ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΙΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Τ/Γ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΣΑΚΑΛΟΤ Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Περίιευε: Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο κεηαλάζηξηεο ζχκαηα νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με βάζε ηελ εθπφλεζε ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο πεδίνπ, ε εηζήγεζε επηθεληξψλεη ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ θαη ζην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαδεηρζεί ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γπλαηθψλ / trafficking θαζψο θαη νη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο ζα ηεζνχλ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ε κεζνδνινγία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηηο αλσηέξσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο δξάζεο. Η εηζήγεζε ζα θιείζεη κε ηηο πξψηεο εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιφγσλ θαη αηηηαηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο ζχκαηα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε βηψλνληαο θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο θαη αξσγήο ζην ελ ιφγσ θαηλφκελν, απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 1

2 1. Δηζαγφγή Η εθκεηάιιεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηεο άηππεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πξνζιάβεη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν εμαλαγθαζκφο ζε εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο ζηεξνχληαη βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο εθκεηάιιεπζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαζψο θαη πνιιψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπο. (Μνληδίλη, 2006) Η παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο θχξην ζηφρν λα ζίμεη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με αθνξκή ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα ηνληζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ θαζψο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πξψηα πηινηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σν ζέκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί κε ηηο επξχηεξεο παξακέηξνπο ηνπ, άπηεηαη άκεζα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηα πεδία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο γπλαηθψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ιέγακε φηη, ηα πεδία αλαδήηεζεο θαη ππφ δηεξεχλεζεο αληηζηνηρνχλ ζε δπν μερσξηζηνχο πιεζπζκνχο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ θαη απφ ηελ άιιε εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο αιιά θαη απφ ην ίδην θαζεζηψο. Δίλαη ινηπφ απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ trafficking θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ δπν θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 2

3 2. Ο Θεφρεηηθός Προβιεκαηηζκός. Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε νπηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί θπξίαξρν παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ trafficking. Η ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία αληηθαζηζηά ηνπο παιηνχο κεηαλαζηεπηηθνχο πξννξηζκνχο κε λένπο. Οη πξννξηζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηινκνξθία θαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, απφ ηελ αλάπηπμε άηππσλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο θαη απφ ηε ζειπθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. (έξεπλα ΚΔΘΙ, 2006) Η ζέζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο ζχγρξνλεο κεηαθηλήζεηο γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη δηαθνξνπνηείηαη ζπγθξηηηθά κε παιηφηεξα. Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία εκθαλίδεηαη ε ηάζε γηα απηφλνκε κεηαλάζηεπζε ησλ γπλαηθψλ. (Γεκνπιάο θαη Παπαδνπνχινπ, 2003). ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ κφλεο ηνπο σο αξρεγνί λνηθνθπξηψλ θαη νηθνλνκηθά ελεξγά ππνθείκελα, ελψ ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ κεηαλαζηεχνπλ σο εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθνινπζψληαο ηνπο ζπδπγνχο ηνπο. Η λέα απηή εμέιημε έρεη θαηαγξαθεί κε ηνλ φξν «ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο» αλαγλσξίδνληαο ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο.(phizaklea, 2003). Η πνιπκνξθία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο θαη ξνήο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ Διιάδα θαη ηε Νφηην Δπξψπε πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κεηαλάζηεπζεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κεηαλάζηεπζεο γηα παξάδεηγκα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζρεδηαζκέλε πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε, εζλνηηθή, δηεζληθή δηαθίλεζε γπλαηθψλ θ.η.ι.(castles and Miller, 1998). ηε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε ηαπηφηεηα ηεο κεηαλάζηξηαο έρεη ηαπηηζηεί κε ην «ζπκπιήξσκα» ηνπ αξζεληθνχ κεηαλάζηε, πνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηνλ θαλφλα. (Cavounidis, 2006) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο επηθξαηνχζε κέρξη πξφζθαηα ε αληίιεςε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ δελ ην θάλνπλ κε εξγαζηαθά θίλεηξα θαη φηη θαηά ζπλέπεηα δελ ππήξρε ιφγνο λα εξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Με άιια ιφγηα νη 3

4 γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο δελ αληηκεησπίδνληαλ σο ελεξγά ππνθείκελα πνπ παίξλνπλ ζπλεηδεηέο θαη έιινγεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπο, αιιά σο αληηθείκελα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ δξφκν ησλ αλδξψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο (Lazaridis, 2001). ηηο πην ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε ίδηα απηή πξνθαηάιεςε παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο. Η ηάζε απηή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο πξνζψπσλ/ trafficking. Έηζη πνιχ ζπρλά ην ππνθείκελν ηεο κεηαλάζηξηαο ζχκα αληηπαξαβάιιεηαη ζην ππνθείκελν ηνπ αξζεληθνχ παξάλνκνπ κεηαλάζηε-ζχηε. Η ζχγρξνλε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο ηείλεη λα εδξαησζεί κε βάζε απηφ ην δίπνιν δελ αγλνεί ηε κεηαλάζηξηα ελ γέλεη, αιιά ηε κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν. 1 Κάζε πξνζπάζεηα λα πξνζδψζνπκε ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο απηή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηξηψλ αθφκα θαη ζε δηαδηθαζίεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο πξνδηαζέηεη ηελ απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζηεξεφηππσλ ξφισλ ζην ππνθείκελν γπλαίθα θαη κεηαλάζηξηα. Σφζν ε νκάδα ησλ γπλαηθψλ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ φζν θαη ε νκάδα ησλ κεηαλαζηξηψλ κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαλάζηε- πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη απηνκάησο φηη επηβάιιεηαη ε απνδνρή ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο θαη ζπγρξφλσο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαη ε ίδηα ε κεηαλάζηεπζε σο δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε πηζαλέο αλαηξνπέο ησλ εδξαησκέλσλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ, κηα δηαθπγή απφ θπξίαξρεο δνκέο. Καηά ζπλέπεηα, απαξαίηεηα πξνυπφζεζε γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε γπλαίθα κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν είλαη λα ιάβνπκε εμαξρήο ππφςε ηε δηηηή απηή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. (King and Zontini, 2000) Η πνξεία ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη φκνηα κε ηελ δηεζλή κεηαλαζηεπηηθή πνξεία, ε θίλεζε παξαδνζηαθά ήηαλ απφ ηνλ Νφην πξνο ηνλ Βνξξά. χγρξνλεο ηάζεηο σζηφζν δείρλνπλ φηη ε δηεζληθή ζσκαηεκπνξία δηελεξγείηαη θαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ. Όπσο θαη κε ηε κεηαλάζηεπζε νη ρψξεο πξνέιεπζεο, 1 ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ν θίλδπλνο ν εξεπλεηήο λα πηνζεηήζεη πξφηππα ζπκαηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλαιχζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ. 4

5 δηακεηαθφκηζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ ζπκάησλ δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο αιιάδνπλ ζπλερψο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο παγθνζκίσο. Τπάξρεη αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη λφκσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο. Οη γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο γπλαηθψλ θαη ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο θνηλέο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηελ επηζπκία γηα κεηαλάζηεπζε θαη νη νηθνλνκηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ έθδνζε λφκηκεο βίδαο θαη απφ ηελ άιιε ε αλάγθε γηα βνήζεηα θαη ε κεηέπεηηα εμάξηεζε απφ ηνπο κεζάδνληεο ζηε δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο, πνπ ζπρλά απνδεηθλχνληαη δηαθηλεηέο ή δνπιέκπνξνη. 2 Οη κεηαλάζηξηεο εηζέξρνληαη ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε σο κηα κνξθή κνληέξλαο δνπιείαο (Campani,2010). Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη ζην θαηλφκελν ηνπ trafficking θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ζχκαηα είλαη ε ζέζε ηξσηφηεηαο (vulnerability) ζηελ νπνία ππεηζέξρνληαη. Οη πνιιαπιέο αηηίεο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ην trafficking έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην παξψλ κεηαλαζηεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο. Οη επηθξαηνχζεο πεξηνξηζηηθέο Δπξσπατθέο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, ε εμάπισζε ηεο άηππεο νηθνλνκίαο πνπ δελ ηζρχεη κφλν ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά πιένλ αθνξά ζρεδφλ φιε ηελ Δπξψπε, ε ζειπθνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ε έμαξζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ θαη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελζαξξχλνπλ θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ trafficking. Η επηθξαηνχζα κνξθή παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζηελ Διιάδα, αθνξά ζηελ έληαμε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο ζηελ πνξλεία. Οη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θχιν ηνπο, θαζψο ε πιεηνλφηεηα απηψλ, είλαη γπλαίθεο θαη αλήιηθα θνξίηζηα, ηνλίδεηαη φκσο φηη ε ζσκαηεκπνξία πεξηιακβάλεη ηελ αθνχζηα εηζξνή ηνπ αηφκνπ ζηελ πνξλεία θαη ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε. Η ρξήζε ηνπ φξνπ «ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε» θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο θαζφηη δελ απνδίδεη επαξθψο ηε δηηηή θχζε ηεο 2 Σα ζηάδηα κεηαθνξάο θαη ζηξαηνιφγεζεο γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά αιιά κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 5

6 εθκεηάιιεπζεο: ε εμαλαγθαζηηθά εθδηδφκελε πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ πειάηε θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο απφ ηνλ δηεζλνζσκαηέκπνξν. Αλ γηα ηνλ ζσκαηέκπνξν ε γπλαίθα έρεη αληαιιαθηηθή αμία, γηα ηνλ πειάηε απνηειεί αμία ρξήζεο, ρξεζηκφηεηα Οπφηε ίζσο είλαη πην εχζηνρν ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθκεηάιιεπζεο λα απνδίδεηαη σο εκπνξεπκαηηθή ή ζεμνπαιηθήνηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ, ν φξνο ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο λα ελλνεί φρη κφλν ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, αιιά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ, θαζψο δελ απνηεινχλ παξά κφλν εκπνξεχκαηα πνπ απνδίδνπλ θέξδνο ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη εδνλή ζηνπο πειάηεο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηαηαη κηα γπλαίθα-ζχκα ζσκαηεκπνξίαο θαη trafficking αγγίδεη ηα φξηα ηεο δνπιείαο θαη ζίγνπξα απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. (ηξαηεγάθε, 2006) Η παξάλνκε δηαθίλεζε γπλαηθψλ είλαη θαη απηή κηα κνξθή κεηαθίλεζεο, εθείλν φκσο πνπ αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε είλαη ε έιιεηςε ζπλαίλεζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Η θηψρεηα θαη θαη επέθηαζε ε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ε αλάγθε δειαδή εχξεζεο εξγαζίαο ζε κία άιιε ρψξα- ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνυπάξρνληεο παξάγνληεο ηξσηφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη νη δχν θχξηνη άμνλεο νη νπνίνη αλαιφγσο επεξεάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν θ. Ψεκκέλνο ζηελ έξεπλα ηνπ ζρεηηθά κε ηηο Αιβαλίδεο κεηαλάζηξηεο ζηελ Αζήλα πνπ εξγάδνληαη ζηελ βηνκεραλία ηνπ ζεμ, ππφθεηληαη ζε πεξηθξαθηηθνχο ρψξνπο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ αλάπηπμε κηαο επέιηθηεο θαη άηππεο νηθνλνκίαο (παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ), β) ηνλ θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γ) ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ ρψξσλ δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη δ) ηελ απνπζία ησλ πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο. Οη πεξηθξαθηηθνί ρψξνη έρνπλ πξνζαξηεζεί ζε ηξία βαζηθά δεηήκαηα: ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο πνιηηηθή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (αλάιπζε ζε ηξία επίπεδα: ε θαηαζθεπή ηεο νηθνλνκίαο ησλ ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ, ε θαηαζθεπή ηεο ηζρχνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. (Ψεκκέλνο, 2000). 6

7 Απηέο νη λέεο επθαηξίεο, γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλεο ηφζν απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο (δνπινπξεπείο, επθαηξηαθέο, θαθνπιεξσκέλεο) φζν εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ηδενινγίεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ ζεμηζκνχ. (Campani, 2000) 3. Ο ζτεδηαζκός ηες έρεσλας. 3.1 Σα βαζηθά ερφηήκαηα ηες έρεσλας. Η έξεπλα πεδίνπ ζα βαζηζηεί ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεμνπαιηθά εθδηδφκελσλ γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζα δηεξεπλεζνχλ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δεκφζησλ αιιά θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο κέζα απφ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη παξεκβάζεηο αιιά θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζπκάησλ γπλαηθψλ πνπ βηψλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ trafficking. Η βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο δηαηππψλεηαη σο εμήο : «Οη ζχγρξνλεο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε δηκεξείο ζπκβάζεηο θαη ζηελ λφκηκε ή ηππηθή κεηαθίλεζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ, αιιά αληίζεηα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν αλνξγάλσηεο θαη παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ελζαξξχλνπλ ηελ θαηαζθεπή λέσλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ trafficking. Έηζη γίλνληαη αηζζεηά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο κε απνηέιεζκα ηελ κε επαξθή αληηκεηψπηζή ηνπ. Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο σο ζχκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο πνπ έρνπλ φκσο αλαδεηήζεη βνήζεηα απφ θάπνηα θνηλσληθή ππεξεζία ζηελ Διιάδα βηψλνπλ δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (κε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο) πνπ 7

8 πνιιέο θνξέο δελ ηηο βνεζνχλ λα μεθχγνπλ απνηειεζκαηηθά απφ ηα θπθιψκαηα ηνπ trafficking θαη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία (ελζσκάησζε). Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο είλαη αλεηδίθεπηεο θαη δελ βνεζνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν αιιά ελζαξξχλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ ππφθνζκν». 3.2 Μεζοδοιογία ηες έρεσλας. Η κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο καο έξεπλαο πξνηάζζεη σο βαζηθά εξγαιεία, ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηνλ ππφ δηεξεχλεζε πιεζπζκφ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο- ηα βηνγξαθηθά δσήο γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο. Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε έρεη πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο αιιά ε δηάηαμε ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε ην ηη θαίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Η δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα δνζνχλ εμεγήζεηο, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ θαίλνληαη αθαηάιιειεο γηα θάπνηνλ εξσηψκελν κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ ή θαη αθφκα λα πεξηιεθζνχλ πξφζζεηεο εξσηήζεηο. (Gillham, 2000). Η άκεζε ζπλέληεπμε παξνπζηάδεηαη σο ζπλέληεπμε ζε βάζνο. Η ζπλέληεπμε ζε βάζνο αθνξά έλα ζχλνιν γεληθψλ εξσηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ν εξεπλεηήο έρεη πξνθαζνξίζεη αιιά ηα νπνία δελ ηα ζέηεη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρεη ν εξσηψκελνο κε ηελ βνεζεηηθή παξνπζία ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηελ δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ. Η ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειεί κηα ηερληθή αηνκηθήο ζπλέληεπμεο κε ρξήζε κε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εξσηψκελνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηελ πξνζέγγηζε εηδηθψλ θνηλψλ, επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη «επαίζζεησλ» ζεκάησλ. (Hamel, 1993). Έλα πξφζζεην εξγαιείν πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηε θάζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο «εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο» (φζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ππφ 8

9 δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ), είλαη νη ηζηνξίεο δσήο θαη νη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο (life stories), (Plummer, 2000). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο δηεξεχλεζεο ηεο παξνρήο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Η ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο λνεκαηνδφηεζεο, εξκελείαο θαη απφδνζεο ζεκαζίαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηα ζηάδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζην λφεκα απηψλ δηαθξηηά αλά ππάιιειν ή θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αίξνπλ αιιά θαη εληείλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ ζπκάησλ. Η έκθαζε ζηηο πηζαλέο άκεζεο ή έκκεζεο σθέιεηεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ή ε βνήζεηα απφ αλζξψπνπο θιεηδηά ή βαζηθούς πιεροθορεηές (key informants) θαηαιήγεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζην πεδίν. (Robson, 2007). πγθεθξηκέλα ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηελ κέζνδν ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζε πεξίπνπ πελήληα θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζε ππαιιήινπο απηψλ, ζε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζε ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αξσγή, πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ φπσο απηά ηνπ trafficking. Έπεηηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπλεληεχμεηο εηο βάζνπο ζηελ ππφ δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο έηζη ψζηε λα θαιπθζεί φιν ην θάζκα ηεο πνξείαο ηνπο, ηεο έληαμεο ηνπο ή κε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαζψο θαη λα θαηαγξαθνχλ ελδερφκελα πνιχ ζεκαληηθά ζεκεία θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ρψξα ππνδνρήο απηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε έλα ηφζν «επαίζζεην» θνηλσληνινγηθά θαη θνηλσληθά ζέκα λα απνηππσζνχλ φινη νη παξάκεηξνη θαη νη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ δίλνπλ ηα ππφ 9

10 δηεξεχλεζε ππνθείκελα ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δξψλησλ άιισλ. 4. Οη πρώηες πηιοηηθές εκπεηρηθές δηαπηζηώζεης. Σν trafficking ινηπφλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θνηλσληθήο παζνγέλεηαο ζηελ Διιάδα, φπνπ φινη νη θξαηηθνί θαη κε θξαηηθνί θνξείο θαινχληαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πηινηηθήο εκπεηξηθήο καο έξεπλαο, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε ηελ πξνζσξηλόηεηα θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ, πξέπεη φκσο λα ηνλίζνπκε φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ζηνπο δπν απηνχο άμνλεο. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο απφιπηεο απαμίσζεο ηεο εκπνξίαο γπλαηθψλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη φκσο επηηεπρζεί, θαζψο νη δξάζεηο απηέο έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη αλαγθαία ε ράξαμε κηαο ζηξαηεγηθήο πξφιεςεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ζχλνιν δξάζεσλ νη νπνίεο λα βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ινγηθή ζπλέρεηα. Απαξαίηεηα ινηπφλ είλαη, ζηνλ άμνλα ηεο πξφιεςεο, ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ, δειαδή ησλ δπλεηηθψλ δξαζηψλ, αιιά θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεην λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε εθπαίδεπζε ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο, «..πηζηεύσ όηη ε δηόγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ πάληνηε ππήξρε αιιά ηώξα ιόγσ θαη ησλ δηεζλώλ ζπγθπξηώλ είκαζηε πην επαηζζεηνπνηεκέλνη, είλαη ε επηζπκία ησλ γπλαηθώλ λα μεθύγνπλ από άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνύ κπινθ νπόηε είλαη αθελόο ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξώπσλ θαη θπζηθά όηη είλαη πνιύ πξνζνδνθόξν έγθιεκα αιιά έρνπκε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο, νη ζπλζήθεο επλννύλ απηό, δελ είλαη όηη καο μύπλεζε μαθληθά ε επηζπκία γηα αγνξαίν έξσηα. Ο ππ αξηζκόλ έλα παξάγνληαο είλαη ην θέξδνο, ην δήηεκα είλαη λα έρνπκε ηνπο 10

11 απαηηνύκελνπο κεραληζκνύο ώζηε λα παξέρνπκε πξνζηαζία ζηα ζύκαηα λνκίδσ απηό είλαη ην δεηνύκελν θαη ην πην ξεαιηζηηθό..» Δπίζεο, «..κηα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ελζαξξύλεη ηε λόκηκε είζνδν βέβαηα παίδεη έλαλ ξόιν ζηελ απνθπγή ηεο ζσκαηεκπνξίαο γηαηί όηαλ ε άιιε δελ έρεη ραξηηά θαη ζέιεη λα πάεη θάπνπ λα δνπιέςεη αιινύ είλαη δύζθνιν, ζαθώο κπνξεί λα κεησλόηαλ κε ηελ δηεζληθόηεηα αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ππάξρεη έλα πνζνζηό πνπ δελ έρεη ραξηηά, νη πεξηζζόηεξεο είλαη λόκηκεο βέβαηα...απηήλ ηελ ώξα εκείο έρνπκε ηειεηώζεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ κεηαλάζηεπζε κε ην κέηξν 5.3 ηνπ equal, αλ δελ έρνπκε πξνγξάκκαηα δελ θάλνπκε ηίπνηα θαη θπζηθά ην trafficking ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά..» Μηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο είλαη ην θαηά πφζν νη γπλαίθεο ζχκαηα θαηαθέξλνπλ λα επαλαπαηξηζηνχλ νκαιά 3, αθνχ βέβαηα πξψηα θαηαγγείινπλ ηνπο δξάζηεο ηνπο θαη ηαπηνπνηεζνχλ σο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, «ε αζηπλνκία πνπ είλαη ε πιένλ αξκόδηα γηα απηό ην ζέκα ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο όπσο ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο πνπ θάλεη ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ γπλαηθώλ θαη πνπ έρεη ηνπο κεραληζκνύο λα ην θάλεη κε γξαθεία θ ππνδνκέο ζε πνιιέο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ζπκάησλ θαη ζπλνδεύεη ηα ζύκαηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ην ζέκα είλαη ηη γίλεηαη κεηά...κπνξεί λα ηηο εληάμεη θαη ζε πξνγξάκκαηα κε μελώλεο θαη εξγαζηήξηα ώζηε λα κάζνπλ θάηη λα θάλνπλ λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο απηό ην θνκκάηη ιεηηνπξγεί πνιύ θαιά, πνιιά από ηα ζύκαηα βέβαηα πνπ επηζηξέθνπλ ζηε ρώξα ηνπο γπξλάλε ζηα ίδηα..» Δπίζεο, «..παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ε ζπλεξγαζία γηαηί θαλέλαο θνξέαο από κόλνο ηνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έλα ηόζν ηεξάζηην θνηλσληθό θαηλόκελν, ε ζπλεξγαζία επηβάιιεηαη θαη ζαθώο ππάξρεη θαη δίθηπν ζπλεξγαζίαο πνπ μέξεη ν θαζέλαο πνηνλ ζα θαιέζεη αλ πξνθύςεη θάηη αιιά θαη κε άιιεο ρώξεο κέζα ζηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο επεηδή ην έγθιεκα είλαη δηαθξαηηθό..» Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 3 Αλαθνξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη εζσθιείεη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ ζπκάησλ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. 11

12 επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο γηα γπλαίθεο ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο. «ην πνιύ ζεκαληηθό γηα κέλα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη πνύ ζεκαληηθό θαη ηα δηακεξίζκαηα αθνύ βξίζθνπλ θάπνπ δνπιεηά λα έρνπλ έλα ζπίηη λα έρνπλ κηα νκαιή επαλέληαμε θαη όρη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ θάζε μελώλα. Να έρνπλ κηα εξγαζία θαη έλα πξόγξακκα πνπ λα ηηο βνεζά, ε άδεηα παξακνλήο πιεξώλεηαη κέζσ ΙΚΑ πνπ πξέπεη λα πιεξώλνπλ από ηελ ηζέπε ηνπο. Υπάξρνπλ πνιιά ιόγηα ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, απηή είλαη ε δηθή κνπ άπνςε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ινηπόλ..» Καη ηέινο εθείλν πνπ παξακέλεη δηζεπίιπην θαη πξνθαιεί ζχγρπζε κε ακθίβνια απνηειέζκαηα είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ζχκαηνο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο βειηίσζεο, «βαζηθό πξόβιεκα είλαη ε αλαγλώξηζε ησλ ζπκάησλ όπσο ζαο είπα θαη πξηλ, εμαξηά ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο από ηνπο δηαθηλεηέο. Γηα καο απηό πξέπεη λα αιιάμεη, αλεμάξηεηα από πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε πξνζηαζία ζην ζύκα θαη ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλ μεθηλήζνπκε ζνβαξά από εθεί όια ηα άιια είλαη δεπηεξεύνληα...ζα πξέπεη λα θάλνπκε πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο». Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε επαηζζεηνπνίεζε, ε επαγξχπλεζε θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ θνξέσλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ψζηε λα βξεζνχκε έλα βήκα κπξνζηά απφ ηα νξγαλσκέλα θπθιψκαηα ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ. Αο ειπίζνπκε, ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, φηη ε θξαηηθή κεραλή θαη νη ππφινηπνη θνξείο θαη νξγαλψζεηο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία ψζηε κε ηελ ζπλεηζθνξά φισλ, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα ζίγνπξα δελ ζα απαιεηθζεί, πάλησο ζα αλαραηηηζηεί ζεκαληηθά. 12

13 Βηβιηογραθία Ξελφγισζζε βηβιηνγξαθία Campani G., "Immigrant Women in Southern Europe: Social Exclusion, Domestic Work and Prostitution in Italy.", Eldorado or Fortress?: Migration in Southern Europe, edited by Russell King. Campani G., 2010, Trafficking and women s migration in the global context, Unpublished. Castles S. & Miller M.J., 1998, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, New York, The Guilford Press. Cavounidis J., 2006, Labour Market Impact of Migration:Employment Structures and the Case of Greece, IMR. Emke Poulopoulos I, (2001), Trafficking in Women and Children: Greece a country of destination and transit, Working Paper No.2, Mediterranean Migration Observatory, UEHR Working Papers. Emke-Poulopoulos I., 2003, Trafficking in Women and Girls for the Sex Trade: The Case of Greece, The Greek Review of Social Research, Athens. Gillham B., 2000, The Research Interview, Paston PrePress, London. Hamel J., 1993, Case Study Methods, Sage Publications Vo.32, London Jandl. M., (2007), Irregular Migration, Human Smuggling and the Eastern Enlargement of the European Union Center of Migration Studies of New York, Vol.41, no2. King R. & Zontini E., 2000, The role of gender in the South European Immigration Model. London. Lazaridis G., (2001), Trafficking and Prostitution-The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece, The European Journal of Women s Studies, 8(1), pp Lindstrom N., (2004), Regional Sex Trafficking in the Balkans-Transnational Networks in an Enlarged Europe M.E.Sharpe Vol.51, no3. Phizaklea A., 1983, One Way Ticket: Migration and Female Labour. London: Routledge & Kegan Paul. Plummer K., 2000, Τεθκήξηα δσήο. Δηζαγσγή ζηα πξνβιήκαηα θαη ηε βηβιηνγξαθία κηαο αλζξσπηζηηθήο κεζόδνπ, εθδ.gutenberg, Αζήλα. 13

14 Psimmenos, I. 2000, The making of periphractic spaces: The case of Albanian undocumented female migrants in the sex industry in Athens, in F. Anthias, G. Lazaridis, Gender and Migration in Southern Europe. Robson C., 2007, H Έξεπλα ηνπ Πξαγκαηηθνύ Κόζκνπ, εθδ. Gutenberg., Αζήλα Truong D., 2003, Gender, Exploitative migration and the sex industry : A European perspective, εθδ. Sage, Hague. Διιελφγισζζε βηβιηνγξαθία Ακπαηδή Λ., 2008, Πξνζεγγίδνληαο ην θαηλόκελν ηνπ trafficking, ΔΚΚΔ, Αζήλα. Γεκοσιάς Κ. & Παπαδοπούιοσ Γ. (επηκ.), 2004, Έξεπλα γηα ηηο κνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο , Αζήλα: ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ. Θαλοπούιοσ Μ., 2007, Φύιν θαη Μεηαλάζηεπζε-Τόκνο ΙΙΙ- Γηαγελεαθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο θύινπ ζε νηθνγέλεηεο Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ, εθδ. Gutenberg, ΚΔΚΜΟΚΟΠ, Αζήλα. Κακπούρε Δ., 2007, Φύιν θαη Μεηαλάζπεζε- Τόκνο ΙΙΙ- Η θαζεκεξηλή δσή ησλ κεηαλαζηξηώλ από ηελ Αιβαλία θαη ηελ Οπθξαλία, εθδ Gutenberg. Αζήλα. Κέληρο Δρεσλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηας, 2006, Η γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα- Τα επξήκαηα ηεο παλειιήληαο έξεπλαο ηνπ ΚΔΘΙ, Αζήλα. Μοληδίλη Π., 2007, Δκπόξην γπλαηθώλ-πνξλεία, καζηξνπεία θαη εθκεηάιιεπζε, εθδ. Μειάλη, Αζήλα. Μοσζούροσ Λ.Μ, 1991, Μεηαλάζηεπζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε, εθδ. Gutenberg, Αζήλα. Παύιοσ Μ. θαη Υρηζηόποσιος Γ., 2004, Η Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο- Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε, εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα. ηραηεγάθε Μ., 2006, Τν θύιν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα. Σζηώιες Γ., 2006, Ιζηνξίεο δσήο θαη Βηνγξαθηθέο Αθεγήζεηο, Δθδ. Κξηηηθή, Αζήλα. Φεκκέλος Ι., 1999, Μεηαλάζηεπζε θαη Δξγαζία ζηελ Δπξώπε: ε δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθώλ ρώξσλ, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα. 14

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧ Ν ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Ζ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΕΟΟΤΝ ΝΗΚΟΛΔΣΑ Μπηηιήλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΕΕΝΟΣΣΗΣΣΑΑ ΙΙ :: : ΣΣΟ ΘΕΕΩΡΡΗΣΣΙΙΚΚΟ ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟ ΣΣΟΤΤ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΤΤ ΔΔΙΙΑΑΧΧΩΡΡΙΙΜΟΤΤ...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ Πηπρηαθή Δξγαζία ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο Μπνπηνπξίδνπ Μαξία Σζηαηά Δπαγγειία Δπηβιέπνπζα: Καζεγήηξηα Καινύξε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΓΗΛΩΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο [i] Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Π.Μ.. Οηθνλνκηθή & Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο Βξαγθαιή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔ-ΔΟΚΠ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο γηα ηελ Οηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. : ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο Δπηβιέπσλ: θ. Κνπηαιάθεο Υαξάιακπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚ ΥΟΛ ΓΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ ΔΗΡΑ ΣΜΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΓΗΟΗΚ / ΓΗΟΗΚ ΤΠΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πξνλνηαθέο δνκέο ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.» Δπηβιέπσλ: ηαξαληδήο Κσλζηαληίλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα