ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν"

Transcript

1 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς : τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον καὶ τὸ δʹ (τελευταῖον) τμῆμα τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος τῆς Πέμπτης τῆς Αʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ζʹ 7 11). 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Αʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Ἡσυχίου μάρτυρος τοῦ Συγκλητικοῦ, Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνείας, Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ. Τῷ π ρ ω ΐ, μετὰ τὸ Μεσονυκτικόν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὰς Ὥρας, ψάλλεται Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὰ «Πρὸς Κύριον». Ἑσπέρια: τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας «Δεῦτε, πιστοί, ἐπεργασώμεθα» (δίς), τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ δʹ ἤχου «Ὁ ἐνδοξαζόμενος» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 4 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου «Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες». Δόξα, τοῦ ἁγ. Θεοδώρου «Ὀργάνῳ χρησάμενος». Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ ἤχου «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ». Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων ὡς προδιεγράφη. Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς ἡ Αʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.

2 354 Μαρτιοσ 2 3 Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. Μετὰ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται ὁ κανὼν τοῦ Ἀκαθίστου «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 τροπάρια ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ. Ὁ μὲν εἱρμὸς ψάλλεται ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τροπάρια μετὰ στίχου «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», ἀλλ εἰς τὰ 2 τελευταῖα τὸ «Δόξα», «Καὶ νῦν». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ψάλλεται τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» (ἀργόν δίχορον) καὶ ἀναγινώσκεται ἡ Αʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν (Α Ζ). Τὰ ἀκροτελεύτια ἐφύμνια «Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε» καὶ «Ἀλληλούϊα» ψάλλονται ὑπὸ τῶν χορῶν, ἀρχομένου τοῦ αʹ. Μετὰ τὸ τέλος τῆς στάσεως, ψάλλεται καὶ πάλιν τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον, καὶ ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον καὶ τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου «Πίστιν Χριστοῦ, ὡσεὶ θώρακα, ἔνδον λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τὰς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας, πολύαθλε, καὶ στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης αἰωνίως, ὡς ἀήττητος». Καὶ ὁ ἀναγνώστης συνεχίζει «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ». «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν «Τὴν Τιμιωτέραν, Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς «Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς». Ἔπειτα οἱ δύο τεταγμένοι ἀναγνῶσται (ὁ εἷς ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ ἕτερος ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου) ἀπαγγέλλουσιν ἐμμελῶς καὶ ἐναλλὰξ τὰς εὐχάς «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε» κτλ. Μετὰ τὰς εὐχάς, ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ «Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι» καὶ ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος (Ἰω. ιεʹ 1 7). Εἶτα ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν, λέγων «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς» μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα». Πρὸ τοῦ «Δι εὐχῶν», ψάλλεται τὸ «Τὴν ὡραιότητα». Σημείωσις: Ἡ τάξις αὕτη τηρεῖται καὶ κατὰ τὰς ἐφεξῆς Παρασκευὰς τῆς Βʹ, Γʹ καὶ Δʹ ἑβδομάδος, ἀλλ ἄνευ Εὐαγγελίου. Κον τάκιον λέγεται τὸ «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως ἡ οἰ κουμένη προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους μάρτυρας. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου, συντήρησον, πολυέλεε». Ἐὰν δὲ τύχῃ τῷ Σαββάτῳ ἑορταζόμενος ἅγιος ἢ τὰ προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, λέγεται τὸ οἰκεῖον κοντάκιον. 3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Ἀνάμνησις τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου μαρτύρων, Ζήνωνος καὶ Ζωΐλου. Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ, τὸ τοῦ Σαββάτου ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ.

3 Μαρτιοσ Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ, εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν». Καθίσματα μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ μαρτυρικὰ τοῦ δʹ ἤχου «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» (ἐκτὸς τοῦ νεκρωσίμου) (ζήτει ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ μετὰ τὴν βʹ τὰ τοῦ ἁγίου «Ζέων πίστεως». Δόξα «Θεῖον δῶρον». Καὶ νῦν «Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν». Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες οἱ δύο τοῦ ἁγίου ἐκ τοῦ Τριῳδίου, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ ὁ βʹ ἄνευ αὐτῶν 32. Εἰς τὸ αʹ τροπάριον ἑκάστης ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος καὶ εἰς τὸ θεοτοκίον αὐτῆς ὁ στίχος «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», εἰς δὲ τὰ λοιπά «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα τοῦ Τριῳδίου. Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου, τὸ μηνολόγιον καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (δʹ ᾠδή «Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ»). Μετὰ τὴν θʹ, στιχολογοῦμεν τὴν Τιμιωτέραν καὶ ἡ καταβασία «Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστειλάρια, αἶνοι καὶ δοξαστικὰ ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ. Δοξολογία μεγάλη 33 καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως». Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ (τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου), τὰ ἀντίφωνα τῶν κα θημερινῶν μεθ ἑορτῆς. Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». Μετὰ τὴν εἴσοδον, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Προστασία τῶν χριστιανῶν». Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου (Βʹ Τιμ. βʹ ῃ Ὀκτ. μετὰ τοῦ οἰκείου προκειμένου) καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας (Μάρκ. βʹ 23 γʹ 5. Αʹ Σάβ. νηστειῶν). Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον». Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλεται τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως». Δόξα, τὸ κοντάκιον αὐτοῦ «Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον εἰς ἦχον αʹ: «Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν ἁγίων καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων», καὶ γίνεται ἡ εὐλόγησις τῶν κολλύβων εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος τοῦ ἁγίου, ἀναγινωσκομένης 32. Κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Τριῳδίου, πρὸ τῶν κανόνων τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, ψάλλεται καὶ ὁ κανὼν τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς. 33. Ταῦτα κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Τ.Μ.Ε. Κατὰ τὴν τάξιν ὅμως τοῦ Τριῳδίου, μετὰ τὰ δοξαστικὰ τῶν αἴνων λέγονται «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, τὰ ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου «Χορεύουσι στίφη» μετὰ τῶν στίχων. Δόξα «Ἀθλητικὴν ἀνδρείαν». Καὶ νῦν «Δέσποινα πρόσδεξαι». «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

4 356 Μαρτιοσ 3 4 τῆς εὐχῆς τῶν κολλύβων «Ὁ πάν τα τελεσφορήσας τῷ λόγῳ σου, Κύριε». «Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις. 4. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων. Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Γρηγορίου ἐπισκόπου Κύπρου. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Εʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως». Κοντάκιον «Πίστιν Χριστοῦ». Ἀπόλυσις (μικρά) «Χριστὸς ὁ ἀληθινός». Ἑσπερινὸς Προοιμιακός. Ψαλτήριον. Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου «Σὲ τὸν ἀκατάληπτον». Δόξα, τοῦ Τριῳδίου «Ἡ χάρις ἐπέλαμψε». Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, τοῦ Τριῳδίου «Οἱ ἐξ ἀσεβείας». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ὤ θαύματος καινοῦ». «Νῦν ἀπολύεις». Τρισάγιον. Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τῆς ἑορτῆς «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. αʹ ἤχου. Δόξα, τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ ἰδιόμελον τῆς λιτῆς «Χαίρετε, προφῆται τίμιοι». Καὶ νῦν «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου». Τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν». Τρισάγιον καὶ ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου».

5 Μαρτιοσ Ὄρθρος Ἑξάψαλμος. Ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. αʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Εʹ) Εὐαγγελίου. Ὁ νʹ ψαλμός. Δόξα «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων». Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ Τριῳδίου μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὰ καθίσματα τοῦ Τριῳδίου «Τὴν θείαν σου μορφήν». Δόξα «Μορφὰς τῶν προφητῶν». Καὶ νῦν «Τοῖς πόθῳ σου, σεμνή». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: κοντάκιον καὶ οἶκος τοῦ Τριῳδίου, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου. Καταβασίαι: «Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους». Ἐξαποστειλάρια: τὸ Εʹ ἀναστάσιμον «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τὸ τοῦ Τριῳδίου «Σκιρτήσατε, κροτήσατε» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ῥομφαῖαι νῦν ἐξέλιπον». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου «Ἐν σοὶ νῦν ἀγάλλεται» εἰς 4. Δόξα, τοῦ Τριῳδίου «Μωσῆς τῷ καιρῷ». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Σημείωσις: Ἐν Κύπρῳ εἴθισται νὰ γίνεται εἰς τὸ ᾀσματικόν «Ἅγιος ὁ Θεὸς» τῆς Δοξολογίας τελετὴ ἀνάλογος πρὸς τὴν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, καθ ἣν ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ λιτανεύεται ἐντὸς τοῦ ναοῦ εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀκολούθως: Οἱ χοροὶ μεταβαίνουσιν εἰς τὴν βορείαν πύλην τοῦ ἱεροῦ καὶ ἄρχονται ψάλλειν τὸ ᾀσματικόν «Ἅγιος ὁ Θεός». Ὁ λειτουργῶν ἱερεὺς θυμιᾷ τὴν ἁγίαν Τράπεζαν καὶ τὴν εἰκόνα, κειμένην ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης ἐπὶ δίσκου ηὐτρεπισμένου μετὰ ἀνθέων καὶ 3 κηρίων, αἴρει τὸν δίσκον μέχρι τῆς κεφαλῆς καὶ ἐξέρχεται διὰ τῆς βορείας πύλης, λιτανεύων ἐντὸς τοῦ ναοῦ, προπορευομένων λαμπαδούχων καὶ ἑξαπτερύγων, ἀκολουθούντων τῶν ψαλτῶν καὶ εἶτα τοῦ διακόνου θυμιῶντος. Ἐρχόμενοι εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου ὑπάρχει τετραπόδιον ηὐτρεπισμένον, περιέρχονται τοῦτο τρίς. Μεθ ὃ οἱ χοροὶ λαμβάνουσι τὰς θέσεις αὐ τῶν, οἱ δὲ λοιποὶ ἵστανται πρὸ τοῦ τετραποδίου βλέποντες πρὸς ἀνατολάς, καὶ ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ τὸ «Σοφία ὀρθοί». Εἶτα ἀποθέτει ἐπὶ τοῦ τετραποδίου τὸν

6 358 Μαρτιοσ 4 δίσκον μετὰ τῆς εἰκόνος καί, θυμιῶν ταύτην σταυροειδῶς, ψάλλει «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Τὸ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνουσι καὶ οἱ χοροί. Ἐὰν χοροστατῇ ἀρχιερεύς, κατέρχεται τοῦ θρόνου καί, θυμιῶν τὴν εἰκόνα σταυροειδῶς, ψάλλει αὐτὸς τὸ «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Εἶτα ἀσπάζεται τὴν εἰκόνα, εὐλογεῖ τὸν λαὸν καὶ ἀνέρχεται εἰς τὸν θρόνον, τῶν χορῶν ψαλλόντων τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα». Εἶτα τὸ «Σήμερον σωτηρία» καὶ ἄρχεται ἡ Θεία Λειτουργία Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀντίφωνα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς ἀκολούθως Ἀντίφωνον αʹ «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ Κυρίου, οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ καὶ ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτούς». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Ἀντίφωνον βʹ «Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». «Ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». «Ἰδοὺ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

7 Μαρτιοσ «Τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός». Ἀντίφωνον γʹ «Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ». «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ». «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». «Κύριε ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι». «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἀναστάς». Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Τῇ ὑπερμάχῳ». Τρισάγιον. Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς Αʹ τῶν νηστειῶν «Πίστει Μωσῆς μέγας γενόμενος» (Ἑβρ. ιαʹ 24 26, 32 40). Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς Αʹ τῶν νηστειῶν «Ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν» (Ἰω. αʹ 44 52). Καθ ἑξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς» καὶ «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Τυπικὴ διάταξις τῆς λιτανείας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου ἢ κατὰ τὸ συνηθέστερον μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, γίνεται λιτάνευσις τῶν ἁγίων εἰκόνων πέριξ τοῦ ναοῦ κατὰ τὴν ἀκόλουθον τάξιν. Ὁ ἱερεὺς ἱστάμενος ἐν τῷ σωλέᾳ ἐκφωνεῖ τὸ «Εὐλογημένη ἡ δόξα Κυρίου ἐκ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

8 360 Μαρτιοσ 4 Ὁ χορός «Ἀμὴν». Καὶ ὁ προεξάρχων ἀναγινώσκει ἀπὸ τῶν βημοθύρων τὸ προοίμιον τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἱερεύς «Εποφειλομένη πρὸς Θεὸν ἐτήσιος εὐχαριστία, καθ ἣν ἡμέ ραν ἐπελάβομεν τὴν τοῦ Θεοῦ Εκκλησίαν σὺν ἀποδείξει τῶν τῆς εὐσε βείας δογμάτων καὶ καταστροφῇ τῶν τῆς κακίας δυσσεβημάτων. Προφητικαῖς ἑπόμενοι ῥήσεσι, ἀποστολικαῖς τε παραινέσεσιν εἴκοντες καὶ εὐαγγελικαῖς ἱστορίαις στοιχειούμενοι, τῶν ἐγκαινίων τὴν ἡμέραν ἑορτάζομεν καὶ ταύτῃ εὐχαῖς καὶ λιτανείαις συνευφραινόμενοί τε καὶ συναγαλλόμενοι, ψαλμοῖς ἐκβοῶμεν καὶ ᾄσμασιν». Εἶθ οὕτως κλῆρος καὶ λαὸς ἐξέρχονται ἐκ τοῦ ναοῦ διὰ τῆς δυτικῆς πύλης. Προηγοῦνται τὰ ἑξαπτέρυγα, ἕπονται οἱ ψάλται, εἶτα οἱ κρατοῦντες τὰς εἰκόνας καὶ οἱ ἱερεῖς. Ψάλλομεν δὲ ἅπαξ ἢ πολλάκις τὸ ἀπολυτίκιον Ἦχος β. «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας, σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσμον». Φθάσαντες εἰς τήν νοτίαν πύλην Ὁ διάκονος λέγει «Ελέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Ο χορός «Κύριε ἐλέησον» (τρίς). Ο διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χρι στια νῶν». Ο χορός «Κύριε ἐλέησον» (τρίς). Ο διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν» (δεῖνος). Ο χορός «Κύριε ἐλέησον» (τρίς). Ο ἱερεύς «Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Καὶ εὐθὺς ἀμέσως ἀπαγγέλλει «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων». Εκκίνησις πρὸς ἀνατολάς, τῶν χορῶν ψαλλόντων ἅπαξ ἢ πολλάκις τὸ ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου».

9 Μαρτιοσ Φθάσαντες δὲ ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ Ὁ διάκονος λέγει «Ελέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Ο χορός Κύριε ἐλέησον (τρίς). Ο διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ πάν των τῶν ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως, ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶν βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιεπισκόπων, ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν καὶ πάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Ο χορός, ψάλλοντος καὶ τοῦ λαοῦ, «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς). Ο ἱερεύς «Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀναύπασις τῶν κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Καὶ ἀμέσως ἀπαγγέλλει «Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ιησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος». Καὶ ἐπισυνάπτει «Τῶν τὴν ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ Λόγου παρουσίαν, λόγῳ, στόματι, καρδίᾳ καὶ νῷ, γραφῇ τε καὶ εἰκόσιν ὁμολογούντων, αἰωνία ἡ μνήμη». Ο χορὸς μετὰ τοῦ λαοῦ Αἰωνία ἡ μνήμη (τρίς). «Τῶν εἰδότων τῆς τοῦ Χριστοῦ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως, τὸ ἐν οὐσίαις διάφορον, καὶ ταύτης τὸ κτιστόν τε καὶ ἄκτιστον, τὸ ὁρατὸν καὶ ἀόρατον, τὸ παθητὸν καὶ ἀπαθές, τὸ περιγραπτὸν καὶ ἀπερίγραπτον, καὶ τῇ μὲν θεϊκῇ οὐσίᾳ τὸ ἄκτιστον καὶ τὰ ὅμοια προσαρμοζόντων, τῇ δὲ

10 362 Μαρτιοσ 4 ἀνθρωπίνῃ φύσει τά τε ἄλλα καὶ τὸ περιγραπτὸν ἀνθομολογούντων καὶ λόγῳ καὶ εἰκονίσμασιν, αἰωνία ἡ μνήμη». Ο χορός Αἰωνία ἡ μνήμη (τρίς). «Τῶν πιστευόντων καὶ διακηρυκευομένων, ἤτοι εὐαγγελιζομένων, τοὺς λόγους ἐπὶ γραμμάτων, τὰ πράγματα ἐπὶ σχημάτων, καὶ εἰς μίαν ἑκάτερον συν τελεῖν ὠφέλειαν τήν τε διὰ λόγων διακήρυξιν καὶ τὴν δι εἰκόνων τῆς ἀληθείας βεβαίωσιν, αἰωνία ἡ μνήμη». Ο χορός «Αἰωνία ἡ μνήμη» (τρίς). Εκκίνησις πρὸς τὴν βόρειον πύλην τῶν χορῶν ψαλλόντων ἅπαξ ἢ πολλάκις τὸ ἀπολυτίκιον «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Φθάσαντες εἰς τὴν βόρειον πύλην Ὁ διάκονος λέγει «Ελέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Ο χορός «Κύριε ἐλέησον» (τρίς). Ο διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν τῇ Νήσῳ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ καὶ σύμπαντος τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν Γένους». Ο χορός «Κύριε ἐλέησον» (τρίς). Ο ἱερεύς «Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Καὶ ἀμέσως ἀπαγγέλλει «Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφη τῶν». Καὶ ἐπισυνάπτει «Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπε φρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαῤῥησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν οὕ τω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστὸν τὸν ἀλη θινὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ τοὺς αὐτοῦ ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὰ τὸν κοινὸν δεσπότην ὡς αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες».

11 Μαρτιοσ Εκκίνησις διὰ τὴν δυτικήν πύλην, τῶν χορῶν ψαλλόντων εἰς ἦχον β τὸ ἑξῆς ἀπολυτίκιον «Καὶ ὁ χορὸς τῶν προφητῶν, μετὰ Μωσῆ καὶ Ἀαρών, εὐφροσύνῃ εὐφραίνεται σήμερον ὅτι πέρας τῆς προφητείας προαγαγὼν λάμπει ὁ σταυρός, ἐν ᾧ ἡμᾶς ἔσωσας. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν». Φθάσαντες εἰς τὴν δυτικήν πύλην Ὁ διάκονος λέγει «Ελέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Ο χορός «Κύριε ἐλέησον» (τρίς). Ο διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν πόλιν ταύτην καὶ πᾶσαν πόλιν, μονὴν καὶ χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ ἡμῶν κινουμένην καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καί ἐλεῆσαι ἡμᾶς». Ο χορός «Κύριε ἐλέησον» (ἐννεάκις). Ο διάκονος «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φω νῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς». Ο ἱερεύς «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός, ὁ σωτήρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, δέσποτα, ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς ἐλεήμων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Καὶ ἀμέσως ἐκφωνεῖ τὰ τελευταῖα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Εκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν». Καὶ ἐπισυνάπτει «Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν. Επὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ πατροποθήτως

12 364 Μαρτιοσ 4 εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἧς ἠγωνίσαντο, ἀνευφημοῦμεν καὶ λέγομεν Τῶν τῆς Ορθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν βασιλέων, ἁγιωτάτων πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, αἰωνία ἡ μνήμη». Ο χορός «Αἰωνία ἡ μνήμη» (τρίς). «Τούτων τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας μέχρι θανάτου ἄθλοις τε καὶ ἀγω νίσμα σι καὶ διδασκαλίαις παιδαγωγεῖσθαί τε καὶ κρατύνεσθαι Θεὸν ἐκλιπαροῦντες, καὶ μιμητὰς τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας μέχρι τέλους ἀναδείκνυσθαι ἐκδυσωποῦντες, ἀξιωθείημεν τῶν ἐξαιτουμένων, οἰκτιρ μοῖς καὶ χάριτι τοῦ μεγάλου καὶ πρώτου ἀρχιερέως Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς ὑπερενδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἁγίων. Αμήν». Ο διάκονος, ἱστάμενος πρὸ τῆς δυτικῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ, ἐκφωνεῖ «Εὐλόγησον δέσποτα τὴν ἁγίαν εἴσοδον». Ο ἱερεύς «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Εἰσερχομένων εἰς τὸν ναόν, ψάλλεται πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἱερέως τὸ μέγα προκείμενον «Τίς Θεὸς μέ γας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος», τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνεται (δὶς) ὑπὸ τῶν χορῶν. Αμέσως μετὰ ψάλλεται τὸ «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» καὶ γίνεται ἡ ἀπόλυσις. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ, ἑσπέρας Ψάλλεται ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς ὡς προδιετυπώθη τῇ Κυριακῇ τῆς Τυρινῆς. Ὥρα Θʹ Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ πλ. α ἤχου. Ἀπόλυσις (μικρά) «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

13 Μαρτιοσ Ἑσπερινὸς Προοιμιακός. Ἑσπέρια: τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Κύριε, ἁμαρτάνων οὐ παύομαι» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου), τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου «Δίδου μοι κατάνυξιν» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Μηναίου (5η Μαρτ.) «Μάρτυς παναοίδιμε, πολλαῖς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου «Χαῖρε, ξένον ἄκουσμα ἁγνή». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον «Ἔδωκας κληρονομίαν» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Ἀπόστιχα: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου «Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτοὺς» (δὶς) καὶ τὸ μαρτυρικόν «Μάρτυρες Κυρίου» (ἅπαξ), μετὰ τῶν συνήθων στίχων «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε». «Νῦν ἀπολύεις», τρισάγιον καὶ τὰ λοιπὰ ὡς τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς. 5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Κόνωνος ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰσαυρίᾳ, Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ, Εὐλαμπίου μάρτυρος, Κόνωνος ὁσίου τοῦ ἐν Ἀκάμαντι. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κόνωνος εὑρίσκεται εἰς τὸν 11ον τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων. 6. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ἁγίων μβʹ μαρτύρων τῶν ἐν Ἀμορίῳ, ἀνάμνησις τῆς εὑ ρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῶν ἐν Χερσῶνι ἐπισκοπησάντων, Παύλου τοῦ ἁπλοῦ, Ἀρκα δίου καὶ Νέστορος ἐπισκόπων Τριμυθοῦντος. Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀρκαδίου καὶ Νέστορος εὑρίσκεται εἰς τὸν 11ον τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων. Τῷ π ρ ω ΐ, μετὰ τὸ Μεσονυκτικόν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὰς Ὥρας, ψάλλεται Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Προοιμιακός. Τὰ «Πρὸς Κύριον». Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας «Τὴν πνευματι

14 366 Μαρτιοσ 7 8 κήν, ἀδελφοὶ» (δὶς) καὶ τὸ μαρτυρικόν «Πανεύφημοι μάρτυρες, ὑμᾶς» (ἅπαξ) καὶ τὰ 3 προσόμοια «Τῶν θείων ἀποστόλων» καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου (8ῃ Μαρτ.) τὰ 3 προσόμοια «Πάτερ Θεοφύλακτε, Θεοῦ» εἰς 4. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου «Νοσοῦσαν, πανύμνητε, δεινῶς». Εἴσοδος (μετὰ θυμιατοῦ). «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων ὡς προδιετυπώθη. 8. ΠΕΜΠΤΗ. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀποστόλου. Τῷ π ρ ω ΐ, μετὰ τὸ Μεσονυκτικόν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὰς Ὥρας, ψάλλεται ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) Προοιμιακός. Ἑσπέρια: τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου «Πλευρὰν ἐκκεντούμενος» καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἁγίων «Φέροντες τὰ παρόντα γενναίως» (9ης Μαρτίου). Δόξα, τῶν ἁγίων «Φέροντες τὰ παρόντα». Kαὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον σταυροθεοτοκίον «Ὕβρεις ὑπομείναντα πολλὰς» (ζήτει τῇ 6ῃ Μαρτίου εἰς τὸν Ἑσπερινόν). Εὐθὺς καὶ ἄνευ εἰσόδου: «Φῶς ἱλαρόν». Ὁ διάκονος (ἢ ὁ ἱερεὺς) ἐκφωνεῖ «Ἑσπέρας» καὶ λέγονται τὰ προκείμενα καὶ τὰ ἀναγνώσματα ὡς προδιετάχθη. Εὐθὺς τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου «Μὴ νηστεύσαντες κατ ἐντολὴν» (δὶς) καὶ τὸ μαρτυρικόν «Τῶν ἐπιγείων ἁπάντων» (ἅπαξ), μετὰ τῶν συνήθων στίχων «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε». Δόξα, τῶν ἁγίων «Ἐν ᾠδαῖς ᾀσμάτων». Kαὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον σταυροθεοτοκίον «Ἡ πάναγνος ὡς εἶδέ σε» (ζήτει τῇ 6ῃ Μαρτίου εἰς τὸν Ἑσπερινόν). «Νῦν ἀπολύεις». Τρισάγιον. Ἀπολυτίκια: τῶν ἁγίων «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων» καὶ τὰ «Θεοτόκε Παρθένε», «Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ» κτλ.

15 Μαρτιοσ Εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν «Τὴν Τιμιωτέραν». Ὁ ἱερεύς «Ὁ ὢν εὐλογητὸς, Ἐπουράνιε βασιλεῦ» καὶ τὰς τρεῖς μεγάλας μετανοίας, μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου». Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ) καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν «Παναγία Τριάς». Ἀκολούθως ὁ ἀναγνώστης χῦμα τὸ «Εἴη τὸ ὄνομα» (ἐκ γʹ), τοὺς ψαλμοὺς λγʹ (33) «Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ» καὶ ρμδʹ (144) «Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς μου». Εἶτα «Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γʹ). Εὐλόγησον» καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν. 9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Βʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων. Σήμερον γίνεται κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου. Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ψάλλεται ἡ λιτὴ τῶν ἁγίων, ἤτοι τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν αἴνων «Χορὸς τετραδεκαπύρσευτος». Δόξα, τὸ εἰς τὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων δοξαστικόν «Τὴν λίμνην ὡς παράδεισον». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ἀδιόδευτε πύλη». Τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα». Ὄρθρος Ἑξάψαλμος. Ἀπολυτίκια: Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ τῶν ἁγίων «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Καθίσματα ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος» τρὶς μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ. Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου (Ἰω. ιεʹ 17 ιϛʹ 2) (Λειτουργ. 23ης Ἀπριλ.). Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τῶν ἀθλοφόρων». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς, Προφητικῶς ἀνεβόα» (ζήτει εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Προηγιασμένης, μετὰ τοὺς αἴνους τῆς 9ης Μαρτ.). Κανόνες: ὁ τῶν ἁγίων μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ μετὰ στίχου εἰς τὰ τρο

16 368 Μαρτιοσ 9 πάρια «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Εἰς τὰς εʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδάς, συνάπτομεν καὶ τὰ δύο τριῴδια τῆς ἡμέρας ἐκ τοῦ Τριῳδίου, καὶ ψάλλομεν τὸν κανόνα τῶν ἁγίων μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ τὰ δύο τριῴδια εἰς 4 ἕκαστον μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου «Τῷ Χριστῷ στρατευθέντες». Δόξα, καὶ νῦν τὸ θεοτοκίον «Ἐνθυμοῦμαι τὴν κρίσιν». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: κοντάκιον καὶ οἶκος τῶν ἁγίων καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου» (δʹ ᾠδή «Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ»). Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστειλάρια: «Χορὸς τετραδεκάριθμος» καὶ τὸ θεοτοκίον «Χαῖρε κατάρας λύτρωσις». Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων «Δεῦτε μαρτυρικήν, ἀδελφοὶ» καὶ τῶν αὐτῶν τὰ 3 ἰδιόμελα «Χορὸς τετραδεκαπύρσευτος». Δόξα, τῶν ἁγίων «Ἀθλοφόροι Χριστοῦ». Καὶ νῦν «Μακαρίζομέν σε». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. Αἱ Ὧραι (λιταὶ) Ἀκολούθως ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι λιταί, ἤτοι οὐδὲν ψάλλεται, ἀλλὰ λέγονται ὅλα χῦμα. Ἐν αἷς ἀντὶ τῶν τροπαρίων ἑκάστης (π.χ. ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τοῦ «Τὸ πρωῒ εἰσάκουσον» κ.λπ.), λέγομεν τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τῆς Ὥρας. Μετὰ δὲ τὸ τρισάγιον, λέγομεν τὸ κοντάκιον τῶν ἁγίων «Πᾶσαν στρατιάν», εἶτα τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν ἐν τῷ παρόντι. Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Προοιμιακός. Τὰ «Πρὸς Κύριον». Ἑσπέρια: τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας «Νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος» (δίς), τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἁγίων «Φέροντες τὰ παρόντα γενναίως» εἰς 4 (ζήτει ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς 9ης Μαρτίου, ἐν ἀρχῇ). Δόξα «Προφητικῶς ἀνεβόα» (ζήτει ἐν τῷ Ἑσπερινῷ μετὰ τὸν Ὄρθρον

17 Μαρτιοσ τῆς 9ης Μαρτίου). Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ» Εἴσοδος μετὰ Εὐαγγελίου: «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ «Κατευθυνθήτω», ὡς προδιετάχθησαν. Εὐθὺς τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἁγίων, ἤτοι: Ἀπόστολος «Τοσοῦτον ἔχοντες» (Ἑβρ. ιβʹ 1 10). Εὐαγγέλιον «Εἶπεν ὁ Κύριος Ὡμοιώθη» (Ματθ. κʹ 1 16). Καθεξῆς ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, ὡς προδιεγράφη ἐν τῷ παρόντι. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς : ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὡς διετυπώθη κατὰ τὴν Αʹ Παρασκευὴν τῶν νηστειῶν. Ἀναγινώσκεται δὲ ἡ βʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεο τόκου (Η Μ). Κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Μετὰ τὸ «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου», ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν ὡς ἐν τῇ Αʹ Παρασκευῇ. 10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ Βʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Κοδράτου μάρτυρος τοῦ ἐν Κορίνθῳ, Μιχαὴλ τοῦ Μαυρουδῆ νεομάρτυρος. Τῷ Σαββάτῳ πρωῒ ἀναγινώσκεται τὸ Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου. Ὄρθρος Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα» ἐκ δʹ εἰς ἦχον βʹ, τὸ μὲν πρῶτον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε». «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται». «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν». Ἀπολυτίκια: «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ νῦν «Μήτηρ ἁγία». Καθίσματα: τὰ μαρτυρικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Κύριε, τὸ ποτήριον τοῦ πάθους σου» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου), μετὰ τῶν πρὸ αὐτῶν στίχων. Δόξα, τὸ νεκρώσιμον. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Εὐλογητάρια: τὰ νεκρώσιμα καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων ὡς προεδηλώθη τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τῆς Ἀπόκρεω. Εἶτα τὸ κάθι

18 370 Μαρτιοσ 10 σμα «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ ἀκροτελεύτιον. «Καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας». Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες: ὁ τοῦ Μηναίου 34 (10ης Μαρτ.) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν» μέχρι καὶ τῆς εʹ ᾠδῆς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς συνάπτομεν εἰς αὐτὸν καὶ τὰ δύο τετραῴδια τοῦ Τριῳδίου (Ϛʹ θʹ ᾠδαὶ) μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, γίνεται αἴτησις καὶ ψάλλονται τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου. Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου, γίνεται αἴτησις καὶ ἀναγινώσκεται τὸ νεκρώσιμον κοντάκιον «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» καὶ ὁ οἶκος «Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις» (ζήτει ἀμφότερα τῷ Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀπόκρεω) καὶ τὸ συναξάριον. Μετὰ τὴν ζʹ καὶ ηʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου. (Εἰς τὴν ηʹ μετὰ τοῦ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν»). Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ θ ᾠδή, μεθ ἣν ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοὺ βʹ τετραῳδίου. Ἐξαποστειλάρια: ψάλλεται πρῶτον τὸ φωταγωγικὸν τοῦ πλ. αʹ δίς «Φωτοδότα Κύριε» (ζήτει εἰς τὸ Ὡρολόγιον εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου ἢ εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου). Τὸ τέλος τοῦ αʹ συμπληροῦται «πρεσβείαις, Κύριε, τῶν ἁγίων σου, καὶ σῶσόν με», τὸ δὲ τέλος τοῦ βʹ «πρεσβείαις, Κύριε, τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσόν με». Εἶτα, τὸ νεκρώσιμον «Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα» (ζήτει εἰς τὸ Ὡρολόγιον εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου). Αἶνοι: τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Εὐλογημένος ὁ στρατὸς» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου). Δόξα, τὸ νεκρώσιμον «Σὺ ἔπλασάς με, Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Μακαρίζομέν σε». «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ Δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. 34. Εἰς τὰς μονὰς (ἢ τὰς ἐνορίας), ἀπὸ αʹ μέχρι εʹ ᾠδῆς, ψάλλεται κανὼν τοῦ Μηναίου καὶ ὁ κανὼν τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς (ἢ τοῦ ναοῦ). Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς καταλιμπάνεται ὁ κανὼν τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς (ἢ τοῦ ναοῦ) καὶ λέγεται ὁ τοῦ Μηναίου καὶ τὰ τετραῴδια. Ἐπίσης, στιχολογοῦνται καὶ αἱ ᾠδαὶ ὡς προδιετάχθησαν ἐν τῷ παρόντι.

19 Μαρτιοσ Ἀπόστιχα: τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Αἴγλῃ τοῦ σοῦ προσώπου, Χριστὲ» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου) μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν «Νόμῳ τῆς ἁμαρτίας ἡμᾶς». «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι». Τρισάγιον. Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ νῦν «Μήτηρ ἁγία». Θεία Λειτουργία Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀντίφωνα: τὰ τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς. Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», «Μνήσθητι, Κύριε» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκια: «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» καί «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Τρισάγιον. Ἀπόστολος τοῦ Σαββάτου Βʹ ἑβδ. νηστειῶν «Βλέπετε μήποτε ἔσται» (Ἑβρ. γʹ 12 16) Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου Βʹ ἑβδ. νηστειῶν «Ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς ἔρημον τόπον» (Μάρκ. αʹ 35 44) Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων. «Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις. Σημείωσις: Ἡ ὡς ἄνω τυπικὴ διάταξις ἀκολουθεῖται καὶ ἐν τοῖς Σάββασι τῆς Γʹ καὶ Δʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. 11. ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ TΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ

20 372 Μαρτιοσ 11 Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», «Μνήσθητι, Κύριε». Κοντάκια «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» καί «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Ἀπόλυσις (μικρά) «Χριστὸς ὁ ἀληθινός». Ἑσπερινὸς Προοιμιακός. Ψαλτήριον. Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. βʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου «Ποίοις εὐφημιῶν ᾄσμασιν» εἰς 4. Δόξα, τοῦ ἱεράρχου «Ὅσιε τρισμάκαρ». Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου «Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, τοῦ ἱεράρχου «Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου». Καὶ νῦν «Ἀνύμφευτε Παρθένε». «Νῦν ἀπολύεις». Τρισάγιον. Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τοῦ ἱεράρχου «Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθείς». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. βʹ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν». Τὸ τρισάγιον καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου. Ὄρθρος Ἑξάψαλμος. Ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. βʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ϛʹ) Εὐαγγελίου. Ὁ νʹ ψαλμός. Δόξα «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων». Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ τοῦ ἱεράρχου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: το κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἱεράρχου καὶ τὰ καθίσματα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 126 Μαρτιοσ 18 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Εἴδησις: Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐσπερινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ναοὺμ καὶ τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν α Εἴδησις: Ἰστέον ὅτι ἀπὸ τῇ κϟ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς επἀρχόμεθα λέγειν ἐν τοῖς ἀποδείπνοις τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν θ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν θ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν θ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Φεβρουαριοσ 18 77 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσίας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τῆς Μεγάλης Ἀρμενίας. Ἦχος πλ.δ. Ἑωθινὸν στ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Ἦχος α - Ἑωθινὸν δ.

Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Ἦχος α - Ἑωθινὸν δ. Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Ἦχος α - Ἑωθινὸν δ. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Ε τῶν Νηστειῶν. Ἐν ταύτῃ τῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐτυχίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 232 Ιουνιοσ 1 4 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἐν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 202 Απριλιοσ Μαϊοσ 286 30 202 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου ( 1790). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ κβ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος δ - Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ γ ἀναστάσιμα στιχηρὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου. Ἡ Σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης, τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος β. Ἑωθινόν ε.

Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου. Ἡ Σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης, τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος β. Ἑωθινόν ε. Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου. Ἡ Σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης, τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος β. Ἑωθινόν ε. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν γ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν γ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν γ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 2 Ἰουνίου. Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἑωθινὸν Ζ.

Κυριακὴ 2 Ἰουνίου. Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἑωθινὸν Ζ. Κυριακὴ 2 Ἰουνίου. Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἑωθινὸν Ζ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Κυριακῇ πέμπτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 286 ΙΟΥΛΙΟΣ Aυγουστοσ ΙουΛιοσ 2717 717 2923 286 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 142 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 9 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 22 Φεβρουαρίου. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων, ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ

ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30 31 77 77 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30 ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ ʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου). Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Τρύφωνος μάρτυρος. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Αʹ. Κατὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Εἰκόσι Κόσμος ὁ σύμπας εὐφραίνου Πρὸς τὸ πρωτοτύπον φέρει...

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Εἰκόσι Κόσμος ὁ σύμπας εὐφραίνου Πρὸς τὸ πρωτοτύπον φέρει... Κυριακὴ 9 Μαρτίου 2014. Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μνήμη τῶν Ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστεία μαρτυρησάντων. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν δ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου. Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἦχος β - Ἑωθινὸν ια.

Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου. Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἦχος β - Ἑωθινὸν ια. Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου. Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἦχος β - Ἑωθινὸν ια. Τυπικαὶ Διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου καὶ ἡ Σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασσηνῶν καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 13 Ἀπριλίου 2014. Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶµεν

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 73 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ τὰ Ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τρίτη 25 Δεκεμβρίου. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ παραμονῇ τῆς ἑορτῆς, ἤγουν τῇ κδ τοῦ μηνός, ψάλλονται αἱ μεγάλαι

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης Τῇ Ἁγί γίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν τ Ἱερ ερῶν Ἀκολουθι

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Παρασκευή. Μ αρίας όσιας τής Αίγυπτίας ( f 522) Γεροντίου καί Βασιλείδου μαρτύρων. Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται. Ό έαπερινος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΝ ΣΤΑΣΙΣ Α Μακαρίζομέν σε ἱερέων τερπνόν, καὶ Μαρτύρων καλλονὴ καταστέφοντες, τὴν μνήμην σου Ἐφραὶμ Ὅσιε εὐλαβῶς. Μακαρίζομέν σε

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

εχων #μ.ερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 10 κα'ι δ vvf ωρας 14

εχων #μ.ερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 10 κα'ι δ vvf ωρας 14 st c t q -' / q -' \ / εχων #μ.ερας ΙριακονΙα και μιαν CWδμερα εχει ωρας 10 κα'ι δ vvf ωρας 14 1. Παρασκευή. t Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου άρχιεπισκόπου Κ αισαρείας Καππαδοκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ πρὸ τῆς Κυριακῆς ταύτης Παρασκευῇ, ἤτοι τῇ δ τοῦ μηνός, μετὰ τήν του ὄρθρου ἐνδιάτακτον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικὸς σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13

εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 M h n Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο ς s t c r o f a η - 't εχων ημέρας εικο^ιν οκ\& CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13 1. Δευτέρα. Προεόρτια 'Υπαπαντής, Τρύφωνος μάρτ. (f 250). Βασιλείου Θεσσαλονίκης τοϋ έξ

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική. Ενότητα 11: Τελετουργικά ζητήματα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Λειτουργική. Ενότητα 11: Τελετουργικά ζητήματα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Λειτουργική Ενότητα 11: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Περιεχόμενα ενότητας Η «Τάξη» στη Λατρεία, Σύγχρονα τελετουργικά προβλήματα 2 Α) Η Έννοια της «Τάξεως» στη Λατρεία της

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ιεροσ Ναοσ Α γι α σ Βαρβαρασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ιεροσ Ναοσ Α γι α σ Βαρβαρασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιεροσ Ναοσ Α γι α σ Βαρβαρασ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΟΛΟΥΘΙΩN 2017 ΕΛΛΗΝΙΗ ΕΔΟΣΗ ΟΙΟΥΜΕΝΙΟΝ ΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΕΓΗΣ RUE DU POTAY, 5-4000 LIÈGE ΟΡΘΡΟΣ & Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ επι τῆς Λατρείας Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικοὶ σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΙριακονΙα μιαν CWδμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΙριακονΙα μιαν CWδμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 c t a -' / a -' / εχων δμερας ΙριακονΙα μιαν CWδμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Δευτέρα. 'Η πρόοδος τοϋ τιμίου Σταυροϋ, ή τοι ή έξοδος αυτοϋ έκ τοϋ παλατίου είς τήν Π όλιν τών άγιων έπτά παίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα