ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν"

Transcript

1 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ». Κοντάκιον «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτὴρ» (δὶς) καί «Οὐκ ἐπῃσχύνθη» (ἅπαξ) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου «Ὁ ἐπωνύμως κληθείς». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Σοφίας ἐραστής». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν». Τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Κύριος εἰσακούσεταί μου» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Μηναίου. Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου. Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου «Ὦ θεία καὶ ἱερά», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν». «Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων».

2 32 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος». Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκὶ περιτμηθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Μορφὴν ἀναλλοιώτως» καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν» (τρὶς) μετὰ τοῦ στίχου «Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην». Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου «Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν. Ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας». Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τοῦ ἱεράρχου». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Ἐξεχύθη ἡ χάρις». Κανόνες: ὁ τῆς ἑορτῆς εἰς 4 μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 6 μετὰ στίχου «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου «Ἐξανοίξας τὸ στόμα». Δόξα, τοῦ αὐτοῦ «Πᾶσαν ἤρδευσας τὴν οἰκουμένην». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ὁ τῶν ὅλων Κύριος». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι: (διπλαῖ) «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καί «Στείβει θαλάσσης». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς:

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 33 Τοῦ αʹ κανόνος «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων». «Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα». «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν κατὰ τὸν νόμον σαρκὶ περιτμηθέντα». «Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα». «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν τῇ ὀγδόῃ περιτομὴν λαβόντα». «Ὑπερβὰς τοὺς ὅρους Χριστός». «Σήμερον ὁ Δεσπότης σαρκὶ περιετμήθη καὶ Ἰησοῦς ἐκλήθη». «Δεῦτε τοῦ Δεσπότου τὰ ἔνδοξα». Τοῦ βʹ κανόνος «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν ἱεράρχαις Βασίλειον τὸν μέγαν». «Τοῦ ἀρχιποίμενος ὡς πρόβατον». «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐκ Καισαρείας Βασίλειον τὸν μέγαν». «Τὸ τῆς Ἐκκλησίας πανίερον». «Δόξα Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου θεότητος τὸ κράτος». «Τῆς τῶν ἀποστόλων καθέδρας». «Καὶ νῦν Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας». «Ὁ τὰ ὑπερῷα ἐν ὕδασι». Καταβασίαι «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα» καί «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». Ἐξαποστειλάρια: τοῦ ἁγίου «Φιλοσοφίας ἔρωτι» καὶ τῆς ἑορτῆς «Τὴν σάρκα περιτέμνεται». Αἶνοι: τὰ 4 προσόμοια «Φέρει περιτομὴν ἐν σαρκί». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ἐξεχύθη ἡ χάρις». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

4 34 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 Θεία Λειτουργία Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς ὡς ἑξῆς Ἀντίφωνον αʹ «Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔργα αὐτοῦ διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Εἴπατε τῷ Θεῷ ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Ἀντίφωνον βʹ «Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς». «ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς». «Ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς». «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς». Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός». Ἀντίφωνον γʹ «Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου». «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 35 «Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων». «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». «Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου». «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς». Ἀπολυτίκια «Μορφὴν ἀναλλοιώτως», «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ τῶν ὅλων Κύριος» (ζήτει μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν». Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς «Ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει». Εἰς τὰ δίπτυχα (μετὰ τὸ «καὶ πάντων καὶ πασῶν»), εἴθισται νὰ ψάλληται τὸ κάτωθι μεγαλυνάριον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Ἦχος βʹ «Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τὸν φωστῆρα τὸν φαεινόν, τὸν ἐκ Καισαρείας καὶ Καππαδόκων χώρας, Βασίλειον τὸν Μέγαν, πάντες τιμήσωμεν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν» (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις). Ὀπισθάμβωνος εὐχή «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως». Τυπικὴ διάταξις δοξολογίας ἐπὶ τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους Ὁ διάκονος «Εὐλόγησον, δέσποτα». Ὁ ἀρχιερεύς «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε». Ὁ α χορός «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». Ὁ β χορός «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Ὁ α χορός Δόξα, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἰνδίκτου. Ἦχος β Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ

6 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 ἐξουσίᾳ θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν Πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ὁ β χορός Καὶ νῦν, τὸ κοντάκιον τῆς ἰνδίκτου. Ἦχος δ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῳ, οἰκτίρμον, πάντας τοὺς λατρεύοντας σοὶ τῷ μόνῳ δεσπότῃ καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ, λυτρωτά εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον. Οἱ χοροί Τὴν δοξολογίαν. Ὁ διάκονος «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Ὁ αʹ χορός «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς). Ὁ διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Ὁ βʹ χορός «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς). Ὁ διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ( ) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος». Ὁ αʹ χορός «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς). Ὁ διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ». Ὁ βʹ χορός «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς). Ὁ διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». Ὁ αʹ χορός «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς). Ὁ διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν, τὴν πόλιν καὶ νῆσον ταύτην...». Ὁ βʹ χορός «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς). Ὁ διάκονος «Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς». Ὁ αʹ χορός «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ). Ὁ ἀρχιερεύς «Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν...». Ὁ διάκονος «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν Κ ύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα παντὸς χρόνου νοούμενός τε καὶ ὑπάρχων, ὁ πάσης ἐκτὸς μεταβολῆς τε τῶν ὄντων καὶ ἀλλοιώσεως, ὁ τὸν πάντα χρόνον τόν τε γεγονότα τόν τε ὄντα καὶ τὸν ἐσόμενον πληρῶν, ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου μακροθυμίᾳ καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν εἰσελθεῖν αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον ὄμβρους εἰρηνικοὺς πρὸς καρποφορίαν τῇ γῇ δώρησαι τοὺς ἀέρας ὑγιεινοὺς καὶ εὐκράτους ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι κατασκεύασον δὸς ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύκλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης τῶν ἀρετῶν κοσμουμένους, τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου εὐσχημόνως ὡς ἐν ἡμέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας. Τὴν ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν καλῶς διαφύλαξον τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν ἔθνος τῇ δυνάμει σου κραταίωσον τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν καὶ τὸν στρατὸν τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ στερέωσον καὶ κράτυνον. Τὴν νεότητα παιδαγώγησον, τὸ γῆρας περικράτησον, τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε, τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ. Ἱλέῳ ὄμματι ἐπίβλεψον καὶ ἐπὶ τὴν κάκωσιν τῆς ἰδιαιτέρας ἡμῶν πατρίδος Κύπρου. Σύντμησον τὸν χρόνον τῆς δοκιμασίας ἡμῶν. Ἀποδίωξον ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡμῶν τὸν ἀλλόθρησκον εἰσβολέα. Τοὺς αἰχμαλώτους ἐλευθέρωσον, τοὺς ἀγνοουμένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τοῖς οἰκείοις αὐτῶν. Ἐλθέτω δὴ ἐφ ἡμᾶς ἡ βασιλεία σου, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ ὑμνεῖν σε καὶ δοξάζειν τὸν ἐν Τριάδι ἄναρχον Θεὸν καὶ αἰώνιον εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Εἶτα ἡ ἀπόλυσις «Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκὶ περιτμηθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Κωνσταν τίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Θεαγένους ἱερομάρτυρος, Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ ὁσίου.

8 38 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 4 Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 5ης Ἰανουαρίου, αἱ ἀκολουθίαι ψάλλονται ὡς διαλαμβάνονται ἐν τῷ Μηναίῳ, κατὰ τὴν ἑξῆς τάξιν: Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ (ἄνευ εἰσόδου). Ἑσπέρια καὶ δοξαστικόν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, προτασσομένων τοῦ βʹ καὶ γʹ στιχηροῦ τῶν ἑξῆς στίχων «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἑρμωνιείμ». «Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν». Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ἐπισυνάπτονται οἱ διὰ τὸ Ἀπόδειπνον δύο κανόνες μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς τὸ πρῶτον τροπάριον «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ εἰς τὰ δύο τελευταῖα τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς. Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον ἐκ γʹ καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον ἐκ γʹ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ τοῦ οἰκείου στίχου. Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, εἶτα ἡ αἴτησις καὶ τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου. Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Μηναίου καὶ τὸ συναξάριον. Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, τὸ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν» καὶ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς. Ἡ Τιμιωτέρα, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων καὶ ὁ εἱρμὸς αὐτῆς. Ἐξαποστειλάρια καὶ αἶνοι, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων. «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον. Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις). Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προεόρτιον «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον». Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον προεόρτιον. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. 3. ΠΕΜΠΤΗ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος. 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Ἡ σύναξις τῶν ἁγίων Οʹ (70) ἀποστόλων, Χρυσάνθου καὶ Εὐφημίας μαρτύρων, Θεοκτίστου ὁσίου.

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4 39 Ἡ ἀκολουθία τοῦ μάρτυρος Χρυσάνθου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Τῷ πρωΐ: μετὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, εὐθὺς αἱ Μ ε γ ά λ α ι Ὧ ρ α ι τῶν Θεοφανείων, ὡς κατωτέρω. Ἐν αὐταῖς δέ, ἀντὶ τοῦ ἀπολυτικίου «Ἀπεστρέφετό ποτε», λέγεται τὸ ἕτερον προεόρτιον «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών». Ὥρα Αʹ Ὁ ἱερεύς «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον. Ὁ ἱερεύς «Ὅτι σοῦ ἐστιν». Ὁ ἀναγνώστης «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα «Δόξα, καὶ νῦν, Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών». Καὶ νῦν «Τί σε καλέσωμεν, ὦ Κεχαριτωμένη». Εὐθὺς οἱ χοροὶ ψάλλουν τὰ 3 ἰδιόμελα οὕτως: Ὁ αʹ χορός τὸ αʹ ἰδιόμελον «Σήμερον τῶν ὑδάτων» (ἄνευ στίχου). Ὁ βʹ χορός τὸν στίχον «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἑρμωνιεὶμ» καὶ τὸ βʹ ἰδιόμελον «Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ». Ὁ αʹ χορός «Δόξα». Ὁ βʹ χορός «Καὶ νῦν». Ὁ αʹ χορός τὸ γʹ ἰδιόμελον «Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος». Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων, ὁ διάκονος (ἢ ἀπουσίᾳ τούτου ὁ ἱερεὺς) θυμιᾷ τὸν ναὸν διὰ κατζίου. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ κατὰ τὰς ἑπομένας Ὥρας. Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης. Μετ αὐτὸ ὁ ἀναγνώστης χῦμα «Τὰ διαβήματά μου», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον «Ἐν τοῖς ῥείθροις», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν «Τὴν τιμιωτέραν, Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ». Ὁ ἱερεύς «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς» καὶ ἡ εὐχή «Χριστὲ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν». Ἀκολούθως ἐπισυνάπτεται ἡ Ὥρα Γʹ Ὁ ἀναγνώστης «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα «Δόξα, καὶ νῦν, Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών». Καὶ

10 40 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4 νῦν «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος». Οἱ χοροὶ τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ἀλλ εἰς τὸ βʹ ἰδιόμελον, ὁ στίχος «Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν». Τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης τὸ «Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός» κ.λπ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν «Δέσποτα Θεέ», ἄρχεται ἡ Ὥρα Ϛʹ Ὁ ἀναγνώστης «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα «Δόξα, καὶ νῦν, Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών». Καὶ νῦν «Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν». Οἱ χοροὶ τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ἀλλ εἰς τὸ βʹ ἰδιόμελον ὁ στίχος «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου». Τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν» κ.λπ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν «Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων», ἄρχεται ἡ Ὥρα Θʹ Ὁ ἀναγνώστης «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα «Δόξα, καὶ νῦν, Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα Δόξα σοι ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών». Καὶ νῦν «Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθείς». Ὁ βʹ χορὸς τὸ ἰδιόμελον «Θάμβος ἦν κατιδεῖν», ὁ αʹ χορὸς τὸν στίχον «Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεὸς» καὶ τὸ ἰδιόμελον «Ὅτε πρὸς αὐτόν», τὸ τέλος τοῦ ὁποίου «σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι» ψάλλει ὁ βʹ χορός. Εἶτα ὁ αʹ χορός «Δόξα», ὁ βʹ «Καὶ νῦν», καὶ ὁ κανονάρχης, στὰς ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ, ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὸ ἰδιόμελον «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην». (Ὁ πρῶτος καί ὁ προτελευταῖος στίχος «Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ ἡμῶν» λέγονται ἐκ γʹ). Εἶτα οἱ χοροὶ ψάλλουσι τὸ ἰδιόμελον ἐναλλὰξ κατὰ στίχον. Ἀκολούθως λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης «Μὴ δὴ παραδῴης» κ.λπ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν «Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἀναγινώσκονται χῦμα τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοί, ὡς ὁρίζονται ἐν τῷ Μηναίῳ. Μετὰ τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία», ἀναγινώσκεται

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ τὸ κοντάκιον «Ἐν τοῖς ῥεῖθροις σήμερον», τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ἐκ ιβʹ, καὶ τὸ «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου» χῦμα ἐκ γʹ. Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν, καὶ ἀναγινώσκονται οἱ ψαλμοί «Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ» καί «Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου» καὶ ἡ ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινός». Σήμερον δὲν τελεῖται Λειτουργία. 5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας. Νηστεία. Κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Ἑ σ π ε ρ ι ν ο ῦ (Παρασκευῇ ἑσπέρας) καὶ τοῦ Ὄ ρ θ ρ ο υ (Σαββάτῳ πρωῒ) τελοῦνται ὡς προδιετάχθησαν (ὅρα τῇ 2ᾳ Ἰανουαρίου). Εἶτα τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοσ τ ό μ ο υ κατὰ τὴν προεκτεθεῖσαν τάξιν (2ᾳ Ἰανουαρίου), ἀλλ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον λέγονται τὰ τοῦ Σαββάτου πρὸ τῶν Φώτων, Κοινωνικὸν δὲ τὸ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μ ε γ ά λ ο υ Ἁγιασμοῦ 1, ὡς ἀκολούθως: 1. Ἑτέρα τάξις τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων, ὅστις τελεῖται ἐντὸς τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς. Ἐν ταῖς ἐνορίαις ἐπεκράτησεν, ὁσάκις τὰ Θεοφάνεια συμπέσουν ἐν Κυριακῇ ἢ Δευτέρᾳ, τῷ πρωῒ τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς νὰ τελῆται μετὰ τὴν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου Λειτουργίαν ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν Θεοφανείων. Ὅμως κρίνομεν ὀρθὸν νὰ σημειώσωμεν ὅτι ἡ λειτουργική μας παράδοσις γνωρίζει καὶ ἄλλην τάξιν, παλαιοτέραν τῆς ἀνωτέρω ἀναγραφομένης, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς τελεῖται ἐντὸς τοῦ Ἑσπερινοῦ. Οὕτως ἀποφεύγονται ἄτοπά τινα εἰς τὸ Τυπικόν, ὅπως π.χ. ἡ τέλεσις τοῦ Ἁγιασμοῦ πρὸ τῆς εἰσόδου διὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, ἡ ψαλμῳδία τοῦ ἀπολυτικίου καὶ τοῦ κοντακίου τῆς ἑορτῆς πρὶν νὰ εἰσέλθωμεν εἰς αὐτὴν καὶ ἡ ἄνευ τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάμενος». Εἰς τοιαύτην περίπτωσιν, μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Λειτουργίας τῆς παραμονῆς, θὰ ψαλῇ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς ὡς διαλαμβάνεται ἀνωτέρω μέχρι καὶ τῆς εὐχῆς τῆς κεφαλοκλισίας. Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν «Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου», ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα «Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων» καὶ τελεῖται ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς ὡς ἀνωτέρω μέχρι καὶ τοῦ ἰδιομέλου «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί». Εἶτα «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου» ἐκ γʹ καὶ γίνεται ἡ ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς. Τῷ ἑσπέρας, τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου χῦμα. Εἰς τὴν αʹ

12 42 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5 Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων «Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων», ἐξέρχεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης μετὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ τιμίου Σταυροῦ, προπορευομένων λαμπάδων καὶ τοῦ διακόνου μετὰ τοῦ θυμιατοῦ, καὶ ἔρχεται εἰς τὸν τόπον τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ δὲ διάκονος θυμιᾷ τρὶς κύκλῳ τὴν κολυμβήθραν. Μετὰ τὰ ἰδιόμελα, ἀναγινώσκονται αἱ 3 προφητεῖαι, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Εἶτα ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικά, ὁ δὲ ἱερεὺς μυστικῶς τὴν εὐχήν «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ». Πληρωθείσης τῆς συναπτῆς, ὁ ἱερεὺς λέγει εὐθὺς τὴν εὐχήν «Μέγας εἶ, Κύριε» (τὸ προοίμιον τῆς εὐχῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ «Τριὰς ὑπερούσιε» δὲν ἀναγινώσκεται τὴν παραμονὴν τῶν Φώτων, ἀλλὰ μόνον τὴν κυριώνυμον ἡμέραν), ἐπαναλαμβάνων τρὶς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, τῶν χορῶν ἀποκρινομένων διὰ τοῦ «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι». Τρὶς ἐπαναλαμβάνει καὶ τὰς φράσεις «Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε βασιλεῦ» καί «Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα», τῶν χορῶν ἀποκρινομένων διὰ τοῦ «Ἀμήν». Ἀκολούθως ὁ ἱερεὺς τὸ «Εἰρήνη πᾶσι. Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν» καὶ τὴν εὐχήν «Κλῖνον, Κύριε». Καὶ εὐθύς, βαπτίζων τὸν τίμιον Σταυρόν, ψάλλει τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου», τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνουν οἱ χοροὶ δίς. Ἔπειτα ῥαντίζει τὸν λαόν, ψάλλων τὸ προεόρτιον κοντάκιον «Ἐν τοῖς ῥείθροις». Εἶτα, ἀσπαζομένων τῶν πιστῶν τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ῥαντιζομένων ὑπὸ τοῦ ἱερέως, ψάλλεται τὸ ἰδιόμελον «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί». «Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινός». στάσιν αὐτοῦ, ἀντὶ τῶν τροπαρίων «Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου», λέγεται χῦμα τὸ ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε». Εἰς τὴν βʹ στάσιν, ἀντὶ τῶν τροπαρίων «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς», λέγομεν, καὶ πάλιν χῦμα, τὸ κοντάκιον «Ἐπεφάνης σήμερον». Μετὰ δὲ τὴν μικρὰν δοξολογίαν, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα τῆς λιτῆς τῆς ἑορτῆς καὶ τελοῦμεν τὴν δέησιν αὐτῆς. Εἶτα, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων τῆς ἑορτῆς, μεθ ἅ «Νῦν ἀπολύεις», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε» ἐκ γʹ, ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων ὡς συνήθως, καὶ ἡ ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου». Ἰστέον ὅτι, ἐὰν τῷ ἑσπέρας δὲν τελεσθῇ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον, ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς ὡς καὶ τὰ ἀπόστιχα αὐτῆς δέον ὅπως ψαλοῦν τῷ πρωῒ εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μεσονυκτικοῦ, μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν.

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩ ΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Σήμερον οὐδὲν τῶν ἀναστασίμων ψάλλεται, ἀλλ ἅπαντα τῆς ἑορτῆς. Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀπεστρέφετό ποτε». Κοντάκιον «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον». Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινός». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 4 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν» εἰς 6, δευτεροῦντες τὰ δύο πρῶτα. Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρόμῳ». Εἴσοδος μετ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Εὐθὺς ἀναγινώσκεται τὸ Αʹ ἀνάγνωσμα «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός». Μετ αὐτὸ ὁ αʹ χορὸς τὸ τροπάριον «Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ» ὁλόκληρον (ζήτει τοῦτο μετὰ τὸ Γʹ ἀνάγνωσμα). Ἀκολούθως ὁ βʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ ψάλλουσι τὸ ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου «Ἵνα φωτίσῃς τοὺς ἐν σκότει», ἀπαγγελλομένων πρὸ ἑκάστου τῶν ἐν τῷ Μηναίῳ 4 στίχων. Εἶτα ὁ βʹ χορός «Δόξα, καὶ νῦν», τὸ αὐτὸ τροπάριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ Εʹ ἀνάγνωσμα «Εἶπεν Ἠλίας». Μετ αὐτὸ ἄρχεται ὁ βʹ χορὸς τοῦ τροπαρίου «Ἁμαρτωλοῖς καὶ τελώναις» ὁλόκληρον (ζήτει τοῦτο μετὰ τὸ Ϛʹ ἀνάγνωσμα). Ἀκολούθως ὁ αʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ ψάλλουσι τὸ ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου «Ποῦ γὰρ εἶχε τὸ φῶς σου λάμψαι», ἀπαγγελλομένων πρὸ ἑκάστου τῶν ἐν τῷ Μηναίῳ 4 στίχων. Εἶτα ὁ αʹ χορός «Δόξα, καὶ νῦν», τὸ αὐτὸ τροπάριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ Ϛʹ ἀνάγνωσμα «Παρεγένετο Νεεμάν». Εὐθὺς (ἄνευ συναπτῆς καὶ τρισαγίου), λέγεται ὁ Ἀπόστολος «Ἀδελφοί, ἐλεύθερος ὢν» καὶ τὸ Εὐαγγέλιον «Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ». Εἶτα ἡ ἐκτενής, τὸ «Καταξίωσον», τὰ πληρωτικὰ καὶ ἡ εὐχὴ τῆς κεφαλοκλισίας Ἐνταῦθα δύναται νὰ τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Mεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων κατὰ τὴν ἐν ὑποσημειώσει 1 διάταξιν.

14 44 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς. Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ» μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω». «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σύ, Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;». Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Τὸν ἐκ Παρθένου ἥλιον». Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου» (τρίς). Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινός». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου» καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ὄρθρος Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ» (τρίς). Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς, δὶς ἕκαστον. Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καὶ σύ, Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;». Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρέτ». Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Δόξα «Τὰ σύμπαντα σήμερον». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί». Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: ἡ ὑπακοὴ τῆς ἑορτῆς «Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι (διπλαῖ): «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καί «Στείβει θαλάσσης». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 45 Τοῦ αʹ κανόνος «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων». «Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα». «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν Ἰορδάνῃ ἐλθόντα βαπτισθῆναι». «Δαυῒδ πάρεσο πνεύματι». «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ὑπὸ Προδρόμου τὸ βάπτισμα λαβόντα». «Ὁ Ἡσαΐας λούσασθε». «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς πατρῴας φωνῆς μαρτυρηθέντα». «Συντηρώμεθα χάριτι». Τοῦ βʹ κανόνος «Σήμερον ὁ Δεσπότης κλίνει τὸν αὐχένα χειρὶ τῇ τοῦ Προδρόμου». «Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». «Σήμερον Ἰωάννης βαπτίζει τὸν Δεσπότην ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου». «Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». «Δόξα Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου θεότητος τὸ κράτος». «Ἴδμεν τὰ Μωσεῖ». «Καὶ νῦν Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας». «Χρίεις τελειῶν». Καταβασίαι «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων. Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα» καί «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας. Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». Ἐξαποστειλάριον: τῆς ἑορτῆς «Ἐπεφάνη ὁ Σωτὴρ» (τρίς). Αἶνοι: τὰ 5 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Φῶς ἐκ φωτὸς» εἰς 6. Δόξα: τῆς ἑορτῆς «Νάματα ἰορδάνεια». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον ὁ Χριστός», μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες βοῶμεν». Δοξολογία μεγάλη. Ἄρχεται ἀπὸ τοῦ «Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον». Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ».

16 46 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Θεία Λειτουργία Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς, ὡς ἀκολούθως Ἀντίφωνον αʹ «Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου, ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ἰσραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σύ, Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ἀπὸ προσώπου Κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Ἀντίφωνον βʹ «Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς». «Ὅτι ἔκλινε τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς». «Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς». «Ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ δίκαιος, καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς». Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός». Ἀντίφωνον γʹ «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ». «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε».

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ». «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε». «Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ». «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε». Εἰσοδικόν «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα». Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ». Κοντάκιον «Ἐπεφάνης σήμερον». Ἀντὶ τρισαγίου, «Ὅσοι εἰς Χριστόν». Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ». Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς «Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει». Κοινωνικόν «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις Ἀλληλούϊα». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἐν Ἰορδάνῃ». Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα «Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων» καὶ τελεῖται ὁ Μ έ γ α ς Ἁ γ ι α σ μ ὸ ς ὡς καὶ ἐν τῇ παραμονῇ τῶν Φώτων 3. Σήμερον ἀναγινώσκεται καὶ τὸ προοίμιον τῆς εὐχῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ «Τριὰς ὑπερούσιε». Ὅταν δὲ ὁ ἱερεὺς ῥαντίζῃ τὸν λαόν, ψάλλει τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «Ἐπεφάνης σήμερον». «Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΛΒʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια μεθέορτα Φώτων. 7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 3. Ἀκολουθεῖται ἐνταῦθα ἡ ἐπικρατήσασα πρᾶξις, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν πιστῶν. Ἡ κανονικὴ τάξις θέλει ὅπως ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τελῆται μετὰ τὸ ᾀσματικὸν τῆς δοξολογίας.

18 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7 Ἐν τῇ Θʹ Ὥρᾳ. Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ». Κοντάκιον «Ἐπεφάνης σήμερον». Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου «Πανεύφημε Πρόδρομε Χριστοῦ». Δόξα, τοῦ Προδρόμου «Ἔνσαρκε λύχνε». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος ἐποίησε» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Ὡς εἶδέ σε, Δέσποτα». Δόξα, τοῦ Προδρόμου «Ὡς τοῦ Πνεύματος ἐραστής». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Δεῦτε μιμησώμεθα». Ἀπολυτίκια «Ἐν Ἰορδάνῃ». Δόξα «Μνήμη δικαίου». Καὶ νῦν «Ἐν Ἰορδάνῃ». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου». Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ. Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου «Μνήμη δικαίου» καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ Προδρόμου ἄνευ εἱρμῶν εἰς 6 μετὰ στίχου «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου. Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι, αἱ ἰαμβικαί «Στείβει θαλάσσης». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐχθὲς καὶ ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ Προδρόμου μετὰ στίχου εἰς μὲν τὰ δύο πρῶτα τροπάρια «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Εἶτα ἡ καταβασία «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας. Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». Ἐξαποστειλάρια, τοῦ Προδρόμου «Προφήτην σε προέφησε» καὶ τῆς ἑορτῆς «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ». Αἶνοι, τὰ 5 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Φῶς ἐκ φωτὸς» εἰς 6. Δόξα, τοῦ Προδρόμου «Ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Σήμερον ὁ Χριστὸς» μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες βοῶμεν». Δοξολογία μεγάλη, ἀρχομένη ὡς ἐχθὲς διὰ τοῦ «Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ», καὶ τὸ ἀπολυτίκον τοῦ Προδρόμου «Μνήμη δικαίου». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια «Ἐν Ἰορδάνῃ» καί «Μνήμη δικαίου». Κοντάκιον «Ἐπεφάνης σήμερον». Τρισάγιον. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ Προδρόμου. Εἰς τὸ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἐν Ἰορδάνῃ». «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν», «Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου». 8. ΤΡΙΤΗ. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου, Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας νεομάρτυρος ( 1375). 10. ΠΕΜΠΤΗ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐὰν ἑορτάζηται ὁ ἅγιος Γρηγόριος, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, εἰ δ ἄλλως, Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον μεθέορτον. 11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου ὁσίου, Βιταλίου ὁσίου. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου (ζήτει ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς 5ης Δεκεμβρίου). Κανόνες, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ ἁγίου ἄνευ εἱρμῶν εἰς 6. Καταβασίαι «Στείβει θαλάσσης». Ἡ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται. Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». 12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ (μετὰ τὰ Φῶτα). Τατιανῆς μάρτυρος, Εὐανθίας, Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου μάρτυρος.

20 50 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετὰ τὰ Φῶτα. 13. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ιʹ Σημείωσις: Σήμερον ψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων ἁγίων ἀββάδων, ἑορταζομένων τῇ ιδʹ Ἰανουαρίου, διότι κατ αὐτὴν ἀποδίδεται ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου καταλιμπάνεται, καὶ ψάλλεται ἡ ἀναστάσιμος, ἡ μεθέορτος καὶ ἡ τῶν ἁγίων ἀββάδων. Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ». Κοντάκιον «Ἐπεφάνης σήμερον». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ βαρέος ἤχου 4, τὰ 3 πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν» (6ῃ Ἰανουαρίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ὁσίων «Μεγάλως ἠγωνίσασθε ἅγιοι» (13ῃ Ἰανουαρίου). Δόξα, τῶν ὁσίων «Ὅσιοι πατέρες, μελετήσαντες». Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βαρέος ἤχου «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, τῶν ὁσίων «Τὸν ἰσάγγελον βίον πολιτευσάμενοι». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Τὸν ἐκ Παρθένου ἥλιον» (6ῃ Ἰανουαρίου). Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῶν ὁσίων «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἐν Ἰορδάνῃ». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ βαρέος ἤχου, τὰ τριαδικά

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα (13ῃ Ἰανουαρίου), ἤτοι διὰ μὲν τὴν αʹ στιχολογίαν «Ὁ Δεσπότης σήμερον», διὰ δὲ τὴν βʹ «Τὰ ῥεῖθρα ἡγίασας». Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ βαρέος ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ιʹ) Εὐαγγελίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σ. 16). Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τῶν ὁσίων, εἰς 4 ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «Ἐπεφάνης σήμερον», τὸ κάθισμα τῶν ὁσίων «Ὡς πάροικοι δεικνύμενοι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον «Ὁ φῶς ὡς ἱμάτιον». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Στείβει θαλάσσης». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». Ἐξαποστειλάρια: (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 17) τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν ὁσίων «Τοῖς πόνοις τῆς ἀσκήσεως» καὶ τὸ μεθέορτον «Φωτὸς ἀδύτου γέγονεν». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Φῶς ἐκ φωτὸς» (6ῃ Ἰανουαρίου), μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω». «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σοί, Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;». Δόξα, τὸ Ιʹ ἑωθινόν «Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς. Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

22 52 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἀπολυτίκια «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Ἐν Ἰορδάνῃ», «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ἐπεφάνης σήμερον». Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα «Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν». Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα «Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΛΓʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια ΙΑʹ ἑβδ. Ματθαίου. 14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων ἁγίων ἀββάδων, Ἁγνῆς μάρτυρος. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, μετὰ τῶν ἑξῆς διαφορῶν: Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ, ἡ εἴσοδος γίνεται μετὰ θυμιατοῦ, τὰ δὲ ἀναγνώσματα καὶ ἡ λιτὴ δὲν λέγονται. Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ, δὲν λέγονται ὁ πολυέλεος, τὸ μετ αὐτὸν κάθισμα, τὸ ἀντίφωνον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ, λέγεται τὸ τρισάγιον, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας καὶ εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Μεγάλυνον, ψυχή μου, Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». 15. ΤΡΙΤΗ. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων. Σημείωσις: Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 9ης Φεβρουαρίου, ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον» καὶ κοντάκιον ἐν τῇ Λειτουργίᾳ «Ὁ μήτραν παρθενικήν», ἐκτὸς τῆς 1ης Φεβρουαρίου, ἐν ᾗ ψάλλεται τὸ προεόρτιον κοντάκιον τῆς Ὑπαπαντῆς «Ὡς ἀγκάλας σήμερον». 16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. 17. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ νέου ὁσίου, Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων νεομάρτυρος. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Ἀπολυτίκιον, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Εὐαγγέλιον «Πάντα μοι παρεδόθη» (ζήτει ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τῆς 5ης Δεκεμβρίου). Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις). Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον». 18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. Δό ξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Εὐαγγέλιον «Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος» (ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμβρίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ). Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζο μένου ἁγίου. Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον». Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Λε μεσοῦ κ. Ἀθανάσιος. 19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Μακαρίου Ἀλεξανδρείας ὁσίων, Μάρκου ἐπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒʹ ΛΟΥΚΑ (10 λεπρῶν). Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ἁγνῆς μάρτυρος. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Τῆς ἐρήμου πολίτης». Κοντάκιον «Ἐν τῷ οἴκῳ Κύριος».

24 54 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. δʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου «Πάτερ Εὐθύμιε, τὸν σὸν» εἰς 4. Δόξα: τοῦ ἁγίου «Ἀφιερωθεὶς τῷ Θεῷ». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. δʹ «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Μηναίου. Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου. Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα: τοῦ ἁγίου «Ὅσιε πάτερ». Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Εὐφραίνου ἔρημος». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικός κανὼν τοῦ πλ. δʹ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν πολυέλεον, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου «Τὴν πτωχείαν τὴν ὄντως». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ὡς Παρθένον καὶ μόνην». Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. δʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (ΙΑʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου ἄνευ εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, εἶτα τὸ κάθισμα αὐτοῦ «Ἐγκρατείας ἐλαίῳ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Τὴν ψυχήν μου, Παρθένε». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». Ἐξαποστειλάρια: τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», τὰ δύο τοῦ ἁγίου «Ἐκ μήτρας καθηγίασε», «Ὡς πάλαι τοῦ βλαστήσαντος» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ἐν δύω ταῖς θελήσεσι». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου «Ὅσιε πάτερ Εὐθύμιε» εἰς 4, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ». «Μακάριος ἀνήρ, ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα». Δόξα: τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν «Φανερῶν σεαυτόν». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις). Ἀπολυτίκια «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Εὐφραίνου ἔρημος», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος: τοῦ ὁσίου «Ὁ Θεὸς εἰπὼν ἐκ σκότους» (ζήτει τῇ ΙΕʹ Κυριακῇ). Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς ΙΒʹ Λουκᾶ (10 Λεπρῶν) «Εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΒʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια ΙΒʹ ἑβδ. Ματθαίου. 21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μάρτυρος, Ἁγνῆς μάρτυρος, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ. 22. ΤΡΙΤΗ. Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ὁσιομάρτυρος. Ἀπόστολος τοῦ ἀποστόλου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

26 56 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ. Κλήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος, Διονυσίου ὁσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ. 24. ΠΕΜΠΤΗ. Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Φίλωνος καὶ Θεοπρόβου ἐπισκόπων Καρπασίου, ἀνάμνησις τῆς Θεοσημείας, ἤτοι τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τοῦ ἁγίου Νεοφύτου κατὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀνωτέρας Ἐγκλείστρας. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ ἁγίου Νεοφύτου. Αἱ ἀκολουθίαι τῆς Θεοσημείας καὶ τοῦ ἁγίου Φίλωνος εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Εἰς τὰ ἑσπέρια ψάλλονται αἱ δύο σειραὶ προσομοίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἀπολυτίκιον, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Εὐαγγέλιον «Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος» (ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμβρίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ). Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀ ντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον». Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. 26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ξενοφῶντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου). Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Αʹ Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα «Μνήσθητι, Κύριε». Κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ Χρυσοστόμου «Τὴν χρυσήλατον σάλπιγγα» εἰς 4. Δόξα: τοῦ ἁγίου «Οὐκ ἔδει σε, Χρυσόστομε». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ αʹ ἤχου «Τὴν παγκόσμιον δόξαν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Μηναίου. Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα: τοῦ ἁγίου «Ὅσιε τρισμάκαρ». Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ἡ τοῦ στόματός σου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθείς». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ αʹ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν πολυέλεον, τὸ τοῦ ἁγίου «Θείᾳ ψήφῳ τῆς Χριστοῦ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Κατεπλάγη Ἰωσήφ». Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ αʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Αʹ) Εὐαγγελίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σ. 16). Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου ἄνευ εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντὰκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τοῦ

28 58 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27 ἁγίου «Τὴν σοφίαν ἐξ ὕψους». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Τῆς Τριάδος τὸν ἕνα». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». Ἐξαποστειλάρια: τὸ Αʹ ἀναστάσιμον «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τοῦ ἁγίου «Ἀγάλλου πόλις πόλεων» καὶ τὸ θεοτοκίον «Φρικτὴ ἡ παρουσία σου» (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σ. 17). Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου «Χρυσοῦ τηλαυγέστερον», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν». «Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν». Δόξα: τοῦ ἁγίου «Πάτερ Χυσόστομε». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Ἡ τοῦ στόματός σου», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος: τοῦ ἁγίου «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεὺς» (ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμβρίου). Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς ΙΕʹ Λουκᾶ (Ζακχαίου) «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἰεριχώ». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΓʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια ΙΓʹ ἑβδ. Ματθαίου. Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος Μητροπολίτης Κι τίου κ. Χρυσόστομος.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Ἰακώβου ὁσίων. 29. ΤΡΙΤΗ. Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. 30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Καὶ τρόπων μέτοχος». Κοντάκιον «Ἐξ ἑῴας σήμερον». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 4 προσόμοια τῶν ἱεραρχῶν «Τὰ τῆς χάριτος ὄργανα» εἰς 6, δευτεροῦντες τὰ δύο πρῶτα. Δόξα: τῶν ἱεραρχῶν «Τὰς μυστικὰς σήμερον». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Μηναίου. Ἡ λιτὴ τῶν ἱεραρχῶν. Ἀπόστιχα: τὰ 3 προσόμοια τῶν ἱεραρχῶν «Χαίροις ἱεραρχῶν ἡ τριάς». Δόξα: τῶν ἱεραρχῶν «Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων χορεύσωμεν». Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον «Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων προκύψασα». Ἀπολυτίκια: τῶν ἱεραρχῶν «Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας». Δόξα, τὸ ἕτερον τῶν αὐτῶν «Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροποι». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Τοὺς τρεῖς μεγίστους» καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ὄρθρος

30 60 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30 Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν». Εὐαγγέλιον: τῶν ἱεραρχῶν «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα» (Ἰω. ι 9-16). Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τῶν διδασκάλων». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Ἐξεχύθη ἡ χάρις». Κανόνες: ὁ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ δύο τῶν ἱεραρχῶν ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος μετὰ στίχου «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῶν ἱεραρχῶν «Τοὺς μεγάλους φωστῆρας». Δόξα, τῶν αὐτῶν «Τὴν σοφίαν λαβόντες», Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Τὴν ψυχήν μου, Παρθένε». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἱεραρχῶν καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Ἡ Τιμιωτέρα εἰς ἦχον βʹ καὶ ἀκολούθως ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τῆς Θεοτόκου (ὁ εἱρμὸς δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τροπάρια ἅπαξ μετὰ στίχου «Ὑπεραγία Θεοτόκε») καὶ ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῶν ἱεραρχῶν μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασία «Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». Ἐξαποστειλάρια: τὰ δύο τῶν ἱεραρχῶν «Τὰ τοῦ φωτὸς δοχεῖα» καί «Ἡ ἑνιαία θεότης» καὶ τὸ θεοτοκίον «Χρυσοπλοκώτατε πύργε». Αἶνοι: τὰ 4 προσόμοια τῶν ἱεραρχῶν «Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι». Δόξα: τῶν ἱεραρχῶν «Σήμερον αἱ ψυχαὶ τῶν γηγενῶν». Καὶ νῦν: τὸ προεόρτιον «Σήμερον ὁ Χριστός». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Τοὺς τρεῖς μεγίστους». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. Ἀπολυτίκια «Τοὺς τρεῖς μεγίστους», «Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροποι» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν».

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἀπόστολος: τῶν ἱεραρχῶν «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν». Εὐαγγέλιον: τῶν ἱεραρχῶν «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». 31. ΠΕΜΠΤΗ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων, Ἠλία Ἀρδούνη νεομάρτυρος. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Πρὸς λαμπρότερον ἑορτασμὸν τῶν ἁγίων, ἡ ἀκολουθία δυνατὸν νὰ διαμορφωθῇ ὡς ἑξῆς: Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Εἰς τὰ ἑσπέρια, «Καὶ νῦν Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν» καὶ γίνεται εἴσοδος. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, «Καὶ νῦν Σκέπη καὶ ἀντίληψις». Ἀπολυτίκιον «Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου μαρτύρων». Δόξα, καὶ νῦν «Χαῖρε πύλη Κυρίου». Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. «Θεὸς Κύριος» καὶ ἀπολυτίκια «Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου μαρτύρων». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Χαῖρε, πύλη Κυρίου». Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τοὺς αἴνους, «Καὶ νῦν Οὐκ ἀποκρύπτω». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον».

32 62 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30 ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Τρύφωνος μάρτυρος. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ὅπου ὅμως ἑορτάζηται ὁ ἅγιος Τρύφων, ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων. Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν λέγονται: Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον. Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον τὸ ἑξῆς προεόρτιον Ἦχος δʹ. Ἐπεφάνης σήμερον. «Ὡς ἀγκάλας σήμερον, πιστοὶ καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε, καθα ρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τὸν Κύριον, προεορτίους αἰνέσεις προσᾴδοντες». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον». 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Οὐράνιος χορός». Δόξα «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε». Κοντάκιον «Ὡς ἀγκάλας σήμερον» (ὅρα ἀνωτέρω). Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Λέγε, Συμεὼν» εἰς 6.

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 73 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 202 Απριλιοσ Μαϊοσ 286 30 202 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου ( 1790). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 126 Μαρτιοσ 18 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Φεβρουαριοσ 18 77 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσίας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 142 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 9 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ πρὸ τῆς Κυριακῆς ταύτης Παρασκευῇ, ἤτοι τῇ δ τοῦ μηνός, μετὰ τήν του ὄρθρου ἐνδιάτακτον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ τὰ Ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικὸς σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 M h n Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο ς s t c r o f a η - 't εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 1. Δευτέρα. Προεόρτια 'Υπαπαντής, Τρύφωνος μάρτ. (f 250). Βασιλείου Θεσσαλονίκης τοϋ έξ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Παρασκευή. Μ αρίας όσιας τής Αίγυπτίας ( f 522) Γεροντίου καί Βασιλείδου μαρτύρων. Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται. Ό έαπερινος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ επι τῆς Λατρείας Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικοὶ σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ β Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ὁρισμός. Ὑμνολογία εἶναι τό μάθημα, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2016 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2016 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 3 ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Tοῦ Ἁγίου ἱεροµάρτυρος καὶ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἑωθινὸν Ζ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυµατουργοῦ. Ἑωθινὸν Ε ἦχος β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί µνήµη τοῦ ἐν Αγίοις Πατρός ἡµῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Ἑωθινὸν Ϛ Ἦχος γ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ξύλινος ἀργυρόδετος Σταυρός, θυµιατήριον (κατζίον), δοχεῖον µεθ' ὕδατος καθαροῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Του Περσυνάκη Εμμανουήλ Ιεροψάλτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών Επιτίμου Διευθυντού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ 29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου Ἑωθινὸν Δ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α Ἀµήν. Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017

ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017 ΤΑΞΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2017 Ἐξώφυλλο: Ἡ Θεοτόκος Ἐλεούσα τοῦ Κύκκου, περιτριγυρισμένη ἀπὸ Ἁγίους, 1789. Ἰωάννης Κορνάρος. Ὀπισθόφυλλο: Σταυρὸς Ἁγιασμοῦ, 1710. Διαστ. 46.5 Χ 24 ἑκ. Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα