ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΙΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Τ/Γ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΣΑΚΑΛΟΤ Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Περίιευε: Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο κεηαλάζηξηεο ζχκαηα νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με βάζε ηελ εθπφλεζε ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο πεδίνπ, ε εηζήγεζε επηθεληξψλεη ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ θαη ζην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαδεηρζεί ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γπλαηθψλ / trafficking θαζψο θαη νη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο ζα ηεζνχλ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ε κεζνδνινγία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηηο αλσηέξσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο δξάζεο. Η εηζήγεζε ζα θιείζεη κε ηηο πξψηεο εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιφγσλ θαη αηηηαηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο ζχκαηα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε βηψλνληαο θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο θαη αξσγήο ζην ελ ιφγσ θαηλφκελν, απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 1

2 1. Δηζαγφγή Η εθκεηάιιεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηεο άηππεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πξνζιάβεη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν εμαλαγθαζκφο ζε εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο ζηεξνχληαη βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο εθκεηάιιεπζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαζψο θαη πνιιψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπο. (Μνληδίλη, 2006) Η παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο θχξην ζηφρν λα ζίμεη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με αθνξκή ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα ηνληζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ θαζψο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πξψηα πηινηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σν ζέκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί κε ηηο επξχηεξεο παξακέηξνπο ηνπ, άπηεηαη άκεζα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηα πεδία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο γπλαηθψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ιέγακε φηη, ηα πεδία αλαδήηεζεο θαη ππφ δηεξεχλεζεο αληηζηνηρνχλ ζε δπν μερσξηζηνχο πιεζπζκνχο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ θαη απφ ηελ άιιε εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο αιιά θαη απφ ην ίδην θαζεζηψο. Δίλαη ινηπφ απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ trafficking θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ δπν θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 2

3 2. Ο Θεφρεηηθός Προβιεκαηηζκός. Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε νπηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί θπξίαξρν παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ trafficking. Η ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία αληηθαζηζηά ηνπο παιηνχο κεηαλαζηεπηηθνχο πξννξηζκνχο κε λένπο. Οη πξννξηζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηινκνξθία θαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, απφ ηελ αλάπηπμε άηππσλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο θαη απφ ηε ζειπθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. (έξεπλα ΚΔΘΙ, 2006) Η ζέζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο ζχγρξνλεο κεηαθηλήζεηο γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη δηαθνξνπνηείηαη ζπγθξηηηθά κε παιηφηεξα. Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία εκθαλίδεηαη ε ηάζε γηα απηφλνκε κεηαλάζηεπζε ησλ γπλαηθψλ. (Γεκνπιάο θαη Παπαδνπνχινπ, 2003). ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ κφλεο ηνπο σο αξρεγνί λνηθνθπξηψλ θαη νηθνλνκηθά ελεξγά ππνθείκελα, ελψ ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ κεηαλαζηεχνπλ σο εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθνινπζψληαο ηνπο ζπδπγνχο ηνπο. Η λέα απηή εμέιημε έρεη θαηαγξαθεί κε ηνλ φξν «ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο» αλαγλσξίδνληαο ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο.(phizaklea, 2003). Η πνιπκνξθία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο θαη ξνήο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ Διιάδα θαη ηε Νφηην Δπξψπε πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κεηαλάζηεπζεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κεηαλάζηεπζεο γηα παξάδεηγκα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζρεδηαζκέλε πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε, εζλνηηθή, δηεζληθή δηαθίλεζε γπλαηθψλ θ.η.ι.(castles and Miller, 1998). ηε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε ηαπηφηεηα ηεο κεηαλάζηξηαο έρεη ηαπηηζηεί κε ην «ζπκπιήξσκα» ηνπ αξζεληθνχ κεηαλάζηε, πνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηνλ θαλφλα. (Cavounidis, 2006) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο επηθξαηνχζε κέρξη πξφζθαηα ε αληίιεςε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ δελ ην θάλνπλ κε εξγαζηαθά θίλεηξα θαη φηη θαηά ζπλέπεηα δελ ππήξρε ιφγνο λα εξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Με άιια ιφγηα νη 3

4 γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο δελ αληηκεησπίδνληαλ σο ελεξγά ππνθείκελα πνπ παίξλνπλ ζπλεηδεηέο θαη έιινγεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπο, αιιά σο αληηθείκελα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ δξφκν ησλ αλδξψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο (Lazaridis, 2001). ηηο πην ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε ίδηα απηή πξνθαηάιεςε παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο. Η ηάζε απηή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο πξνζψπσλ/ trafficking. Έηζη πνιχ ζπρλά ην ππνθείκελν ηεο κεηαλάζηξηαο ζχκα αληηπαξαβάιιεηαη ζην ππνθείκελν ηνπ αξζεληθνχ παξάλνκνπ κεηαλάζηε-ζχηε. Η ζχγρξνλε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο ηείλεη λα εδξαησζεί κε βάζε απηφ ην δίπνιν δελ αγλνεί ηε κεηαλάζηξηα ελ γέλεη, αιιά ηε κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν. 1 Κάζε πξνζπάζεηα λα πξνζδψζνπκε ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο απηή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηξηψλ αθφκα θαη ζε δηαδηθαζίεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο πξνδηαζέηεη ηελ απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζηεξεφηππσλ ξφισλ ζην ππνθείκελν γπλαίθα θαη κεηαλάζηξηα. Σφζν ε νκάδα ησλ γπλαηθψλ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ φζν θαη ε νκάδα ησλ κεηαλαζηξηψλ κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαλάζηε- πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη απηνκάησο φηη επηβάιιεηαη ε απνδνρή ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο θαη ζπγρξφλσο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαη ε ίδηα ε κεηαλάζηεπζε σο δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε πηζαλέο αλαηξνπέο ησλ εδξαησκέλσλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ, κηα δηαθπγή απφ θπξίαξρεο δνκέο. Καηά ζπλέπεηα, απαξαίηεηα πξνυπφζεζε γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε γπλαίθα κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν είλαη λα ιάβνπκε εμαξρήο ππφςε ηε δηηηή απηή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. (King and Zontini, 2000) Η πνξεία ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη φκνηα κε ηελ δηεζλή κεηαλαζηεπηηθή πνξεία, ε θίλεζε παξαδνζηαθά ήηαλ απφ ηνλ Νφην πξνο ηνλ Βνξξά. χγρξνλεο ηάζεηο σζηφζν δείρλνπλ φηη ε δηεζληθή ζσκαηεκπνξία δηελεξγείηαη θαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ. Όπσο θαη κε ηε κεηαλάζηεπζε νη ρψξεο πξνέιεπζεο, 1 ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ν θίλδπλνο ν εξεπλεηήο λα πηνζεηήζεη πξφηππα ζπκαηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλαιχζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ. 4

5 δηακεηαθφκηζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ ζπκάησλ δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο αιιάδνπλ ζπλερψο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο παγθνζκίσο. Τπάξρεη αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη λφκσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο. Οη γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο γπλαηθψλ θαη ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο θνηλέο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηελ επηζπκία γηα κεηαλάζηεπζε θαη νη νηθνλνκηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ έθδνζε λφκηκεο βίδαο θαη απφ ηελ άιιε ε αλάγθε γηα βνήζεηα θαη ε κεηέπεηηα εμάξηεζε απφ ηνπο κεζάδνληεο ζηε δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο, πνπ ζπρλά απνδεηθλχνληαη δηαθηλεηέο ή δνπιέκπνξνη. 2 Οη κεηαλάζηξηεο εηζέξρνληαη ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε σο κηα κνξθή κνληέξλαο δνπιείαο (Campani,2010). Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη ζην θαηλφκελν ηνπ trafficking θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ζχκαηα είλαη ε ζέζε ηξσηφηεηαο (vulnerability) ζηελ νπνία ππεηζέξρνληαη. Οη πνιιαπιέο αηηίεο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ην trafficking έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην παξψλ κεηαλαζηεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο. Οη επηθξαηνχζεο πεξηνξηζηηθέο Δπξσπατθέο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, ε εμάπισζε ηεο άηππεο νηθνλνκίαο πνπ δελ ηζρχεη κφλν ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά πιένλ αθνξά ζρεδφλ φιε ηελ Δπξψπε, ε ζειπθνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ε έμαξζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ θαη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελζαξξχλνπλ θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ trafficking. Η επηθξαηνχζα κνξθή παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζηελ Διιάδα, αθνξά ζηελ έληαμε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο ζηελ πνξλεία. Οη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θχιν ηνπο, θαζψο ε πιεηνλφηεηα απηψλ, είλαη γπλαίθεο θαη αλήιηθα θνξίηζηα, ηνλίδεηαη φκσο φηη ε ζσκαηεκπνξία πεξηιακβάλεη ηελ αθνχζηα εηζξνή ηνπ αηφκνπ ζηελ πνξλεία θαη ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε. Η ρξήζε ηνπ φξνπ «ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε» θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο θαζφηη δελ απνδίδεη επαξθψο ηε δηηηή θχζε ηεο 2 Σα ζηάδηα κεηαθνξάο θαη ζηξαηνιφγεζεο γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά αιιά κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 5

6 εθκεηάιιεπζεο: ε εμαλαγθαζηηθά εθδηδφκελε πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ πειάηε θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο απφ ηνλ δηεζλνζσκαηέκπνξν. Αλ γηα ηνλ ζσκαηέκπνξν ε γπλαίθα έρεη αληαιιαθηηθή αμία, γηα ηνλ πειάηε απνηειεί αμία ρξήζεο, ρξεζηκφηεηα Οπφηε ίζσο είλαη πην εχζηνρν ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθκεηάιιεπζεο λα απνδίδεηαη σο εκπνξεπκαηηθή ή ζεμνπαιηθήνηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ, ν φξνο ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο λα ελλνεί φρη κφλν ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, αιιά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ, θαζψο δελ απνηεινχλ παξά κφλν εκπνξεχκαηα πνπ απνδίδνπλ θέξδνο ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη εδνλή ζηνπο πειάηεο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηαηαη κηα γπλαίθα-ζχκα ζσκαηεκπνξίαο θαη trafficking αγγίδεη ηα φξηα ηεο δνπιείαο θαη ζίγνπξα απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. (ηξαηεγάθε, 2006) Η παξάλνκε δηαθίλεζε γπλαηθψλ είλαη θαη απηή κηα κνξθή κεηαθίλεζεο, εθείλν φκσο πνπ αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε είλαη ε έιιεηςε ζπλαίλεζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Η θηψρεηα θαη θαη επέθηαζε ε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ε αλάγθε δειαδή εχξεζεο εξγαζίαο ζε κία άιιε ρψξα- ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνυπάξρνληεο παξάγνληεο ηξσηφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη νη δχν θχξηνη άμνλεο νη νπνίνη αλαιφγσο επεξεάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν θ. Ψεκκέλνο ζηελ έξεπλα ηνπ ζρεηηθά κε ηηο Αιβαλίδεο κεηαλάζηξηεο ζηελ Αζήλα πνπ εξγάδνληαη ζηελ βηνκεραλία ηνπ ζεμ, ππφθεηληαη ζε πεξηθξαθηηθνχο ρψξνπο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ αλάπηπμε κηαο επέιηθηεο θαη άηππεο νηθνλνκίαο (παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ), β) ηνλ θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γ) ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ ρψξσλ δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη δ) ηελ απνπζία ησλ πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο. Οη πεξηθξαθηηθνί ρψξνη έρνπλ πξνζαξηεζεί ζε ηξία βαζηθά δεηήκαηα: ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο πνιηηηθή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (αλάιπζε ζε ηξία επίπεδα: ε θαηαζθεπή ηεο νηθνλνκίαο ησλ ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ, ε θαηαζθεπή ηεο ηζρχνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. (Ψεκκέλνο, 2000). 6

7 Απηέο νη λέεο επθαηξίεο, γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλεο ηφζν απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο (δνπινπξεπείο, επθαηξηαθέο, θαθνπιεξσκέλεο) φζν εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ηδενινγίεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ ζεμηζκνχ. (Campani, 2000) 3. Ο ζτεδηαζκός ηες έρεσλας. 3.1 Σα βαζηθά ερφηήκαηα ηες έρεσλας. Η έξεπλα πεδίνπ ζα βαζηζηεί ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεμνπαιηθά εθδηδφκελσλ γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζα δηεξεπλεζνχλ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δεκφζησλ αιιά θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο κέζα απφ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη παξεκβάζεηο αιιά θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζπκάησλ γπλαηθψλ πνπ βηψλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ trafficking. Η βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο δηαηππψλεηαη σο εμήο : «Οη ζχγρξνλεο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε δηκεξείο ζπκβάζεηο θαη ζηελ λφκηκε ή ηππηθή κεηαθίλεζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ, αιιά αληίζεηα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν αλνξγάλσηεο θαη παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ελζαξξχλνπλ ηελ θαηαζθεπή λέσλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ trafficking. Έηζη γίλνληαη αηζζεηά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο κε απνηέιεζκα ηελ κε επαξθή αληηκεηψπηζή ηνπ. Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο σο ζχκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο πνπ έρνπλ φκσο αλαδεηήζεη βνήζεηα απφ θάπνηα θνηλσληθή ππεξεζία ζηελ Διιάδα βηψλνπλ δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (κε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο) πνπ 7

8 πνιιέο θνξέο δελ ηηο βνεζνχλ λα μεθχγνπλ απνηειεζκαηηθά απφ ηα θπθιψκαηα ηνπ trafficking θαη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία (ελζσκάησζε). Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο είλαη αλεηδίθεπηεο θαη δελ βνεζνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν αιιά ελζαξξχλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ ππφθνζκν». 3.2 Μεζοδοιογία ηες έρεσλας. Η κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο καο έξεπλαο πξνηάζζεη σο βαζηθά εξγαιεία, ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηνλ ππφ δηεξεχλεζε πιεζπζκφ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο- ηα βηνγξαθηθά δσήο γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο. Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε έρεη πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο αιιά ε δηάηαμε ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε ην ηη θαίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Η δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα δνζνχλ εμεγήζεηο, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ θαίλνληαη αθαηάιιειεο γηα θάπνηνλ εξσηψκελν κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ ή θαη αθφκα λα πεξηιεθζνχλ πξφζζεηεο εξσηήζεηο. (Gillham, 2000). Η άκεζε ζπλέληεπμε παξνπζηάδεηαη σο ζπλέληεπμε ζε βάζνο. Η ζπλέληεπμε ζε βάζνο αθνξά έλα ζχλνιν γεληθψλ εξσηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ν εξεπλεηήο έρεη πξνθαζνξίζεη αιιά ηα νπνία δελ ηα ζέηεη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρεη ν εξσηψκελνο κε ηελ βνεζεηηθή παξνπζία ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηελ δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ. Η ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειεί κηα ηερληθή αηνκηθήο ζπλέληεπμεο κε ρξήζε κε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εξσηψκελνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηελ πξνζέγγηζε εηδηθψλ θνηλψλ, επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη «επαίζζεησλ» ζεκάησλ. (Hamel, 1993). Έλα πξφζζεην εξγαιείν πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηε θάζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο «εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο» (φζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ππφ 8

9 δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ), είλαη νη ηζηνξίεο δσήο θαη νη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο (life stories), (Plummer, 2000). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο δηεξεχλεζεο ηεο παξνρήο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Η ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο λνεκαηνδφηεζεο, εξκελείαο θαη απφδνζεο ζεκαζίαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηα ζηάδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζην λφεκα απηψλ δηαθξηηά αλά ππάιιειν ή θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αίξνπλ αιιά θαη εληείλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ ζπκάησλ. Η έκθαζε ζηηο πηζαλέο άκεζεο ή έκκεζεο σθέιεηεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ή ε βνήζεηα απφ αλζξψπνπο θιεηδηά ή βαζηθούς πιεροθορεηές (key informants) θαηαιήγεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζην πεδίν. (Robson, 2007). πγθεθξηκέλα ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηελ κέζνδν ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζε πεξίπνπ πελήληα θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζε ππαιιήινπο απηψλ, ζε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζε ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αξσγή, πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ φπσο απηά ηνπ trafficking. Έπεηηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπλεληεχμεηο εηο βάζνπο ζηελ ππφ δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο έηζη ψζηε λα θαιπθζεί φιν ην θάζκα ηεο πνξείαο ηνπο, ηεο έληαμεο ηνπο ή κε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαζψο θαη λα θαηαγξαθνχλ ελδερφκελα πνιχ ζεκαληηθά ζεκεία θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ρψξα ππνδνρήο απηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε έλα ηφζν «επαίζζεην» θνηλσληνινγηθά θαη θνηλσληθά ζέκα λα απνηππσζνχλ φινη νη παξάκεηξνη θαη νη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ δίλνπλ ηα ππφ 9

10 δηεξεχλεζε ππνθείκελα ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δξψλησλ άιισλ. 4. Οη πρώηες πηιοηηθές εκπεηρηθές δηαπηζηώζεης. Σν trafficking ινηπφλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θνηλσληθήο παζνγέλεηαο ζηελ Διιάδα, φπνπ φινη νη θξαηηθνί θαη κε θξαηηθνί θνξείο θαινχληαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πηινηηθήο εκπεηξηθήο καο έξεπλαο, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε ηελ πξνζσξηλόηεηα θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ, πξέπεη φκσο λα ηνλίζνπκε φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ζηνπο δπν απηνχο άμνλεο. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο απφιπηεο απαμίσζεο ηεο εκπνξίαο γπλαηθψλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη φκσο επηηεπρζεί, θαζψο νη δξάζεηο απηέο έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη αλαγθαία ε ράξαμε κηαο ζηξαηεγηθήο πξφιεςεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ζχλνιν δξάζεσλ νη νπνίεο λα βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ινγηθή ζπλέρεηα. Απαξαίηεηα ινηπφλ είλαη, ζηνλ άμνλα ηεο πξφιεςεο, ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ, δειαδή ησλ δπλεηηθψλ δξαζηψλ, αιιά θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεην λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε εθπαίδεπζε ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο, «..πηζηεύσ όηη ε δηόγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ πάληνηε ππήξρε αιιά ηώξα ιόγσ θαη ησλ δηεζλώλ ζπγθπξηώλ είκαζηε πην επαηζζεηνπνηεκέλνη, είλαη ε επηζπκία ησλ γπλαηθώλ λα μεθύγνπλ από άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνύ κπινθ νπόηε είλαη αθελόο ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξώπσλ θαη θπζηθά όηη είλαη πνιύ πξνζνδνθόξν έγθιεκα αιιά έρνπκε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο, νη ζπλζήθεο επλννύλ απηό, δελ είλαη όηη καο μύπλεζε μαθληθά ε επηζπκία γηα αγνξαίν έξσηα. Ο ππ αξηζκόλ έλα παξάγνληαο είλαη ην θέξδνο, ην δήηεκα είλαη λα έρνπκε ηνπο 10

11 απαηηνύκελνπο κεραληζκνύο ώζηε λα παξέρνπκε πξνζηαζία ζηα ζύκαηα λνκίδσ απηό είλαη ην δεηνύκελν θαη ην πην ξεαιηζηηθό..» Δπίζεο, «..κηα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ελζαξξύλεη ηε λόκηκε είζνδν βέβαηα παίδεη έλαλ ξόιν ζηελ απνθπγή ηεο ζσκαηεκπνξίαο γηαηί όηαλ ε άιιε δελ έρεη ραξηηά θαη ζέιεη λα πάεη θάπνπ λα δνπιέςεη αιινύ είλαη δύζθνιν, ζαθώο κπνξεί λα κεησλόηαλ κε ηελ δηεζληθόηεηα αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ππάξρεη έλα πνζνζηό πνπ δελ έρεη ραξηηά, νη πεξηζζόηεξεο είλαη λόκηκεο βέβαηα...απηήλ ηελ ώξα εκείο έρνπκε ηειεηώζεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ κεηαλάζηεπζε κε ην κέηξν 5.3 ηνπ equal, αλ δελ έρνπκε πξνγξάκκαηα δελ θάλνπκε ηίπνηα θαη θπζηθά ην trafficking ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά..» Μηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο είλαη ην θαηά πφζν νη γπλαίθεο ζχκαηα θαηαθέξλνπλ λα επαλαπαηξηζηνχλ νκαιά 3, αθνχ βέβαηα πξψηα θαηαγγείινπλ ηνπο δξάζηεο ηνπο θαη ηαπηνπνηεζνχλ σο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, «ε αζηπλνκία πνπ είλαη ε πιένλ αξκόδηα γηα απηό ην ζέκα ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο όπσο ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο πνπ θάλεη ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ γπλαηθώλ θαη πνπ έρεη ηνπο κεραληζκνύο λα ην θάλεη κε γξαθεία θ ππνδνκέο ζε πνιιέο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ζπκάησλ θαη ζπλνδεύεη ηα ζύκαηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ην ζέκα είλαη ηη γίλεηαη κεηά...κπνξεί λα ηηο εληάμεη θαη ζε πξνγξάκκαηα κε μελώλεο θαη εξγαζηήξηα ώζηε λα κάζνπλ θάηη λα θάλνπλ λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο απηό ην θνκκάηη ιεηηνπξγεί πνιύ θαιά, πνιιά από ηα ζύκαηα βέβαηα πνπ επηζηξέθνπλ ζηε ρώξα ηνπο γπξλάλε ζηα ίδηα..» Δπίζεο, «..παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ε ζπλεξγαζία γηαηί θαλέλαο θνξέαο από κόλνο ηνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έλα ηόζν ηεξάζηην θνηλσληθό θαηλόκελν, ε ζπλεξγαζία επηβάιιεηαη θαη ζαθώο ππάξρεη θαη δίθηπν ζπλεξγαζίαο πνπ μέξεη ν θαζέλαο πνηνλ ζα θαιέζεη αλ πξνθύςεη θάηη αιιά θαη κε άιιεο ρώξεο κέζα ζηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο επεηδή ην έγθιεκα είλαη δηαθξαηηθό..» Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 3 Αλαθνξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη εζσθιείεη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ ζπκάησλ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. 11

12 επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο γηα γπλαίθεο ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο. «ην πνιύ ζεκαληηθό γηα κέλα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη πνύ ζεκαληηθό θαη ηα δηακεξίζκαηα αθνύ βξίζθνπλ θάπνπ δνπιεηά λα έρνπλ έλα ζπίηη λα έρνπλ κηα νκαιή επαλέληαμε θαη όρη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ θάζε μελώλα. Να έρνπλ κηα εξγαζία θαη έλα πξόγξακκα πνπ λα ηηο βνεζά, ε άδεηα παξακνλήο πιεξώλεηαη κέζσ ΙΚΑ πνπ πξέπεη λα πιεξώλνπλ από ηελ ηζέπε ηνπο. Υπάξρνπλ πνιιά ιόγηα ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, απηή είλαη ε δηθή κνπ άπνςε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ινηπόλ..» Καη ηέινο εθείλν πνπ παξακέλεη δηζεπίιπην θαη πξνθαιεί ζχγρπζε κε ακθίβνια απνηειέζκαηα είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ζχκαηνο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο βειηίσζεο, «βαζηθό πξόβιεκα είλαη ε αλαγλώξηζε ησλ ζπκάησλ όπσο ζαο είπα θαη πξηλ, εμαξηά ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο από ηνπο δηαθηλεηέο. Γηα καο απηό πξέπεη λα αιιάμεη, αλεμάξηεηα από πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε πξνζηαζία ζην ζύκα θαη ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλ μεθηλήζνπκε ζνβαξά από εθεί όια ηα άιια είλαη δεπηεξεύνληα...ζα πξέπεη λα θάλνπκε πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο». Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε επαηζζεηνπνίεζε, ε επαγξχπλεζε θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ θνξέσλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ψζηε λα βξεζνχκε έλα βήκα κπξνζηά απφ ηα νξγαλσκέλα θπθιψκαηα ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ. Αο ειπίζνπκε, ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, φηη ε θξαηηθή κεραλή θαη νη ππφινηπνη θνξείο θαη νξγαλψζεηο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία ψζηε κε ηελ ζπλεηζθνξά φισλ, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα ζίγνπξα δελ ζα απαιεηθζεί, πάλησο ζα αλαραηηηζηεί ζεκαληηθά. 12

13 Βηβιηογραθία Ξελφγισζζε βηβιηνγξαθία Campani G., "Immigrant Women in Southern Europe: Social Exclusion, Domestic Work and Prostitution in Italy.", Eldorado or Fortress?: Migration in Southern Europe, edited by Russell King. Campani G., 2010, Trafficking and women s migration in the global context, Unpublished. Castles S. & Miller M.J., 1998, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, New York, The Guilford Press. Cavounidis J., 2006, Labour Market Impact of Migration:Employment Structures and the Case of Greece, IMR. Emke Poulopoulos I, (2001), Trafficking in Women and Children: Greece a country of destination and transit, Working Paper No.2, Mediterranean Migration Observatory, UEHR Working Papers. Emke-Poulopoulos I., 2003, Trafficking in Women and Girls for the Sex Trade: The Case of Greece, The Greek Review of Social Research, Athens. Gillham B., 2000, The Research Interview, Paston PrePress, London. Hamel J., 1993, Case Study Methods, Sage Publications Vo.32, London Jandl. M., (2007), Irregular Migration, Human Smuggling and the Eastern Enlargement of the European Union Center of Migration Studies of New York, Vol.41, no2. King R. & Zontini E., 2000, The role of gender in the South European Immigration Model. London. Lazaridis G., (2001), Trafficking and Prostitution-The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece, The European Journal of Women s Studies, 8(1), pp Lindstrom N., (2004), Regional Sex Trafficking in the Balkans-Transnational Networks in an Enlarged Europe M.E.Sharpe Vol.51, no3. Phizaklea A., 1983, One Way Ticket: Migration and Female Labour. London: Routledge & Kegan Paul. Plummer K., 2000, Τεθκήξηα δσήο. Δηζαγσγή ζηα πξνβιήκαηα θαη ηε βηβιηνγξαθία κηαο αλζξσπηζηηθήο κεζόδνπ, εθδ.gutenberg, Αζήλα. 13

14 Psimmenos, I. 2000, The making of periphractic spaces: The case of Albanian undocumented female migrants in the sex industry in Athens, in F. Anthias, G. Lazaridis, Gender and Migration in Southern Europe. Robson C., 2007, H Έξεπλα ηνπ Πξαγκαηηθνύ Κόζκνπ, εθδ. Gutenberg., Αζήλα Truong D., 2003, Gender, Exploitative migration and the sex industry : A European perspective, εθδ. Sage, Hague. Διιελφγισζζε βηβιηνγξαθία Ακπαηδή Λ., 2008, Πξνζεγγίδνληαο ην θαηλόκελν ηνπ trafficking, ΔΚΚΔ, Αζήλα. Γεκοσιάς Κ. & Παπαδοπούιοσ Γ. (επηκ.), 2004, Έξεπλα γηα ηηο κνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο , Αζήλα: ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ. Θαλοπούιοσ Μ., 2007, Φύιν θαη Μεηαλάζηεπζε-Τόκνο ΙΙΙ- Γηαγελεαθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο θύινπ ζε νηθνγέλεηεο Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ, εθδ. Gutenberg, ΚΔΚΜΟΚΟΠ, Αζήλα. Κακπούρε Δ., 2007, Φύιν θαη Μεηαλάζπεζε- Τόκνο ΙΙΙ- Η θαζεκεξηλή δσή ησλ κεηαλαζηξηώλ από ηελ Αιβαλία θαη ηελ Οπθξαλία, εθδ Gutenberg. Αζήλα. Κέληρο Δρεσλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηας, 2006, Η γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα- Τα επξήκαηα ηεο παλειιήληαο έξεπλαο ηνπ ΚΔΘΙ, Αζήλα. Μοληδίλη Π., 2007, Δκπόξην γπλαηθώλ-πνξλεία, καζηξνπεία θαη εθκεηάιιεπζε, εθδ. Μειάλη, Αζήλα. Μοσζούροσ Λ.Μ, 1991, Μεηαλάζηεπζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε, εθδ. Gutenberg, Αζήλα. Παύιοσ Μ. θαη Υρηζηόποσιος Γ., 2004, Η Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο- Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε, εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα. ηραηεγάθε Μ., 2006, Τν θύιν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα. Σζηώιες Γ., 2006, Ιζηνξίεο δσήο θαη Βηνγξαθηθέο Αθεγήζεηο, Δθδ. Κξηηηθή, Αζήλα. Φεκκέλος Ι., 1999, Μεηαλάζηεπζε θαη Δξγαζία ζηελ Δπξώπε: ε δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθώλ ρώξσλ, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα. 14

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ... 1 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.....9 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.... 13 1.3 Αηηίεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα