Alpha Bank Prepaid MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Alpha Bank Prepaid MasterCard"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην συνηµµένη στην παρούσα αίτηση (που θα καλείται στο εξής Αίτηση), την προπληρωµένη κάρτα Alpha Bank Prepaid MasterCard (στο εξής η «Κάρτα»), σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης συµβάσεως, οι οποίοι συµπληρώνουν το «Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι ιενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών» υπό στοιχεία «Ιδιωτών Έκδοση 1.0./2010», το οποίο διατίθεται σε όλα τα Καταστήµατα της Τραπέζης και στο διαδικτυακό τόπο αυτής ( και το οποίο ο Κάτοχος αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο, µε την Αίτηση, την παρούσα και το Παράρτηµά της. ΑΡΘΡΟ 1. ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 1.1. Η Κάρτα, που θα εκδοθεί από την Τράπεζα, αποστέλλεται στον Κάτοχο ταχυδροµικά στη διεύθυνση αποστολής της Κάρτας που ο ίδιος έχει δηλώσει στην Αίτηση, ώστε αυτός αναλαµβάνει τον κίνδυνο της τυχόν µη παραδόσεώς της σε περίπτωση που δεν δηλώσει την ακριβή διεύθυνση αποστολής ή τις τυχόν µεταβολές αυτής, κατά την παρ πιο κάτω Η Κάρτα αποστέλλεται απενεργοποιηµένη, κι ως εκ τούτου πριν χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά από τον Κάτοχο, αυτός θα πρέπει να την ενεργοποιήσει, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες της Τραπέζης Ο Κάτοχος οφείλει, µόλις περιέλθει η Κάρτα στην κατοχή του, να θέσει την υπογραφή του στον ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο επ αυτής στην πίσω όψη της Κάρτας. Ο Κάτοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την γνησιότητα της υπογραφής του Η Κάρτα ανήκει και παραµένει κατά πλήρη κυριότητα στην Τράπεζα, η οποία παραχωρεί µόνο στον Κάτοχο, το ονοµατεπώνυµο του οποίου είναι αποτυπωµένο στην Κάρτα, δικαίωµα κατοχής και χρήσεώς της σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, απαγορευοµένης απολύτως της παραδόσεώς της για οποιονδήποτε λόγο σε τρίτο ή της χρήσεώς της µε οποιονδήποτε τρόπο από τρίτο Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι η Κάρτα είναι µέσο πληρωµών, υποχρεούται να τη φυλάσσει µε επιµέλεια και προσοχή και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την αποτελεσµατική λειτουργία της Κάθε Κάρτα έχει διάρκεια ισχύος µέχρι το τέλος του µήνα, που είναι αποτυπωµένος στην εµπρόσθια όψη της. Ανανέωση της Κάρτας είναι δυνατή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 κατωτέρω Για την έκδοση και απόκτηση της Κάρτας, ο Κάτοχος επιβαρύνεται µε το ποσό (εφεξής «Εφάπαξ Συνδροµή Εκδόσεως της Κάρτας»), που αναφέρεται στο Παράρτηµα της παρούσης Εάν ο Κάτοχος έχει συµπληρώσει την Αίτηση σε Κατάστηµα της Τραπέζης, καταβάλλει την Εφάπαξ Συνδροµή Εκδόσεως της Κάρτας στο ταµείο του Καταστήµατος. Εάν έχει συµπληρώσει την Αίτηση, εκτός Τραπέζης, το ως άνω ποσό, αφαιρείται από το ποσό που καταβάλλεται κατά την πρώτη φόρτιση της Κάρτας (άρθρο 4 κατωτέρω). ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ (ΡΙΝ) 2.1. Μετά την αποστολή της Κάρτας, η Τράπεζα χορηγεί και αποστέλλει στον Κάτοχο ταχυδροµικά, στην κατά τα παραπάνω (παρ. 1.1) διεύθυνση, µε ειδικό φάκελο, τον Προσωπικό Αριθµό Αναγνωρίσεως (ΡΙΝ), ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε συνδυασµό µε τη συγκεκριµένη Κάρτα για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών που προβλέπονται πιο κάτω, καθώς και αυτών που η Τράπεζα επιφυλάσσεται να γνωστοποιήσει στον Κάτοχο στο µέλλον Ο ΡΙΝ είναι αυστηρά προσωπικός και παράγεται ηλεκτρονικά σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας και εχεµύθειας, ώστε να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή του. Ο Κάτοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον ΡΙΝ του µε άλλον της επιλογής του σε οποιοδήποτε ΑΤΜ (Αυτόµατη Ταµειολογιστική Μηχανή) της Τραπέζης ή του διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών ΙΑΣ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη του ΑΤΜ Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι ο ΡΙΝ αποτελεί την ηλεκτρονική του υπογραφή, αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποµνηµονεύσει τον ΡΙΝ του, να καταστρέψει το σχετικό έγγραφο της Τραπέζης µε το οποίο του γνωστοποιήθηκε και να µην τον σηµειώσει µε οποιαδήποτε αναγνώσιµη µορφή στην Κάρτα ή σε άλλο µέσο. Η αναγραφή του ΡΙΝ σε οποιαδήποτε αναγνώσιµη µορφή συνιστά βαρεία αµέλεια εκ µέρους του Κατόχου Σε περίπτωση µη παραλαβής του εγγράφου µε τον PIN, εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της Κάρτας ο Κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την Τράπεζα, ώστε να καταστεί δυνατή η επανέκδοση και επαναποστολή του. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση επανεκδόσεως PIN (παρ. 3.4). ΑΡΘΡΟ 3. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΙΑΡΡΟΗ ΡΙΝ 3.1. Ο Κάτοχος οφείλει να µεριµνά για την αποτελεσµατική φύλαξη της Κάρτας του και να ελέγχει καθηµερινά ότι αυτή βρίσκεται στην κατοχή του. Τυχόν απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή διαρροή του ΡΙΝ πρέπει να γνωστοποιούνται άµεσα στην Τράπεζα µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η τηλεφωνική γνωστοποίηση καταγράφεται για την ασφάλεια αµφότερων των συµβαλλοµένων σε µαγνητικό µέσο. Ο Κάτοχος ουδεµία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή και του ΡΙΝ µετά τη γνωστοποίηση Η παράλειψη άµεσης ειδοποιήσεως της Τραπέζης αποτελεί βαρεία αµέλεια εκ µέρους του Κατόχου, εκτός εάν η µη ειδοποίηση οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας και για όσο χρονικό διάστηµα αυτό διαρκεί. Εφόσον η παράλειψη της ειδοποιήσεως οφείλεται σε 1

2 αµέλεια ή δόλο του Κατόχου, όπως και σε κάθε περίπτωση διαρροής του ΡΙΝ σε τρίτο, ο Κάτοχος έχει πλήρη ευθύνη για την τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο καθώς και για κάθε τυχόν χρέωση της Κάρτας, χωρίς κανένα περιορισµό Ο Κάτοχος υποχρεούται να προσφέρει στην Τράπεζα κάθε δυνατή συνδροµή για τον περιορισµό των δυσµενών συνεπειών από την κατά τα παραπάνω κλοπή, απώλεια ή διαρροή. Εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου, ο Κάτοχος, µετά τη γνωστοποίηση της κλοπής ή/και απώλειας της Κάρτας ή/και του ΡΙΝ, κατά τα παραπάνω, (παρ. 3.1), ουδεµία ευθύνη φέρει για τη χρήση της Κάρτας ή/και του ΡΙΝ από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση πραγµατοποιήσεως συναλλαγών µε την κλαπείσα ή απολεσθείσα Κάρτα, πριν τη σχετική γνωστοποίηση στην Τράπεζα από τον Κάτοχο και µε την επιφύλαξη της παρ. 3.2 πιο πάνω, ο τελευταίος ευθύνεται για συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µε την Κάρτα µέχρι του ανώτατου ποσού των Ευρώ εκατόν πενήντα ( 150) Σε κάθε περίπτωση γνωστοποιήσεως απώλειας της Κάρτας ή/και διαρροής του ΡΙΝ, η Τράπεζα, εφόσον ο Κάτοχος το επιθυµεί, εκδίδει και χορηγεί σε αυτόν νέα Κάρτα (επανέκδοση Κάρτας), που αποτελεί συνέχεια της απολεσθείσας και διέπεται από τη σύµβαση αυτή ή/και νέο ΡΙΝ, εκτός εάν ο Κάτοχος εγγράφως ζητήσει τη µη έκδοση. Για την έκτακτη έκδοση και χορήγηση της νέας Κάρτας, ο Κάτοχος επιβαρύνεται µε το ποσό («Εφάπαξ Συνδροµή Επανεκδόσεως»), που αναφέρεται στο Παράρτηµα της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ 4.1. Με την επιφύλαξη του όρου υπό ανωτέρω, το ποσό το οποίο καταβάλλει ο Κάτοχος στην Τράπεζα για τη φόρτιση της Κάρτας, µετά την αφαίρεση σχετικών εξόδων φορτίσεως («Έξοδα Φορτίσεως»), όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτηµα, αποτελεί το «Αρχικό Ποσό Φορτίσεως» της Κάρτας. Το Αρχικό Ποσό Φορτίσεως της Κάρτας µειώνεται αυτόµατα κάθε φορά που γίνεται χρέωση της Κάρτας. Το εκάστοτε διαµορφωθέν διαθέσιµο υπόλοιπο ποσό της Κάρτας, θα καλείται εφεξής «ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συναλλαγών». Υπέρβαση του εκάστοτε ιαθέσιµου Υπολοίπου Συναλλαγών της Κάρτας δεν είναι εφικτή Ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συναλλαγών της Κάρτας του µε καταβολές (φορτίσεις) µέσω των εκάστοτε προσφεροµένων µεθόδων που παρέχονται από την Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Η κάθε φόρτιση που πραγµατοποιείται από τον Κάτοχο δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε «Όριο ανά Συναλλαγή Φορτίσεως της Κάρτας», το ύψος του οποίου αναγράφεται στο Παράρτηµα. Οι φορτίσεις της Κάρτας πραγµατοποιούνται είτε µέσω του δικτύου των Καταστηµάτων της Τραπέζης (ταµείο, ΚΑΣ, ΑΤΜ) είτε µέσω των υπηρεσιών Alpha Web Banking, Alpha Phone Banking, Mobile Banking είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο η Τράπεζα θέσει στη διάθεση των πελατών της στο µέλλον Είναι δυνατή η φόρτιση της Κάρτας και από τρίτο πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 5. ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 5.1. Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συναλλαγές στις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 κατωτέρω, καθώς και για αναλήψεις µετρητών στις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜs), σύµφωνα µε το άρθρο 7 κατωτέρω, εφόσον υπάρχει επαρκές ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συναλλαγών σε αυτήν και εφόσον το ποσό της συναλλαγής ή της αναλήψεως δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που έχει ορίσει η Τράπεζα ως όριο ηµερήσιων συναλλαγών (στο εξής «Όριο Ηµερήσιων Συναλλαγών») και ως όριο ηµερήσιων αναλήψεων (στο εξής «Όριο Ηµερήσιων Αναλήψεων»), αντιστοίχως Ο Κάτοχος δικαιούται, οποτεδήποτε, µε αίτηµά του προς την Τράπεζα, ακολουθώντας την προβλεπόµενη προς τούτο διαδικασία, να ζητήσει τη µεταβολή είτε του Ορίου Ηµερησίων Συναλλαγών της Κάρτας του, είτε του Ορίου Ηµερησίων Αναλήψεων. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τραπέζης η αποδοχή ή όχι του αιτήµατος του Κατόχου Το Όριο Ηµερήσιων Συναλλαγών καθώς και το Όριο Ηµερήσιων Αναλήψεων έχουν τεθεί για την ασφάλεια του Κατόχου και των συναλλαγών και η Τράπεζα δικαιούται να τα αυξήσει, µειώσει ή και µηδενίσει για λόγους ασφάλειας ή/και λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Κατόχου, γνωστοποιώντας την απόφασή της στον Κάτοχο µε επιστολή ή, εφόσον πρόκειται για γενικού χαρακτήρα µέτρο ασφαλείας, µέσω της ιστοσελίδας της. ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6.1. Ο Κάτοχος έχει δικαίωµα να χρησιµοποιεί την Κάρτα του για την εξόφληση του αντιτίµου νοµίµων συναλλαγών του µε τις επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν αναρτηµένο στις προθήκες τους το σήµα της Κάρτας (εφεξής «Επιχειρήσεις»), και πάντοτε εντός του ιαθέσιµου Υπολοίπου Συναλλαγών της. Ο Κάτοχος δεν δύναται να χρησιµοποιεί την Κάρτα για την πραγµατοποίηση αγορών µε άτοκες δόσεις, καθώς και για την εξόφληση λογαριασµών µέσω παγίας εντολής Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι κάθε συναλλαγή, µε την επιφύλαξη συναλλαγών από απόσταση (6.3), ολοκληρώνεται µε την πληκτρολόγηση του PIN του στην ειδική ηλεκτρονική συσκευή EFT/POS που του δίνεται από την Επιχείρηση. Με την ως άνω υπογραφή ή πληκτρολόγηση ο Κάτοχος εγκρίνει την εκάστοτε πραγµατοποιηθείσα συναλλαγή και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα ανέκκλητα να χρεώσει την Κάρτα µε την ονοµαστική αξία κάθε συναλλαγής και να εξοφλεί για λογαριασµό του τις επιχειρήσεις µε τα ποσά των χρεωστικών δελτίων που έχουν εκδοθεί µε βάση την πληκτρολόγηση του PIN του. Η παραπάνω εξουσιοδότηση είναι ανέκκλητη γιατί αφορά στο συµφέρον Κατόχου, Τραπέζης και Επιχειρήσεως. Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει τα αντίγραφα των παραπάνω παραστατικών των συναλλαγών, για αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες χρεώσεις στο Αντίγραφο Λογαριασµού της Κάρτας του άρθρου 8 πιο κάτω Στην περίπτωση που ο Κάτοχος επιλέξει να συναλλάσσεται από απόσταση, προβαίνοντας σε ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή ταχυδροµική παραγγελία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή µέσω διαδικτύου, αναλαµβάνει την αποκλειστική σχετική ευθύνη και κίνδυνο, υποχρεούµενος να υποδείξει τουλάχιστον την έδρα της επιχειρήσεως µε την οποία συναλλάχθηκε. 2

3 6.4. Ειδικότερα για τις συναλλαγές µέσω διαδικτύου, ο Κάτοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας για συναλλαγές στο διαδίκτυο, που θα του γνωστοποιεί η Τράπεζα, είτε µε επιστολή, είτε µέσω των Αντιγράφων Λογαριασµών της Κάρτας του άρθρου 8 πιο κάτω ή θα ανακοινώνουν οι Επιχειρήσεις στον διαδικτυακό τους τόπο Οι Επιχειρήσεις δεν συνδέονται κατ ανάγκη συµβατικά µε την Τράπεζα για την αποδοχή της Κάρτας και σε κάθε περίπτωση δεν συνδέονται µε αυτή κατ αποκλειστικότητα, ώστε η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει καµµία υποχρέωση προς τον Κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπληρώσεως ή µη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων, ούτε και για οποιαδήποτε συµβατική ή εξωσυµβατική ζηµία του, και ο Κάτοχος δεν δικαιούται να προβάλει έναντι της Τραπέζης οποιαδήποτε σχετική ένσταση ή απαίτηση, εκτός εάν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Εάν η Επιχείρηση εκδώσει για οποιονδήποτε λόγο υπέρ του Κατόχου πιστωτικό σηµείωµα, η Τράπεζα θα πιστώσει µε το ισόποσο το ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συναλλαγών (άρθρο 4) µόνο όταν το παραπάνω σηµείωµα προσκοµισθεί στην Τράπεζα. ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΑΤΜs) 7.1. Η Κάρτα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί, σε συνδυασµό πάντα µε τον ΡΙΝ, για τη διενέργεια αναλήψεων στις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜs) του δικτύου της Τραπέζης ή και άλλων τραπεζών, σύµφωνα µε τις επιλογές και σχετικές οδηγίες που εµφανίζονται στις οθόνες των ΑΤΜs Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής µε Κάρτα σε ΑΤΜ καταγράφονται και τηρούνται στη µνήµη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τραπέζης, στην οποία ανήκει το ΑΤΜ, και απεικονίζονται στην απόδειξη που εκδίδεται από αυτό και αποτελεί πλήρη απόδειξη για τη συναλλαγή, επιτρεπόµενης ανταποδείξεως. Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει τις ως άνω αποδείξεις για αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες χρεώσεις στα Αντίγραφα Λογαριασµών της Κάρτας του άρθρου 8 πιο κάτω Η Τράπεζα µπορεί οποτεδήποτε, και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του Κατόχου, να αναστέλλει ή διακόπτει τη δυνατότητα πραγµατοποιήσεως συναλλαγών στα ATMs είτε για λόγους προστασίας του Κατόχου, είτε γιατί αυτός παραβίασε τις διατάξεις της παρούσας συµβάσεως, είτε λόγω βλάβεως ή δυσλειτουργιών. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα δεν φέρει καµµία ευθύνη έναντι του Κατόχου για οποιαδήποτε εκ των λόγων αυτών τυχόν ζηµία η απώλεια αυτός υποστεί Η ανάληψη από ΑΤΜ της Τραπέζης συνεπάγεται λειτουργικά έξοδα για την επανατροφοδοσία των ΑΤΜs µε χαρτονοµίσµατα και την συντήρησή τους, που είναι τόσο συχνότερη όσο µεγαλύτερα ποσά αναλαµβάνονται, όπως και για τη διατήρηση και ανάπτυξη του δικτύου, ενώ ανάληψη από Κατάστηµα της Τραπέζης συνεπάγεται αντίστοιχο λειτουργικό κόστος. Ανάληψη από ΑΤΜ ή Κατάστηµα άλλης τραπέζης συνεπάγεται κόστος για τη διατραπεζική συναλλαγή και την εκκαθάριση των εντεύθεν διατραπεζικών απαιτήσεων (έξοδα χρήσεως τρίτων δικτύων). Η κατόπιν αυτών κατά περίπτωση επιβάρυνση του Κατόχου αναφέρεται στο Παράρτηµα. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται σε µηνιαία βάση για την κίνηση της Κάρτας («Αντίγραφο Λογαριασµού») ηλεκτρονικά, µέσω της Υπηρεσίας Alpha e-statements. Ειδικότερα, δύναται να λαµβάνει µέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου ( ) ειδοποίηση για την έκδοση του µηνιαίου Αντιγράφου Λογαριασµού της Κάρτας του. Στην κίνηση αυτή εµφανίζονται όλες οι πιστώσεις (φορτίσεις) και χρεώσεις που έγιναν από τη χρήση της Κάρτας για χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των ηµεροµηνιών εκδόσεως δύο συνεχόµενων µηνιαίων ενηµερώσεων, οι οποίες εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε σε άλλο νόµισµα, οπότε αναγράφεται και στο νόµισµα αυτό, το είδος της συναλλαγής, τα στοιχεία της Επιχειρήσεως, στα οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή, η ηµεροµηνία και η αιτιολογία τους, οι τυχόν επιβαρύνσεις (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Έξοδα Φορτίσεως, Εφάπαξ Συνδροµή Επανεκδόσεως, Έξοδα Συναλλαγής σε Συνάλλαγµα), καθώς και το ιαθέσιµο Υπόλοιπο της Κάρτας κατά την ηµεροµηνία εκδόσεως του Αντιγράφου Λογαριασµού. Επίσης, µέσω της Υπηρεσίας αυτής, ο Κάτοχος θα αποκτά πρόσβαση σε Αντίγραφα Λογαριασµών της Κάρτας του, που αφορούν το χρονικό διάστηµα των τελευταίων δώδεκα (12) µηνών Ο Κάτοχος για την είσοδό του στην Υπηρεσία Alpha e-statements απαιτείται να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στην σχετική ιστοσελίδα και να δηµιουργήσει τους Προσωπικούς του Κωδικούς Εισόδου σε αυτή Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι τα Αντίγραφα Λογαριασµών αποτελούν πλήρη απόδειξη των χρεώσεων και των πιστώσεων που αναγράφονται σε αυτά, επιτρεπόµενης ανταποδείξεως. Αδιάκοπη δε και πλήρης σειρά των Αντιγράφων Λογαριασµών αποτελεί ακριβές απόσπασµα από τα βιβλία της Τραπέζης, που απεικονίζει τις χρεοπιστώσεις της Κάρτας, για το χρονικό διάστηµα στο οποίο αναφέρονται Επίσης, ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην Υπηρεσία Alpha alerts, ώστε να ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο για τις κινήσεις της Κάρτας του, λαµβάνοντας, µε τη διενέργεια της κάθε συναλλαγής, γραπτό ενηµερωτικό µήνυµα (ειδοποίηση) µέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) ή και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) Λαµβανοµένης υπόψη της προόδου της τεχνολογίας, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει τους όρους της ηλεκτρονικής ενηµερώσεως του Κατόχου (παρ ), τους νέους όρους της οποίας θα γνωστοποιήσει σε αυτόν, είτε µέσω των Αντιγράφων Λογαριασµών του παρόντος άρθρου, είτε µέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του µε την Τράπεζα Σε κάθε περίπτωση ο Κάτοχος µπορεί να αναζητήσει αντίγραφα των Αντιγράφων Λογαριασµών στα Καταστήµατα της Τραπέζης ή µέσω της Εξυπηρετήσεως Πελατών στο τηλέφωνο Ο Κάτοχος επιβαρύνεται µε το σχετικό πρόσθετο κόστος της Τραπέζης, το οποίο προσδιορίζεται στο Παράρτηµα. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 9.1. Η Τράπεζα δικαιούται να περιορίσει ή/και να αναστείλει τη λειτουργία και χρήση της Κάρτας χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του Κατόχου, εφόσον ανακαλύψει ότι συντρέχει έστω και µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Παράβαση εκ µέρους του Κατόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσης και της Αιτήσεως, που όλοι συµφωνούνται ουσιώδεις, β) Ανακρίβεια οποιασδήποτε δηλώσεως ή 3

4 πληροφορίας που έδωσε ο Κάτοχος στην Τράπεζα µαζί µε την Αίτηση ή/και για την αξιολόγησή της, γ) Απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών που ζητήθηκαν στον Κάτοχο από την Τράπεζα κατά την διαδικασία χορηγήσεως της Κάρτας, και δ) Βλάβεως, δυσλειτουργίας της Κάρτας ή για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και προστασίας του Κατόχου Σε περίπτωση περιορισµού ή/και αναστολής της λειτουργίας και χρήσεως της Κάρτας κατά τα ως άνω, ο Κάτοχος µπορεί να αναλάβει το τυχόν ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συναλλαγών που είναι αποθηκευµένο στην Κάρτα του, µεταβαίνοντας σε ένα ταµείο του δικτύου των Καταστηµάτων της Τραπέζης. ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η Κάρτα είναι διεθνούς ισχύος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συναλλαγές και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγµα, η αξία της µετατρέπεται σε ΕΥΡΩ κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο Παράρτηµα. Ο Κάτοχος αναλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και επιβαρύνεται από την τυχόν αύξηση της τιµής του συναλλάγµατος. Επιπροσθέτως, αναλαµβάνει την πρόσθετη δαπάνη από την µετατροπή του νοµίσµατος («Έξοδα Συναλλαγής σε Συνάλλαγµα»), που αναφέρεται στο Παράρτηµα. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Εάν κατά την ηµεροµηνία λήξεως της Κάρτας (παρ ανωτέρω) το ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συναλλαγών ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο Παράρτηµα ως Όριο Ανανεώσεως, η Κάρτα ανανεώνεται αυτόµατα από την Τράπεζα. Σε διαφορετική περίπτωση, ανανεώνεται µόνο εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί συναλλαγές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο (12µηνο) πριν από τη λήξη της Σε περίπτωση µη ανανεώσεως της Κάρτας, µετά την ως άνω ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της Κάρτας, ο Κάτοχος µπορεί να αναλάβει το τυχόν ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συναλλαγών που είναι αποθηκευµένο στην Κάρτα του, µεταβαίνοντας σε ένα ταµείο του δικτύου των Καταστηµάτων της Τραπέζης Κάθε νέα Κάρτα αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης και διέπεται από τους ίδιους όρους. Η νέα Κάρτα αποστέλλεται στον Κάτοχο κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1.1 πιο πάνω, στην κατά την παρ της παρούσας διεύθυνσή του Εάν ο Κάτοχος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυµεί την ανανέωση της Κάρτας του, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη λήξη της ισχύος της. ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Λόγω της αόριστης διάρκειας της παρούσας Συµβάσεως, µε την επιφύλαξη της παρ ανωτέρω, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς συµπληρώσεως ή τροποποιήσεως των όρων της για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται µετά από προηγούµενη γνωστοποίηση του περιεχοµένου της στον Κάτοχο, στην κατά την παρ διεύθυνσή του, µε απλή επιστολή, ο οποίος σε περίπτωση µη αποδοχής της τροποποιήσεως δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, εφαρµοζόµενης της παρ ανωτέρω. Η παράλειψη από τον Κάτοχο να ανακοινώσει τις αντιρρήσεις του στην Τράπεζα εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση ή η χρήση της κάρτας µετά τη γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του Κατόχου της σχετικής τροποποιήσεως. ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις ή αιτήσεις θα απευθύνονται ως προς την Τράπεζα σε οποιοδήποτε Κατάστηµα του δικτύου της Τραπέζης, ως προς δε τον Κάτοχο, στη διεύθυνση που έχει σηµειωθεί στην ίδια Αίτηση Ο Κάτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καµµία καθυστέρηση στην Τράπεζα, εγγράφως, κάθε αλλαγή της διευθύνσεώς του. Η εκάστοτε διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόµιµη κατοικία του Κατόχου, στην οποία νόµιµα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά νόµο και την παρούσα αποτελέσµατα. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή και του αριθµού κινητού τηλεφώνου. 14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σε καµµία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τραπέζης να ασκήσει νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά της, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσας δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και την δεσµευτικότητα των υπολοίπων όρων της Η παρούσα σύµβαση, η Αίτηση και το Παράρτηµα αποτελούν ενιαίο σύνολο και όλοι οι όροι αυτών συνοµολογούνται εξίσου ουσιώδεις Έχοντας υπόψη ότι η σύµβαση αυτή είναι αόριστης διάρκειας µε την επιφύλαξη του άρθρου 11, γίνεται κατανοητό ότι η Τράπεζα δικαιούται να καταργήσει τη συγκεκριµένη Κάρτα και να προτείνει στον Κάτοχο την αντικατάστασή της µε άλλη, που αν γίνει αποδεκτή από τον Κάτοχο, αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης και η κατοχή και χρήση της νέας υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας. 15. ΩΣΙ ΙΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα από το Ν.. της 17-7/ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών», όπως κάθε φορά ισχύει Για κάθε αγωγή, αµφισβήτηση ή διαφορά που µπορεί να προκύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια κρίνονται τα δικαστήρια της πρωτεύουσας του Νοµού εντός του οποίου καταρτίστηκε η σύµβαση αυτή. 4

5 Η σύµβαση αυτή αναγνώσθηκε, επεξηγήθηκε και κατανοήθηκε από τον Κάτοχο, ο οποίος την υπογράφει στη συνέχεια και ο οποίος θα λάβει αντίγραφο αυτής µε την παραλαβή της Κάρτας του. Το κείµενο της συµβάσεως αυτής είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Τραπέζης στην διεύθυνση 5

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Contactless Reader). VODAFONE....

Contactless Reader). VODAFONE.... ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Enter Visa Tap n Pay H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), σε συνεργασία µε τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.E.T.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8) τράπεζας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS )

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) Α. OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ BONUS Ι. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ VIRTUAL PREPAID MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ VIRTUAL PREPAID MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ VIRTUAL PREPAID MASTERCARD Οι Όροι που αναφέρονται στη συνέχεια, διέπουν τη χρήση της προπληρωμένης ηλεκτρονικής κάρτας (Κάρτα), την οποία η Εθvική Τράπεζα της Ελλάδoς Α.Ε. (Τράπεζα),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών είναι εξαιρετικά ασφαλής. Για τους κατόχους τραπεζικών καρτών, παρέχονται οι ακόλουθες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) INTERAMERICAN MASTERCARD STANDARD (SC8040052 _) Προ τη Millennium bank ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) ΑΙΤΩΝ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι υναλλαγών (εφεξής ΓΟ) διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις της της υνεταιριστικής Σράπεζας Δυτικής Μακεδονίας υν. ΠΕ. Που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD Με τη σύμβαση αυτή η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD BUSINESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD BUSINESS ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD BUSINESS Με τη σύμβαση αυτή η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει τρείς (3) κληρώσεις (εφεξής «Κλήρωση Α», «Κλήρωση Β» και «Κλήρωση Γ» και από κοινού «οι

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» 1. Στο ιαγωνισµό «MasterCard Evergreen Home» (εφεξής ο «ιαγωνισµός»), τον οποίο διοργανώνει η «MasterCard Europe» (η «MasterCard»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Πορτοφόλι my Alpha wallet Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεως

Ψηφιακό Πορτοφόλι my Alpha wallet Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεως 1. Ορισμοί Ψηφιακό Πορτοφόλι my Alpha wallet Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεως Για τους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως, οι παρακάτω όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως: Συμβατή Κάρτα : πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα