ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ."

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci

2 Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... σελ.3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci. σελ Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2011»..... σελ.6 4. Εθνικές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2011».... σελ.6 5. Στατιστικά στοιχεία Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας σελ Κατάλογος Πολυμερών Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας σελ Περιλήψεις Πολυμερών Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας σελ.13 2

4 To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 1. Εισαγωγή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, το οποίο διακρίνεται σε τέσσερα αποκεντρωμένα τομεακά προγράμματα: Comenius για τη σχολική εκπαίδευση Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits) εγκάρσια δράση Η Ε.Μ. - Ι.Κ.Υ. ανάλαβε τη διαχείριση και το συντονισμό του προγράμματος Leonardo da Vinci από την 1 Ιανουαρίου To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci ξεκίνησε το 1995 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σχετικά με την αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το πλαίσιο πολιτικής τέθηκε από τη Διαδικασία της Κοπεγχάγης, επικαιροποιήθηκε από το Ανακοινωθέν του Μάαστριχτ (2004) και προσφάτως από το Ανακοινωθέν του Ελσίνκι (2006). Κατά την περίοδο μέχρι το 2010, αναμένεται ότι οι ειδικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάπτυξης, πιλοτικής λειτουργίας και εφαρμογής των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες και προτεραιότητες του προγράμματος. Στις πρωτοβουλίες αυτές συγκαταλέγονται: Η ανάπτυξη και δοκιμή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και η συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2004 για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των παραγωγικών τομέων, των οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Leonardo da Vinci. 3

5 Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Υποστήριξη των ατόμων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και τον εμπλουτισμό γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα και στις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους και η διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων. 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci εμπεριέχει και χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δράσεις: Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις (Preparatory Visits) Κινητικότητα για άτομα σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Initial Vocational Training-IVT) Κινητικότητα για άτομα σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (People in Labour Market-PLM) Κινητικότητα για τους επαγγελματίες/εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Vocational and Educational Training Professionals-VETPRO) Πιστοποιητικό Κατάρτισης (Mobility Certificate) Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation 2.1. Η Δράση «Κινητικότητα» Μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας, το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια μοναδική ευκαιρία ν αποκτήσουν κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία σε μια ξένη χώρα. Τους προσφέρεται η δυνατότητα ν αποκτήσουν νέες ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες συμβάλλοντας στη δημιουργία μας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Η υποστήριξη του προγράμματος για την 4

6 ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αυξάνει τη διαφάνεια των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη και ευνοεί τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της αλληλομάθησης Η Δράση «Εταιρικές Σχέσεις» Μία εταιρική σχέση Leonardo da Vinci αποτελεί ένα πλαίσιο για δραστηριότητες συνεργασίας μικρής κλίμακας μεταξύ οργανισμών του χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση συνεργασιών πάνω σε αποτελέσματα που παρήχθησαν από προηγούμενο σχέδιο ή ν αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή μεταφοράς καινοτομίας. Οι εταιρικές σχέσεις συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης δραστηριοτήτων κατάρτισης για τη χρήση κοινών εργαλείων, όπως το European Qualifications Framework, το ECVET, κ.ο.κ Η Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας» Στόχος των σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας είναι η κεφαλαιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών της περιόδου του προγράμματος Leonardo da Vinci ή άλλων εμπειριών, η οποίες θα αναπαραχθούν, θα προσαρμοστούν και θα μεταφερθούν σε νέες γεωγραφικές περιοχές ή νέους οικονομικούς κλάδους. Η διαδικασία μεταφοράς καινοτόμου περιεχομένου ή αποτελεσμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει: Προσαρμογή στα συστήματα κατάρτισης, την κουλτούρα, τις ανάγκες της ομάδαςστόχου. Μεταφορά σε νέα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα. Χρήση των αποτελεσμάτων σε νέους οικονομικούς τομείς ή νέες ομάδες-στόχους. 3. Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2011» Προτεραιότητα 1: Διαφάνεια και αναγνώριση ικανοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. 5

7 Προτεραιότητα 2: Προτεραιότητα 3: Προτεραιότητα 4: Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των συστημάτων και πρακτικών ΕΕΚ. Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκπαιδευτικών, επιμορφωτών και εκπαιδευτών στον τομέα της ΕΕΚ. 4. Εθνικές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2011» Προτεραιότητα 1: Σύνθεση εταιρικής σχέσης που να αντανακλά διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον όπως επί παραδείγματι επιχειρήσεις, επιμελητήρια, συμβουλευτικοί φορείς, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικές ενώσεις. Προτεραιότητα 2: Προώθηση της δημιουργίας και θεσμοθέτησης συστημάτων αναγνώρισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ειδική προτεραιότητα σε σχέδια, στην εταιρική σχέση των οποίων συμμετέχουν οι αρμόδιοι θεσμικοί και πολιτικοί φορείς σε εθνικό επίπεδο. Προτεραιότητα 3: Συμβολή στην αντιμετώπιση διαρθρωτικών οικονομικών προβλημάτων, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης εργατικού δυναμικού, χαμηλά ποσοστά συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας, κ.α. 6

8 5. Στατιστικά στοιχεία Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας 2011 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2011, υποβλήθηκαν 28 προτάσεις Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας. Κατανομή Πολυμερών Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας 2011 Χρηματοδοτούμενα Επιλαχόντα Απορριφθέντα Μη Επιλέξιμα

9 Κατανομή συνόλου Σχεδίων Transfer of Innovation 2010 Εγκεκριμένα 8 Επιλαχόντα 2 Απορριφθέντα 12 Μη επιλέξιμα 6 Σύνολο 28 APPROVED RESERVED REJECTED NON-ELIG Πίνακας 1. Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Χρήσιμη Σημείωση: Τα στοιχεία παρατίθενται στην ελληνική / αγγλική γλώσσα ανάλογα με τη γλώσσα εργασίας της εταιρικής σχέσης στο κάθε σχέδιο. 8

10 Εγκεκριμένα σχεδία Τ.Ο.Ι ανά Κατηγορία Φορέα EDU-UNIV 3 EDU-VET 1 EDU-HEIVoc-Vocational training institute tertiary level 1 NFP-ASC 1 PUB-COMP 1 PUB-REG 1 EDU-UNIV EDU-VET EDU-HEIV NFP-ASC PUB-COMP PUB-REG Πίνακας 2. Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 9

11 Εγκεκριμένα σχεδία Τ.Ο.Ι ανά γεωγραφική περιφέρεια Περιφέρεια Αττικής 2 Περιφέρεια Θεσσαλίας 3 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3 ATTICA THESSALY CENTRAL MACEDONIA Πίνακας 3. Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 10

12 6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧ ΕΔΙΩΝ T. O. I ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ LDV ΠΡΟ ΤΕΡ ΑΙΟΤ ΗΤΕ Σ LDV ΧΩΡΕΣ Νο ΕΤΑΙ ΡΩΝ ΣΕΛΙΔΑ GR1- LEO EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ COMPETENCE BASED E- LEARNING IN GENERAL & HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT FOR NEW SKILLS a 7 GR- BG- NO- TR GR1- LEO ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ NIREAS DEVELOPMENT OF DIGITAL CONTENTS FOR THE OPERATOR OF WASTE- WATER TREATMENT PLANTS a 7 GR- RO- PT- ES- CY GR1- LEO ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ECQA VALORISATION EXPERT TRAINING AND CERTIFICATION a, b, c 11 GR- AT- FI- GB- IE GR1- LEO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ SELF-STUDY E-LEARNING TOOL FOR THE SOCIAL HOME CARE SECTOR a,b 9 GR- IT- BG GR1- LEO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ EUROPEAN NETWORK FOR PROMOTING ACTIVE AGEING: MATURE-AGE EMPLOYEES AS MENTORS, COACHES a 7 GR- IT- DE- ES GR1- LEO ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ CERTIFICATION STANDARD FOR EUROPEAN REFERENCE FRAMEWORK KEY COMPETENCIES a, b, c 9 GR- SE- ES- GB- CY

13 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ LDV ΠΡΟ ΤΕΡ ΑΙΟΤ ΗΤΕ Σ LDV ΧΩΡΕΣ Νο ΕΤΑΙ ΡΩΝ ΣΕΛΙΔΑ GR1- LEO ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. INTEGRATION OF ORGANISATIONAL AND LIFELONG LEARNING CULTURE IN THE LABOUR PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES b 7 GR- BG- TR- RO GR1- LEO TEI ΛΑΡΙΣΑΣ IDENTIFICATION AND SUSTAINABLE EXPLOITATION OF WILD EDIBLE MUSHROOMS IN RURAL AREAS a, b 11 GR- CY- IT- BG Χρήσιμες Διευκρινίσεις: Στόχος a: Υποστήριξη συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Στόχος b: Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα, στα ιδρύματα και στις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος c: Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας για τους εργοδότες και τους ιδιώτες, καθώς και η διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων. 12

14 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ T. O. I LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION 2011 LLP Link number Φορέας Τίτλος Σχεδίου GR1-LEO EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ COMPETENCE BASED E-LEARNING IN GENERAL & HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT FOR NEW SKILLS Κοινοτική επιχορήγηση ,00 Διάρκεια Στόχοι LdV Προτεραιότητες LdV 24 μήνες a LEO-TraInno-7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ The project Competence based e-learning in general & health care waste management for new skills development - CARE-WASTE refers to LLP - subprogramme Leonardo da Vinci, measure Transfer of Innovation, and complies with Objective 1; operational objective 2; LdV EU priority LEO-TraInno-7, and EL priorities 1 and 3. The reason for the project is rooted in the need for promotion of economic growth, being of crucial importance for combating unemployment. The proposed project CARE-WASTE responds to the new skills for new jobs strategy, which outlines new demands for learning seeking, for shift from knowledge to competence and for implementation of a system based on learning outcomes and competences. The main aims of the project are to transfer and focus the WASTE-Train e-program on critical competences needed for the target groups; to assess and upgrade the learning program design for improvement with introduction of competence-based management; to offer learning outcomes based model devoted to direct (trainees, apprentices, employees, job-seekers, unemployed) and indirect (employers, trainers, managers, VET professionals, decision makers) project beneficiaries. Its objectives comprise: definition of transfer of innovation learning program; convenient multimedia design and selection of program components; outline of learning outcomes and formulation of their structure 13

15 and grading scale; testing the program; development of a model for transferability of learning outcomes; valorization of CARE-WASTE results. The CARE-WASTE consortium, that will implement the proposal, is organized on the basis of different background, professional expertise and experience of the partners. It unifies 6 partners from 4 EU countries BG (P2), EL (P0, P1, P3), NO (P4), TR (P5), and comprises a National (EL) VET organization (P0), an NGO, 2 R&D Centres, University and a SME. The project consortium consists of members with wide experience in different national/eu initiatives. It possesses the necessary capacity and competence for implementation of the proposal and realization of its main aims. The process of transfer of innovation will be supported by representatives of VET professionals, decision makers, social partners. The CARE-WASTE tangible and intangible results are: issue of CARE-WASTE project road map; operable CARE- WASTE e-based system for project implementation; functional competence based learning model in project target sector; innovative competence based catalogue of learning resources in General and health care waste management ; The results will be tested and implemented at a broad national/international scale. Their sustainability will be supported by cluster formation with other national/eu initiatives. The project impact envisaged will contribute to reduction of unemployment and will realize a marked social effect promoting gender equality and offering user-friendly training opportunities for all. ΕΤΑΙΡΟΙ 1 GR BIOGNOSIS 2 BG R & D Center "Biointech" Ltd 3 GR TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF LARISSA 4 NO NOFIMA AS 5 TR ERBIL Project Consulting Engineering Co.,Ltd. 14

16 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION 2011 LLP Link number Φορέας Τίτλος Σχεδίου GR1-LEO ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ NIREAS DEVELOPMENT OF DIGITAL CONTENTS FOR THE OPERATOR OF WASTE-WATER TREATMENT PLANTS Κοινοτική επιχορήγηση ,00 Διάρκεια Στόχοι LdV Προτεραιότητες LdV 24 μήνες a LEO-TraInno-7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ The EU countries, and specifically the South and Eastern countries that participate in this consortium (Cyprus, Greece, Southern Spain, Portugal, Romania) while they consider Water and Waste-water resources management (WRM) a very important aspect of their environmental policies, have neither specific curricula and practical oriented materials in their education systems regarding this field nor a specific map of competencies. NIREAS project aims to contribute to the improvement of education and training in the field by offering complete and quality educational contents and a methodology that will help the accreditation of competencies acquired through non formal and informal learning. The main target group are the operators of the Wastewater Treatment Plants. Generic Objectives: To ensure that the WRM sector workforce acquires the necessary skills and knowledge for their job development, to contribute to the development of digital contents and to involve the final users and other stakeholders into the process of elearning contents development and delivery in order to reach transparent and portable skills certification and employment. Specific Objectives: To create a multi stakeholder network in order to find out successful approach for the e-learning content delivery in WRM, to supply learning contents according to the mismatches, shortages, gaps in skills discovered just-in-time, to develop original and innovative e-learning content, to run the pilot courses in each country, to track the learning progress of WRM workers involved in the project, to increase their job performance and to contribute to the recognition of non-formal and 15

17 informal learning and foment transparency and transferability of skills in the WRM sector in the EU. Characteristics of the partnership: The partnership of the NIREAS project is constituted from organizations coming from south (CY, GR, ES, PO) and eastern countries (RO) that share common problems regarding the WRM sector. The composition of the transnational partnership is determined by the selection of key actors in the project field of action (municipal water supply and sewerage companies, polytechnics, universities, research and development companies, companies active in the WRM sector, UETP) with great experience and expertise in the field of Environmental European Projects, thus facilitating the dissemination, transfer and mainstreaming of project results and the sustainability of outputs. General Description of the Outcomes: Study on the Training Needs of the Waste-water Treatment Plant operators, innovative E-Learning Modules, Accreditation methodology for learners in the WRM sector, Pilot Actions, Final Conference. Impact:The e-learning contents and the accreditation tool will facilitate the development and transparency of skills of the WRM workforce, fact which will allow the employment of better qualified people and, thus, it will improve management strategies of water resources and sustainable water use. ΕΤΑΙΡΟΙ 1 GR Action Synergy S.A. 2 GR DIALYNAS S.A. 3 RO CTANM POLITEHNICA University of Bucharest 4 PT IPP - Instituto Superior de Engenharia do Porto 5 ES University of Granada 6 CY RTD TALOS LTD 7 CY Sewerage Board of Limassol-Amathus 16

18 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION 2011 LLP Link number Φορέας GR1-LEO ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τίτλος Σχεδίου ECQA VALORISATION EXPERT TRAINING AND CERTIFICATION Κοινοτική επιχορήγηση ,00 Διάρκεια Στόχοι LdV Προτεραιότητες LdV 24 μήνες a, b, c LEO-TraInno-11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ All projects need to valorise their results for maximising achievements and increasing sustainability after their lifetime. This includes transfer of results and best practices to different and broader contexts; potential tailoring to the needs of others; continuation after the funding period has finished; influences on policy and practice; serving the public good. The emphasis is on optimising the value of a project and on boosting its impact. Many European and other projects seem to be missing a good valorisation strategy. Projects seem to be carried out in isolation and to finish without essential impact. In addition there is a lack of skills for carrying out valorisation actions. The general aims and objectives of the project are to create a new certified Valorisation Expert profession adding to the 18 existing certifications in the European Certification and Qualification Association (ECQA) (www.ecqa.org). The project's objectives are to: develop an online accredited programme of study for the job role of a Valorisation Expert; pilot the programme in participating organisations/member states of the project partners; refine the programme based on systematic feedback; disseminate project results via a range of channels, including a major European conference; ensure the self-valorisation and sustainability of the project and its outputs through the ECQA and other bodies. 17

19 The content of the valorisation qualification includes: importance of valorisation for raising awareness (social competencies); study and development of robust dissemination models and policies, strategies, processes, as well as follow-up mechanisms for successful valorisation of results, including identification of barriers to valorisation (managerial competencies); measurements of quality and effectiveness of valorisation activities (administrative competencies); assessment of the impact of results and valorisation actions (administrative competencies); promotion and dissemination of project results using innovative web-based electronic means, including digital media (Internet marketing, social media marketing, mobile marketing) (technical competencies). A set of skills required to analyse, define and implement potential valorisation strategies will be developed. Based on these skills the following will be developed/implemented within the project: TRAINING MATERIAL - modular: Units/Elements/Performance Criteria; supported by exercises, aimed for usage by Vocational and Educational Training (VET) and/or distant learning; POOL OF EXAM QUESTIONS - unified, supported by ECQA electronic exam system; LEARNING PORTAL - providing training material and exercises; TRIALS of training materials and the training system will be performed for 100 participants; TRAIN THE TRAINERS (2 trainers per partner will be trained and certified for trainings after the end of project); INTEGRATION OF the TRAINING SCHEMA INTO the ECQA SCHEMA; CERTIFICATION. ΕΤΑΙΡΟΙ 1 AT FH JOANNEUM Gesselschaft mbh. 2 FI University of Vaasa 3 GB Middlesex University 4 IE International Software Consulting Network 5 GR THESSALONIKI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 6 GR Institute of Vocational Training THERMI 18

20 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION 2011 LLP Link number GR1-LEO Φορέας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τίτλος Σχεδίου SELF-STUDY E-LEARNING TOOL FOR THE SOCIAL HOME CARE SECTOR Κοινοτική επιχορήγηση ,00 Διάρκεια Στόχοι LdV Προτεραιότητες LdV 24 μήνες a, b LEO-TraInno-9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ The ageing process of European population is having impact not only on the health care field, but also on labour, VET and migration policies and process. In fact, the number of elderly people in Greece has increased in the last 10 years and has now reached almost the 19% of the population. Among them, (and this number is going to increase enormously over the next decade) are estimated to suffer from Alzheimer's Disease or other Dementia that require a qualified assistance which is currently not sufficiently available to most Greek families. Families had therefore to look for alternative ways to take care of their vulnerable people, which are in fact cared for mostly at home (according to a Greek study carried out on Dementia, 80% of patients with dementia diseases are cared for at home), often with the support of informal care workers who are normally migrant women, mainly from Bulgaria or Greek women with low schooling, lacking of specific training. Training is in fact hardly accessible to these workers because of language barriers, costs, difficulties to conciliate it with the long working shifts they make. To answer these needs, the project intends to transfer in Greece and Bulgaria a training tool, originally developed in Italy, which provides training on elderly care making use of e-learning (in order to be available anytime and to be cost-effective). The pedagogical materials, currently available in 7 languages, will be adapted and translated in Greek and Bulgarian (to overcome the language barrier). The project is carried out by a multiplayer consortium: (1) NGOs: ANS, the original developer, from Italy and the Greek KMOP, with extensive experience in 19

21 management of EU funded projects; (2) SMEs: Balkanplan, from Bulgaria, with extensive experience in training and consultancy and 01 PLIROFORIKI, an e-learning company based in Greece; (3) Patients organisations / end users: the Athens Association for Alzheimer Disease and Related Disorders, the Bulgarian National Patient Organisation and the Bulgarian Society of Athens; (4) A public body, the Greek municipality of Korydallos. The main project outcome will be two locally adapted versions of the training tool, in Greek and Bulgarian, which will be experimented and widely diffuse. Collateral outcomes will be dissemination and exploitation tools, such as the web site, public presentations and a final conference. In terms of envisaged impact, it is expected to be significant both numerically (the partnership can reach directly over 2000 end-users and stakeholders) and in terms of results of employability and empowerment of target users, which will finally be able to have access to a proper training which will improve the quality of the service they provide. ΕΤΑΙΡΟΙ 1 GR Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou 2 IT Anziani e Non Solo societa cooperativa 3 BG Balkanplan Ltd 4 GR 01 PLIROFORIKI S.A. 5 GR MUNICIPALITY OF KORYDALLOS 6 BG National patient's organisation 7 GR Bulgarian Society - Athens 20

22 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION 2011 LLP Link number Φορέας Τίτλος Σχεδίου GR1-LEO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ EUROPEAN NETWORK FOR PROMOTING ACTIVE AGEING: MATURE-AGE EMPLOYEES AS MENTORS, COACHES AND TEAM-LEADERS Κοινοτική επιχορήγηση ,00 Διάρκεια Στόχοι LdV Προτεραιότητες LdV 24 μήνες a LEO-TraInno-7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ The purpose of the project EMPOWER+ is to provide mature-age employees from the public and private sector in Greece, Italy, Germany and Spain with the necessary skills, so as to enrich their role and diffuse their know-how and experience to younger and less experienced employees. Moreover the enhancement of the mature age workers skills and knowledge acts as a factor that will give new meaning to their work duties and urge them to stay longer at work. EMPOWER+ aims to build on the good practices recorded by its predecessor EMPOWER and expand the partnership to new EU countries with the aim to improve the skills and competencies of mature-age employees and ensure their match with labor market needs. EMPOWER+ targets both genders in the public-private sectors, while the business services sub-sector will be mainly addressed. EMPOWER+ is based on the experience and results gained from its predecessor, which was a pioneering initiative. The EMPOWER objective was to provide mature-age women (55-64 y.o.) working in the public sector with the necessary mentoring, coaching and team-leadership competencies. In EMPOWER+, an effective partnership has been set up with 5 partners, who are competent in fulfilling the project objectives and cover a wide geographical area. Involvement of consortium partners is well-balanced while the type of the partners' organizations is complementary ensuring maximum impact and best results. Given the wider context of the project, EMPOWER+ aims to a) prepare and implement the capacity building programmes targeting mature-age employees of both 21

23 genders; b) Expand the successful network established under its predecessor (EMPOWER); c) Further explore and adopt good practices on age management; d) Promote active ageing by developing non-routine skills and by creating opportunities of continuing activity in the labor force; e) Foster the involvement of all relevant stakeholders in the participating countries and the EC; and f) Test and transfer common methods and systems for anticipation of skills needs (especially in the business services sector). The outcomes of the project will be used for investing in the development of mentoring, coaching, team leadership and ICT skills of mature-age employees in all economic sectors. They are the result of the activities carried out by the project and in general are the following: design of new training material, training seminars, a communication plan, development of the project s website, e-newsletters, press releases, articles, promotional material, dissemination events, publication of good practices, follow-up and action plan for future activities. The impact of this project will be multidimensional, affecting major sectors of the economic and social life, contributing overall to raising living standards of the involved regions and consequently across the EU, bringing these regions and respective stakeholders closer to 2012, the European Year for Active Ageing. ΕΤΑΙΡΟΙ 1 GR TREK Consulting S.A. 2 IT I.F.O.A. Training and Services Centre of the Chambers of Commerce 3 DE International Institute for Empirical Socioeconomics ggmbh 4 ES LAN EKINTZA BILBAO 22

24 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION 2011 LLP Link number GR1-LEO Φορέας ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Τίτλος Σχεδίου CERTIFICATION STANDARD FOR EUROPEAN REFERENCE FRAMEWORK KEY COMPETENCIES Κοινοτική επιχορήγηση ,00 Διάρκεια Στόχοι LdV Προτεραιότητες LdV 24 μήνες a, b, c LEO-TraInno-9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ The European Reference Framework (ERF, 2007) identifies and defines, for the first time at the European level, the Key Competences (KC) that citizens require for their personal fulfillment, social inclusion, active citizenship and employability in our knowledge-based society. The Member States initial education and training systems should support the development of these competences for all young people, and their adult education and training provision should give real opportunities to all adults to learn and maintain these skills and competencies. The main aim of C.E.R.F. project is to develop required skills & competences according to ERF in order to ease the access of the disadvantaged groups to the labor marker. CERF project is based on the deliverables of the EQUAL-CYPRUS Channels of Access (COA). COA project succeed an innovative initial combination of the above factors, offering flexible forms of employment as a solution to increasing women's employment and training both women and companies to a common cooperative framework focusing on three specific key competences: a. Communication in Foreign Languages (English) - ERF KC No 2 b. Digital Competence- ERF KC No 4 c. Social and Civic Competences- ERF KC No 6 C.E.R.F. project aims to transfer and further develop, pilot test with end users and create according to ERF standards for Key competences (KC) the following: 23

25 A).Training curricula and a COMPLETE TRAINER S PACKAGE with methodology and tools for the training of disadvantaged groups on the 3 KC mentioned above, B). The COMPLETE TRAINER S PACKAGE for 2 ADDITIONAL KC according to ERF namely: ERF No 8-Cultural awareness & expression and ERF No 7-Sence of initiative and entrepreneurship C). Moreover, for ERF KC No 7-Sence of initiative and entrepreneurship, the TRAINEE S SYLLABUS will be developed in the form of a MULTIMEDIA TRAINING TOOL in compliance with the Adult Education and distance learning principles in order to adequately support self learning of less advantaged groups at one s place, time & pace D). For ERF KC No 7-Sence of initiative and entrepreneurship, development of the CERTIFICATION SCHEME IN A HOLISTIC APPROACH (testing methodology & questions covering the total syllabus, supervising procedure, software supporting certification scheme, etc) according to the ISO/IEC 17024:2003 standard provided by the Hellenic Accreditation System S.A. (Ε.ΣΥ.Δ.Α.Ε.), and the guidelines that will be described by the newly founded National Organisation of Qualifications Certification (Ε.Ο.Π.Π.) E). Pilot training (demo-workshop) in each partners country addressed to relative policy makers,the business world, HR for & Human Development professionals and stakeholders where an adequately prepared informational and sensitizing BOOKLET will be disseminated to create a common understanding language between the market world and the training and learning world which will be the basic vehicle for a competitive European economy. ΕΤΑΙΡΟΙ 1 GR Society Anonyme for the Certification of Skills S.A. / I-Skills S.A. 2 SE Folkuniversitetet, stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala universitet 3 ES Asociación DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo 4 GB Rinova Ltd 5 CY MMC Management Centre Ltd 6 GR CHAMPER OF LARISSA 24

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan BUILD UP Skills Greece D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα