهای در است. مفهومی طراحی فرایند آن مهمترین و زیبایی و عملکرد اطمینان قابلیت ماندگاری همچون طراحی سنتی معیارهای به غیره و بازیافتپذیری خانوادگی طراحی طراحی زمان بنابراین شدهاست. آن مفهومی طراحی فرآیند شدن پیچیده و محصول یک نیازمندیهای بین همگیرایی افزایش سبب که شدهاست افزوده توانایی سنتی و نوین نیازهای همزمان اجابت ضمن که هستند پیچیده سامانههای طراحی برای نوین روشهای بکارگیری نیازمند طراحان در محور اصل طراحی روش از بهرهگیری تحقیق این از هدف باشد. داشته نیز را محصول طراحی فرآیند در پیچیدگی و تکرارپذیری کاهش متوازن اجابت و تکرار میزان کاهش مناسب پیکربندی انتخاب در روش این کارایی میزان تا است هواپیما یک دم مفهومی طراحی فرآیند تابع ارتقا روش از طراحی شاخصهای به مشتری نیازمندی تبدیل برای راستا همین در دهد. قرار ارزیابی مورد را هواپیما دم نیازمندیهای به تأثیر محور اصل طراحی و کیفیت تابع ارتقاء روش ترکیب که است این نشاندهنده تحقیق این نتایج شدهاست. گرفته بهره نیز کیفیت دارد. طرح مناسب انتخاب نهایت در و مشتری نیازهای مناسب شناسایی تکرارپذیری کاهش خالقیت افزایش بر سزایی داوری: تاریخچه 1395 خرداد 12 دریافت: 1395 دی 28 بازنگری: 1395 اسفند 15 پذیرش: 1395 اسفند 23 آنالین: ارائه کليدي: کلمات مفهومی طراحی طراحی فرآیند در تکرار مشتری نیازهای محور اصل طراحی کیفیت تابع ارتقاء روش 1-1 مقدمه عموما غیره( و خودرو هواپیما )مانند پیچیده سامانه یک طراحی فرآیند آغاز نیازها شناسایی با فرآیند این است. همراه متعدد تکرار حلقههای با اجابت و مناسب پاسخ کردن پیدا جهت فعالیتها سری یک انجام با و خاتمه محصول آن مشخصات تعیین با نهایت در و میرود پیش نیازمندیها بخش سه از پیچیده سامانه یک طراحی فرآیند کلی طور به ]1[. مییابد طراحی است. شده تشکیل جزئیات طراحی و اولیه طراحی مفهومی طراحی فرآیند از گام مهمترین و اولین عنوان به میتوان را محصول یک مفهومی طراحی فرآیند طی در آورد. شمار به محصول آن توسعه و تولید طراحی سامانه توسعه زمانی جدول و هزینه کلی مشخصات و شکل مفهومی مسأله تعریف مفهومی طراحی فرآیند شروع نقطه میشود. تعیین نظر مورد واقع در است. نظر مورد محصول برای موجود نیازهای شناسایی و طراحی طراحی پیشروی مسیر انتخاب را مفهومی طراحی ابتدایی وظیفه میتوان جوابگوی که نحوی به محصول برای مناسب پیکربندی انتخاب و توسعه ]2[. نمود بیان باشد شده تعیین نیازهای سزایی به تأثیر میشود گرفته مفهومی طراحی فاز در که تصمیمهایی خواهد محصول یک محیطی زیست تأثیرات و ایمنی عملکرد هزینه در در طراحی از بخش این در شده اتخاذ تصمیمهای که شده داده نشان داشت. مکاتبات: عهدهدار نویسنده اساس این بر است. تأثیرگذار محصول کلی هزینه درصد 75 از بیش تعیین مفهومی طراحی فرآیند بهتر هرچه انجام برای مناسب ابزارهای از استفاده منظور این به است. گرفته قرار مهندسین و طراحان توجه مورد بسیار امروزه شده اخذ تصمیمهای تأثیر خصوص در مختلفی تحقیقات اخیر دهه دو در پذیرفته صورت طراحی دستی پایین فعالیتهای بر مفهومی طراحی فاز در اصل طراحی روش قبیل )از جدید و متنوع روشهای ابداع آن نتیجه که زمینه این در همزمان( مهندسی و کیفیت تابع ارتقا روش 1 تریز روش محور ]3[. است بوده دگرگونیهای دستخوش اخیر دهه دو طی پیچیده محصوالت طراحی قبیل از مفاهیمی سنتی طراحیهای در دیگر عبارت به است. شده زیادی اهمیت از زیبایی و مأموریت انجام توانایی اطمینان قابلیت ماندگاری و دوام از جدیدی معیارهایی اخیر سالهای در که حالی در بودند برخوردار بیشتری مصرف کاهش رقابتپذیری قابلیت زیست محیط با سازگاری میزان قبیل عمر چرخه انتهای در 2 مجدد استفاده قابلیت یا و بازیافتپذیری سوخت ]4[. است شده اضافه شده بیان سنتی معیارهای به محصول سنتی و نوین نیازهای پیچیده سامانه یک طراحی در موارد از بسیاری در باعث است ممکن آنها از هرکدام تقویت واقع در هستند. یکدیگر با تضاد در است حالی در این شود. دیگر گروه نیازمندی اجابت در محدودیتهایی ایجاد 1 TRIZ 2 Reusing 3

2 Fig. 1. Design Process in Axiomatic Design approach که با توجه به معیارها و نیازمندی مشتری از یک سو و طراحی یک محصول موفق هر دو گروه از این نیازمندیها باید در حد مطلوبی در فرآیند طراحی محصول تأمین شوند بدون اینکه برای نیازمندیهای گروه دیگر ایجاد محدودیت کنند. مجموعه دم در هواپیما یکی از فرآیندهای پیچیده انتخاب و تصمیمگیری را به خود اختصاص داده است به عبارت دیگر امروزه عالوه بر معیار پایداری و کنترل )معیار سنتی( معیارهایی از قبیل قابلیت حفظ تعادل قابلیت مانوردهی وزن سازه زیبایی ظاهری )معیارهای نوین( نیز مورد توجه طراحان قرار گرفته است. بدیهی است عدم توجه همزمان به معیارهای فوق در فرآیند طراحی مجموعه دم میتواند موجب افزایش حلقههای تکرار )افزایش هزینه( در فرآیند طراحی گردد. بر این اساس در این تحقیق از روش طراحی اصل محور در فرآیند طراحی مفهومی مجموعه دم یک هواپیما استفاده شده و تأثیر آن در کاهش فرآیند تکرار و کاهش همگیرایی 1 بین نیازهای عملکردی )به کمک اصل استقالل( و همچنین انتخاب پیکربندی مناسب )با بهرهگیری از روش ارتقا تابع کیفیت و اصل اطالعات( مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. 2-2 طراحی اصل محور طراحی یک محصول که قادر به اجابت کلیه نیازمندیهای تعیین شده از سوی مشتری باشد تابعی از فرآیند پیچیده تصمیمگیری و انتخاب صحیح پارامترهای طراحی در طول فرآیند طراحی است. در واقع هر تصمیم اشتباه و یا انتخاب نامناسب میتواند مانعی برای موفقیت محصول باشد. تاکنون روشهای متعددی در این زمینه ارائه شده که یکی از آنها روش طراحی اصل محور 2 است ]5[. نظریه طراحی اصل محور همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است فرآیند طراحی را به صورت نگاشت از»چه چیزی را باید به دست آورد» 3 به»چگونه باید به دست آورد» 4 و از میان چهار دامنه نیازهای 8 مشتری 5 نیازهای عملکردی 6 پارامترهای طراحی 7 و متغیرهای فرآیندی توصیف میکند. در واقع روش طراحی اصل محور فرآیند طراحی را با این سوال که چه چیزی را میخواهیم به دست آوریم آغاز و با پاسخ به این سوال که چگونه خواسته ما تحقق پیدا میکند به پایان میرسد ]6[. طراحی اصل محور یک ابزار طراحی برای حل گرههای طراحی به صورت سازمان یافته و مؤثر از راه تبدیل نیازهای مشتری به نیازمندیهای عملکردی پارامترهای طراحی و متغیرهای- فرآیندی میباشد ]4[. هدف شکل 1: روند کلی طراحی در روش طراحی اصل محور نهایی طراحی اصل محور این است که پایههای علمی برای فرآیند طراحی ایجاد نموده و فعالیت طراحی را با مجهز نمودن طراحان به یک بنیان نظری بهبود دهد بنیانی که مبتنی بر روند فکری استداللی و ابزار منطق است. به بیان دیگر طراحی اصل محور میتواند جستجوی تصادفی را کاهش داده از میزان سعی و خطا در فرآیند طراحی بکاهد و طرح مناسب را از میان طرحهای ارائه شده انتخاب نموده و در نهایت با علمی نمودن پایههای طراحی به طراح توان خالقیت دهد ]7[. روش طراحی اصل محور ادعایی بسیار بزرگ دارد:»اصلهایی وجود دارند که بر طراحی حاکم هستند«. اساس روش طراحی اصل محور بر این استوار است که در تبدیل دامنه نیازمندی و عملکردی به دامنه فیزیکی رعایت دو اصل الزامی است: اصل اول- اصل استقالل: حفظ استقالل ملزومات عملکردی. اصل دوم- اصل اطالعات: کمینه نمودن مقدار اطالعات طراحی. در فرآیند نگاشت الزم است یک تصمیمگیری صحیح بر پایه اصل استقالل صورت پذیرد. هنگامی که مسأله منجر به چند طرح که همگی اصل اول را رعایت میکنند شود اصل دوم برای انتخاب بهترین طرح به کار میرود. اگر فقط یک عملکرد مورد نیاز باشد اصل اول خود به خود ارضاء شده و پارامتر طراحی مناسب به کمک اصل دوم انتخاب میگردد ]8[. در واقع هر دو اصل مطرح شده در روش طراحی اصل محور طراح را به سمت ارائه راه حل مناسب هدایت میکنند. برای این منظور هر دو اصل بیان شده باید به صورت صحیح و منطقی مدیریت شوند ]9[. در این مقاله سعی شده ابتدا با بهرهگیری از روش ارتقا تابع کیفیت 9 پیکربندی مناسب برای مجموعه دم هواپیما انتخاب شود. این کار احتمال اجابت نشدن نیازمندیهای مورد انتظار از مجموعه دم هواپیما را در اولین انتخاب پیکربندی به حداقل رسانده و میتواند موجب کاهش فرآیند تکرار در طول فرآیند طراحی مفهومی گردد. همچنین استفاده از ماتریسهای طراحی به دست آمده که طبق اصل استقالل باید دارای کمترین میزان همگیرایی 9 Quality Function Deployment(QFD) 1 Coupling 2 Axiomatic Design 3 What? 4 How? 5 Customer Needs 6 Functional Requirements 7 Design Parameters 8 Process Variable 4

3 باشند در کاهش فرآیند تکرار در طراحی مفهومی و افزایش خالقیت طراح در انتخاب پارامترهای طراحی مناسب تأثیر بسزایی دارند. 3-3 طراحی مجموعه دم هواپیما هدف و کاربرد اصلی مجموعه دم هواپیما برقراری پایداری در هواپیما و ارتقا کنترلپذیری است. به همین دلیل میتوان گفت که دم هواپیما یکی از مهمترین اجزای هواپیما به شمار میآید. طراح هواپیما نه تنها وظیفه تعیین اندازه موقعیت و پیکربندی دم را بر عهده دارد بلکه باید سطح کنترلپذیری و اجزای مرتبط با آن را نیز تعیین کند. به طور کلی مجموعه دم اشارهای کلی به هر پیکربندی است که سبب برقراری تعادل هواپیما در طول پرواز میشود و ممکن است به صورت یک دم معمولی در عقب هواپیما 1 دم جلویی 2 پیکربندی سه سطحی و یا هر شکلی که به برآورده شدن این هدف کمک می کند باشد. مجموعه دم هم بیانگر دم افقی و هم دم عمودی است. در حالی که هریک از این دو وظیفهای خاص دارند. طبق شکل 2 دم افقی و دم عمودی به ترتیب وظیفه برقراری پایداری و کنترل هواپیما در راستای طولی 3 سمتی 4 و یا حتی در بعضی مواقع عرضی 5 را بر عهده دارند ]10[. طراحی دم هواپیما )شکل 3( براساس گامهای زیر دنبال میشود ]2[: 1. تعیین پیکربندی دم..)V h 2. انتخاب ضریب حجمی دم افقی (.)l h 3. تعیین طول بازوی گشتاور (.)s h 2. تعیین مساحت دم (.)C mo-wf 5. تعیین ضریب گشتاور آیرودینامیکی طولی بال و بدنه ( 6. محاسبه ضریب برآی دم افقی به منظور برقراری تعادل طولی در.)C Lc حالت سیر ( 7. انتخاب ایرفویل مناسب برای دم افقی..)AR h 8. انتخاب نسبت منظری (.)λ h 9. انتخاب نسبت باریک شوندگی (.)C h tip 10. تعیین اندازه وتر نوک دم (.)C h root 11. تعیین اندازه وتر ریشه دم (.)MAC h 12. طول وتر متوسط دم (.)b h 13. طول دهانه دم (.)ʌ h 14. زاویه عقبگرد 7 دم افقی (.)Г h 15. زاویه سراشیبی )هفتی( 8 دم افقی (.)i h 16. زاویه نصب دم ( 17. بررسی وضعیت واماندگی 9 دم افقی. 18. بررسی و تعیین پایداری استاتیکی و دینامیکی هواپیما. در این مقاله سعی شده ضمن تعیین جایگاه روش طراحی اصل محور به عنوان ابزاری قدرتمند جهت ارتقا کیفیت محصول میزان تأثیر استفاده از این روش در ارتقا فرآیند طراحی افزایش قدرت تصمیمگیری طراح )ابتکار( و کاهش تکرارپذیری گامهای طراحی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در طول فرآیند طراحی مفهومی یا اولیه اندازه نمودن 6 دم هواپیما یکی از پیچیدهترین مراحل طراحی به شمار میآید. همین موضوع سبب افزایش میزان تکرار در فرآیند طراحی دم نسبت به دیگر اجزای هواپیما شده است.]11[ فرآیند طراحی دم بر مبنای قابلیت تعادل هواپیما آغاز میشود اما پایداری و کنترلپذیری هواپیما نیز دو موضوع بسیار مهم هستند که در اولویتهای بعدی نیازمندیها در نظر گرفته میشوند. در این مقاله فرآیند 4-4 فرآیند طراحی مجموعه دم به کمک روش طراحی اصل محور همانطور که بیان شد فرآیند طراحی مجموعه دم هواپیما یک فرآیند تکراری )سعی و خطا( است که این موضوع سبب افزایش زمان و در نتیجه افزایش هزینه طراحی میگردد. در ادامه این بخش کاربرد روش طراحی اصل محور در انتخاب پیکربندی مناسب برای مجموعه دم هواپیما )با استفاده از اصل اطالعات( و شناسایی نیازمندیهای همگیر در فرآیند طراحی )با کمک اصل استقالل( و در نهایت طراحی یک دم مناسب در زمان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است جایگاه روش طراحی اصل محور در فرآیند طراحی دم هواپیما روش طراحی اصل محور تنها محدود به فاز طراحی مفهومی نمیشود 7 Sweep 8 Dihedral 9 Stall Fig. 2. Influence of tail on the pitch, yaw and roll stability and control direction شکل 2: تاثیر دم افقی و عمودی در کنترل طولی سمتی و عرضی هواپیما ]10[ 1 Conventional tail 2 Canard 3 Pitch 4 Yaw 5 Roll 6 Sizing 5

4 14 تا 3 صفحه 1397 سال 1 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه دارد کاربرد نیز 2 تولید منظور به طراحی و 1 جزئیات طراحی بخش در بلکه یا جزئیات طراحی فرآیند انجام برای محور اصل طراحی نوشتار این در ]12[. میتوان دیگر عبارت به نمیگیرد. قرار استفاده مورد تولید منظور به طراحی دم به مربوط پارامترهای تعیین نحوه در تغییری هیچ روش این که گفت کرد. نخواهد ایجاد... و گشتاور بازوی طول مساحت قبیل از هواپیما Fig. 4. Guidance about AD place on the tail design process. هواپیما دم طراحی فرآیند در محور اصل طراحی روش جایگاه 4: شکل محصول یک طراحی فرآیند شده داده نشان 4 شکل در که همانطور محصول آن نیازمندیهای شناسایی و تعریف با محور اصل طراحی روش در کاربردی ابزارهای برخی از استفاده با و نظرسنجی آماری مطالعات طریق )از نیازمندیهای تعیین از پس میگیرد. صورت کیفیت( تابع ارتقا روش مانند فرآیند محور اصل طراحی روش در موجود تکنیکهای از استفاده با فنی اصل طراحی روش در موجود گامهای دیگر از بهرهگیری با مفهومی طراحی طراحی دامنههای بین نگاشت عملکردی نیازمندیهای تجزیه )مانند محور اصل طراحی روش در ]13[. مییابد ادامه ) 3 طراحی ماتریسهای تهیه و 4 عملکردی نیازهای بخش دو به محصول یک نیازمندیهای کالسیک محور نیازها این یافته ارتقا محور اصل طراحی روش در اما میشوند. تقسیم 5 قیود و 6 غیرعملکردی نیازمندیهای عملکردی نیازمندیهای قیود گروه پنج در رد ]13[. میشوند تقسیمبندی 8 بهینهسازی معیارهای و 7 گزینشی معیارهای است. شده استفاده یافته ارتقا محور اصل روش از مقاله این مطالعه مورد 5-5 موضوع موضوع پیرامون مختصر توضیح آن از استفاده مزایای و محور اصل طراحی روش کاربرد بخش این در بخش در میگیرد. قرار مطالعه مورد هواپیما دم مجموعه طراحی فرآیند در مشتری نیازهای میتواند چگونه طراح یک که میشود داده توضیح Functional requirements 5 Constrains 6 Non-Functional Requirements 7 Selection Criteria 8 Optimization Criteria Fig. 3. Block diagram of tail design process ]2[ هواپیما دم طراحی فرآیند به مربوط نمودار 3: شکل 1 Detail Design 2 Manufacturing Design 3 Design matrix 6

5 14 تا 3 صفحه 1397 سال 1 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه بخش در کند. نگاشت مشتری نیازهای با متناظر فنی نیازمندیهای به را تعیین و شده تعیین فنی نیازمندیهای تجزیه پیرامون توضیحاتی 5-3 ارائه طراحی پارامترهای و عملکردی نیازهای با متناظر طراحی ماتریسهای برای مناسب پیکربندی انتخاب برای راهکاری ارائه به 5-4 بخش میگردد. روش از بهرهگیری با و فنی نیازمندیهای به توجه با هواپیما دم مجموعه و هواپیما دم نمودن اندازه مراحل نهایت در میپردازد. کیفیت خانه ارتقا میزان کاهش در آمده دست به طراحی ماتریسهای تأثیر نحوه بررسی بررسی مورد 5-5 بخش در هواپیما دم مجموعه طراحی فرآیند تکرارپذیری است. گرفته قرار تکنیکی نیازمندیهای به مشتری نیازهای نگاشت )صدای مشتری نیاز شناسایی محصول یک طراحی فرآیند در گام اولین نیاز به مشتری نیاز تبدیل برای قدرتمند ابزارهای از یکی است. ) 1 مشتری مشتری توسط که نیازهایی است. کیفیت تابع ارتقا روش طراح( )زبان فنی و هستند یکدیگر با باال همگیرایی دارای و کلی مبهم غالبا میشود بیان طرح یک ایجاد موجب میتوانند گیرند قرار طراحی مبنای که صورتی در به را کلی نیازهای این بتواند که راهکارهایی ارائه بنابراین شوند نامطلوب ]14[. است الزامی بنگارد طراح برای فهم قابل فنی نیازمندیهای محصول غیرمستقیم هزینه عملیاتی مستقیم هزینه آسان ساخت زیبایی هواپیما عملکردی الزامات اجابت باال بازدهی رقابتپذیری قبیل )از پروازی صالحیت و هوانوردی مقررات الزامات پایین وزن ظاهری توان غیره( و خلبان کاری بار ایمنی پروازی کیفیت مانوردهی قابلیتهای قابلیت باال عمر طول پیچش( کانال اثرات )بازیابی مزاحم عوامل با مقابله این در که هستند مشتری نیازهای جمله از اجزا مجدد استفاده و بازیافت و پایداری دیگر سوی از است. شده بیان هواپیما دم مجموعه برای نوشتار و نیروها تولید و هوانوردی( مقررات و الزامات )مطابق هواپیما کنترلپذیری از هواپیما تعادل به مربوط نیازمندیهای ارضای جهت مناسب گشتاورهای گرفته نظر در باید دم مجموعه هر برای که است اساسی نیازمندیهای جمله نیازمندی هواپیما دم مجموعه طراحی در که است ذکر قابل ]11[. شود تقویت که معنا این به هستند یکدیگر با تضاد در پایداری و کنترلپذیری میشود. دیگری تضعیف موجب آنها از یکی نیازهای )مانند فنی نیازمندیهای به مشتری نیازهای مقاله این در معیارهای و گزینشی معیارهای غیرعملکردی نیازهای قیود( و عملکردی میزان باید طراح طراحی فرآیند در گام اولین در میشود. تقسیم بهینهسازی نیازمندیهای همچنین و مشتری توسط شده تعیین نیازهای از هریک اهمیت مانند مختلف راههای از میتواند کار این کند. تعیین را آنها با متناظر تکنیکی تجربه یا و بازار در مشابه محصوالت وضعیت بررسی مشتریان از نظرخواهی اهمیت میزان مشتری نیازهای دادن قرار با بعد گام در پذیرد. صورت طراح خانه در آنها با متناظر تکنیکی نیازمندیهای همچنین و آنها از یک هر عملکردی نیازهای از هریک اولویت مانند مفیدی اطالعات میتوان کیفیت محصوالت وضعیت یکدیگر بر تکنیکی نیازمندیهای تأثیر نحوه و میزان نیازمندیهای و مشتری نیازهای آورد. دست به را غیره و بازار در رقیب میشوند. تعیین زیر صورت به آنها از هریک با متناظر تکنیکی عملکردی: غیر نیازهای )8( آسان ساخت - )7( هواپیما بدنه با تطابق - )8( عملیاتی نیازمندیهای برای محدودیت ایجاد عدم - قیدها: )9( اقتصادی بازدهی - )8( کم وزن - )8/5( پایین هزینه - گزینشی: معیارهای )8( بازیافتپذیری بیشترین - )8( مجدد استفاده برای ظرفیت بیشترین - سازی: بهینه معیارهای )8( بیشتر عمر طول - )8( سازنده مواد مصرف - و مشتری نیازهای نشاندهنده ترتیب به 2 و 1 جدولهای همچنین است. عمودی دم و افقی دم برای آنها با متناظر عملکردی نیازمندیهای نگاشت و تجزیه فرآیند در عملکردی نیازهای تنها که این توجه قابل نکته هب مربوط گروههای دیگر و میگیرند قرار استفاده مورد دامنهها بین مورد محصول برای مناسب طراحی یک چارچوب تکنیکی نیازمندیهای خانه در استفاده برای خام دادههای واقع در نیازها این میکنند. تعیین را نظر به ]15[ معتبر کیفیت تابع ارتقا برنامه یک از مقاله این در هستند. کیفیت است. شده استفاده مدلسازی منظور شناسایی و بررسی برای استفاده مورد کیفیت خانه نشاندهندۀ 5 شکل در شکل این در است. مطالعه مورد هواپیمای دم به مربوط نیازمندیهای میزان و مشتری توسط شده تعیین نیازهای کیفیت خانه چپ سمت ستون برای آنها با متناظر عملکردی نیازمندیهای و مشتری نیازهای 1: جدول هواپیما افقی دم Table 1. CNs and their corresponding TRs for horizontal tail. افقی دم عملکردی نیازهای مناسب گشتاورهای و نیروها تولید اساس بر تعادل برقررای برای موجود استاندارهای افقی دم مشتری نیازهای )8/5( تعادل برقراری )9( کنترل و پایداری خوشدستی مشخصههای کردن ارضا عبوری ناحیه از خارج دم گرفتن قرار مخرب های جریان )8( مناسب پروازی صالحیت داشتن 1 Voice of Customer 7

6 14 تا 3 صفحه 1397 سال 1 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه ات 1 خانههای خانه این سوم ردیف در شدهاند. بیان آنها از هریک اهمیت نشاندهندۀ ترتیب به 25 تا 23 و 20 و تا تا 10 7 و 6 3 مربوط عملکردی نیازهای بهینهسازی معیارهای غیرعملکردی نیازهای گزینش معیارهای عمودی دم به مربوط عملکردی نیازهای افقی دم به بین ارتباط 1 همبستگی ماتریس در همچنین میباشند. قیدها نهایت در و بخش این از آمده دست به اطالعات است. شده بیان تکنیکی نیازمندیهای تأثیر نحوه بیانگر طراحی فرآیند در تغییرات اعمال نمودن آسان بر عالوه ]16[. است نیز یکدیگر بر تکنیکی نیازمندیهای این عالمت همبستگی ماتریس در موجود )6-23( شماره خانه در مثال برای مربوطه تکنیکی نیازمندی دو باالی تأثیر بیانگر که است شده درج "ϴ" "О عالمتهای است. یکدیگر بر اقتصادی( بازدهی و بیشتر عمر )طول تکینکی نیازمندیهای ضعیف و متوسط تأثیر بیانگر ترتیب به نیز " و نیازمندیهای ارضای 2 مقایسهای ارزیابی بخش در همچنین یکدیگرند. بر در که محصولی با بازار در مشابه موجود محصوالت در شده تعیین تکنیکی میشود. مقایسه است طراحی حال کالس از AVANTI-P180 و CARVAN هواپیمای دو مقاله این در انتخاب رقیب محصوالت عنوان به پیستونی سبک موتوره دو هواپیماهای بر تکنیکی نیازمندیهای تأثیر چگونگی نیز کیفیت خانه سقف شدهاند. تکنیکی نیازمندی دو به مربوط خانه مثال برای میدهد. نشان را یکدیگر شده پر "++" عالمت با بخش این در اقتصادی بازدهی و بیشتر عمر طول در مستقیمی تأثیر آنها از یکی شدن برآورده که است این نشاندهنده که تکنیکی نیازمندیهای از هریک اهمیت میزان درنهایت دارد. دیگری ارضای کیفیت خانه در موجود اطالعات به توجه با و کیفیت خانه انتهایی قسمت در میشود. مشخص عملکردی نیازهای تجزیه فرآیند انجام میتوان فرعی عملکردی نیازهای به اصلی عملکردی نیازهای تجزیه با اصلی عملکردی نیازهای فرآیند این در داد. تشکیل را طراحی فرآیند ساختار توصیفکننده واقع در که میشوند تقسیم جزئیتری عملکردی نیازهای به پارامترهای عملکردی نیازهای تجزیه فرآیند طی در هستند. اصلی نیاز میشوند. تجزیه کوچکتری بخشهای به نیز نیازها این با متناظر طراحی پارامتر یک فرعی عملکردی نیازهای از هریک برای گفت میتوان واقع در فرآیند میتوان فوق تعریف به توجه با میشود. تعریف نیز فرعی طراحی داد: قرار توجه مورد دیدگاه دو از را تجزیه است اصلی عملکرد اصالح تجزیه نوع این هدف عملکردی: تجزیه الف( میشود. اجرا شده گرفته نظر در سامانه توسط که به رسیدن برای موجود راهحلهای و ابزارها تجزیه فیزیکی: تجزیه ب( ]17[. انتظار مورد عملکردی عواملی همه باید فرعی عملکردی نیازهای کافی و مناسب توسعه برای نیازهای )مانند هستند تأثیرگذار فرعی عملکردی نیازهای تعیین در که برای آمده وجود به طراحی ماتریس اصلی( طراحی پارامترهای و عملکردی شود. گرفته نظر در قبلی الیههای برای موجود قیود حتی و قبلی الیههای که هستند پارامترهایی اهمیتترین با و اولین اصلی طراحی پارامترهای نیازهای آن از بعد گیرند. قرار توجه مورد باید تجزیه فرآیند بهتر انجام برای ماتریسهای نهایت در و قبلی الیههای در موجود قیود و اصلی عملکردی فرآیند مبنای و معیار باید طراحی قبلی الیههای در آمده وجود به طراحی فرآیند انجام با تجزیه محور اصل طراحی در ]18[. گیرند قرار تجزیه یک هر در روش این از استفاده با میگیرد. صورت دامنهها بین 3 زیگزاگ پارامترهای عملکردی نیازهای برای مراتبی سلسله نمودارهای دامنهها از میآیند. وجود به فرآیندی متغیرهای و طراحی تکینیکی نیازمندیهای و مشتری نیازهای تعیین از پس مقاله این در اصلی طراحی پارامترهای و عملکردی نیازهای تجزیه فرآیند آنها با متناظر )FR 4 ( عملکردی نیازهای میگیرد. صورت زیگزاگ تکنیک از بهرهگیری با صورت به هواپیما افقی دم برای شده تجزیه )DP 5 ( پارامترهای نیازهای و میباشد. زیر عملکردی نیازهای الف- طولی تعادل برقراری برای الزم گشتاورهای و نیروها تولید =FR1 FAR.23..C.161 استاندارد براساس افقی. دم هندسی پارامترهای تعیین =FR1.1 )سطح پروازی مختلف فازهای برای پروازی مشخصههای اجابت =FR2.)Cooper- Harper معیار در طولی پروازی مشخصههای از 1 مناسب. طولی پایداری تأمین =FR2.1 طولی. استاتیکی پایداری اجابت =FR2.1.1 طولی. دینامیکی پایداری اجابت =FR2.1.2 بلند. تناوب دوره مود میراشدن =FR کوتاه. تناوب دوره مود میراشدن =FR مناسب. طولی کنترلپذیری تأمین =FR2.2 3 Zigzag 4 Functional Requirement 5 Design Parameter برای آنها با متناظر عملکردی نیازمندیهای و مشتری نیازهای 2: جدول هواپیما عمودی دم Table 2. CNs and their corresponding TRs for vertical tail. عمودی دم عملکردی نیازهای مناسب گشتاورهای و نیروها تولید براساس تعادل برقراری برای موجود استاندارهای عمودی دم مشتری نیازهای )8/5( تعادل برقراری )9( کنترل و پایداری خوشدستی مشخصههای کردن ارضا )8/5( هواپیما بازیابی هواپیما چرخش با مقابله قابلیت 1 Correlation Matrix 2 Benchmarking 8

7 Fig. 5. HoQ for airplane tail شکل 5: خانه کیفیت مربوط به دم هواپیما =FR2.2.1 تولید نیروی الزم برای کنترل کردن هواپیما در شرایط برخاست. =FR3 خارج نمودن دم از مسیر گردابهها و جریانهای خطرناک. =FR3.1 مقاوم بودن دم افقی در برابر واماندگی. =FR3.1.1 انتخاب موقعیت مناسب دم افقی نسبت به موقعیت بال هواپیما. =FR3.1.2 کاهش تولید گردابهها و جریانهای مخرب و خطرناک توسط دم. ب- نیازهای پارامترهای طراحی =DP1 اندازه نمودن مناسب و صحیح دم افقی. =DP1.1 استفاده از روابط و قوانین مربوطه در تعیین پارامترهای دم افقی. =DP2 اندازه نمودن دم افقی. =DP2.1 معیارهای پایداری استاتیکی و دینامیکی طولی. =DP2.1.1 تعیین محدوده مناسب برای تغییرات ضریب گشتاور پیچشی -0/3 1.5( < mα.)mα -1/5 < 1.5 < C =DP2.1.2 ارزیابی میرایی مودهای دوره تناوب بلند و دوره تناوب کوتاه. 9

8 14 تا 3 صفحه 1397 سال 1 شماره 50 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه کوتاه تناوب دوره مود برای مناسب میرائی مقدار =DP )ξsp< -0/3 < aa2 ξ sp < 3.( 2 بلند تناوب دوره مود برای مناسب میرائی مقدار =DP )ξ ph > 0/04( شرایط در هواپیما کنترل برای مناسب الویتور از استفاده =DP2.2 برخاست. الویتور. زاویه کافی انحراف =DP2.2.1 افقی. دم برای مناسب پیکربندی انتخاب =DP3 =DP3.1 بال. به نسبت افقی دم مناسب موقعیت انتخاب خطرناک. جریانهای تأثیر کاهش هواپیما. دم برای مناسب پیکربندی انتخاب =DP3.1.1 مناسب. ابزارهای از استفاده =DP3.1.2 طراحی پارامترهای و عملکردی نیازهای با متناظر طراحی ماتریس است. شده داده نشان 6 شکل در شده تعیین به طراحی تیم سه یا دو معموال هواپیماسازی بزرگ شرکتهای در است. بتوانند تا میکنند کار مختلف پیکربندیهای روی بر مجزا و همزمان طور بهرهگیری با بتوان اگر کنند. انتخاب هواپیما دم برای را پیکربندی بهترین را پیکربندی مناسبترین طراحی فرآیند انجام از قبل مناسب روش یک از نخواهد مختلف گروههای در هواپیما دم طراحی به نیازی دیگر کرد انتخاب ]19[. بود سبب میتواند نامناسب پیکربندی انتخاب که نیست گفتن به نیازی فرآیند در هزینه و زمان افزایش نتیجه در و طراحی فرآیند در تکرار افزایش میتواند محور اصل طراحی روش در اطالعات اصل از استفاده شود. طراحی داشته نظر مورد محصول برای پیکربندی بهترین انتخاب در زیادی تأثیر ]20[. باشد بهرهگیری است شده داده نشان 7 شکل در که همانطور دیگر سوی از برای مناسب پیکربندی انتخاب در میتواند کیفیت ارتقا خانه دوم فاز از ارتقا تابع دوم فاز به مربوط کیفیت خانه در باشد. مفید نظر مورد محصول در شده تعیین تکنیکی نیازمندیهای شده داده نشان 6 شکل در که کیفیت به توجه با آنها از هریک اهمیت میزان و میشوند داده قرار خانه چپ سمت باالی افقی بخش در همچنین میگردد. تعیین کیفیت ارتقا تابع اول فاز نتایج پیکربندیهای همان واقع در که کلی طراحی پارامترهای نیز کیفیت خانه به مربوط نیازمندیهای رفع به قادر کدام هر که هستند- هواپیما دم مختلف میشوند. داده قرار میباشند- هواپیما دم Fig. 7. Second phase of QFD. کیفیت. ارتقا تابع دوم فاز 7: شکل خانه دوم فاز از استفاده با دم مجموعه مناسب پیکربندی انتخاب کیفیت فرآیند در زیادی اهمیت هواپیما دم برای مناسب پیکربندی انتخاب طراحی فرآیند بخشهای سایر بر بخش این تأثیر دارد. هواپیما دم طراحی نموده تبدیل پیچیده امری به را دم برای مناسب پیکربندی انتخاب دم طراحی پارامترهای و تکنیکی نیازمندیهای بین رابطه بعدی گام در بیانگر Ө عالمت میشود. تعیین ارتباطات ماتریس در شده تعریف کلی عالمت و متوسط رابطه نشاندهنده О عالمت عمیق و باال رابطه طراحی پارامترهای و تکنیکی نیازمندیهای بین ضعیف رابطه نشاندهنده تکنیکی نیازمندیهای بین رابطهای که صورتی در میباشند. شده تعیین کلی میماند. خالی مربوطه خانه باشد نداشته وجود اصلی طراحی پارامترهای و خالی کیفیت ارتقا خانه دوم فاز در ) 1 همبستگی )ماتریس کیفیت خانه سقف 1 Correlation Matrix Fig. 6. Design Matrix for horizontal tail افقی دم به مربوط طراحی ماتریس 6: شکل 10

9 میماند. علت این موضوع این است که پارامترهای طراحی کلی تعیین شده به صورت کامال مجزا هستند و انتخاب یکی از آنها بیانگر کنار گذاشتن دیگر گزینهها است بنابراین ماتریس همبستگی در خانه کیفیت فاز دوم کامال خالی خواهد بود. پس از تکمیل خانه کیفیت مربوطه میتوان وزن نسبی و وزن مطلق هریک از پارامترهای طراحی کلی )پیکربندیهای مختلف( را به دست آورد. از بین پیکربندیهای موجود گزینهای که بیشترین وزن را داشته باشد به عنوان مناسبترین پیکربندی برای دم هواپیما تعیین میشود. خانه کیفیت نشان داده شده در شکل 8 خانه کیفیتی است که به منظور انتخاب بهترین پیکربندی برای دم هواپیما به کار گرفته شده است. در این خانه دم معمولی در عقب هواپیما دم تی شکل 1 دم صلیبی 2 دم جلویی و پیکربندی سه سطحی 3 به عنوان پارامترهای طراحی کلی در نظر گرفته شدهاند. هر یک از این پیکربندیها تا حدی میتوانند نیازمندیهای تعیین شده برای دم هواپیما را برآورده کنند. وقتی این خانه کیفیت کامل شود اطالعات بسیار سودمندی برای گزینش بهترین پیکربندی در اختیار طراح قرار میدهد. بر اساس خانه کیفیت نشان داده شده در شکل 8 پیکربندی دم معمولی مناسبترین پیکربندی برای دم هواپیما میباشد. یعنی با انتخاب این پیکربندی احتمال برآورده شدن نیازمندیهای تکنیکی تعیین شده بیش از دیگر پیکربندیها خواهد بود. Fig. 8. HoQ for selection the best configuration of airplane tail. شکل 8: خانه کیفیت مربوط به انتخاب بهترین پیکربندی دم هواپیما 1 T tail Configuration 2 Cruciform Configuration 3 Tree Surface configuration 11

10 چگونگی تأثیر طراحی اصل محور بر فرآیند اندازه نمودن دم هواپیما هدف اصلی دم هواپیما فراهمنمودن پایداری و کنترلپذیری مناسب برای هواپیما است. طراح یک هواپیما نه تنها باید نوع اندازه و موقعیت دم هواپیما را تعیین کند بلکه تعیین سامانه کنترلی دم هواپیما را نیز بر عهده دارد اما پیش از هر نوع فعالیتی برای تعیین سامانه کنترلی هواپیما باید نوع پیکربندی دم تعیین شود ]10[. در این مقاله نوع و پیکربندی دم هواپیما به کمک فاز دوم خانه ارتقا کیفیت تعیین شده است. در گام بعدی اندازه نمودن دم که شامل تعیین ابعاد شکل دم است صورت میپذیرد. این کار با طی مراحل هجدهگانه تعیین شده در بخش 3 صورت میپذیرد. در الگوریتم بیان شده برخی از پارامترها با انجام محاسبات و برخی با تصمیمگیری طراح مبتنی بر اصول مهندسی تعیین میشوند. برخی از پارامترهای دیگر از قبیل زاویه انحراف به سمت پایین زاویه انحراف باد به سمت کنار و زاویه حمله مؤثر نیز در فرآیند طراحی و اندازه نمودن دم تعیین میشوند هر چند که در فرآیند ساخت کاربردی ندارند ]2[. همانطور که در شکل 3 نشان داده شده طراح برای تعیین پارامترهای مورد نیاز دم باید طی یک فرآیند گام به گام اقدام نموده و میزان برآوردهشدن نیازمندیهای مربوط به پایداری و کنترلپذیری را بررسی کند. در روشهای سنتی اگر پیکربندی طراحی شده نتواند نیازمندیهای مربوط به پایداری و کنترلپذیری را برآورده کند طراح ناچار است دم طراحی شده را اصالح کند و فرآیند طراحی را از گام 1 تا 18 تکرار کند. این کار سبب طوالنی شدن فرآیند طراحی و افزایش هزینههای آن میشود. یکی از راهکارهای کاهش تکرار در فرآیند طراحی استفاده از ماتریسهای طراحی به دست آمده از انجام فرآیند تجزیه در روش طراحی اصل محور است که با توجه به اصل استقالل به دست آمدهاند. برای مثال طراح میتواند با مطالعه ماتریس طراحی مربوط به دم افقی )شکل 6( از ارتباط بین ارضای نیازمندیهای مربوط به پایداری استاتیکی دم )FR2.1.1( با نیازمندی مربوط به تعادل طولی هواپیما )FR1( آگاهی یابد. بنابراین طراح میتواند تشخیص دهد زمانی که در حال تعیین ضریب نیروی برآ مورد نیاز برای برقراری تعادل طولی است )گام 6( میتوان ارضای نیازمندی مربوط به پایداری استاتیکی طولی هواپیما )گام 18( با توجه به ضریب نیروی باال برنده تعیین شده در گام ششم را مورد بررسی قرار داد. در صورت اجابت نیازمندی مربوط به پایداری استاتیکی طولی فرآیند طراحی ادامه مییابد و در غیر این صورت طراح فقط گامهای 1 تا 6 طراحی را باید تکرار کند تا نیازمندیهای مربوط به پایداری استاتیکی برآورده شود. این بدان معنی است که طراح میتواند با بهرهگیری از نتایج به دست آمده از روش طراحی اصل محور میزان تکرار در فرآیند طراحی را از 18 گام به 6 گام کاهش دهد و این کار سبب کاهش زمان و هزینه طراحی و در نهایت افزایش قدرت رقابتپذیری محصول در بازار میشود. به عالوه انتخاب پیکربندی مناسب به کمک فاز دوم روش ارتقا تابع کیفیت و براساس نیازمندیهای تکنیکی تعیین شده احتمال تکرار فرآیند طراحی به دلیل انتخاب پیکربندی نامناسب را تا حد بسیار باالیی کاهش میدهد. 6-6 نتیجهگیری در این نوشتار تالش شده است تا با بهرهگیری از روش طراحی اصل محور در فرآیند طراحی مفهومی دم یک هواپیما بهترین پیکربندی برای دم هواپیما انتخاب شده و از میزان تکرار در فرآیند طراحی دم کاسته شود. در این مقاله از روش ارتقا تابع کیفیت که یکی از روشهای بسیار کاربردی برای انتقال صدای مشتری به طراحان به شمار میرود برای پوشش برخی از کاستیهای روش طراحی اصل محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهندۀ این است که روش ترکیبی مورد استفاده روشی بسیار مناسب برای افزایش خالقیت طراح کاهش فرآیند تکرار و در نهایت بهینهسازی محصوالت موجود به شمار میآید. به عبارت دیگر در این مقاله استفاده از این روش ترکیبی به منظور نگاشت مناسب نیازهای مشتری به نیازمندیهای تکنیکی و پارامترهای طراحی متناظر با آنها و شناسایی نقاط همگیرایی بین نیازمندیهای عملکردی براساس ماتریسهای طراحی به دست آمده )طبق اصل استقالل روش طراحی اصل محور( جهت کاهش فرآیند تکرار و همچنین انتخاب بهترین پیکربندی برای دم هواپیما )براساس فاز دوم روش ارتقا تابع کیفیت( استفاده شده است. در نهایت نشان داده شد که استفاده از این روش ترکیبی میتواند در کاهش میزان تکرار در فرآیند طراحی تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال با مطالعه ماتریس طراحی مربوط به دم افقی که در شکل 6 نشان داده شده است ارتباط بین نیازمندی عملکردی ارضای نیازمندیهای مربوط به پایداری استاتیکی دم با نیازمندی مربوط به تعادل طولی هواپیما مشخص میشود. یعنی زمانی که طراح در حال تعیین ضریب نیروی باال برنده مورد نیاز برای برقراری تعادل طولی است (گام ششم( میتواند ارضای نیازمندی مربوط به پایداری استاتیکی طولی هواپیما )گام هجدهم( را با توجه به ضریب باالبرنده تعیین شده در گام ششم مورد بررسی قرار دهد. در صورت اجابت نیازمندی مربوط به پایداری استاتیکی طولی فرآیند طراحی ادامه مییابد و در غیر این صورت طراح فقط ناچار به تکرار گامهای 1 تا 6 طراحی به منظور ارضای نیازمندیهای مربوط به پایداری استاتیکی میباشد. این بدان معنا است که بهرهگیری از نتایج به دست آمده از روش طراحی اصل محور میزان تکرار در فرآیند طراحی را از هجده گام به شش گام کاهش میدهد و این کار سبب کاهش زمان و هزینه طراحی و در نهایت افزایش قدرت رقابتپذیری محصول در بازار میشود. از سوی دیگر انتخاب پیکربندی مناسب به کمک فاز دوم روش ارتقا تابع کیفیت و براساس نیازمندیهای تکنیکی تعیین شده احتمال تکرار فرآیند طراحی به دلیل انتخاب پیکربندی نامناسب را تا حد بسیار باالیی کاهش میدهد. توضیح آنکه با توجه به خانه کیفیت مربوط به فاز دوم روش ارتقا تابع کیفیت که در شکل 8 نشان داده شد میتوان تشخیص داد که پیکربندی 12

11 in reducing Design Complexities of Special Structures, Ph.D Thesis in Aerospace Department, Sharif University of Technology, Tehran, 2011.(in Persian) [9] S. Rezzuti, A procedure based on robust design to orient towards reduction of information content, in: 9th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2015) [10] S. Gudmundsson, General aviation aircraft design: applied methods and procedures, 1st edition, University Elsvier, [11] E. Torenbeek, Synthesis of subsonic airplane design: an introduction to the preliminary design of subsonic general aviation and transport aircraft, with emphasis on layout, aerodynamic design, propulsion and performance, 1st edition, Delft University Press, Netherlands, [12] B. S. El-haik, Axiomatic Quality: Integrating Axiomatic Design with Six-Sigma, Reliability, and Quality Engineering, 1st edition, A JOHN WILEY & SONS, Netherlands, [13] Mary Kathryn Thompson, A Classification of Procedural Errors in the Definition of Functional Requirements in Axiomatic Design Theory, in: 7th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2013) [14] R. Gilbert, M.Omar, A.Farid, An Integrated QFD and AD methodology for the satisfaction of temporary housing stakeholders, in: 8th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2014). [15] QFD Online, [16] N. Manchulenko, Applying Axiomatic Design principles to the house of quality, M.SC Thesis in industrial and manufacturing system engineering, University of Windsor, Canada, [17] P. A. Marques, Value-based Axiomatic decomposition(parti): Theory and development of the proposed method, in: 7th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2013) [18] D. D. E. Tate, A roadmap for decomposition: activities, theories, and tools for system design, Ph.D Thesis in mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, معمولی مناسبترین پیکربندی برای دم هواپیمای مورد مطالعه بوده و انتخاب دیگر پیکربندیها سبب افزایش میزان اطالعات )اصل دوم در طراحی اصل محور( و در نتیجه پیچیدگی فرآیند طراحی میشود. با توجه به پیچیده بودن روند محاسبه میزان اطالعات هر یک از پارامترهای طراحی کلی تعیین شده در روش ترکیبی بیان شده محاسبه میزان پیچیدگی و اطالعات هر یک از پارامترهای طراحی اصلی )ارضای اصل اطالعات( با استفاده از قابلیتهای روش ارتقا تابع کیفیت و با توجه به معیارهای زیست محیطی و معیارهای طراحی پایدار میتواند موضوع مورد مطالعه محققان در پژوهشهای آتی باشد. برای سیلندر مربعی با انتهای آزاد نیمبیضوی در نزدیکی مرکز انتهای آزاد سیلندر اتفاق میافتد همچنین شیب فرود بردارهای سرعت در سیلندر مربعی با انتهای آزاد نیم بیضوی اندکی بیشتر از سیلندر مربعی با انتهای آزاد تخت است. منابع [1] W. Hsu and I.M.Y.Woon, Current and Future Research in the Conceptual Design of Mechanical Products, Computer Design, 30 (1998) [2] M. H. Sadraey, Aircraft design: A systems engineering approach, 1st edition, Wiley Interscience, Place Published, [3] B. Liu, Conceptual design: issues and challenges, Computer Design, 32 (2000) [4] A. Hosseinpour, Integration of Axiomatic Design with Quality Function Deployment for Sustainable Modular Product Design, M.SC Thesis in Department of Mechanical Engineering, University of Manitoba, Manitoba, [5] A.Mollaian,M.Houshmand, A Statistical Solution to Mitigate Functional Requirements Coupling Generated from Process (Manufacturing) Variables Integration-Part I, in: 9th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2015) [6] Mary Kathryn Thompson,Where is the 'Why' in Axiomatic Design?, in: 8th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2014) [7] D. G. Lee and N. P. Suh, Axiomatic Design and Fabrication of Composite Structures: Applications in Robots, Machine Tools, and Automobilesircraft design: A systems engineering approach, 1st edition, Oxford University Press, New York, [8] N. Fazli, Axiomatic Design Science: Application 13

12 Axiomatic Approach to Managing the Information Content in QFD: Applications in Material Selection, in: 7th International Conference on Axiomatic Design(ICAD), (2013) Please cite this article using: [19] J. Roskam, Airplane Design:Part II, 1st edition, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Kansas, [20] A. G. Carlo Cavallini, P.Citti, L.Costanzo, An براى ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده کنید: M. A. Shahi-Ashtiani and A. Alipour, An Axiomatic Design approach to Reduce Repetition in Tail Conceptual Design Process, Amirkabir J. Mech. Eng., 50(1) (2018) DOI: /mej