Windows και Διαδίκτυο. ΜΔΕ Διδακτική τησ Βιολογίασ & Νέεσ Τεχνολογίεσ Ανδρέασ Αθαναςόπουλοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Windows και Διαδίκτυο. ΜΔΕ Διδακτική τησ Βιολογίασ & Νέεσ Τεχνολογίεσ Ανδρέασ Αθαναςόπουλοσ"

Transcript

1 Windows και Διαδίκτυο ΜΔΕ Διδακτική τησ Βιολογίασ & Νέεσ Τεχνολογίεσ Ανδρέασ Αθαναςόπουλοσ

2 (Malicious software) 2

3 Χρήςη πόρων του ΗΥ (ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ) για παράνομεσ ενέργειεσ Επιθέςεισ ςε Server (DoS attack) Παραβίαςη κωδικών Αλίευςη δεδομένων (κωδικών, διευθύνςεων , αριθμών πιςτωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριαςμών) Διαςκέδαςη. 3

4 Επιθέςεισ από το (δια)δίκτυο με εκμετάλλευςη κενών αςφαλείασ του ΛΣ ή εγκατεςτημένων προγραμμάτων Πρόςθετα και εκτελέςιμα ςε παραποιημένεσ ιςτοςελίδεσ Είςοδοσ με ςυνημμένα ςε Είςοδοσ μέςω μονάδων μνήμησ (διςκέτεσ, CD/DVD, USB stick). 4

5 Είναι ενςωματωμένοσ ςτον κώδικα άλλου λογιςμικού Ενεργοποιείται από κάποιο γεγονόσ (trigger) Εκτελεί το έργο του Αναπαράγεται (μέςω φορέα) Είδη: macro, bootsector, program, polymorphic, stealth, parasitic, armored, multipartite. 5

6 Αυτοτελέσ πρόγραμμα (Δεν είναι ενςωματωμένοσ ςτον κώδικα άλλου) Αυτοαναπαράγεται Χρηςιμοποιεί κενά αςφαλείασ ή Κερκόπορτεσ (Backdoors) για να «μολύνει» κάποιο ςύςτημα. 7

7 Εμφανίζεται ωσ χρήςιμο πρόγραμμα, αλλά (παράλληλα ή αποκλειςτικά) εκτελεί το ανεπιθύμητο έργο του (αλλαγή ρυθμίςεων αςφαλείασ του προςβεβλημένου ΗΥ) Επικοινωνεί με τον δημιουργό ή αποςτολέα του Δεν αυτοαναπαράγεται Ο προςβεβλημένοσ ΗΥ («zombie») κατόπιν πιθανόν αξιοποιείται ωσ μέλοσ ενόσ botnet. 8

8 Τμήμα κώδικα που εκτελείται πριν φορτωθεί το ΛΣ Τρέχει με δικαιώματα διαχειριςτή -αλλάζει τα δικαιώματα χρηςτών Μπορεί να ενςωματωθεί ςε πρόγραμμα που ςυνοδεύει υλικό Εντοπίζεται πολύ δύςκολα Συγκεντρώνει και ςτέλνει πληροφορίεσ του χρήςτη εν αγνοία του, πχ ιςτοςελίδεσ που επιςκεφθήκαμε, πλήκτρα που πατήςαμε. 9

9 Καταςκοπευτικό λογιςμικό (Spyware) Συχνά ςυνδυαςμένο με άλλο (κανονικό) πρόγραμμα που κατεβάζουμε Συγκεντρώνει και ςτέλνει πληροφορίεσ του χρήςτη εν αγνοία του, πχ ιςτοςελίδεσ που επιςκεφθήκαμε, πλήκτρα που πατήςαμε Λογιςμικό με διαφημίςεισ (Adware) Παραλλαγή του παραπάνω Pop-up ή περιοχή με διαφήμιςη. 10

10 Συχνά για προώθηςη πωλήςεων ή διαφήμιςη με τη λογική τησ πυραμίδασ Όχι βλαβερό με την αυςτηρή έννοια Μπορεί ωςτόςο να αξιοποιηθεί για παραπλάνηςη του παραλήπτη παραπέμποντάσ τον ςε ιςτοςελίδεσ που ςυλλέγουν προςωπικά δεδομένα (phishing). 11

11 Τύποσ: Παραςιτικόσ ιόσ Παραλλαγϋσ : PE_CIH, SPACEFILLER, CHERNOBYL, TSHERNOBYL, TSERNOBYL, VIN32, CIHV. Τρόποι μετϊδοςησ : Προςβάλλει εκτελέςιμα αρχεία των Windows 9Χ. Μετά την εκτέλεςη του μολυςμένου αρχείου, παραμένει ςτη μνήμη και μολύνει τα αρχεία των προγραμμάτων που βρίςκονται υπό εκτέλεςη. Ενϋργειεσ : Ο ιόσ επανεγγράφει (με τυχαία δεδομένα) τα δεδομένα που περιέχονται ςτουσ τομείσ του ςκληρού δίςκου, ξεκινώντασ από τον τομέα εκκίνηςησ. Παράλληλα, προςπαθεί να αλλοιώςει και το BIOS Τρόποι ενεργοπούηςησ : Ενεργοποίηςη ςτισ 26/4 ή 26/6 ή ςτισ 26 κάθε μήνα. 30/1/2011 Πηγή: Γκρίτζαλησ Δ. Ιομορφικό Λογιςμικό,

12 Τύποσ: Μακροΰόσ Παραλλαγϋσ: VBS/Loveletter.b, VBS/Loveletter.c, VBS/Loveletter.d κλπ. και Love Bug, Very Funny, Love Letter και Mothers Day. Τρόποι μετϊδοςησ: Αποτελείται από κώδικα VBScript. Χρηςιμοποιεί τισ εφαρμογέσ (που υποςτηρίζουν VBScript) και αποςτέλλει s ςε όλεσ τισ διευθύνςεισ του βιβλίου διευθύνςεων του χρήςτη. Το θέμα, τα περιεχόμενα και τα επιςυναπτόμενα αρχεία του ποικίλλουν. Μολύνει ςυςτήματα Windows 9Χ/NT και αρχεία με ςυγκεκριμένεσ καταλήξεισ, όπου αντικαθιςτά τον κώδικα με τον δικό του. Ενϋργειεσ: Εγκαθίςταται από το διαδίκτυο και εκτελεί το πρόγραμμα WIN-BUGSFIX.exe, το οποίο ανιχνεύει ςυνθηματικά χρηςτών των Windows και τα αποςτέλλει ςε ςυγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνςη. Τρόποι ενεργοπούηςησ: Τοποθετεί τη διαδρομή του WIN- BUGSFIX.exe ςτο μητρώο (registry), ώςτε να ενεργοποιείται ςε κάθε επανεκκίνηςη του ςυςτήματοσ. 30/1/2011 Πηγή: Γκρίτζαλησ Δ. Ιομορφικό Λογιςμικό,

13 Τύποσ: αναπαραγωγόσ (worm) Παραλλαγϋσ: Win32.Netsky.C, W32/Netsky-C, WORM_NETSKY.C, I-Worm.Moodown.c, I-Worm.NetSky.c, W32/Netsky.C.worm Τρόποι μετϊδοςησ: Χρηςιμοποιεί τη δική του μηχανή SMTP για να ςτείλει τον εαυτό του ςτισ διευθύνςεισ που βρίςκει, ςαρώνοντασ τουσ ςκληρούσ δίςκουσ και άλλουσ οδηγούσ (drives). Το θέμα, τα περιεχόμενα και τα επιςυναπτόμενα αρχεία του ποικίλλουν. Μολύνει ςυςτήματα Windows 9x/NT Αποφεύγει (!) την αποςτολή ςε διευθύνςεισ που περιέχουν τα αλφαριθμητικά: icrosoft, antivi, ymantec, spam, avp, f-secur, itdefender, orman, cafee, aspersky, f-pr, orton, fbi, abuse. Επίςησ, προςπαθεί να απενεργοποιήςει τον αναπαραγωγό mydoom Ενϋργειεσ: Ψάχνει ςτουσ οδηγούσ C:έωσ Ζ:για ονόματα φακέλων που περιέχουν shar"και αντιγράφει τον εαυτό του ςε αυτούσ με το όνομα WINLOGON.EXE Τρόποι ενεργοπούηςησ: Τοποθετεί τη διαδρομή του WINLOGON.EXE ςτο μητρώο (registry), ώςτε να ενεργοποιείται ςε κάθε επανεκκίνηςη του ςυςτήματοσ. 30/1/2011 Πηγή: Γκρίτζαλησ Δ. Ιομορφικό Λογιςμικό,

14 Virus Worm Trojan Spyware Rootkit Spam Κώδικασ που εκτελείται εν αγνοία του χρήςτη. Είναι ενςωματωμένο ςτον κώδικα λογιςμικού φορέα. Ενεργοποιείται από κάποιο εξωτερικό γεγονόσ και αναπαράγεται προςτιθέμενο ςτον κώδικα κανονικών προγραμμάτων Παρόμοιο με ιό αλλά αυτοτελζσ δεν απαιτεί ενςωμάτωςη ςε φορζα Εμφανίζεται ωσ χρήςιμο πρόγραμμα, αλλά εκτελεί (και) ανεπιθύμητο έργο. Δεν αναπαράγεται Κακόβουλο λογιςμικό που κατεβάζουμε εν αγνοία μασ από κάποια ιςτοςελίδα ή εγκαθιςτούμε ςε ςυνδυαςμό με άλλο λογιςμικό Σχεδιαςμένο να πάρει τον έλεγχο του ΗΥ αποκτώντασ δικαιώματα διαχειριςτή Κατάχρηςη τησ ηλεκτρονικήσ αλληλογραφίασ ή του instant messaging Love Bug virus Πχ: love-letter-for-you.txt.vbs Nimda. Διάδοςη μέςω δικτύων και ομαδικήσ αλληλογραφίασ Remote access Trojan Πχ: SubSeven malware application Internet Optimizer (ή αλλιώσ DyFuCA) Boot loader rootkits Πχ: Evil Maid Attack Phishing identity theft s Lottery scam s Πηγή: D. L. Prowse, CompTIA Security+ SY0-201 Cert Guide 15

15 16

16 Πρόληψη: Προλαμβάνει τη μόλυνςη από ιομορφικό λογιςμικό (πχ. διαχειριςτικά μέτρα, ενημέρωςη χρηςτών) Ανύχνευςη: Ανιχνεύει τη μόλυνςη από ιομορφικό λογιςμικό (πχ. ανιχνευτέσ ιών) Αντιμετώπιςη: Επαναφέρει το ςύςτημα ςτην αρχική του κατάςταςη (πχ. χρήςη αντιγράφων αςφαλείασ). 30/1/2011 Πηγή: Γκρίτζαλησ Δ. Ιομορφικό Λογιςμικό,

17 Εγκατάςταςη & ςυχνή ενημέρωςη antivirus & antispyware Εγκατάςταςη / ενεργοποίηςη firewall Κωδικόσ wpa2 ςτο αςύρματο δίκτυο Χρήςη Wi-Fi hotspot μόνο ςε ανάγκη Περιήγηςη μόνο ςε αςφαλείσ ιςτοςελίδεσ Όχι εκτέλεςη (διπλό κλικ) ύποπτων ςυνημμένων ςε e- mail Όχι αποδοχή εγκατάςταςησ αμφίβολησ προέλευςησ προςθέτων (plug-in) και tools Ακραία λύςη: Χρήςη Linux κ.α. κλώνων Unix αντί Windows. 18

18 Ενεργοποίηςη αυτόματων ενημερώςεων των Windows και τελευταίων εκδόςεων των προγραμμάτων Είςοδοσ ςτα Windows ωσ χρήςτησ με περιωριςμένα δικαιώματα Ενεργοποίηςη εμφάνιςησ καταλήξεων αρχείων Χρήςη πληκτρολόγιου οθόνησ ( +R osk ) όταν πληκτρολογούμε κρίςιμα δεδομένα Virtualization 19

19 Ενεργοποίηςη φίλτρου ανεπιθύμητησ αλληλογραφίασ τησ υπηρεςίασ Όχι προεπιςκόπηςη των μηνυμάτων Τελευταίεσ εκδόςεισ των περιηγητών Προτιμότεροι οι λιγότερο διαδεδομένοι (Opera, Safari, Chrome) Πρόςθετα προειδοποίηςησ ύποπτων ιςτοςελίδων (WOT, McAfee SiteAdvisor κ.ά.) Περιήγηςη ωσ χρήςτησ με περιωριςμένα δικαιώματα. 20

20 Δωρεάν προςταςία από ιούσ (και μερικώσ και από τα υπόλοιπα): Antivir Avast AVG antivirus MS Security essentials 21

21 Δωρεάν προςταςία από spyware κλπ: Spybot Search & Destroy Adaware Windows defender ender/default.mspx Δωρεάν θυρωρόσ (firewall): Zone Alarm Ashampoo firewall Windows firewall (από το SP2 και μετά). 22

22 Προςβολή από κακόβουλο λογιςμικό, κολλήματα μετά από εγκατάςταςη προγραμμάτων ή οδηγών ςυςκευών, BSOD, μη εκκίνηςη Windows 23

23 Δεν εγκαθιςτούμε προγράμματα που δεν είναι απολύτωσ απαραίτητα Δοκιμέσ λογιςμικού ςε virtual system Χρονοπρογραμματιςμένα αντίγραφα αςφαλείασ των αρχείων μασ ςε άλλο ςκληρό ή οπτικούσ δίςκουσ Δημιουργούμε περιοδικά αντίγραφα (images) και του ΛΣ Τα έγγραφά μασ ςε διαφορετικό διαμέριςμα (καλύτερα: δίςκο) από το ΛΣ. 24

24 F8 αμέςωσ μετά το BIOS & πριν το Starting Windows Αςφαλόσ λειτουργύα (safe mode) αναίρεςη προβλήματοσ (απεγκατάςταςη προγράμματοσ/ ςυςκευήσ/ οδηγού ςυςκευήσ, απενεργοποίηςη αυτόματησ εκκίνηςησ msconfig) ή Τελευταύα γνωςτό κανονική εκκίνηςη (Last known ) Επαναφορϊ ςυςτόματοσ (System restore) Βοηθήματα Εργαλεία ςυςτήματοσ Δημιουργία ςημείων επαναφοράσ και χειροκίνητα. 25

25 Αντιγραφή προςωπικών αρχείων με χρήςη Linux Live CD Εκτέλεςη επιδιόρθωςησ ή επαναφοράσ μέςα από την κονςόλα αποκατάςταςησ (για έμπειρουσ) Επαναφορά system partition από αρχείο image Δεν περιλαμβάνεται ςτα Windows XP / Vista Αποθήκευςη αντιγράφου ςε άλλο δίςκο. 26

26 Εμπορικά Norton Ghost Acronis TrueImage Δωρεάν DriveImage XML Seagate Acronis Max Blast και DiscWizard Paragon Backup & Recovery EASEUS Todo-Backup. 27

27 Γκρίτζαλησ Δ. Ιομορφικό Λογιςμικό Παρουςιάςεισ παραδόςεων ΕΑΠ v. 1.1/2005 Κάτςικασ Σ. Αςφάλεια Υπολογιςτών ΕΑΠ 2001 D. L. Prowse CompTIA SecurityPlus SY0-201 Cert Guide, Pearson

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1.1 Κακόβουλο Λογισµικό (Malware) Πρόκειται για προγράµµατα (κώδικας) που αποσκοπούν σε επιθέσεις κατά της Εµπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας ή/και της ιαθεσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µια µηχανή κατασκευασµένη κυρίως από ηλεκτρονικά κυκλώµατα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και µηχανικά συστήµατα, και έχει ως σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ασφάλειας Προσωπικού Υπολογιστή & Δικτύων Η/Υ

Θέματα Ασφάλειας Προσωπικού Υπολογιστή & Δικτύων Η/Υ Θέματα Ασφάλειας Προσωπικού Υπολογιστή & Δικτύων Η/Υ Πιθανές απειλές από το διαδίκτυο Τύποι Ηλεκτρονικών Μολύνσεων Πειρατεία Πόρων Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία Ψάρεμα (Phishing) Άσκοπη επιβάρυνση δικτύου Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Γενικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Φεβρουάριος 2012 Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων Εθνικό CERT Αποστολή Η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο διαδίκτυο ιαδίκτυο Ιντερνέτ Ίντερνετ

ιαδίκτυο διαδίκτυο ιαδίκτυο Ιντερνέτ Ίντερνετ Εισαγωγή στο Internet ιαδίκτυο Στην γενική του έννοια, διαδίκτυο (ίντερνετ) είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που (δια)συνδέει άλλα δίκτυα. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Internet Security 2009 Σημαντικό! Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή την ενότητα Ενεργοποίηση προϊόντος του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΝΤΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Edubuntu Linux 9.x Στόχοι Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Χειριστεί το λειτουργικό σύστημα Edubuntu Linux 9.x Μπορεί να αναβαθμίσει το σύστημά του Μπορεί να προσθέσει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΜΟΡΦΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΓΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΙΟΜΟΡΦΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΓΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΙΟΜΟΡΦΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΟΡΙΜΟ : Μια ακολουθία συμβόλων, τα οποία με τη μετάφρασή τους σε δεδομένο περιβάλλον, προκαλούν τη μεταβολή άλλων ακολουθιών ούτως ώστε να περιέχουν την αρχική ακολουθία. ΓΓΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γεράσιμος Μοσχονάς Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου Alpha Bank ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφαβητάρι. του Διαδικτύου

Το αλφαβητάρι. του Διαδικτύου Το αλφαβητάρι του Διαδικτύου Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Database - e-commerce - Firewall - Google - Hotline - Instant Messaging Systems - Java - LAN party - IP address - Yahoo - Youtube A

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ Δεύτερο επίπεδο

Ενότητα 2 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ Δεύτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 2 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ Δεύτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα