Ηλεκτρονικά φαρµακεία: ευκαιρία, απειλή ή µόδα; Άννα Σιδηροπούλου Φαρµακοποιός MSc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικά φαρµακεία: ευκαιρία, απειλή ή µόδα; Άννα Σιδηροπούλου Φαρµακοποιός MSc"

Transcript

1 Ηλεκτρονικά φαρµακεία: ευκαιρία, απειλή ή µόδα; Άννα Σιδηροπούλου Φαρµακοποιός MSc Μέλος Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Καµιά κρατική ρύθµιση στα καταναλωτικά αγαθά Υπάρχουν κανόνες για τα φαρµακευτικά σκευάσµατα Υπάρχουν κανόνες στα συµπληρώµατα και τα καλλυντικά

3 Ως φάρµακο ορίζεται κάθε ουσία ή συνδυασµός ουσιών ή σύνθεση που φέρεται να έχει ιδιότητες θεραπευτικές ή προληπτικές για ασθένειες, όπως επίσης κάθε ουσία ή συνδυασµός ουσιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε ανθρώπους, µε σκοπό είτε να αποκατασταθούν, να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες µε την άσκηση φαρµακολογικής, ανοσολογικής ή µεταβολικής δράσης, είτε να γίνει ιατρική διάγνωση (άρθρο2 παρ.2β Ν.1316/1983)

4 Οµοιοπαθητικό φάρµακο είναι κάθε φάρµακο, που παράγεται από ουσίες που καλούνται οµοιοπαθητικές πηγές, σύµφωνα µε µια µέθοδο οµοιοπαθητικής παραγωγής περιγραφόµενη στην Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία ή στις φαρµακοποιίες που χρησιµοποιούνται επισήµως στα κράτη µέλη. Το οµοιοπαθητικό φάρµακο µπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα συστατικά (άρθρο 2 παρ.15 ΔΥΓ3α/32221/2013)

5 Συµπληρώµατα διατροφής είναι τα διατροφικά προϊόντα αρµοδιότητας ΕΟΦ µε σκοπό τη συµπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συµπυκνωµένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών µε θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, µεµονωµένων ή σε συνδυασµό, και τα οποία διατίθενται στο εµπόριο σε διάφορες δοσιµετρικές µορφές όπως κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόµοιες µορφές (άρθρο 2 α ΚΥΑ Υ1/ Γ.Π /03/ )

6 Καλλυντικό προϊόν ορίζεται κάθε ουσία ή µείγµα που προορίζεται να έλθει σε επαφή µε εξωτερικά µέρη του ανθρώπινου σώµατος ή µε τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοµατικής κοιλότητας, µε αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισµό τους, τον αρωµατισµό τους, τη µεταβολή της εµφάνισής τους, την προστασία τους, τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωµατικών οσµών (άρθρο 2 παρ.1 α καν.123/2009)

7 Ως διαφήµιση φαρµάκων νοείται οποιαδήποτε µορφή παροχής πληροφοριών από πόρτα σε πόρτα ή προσέλκυση πελατείας ή παροχή κινήτρων που αποσκοπεί στην προώθηση της συνταγογράφησης, της προµήθειας, της πώλησης ή της κατανάλωσης φαρµάκων. Περιλαµβάνει ιδίως: (άρθρο 118 παρ.1 ΔΥΓ 3α/32221/2013) τη διαφήµιση των φαρµάκων που απευθύνεται στο κοινό, τη διαφήµιση των φαρµάκων που απευθύνεται στα άτοµα που είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν συνταγές ή να προµηθεύουν τα φάρµακα, την προτροπή για προµήθεια φαρµάκων ή για συνταγογράφησή τους µέσω της παροχής, της προσφοράς ή της υπόσχεσης πλεονεκτηµάτων ή

8 τη χορηγία συναντήσεων εµπορικής προώθησης στις οποίες παρίστανται άτοµα εξουσιοδοτηµένα να διαθέτουν φάρµακα ή να χορηγούν τις σχετικές συνταγές, τη χορηγία επιστηµονικών συνεδρίων στα οποία συµµετέχουν πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν συνταγές ή να προµηθεύουν φάρµακα, ιδίως δε την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαµονής των συµµετεχόντων.

9 Δεν θεωρείται διαφήµιση φαρµάκων (άρθρο 118 παρ.1 ΔΥΓ3α/32221/2013) η επισήµανση και τα φύλλα οδηγιών, η αλληλογραφία, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από κάθε άλλο µη διαφηµιστικό έγγραφο, που απαιτείται για να απαντηθούν συγκεκριµένες ερωτήσεις σχετικά µε κάποιο συγκεκριµένο φάρµακο, οι συγκεκριµένες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν, για παράδειγµα, τις αλλαγές συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ενέργειες στο πλαίσιο των γενικών προφυλάξεων για τα φάρµακα, καθώς και τους καταλόγους πώλησης και τους καταλόγους τιµών, εφόσον δεν περιέχουν καµία πληροφορία σχετικά µε το φάρµακο, οι πληροφορίες σχετικά µε την ανθρώπινη υγεία ή

10 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ 3α/32221/2013 Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ε.Ε. στον τοµέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση Κοινή Υπουργική Απόφαση Y1/Γ.Π /03/ Οδηγία 2002/46/ΕΚ για τα συµπληρώµατα διατροφής (ΦΕΚ 395/Β/ ).

11 Όροι-προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Εµπορίας Φαρµάκων Κανένα φάρµακο δεν µπορεί να διατεθεί στην ελληνική αγορά, είτε από κατάστηµα είτε εξ αποστάσεως, χωρίς άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ Για τα οµοιοπαθητικά φάρµακα και τα φάρµακα φυτικής προέλευσης ισχύει ειδική απλουστευµένη διαδικασία έγκρισης (άρθρα 17 & 21 ΔΥΓ 3α/32221/2013)

12 Στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό φαρµάκων 1. που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή 2. που αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 3. τα µη συνταγογραφούµενα (Άρθρο 4 παρ.1 Ν.1963/1991)

13 Ηλεκτρονική εµπορία φαρµάκων µελλοντικά ίσως µπορούν να διεξάγουν µόνο τα ήδη λειτουργούντα, νοµίµως αδειοδοτηµένα από το Ελληνικό κράτος φαρµακεία, αυτά δηλαδή που διευθύνονται από φαρµακοποιούς µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος.

14 στην Ενωσιακή νοµοθεσία προβλέπεται ο καθορισµός ενός κοινού σε όλη την Ένωση λογοτύπου (άρθρο 117 ΔΥΓ 3α/32221/2013), µε το οποίο θα πιστοποιούνται ως συνάδουσες µε τον νόµο οι ιστότοποι ηλεκτρονικής εµπορίας φαρµάκων

15 Όροι και Προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Εµπορίας Συµπληρωµάτων Διατροφής Οποιοδήποτε συµπλήρωµα διατροφής µπορεί να διατεθεί στην ελληνική αγορά, είτε από κατάστηµα είτε εξ αποστάσεως, αρκεί να υπάρχει προηγούµενη γνωστοποίηση συµµόρφωσης µε το σχετικό νοµικό πλαίσιο, η οποία απευθύνεται προς τον ΕΟΦ (ΚΥΑ /03/ )

16 Όροι και Προϋποθέσεις της Ηλεκτρονικής Διαφήµισης Φαρµάκων απαγορεύεται η απευθυνόµενη στο κοινό διαφήµιση φαρµάκων (άρθρο 120 παρ.1 ΔΥΓ3α/32221/2013): α) που µπορούν να χορηγηθούν µόνο µε ιατρική συνταγή, β) που περιέχουν ψυχοτρόπες ή ναρκωτικές ουσίες, γ) που αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

17

18 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπουν ή µάλλον «ανέχονται» την πώληση των OTC στο internet. 10 από αυτά έχουν νοµιµοποιήσει και την πώληση συνταγογραφούµενων φαρµάκων µέσα από το internet

19 O.T.C.

20 περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια άνθρωποι στην Αγγλία αγοράζουν τακτικά τα φάρµακά τους από το διαδίκτυο και κυρίως όταν πρόκειται για: χάπια ψυχικών νόσων, στυτικής δυσλειτουργίας, ηρεµιστικών και Ναρκωτικών «Διαδικτυακοί Γιατροί»

21 H γαλλική κυβέρνηση επιτρέπει την πώληση φαρµάκων µέσω διαδικτύου, αλλά µε όρους. Μόνο όσοι είναι ιδιοκτήτες φυσικών φαρµακείων µπορούν να έχουν και ηλεκτρονικό ενώ παράλληλα πρέπει να έχουν άδεια από τον οργανισµό υγείας της περιοχής τους. Για να βοηθηθεί το κοινό να ξεχωρίσει τα νόµιµα από τα µη νόµιµα ηλεκτρονικά φαρµακεία, το Υπουργείο ζήτησε από τη Συνδικαλιστική Ένωση Φαρµακείων, να δηµοσιοποιήσει αυτή τη νόµιµη λίστα στο κοινό.

22 «Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει την Ισπανία να αλλάξει το µοντέλο της διανοµής των φαρµάκων, θελήσαµε να αναλύσουµε τη σχέση µεταξύ των πολιτών και των φαρµακείων τους. Οι καταναλωτές θεωρούν τα φαρµακεία σαν χώρους υγείας πρώτης ποιότητας και δεν αποδέχονται µια απελευθέρωση πώλησης των φαρµάκων οπουδήποτε αλλού». Επιπλέον, το 96,1% των ερωτηθέντων θεωρούν τις προσφερόµενες υπηρεσίες από τα φαρµακεία καλές ή πολύ καλές. Η παρουσία δε και η εξειδίκευση του προσωπικού των φαρµακείων είναι δε το βασικότερο αντεπιχείρηµα στην πώληση των φαρµάκων διαδικτυακά. Το 52% των Ισπανών είναι αρνητικοί στην πώληση των φαρµάκων από το ίντερνετ ενώ

23 Στην Ολλανδία οι κανόνες λειτουργίας και παράδοσης των διαδικτυακών φαρµακείων είναι οι ίδιοι µε τα φυσικά φαρµακεία, χωρίς διαφορές τιµών άρα δεν υπάρχει ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον να αγοράσει κάποιος από το internet οι πελάτες προτιµούν να αγοράσουν τα OTC τους σε ένα φυσικό φαρµακείο παρά σε ένα supermarket ή ακόµη λιγότερο στο διαδίκτυο

24 Αποτελέσµατα για τα Ηλεκτρονικά Φαρµακεία στη Γερµανία επιχειρηµατική ανάπτυξη: αυξήθηκε για τα OTC, σηµείωσε πτώση για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα. Το 2012 οι πωλήσεις φαρµάκων µέσω ταχυδροµείου αντιπροσώπευαν εκατοµµύρια, ή σχεδόν 3% της συνολικής φαρµακευτικής αγοράς (45 δισ. ευρώ) και αποτελούνταν κυρίως από ΜΥΣΥΦΑ και "προϊόντα υγείας" που δεν υπόκεινται στο φαρµακευτικό µονοπώλιο. Ενώ συµβαίνει συνολική πτώση της αγοράς OTC για πολλά χρόνια, µόνο οι πωλήσεις µέσω διαδικτύου που αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% της αγοράς, συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα πλέον ζητούµενα είναι τα φάρµακα που αφορούν διαταραχές που επηρεάζουν το καρδιαγγειακό και

25 Αποτελέσµατα για τα Ηλεκτρονικά Φαρµακεία στη Γερµανία 10% 40 εικονικά φαρμακεία 90% φαρμακεία

26 Αποτελέσµατα για τα Ηλεκτρονικά Φαρµακεία στη Γερµανία Τα φαρµακεία του Διαδικτύου έχουν πληγεί σκληρά από τα τέλη του 2012 λόγω του rebate σχετικά µε τα συνταγογραφούµενα φάρµακα. Σήµερα, οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους δεν έχουν πλέον κανένα οικονοµικό πλεονέκτηµα για να αγοράσουν συνταγογραφούµενα φάρµακα µέσω ηλ. ταχυδροµείου. Οι ασθενείς αυτοί όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες, θα αγόραζαν φάρµακα ηλεκτρονικά κυρίως για λόγους χαµηλότερης τιµής.

27 DOC MORRIS

28 DOC MORRIS Το DocMorris είναι ένα διαδικτυακό φαρµακείο (το µεγαλύτερο στο είδος του στην Ευρώπη). Η 800 DocMorris NV είναι ένα ολλανδικό φαρµακείο µε έδρα το Landgraaf (Κάτω Χώρες). Το DocMorris υπάρχει στην Γερµανία από τις 8 Ιουνίου 2000, προσφέρει συνταγογραφούµενα και µη φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε καταναλωτές στη Γερµανία. Τα εν λόγω φάρµακα έχουν εγκριθεί, είτε στη Γερµανία ή στην Ολλανδία. Ο ασθενής που αγοράζει από το συγκεκριµένο φαρµακείο δίνει διαδικτυακά τον αριθµό της συνταγής του και τα φάρµακα του έρχονται µε το ταχυδροµείο στο σπίτι. Οι τιµές είναι σηµαντικά φθηνότερες από ότι

29 DOC MORRIS Οι καταναλωτές είναι σε θέση, ανά πάσα στιγµή, να συµβουλευτούν διαδικτυακά µια οµάδα εµπειρογνωµόνων στο "φαρµακείο του Διαδικτύου" σε θέµατα υγείας. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν άµεσα σε δωρεάν αριθµό τηλεφώνου ή µέσω . Για καθένα από τα διάφορα φάρµακα, υπάρχει µια περιγραφή των περιεχοµένων της συσκευασίας και αναφέρεται η τιµή σε ευρώ. Παράλληλα µε την ανακοίνωση η οποία δηλώνει οποιαδήποτε απαίτηση για ιατρική συνταγή που ισχύουν για ένα συγκεκριµένο προϊόν, υπάρχει ένα πλαίσιο για την τοποθέτηση παραγγελιών. Περισσότερες πληροφορίες για το ίδιο το προϊόν µπορεί να ληφθεί µε κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η παράδοση των φαρµάκων γίνεται µε υπηρεσία ταχυµεταφορών χωρίς επιπλέον κόστος.

30 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Στην περίπτωση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, η απαγόρευση πώλησης τους δεν δικαιολογείται, δεδοµένου ότι είναι πιθανό ότι µπορεί να παρέχεται επαρκής παροχή συµβουλών και πληροφοριών µέσω του διαδικτύου. Η αγορά του Διαδικτύου θεωρείται ότι µπορεί να έχει ακόµη και ορισµένα πλεονεκτήµατα, όπως είναι η παροχή στους καταναλωτές χρόνο να το σκεφτούν ή και να θέσουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις µπορεί να θελήσουν στον φαρµακοποιό από το σπίτι.

31 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Στο µέτρο που η απαγόρευση αφορά τα φάρµακα που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή, το Δικαστήριο εκτιµά ότι αν επιτρέψει την διακίνηση τέτοιων φάρµακων χωρίς άλλον έλεγχο, µπορεί να αυξηθεί ο αριθµός των ιατρικών συνταγών που θα «κακοποιηθούν» ή δεν χρησιµοποιηθούν σωστά. Επιπλέον, το γεγονός ότι η επισήµανση του φαρµακευτικού προϊόντος µπορεί να είναι σε διαφορετική γλώσσα µπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες στην περίπτωση των συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Κατά συνέπεια, µια εθνική απαγόρευση πωλήσεως δι αλληλογραφίας φαρµάκων που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή µπορεί να δικαιολογηθεί.

32 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Το Δικαστήριο επίσης απαγορεύει τη διαφήµιση των πωλήσεων δι αλληλογραφίας φαρµάκων. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, όταν µια τέτοια απαγόρευση ισχύει για φαρµακευτικά προϊόντα που απαιτούν άδεια, αλλά δεν έχουν εγκριθεί, ή σε φαρµακευτικά προϊόντα που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή, η απαγόρευση είναι σύµφωνη µε την απαγόρευση στην κοινοτική οδηγία σχετικά µε τη διαφήµιση των φαρµάκων. Αντίθετα, ο κοινοτικός κώδικας απαγορεύει την απαγόρευση της διαφήµισης όσον αφορά τα φαρµακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί και διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή.

33 Αυθεντικό και ασφαλές δικτυακό φαρµακείο Σήµερα η Επιτροπή εκδίδει κανονισµό εφαρµογής στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ψευδεπίγραφα φάρµακα (2011/62/ ΕΕ), ο οποίος καθορίζει τον σχεδιασµό ενός κοινού λογοτύπου για τα διαδικτυακά φαρµακεία και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αυθεντικότητάς του. Ο λογότυπος θα είναι πλήρως διαθέσιµος το δεύτερο εξάµηνο του Ο κ. Tonio Borg, Επίτροπος αρµόδιος για θέµατα υγείας, δήλωσε: «Όταν αγοράζουν φάρµακα µέσω του διαδικτύου, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι, εκτός αν αγοράζουν από διαδικτυακά φαρµακεία που λειτουργούν νόµιµα, διατρέχουν τον κίνδυνο να αγοράσουν φάρµακα που είναι ψευδεπίγραφα. Τα ψευδεπίγραφα φάρµακα µπορεί να είναι αναποτελεσµατικά, επιβλαβή, ή ακόµη και θανατηφόρα. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει έναν κοινό λογότυπο για τα διαδικτυακά φαρµακεία, έτσι ώστε οι καταναλωτές να

34 ΕΥΡΩΠΗ Η µορφή του λογοτύπου:

35 Πώς θα λειτουργεί;

36

37

38

39

40

41

42

43 Πότε θα αρχίσει να εµφανίζεται; Το κοινό λογότυπο «υιοθετήθηκε» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2014 και τα κράτη-µέλη θα έχουν διορία ένα έτος προκειµένου να το εφαρµόσουν. Ειδικά για τη χώρα µας αυτό προϋποθέτει να υπάρξει και ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών φαρµακείων. Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος έχει καταθέσει πρόταση προς το υπουργείο Υγείας που µεταξύ άλλων αφορά στην ύπαρξη φορέα πιστοποίησης των ηλεκτρονικών φαρµακείων. Το νέο θεσµικό πλαίσιο πρέπει να είναι συµβατό µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και στο πλαίσιο αυτό, σηµείο αιχµής εκτιµάται να είναι τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, τα οποία σύµφωνα µε την Ε.Ε. θα πρέπει να πωλούνται και

44 Η Ελληνική πραγµατικότητα του 2014 Η µία όψη του νοµίσµατος «Το φυσικό φαρµακείο εξ ορισµού έχει συγκεκριµένο χώρο για να δραστηριοποιηθεί. Μέσω του Ιντερνετ µπορεί να αυξήσει το πελατολόγιό του δίνοντας ανταγωνιστικές τιµές. Επιπλέον, η νεολαία έχει µάθει να λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο και αυτό δεν αλλάζει»

45 Η Ελληνική πραγµατικότητα του 2014 Πολλά φαρµακεία σήµερα στη χώρα µας επιδίδονται πλέον συστηµατικά στη διαδικτυακή πώληση παραφαρµακευτικών προϊόντων αντικαθιστώντας το «δια χειρός φαρµακοποιού» µε το πληκτρολόγιο. Tα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα περισσότερα από 350 ηλεκτρονικά φαρµακεία που πωλούν µε ανταγωνιστικές τιµές και εκπτώσεις έως και 50% προϊόντα όπως αντιηλιακά, συµπληρώµατα διατροφής, δερµοκαλλυντικά κ.ά.

46 Η Ελληνική πραγµατικότητα του 2014 Προς το παρόν στην Ελλάδα επιτρέπεται µόνο η πώληση παραφαρµακευτικών προϊόντων, καθώς για τα φάρµακα, µε βάση την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, ισχύει το «διά χειρός φαρµακοποιού». Η βασική διαφορά των νόµιµων ηλεκτρονικών φαρµακείων µε τα παράνοµα είναι ότι τα πρώτα έχουν σαφή αναφορά στο φυσικό φαρµακείο, τον υπεύθυνο φαρµακοποιό και τα στοιχεία του, ενώ δεν διαθέτουν φάρµακα. Στα παράνοµα θα βρει κάποιος µόνο ένα κινητό και ένα µικρό όνοµα. Στο 90% των περιπτώσεων οι ιστοσελίδες των παράνοµων φαρµακείων έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν από το εξωτερικό, χωρίς αυτό απαραίτητα να σηµαίνει ότι τα σκευάσµατα που πωλούνται και το «κύκλωµα» που τα διακινεί είναι και αυτό εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, όλα «δείχνουν» ελληνικά. Είναι ενδεικτικό ότι πρόσφατα εντοπίστηκε ιδιοκτήτης παράνοµης ηλεκτρονικής σελίδας στη Βρετανία. Το e-φαρµακείο φαινόταν ελληνικό, έφερε το χαρακτηριστικό

47 Η Ελληνική πραγµατικότητα του 2014 «πειρατικά» e-φαρµακεία, πλαστά προϊόντα και αναντιστοιχία των προϊόντων που λαµβάνουν οι πελάτες µε αυτά που είχαν παραγγείλει. Για τη διασφάλιση των καταναλωτών, το υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται θεσµικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά φαρµακεία, ενώ οδηγίες για υιοθέτηση εντός του 2015 «κοινού λογότυπου» που θα πιστοποιεί τη νόµιµη λειτουργία ενός e-φαρµακείου εξέδωσε τον περασµένο Ιούνιο η Ευρωπαϊκή

48 η εξάρτηση και οι τοξικές αντιδράσεις από τα φάρµακα έχει αυξηθεί ανάλογα µε την αύξηση των πωλήσεων στο διαδίκτυο χαρακτηριστικό παράδειγµα η υπερκατανάλωση της παρακεταµόλης όπου καταλήγουν στα επείγοντα των νοσοκοµείων ασθενείς κάθε χρόνο εκ των οποίων 100 τελικά καταλήγουν!

49 Η πώληση στο ίντερνετ 5 µήνες µετά Γαλλία: περιοδικό "Le Quotidien" µαζί µε την εταιρεία Call Medi Call, τον περασµένο Δεκέµβριο Η απόδοση ανάλογα µε την επένδυση ήταν σχετικά µικρή, γιατί η δηµιουργία, η συντήρηση και η διαφήµιση ενός e-shop είναι αρκετά ακριβή Πολιτική τιµών: 82% ίδιες τιµές προϊόντων στο ιντερνετ µε το φυσικό φαρµακείο

50 Συµπέρασµα Η φαρµακευτική αγορά δεν µπορεί να λειτουργεί όπως και κάθε άλλη αγορά αγαθών. Η πώληση φαρµάκων on line δεν είναι απλά ένας ακόµη τύπος "internet shopping" και τα φάρµακα δεν είναι ακόµα ένας τύπος εµπορεύσιµης ευκολίας.

51 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!!

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά.

Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩN ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Η προώθηση και το ύφος της διαφήµισης στα δερµοκαλλυντικά. ΤΣΑΜΗ Γ. ΝΑΤΑΛΙΑ Χηµικός Πάτρα, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι για την παρεμπόδιση της αθέμιτης συμπεριφοράς προς τους καταναλωτές Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγήρανση Γονίδια και παχυσαρκία Νέα στοιχεία για την Διαχείριση του Βάρους

Αντιγήρανση Γονίδια και παχυσαρκία Νέα στοιχεία για την Διαχείριση του Βάρους ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 29 Αντιγήρανση Γονίδια και παχυσαρκία Νέα στοιχεία για την Διαχείριση του Βάρους Έκθεση ασφάλειας καλλυντικού προϊόντος Νέος κανονισμός περί καλλυντικών Bio - Eco Καλλυντικά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Δ/ντρια Προσωπικού : ΜΟΥΚΑ ΜΕΛΙΝΑ Δ/ντρια Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα