ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΙΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Τ/Γ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΣΑΚΑΛΟΤ Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Περίιευε: Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο κεηαλάζηξηεο ζχκαηα νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με βάζε ηελ εθπφλεζε ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο πεδίνπ, ε εηζήγεζε επηθεληξψλεη ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ θαη ζην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαδεηρζεί ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γπλαηθψλ / trafficking θαζψο θαη νη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο ζα ηεζνχλ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ε κεζνδνινγία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηηο αλσηέξσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο δξάζεο. Η εηζήγεζε ζα θιείζεη κε ηηο πξψηεο εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιφγσλ θαη αηηηαηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο ζχκαηα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε βηψλνληαο θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο θαη αξσγήο ζην ελ ιφγσ θαηλφκελν, απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 1

2 1. Δηζαγφγή Η εθκεηάιιεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηεο άηππεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πξνζιάβεη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν εμαλαγθαζκφο ζε εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο ζηεξνχληαη βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο εθκεηάιιεπζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαζψο θαη πνιιψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπο. (Μνληδίλη, 2006) Η παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο θχξην ζηφρν λα ζίμεη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με αθνξκή ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα ηνληζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ θαζψο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πξψηα πηινηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σν ζέκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί κε ηηο επξχηεξεο παξακέηξνπο ηνπ, άπηεηαη άκεζα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηα πεδία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο γπλαηθψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ιέγακε φηη, ηα πεδία αλαδήηεζεο θαη ππφ δηεξεχλεζεο αληηζηνηρνχλ ζε δπν μερσξηζηνχο πιεζπζκνχο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ θαη απφ ηελ άιιε εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο αιιά θαη απφ ην ίδην θαζεζηψο. Δίλαη ινηπφ απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ trafficking θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ δπν θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 2

3 2. Ο Θεφρεηηθός Προβιεκαηηζκός. Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε νπηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί θπξίαξρν παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ trafficking. Η ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία αληηθαζηζηά ηνπο παιηνχο κεηαλαζηεπηηθνχο πξννξηζκνχο κε λένπο. Οη πξννξηζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηινκνξθία θαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, απφ ηελ αλάπηπμε άηππσλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο θαη απφ ηε ζειπθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. (έξεπλα ΚΔΘΙ, 2006) Η ζέζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο ζχγρξνλεο κεηαθηλήζεηο γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη δηαθνξνπνηείηαη ζπγθξηηηθά κε παιηφηεξα. Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία εκθαλίδεηαη ε ηάζε γηα απηφλνκε κεηαλάζηεπζε ησλ γπλαηθψλ. (Γεκνπιάο θαη Παπαδνπνχινπ, 2003). ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ κφλεο ηνπο σο αξρεγνί λνηθνθπξηψλ θαη νηθνλνκηθά ελεξγά ππνθείκελα, ελψ ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ κεηαλαζηεχνπλ σο εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθνινπζψληαο ηνπο ζπδπγνχο ηνπο. Η λέα απηή εμέιημε έρεη θαηαγξαθεί κε ηνλ φξν «ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο» αλαγλσξίδνληαο ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο.(phizaklea, 2003). Η πνιπκνξθία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο θαη ξνήο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ Διιάδα θαη ηε Νφηην Δπξψπε πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κεηαλάζηεπζεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κεηαλάζηεπζεο γηα παξάδεηγκα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζρεδηαζκέλε πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε, εζλνηηθή, δηεζληθή δηαθίλεζε γπλαηθψλ θ.η.ι.(castles and Miller, 1998). ηε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε ηαπηφηεηα ηεο κεηαλάζηξηαο έρεη ηαπηηζηεί κε ην «ζπκπιήξσκα» ηνπ αξζεληθνχ κεηαλάζηε, πνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηνλ θαλφλα. (Cavounidis, 2006) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο επηθξαηνχζε κέρξη πξφζθαηα ε αληίιεςε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ δελ ην θάλνπλ κε εξγαζηαθά θίλεηξα θαη φηη θαηά ζπλέπεηα δελ ππήξρε ιφγνο λα εξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Με άιια ιφγηα νη 3

4 γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο δελ αληηκεησπίδνληαλ σο ελεξγά ππνθείκελα πνπ παίξλνπλ ζπλεηδεηέο θαη έιινγεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπο, αιιά σο αληηθείκελα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ δξφκν ησλ αλδξψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο (Lazaridis, 2001). ηηο πην ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε ίδηα απηή πξνθαηάιεςε παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο. Η ηάζε απηή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο πξνζψπσλ/ trafficking. Έηζη πνιχ ζπρλά ην ππνθείκελν ηεο κεηαλάζηξηαο ζχκα αληηπαξαβάιιεηαη ζην ππνθείκελν ηνπ αξζεληθνχ παξάλνκνπ κεηαλάζηε-ζχηε. Η ζχγρξνλε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο ηείλεη λα εδξαησζεί κε βάζε απηφ ην δίπνιν δελ αγλνεί ηε κεηαλάζηξηα ελ γέλεη, αιιά ηε κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν. 1 Κάζε πξνζπάζεηα λα πξνζδψζνπκε ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο απηή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηξηψλ αθφκα θαη ζε δηαδηθαζίεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο πξνδηαζέηεη ηελ απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζηεξεφηππσλ ξφισλ ζην ππνθείκελν γπλαίθα θαη κεηαλάζηξηα. Σφζν ε νκάδα ησλ γπλαηθψλ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ φζν θαη ε νκάδα ησλ κεηαλαζηξηψλ κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαλάζηε- πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη απηνκάησο φηη επηβάιιεηαη ε απνδνρή ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο θαη ζπγρξφλσο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαη ε ίδηα ε κεηαλάζηεπζε σο δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε πηζαλέο αλαηξνπέο ησλ εδξαησκέλσλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ, κηα δηαθπγή απφ θπξίαξρεο δνκέο. Καηά ζπλέπεηα, απαξαίηεηα πξνυπφζεζε γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε γπλαίθα κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν είλαη λα ιάβνπκε εμαξρήο ππφςε ηε δηηηή απηή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. (King and Zontini, 2000) Η πνξεία ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη φκνηα κε ηελ δηεζλή κεηαλαζηεπηηθή πνξεία, ε θίλεζε παξαδνζηαθά ήηαλ απφ ηνλ Νφην πξνο ηνλ Βνξξά. χγρξνλεο ηάζεηο σζηφζν δείρλνπλ φηη ε δηεζληθή ζσκαηεκπνξία δηελεξγείηαη θαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ. Όπσο θαη κε ηε κεηαλάζηεπζε νη ρψξεο πξνέιεπζεο, 1 ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ν θίλδπλνο ν εξεπλεηήο λα πηνζεηήζεη πξφηππα ζπκαηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλαιχζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ. 4

5 δηακεηαθφκηζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ ζπκάησλ δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο αιιάδνπλ ζπλερψο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο παγθνζκίσο. Τπάξρεη αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη λφκσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο. Οη γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο γπλαηθψλ θαη ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο θνηλέο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηελ επηζπκία γηα κεηαλάζηεπζε θαη νη νηθνλνκηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ έθδνζε λφκηκεο βίδαο θαη απφ ηελ άιιε ε αλάγθε γηα βνήζεηα θαη ε κεηέπεηηα εμάξηεζε απφ ηνπο κεζάδνληεο ζηε δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο, πνπ ζπρλά απνδεηθλχνληαη δηαθηλεηέο ή δνπιέκπνξνη. 2 Οη κεηαλάζηξηεο εηζέξρνληαη ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε σο κηα κνξθή κνληέξλαο δνπιείαο (Campani,2010). Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη ζην θαηλφκελν ηνπ trafficking θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ζχκαηα είλαη ε ζέζε ηξσηφηεηαο (vulnerability) ζηελ νπνία ππεηζέξρνληαη. Οη πνιιαπιέο αηηίεο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ην trafficking έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην παξψλ κεηαλαζηεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο. Οη επηθξαηνχζεο πεξηνξηζηηθέο Δπξσπατθέο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, ε εμάπισζε ηεο άηππεο νηθνλνκίαο πνπ δελ ηζρχεη κφλν ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά πιένλ αθνξά ζρεδφλ φιε ηελ Δπξψπε, ε ζειπθνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ε έμαξζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ θαη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελζαξξχλνπλ θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ trafficking. Η επηθξαηνχζα κνξθή παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζηελ Διιάδα, αθνξά ζηελ έληαμε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο ζηελ πνξλεία. Οη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θχιν ηνπο, θαζψο ε πιεηνλφηεηα απηψλ, είλαη γπλαίθεο θαη αλήιηθα θνξίηζηα, ηνλίδεηαη φκσο φηη ε ζσκαηεκπνξία πεξηιακβάλεη ηελ αθνχζηα εηζξνή ηνπ αηφκνπ ζηελ πνξλεία θαη ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε. Η ρξήζε ηνπ φξνπ «ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε» θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο θαζφηη δελ απνδίδεη επαξθψο ηε δηηηή θχζε ηεο 2 Σα ζηάδηα κεηαθνξάο θαη ζηξαηνιφγεζεο γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά αιιά κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 5

6 εθκεηάιιεπζεο: ε εμαλαγθαζηηθά εθδηδφκελε πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ πειάηε θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο απφ ηνλ δηεζλνζσκαηέκπνξν. Αλ γηα ηνλ ζσκαηέκπνξν ε γπλαίθα έρεη αληαιιαθηηθή αμία, γηα ηνλ πειάηε απνηειεί αμία ρξήζεο, ρξεζηκφηεηα Οπφηε ίζσο είλαη πην εχζηνρν ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθκεηάιιεπζεο λα απνδίδεηαη σο εκπνξεπκαηηθή ή ζεμνπαιηθήνηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ, ν φξνο ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο λα ελλνεί φρη κφλν ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, αιιά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ, θαζψο δελ απνηεινχλ παξά κφλν εκπνξεχκαηα πνπ απνδίδνπλ θέξδνο ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη εδνλή ζηνπο πειάηεο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηαηαη κηα γπλαίθα-ζχκα ζσκαηεκπνξίαο θαη trafficking αγγίδεη ηα φξηα ηεο δνπιείαο θαη ζίγνπξα απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. (ηξαηεγάθε, 2006) Η παξάλνκε δηαθίλεζε γπλαηθψλ είλαη θαη απηή κηα κνξθή κεηαθίλεζεο, εθείλν φκσο πνπ αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε είλαη ε έιιεηςε ζπλαίλεζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Η θηψρεηα θαη θαη επέθηαζε ε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία ε αλάγθε δειαδή εχξεζεο εξγαζίαο ζε κία άιιε ρψξα- ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνυπάξρνληεο παξάγνληεο ηξσηφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη νη δχν θχξηνη άμνλεο νη νπνίνη αλαιφγσο επεξεάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν θ. Ψεκκέλνο ζηελ έξεπλα ηνπ ζρεηηθά κε ηηο Αιβαλίδεο κεηαλάζηξηεο ζηελ Αζήλα πνπ εξγάδνληαη ζηελ βηνκεραλία ηνπ ζεμ, ππφθεηληαη ζε πεξηθξαθηηθνχο ρψξνπο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ αλάπηπμε κηαο επέιηθηεο θαη άηππεο νηθνλνκίαο (παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ), β) ηνλ θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γ) ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ ρψξσλ δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη δ) ηελ απνπζία ησλ πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο. Οη πεξηθξαθηηθνί ρψξνη έρνπλ πξνζαξηεζεί ζε ηξία βαζηθά δεηήκαηα: ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο πνιηηηθή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (αλάιπζε ζε ηξία επίπεδα: ε θαηαζθεπή ηεο νηθνλνκίαο ησλ ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ, ε θαηαζθεπή ηεο ηζρχνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. (Ψεκκέλνο, 2000). 6

7 Απηέο νη λέεο επθαηξίεο, γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλεο ηφζν απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο (δνπινπξεπείο, επθαηξηαθέο, θαθνπιεξσκέλεο) φζν εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ηδενινγίεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ ζεμηζκνχ. (Campani, 2000) 3. Ο ζτεδηαζκός ηες έρεσλας. 3.1 Σα βαζηθά ερφηήκαηα ηες έρεσλας. Η έξεπλα πεδίνπ ζα βαζηζηεί ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεμνπαιηθά εθδηδφκελσλ γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζα δηεξεπλεζνχλ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δεκφζησλ αιιά θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο κέζα απφ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη παξεκβάζεηο αιιά θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζπκάησλ γπλαηθψλ πνπ βηψλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ trafficking. Η βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο δηαηππψλεηαη σο εμήο : «Οη ζχγρξνλεο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε δηκεξείο ζπκβάζεηο θαη ζηελ λφκηκε ή ηππηθή κεηαθίλεζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ, αιιά αληίζεηα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν αλνξγάλσηεο θαη παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ελζαξξχλνπλ ηελ θαηαζθεπή λέσλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ trafficking. Έηζη γίλνληαη αηζζεηά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο κε απνηέιεζκα ηελ κε επαξθή αληηκεηψπηζή ηνπ. Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο σο ζχκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο πνπ έρνπλ φκσο αλαδεηήζεη βνήζεηα απφ θάπνηα θνηλσληθή ππεξεζία ζηελ Διιάδα βηψλνπλ δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (κε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο) πνπ 7

8 πνιιέο θνξέο δελ ηηο βνεζνχλ λα μεθχγνπλ απνηειεζκαηηθά απφ ηα θπθιψκαηα ηνπ trafficking θαη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία (ελζσκάησζε). Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο είλαη αλεηδίθεπηεο θαη δελ βνεζνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν αιιά ελζαξξχλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ ππφθνζκν». 3.2 Μεζοδοιογία ηες έρεσλας. Η κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο καο έξεπλαο πξνηάζζεη σο βαζηθά εξγαιεία, ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηνλ ππφ δηεξεχλεζε πιεζπζκφ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο- ηα βηνγξαθηθά δσήο γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο. Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε έρεη πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο αιιά ε δηάηαμε ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε ην ηη θαίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Η δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα δνζνχλ εμεγήζεηο, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ θαίλνληαη αθαηάιιειεο γηα θάπνηνλ εξσηψκελν κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ ή θαη αθφκα λα πεξηιεθζνχλ πξφζζεηεο εξσηήζεηο. (Gillham, 2000). Η άκεζε ζπλέληεπμε παξνπζηάδεηαη σο ζπλέληεπμε ζε βάζνο. Η ζπλέληεπμε ζε βάζνο αθνξά έλα ζχλνιν γεληθψλ εξσηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ν εξεπλεηήο έρεη πξνθαζνξίζεη αιιά ηα νπνία δελ ηα ζέηεη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρεη ν εξσηψκελνο κε ηελ βνεζεηηθή παξνπζία ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηελ δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ. Η ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειεί κηα ηερληθή αηνκηθήο ζπλέληεπμεο κε ρξήζε κε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εξσηψκελνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηελ πξνζέγγηζε εηδηθψλ θνηλψλ, επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη «επαίζζεησλ» ζεκάησλ. (Hamel, 1993). Έλα πξφζζεην εξγαιείν πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηε θάζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο «εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο» (φζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ππφ 8

9 δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ), είλαη νη ηζηνξίεο δσήο θαη νη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο (life stories), (Plummer, 2000). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο δηεξεχλεζεο ηεο παξνρήο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Η ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο λνεκαηνδφηεζεο, εξκελείαο θαη απφδνζεο ζεκαζίαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηα ζηάδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζην λφεκα απηψλ δηαθξηηά αλά ππάιιειν ή θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αίξνπλ αιιά θαη εληείλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ ζπκάησλ. Η έκθαζε ζηηο πηζαλέο άκεζεο ή έκκεζεο σθέιεηεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ή ε βνήζεηα απφ αλζξψπνπο θιεηδηά ή βαζηθούς πιεροθορεηές (key informants) θαηαιήγεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζην πεδίν. (Robson, 2007). πγθεθξηκέλα ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηελ κέζνδν ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζε πεξίπνπ πελήληα θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζε ππαιιήινπο απηψλ, ζε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζε ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αξσγή, πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ φπσο απηά ηνπ trafficking. Έπεηηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπλεληεχμεηο εηο βάζνπο ζηελ ππφ δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο έηζη ψζηε λα θαιπθζεί φιν ην θάζκα ηεο πνξείαο ηνπο, ηεο έληαμεο ηνπο ή κε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαζψο θαη λα θαηαγξαθνχλ ελδερφκελα πνιχ ζεκαληηθά ζεκεία θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ρψξα ππνδνρήο απηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε έλα ηφζν «επαίζζεην» θνηλσληνινγηθά θαη θνηλσληθά ζέκα λα απνηππσζνχλ φινη νη παξάκεηξνη θαη νη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ δίλνπλ ηα ππφ 9

10 δηεξεχλεζε ππνθείκελα ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δξψλησλ άιισλ. 4. Οη πρώηες πηιοηηθές εκπεηρηθές δηαπηζηώζεης. Σν trafficking ινηπφλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θνηλσληθήο παζνγέλεηαο ζηελ Διιάδα, φπνπ φινη νη θξαηηθνί θαη κε θξαηηθνί θνξείο θαινχληαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πηινηηθήο εκπεηξηθήο καο έξεπλαο, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε ηελ πξνζσξηλόηεηα θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ, πξέπεη φκσο λα ηνλίζνπκε φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ζηνπο δπν απηνχο άμνλεο. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο απφιπηεο απαμίσζεο ηεο εκπνξίαο γπλαηθψλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη φκσο επηηεπρζεί, θαζψο νη δξάζεηο απηέο έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη αλαγθαία ε ράξαμε κηαο ζηξαηεγηθήο πξφιεςεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ζχλνιν δξάζεσλ νη νπνίεο λα βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ινγηθή ζπλέρεηα. Απαξαίηεηα ινηπφλ είλαη, ζηνλ άμνλα ηεο πξφιεςεο, ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ, δειαδή ησλ δπλεηηθψλ δξαζηψλ, αιιά θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεην λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε εθπαίδεπζε ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο, «..πηζηεύσ όηη ε δηόγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ πάληνηε ππήξρε αιιά ηώξα ιόγσ θαη ησλ δηεζλώλ ζπγθπξηώλ είκαζηε πην επαηζζεηνπνηεκέλνη, είλαη ε επηζπκία ησλ γπλαηθώλ λα μεθύγνπλ από άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνύ κπινθ νπόηε είλαη αθελόο ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξώπσλ θαη θπζηθά όηη είλαη πνιύ πξνζνδνθόξν έγθιεκα αιιά έρνπκε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο, νη ζπλζήθεο επλννύλ απηό, δελ είλαη όηη καο μύπλεζε μαθληθά ε επηζπκία γηα αγνξαίν έξσηα. Ο ππ αξηζκόλ έλα παξάγνληαο είλαη ην θέξδνο, ην δήηεκα είλαη λα έρνπκε ηνπο 10

11 απαηηνύκελνπο κεραληζκνύο ώζηε λα παξέρνπκε πξνζηαζία ζηα ζύκαηα λνκίδσ απηό είλαη ην δεηνύκελν θαη ην πην ξεαιηζηηθό..» Δπίζεο, «..κηα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ελζαξξύλεη ηε λόκηκε είζνδν βέβαηα παίδεη έλαλ ξόιν ζηελ απνθπγή ηεο ζσκαηεκπνξίαο γηαηί όηαλ ε άιιε δελ έρεη ραξηηά θαη ζέιεη λα πάεη θάπνπ λα δνπιέςεη αιινύ είλαη δύζθνιν, ζαθώο κπνξεί λα κεησλόηαλ κε ηελ δηεζληθόηεηα αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ππάξρεη έλα πνζνζηό πνπ δελ έρεη ραξηηά, νη πεξηζζόηεξεο είλαη λόκηκεο βέβαηα...απηήλ ηελ ώξα εκείο έρνπκε ηειεηώζεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ κεηαλάζηεπζε κε ην κέηξν 5.3 ηνπ equal, αλ δελ έρνπκε πξνγξάκκαηα δελ θάλνπκε ηίπνηα θαη θπζηθά ην trafficking ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά..» Μηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο είλαη ην θαηά πφζν νη γπλαίθεο ζχκαηα θαηαθέξλνπλ λα επαλαπαηξηζηνχλ νκαιά 3, αθνχ βέβαηα πξψηα θαηαγγείινπλ ηνπο δξάζηεο ηνπο θαη ηαπηνπνηεζνχλ σο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, «ε αζηπλνκία πνπ είλαη ε πιένλ αξκόδηα γηα απηό ην ζέκα ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο όπσο ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο πνπ θάλεη ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ γπλαηθώλ θαη πνπ έρεη ηνπο κεραληζκνύο λα ην θάλεη κε γξαθεία θ ππνδνκέο ζε πνιιέο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ζπκάησλ θαη ζπλνδεύεη ηα ζύκαηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ην ζέκα είλαη ηη γίλεηαη κεηά...κπνξεί λα ηηο εληάμεη θαη ζε πξνγξάκκαηα κε μελώλεο θαη εξγαζηήξηα ώζηε λα κάζνπλ θάηη λα θάλνπλ λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο απηό ην θνκκάηη ιεηηνπξγεί πνιύ θαιά, πνιιά από ηα ζύκαηα βέβαηα πνπ επηζηξέθνπλ ζηε ρώξα ηνπο γπξλάλε ζηα ίδηα..» Δπίζεο, «..παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ε ζπλεξγαζία γηαηί θαλέλαο θνξέαο από κόλνο ηνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έλα ηόζν ηεξάζηην θνηλσληθό θαηλόκελν, ε ζπλεξγαζία επηβάιιεηαη θαη ζαθώο ππάξρεη θαη δίθηπν ζπλεξγαζίαο πνπ μέξεη ν θαζέλαο πνηνλ ζα θαιέζεη αλ πξνθύςεη θάηη αιιά θαη κε άιιεο ρώξεο κέζα ζηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο επεηδή ην έγθιεκα είλαη δηαθξαηηθό..» Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 3 Αλαθνξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη εζσθιείεη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ ζπκάησλ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. 11

12 επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο γηα γπλαίθεο ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο. «ην πνιύ ζεκαληηθό γηα κέλα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη πνύ ζεκαληηθό θαη ηα δηακεξίζκαηα αθνύ βξίζθνπλ θάπνπ δνπιεηά λα έρνπλ έλα ζπίηη λα έρνπλ κηα νκαιή επαλέληαμε θαη όρη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ θάζε μελώλα. Να έρνπλ κηα εξγαζία θαη έλα πξόγξακκα πνπ λα ηηο βνεζά, ε άδεηα παξακνλήο πιεξώλεηαη κέζσ ΙΚΑ πνπ πξέπεη λα πιεξώλνπλ από ηελ ηζέπε ηνπο. Υπάξρνπλ πνιιά ιόγηα ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, απηή είλαη ε δηθή κνπ άπνςε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ινηπόλ..» Καη ηέινο εθείλν πνπ παξακέλεη δηζεπίιπην θαη πξνθαιεί ζχγρπζε κε ακθίβνια απνηειέζκαηα είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ζχκαηνο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο βειηίσζεο, «βαζηθό πξόβιεκα είλαη ε αλαγλώξηζε ησλ ζπκάησλ όπσο ζαο είπα θαη πξηλ, εμαξηά ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο από ηνπο δηαθηλεηέο. Γηα καο απηό πξέπεη λα αιιάμεη, αλεμάξηεηα από πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε πξνζηαζία ζην ζύκα θαη ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλ μεθηλήζνπκε ζνβαξά από εθεί όια ηα άιια είλαη δεπηεξεύνληα...ζα πξέπεη λα θάλνπκε πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο». Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε επαηζζεηνπνίεζε, ε επαγξχπλεζε θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ θνξέσλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ψζηε λα βξεζνχκε έλα βήκα κπξνζηά απφ ηα νξγαλσκέλα θπθιψκαηα ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ. Αο ειπίζνπκε, ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, φηη ε θξαηηθή κεραλή θαη νη ππφινηπνη θνξείο θαη νξγαλψζεηο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία ψζηε κε ηελ ζπλεηζθνξά φισλ, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα ζίγνπξα δελ ζα απαιεηθζεί, πάλησο ζα αλαραηηηζηεί ζεκαληηθά. 12

13 Βηβιηογραθία Ξελφγισζζε βηβιηνγξαθία Campani G., "Immigrant Women in Southern Europe: Social Exclusion, Domestic Work and Prostitution in Italy.", Eldorado or Fortress?: Migration in Southern Europe, edited by Russell King. Campani G., 2010, Trafficking and women s migration in the global context, Unpublished. Castles S. & Miller M.J., 1998, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, New York, The Guilford Press. Cavounidis J., 2006, Labour Market Impact of Migration:Employment Structures and the Case of Greece, IMR. Emke Poulopoulos I, (2001), Trafficking in Women and Children: Greece a country of destination and transit, Working Paper No.2, Mediterranean Migration Observatory, UEHR Working Papers. Emke-Poulopoulos I., 2003, Trafficking in Women and Girls for the Sex Trade: The Case of Greece, The Greek Review of Social Research, Athens. Gillham B., 2000, The Research Interview, Paston PrePress, London. Hamel J., 1993, Case Study Methods, Sage Publications Vo.32, London Jandl. M., (2007), Irregular Migration, Human Smuggling and the Eastern Enlargement of the European Union Center of Migration Studies of New York, Vol.41, no2. King R. & Zontini E., 2000, The role of gender in the South European Immigration Model. London. Lazaridis G., (2001), Trafficking and Prostitution-The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece, The European Journal of Women s Studies, 8(1), pp Lindstrom N., (2004), Regional Sex Trafficking in the Balkans-Transnational Networks in an Enlarged Europe M.E.Sharpe Vol.51, no3. Phizaklea A., 1983, One Way Ticket: Migration and Female Labour. London: Routledge & Kegan Paul. Plummer K., 2000, Τεθκήξηα δσήο. Δηζαγσγή ζηα πξνβιήκαηα θαη ηε βηβιηνγξαθία κηαο αλζξσπηζηηθήο κεζόδνπ, εθδ.gutenberg, Αζήλα. 13

14 Psimmenos, I. 2000, The making of periphractic spaces: The case of Albanian undocumented female migrants in the sex industry in Athens, in F. Anthias, G. Lazaridis, Gender and Migration in Southern Europe. Robson C., 2007, H Έξεπλα ηνπ Πξαγκαηηθνύ Κόζκνπ, εθδ. Gutenberg., Αζήλα Truong D., 2003, Gender, Exploitative migration and the sex industry : A European perspective, εθδ. Sage, Hague. Διιελφγισζζε βηβιηνγξαθία Ακπαηδή Λ., 2008, Πξνζεγγίδνληαο ην θαηλόκελν ηνπ trafficking, ΔΚΚΔ, Αζήλα. Γεκοσιάς Κ. & Παπαδοπούιοσ Γ. (επηκ.), 2004, Έξεπλα γηα ηηο κνξθέο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο , Αζήλα: ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ. Θαλοπούιοσ Μ., 2007, Φύιν θαη Μεηαλάζηεπζε-Τόκνο ΙΙΙ- Γηαγελεαθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο θύινπ ζε νηθνγέλεηεο Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ, εθδ. Gutenberg, ΚΔΚΜΟΚΟΠ, Αζήλα. Κακπούρε Δ., 2007, Φύιν θαη Μεηαλάζπεζε- Τόκνο ΙΙΙ- Η θαζεκεξηλή δσή ησλ κεηαλαζηξηώλ από ηελ Αιβαλία θαη ηελ Οπθξαλία, εθδ Gutenberg. Αζήλα. Κέληρο Δρεσλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηας, 2006, Η γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα- Τα επξήκαηα ηεο παλειιήληαο έξεπλαο ηνπ ΚΔΘΙ, Αζήλα. Μοληδίλη Π., 2007, Δκπόξην γπλαηθώλ-πνξλεία, καζηξνπεία θαη εθκεηάιιεπζε, εθδ. Μειάλη, Αζήλα. Μοσζούροσ Λ.Μ, 1991, Μεηαλάζηεπζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε, εθδ. Gutenberg, Αζήλα. Παύιοσ Μ. θαη Υρηζηόποσιος Γ., 2004, Η Διιάδα ηεο κεηαλάζηεπζεο- Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, δηθαηώκαηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε, εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα. ηραηεγάθε Μ., 2006, Τν θύιν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα. Σζηώιες Γ., 2006, Ιζηνξίεο δσήο θαη Βηνγξαθηθέο Αθεγήζεηο, Δθδ. Κξηηηθή, Αζήλα. Φεκκέλος Ι., 1999, Μεηαλάζηεπζε θαη Δξγαζία ζηελ Δπξώπε: ε δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθώλ ρώξσλ, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα. 14

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Χριστίνα Τσακάλου Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο [i] Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Π.Μ.. Οηθνλνκηθή & Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο Βξαγθαιή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία Ελλάδα 1. Γεληθά Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εμειίρηεθαλ θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέρξη ην 2001 ε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ:

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα