Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 303/Α/ ) Έχοντες υπ όψει: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 3334/55 «περί µεταφοράς αγαθών επί κοµίστρω, δια φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων αναφεροµένων εις θέµατα της Γενικής ιευθύνσεως Μεταφορών», β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών». 2. Την υπ αριθ. 1364/1981 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας προτάσει των Υπουργών Οικονοµικών, ηµ. Έργων και Συγκοινωνιών, απεφασίσαµεν: Άρθρο 1. Ίδρυσις και Λειτουργία. Οι όροι και αι προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων περιοχών χαρακτηρισθεισών ως τοιούτων δια σχετικών αποφάσεων, ρυθµίζονται υπό των κατωτέρω διατάξεων. Άρθρο 2. Ορισµοί. ια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος ως πρατήρια εν γένει, νοούνται εγκαταστάσεις, µέσω των οποίων, δια των εκάστοτε ισχυόντων µέσων µετρήσεως, και υπό τους όρους του παρόντος, παρέχονται υγρά καύσιµα και ορυκτέλαια, εις οδικά οχήµατα. Άρθρο 3. Κατηγορίαι πρατηρίων. 1. Αναλόγως του είδους των χρησιµοποιουµένων αντλιών παροχής καυσίµου, τα πρατήρια διακρίνονται εις: α) Πρατήρια δια µονίµων αντλιών, ηλεκτρικών ή χειροκινήτων. β) Πρατήρια δια φορητών αντλιών και γ) Πρατήρια δια µονίµων και φορητών αντλιών. 2. Αναλόγως της συνυπάρξεως ή µη ετέρας συναφούς εγκαταστάσεως τα πρατήρια δικαρίνονται εις: α) Πρατήρια απλά, τα χρησιµοποιούµενα µόνον προς ανεφοδιασµόν των οδικών οχηµάτων δια υγρών καυσίµων και

2 β) Πρατήρια σταθµών εξυπηρετήσεως οδικών οχηµάτων, τα διαθέτοντα και εγκαταστάσεις πλύσεως και λιπάνσεως οχηµάτων και άλλως αποκαλούµενα SERVICE STATION. Εν προκειµένω έχουν εφαρµογή και αι διατάξεις αι σχετικαί µε την ίδρυση πλυντηρίων εντός Σταθµών αυτοκινήτων. 3. Αναλόγως της χρήσεώς των, τα πρατήρια διακρίνονται εις: α) Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως, τα χρησιµοποιούµενα δι εξυπηρέτησιν οδικών οχηµάτων, ανηκόντων εις τον υπερ ου η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου και β) Πρατήρια δηµοσίας χρήσεως, τα χρησιµοποιούµενα δι εξυπηρέτησιν οχηµάτων ανηκόντων εις οιονδήποτε. Άρθρον 4. Εφαρµογή. 1. Αι, περί πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, ειδικαί διατάξεις του παρόντος αι αφορώσαι εις τα γεωµετρικά στοιχεία των ακινήτων, δεν εφαρµόζονται προκειµένου περί: α) Νήσων ολικού πραγµατικού πληθυσµού έως πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν. β) Κωµοπόλεων ή χωρίων ή οικισµών ή κατωκηµένων περιοχών υπαγόµενων διοικητικώς εις πόλεις πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις εφαρµογήν έχουν αι διατάξεις αι οποίαι αναφέρονται εις τα γεωµετρικά στοιχεία των λοιπών περιοχών. 2. Ειδικώς προκειµένου περί των κοινοτήτων ή λοιπών κατωκηµένων περιοχών, των περιλαµβανοµένων εντός των αστικών περιοχών Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώριον ακτίνος είκοσι (20) χιλιοµέτρων από πλατείας Οµονοίας, εξαιρουµένης της νήσου Σαλαµίνος και Θεσαλλονίκης ακτίνος δέκα (10) χιλιοµέτρων από του Λευκού Πύργου, εφαρµόζονται αι ειδικαί περί πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 5. Θέσεις. 1. Η ίδρυσις πρατηρίου επιτρέπεται εις θέσεις κειµένας εκτός των περιοχών των περιλαµβανοµένων, υπό των καθορισθεισών, µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος, περιµετρικών ζωνών ή των καθορισθησοµένων τοιούτων βάσει των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος των πόλεων, δι αποφάσεως του οικείου νοµάρχου, δηµοσιευθησοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 2. Η ίδρυσις πρατηρίου εκτός των κατά την προηγούµενην παράγραφον περιµετρικών ζωνών, επιτρέπεται εις µεν τας πόλεις του πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, εφ όσον το πλάτος του οδοστρώµατος της προ αυτών οδού είναι µεγαλύτερον των πέντε (6) µέτρων, εις δε τας λοιπάς περιοχάς µεγαλύτερον των πέντε (5) µέτρων, και εφ όσον η θέσις δεν ευρίσκεται εις απόστασιν µικροτέραν : α) Των τριάκοντα (30) µέτρων από στάσεων λεωφορείων ή ετέρων συγκοινωνιακών µέσων, µη δυναµένων να µετατοπισθούν. Η απόστασις εν τη περιπτώσει ταύτη ή εξόδου του πρατηρίου. Εις περίπτωσιν διαµορφουµένης εσοχής στάσεως η απόστασις µετράται από του πλησιεστέρου προς το πρατήριον άκρον της εσοχής. β) Των είκοσι (20) µέτρων από αποθηκών ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών. Η απόστασις εν τη περιπτώσει ταύτη µετράται µεταξύ του κέντρου της νησίδος των αντλιών ή του φρεατίου

3 των δεξαµενών ή της προβολής του στοµίου του σωλήνος εξαερώσεως και του περιµετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης. γ) Των πεντήκοντα (50) µέτρων από του πλησιέστερου σηµείου του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκοµείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκοµείων, οίκων ευγηρίας, µετρουµένην προς πάσαν κατεύθυνσιν (ακτινικώς) από του κέντρου της (επί της οριζοντίου επιπέδου προβολής) της νησίδος των αντλιών ή του φρεατίου της δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του στοµίου του σωλήνος εξαερώσεως. δ) Των εκατόν (100) µέτρων εις πόλεις πληθυσµού άνω των τριάκοντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων, κατά την τελευταίαν απογραφήν, και των πεντήκοντα (50) µέτρων εις λοιπάς περιοχάς, από ετέρου νοµίµως ιδρυθέντος ή υπό ίδρυσιν πρατηρίου. Η απόσταση αύτη µετράται επί της αυτής πλευράς της οδού και παραλλήλως προς τον άξονα και µεταξύ των πλησιεστέρων σηµείων εισόδου ή εξόδου του υπό ίδρυσιν πρατηρίου. ε) Των εκατό (100) µέτρων από του περιγράµµατος ορατών αρχαιολογικών χώρων. Η απόστασις εν προκειµένω µετράται µεταξύ των πλησιεστέρων σηµείων του ως άνω περιγράµµατος και του περιγράµµατος της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου. Η ίδρυσις πρατηρίου δύναται να επιτραπή και εις µικροτέραν απόστασιν, εφ όσον ήθελεν εγκρίνει ταύτην η Αρχαιολογική Υπηρεσία. 3. Ωσαύτως, η ίδρυσις πρατηρίων επιτρέπεται και: α) Εις θέσεις κειµένας επί καµπυλότητος ή αναστροφής κλίσεως των οδών, εφ όσον υφίστανται ορατότης από αποστάσεως εκατόν (100) µέτρων κατ ευθείαν γραµµήν από του πλησιεστέρου σηµείου της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου. β) Επί των περιγραφουσών πλατείας ή συγκοινωνιακούς κόµβους οδών µικρού κυκλοφοριακού φόρτου. Ως κόµβος νοείται η συµβολή πέντε (5) τουλάχιστον τµηµάτων οδών. Αν ο κόµβος σηµατοδοτήται, το πλησιέστερον, σηµείον εισόδου εξόδου του πρατηρίου από του σηµατοδότου απέχει τριάκοντα (30) µέτρα τουλάχιστον. γ) Εις κτίρια µεθ υπερκειµένων ή υποκειµένων ορόφων ένθα ευρίσκονται βιοτεχνικά ή άλλα εργαστήρια µετά χρήσεως εστίας πυρός, εφ όσον λόγω της κτιριακής συγκροτήσεως της προσόψεως δεν δύνανται ν αποτελέσουν κίνδυνον πυρκαϊάς των εγκαταστάσεων των πρατηρίων. δ) Εις κτίριον ένθα στεγάζεται σταθµός αυτοκινήτων, εφ όσον η είσοδος ή έξοδος του σταθµού και η είσοδος και έξοδος του πρατηρίου δεν ευρίσκονται επί της αυτής πλευράς της οδού. ε) Εις θέσεις ένθα υφίστανται εγκαταστάσεις µετά χρήσεως εστίας φλογός (ως ηλεκτροσυγκόλλησις, οξυγονοκόλλησις, χρήσις ξυλανδθράκων), όταν το κέντρον των αντλιών, τα φρεάτια των δεξαµενών και η προβολή των στοµίων εξαερώσεως απέχουν απόστασιν µεγαλυτέραν των είκοσι (20) µέτρων από της εστίας. Αν αι εστίαι πυρός ευρίσκονται εντός κτίσµατος, η απόστασις αύτη ορίζεται εις δέκα πέντε (15) µέτρα, µετράται δε από το κέντρον των αντλιών, φρεατίων δεξαµενών και της προβολής των στοµίων εξαερώσεως µέχρι των πλησιέστερων σηµείων των ανοιγµάτων αυτού (ως θυρών, παραθύρων). Η προϋπόθεσις αύτη της αποστάσεως των δέκα πέντε (15) µέτρων δεν είναι υποχρεωτική προκειµένου περί εστιών εστιατορίων, κλιβάνων αρτοποιείων και λεβητοστασίων κεντρικών θερµάνσεων εφ όσον αύται εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαµερίσµατος µη έχοντος άµεσον επικοινωνίαν µετά του προ του πρατηρίου χώρου εγκαταστάσεως των αντλιών και δεξαµενών καυσίµων. 4. Επίσης, η ίδρυσις και λειτουργία πρατηρίου επιτρέπεται εφ όσον το κέντρον της νησίδος των αντλιών ή του φρεατίου της δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του στοµίου του σωλήνος εξαεριώσεως ταύτης απέχει προς πάσαν κατεύθυνσιν από του κτιρίου εκπαιδευτηρίου ή κινηµατογράφου απόστασιν τουλάχιστον είκοσι (20) µέτρων. Άρθρο 6.

4 Τεχνικοί όροι ιδρύσεως. Σύνδεσις µετά των οδών. 1. Επιτρέπεται η χορήγησις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίου µετά µονίµων ή φορητών αντλιών καυσίµων, εφ όσον υφίσταται ιδιωτική, προ του πρατηρίου ή όπισθεν τούτου έκτασις, δυνάµενη να χρησιµοποιηθεί ως οδόστρωµα προσπελάσεως και προσωρινής σταθµεύσεως των προς ανεφοδιασµόν αυτοκινήτων. 2. Η δια των εφ εξής ιδρυοµένων πρατηρίων, παροχή καυσίµου εις σταθµεύοντα οχήµατα επί του καταστρώµατος της προ αυτών οδού ή επί του πεζοδροµίου ταύτης, έχει ως συνέπειαν την προσωρινήν ή οριστικήν αφαίρεσιν της αδείας λειτουργίας. 3. Επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία πρατηρίων εφ όσον το κέντρον των αντλιών, τα φρεάτια των δεξαµενών και τα επιστόµια εξαερώσεως απέχουν απόστασιν µεγαλυτέραν των τεσσαράκοντα (40) µέτρων από του άξονος του διαδρόµου δουλείας διελεύσεως εναερίων γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας τάσεως εξήκοντα εξ χιλιάδων (66.000) βόλτ και άνω. 4. Εις τας περιοχάς, εις ας δεν έχουν εφαρµογήν αι περί πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλάδων (5.000) κατοίκων διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία πρατηρίου µετ αντλιών επί πεζοδροµίου δι αποτµήσεως λωρίδος αυτού εις βάρος ενός (1) µέτρου και µήκος οκτώ (8) µέτρων υπό την προϋπόθεσιν ότι το πλάτος του πεζοδροµίου είναι δύο και ήµισυ (2,50) µέτρα τουλάχιστον. 5. Εις περίπτωσιν καθ ην το πλάτος του διαµορφωµένου ή προβλεποµένου πεζοδροµίου είναι εις µέν τας πόλεις πληθυσµού άνω των πέντρ χιλιάδων (5.000) κατοίκων µεγαλύτερον των πέντε (5) µέτρων, εις δε τας λοιπάς περιοχάς µεγαλύτερον των τεσσάρων (4) µέτρων, επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία πρατηρίου δι εσωτερικής αποτµήσεως του πεζοδροµίου δια το πέραν των πέντε (5) ή τεσσάρων (4) µέτρων αντιστοίχως τµήµα του πεζοδροµίου. Η απότµησις του πεζοδροµίου και η εν γένει χρήσις αυτού λαµβάνει χώραν κατόπιν αδείας των αρµοδίων προς τούτο αρχών. 6. Επιφυλασσοµένων των περί ιδιοκτησίας κατ ορόφους διατάξεων, επιτρέπεται η εγκατάστασις πρατηρίου εις ισόγεια διαµερίσµατα πολυκατοικιών εφ όσον ταύτα διαµορφωθούν ως οδοστρώµατα προσπελάσεως και υπό τους κάτωθι περιορισµούς: α) Να µη υφίστανται ανοίγµατα επτρέποντα την δια τούτων κάθοδον ατµών βενζίνης προς τυχόν υφιστάµενον υπόγειον χώρον. β) Να µη υφίστανται ανοίγµατα προς άπαντας τους περιβάλλοντας το πρατήριον χώρους και γ) Να υφίστανται εις το ύψος της οροφής του πρατηρίου µόνιµον προστέγασµα (µαρκίζα) εις το µέγιστον επιτρεπόµενον πλάτος. 7. Η εγκατάστασις και λειτουργία πρατηρίου δι αντλίας πετρελαίου, επιτρέπεται εφεξής, της εγκαταστάσεως ταύτης υποκειµένης εις τας διατάξεις του παρόντος και θεωρουµένης οµοίως ως πρατηρίου. 8. Κυρούνται τα συνοδεύοντα το παρόν σχεδιαγράµµατα διαµορφώσεως πρατηρίων συνταχθέντα ως υποδείγµατα από αριθµόν 1 έως 10, εφαρµοζόµενα ως κάτωθι: α) Μεσαία οικόπεδα. Υποδείγµατα ένα (1) έως τρία (3): ια πρατήρια διαµορφούµενα επί µεσαίων οικοπέδων χαρακτηριζοµένων ως τοιούτων κατά τας διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ). Εις ταύτα αι διαστάσεις ορίζονται ως έπεται: Το µήκος της επί του πεζοδροµίου διαµορφουµένης νησίδος, µετρούµενον επί της ρυµοτοµικής γραµµής, εις εξ (6) µέτρα τουλάχιστον δια πρατήρια εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και πέντε (5) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς, το δε ύψος ταύτης από του καταστρώµατος της οδού, ως τούτο ορίζεται υπό των αρµοδίων υπηρεσιών. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος τέσσαρα (4) έως οκτώ (8) µέτρα. Αι γωνίαι στροφής των εισόδων εξόδων ως προς την οδό δεν υπερβαίνουν τας 45 ο. Η απόστασις του πλησιεστέρου σηµείου της νησίδος των αντλιών και µηχανισµών αέρος και ύδατος από της ρυµοτοµικής γραµµής και από του κρασπέδου του πεζοδροµίου του κτιρίου, εις περίπτωσιν διπλής προσπελάσεως εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου τρία και ήµσιυ (3,50) µέτρα

5 τουλάχιστον. Η απόστασις των αντλιών από του µέσου της εισόδου εξόδου επί της ρυµοτοµικής γραµµής πέντε (5) µέτρα τουλάχιστον δια πρατήρια εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσαρα (4) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς. β) Γωνιακά Οικόπεδα: αα) Υποδείγµατα τέσσαρα (4) και πέντε (5): ια πρατήρια διαµορφούµενα επί γωνιακών οικοπέδων. Εις ταύτα αι διαστάσεις ορίζονται ως έπεται: Το µήκος της διαµορφούµενης νησίδος επί εκατέρας των οδών, επί µέν της ρυµοτοµικής γραµµής είναι πέντε (5) µέτρα τουλάχιστον δια τας περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσαρα (4) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς, επί δε της κρασπεδικής γραµµής επτά (7) µέτρα τουλάχιστον ή πέντε (5) µέτρα αντιστοίχως. Το ύψος της νησίδος, ως τούτο ορίζεται υπό των αρµοδίων υπηρεσιών. Το εγκαρσίωςς προς τον άξονα εισόδου εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος τέσσαρα (4) έως οκτώ (8) µέτρα (4-8). Αι γωνίαι στροφής των εισόδων εξόδων ως προς την οδόν δεν υπερβαίνουν τας τεσσαράκοντα πέντε µοίρας (45 Ο ). Η απόστασις των αντλιών από του µέσου της εισόδου εξόδου επί της ρυµοτοµικής γραµµής πέντε (5) µέτρα τουλάχιστον διας τας περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσµού άνω των κατοίκων και τέσσερα (4) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς. Η απόστασις του πλησιεστέρου σηµείου της νησίδος των αντλιών ή µηχανισµών αέρος και ύδατος από της νοητής γραµµής, της συνδεούσης τα πλησιέστερα προς την γωνίαν σηµεία επί των ρυµοτοµικών γραµµών εισόδου εξόδου και από του κρασπέδου του πεζοδροµίου του κτιρίου εις περίπτωσιν διπλής προσπελάσεως εντός της κυρίας εκτάσεως πρατηρίου τρία (3) µέτρα τουλάχιστον. ββ) Υπόδειγµα έξ (6): Εις το υπόδειγµα τούτο το µήκος της νησίδος του πεζοδροµίου του παραλλήλου προς την τοιαύτην των αντλιών, επί µεν της ρυµοτοµικής γραµµής είναι δέκα (10) µέτρα τουλάχιστον δια τας περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και οκτώ (8) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς,πεί δε της κρασπεδικής γραµµής δώδεκα (12) µέτρα τουλάχιστον ή εννέα (9) µέτρα αντιστοίχως. Το εγκαρσίως προς τον άξον της εισόδου εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος τέσσαρα (4) έως οκτώ (8) µέτρα (4-8). Η απόστασις των αντλιών από του µέσου της εισόδου εξόδου επί της ρυµοτοµικής γραµµής εξ (6) µέτρα τουλάχιστον δια τας περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε (5.000) κατοίκων και πέντε (5) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς. Η απόστασις του πλησιεστέρου σηµείου της νησίδος των αντλιών ή µηχανισµών αέρος και ύδατος από των ρυµοτοµικών γραµµών και από του κρασπέδου του πεζοδροµίου του κτιρίου του πρατηρίου τρία και ήµισυ (3,50) µέτρα τουλάχιστον. γγ) Υπόδειγµα επτά (7): Εις το υπόδειγµα τούτο το µήκος της νησίδος του πεζοδροµίου του παραλλήλου προς την νησίδα των αντλιών επί µεν της ρυµοτοµικής γραµµής είναι δέκα (10) µέτρα τουλάχιστον δια τας περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και οκτώ (8) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς, επί δε της κρασπεδικής γραµµής δώδεκα (12) µέτρα τουλάχιστον ή εννέα (9) αντιστοίχως. Το εγκαρσίως προς τον άξονα της εισόδου πλάτος του οδοστρώµατος τέσσαρα (4) έως οκτώ (8) µέτρα (4-8µ.) της δε εξόδου εξ (6) έως οκτώ (8) µέτρα (6-8µ.). Η απόστασις των αντλιών από του µέσου της εισόδου εξόδου επί της ρυµοτοµικής γραµµής πέντε και ήµισυ (5,50) µέτρα τουλάχιστον δια τας περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσαρα και ήµισυ (4,50) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς. Η απόστασις του πλησιεστέρου σηµείου της νησίδος των αντλιών ή των µηχανισµών αέρος και ύδατος από της νοητής γραµµής της συνδεούσης τα πλησιέστερα προς την γωνίαν σηµεία των ρυµοτοµικών γραµµών της εισόδου εξόδου και από του κρασπέδου του πεζοδροµίου του κτιρίου του πρατηρίου εις περίπτωσιν διπλής προσπελάσεως τρία (3) µέτρα και τρία και ήµισυ (3,50) µέτρα τουλάχιστον αντιστοίχως. γ) Υπόδειγµα οκτώ (8): ια πρατήρια λοιπών περιοχών (δια πόλεις πληθυσµού κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων), διαµορφούµενα επί πεζοδροµίων, εφ όσον το πλάτος του πεζοδροµίου είναι τουλάχιστον δύο και ήµισυ (2,50) µ. το δε πλάτος του οδοστρώµατος είναι τουλάχιστον πέντε (5) µέτρα. Εις τούτο αι διαστάσεις ορίζονται ως έπεται: Το µήκος της νέας

6 δι αποτµήσεως έµπροσθεν του πρατηρίου διαµορφούµενης κρασπεδικής γραµµής οκτώ (8) µέτρα τουλάχιστον. Αι γωνίαι στροφής της αποτµήσεως τεσσαράκοντα πέντε (45 Ο ) µοίραι. Το βάθος της αποτµήσεως επί του πεζοδροµίου εν (1) µέτρον τουλάχιστον. δ) Υπόδειγµα εννέα (9): ια πρατήρια διαµορφούµενα δι εσωτερικής αποτµήσεως πεζοδροµίου και εφ όσον το πλάτος του πεζοδροµίου εις µεν τας πόλεις πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων είναι ίσον ή µεγαλύτερον των πέντε (5) µέτρων, εις δε τας λοιπάς περιοχάς ίσον ή µεγαλύτερον των τεσσάρων (4) µέτρων το δε πλάτος του οδοστρώµατος είναι τουλάχιστον εξ (6) µέτρα και πέντε (5) µέτρα αντιστοίχως. Εις τα πρατήρια ταύτα αι διαστάσεις ορίζονται ως έπεται: Το µήκος της άνω βάσεως της επί του πεζοδροµίου, διαµορφούµενης τραπεζοειδούς νησίδος µετρούµενον επί της παραλλήλου προς το κράσπεδον του πεζοδροµίου της οδού γραµµής απεχούσης (της παραλλήλου) από του κρασπέδου απόστασιν δια µεν τας πόλεις πληθυσµού άνω των πέντε (5.000) κατοίκων τουλάχιστον πέντε (5) µέτρα δια δε τας λοιπάς περιοχάς τέσσαρα (4) µέτρα, είναι εξ (6) µέτρα τουλάχισοτν δια πρατήρια εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και πέντε (5) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς, το δε ύψος ταύτης από του καταστρώµατος της οδού, ως τούτο ορίζεται υπό των αρµοδίων υπηρεσιών. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος τέσσαρα (4) µέτρα έως οκτώ (8) µέτρα. Αι γωνίαι στροφής των εισόδων εξόδων ως προς την οδόν δεν υπερβαίνουν τας 45 Ο. Η απόστασις του πλησιέστερου σηµείου της νησίδος των αντλιών ή µηχανισµών αέρος και ύδατος από της µικράς βάσεως της τραπεζοειδούς νησίδος και από του κρασπέδου του πεζοδροµίου του κτηρίου του πρατηρίου εις περίπτωσιν διπλής προσπελάσεως εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου τρία και ήµισυ (3,50) µέτρα τουλάχιστον. Η απόστασις των αντλιών από του µέσου εισόδου εξόδου επί της παραλλήλου προς το κράσπεδον γραµµής, ήτις ορίζεται κατ επέκτασιν της µικράς πλευράς της τραπεζοειδούς νησίδος πέντε (5) µέτρα τουλάχιστον δια πρατήρια εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσαρα (4) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς. ε) Υπόδειγµα δέκα (10): Καθορίζονται ως έπεται ελάχιστοι αποστάσεις µη γωνιακών πρατηρίων από διασταυρώσεων οδών : αα) ια τας περιπτώσεις εφαρµογής των σχεδιαγραµµάτων ένα (1), δύο (2), τρία (3) και εννέα (9): Η απόστασις µεταξύ του πλησιέστερου προς την διασταύρωσιν σηµείου της εισόδου ή εξόδου, κειµένου επί της ρυµοτοµικής γραµµής, από του σηµείου τοµής των ρυµοτοµικών γραµµών, ορίζεται πέντε (5) µέτρα, δια τα πρατήρια εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσαρα (4) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς. Η απόστασις του πλησιεστέρου σηµείου προς διασταύρωσιν της εισόδου ή εξόδου κειµένου επί της κρασπεδικής γραµµής από του σηµείου τοµής της ρυµοτοµικής γραµµής και της αντιθέτου κρασπεδικής τοιαύτης, ορίζεται εις τέσσερα (4) µέτρα τουλάχιστον δια τας περιπτώσεις πρατηρίων εντός πόλεων πληθυσµού άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τρία (3) µέτρα δια τας λοιπάς περιοχάς. ββ) ια την εφαρµογήν του σχεδιαγράµµατος οκτώ (8) ορίζεται ελαχίστη απόστασις του σηµείου τοµής της ρυµοτοµικής γραµµής και κρασπεδικής τοιαύτης από του πλησιεστέρου σηµείου αποτµήσεως επί της κρασπεδικής γραµµής τρία (3) µέτρα. γγ) Εις περιπτώσεις καθ ας η παράπλευρος οδός τυγχάνει αδιαµόρφωτος δύνατια να εφαρµόζωνται αναλόγως τα υποδείγµατα ένα (1), δύο (2), τρία (3), και οκτώ (8). Μετά την διάνοιξιν της οδού υποχρεωτική καθίστααι η διαµόρρωσις του πρατηρίου µε τας ελαχίστας αποστάσεις ΙΙ και ΙΙ του υποδείγµατος δέκα (10). 9. Εξ των εν τοις ως άνω σχεδίοις εµφαινοµένων, η θέσις του κτιρίου του πρατηρίου ως και η θέσις και ο αριθµός των δυνάµενων επί της διατιθεµένης κυρίας εκτάσεως (οριζοµένης υπό των σηµείων Α, Β, Γ και ) να τοποθετηθούν νησίδων αντλιών καυσίµων είναι ενδεικτικοί. Αι νησίδαι δεν δύνανται να εγκαθίστανται προ καταστηµάτων µη συναφών προς το πρατήριον, Εις περιπτώσεις καθ ας ολόκληρος η έκτασις διατίθεται δια την χρήσιν του πρατηρίου (υποδείγµατα 3 και 6) απαραιτήτως υφίσταται πέριξ του κτιρίου του πρατηρίου πεζοδροµίου πλάτους εβδοµήντα πέντε εκατοστών του µέτρου (0,75 µ.) τουλάχιστον. Η κλίσις του δαπέδου σταθµεύσεως των ανεφοδιαζοµένων δια καυσίµων αυτοκινήτων, προς πάσαν κατεύθυνσιν, δεν υπερβαίνει το επτά τοις εκατόν (7%).

7 10. Εις περίπτωσιν πολυγωνικών διαµπερών κ.λ.π. οικοπέδων προοριζοµένων δι ίδρυσιν πρατηρίων, εφ ων καθίσταται ανέφικτος η ακριβής εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων είναι δυνατή η διαµόρφωσις των προσπελάσεων και των χώρων σταθµεύσεως των πρατηρίων δια συνδυασµού των εγκεκριµένων υπό του παρόντος σχεδιαγραµµάτων τηρουµένων των ελαχίστων αποστάσεων. 11. Εις περιπτώσεις καθ ας εις προτεινοµένας δι ίδρυσιν πρατηρίων θέσεις υφίστανται ή προβλέπονται υποχρεωτικαί επί των προσόψεων ακινήτων παρόδιοι στοαί εφαρµόζονται τα αυτά υποδείγµατα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 10 λαµβανοµένης ως οικοδοµικής γραµµής της διαχωριστικής γραµµής του υπό την στοάν δηµοσίου χώρου και του ιδιωτικού τοιούτου. 12. Εάν εις προτεινοµένας δι ίδρυσιν πρατηρίων θέσεις δεν έχουν διαµορφωθεί εισέτι πεζοδρόµια ούτε και ορίζεται το πλάτος αυτών, τούτου βεβαιουµένου υπό της αρµοδίας αρχής δια την διαµόρφωσιν του πρατηρίου, εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα, ως ταύτα προκύπτουν µε πλάτος πεζοδροµίου µηδενικόν. Εις περιπτώσεις δε καθ ας δεν είναι σαφώς καθωρισµένη ή ρυµοτοµική γραµµή, αύτη δέον όπως καθορίζηται κατά τας κειµένας διατάξεις υπό της πολεοδοµικής αρχής. 13. Μετατόπισις αντλιών ή δεξαµενών λειτουργούντος πρατηρίου επιτρέπεται µόνον κατόπιν εγκρίσεως της αρµοδίας υπηρεσίας, εκδιδοµένης άνευ ετέρας διαδικασίας τη υποβολή των εν άρθρω 17 παρ. 4 περίπτ. α β γ και δ δικαιολογητικών. ια την αντικατάστασιν των αντλιών ή δεξαµενών εις την αυτήν θέσιν δεν απαιτείται έγκρισις της υπηρεσίας εάν αι τοποθετούµεναι αντλίαι ή δεξαµεναί πληρούν τους όρους του παρόντος. 14. Εις γωνιακά πρατήρια (υποδείγµατα 4, 5, 6 και 7) επιβάλλεται κατά την κρίσιν της υπηρεσίας, αναλόγως των συνθηκών της περιοχής η κατασκευή τοίχου (στηθαίον) ύψους τουλάχιστον 50 cm επί της ρυµοτοµικής ή οικοδοµικής γραµµής και καθ όλον το µήκος των υπό στοιχεία Ζ διαστάσεων.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Άρθρο 7. Είσοδος Έξοδος. 1. Το οδόστρωµα προσπελάσεως (είσοδος έξοδος και επιφάνεια σταθµεύσεως προ της νησίδος) επιστρώνεται δι ασφαλτοστρώσεως ή ετέρας αντιολισθητικής επιστρώσεως. 2. Ο υποβιβασµός της κατά τας εισόδους εξόδους στάθµης του πεζοδροµίου συντελείται κατόπιν αδείας της αρµοδίας αρχής καθοριζούσης το βάθος του υποβιβασµού, σαφώς διακρινοµένου και οµαλώς κατά τας ακραίας θέσεις επιτυγχανοµένου. 3. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος κυµαίνεται µεταξύ τεσσάρων (4) και οκτώ (8) µέτρων. 4. Το οδόστρωµα προσπελάσεως παρουσιάζει τας καταλλήλους κλίσεις αίτινες µέσω ειδικών οχετών επιτρέπουν την απαγωγήν των οµβρίων υδάτων. Άρθρο 8. Νησίς αντλιών 1. Υποχρεωτική καθίσταται η επί νησίδων τοποθέτησις των αντλιών. Οι συναφείς προς παροχήν ύδατος και αέρος µηχανισµοί ή εγκαταστάσεις τοποθετώνται είτε επί των αυτών µετά των αντλιών νησίδων, είτε επί ετέρων τοιούτων. 2. Το ελάχιστον επιτρεπόµενον πλάτος της νησίδος είναι ένα (1) µέτρον το µέγιστον από του οδοδστρώµατος σταθµεύσεως ύψος ταύτης δέκα πέντε εκατοστά του µέτρου (0,15 µ.)το δε µήκος ταύτης δύναται να ποικίλη αναλόγως προς καλυτέραν εξυπηρέτησιν. 3. Η θέσις και η διάταξις των νησίδων ρυθµίζεται αναλόγως και επί σκοπώ της καλυτέρας εξυπηρετήσεως της εγκαταστάσεως από λειτουργικής απόψεως, είναι δε αύτη σύµφωνος µε τας διατάξεις του ΓΟΚ και του από 21 Αυγούστου 1975 Π. /τος «περί της τοποθετήσεως δεξαµενών υγρών καυσίµων κλπ. υπό τας παροδίους στοάς και προκήπια ΦΕΚ 206/ / Επί της νησίδος είναι δυνατή η ύπαρξις των καλυµµάτων των φρεατίων επιθεωρήσεως των υπογείων δεξαµενών καυσίµων. 5. Η νησίς των αντλιών δύναται να καλύπτεται δια στεγάστρου αναλόγου εµφανίσεως και κατόπιν αδείας της αρµοδίας υπηρεσίας της Πολεοδοµίας. 6. Η επίστρωσις των νησίδων είναι αντιολισθητική. Άρθρον 9. Κτίριον. 1. Το κτίσµα ή διαµέρισµα του πρατηρίου έχει εσωτερικήν ωφέλιµον επιφάνειαν δέκα τετραγωνικά µέτρα (10 τ.µ.) τουλάχιστον, µη εξεταζοµένου του πλάτους της προσόψεως. Η επιφάνεια αύτη δύναται να µειωθή εφ όσον υφίσταται αντίστοιχος αναπλήρωσίς της υπό ετέρου χώρου εξυπηρετούντος το πρατήριον δια της εν αυτώ εναποθηκεύσεως ελαίων, τιλµάτων και συναφών προς τους σκοπούς του πρατηρίου ειδών. 2. Το κτίριον του πρατηρίου χρησιµοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείον και ως κατάστηαµ δια την πώλησιν ορυκτελαίων και συναφών προς τα αυτοκίνητα και την οδήγησιν αυτών ειδών, απαγορευοµένης της χρήσεως τούτου ως καταστήµατος πωλήσεως άλλων ειδών, επί ποινή προσωρινής ή οριστικής αφαιρέσεως της αδείας λειτουργίας του πρατηρίου. Απαγορεύεται ή µέσω θύρας ή ετέρου ανοίγµατος επικοινωνία του διαµερίσµατος του πρατηρίου προς ετέρους χώρους µη εξυπηρετούντος αυτήν ταύτην την εγκατάστασιν και τον σκοπόν αυτού. 3. Η θέσις του κτιρίου είναι τοιαύτη ώστε να εξυπηρετείται πλήρως ο σκοπός της εγκαταστάσεως παραλλήλως δε να µη υφίσταται αύτη από του ΓΟΚ ή συναφών εν ισχύϊ διατάξεων.

19 4. Τα κτίρια των πρατηρίων υγρών καυσίµων πληρούν γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδοµικών κανονισµών προβλεποµένους τεχνικούς όρους, η δε αρχιτεκτονική εµφάνισις αυτών είναι άρτια και σύµφωνος προς το περιβάλλον. Τα κτίρια ταύτα έχουν οροφήν, δάπεδα και τοιχοποιίαν εξ υλικού ακαύστου απαγορευοµένης της υπάρξεως διαχωρισµάτων ξυλίνης κατασκευής. Εις τα κτίρια των πρατηρίων υφίστανται ανοίγµατα δια τον επαρκή αερισµόν του χώρου αυτών. Είναι δυνατή η χρήσις µεταλλικών περιπτέρων αρτίας κατασκευής και εµφανίσεως προς εγκατάστασιν πρατηρίου. 5. Εν τω πρατηρίω υφίσταται ειδικόν διαµέρισµα υγιεινής περιλαµβάνον αποχωρητήριον και νιπτήρας, του αριθµού τούτων εξαρτωµένου εκ του µεγέθους της εγκαταστάσεως. 6. Η ηλεκτρική εγκατάστασις του κτιρίου του πρατηρίου είναι εξ ολοκλήρου στεγανή σύµφωνος δε προς τους εν ισχύϊ κανονισµούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εντός του πρατηρίου υφίσταται κιβώτιον φαρµάκων πρώτων βοηθειών. Άρθρον 10. Υπόγειαι δεξαµεναί καυσίµων. 1. Αι εξυπηρετούσαι την εγκατάστασιν υπόγειοι δεξαµεναί εναποθηκεύσεως καυσίµων και τα µετ αυτών συνδεόµενα στοιχεία πληρούν τους κάτωθι όρους : α) Εις ό,τι αφορά τας λεπτοµερείας κατασκευής των ως άνω δεξαµενών τηρώνται τα ακόλουθα: αα) Αύται είναι σιδηραί κυκλικής ή ελλειπτικής διατοµής απαγορευοµένης της χρήσεως δεξαµενών εξ επιπέδων τοιχωµάτων της υποχρεώσεως ταύτης µη απαραιτήτου δια την προσαρµογήν λειτουργούντος πρατηρίου προς της εκδόσεως του Α.Ν. 77/67 «περί άρσεως απαγορεύσεως χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεις αντλιών διαθέσεως υγρών καυσίµων και πρατηρίων και εις σταθµούς αυτοκινήτων». ββ) Άπαντα τα στοιχεία αυτών εν γένει συνδέονται προς άλληλα µέσω ηλεκτροσυγκολλήσεως συντελουµένης συµφώνως προς τους κανόνας της τέχνης, απαγορευοµένης της χρήσεως των δι ηλώσεων δεξαµενών. Το µόνιµον κάλυµµα της ανθρωποθυρίδος προσαρµόζεται µέσω κοχλιών, ώστε να είναι ευχερής η αποσυναρµολόγησις, προς επιθεώρησιν ταύτης. γγ) Το ελάχιστον πάχος των σιδηρών τοιχωµάτων ορίζεται αναλόγως της διαµέτρου ως κάτωθι: ιάµετρος (χιλιοστά) Πάχος (χιλιοστά) Μέχρι δδ) Αι δεξαµεναί φέρουν πινακίδιον προσαρµοζόµενον επί του µονίµου καλύµµατος τούτων, εις ο αναγράφηται το εργοστάσιον κατασκευής, το έτος κατασκευής, αι διαστάσεις και η χωρητικότης αυτών. εε) Αύται επαλείφονται εξωτερικώς δι αντιδιαβρωτικού υλικού ή περιβάλλονται δι αδιαβρόχου µανδύα εµπεποτισµένου αναλόγως εντός αντιδιαβρωτικού υλικού προς προστασίαν των εκ των κινδύνων οξειδώσεως. β) Εις ότι αφορά τα στοιχεία των σωληνώσεων των εξυπηρετουσών τας δεξαµενάς τηρώνται τα ακόλουθα:

20 αα) Άπαντες οι µετά της δεξαµενής συνδεόµενοι σωλήνες είναι γαλβανισµένοι απαγορευοµένης της χρήσεως µαύρων σωλήνων, οίτινες είναι επιρρεπείς εις οξειδώσεις. ββ) Τα χρησιµοποιούµενα ως στοιχεία συνδέσεως των σωλήνων εξαρτήµατα είναι καλής κατασκευής και αρίστης ποιότητος, απαγορευοµένης της χρήσεως τούτων φερόντων πόρους. γγ) Τα πώµατα των σωλήνων πληρώσεως και µετρήσεως στάθµης είναι κατασκευασµένα εξ ορειχάλκου ή εξ αλουµινίου ή ετέρου αναλόγων ιδιοτήτων υλικού, ώστε να µη είναι δυνατή η πρόκλησις σπινθηρισµού εκ τυχόν κρούσεως αυτών µετ άλλων σιδηρών στοιχείων και να µη υπόκεινται εις διαβρώσεις συνεπεία επιδράσεως των στοιχείων του καυσίµου. δδ) Τα πώµατα ταύτα, κοχλιούνται επί των αντιστοίχων σωλήνων µέσω κλειδός ή προσαρµόζονται αεροστεγώς επί τούτων µέσω µηχανισµού ταχείας συνδέσεως, απαγορευοµένης της κρούσεως δια σφύρας δια την τοποθέτησιν ή αφαίρεσίν του. γ) Ως προς την τοποθέτησιν των δεξαµενών τηρώνται τ ακόλουθα: αα) Αι εξυπηρετούσαι τας αντλίας του πρατηρίου δεξαµεναί τοποθετούνται υπογείως εντός του εδάφους και εις βάθος τοιούτον ώστε το ανώτερον σηµείον του καλύµµατος του στοµίου των να κείται τουλάχιστον πεντήκοντα εκατοστά του µέτρου (0,50 µ.) υπό την επιφάνειαν του άνωθεν ταύτης καταστρώµατος. ββ) Αύτη τοποθετείται εξ ολοκλήρου εντός ετέρας δεξαµενής εκ σκυροδέµατος ανοικτής άνωθεν και εδραζοµένης επί ξηρολιθοδοµής πάχους τουλάχιστον τεσσαράκοντα εκατοστά του µέτρου (0,40 µ.) του εδράνου τούτου µη απαιτουµένου εφ όσον ο πυθµήν της δεξαµενής κατασκευάζεται εκ σκυροδέµατος ωπλισµένου, δι αναλόγου σιδηράς εσχάρας. Αι πλευραί της εκ σκυροδέµατος δεξαµενής ταύτης έχουν πάχος τουλάχιστον είκοσι εκατοστά του µέτρου (0,20 µ.) ή δέκα πέντε εκατοστά του µέτρου (0,15 µ.) εις περίπτωσιν κατασκευής εκ σκυροδέµατος ανωτέρας αντοχής. Επί του πυθµένος ταύτης δύναται να υπάρχουν τέσσαρες οπαί διαµέτρου τριάκοντα εκατοστά του µέτρου (0,30 µ.). Η προς την οικοδοµικήν γραµµήν του κτιρίου της εγκαταστάσεως εξωτερική παρειά της εκ σκυροδέµατος δεξαµενής απέχει τουλάχιστον ένα (1) µέτρον ή πεντήκοντα εκατοστά του µέτρου (0,50 µ.) αναλόγως της υπάρξεως ή µη υπογείου αντιστοίχως υπό το πρατήριον δια τας περιπτώσεις µόνον κτιρίων µε θεµέλια εκ λιθοδοµής. γγ) Ο µεταξύ των παρειών της εκ σκυροδέµατος δεξαµενής και της σιδηράς τοιαύτης ελεύθερος χώρος πλάτους τουλάχιστον δέκα εκατοστών του µέτρου (0,10 µ.) πληρούνται δια ξηράς άµµου ο δε άνωθεν της δεξαµενής χώρος µέχρι της επιφανείας του εδάφους δια χωµάτων επαρκώς συµπιεζοµένων εν συνεχεία δε καλυπτοµένων δια πλακός εκ σκυροκονιάµατος πάχους δέκα πέντε εκατοστών του µέτρου (0,15 µ.) µέχρι της τελικής επιφανείας. Εις περιπτώσεις καθ ας είναι δυνατή η διέλευσις οχηµάτων άνωθεν της δεξαµενής η εκ σκυροδέµατος δεξαµενή καλύπτεται µόνον δια πλακός εξ οµοίου υλικού ωπλισµένης και υπολογιζοµένης εις φόρτισιν µε συγκεντρωµένον φορτίον δέκα πέντε (15) τόννων τουλάχιστον. δδ) Αι πλευραί της εκ σκυροδέµατος δεξαµενής και του φρεατίου αυτής (εξωτερικώς) δέον να απέχουν των εντός του εδάφους σωλήνων αερίου ύδατος, αποχετεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων, κλπ. τουλάχιστον είκοσι εκατοστών του µέτρου (0,20 µ.) µη επιτρεποµένης της µεταθέσεως τούτων ει µη µόνον υπό της αρµοδίας Εταιρείας. εε) Άνωθεν των δεξαµενών τούτων κατασκευάζεται φρεάτιον εκ σκυροδέµατος εντός του οποίου περικλείονται το στόµιον πληρώσεως και τα λοιπά εξαρτήµατα της θυρίδος επιθεωρήσεως της σιδηράς δεξαµενής και το οποίον καλύπτεται δια διπλών σιδηρών ή χυτοσιδηρών καλυµµάτων απεχόντων αλλήλων δέκα εκατοστών του µέτρου (0,10 µ.) του εξωτερικού κατασκευής τοιαύτης ώστε να υποδέχεται το βάρος ύπερθεν διερχοµένων οχηµάτων, του δε ετέρου (εσωτερικού) ασφαλιζοµένου δια κλείθρου ασφαλείας. στστ) Η σιδηρά δεξαµενή εδράζεται επί δύο βάθρων εκ µπετόν κατασκευαζοµένων επί του πυθµένος της εκ µπετόν δεξαµενής πάχους τουλάχιστον τριάκοντα εκατοστών του µέτρου (0,30 µ.) εκάστου ωπλισµένων αναλόγως προς παραλαβήν του αναλογούντος εκ της πλήρους δεξαµενής φορτίου. ζζ) Απαγορεύεται η εγκατάστασις υπογείου δεξαµενής εντός του κτιρίου πρατηρίου ταύτης επιτρεποµένης µόνον εις ακάλυπτον χώρον ή κάτωθεν πεζοδροµίου συµφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις του ΓΟΚ ή υπό την επιφάνεια υφισταµένων προκηπίων (πρασιών)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 464/70

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 464/70 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 464/70 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή ή εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 465/70

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 465/70 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 465/70 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκηµένων εν γένει περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων Π.. 1224 της 29.9/15.10.81: Περί όρων και προϋποθέσεων Ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81)

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 269/81 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 455/76 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Β.. 465 της 25.6/9.7.1970

Β.. 465 της 25.6/9.7.1970 Β.. 465 της 25.6/9.7.1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκηµένων εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων ϖρατηρίων» Εισηγητής: Καρανάσιος Παναγιώτης ιϖλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνικός Σύµβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α )

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Σελίδα 1 από 32 Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61- ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΟΣΤEΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τεχνική υπηρεσία του ήµου συνέταξε τη µελέτη αυτή για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ ΜΕΧΡΙ ΕΞΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / 25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΑ ] 1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.1 Να είναι σχήµατος τετραγώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/2-3-81. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ 16-8-23 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο 13-3-81]

ΠΔ/2-3-81. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ 16-8-23 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο 13-3-81] ΠΔ/2-3-81. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ 16-8-23 (ΦΕΚ-138/Δ/13-3-81). [ ΙΣΧΥΕΙ απο 13-3-81] "Περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-8-23 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. 71287/6443/31.12.2014 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10):

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): 1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): α) Από 51 έως 75μg/m 3 : αα) ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα