Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ"

Transcript

1 Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Εἰς τὴν παννυχίδα Περὶ ὤραν ε τῆς νυκτός, ἑξακολουθούσης τῆς ἀναγνώσεως εἰς τὰς Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ ναοῦ καὶ ἐξερχόμενος κρούει τὸ σήμαντρον (ἐν ταῖς ἐνορίαις τοὺς κώδωνες) καὶ ἵσταται ὁ ἀναγινώσκων τὴν ἀνάγνωσιν εἶτα ἀρχόμεθα τῆς παννυχίδος, ὡς ἕπεται: βαλῶν ὁ ἱερεὺς τὴν συνήθη τῷ προεστῶτι μετάνοιαν, φορεῖ ἐπιτραχήλιον καὶ στὰς πρὸ τῶν ἁγίων θυρῶν ποιεῖ εὐλογητὸν λέγων Εὐλογητὸς ὁ Θεός Ὁ προεστὼς τὸ Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε Ὁ ἀναγνώστης Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν. Ὁ ἀναγνώστης Κύριε ἐλέησον ιβ. Δόξα καὶ νῦν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τὸν ν ψαλμὸν χῦμα. Εἶτα ψάλλομεν τὸν κανόνα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου Κύματι θαλάσσης μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς ιδ τροπάρια, ἤτοι τοὺς εἱρμοὺς ἀνὰ δύο, καὶ τὰ τροπάρια μετὰ τοῦ στίχου Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι, εἰς ιβ τροπάρια, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα λέγομεν τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν Καὶ μεθ ἕκαστην ᾠδήν, ψάλλομεν αὔθις τὸν εἱρμὸν αὐτῆς ὡς καταβασίαν. Μετὰ τὴν καταβασίαν τῆς γ ᾠδῆς, ψάλλει ὁ δεξιὸς χορὸς ἅπαξ τὸ κάθισμα Τὸν τάφον σου Σωτήρ Μεθ ὃ ψάλλομεν τὰς ἑτέρας γ ᾠδάς. Μετὰ τὴν καταβασίαν τῆς ἕκτης ᾠδῆς, εὐθὺς χῦμα τὸ κοντάκιον Τὴν ἄβυσσον ὁ κλείσας καὶ ὁ οἶκος Ὁ συνεχῶν τὰ πάντα Καὶ μετ αὐτὸν ψάλλομεν τὴν ζ καὶ τὴν η ᾠδὴν καὶ τὴν καταβασίαν αὐτῆς. Ψαλλομένης δὲ τῆς δ ᾠδῆς τοῦ κανόνος λαμβάνουσιν ὡς ἔθος καιρὸς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ διάκονος καὶ λαμπροφορούσιν ἅπασαν τὴν ἱερατικὴν αὐτῶν στολήν, καὶ εἶτα ἀνοίγουσι τὴν ὡραίαν πύλην καὶ ἵστανται πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης. Συμπληρωθείσης δὲ τῆς θ ᾠδῆς τοῦ κανόνος, λέγει ὁ διάκονος

2 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2 ἐνδὸν τοῦ βήματος τὸ Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν καὶ ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν μεθ ὃ ψάλλει ὁ ἱερεὺς μετὰ τοῦ διακόνου τὸ ἀπολυτίκιον Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον Μετὰ δὲ τοῦτο λέγει ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκτενῆ Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός καὶ ἐκφωνεῖ Ὅτι ἐλεήμων Εἶτα λέγει Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ ἐλπὶς ἡμῶν δόξα σοι. Ὁ ἀναγνώστης Δόξα καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον γ, Εὐλόγησον. Καὶ ἀνοίξας ὁ ἱερεὺς τὰ βημόθυρα ποιεῖ ἀπόλυσιν μικρὰν λέγων Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν κτλ. καὶ εἶτα τὸ Δι εὐχῶν Εἶτα ἐπισυνάπτεται ὁ ὄρθρος τοῦ Πάσχα ὡς ἕπεται. Ἐν τῷ Ὄρθρῳ Ψαλλομένης τῆς παννυχίδος διανέμει ὁ ἐκκλησιάρχης τοῖς ἀδελφοῖς τὰ κηρία. Μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν τῆς παννυχίδος, ὁ ἱερεὺς ἀναπτῶν λαμπάδα αὐτοῦ ἐκ τῆς πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης ἀκοιμήτου κανδήλας, ἐρχεται πρὸ τῶν ἁγίων πυλῶν, καὶ ἐκείσε ἱστάμενος προσκαλεῖ τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα ἀναψωσι τὰς λαμπάδας αὐτῶν ψάλλων εἰς ἦχον πλ.α τὸ Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς, καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρών. Ἐπαναλμβάνουσι δὲ τοῦτο οἱ χοροὶ πολλάκις ἐναλλάξ, μέχρις οὗ πάντες ἀναψωσι τὰς λαμπάδας αὐτῶν. Εἶτα, λαβόντων, τοῦ μὲν ἱερέως τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τοῦ δὲ διακόνου θυμιατήριον, καὶ λαμπάδων προπορευομένων αὐτῶν, ἀπερχόμεθα πάντες εἰς τὸν νάρθηκα, κρατοῦντες τὰς λαμπάδας ἠννημένας. Ἐξερχομένων δέ, ψάλλει ὁ ἱερεὺς τὸ Τὴν ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτὴρ ὅπερ ἐπαναλαμβάνουσιν καὶ οἱ χοροί, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς τὸν νάρθηκα. Καὶ ἐν μὲν τῷ ναῷ ἐναπομείνας μόνος ὁ κανδηλάπτης, ἅπτει τὰ κηρία πάντα καὶ τὰς κανδήλας καὶ ποιήσας πυρεῖον καὶ βαλῶν εἰς αὐτὸ θυμίαμα πολύ, τίθησιν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ. Ἐν δὲ τῷ νάρθηκι, προευτρεπισμένου ὄντος τετραποδίου ἔμπροσθεν τῶν βασιλικῶν πυλῶν, οὐσῶν κεκλεισμένων, ἀποτίθησιν ὁ ἱερεὺς ἐπ αὐτοῦ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Καὶ εὐθὺς ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ β ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου καὶ ὁ χορὸς Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Μετὰ ταῦτα ὁ ἱερεὺς

3 3 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ λαβὼν εἰς χεῖρας τὸ θυμιατήριον, καὶ θυμιῶν πρὸ τῶν βασιλικῶν πυλῶν, λέγει Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἡμῶν ἀποκρινομένων τὸ Ἀμήν, ἄρχεται μεγαλοφώνως ψάλλων τὸ τροπάριον Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν Τότε πάντα τὰ σήμαντρα καὶ οἱ κώδωνες σημαίνουσι πάντα ὅμου. Λέγεται δὲ τοῦτο τρὶς ὑπὸ τοῦ ἱερέως, καὶ τρὶς ὑπὸ τῶν χορῶν ἄνευ στίχων. Εἶθ οὕτω ὁ ἱερεὺς θυμιῶν συνάμα ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ λέγει καἱ τοὺς δ στίχους Ἀνασταστήτω ὁ Θεός καὶ τοὺς λοιπούς, ὡς καὶ τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν καθ ἕκαστον δὲ στίχον ὡς καὶ μετὰ τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν ψάλλεται ὁμοίως ὑπὸ τῶν χορῶν τὸ αὐτὸ τροπάριον Χριστὸς ἀνέστη Εἶτα πάλι ὁ ἱερεὺς γεγονωτέρα φωνὴ Χριστὸς ἀνέστη...ὁ δὲ διάκονος ποιεῖ συναπτὴν μεγάλην μεθ ἣν ἐκφωνεῖ ὁ ἱερεὺς Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις Καὶ ἀνοιχθεισῶν τῶν πυλῶν, εἰσοδεύει ὅ,τε ἱερεὺς καὶ ὁ διάκονος προπορευομένων πάλιν τῶν λαμπάδων. Ὁ δὲ προεστὼς ἐφεπόμενος μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἄρχεται τοῦ κανόνος τοῦ Πάσχα Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί Ψάλλονται οἱ μὲν εἱρμοὶ ἀνὰ δύο ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τροπάρια εἰς ιβ μετὰ τοῦ στίχου Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου Κύριε, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν Καὶ μεθ ἑκάστην ᾠδὴν αὖθις ὁ εἱρμὸς αὐτῆς ὡς καταβασία, μεθ ἣν τὸ Χριστὸς ἀνέστη γ καὶ τὸ Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἅπαξ ἀμφότερα εἰς ἦχον α. Εἶτα συναπτὴ μικρὰ ἐνδοθὲν τοῦ βήματος καὶ ἐκφώνησις. Γίνεται δὲ ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ ἡ συναπτὴ αὕτη ἔσωθεν τοῦ βήματος καὶ μετ αὐτὴν ἐκφώνησις, ἐν μὲν τῇ α ᾠδῇ Ὅτι σὸν τὸ κράτος, ἐν μὲν τῇ γ ᾠδῇ Ὅτι σὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν,ἐν τῇ δ ᾠδῇ Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος,ἐν τῇ ε ᾠδῇ Ὅτι ἠγίασται,ἐν τῇ ἕκτῃ ᾠδῇ Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς,ἐν τῇ ζ ᾠδῇ Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου,ἐν τῇ η ᾠδῇ Ὅτι ηὐλόγηται καὶ μετὰ τὴν θ ᾠδὴν Ὅτι σὲ αἰνοῦσι Καὶ ἐν μὲν τῇ ἐνάρξει τοῦ κανόνος θυμιᾷ ὁ ἱερεὺς τὸν ναὸν κατὰ τὴν τάξιν. Ἀπὸ γ ᾠδῆς ἡ ὑπακοὴ Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον χῦμα. Ἀφ ἕκτης, τὸ κοντάκιον Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες καὶ ὁ οἶκος Τὸν πρὸ ἡλίου ἥλιον Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἶτα τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ εὐθὺς τὸ Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι

4 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 4 γ, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου γ, χῦμα. Εἶτα τὰς λοιπὰς ᾠδὰς τοῦ κανόνος. Ἐν τῇ η ἀντὶ τοῦ Δόξα λέγομεν Εὐλογοῦμεν Πατέρα καὶ εἰς τὸ τελευταῖον τὸ Καὶ νῦν μεθ ὃ τὸ Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν ἡ καταβασία Αὕτη ἡ κλητή τὸ Χριστὸς ἀνέστη γ, τὸ Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἅπαξ, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκφώνησις. Μετ αὐτὴν δὲ λέγει ὁ διάκονος Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός καὶ ψάλλομεν τὴν θ ᾠδὴν μετὰ τῶν μεγαλυναρίων αὐτῆς. Εἶτα Ὁ Ἄγγελος ἐβόα καὶ ἡ καταβασία Φωτίζου φωτίζου τὸ Χριστὸς ἀνέστη γ, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἡ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκφώνησις. Εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός ἐκ τρίτου. Μεθ ὃ οἱ αἶνοι οὕτω: ψάλλει ὁ δεξιὸς χορὸς τὸ Πᾶσα πνοή καὶ ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ οἱ δὲ λοιποὶ στίχοι ἀπὸ τοῦ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη καταλιμπάνονται. Καὶ ἀρχόμεθα ἀπὸ τοῦ στίχου Αἰνεῖται αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ ψάλλοντες μεθ ἕνα ἕκαστον τῶν τεσσάρων τελευταίων στίχων ἀνὰ ἐν ἀναστάσιμον στιχηρὸν ἐκ τῶν τεσσάρων ἀναστασίμων τοῦ α ἤχου Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ Ὁ σταυρὸν ὑπομείνας Ὁ τὸν Ἅδην σκυλεύσας Τὴν θεοπρεπῆ σοῦ συγκατάβασιν Εἶτα τὰ δ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες Πάσχα τὸ τερπνόν Δόξα καὶ νῦν Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν λαοί Εἶτα τὸ Χριστὸς ἀ- νέστη ἐκ τρίτου, καὶ ψάλλομεν τοῦτο πολλάκις, ἄχρις οὗ οἱ ἀδελφοὶ ἀσπάσωνται ἀλλήλους ὁ δὲ ἀσπασμὸς γίνεται οὕτω: λαμβάνει ὁ ἱερεὺς τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, καὶ ἵσταται πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ ἁγίου βήματος ὁ δὲ καθηγούμενος (ἐν ταῖς ἱεραῖς μοναῖς) ἐλθών, καὶ ἀσπασάμενος τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, καὶ τὸν ἱερέα, λαμβάνει αὐτὸ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ ἵσταται ἐκ δεξιῶν τοῦ ἱερέως (ἐν ταῖς ἐνορίαις, τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον τίθεται εἰς προευτρεπισμένον τετραπόδιον). Εἶτα οἱ ἀδελφοὶ πάντες, κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, ἀσπάζονται πρῶτον τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, εἶτα τὸν ἱερέα, καὶ τὸν καθηγούμενον, καὶ ἵστανται κακείνοι ἔνθα ἂν τύχωσι καὶ ἀσπάζονται ἀλλήλους. Μετὰ γοῦν τὸν ἀσπασμὸν ἀναγινώσκεται ὁ κατηχητικὸς λόγος τοῦ Χρυσοστόμου, παρὰ τοῦ ἡγουμένου ἢ τοῦ ἐκκλησιάρχου οὐ καθήμεθα δὲ εἰς τὴν τοιαύτην ἀνάγνωσιν, ἀλλ ἱστάμενοι ἐ-

5 5 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ πακροώμεθα πάντες. Λέγει οὖν ὁ ἡγούμενος (ἐν ταῖς ἐνορίαις ὁ προεστώς): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχητικὸς εἰς τὴν ἁγίαν καὶ λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς ἐνδόξου καὶ σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως. Εὐλόγησον δεσπότα, ὁ ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν,καὶ ἄρχεται ὁ ἡγούμενος αναγινώσκων τον λόγον Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος. Ὅταν δὲ ὁ ἡγούμενος φθάσῃ εἰς τὸ Ὁ ᾍδης, φησίν, ἐπικράνθη συναντήσας σοι κάτω, ἀνταπαντῶμεν καὶ ἡμεῖς λέγοντες Ἐπικράνθη, μεθ ἑκάστην τῶν ἓξ φράσεων τῶν περιεχουσῶν τὴν λέξιν Ἐπικράνθη. Ὠσαύτως καὶ κατωτέρω, ὅταν εἴπῃ Ἀ- νέστη Χριστὸς, καὶ σὺ καταβέβλησαι, λέγομεν καὶ ἡμεῖς Ἀνέστη Χριστὸς ἀντιφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς τὴν λέξιν Ἀνέστη, ὑψοῦντες ἅμα ἐν τῷ λέγειν καὶ τὰς λαμπάδας ἡμῶν. Μετὰ δὲ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ λόγου, ψάλλομεν τὸ τροπάριον τοῦ ἁγίου Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός καὶ μετ αὐτὸ ὁ διάκονος τὴν ἐκτενῆ Ἐλέησον ἡμᾶς καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν Ὅτι ἐλεήμων εὐθὺς ὁ διάκονος Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν Ὅτι σὺ εἶ Θεὸς ἐλέους καὶ τὸ Εἰρήνη πᾶσι ὁ διάκονος Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν μυστικῶς, καὶ τὴν ἐκφώνησιν Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν Εἶτα ὁ διάκονος Σοφία, ἡμεῖς τὸ Εὐλόγησον, ὁ ἱερεὺς τὸ Ὁ ὤν εὐλογητός, ὁ προεστὼς Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός ὁ ἱερεὺς Ὑπεραγία θεοτόκε ὁ ἀναγνώστης χῦμα τὸ Φωτίζου φωτίζου Εἶτα ὁ ἱερεὺς Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ ἐλπὶς ἡμῶν δόξα σοι, ὁ ἀναγνώστης χῦμα τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ἅπαξ, Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν, λέγων Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρὼν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν καὶ εἶτα, ἀντὶ τοῦ Δι εὐχῶν, λέγει ὁ ἱερεὺς ἅπαξ τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...ὅλον, ἡμεῖς δὲ ἀντιφωνοῦμεν Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος. Εἴδησις: Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, μέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, αἱ ὧραι, τὰ ἀποδεῖπνα, καὶ τὸ μεσονυκτικὸν λέγονται οὕτω: Μετὰ τὸν εὐλογητόν,

6 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 6 τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ἐκ γ. Εἶτα Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ἐκ τρίτου, ἡ ὑπακοὴ Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον ἅπαξ, τὸ κοντάκιον Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἅπαξ, καὶ τὰ τροπάρια Ἐν τάφῳ σωματικῶς Δόξα Ὡς ζωηφόρος ὡς παραδείσου ὡραιότερος Καὶ νῦν Τό τοῦ Ὑψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα καὶ νῦν Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον πάτερ, καὶ ὁ ἱερεὺς τὸν στίχον Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν Καὶ πάλιν ὁμοίως τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ καὶ τὰ λοιπὰ ἐξ ἀρχῆς. Τρισσεύεται δὲ ἡ τοιαύτη ἀκολουθία ἐν ταῖς ὥραις, καὶ ἐν τοῖς ἀποδείπνοις, καὶ τῷ μεσονυκτικῷ. Καὶ ἐν μὲν τῷ μεσονυκτικῷ καὶ ταῖς ὥραις μετὰ τὸ εἰπεῖν αὐτὴν τρίτον, εὐθὺς μετὰ τὸ Δι εὐχῶν λέγει ὁ ἱερεὺς τὸ Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός καὶ ποιεῖ τὴν μικρὰν ἀπόλυσιν. Ἐν δὲ τῷ ἀποδείπνῳ, μετὰ τὸ τρισσεῦσαι αὐτήν, εὐθὺς μετὰ τὸ Δι εὐχῶν λέγομεν τὴν εὐχὴν Εὐλογητὸς εἶ Δεσπότα παντοκράτορ εἶτα τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ καὶ ἀπόλυσις. Εἰς τὴν Λειτουργίαν Περὶ α ὥραν τῆς ἡμέρας σημαίνει, καὶ ἀντὶ τῆς τριθέκτης λέγομεν τὴν ἀνωτέρω ῥηθεῖσαν ἀκολουθίαν ἐκ τρίτου. Εἶτα λαμβάνει καιρὸν ὡς ἔθος ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ διάκονος καὶ ποιοῦσι τὴν προσκομιδήν. Καὶ ἐξελθὼν ὁ διάκονος λέγει Εὐλόγησον δεσπότα, καὶ ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός Καὶ μετὰ τὸ Ἀμήν, εὐθὺς ὁ ἱερεὺς ψάλλει ἀπὸ τοῦ βήματος τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ καὶ οἱ χοροὶ τὸ αὐτὸ ἐκ τρίτου ἄνευ στίχου εἶτα οἱ χοροὶ τὸ αὐτὸ ἑξάκις, τοῦ ἱερέως λέγοντος τοὺς δ στίχους καὶ τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν Εἶτα πάλιν ὁ ἱερεὺς τὸ Χριστὸς ἀνέστη καὶ τὸ τέλος ὁ χορός. Μεθ ὅ, συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ διακόνου. Καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ψάλλομεν τὰ ἀντίφωνα τοῦ Πάσχα. Εἰς τὸ β ἀντίφωνον: ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρὼν εἰς δὲ τὸ γ τὸ Χριστὸς ἀνέστη μεθ ἕκαστον τῶν δ στίχων. Εἰσοδικὸν Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. Τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ, ἡ ὑπακοὴ Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον Δόξα καὶ νῦν τὸ κοντάκιον Εἰ καὶ

7 7 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ἐν τάφῳ κατῆλθες Ἀντὶ δὲ τοῦ τρισαγίου, τὸ Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Καὶ μετὰ ταῦτα, προκείμενον, ἀπόστολος, ἀλληλουϊάριον καὶ εὐαγγέλιον τοῦ Πάσχα. Καὶ καθεξῆς ἡ θεία λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου. Εἰς τὸ Ἑξαιρέτως τὸ Ὁ Ἄγγελος ἐβόα Φωτίζου φωτίζου Κοινωνικὸν Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. Ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς ψάλλομεν τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἅπαξ. Μετὰ δὲ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ἀντὶ τοῦ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Εὐλογήσω τὸν Κύριον καὶ τοῦ Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου ψάλλομεν μόνον εἰς ἦχον α τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ἐκ γ. Εἶτα ὁ ἱερεὺς Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος Καὶ εὐθὺς Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ ἐλπὶς ἡμῶν δόξα σοι ὁ ἀναγνώστης χῦμα τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἅπαξ, Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Καὶ ὁ ἱερεὺς Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρὼν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν καὶ ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν μεθ ἣν ἀντὶ τοῦ Δι εὐχῶν λέγει τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν χῦμα ὅλον ἡμεῖς ἀντιφωνοῦμεν Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος καὶ οὕτω ἀπολυόμεθα. Εἴδησις: Καθ ὅλην τὴν Διακαινήσιμον ἑβδομάδα ἐν τῇ λειτουργίᾳ, μετὰ τὸ Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός ψάλλεται τὸ Χριστὸς ἀνέστη ιγ, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. Μετὰ δὲ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχὴν ἀντὶ τοῦ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Εὐλογήσω τὸν Κύριον καὶ τοῦ Ὑψώσω σὲ Κύριε ψάλλομεν τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ, εἰς ἦχον α, καὶ εἶτα τό Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ ὄρθρῳ. Ἀπὸ δὲ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μέχρι τῆς Τετάρτης τῆς ἀποδόσεως αὐτοῦ ἐν ἑκάστῃ λειτουργίᾳ ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς ψάλλομεν τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἅπαξ. Ἐν ἑκάστῃ δὲ ἀπολύσει μετὰ τὸ Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, λέγει ὁ ἀναγνώστης χῦμα τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἅπαξ, Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν μετὰ τοῦ Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν ἀντὶ τοῦ Δι εὐχῶν λέγει τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἅπαξ, καὶ ἡμεῖς τὸ Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος. Ἐν δὲ τῇ ἀπολύσει τοῦ ἐσπερινοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου, μετὰ μὲν τὸ Ὁ ὤν εὐλογητός λέγει ὁ προεστὼς τὸ Στερεώσαι μετὰ δὲ τὸ Ὑπεραγία Θεο-

8 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 8 τόκε ὁ ἀναγνώστης ἀντὶ τοῦ Τὴν τιμιωτέραν λέγει τὸ Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ χῦμα. Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἑσπέρας Περὶ δ ὥραν τῆς ἡμέρας σημαίνει καὶ ἀναγινώσκομεν ἀντὶ τῆς θ ὥρας τὴν διαταχθεῖσαν ἀνωτέρω ἀκολουθίαν ἐκ τρίτου. Μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν, ἀλλάσσει ὁ ἱερεὺς πᾶσαν τὴν ἱερατικὴν στολὴν αὐτοῦ, καὶ στὰς κατενώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης μετὰ τοῦ θυμιατοῦ σφραγίζει σταυροειδῶς καὶ ἐκφωνεῖ λέγων Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ ζωοποιῷ Καὶ ἡμῶν ἀποκρινομένων τὸ Ἀμήν, ἄρχεται ὁ ἱερεὺς ψάλλων τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ. Καὶ οἱ χοροὶ τὸ αὐτὸ ἐκ γ ἄνευ στίχου, καὶ εἶτα τὸ αὐτὸ ἑξάκις, τοῦ ἱερέως θυμιῶντος πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ λέγοντος τοὺς δ στίχους καὶ τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν Εἶτα πάλιν ὁ ἱερεὺς τὸ Χριστὸς ἀνέστη καὶ ἡμεῖς τὸ τέλος. Εἶθ οὕτως συναπτὴ ὑπὸ τοῦ διακόνου. Εἶτα ψάλλομεν εἰς ἦχον β τὸ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ Κατευθυνθήτω οἱ δὲ λοιποὶ στίχοι ἀπὸ τοῦ Θοῦ Κύριε, καταλιμπάνονται καὶ ἱστῶμεν στίχους Ϟ ψάλλοντες στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν Σὺν Ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν καὶ ἀνατολικὰ γ Σὲ τὸν σταυρωθέντα καὶ ταφέντα Ἐν τῷ Σταυρῷ σου κατήργησας Ἠνοίγησάν σοι Κύριε Δόξα, τὸ δ ἀνατολικὸν στιχηρὸν Τὸν σωτήριον ὕμνον ᾄδοντες Καὶ νῦν, τὸ δογματικὸν θετοκίον Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου Εἴσοδος μετὰ τοῦ Εὐαγγελίου τὸ Φῶς ἱλαρόν Εἶτα ψάλλομεν τὸ προκείμενον Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ προκείμενον ἐκφωνεῖ ὁ ἱερεὺς Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιον Οὔσης ὀψίας μέχρι τοῦ Οὐ μὴ πιστεύσω,ὑπό τε τοῦ ἱερέως ἐκ τῶν ἁγίων θυρῶν καὶ ὑπὸ τοῦ διακόνου ἐκ τοῦ ἄμβωνος κατὰ περιόδους, ἐκ περιτροπῆς, ἐπαναλβάνοντος τοῦ διακόνου τὰ ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἀναγινωσκόμενα. Εἶτα ἡ ἐκτενὴς Εἴπωμεν πάντες τὸ Κατάξίωσον Κύριε τὸ Πληρώσωμεν τὴν ἐσπερινὴν δέησιν ἡμῶν Μετὰ δὲ τὴν ἐκφώνησιν Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου ψάλλομεν τῆς Ὀκτωήχου τὸ στιχηρὸν ἀναστάσιμον τῶν ἀποστίχων Ἡ ἀνάστασίς σου Χριστὲ

9 9 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Σωτήρ Εἶτα τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα καὶ νῦν Ἀναστάσεως ἡμέρα Τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ. Ὁ ἱερεὺς Σοφία καὶ ἡ ἀπόλυσις. Σημείωσις: Τὰ ἀντίφωνα τοῦ Πάσχα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε ψάλλονται καθ ὅλην τὴν Διακαινήσιμον ἑβδομάδα. Ὠσαύτως δὲ ἐν αὐτῇ ἔν τε τῷ ἐσπερινῷ καὶ τὸ ὄρθρῳ, ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ ζωοποιῷ ἀντὶ τοῦ Εὐλογητὸς ὁ Θεός Καὶ εἰς τὸ κεκραγάριον δὲ καὶ τὸ πασαπνοάριον ψάλλονται μόνο οἱ δύο πρῶτοι στίχοι ἑκάστου, ἤτοι τὸ Κύριε ἐκέραξα καὶ τὸ Κατευθυνθήτω ἐν τῷ πρώτῳ, καὶ τὸ Πᾶσα πνοή καὶ τὸ Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν τῷ δευτέρῳ οἱ δὲ λοιποὶ παραλείπονται καὶ μεταβαίνει ὁ ψάλτης εἰς τοὺς ἐκ τέλους ἀναλογούντας στίχους διὰ τὰ στιχηρά. Ἑτέρα: Οὗτος ὁ τύπος τῆς ἀκολουθίας ὀφείλει τηρεῖσθαι ἐν ὅλῃ τῇ Διακαινησίμῳ ἐβδομάδι, ἔν τε τῷ ἐσπερινῶ, ὄρθρῳ καὶ τῇ λειτουργίᾳ, ἑξαιρουμένου μόνον τοῦ ἐν τῷ ἐσπερινῷ τῆς Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἀναγινωσκομένου εὐαγγελίου, ἐναλλασσομένων, ἐννοεῖται, τῶν στιχηρῶν.

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως

Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Η ακολουθια του γαμου Μεσα στη θ. λειτουργια Σύνθεση προσαρμογή Χαραλάμπους Νεοφύτου, ιερέως Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 2 Ἀκολουθ. Θ. Λειτουργίας καί Γάμου 3 ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΡΩΝ (ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ) Στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐδουλώθην πολίταις ξένοις καὶ εἰς χώραν φθοροποιὸν ἀπεδήµησα, καὶ ἐπλήσθην αἰσχύνης, νῦν δὲ ἐπιστρέφων, κράζω σοι Οἰκτίρµον τό, Ἥµαρτον.

Ἐδουλώθην πολίταις ξένοις καὶ εἰς χώραν φθοροποιὸν ἀπεδήµησα, καὶ ἐπλήσθην αἰσχύνης, νῦν δὲ ἐπιστρέφων, κράζω σοι Οἰκτίρµον τό, Ἥµαρτον. ᾨδὴ ε', Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Ἐδουλώθην πολίταις ξένοις καὶ εἰς χώραν φθοροποιὸν ἀπεδήµησα, καὶ ἐπλήσθην αἰσχύνης, νῦν δὲ ἐπιστρέφων, κράζω σοι Οἰκτίρµον τό, Ἥµαρτον. Τὸν πλοῦτον, ὅν µοι δέδωκας, τῆς χάριτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς ΤΗ Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἤτοι τῇ α' Κυριακῇ μετὰ τὴν τῶν Ἁγίων Πάντων Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν Πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ διαλαμψάντων ἁγίων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (*) Ὁ Προοιμιακός, τὸ α' Κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν

Διαβάστε περισσότερα

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2010 1 2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 14 η Ἰουλίου Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Ἱστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β'. Ὅτε ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ γ Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ὁρισµός. Ὑµνολογία εἶναι τό µάθηµα τό ὁποῖο ἀσχολεῖται µέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα