ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης Εταιρίας (στο εξής «Εταιρία»), τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται στην Αίτηση, εκδίδει εταιρική κάρτα (στο εξής «Κάρτα»), και χορηγεί αυτήν στον υποδεικνυόμενο από την Εταιρία και εκ τρίτου συμβαλλόμενο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της (στο εξής «Κάτοχος»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι ισχύουν και στην περίπτωση χορήγησης περισσότερων Καρτών σε αντίστοιχους Κατόχους. 1. Η ΚΑΡΤΑ 1.1. Στην Κάρτα, η οποία εκδίδεται στο όνομα της Εταιρίας, αποτυπώνεται η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του Κατόχου. Η Κάρτα που θα εκδοθεί, και όσες θα εκδοθούν στη συνέχεια σε αντικατάσταση ή ανανέωση της πρώτης, κατ εφαρμογή της παρούσας, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην Εταιρία, ώστε αυτή αναλαμβάνει τον κίνδυνο από την τυχόν μη παράδοσή της σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει στην Αίτηση την ακριβή διεύθυνση της έδρας της ή τις τυχόν μεταβολές αυτής (παρ πιο κάτω) Η Εταιρία αμέσως μετά την παραλαβή της Κάρτας, υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε ο Κάτοχος να θέσει την υπογραφή του στον ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο, στην πίσω όψη της Κάρτας. Η Κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην Τράπεζα, ώστε μόνο ο Κάτοχος, το ονοματεπώνυμο του οποίου είναι αποτυπωμένο στην Κάρτα, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρίας, αποκτά δικαίωμα κατοχής και χρήσης της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, απαγορευομένης απολύτως της παράδοσής της για οποιονδήποτε λόγο σε τρίτο ή της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτο, περιλαμβανομένων και των λοιπών τυχόν εκπροσώπων της Εταιρίας Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι η Κάρτα είναι μέσο πληρωμών, υποχρεούται να τη φυλάσσει με επιμέλεια και προσοχή και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την αποτελεσματική λειτουργία της Κάθε Κάρτα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος του μήνα, που είναι αποτυπωμένος στην εμπρόσθια όψη της και κάθε χρήση της μετά τη λήξη ισχύος ή τη λύση της παρούσας σύμβασης απαγορεύεται. 1

2 2. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (ΡΙΝ) 2.1. Η Τράπεζα, εφόσον η Εταιρία υποβάλει σχετικό αίτημα, χορηγεί και αποστέλλει στον Κάτοχο, στην κατά την παρ. 1.1 πιο πάνω έδρα της Εταιρίας, με ειδικό φάκελο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (ΡΙΝ Personal Identification Number), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί (εφόσον χορηγηθεί) μόνο σε συνδυασμό με την Κάρτα για την πραγματοποίηση των συναλλαγών των άρθρων 5 και 6 πιο κάτω, καθώς και αυτών που η Τράπεζα θα γνωστοποιήσει στον Κάτοχο στο μέλλον Ο ΡΙΝ είναι αυστηρά προσωπικός και παράγεται ηλεκτρονικά σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας και εχεμύθειας, ώστε είναι αδύνατη η αναπαραγωγή του. Ο Κάτοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον ΡΙΝ του με άλλον της επιλογής του σε οποιοδήποτε ΑΤΜ (αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή) της Τράπεζας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι ο ΡΙΝ αποτελεί την ηλεκτρονική του υπογραφή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να απομνημονεύσει τον ΡΙΝ του, να καταστρέψει το σχετικό έγγραφο της Τράπεζας με το οποίο του γνωστοποιήθηκε και να μην τον σημειώσει σε οποιαδήποτε αναγνωρίσιμη μορφή στην Κάρτα ή σε άλλο μέσο. Η αναγραφή του ΡΙΝ σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή συνιστά βαρεία αμέλεια εκ μέρους του Κατόχου. 3. Απώλεια Κάρτας Διαρροή ΡΙΝ 3.1. Κατ ακολουθία των προαναφερθέντων (παρ. 1.3 και αρ. 2), ο Κάτοχος οφείλει να μεριμνά για την αποτελεσματική φύλαξη της Κάρτας και του ΡΙΝ του και να ελέγχει καθημερινά ότι αυτή βρίσκεται στην κατοχή του. Τυχόν απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή διαρροή του ΡΙΝ πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην Τράπεζα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η τηλεφωνική γνωστοποίηση καταγράφεται για την ασφάλεια όλων των συμβαλλομένων σε μαγνητικό μέσο. Η Εταιρία και ο Κάτοχος ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή και του ΡΙΝ μετά τη γνωστοποίηση Η παράλειψη άμεσης ειδοποίησης της Τράπεζας αποτελεί βαρεία αμέλεια εκ μέρους της Εταιρίας και του Κατόχου, εκτός εάν η μη ειδοποίηση οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας και για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί. Εφόσον η παράλειψη της ειδοποίησης οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας ή/και του Κατόχου, όπως και σε κάθε περίπτωση διαρροής του ΡΙΝ σε τρίτο, η Εταιρία και ο Κάτοχος έχουν πλήρη ευθύνη για την τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και υποχρεούνται να εξοφλήσουν τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την Κάρτα, όπως και όλα τα ποσά που προέκυψαν από χρήση του διαρρεύσαντος ΡΙΝ χωρίς κανένα περιορισμό. 2

3 3.3. Η Εταιρία και ο Κάτοχος υποχρεούνται να προσφέρουν στην Τράπεζα κάθε δυνατή συνδρομή για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών από την κατά τα παραπάνω κλοπή ή απώλεια Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης απώλειας Κάρτας ή και διαρροής του ΡΙΝ, η Τράπεζα, εφόσον η Εταιρία και ο Κάτοχος είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους από τη σύμβαση αυτή, εκδίδει και χορηγεί με βάση τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο νέα Κάρτα, που αποτελεί συνέχεια της απολεσθείσας ή και νέο ΡΙΝ, εκτός εάν η Εταιρία εγγράφως ζητήσει τη μη έκδοση. Για την έκτακτη έκδοση και χορήγηση της νέας Κάρτας ή/και του ΡΙΝ, η Εταιρία επιβαρύνεται με το ποσό, που αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί με αυτήν ένα αδιαίρετο όλο (εφεξής «Παράρτημα») Για λόγους μείζονος ασφάλειας των συναλλαγών, η Εταιρία μπορεί να επιλέξει στο ειδικό προς τούτο πεδίο της Αίτησης την ειδοποίησή της ίδιας ή/και του Κατόχου με ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στην Αίτηση, σε κάθε περίπτωση χρήσης της Κάρτας για ποσά μεγαλύτερα του ποσού που επίσης έχει επιλέξει. Το κόστος της παραπάνω ειδοποίησης αναφέρεται στο Παράρτημα. Η Τράπεζα επιφυλάσσεται να ανακοινώσει στο μέλλον και άλλους τρόπους ειδοποίησης της Εταιρίας ή/και του Κατόχου με σκοπό την προστασία τους. 4. Όριο Συναλλαγών 4.1. Οι συναλλαγές του Κατόχου με την Κάρτα γίνονται με ευθύνη της Εταιρίας και υπόκεινται σε ανώτατο όριο (στο εξής «Όριο Συναλλαγών»), το οποίο καθορίζεται από την Τράπεζα, τόσο για κάθε μία από τις κάρτες που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία, όσο και για το σύνολο των Καρτών που έχουν εκδοθεί μετά από αίτημα της Εταιρίας. Το Όριο Συναλλαγών γνωστοποιείται στην Εταιρία κατά τη χορήγηση της Κάρτας με σχετικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και αυτή υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει στον Κάτοχο Η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλει τα κατά την προηγούμενη παρ. 4.1 Όρια Συναλλαγών, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας, εκτιμώντας τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες της Εταιρίας, την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική της ικανότητα και τη συνέπειά της στην τήρηση των όρων της παρούσας. Το εκάστοτε νέο όριο θα γνωστοποιείται στην Εταιρία με τους Μηνιαίους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω και η Εταιρία υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στους Κατόχους, εκτός εάν δεν αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 17 πιο κάτω. 3

4 4.3. Ο Κάτοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα μέσα στα εκάστοτε όρια της εκπροσωπευτικής του εξουσίας, των εκάστοτε οικονομικών δυνατοτήτων της Εταιρίας και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να υπερβεί το Όριο Συναλλαγών, που εκάστοτε ισχύει για την Κάρτα του, που αν συμβεί συνιστά ουσιώδη παράβαση της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του. Σε κάθε περίπτωση υπέρβασης του Ορίου Συναλλαγών, η Εταιρία υποχρεούται να εξοφλήσει στην Τράπεζα το συνολικό ποσό της υπέρβασης, μαζί με την κατά τα λοιπά οφειλή του, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης που αναφέρεται στο Λογαριασμό του άρθρου 8, καθώς και το εφ άπαξ επιπλέον ποσό που προσδιορίζεται στο Παράρτημα, λόγω αυθαίρετης αύξησης του αναλαμβανόμενου από την Τράπεζα πιστωτικού κινδύνου, άλλως εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 9.3 πιο κάτω. Σε περίπτωση χορήγησης στην Εταιρία περισσότερων Καρτών, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για υπερβάσεις του Ορίου Συναλλαγών της κάθε Κάρτας, ακόμη και αν το Όριο Συναλλαγών για το σύνολο των Καρτών της Εταιρίας δεν έχει παραβιαστεί. 5. Χρήση της Κάρτας στις Επιχειρήσεις 5.1. Ο Κάτοχος, μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα του για την εξόφληση του αντιτίμου των συναλλαγών που πραγματοποιεί σε επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν αναρτημένα στις προθήκες τους τα σήματα της Κάρτας (εφεξής «Επιχειρήσεις»), υποχρεούμενος να αποδείξει την ταυτότητά του με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, εάν αυτό του ζητηθεί. 5.2 Οι κατά την προηγούμενη διάταξη (παρ. 5.1) συναλλαγές και οι εντεύθεν δαπάνες είναι επαγγελματικές, πραγματοποιούνται από τον Κάτοχο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, η οποία αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης προς τον Κάτοχο, εμπίπτουν στον σκοπό και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, ώστε τυχόν έλλειψη η ελάττωμα των προϋποθέσεων αυτών ουδέποτε αντιτάσσεται από την Εταιρία στην Τράπεζα για οποιονδήποτε λόγο Κάθε συναλλαγή, με την επιφύλαξη των συναλλαγών από απόσταση (5.4.1), ολοκληρώνεται είτε με την υπογραφή των χρεωστικών δελτίων ή εξομειούμενων με αυτά εγγράφων ή των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ηλεκτρονικές συσκευές EFT/POS από τον Κάτοχο, είτε με την πληκτρολόγηση, επίσης από τον Κάτοχο, του ΡΙΝ στις ως άνω συσκευές. Με την ως άνω υπογραφή ή πληκτρολόγηση η Εταιρία εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώσει το Λογαριασμό της Κάρτας με το ποσό της συναλλαγής και να εξοφλήσει αντίστοιχα την Επιχείρηση. Η παραπάνω εξουσιοδότηση είναι ανέκκλητη, γιατί αφορά στο συμφέρον Εταιρίας, Κατόχου, Τράπεζας και Επιχείρησης. Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει τα αντίγραφα των 4

5 παραπάνω παραστατικών και συναλλαγών, που υπογράφει για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις στους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω Στην περίπτωση που ο Κάτοχος επιλέξει να συναλλαγεί από απόσταση, προβαίνοντας σε ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή ταχυδρομική παραγγελία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή μέσω διαδικτύου, αναλαμβάνει αυτός και η Εταιρία την αποκλειστική σχετική ευθύνη και κίνδυνο, υποχρεούμενοι, σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλαγής, να υποδείξουν τουλάχιστον την έδρα της επιχείρησης με την οποία συναλλάχθηκε ο Κάτοχος Ειδικότερα για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου ο Κάτοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας για συναλλαγές στο διαδίκτυο, που θα του γνωστοποιεί η Τράπεζα είτε με επιστολή είτε μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 8 πιο κάτω, ή θα ανακοινώνουν οι Επιχειρήσεις στον διαδικτυακό τους τόπο Οι Επιχειρήσεις δεν συνδέονται κατ ανάγκη συμβατικά με την Τράπεζα για την αποδοχή της Κάρτας και σε κάθε περίπτωση δεν συνδέονται με αυτή κατ αποκλειστικότητα, ώστε η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς τον Κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων, ούτε και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία του, και κατά συνέπεια ούτε η Εταιρία, ούτε και ο Κάτοχος δικαιούνται να προβάλουν έναντι της Τράπεζας οποιαδήποτε σχετική ένσταση ή απαίτηση, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Εάν η Επιχείρηση εκδώσει για οποιονδήποτε λόγο υπέρ της Εταιρίας πιστωτικό σημείωμα, η Τράπεζα θα πιστώσει με το ισόποσο το λογαριασμό της Κάρτας, μόνο όταν το παραπάνω σημείωμα προσκομιστεί στην Τράπεζα Η Τράπεζα γνωστοποιεί είτε άμεσα μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 8 ή και με επιστολές, είτε έμμεσα, μέσω τρίτων στην Εταιρία και στον Κάτοχο πρόσθετες δυνατότητες ή ευκαιρίες ή ευνοϊκούς όρους για τη χρήση της Κάρτας, εκτός εάν η Εταιρία ή/και ο Κάτοχος ζητήσουν με έγγραφο την εξαίρεσή τους από αυτήν την πληροφόρηση Προσφορές για τη χρήση της Κάρτας, εφόσον δεν ορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος τους, μπορούν να καταργηθούν ή τροποποιηθούν από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, οποτεδήποτε με σχετική ενημέρωση της Εταιρίας ή/και του Κατόχου μέσω των μηνιαίων Λογαριασμών του άρθρου 8 πιο κάτω. 6. Χρήση της Κάρτας στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜs) Αναλήψεις Μετρητών - Επιτόκιο 6.1. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ως εκπρόσωπος της Εταιρίας, να αναλαμβάνει ως δάνειο με χρήση της Κάρτας μετρητά, 5

6 είτε από τα ταμεία της Τράπεζας και άλλων Τραπεζών που φέρουν τα σήματα της Κάρτας, είτε σε συνδυασμό με τον ΡΙΝ από τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜs) που φέρουν τα σήματα της Κάρτας, εντός του εκάστοτε ισχύοντος Ορίου Συναλλαγών (άρθρο 4), σύμφωνα με τις επιλογές και σχετικές οδηγίες που εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων αυτών Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής με κάρτα σε ΑΤΜ καταγράφονται και τηρούνται στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας στην οποία ανήκει το ΑΤΜ και απεικονίζονται στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα ΑΤΜs, αποτελούν δε πλήρη απόδειξη για τις συναλλαγές αυτές, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Μετά τη χρήση της Κάρτας ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει την απόδειξη, που εκδίδεται από το ΑΤΜ για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις στους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω Το αναλαμβανόμενο ποσό εκτοκίζεται από την ημερομηνία ανάληψης με το συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο και εφόσον η ανάληψη πραγματοποιήθηκε μέσω ΑΤΜ, η Εταιρία επιβαρύνεται με τα ποσά που αναφέρονται στο Παράρτημα για τη μερική κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας, για την επανατροφοδοσία των ΑΤΜs με χαρτονομίσματα και τη συντήρησή τους, που είναι τόσο συχνότερη, όσο μεγαλύτερα ποσά αναλαμβάνονται όπως και για τη διατήρηση και ανάπτυξη του δικτύου, ενώ, σε περίπτωση ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας, επιβαρύνεται και με το κόστος της διατραπεζικής συναλλαγής. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει περισσότερα του ενός επιτόκια, ανάλογα με το ύψος του αναλαμβανόμενου ποσού. Το σημερινό ύψος καθενός από τα επιτόκια αυτά αναφέρεται στο Παράρτημα Στις ανωτέρω περιπτώσεις εκτοκισμού βάση για τον υπολογισμό των τόκων λαμβάνεται έτος 365 ημερών Τα κατά την προηγούμενη παρ συμβατικά επιτόκια συμφωνούνται κυμαινόμενα, ώστε η Τράπεζα δικαιούται να τα μεταβάλει την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι του ύψους της μεταβολής του επιτοκιακού δείκτη EURIBOR τριών (3) μηνών (επιτόκιο αναφοράς παρ ), μεταξύ της τιμής αυτού την ως άνω ημερομηνία και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, είτε να μη μεταβάλει τα επιτόκια σε κάθε μεταβολή του ως άνω επιτοκιακού δείκτη, είτε να μην εξαντλήσει για όλα ή μέρος αυτών το ως άνω ανώτατο όριο μεταβολής Κατ εξαίρεση, η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλει τα συμβατικά επιτόκια μέχρι του διπλασίου του ύψους της ως άνω διαφοράς είτε όταν σε προηγούμενη μεταβολή του δείκτη δεν μετέβαλε αντίστοιχα τα συμβατικά 6

7 επιτόκια, είτε όταν την κατά τα παραπάνω (παρ ) ημέρα μεταβολής του επιτοκίου, η απόδοση στη λήξη των ομολόγων διάρκειας δέκα (10) ετών του Ελληνικού Δημοσίου (παρ ) διαφέρει από την απόδοση των όμοιων ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου περισσότερο από μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα Η Τράπεζα αποφασίζει την κατά τα παραπάνω μεταβολή (ή μη) λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, όπως και τον κίνδυνο που εκάστοτε αναλαμβάνει, τόσο για τη συγκεκριμένη χορήγηση, όσο και για το σύνολο χορηγήσεων της ιδίας κατηγορίας. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα ή δέσμευση για την τυχόν επόμενη μεταβολή του επιτοκίου, όποτε και αν γίνει. Η κατά τα παραπάνω μεταβολή δεν αποτελεί τροποποίηση της συμβάσεως. Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις μεταβολής ισχύουν και εφαρμόζονται και για τα τυχόν ισχύοντα προνομιακά συμβατικά επιτόκια Ως EURIBOR νοείται το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας τριών (3) μηνών, εντός της ζώνης του EURO, όπως ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας ή από το πρακτορείο REUTERS ή άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων στις ώρα Ελλάδος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο καθορισμός της τιμής του ως άνω επιτοκιακού δείκτη οποιαδήποτε από τις ως άνω ημερομηνίες, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του δείκτη κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η τιμή του Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τις αποδόσεις ίδιας διάρκειας ομολόγων έκδοσης των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Στην εκάστοτε σημειούμενη διαφορά των ως άνω αποδόσεων αντανακλάται και ο κίνδυνος της χώρας που αποτελεί παράγοντα αύξησης του κόστους του χρήματος που αντλείται στην χώρα μας και συνεπώς του κόστους των κεφαλαίων της Τράπεζας. Οι αποδόσεις στη λήξη των ομολόγων έκδοσης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύονται στον οικονομικό τύπο και αναρτώνται σε οικονομικού περιεχομένου ιστοσελίδες, όπως π.χ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Κάθε μεταβολή του επιτοκίου γνωστοποιείται στην Εταιρία με τους Λογαριασμούς του άρθρου 8 και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του Λογαριασμού στον οποίο αναφέρεται, εκτός αν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης της ισχύος. Η Εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους 7

8 όρους του άρθρου 12 πιο κάτω. Το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφέρεται στους λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω Η Εταιρία και ο Κάτοχος για λόγους προστασίας και ασφάλειας των συμβαλλομένων και των συναλλαγών παρέχουν τη συναίνεσή τους για βιντεοσκόπηση των συναλλαγών του στα ΑΤΜs της Τράπεζας ή και άλλων Τραπεζών Η Τράπεζα μπορεί οποτεδήποτε, και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Εταιρίας, να αναστέλλει ή διακόπτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών στα ATMs είτε για λόγους προστασίας της Εταιρίας, είτε γιατί αυτή παραβίασε τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, είτε λόγω βλάβης ή δυσλειτουργιών. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι της Εταιρίας για οποιαδήποτε εκ των λόγων αυτών τυχόν ζημία η απώλεια αυτή υποστεί. 7. Ετήσια Συνδρομή Επιβαρύνσεις 7.1. Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα ετήσια συνδρομή που οφείλεται από την έκδοση της Κάρτας και των σε ανανέωση αυτής μεταγενέστερων, ανεξάρτητα από το εάν αυτή χρησιμοποιείται ή όχι. Το σημερινό ύψος της ετήσιας συνδρομής αναφέρεται στο Παράρτημα Η Εταιρία επιβαρύνεται με τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, να συμπληρώσει ή και τροποποιήσει τις ανωτέρω επιβαρύνσεις για σπουδαίο λόγο, όπως η κατά 50% μεταβολή του πληθωρισμού ή/και του κόστους εργασίας και η αναπροσαρμογή των επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισμών. Οι εκάστοτε νέες επιβαρύνσεις γνωστοποιούνται στην Εταιρία με τους μηνιαίους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω και ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης του μηνιαίου Λογαριασμού, εκτός αν αναγράφεται σ αυτόν διαφορετική ημερομηνία ισχύος. Η Εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί τις μεταβολές σύμφωνα με τους όρους του άρθρου Μηνιαίοι Λογαριασμοί 8.1. Κάθε μήνα η Τράπεζα εκδίδει εκκαθαριστικό σημείωμα («Λογαριασμός»), στο οποίο εμφανίζεται η συνολική κίνηση της Κάρτας κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών έκδοσης δύο συνεχόμενων μηνιαίων Λογαριασμών και συγκεκριμένα όλες οι χρεώσεις που έγιναν από τη χρήση της Κάρτας, η ημερομηνία και η αιτιολογία τους, οι καταβολές της Εταιρίας έναντι της οφειλής του στο ίδιο χρονικό διάστημα, τυχόν υφιστάμενα υπέρ της Εταιρίας 8

9 πιστωτικά υπόλοιπα, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, το νέο υπόλοιπο της οφειλής του, η ημερομηνία πληρωμής μέχρι την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή (παρ ) και το σε ισχύ επιτόκιο. Συναλλαγές που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε ένα μηνιαίο Λογαριασμό, θα καταχωρούνται στον αμέσως επόμενο. Συναλλαγές για τις οποίες ο Κάτοχος συμφώνησε τη με δόσεις χρέωση της Κάρτας του, χρεώνονται σ αυτή τμηματικά και εμφανίζονται στους αντίστοιχους Μηνιαίους Λογαριασμούς Οι κατά την προηγούμενη παρ Λογαριασμοί αποστέλλονται στην Εταιρία ταχυδρομικά στην κατά την παρ της παρούσας διεύθυνσης της έδρας της Η Τράπεζα παρέχει στην Εταιρία τη δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τους μηνιαίους Λογαριασμούς. Στην περίπτωση που η Εταιρία επιλέξει αυτή τη δυνατότητα, είτε με σχετική ένδειξη στην Αίτηση, είτε με μεταγενέστερο σχετικό αίτημά της προς την Τράπεζα (καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, επιστολή ή ηλεκτρονική αίτηση προς την Τράπεζα), η Τράπεζα θα αποστέλλει σε αυτήν κάθε μήνα, την ημερομηνία έκδοσης του Λογαριασμού, σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) ή/και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό του οποίου έχει δηλώσει με την κατά τα παραπάνω Αίτηση/αίτημα, με το οποίο η Εταιρία θα ενημερώνεται για την έκδοση του Λογαριασμού, όπως και για τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο (link) που θα πρέπει να επισκεφθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, εισάγονται από την Εταιρία τα απαιτούμενα από την ηλεκτρονική εφαρμογή στοιχεία επιβεβαίωσης της ταυτότητάς της. Σε περίπτωση αλλαγής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.18.2 πιο κάτω Οι Λογαριασμοί εξάγονται από τα εμπορικά/λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, που τηρούνται ηλεκτρονικά, ώστε η Εταιρία αναγνωρίζει ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη των χρεώσεων από τη χρήση της Κάρτας και των αντίστοιχων πιστώσεων, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Αδιάκοπη και πλήρης σειρά Λογαριασμών του παρόντος άρθρου αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα βιβλία της Τράπεζας, που απεικονίζει τις χρεώσεις και πιστώσεις του Ορίου Συναλλαγών (άρθρο 4) για το χρονικό διάστημα που καλύπτουν. Αίτημα της Εταιρίας για επανέκδοση ή επαναποστολή Λογαριασμών, συνεπάγεται την επιβάρυνση που αναγράφεται στο Παράρτημα Η Εταιρία γνωρίζοντας ότι η εκάστοτε οφειλή της από τη χρήση της Κάρτας εξοφλείται σε μηνιαίες δόσεις, υποχρεούται, εάν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, είτε από την πρώτη χρήση της Κάρτας μετά από την παραλαβή της, είτε από την ολοσχερή εξόφληση ή την παραλαβή του εκάστοτε προηγούμενου Λογαριασμού, δεν 9

10 παραλάβει Λογαριασμό, να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με συστημένη επιστολή της. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι ο Λογαριασμός παραλήφθηκε, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης Σε περίπτωση που η Εταιρία αμφισβητήσει το περιεχόμενο Λογαριασμού, οφείλει να το γνωστοποιήσει με έγγραφο στην Τράπεζα το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών των Διεθνών Οργανισμών Καρτών (Visa International. Mastercard International, American Express International) που είναι υποχρεωτικοί και δεσμεύουν την Τράπεζα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομερώς οι λόγοι αμφισβήτησης, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν το λάθος. Άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ή η μερική ή ολική ανεπιφύλακτη εξόφληση του Λογαριασμού, αποτελούν αποδοχή και αναγνώριση εκ μέρους της Εταιρίας του περιεχομένου του Λογαριασμού και του ποσού της οφειλής, ώστε ο Λογαριασμός αυτός αποδεικνύει εφεξής πλήρως την οφειλή αυτή και την αντίστοιχη απαίτηση της Τράπεζας κατά της Εταιρίας. 9. Αποπληρωμή Η κατά την παρούσα σύμβαση κάρτα δεν είναι πιστωτική, ώστε η Εταιρία υποχρεούται να εξοφλήσει ολόκληρο το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τη χρήση της Κάρτας όπως αυτό εμφανίζεται στον μηνιαίο Λογαριασμό, μέχρι την ημερομηνία πληρωμής που εμφανίζεται στον πρώτο Λογαριασμό και επαναλαμβάνεται κάθε επόμενο μήνα καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας και η οποία είναι δήλη ημέρα κατά την έννοια και με τις συνέπειες του νόμου Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μερικής εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου, η Εταιρία και ο Κάτοχος μετατρέπουν αυθαίρετα το χρεωστικό υπόλοιπο σε δάνειο, ώστε κάθε επί μέρους ποσό συναλλαγής του χρεωστικού υπολοίπου εκτοκίζεται, από την ημερομηνία επεξεργασίας της αντίστοιχης συναλλαγής που εμφανίζεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 8, με τα επιτόκια της παρ. 6.3, όπως ισχύει την ως άνω ημερομηνία (παρ. 6.5.) και από την επομένη της ημερομηνίας πληρωμής, το ανεξόφλητο υπόλοιπο εκτοκίζεται με το επιτόκιο της παρ πιο κάτω Οποιαδήποτε καταβολή εκ μέρους της Εταιρίας καταλογίζεται κατά προτεραιότητα στους τόκους υπερημερίας, στους συμβατικούς τόκους και τέλος στο κεφάλαιο Η Εταιρία υποχρεούται να εξοφλεί την οφειλή της με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 10

11 α) Με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας με την επίδειξη του προς εξόφληση Λογαριασμού, β) Με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που η Εταιρία τηρεί στην Τράπεζα, τον οποίο, εφόσον υποδεικνύει στην Αίτηση, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει την ημέρα κατά την οποία το χρεωστικό υπόλοιπο (9.1.1) καθίσταται ληξιπρόθεσμο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία οφείλει να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς προς τούτο υπολοίπου στον παραπάνω καταθετικό λογαριασμό τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα προ της ημερομηνίας χρέωσης, διαφορετικά εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασμό της μέχρι του υπάρχοντος υπολοίπου ή και του ορίου υπερανάληψης που τυχόν έχει χορηγηθεί, για την εξόφληση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους της οφειλής. Η παραπάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη, καθώς αφορά στο συμφέρον όλων των συμβαλλομένων, και η Εταιρία αναγνωρίζει τις παραπάνω χρεώσεις ως απόλυτα έγκυρες και νόμιμες, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώσει την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή του συγκεκριμένου καταθετικού Λογαριασμού της. δ) Μέσω των υπηρεσιών Alpha Line ή Alpha Web, σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση οδηγίες της Τράπεζας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέσει στη διάθεση της Εταιρίας η Τράπεζα στο μέλλον Εάν η δήλη κατά τις παρ. 8.1 και ημερομηνία πληρωμής παρέλθει άπρακτη, η Εταιρία καθίσταται αυτοδίκαια υπερήμερη, με μόνη την πάροδο της ημερομηνίας πληρωμής, κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το σχετικό ποσό, και η εκάστοτε ληξιπρόθεσμη οφειλή της κατά κεφάλαιο, τυχόν τόκους και έξοδα επιβαρύνεται με το ανώτατο εκάστοτε σε ισχύ επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό αναγράφεται στο Παράρτημα, πλέον των εκάστοτε εισφορών και των τυχόν έμμεσων φόρων, από την επόμενη της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας. Στην έννοια της καθυστέρησης εντάσσεται η αδυναμία χρέωσης του Λογαριασμού, καθώς και η ανυπαρξία επαρκούς υπολοίπου την ημέρα πληρωμής. Οι σε καθυστέρηση οφειλόμενοι τόκοι εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης με το ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που προκύπτουν, εφόσον δεν εξοφλούνται, ανατοκίζονται ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου, η Τράπεζα αφενός ειδοποιεί σχετικά την Εταιρία, η οποία επιβαρύνεται με το κόστος που αναφέρεται στο Παράρτημα για την κάλυψη των εξόδων της ειδοποίησης και της παρακολούθησης της καθυστέρησης και αφετέρου δικαιούται να περιορίσει το Όριο Συναλλαγών (παρ.4.2.) ή και να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας, μέχρι την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων, για να περιορίσει τον εντεύθεν κίνδυνο. 11

12 10. Ευθύνη Κατόχου Ο Κάτοχος εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα την πιστή τήρηση των διατάξεων της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της εξόφλησης ολόκληρου του χρεωστικού υπολοίπου που θα προκύψει από τη χρήση της Κάρτας του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ως πρωτοφειλέτης, μέχρι την πλήρη εξόφληση κάθε οφειλής προς την Τράπεζα από τη χρήση της Κάρτας, παραιτούμενος ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα του να αρνηθεί καταβολή μέχρις ότου επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας (ένσταση δίζησης, 855 ΑΚ), όπως και από το δικαίωμά του να προτείνει κατά της Τράπεζας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις της Εταιρίας (853 Α.Κ.) αποδεχόμενος ρητά ότι κάθε αναγνώριση οφειλής από την Εταιρία ή δεδικασμένο υπέρ της Τράπεζας θα δεσμεύει και τον Κάτοχο. 11. Καταγγελία Σύμβασης από την Τράπεζα Η Τράπεζα δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή της προς την Εταιρία, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εάν συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Η καθυστέρηση ολοσχερούς εξόφλησης από την Εταιρία του χρεωστικού υπολοίπου έστω και ενός (1) μηνός. β) Η παράβαση εκ μέρους της Εταιρίας ή/και του Κατόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας και της Αίτησης, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις. γ) Η ανακρίβεια οποιασδήποτε δήλωσης ή πληροφορίας που έδωσε η Εταιρία στην Τράπεζα μαζί με το αίτημα για τη χορήγηση της Κάρτας ή/και για την αξιολόγησή του αιτήματος αυτού, όπως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών που της ζητήθηκαν από την Τράπεζα. δ) Επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρίας ή/και επιδείνωση της φερεγγυότητας ή/και της πιστοληπτικής ικανότητάς της, όπως σε περίπτωση πτώχευσης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση κλπ. ε) Επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή και της φερεγγυότητας ή της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Κατόχου, όπως σε περίπτωση φυλάκισης Μετά την καταγγελία της σύμβασης, το σύνολο της οφειλής κατά το κεφάλαιο, τόκους (συμβατικούς, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, εκτοκίζεται μέχρι εξόφλησης με το ισχύον κατά το χρόνο της καταγγελίας ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ανεξόφλητων τόκων (παρ. 9.3 πιο πάνω) μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς εξόφλησής του. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιβαρύνεται με το σύνολο των πραγματικών εξόδων και αμοιβών 12

13 δικηγόρων, Δικαστικών Επιμελητών, αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λ.π. όπως αυτά ορίζονται από το νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λ.π., και η Τράπεζα δικαιούται να ανακοινώσει την καταγγελία της σύμβασης στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που έχει σκοπό την προστασία της πίστης και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, Μαρούσι , Αθήνα (υπεύθυνος επεξεργασίας) και να αναθέσει την είσπραξη των οφειλομένων σε οποιοδήποτε κατά την κρίση της τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Τράπεζα θα αποστέλλει επιστολή προς την Εταιρία με το συνολικό κατά την προηγούμενη παρ οφειλόμενο υπόλοιπο, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας και του κλεισίματος του Λογαριασμού παρακολούθησης της χρήσης της Κάρτας. Το ως άνω υπόλοιπο μπορεί να μην είναι οριστικό, εφόσον σε αυτό προστίθενται οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία της καταγγελίας μέχρι την εξόφληση, όπως και τυχόν ποσά συναλλαγών που δεν έχουν ακόμη χρεωθεί στο Λογαριασμό της Κάρτας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 8.1 πιο πάνω. 12. Καταγγελία της Σύμβασης από την Εταιρία Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφο προς την Τράπεζα, είτε για το σύνολο των Καρτών που έχουν εκδοθεί, είτε για οποιαδήποτε από αυτές, με έγγραφο προς την Τράπεζα και την ταυτόχρονη εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου ποσού από τη χρήση των ή της Κάρτας κατά περίπτωση, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας και παράδοση της Κάρτας, στην οποία η καταγγελία αφορά, στην Τράπεζα. Η Εταιρία, μέχρι την παράδοση της Κάρτας στην Τράπεζα διατηρεί πλήρη ευθύνη για τις συναλλαγές με αυτή. 13. Περισσότερες Κάρτες Εάν η Τράπεζα εκδώσει, έπειτα από αίτηση της Εταιρίας, περισσότερες από μία Κάρτες, οι οποίες θα χορηγηθούν σε αντίστοιχο αριθμό Κατόχων, αυτές θα διέπονται από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι και θα δεσμεύουν όλους τους Κατόχους. Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδίδεται ενιαίος μηνιαίος Λογαριασμός, στον οποίο θα αναγράφονται οι χρεώσεις από την κατοχή και χρήση όλων των Καρτών, αναλυτικά κατά Κάρτα και αθροιστικά. Ο Λογαριασμός αυτός θα αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας. 14. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα Η Κάρτα είναι διεθνούς ισχύος και ι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές και στο εξωτερικό. Οι συναλλαγές με χρήση της σε συνάλλαγμα πρέπει να γίνονται μέσα 13

14 στα ποσοτικά όρια που τυχόν ορίζονται από τις Νομισματικές Αρχές και εντός του Ορίου Συναλλαγών που έχει οριστεί ανά κάρτα. Σε περίπτωση που η συναλλαγή γίνει σε συνάλλαγμα, η αξία της μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα. Για την ενημέρωση του Κατόχου και της Εταιρίας το αντίτιμο των συναλλαγών και το νόμισμα στο οποίο αυτές πραγματοποιήθηκαν εμφανίζονται στους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο πάνω. 15. Ανανέωση Κάρτας Κάθε Κάρτα κατά τη λήξη της ισχύος της (παρ. 1.4) ανανεώνεται αυτόματα από την Τράπεζα. Κάθε νέα Κάρτα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και διέπεται από τους ίδιους όρους. Η νέα Κάρτα αποστέλλεται στην Εταιρία με συστημένη επιστολή στην κατά το άρθρο 18 έδρα της Εάν η Εταιρία δεν επιθυμεί την ανανέωση της Κάρτας της, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της. 16. Συμψηφισμός Η Εταιρία και ο Κάτοχος εξουσιοδοτούν με την παρούσα ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει με κάθε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή από την παρούσα σύμβαση, οποιονδήποτε άλλο Λογαριασμό τους, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο τηρείται και το κατάστημα της Τράπεζας όπου έχει ανοιχτεί. Επίσης, η Τράπεζα έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή από την παρούσα σύμβαση δικαίωμα συμψηφισμού προς οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση της Εταιρίας ή/και του Κατόχου, έστω και αν προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις και σε διαφορετικό νόμισμα. 17. Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης Λόγω της αόριστης διάρκειας της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς συμπλήρωσης ή τροποποίησης των όρων της για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στην Εταιρία με απλή επιστολή, η οποία σε περίπτωση μη αποδοχής της τροποποίησης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 πιο πάνω. Η παράλειψη από την Εταιρία να ανακοινώσει τις αντιρρήσεις της στην Τράπεζα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση ή η χρήση της Κάρτας μετά τη γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους της Εταιρίας της σχετικής τροποποίησης. 14

15 18. Επικοινωνία Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις ή αιτήσεις θα απευθύνονται ως προς την Τράπεζα στο κατάστημα, στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση, ως προς δε την Εταιρία, στη διεύθυνση της έδρας της, που έχει σημειωθεί στην Αίτηση ή/και στον αντίκλητο, εφόσον έχει ορισθεί στην Αίτηση, κατά την κρίση της Τράπεζας Η Εταιρία υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καμία καθυστέρηση στην Τράπεζα, εγγράφως, κάθε αλλαγή της διεύθυνσής της έδρας της. Η εκάστοτε διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη έδρα της Εταιρίας, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά νόμο και την παρούσα αποτελέσματα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που η Εταιρία δήλωσε κατά την παρ πιο πάνω Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ ισχύουν και εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στην Αίτηση αντίκλητος. 19. Γενικοί Όροι Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσας δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και την δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων της Η παρούσα σύμβαση, η Αίτηση και το Παράρτημα αποτελούν ενιαίο σύνολο και οι όροι, που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητά και εγγράφως Έχοντας υπόψη ότι η σύμβαση αυτή είναι αόριστης διάρκειας, γίνεται κατανοητό ότι η Τράπεζα δικαιούται να καταργήσει τη συγκεκριμένη Κάρτα και να προτείνει στην Εταιρία την αντικατάστασή της με άλλη, που γίνεται αποδεκτή από την Εταιρία, χορηγείται στον Κάτοχο και αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και η κατοχή και η χρήση της νέας υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας. 20. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.Δ. της 17-7/ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», όπως κάθε φορά ισχύει. 15

16 20.2. Για κάθε αγωγή, αμφισβήτηση ή διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίσθηκε η παρούσα σύμβαση. Η σύμβαση αυτή αναγνώσθηκε, επεξηγήθηκε και κατανοήθηκε από τον Εκπρόσωπο της Εταιρίας και τον Κάτοχο, οι οποίοι την υπογράφουν στη συνέχεια και ο οποίος θα λάβει αντίγραφο αυτής με την παραλαβή της Κάρτας. Το κείμενο της σύμβασης αυτής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην διεύθυνση Για την Τράπεζα Για την Εταιρία Ο Κάτοχος 16

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής ΑΡΙΘ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδος Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αριθμός 11),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) INTERAMERICAN MASTERCARD STANDARD (SC8040052 _) Προ τη Millennium bank ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) ΑΙΤΩΝ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8) τράπεζας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες

για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ III. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ IV. Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι υναλλαγών (εφεξής ΓΟ) διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις της της υνεταιριστικής Σράπεζας Δυτικής Μακεδονίας υν. ΠΕ. Που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS )

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) Α. OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ BONUS Ι. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα