ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης Εταιρίας (στο εξής «Εταιρία»), τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται στην Αίτηση, εκδίδει εταιρική κάρτα (στο εξής «Κάρτα»), και χορηγεί αυτήν στον υποδεικνυόμενο από την Εταιρία και εκ τρίτου συμβαλλόμενο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της (στο εξής «Κάτοχος»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι ισχύουν και στην περίπτωση χορήγησης περισσότερων Καρτών σε αντίστοιχους Κατόχους. 1. Η ΚΑΡΤΑ 1.1. Στην Κάρτα, η οποία εκδίδεται στο όνομα της Εταιρίας, αποτυπώνεται η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του Κατόχου. Η Κάρτα που θα εκδοθεί, και όσες θα εκδοθούν στη συνέχεια σε αντικατάσταση ή ανανέωση της πρώτης, κατ εφαρμογή της παρούσας, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην Εταιρία, ώστε αυτή αναλαμβάνει τον κίνδυνο από την τυχόν μη παράδοσή της σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει στην Αίτηση την ακριβή διεύθυνση της έδρας της ή τις τυχόν μεταβολές αυτής (παρ πιο κάτω) Η Εταιρία αμέσως μετά την παραλαβή της Κάρτας, υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε ο Κάτοχος να θέσει την υπογραφή του στον ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο, στην πίσω όψη της Κάρτας. Η Κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην Τράπεζα, ώστε μόνο ο Κάτοχος, το ονοματεπώνυμο του οποίου είναι αποτυπωμένο στην Κάρτα, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρίας, αποκτά δικαίωμα κατοχής και χρήσης της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, απαγορευομένης απολύτως της παράδοσής της για οποιονδήποτε λόγο σε τρίτο ή της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτο, περιλαμβανομένων και των λοιπών τυχόν εκπροσώπων της Εταιρίας Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι η Κάρτα είναι μέσο πληρωμών, υποχρεούται να τη φυλάσσει με επιμέλεια και προσοχή και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την αποτελεσματική λειτουργία της Κάθε Κάρτα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος του μήνα, που είναι αποτυπωμένος στην εμπρόσθια όψη της και κάθε χρήση της μετά τη λήξη ισχύος ή τη λύση της παρούσας σύμβασης απαγορεύεται. 1

2 2. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (ΡΙΝ) 2.1. Η Τράπεζα, εφόσον η Εταιρία υποβάλει σχετικό αίτημα, χορηγεί και αποστέλλει στον Κάτοχο, στην κατά την παρ. 1.1 πιο πάνω έδρα της Εταιρίας, με ειδικό φάκελο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (ΡΙΝ Personal Identification Number), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί (εφόσον χορηγηθεί) μόνο σε συνδυασμό με την Κάρτα για την πραγματοποίηση των συναλλαγών των άρθρων 5 και 6 πιο κάτω, καθώς και αυτών που η Τράπεζα θα γνωστοποιήσει στον Κάτοχο στο μέλλον Ο ΡΙΝ είναι αυστηρά προσωπικός και παράγεται ηλεκτρονικά σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας και εχεμύθειας, ώστε είναι αδύνατη η αναπαραγωγή του. Ο Κάτοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον ΡΙΝ του με άλλον της επιλογής του σε οποιοδήποτε ΑΤΜ (αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή) της Τράπεζας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι ο ΡΙΝ αποτελεί την ηλεκτρονική του υπογραφή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να απομνημονεύσει τον ΡΙΝ του, να καταστρέψει το σχετικό έγγραφο της Τράπεζας με το οποίο του γνωστοποιήθηκε και να μην τον σημειώσει σε οποιαδήποτε αναγνωρίσιμη μορφή στην Κάρτα ή σε άλλο μέσο. Η αναγραφή του ΡΙΝ σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή συνιστά βαρεία αμέλεια εκ μέρους του Κατόχου. 3. Απώλεια Κάρτας Διαρροή ΡΙΝ 3.1. Κατ ακολουθία των προαναφερθέντων (παρ. 1.3 και αρ. 2), ο Κάτοχος οφείλει να μεριμνά για την αποτελεσματική φύλαξη της Κάρτας και του ΡΙΝ του και να ελέγχει καθημερινά ότι αυτή βρίσκεται στην κατοχή του. Τυχόν απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή διαρροή του ΡΙΝ πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην Τράπεζα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η τηλεφωνική γνωστοποίηση καταγράφεται για την ασφάλεια όλων των συμβαλλομένων σε μαγνητικό μέσο. Η Εταιρία και ο Κάτοχος ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή και του ΡΙΝ μετά τη γνωστοποίηση Η παράλειψη άμεσης ειδοποίησης της Τράπεζας αποτελεί βαρεία αμέλεια εκ μέρους της Εταιρίας και του Κατόχου, εκτός εάν η μη ειδοποίηση οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας και για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί. Εφόσον η παράλειψη της ειδοποίησης οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας ή/και του Κατόχου, όπως και σε κάθε περίπτωση διαρροής του ΡΙΝ σε τρίτο, η Εταιρία και ο Κάτοχος έχουν πλήρη ευθύνη για την τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και υποχρεούνται να εξοφλήσουν τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την Κάρτα, όπως και όλα τα ποσά που προέκυψαν από χρήση του διαρρεύσαντος ΡΙΝ χωρίς κανένα περιορισμό. 2

3 3.3. Η Εταιρία και ο Κάτοχος υποχρεούνται να προσφέρουν στην Τράπεζα κάθε δυνατή συνδρομή για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών από την κατά τα παραπάνω κλοπή ή απώλεια Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης απώλειας Κάρτας ή και διαρροής του ΡΙΝ, η Τράπεζα, εφόσον η Εταιρία και ο Κάτοχος είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους από τη σύμβαση αυτή, εκδίδει και χορηγεί με βάση τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο νέα Κάρτα, που αποτελεί συνέχεια της απολεσθείσας ή και νέο ΡΙΝ, εκτός εάν η Εταιρία εγγράφως ζητήσει τη μη έκδοση. Για την έκτακτη έκδοση και χορήγηση της νέας Κάρτας ή/και του ΡΙΝ, η Εταιρία επιβαρύνεται με το ποσό, που αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί με αυτήν ένα αδιαίρετο όλο (εφεξής «Παράρτημα») Για λόγους μείζονος ασφάλειας των συναλλαγών, η Εταιρία μπορεί να επιλέξει στο ειδικό προς τούτο πεδίο της Αίτησης την ειδοποίησή της ίδιας ή/και του Κατόχου με ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στην Αίτηση, σε κάθε περίπτωση χρήσης της Κάρτας για ποσά μεγαλύτερα του ποσού που επίσης έχει επιλέξει. Το κόστος της παραπάνω ειδοποίησης αναφέρεται στο Παράρτημα. Η Τράπεζα επιφυλάσσεται να ανακοινώσει στο μέλλον και άλλους τρόπους ειδοποίησης της Εταιρίας ή/και του Κατόχου με σκοπό την προστασία τους. 4. Όριο Συναλλαγών 4.1. Οι συναλλαγές του Κατόχου με την Κάρτα γίνονται με ευθύνη της Εταιρίας και υπόκεινται σε ανώτατο όριο (στο εξής «Όριο Συναλλαγών»), το οποίο καθορίζεται από την Τράπεζα, τόσο για κάθε μία από τις κάρτες που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία, όσο και για το σύνολο των Καρτών που έχουν εκδοθεί μετά από αίτημα της Εταιρίας. Το Όριο Συναλλαγών γνωστοποιείται στην Εταιρία κατά τη χορήγηση της Κάρτας με σχετικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και αυτή υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει στον Κάτοχο Η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλει τα κατά την προηγούμενη παρ. 4.1 Όρια Συναλλαγών, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας, εκτιμώντας τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες της Εταιρίας, την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική της ικανότητα και τη συνέπειά της στην τήρηση των όρων της παρούσας. Το εκάστοτε νέο όριο θα γνωστοποιείται στην Εταιρία με τους Μηνιαίους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω και η Εταιρία υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στους Κατόχους, εκτός εάν δεν αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 17 πιο κάτω. 3

4 4.3. Ο Κάτοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα μέσα στα εκάστοτε όρια της εκπροσωπευτικής του εξουσίας, των εκάστοτε οικονομικών δυνατοτήτων της Εταιρίας και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να υπερβεί το Όριο Συναλλαγών, που εκάστοτε ισχύει για την Κάρτα του, που αν συμβεί συνιστά ουσιώδη παράβαση της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του. Σε κάθε περίπτωση υπέρβασης του Ορίου Συναλλαγών, η Εταιρία υποχρεούται να εξοφλήσει στην Τράπεζα το συνολικό ποσό της υπέρβασης, μαζί με την κατά τα λοιπά οφειλή του, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης που αναφέρεται στο Λογαριασμό του άρθρου 8, καθώς και το εφ άπαξ επιπλέον ποσό που προσδιορίζεται στο Παράρτημα, λόγω αυθαίρετης αύξησης του αναλαμβανόμενου από την Τράπεζα πιστωτικού κινδύνου, άλλως εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 9.3 πιο κάτω. Σε περίπτωση χορήγησης στην Εταιρία περισσότερων Καρτών, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για υπερβάσεις του Ορίου Συναλλαγών της κάθε Κάρτας, ακόμη και αν το Όριο Συναλλαγών για το σύνολο των Καρτών της Εταιρίας δεν έχει παραβιαστεί. 5. Χρήση της Κάρτας στις Επιχειρήσεις 5.1. Ο Κάτοχος, μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα του για την εξόφληση του αντιτίμου των συναλλαγών που πραγματοποιεί σε επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν αναρτημένα στις προθήκες τους τα σήματα της Κάρτας (εφεξής «Επιχειρήσεις»), υποχρεούμενος να αποδείξει την ταυτότητά του με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, εάν αυτό του ζητηθεί. 5.2 Οι κατά την προηγούμενη διάταξη (παρ. 5.1) συναλλαγές και οι εντεύθεν δαπάνες είναι επαγγελματικές, πραγματοποιούνται από τον Κάτοχο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, η οποία αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης προς τον Κάτοχο, εμπίπτουν στον σκοπό και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, ώστε τυχόν έλλειψη η ελάττωμα των προϋποθέσεων αυτών ουδέποτε αντιτάσσεται από την Εταιρία στην Τράπεζα για οποιονδήποτε λόγο Κάθε συναλλαγή, με την επιφύλαξη των συναλλαγών από απόσταση (5.4.1), ολοκληρώνεται είτε με την υπογραφή των χρεωστικών δελτίων ή εξομειούμενων με αυτά εγγράφων ή των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ηλεκτρονικές συσκευές EFT/POS από τον Κάτοχο, είτε με την πληκτρολόγηση, επίσης από τον Κάτοχο, του ΡΙΝ στις ως άνω συσκευές. Με την ως άνω υπογραφή ή πληκτρολόγηση η Εταιρία εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώσει το Λογαριασμό της Κάρτας με το ποσό της συναλλαγής και να εξοφλήσει αντίστοιχα την Επιχείρηση. Η παραπάνω εξουσιοδότηση είναι ανέκκλητη, γιατί αφορά στο συμφέρον Εταιρίας, Κατόχου, Τράπεζας και Επιχείρησης. Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει τα αντίγραφα των 4

5 παραπάνω παραστατικών και συναλλαγών, που υπογράφει για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις στους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω Στην περίπτωση που ο Κάτοχος επιλέξει να συναλλαγεί από απόσταση, προβαίνοντας σε ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή ταχυδρομική παραγγελία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή μέσω διαδικτύου, αναλαμβάνει αυτός και η Εταιρία την αποκλειστική σχετική ευθύνη και κίνδυνο, υποχρεούμενοι, σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλαγής, να υποδείξουν τουλάχιστον την έδρα της επιχείρησης με την οποία συναλλάχθηκε ο Κάτοχος Ειδικότερα για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου ο Κάτοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας για συναλλαγές στο διαδίκτυο, που θα του γνωστοποιεί η Τράπεζα είτε με επιστολή είτε μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 8 πιο κάτω, ή θα ανακοινώνουν οι Επιχειρήσεις στον διαδικτυακό τους τόπο Οι Επιχειρήσεις δεν συνδέονται κατ ανάγκη συμβατικά με την Τράπεζα για την αποδοχή της Κάρτας και σε κάθε περίπτωση δεν συνδέονται με αυτή κατ αποκλειστικότητα, ώστε η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς τον Κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων, ούτε και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία του, και κατά συνέπεια ούτε η Εταιρία, ούτε και ο Κάτοχος δικαιούνται να προβάλουν έναντι της Τράπεζας οποιαδήποτε σχετική ένσταση ή απαίτηση, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Εάν η Επιχείρηση εκδώσει για οποιονδήποτε λόγο υπέρ της Εταιρίας πιστωτικό σημείωμα, η Τράπεζα θα πιστώσει με το ισόποσο το λογαριασμό της Κάρτας, μόνο όταν το παραπάνω σημείωμα προσκομιστεί στην Τράπεζα Η Τράπεζα γνωστοποιεί είτε άμεσα μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 8 ή και με επιστολές, είτε έμμεσα, μέσω τρίτων στην Εταιρία και στον Κάτοχο πρόσθετες δυνατότητες ή ευκαιρίες ή ευνοϊκούς όρους για τη χρήση της Κάρτας, εκτός εάν η Εταιρία ή/και ο Κάτοχος ζητήσουν με έγγραφο την εξαίρεσή τους από αυτήν την πληροφόρηση Προσφορές για τη χρήση της Κάρτας, εφόσον δεν ορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος τους, μπορούν να καταργηθούν ή τροποποιηθούν από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, οποτεδήποτε με σχετική ενημέρωση της Εταιρίας ή/και του Κατόχου μέσω των μηνιαίων Λογαριασμών του άρθρου 8 πιο κάτω. 6. Χρήση της Κάρτας στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜs) Αναλήψεις Μετρητών - Επιτόκιο 6.1. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ως εκπρόσωπος της Εταιρίας, να αναλαμβάνει ως δάνειο με χρήση της Κάρτας μετρητά, 5

6 είτε από τα ταμεία της Τράπεζας και άλλων Τραπεζών που φέρουν τα σήματα της Κάρτας, είτε σε συνδυασμό με τον ΡΙΝ από τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜs) που φέρουν τα σήματα της Κάρτας, εντός του εκάστοτε ισχύοντος Ορίου Συναλλαγών (άρθρο 4), σύμφωνα με τις επιλογές και σχετικές οδηγίες που εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων αυτών Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής με κάρτα σε ΑΤΜ καταγράφονται και τηρούνται στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας στην οποία ανήκει το ΑΤΜ και απεικονίζονται στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα ΑΤΜs, αποτελούν δε πλήρη απόδειξη για τις συναλλαγές αυτές, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Μετά τη χρήση της Κάρτας ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει την απόδειξη, που εκδίδεται από το ΑΤΜ για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις στους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω Το αναλαμβανόμενο ποσό εκτοκίζεται από την ημερομηνία ανάληψης με το συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο και εφόσον η ανάληψη πραγματοποιήθηκε μέσω ΑΤΜ, η Εταιρία επιβαρύνεται με τα ποσά που αναφέρονται στο Παράρτημα για τη μερική κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας, για την επανατροφοδοσία των ΑΤΜs με χαρτονομίσματα και τη συντήρησή τους, που είναι τόσο συχνότερη, όσο μεγαλύτερα ποσά αναλαμβάνονται όπως και για τη διατήρηση και ανάπτυξη του δικτύου, ενώ, σε περίπτωση ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας, επιβαρύνεται και με το κόστος της διατραπεζικής συναλλαγής. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει περισσότερα του ενός επιτόκια, ανάλογα με το ύψος του αναλαμβανόμενου ποσού. Το σημερινό ύψος καθενός από τα επιτόκια αυτά αναφέρεται στο Παράρτημα Στις ανωτέρω περιπτώσεις εκτοκισμού βάση για τον υπολογισμό των τόκων λαμβάνεται έτος 365 ημερών Τα κατά την προηγούμενη παρ συμβατικά επιτόκια συμφωνούνται κυμαινόμενα, ώστε η Τράπεζα δικαιούται να τα μεταβάλει την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι του ύψους της μεταβολής του επιτοκιακού δείκτη EURIBOR τριών (3) μηνών (επιτόκιο αναφοράς παρ ), μεταξύ της τιμής αυτού την ως άνω ημερομηνία και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, είτε να μη μεταβάλει τα επιτόκια σε κάθε μεταβολή του ως άνω επιτοκιακού δείκτη, είτε να μην εξαντλήσει για όλα ή μέρος αυτών το ως άνω ανώτατο όριο μεταβολής Κατ εξαίρεση, η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλει τα συμβατικά επιτόκια μέχρι του διπλασίου του ύψους της ως άνω διαφοράς είτε όταν σε προηγούμενη μεταβολή του δείκτη δεν μετέβαλε αντίστοιχα τα συμβατικά 6

7 επιτόκια, είτε όταν την κατά τα παραπάνω (παρ ) ημέρα μεταβολής του επιτοκίου, η απόδοση στη λήξη των ομολόγων διάρκειας δέκα (10) ετών του Ελληνικού Δημοσίου (παρ ) διαφέρει από την απόδοση των όμοιων ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου περισσότερο από μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα Η Τράπεζα αποφασίζει την κατά τα παραπάνω μεταβολή (ή μη) λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, όπως και τον κίνδυνο που εκάστοτε αναλαμβάνει, τόσο για τη συγκεκριμένη χορήγηση, όσο και για το σύνολο χορηγήσεων της ιδίας κατηγορίας. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα ή δέσμευση για την τυχόν επόμενη μεταβολή του επιτοκίου, όποτε και αν γίνει. Η κατά τα παραπάνω μεταβολή δεν αποτελεί τροποποίηση της συμβάσεως. Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις μεταβολής ισχύουν και εφαρμόζονται και για τα τυχόν ισχύοντα προνομιακά συμβατικά επιτόκια Ως EURIBOR νοείται το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας τριών (3) μηνών, εντός της ζώνης του EURO, όπως ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας ή από το πρακτορείο REUTERS ή άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων στις ώρα Ελλάδος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο καθορισμός της τιμής του ως άνω επιτοκιακού δείκτη οποιαδήποτε από τις ως άνω ημερομηνίες, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του δείκτη κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η τιμή του Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τις αποδόσεις ίδιας διάρκειας ομολόγων έκδοσης των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Στην εκάστοτε σημειούμενη διαφορά των ως άνω αποδόσεων αντανακλάται και ο κίνδυνος της χώρας που αποτελεί παράγοντα αύξησης του κόστους του χρήματος που αντλείται στην χώρα μας και συνεπώς του κόστους των κεφαλαίων της Τράπεζας. Οι αποδόσεις στη λήξη των ομολόγων έκδοσης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύονται στον οικονομικό τύπο και αναρτώνται σε οικονομικού περιεχομένου ιστοσελίδες, όπως π.χ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Κάθε μεταβολή του επιτοκίου γνωστοποιείται στην Εταιρία με τους Λογαριασμούς του άρθρου 8 και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του Λογαριασμού στον οποίο αναφέρεται, εκτός αν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης της ισχύος. Η Εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους 7

8 όρους του άρθρου 12 πιο κάτω. Το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφέρεται στους λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω Η Εταιρία και ο Κάτοχος για λόγους προστασίας και ασφάλειας των συμβαλλομένων και των συναλλαγών παρέχουν τη συναίνεσή τους για βιντεοσκόπηση των συναλλαγών του στα ΑΤΜs της Τράπεζας ή και άλλων Τραπεζών Η Τράπεζα μπορεί οποτεδήποτε, και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Εταιρίας, να αναστέλλει ή διακόπτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών στα ATMs είτε για λόγους προστασίας της Εταιρίας, είτε γιατί αυτή παραβίασε τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, είτε λόγω βλάβης ή δυσλειτουργιών. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι της Εταιρίας για οποιαδήποτε εκ των λόγων αυτών τυχόν ζημία η απώλεια αυτή υποστεί. 7. Ετήσια Συνδρομή Επιβαρύνσεις 7.1. Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα ετήσια συνδρομή που οφείλεται από την έκδοση της Κάρτας και των σε ανανέωση αυτής μεταγενέστερων, ανεξάρτητα από το εάν αυτή χρησιμοποιείται ή όχι. Το σημερινό ύψος της ετήσιας συνδρομής αναφέρεται στο Παράρτημα Η Εταιρία επιβαρύνεται με τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, να συμπληρώσει ή και τροποποιήσει τις ανωτέρω επιβαρύνσεις για σπουδαίο λόγο, όπως η κατά 50% μεταβολή του πληθωρισμού ή/και του κόστους εργασίας και η αναπροσαρμογή των επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισμών. Οι εκάστοτε νέες επιβαρύνσεις γνωστοποιούνται στην Εταιρία με τους μηνιαίους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω και ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης του μηνιαίου Λογαριασμού, εκτός αν αναγράφεται σ αυτόν διαφορετική ημερομηνία ισχύος. Η Εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί τις μεταβολές σύμφωνα με τους όρους του άρθρου Μηνιαίοι Λογαριασμοί 8.1. Κάθε μήνα η Τράπεζα εκδίδει εκκαθαριστικό σημείωμα («Λογαριασμός»), στο οποίο εμφανίζεται η συνολική κίνηση της Κάρτας κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών έκδοσης δύο συνεχόμενων μηνιαίων Λογαριασμών και συγκεκριμένα όλες οι χρεώσεις που έγιναν από τη χρήση της Κάρτας, η ημερομηνία και η αιτιολογία τους, οι καταβολές της Εταιρίας έναντι της οφειλής του στο ίδιο χρονικό διάστημα, τυχόν υφιστάμενα υπέρ της Εταιρίας 8

9 πιστωτικά υπόλοιπα, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, το νέο υπόλοιπο της οφειλής του, η ημερομηνία πληρωμής μέχρι την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή (παρ ) και το σε ισχύ επιτόκιο. Συναλλαγές που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε ένα μηνιαίο Λογαριασμό, θα καταχωρούνται στον αμέσως επόμενο. Συναλλαγές για τις οποίες ο Κάτοχος συμφώνησε τη με δόσεις χρέωση της Κάρτας του, χρεώνονται σ αυτή τμηματικά και εμφανίζονται στους αντίστοιχους Μηνιαίους Λογαριασμούς Οι κατά την προηγούμενη παρ Λογαριασμοί αποστέλλονται στην Εταιρία ταχυδρομικά στην κατά την παρ της παρούσας διεύθυνσης της έδρας της Η Τράπεζα παρέχει στην Εταιρία τη δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τους μηνιαίους Λογαριασμούς. Στην περίπτωση που η Εταιρία επιλέξει αυτή τη δυνατότητα, είτε με σχετική ένδειξη στην Αίτηση, είτε με μεταγενέστερο σχετικό αίτημά της προς την Τράπεζα (καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, επιστολή ή ηλεκτρονική αίτηση προς την Τράπεζα), η Τράπεζα θα αποστέλλει σε αυτήν κάθε μήνα, την ημερομηνία έκδοσης του Λογαριασμού, σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) ή/και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό του οποίου έχει δηλώσει με την κατά τα παραπάνω Αίτηση/αίτημα, με το οποίο η Εταιρία θα ενημερώνεται για την έκδοση του Λογαριασμού, όπως και για τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο (link) που θα πρέπει να επισκεφθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, εισάγονται από την Εταιρία τα απαιτούμενα από την ηλεκτρονική εφαρμογή στοιχεία επιβεβαίωσης της ταυτότητάς της. Σε περίπτωση αλλαγής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.18.2 πιο κάτω Οι Λογαριασμοί εξάγονται από τα εμπορικά/λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, που τηρούνται ηλεκτρονικά, ώστε η Εταιρία αναγνωρίζει ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη των χρεώσεων από τη χρήση της Κάρτας και των αντίστοιχων πιστώσεων, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Αδιάκοπη και πλήρης σειρά Λογαριασμών του παρόντος άρθρου αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα βιβλία της Τράπεζας, που απεικονίζει τις χρεώσεις και πιστώσεις του Ορίου Συναλλαγών (άρθρο 4) για το χρονικό διάστημα που καλύπτουν. Αίτημα της Εταιρίας για επανέκδοση ή επαναποστολή Λογαριασμών, συνεπάγεται την επιβάρυνση που αναγράφεται στο Παράρτημα Η Εταιρία γνωρίζοντας ότι η εκάστοτε οφειλή της από τη χρήση της Κάρτας εξοφλείται σε μηνιαίες δόσεις, υποχρεούται, εάν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, είτε από την πρώτη χρήση της Κάρτας μετά από την παραλαβή της, είτε από την ολοσχερή εξόφληση ή την παραλαβή του εκάστοτε προηγούμενου Λογαριασμού, δεν 9

10 παραλάβει Λογαριασμό, να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με συστημένη επιστολή της. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι ο Λογαριασμός παραλήφθηκε, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης Σε περίπτωση που η Εταιρία αμφισβητήσει το περιεχόμενο Λογαριασμού, οφείλει να το γνωστοποιήσει με έγγραφο στην Τράπεζα το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών των Διεθνών Οργανισμών Καρτών (Visa International. Mastercard International, American Express International) που είναι υποχρεωτικοί και δεσμεύουν την Τράπεζα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομερώς οι λόγοι αμφισβήτησης, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν το λάθος. Άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ή η μερική ή ολική ανεπιφύλακτη εξόφληση του Λογαριασμού, αποτελούν αποδοχή και αναγνώριση εκ μέρους της Εταιρίας του περιεχομένου του Λογαριασμού και του ποσού της οφειλής, ώστε ο Λογαριασμός αυτός αποδεικνύει εφεξής πλήρως την οφειλή αυτή και την αντίστοιχη απαίτηση της Τράπεζας κατά της Εταιρίας. 9. Αποπληρωμή Η κατά την παρούσα σύμβαση κάρτα δεν είναι πιστωτική, ώστε η Εταιρία υποχρεούται να εξοφλήσει ολόκληρο το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τη χρήση της Κάρτας όπως αυτό εμφανίζεται στον μηνιαίο Λογαριασμό, μέχρι την ημερομηνία πληρωμής που εμφανίζεται στον πρώτο Λογαριασμό και επαναλαμβάνεται κάθε επόμενο μήνα καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας και η οποία είναι δήλη ημέρα κατά την έννοια και με τις συνέπειες του νόμου Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μερικής εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου, η Εταιρία και ο Κάτοχος μετατρέπουν αυθαίρετα το χρεωστικό υπόλοιπο σε δάνειο, ώστε κάθε επί μέρους ποσό συναλλαγής του χρεωστικού υπολοίπου εκτοκίζεται, από την ημερομηνία επεξεργασίας της αντίστοιχης συναλλαγής που εμφανίζεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 8, με τα επιτόκια της παρ. 6.3, όπως ισχύει την ως άνω ημερομηνία (παρ. 6.5.) και από την επομένη της ημερομηνίας πληρωμής, το ανεξόφλητο υπόλοιπο εκτοκίζεται με το επιτόκιο της παρ πιο κάτω Οποιαδήποτε καταβολή εκ μέρους της Εταιρίας καταλογίζεται κατά προτεραιότητα στους τόκους υπερημερίας, στους συμβατικούς τόκους και τέλος στο κεφάλαιο Η Εταιρία υποχρεούται να εξοφλεί την οφειλή της με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 10

11 α) Με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας με την επίδειξη του προς εξόφληση Λογαριασμού, β) Με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που η Εταιρία τηρεί στην Τράπεζα, τον οποίο, εφόσον υποδεικνύει στην Αίτηση, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει την ημέρα κατά την οποία το χρεωστικό υπόλοιπο (9.1.1) καθίσταται ληξιπρόθεσμο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία οφείλει να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς προς τούτο υπολοίπου στον παραπάνω καταθετικό λογαριασμό τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα προ της ημερομηνίας χρέωσης, διαφορετικά εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασμό της μέχρι του υπάρχοντος υπολοίπου ή και του ορίου υπερανάληψης που τυχόν έχει χορηγηθεί, για την εξόφληση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους της οφειλής. Η παραπάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη, καθώς αφορά στο συμφέρον όλων των συμβαλλομένων, και η Εταιρία αναγνωρίζει τις παραπάνω χρεώσεις ως απόλυτα έγκυρες και νόμιμες, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώσει την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή του συγκεκριμένου καταθετικού Λογαριασμού της. δ) Μέσω των υπηρεσιών Alpha Line ή Alpha Web, σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση οδηγίες της Τράπεζας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέσει στη διάθεση της Εταιρίας η Τράπεζα στο μέλλον Εάν η δήλη κατά τις παρ. 8.1 και ημερομηνία πληρωμής παρέλθει άπρακτη, η Εταιρία καθίσταται αυτοδίκαια υπερήμερη, με μόνη την πάροδο της ημερομηνίας πληρωμής, κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το σχετικό ποσό, και η εκάστοτε ληξιπρόθεσμη οφειλή της κατά κεφάλαιο, τυχόν τόκους και έξοδα επιβαρύνεται με το ανώτατο εκάστοτε σε ισχύ επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό αναγράφεται στο Παράρτημα, πλέον των εκάστοτε εισφορών και των τυχόν έμμεσων φόρων, από την επόμενη της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας. Στην έννοια της καθυστέρησης εντάσσεται η αδυναμία χρέωσης του Λογαριασμού, καθώς και η ανυπαρξία επαρκούς υπολοίπου την ημέρα πληρωμής. Οι σε καθυστέρηση οφειλόμενοι τόκοι εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης με το ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που προκύπτουν, εφόσον δεν εξοφλούνται, ανατοκίζονται ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου, η Τράπεζα αφενός ειδοποιεί σχετικά την Εταιρία, η οποία επιβαρύνεται με το κόστος που αναφέρεται στο Παράρτημα για την κάλυψη των εξόδων της ειδοποίησης και της παρακολούθησης της καθυστέρησης και αφετέρου δικαιούται να περιορίσει το Όριο Συναλλαγών (παρ.4.2.) ή και να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας, μέχρι την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων, για να περιορίσει τον εντεύθεν κίνδυνο. 11

12 10. Ευθύνη Κατόχου Ο Κάτοχος εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα την πιστή τήρηση των διατάξεων της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της εξόφλησης ολόκληρου του χρεωστικού υπολοίπου που θα προκύψει από τη χρήση της Κάρτας του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ως πρωτοφειλέτης, μέχρι την πλήρη εξόφληση κάθε οφειλής προς την Τράπεζα από τη χρήση της Κάρτας, παραιτούμενος ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα του να αρνηθεί καταβολή μέχρις ότου επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας (ένσταση δίζησης, 855 ΑΚ), όπως και από το δικαίωμά του να προτείνει κατά της Τράπεζας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις της Εταιρίας (853 Α.Κ.) αποδεχόμενος ρητά ότι κάθε αναγνώριση οφειλής από την Εταιρία ή δεδικασμένο υπέρ της Τράπεζας θα δεσμεύει και τον Κάτοχο. 11. Καταγγελία Σύμβασης από την Τράπεζα Η Τράπεζα δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή της προς την Εταιρία, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εάν συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Η καθυστέρηση ολοσχερούς εξόφλησης από την Εταιρία του χρεωστικού υπολοίπου έστω και ενός (1) μηνός. β) Η παράβαση εκ μέρους της Εταιρίας ή/και του Κατόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας και της Αίτησης, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις. γ) Η ανακρίβεια οποιασδήποτε δήλωσης ή πληροφορίας που έδωσε η Εταιρία στην Τράπεζα μαζί με το αίτημα για τη χορήγηση της Κάρτας ή/και για την αξιολόγησή του αιτήματος αυτού, όπως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών που της ζητήθηκαν από την Τράπεζα. δ) Επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρίας ή/και επιδείνωση της φερεγγυότητας ή/και της πιστοληπτικής ικανότητάς της, όπως σε περίπτωση πτώχευσης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση κλπ. ε) Επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή και της φερεγγυότητας ή της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Κατόχου, όπως σε περίπτωση φυλάκισης Μετά την καταγγελία της σύμβασης, το σύνολο της οφειλής κατά το κεφάλαιο, τόκους (συμβατικούς, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, εκτοκίζεται μέχρι εξόφλησης με το ισχύον κατά το χρόνο της καταγγελίας ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ανεξόφλητων τόκων (παρ. 9.3 πιο πάνω) μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς εξόφλησής του. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιβαρύνεται με το σύνολο των πραγματικών εξόδων και αμοιβών 12

13 δικηγόρων, Δικαστικών Επιμελητών, αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λ.π. όπως αυτά ορίζονται από το νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λ.π., και η Τράπεζα δικαιούται να ανακοινώσει την καταγγελία της σύμβασης στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που έχει σκοπό την προστασία της πίστης και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, Μαρούσι , Αθήνα (υπεύθυνος επεξεργασίας) και να αναθέσει την είσπραξη των οφειλομένων σε οποιοδήποτε κατά την κρίση της τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Τράπεζα θα αποστέλλει επιστολή προς την Εταιρία με το συνολικό κατά την προηγούμενη παρ οφειλόμενο υπόλοιπο, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας και του κλεισίματος του Λογαριασμού παρακολούθησης της χρήσης της Κάρτας. Το ως άνω υπόλοιπο μπορεί να μην είναι οριστικό, εφόσον σε αυτό προστίθενται οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία της καταγγελίας μέχρι την εξόφληση, όπως και τυχόν ποσά συναλλαγών που δεν έχουν ακόμη χρεωθεί στο Λογαριασμό της Κάρτας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 8.1 πιο πάνω. 12. Καταγγελία της Σύμβασης από την Εταιρία Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφο προς την Τράπεζα, είτε για το σύνολο των Καρτών που έχουν εκδοθεί, είτε για οποιαδήποτε από αυτές, με έγγραφο προς την Τράπεζα και την ταυτόχρονη εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου ποσού από τη χρήση των ή της Κάρτας κατά περίπτωση, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας και παράδοση της Κάρτας, στην οποία η καταγγελία αφορά, στην Τράπεζα. Η Εταιρία, μέχρι την παράδοση της Κάρτας στην Τράπεζα διατηρεί πλήρη ευθύνη για τις συναλλαγές με αυτή. 13. Περισσότερες Κάρτες Εάν η Τράπεζα εκδώσει, έπειτα από αίτηση της Εταιρίας, περισσότερες από μία Κάρτες, οι οποίες θα χορηγηθούν σε αντίστοιχο αριθμό Κατόχων, αυτές θα διέπονται από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι και θα δεσμεύουν όλους τους Κατόχους. Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδίδεται ενιαίος μηνιαίος Λογαριασμός, στον οποίο θα αναγράφονται οι χρεώσεις από την κατοχή και χρήση όλων των Καρτών, αναλυτικά κατά Κάρτα και αθροιστικά. Ο Λογαριασμός αυτός θα αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας. 14. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα Η Κάρτα είναι διεθνούς ισχύος και ι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές και στο εξωτερικό. Οι συναλλαγές με χρήση της σε συνάλλαγμα πρέπει να γίνονται μέσα 13

14 στα ποσοτικά όρια που τυχόν ορίζονται από τις Νομισματικές Αρχές και εντός του Ορίου Συναλλαγών που έχει οριστεί ανά κάρτα. Σε περίπτωση που η συναλλαγή γίνει σε συνάλλαγμα, η αξία της μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα. Για την ενημέρωση του Κατόχου και της Εταιρίας το αντίτιμο των συναλλαγών και το νόμισμα στο οποίο αυτές πραγματοποιήθηκαν εμφανίζονται στους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο πάνω. 15. Ανανέωση Κάρτας Κάθε Κάρτα κατά τη λήξη της ισχύος της (παρ. 1.4) ανανεώνεται αυτόματα από την Τράπεζα. Κάθε νέα Κάρτα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και διέπεται από τους ίδιους όρους. Η νέα Κάρτα αποστέλλεται στην Εταιρία με συστημένη επιστολή στην κατά το άρθρο 18 έδρα της Εάν η Εταιρία δεν επιθυμεί την ανανέωση της Κάρτας της, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της. 16. Συμψηφισμός Η Εταιρία και ο Κάτοχος εξουσιοδοτούν με την παρούσα ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει με κάθε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή από την παρούσα σύμβαση, οποιονδήποτε άλλο Λογαριασμό τους, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο τηρείται και το κατάστημα της Τράπεζας όπου έχει ανοιχτεί. Επίσης, η Τράπεζα έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή από την παρούσα σύμβαση δικαίωμα συμψηφισμού προς οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση της Εταιρίας ή/και του Κατόχου, έστω και αν προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις και σε διαφορετικό νόμισμα. 17. Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης Λόγω της αόριστης διάρκειας της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς συμπλήρωσης ή τροποποίησης των όρων της για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στην Εταιρία με απλή επιστολή, η οποία σε περίπτωση μη αποδοχής της τροποποίησης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 πιο πάνω. Η παράλειψη από την Εταιρία να ανακοινώσει τις αντιρρήσεις της στην Τράπεζα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση ή η χρήση της Κάρτας μετά τη γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους της Εταιρίας της σχετικής τροποποίησης. 14

15 18. Επικοινωνία Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις ή αιτήσεις θα απευθύνονται ως προς την Τράπεζα στο κατάστημα, στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση, ως προς δε την Εταιρία, στη διεύθυνση της έδρας της, που έχει σημειωθεί στην Αίτηση ή/και στον αντίκλητο, εφόσον έχει ορισθεί στην Αίτηση, κατά την κρίση της Τράπεζας Η Εταιρία υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καμία καθυστέρηση στην Τράπεζα, εγγράφως, κάθε αλλαγή της διεύθυνσής της έδρας της. Η εκάστοτε διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη έδρα της Εταιρίας, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά νόμο και την παρούσα αποτελέσματα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που η Εταιρία δήλωσε κατά την παρ πιο πάνω Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ ισχύουν και εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στην Αίτηση αντίκλητος. 19. Γενικοί Όροι Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσας δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και την δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων της Η παρούσα σύμβαση, η Αίτηση και το Παράρτημα αποτελούν ενιαίο σύνολο και οι όροι, που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητά και εγγράφως Έχοντας υπόψη ότι η σύμβαση αυτή είναι αόριστης διάρκειας, γίνεται κατανοητό ότι η Τράπεζα δικαιούται να καταργήσει τη συγκεκριμένη Κάρτα και να προτείνει στην Εταιρία την αντικατάστασή της με άλλη, που γίνεται αποδεκτή από την Εταιρία, χορηγείται στον Κάτοχο και αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και η κατοχή και η χρήση της νέας υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας. 20. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.Δ. της 17-7/ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», όπως κάθε φορά ισχύει. 15

16 20.2. Για κάθε αγωγή, αμφισβήτηση ή διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίσθηκε η παρούσα σύμβαση. Η σύμβαση αυτή αναγνώσθηκε, επεξηγήθηκε και κατανοήθηκε από τον Εκπρόσωπο της Εταιρίας και τον Κάτοχο, οι οποίοι την υπογράφουν στη συνέχεια και ο οποίος θα λάβει αντίγραφο αυτής με την παραλαβή της Κάρτας. Το κείμενο της σύμβασης αυτής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην διεύθυνση Για την Τράπεζα Για την Εταιρία Ο Κάτοχος 16

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα