Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, ΠΔΗΡΑΗΑ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr"

Transcript

1 Σεύρνο: 14 Ννέκβξηνο 2012 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, ΠΔΗΡΑΗΑ : ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ασ γνωρίηουμε ότι θ επιχειρθματικι αποςτολι ςτο Κίεβο τθσ Ουκρανίασ που είχε προγραμματιςτεί για τισ αρχζσ Νοεμβρίου, ορίςκθκε για τισ 5 ζωσ 7 Φεβρουαρίου Σθν αποςτολι διοργανϊνουν ο φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΕΒ) ςε ςυνεργαςία με το φνδεςμο Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδασ (ΕΒΕ) και το Ελλθνο-Ουκρανικό Επιμελθτιριο και με τθν υποςτιριξθ του UNDP (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ηνωμζνων Εκνϊν). Σθσ αποςτολισ κα θγθκεί ο Πρόεδροσ του Επιχειρθματικοφ υμβουλίου Διεκνϊν Δράςεων του ΕΒ κ. Θανάςθσ Λαβίδασ, ενϊ ζχει προςκλθκεί και ο Γεν. Γραμματζασ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων και Αναπτυξιακισ υνεργαςίασ του Τπουργείου Εξωτερικϊν κ. Παναγιϊτθσ Μίχαλοσ. τόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ είναι θ διερεφνθςθ δυνατοτιτων ειςόδου ι επζκταςθσ ςε μία ενδιαφζρουςα αγορά του Παρευξείνιου τόξου τόςο εξαγωγικά όςο και επενδυτικά ι μζςω joint-ventures εντοπίηοντασ κατάλλθλουσ εταίρουσ και τοπικοφσ ςυνεργάτεσ. τισ 6 Φεβρουαρίου 2013, ςτα γραφεία του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου (UCCI) τθσ Ουκρανίασ κα πραγματοποιθκεί Ελλθνο-Ουκρανικό Επιχειρθματικό Φόρουμ. Σο προαναφερόμενο Επιμελθτιριο κα αναλάβει τθν οργάνωςθ και προγραμματιςμό των επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων Β2Β με ουκρανικζσ εταιρίεσ και με τθ ςυμβολι του Εμπορικοφ Γραφείου τθσ Ελλθνικισ Πρεςβείασ. Σο αρχικό πρόγραμμα τθσ αποςτολισ ζχει ωσ ακολοφκωσ: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου: Μετάβαςη ςτο Κίεβο Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου: Ελλθνο-Ουκρανικό Φόρουμ Β2Β επιχειρηματικέσ ςυναντήςεισ Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου: Πιθανή ςυνέχεια B2B ςυναντήςεων, επιςτροφή. Οι τομείσ που παρουςιάηουν επιχειρθματικό ενδιαφζρον ςτθν Ουκρανία είναι κυρίωσ τρόφιμα, αγροτικι τεχνολογία, franchise αλυςίδων εςτίαςθσ, δομικά υλικά, πλαςτικά, εφκαμπτα υλικά ςυςκευαςίασ, είδθ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ, καλλυντικά-φαρμακευτικά, χθμικά, μεταλλουργία, ενζργεια και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (αιολικι, θλιακι), γουναρικά.

2 Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ (250 ) κα καλφπτει τα ζξοδα οργάνωςθσ του Φόρουμ και των ςυναντιςεων, και κα καταβλθκεί ςτον ΕΒ. Η κράτθςθ αεροπορικοφ ειςιτθρίου και ξενοδοχείου γίνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ, ενϊ για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαμονισ ςασ ζχει γίνει προκράτθςθ δωματίων ςτο κεντρικό ξενοδοχείο PRESIDENT (οδ. Hospitalna 12, Κίεβο, τθλ.: +38 (044) , , με 100 ανά διανυκτζρευςθ με πρωινό και ιςχφει μζχρι 5 Ιανουαρίου Για τθν αρτιότερθ οργάνωςθ τθσ αποςτολισ και κυρίωσ για τον προγραμματιςμό ςυναντιςεων με Ουκρανικζσ εταιρίεσ, είναι απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ γνωςτοποίθςθ τθσ πρόκεςισ ςασ, θ οποία δεν πρζπει να είναι πζραν τθσ 20 Δεκεμβρίου Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε να απευκυνκείτε ςτθ Γραμματεία του Ελλθνο-Ουκρανικοφ Επιμελθτθρίου (Λουδοβίκου 1 & Πλατεία Οδθςςοφ, Πειραιάσ, τθλ.: , φαξ: , ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΚΑΣAΣΑΞΗ ηου FORBES τθν καινοφρια ζρευνα του πρακτορείου Forbes, θ Ουκρανία δεν κεωρείται ωσ χϊρα με το πιο ευνοϊκό επιχειρθματικό κλίμα, κατζχοντασ τθν 104 θ κζςθ από 141 χϊρεσ παγκοςμίωσ, αφινοντασ τθ Ρϊςικθ Ομοςπονδία ςτθν 105 θ κζςθ. Όμωσ, θ Ουκρανία κατάφερε να δείξει καλφτερο επιχειρθματικό κλίμα από το Σατηικιςτάν (111 θ κζςθ), Αργεντινι (113 θ κζςθ) και Κιργιηία (124 θ κζςθ). Ζτςι, θ Ουκρανία βρίςκεται πίςω από τθ Λετονία (35 θ κζςθ), Πολϊνια (38 θ κζςθ), Σςεχία (41 θ κζςθ), Γεωργία (50 κζςθ), Ρουμανία (60 θ κζςθ), Μογγολία (64θ κζςθ), Αρμενία (77θ κζςθ) και Δθμοκρατία τθσ Μολδαβίασ (92 θ κζςθ). Οι τομείσ που ζχουν λυκεί υπόψθ για τθν πιο πάνω κατάταξθ ιταν: δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, καινοτομίεσ, φόροι, τεχνολογίεσ, διαφκορά, ε- λευκερία (προςωπικι, εμπορίου, οικονομικι), γραφειοκρατία, προςταςία δικαιωμάτων των επενδυτϊν και απόδοςθ τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ. Τπενκυμίηεται, ότι ςτθν προθγοφμενθ κατάταξθ θ Ουκρανία βριςκόταν ςτθν 98 θ κζςθ. Δπαλαδηαπξαγκαηεύζεηο κε Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ ε ζπλέρεηα αηηήκαηνο ηεο Οπθξαλίαο πξνο ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) γηα ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ δαζκψλ 371 δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ, πεξίπνπ 58 ρψξεο-κέιε ηνπ Π.Ο.Δ. έρνπλ δεηήζεη απφ ηελ Οπθξαλία λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ην αίηεκά ηεο. ε δήισζή ηνπο, ηα θξάηε-κέιε ζεκεηψλνπλ φηη αθφκε δελ γλσξίδνπλ πνηνπο ζηνρνπο έρεη ε Οπθξαλία κε ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηφο ηεο, θαζψο δελ έρεη ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ θιίκαθα ησλ κεηαβνιψλ θαη ηηο εθρσξήζεηο ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη λα πξνβεί ζην πιαίζην ηεο ακνηβαηφηεηαο, θαη εξσηνχλ πεξί ησλ πξνβιεπφκελσλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ. Ο εθπξφζσπνο ηεο Οπθξαληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, θ. Β.Πηαηλχηζθηη, δήισζε φηη ε Οπθξαλία δελ πξφθεηηαη λα κεηαβάιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο θαη φηη νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη δηαβνπιεχζεηο κε ηελ Οπθξαλία.

3 ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ τα πλαίςια διαφοροποίθςθσ των πθγϊν προμικειασ τθσ Χϊρασ ςε φυςικό αζριο, ξεκίνθςε θ πρϊτθ φάςθ καταςκευισ του ςτακμοφ παραλαβισ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου (LNG) πλθςίον τθσ πόλεωσ Γιοφηνιϊ τθσ Περιφζρειασ Οδθςςοφ. φμφωνα με τθν τεχνοοικονομικι μελζτθ που αφορά ςτο ζργο, το ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ του ςτακμοφ ανζρχεται ςτα 735 εκ. ευρϊ. Σο ςχζδιο που εγκρίκθκε από τθν Κυβζρνθςθ τθσ Ουκρανίασ, ζχει περάςει από όλα τα προβλεπόμενα ςτάδια ελζγχου και πλζον βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κονςόρτςιουμ των επενδυτϊν και ςυγκζντρωςθσ των αναγκαίων πιςτϊςεων. το εν λόγω κονςόρτςιουμ («LNG Terminal») το κράτοσ κα ςυμμετζχει με ποςοςτό 25%. Πρόκειται όμωσ, να επιβαρυνκεί μόνο με 7% του τελικοφ κόςτουσ. ε ότι αφορά τθ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κονςόρτςιουμ των επενδυτϊν, κφριοσ επενδυτισ φαίνεται να είναι θ «Enagas» τθσ Ιςπανίασ, με ποςοςτό 75%, ενϊ το υπόλοιπο 25% αναμζνεται να παραμείνει ςτο Ουκρανικό δθμόςιο, χωρίσ να αποκλείεται θ αναδιανομι των ποςοςτϊν μελλοντικά. Κατά τθν πρϊτθ φάςθ κα καταςκευαςτεί μια πλωτι εγκατάςταςθ ιςχφοσ 5 δισ κυβικϊν, ςτθν οποία κα γίνεται θ εκ νζου αεριοποίθςθ του παραλαμβανόμενου καυςίμου και ςτθ ςυνζχεια θ αποκικευςι του. Ωσ πικανι θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ζχει προςδιοριςκεί το Η δεφτερθ φάςθ, που ςχεδιάηεται για το 2018, κα αφορά ςτθν καταςκευι του αντίςτοιχου επίγειου τερματικοφ ςτακμοφ, με ιςχφ 10 δισ κυβικά ετθςίωσ και διαςφνδεςι του με το υπόλοιπο ςφςτθμα μεταφοράσ εντόσ τθσ Ουκρανίασ. θμαντικό μζροσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ προετοιμαςίασ αποτελεί και θ ςφναψθ ςυμφωνιϊν προμικειασ υγροποιθμζνου αερίου, οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν υπογραφεί μζχρι το τζλοσ του 2014, ϊςτε το αζριο να είναι διακζςιμο ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του ςτακμοφ. Προσ το ςκοπό αυτό, ζχουν ιδθ ξεκινιςει διαπραγματεφςεισ με οκτϊ ξζνεσ εταιρείεσ, μεταξφ των οποίων οι «Total», «BP», «Kogas» και «Gas Natural». Όπσο αλαθέξεη ε Οπθξαληθή Κξαηηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε Δζληθή νηθνλνκία ηεο Οπθξαλίαο έιαβε πάλσ απφ 4,3 δηο δνιάξηα απφ ηνπο μέλνπο επελδπηέο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 9 κήλεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο, νη επελδχζεηο απηέο αλήιζαλ ζε 52 δηο 673,8 εθαη. δνιάξηα, ηελ 1 ε Οθησβξίνπ 2012, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,2% απφ ηελ αξρή ηνπ ,3 δηο δνιάξηα νη μέλεο επελδύζεηο ζηελ Οπθξαλία Οη επελδχζεηο πξνέξρνληαη απφ 129 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Οη 10 ζεκαληηθφηεξνη επελδπηέο, πνπ θαιχπηνπλ ην 82% ησλ επελδχζεσλ είλαη: Κχπξνο, 15 δηο 75,5 εθαη. δνι., Γεξκαλία, 7 δηο 432,7 εθαη. δνιάξηα, Οιιαλδία, 5 δηο 40,8 εθαη. δνι., Ρσζηθή Οκνζπνλδία, 3 δηο 706,1 εθαη. δνιάξηα, Απζηξία, 3 δηο 300,7 εθαη.δνι., Μεγάιε Βξεηαλία 2 δηο 396 εθαη. δνιάξηα, Παξζέλνη Νήζνη, 1 δηο 805,7 εθαη. δνιάξηα, Γαιιία, 1 δηο 796,8 εθαη., Διβεηία, 1 δηο 578,6 εθαη.δνιάξηα.

4 ΜΔΗΩΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ ΟΓΖΟΤ ΣΔΤΥΟ 14 - ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2012 χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πξψην ελλεάκελν ηνπ έηνπο, ε αμία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Οδεζζνχ κεηψζεθε ζε εηήζηα βάζε θαηά 2,3% (UAH 2,45 δηο). Καίηνη πξφθεηηαη γηα αξλεηηθφ δείθηε, νη Αξρέο επηζεκαίλνπλ φηη ζηελ πεξηνρή ζηάζεθε ηνπιάρηζηνλ δπλαηή ε αλάζρεζε ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο ηζρπξήο κείσζεο ηεο θαηάζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ν δείθηεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 9,1%. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν (Ηαλνπάξηνο- επηέκβ-ξηνο 2012) ε Πεξηθέξεηα Οδεζζνχ βξηζθφηαλ ζηελ 6ε ζέζε ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο κε βάζε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Οπθξαλίαο θαη ζηελ 8ε ζέζε κε βάζε ηνλ ξπζκφ αχμεζε λέσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Τςειόηεξε θαηάηαμε ηεο Οπθξαλίαο από ηελ έθζεζε Doing Business Ζ Οπθξαλία αλέβεθε 15 ζέζεηο (απφ ηελ 152 ε ζηελ 137 ε ) ζηελ θαηάηαμε «Doing Business 2013», ε νπνία ζπληάζζεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Υξεκαηνδφηεζεο. Οη ζπληάθηεο επεζήκαλαλ ηε βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ηεο Οπθξαλίαο ζηηο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε εηαηξείαο (άλνδνο θαηά 66 ζέζεηο), ηελ θαηαρψξεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άλνδνο θαηά 19 ζέζεηο) θαη ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηαρείξηζεο. Παξ φια απηά, ε Οπθξαλία έραζε ηξεηο ζέζεηο ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη απφ κηα ζέζε ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιήςε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη ζην δηεζλέο εκπφξην. υμθωνία για Σερμαηικό LNG ζηην Ουκρανία Ζ Κπβέξλεζε ηεο Οπθξαλίαο ππέγξαςε ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ζπκθσλία κε Γηεζλή Κνηλνπξαμία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ LNG ζην έδαθνο ηεο Υψξαο. ηφρνο είλαη ε πινπνίεζε κνλάδαο κε ρσξεηηθφηεηα 10 δηο. θ.κ. εηεζίσο, ελψ ζηελ θνηλνπξαμία ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ ε ακεξηθαληθή «Excelerate Energy» θαη ε ηζπαληθή «Gas Natural Fenosa». Ο ζηαζκφο ζα απνηειείηαη απφ πισηέο κνλάδεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ ιηκέλα Γηνχδλη ηεο Οδεζζνχ θαη ζα ππνδέρνληαη ηα πινία LNG.

5 Μείσζε εηζαγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ από ηε Ρσζία πλνιηθά 26 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ ζα εηζάγεη ε Οπθξαλία απφ ηε Ρσζία, ιηγφηεξν θαηά 1 δηο θ.κ. πνπ αλακελφηαλ αξρηθά, ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ηεο Υψξαο, θ.τ. Μπφηθν. Οπθξαλία, ε νπνία εηζήγαγε 40 δηο θ.κ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ην 2011, επηδηψθεη λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηε Ρσζία, κεηά ηελ άξλεζε ηεο Μφζραο έπεηηα απφ δχν ρξφληα ζπλνκηιηψλ - λα κεηψζεη ηηο ηηκέο. Ο θ. Β.Σζνππξνχλ, Αλαπιεξσηήο Δπηθεθαιήο ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο Δλέξγεηαο «Naftogaz Ukrayiny», δήισζε φηη «ε Οπθξαλία ζα κεηψζεη ηηο εηζαγσγέο ηνπ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζε 20 bcm ην 2013, απφ 24,5 bcm πνπ αξρηθά ππνιφγηδε. Ζ Οπθξαλία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο ξσζηθέο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ «Gazprom». Ζ «Gazprom» αληέδξαζε ζηα ζρέδηα γηα κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ απείιεζε λα ν- δεγήζεη ηε Υψξα ζην δηθαζηήξην, βάζε ηεο 10εηνχο ζχκβαζε πνπ ππέγξαςε ην 2009, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Οπθξαλία είρε ζπκθσλήζεη λα εηζάγεη ηνπιάρηζηνλ 50 bcm θπζηθνχ αεξίνπ θάζε ρξφλν. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Οπθξαληθή θπβέξλεζε δειψλεη έηνηκε λα ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληά ηεο ζην δηθαζηήξην. Απνηειέζκαηα βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ζηελ Οπθξαλία χκθσλα κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζηελ Οπθξαλία, πνπ δηεμήρζε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 2012, απφ ηηο 450 έδξεο ζηε Βεξρφβλα Ράληα ην θπβεξλψλ Κφκκα ησλ Πεξηθεξεηψλ θαηαιακβάλεη ηηο 185, ε αληηπνιηηεπφκελε «Παηξίδα» 101, ην θφκκα «Οπληάξ» 40, «Διεπζεξία» 37, ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα 32. Δπίζεο, εμειέγεζαλ ζηε Ράληα 43 απηνπξνηαζέληεο θαη 7 εθπξφζσπνη άιισλ θνκκάησλ. ΜΗΚΡΑ ΑΛΛΑ ΖΜΑΝΣΗΚΑ Δπελδύζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ ζην Κίεβν χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ Κηέβνπ, αλακέλεηαη φηη έσο ην 2025 ζα πξνζειθπζζνχλ μέλεο επελδχζεηο χςνπο 100 δηο δνιαξίσλ. πλνιηθά, ζην κεηξψν ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 3,1 ρηιηάδεο πξνηάζεηο δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ ηεο Οπθξαλίαο. Δπίζεο, ην Γεκαξρείν ηνπ Κηέβνπ δέρηεθε 416 επελδπηηθέο πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 391 έρνπλ πξνυπνινγηζκφ πάλσ απφ 142,7 δηο UAH. πκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο ππέγξαςαλ ζηηο 8 Ννεκβξίνπ Κχπξνο θαη Οπθξαλία ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οπθξαλίαο θ. Βίθηνξ Γηαλνχθνβηηο ζηελ Κχπξν. Ζ ζπκθσλία ππεγξάθε κεηαμχ ησλ Τ- πνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ησλ δχν Υσξψλ ζε εηδηθή ηειεηή ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν κεηά απφ ζπλνκηιίεο πνπ είρε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ Γεκήηξεο Υξηζηφθηαο κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Οπθξαλίαο, ελψ παξάιιεια ππεγξάθεζαλ άιιεο 7 ζπκθσλίεο θαη κλεκφληα κεηαμχ ησλ δχν Υσξψλ ζηνπο ηνκείο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ησλ αεξνπνξηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο γεσξγίαο, ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο πξνψζεζεο επελδχζεσλ θαη ηεο έξεπλαο. Υακειόηεξεο «ηαξίθεο» γηα ηα θσηνβνιηατθά Σν Κνηλνβνχιην ηεο Οπθξαλίαο ελέθξηλε ηηο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αγνξά αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο Υψξαο. Πξφθεηηαη γηα κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ κεηψζεηο ζηηο «ηαξίθεο» γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ. χκθσλα κε ηα λέα ηηκνιφγηα ν ζπληειεζηήο, πνπ ιεηηνπξγεί σο πνιιαπιαζηαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ λέσλ θσηνβνιηατθψλ ζα κεησζεί ηνλ Ηαλνπάξην απφ ην 4,8 ζην 3,5. πγθεθξηκέλα, ν ζπληειεζηήο γηα θσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο άλσ ησλ 100 kw ζα κεησζεί απφ 4,6 ζε 3,6, θαη ν ζπληειεζηήο γηα θσηνβνιηατθά κέρξη 100 kw ζα κεησζεί απφ 4,4 ζε 3,7.

6 Σν βηβιίν είλαη έλαο θαιόο θίινο

7 1/11/12 8/11/12 15/11/12 22/11/12 29/11/12 Μνλάδεο 1/11/12 8/11/12 15/11/12 22/11/12 29/11/12 UAH 1/11/12 8/11/12 15/11/12 22/11/12 29/11/12 UAH Μέινο Διιελν-Οπθξαληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε έδξα ζηo Κεξαηζίλη, παξέρεη ππεξεζίεο γηα κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα θαη Οπθξαλία (θσδ.103) 8,28 8,23 8,18 8,13 8,08 8,03 7,98 NBU Πξνζθνξά Εήηεζε Γηαθύκαλζε UAH vs USD Γηαθύκαλζε UAH vs Euro 10,80 10,70 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 10,10 NBU Πξνζθνξά Εήηεζε Γηαθύκαλζε Γείθηε PFTS ΣΔΤΥΟ 14 - ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2012 ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΔΗΔ Οπθξαληθή εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία κε παξαζθεπαζηέο θαη εκπφξνπο ηεξεβηλζειαίνπ θαη ειαηνξεηίλεο πεχθεο απφ ηελ Διιάδα. (θσδ.104) Οπθξαληθή εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα επηθνηλσλία κε ηνπο παξαγσγνχο - πξνκεζεπηέο θαπζηηθνχ καγλεζίηε απφ ηελ Διιάδα γηα ηαθηηθέο εηζαγσγέο ζηελ Οπθξαλία. (θσδ.105) Οπθξαληθή εηαηξεία επηζπκεί λα ιάβεη πξνζθνξέο γηα ειιεληθά πξντφληα θάζε είδνπο απφ θξέζθα θαη ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα σο θξαζί θαη αιθννινχρα πνηά γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο. (θσδ.106) Οπθξαληθή εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα εηζαγσγή ζηελ Οπθξαλία θαηεςπγκέλσλ ζάληνπηηο γηα ρξήζε καδηθήο εζηίαζεο θαη food service. Ζ εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία κφλν κε παξαγσγνχο. (θσδ.107) Οπθξαληθή Δηαηξεία επηζπκεί λα εμάγεη ζηελ Διιάδα δάραξε, ειηέιαην, θξέαο Οπθξαληθήο παξαγσγήο. (θσδ.108) ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Μηνιαία Ηλεκηρονική Έκδοζη ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ Ηδηνθηεζία: Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην Λνπδνβίθνπ 1 & Πι. Οδεζζνχ, Πεηξαηάο ηει: , θαμ: Δθδόηεο: Ησάλλεο Πνιπρξνλφπνπινο, Πξφεδξνο Τπεύζπλε Έθδνζεο: Οθζάλα Ρνκαληνχθ πληαθηηθή Δπηηξνπή: Γεξάζηκνο-Νηθφιανο Μπνπγάο, A Αληηπρόεδρος Γεψξγηνο Υαζαπνδήκνο, Γεληθός Γρακκαηέας ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε αλαδεκοζίεσζε, ε αλαπαραγφγή (οιηθή, κερηθή, περηιεπηηθή, θαηά παράθραζε ή δηαζθεσή απόδοζες) ηοσ περηετοκέλοσ ηοσ περηοδηθού κε οποηολδήποηε ηρόπο (κεταληθό, ειεθηροληθό, θφηοησπηθό, ετογραθήζεφς ή άιιο), τφρίς προεγούκελε γραπηή άδεηα ηοσ εθδόηε. Τα ελσπόγραθα άρζρα δελ εθθράδοσλ σποτρεφηηθά ηης απόυεης ηοσ Γηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ ηοσ Δπηκειεηερίοσ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ Ησάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Πρόεδρος Γεξάζηκνο-Νηθόιανο ΜΠΟΤΓΑ Α Αληηπρόεδρος Πέηξνο ΑΡΒΑΝΗΣΖ Β Αληηπρόεδρος Παλαγηώηεο ΓΑΡΑΚΛΖ Γ Αληηπρόεδρος Γεώξγηνο ΥΑΑΠΟΓΖΜΟ Γεληθός Γρακκαηέας Γεκήηξηνο ΕΔΓΓΗΝΖ Αλαπιερφηής Γεληθός Γρακκαηέας Αληώληνο ΒΑΚΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Οηθολοκηθός Δπόπηες Μέιε: Υαξάιακπνο ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ Αιέμαλδξνο ΚΟΡΩΝΑΚΖ Νηθόιανο ΜΑΤΡΗΚΟ Μαξία ΝΔΟΦΤΣΟΤ Σα πάζεο θύζεσο Δκβάζκαηα πξνο ην Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην παξαθαινύκε λα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκό ΗΒΑΝ: GR Σξάπεδαο Πεηξαηώο.

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 20 Μάηνο Ηνύληνο 2012 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr 20 Ιουνίου 2013 & υπό την Αιγίδα της Ουκρανικής Πρεσβείας ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 12 2013. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network Hellas ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σν Δπηκειεηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα

1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων 1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα 1.1. Ελέξγεηα Έγθξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΟΤΗΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΟΤΗΔΙΑ υντάκτης ταφρος ταυράκος Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010 ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010 ΥΡΖΣΟ ΓΡΗΜΠΑ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Α ΟΔΤ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Ζ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων Επεξεργασία στοιχείων: Σπύρος Οικονόμου Γραμμ. ΟΕΥ Α, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013 ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013 ΥΡΗΣΟ ΓΡΙΜΠΑ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΟΔΤ Α ΜΑΪΟ 2014 Η ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (LNG) ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα