ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ ' {] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m"

Transcript

1 faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f h m i ' {] -.IM~..,-~ HTS )

2 ISBN

3 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS

4 Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν συνεργασία Α. ΓΚΑΡΑΛΕΑ δασκdλου

5 DRS. Κ. 1MBRECHTS C.P. Thieme's zakwoordenboek NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Met de medewerking vaη A.GARALEAS ΤΗ ΙΕΜΕ/ΖυΤΡΗΕΝ

6 aan onze ouders στούς γονεις μας 2e op/age 1982 Ν. γ &riproria Β. V. W.J. Thieme & Cie, Zurphen Niets uit deze uitgave mag worden vervee/vqudigd en/oj openbaar gemaakt door midde! ναπ druk,jotocopie, microfifm olop welke wίjze OQk zonder voorajgaande $chrijre/ijke loestemming ναπ de uirgever Να parf ΟΙ this book Π/ΟΥ be reproduc ed in any lorm by print, plidtoprinr, microjϊ/m οτ άnυ other means without ιvrί((en pel'mission!rorn the publisher ISBN

7 INHOUD - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ In1eiding - ΕΙσαγωγ 9 Het Neder1andse a1fabet - Τ ολλανδικ αλφάβητο 14 De woord1eer - ΟΙ λέξεις 17 A1gemene begrippen - Γενικά Het lidwoord - άρθρο Het ze1fstandig naamwoord - ούσιαστικ Het bijvoeglijk naamwoord - επίθετο Het te1woord - αριθμητικ Het voornaamwoord - αντωνυμία Het werkwoord - ρμα 24 Α' In1eidende begrippen - γενικά 24 Β' De vervoegingen - οι συζυγίες 28 α' Het praesens - ενεστώτας 28 β' Het imperfecturn - παρατατικς 29 γ' De andere tijden οι άλλοι χρνοι 30 Γ' Onrege1matigewerkwoorden - ανώμαλα ρματα3! Afkortiηgen - Συντομογραφίες 34 Neder1ands-Nieuwgriekse woordenlijst λλανδικ-νεοελλνικ λεξικ Aardrijkskuηdige nameη - γεωγραφικές λέξεις

8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΉΙ προτου δώσομε μία περιγραφ καί μία σύντομη Ιστορικ περίληψη τς ολλανδικς γλώσσας, νομίζομε πώς είναι άπαραίτητο νά προσδιορίσομε μερικές ~ννoιες. 1. De Nederlanden (de Lage Landen) = ο[ Κάτω Χώρες. Ή ονομασία αυτ ~χει μνο γεωγραφικ καί Ιστορικ σημασία καί είναι ίση μέ de Zeventien Provincies = τίς Δεκαεφτά Έπαρχίες τοποθετημένες στίς εκβολές του Σκάλδη, του Μζα καί τοο Ρνου. Σμερα ζώνη αυτ άνταποκρίνεται περίπου μέ τ Μπενελούξ (BENELUX). 'Απ τν εποχ τού Μεσαίωνα οι Έπαρχίες αυτές υπεράσπιζαν τά συμφέροντα άλλοτε παράλληλα καί άλλοτε άντίθετα καί κάθε μία μιλούσε τ δικ της διάλεκτο. 2. Het Nederlands = het Algemeen Beschaafd Nederlands (ΑΒΝ). Τά ολλανδικά είναι τώρα καθομιλουμένη τών Κάτω Χωρών καί επομένως επίσημη γλώσσα τς 'Ολλανδίας καί τοο Βελγίου. Ώς πρς αυ τά ολλανδικά είναι ίσoδuναμα μέ 'Standard English' τών άγγλικών, μέ 'Hochsprache' τών γερμανικών καί μέ τ δημοτικ τών έλληνικών. 3. Nederland, Nederlands = 'Ολλανδία, ολλανδικς. Ή χώρα τς Δυτικς Ευρώπης μέ πρωτεύουσα 'Άμστερνταμ. 4. Holland, Hollands = 'Ολλανδία, ολλανδικς. Ή Έπαρχία ατ ταν άρχικά μία άπ τίς Δεκαεφτά Έπαρχίες τών Κάτω Χωρών καί σμερα άπαρτίζεται Ι Ή έλληνικ γλώσσα παρουσιάζεται στούς λλανδσύς -ναγνωστες α εγκλπιο λεξικ Νεοελληνο-Ολλανδικ6. De Griekse taaj wordt aan de Nederlands sprekende lezer voorgesteld ίο het dee! Nieuwgrieks-Neder/αnds Zakwoordenboek. 9

10 άπ τ Noord-Hollαnd = Βρεια 'Ολλανδία μέ πρωτευουσα τν πλη Χάρλεμ καί άπ τ Zuid-Holland = Ντια 'Ολλανδία μέ πρωτευουσα τ Χάγη. Ή διάλεκ,ος αυτης της επαρχίας χρησιμοποιθηκε ώς βάση γιά τ σημεριν καθομιλουμένη γλώσσα καί ~δωσε 5νομά της. 5. V/αanderen, V/aams = Φλάντρα, φλαμανδικς. Διάφορες περιοχές άπ τίς Δεκαεφτά Έπαρχίες, δνομαζμενες Φλάντρα, άνκουν σμερα σέ περιοχές τριών χωρών δηλαδ του Βελγίου, της 'Ολλανδίας καί της Γαλλίας. Ή επίσημη γλώσσα στ διοίκηση, στν εκπαίδευση καί στά μέσα ενημερώσεως (έκς Γαλλίας) είναι het ΑΒΝ, αν καί πολλοί Βέλγοι προτιμουν νά τν ονομάζουν, χωρίς δίκαιο, het V/aams = Φλαμανδικά. Περιγραφ τς 'Ολλανδικς Γλώσσας Περισστερο άπ είκοσι εκατομμυρια ανθρωποι μιλουν τά ολλανδικά στν 'Ολλανδία καί στίς βρειες περιοχές του Βέλγίου καί της Γαλλίας. Έκς Ευρώπης τά ολλανδικά μιλουνται σέ παλιές ολλανδικές άποικίες, δπου είναι επίσημη γλώσσα της διοικσεως, γλώσσα τών διανοουμένων, δπως στίς 'Αντίλλες καί σ Σουρινάμ της 'Αμερικης καί δπως στν 'Ινδονησία της Άσίας. Στ Ντια 'Αφρικ 'Ολλανδικ άποικία ίδρυσε 1652 Kααpstad = Κέιπ Τάουν ώς σταθμ σ δρομολγιο πρς τν 'Ινδονησία καί καθιέρωσαν άμέσως τά λλανδικά ώς καθομιλουμένη γλώσσα. 'Ένεκα της μακρινης άποστάσεως άπ την μητέρα πατρίδα καί ένεκα της άδύνατης σχέσεως εξ αίτίας τών πολλών πολέμων, προπανς μέ τν 'Αγγλία, αυτά τά 'Ολλανδικά εξελίχτηκαν διαφορετικά απ εκε'να της Ευρώπης. 'Έτσι γεννθηκε κατ'ευθείαν σάν άπγονος της λλανδικης γλώσσας μία γλώσσα άνεξάρτητη, ονομαζμενη het Afrikaαns, ποία είναι άπ 1925 μαζί μέ τν Άγγλικ επίσημη γλώσσα 'de Zuid-Afrikaanse Unie' = τς 'Ενώσεως Νοτιοαφρικανικών Χωρών μέ πρωτευουσα τν Πραιτώρια. 10

11 Ίστορία τς 'Ολλανδικς γλώσσας Σέ σύγκριση μέ τν έλληνικ, λλανδικ είναι πως οι άλλες 'Ινδο-εορωπαϊκές γλώσσες, μία γλώσσα πολλ νέα καί γλωσσολογικ της εξέλιξη είναι αναπσπαστα δεμένη μέ τν Ιστορία του λαου τών Κάτω Χωρών. ΟΙ πι παλιές μαρτυρίες τς λλανδικς γλώσσας χρονολογουνται περίπου απ 1000 μετά Χριστου. Κατά τν περίοδο περισστερο οι Ντιες 'Επαρχίες, Φλάντρα καί Μπραμπάν εδαιμονουν καί κατά τν περίοδο της πολιτικς ένοποισεως τών Δεκαεφτά 'Επαρχιών, υπ τν διακυβέρνηση τών Δουκών της Βουργουνδίας κατά ν 15 αιώνα καί πι μετά απ τν 'Ισπανία, οι διάλεκτοί τους είναι οι σημαντικτερες. ΟΙ θρησκευτικές καί πολιτικές ταραχές του 160υ αίώνα είχαν μεγάλα αποτελέσματα γιά τίς Κάτω Χώρες καί τ γλώσσα τους. Τ 1566 ξέσπασε de Beeldenstorm = εικονοκλασία ακολουθουμένη απ μία γενικ επανάσταση έναντίον των ίσπανων. ΟΙ Βρειες 'Επαρχίες μπρεσαν μέ τ βοθεια πολυάριθμων μεταναστών κα! απέκτησαν τν αοτονομία τους καί προσηλυτίστηκαν σν Προτεσταντισμ. Κάτω απ τ διοίκηση τς επαρχίας Holland, πλησίασαν ενα άνθισμα στν οικονομία, στ μρφωση, στ φιλολογία άγνωστο μέχρι αοτ τν περίοδο καί πού συνεχίζει μέχρι σμερα. ΟΙ Ντιες 'Επαρχίες, οι περισστερες εμειναν καθολικές καί ταν μοιρασμένες στ Γαλλία, 'Ισπανία καί πι μετά στν Αυστρία. 'Εξ αίτίας της μεταναστεύσεως τών καλλιτέρων πρς Βοριά έπεσαν σέ πνευματικ παρακμ καί εξ αιτίας του κλεισίματος του ποταμου Σκάλδη ακολούθησε οικονομικ κρίση, σ μεταξύ επίδραση τς γαλλικης γλώσσας κέρδιζε έδαφος. Μετά τν υποδούλωση κα! κατά τν διάρκεια τς γαλλικης επαναστάσεως καί επειτα απ μία σύντομη συγκέντρωση τών Δεκαεφτά Έπαρχιών μέ τ μέριμνα τς λλανδικης κυβερνσεως ( ) δημιουργθηκε Βέλγιο 1830 μετά απ μία επανάσταση ενάντια στούς λλανδούς. Τ νέο βασίλειο παρουσιάζεται σάν μία χώρα 11

12 άποκλειστικά γαλλφωνη, μέ περιφρνηση καί παραγκωνισμ του πι μεγάλου μέρους του πληθυσμου του, καί επειδ κυβέρνηση καί οικονομικ ζω, εκπαίδευση καί δικαιοσύνη, οί στρατιωτικές διευθύνσεις καί εξωτερικές σχέσεις ταν προσιτές μνο γιά τούς γαλλφωνους, δημιουργθηκαν τεράστια εσωτερικά προβλματα. "Αν καί σμερα ολλανδικ γλώσσα ελαβε σχεδν τν πρέπουσα θέση σ Βέλγιο, μως Βελγικ Σύνταγμα γράφτηκε εξ ολοκλρου καί στν λλανδικ καί τέθηκε σέ εφαρμογ στίς 3 Μαρτίου του Ό πολιτικς χωρισμς μεταξύ τών επαρχιών του βορά καί τών επαρχιών του ντου δέν εμπδισε τν επιδίωξη καί τν ένωση επί του γλωσσικου εδάφους. "Ετσι δέχτηκαν ηδη 1864 μία κοιν ρθογραφία στν 'Ολλανδία καί σ Βέλγιο. Μετά άπ κοιν συζτηση 1946 δέχτηκαν τν άπλ ορθογραφία, ποία βρίσκεται σέ Ισχύ καί σμερα ι καί στίς 9 Σεπτεμβρίου του 1980 Βέλγιο καί 'Ολλανδία υπγραψαν de Nederlandse Taalunie = τν 'Ολλανδικ Γλωσσικ Ένωση μέ τν ποία κυβέρνηση κάθε χώρας υπγραψε τν κοιν υπευθυντητα γιά τν άνάπτυξη τς λλανδικς γλώσσας'. Συμπέρασμα Ό λας τών Κάτω Χωρών γέμισε μιά στοιχειώδη θέση στν Ένωμένη Ευρώπη. Ξεχωρίζει γιά τ χαρά πού ν διακρίνει γιά τ δουλειά κα( τ ζω καί αυ φαίνεται μέσα σ εμπριο καί στ βιομηχανία, στ γεωργία καί στ ναυτιλία. Αυτ πολύπλευρη δραστηριτητα ποστηρίχτηκε άπ μία έντονη πνευματικ ζω, ποία βεβαίως ταν γονιμοποιημένη άπ τν καταγωγ της, άπ τ σκέψη των έλλνων, καί ποία άπ τν άλλη πλευρά, μεταξύ των άλλων ξένων επιδράσεων, εγνώριζε νά δίνει στ ζω του ν τύπο του πλουσίου, ν ποιο 1 Woordenlijst van de Nederlandse Taal. samengesteld ίη opdracht van de NederJandse en Belgische regering, Χάγη, Για περισστερες λεπτομέρειες καί βιβλιογραφία συμβουλευτείτε τεύχος 'Τά 'Ολλανδικά' έκδοση στά γαλλικά, άγγλικά καί γερμανικά, Stichting Ons Erfdeel, 8530 Rekkem, Belgi~, 1981,65 σελ. 12

13 Rubens καί Rembrand/, μεταξύ iiλλων καλλιτεχνων, δανείστηκαν, Δέν είναι παράδοξο στι πλουτος της δλλανδικης γλώσσας είναι Τι ακριβς αντανάκλαση αυτης της δραστριας καί πολύπλευρης δημοτικτητας, Τι ποία γιά νά εκφράσει τίς σκέψεις της καί τά αισθματά της διαθέτει μερικά έκατομμύρια λέξεις, 'Απ'αυ γλωσσικ πλουτο είναι φανερ στι περιορισμς είναι αναγκαίος σ'αυ εγκλπιο λεξικ, ποίο εμείς δέν προτείνομε χωρίς απαιτουμενο δέος στους αναγνωστες, οι ποίοι θέλουν νά καταλάβουν καί αγαπσουν τν ψυχ τη ς Έλλάδας έξ ϊσου μέ τν ψυχ των Κάτω Χωρων μέ τν iiμεση επικοινωνία. Κ. Imbrechts - Α. Oaraleas 13

14 ΗΕΤ NEDERLANDSE ALFABET ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τ ολλανδικ αλφάβητο έχει 26 γράμματα: 6 φωνεντα, 20 σύμφωνα καί χρησιμοποιούν ακμη συχνά διπλά φωνεντα, διφθγγους καί διπλά σύμφωνα. 'Επειδ ύπάρχουν μερικοί λλανδικοί φθγγοι, πού δέν ύπάρ~ χουν στά έλληνικά [αύτοί οί φθγγοι σημειώνονται μέ αύ σημείο * ], παρουσιάζομε τν αξία των φθγγων μέ τά φωνητικά σημεία της Association Phonetique InternationaIe (ΑΡΙ). γράμματα ΑΡΙ αντίστοιχος η παρμοιος φθγγος Α a α βραχίιχρσvο φωνεν σέ μία κλειστ συλλαβ σπως τά (bal) μακρχρονο φωvηεν σέ μία ανοιχτ συλλαβ a. 1 * (vαder) Β b b σπως μπάλα (bai) Ρ πως πί αν είναι τελικ γράμμα (ik heb, club) C c s πως σίγμα μπροστά σέ e, ί, Υ (cel, cycjus) k σπως κάπα μπροστά σέ a, ο, u, Ι, r, t (correct, CΥΙ'!US) D d d σπως ντύνω (de) ι πως τά αν είναι τελικ γράμμα (goed) Ε e ε βραχύχρονο φωνηεν σέ μία κλειστ συλλαβ e. πως έκ (spel1en) μακρχρονο φωνηεν σέ μία ανοιχτ συλλαβ (spelen) βραχίιχρονος καί αριστος φθγγος στίς λέξεις de, het, spelen F f f πως φύση (fi!m) G g γ δπως γάμα (gaan, geven), στίς λέξεις genie, origineel, gendarmc Η h h προφέρεται στίς λέξεις hier, hoed, Ho!1and, Ι j Ι πως dik, immer, wir J j j πως γιά Ua, juh) Κ k k πως κάπα (kat, kind) L Ι Ι πως λάμδα (/ang, les) Ν n n πως νί (nacht, niet) Ο ο φωνεν βραχύ μέσα σέ μία κλειστ συλλαβ πως μικρον (bos, nag) ο. μακρχρονο φωvfjεν μέσα σέ μία άνσιχτ συλλαβ (aver, komen) 1 Δέν κάνομε άλλες διαχωρίσεις μεταξύ μακρχρονων καί δίχρονων φωνηέντων, δηλαδ a, "'" a: 14

15 Ρ Ρ Q q R r S s Τ t U u v v W W Χ χ Υ Ζ Υ Ζ Ρ k kw' Γη R s t Υ * Υ * Λ v w ks ί Ζ δπως πί (paard, kip) Όπως κάπα (equiperen, antiquair) περίπου πως κουάρτο (adequaat, quantum) δπως ρ (roos, Rome, bier) σπως σίγμα (som, spej, Ies) πως ταυ (taal, boot) βραχύχρονο φωνεν (nu, muze, Utrecht, ruw) μακρχρονο φωνεν μέσα σέ μία συλλαβ ανοιχτ (duren, duwen) βραχύχρονος καί αριστος φθγγος (dus, produkt, datum) πως βτα (vader, vier) περίπου πως oiιίσκ:ι (werken, wie, wijs) Όπως ξί (examen, extra) Όπως ύψιλον (cyclus, pena!ty, type) πως ζτα (zaak, zijn, Iezen) DUBBELE KLlNKERS ΕΝ TWEEKLANKEN ι1ιψηφα ΦΩΝΗΕΝ7Ά ΚΑΙ ΔΙΦΘΟΓΓΟ/ ψηφία aa aai ai au οο eeu οί eu ίο ij οο oci oeu ou σοί ου ui uu ΑΡΙ a. a,j * aj *. u e. e.w εj φη φ.' i ί. εj, u τι u, u.j "'. ο. o.j a.u re.j Υ * αντίστοιχος η παρμοιος φθγγος μακρχρονο φωνηεν αέ μία κλειστ συλλαβ (ααρ, mααrt) μακρχρονος δίφθογγος (naαien, haαi) περίπου πως γάιδαρος, Νεράιδα (emαil, detatl) μακρχρονος δίφθογγος (pauze, flauw) μακρχρονο φωνεν σέ μία κλειστ σuλλαβ (geel, keer) μακρχρονος δίφθογγος (eeuw, Hebreeuws) βραχύχρονος δίφθογγος (eik, goedheid) δίψηφο φωνεν (neus, deur) δίψηφο φωνεν πως είμαι, οί κάτοικοι (knie, bier) βλέπε ei (ίjs, wijk) μέσα στν κατάληξη -lίjk (persoonιuk) διψηφο φωvηεν σπως ουτε, τοο (goed, moeder, boer) μακρχρονος δίφθογγος (moeilίjk, roelboot) δίψηφο φωvηεν (oeuvre) μακρχρονο φωvηεν σέ μία κλειστ συλλαβ (ook, voor) μακρχρονος δίφθογγος (mooi, nooit) βλέπε au (oud, fout) μακρχρονος δίφθογγος (duizend, uit) μακρχρονο φωνηεν σέ μία κλειστ συλλαβ (vuur, absoiuut) 15

16 DE MEDEKL!NKERS ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ Γενικά στο. ολλανδικά το. σύμφωνα προφέρονται, εκς άπ -π σ τέλος τών ονομάτων σν πληθυντικ ι'ιριθμ καί σέ τύπους ρηματικούς. Συχνά διάφορα σύμφωνα άφομοιώνονται άπ άλλα. Τά διπλά δμοια σύμφωνα προφέρονται σάν ενα γράμμα καί φωνηεν πού βρίσκεται μπροστά είναι πάντα βραχύχρονο. Γιά τν προφορά πρέπει νά δίνομε μία απσταση Π.χ. makker (mαk,π) = συνέταιρος καί maker (ma.k;:;r) "" δημιουργς spellen (spel;:;) = συλλαβίζω καί spelen (spe,ld) = nαίζω bomnlen (b)m;}) "" βμβες καί bomen (bo,md) = δέντρα Οί συνδυασμοί τών επμενων διψφων συμφώνων λέγονται συμπλέγματα καί αξίζουν της προσοχης μας. ψηφία ΑΡΙ άντίστοιχος η παρμοιος φθγγος ch Χ πως χάος (chaos, Jachen), πως γαλλικ L'haιIffeur, chef Ι πι ~γ πως αγγελος (zingen = τραγουδω) nk ~k πως αγκάθι (zinken = καταποντίζω) nj rx, περίπου πως Χανιά (Spanje, oranje) sch πως σχολείο (school) s μέσα στν κατάληξη ~isch (BelgΊSch, Jogisch), sj βλέπε ch (meisje, sjaa!) Ι ΗΕΤ AC(~ENT Ο WNOI [IlΡΟΦΟΡΑΣ! Χωρίς νά υπάρχει γενικς καννας, μπορουμε νά πουμε δτι νος της προφορας πέφτει στν πρώτη συλλαβ. Ύπάρχουν δμως χιλιάδες λέξεις πού δέν παίρνουν ν νο της προφοράς στν πρώτη συλλαβ. 'Επειδ βασικς νος δέν αλλάζει καί επειδ δέν χρησιμοποιουνται νοι, στν κατάσταση των λέξεων τoνιζμε~ νη συλλαβ σημειώνεται μέ '. 16

17 Σημεία τς ρθογραφίας καί τς στίξης Τά ολλανδικά χρησιμοποιούν τά ίδια σημεία μέ τά ελληνικά μέ εξαίρεση τν ανω τελεία', που σημειώνεται μέ αύ ; (= kommapunt) καί ερωτηματικ ;, που γράφεται? (= vraagteken). DE WOQRDLEER ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Algemene begrippen - Γενικά Τά ολλανδικά έχουν τά ίδια είδη λέξεων μέ τά έλληνικά. 'Επιπλέον τά ονματα έχουν επίσης τρία γένη (het geslacht) σν ενικ (het enkelvoud) καί σν πληθυντικ (het meervoud): αρσενικ (mannelijk), θηλυκ (vrouwelijk) καί ούδέτερο (onzijdig). Ή διαφορά μεταξυ των γενων εχει τάση εξαφανίσεως πι πολύ στν μιλουμένη γλώσσα στν Όλλανδία. Σέ αντίθεση μέ τά ελληνικά 0\ πτώσεις (de buigingsuitgang) δέν χρησιμοποιουνται. Στους lδιωματισμους καί στν επίσημη γλώσσα παρέμειναν 0\ πτώσεις κα! πι πολύ Τι γενικ γιά νά δείχνει ν κάτοχο. Παραδείγματα τς γενικς (de genitief) moeders feest =- het fecst van moeder: γιορτ της μητέρας ίπ Gods naam = ίη de naam van God: έν νματι του Θεού Maria's moeder = de moeder van Maria: μητέρα της Μαρίας de heer de!; huizes: κύριος τοο σπιτιοϋ = νοικοκύρης de taai der Hefde: γλώσσα της άγάπης de namen der mensen: τά δνματα των ανθρώπων 's zondags = des zondags: τ Κυριακ 's nachts ;:;;:: des nachts: τ νχτα Παραδείγματα τς δοτικς (de datief) ίπ den beginne: στν αρχ!en getale van drie: [είναι] τρείς μαζί = μέ ν αριθμ είναι τρείς ten eeuwigen dage: στν αιώνια μέρα van goeden huize: απ καλ σι Τ λεξιλγιο της ολλανδικης γλώσσας είναι πολύ μεγάλο καί μπορεί νά γίνει ακμη πι πλουσιο ένεκα της 17

18 εύκολίας συνθέσεως καί παραγωτης νέων λέξεων καί ένεκα δανεισμού λέξεων απ άλλες γλωσσες. Στίς συνθέσεις είναι συνθως πρωτο συνθετικ κατηγορούμενο τού δευτέρου συνθετικού, ποιο περιέχει τν κυρία ίδέα. Τά δύο συνθετικά ένώνονται χωρίς ij μέ συνδετικά σύμφωνα. het school/jaar: σχολικ έτος = έτος του σχολείου de boeken/kast: βιβλιο-θκη het raads/hd: μέλος της βουλς = βουλευτς de vijfldagen/werk/week: ii βδομάδα των πέντε έργάσιμων μερών sneeuw/wit: δσπρος σάν χινι kaarr/spejen: παίζω μέ τά χαρ:τ;ιά ::::; χαρτσ-παίζω Δύο πολύ σημαντικές παρατηρσεις α' Τ σημαδάκι ' άνάμεσα σέ μία λλανδικ λέξη σημαίνει πώς προηγούμενη συλλαβ τονίζεται' αύς βασικς νος δέν άλλάζει ποτέ. Het Nederlandse accentteken ' staat na de beklemtoonde lettergreep. b' Έπομένως μέ τίς κλίσεις των νομάτων καί μέ τίς έγκλίσεις των ρημάτων, τά μακρχρονα φωνεντα a., e., ο., Υ. γράφονται τ μία φορά μέ ένα μνο ψηφίο a, e, ο, u, καί τν άλλη φορά μέ τά δίψηφα aa, ee, 00, UU. de ααρ - de apen : πίθηκας - οί πίθηκες een groot deel - grote delen; Ι:να μεγάλο τμημα - μεγάλα τμματα de buur - de buren : γείτονας - οί γείτονες ik speej - wij sρelen : παίζω - παίζομε 1 Ηει Iidwoord Τ άρθρο ριστικ άριστο άρσενικ θηλυκ de ούδέτερο het οοη πληθυντικς de - 18

19 2 Hel zelfslandig naamwoord Τ ουσιαστικ Ό βασικς νος σ ουσιαστικ δέν αλλάζει ποτέ καί [χρησιμοποιημένος] πληθυντικς τών νομάτων βρίσκεται στν κατάσταση τών λέξεων, Πολλά θηλυκά νματα προσώπων καί ζώων είναι παράγωγα του αρσενικου τύπου μέ τν πρσθεση τών ακολούθων καταλξεων: ~ster : de zwemster : κολυμπτρια es : de onderwijzeres: η δάσκάλα -e : de teiefoniste : τηλεφωντρια -trice : de directrice : διευθύντρια -ίη ; de boerin : [ χωριάτισσα], καλλιεργτρια : de leeuwin : λιντισσα Τ ύποκοριστικ (het verkleinwoord) είναι πάντοτε ουδέτερο καί γίνεται μέ τίς ακλουθες καταλξεις: -je : het kindje -tje : het vrouwlje -etje : hetjongetje -pje : het boompje -kje : het woninkje -(e)ke(n) : het kindeke(n) : παιδάκι : γυναικάκι : άγοράκι : δεντράκι : σπιτάκι : παιδάκι 3 Het bijvoeglijk naamwoord Τ επίθετο Τ έπίθετο ειναι πάντοτε άκλιτο, ταν χρησιμοποιείται ώς κατηγορούμενο, ταν δέν βρίσκεται αμέσως μπροστά απ νομα, ταν τελειώνει σέ -en η -er, καί έπίσης σν έvιk του ουδετέρου, πού προπορεύεται απ αριστο άρθρο η απ κτητικ αντωνυμία, Στίς άλλες περιπτώσεις έπίθετο παίρνει τν κατάληξη -e, πως σημειώνεται στν κατάσταση τών λέξεων, 'Όλα τά έπίθετα μπορούν νά γίνουν νματα σν ένικ καί σν πληθυντικ μέ τν πρσθεση του άρθρου, Het kind ί5 klein deopen deur een nieuw huis het nieuw-e huis de blind-e de bhnd-en παιδί είναι μικρ άνοιχτ πρτα ένα καινούριο σπίτι τ6 καινούριο σπίτι τυφλς, τυφλ οί τυφλοί, αϊ τυφλtς 19

20 De trαppen vαn vergelίjking - οι βαθμοί του έπlθέτου Ό συγκριτικς βαθμς (de comparatief) των έπιθέτων σχηματίζεται μονολεκτικά απ ν θετικ μέ τν κατάληξη -(d)er ij περιφραστικά μέ ποσοτικ έπίρρημα meer [= πι πολύ] ij minder [= πι λίγο]. Ό συγκριτικς ακολουθείται απ dan ij als. zij is mooier = schoner dan (a15) ik: είναι πι ώραία άπ μένα dit boek is duurder dan dat: αύ τ6 βιβλίο είναι πι άκριβ άπ έκείνο hij is meer (minder) lui dan dom: είναι πι6 πολύ [λίγο] τεμπέλης παρά κους Ό σχετικς περθετικς (de superlatief) σχηματίζεται μονολεκτικά απ ν θετικ μέ τν κατάληξη -st καί δ απλυτος περθετικς περιφραστικά μέ τά ποσοτικά έπιρρματα meest - zeer - uiterst [ πι - πολύ - πάρα πολύ] η minst [ πι λίγο]. het mooiste boek: τ6 ώραιτερο βιβλίο dat boek is zeer mooi: α τ6 βιβλίο είναι πολύ <δραίό 4 HeI telwoord Τά αριθμητικά Τ απλυτο αριθμητικ (het hoofdtelwoord) είναι άκλιτο. Μετά απ μία πρθεση, απ μία προσωπικ αντωνυμία ij σάν νομα, μπορεί νά γίνει δ τύπος του πληθυντικου πού τελειώνει σέ -en. wij zijn met (ons) zessen: ίη driee'n snijden duίzenden bezoekers ετμαστε έξι κβω σέ τρία κομμάτια χιλιάδες έπισκέπτες Τ τακτικ αριθμητικ (het rangtelwoord) σχηματίζεται απ απλυτο μέ τίς καταλξεις -de η -ste καί γιά τά πλοιπα ακολουθεί τούς καννες του έπιθέτου. 20

21 De vier bewerkingen - de opteljing: πρσθεση ι ΟΙ τέσσερις πράξεις + 1 = 2 : een en (plus) een is twee de aftrekking: άφαιρεση 5-2 = 3 : vijf min twee is drie de vermenigvuldiging: πολλαπλασιασμς 4 χ 6 = 24: vier maal (vermenigvuldigd met) zes is vierentwintig de deling: διαίρεση Ο = 20: tweehonderd gedeeld door tien is twintig 'Απλυτα 'Αραβικά Τακτικά αριθμητικά ψηφία αριθμητικά πul (zero) Ο een 1 de eerste twee 2 de tweede drie 3 de derde vier 4 de yjerde vijt' 5 de vijfde zes 6 de zesde zeven 7 de zevende acht 8 de achtste negen 9 de negende tien 10 de tiende elf II de elfde twaaif 12 de twaalfde dertien 13 de dertiende veertien 14 de veertίende vijftίen 15 de vijftiende zestjen 16 de zestίende zeventien 17 de zeνentiende achttίen 18 de achttiende negentίen 19 de negentiende twintig 20 de twintigste eenentwintig 21 de eenentwjntigste tweeentwintig 22 de tweeentwintigste drieentwinrjg 23 de drieentwintigste vierentwintig 24 de vierentwintigste dertig 30 de derιigste eenendertig 31 de eenendertigste tweeendertig 32 de rweeendertigste 21

22 veertig 40 de veertigste vijftίg 50 de vijftigste zestig 60 de zestigste zeveotig 70 de zeveotigste tachtig 80 de tachtigste negeotig 90 de negentigste honderd 100 de hooderdste honderd eo een 101 de honderd eo eerste honderd en tien 110 de honderd eo tίende honderd en elf 111 de honderd en elfde honderd en twaajf 112 de honderd en rwaa!fde honderd dertien 113 de hooderd dertiende honderd twintίg 120 de honderd en twintigste honderd vierentwiotig 124 de honderd vierenrwintigste tweehonderd 200 de tweehonderdste driehonderd 300 de driehonderdste duizend 1000 duizend elfhondcrd 1100 de ejfhondcrdste twaaifhonderd 1200 de twaait1ιonderdste tweeduizend 2000 de tweeduizendste honderddtlizend de honderdduizendste tweehonderdduizend de tweehonderd duizendste een miljoen de mhjoenste een mίljoen achthonderd Ι de een mijjoen duizend achthonderdduizendste twee mίljoen de twee miljoenste een miljard de miljardste 22

23 5 Η_Ι voornaamwoord Ή άντωνυμία α' Γιά τν προσωπικ αντωνυμία (het persoonlijk vnw,) βλέπε ν πίνακα, Σ' αύτ τν αντωνυμία περιλαμβάνονται het καί er. Het regent: βρέχει; het sneeuwt: χιονίζει het is duidelijk dat... : είναι φανερ πώς... er is vee! volk: είναι πολύς κσμος β' αϊ λέξεις elkaar καί mekaar ύπολογίζονται έπίσης στίς αύτοπαθείς αντωνυμίες (het wederkerig vnw.) καί έχουν άμοιβαία σημασία. ze houden van efkaar: άγαπάει δ ενας ν άλλο γ' Ή κτητικ αντωνυμία (het bezittelijk vnw.) μπορεί έπίσης νά χρησιμοποιηθεί σάν ούσιαστικ προσθέτοντας τν κατάληξη -e(n). wij en de onzen: εμεις καί ΟΙ δικοί μας mijn boek en het hare: βιβλίο μου καί δικ της δ' ε' Τ δεικτικ αντωνυμία (het aanwijzend vnw.) μεταχειριζμαστε ώς έπίθετο καί ώς ούσιαστικ. αυς deze. dit deze man: αυς άντρας τούτος deze, dat da! kind: τ0610 παιδί έκειvος die, dat die kinderen: εκείνα τά παιδιά diens [άρχαικλιτη γενικ] de zoon en diens vrouw: Υις καί γυναίκα του τέτοιος zulk(e), dergelίjk(e), soσrtgelijk(e), dusdanig(e), zo'n. ιδιος dezelfde, hetzejfde hetzeljde kind: τ6 ιδιο παιδί [έδώ] diezelfde, datzelfde dajze/jde kind: ίδιο παιδί [εκεί} Ή άναφορικ αντωνυμία (het betrekkelijk vnw.): πού die, dat; (de)welke, hetwelk de mensen, die ik zag: οι άνθρωποι, πού είδα het kind, daj ik zag: παιδί, πού είδα δποιος (al) wie [στ γενικ wiens καί wier],τι (at) wat (0/) wie het verlangt, mag het proberen: ποιος θέλει, ας δοκιμάσει schrijf (αl) wat je weet: γράφε δ,τι ξέρεις de man, wiens vrouw.,,: σύζυγος, τού δποίου γυναίκα... de kinderen, wier ouders... ; τά παιδιά, των ποίων οί γονείς... 23

24 ς ζ' η' Ή ερωτηματικ αντωνυμία (het vragend vnw.) 'Ως ουσιαστικ γιά πρσωπα wie? και wiens? [γενικ] γιά πράγματα wat? 'Ως επίθετο welk(e), welk een, wat voor (een)? Wie is die heer?: πσις είναι ας κύριος; Van wie is dit huis? = Wiens huίs is dit?: τίνος είναι αυ σπίτι; Welke kindei'en? = Wat voor kindcren?: πσιά παιδιά; Ή αριστη αντωνυμία (het onbepaald vnw.) Είναι άκλιτες: men, een, geen, ieder(een), menigeen, iets, zoiets, niets, iemand, niemand, wat, alles. Κλίνονται all" andere, beide, enige, enkele, sornmige. vele, weinige, de rneeste. Τ αντωνυμικ επίρρημα (het voornaamwoordelijk bijwoord) ειναι μία λέξη σύνθετη καί χρησιμοποιείται στ θέση προθέσεως καί αντωνυμίας. Τά α' συνθετικά ειναι τά επιρρματα er, hier, daar, waar, καί τά β' συνθετικά είναι έπιρρματα, πού συχνά παθαίνουν τομ απ τά α' συνθετικά. Αυτά τά αντωνυμικά επιρρματα ανκουν στίς ακλουθες αντωνυμίες: προσωπικές δεικτικές αναφορικές ερωτηματικές: αριστες er-aan, er-in, er-uit, er-van, hier-aan, daar-aan, daar-onder, waar-in, waar-boνen, waaruit, waar-in, waar-uίt, waar-qver, ergens ίn, nergens ορ, overal υίι, κτλ. κτλ. κτλ. κτλ. κτλ. waarover spreek je?: γιά ποι πράγμα μιλας; daar weet ik niets ναπ: γι'αυ δέν ξέρω τίποτε. 6 Het werkwoord Τ ρμα Α' α' Γενικά Τ ρημα στά ολλανδικά παρουσιάζεται στν ενεργητικ διάθεση (de actieve vorrn) καί στν παθητικ διάθεση (de passieve vorrn). 24

25 ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΥΤΟΠΑΘΗΣ ΚΤΗΤΙΚΗ υποκείμενο αντικείμενο τύπος τύπος τύπος τύπος δυνας αδύνατος δυνας αδύνατος δυνας αδύνατος δυνας αδύνατος εγώ ik ik. 'k mij me mίj me mijn mίjn, m'n εσύ συνθως ευγενικά (φχαικλιτα jij je jou je u - u - gij ge u - jou je jou je u, zich - uw - u - uw - αυς αυτ αυ hij ie hem hem, 'm zij ΖΟ haar z.e, 'r het het, 'ι het het, 't zich - zijn zijn. z'n zich - haar haar, d'r, 'r zich - zijn zίjη, Ζ'η εμείς wij we ση, - ση, - onze,on$ - εσείς συνθως ε&υενικά αρχαικλιτα jullie je juljie je u je u - gij ge u - jullie je je je u, zich - uw - u - uw - ~ '" αυτοί αυτές αυτά zίj ΖΟ hun, hen ΖΟ zij ΖΟ hun. hen ΖΟ - ΖΟ - ΖΟ " """ --- zlch - hun - zlch - hun -" zich - hun

26 β' γ' δ' Ή μέση διάθεση γίνεται μέ τίς αύτοπαθείς άντωνυμίες. Τά ένεργητικά ρματα είναι δύο ειδών: μεταβατικά (overgankelijk) καί άμετάβατα (onovergankelijk). ΟΙ άντωνυμίες, πού είναι υποκείμενα, χρησιμοποιουνται πάντοτε έκς άπ τν προστακτικ. Τά ρματα διακρίνονται σέ δμαλά άδύνατα ρματα (zwakke werkwoorden) καί σέ άνώμαλα δυνατά (sterke). Τ ρηματικ θέμα τών άνώμαλων πτε πτε άλλάζει: βλέπε ν άλφαβητικ πίνακα. ΟΙ έγκλίσεις είναι: ριστικ (de aantonende wijs, de indicatief) υποτακτικ (de aanvoegende wijs, de conjunctief) χρησιμοποιείται μνο σ 30 ένικ πρσωπο καί γίνεται μέ το θέμα + -e. hij spel~e: ΙΙς παίξει Ή δλλανδικ έκφράζει διανημα της θέλησης περιφραστικά μέ τά βοηθητικά ρματα καί άπαρέμφατο. hij wίl spelen == hij wenst te spelen: θέλει νά παίξει προστακτικ (de gebiedende wijs, de imperatief) σχηματίζεται άπ θέμα του ένεστώτα. b ind; δένε ~ δένετε άπαρέμφατο (de noemvorm, de infinitief) είναι άκλιτος τύπος του ένεργητικοu ρματος. Σ λεξικ λα τά ρματα γράφονται σ άπαρέμφατο. Μέ ούδέτερο άρθρο het άπαρέμφατο γίνεται καί ουσιαστικ. μετοχ (het deelwoord, het participium) σχηματίζεται σέ δύο φωνές καί χρησιμοποιείται συνθως σάν κλι έπίθετο: 1. ένεργητικ μετοχ σχηματίζεται άπ ένεστωτικ θέμα καί τελειώνει σέ -(e)nd(e). (al) zingend komen ze bjnnen: τραγουδώντας εισέρχονται zingende kinderen: παιδιά πού τραγουδούν 26

27 ε' 2. μετοχ του παρακειμένου (verieden deelwoord) άποτελείται άπ τρία μέρη: a. πρθεμα ge-. δταν ρημα άρχίζει άπ be-, ge-, (h)er-, οηι-, ver-, δέν παίρνει πρθεμα. b. θέμα c. κατάληξη -t(e) ij -d(e) τών άδύνατων ρημάτων, -en τών δυνατών ρημάτων. Τά σύνθετα ρματα παίρνουν ge- στν άρχ του β' συνθετικου [παράβαλε μέ τν εσωτερικ αοξηση στά έλληνικά]. ge~drukt ge bonden bemind uit ge sproken τυπωμένος δεμένος άυαπημένος έκφρασμένος ΟΙ μονολεκτικοί χρνοι είναι δύο: ένεστώτας καί παρατατικς της ένεργητικης. ΟΙ άλλοι χρνοι σχηματίζονται περιφραστικά μέ τά βοηθητικά ρματα. ς' Ό άριστος τών έλληνικών δέν πάρχει στά λλανδικά καί παρουσιάζεται άπ ν παρατατικ ij άπ ν παρακείμενο. ζ' Ή διάκριση τών χρνων σέ εξακολουθητικούς καί στιγμιαίους χρνους δέν πάρχει. Ό τρπος μέ ν ποίο παρουσιάζεται αύ πού σημαίνει ρημα, έκφράζεται μέ τά βοηθητικά ρματα ij μέ επιρρματα. η' Στά λλανδικά πάρχει συμφωνία χρνων, στν ποία χρνος της έξαρτώμενης προτάσεως είναι προσαρμοσμένος σ χρνο τς κυρίας προτάσεως. ik weet dat hij ΖαΙ komen: ξέρω πώς θά έρθει ik wist dat hij zou komen: ξερα πώς θά ~ρθει θ' Συχνά τά σύνθετα ρματα παθαίνουν τομ τού α' συνθετικού άπ β' συνθετικ. uitwijken. jk wijk uit: άπσδημω dooreenschudden. ik schud dooreen: άνατινάζω kaartspelen, ik speel kaart: χαρτοπαiζω 27

28 Β' De vervoegingen Οί συζυγίες α' δ ενεστώτας (de onvoltooid tegenwoordige tijd, het praesens) a, ενεργητικ αδύνατα δυνατά wensen baden delen wonen huren lopen ;k wens baad dee! ννοοn huur Ιοορ jij, je] wenst baadt deelt woont huuft Ioopt hij wenst baadt deelt woont huurt loopt wίj, we jullie wensen baden delen wonen huren Iopen zij, ze Ι u wens! baadt deelt WDont huurt!oopt τά βοηθητικά (de hulpwerkwoorden) hebben zijn worden kunnen mogen wίllen zujjen ;k heb ben word kan mag ννί! zai jij, je J hebt bent wordt kan mag ννίι zai kunt wilt zujt hij heeft ;5 wordt kan mag ννί! zai wij, we jullie l1ebben zijn worden kunnen mogen wihen zuiien zij, ze Ι 'Όταν προσωπικ αντωνυμία je βρίσκεται άμέσως μετά ρημα κατάληξη -t χάνεται: wens je?, deel je?, Ιοσρ je?, heb je? 28

29 b. παθητικ σχηματίζεται μέ worden καί τ μετοχ τού παρα κειμένου. ik word bemind: αγαπιέμαι β' δ παρατατικς (de onvoltooid verleden tijd, het imperfectum) a. ένεργητικ άδύνατα δυνατά wensen baden delen wonen huren lopen ik jij, je wenste J baadde! deelde ι woonde l huurde ι Jίep hij wij, we juhie wensten baadden deeiden woonden huurden Iiepen zij, ze Ι Ή κατάληξη ~te χρησιμοποιείται ταν θέμα τ06 ένεστώτα τελειώνει σέ άηχο σύμφωνο: t, k, f, 5, ch, ρ. Ή κατάληξη -de χρησιμοποιείται ταν θέμα του ένεστώτα τελειώνει σέ φωνηεν, σι δίφθογγο σέ χηρ σύμφωνο. blaffen, bjafte, geblafr γαβγίζω biussen, bιuste, geblusr σβνω p!anlcn, piantte, gepiant φυτεύω leven, leefde, geleefd ζώ verhuizen. verhuisde. verhuisd μετοικώ anrwoorden, antwoordde, geantwoord απαντώ 29

30 τά βοηθητικά hebben zijn worden kunnen mogen ννίηεη zu[len ik jij, je had was werd kon mocht wou ΖΟΩ (wilde) hij wij, we jullie hadden waren werden konden mochten wilden zouden zij, Ζε Ι werd Ι mocht Iwou Ι zou (wilde) b. Ή παθητικ σχηματίζεται μέ werd, werden καί μέ τ μετοχ του παρακειμένου. ik werd bemind: αγαπθηκα 1" Οί άλλοι χρνοι σχηματίζονται καί στν ενεργητικ καί στν παθητικ περιφραστικά μέ διάφορα βοηθητικά, ώς δηλώνει δ παρακάτω πίνακας. ένεργητικ παθητικ παρακείμενος ik heb bemind ik ben bemind (voitooid tegenwoordige rijd) (geworden) ίιπερσυντέλικος ik had bemind ik was bemind (voltooid verledeη tijd (geworden) μέλλοντας ik zal bemίnncn ik ΖαΙ bemind (onvoiιooid ιoekomende rijd) worden συντελεσμένος μέλλοντας ik zai bemind ik zal bemind (vojtooid toekomende tίjd) hebben (geworden) zijn Ή έγκλιση της δυνητικης εκφράζεται μέ βοηθητικ ρημα ZOU. ik zou schrijven ik Ζου geschreven hebben ik ZQU bemind worden ik Ζου bemind (geworden) zjjn 30 θά έγραφα θά είχα γράψει θά αγαπιμουν θά είχα άγαπηθεί

31 ΑΛΦΑΒΗΤιΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ απαρέ- παρα μετοχ άπαρέ- παρα μφατο τατικς μφατο τατικς μετοχ bakken bakte gebakken druipen droop, gedropen bannen baηde gebanneη dropen barsten barstte gebarsten duiken dook, doken gedoken bederven bedierf, bedorven dunken docht gedocht bedierven dwingen dwong gedwonbedragen bedroeg bedrageη gen bedriegen bectroog, bedrogen eten at gegeten bcdrogen fluiten float, flotcn gef]oten bedrijven bedreef. bedreven gaan ging gegaan bedreven geidcn gold gegolden beginnen begon, begonnen genezen genas, genezen begonnen genazen begrijpeη begreep, begrepen genieten genoot, genoten begrepen genoten bergen borg geborgen geven gaf, gaven gegeven beνelen beval beνolen gieteη goot, goten gegoten bezoeken bezocht bezocht g!ίjden gleed, gleden gegiecten bidden bad gebeden graven groef, gegraνen bieden bood, boden geboden groeven bijten beet, beten gebeten grijpen greep, grepen gegrepen binden bond gebonden hangen hing gehangen blazen bhes, bjiezen geblazen hebben had, hadden gehad blijken bleek, bleken gebjeken heffen hief, hieven geheven blijven bleef, bleven gebleven helpen hieip geholpen braden braadde gebraden heten heetιe geheten breken brak gebroken houden hield gehouden brengen bracht gebracht houwen hieuw gehouwen buigen boog, bogen gehogen jagen jaagde/ joeg gejaagd deiven dolf, dolven gedo]ven kerven korf, korven gekorven delfde kerfde denken dacht gedacht kiezen koos, kozen gekozen dingen dong gedongen kijken keek, keken gekeken doen deed, deden gedaan kijven keef, keven gekeven dragen droeg gectragen klίmmen klom, geklomdrijven dreef, dreven gedreven kiommen men dringen drong gedron- klίnken klonk gekjongen ken drinken dronk gedron- knijpen kneep, geknepen ken knepen 31

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis

Nieuwgriekse Grammatica. Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Nieuwgriekse Grammatica Een compleet Nieuwgriekse Grammatica & Syntaxis Van dezelfde auteur is ook het onderstaande boek verschenen: Grammatica Nederlands in het Grieks Ολλανδική Γραμματική στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 1η Πάλι μαζί Γραμματική Συντακτικό Οικογένειες λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 17/05/2014 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-8. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ PAULO COELHO ΛΙΒΑΝΗΣ de walkuren PAULO COELHO livanis Ο ήρωας των Βαλκυριών είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρηµο Μοχάβη για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 9η Άνθρωποι και μηχανές Βασικό λεξιλόγιο σιδηρουργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la

Διαβάστε περισσότερα

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι IPHIGENEIA IN AULIS GRIEKSE TEKST PROLOOG Het is ochtend in de havenplaats Aulis. Agamemnon en Menelaos hebben de Griekse legers en vloten verzameld om naar Troje te varen om Helena, de vrouw van Menelaos,

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ Γεια σας! Είμαι η κυρία «Γραμματικούλα». Με λένε έτσι γιατί έχω πάρα πολλές γνώσεις γραμματικής. Ήρθα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία.

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Οι σύνθετες προτάσεις Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Παράταξη και υπόταξη Υπάρχουν δύο ειδών συνδέσεις μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes, Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. Κάρτες ερωτήσεων Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. 1. Πρώτα αφήνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για περίπου δέκα λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Klassieke Olympiaden 2016-2017 Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat gesproken werd aan de westkust van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een groot aantal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση.

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. Αριθµοί του ρήµατος 1. Ο µαθητής γράφει. 2. Οι µαθητές γράφουν. 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί Γράμματα Η γλώσσα μας έχει 24 γράμματα και τα ονομάζουμε ελληνικό αλφάβητο : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. Φθόγγος είναι οι απλές φωνές με τις οποίες σχηματίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Δ Δημοτικού Δ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 1η Ένα ακόμη σκαλί Σεπτέμβρης, φύλλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Για την Γ τάξη του Δημοτικού

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Για την Γ τάξη του Δημοτικού Όνομα: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Για την Γ τάξη του Δημοτικού Ideesgiadaskalous.blogspot.gr σημεία στίξης (.) (,) (;) (...) (-) (!) () (:) Τελεία: τη βάζουμε στο τέλος κάθε πρότασης. Με την τελεία δείχνουμε ότι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Βρες και κύκλωσε παρακάτω όλες αυτές τις λέξεις που είναι γραμμένες δίπλα:

Α τάξη. Βρες και κύκλωσε παρακάτω όλες αυτές τις λέξεις που είναι γραμμένες δίπλα: [ Στον τομέα των ερευνών, σ αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να δει κανείς μια μικρή μας έρευνα για τα ορθογραφικά λάθη στο δημοτικό σχολείο. Με βάση τη συχνότητα των λαθών που διαπράχτηκαν κατά τμήμα, καταρτίσαμε

Διαβάστε περισσότερα

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE GRAMMATICAAL OVERZICHTJE VAN HET MINIMUMPAKKET VOOR DE DRIE-URENCURSUS HOOFDSTUKKEN 1-17 versie 15/08/2014 Grammaticaal overzichtje pag. 1 Grammaticaal overzichtje pag. 2 1. HET BEPAALD LIDWOORD mv. m.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) Ρήμα: Είναι η λέξη της πρότασης που φανερώνει ότι κάποιος ή κάτι ενεργεί, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι Ονοματεπώνυμο: 11ο ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε 2 ασκάλα: Σύλα Τσέκου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ πλένω εγώ πλέν ω εσύ πλέν εις αυτός πλέν ει εμείς πλέν ουμε εσείς πλέν ετε αυτοί πλέν ουν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw Formal, female recipient, name unknown Geachte heer, mevrouw Formal, recipient name and gender unknown Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Με ιπτάμενο δελφίνι A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι Αλέξανδρος: Λοιπόν, πώς θα ταξιδέψουμε; Βασιλική: Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα