Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Κως 13/08/2013 Αριθ.Πρωτ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κω Προϋπολογισμός: ,56 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης: 15% όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης Διάρκεια : 10 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06/09/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 11 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 13 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 15 C3.1 Ηλεκτρονική Πινακίδα Έξυπνης Στάσης Τύπου Α Με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο 15 C3.2 Ηλεκτρονική Πινακίδα Έξυπνης Στάσης Τύπου Β Με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο _ 19 C3.3 Εξοπλισμός οχήματος (Onboard Unit) με οθόνη αφής και έξυπνη κάρτα οδηγού 22 C3.4 Συσκευή Εντοπισμού Θέσης Οχήματος (εξειδικευμένο) 25 C3.5 Οθόνες πληροφόρησης εντός οχήματος 27 C3.6 Λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων - Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και Πληροφόρησης Επιβατών 29 C3.7 Διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια και χρόνους άφιξης ΜΜΕ με χρήση γεωγραφικών υποβάθρων 35 C3.8 Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 36 C3.9 Εφαρμογή Πληροφόρησης Επιβατών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω SMS 38 C3.10 Εφαρμογή διασύνδεσης Κέντρου Ελέγχου Πληροφόρησης Επιβατών με ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων και οθόνες εντός των οχημάτων και Διαχείρισης Μηνυμάτων Ηλεκτρονικών Πινακίδων και οθονών 38 C3.11 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 42 C3.12 Μελέτη Εφαρμογής 44 C3.13 Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών Συστήματος 45 C3.14 Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας 45 C3.15 Δράσεις Δημοσιότητας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Έργου 45 Σελίδα 2 από 55

3 C3.16 Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, παραμετροποίηση λογισμικών 46 C3.17 Συνδέσεις GPRS 46 C3.18 Λογισμικό virtualization 47 C3.19 Λογισμικό Βάσης Δεδομένων 47 C3.20 Λογισμικό εξυπηρετητή εφαρμογών 49 C3.21 Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου 50 C3.22 Επίδειξη Εξοπλισμού 51 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 53 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 53 C4.1.1 Εξοπλισμός 53 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό 53 C4.1.3 Εφαρμογή/ές 53 C4.1.4 Υπηρεσίες 54 C4.1.5 Άλλες δαπάνες 54 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 54 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 55 C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 55 Σελίδα 3 από 55

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΔΗΜΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7 ΚΩΣ,ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 4 από 55

5 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΔΗΜΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7 ΚΩΣ,ΤΚ Σελίδα 5 από 55

6 Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 55

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΔΗΜΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7 ΚΩΣ,ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν Σελίδα 7 από 55

8 περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 55

9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (με ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 9 από 55

10 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 55

11 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(με ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 11 από 55

12 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 12 από 55

13 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: E- mail: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 13 από 55

14 / / - / / / / - / / Σελίδα 14 από 55

15 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Ηλεκτρονική Πινακίδα Έξυπνης Στάσης Τύπου Α Με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εξωτερικού χώρου, μονής όψης 2. Ποσότητα 5 3. Τεχνολογίας LCD, 4. Τεχνολογία απεικόνισης reflective 5. Μονόχρωμη οθόνη 6. Χρώματα οθόνης: μπλε- άσπρο ή μαύρο- πράσινο 7. Contrast 10:1 από κάθετη θέαση 8. Γωνία θέασης μεγαλύτερη από 120 o 9. Ανάλυση οθόνης 640x480 pixels. Δεν επιτρέπονται λύσεις modular οθονών με διάκενο μεταξύ των modules. 10. Διαστάσεις οθόνης LCD περίπου μήκος 300mm, ύψος 245mm 11. Δυνατότητα ανάγνωσης των μηνυμάτων τόσο σε πλήρη ηλιοφάνεια όσο και τις βραδινές ώρες 12. Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός για μέτρηση της εξωτερικής φωτεινότητας και αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της πινακίδας 13. Απόσταση ανάγνωσης των μηνυμάτων τουλάχιστον 15 μέτρα Σελίδα 15 από 55

16 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 14. Πλαίσιο: Να είναι από αλουμίνιο κατάλληλα διαμορφωμένο και επεξεργασμένο και με το απαραίτητο πάχος. Οι αρμοί του πλαισίου να έχουν συνεχή συγκόλληση. Η βαφή να είναι ηλεκτροστατική. 15. Στο πλαίσιο να είναι τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου, το όνομα και ο κωδικός της στάσης και οι κωδικοί των διερχόμενων γραμμών 16. Προστασία πλαισίου IP Οι ηλεκτρονικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε μεταλλικούς ιστούς στήριξης οι οποίοι θα είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή. Ο ιστός να έχει κατάλληλο ύψος ώστε η πινακίδα να είναι σε ύψος τουλάχιστον 2,3 μέτρων. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών στήριξης αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 18. Εξωτερικές Διαστάσεις πινακίδας περίπου μήκος 450mm, ύψος 700mm, βάθος 120mm 19. Διεπαφές Επικοινωνίας: GSM/GPRS modem 20. Ενσωμάτωση του εξοπλισμού επικοινωνίας εντός του περιβλήματος της οθόνης 21. Τάση λειτουργίας: 9 16 VDC (12 VDC typical) Σελίδα 16 από 55

17 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 22. Τροφοδοσία: - Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό στοιχείο 10W. - Θα περιλαμβάνεται και μπαταρία. - Να εξηγηθεί πλήρως η αυτονομία λειτουργίας της οθόνης μέσω τροφοδοσίας από την μπαταρία για χρονικό διάστημα 72 ωρών συνεχούς λειτουργίας ακόμα και σε συνθήκες πλήρους έλλειψης ηλιοφάνειας. - Η μπαταρία καθώς και το φωτοβολταϊκό στοιχείο να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. - Το φωτοβολταϊκό στοιχείο να είναι ενσωματωμένο στο πάνω μέρος του ιστού στήριξης. Οι διαστάσεις του να είναι μικρότερες από 360x360mm - H μπαταρία θα πρέπει να είναι τοποθετημένη είτε μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης είτε σε αυτόνομη κατασκευή στο πάνω μέρος του ιστού στήριξης μαζί με το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Δεν είναι αποδεκτή η τοποθέτηση της μπαταρίας στη βάση του ιστού στήριξης. - Η όλη κατασκευή πρέπει να είναι καλαίσθητη. Σελίδα 17 από 55

18 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 23. Μέγιστη και typical κατανάλωση. Να αναφερθούν 24. Η πινακίδα να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης θερμοκρασίας το οποίο να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της σε θερμοκρασίες - 20 o έως +60 o C. 25. Σχετική υγρασία 95% 26. Διάρκεια ζωής οθόνης τουλάχιστον ώρες 27. Η διαδικασία συντήρησης των ηλεκτρονικών πινακίδων να μπορεί να γίνει εύκολα από ένα άτομο χωρίς να απαιτείται απεγκατάσταση της πινακίδας. Να περιγραφεί η διαδικασία συντήρησης 28. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν με τις προσφορές τους πλήρη τεχνικά στοιχεία και ενημερωτικά φυλλάδια με φωτογραφίες του προς προμήθεια υλικού 29. Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς και λοιπά βαρύνουν τον ανάδοχο 30. Να περιλαμβάνεται όλος ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (πχ καλώδια, connectors, κλπ) Σελίδα 18 από 55

19 C3.2 Ηλεκτρονική Πινακίδα Έξυπνης Στάσης Τύπου Β Με Φωτοβολταϊκό Στοιχείο Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εξωτερικού χώρου, μονής όψης 2. Ποσότητα Τεχνολογίας LCD 4. Τεχνολογία απεικόνισης transflective 5. Διαστάσεις γραμμής LCD περίπου 325mm x 90mm (μήκος x ύψος) 6. Ανάλυση ηλεκτρονικού μέρους: 128x28 pixels με δυνατότητα απεικόνισης 2 γραμμών χαρακτήρων τουλάχιστον 37mm ύψους έκαστη 7. Δυνατότητα ανάγνωσης των μηνυμάτων και τις βραδινές ώρες 8. Απόσταση ανάγνωσης των μηνυμάτων τουλάχιστον 20 μέτρα 9. Μονόχρωμη οθόνη 10. Χρώματα οθόνης: μαύρο- πράσινο 11. Contrast 50:1 από κάθετη θέαση 12. Γωνία θέασης μεγαλύτερη από 60 o 1. Πλαίσιο: Να είναι από αλουμίνιο κατάλληλα διαμορφωμένο και επεξεργασμένο και με το απαραίτητο πάχος. Οι αρμοί του πλαισίου να έχουν συνεχή συγκόλληση. Η βαφή να είναι ηλεκτροστατική. Σελίδα 19 από 55

20 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. Στο πλαίσιο να είναι τυπωμένο το λογότυποτου Δήμου, το όνομα και ο κωδικός της στάσης και οι κωδικοί των διερχόμενων γραμμών 3. Οι ηλεκτρονικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε μεταλλικούς ιστούς στήριξης οι οποίοι θα είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή. Ο ιστός να έχει κατάλληλο ύψος ώστε η πινακίδα να είναι σε ύψος τουλάχιστον 2,3 μέτρων. 4. Προστασία πλαισίου IP54 5. Εξωτερικές Διαστάσεις πινακίδας περίπου μήκος 450mm, ύψος 700mm, βάθος 120mm 6. Διεπαφές Επικοινωνίας: GSM/GPRS modem 7. Τάση λειτουργίας: 9 16 VDC (12 VDC typical) Σελίδα 20 από 55

21 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 8. Τροφοδοσία: - Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό στοιχείο 10W. - Θα περιλαμβάνεται και μπαταρία. - Να εξηγηθεί πλήρως η αυτονομία λειτουργίας προς οθόνης μέσω τροφοδοσίας από την μπαταρία για χρονικό διάστημα 72 ωρών συνεχούς λειτουργίας ακόμα και σε συνθήκες πλήρους έλλειψης ηλιοφάνειας. - Η μπαταρία καθώς και το φωτοβολταϊκό στοιχείο να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. - Το φωτοβολταϊκό στοιχείο να είναι ενσωματωμένο στο πάνω μέρος του ιστού στήριξης. Οι διαστάσεις του να είναι μικρότερες από 360x360mm - H μπαταρία θα πρέπει να είναι τοποθετημένη είτε μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο προς οθόνης είτε σε αυτόνομη κατασκευή στο πάνω μέρος του ιστού στήριξης μαζί με το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Δεν είναι αποδεκτή η τοποθέτηση της μπαταρίας στη βάση του ιστού στήριξης. - Η όλη κατασκευή πρέπει να είναι καλαίσθητη. Σελίδα 21 από 55

22 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9. Μέγιστη και typical κατανάλωση. Να αναφερθούν 10. Θερμοκρασία λειτουργίας - 20 o έως +60 o C 11. Σχετική υγρασία 95% 12. Διάρκεια ζωής πάνω από ώρες 13. Η διαδικασία συντήρησης των ηλεκτρονικών πινακίδων να μπορεί να γίνει εύκολα από ένα άτομο χωρίς να απαιτείται απεγκατάσταση της πινακίδας. Να περιγραφεί η διαδικασία συντήρησης 14. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν με προς προσφορές προς πλήρη τεχνικά στοιχεία και ενημερωτικά φυλλάδια με φωτογραφίες του προς προμήθεια υλικού 15. Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς και λοιπά βαρύνουν τον ανάδοχο C3.3 Εξοπλισμός οχήματος (Onboard Unit) με οθόνη αφής και έξυπνη κάρτα οδηγού Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ποσότητα 12 Σελίδα 22 από 55

23 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2. Η κονσόλα οδηγού θα πρέπει να είναι εργονομικής δομής, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, με οθόνη και χειριστήριο 3. Υλικό περιβλήματος: πλαστικό ABS 4. Θα πρέπει να δοθούν ακριβείς διαστάσεις του τερματικού και προτεινόμενη θέση εγκατάστασης, η οποία πρέπει να είναι τους έγκρισης του Φορέα. Λόγω του ότι ο στόλος οχημάτων αποτελείται από υπεραστικά λεωφορεία με πρόβλημα χώρου, θα εκτιμηθούν οι όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις της συσκευής 5. Έγχρωμη οθόνη αφής 5.7, VGA, TFT- LCD 6. Η οθόνη του οδηγού θα πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζει ευανάγνωστους, ελληνικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και γραφικά, αναγνώσιμους κάτω από τους τους συνθήκες φωτισμού και για όλη τη διάρκεια τους ημέρας 7. Επεξεργαστής αρχιτεκτονικής 32 bit (x86), 1 GHz ή ισοδύναμος 8. Μνήμη RAM 512MB τουλάχιστον Σελίδα 23 από 55

24 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9. Interfaces: 2 x RS- 232, 2 x USB2.0, 10/100/1000Mbps Ethernet 10. Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής. Πλάτος ρολού τουλάχιστον 58mm 11. Αναγνώστης έξυπνων καρτών RF ISO A/B (Mifare) 12. Λειτουργικό Σύστημα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows Mobile / Windows CE Τροφοδοσία: VDC 14. Για τον εντοπισμό του οχήματος θα πρέπει να προσφερθεί ξεχωριστή συσκευή για να έχει συνεχές ρεύμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πίνακα συμμόρφωσης «Συσκευή Εντοπισμού Θέσης Οχήματος» 15. Εάν ο προσφέρων εξασφαλισεί και αποδείξει ότι η τηλεματική συσκευή οχήματος μπορεί να είναι ενσωματωμένη στον υπολογιστή χωρίς πρόβλημα συνεχούς τροφοδοσίας τότε η λύση είναι αποδεκτή. 16. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υπολογιστών οχήματος αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου NAI Σελίδα 24 από 55

25 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 17. Να περιλαμβάνεται όλος ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (πχ καλώδια, connectors, κλπ) C3.4 Συσκευή Εντοπισμού Θέσης Οχήματος (εξειδικευμένο) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ποσότητα Χαρακτηριστικά Modem και Επικοινωνίας 3. ΕGSM, CSD, GPRS class 10, EDGE 4. QuadBand: 850/900/1800/1900 MHz 5. SIM interface (1.8V/3V) 6. Mobile Station class B, CG, CC 7. Μετάδοση φωνής και αποστολή SMS 8. Χαρακτηριστικά GPS tracking channels 10. Ευαισθησία dbm τουλάχιστον 11. Υποστήριξη AGPS Σελίδα 25 από 55

26 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 12. Ακρίβεια: 3 μέτρα, 2D RMS (θέση) 0,1 μέτρα/sec (ταχύτητα) 1 microsecond (χρόνος) 13. Χρόνοι εκκίνησης: Hot start < 1.5 sec Warm start < 34 sec Cold start < 35 sec 14. Πρωτόκολλα NMEA v3.01 (input/output) 15. Σύστημα συντεταγμένων WGS Λοιπά Χαρακτηριστικά 17. Θύρες: RS232, Ethernet 18. Δίαυλοι: 1- wire και CAN protocol ψηφιακές είσοδοι και 3 έξοδοι (optoisolated) 20. Είσοδος για οδόμετρο 21. Μνήμη δεδομένων 8ΜΒ 22. Κεραίες: 2 ξεχωριστά βύσματα RF για GSM/GPRS και GPS 23. LED ένδειξης λειτουργίας GPRS και GPS 24. Υποδοχή για μικρόφωνο και ακουστικό 25. Επιταχυνσιόμετρο 3 αξόνων 26. Τροφοδοσία 9-42VDC 27. Μπαταρία λιθίου 1000mAh (μέγιστη αυτονομία τρεις μέρες) Σελίδα 26 από 55

27 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 28. θερμοκρασία λειτουργίας: 20 C to +65 C θερμοκρασία αποθήκευσης: - 40 C to +85 C 29. Να περιλαμβάνεται όλος ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (πχ καλώδια, connectors, κλπ) NAI C3.5 Οθόνες πληροφόρησης εντός οχήματος Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ποσότητα Μέγεθος Διαγωνίου Pixel Pitch: mm (οριζόντια και κάθετα) 4. Ανάλυση 1280x Λόγος Αντίθεσης 800:1 6. Βάθος χρώματος 8bit 7. Φωτεινότητα: 300 CD/m 2 8. Γωνία θέασης 80 ο (οριζόντια και κάθετα) 9. Ανθεκτική και αντικραδασμική κατασκευή βιομηχανικού τύπου για χρήση εντός του λεωφορείου 10. Προστατευτικό γυαλί στην πρόσοψη της οθόνης 11. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ο C έως +50 o C 12. Υγρασία λειτουργίας: 5% έως 85% 13. Ηχεία 2 x 2W Σελίδα 27 από 55

28 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 14. Ενσωματωμένος network media player εντός του κουτιού της οθόνης 15. Μνήμη: 512MB CF 16. Ανανέωση περιεχομένου μέσω Ethernet, WLAN, USB drive 17. Ασύρματη (μέσω Wi- Fi ή/και GPRS) αποστολή περιεχομένου το οποίο αφορά πηροφορίες επόμενης στάσης, δρομολογίων, σημείων ενδιαφέροντος ή λοιπών πληροφοριακών μηνυμάτων από το λογισμικό κέντρου ελέγχου του Δήμου 18. Οι οθόνες θα μπορούν μέσω του ενσωματωμένου media player να λάβουν αυτόματα περιεχόμενο από εξωτερικές διαδικτυακές πηγές (π.χ. RSS Feeds) 19. Το λογισμικό του media player θα έχει τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού (scheduling) του περιεχομένου που θα προβάλλεται και θα μπορεί να συνδυάζει πολλές διαφορετικές μορφές περιεχομένου (π.χ. εικόνα, video, ήχο, κείμενο) 20. Το λογισμικό του media player θα έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης σε τμήματα και προβολής διαφορετικού τύπου περιεχομένου και από διαφορετικές πηγές σε κάθε τμήμα 21. Υποστηριζόμενοι τύπου video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 22. Υποστηριζόμενοι τύπου φωτογραφιών: JPEG, BMP Σελίδα 28 από 55

29 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 23. Υποστήριξη banner κειμένου μεταβλητής ταχύτητας 24. Κατανάλωση συσκευής: ~35W 25. Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των οθονών εντός των λεωφορείων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 22. Να περιλαμβάνεται όλος ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (πχ καλώδια, connectors, κλπ) C3.6 Λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων - Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και Πληροφόρησης Επιβατών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Θα επιτρέπει τον έλεγχο και προγραμματισμό δρομολογίων Σελίδα 29 από 55

30 2. Θα παρακολουθεί τα οχήματα και τα στοιχεία αυτών σε πραγματικό χρόνο. Για κάθε όχημα θα απεικονίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: o Ο αριθμός του. o Ο αριθμός δρομολογίου του. o Ο προγραμματισμένος χρόνος αναχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αλλαγές. o Ο τερματικός σταθμός εκκίνησης (αφετηρία) και ο τερματικός σταθμός προορισμού (τέρμα). o Η θέση του οχήματος και τυχόν απόκλιση από τον προγραμματισμένο χρόνο διαδρομής του. o Η χρονική απόσταση του οχήματος από τα προηγούμενα ή ακολουθούντα, στην προγραμματισμένη σειρά οχήματα. o Οι εντολές που δόθηκαν στον οδηγό. o Σηματοδοσία ανωμαλιών τυχόν Σελίδα 30 από 55

31 3. Γραφική παρουσίαση των γραμμών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας αυτής είναι τα εξής: o Η γραφική εικόνα γραμμής συνίσταται σε ένα διάγραμμα της συγκεκριμένης γραμμής, στο οποίο αποτυπώνονται χωριστά οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. o Η εικόνα αυτή θα επιτρέπει στον χειριστή να εντοπίζει άμεσα τις σχετικές θέσεις των οχημάτων στην δεδομένη γραμμή. o Μία γραμμή μπορεί να περιέχει κλάδους και πολλαπλές διαδρομές κατά την ίδια κατεύθυνση κυκλοφορίας, από ένα τερματικό σταθμό προς έναν άλλο, καθώς επίσης και δευτερεύοντες τερματικούς σταθμούς. o Η θέση ενός οχήματος στη γραμμή θα παρίσταται από κατάλληλο γραφικό σύμβολο, ώστε να επιδεικνύεται η κατεύθυνση κίνησης του οχήματος. Το σύμβολο θα χρωματίζεται ανάλογα με τη βραδυπορία ή προπορεία του οχήματος, με βάση όρια κατωφλίου. o Ο αριθμός του οχήματος (αριθμός παρμπρίζ ή / και πινακίδας), του δρομολογίου του (block), η τυχόν απόκλισή του από τον προγραμματισμένο χρόνο, καθώς και η πληρότητά του, θα μπορούν εμφαίνονται σ αυτό το σύμβολο. Ο χειριστής θα μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα οχήματα και να εστιάσει την οθόνη του σε ένα τμήμα της εικόνας (zoom). Σελίδα 31 από 55

32 4. Δυνατότητα δρομολόγησης διορθωτικών λεωφορείων 5. Υπολογισμός χρόνου άφιξης οχημάτων σε στάσεις μέσω αλγορίθμων 6. Αποστόλη εκτιμώμενων χρόνων άφιξης οχημάτων σε στάσεις προς τις συσχετιζόμενες πινακίδες 7. Δυνατότητα αποθήκευσης ιστορικών δεδομένων τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι π ληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύονται στο Κέντρο Διαχείρισης αφορούν στα ακόλουθα: o Τους χρόνους άφιξης των οχημάτων στους τερματικούς σταθμούς και όλες τις στάσεις για όλες τις γραμμές. o Τις σηματοδοτήσεις ανωμαλιών. o Τις εντολές χειριστών του Κέντρου Διαχείρισης. o Τις ημερήσιες ώρες λειτουργίας και διανυθέντα χιλιόμετρα (δρομολόγια και νεκρές διαδρομές) ανά υπηρεσία οχήματος. 8. Δημιουργία και αποστολή πληροφοριακών πακέτων προς άλλες εφαρμογές πληροφόρησης επιβατών Σελίδα 32 από 55

33 9. Εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο σε ιστορική βάση όσο και σε πραγματικό χρόνο. Οι ελάχιστες αναφορές που πρέπει να διαθέτει είναι οι παρακάτω: o Τους πραγματικούς χρόνους των διαδρομών και τις αποκλίσεις αυτών από τους προγραμματισμένους. o Τα διανυθέντα χιλιόμετρα ανά όχημα, δρομολόγιο και συνολικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά το πλήθος των αναφορών που δύνανται να παραχθούν από το σύστημα και οι δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή στο χειριστή να επιλέγει τα προς εκτύπωση στοιχεία. Σελίδα 33 από 55

34 10. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει γραφικό περιβάλλον, φιλικό προς τον οδηγό, όπου θα εμφανίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες: o Ημερομηνία και ώρα συστήματος, όπως διαβάζονται από το GPS o Πληροφορίες σχετικά με το όχημα και το εκτελούμενο δρομολόγιο o Πληροφορίες σχετικά με το όχημα που προπορεύεται και το όχημα που ακολουθεί o Τρέχουσα κατάσταση σήματος GPS και τηλεπικοινωνιακού δικτύου o Εντολές και μηνύματα που έχουν ληφθεί από το κέντρο ελέγχου o Κουμπιά για αποστολή προκωδικοποιημένων μηνυμάτων προς το κέντρο ελέγχου 11. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία με την εφαρμογή διαχείρισης στόλου στο Κέντρο Ελέγχου για τη συλλογή δεδομένων υπηρεσιών και χρονοπρογραμμάτων, ανταλλαγή μηνυμάτων και αποστολή δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου (θέση, συμβάντα κλπ) 12. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει ικανότητα αυτόματης επικυρωποίησης εκτελούμενης υπηρεσίας Σελίδα 34 από 55

35 13. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό τηλεματικό εξοπλισμό στο όχημα, όπως πινακίδες ενημέρωσης, σύστημα ηχητικής αναγγελίας στάσης κ.α. C3.7 Διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια και χρόνους άφιξης ΜΜΕ με χρήση γεωγραφικών υποβάθρων Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Η εφαρμογή θα πρέπει να συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών. 2 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Φορέα - (γεωγραφική κάλυψη, σημεία στάσεων, δρομολόγια κ.α.) σε μορφή πινάκων και ψηφιακών χαρτών. 3 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των οχημάτων από στάσεις Σελίδα 35 από 55

36 4 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύρεσης διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης και αλλαγή υπηρεσίας. 5 Η εύρεση διαδρομής θα πρέπει να γίνεται κάνοντας χρήση κατάλληλου αλγόριθμου εύρεσης διαδρομής, τον οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά. Σε περίπτωση που στο μέλλον προστεθεί καινούργιο μέσο ΜΜΜ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 6 Οι πολίτες να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης 7 Η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες απεικόνισης δεδομένων μέσω διαδραστικών ψηφιακών χαρτών. C3.8 Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smart phones 2 θα συλλέγει μέσω του δικτύου GPRS και των κατάλληλων διεπαφών με τις υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα τις εμφανίζει με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών Σελίδα 36 από 55

37 3 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Φορέα - (γεωγραφική κάλυψη, σημεία στάσεων, δρομολόγια κ.α.) σε μορφή πινάκων και ψηφιακών χαρτών 4 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των οχημάτων από στάσεις 5 Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύρεσης διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης και αλλαγή υπηρεσίας 6 Η εύρεση διαδρομής θα πρέπει να γίνεται κάνοντας χρήση κατάλληλου αλγόριθμου εύρεσης διαδρομής, τον οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά. Σε περίπτωση που στο μέλλον προστεθεί καινούργιο μέσο ΜΜΜ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 8 Σε περίπτωση που η συσκευή διαθέτει GPS η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με αυτό ώστε να διαβάζει την τρέχουσα θέση του χρήστη ώστε να την χρησιμοποιεί ως παράμετρο εισόδου κατά την αναζήτηση των πληροφοριών Σελίδα 37 από 55

38 C3.9 Εφαρμογή Πληροφόρησης Επιβατών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω SMS Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Σύνδεση Με Κέντρο Πληροφόρησης Επιβατών του Δήμου 2. O χρήστης αποστέλλει τον μοναδικό αριθμό της στάσης (αναγράφεται σε κάθε στάση) στον τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου και αυτό του απαντά με sms, πληροφορώντας τον για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξης αυτών. NAI 3. Ο ανάδοχος πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος C3.10 Εφαρμογή διασύνδεσης Κέντρου Ελέγχου Πληροφόρησης Επιβατών με ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων και οθόνες εντός των οχημάτων και Διαχείρισης Μηνυμάτων Ηλεκτρονικών Πινακίδων και οθονών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Πλήρως διαδικτυακή (web- based) εφαρμογή διαχείρισης μηνυμάτων και χρηστών στις ηλεκτρονικές πινακίδες. Οι λειτουργείες της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες μόνο μέσω web browser. 2. Παραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία μηνυμάτων Σελίδα 38 από 55

39 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3. Εισαγωγή μηνυμάτων στα ελληνικά και τα αγγλικά 4. Προεπισκόπηση μηνύματος 5. Ανάγνωση και τροποποίηση αποθηκευμένων μηνυμάτων 6. Ενεργοποίηση αποθηκευμένου μηνύματος ή αποστολή και απεικόνιση νέου 7. Δυνατότητα επιλογής σεναρίων απεικόνισης 8. Χρονοπρογραμματισμός μηνυμάτων 9. Επικοινωνία με τις Ηλεκτρονικές Πληροφοριακές Πινακίδες για την αποστολή οπτικών πληροφοριακών μηνυμάτων μέσω Wi- Fi ή GPRS. 10. Δρομολόγηση των μηνυμάτων προς τις πινακίδες σύμφωνα με την γεωγραφική θέση που αυτές είναι εγκατεστημένες. Η θέση των πινακίδων να απεικονίζεται σε ψηφιακούς χάρτες 11. Γραφικό περιβάλλον εισαγωγής μηνυμάτων που δεν προέρχονται από αυτόματα συστήματα. (όπως π.χ. μηνύματα γενικού περιεχομένου) και τη δυνατότητα αποστολής τους προς τις Ηλεκτρονικές Πληροφοριακές Πινακίδες, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες ιεράρχησης των μηνυμάτων Σελίδα 39 από 55

40 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 12. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων στις οθόνες που θα εγκατασταθούν εντός των λεωφορείων. 13. Τα μηνύματα που θα αποστέλλονται θα δημιουργούνται αυτόματα από το λογισμικό (π.χ. ονομασία επόμενης στάσης, όνομα σημείου ενδιαφέροντος) 14. Ο χρήστης του συστήματος θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποστολής των δικών του μηνυμάτων (π.χ. έκτακτα συμβάντα) 15. Δυνατότητα εισαγωγής και τήρησης κανόνων για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στα μηνύματα προς τις Ηλεκτρονικές Πληροφοριακές Πινακίδες (π.χ. πρώτης προτεραιότητας τα μηνύματα έκτακτων συμβάντων, δεύτερης τα μηνύματα σχετικά με ενημέρωση των δημοτών κ.λ.π.) 16. Διασφάλιση της καταχώρησης μηνυμάτων μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα 17. Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών, Ομαδοποίηση πινακίδων και δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε συγκεκριμένες πινακίδες ανάλογα με ρόλους που έχει αναθέσει ο διαχειριστής του συστήματος σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη της εφαρμογής. Σελίδα 40 από 55

41 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 18. Εύχρηστο, λειτουργικό, user- friendly περιβάλλον κατάλληλο για αρχάριους χρήστες 19. Απεικόνιση μηνυμάτων, κειμένου, εικόνων, γραφικών, και animation 20. Ιστορικό μηνυμάτων 21. Δημιουργία και αποθήκευση πρότυπων μηνυμάτων τα οποία θα μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιεί ως βάση για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων και ανακοινώσεων 22. Δυνατότητα, σε περίπτωση, επέκτασης του συστήματος με επιπλέον Ηλεκτρονικές Πληροφοριακές Πινακίδες να μην χρειαστεί καμία επέκταση και της εφαρμογής 23. Παρακολούθηση και αποθήκευση σε βάση δεδομένων της κατάστασης λειτουργίας και επικοινωνίας των Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών Πινακίδων 24. Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: ροή οθονών, οδηγό του χρήστη, μηνύματα Σελίδα 41 από 55

42 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 25. Δυνατότητα διαχείρισης και αποστολής μηνυμάτων σε μεγαλύτερο αριθμό πινακίδων από τον αριθμό του παρόντος έργου ώστε να υποστηρίζεται οποιαδήποτε επέκταση του έργου ακόμα και σε ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης δημοτών C3.11 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει γραφικό περιβάλλον, φιλικό προς τον οδηγό, όπου θα εμφανίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες: o Ημερομηνία και ώρα συστήματος, όπως διαβάζονται από το GPS o Πληροφορίες σχετικά με το όχημα και το εκτελούμενο δρομολόγιο o Πληροφορίες σχετικά με το όχημα που προπορεύεται και το όχημα που ακολουθεί o Τρέχουσα κατάσταση σήματος GPS και τηλεπικοινωνιακού δικτύου o Εντολές και μηνύματα που έχουν ληφθεί από το κέντρο ελέγχου o Κουμπιά για αποστολή προκωδικοποιημένων μηνυμάτων προς το κέντρο ελέγχου Σελίδα 42 από 55

43 2. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία με το λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου στόλου οχημάτων στο Κέντρο Ελέγχου για τη συλλογή δεδομένων υπηρεσιών και χρονοπρογραμμάτων, ανταλλαγή μηνυμάτων και αποστολή δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου (θέση, συμβάντα κλπ) 3. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει ικανότητα αυτόματης επικυρωποίησης εκτελούμενης υπηρεσίας 4. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό τηλεματικό εξοπλισμό εντός και εκτός οχήματος, όπως πινακίδες ενημέρωσης, σύστημα ηχητικής αναγγελίας στάσης κ.α. Σελίδα 43 από 55

44 5. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει γραφικό περιβάλλον, φιλικό προς τον οδηγό, όπου θα εμφανίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες: o Ημερομηνία και ώρα συστήματος, όπως διαβάζονται από το GPS o Πληροφορίες σχετικά με το όχημα και το εκτελούμενο δρομολόγιο o Πληροφορίες σχετικά με το όχημα που προπορεύεται και το όχημα που ακολουθεί o Τρέχουσα κατάσταση σήματος GPS και τηλεπικοινωνιακού δικτύου o Εντολές και μηνύματα που έχουν ληφθεί από το κέντρο ελέγχου o Κουμπιά για αποστολή προκωδικοποιημένων μηνυμάτων προς το κέντρο ελέγχου C3.12 Μελέτη Εφαρμογής Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εκπόνηση μελέτης που θα αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο έργο προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση. 2. Να αναφερθεί η μεθοδολογία υλοποίησης της μελέτης Σελίδα 44 από 55

45 C3.13 Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών Συστήματος 12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Παροχή εκπαίδευσης τελικών χρηστών και διαχειριστών του συστήματος 2. Να αναφερθούν όλες οι ενέργειες κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών. C3.14 Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας του συστήματος. 2. Να αναφερθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας του έργου. C3.15 Δράσεις Δημοσιότητας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Παροχή δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων 2. Να αναφερθούν οι παρεχόμενες δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. Σελίδα 45 από 55

46 C3.16 Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, παραμετροποίηση λογισμικών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Παροχή υπηρεσιών συλλογής γεωγραφικών δεδομένων και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την καλή λειτουργία του συστήματος. Η συλλογή αφορά στάσεις, δρόμους, δρομολόγια, κοκ) 2. Παραμετροποίηση εφαρμογών για την παραγωγική λειτουργία του έργου 3. Να αναφερθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, και παραμετροποίησης εφαρμογών C3.17 Συνδέσεις GPRS Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Παροχή συνδέσεων GPRS από πάροχο κινητής τηλεφωνίας. 2. Παροχή καρτών SIM και εγκατάσταση στις έξυπνες στάσεις και στον τηλεματικό εξοπλισμό των λεωφορείων. 3. Για την επιλογή παρόχου να πραγματοποιηθεί έρευνα καλύτερης γεωγραφικής κάλυψης της υπηρεσίας GPRS στο σύνολο του νησιού. 4. Δημιουργία δικτύου VPN για την λειτουργία του συστήματος 5. Ο ανάδοχος να παρέχει υπηρεσίες GPRS στα απαιτούμενα στάδια 20 Σελίδα 46 από 55

47 υλοποίησης του έργου (πιλοτική λειτουργία, εκπαίδευση, παραλαβή έργου) και καθ όλη τη διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης. C3.18 Λογισμικό virtualization Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Να αναφερθεί το λογισμικό Virtualization που θα χρησιμοποιηθεί 2. Άδειες χρήσης 1 3. Να υποστηρίζει τη δημιουργία τεσσάρων (4) virtual machines 4. Να διαθέτει λογισμικό κεντρικής διαχείρισης όλων των virtual machines C3.19 Λογισμικό Βάσης Δεδομένων Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Να είναι ανοιχτής NAI αρχιτεκτονικής (open source) 2. Υποστήριξη σε όλα τα NAI περιβάλλοντα (Windows, Linux, Unix) και υποστήριξη σε όλους τους τύπους hardware ώστε να είναι προσαρμόσιμη σε οποιαδήποτε πληροφοριακή υποδομή. 3. Διαχείριση όλων των τύπων δεδομένων: Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους καθιερωμένους τύπους σχεσιακών δεδομένων καθώς και την αποθήκευση δεδομένων σε μορφή XML, κειμένου, εγγράφων, εικόνας, ήχου και βίντεο. NAI Σελίδα 47 από 55

48 4. Θα πρέπει να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την προστασία των δεδομένων. 5. Θα πρέπει να είναι εύκολα αναβαθμίσιμη. 6. Υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρμογών: H ΒΔ θα πρέπει να συνεργάζεται με τις περισσότερες πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού 7. Υψηλή διαθεσιμότητα που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη (24Χ7Χ365) λειτουργία της Βάσης Δεδομένων και των σχετικών εφαρμογών, ελαχιστοποιώντας το downtime που μπορεί να προέρχεται από ανθρώπινα λάθη, προβλήματα στο λογισμικό και το hardware, φυσικές καταστροφές ή εργασίες περιοδικής συντήρησης. 8. Αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την ομαλή καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών, με τη χρήση τεχνικών που εγγυώνται την ορθότητα των δεδομένων τα οποία διαχειρίζεται και διανέμει σε αυτόνομο ή σε κατανεμημένο περιβάλλον εργασίας. 9. Προστασία των δεδομένων κατά την αποθήκευσή, πρόσβαση και επεξεργασία τους στη Βάση Δεδομένων, καθώς και εξελιγμένα χαρακτηριστικά διαχείρισης χρηστών και των δικαιωμάτων τους. 10. Διαπίστευση χρηστών με τη χρήση username και password τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν NAI NAI NAI NAI Σελίδα 48 από 55

49 κρυπτογραφημένα μέσα στη Βάση Δεδομένων και κρυπτογράφηση passwords κατά τη σύνδεση του χρήστη με διαφορετικό κλειδί για κάθε session. 11. Ευκολία διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων NAI C3.20 Λογισμικό εξυπηρετητή εφαρμογών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Να είναι ανοιχτής NAI αρχιτεκτονικής (open source) 2. Να αναφερθεί το όνομα και η NAI έκδοσή του 3. Να προσφερθεί στην NAI τελευταία σταθερή έκδοσή του 4. Πλήρης υποστήριξη του NAI μοντέλου δικτύωσης TCP/IP 5. Να υποστηρίζει ευκολία στη NAI διαχείριση με ενσωματωμένο λογισμικό 6. Υποστήριξη απομακρυσμένης NAI διαχείρισης 7. Υποστήριξη κρυπτογράφησης συστήματος αρχείων (file system) 8. Υποστήριξη των πρωτοκόλλων IPv4, IPv6, DHCP,NTP, LDAP 9. Να έχει ενσωματωμένο μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης μέσω internet 10. Να έχει ενσωματωμένο NAI λογισμικό προστασίας απομακρυσμένων συνδέσεων (firewall) 11. Υποστήριξη ανταλλαγής NAI αρχείων με άλλα λειτουργικά συστήματα. Να αναφερθούν 12. Υποστήριξη εγκατάστασης NAI Σελίδα 49 από 55

50 τους ως ιδεατή μηχανή (virtual machines). Να αναφερθούν οι τεχνολογίες virtualization που υποστηρίζει. 13. Δυνατότητα δημιουργίας πολλών χρηστών 14. Δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών σε διαχειριστές και απλούς χρήστες NAI NAI C3.21 Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Να είναι ανοιχτής NAI αρχιτεκτονικής (open source) 2. Να αναφερθεί το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθεί. 3. Να αναφερθούν τα Version & release του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών 4. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών. 5. Το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών πρέπει να είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί. 6. Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου, HTTPS, SSL/TLS 7. Υποστήριξη HTTP Authentication με access control lists 8. Εξυπηρέτηση στατικού, και δυναμικού περιεχομένου 9. Υποστήριξη: ΧML Web Services CGI ή/και ASP ή/και PHP 10. Παραμετροποιήσιμος Σελίδα 50 από 55

51 μηχανισμός HTTP logging C3.22 Επίδειξη Εξοπλισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Περιγραφή της αρχιτεκτονικής επίδειξης του Εξοπλισμού 2. Επίδειξη πλήρως λειτουργικού δείγματος της πινακίδας έξυπνης στάσης Τύπου Α κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Κατά τη διαδικασία επίδειξης θα αξιολογηθεί: Contrast τουλάχιστον 10:1 από κάθετη θέαση Γωνία θέασης μεγαλύτερη από 120 o Αυτονομία για διάρκεια τουλάχιστον 72 ωρών Ανάλυση τουλάχιστον 640x480 Αποστολή μηνύματος μέσω GPRS 3. Επίδειξη πλήρως λειτουργικού δείγματος της πινακίδας τύπου Β κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Κατά τη διαδικασία επίδειξης θα αξιολογηθεί : Contrast τουλάχιστον 10:1 από κάθετη θέαση Γωνία θέασης μεγαλύτερη από 120 o Αυτονομία για διάρκεια τουλάχιστον 72 ωρών Ανάλυση τουλάχιστον 128x28 Αποστολή μηνύματος μέσω GPRS Σελίδα 51 από 55

52 4. Επίδειξη πλήρως λειτουργικού δείγματος του εξοπλισμού Οχήματος (onboard unit). Κατά τη διαδικασία επίδειξης θα αξιολογηθεί: Η υποστήριξη ευανάγνωστων ελληνικών χαρακτήρων Η δυνατότητα ανάγνωσης των χαρακτήρων κάτω από συνθήκες φωτισμού στη διάρκεια της ημέρας 5. Επίδειξη πλήρως λειτουργικού δείγματος της συσκευής εντοπισμού θέσης οχήματος για λεωφορεία Θα αξιολογηθούν οι χρόνοι εκκίνησης ως εξής: Hot start < 1.5 sec Warm start < 34 sec Cold start < 35 sec 6. Επίδειξη του Κέντρου Ελέγχου Λογισμικού διαχείρισης και έλεγχου στόλου οχημάτων για συγκοινωνίες με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και πληροφόρησης επιβατών. Κατά τη διαδικασία επίδειξης θα αξιολογηθεί η κάλυψη των προδιαγραφών του πίνακα συμμόρφωσης C3.6.Error! Reference source not found. 7. Επίδειξη της εφαρμογής διαχείρισης μηνυμάτων και διασύνδεσης του Κέντρου Ελέγχου (πληροφόρηση επιβατών) με ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων και οθόνες εντός οχημάτων. Κατά τη διαδικασία επίδειξης θα αξιολογηθεί η κάλυψη των προδιαγραφών του πίνακα συμμόρφωσης C3.10. NAI NAI Σελίδα 52 από 55

53 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος 4 ο έτος 5 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος 4 ο έτος 5 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.1.3 Εφαρμογή/ές Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος 4 ο έτος 5 ο έτος Σελίδα 53 από 55

54 Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος 4 ο έτος 5 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.1.4 Υπηρεσίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.5 Άλλες δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.2 Εκπαίδευση χρηστών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 54 από 55

55 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1) 2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2) 3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3) 4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4) 5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5) 6 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Πίνακας C4.1.6) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΜΕ ΦΠΑ [ ] C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. ΕΤΟΣ* ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο ΣΥΝΟΛ Ο ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣ Η ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/Ω Ν (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΦΠ Α [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ (ΜΕ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ* * * ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης ** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. Σελίδα 55 από 55

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμους Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός: 262.590,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα