Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Epicure, La Nature. [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις"

Transcript

1 Page, de l édition p. 0, Référence du passage P3, cr.2, col.4 Texte donné par l édition de référence Livre 2 Epicure, La Nature πο[ιειν] (restitué dans le PHerc. 00, col. 5 sup. - dessins O N) Livre 0 Texte traduit dans Les Epicuriens π[οιεισ]θαι fr.2, col. τ[ου]το τι (Arrighetti) τ[οιου]το τι, puis ἔν[ο]ν Leçon du ms. PHerc. 49, fr. 7 N fr.3, col. εθισ]μους (Arrighetti) ε]μοι δ fr.3, col. 7 πε[ρι ταυ]του τουτου (Arrighetti) ἴ σ τε πρ [ο]ς τουτου που fr.4, col. κατα το ἴδι<ον> (D Angelo) ou κατα το ἴδι [ον] (Arrighetti) κατα τοδε τι ὄνομα Correction due à fr.4, col. κατ[ω] προσυ[πο]μενοντο [ς] (Arrighetti) κατ[η]γορουμεν ὄντο ["] D Angelo fr. 4, col.3 προ[ειρη]μενα (Arrighetti) προ[κει]μενα (?) fr.4, col. 4 εις ὅλα [βλεπον]τες (Arrighetti) εισβαλλο[ν]τες P fr.4, col. 4 ουκ ἄ[λλως λογιζοντες] (Arrighetti) ουκ ἄ[λλωι λογισμωι] (?) fr.6, col. -μεθ[α εἶναι] τω [ν] (Arrighetti) -μεθ [αμαρτον]τω [ν] fr. local. incertaine fr.7, col. 2 [αλλ ο]υθεν Ú τοδ ι πρ[οσμ]ετρεις (Arrighetti) μειμ[ητικηι] (?) fr.7, col. 2 [αυ]το και (Arrighetti) τ ο[υ]τ [ε]ἶναι fr. 9, col. 5 [αλλ ο]υθεν [αυ] τοθι προσ[μ]ετρεις (?) [των νυκτ]ων ἅμα τ[ε και των η]μερ[ων] βλεπων (?) fr. 9, col. 5 [παραλλαγας] ικαναις λεξεσιν [ταις εκκει] μεναις λεξεσιν fr. 9, col. 5 ει δη εμ φυσει μ[έ τρον] μη ἔστι κ[αθα υ]με[ι]ς υμν [ειτε, ου δε] χρονον ει δη εμ φυσει με τρ ο ν μη ἔστι κ[α] τακεκ ρυμ [μενον, τ]ο ν χρονον fr. 9, col. 6 [ως μη]κος τι{ν} ἄλλο (Arrighetti) [τι ου]κ ἔστιν ἄλλο p. 5 fr. 9, col. 6 ομοια[ν τωι] πλη [θει] ει υφ ημ[ων] [πλη]θει (Arrighetti) ομοια[ν] πλη [θει τ]ω ι υφ ημ[ων] [μεγε]θει fr. 0, col. [ει δ]ε ποτ (Arrighetti) [ουδ]εποτ fr. 0, col. 6 [λεγομεν] (Arrighetti) [εἴδομεν] fr. 0, col. [τ]οι (Arrighetti) [μ]οι fr. 0, col. [ερμην]ειαι 2 (Arrighetti) [εμπ]α [θ]ειαι Voir fr. 5, col. 5.

2 p. 9, 2 p. 9, 2 p. 9, p. 92, 22 p. 94 n. A p. 97, 9, 2-3 9, fr. 0, col. ενδιαμε [νειν ως] (Arrighetti) ενδιαλη [φθη ναι], P fr. 0, col. κα [τα ταυτα]ς τας ενχη [- - -]ι κα [τα ταυτα]ς τας ερμη [νειας (Arrighetti) περ]ι (?) fr. 0, col. 2 ουχ ομοιως εν] διαμε[νει] σωματι το [κ]αθ [εαυ]το μεν (Arrighetti) fr. 0, col. 2 [προλ]ηψιν (Arrighetti) [υπολ]ηψιν (?) δια λ η[πτωι] σ ω ματι προσ [κ]ατ [ηγορ]ο υ μεν (?) fr. 0, col. 2 εν[υπ αρ]χειν ὃ θεωρων (Arrighetti) εν[υπ αρ]χειν ο θεωρων fr. 0, col. 4 εἶ[ναι μ]ηκος τοιουτο [μαλλον ἢ ε]κεινο οὕτως (Arrighetti) Livre [ἄλλο μ]ηκος τοιουτο [εἶναι ν]οειν, ὃ οὕτως fr. 0, 3 ως [ἔφη] τις τ[ω]ν διων ως [κρα]τισ[τον] δι ὧν fr. 0, 3 παρασκευασας (Vogliano) παρασκευασασ fr. 0, 4 [οἷ]ς ἂν (Vogliano) [οὓ]ς ἂν Col. 30 Col. 3, scholie Livre 4 οὕς, ναι μα το[ν], ἔλπ[ο] μαι, ει δει και Δημοκριτο[ν], ως ονομασαι («que, par Dieu, j espère que Démocrite aussi a nommés ainsi, si du moins il est nécessaire de leur donner un nom») (Leone) οὕς, ναι μα το[ν Δ]ι, ἄγ[α] μαι, ει δει και Δημοκριτο[ν], ως ὀνομαθ `ει ναι. N P ειδιοπαθητα (Leone) ε ιδιοπαθηταv Livre 5 Col. 24 [τους περι φυ]σεως πεπραγμ[ατ]ευμενους p. 73, Laursen a fr.5a,7- p. 93, PHerc.420 (35.2),2 p. 93, PHerc.420 (35.2),7 p. PHerc.056 (34.),4-5 p. 04, PHerc. 056 (34.3),6-7 Livre 25 Arrighetti α[πο τινος δι]αστηματος 3 ( Laursen) [αφ ετερου δι]αστηματος [...]νον τι (Laursen) [κοι]νον τι ε[...]τισκαι διαλη[..]... (Laursen) ἔ[στι] τις και διαληψις 4 ᾗ ἀτομους και ᾗ ἄθροισμα (Laursen) ᾗ ἀτομους και ἢ κινουμενας ἀτομους ἢ ἄθροισμα ὅσ απερι[λη]πτως 5 (Laursen) ὅσα περι[λη]πτως p. 04, αναλ[ο]γως απερι[λη] πτοι[ς 6 (Laursen) αναλ[ο]γως α περι[λη] πτοι[ς 2 Au sens de «interprétations». 3 Au sens de «d une certaine distance». 4 Voir un terme de la même famille en (34.22) (Les Epicuriens, p. 0). 5 Au sens de «sans saisir toute l étendue». 6 Au sens de «de manière analogue à celle des choses non saisies dans toute leur étendue».

3 20 PHerc. 056 (34.3),-9 00, p. 06, 4 PHerc. 00, , 29 05, , 3 4, , 5 5, (34.3),4 p. 0, PHerc. 056 (34.), p. 2 Laursen, PHerc. 056 (34.24),5 p. 29, PHerc. (34.24),3-4 p. 29, PHerc. (34.24),4 p. 37, PHerc. 9 (34.2),6 p. 39, PHerc. (34.29),-2 p. 4, PHerc. 056 (34.33),...[.]ντων (Laursen) κ[αι πα]ντων Sudhaus προκατ[εγρα] φον (Laursen) προκατ[αστρε] φον 7 απογε γε ννημενου απογενν ω μενου PHerc., C.3, pz.2, z.3 ᾖ (Laursen PHerc. 9) ᾗ δ υ νατὸν (Laursen PHerc. ) αλλα (Laursen PHerc. ) ἄλλα ᾧ μοχθη[ροι ἄνθρω]ποι (Laursen in app. crit.) [τ]ῇ προθυμ[ιαι του πρατ]τειν (Laursen 9 ) ᾧ μοχθη[ροι εισι τυ]ποι [m]η προθυμ[ουμε νων πρατ]τειν puis Masi ε[] τανουσαι (Laursen PHerc. 056) ε[φισ] τανουσαι Livre 34 Col.3, πρὸς ὑπολήψει (Leone) προσυπολήψει Col.,2 [π]α[σας (Leone) [τ]α[ς γε Delattre Col.5,7 α[λογ]ους (Leone) [ατομο]υς Vogliano Col. 20,9 [.]αν... [π]αλ μ [ον] 0 Delattre Col. 2, ἢ (Leone) ᾗ Col. 23, 9 γιγνε[σθαι (Leone) γιγνε[ται Delattre Col. 25,.]α[.]α [...]ιζ ε [... κ]α[τ]α [λογ]ιζ ε [σθαι Delattre 7 Voir le même verbe dans la Maxime capitale XXV (Les Epicuriens, p. 56). Laursen (p. 69) voit là «a joking address to the recipients of the book». 9 Voir discussion Laursen, p Conjecturé d après la Lettre à Hérodote 43 (Les Epicuriens, p. 7).

4 [Sur la piété et le culte populaire] P.Oxy. 25 page et Pléiade colonne et de l édition Obbink Texte donné par l édition de référence (Corpus dei Papiri Filosofici I. *, p ) Texte traduit dans Les Epicuriens Auteur de la correction 9, I, 2 καθ [ή]κ [ηι καθ [ίη]τ [αι nos 9,22 I, 34 [..]ραν [χα]ράν nos 9,25 II, τιμ[α]ν τιμ[ω]ν nos 20,6 II, 9-20 χ[άριν] αδ[ικήματο]ς χ[άριν] αδ[ικιων] σ nos 20, ΙΙ, 27 τωι φ [± 4 τωι θ [ύειν nos 20,2 ΙΙ, 2 αὐτοῖ[ς ὡς αὐτοῖ[ς ὥστε nos 20,23 III, τροπ [ους πάν] τες τροπ [ους δόν] τες nos 20,24 III, 4 εγγ [υωνται, λο γι]σ τ έον εγγ [ύας και λο γι]σ τ έον nos

5

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼 La rhétorique grecque 12.04.10. : Athènes : enseignement et théorie de la rhétorique 1 Platon Protagoras 312 b Ἀλλ ἄρα, ὦ Ἱππόκρατες, µὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαµβάνεις σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου µά312.b θησιν ἔσεσθαι,

Διαβάστε περισσότερα

La justice divine ; le cas de Polycrate

La justice divine ; le cas de Polycrate La justice divine ; le cas de Polycrate Homère, Odyssée 1.28-43 τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, τόν ῥ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης τοῦ ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών

Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών Άννα Χ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Οι διαβαθμίσεις της ιδέας του Κάλλους στο πλατωνικό Συμπόσιον και η λειτουργία των θεωρητικών αρετών Εισαγωγή: Αιτίες της επιλογής της ιδέας του Κάλλους Σ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ ÔÉÔËÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ØÕ ÁÍÁËÕÔÉÊÏÓ ËÏÃÏÓ / 7 YÐÅÕÈÕÍÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ÂëÜóçò Óêïëßäçò TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Σεµινάριο εικοστό, Encore. Ακόµη. ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Texte établi

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs. Jean-Luc Fournet (Paris)

Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs. Jean-Luc Fournet (Paris) Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs Jean-Luc Fournet (Paris) Abstract: Edition of a Roman receipt from Syene/Elephantine for the poll tax (λαογραφία)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη Μ άρκον Α υρηλιο^ τ α Εις: Εα υ τ ό ν Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Β ' Τά εν Κουάδοις πρός τώ Γρανούα 2.ι 'Έωθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ TOT 18ου ΑΙΩΝΟΣ: DESCARTES ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΤΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή εδραιωμένη απαξία προς την άριστοτελική-σχολαστική

Διαβάστε περισσότερα

les mois béotiens à Oropos

les mois béotiens à Oropos les mois béotiens à Oropos parmi les 12 mois béotiens connus par ailleurs, et qui sont : 1 : Boukatios 2 : Hermaios 3 : Prostatèrios 4 : Agrionios 5 : Thyios 6 : Homoloios 7 : Theilouthios 8 : Hippodromios

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ. * Του

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ. * Του Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ. * Του Cπυρίδωνος Β. Cτολίγκα Θεολόγου Κοινωνιολόγου (Τh.M) τ.πολιτικού Τμήματος Νομικής Σχολής -Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ 1. Η εβραϊκή συνοικία των Βρόχθων Σε ένα επεισόδιο που μνημονεύεται στο Βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου και αναφέρεται σε μια από τις πολιορκίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»*

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»* ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»* Οι πληροφορίες τις όποιες μάς δίδουν οί πηγές γιά τήν λεγομένη «καθέδρα των γερόντων» είναι ελάχιστες' βρίσκονται σέ πέντε έγγραφα του άρχείου του Πρωτάτου,

Διαβάστε περισσότερα

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE?

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? A. The diamarturia 1. The historical development of diamartyria is obscure, but it is less obscure than it used to be, thanks to a classic study

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Principaux exemples types de grammaire grecque

Principaux exemples types de grammaire grecque Principaux exemples types de grammaire grecque La présente liste a été largement élaborée à partir des grammaires d'allard- Feuillâtre, et de Ragon-Dain (celle-ci tendant plus à mettre en avant les exemples-types

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Λ1ΕΘΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΤ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ D'ARCHEOLOGIE NUMISMATIQU DIRIGE ET PUBLIE PAR J. N. SVORONOS. Troisième et quatrième trimestre Β.

Λ1ΕΘΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΤ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ D'ARCHEOLOGIE NUMISMATIQU DIRIGE ET PUBLIE PAR J. N. SVORONOS. Troisième et quatrième trimestre Β. Λ1ΕΘΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΤ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ JOURNAL INTERNATIONAL D'ARCHEOLOGIE NUMISMATIQU DIRIGE ET PUBLIE PAR J. N. SVORONOS Directeur du Musée National Numismatique TOME QUATORZIÈME Troisième et quatrième

Διαβάστε περισσότερα

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Αρχαία κείμενα Επικούρειας Φιλοσοφίας Επίκουρος Κύριαι Δόξαι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Ο Διογένης Λαέρτιος, ιστοριογράφος των φιλοσόφων της αρχαιότητας, συνέγραψε τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

.STUS ON STONES INTRODUCTION, GREEK TEXT, ENGLISH TRANSLATION, AND COMMENTARY EARLE R. CALEY THE OHIO STATE UNIVERSITY JOHN F. C.

.STUS ON STONES INTRODUCTION, GREEK TEXT, ENGLISH TRANSLATION, AND COMMENTARY EARLE R. CALEY THE OHIO STATE UNIVERSITY JOHN F. C. .STUS ON STONES INTRODUCTION, GREEK TEXT, ENGLISH TRANSLATION, AND COMMENTARY EARLE R. CALEY THE OHIO STATE UNIVERSITY JOHN F. C. RICHARDS COLUMBIA UNIVERSITY COLUMBUS, OHIO THE OHIO STATE UNIVERSITY 1956

Διαβάστε περισσότερα