Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής Κύριο Χαράλαµπο Μανιάτη Κατεχάκη ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 4 Φεβουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. : Χειριστές: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ: Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: Μαρία Βουτσίνου Τηλ: Φαξ: Θέµα: Ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας µετεγκατάστασης Ροµά Βοτανικού-Ελαιώνα-Αιγάλεω Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Ο Συνήγορος του Πολίτη µε σειρά εγγράφων του έχει επισηµάνει την υποχρέωση των αρµοδίων φορέων να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί η άµεση µετεγκατάσταση των πληθυσµών Ροµά, οι οποίοι διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού, καθώς και αυτών, που αποµακρύνθηκαν το καλοκαίρι του 2007 από τον καταυλισµό της οδού Αγίου Πολυκάρπου. υστυχώς µέχρι σήµερα ο Συνήγορος του Πολίτη συνεχίζει να µην έχει ενηµέρωση από τις αρµόδιες αρχές για τις ενέργειές τους σχετικά µε οιονδήποτε σχεδιασµό τους, προς επίλυση του ανωτέρω προβλήµατος. Συγκεκριµένα από την υπηρεσία σας έχουµε ενηµερωθεί ότι έχει συσταθεί η (προβλεπόµενη από την µε αριθµό 23641/2003 κοινή υπουργική απόφαση) Επιτροπή για την έγκριση και δηµιουργία του κατάλληλου χώρου εγκατάστασης πλανοδίων πληθυσµών, χωρίς όµως να έχει υποδειχθεί από τον ήµο Αθηναίων ακίνητο, στο οποίο θα είναι δυνατόν να εγκατασταθεί ο πληθυσµός αυτός. Αντιθέτως ο ήµος Αθηναίων από την δική του πλευρά εξακολουθεί εσφαλµένως να υποστηρίζει ότι αφ ενός δεν έχει αρµοδιότητα στην υπόδειξη του κατάλληλου χώρου για τη µετεγκατάσταση των Ροµά, οι οποίοι διαβιούν στην διοικητική του περιφέρεια, αφ ετέρου ότι κωλύεται να προβεί σε ενέργειες για την άµβλυνση των θλιβερών συνθηκών διαβίωσης στον υφιστάµενο οικισµό επικαλούµενος ότι το ακίνητο αυτό είναι ιδιωτικό και για το λόγο αυτό απαιτείται ειδική άδεια για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών (π.χ. καθαρισµός χώρου κλπ.). 1

2 O Συνήγορος του Πολίτη υπενθυµίζει ότι σε περίπτωση, που ο ήµος Αθηναίων αρνείται - έστω και αδικαιολογήτως- να εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς υπόδειξη ακινήτου για τη µετεγκατάσταση των πληθυσµών αυτών, αν και έχει κληθεί από την Περιφέρεια Αττικής να υποβάλει στην αρµόδια Επιτροπή σχετική πρόταση, η παρέλευση της προθεσµίας του ενός (1) µηνός, η οποία προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 της προαναφερόµενης υπουργικής απόφασης, νοµιµοποιεί τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς ανεύρεση κατάλληλου χώρου για την µετεγκατάσταση του ανωτέρω πληθυσµού. Όπως έχουµε µε έµφαση και στο παρελθόν επισηµάνει, η επί µακρόν παράλειψη τόσο του ήµου Αθηναίων, όσο και της Περιφέρειας Αττικής και των υπολοίπων συναρµοδίων να προβούν στις αναγκαίες κατά νόµον ενέργειες για την άρση της κατάστασης αυτής αφ ενός µεν εκθέτει την κρατική διοίκηση για την αδυναµία της να διασφαλίζει θετικά την αξιοπρέπεια των προσώπων που τελούν υπό την δικαιοδοσία της (άρθρο 1 παρ. 2 Συντάγµατος, αλλά και άρθρο 3 ΕΣ Α), αφ ετέρου δε εγκυµονεί άµεσους και σοβαρούς κινδύνους όχι µόνον για την υγεία των ιδίων των Ροµά, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Υπογραµµίζαµε επίσης ότι η έξωση ή ο δι οιουδήποτε άλλου έµµεσου τρόπου εξαναγκασµός του πληθυσµού αυτού να αποµακρυνθεί, χωρίς να έχει υποδειχθεί προηγουµένως άλλος κατάλληλος χώρος για τη µετεγκατάστασή του, αφ ενός απλώς θα µετατόπιζε και θα επέτεινε τα υφιστάµενα προβλήµατα, χωρίς να τα αντιµετωπίζει, -όπως ήδη συνέβη µετά την αποµάκρυνση του πληθυσµού του καταυλισµού της οδού Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού και την αυθαίρετη κατάληψη από αυτούς ακινήτων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την κατάληψη του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΙΑΜΑΧ» στην διοικητική περιφέρεια του ήµου Αιγάλεω, αφ ετέρου δε θα ήγειρε ευθέως σοβαρότατα ζητήµατα νοµιµότητας των σχετικών διοικητικών πράξεων και υλικών ενεργειών. Παρά, όµως, τις ανωτέρω επισηµάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και την ιδιαίτερη κρισιµότητα της κατάστασης, ο ήµος Αθηναίων δεν έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα (π.χ καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµάτων κλπ) αναφορικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας, αλλά, όπως προελέχθη, εξακολουθεί να µην απαντά στα κατεπείγοντα αιτήµατα της Αρχής µας για ενηµέρωση σχετικά µε τις ενέργειες, στις οποίες πρόκειται να προβεί για τη συνολική αντιµετώπιση του όλου ζητήµατος. Επιπλέον, διαπιστώνεται υπέρµετρη καθυστέρηση και για τα ζητήµατα, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής για την δηµιουργία κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση του πληθυσµού αυτού. Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η παράλειψη του ήµου Αθηναίων να υποδείξει ακίνητο για τη µετεγκατάσταση των Ροµά, που διαβιούν στην διοικητική του περιφέρεια, δηµιουργεί υποχρέωση για ενέργειες δέσµιας αρµοδιότητας στον Γενικό 2

3 Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά µε την εξεύρεση ακινήτου και την υποβολή της σχετικής πρότασης στην αρµόδια Επιτροπή προκειµένου αυτή να την εγκρίνει και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την δηµιουργία και λειτουργία του χώρου αυτού. Στο σηµείο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη επαναλαµβάνει την ανησυχία του αναφορικά µε την αδράνεια των αρµοδίων αρχών και την διαπιστούµενη απροθυµία τους να αντιµετωπίσουν άµεσα και αποτελεσµατικά την ήδη κρίσιµη κατάσταση προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση των ήδη υφιστάµενων προβληµάτων. εδοµένου δε του γεγονότος ότι η επιτυχής εφαρµογή των επιβαλλόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις ενεργειών προϋποθέτει τόσο τη σύµπραξη και το συντονισµό περισσοτέρων δηµοσίων αρχών, όσο και την επιδίωξη οµαλής επικοινωνίας µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, η καθυστέρηση των αρµοδίων φορέων να αναλάβουν πρωτοβουλία προς αποτελεσµατική επίλυση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει, δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την υλοποίησης του όλου εγχειρήµατος. Ήδη στην παρούσα φάση, οι εξελίξεις, ιδίως λόγω της έναρξης των εργασιών ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής Βοτανικού Ελαιώνα και της εξαγγελθείσας κατασκευής του γηπέδου της «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα εξεύρεσης και διαµόρφωσης χώρου προκειµένου να επιτευχθεί η µετεγκατάσταση των Ροµά, που εξακολουθούν να διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή Βοτανικού Ελαιώνα, αλλά και όσους αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τους καταυλισµούς αυτούς χωρίς να έχει υπάρξει προηγούµενη πρόβλεψη από το ήµο Αθηναίων για την έστω και προσωρινή µετεγκατάστασή τους. Ειδικότερα για τους Ροµά, που διέµεναν στο ακίνητο της εταιρείας «ΒΙΑΜΑΧ» στην διοικητική περιφέρεια του ήµου Αιγάλεω, όπως ενηµερώθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη εκδοθεί η υπ αριθµ. 6859/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας «ΒΙΑΜΑΧ» για αποβολή από τη νοµή των εγκατεστηµένων στο ακίνητο Ροµά. Η ανωτέρω απόφαση επιδόθηκε στους καθ ών η αίτηση Ροµά στις µε επιµέλεια της ιδιοκτήτριας εταιρείας «ΒΙΑΜΑΧ», η οποία και έταξε σε αυτούς προθεσµία να αποχωρήσουν οικειοθελώς από το ακίνητό της σε εύλογο χρονικό διάστηµα προκειµένου η εταιρεία να µην προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης αυτής. Σύµφωνα µε πληροφορίες, που είχε ο Συνήγορος του Πολίτη, ο πληθυσµός Ροµά, που ήταν εγκατεστηµένος στο ανωτέρω ακίνητο µετά την αποχώρησή του από αυτό, προέβη σε κατάληψη άλλου ακινήτου στην ίδια περιοχή και, όπως οι ίδιοι οι Ροµά φέρεται να δηλώνουν, οι αστυνοµικές αρχές της περιοχής έσπευσαν να τους ενηµερώσουν ότι εξ αιτίας της αυθαίρετης αυτής κατάληψης θα πρέπει εκ νέου να εγκαταλείψουν και τον χώρο αυτό. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η καθυστέρηση εξεύρεσης ακινήτου για την µετεγκατάσταση των Ροµά της περιοχής του Βοτανικού, εκτός από την επιδείνωση των 3

4 υφιστάµενων προβληµάτων, έχει επίσης δηµιουργήσει έναν εξαναγκαζόµενο σε διαρκείς µετακινήσεις πληθυσµό αστέγων προς αναζήτηση χώρου εγκατάστασης. υστυχώς και στην περίπτωση των εγκατεστηµένων στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι η διοίκηση αντί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν τόσο από το διεθνές, όσο και το εθνικό δίκαιο για τη λήψη θετικών µέτρων προς επίλυση κατ αρχήν του στεγαστικού προβλήµατος της συγκεκριµένης οµάδας, απλώς «συµβάλλει» µε την παράλειψη των οφειλοµένων νόµιµων ενεργειών ή και µε πράξεις της ακόµα, όπως οι διενεργηθείσες ή επαπειλούµενες ενέργειες για την αποµάκρυνση αυτών από τους καταληφθέντες χώρους, στην επανάληψη ή κλιµάκωση της έντασης των υφισταµένων προβληµάτων. Η ανωτέρω στάση των αρµοδίων φορέων έχει ως συνέπεια η κάθε νέα αυθαίρετη κατάληψη δηµόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων από τους πλανοδίους πληθυσµούς εξαιτίας της έλλειψης λειτουργίας ειδικού για το σκοπό αυτό οργανωµένου χώρου να θίγει όχι µόνο το δηµόσιο συµφέρον και δηµόσια έννοµα αγαθά, αλλά και δικαιώµατα τρίτων ιδιωτών, οι οποίοι υφίστανται προσβολή των σχετικών µε την ιδιοκτησία δικαιωµάτων τους εξαιτίας της παράλειψης των οργάνων της διοίκησης να προβούν στις νόµιµες οφειλόµενες ενέργειες για την στεγαστική αποκατάσταση των πλανόδιων Ροµά Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη της εκ νέου αποµάκρυνσης των Ροµά αυτών από τον χώρο της τελευταίας εγκατάστασής τους χωρίς την προηγούµενη λήψη των αναγκαίων µέτρων, τα οποία θα εξασφαλίσουν τη µετεγκατάστασή τους σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, ενώ είχαν επισηµανθεί επανειληµµένως από το Συνήγορο του Πολίτη οι σχετικές υποχρεώσεις της διοίκησης, δηµιουργεί πλέον εύλογη ανησυχία όχι µόνο για την ικανότητα, αλλά και για την βούληση των αρµοδίων φορέων προς αντιµετώπιση του προβλήµατος και εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Ενόψει του γεγονότος ότι όχι µόνο ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά και όργανα διεθνών οργανισµών, όπως προσφάτως και ο Επίτροπος ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης, έχουν ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, τόσο για το ζήτηµα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, όσο και για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου µετεγκατάστασής τους. Η επιδεικνυόµενη έλλειψη συνεργασίας των αρµοδίων αρχών προς λήψη πρωτοβουλιών ή αναζήτηση λύσεων καθίσταται ιδιαιτέρως δυσερµήνευτη και περισσότερο ανησυχητική. Όπως σας έχουµε και στο παρελθόν διαβεβαιώσει, κ. Γενικέ Γραµµατέα, ο Συνήγορος του Πολίτη θα βρίσκεται διαρκώς στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία ή συνδροµή για την αντιµετώπιση του σύνθετου όσο και ακανθώδους αυτού προβλήµατος. Από την δική σας, όµως, πλευρά κρίνεται απαραίτητη η λήψη των απαιτούµενων αποφάσεων για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδιαιτέρως δε εν όψει λόγω της ρητής άρνησης ή της κατ ουσίαν αδράνειας όσον αφορά παροχή συνδροµής από τους εκ του νόµου προβλεπόµενους συµπράττοντες φορείς, 4

5 όπως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, του ήµου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής αντιστοίχως, προς αναζήτηση και υπόδειξη κατάλληλου ακινήτου και προς αποφυγή κλιµάκωσης της ήδη εµπνέουσας ανησυχία κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέψετε µας να σας επισηµάνουµε σε µια περισσότερο πρακτική κατεύθυνση για µια ακόµα φορά τα εξής: 1. την ανάγκη άµεσης πρωτοβουλίας για την εδραίωση, ενδεχοµένως µέσω της συγκροτηθείσας επιτροπής, ορισµένης δοµής διαρκούς συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και του ήµου Αθηναίων, υπό την ευθύνη σας ως εποπτεύοντος των εµπλεκοµένων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 2. την ανάγκη υπαγωγής στην προαναφερθείσα δοµή συντονισµού και συνεργασίας των γειτονικών δήµων εντός της περιφέρειας των οποίων έχουν διασπαρεί οι αποµακρυνθέντες από την αρχική τους εγκατάσταση Ροµά, όπως είναι κατ εξοχήν οι ήµοι Ταύρου και Αιγάλεω. Με δεδοµένο µάλιστα τον κοινό χαρακτήρα των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και άλλοι δήµοι της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Αττικής αλλά και τυχόν εµπειρία που ορισµένοι εξ αυτών έχουν συσσωρεύσει, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµη η επέκταση της συνεργασίας και σε αυτούς, ιδίως όσον αφορά την εξεύρεση διαθεσίµων για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων γαιών. Ιδιαίτερη δε σηµασία για την επίλυση του συγκεκριµένου ζητήµατος θα είχε η συνδροµή στην συντονισµένη αυτή δράση των ήµων Ασπροπύργου και άλλων ήµων στην διοικητική περιφέρεια, των οποίων διέρχεται η Αττική Οδός, δεδοµένου ότι οι εν λόγω περιοχές διαθέτουν ήδη πραγµατικές εγκαταστάσεις Ροµά, αλλά ταυτοχρόνως και ελεύθερες εκτάσεις, οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί µετά την υλοποίηση των σχετικών έργων οδοποιίας και ενδεχοµένως να προσφέρονται έστω και προσωρινά για την οργάνωση τέτοιας εγκατάστασης. Η επιζήτηση επαφής µε την ΤΕ Κ από πλευράς σας θα ήταν αναγκαία για την επίλυση του προβλήµατος. 3. Την παράλληλη ανάγκη άµεσης και εντατικής επικοινωνίας µε την Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου για την διαπίστωση τυχόν διαθεσιµότητας κατάλληλων κρατικών γαιών στην ευρύτερη περιοχή καθώς και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε για τη διαθεσιµότητα οικίσκων ή άλλου υλικού αποκατάστασης αστέγου πληθυσµού. 5

6 4. Την ανάγκη εντατικής και συντονισµένης συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου Αθηναίων αλλά και γειτονικών ήµων, κυρίως δε µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών για τον σχεδιασµό και υλοποίηση άµεσων µέτρων για τον καθαρισµό του καταυλισµού, την εγκατάσταση προσωρινής υποδοµής υγιεινής, την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας και την εν γένει προστασία της δηµόσιας υγείας καθώς και την ανάσχεση υπερβολών στην ανάπτυξη οχληρών δραστηριοτήτων, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η µετεγκατάσταση του πληθυσµού του καταυλισµού. 5. Την ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν κατά τον προσδιορισµό των κριτηρίων καταλληλότητας του χώρου µετεγκατάστασης τα χαρακτηριστικά του βιοπορισµού των µελών της συγκεκριµένης οµάδας Ροµά, αλλά και οι εν γένει προτιµήσεις τους µεταξύ εναλλακτικών προοπτικών, ώστε η όποια λύση προκριθεί να διαθέτει σοβαρές πιθανότητες βιωσιµότητας αλλά και να τονωθεί το αίσθηµα υπευθυνότητας και συµµετοχής των προσώπων που οι αποφάσεις αυτές άµεσα αφορούν. Για τον σκοπό αυτό είναι δε περαιτέρω αναγκαία η διασφάλιση της οµαλής και πειστικής επικοινωνίας µαζί τους. Με τη βεβαιότητα ότι συµµερίζεστε την ανησυχία µας θεωρούµε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην υλοποίηση του δύσκολου αυτού σκοπού, παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία. Με τιµή, Κοινοποίηση: 1. Κύριο Πρ. Παυλόπουλο Υπουργό Εσωτερικών Σταδίου 27, ΑΘΗΝΑ Ανδρέας Τάκης & Χρύσα Χατζή Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη 2. Κύριο Αθ. Νάκο Υφυπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης Σταδίου ΑΘΗΝΑ 3. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Αθηναίων Αθηνάς ΑΘΗΝΑ 4. Τοπική Ένωση ήµων & Κοινοτήτων (Τ.Ε..Κ) Νοµού Αττικής 6

7 Χαριλάου Τρικούπη Αθήνα 5. Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης Γενική /νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης 5 ος Όροφος, Σταδίου ΑΘΗΝΑ Υπόψη κυριών Ν. Μπιλά και Λ. Κυριακάκη 6.Γενική ιευθύντρια Περιφέρειας Αττικής κα Αικατερίνη Γιαβάση Κατεχάκη Αθήνα 7. Κύριο Γ. Σγούρο Νοµάρχη Αθηνών 17 Χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος ΠΑΛΛΗΝΗ 8. Νοµαρχία Αθηνών ιεύθυνση Υγείας και ηµόσιας Υγιεινής Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου Λ. Αλεξάνδρας Αθήνα 9. Νοµαρχία Αθηνών ιεύθυνση Χ.Ο.Π Κηφισίας Αθήνα 10. /νση Βιοµηχανίας & Ορυκτού Πλούτου Νοµαρχία Αθηνών 17 Χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος ΠΑΛΛΗΝΗ 11. ήµαρχο Αθηναίων Κύριο Νικήτα Κακλαµάνη Αθηνάς ΑΘΗΝΑ 12. ήµαρχο Ταύρου Κύριο ηµήτριο Σούτο Πειραιώς και Επταλόφου Ταύρος 13. ήµαρχο Αιγάλεω Ιερά Οδός 364, ΑΙΓΑΛΕΩ 14. Εταιρεία Βiamax Λεωφόρος Αθηνών Περιστέρι Ταχ. Θυρ Αθήνα 7

Σύνθετη δράση για τη στεγαστική αποκατάσταση των

Σύνθετη δράση για τη στεγαστική αποκατάσταση των Σύνθετη δράση για τη στεγαστική αποκατάσταση των Ροµά Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης της ίσης µεταχείρισης για το έτος 2005 περιελάµβανε εκτενή παρουσίαση της σύνθετης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

O Συνήγορος του Πολίτη φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης

O Συνήγορος του Πολίτη φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης Ειδική Έκθεση 2010 O Συνήγορος του Πολίτη φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 2. Παρουσίαση των υποθέσεων 4 Διακρίσεις λόγω εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ 36 ΚΟΙΝΩΝΙΚH EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ MΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 37 ΙΑΣΦAΛΙΣΗ ΝOΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝHΣ 37 EΚΠΤΩΣΗ ΑΠO ΤΗ ΝΟΜΙΜOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟYΣ ΛOΓΟΥΣ 37 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 37 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΣΣΙΝΙ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων

Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Ειδική Επιστήµων: Σαµάνθα Στρατιδάκη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη. Προς:

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη. Προς: Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη Προς: κ. Γιάννη Τσιρώνη Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς:

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς: Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Ηµεροµηνία: 01.06.11 Προς: 1)Αξιότιµο κύριο ήµαρχο ήµου Κω Ακτή Κουντουριώτη Τ.Κ. 85300 Κως 2)4 η Εφορεία Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ Ίση Μεταχείριση ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του ανθρώπου

Δικαιώματα του ανθρώπου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 34 Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 36 ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΦΥΞΙΑ 36 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών Α /θµιας και Β /θµιας εκπαίδευσης που απορρέουν από την εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 24001/14-6-2013

Προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών Α /θµιας και Β /θµιας εκπαίδευσης που απορρέουν από την εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 24001/14-6-2013 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/3107/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών Α /θµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640

Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640 Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640 κο Α. Συρίγο Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών µε την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώµατος κατόπιν θανατηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20392/2001) ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

K ÎÏÔ ÔÈÓˆÓÈÎ ÚÔÛÙ Û. Ù ÚËÛË ÙË Ú ÙË Ù appleèî ÓÔÌÈÌfiÙËÙ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÔ ÎËÛË ÂÍËÁÂ Ù È ÂÓ Ì ÚÂÈ

K ÎÏÔ ÔÈÓˆÓÈÎ ÚÔÛÙ Û. Ù ÚËÛË ÙË Ú ÙË Ù appleèî ÓÔÌÈÌfiÙËÙ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÔ ÎËÛË ÂÍËÁÂ Ù È ÂÓ Ì ÚÂÈ Ù ÚËÛË ÙË Ú ÙË Ù appleèî ÓÔÌÈÌfiÙËÙ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÔ ÎËÛË ÂÍËÁÂ Ù È ÂÓ Ì ÚÂÈ applefi ÙËÓ appleôï ÓÔÌ appleô È appleâè ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi Û ÛÙËÌ Î È ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË ıâìâï ˆÛË ÙË ÈÔÈÎËÙÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Κύκλος ικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 5 ν. 3094/2003) ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιμέλεια: Μαρία Βουτσίνου, Καλλιόπη Λυκοβαρδή,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υπόθεσης : 11079/30.5.2002 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : ***** Α.Π. Επιστολής : 11079.14 Ηµεροµηνία : 17.4.2008.

Αρ. Υπόθεσης : 11079/30.5.2002 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : ***** Α.Π. Επιστολής : 11079.14 Ηµεροµηνία : 17.4.2008. Προς: Κύριο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επτανήσου 30 84100 Ερµούπολη Αρ. Υπόθεσης : 11079/30.5.2002 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : ***** Α.Π. Επιστολής : 11079.14 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 71 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 72 ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 72 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα