ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), Αποηελέζμαηα έπεςναρ πεδίος για ηην αποηύπωζη και αξιολόγηζη ηηρ σπήζηρ ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ηων Δήμων από ηοςρ Δημόηερ/Επισειπήζειρ Ομάδα Εργασίας Γιάννηρ Καλογήπος, Καθηγηηήρ ΕΜΠ (Επιζηημονικόρ Υπεύθςνορ) Λίνα Γοςζίος, Επεςνήηπια - Επγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Ενεπγειακήρ Οικονομίαρ-EBEO/ΕΜΠ Παναγιώηηρ Παναγιωηόποςλορ, Επεςνηηήρ - Επγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Ενεπγειακήρ Οικονομίαρ-EBEO/ΕΜΠ Θανάζηρ Ππίθηηρ, Επεςνηηήρ - Επγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Ενεπγειακήρ Οικονομίαρ-EBEO/ΕΜΠ Μάρτιος

2 Creative Commons BY-SA 3.0 Η μελέηη αςηή πεπιέσει ηα ππώηα αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ πεδίος για ηην αποηύπωζη και αξιολόγηζη ηηρ σπήζηρ ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ηων δήμων από ηοςρ δημόηερ/επισειπήζειρ. Η έπεςνα πεδίος ππαγμαηοποιήθηκε από ηην ομάδα INFOSTRAG ( ηος Επγαζηηπίος Βιομησανικήρ και Ενεπγειακήρ Οικονομίαρ ηος Εθνικού Μεηζόβιος Πολςηεσνείος (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) για λογαπιαζμό ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δήμων Ελλάδαρ (ΚΕΔΕ). Η μελέηη διαηίθεηαι με ηην άδεια σπήζηρ Creative Commons BY-SA 3.0. Ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη μελέηη διαβάζηε πποζεκηικά ηην άδεια σπήζηρ: 2

3 Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηνπ ΔΜΠ, κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη κέιε ηνπο εξεπλεηέο Θεφδσξν Καξνχλν, Διέλε Γνπζίνπ, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Παλαγηψηε Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ, Βαγγέιε Σηψθα, Νηθφιαν Καλέιιν, Γηψξγν Καξακαλψιε θαη Παλαγηψηε Κξαληδηψηε. Η νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξχηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο. Ιδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ησλ ΤΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Η εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Σην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ζεκάησλ φπσο ε επξπδσληθή πξφζβαζε, ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ θ.α. Η ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Τειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΔΒΔΟ ηνπ ΔΜΠ, πνπ είρε αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε ηελ θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια δίθηπα θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είρε αζρνιεζεί κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ άζθεζε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. 3

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΈΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ 5 2. ΤΝΟΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ: ΔΗΜΟΣΕ 6 3. ΤΝΟΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΣΕ 28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΔΗΜΟΣΩΝ 57 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 63 4

5 1. Μεθοδολογία ηης Έρεσνας Πεδίοσ Ειζαγωγή Σηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ θαη ηεο εμέιημεο ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ απφ ηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο θαη ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ομάδα έρεσνας πεδίοσ Σηελ έξεπλα εξγάζηεθαλ ζπλνιηθά είθνζη έμη (26) άηνκα κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. Δίθνζη έλα (21) άηνκα απαζρνιήζεθαλ ζηελ ηειεθσληθή έξεπλα θαη ζηνλ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ. Υπήξραλ, παξάιιεια, ππεχζπλνη ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο έξεπλαο, ζηε ζχλζεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ πξνζαξκνγή ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο θιήζεσλ θαη θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ θαη ζηε δηαρείξηζε εμνπιηζκνχ θαη δηθηχνπ. Η έξεπλα πεδίνπ δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 15 Φεβξνπαξίνπ - 23 Μαξηίνπ Έρεσνα πεδίοσ Η δεηγκαηνιεςία ήηαλ πνιπζηαδηαθή, ζηξσκαηνπνηεκέλε, αληηπξνζσπεπηηθή ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο κε βάζε ηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν ηεο ρψξαο θαη ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, κεηά απν αλαγσγή ησλ πιεζπζκψλ ησλ 1034 Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ ζε 325 Καιιηθξαηηθνχο. Τν ζπλνιηθφ δείγκα πεξηιακβάλεη 6000 δεκφηεο (ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ) θαη 2000 επηρεηξήζεηο. Η ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο έγηλε: - Καηά πεξηθέξεηα (13 πεξηθέξεηεο): ζπρλφηεηα, πνζνζηφ - Καηα λνκφ (52 λνκνί) - Καηά κέγεζνο δήκνπ (κεγάινη, κεζαίνη, κηθξνί, πνιχ κηθξνί): ζπρλφηεηα, πνζνζηφ -Καηά κνξθνινγία (Μεηξνπνιηηηθνί, Ηπεηξσηηθνί, Οξεηλνί Ηπεηξσηηθνί, Νεζησηηθνί): ζπρλφηεηα, πνζνζηφ Η κέζε δηάξθεηα ηειεθσλήκαηνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 10,5 ιεπηά. Η αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην ηειέθσλν είλαη 1 πξνο 4. 5

6 2. ύνουη αποηελεζμάηφν: Γημόηες Α. Γενικά ςτοιχεία χριςθσ Διαδικτφου Τν Γηαδίθηπν έρεη εηζρσξήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Η έληαζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο είλαη έλα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ελδερνκέλσο εμεγεί θαη ηελ επηηαρπλφκελε αχμεζε ηεο γεληθήο ρξήζεο ηνπ κέζνπ θαζψο: ζρεδφλ 8 ζηνπο 10 (79%) ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ην Γηαδίθηπν. Τν πνζνζηφ απηφ πξνθχπηεη αλ αζξνηζηεί ην 52% ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλεη θαζεκεξηλή ρξήζε πνιιέο θνξέο κε ην 27% ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλεη ρξήζε κηα θνξά ηε κέξα. Πνιινί ιίγνη ρξήζηεο (16%) ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα Διάρηζηνη είλαη νη πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο. Τν 3% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν κεξηθέο θνξέο ην κήλα θαη ην 1% ζπαληφηεξα. Τν Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη απμαλφκελν αξηζκφ εθαξκνγψλ. Καηά θζίλνπζα ζεηξά νη δεκνθηιέζηεξνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη: Δλεκέξσζε (εηδήζεηο θιπ) (93%) Δπαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε (74%) Δπηθνηλσλία κέζσ (74%) Ψπραγσγία (68%) Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ππεξεζίεο egov (66%) Δπηκφξθσζε κέζσ wikipedia ζηα ειιεληθά (64%) Κνηλσληθή δηθηχσζε (54%) Αγνξέο πξντφλησλ-ππεξεζηψλ (28%) Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ιακβάλνπλ θαηά κέζν φξν πνιχ πεξηζζφηεξα s απφ φζα ζηέιλνπλ: 2 ζηνπο 3 ρξήζηεο (65%) ζηέιλνπλ έσο 3 s ηε κέξα ζρεδφλ 3 ζηνπο 10 (28%) ζηέιλνπλ απφ 4 έσο 10 s ηε κέξα Διάρηζηνη (7%) ζηέιλνπλ πάλσ απφ 10 s ηε κέξα Σρεδφλ 4 ζηνπο 10 ρξήζηεο (38%) ιακβάλνπλ απφ 0 έσο 3 s ηε κέξα Πεξίπνπ 4 ζηνπο 10 ρξήζηεο (43%) ιακβάλνπλ απφ 4 έσο 10 s ηε κέξα 6

7 Πεξηζζφηεξα απφ 10 s ηε κέξα ιακβάλεη ην 18% ησλ ρξεζηψλ Β. Χριςθ υπθρεςιών θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egov) Οη ιφγνη ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (egov) δεκφζησλ θνξέσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη αλάινγνη κε ην επίπεδν νινθιήξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, επνκέλσο: 62% ησλ ρξεζηψλ ελεκεξψλνληαη/αληινχλ πιεξνθνξίεο (1ν επίπεδν) 36% γηα ιήςε εληχπσλ (2ν επίπεδν) 30% γηα νινθιήξσζε αηηεκάησλ (3ν επίπεδν) Δπίζεο, ηo 44% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο egov ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Οη δεκνθηιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θνξέσλ: Δθνξία (37%) Γήκνο (24%) ΚΔΠ (20%) Δπηπιένλ, ππάξρεη ζεκαληηθφ έιιεηκκα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο egov ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εμήο επη κέξνπο ζηνηρεία: Σρεδφλ 7 ζηνπο 10 (68%) ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ χπαξμή ηνπο κέζα απφ δηθή ηνπο αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν. 3 ζηνπο 10 ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ ελεκεξψζεθαλ γηα απηέο κέζσ θίισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο. Μφιηο 1 ζηνπο 10 (10%) ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο απφ ηα αληίζηνηρα sites Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ. Διάρηζηνη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο ππεξεζίεο απφ επίζθεςε ζην Γήκν (7%) θαη απφ θάπνην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην (8%). Οη πεξηζζφηεξνη (55%) ΓΔΝ γλσξίδνπλ αλ ν Γήκνο ηνπο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθά. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ελψ γλσξίδνπλ θάπνηεο ππεξεζίεο ΓΔΝ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ν εμήο: δελ γλσξίδσ πνηέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ειεθηξνληθά (36%). 7

8 Η αλεπαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πξνθχπηεη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη θακηά απφ ηηο ππεξεζίεο δελ είλαη γλσζηή ζηνπο κηζνχο απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ δήισζαλ φηη θάπνηα ζηηγκή έρνπλ ζπλαιιαγεί ειεθηξνληθά κε ην Γήκν, ηελ Πεξηθέξεηα ή ην ΚΔΠ. Οη ηέζζεξηο (4) πην γλσζηέο ππεξεζίεο είλαη ε Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ (37% ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ Γήκνπ/πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ), ε έθδνζε αηνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ/βεβαηψζεσλ (36,5%), νη ππεξεζίεο Αζιεηηζκφο/Πνιηηηζκφο/Ψπραγσγία (37%), νη ππεξεζίεο Τνπξηζκνχ (33%) θαη ε «Γηαχγεηα» (30%). Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10% ησλ ρξεζηψλ. Οη κφλεο ππεξεζίεο κε ρξήζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% είλαη: Αζιεηηζκφο/Πνιηηηζκφο/Ψπραγσγία (14%), Τνπξηζκφο (13%), Γηαχγεηα (13%) Παξά ην ζεκαληηθφ έιιεηκκα ελεκέξσζεο, ππάξρνπλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηηο ππεξεζίεο egov ζε επίπεδν Γήκνπ: 67% ησλ ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ πηζηεχεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο egov ηνπ Γήκνπ ηνπ ζην κέιινλ. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ζε πνζνζηά πάλσ απφ 80% δειψλεη πξφζεζε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ egov ηνπ Γήκνπ εθφζνλ αληηκεησπηζηεί ην θελφ ελεκέξσζεο θαη ελεκεξσζεί φηη: είλαη δηαζέζηκεο (86%), φηη ζα κείσλε ηε γξαθεηνθξαηία (90%), φηη ζα εμνηθνλνκνχζε ρξφλν (88%) θαη ρξήκαηα (86%). Γ. Αξιολόγθςθ υπθρεςιών θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egov) Σε γεληθέο γξακκέο νη ρξήζηεο ππεξεζηψλ egov αμηνινγνχλ κε νξηαθά ζεηηθφ πξφζεκν ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ: Τν πεξηβάιινλ είλαη εχρξεζην (58%) Οη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο φηαλ ηηο ρξεηάδνληαη (55%) Οη πιεξνθνξφεο είλαη αθξηβείο (53%) Ωζηφζν, ην γεληθφηεξν έιιεηκκα ελεκέξσζεο επεξεάδεη θαη ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο θαζψο ζεκαληηθά πνζνζηά ρξεζηψλ ΓΔΝ γλσξίδνπλ αλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ηνπο: 8

9 νη ππεξεζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη επηηπρψο κε ηελ πξψηε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαλππνβνιή (47%) ππάξρεη επαξθήο βνήζεηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνξκψλ (46%) αλ νη θφξκεο εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ζε ζχληνκν ρξφλν (43%) Οξηαθά ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θξίλεηαη ζεηηθή θαη ππάξρεη κειινληηθή πξνζδνθία επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Γηα ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην πξνηίζεηαη λα μαλαρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ην 74% ησλ ρξεζηψλ ελψ γηα απιή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ην 90%. Σρεδφλ 1 ζηνπο 2 ρξήζηεο (47%) είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Τν 31% ησλ ρξεζηψλ δειψλεη πνιχ θαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη έλα 18% ιίγν θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν. 3. ύνουη αποηελεζμάηφν: Δπιτειρήζεις Α. Γενικά ςτοιχεία χριςθσ Διαδικτφου Οη πέληε δεκνθηιέζηεξνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη: Γεληθή ελεκέξσζε (91%) Απνζηνιή θαη ιήςε (77%) Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά ηνπο (76%) Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο (66%) Ψπραγσγία (62%) Η θαηαλνκή ηεο εκεξήζηαο απνζηνιήο θαη ιήςε s ζηηο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία κε ηα λνηθνθπξηά: 6 ζηνπο 10 (61%) ζηέιλνπλ έσο 3 s ηε κέξα 27% ζηέιλνπλ απφ 4 έσο 10 s ηε κέξα Μφλν 1 ζηνπο 10 ζηέιλεη πεξηζζφηεξα απφ 10 s ηε κέξα Σρεδφλ 1 ζηνπο 3 (33%) ιακβάλεη έσο 3 s ηε κέξα Πεξίπνπ 4 ζηνπο 10 ιακβάλνπλ απφ 4 έσο 10 s ηε κέξα Πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 ιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 10 s ηε κέξα 9

10 Η ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο επηρεηξήζεηο εκθαλίδεηαη ζηα ίδηα θαη ιίγν πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά: Τν 83% ησλ ρξεζηψλ δειψλνπλ θαζεκεξηλνί ρξήζηεο. Απφ απηνχο ην 60% ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν πνιιέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ην 23% κηα θνξά ηε κέξα. Τν ζπίηη κε Η/Υ (80%), ν ρψξνο δνπιεηάο κε Η/Υ (40%) θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν (16%) είλαη νη δεκνθηιέζηεξνη ρψξνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Β. Χριςθ υπθρεςιών θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egov) Η ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ egov απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδεη αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα λνηθνθπξηά σο πξνο ηα επίπεδα νινθιήξσζεο. Τν 63% γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ (1ν επίπεδν) Τν 39% γηα ιήςε εληχπσλ (2ν επίπεδν) Τν 34% γηα ζπλαιιαγή/νινθιήξσζε αηηεκάησλ (3ν επίπεδν) Δπίζεο, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: κηα θνξά ην κήλα (38%) ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν (30%) ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα (21%) θαζεκεξηλά (10%) Οη δεκνθηιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θνξέσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά: Δθνξία (42%) ΟΑΔΓ (24%) ΙΚΑ (24%) Γήκνη (24%) ΚΔΠ (21%) Πεξηθέξεηεο (14%) Οη ρξήζηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ κε δηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη φρη κέζα απφ θάπνηνπ είδνπο θεληξηθή ελεκέξσζε. Δλδηαθέξνλ έρεη φηη ν δεχηεξνο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο γλσξηκίαο κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη νη ζπζηάζεηο απφ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο. Αλαιπηηθφηεξα: 10

11 Τν 73% ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ κέζσ αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν Τν 29% ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ απφ γλσζηνχο θαη ζπλεξγάηεο Μφλν 1 ζηνπο 10, (10%) ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηνπ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ. Τν έιιεηκκα ελεκέξσζεο είλαη ζεκαληηθφ θαζψο: Σρεδφλ 6 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο (59%) ΓΔΝ γλσξίδνπλ φηη ν Γήκνο ηνπο πξνζθέξεη θάπνηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθά. Οη ππεξεζίεο πνπ γλσξίδνπλ είλαη νη πιεξσκή ινγαξηαζκψλ-δεκνηηθά ηέιε (33%), άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ίδξπζεο επηρείξεζεο (29%), άδεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (14%). Η ζρεηηθά δεκνθηιέζηεξε ππεξεζία απν απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ-δεκνηηθά ηέιε (12%). Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ νη επηρεηξήζεηο ελψ γλσξίδνπλ θάπνηεο ππεξεζίεο δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ είλαη φηη δελ γλσξίδνπλ πνηέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ειεθηξνληθά (37%). Ο θαηεπείγνπζα αλάγθε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ειιείκκαηνο ελεκέξσζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζεηηθή πξνδηάζεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 8 ζηνπο 10 εξσηψκελνπο απφ επηρεηξήζεηο λα μεθηλήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζηέο ηνπο εθφζνλ κάζνπλ φηη είλαη δηαζέζηκεο θαη φηη κε ηε ρξήζε ηνπο θεξδίδνπλ ρξφλν, ρξήκα, απνθπγή ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Γ. Αξιολόγθςθ υπθρεςιών θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egov) Οη επηρεηξήζεηο-ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηηο αμηνινγνχλ κε γεληθά ζεηηθφ πξφζεκν, αλ θαη γίλεηαη θαλεξή ε έιιεηςε ελεκέξσζεο: Τν 59% απαληά πσο ην πεξηβάιινλ ρξήζεο είλαη γεληθά εχρξεζην Τν 50% απαληά πσο νη ππεξεζίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη δηαζέζηκεο φπνηε ηηο ρξεηάδνληαη Τν 49% ζεσξεί πσο ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ είλαη αμηφπηζην Η ζρεδφλ θαζνιηθή πξφζεζε κειινληηθήο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ egov θαλεξψλεη ζεηηθή πξνζδνθία: Τν 76% ησλ πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ πξνηίζεληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κέιινλ γηα ζπλαιιαγή κε ην δεκφζην. 11

12 Τν 92% ησλ πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ πξνηίζεληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ είλαη νξηαθά ζεηηθή: Τν 31% ησλ ρξεζηψλ ηνπνζεηείηαη ζηηο ζέζεηο 4 θαη 5 ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο δειψλνληαο αξθεηά θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ππεξεζίεο. Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ ελδηάκεζε ζέζε 3, δειψλνληαο κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο (40%). Τν 24% ησλ ρξεζηψλ ηνπνζεηείηαη ζηηο ζέζεηο 1 θαη 2, δειψλνληαο θαζφινπ θαη ιίγε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο. Δ. Οφζλθ Προτάςεισ βελτίωςθσ Οη ρξήζηεο Γηαδηθηχνπ ζε πνζνζηφ 91% ζεσξνχλ πσο ππάξρεη φθεινο απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ egov. Ο γεληθφο πιεζπζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πνζνζηφ 89% ζεσξεί πσο ππάξρεη φθεινο απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ egov. Οη δπν βαζηθφηεξνη ηνκείο κε ηε κεγαιχηεξε πξνζδνθία νθέινπο είλαη ην φθεινο ζε ρξφλν (81%) θαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο (78%). Τν 26% ησλ ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ έρεη αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ. Τν 46% δελ έρεη αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ελψ ην 28% ησλ ρξεζηψλ δελ έρεη πξνζπαζήζεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζεη egov ππεξεζίεο. Η βειηίσζε ηεο επάξθεηαο (27%), ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο ππνζηήξημεο (22%) θαη ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ (21%) είλαη νη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Πεξίπνπ νη κηζνί ρξήζηεο (49%) πηζηεχνπλ φηη ν Γήκνο ηνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ελψ ην 30% ησλ ρξεζηψλ δειψλεη πσο δε γλσξίδεη αλ ν Γήκνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 12

13 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 13

14 A. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΛΝΗΘΝΘΟΗΝ Α.1 ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ Α Α.2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΔΣΩΝ Α.* ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΜΕΛΟΤ A.3 ΦΤΛΟ: ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ A.4 ΗΛΙΚΙΑ: A.5 ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ: ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ) ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΤΜΝΑΗΟ/ΛΤΚΔΗΟ/ΚΑΣΧΣΔΡΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ) ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΣΔΛ, ΣΔΔ, ΗΔΚ, ΣΔΗ) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΧΣΑΣΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ Άιιν (πξνζδηνξίζηε):.. Α.6 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΔΡΓΑΙΑΚΗ Α ΚΑΣΑΣΑΗ; Περιγραφή κύριας ασχολίας ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ Ο ΑΜΗΘΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) ΆΝΔΡΓΟ ΜΑΘΖΣΖ/ΠΟΤΓΑΣΖ/ΦΟΗΣΖΣΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ ΟΗΚΗΑΚΑ Άιιν (πξνζδηνξίζηε):.. 14

15 B. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Β.1 Κλάδοσ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ.. Β.2 Συνολικόσ Αρικμόσ εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ B.* Γεωγραφικι δραςτθριοποίθςθ επιχείρθςθσ ηνπηθή εζληθή εμαγσγηθή Β.3 Μπορείτε να αναφζρεται μια εκτίμθςθ του τηίρου του προθγοφμενου ζτουσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ; ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΔΤΡΧ ΔΧ ΚΑΗ ΔΤΡΧ ΔΧ ΚΑΗ ΔΤΡΧ ΔΧ ΚΑΗ ΔΤΡΧ ΔΧ ΚΑΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΝΧ ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΜΕΛΟΤ B.4 ΦΤΛΟ: ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ B.5 ΗΛΙΚΙΑ: B.6 ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ: ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ) ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΤΜΝΑΗΟ/ΛΤΚΔΗΟ/ΚΑΣΧΣΔΡΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ) ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΣΔΛ, ΣΔΔ, ΗΔΚ,ΣΔΗ) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΧΣΑΣΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ 15

16 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ Άιιν (πξνζδηνξίζηε):.. Β.7 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΘΔΗ Α ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ; ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ-ΜΗΘΧΣΟ ΜΔΛΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΆΛΛΟ Γ. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ ΡΞΔ Γ.1 Έρεηε Ζ/Τ (ζηαζεξό ή θνξεηό) ζην πίηη/δπηρείξεζεο ζαο; ΝΑΙ ΟΧΙ Γ.2 Έρεηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν από ην πίηη/δπηρείξεζεο ζαο; ΝΑΙ ΟΧΙ Γ.3 Γεληθά ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν (Ηληεξλεη); ΝΑΙ ΟΧΙ Γ.* Δάλ λαη, ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν γηα? ΝΑΙ ΟΥΙ Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) Δλεκέξσζε (Νέα, Καηξόο, αζιεηηθά) Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο Αγνξέο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 16

17 Πξόζβαζε ζε δσξεάλ ινγηζκηθό Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην wikipedia (αγγιηθά) Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην wikipedia (ειιεληθά) Δθπαίδεπζε Φπραγσγία (Παηρλίδηα, TV, Video, κνπζηθή) Σειεθσληθέο θιήζεηο Αλαδήηεζε Δξγαζίαο Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πγεία-πεξίζαιςε πκκεηνρή ζε Forum / Chatting Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ππεξεζίεο Γεκνζίνπ Υξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ δεκνζίνπ (Eθνξία/ΣΑΥΗS, IKA, Γήκνη) Γ.** Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν γηα ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πόζα είλαη θαηά κέζν όξν Σα πνπ απνζηέιιεηε ηελ εκέξα Σα πνπ ιακβάλεηε ηελ εκέξα Mέζνο όξνο Γ.4 Πόζν ζπρλά (θαηά κέζν όξν) ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν; Κακθμερινά 1-2 φορζσ τθν εβδομάδα 1-2 φορζσ το μινα 1-2 φορζσ το χρόνο Γ.5 Με πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο ζπλδέεζηε ζην ίληεξλεη? Με Η/Υ ςτο ςπίτι/δουλειά με το κινθτό τθλζφωνο ςε ιντερνετ καφζ 17

18 άλλο (διευκρινίςτε:..) Γ.6 Στζλνετε μθνφματα sms μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου? Γ. ΣΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ (όςοι απάντθςαν ναι ςτισ 2 τελευταίεσ χριςεισ ίντερνετ) Γ.1 Υξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Γεκόζησλ Φνξέσλ γηα: ΝΑΙ ΟΥΙ Άληιεζε πιεξνθνξηώλ/ελεκέξσζε Λήςε εληύπσλ πλαιιαγή/νινθιήξσζε αηηεκάησλ Άιιν, δηεπθξηλίζηε. Γ.2 Πόζν ζπρλά ηηο ρξεζηκνπνηείηε; Κακθμερινά Τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα Τουλάχιςτον μια φορά τον μινα Τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο Γ.3 Κάλεηε ρξήζε ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ γηα ηελ ζπλαιιαγή ζαο κε: (ή όζνη απάληεζαλ λαη γηα ζπλαιιαγέο, ή όινη κε αιιαγή ζε ελεκέξσζε/ζπλαιιαγή ) ΝΑΙ ΟΥΙ Γήκν Πεξηθέξεηα 18

19 ΚΔΠ ΟΑΔΓ θαη άιινπο θνξείο επξέζεσο εξγαζίαο ΗΚΑ Πνιενδνκία Δθνξία (Τπνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ΦΠΑ θαη άιισλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ) ΑΔΠ Άιιν, δηεπθξηλίζηε. Σσνέτεια για όζοσς απάνηηζαν ναι ζηα ηρία πρώηα παραπάνω Γ.4 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ; Κακθμερινά Τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα Τουλάχιςτον μια φορά τον μινα Τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο Γ.5 Πσο κάζαηε γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ; Τυχαία, από αναηιτθςθ ςτο Ίντερνετ Από γνωςτοφσ/ςυνεργάτεσ Από άρκρο ςτον τφπο Από επίςκεψθ ςτο Διμο Από ενθμερωτικό φυλλάδιο Από θμερίδα-εκδιλωςθ του φορζα Άλλο, διευκρινίςτε 19

20 Γ.6 Γλσξίδεηε αλ ν δήκνο πξνζθέξεη θάπνηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθά (κέζσ δηαδηθηύνπ); ΝΑΙ ΟΧΙ Γ.7 Θα αλαθέξσ κηα ζεηξά από ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Μπνξείηε παξαθαιώ λα αλαθέξεηε πνηεο από απηέο γλσξίδεηε/ρξεζηκνπνηείηε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ζαο; Για τοσς ΠΟΛΙΣΕ Γλσξίδσ Υξεζηκνπνηώ Έθδνζε αηνκηθώλ, νηθνγελεηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ/βεβαηώζεσλ Δγγξαθή/Γηαγξαθή/Αιιαγή ζηνηρείσλ πνιηηώλ ζηα δεκνηηθά κεηξώα Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ (π.ρ. ύδξεπζε, δεκνηηθά ηέιε, θόξνη, πξόζηηκα) Πνιενδνκηθά ζέκαηα (νηθνδνκηθέο άδεηεο, θιπ.) Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο Τγεία θαη Κνηλσληθή Φξνληίδα Τπεξεζίεο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Δθπαίδεπζε/Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (e-learning) Δλεκέξσζε γηα ζέζεηο εξγαζίαο, Πξνώζεζε απαζρόιεζεο Ζιεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο Αζιεηηζκόο/Πνιηηηζκόο/Φπραγσγία 20

21 Σνπξηζκόο Δλίζρπζε ηνπηθήο αλάπηπμεοεπηρεηξεκαηηθόηεηαο Για τις Επιτειρήσεις Γλσξίδσ Υξεζηκνπνηώ Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο Άδεηεο θαηάιεςεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ (π.ρ. δεκνηηθά ηέιε) Γ.7 Δθόζνλ γλσξίδεηε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζαο γηαηί δελ ηηο ρξεζηκνπνηείηε ( δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ) Λείπει θ προςωπικι επαφι Λείπεη ε άκεζε αληαπόθξηζε Γελ είκαη βέβαηνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζηνηρείσλ κνπ Δίλαη πνιύπινθν λα ρξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν/ηληεξλεη γηα επαθέο κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο Γε γλσξίδσ πνηεο δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ ειεθηξνληθά Άιινο, αλαθέξαηε.. ΓΓ/ΓΑ Γ.8 Θα ρξεζηκνπνηνύζαηε ηηο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ δήκνπ ζαο εάλ γλσξίδαηε όηη: 21

22 Ναη Ορη Δίλαη δηαζέζηκεο Θα εμνηθνλνκνύζαηε ρξόλν Θα εμνηθνλνκνύζαηε ρξήκαηα Θα ππήξρε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο (απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ) Θα ππήξρε πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζαο ζηα θνηλά Άιιν, δηεπθξηλίζηε Γ.9 Πηζηεύεηε όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ δήκνπ ζαο ζην κέιινλ; Ναη Ορη Ίζσο Γελ γλσξίδσ 22

23 Δ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ (ζπκπιεξώλεηαη κόλν από ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ) Δ1. Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ζαο θάζε έλα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηζηνζειίδεο Ζ/Γ γεληθόηεξα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ όηαλ αμηνινγείηε ηελ πνηόηεηα ηνπο (θιίκαθα 1-5) Ζ επθνιία ρξήζεο πνπ παξέρνπλ Ζ πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ Ζ αμηνπηζηία ηεο παξάδνζεο Ζ έγθαηξε παξάδνζε Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ Οη κεραληζκνί ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηώλ (ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ζειίδα ζπρλώλ εξσηήζεσλ, θιπ) Δ2. Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ΝΑΗ/ΟΥΗ αλ ε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε πιεξνί ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ΝΑΗ ΟΥΗ Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αθξηβείο Οη ππεξεζίεο Ζ/Γ είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο, όπνηε ηηο ρξεηάδεζηε Τπάξρεη επαξθήο βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θόξκεο ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ 23

24 Οη θόξκεο ζπκπιήξσζεο δεδνκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ζε ζύληνκν ρξόλν Οη ππεξεζίεο Ζ/Γ πνπ παξέρνληαη πξαγκαηνπνηνύληαη επηηπρώο κε ηε πξώηε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί επαλππνβνιή Γεληθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ είλαη εύρξεζην Γεληθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ Ζ/Γ παξέρεη αμηόπηζηα ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο Γεληθόηεξα ληώζεηε αζθάιεηα θαηά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζαο κε ην δήκν ζαο Δ3. θνπεύεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο Ζ/Γ, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ζπλαιιαγέο κε ην δεκόζην? ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν γνωρίηω Δ4. θνπεύεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο Ζ/Γ γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ? ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν γνωρίηω Δ5. πλνιηθά, πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ δήκνπ ζαο? (θιίκαθα 1-5, θαζόινπ πάξα πνιύ) 24

25 ΠΡ. ΝΦΔΙΖ ΑΞΝ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σ1. Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη όθεινο από ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ? ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν γνωρίηω Σ2. Αλ λαη, αμηνινγείζηε ζε πνηνπο ηνκείο ππάξρεη όθεινο κε θιίκαθα 1-5 (θαζόινπ πνιύ κεγάιν) Καζόινπ ειάρηζην αξθεηό κεγάιν Πνιύ κεγάιν θεινο ζε ρξόλν θεινο ζε ρξήκα θεινο ζε πνηόηεηα ππεξεζηώλ Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο (απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ) Πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο θνηλέο ππνζέζεηο Άιιν, δηεπθξηλίζηε 25

26 Ε. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ-ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΒΔΙΡΗΩΠΖΠ Ε1. Έρεηε αληηκεησπίζεη πξόβιεκα ζηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ Ζ/Γ ηνπ δήκνπ? ΝΑΗ ΟΥΗ Ε2. Δάλ λαη, πνύ εζηηάδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζαηε θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα? (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ) Γηαζεζηκόηεηα ηζηνζειίδαο (SITE) Γπζθνιία ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο Γπζθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ Δπάξθεηα ησλ ππεξεζηώλ Αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ Παξερόκελε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ Άιιν, πξνζδηνξίζηε.. Ε3. ε πνηνπο ηνκείο ζεσξείηε όηη κπνξεί λα επέιζεη βειηίσζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο? (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ) Γηαζεζηκόηεηα ηζηνζειίδαο ((SITE) Γπζθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ Δπάξθεηα ησλ ππεξεζηώλ Αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ Παξερόκελε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ Άιιν, πξνζδηνξίζηε.. Ε* Πηζηεύεηε όηη ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ? ΝΑΗ ΟΥΗ 26

27 Ε4. Πώο ζα κπνξνύζαλ γεληθά λα βειηησζνύλ νη Ζ/Τ ηνπ Γήκνπ ζαο? (αλνηρηή εξώηεζε, παξαθαινύκε δώζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο) Εσταριζηούμε πολύ ποσ αθιερώζαηε ηο τρόνο ζας για ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ερωηημαηολογίοσ ηο οποίο θα βοηθήζει ηοσς αρμόδιοσς θορείς ζηην αποηίμηζη ηης έως ηώρα προζπάθειας και ηο ζτεδιαζμό ηης ζηραηηγικής ηοσς για ηο μέλλον. 27

28 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΣΔ 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΓΖΜΟΣΩΝ 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 63

64 ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 45 2,3 ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΚΑΗ ΆΛΛΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ Ή ΑΣΟΜΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 38 2,0 ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 40 2,1 ΑΝΣΛΖΖ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ: ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΝΑΦΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΣΛΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΗ ΜΔΛΔΣΔ 5,3 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 9,5 61 3,1 64 3,3 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 19 1,0 ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΣΔΝΣΧΝ 2,1 ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 121 6,2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΣΔΥΝΔ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ: ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 2,1 3,2 ΓΗΑΦΖΜΗΖ 12,6 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ, ΔΚΜΗΘΧΔΗ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 31 1,6 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ 5,3 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Ζ/Τ ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 3,2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ 6,3 ΠΡΑΚΣΟΡΗΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ 27 1,4 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 50 2,6 ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ 2,1 ΔΚΓΟΔΗ, ΔΚΣΤΠΧΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 34 1,8 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 29 1,5 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΛΚΟΛΟΟΤΥΧΝ ΠΟΣΧΝ 32 1,6 ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΗ 54 2,8 ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 5,3 ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 33 1,7 64

65 ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2,1 ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 61 3,1 ΚΑΣΑΚΔΤΔ 126 6,5 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ:ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 1,1 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΔΝΓΤΖ 45 2,3 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΠΛΧΝ: ΛΟΗΠΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ Μ.Α.Κ. 3,2 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ ΤΚΔΤΧΝ Μ.Α.Κ. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ, ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ:ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ, ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Μ.Α.Κ. ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ: ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 3,2 7,4 17,9 3,2 4, ,8 ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 41 2,1 ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΜΔΧ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΟΓΧΝ 6,3 ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ 5,3 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 49 2,5 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ 94 4,8 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 5,3 ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΝΔΡΟΤ 1,1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΧΛΖΖ, ΤΝΣΡΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ:ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΑΤΗΜΧΝ ΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 2,1 8,4 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 28 1,4 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 30 1,5 ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΜΔΧ ΑΓΧΓΧΝ 23 1,2 65

66 ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 193 9,9 ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ:ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ, ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ Ζ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΔ, ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 101 5,2 24 1,2 Total ,0 ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ , , , , , , , , , , , ,0 13 9,5 14 7, ,6 17 2,1 18 7,4 19 1, , ,1 ΓΞ/ΓΑ 16,8 66

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ. Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ. σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ. Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ. σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1 ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1 Η ηαπηόηεηα ηεο έξεπλαο ΑΝΑΘΕΗ: Σειενπηηθόο ηαζκόο ΑΝΣ1. ΔΕΙΓΜΑ: Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 2514

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα