NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS"

Transcript

1

2 Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ, που είναι ίςωσ και θ πιο ςθμαντικι από τθν αρχι του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα το 1999, και ζχει ςαφϊσ ιδιαίτερο ςυμβολιςμό. Οι ςυναυλίεσ, δράςεισ και εκδθλϊςεισ του 2015 φζρνουν ζνα ουςιαςτικό μινυμα αρμονίασ, ενότθτασ και ςυνεργαςίασ, ςε μια περίοδο εξαιρετικϊν δυςκολιϊν για τθν χϊρα μασ. Για να αλλάξουν οι ρυκμοί των πόλεων μασ, ενϊκθκαν αφιλοκερδϊσ μουςικοί και 425 ςυγκροτιματα, Djs, χορωδίεσ και ορχιςτρεσ που κα παρουςιαςτοφν ςε 239 εκδθλϊςεισ και 178 ςθμεία Ρανελλαδικά! Φζτοσ, με τθν υποςτιριξθ και το πάκοσ εκατοντάδων απλϊν πολιτϊν και ιδιωτϊν εκελοντϊν διοργανωτϊν, 35 πόλεισ ςυμμετζχουν ςτθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ, με ςκοπό να πλθμυρίςουν με μελωδίεσ γειτονιζσ, πλατείεσ, πεηόδρομουσ και πάρκα τθσ Ελλάδασ, από τισ 18 ζωσ τισ 21 Λουνίου. Ζνα θχθρό κάλεςμα που ςασ προτρζπει - ζςτω και για λίγεσ ϊρεσ - να αφιςετε ςτθν άκρθ τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ και να αφεκείτε ςτουσ ρυκμοφσ τθσ καρδιάσ και ςτθ δφναμθ τθσ μουςικισ. Ρόλεισ 2015: Ακινα, Άγιοσ Δθμιτριοσ (Αττικισ), Άγιοσ Νικόλαοσ, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Βζροια, Βόλοσ, Δελφοί, Διδυμότειχο, Δομοκόσ, Δονοφςα, Ζδεςςα, Θράκλειο, Κεςςαλονίκθ, Λωάννινα, Λτζα, Καβάλα, Καλλικζα (Αττικι), Κεφαλονιά, Κορωπί (Αττικι), Κφκθρα, Λάριςα, Λιβαδειά, Λουτράκι, Νάξοσ, Ξάνκθ, Ράροσ, Ράτρα, Ρρζβεηα, Σαλαμίνα, Σάμοσ, Σαντορίνθ, Σζρρεσ, Σπάρτθ και Χανιά! Η παραγωγι διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ του προγράμματοσ χωρίσ προθγοφμενθ ανακοίνωςθ. Απαγορεφεται θ φωτογράφθςθ με φλασ. Η Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ αποτελεί νόμιμο ςιμα κατατεκζν. European Music Day 2015 The 16 th edition of the European Music Day (Greece), is the result of an amazing national collaborative effort, and perhaps, the most important one, since the beginning of the events in Greece, in In a particularly difficult time for our country, the concerts, activities and events of 2015 are bringing a strong message of optimism, unity and cooperation. Determined to change the rhythms of the cities, musicians, 425 bands, Djs, Choirs and Orchestras will be present in 239 events in 178 locations, Nationwide! This year, with the support and the passion of hundreds of ordinary citizens and volunteer organizers, 35 cities are participating in the European Music Day efforts, to flood neighborhoods, squares, pedestrian streets and parks of Greece with melodies, from the 18 th till the 21 st of June. A loud call prompting everyone to leave aside the problems of everyday life - even for a few hours - and to follow the heart beats of music. Cities 2015: Athens, Agios Dimitrios, Agios Nikolaos, Agrinio, Amaliada, Chania, Delphi, Didymoteicho, Domokos, Donoussa, Edessa, Heraklion, Ioannina, Itea, Kavala, Kallithea, Kefalonia, Koropi, Kythera, Larissa, Levadia, Loutraki, Naxos, Paros, Patras, Preveza, Salamina, Samos, Santorini, Serres, Sparti, Thessaloniki, Veria, Volos and Xanthi. Production reserves the right to change the program without prior notice. Flash photography is prohibited. The brand name European Music Day and its logo are legitimate trademark. NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

3 ΕΘΟΙΜΡ ΞΡΤΙΜΡ ΕΤΡΕΣΘΡΙΡ ΑΟΑ ΠΡΝΘ / ΘΞΕΡΑ / ΘΞΕΙΡ NATIONAL MUSIC INDEX BY CITY / DAY / LOCATION ΑΘΘΟΑ / Athens..3 ΑΓΙΡ ΔΘΞΘΣΡΙΡ/Agios Dimitrios 7 ΑΓΙΡ ΟΙΜΡΝΑΡ/ Agios Nikolas ΑΓΡΙΟΙΡ/ Agrinio ΑΞΑΝΙΑΔΑ/ Amaliada ΒΕΡΡΙΑ / Veria..8 ΒΡΝΡ / Volos ΔΕΝΦΡΙ/ Delphi ΔΙΔΤΞΡΣΕΙΧΡ / Didimoteicho ΔΡΞΡΜΡ / Domokos ΔΡΟΡΤΑ / Donoussa ΕΔΕΑ / Edessa ΘΡΑΜΝΕΙΡ / Heraklion...13 ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ / Thessaloniki...14 ΙΩΑΟΟΙΟΑ / Ioannina.. 15 ΙΣΕΑ / Itea ΜΑΒΑΝΑ / Kavala ΜΑΝΝΙΘΕΑ / Kallithea ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ / Kefalonia ΜΡΡΩΠΙ / Koropi ΜΤΘΘΡΑ / Kythera ΝΑΡΙΑ / Larissa.. 18 ΝΙΒΑΔΕΙΑ / Livadia ΝΡΤΣΡΑΜΙ / Loutraki ΟΑΠΡ / Naxos ΠΑΟΘΘ /Xanthi ΠΑΡΡ / Paros ΠΑΣΡΑ / Patras ΠΡΕΒΕΗΑ / Preveza ΑΝΑΞΙΟΑ / Salamina ΑΞΡ / Samos ΑΟΣΡΡΙΟΘ / Santorini ΕΡΡΕ / Serres. 25 ΠΑΡΣΘ / Sparti ΧΑΟΙΑ / Chania. 27 ΑΘΘΟΑ / ATHENS Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΒΑΡΟΑΒΑ CAFE Οδόσ Ρρόκλου & Ρλ. Βαρνάβα VARNAVA Sq. Electronik Meditation - Ϊρα ζναρξθσ Γιάννθσ Αναςταςάκθσ (guitar, fx, live sampling), Ανδρζασ Ρολυηωγόπουλοσ (trompet, fx), Νίκοσ Σιδθροκαςτρίτθσ (drums), guest Arlo Stock (acoustic), ΝΡΤΜΡΤΞΙ Ρλατεία Αβθςςυνίασ - LOUKOUMI Avissinias Sq. Electronica, dub, funk - Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Γιάννθσ Λϊλοσ / Φίλιπποσ Ρετρίδθσ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΘΘΕΩ PEDESTRIAN St of THISSEOS Σε ςυνεργαςία με DRUNK SINATRA, EINSTEIN, ΗΟΜΥ, I.P.P.O Alternative Pop, Rock, Electronica, Trip Hop, Acid Jazz, Rock n Roll, Soul, Fun - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Τhe Delay Band / Dimitris Kritikos feat. Lia Hide / Vanilla Swing / Idra Kayne PURE BLISS Ρεηόδρομοσ όμβθσ & Κολοκοτρϊνθ Pedestrian Romvis & Kolokotroni Σφγχρονεσ διαςκευζσ επθρεαςμζνεσ από Μαφρθ Soul funk μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ / ζνα αςοφλθ ΒΕΙΜΡΤ 6 - Veikou 6 Instrumental, hip hop beats - Ϊρα ζναρξθσ 19:30 / Santoner RPZ SIX D.O.G.S Αβραμιϊτου 6-8 Avramiotou 6-8 records showcase - Ϊρα ζναρξθσ 22:00 rock, indie rock, psychedelic rock, pop, six d.o.g.s records showcase. υπ Dancertoons Whereswilder / The East / Zebra Tracks / Felizol / DJ set: Κωνςταντίνοσ Δαγριτηίκοσ, Μάριοσ Μπουμπισ ΤΟΣΡΟΙΞΡ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΔΘΞΡ ΑΘΘΟΑΙΩΟ ΞΕ ΣΘΟ ΕΤΓΕΟΙΜΘ ΤΠΡΣΘΡΙΠΘ ΧΡΡΘΓΡ ΤΟΕΡΓΑΣΕ SUPER FLY Ρεηοδρόμιο Οδόσ Εμπεδοκλζουσ, Empedokleous Str Varnava Sq. Hip Hop, Electro Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 Live Soulnek Feat. Alida Soul Mama and Dj Kill Emil (Pad Trio), guest Billa Q Show performance (Pad Trio) 3

4 TINTINNABULUM Βεΐκου 80 Κουκάκι Veikou 80 Koukaki Ελλθνικζσ και ξζνεσ μπαλάντεσ, Ϊρα ζναρξθσ 20:30 BalladAir Trio / Ολοιμερο παηάρι δίςκων, cd και βιβλίων για τθν μουςικι ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΑΘΘΟΩΟ άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΑΡΕΡΠΑΓΙΣΡΤ & Ροβ. Γκάλλι AREOPAGITOU (Ro. Gallis St.) Ραραδοςιακά Γκάιντεσ & Κρουςτά, Ϊρα ζναρξθσ Gaida Band ΒΤΗΑΟΣΙΟΡ ΜΑΙ ΧΡΙΣΙΑΟΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ BYZANTINE MUSEUM OF ATHENS Ρολυφωνικι Χορωδία του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν «HARMONIA JURIS - Ϊρα ζναρξθσ - 20:30 Συμμετζχουν θ υψίφωνοσ ωξάνθ Ραπαδθμθτρίου και ο βαρφτονοσ Κωνςταντίνοσ Καριϊτθσ. Στο πιάνο ο Φρίξοσ-Διονφςιοσ Μόρτηοσ / Διευκφνει ο Γιάννθσ Βρυηάκθσ «Από τθν Ππερα ςτον Μίκθ Κεοδωράκθ» ΒOILER Οδόσ Βλαχάβασ Vlachavas St. Ανεξάρτθτθ Rock Σκθνι, Ϊρα Ζναρξθσ 19:30 Doric / Fatherbreath COLIBRI πεηοδρόμιο οδοσ Εμπεδοκλζουσ (Ραγκράτι) - VARNAVA Sq. Jazz trio live - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 ΕΘΟΙΜΡ ΜΘΠΡ οτόντα (είςοδο από Αμαλίασ) NATIONAL GARDEN (entrance from Amalia Av.) Εκπαιδευτικό παιδικό εργαςτιρι, Ϊρα ζναρξθσ 11:00-13:00 Ελλθνικόσ Σφλλογοσ Μουςικοκινθτικισ Αγωγισ Carl Orff Καταςκευι αυτοςχζδιων μουςικϊν οργάνων με βάςθ ανακυκλϊςιμα υλικά ΕΟΟΕΑ - ΘΘΕΩ 20 & ΜΡΝΡΜΡΣΡΩΟΘ, ΤΟΣΑΓΞΑ THISSEOS 20 & KOLOKOTRONI St. Κζντρο Δθμιουργικισ Φωτογραφίασ ΕΝΝΕΑ Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Εγκαίνια Ομαδικισ ζκκεςθσ φωτογραφίασ «Οι νότεσ που είδα» ΝΡΤΜΡΤΞΙ Ρλατεία Αβθςςυνίασ - LOUKOUMI Αvissinias Sq. Electronica - Ϊρα ζναρξθσ 17:30 Michalis Babousis / Crystal Zero / D.j. Beautifool / Hobby T. / ArisVon / STAYROS BILIOS / 3Voice / Calqulus ΞΙΜΡΘ ΒΡΤΝΘ πλ. Βαρνάβα VARNAVA Sq. Ακουςτικό εμπζτικο λαϊκό - Ϊρα ζναρξθσ με τουσ ακοςυλλζκτεσ ΠΑΝΙΑΜΘ - Οδόσ Ρρόκλου & πλ. Βαρνάβα VARNAVA Sq. Ακουςτικό ςχιμα (ρεμπζτικο λαϊκό), Ϊρα ζναρξθσ 21:30 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΘΘΕΩ PEDESTRIAN St. THISSEOS Σε ςυνεργαςία με DRUNK SINATRA, EINSTEIN, HOMY, I.P.P.O ELCTRO / NU DISCO/HOUSE, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Dj emy / George bitsikas / CLUBKID (Danceteria, Athens) Tareq (NU DISCO/HOUSE) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΞΑΤΡΡΜΡΡΔΑΣΡΤ-PEDESTRIAN St. Mavrokordatou Rock & Roll, Ϊρα Ζναρξθσ Dimitris Tasenas / Γιϊργοσ Δεδοφςθσ/ Lowtronik PURE BLISS Ρεηόδρομοσ όμβθσ με Κολοκοτρϊνθ - Pedestrian Romvis & Kolokotroni Σφγχρονεσ διαςκευζσ επθρεαςμζνεσ από Μαφρθ Soul funk μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ Batala ςε ρυκμοφσ samba reggae με παραδοςιακά αφρικάνικα κρουςτά 4

5 SUPER FLY Ρεηοδρόμιο Οδόσ Εμπεδοκλζουσ VARNAVA Sq. Ϊρα ζναρξθσ 20:30 με τουσ Idra Kane live, guest Dj Jerome TINTINNABULUM Βεΐκου 80 Κουκάκι VEIKOU 80 Koukaki Παηάρι δίσκων, cd και βιβλίων για τθν μουσικι - Όλθ τθν θμζρα / Ρροβολι μουςικϊν ταινιϊν και ντοκιμαντζρ - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 με Fantasia - Disney 1940 & 2000 (αποςπάςματα) / 21:00 Kraftwerk - Live Latitude Festival (2013) 21:30 A day with Frank Zappa (1971) / 22:30 Pink Floyd Echoes Live at Pompeii (1972) / 23:00 The Rocky Horror Picture Show (1975) Μυριακι 21 Ιουνίου - Sunday 21/06 ΑΕΡOΔΡΡΞΙΡ ΕΝ. ΒΕΟΙΗΕΝΡ Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν ATHENS AIRPORT Σε ςυνεργαςία με τθν Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊ (KOA) και το El-Culture - Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Το Μουςικοδρόμιο γιορτάηει τθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ με το Κουιντζτο Ξφλινων Ρνευςτϊν τθσ KOA. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παςίγνωςτα κλαςικά ζργα του ςυμφωνικοφ και του οπερετικοφ ρεπερτορίου και από τθν εγχϊρια δθμιουργία, θ οποία κα εκπροςωπθκεί από ζργα του Νίκου Σκαλκϊτα και του Μάνου Χατηιδάκι. Κουιντζτο Ξφλινων Ρνευςτϊν τθσ Κ.Ο.Α.: Βαγγζλθσ Στακουλόπουλοσ, φλάουτο / Χριςτίνα Ραντελίδου, όμποε / Σπφροσ Μουρίκθσ, κλαρινζτο / Γρθγόρθσ Αςωνίτθσ, κόρνο / Οδυςςζασ Μπάςςιοσ, φαγκότο ΑΡΕΡΠΑΓΙΣΡΤ & ΘΡΑΤΝΝΡΤ AREOPAGITOU (Thrassyllou St.) Ραραδοςιακά Γκάιντεσ & Κρουςτά, Ϊρα ζναρξθσ / Gaida Band ΑΡΕΡΠΑΓΙΣΡΤ 16 (ςτθ ςυμβολι με τθν οδό Μακρυγιάννθ) AREOPAGITOU 16 (& Makrygianni St.) Ανοιχτι Ακρόαςθ - Open Audition - Ϊρα ζναρξθσ 19:00 / Μουςικι Κίνθςθ εςιτάλ πιάνου κλαςςικισ μουςικισ. Συμμετζχουν ο Δθμιτρθσ Ανοφςθσ «Ζνασ πιανίςτασ ςτθν όπερα» με μεταγραφζσ γνωςτϊν ζργων τθσ όπερασ για ςόλο πιάνο (Johann Nepomuk Hummel, Nancy Dalberg, Franz Liszt) και θ Άννα Δθμουλά με ζργα των George Gershwin, Γιάννθ Κωνςταντινίδθ και Robert Schuman ΒΑΡΟΑΒΑ CAFE Οδόσ Ρρόκλου & Ρλ. Βαρνάβα Varnava Sq. Jazz live, ϊρα ζναρξθσ 21:00 με τουσ Δθμιτρθ Τςάκα (ςαξόφωνο), Kωςτι Χριςτοδοφλου (πλικτρα), Ρερικλι Τριβόλθ (κοντραμπάςο) και Δθμιτρθ Κλωνι (τφμπανα) ΒΤΗΑΟΣΙΟΡ ΜΑΙ ΧΡΙΣΙΑΟΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ BYZANTINE MUSEUM OF ATHENS Αφιζρωμα ςτθν Μζλινα Μερκοφρθ & τα 30 χρόνια από τθν 1 θ Ευρωπαϊκι Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα Ϊρα ζναρξθσ 19:00-1 ο μζροσ: Με Τηαη αυτοςχεδιαςμοφσ με τθν Μεικτι Χορωδία Διμου Κθφιςίασ / Σάςα Ραπαλάμπρου / Αγγελικι Τουμπανάκθ 2 ο μζροσ - «Ρειράηοντασ τθ Μζλινα» Ηωντανζσ διαςκευζσ από το διςκογραφικό αφιζρωμα τθσ ΕΜΛ με τουσ: Papercut / Niadoka / Μonsieur Minimal / Serafim Tsotsonis 3 ο μζροσ και κλείςιμο εκδιλωςθσ: Ηωντανι ςυναυλία του Κ. ΒΘΤΑ. BOILER Ακθνάσ & Βλαχάβα 9, 9 Vlachavas St. Ανεξάρτθτθ Rock Σκθνι, Ϊρα Ζναρξθσ 19:30 με τουσ Βazooka / Σπυριδοφλα ΔΕΝΦΙΜΡ ΩΔΕΙΡ, Κορινκίασ 6, Αμπελόκθποι Ρολυφωνικι Χορωδία, Λταλικό & Γαλλικό μπαρόκ Ϊρα ζναρξθσ 20:00 - Amanda Belassami-Sideris & Laurence Tragin, / Joelle Montech & Laurence Tragin, variétés. ΦΡΤΑΡ Mitropoleos 72 & Christodooulou 6, 1 st Floor, Μonastiraki Chillout, Lounge, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 - Σε ςυνεργαςία με One Sentiment / Petros Feelin LA SOIREE DE VOTANIQUE Καςτοριάσ 37 Kastorias 37, Votanikos Ϊρα ζναρξθσ 21:00 - Kάτω από το Δζντρο / Momo trio ΘΕΑΝΡ Μελενίκου 2 & Ρρ. Δανιιλ Ϊρα ζναρξθσ 21:00 - Lemonostifel 5

6 ΞΕΓΑΝΘ ΞΡΤΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΘ ΕΝΝΑΔΡ ΝΙΝΙΑΟ ΒΡΤΔΡΤΡΘ Music Library of Greece Lilian Voudouri (Athens Music Megaron) Ϊρα Ζναρξθσ: 16:15 - Ραιδικι κεατρικι παράςταςθ, Τα μεγάλα Ψζματα του μικροφ Ερμι Ϊρα 17:30 - Κεατρικι ομάδα Κοπζρνικοσ Κλαςικι, jazz, swing, κινθματογραφικι μουςικι και χορόσ / Think Sax Quintet / Camerata Junior / Ορχιςτρα Νζων των Φίλων τθσ Μουςικισ / Χορωδία Campion School / Ραραδοςιακά Σχιματα Μουςικοφ Σχολείου Ραλλινθσ και Ραναρμόνιου Ωδείου / Banda Del Sol / Athens Swing Cats ΞΕΓΑΡΡ ΞΡΤΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ - ATHENS CONCERT HALL (Gardens) Κιποσ Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν - Ϊρα Ζναρξθσ Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν (ΚΟΑ) - Μουςικι διεφκυνςθ William Kunhardt και τουσ κορυφαίουσ μουςικοφσ τθσ Παναγιώτθ Καίςαρθ, Γιάννθ Καραμπζτςο (τρομπζτεσ) και Γιώργο Μάνδυλα (βιολί). Το πρόγραμμα κα περιλαμβάνει το Κοντςζρτο για δφο τρομπζτεσ του Αντόνιο Βιβάλντι, το Czardas, για βιολί και ορχιςτρα του Βιτόριο Μόντι & αποςπάςματα από τισ δφο ορχθςτρικζσ ςουίτεσ από τθν όπερα «Κάρμεν» του Μπιηζ. Στθν ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν θ Παιδικι Χορωδία Polyphonica, ο Βαςίλθσ Γιςδάκθσ και οι Happy Dog Project. ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΘΘΕΩ PEDESTRIAN St. THISSEOS Σε ςυνεργαςία με DRUNK SINATRA, EINSTEIN, I.P.P.O, HOMY Rock n' Roll / Jazz / Swing, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Ilias & The Notorious Troupe ΠΝΑΣΕΙΑ ΜΝΑΤΘΞΩΟΡ KLAUFMONOS SQ. Dubwise hi-fi / Reggae-Dub, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 AmP Outernational (live dub show) / Mashdown45 (Dubwise Hi-Fi) / SkitLab (Dubwise Hi-Fi) / MistaOperator (Dubwise Hi-Fi) / VaibOne (HevyWeit) / Malfunction Guest Star: QUILOMBO PLAYGROUND for the arts - Βουτςαρά 4-6 Βοτανικόσ (ςτ.μετρό Κεραμεικόσ) - Voutsara 6, Votanikos Ανοιχτά μακιματα Open Lessons 11:00-12:00 Tap dance για παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν, με τθν Τηωρτηίνα Βαρδουλάκθ / 12:00-13:00 Flamenco για παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν, με τθν Σεντά Καραγιλάν / 13:00-14:00 Τα κρουςτά που μιλοφν, με τθν Νατάςα Χαντά Μάρτιν / 14:00-15:00 Tap dance με τον Κάνο Δαςκαλόπουλο. Οι κλακζτεσ ωσ όχθμα για νζουσ εκφραςτικοφσ δρόμουσ / 15:00-16:00 Body Music με τον Κάνο Δαςκαλόπουλο - Το ςϊμα ωσ πρωτογενζσ μζςο μουςικισ και χορευτικισ ζκφραςθσ / 16:00-17:00 Μάκθμα χοροφ φλαμζνκο με ςυνοδεία τραγουδιοφ, με τθν Γιϊτα Ρεκλάρθ - / 17:00-18:00 Visualizing sound με τθν Γιϊτα Ρεκλάρθ PURE BLISS Ρεηόδρομοσ όμβθσ και Κολοκοτρϊνθ - Pedestrian Romvis & Kolokotroni Καντάδα, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 - Γιϊργθσ Χριςτοδοφλου με τουσ Χάρθ Ρανταηι, Ραναγιϊτθ Ακάνατο και Χάρθ Σταυρακάκθ ΡΙΟΡΜΕΡΩ BAR Rhinoceros Bar Experimental Rock / Swamp country blues μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Appalachian Cobra Worshippers & Friends (Far west mandolinistic orchestra & Dr Atomik) ΝΡΤΜΡΤΞΙ Ρλατεία Αβθςςυνίασ LOUKOUNI AVISSINIAS Sq. Reggae/ Dub /Dnb/Dubstep Ϊρα ζναρξθσ 17:30 Fugitive factor / Vlastur / Rooty be / Malfunction / Dj roll it / Junior x / Basik1 / Deekrease TINTINNABULUM Βεΐκου 80, Κουκάκι VEIKOU 80 Koukaki Ραηάρι δίςκων, cd και βιβλίων για τθν μουςικι - Ϊρα ζναρξθσ 17:30 (ζωσ 21:00) SIX D.O.G.S Avramiotou 6-8 six d.o.g.s Summer Street Fiesta + Free Thai BBQ / DJ sets Jazz/ Electronica/ Disco / Dance Ϊρα ζναρξθσ 17:00 - Κωνςταντίνοσ Δαγριτηίκοσ / Μανϊλθσ Οικονόμου / Chevy / Pan / +Special Guest 6

7 ΑΓΙΡ ΔΘΞΘΣΡΙΡ (Αττικι) AGIOS DIMITRIOS Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΡΘ ΒΕΝΡΤΧΙΩΣΘ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 με το Σφνολο εγχόρδων Ωδείο Αγίου Δθμθτρίου / Εthnic με Ανατολίτικθ προςζγγιςθ με τουσ Ρζτρο Ηαράνθ & το Ανοικτό Σχιμα / 20:30 - Rock Μουςικι με τουσ Line Out / Folk Rock με τουσ Δθμιτρθ Λάμπο & οι Απόγονοι / 22:00 - Εναλλακτικό ζντεχνο Rock με τισ Κρυςτάλλινεσ Σκιζσ / Ακουςτικι Rock με τον Ολλανδό Starfish Taxi (NL) / 23:15 - Ανατολικι Τηαη με τουσ Αςθμάκθσ Κων/νοσ & Cento cinquanta tre trio ΔΘΞΡ ΑΓΙΡΤ ΔΘΞΘΣΡΙΡΤ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΑΘΝΘΣΙΞΡΤ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΡ ΑΓΙΡ ΟΙΜΡΝΑΡ (Κριτθ) / AGIOS NIKOLAOS (Crete) Το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί θλεκτρονικά Programme will be released & ΑΓΡΙΟΙΡ - AGRINIO Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΠΡΡΑΤΝΙΡ ΓΤΞΟΑΙΡΤ ΑΓΙΡΤ ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθν Φιλαρμονικι του Διμου Αγρινίου Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ελλθνικι Μουςικι και Τραγοφδια - Χορωδία : «Ρολφχρωμεσ Νότεσ» / Γυμνάςιο Αγίου Κωνςταντίνου / Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Διμου Αγρινίου ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ (Μεντρικι Πλατεία) Ελαφρά Ραλιά Τραγοφδια - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 οκ Συναυλία - Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Χορωδία και Ορχιςτρα : «Ωδείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ» ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΦΙΝΑΡΞΡΟΙΜΘ ΔΘΞΡΤ ΑΓΡΙΟΙΡΤ άββατο 20 Ιουνίου 2015 ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ (Μεντρικι Πλατεία) Σφγχρονο Κλαςικό και Ελλθνικό οκ -Ζντεχνο - Ραραδοςιακό Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ορχιςτρα : «Ωδείο Δυτικισ Ελλάδοσ» ΠΝΑΣΕΙΑ ΤΟΣΡΙΒΑΟΙΡΤ Μπαλάντεσ και Μουςικι από τον Κινθματογράφο Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ορχιςτρα «Θ Ραςςαρϊν» / Κικαριςτικό Σφνολο οδοτοπίου Λωαννίνων (Λωάννινα) ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΝΝΑΙΡΦΤΣΡΤ Ραραδοςιακοί Χοροί - Ϊρα ζναρξθσ 18:00 / Ρολιτιςτικόσ Ρεριβαλλοντικόσ Σφλλογοσ : «Ραναγία Βλαχερνϊν» / Χορευτικά Τμιματα του Συλλόγου Μυριακι 21 Ιουνίου 2015 ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ (Μεντρικι Πλατεία) Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Ελλθνικι Μουςικι «Με τθν Ελλάδα Ξυπνάω & Κοιμάμαι» / Ορχιςτρα : «Agrinio Βand» / Φιλαρμονικι Διμου Αγρινίου ΑΞΑΝΙΑΔΑ - AMALIADA Σετάρτθ 17 Ιουνίου Wednesday 17/06 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΑΞΑΝΙΑΔΑ Funk, Ελλθνικό - Αγγλόφωνο Rock, Blues - Ϊρα ζναρξθσ Loose Canons (Ράτρα) / Ελεφκερθ πτϊςθ (Ρφργοσ) / Funk Risin Blues (Ράτρα) / Rock 4 (Ρφργοσ) 7

8 Πζμπτθ 18 Ιουνίου Thursday 18/06 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΑΞΑΝΙΑΔΑ Ελλθνικό - Αγγλόφωνο οκ / Ροπ / Ελλθνικό ζντεχνο, Ελλθνικό λαϊκό, Ϊρα ζναρξθσ Μπάντα Laika (Ρφργοσ) / ΔΕ. ΜΡΑντ.ΝΑ. M. (Αμαλιάδα) / Not Any More (Ράτρα) / Ρολφτεχνο Ωδείο Μοντζρνο ςχιμα (Αμαλιάδα) ΝΑΗΑΡΑΜΕΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΞΕΓΑΡΡ Ζντεχνο, Ϊρα ζναρξθσ Μικτι Χορωδία Μυρτουντίων Λεχαινϊν / Μικτι Χορωδία Ραπαχριςτοποφλειου Βιβλιοκικθσ Ραιδικι Χορωδία Ραπαχριςτοποφλειου Βιβλιοκικθσ ΒΕΡΡΙΑ - VERIA ΒΕΡΡΙΑ Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΕΡΓΑΣΘΡΙΡ ΠΡΝΤΞΕΩΟ (MEDIA LAB) ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΒΕΡΡΙΑ Ϊρα ζναρξθσ 10:00 και 13:00 Ραίξε με το ρυκμό και τθ μελωδία: ςυνάντθςθ γνωριμίασ με τθν ψθφιακι ςφνκεςθ για παιδιά από 16 ετϊν και πάνω. ΒΡΝΡΤ άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΕΡΓΑΣΘΡΙΡ ΠΡΝΤΞΕΩΟ (MEDIA LAB) ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΒΕΡΡΙΑ Ϊρα ζναρξθσ / Karaoke Time: επιλζξτε το τραγοφδι που κζλετε να τραγουδιςετε κι εμείσ κα το θχογραφιςουμε για εςάσ. Για παιδιά από 16 ετϊν και πάνω ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΣΘΟ ΑΤΝΘ ΣΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΘ ΒΕΡΡΙΑ Ϊρα ζναρξθσ π.μ. / Γιορτι μουςικισ: εργαςτιριο δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για παιδιά 5-7 ετϊν ΒΡΝΡ - VOLOS Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΞΕΣΑΞΡΡΦΩΕΩ - ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ Σε ςυνεργαςία με το Δθμοτικό Ωδείου Βόλου Θλεκτροακουςτικι μουςικι (Live) - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Εργαςτιρι Θλεκτρονικισ Μουςικισ του Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου - Θλίασ Χατηόγλου ΤΟΣΡΟΙΞΡ ΤΠΡΣΘΡΙΜΣΘ ΠΑΡΑΝΙΑ ΒΡΝΡΤ ΠΑΡΜΡ ΑΓ. ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθ Γιορτι Βιβλίου Bόλου Εγκαίνια 23θσ Ζκκεςθσ Ακουςτικι μουςικι - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Κλειϊ Καραμπελιά (Ακινα) / Spyros Pan (Ακινα) / Μενζλαοσ Τηαφζτασ (Λάριςα) / Δεςποινίσ Τρίχρωμθ (Ακινα) ΞΙΜΡΑΙΑΣΩΟ ΠΕΟΡΦΩΟΣΡ (ΡΠΙΘΕΟ ΣΕΧΟΙΜΡΤ ΕΠΙΞΕΝΘΣΘΡΙΡΤ) Σε ςυνεργαςία με το Τςιπουράδικο Ο Κφκλοσ Ϊρα ζναρξθσ 21:00 «εμπζτικο Αντάμωμα» με ντόπιουσ μουςικοφσ και τουσ Απάχθδεσ (Κεςςαλονίκθ) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΑΡΧΘ ΕΡΞΡΤ 6 Σε ςυνεργαςία με το Transistor cafe bar Ϊρα ζναρξθσ: 21:00, Jazz, Funk, Blues (Live) - Jam Session - Εργαςτιρι Jazz Αυτοςχεδιαςμοφ του Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου. Υπεφκυνοσ Κακθγθτισ: Ανδρζασ Ραπαγιαννακόπουλοσ 8

9 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΕΡΞΡΤ - ΜΡΤΞΡΤΟΔΡΤΡΡΤ Σε ςυνεργαςία με café bar Cruzar, Cube, Otro, 40 Ϊρα ζναρξθσ : 19:30, Freestyle, House (Dj set) *υπαίκριο happening του φιλανκρωπικοφ οργανιςμοφ Make Α Wish Semis Petrakis / Street Outdoors presents: Jiles John, Jose Amba, Alex Nude (Ακινα, Κεςςαλονίκθ) ΤΟΕΡΓΑΣΕ OΔΡ ΜΡΤΞΡΤΟΔΡΤΡΡΤ - ΔΘΞΘΣΡΙΑΔΡ Ϊρα ζναρξθσ : 21:30, Post Rock (Live) Σε ςυνεργαςία με café bar Poco Pico, Dum Pino Spero Aton.Ality / NOMA ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ T. OIKONOMAKH Σ. Ρικονομάκθ - Σοπάλθ Σε ςυνεργαςία με το espresso bar Καςετόφωνο Ελλθνικι Rock, Pop (Live) - Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 / Στζφανοσ Κάκκοσ Σ. Ρικονομάκθ. πυρίδθ Σε ςυνεργαςία με café bar 4 Εποχζσ Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 Ελλθνικό Rock, Blues (Live) / Red Wine Band και πλαιςιϊνουν με χορογραφίεσ οι Chorus Line Volos ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΕΡΓΑΣΙΜΡΤ ΜΕΟΣΡΡΤ Σε ςυνεργαςία με το Café Santan Rock (Live), Ϊρα ζναρξθσ 21:00, Normal / Ηωι Τηαλαβρζτα ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩΣΕ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΜΕΟΔΕΡΑΟΘ Σε ςυνεργαςία με τθν κρεπερί Poquito Eclectic, Freestyle (Dj set), Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Ocean Blossom / Nikos Pakos / Vlassis ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΝΑΙΩΟ Σε ςυνεργαςία με το Posh bar Ϊρα ζναρξθσ 22:00, Dance, House (DJ set) Double K/ Loko G / Audiorama - Alex Dimou, Lee Burton, Bodj (Ακινα) / Atsou Philip V άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΩΔΕΙΡ ΒΡΝΡΤ Κλαςικι μουςικι - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Αίκουςα Ζρςθ Σαράτςθ Συναυλία Μουςικισ Δωματίου (Γιϊργοσ Ηαχαροφδθσ, Μαρία Μθλαράκθ) ΞΕΣΑΞΡΡΦΩΕΩ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ Σε ςυνεργαςία με το Δθμοτικό Ωδείο Βόλου Ϊρα ζναρξθσ 22:15, Rock, Σφγχρονθ μουςικι (Live) Τμιμα Σφγχρονθσ Μουςικισ Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου/ Υπεφκυνοι: Β. Χάνοσ, Δ. Δεμίρθσ, Γ. Κεραςιϊτθσ / Noizedelic Folk ΞΙΜΡΑΙΑΣΩΟ ΠΕΟΡΦΩΟΣΡ (ΡΠΙΘΕΟ ΣΕΧΟΙΜΡΤ ΕΠΙΞΕΝΘΣΘΡΙΡΤ) Σε ςυνεργαςία με το Τςιπουράδικο Ο Κφκλοσ Ϊρα ζναρξθσ 21:00, Ραραδοςιακι Ethnic μουςικι (Live) Encardia (Ακινα) 9

10 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ T. OIKONOMAKH. πυρίδθ - Σ. Ρικονομάκθ Σε ςυνεργαςία με το café bar 4 Εποχζσ Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 Χορόσ, Latin (Dj set) Συνάντθςθ latin χορευτϊν Salsa Y Sabor Αγ. Οικολάου - Σ. Ρικονομάκθ Σε ςυνεργαςία με το Urban café, Duke bar, Σβόλοσ Μεηεδοπωλείο, Illusion Store Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 M.o.T.He. (Aκινα) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΕΡΓΑΣΙΜΡΤ ΜΕΟΣΡΡΤ Σε ςυνεργαςία με το Café Santan Ϊρα ζναρξθσ 21:00, Psychedelic, Downtempo (Live), Deep In Mind / Cydelix ΠΑΡΑΝΙΑ ΒΡΝΡΤ - ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΝΝΑΔΡ Ϊρα ζναρξθσ 20:30, Ακουςτικι, Ζντεχνθ, Διαςκευζσ (Live) Συναυλία από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Διμου Βόλου Μαζςτροσ: Βαςίλθσ Ταςοφδθσ, Τραγοφδι: Β. Αγροκϊςτασ / «ΛΩΝΛΑ» Ορχιςτρα παραδοςιακισ μουςικισ / Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ: Νεκτάριοσ Δεμελισ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΜΡΤΞΡΤΟΔΡΤΡΡΤ - ΜΡΟΣΑΡΑΣΡΤ Σε ςυνεργαςία με: Entra, Grappa, Groove, Novel Ϊρα ζναρξθσ 20:00, Pop, Rock, (Live) Μαριζττα Φαφοφτθ (Ακινα) / Band Fatale / StarFish Taxi (Ολλανδία) ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΒΡΝΡΤ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΜΕΟΔΕΡΑΟΘ Σε ςυνεργαςία με τθν κρεπερί Poquito / Ακουςτικι Μουςικι Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Κζνια Σιςμανίδου unplugged ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΝΑΙΩΟ Σε ςυνεργαςία με το Posh bar Ϊρα ζναρξθσ 22:00 House, Techno (Dj set) Stergios Sigma / Lad / Dazzle Leon Segka, Mikele (Ακινα) / Nico Theocharopoulos ΠΡΡΑΤΝΙΡ Ι.Ο. ΑΟΑΝΘΨΕΩ Συνεργαςία τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Δθμθτριάδοσ με το Διμο Βόλου Ϊρα ζναρξθσ: 19:00, Χορωδιακά / Εμφάνιςθ τθσ Ρολυφωνικισ Χορωδίασ Διμου Βόλου / Διεφκυνςθ : Γιάννθσ Kαρκάλασ / Συμμετοχι τθσ μαντολινάτασ του Ωδείου Βόλου «υκμόσ» / Υπεφκυνοσ: Ανζςτθσ Λουλοφδθσ ΘΕΑΣΡΡ ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡΤ ΡΡΓΑΟΙΞΡΤ Ο. ΙΩΟΙΑ Συναυλία Παιδικισ Χορωδίασ του Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου Ϊρα ζναρξθσ: 20:30, Χορωδιακά Διεφκυνςθ: Νίκοσ Αδραςκζλασ, Συνοδεία ςτο πιάνο: Ελζνθ Βελζντηα ΠΑΡΑΝΙΑ ΒΡΝΡΤ ΠΑΡΜΡ ΑΓ. ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθ Γιορτι Βιβλίου Βόλου Ϊρα ζναρξθσ 20:30, Ζντεχνο, Latin, Jazz (Live) Μαρία Ραπαγεωργίου (Ακινα) / Jam Band Manges / Percaddiction ft.stefan Olofsson 10

11 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΕΡΞΡΤ - ΞΩΤΕΩ Σε ςυνεργαςία με το bar Χομπίςτεσ Ϊρα ζναρξθσ 21:30, Ελλθνικό Rock (Live) Δθμιτρθσ Χορταργιάσ και οι Ερωτικοί Μετανάςτεσ Παράλλθλεσ Δράςεισ: Επίδειξθ χοροφ Swing από τουσ Lindy Hop Volos / Φιλανκρωπικι δράςθ Make a Wish : αγοράςτε ζνα αςτζρι και κάντε μια ευχι για τα παιδιά με ανίατεσ αςκζνειεσ / Ανοικτι milonga βραδιά τθσ ομάδασ Puerto del Tango. / Προβολι ντοκιμαντζρ ταινίασ «Άγιοσ Λαυρζντιοσ Μουςικό Χωριό» του Νικόλα Χρυςοφ / Ανοιχτι Roda Μάκθμα βραηιλιάνικου χοροφ Capoeira με τουσ Oke Aro / Εναζρια ακροβατικά από τθν Αγγελικι Μζλθ και τθν Ελζνθ Φραντηι / Θμερίδα ενθμζρωςθσ Σάββατο 20 Λουνίου για άτομα με ειδικζσ ικανότθτεσ ςτο ξενοδοχείο Volos Palace: Ζνταξθ, Ρροςβαςιμότθτα, Ραραγωγικότθτα / Προςφορζσ ςε διςκοπωλεία και καταςτιματα μουςικών ειδών τθσ πόλθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ Βόλου / Pre-parties και δρϊμενα ζκπλθξθ. ΔΕΝΦΡΙ - DELPHES Παραςκευι 19 Ιοφνιου - Friday 19/06 ΞΡΤΕΙΡ ΑΓΓΕΝΡΤ και ΕΤΑ ΙΜΕΝΙΑΟΡΤ Ϊρα Ζναρξθσ 21:30 Salina live (Ακινα) ςε ςυνεργαςία με το Δθμιτρθ Νζγκα, ΔΙΔΤΞΡΣΕΙΧΡ / DIDIMOTICHO Το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί θλεκτρονικά Programme will be released & ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩΣΘ ΔΕΝΦΩΟ: ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘΕΟΡΣΘΣ Α ΦΩΜΙΔΑ ΧΡΡΘΓΡ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΔΡΞΡΜΡ - DOMOKOS Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΜΜΑΡΑ POP, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Αντϊνθσ Ηαβόσ (Ομβριακι) ΔΘΞΡ ΔΡΞΡΜΡΤ ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΤ ΞΡΟΑΣΘΡΙΡΤ Jazz Swing, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Σπφροσ Γουρνάσ (Εκκάρα)/ Νικόλαοσ Ραπαροφπασ (Λαμία) / Γιϊργοσ Κυπραίοσ (Ακινα) άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΡΞΒΡΙΑΜΘ Jazz Swing, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Σπφροσ Γουρνάσ (Εκκάρα) / Νικόλαοσ Ραπαροφπασ (Λαμία) / Γιϊργοσ Κυπραίοσ (Ακινα) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΤ ΞΡΟΑΣΘΡΙΡΤ Ραραδοςιακι Μουςικι Ανατολικισ ωμυλίασ- Κράκθσ, Ϊρα ζναρξθσ 8:45 Στζφανοσ Στεφοφδθσ / Γιϊργοσ Λουλακοφδθσ / Ραναγιϊτθσ Εκίηογλου / Γιάννθσ Γκανίδθσ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΚΑ ΔΡΞΡΜΡΤ POP, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Αντϊνθσ Ηαβόσ (Ομβριακι) 11

12 ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΚΑ ΔΡΞΡΜΡΤ Λαϊκι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ:20:45 Γιάννθσ Κυριαηισ (Άγιοσ Γεϊργιοσ Δομοκοφ) / Κατερίνα Κοτρωνιά (Σπερχειάδα) / Δθμιτρθσ Αργυρίου (Λαμία) / Μαρίνοσ (Βουλγαρία) ΔΡΟΡΤΑ DONOUSA Island άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΑΤΝΘ ΓΤΞΟΑΙΡΤ ΔΡΟΡΤΑ - Σεμινάριο παραδοςιακϊν χορϊν, μεςθμζρι. - Ρροβολι μουςικοφ ντοκιμαντζρ, βράδυ. ΑΤΝΘ ΓΤΞΟΑΙΡΤ ΔΡΟΡΤΑ - Σεμινάριο πολυφωνικοφ τραγουδιοφ από το πολυφωνικό ςχιμα "Αποκζρι" (πρωί) - Σεμινάριο παραδοςιακϊν χορϊν (μεςθμζρι) ΠΘΓΘ ΣΡΤ ΞΕΡΘΟΙΡΤ Ϊρα ζναρξθσ 19:30μμ - Ηωντανι μουςικι με Spyros Pan (Ακινα) και ανατολίτικθ κομπανία με μουςικζσ ανατολικά τθσ Μεςογείου και... ακόμα πιο πζρα. Δευτζρα 22 Ιουνίου / ΑΤΝΘ ΓΤΞΟΑΙΡΤ ΔΡΟΡΤΑ / Σεμινάριο παραδοςιακϊν χορϊν (μεςθμζρι) ΑΤΝΘ ΣΡΤ "ΑΠΡΠΕΡΙΣΘ" / Κουκλοκζατρο από τθν ομάδα "Καραμπόλα" ςτθν παράςταςθ "Ζνασ δράκοσ ςτθν κάλτςα μου" (απόγευμα). ΠΝΑΣΕΙΑ ΣΡΤ ΣΑΤΡΡΤ / Από τισ 22:00 - Ρολυφωνικό ςχιμα "Αποκζρι", κομπανία "Από τθ Σμφρνθ ςτθ Δονοφςα", παραδοςιακι νθςιϊτικθ μουςικι με τςαμπουνοτοφμπακα και βιολιά. Σρίτθ 23 Ιουνίου / ΠΝΑΣΕΙΑ ΣΡΤ ΣΑΤΡΡΤ / Τςίρκο από τουσ "Circus Dayz" (απόγευμα) / Το βράδυ ςτο κεατράκι του Κουκλάκθ ςτο Σταυρό, αφιγθςθ παραμυκιοφ από τθ Μάνια Μαράτου "Το κουτί με τισ ιςτορίεσ: Οι περιπζτειεσ του Οδυςςζα" / Ράρτυ λιξθσ ςτο bar "Corona Borealis" ςτθν παραλία του Σταυροφ. ΕΔΕΑ - EDESSA Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Ϊρα ζναρξθσ 19:30 - Φιλαρμονικι Δ. Σκφδρασ (Σκφδρα). "Διευκφνει ο αρχιμουςικόσ Λάκθσ Σαμαράσ / 20:30 - Μουςικοχορευτικι παράςταςθ: Ηumba ςε reggae και dancehall ρυκμοφσ από τθν ομάδα τθσ Άρτεμισ Ανδρόνογλου / 21:00 - Live Jazz με τουσ Off Minor ΜΕΟΣΡΙΜΡ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ Live Samba reggae, Ϊρα ζναρξθσ 21:45 Bloco Cachoeira / Ομάδα κρουςτϊν Ζδεςςασ και θ ομάδα τθσ Άρτεμισ Ανδρόνογλου. ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Live Cult 80 s & 90 s, Ϊρα ζναρξθσ 22:30 Studio 69 ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΙΜΡ ΤΝΝΡΓΡ ΔΡΟΡΤΑ ΠΡΕΙΔΩΟ ΞΕ ΣΘΟ ΤΠΡΣΘΡΙΠΘ ΔΘΞΡΣΙΜΘ ΜΡΙΟΡΣΘΣΑ ΔΡΟΡΤΑ ΞΕΓΑΝΡ ΧΡΡΘΓΡ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΞΕ ΣΘΟ ΤΠΡΣΘΡΙΠΘ άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Εκδιλωςθ για παιδιά, Ϊρα ζναρξθσ 12:00 / Ραρουςίαςθ Ραραμυκιοφ " Ανάποδα" του Κοδωρι Ραπαϊωάννου ςε ςυνεργαςία με μουςικοφσ από το Νζο Ωδείο Ζδεςςασ / Εκδιλωςθ για παιδιά, Ϊρα ζναρξθσ 13:00 / Ραιδικι χορωδία από το Νζο Ωδείο Ζδεςςασ / Διευκφνει θ Κεοδϊρα Γκουράνθ 12

13 ΜΕΟΣΡΙΜΡ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ Live Samba reggae, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Κάρανοσ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ, ΡΔΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ Live rock, ζναρξθσ 22:00 / Bar K2 ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Live Rock, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Sold Out House street party, Ϊρα ζναρξθσ 23:00 / Dj s Prasili Anbas, Gelo. ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΔΕΑ ΒΤΗΑΟΣΙΟΘ ΓΕΦΤΡΑ ΠΑΡΜΡ ΜΙΡΤΠΡΙ εμπζτικο live, Ϊρα ζναρξθσ 14:30 / Majωραίοι ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Live Rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 / Artifact ΘΕΑΣΡΡ ΓΑΒΑΝΙΩΣΙΑ Ραράςταςθ του γυμναςτθρίου body art fitness and dance studio Ϊρα ζναρξθσ 20:00 / "Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 λεπτά" ΘΕΑΣΡΑΜΙ ΒΑΡΡΙ Χορωδία Διμου Ζδεςςασ, Αφιζρωμα ςτο ελλθνικό τραγοφδι Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ωδείο Διμου Ζδεςςασ / Διευκφνει ο Μιλτιάδθσ Καςςάρασ ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Αφιζρωμα ςτουσ Ζλλθνεσ Λαϊκοφσ Συνκζτεσ Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Κεντρικι Συναυλία του Σφγχρονου Τμιματοσ του Νζου Ωδείου Ζδεςςασ Live Rock, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Naja Παράλλθλεσ Εκδθλώςεισ. 19, 20 και 21 Λουνίου, ςτο Κζντρο Ρολιτιςμοφ Χατηθγιάννθ, ςτθν πλατεία Στουγιαννάκθ. Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ & Προςζλκυςθσ Δοτών μυελοφ των οςτών. Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Ζδεςςασ και Ρεριχϊρων / Ζκκεςθ κοςμθμάτων με τθν τζχνθ «πλεξίματοσ» μακραμζ και ζκκεςθ ηωγραφικισ αποτελοφμενθ από πίνακεσ ςιλουζτασ αλλά και κινοφμενα ςχζδια για μικρά και μεγαλφτερα παιδιά με τουσ Εμμανουζλα Καραπετοποφλου (MacramEmma) & Ραντελι Λαηαρίδθ (Zartar) / «Θ ανακφκλωςθ ςτθ ηωι μασ». Ζκκεςθ με ανακυκλώςιμα υλικά με το μινυμα: Τίποτα δεν πετάμε και δίνουμε μια δεφτερθ ευκαιρία ςτα υλικά. Υλικά απλά παίρνουν πνοι και δίνουν ζνα ξεχωριςτό αποτζλεςμα. Από τθν Πλγα Τριανταφυλλίδου ΘΡΑΜΝΕΙΡ HERAKLION (Crete) ΤΟ Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΒΑΙΝΙΜΘ ΑΓΙΡΤ ΞΑΡΜΡΤ Συναυλία για τα 90 χρόνια από τθ γζννθςθ του Μάνου Χατηθδάκθ, Ϊρα Ζναρξθσ 21:00 Ραιδικι & Νεανικι Χορωδία Διμου Θρακλείου άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΠΝΑΣΕΙΑ ΜΑΝΝΕΡΓΩΟ ώρα ζναρξθσ Εναλλακτικι/Κλαςςικι οκ Hidden Park / Crossroads 13

14 ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΝΕΤΘΕΡΙΑ Ορχθςτρικι ποπ, Ϊρα Ζναρξθσ Φιλαρμονικι Διμου Θρακλείου ΜΟΝΛΤΟ ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΑΡΕΣΡΤΑ (Πάρκο Ιδομενζωσ) Swing, Funk, Ϊρα Ζναρξθσ Alan Dalon ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΜΑΠΕΣΑΟ ΧΑΡΑΝΑΞΠΘ (όπιςκεν ΡΣΕ) Bossa, Swing, Latin, Pop, Ϊρα Ζναρξθσ Χαρά Αςθμινάκθ & Τάςοσ Καρακοφκασ / Συγκρότθμα Ευρωπαϊκοφ Σχολείου Θρακλείου Δευτζρα 22 Ιουνίου Monday 22/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΓ. ΣΙΣΡΤ Swing, Blues, Pop, Ϊρα Ζναρξθσ / Τhe Muffins ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ - THESSALONIKI Μυριακι 21 Ιουνίου Sunday 21/06 ΑΙΘΡΙΡ ΞΡΤΕΙΡΤ ΒΤΗΑΟΣΙΟΡΤ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ BYZANTINE MUSEUM Από τθ Δφςθ ςτθν Ανατολι 21:30- Σωματείο Λεροψαλτϊν Κεςςαλονίκθσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ 22:15-23:00 Συμφωνικι Ορχιςτρα Διμου Κεςςαλονίκθσ ΘΕΑΣΡΡ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΞΑΛΜΘ ΑΓΡΡΑ ROMAN AGORA ANCIENT THEATRE 20:00-21:00 Νζο Ωδείο Κεςςαλονίκθσ - Δθμοτικό Ωδείο Κζρμθσ Σφνολο κρουςτϊν PERCUSSIONISTAS από 11 νζουσ θλικίασ ετϊν ΟΕΡ ΙΔΘΡΡΔΡΡΞΙΜΡ ΣΑΘΞΡ NEW RAILWAY STATION 18:00-18:30 Θ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα του Διμου Κεςςαλονίκθσ παρουςιάηει γνωςτζσ άριεσ για τθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ ΠΝΑΣΕΙΑ ΝΕΤΜΡΤ ΠΤΡΓΡΤ WHITE TOWER SQ. Επίςθμθ ζναρξθ εορταςμοφ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ με: 19:00 - Φιλαρμονικι Ορχιςτρα του Διμου Κεςςαλονίκθσ 19:05 - Σφνολο φλάουτων του Τμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ & Τζχνθσ του ΡΑ.ΜΑΚ. 19:35 - Με του ιχουσ τθσ Μπάντασ. Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Διμου Κεςςαλονίκθσ 20:00 - Σφνολο Σαξοφϊνων SAX NOUVEAU ςε γνωςτά κομμάτια jazz, blues, funky. Καλλιτεχνικι Επιμζλεια: Γιϊργοσ Λυγερίδθσ 20:40 - Strange C & ίlektra (2μελζσ μουςικό ςχιμα, αγγλόφωνο) ςε rock/pop μουςικι 21:30 - Μαρία Μοφρτηου & the Band ςε διάφορεσ μουςικζσ διαςκευζσ. Καλλιτεχνικι επιμζλεια: Γιάννθσ Δαμιανίδθσ 22:30 - Μουςικό ςχιμα Γιϊργου Γελαράκθ ςε τραγοφδια - διαςκευζσ ζντεχνων, swing, reggae και ροκ γνωςτϊν επιτυχιϊν. ΠΤΡΓΡ ΣΡΤ ΣΡΙΓΩΟΙΡΤ (ΆΟΩ ΠΡΝΘ) TRIONIOUs TOWER 21:30-23:30 ΡΟΡΥΛΑΛΟΝ Live. 7μελζσ μουςικό ςχιμα ςε μουςικι από τα Βαλκάνια και περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Καλλιτεχνικι Επιμζλεια: Στζλιοσ Λζκκασ & Κάνοσ Γκιουλετηισ 14

15 ΙΩΑΟΟΙΟΑ - IOANNINA Σετάρτθ 17 Ιουνίου Wednesday 17/06 ΠΝΑΣΑΟΡ Θ εκδιλωςθ πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τον Εκπολιτιςτικό Σφλλογο «Ο Ρλάτανοσ». Ϊρα ζναρξθσ Θ Φιλαρμονικι του Διμου Λωαννιτϊν, υπό τθ διεφκυνςθ του αρχιμουςικοφ Δθμιτρθ Αμπατηι, παρουςιάηει ςτον ζνα αφιζρωμα ςτθν ποίθςθ ςτο ελλθνικό τραγοφδι. Μαηί με τουσ μουςικοφσ τθσ Φιλαρμονικισ μασ κα ςυμπράξουν οι ερμθνευτζσ: Δθμιτρθσ Δθμόπουλοσ, Εφθ Γκόγκου, Πλγα Μπαλωμζνου, Κωνςταντίνοσ Μαργϊνθσ και Αχιλλζασ Φρζςτασ. Μουςικι διεφκυνςθ - ενορχιςτρωςθ: Δθμιτρθσ Αμπατηισ. ΔΙΡΡΓΑΟΩΣΘ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΜΑΠΝΑΟΘ Ϊρα ζναρξθσ Ηωντανι εμφάνιςθ με το ςυγκρότθμα 3rd Floor Quartet. Συμμετζχουν οι κακθγθτζσ του Ioannina School of Music: Δθμιτρθσ Νίκασ, πλικτρα / Νίκοσ Κυπριϊτθσ, τρομπζτα / Ευκφμθσ Σφαιρόπουλοσ, κοντραμπάςο / Κϊςτασ Δθμθτρίου, τφμπανα. ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΠΡΝΤΧΩΡΡ «Δ. ΧΑΣΗΘ» ςτον αφλειο χϊρο Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Ελλθνοτρόπιο, ζνα μουςικό ςχιμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν θ Διμθτρα Θγουμενίδθ, ςτο πιάνο και ο βαρφτονοσ Αχιλλζασ Φρζςτασ, ο οποίοσ κα ερμθνεφςει τραγοφδια ςε μουςικι και ςτίχουσ τθσ Διμθτρασ Θγουμενίδθ. ΙΣΕΑ - ITEA ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩΣΘ άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΠΑΡΑΝΙΑΜΡ ΠΝΑΜΡΣΡΩΣΡ ΙΣΕΑ Συμφωνικό & Μελωδικό rock, heavy metal, blues rock, pop rock, ελλθνόφωνο ροκ Ϊρα ζναρξθσ : 22:00 Vault of Acanthus με γυναικεία φωνθτικά και progressive mix (Αίγιο) / NOX DIE / Halff Notee (Ναφπλιο) / Καλποφηοσ Θλίασ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΡΕΛΦΕΛΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΦΩΚΛΔΑΣ ΧΡΡΘΓΡ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΠΟΕΤΞΑΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΙΣΕΑ Κεατρικό Musical Ϊρα ζναρξθ: 20:00 Το πνεφμα των γενεκλίων, παιδικό εργαςτιρι ''Πχι Ραίηουμε'', Σενάριο Τηζνθ Ραπαδθμάτου, Μουςικι Διονφςθσ Σχοινάσ ΠΝΑΣΕΙΑ ΘΡΩΩΟ Ραιδικι χορωδία ωδείου Άμφιςςασ ''ΘΧΩ'', Ϊρα Ζναρξθσ Ελζνθ Λντζρνου ΜΑΒΑΝΑ - KAVALA Το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί θλεκτρονικά Programme will be released & 15

16 ΜΑΝΝΙΘΕΑ KALLITHEA (ATTICA) ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΡΤ ΣΗΙΣΗΙΦΙΕ ΜΑΝΝΙΘΕΑ, Ϊρα Ζναρξθσ : 20:30 Χορωδιακι Συνάντθςθ από τθν Μικτι Χορωδία Καλλικζασ, Μικτι Χορωδία Αγ. Δθμθτρίου, Μικτι Χορωδία Ρ. Φαλιρου, Μικτι Χορωδία ΟΡΑΝ Ν. Λωνίασ και Μικτι Χορωδία Αγ. Ραραςκευισ ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΡΤ ΣΗΙΣΗΙΦΙΕ ΜΑΝΝΙΘΕΑ Ϊρα Ζναρξθσ : 20:30 Εορταςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ με τα Μουςικά Σφνολα του Δθμοτικοφ Ωδείου Καλλικζασ «Οδυςςζασ Δθμθτριάδθσ», τθν Ορχιςτρα «Συγχορδία», τθν Ραιδικι-Εφθβικι Χορωδία Καλλικζασ, τθν Σχολι Ριάνου και Κικάρασ, τθν Σχολι Μονωδίασ και τθν Μουςικι Ρροπαιδεία. ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ - KEFALONIA Μυριακι 21 Ιουνίου 2015 Sunday 21/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΜΑΞΠΑΟΑ (ΑΡΓΡΣΡΝΙ) Ραραδοςιακά Ελλθνικά, Μουςικζσ του Κόςμου, Rock, Funk - Ϊρα ζναρξθσ 20:15 20:15 - Μάκθσ Ρολλάκθσ (Ελλθνικό Rock) / 20:30 - Τςίκαινα Ensemble (Χορωδία - World Music) 21:00 - Ευαγγελία Φραγκιά, Ματίνα Ραπαγεωργίου (Ραραδοςιακά Ελλθνικά και Κάτω Λταλίασ) 21:40 - Εραςιτεχνικό Κζατρο Κεφαλονιάσ (Ο Ζρωτασ - Μουςικοκεατρικό απόςπαςμα από τον Κατςοφρμπο του Χορτάτςθ) / 22:00 - Drawing in Sand (Reggae, Rock, Blues, Alternative) / 23:00 - Golden Brown (Rock, Funk) / Θ εκδιλωςθ κα πλαιςιωκεί από χορογραφίεσ του Art Dance Studio ΝΕΩΦΡΡΡ ΡΙΗΡΠΑΣΩΟ (ΑΡΓΡΣΡΝΙ) Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 - Κλαςςικό Τμιμα, Ωδείο «όκκοσ Βεργωτισ» - Φιλαρμονικι Σχολι Κεφαλλθνίασ (ΦΣΚ) 20:55 - Μοντζρνο Τμιμα, Ωδείο «όκκοσ Βεργωτισ» - ΦΣΚ / 21:30 - Σφνολο πνευςτϊν με πιάνο, Ωδείο «όκκοσ Βεργωτισ» - ΦΣΚ / 22:15 - Sonus Replica (Blues, Indie/Alternative Rock) / 23:15 - όκα Company (Rock, Alternative) ΠΝΑΣΕΙΑ ΝΑΛΜΩΟ ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ (ΑΡΓΡΣΡΝΙ) Χαμθλϊν Τόνων (Hip Hop) - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Singapore Strings (Jazz, Funk, Soul) ΤΠΡΣΘΡΙΜΣΕ ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ & ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ (ΝΘΠΡΤΡΙ) Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 Μουςικά δρϊμενα του Τμιματοσ Τεχνολογίασ Ιχου και Μουςικϊν Οργάνων του Τ.Ε.Λ. Λονίων Νιςων ΜΡΡΩΠΙ KOROPI (ATTICA) Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΘΕΑΣΡΡ ΔΕΠΑΞΕΟΘ, ΜΡΡΩΠΙ Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν / Ϊρα ζναρξθσ Οι Παναγιώτθσ Καίςαρθσ και Γιάννθσ Καραμπζτςοσ που κα «πρωταγωνιςτιςουν» ςτθ ςυναυλία που κα δϊςει θ ΚΟΑ υπό τθ μουςικι διεφκυνςθ του 25χρονου Βρετανοφ αρχιμουςικοφ William Kunhardt. Ζργα των ΣΗΡΑΜΙΟΡ ΡΡΙΟΙ - Ειςαγωγι από τθν όπερα 'Ο κουρζασ ςτθ Σεβίλλθσ / ΑΟΣΡΟΙΡ ΒΙΒΑΝΟΣΙ - Κοντςζρτο για δφο τρομπζτεσ και ζγχορδα ςε ντο μείηονα, RV 537 / ΓΙΡΗΕΦ ΧΡΡΡΒΙΣ - Concertino Classico για δφο τρομπζτεσ και ορχιςτρα δωματίου ςε ςι φφεςθ μείηονα - ΗΩΡΗ ΞΠΙΗE - Αποςπάςματα από τισ δφο ορχθςτρικζσ ςουίτεσ από τθν όπερα «Κάρμεν» - ΓΙΡΧΑΟ ΣΡΑΡΤ (υιόσ) - Αυτοκρατορικό Βαλσ (Βαλσ του Κάιηερ), ζργο 437 Σολίςτ: Ραναγιϊτθσ Καίςαρθσ, τρομπζτα / Γιάννθσ Καραμπζτςοσ, τρομπζτα / Μουςικι διεφκυνςθ William Kunhardt. ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ 16

17 ΜΤΘΘΡΑ - KYTHERA Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΡΣΑΞΡΤ (Διαςκευζσ για ορχιςτρα χάλκινων πνευςτϊν, American Dylan style, λαικι μουςικι, ρεμπζτικο & jazz, Κυκθραϊκά-Κρθτικά και Λάτιν χορευτικά). Ηωντανι αναμετάδοςθ από το TsirigoTV Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 - Φιλαρμονικι Ροταμοφ Κυκιρων / Frank van Hoorn / Συνικωσ Ανφποπτοι / Κροκόδειλοσ / Explossiόn Latina (Λατινικι Αμερικι) Παράλλθλεσ Δράςεισ πλατείασ Ποταμοφ Χορευτικό τμιμα Συλλόγου Αγ.Ρελαγίασ & το νζο τμιμα τθσ Χϊρασ Χοροδιδάςκαλοσ: Βαςιλοποφλου Χριςτίνα / Επίδειξθ πολεμικϊν τεχνϊν / Eπίδειξθ μόδασ επιμζλεια Κ.Μαγουλά / Με τθν ςυμμετοχι: Κεατρικό Εργαςτιρι Κυκιρων / Κεατρικι Ομάδα Φϊσ / Κινθματογραφικι ομάδα Κυκιρων άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΑΓΙΑ ΠΕΝΑΓΙΑ ΧΡΝΕΙΡ Λαϊκά & εμπζτικα, Ϊρα Ζναρξθσ: 21:00 / Συνικεισ Ανφποπτοι ΑΓΙΑ ΠΕΝΑΓΙΑ ΑΜΡΡΓΙΑΝΙ Ραραδοςιακό, Ϊρα Ζναρξθσ: 21:00 / Κροκόδειλοσ ΦΡΙΝΙΓΜΙΑΟΙΜΑ ΞΡΤΣΑΜΙΑ Χορευτικό Latin, Ϊρα Ζναρξθσ: 20:30 / Explossiόn Latina (Λατινικι Αμερικι) ΧΡΡΘΓΡΙ - ΤΠΡΣΘΡΙΜΣΕ ΔΙΑΜΡΦΣΙ KAFE NOTARA House, Ϊρα Ζναρξθσ:18:00 / Dj Akis ΑΒΝΕΞΡΟΑ Ξπότηιο Bob Dylan style Americana, Blues, Ϊρα Ζναρξθσ: 21:00 / Frank Van Hoorn ΧΩΡΑ Broncaki Groovy Freestyle, Ϊρα Ζναρξθσ: 22:00 / Dj Natelniko ΜΑΨΑΝΙ Banda Landra Funky, Brakes, Sampled Soul Boogie grooves, Groovy House, Funky Jazz House Ϊρα Ζναρξθσ: 22:00 / Xaris Fragiskakis ΜΑΨΑΝΙ FOX ANGLAIS Modern Greek & Dance Power, Ϊρα Ζναρξθσ: 22:30 / Dj Grover Music Machine ΠΑΡΑΝΙΑ ΜΑΨΑΝΙΡΤ Συνδιοργάνωςθ του Διμου Κυκιρων, Ηωντανι Αναμετάδοςθ από το TsirigoTv Ϊρα Ζναρξθσ 20:30, Λαϊκά & εμπζτικα, : Μάγοσ & Λεμόνι / Ο Νικιτασ με τθν ορχιςτρα του!/ Λαϊκό 60s-70s-80s, 21:00: Fox Anglais & Χφτρα / Σταλιά Σταλιά / Ελλθνικό ζντεχνο, pop & rock, 20:00: Βανίλια & Χρυςόψαρο / Music Steps, Melody Smiles, Sweet Heaven & Marianna & Friends (Ωδείο Αναγζννθςθ) / Χορευτικό Λάτιν, 20:00: Σιροκάλι & Banda-Landra / Explossiόn Latina (Λατινικι Αμερικι) ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ Παράλλθλα Δρώμενα Μυκιρων: Ζκκεςθ ηωγραφικισ, Διάρκεια/Ϊρεσ λειτ/γίασ: 20/6-14/7, 20:30-00:30, Spot Ηείδωροσ, Ατομικι Ζκκεςθ: Καρολίνα Αςλάνθ "ΑΝΚΟΛΟΓΛΟ ΚΥΚΘΩΝ" Ζκκεςθ ηωγραφικισ, Διάρκεια/Ϊρεσ λειτ/γιασ: 19-21/6, 20:00-00:00, Spot Follow your Art. Ομαδικι Ζκκεςθ Ηωγραφικισ 17

18 ΝΑΡΙΑ - LARISSA Πζμπτθ 18 Ιουνίου Thursday 18/06 ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Δ.Ω.Λ. Σχολι Θλ. Κικάρασ / StarFishTaxi (Ολλανδία) / Brasilentina / Blues Trackers / Μαριζττα Φαφοφτθ (Ακινα) ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 BulletProof Notes / State of Mind / Portrait of my Failure / Astro-Not IV (Τφρναβοσ) / Electro Vampires (Κες/νίκθ) / RoundLights (Κες/νίκθ) Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Μουςικό Σχολείο Λάριςασ / Συμφωνικι Ορχιςτρα Νζων Δ.Λ. / Opera Chaotique (Ακινα) / Under Cover Band (Βόλοσ) / Encardia (Ακινα) ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 TR/DS - Solar Dub / the Drops (Ακινα) / Boogie Rockaz άββατο 20 Ιουνίου Saturay 20/06 ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Fagus / Blues & Tonic / Version 3.1 / Blue Matter / Baildsa (Κες/νίκθ) ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Regular / Nerom x Verse / Mistline / Μαφροσ Γάτοσ / ΓΚΔ / Renovatio ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Σφγχρονο Ωδείο Λάριςασ / ΣουΝαΤηου / Γ. Βαλιάκασ και Λδανικοί / Χειμερινοί Κολυμβθτζσ (Ακινα) ΠΘΟΕΙΡ - ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Σφγχρονο Ωδείο / Near Mind (Ρτολεμαΐδα) / Mr Pulse (Βόλοσ) / Barber Shop / Screaming Dead Balloons / Tuber (Σζρρεσ) ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΧΡΡΘΓΡ ΝΙΒΑΔΕΙΑ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΝΙΒΑΔΕΙΑ - LIVADIA Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 21/06 ART CAFE Αςτραδενι, Λ. Λάππα 9 Ρροβολι μουςικοφ ντοκιμαντζρ, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Κινθματογραφικι Λζςχθ Λιβαδειάσ ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ 18

19 άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ART CAFE Αςτραδενι, Λ. Λάππα 9 Jazz lounge, Rock, World Music - Ϊρα ζναρξθσ 21:30 - «Ραρουςίαςθ μουςικϊν τθσ πόλθσ ςε πρωτότυπεσ δθμιουργίεσ»/ Λουκάσ Γεροφλιασ / Δθμιτρθσ Ματςϊτασ / Στζλιοσ Καλογφρου / Γιϊργοσ Ροφλοσ ART CAFE Αςτραδενι, Λ. Λάππα 9 Κλαςςικι, Jazz, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 - «Θ μουςικι ςτον Κινθματογράφο» / Τροφϊνιο Ωδείο Παράλλθλεσ εκδθλώςεισ 20/6 ζωσ 30/6: Ζκκεςθ φωτογραφίασ με κζμα τθν μουςικι από τθν Φωτογραφικι Νζςχθ Νιβαδειάσ ςτο Art Cafe ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΝΡΤΣΡΑΜΙ - LOUTRAKI άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΠΟΕΤΞΑΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ «Θ φωνι του Χαλκοφ» - Ϊρα ζναρξθσ: π.μ. Ο Γιϊργοσ Καχριμάνθσ (Τρομπόνι), ςυμπράττει με τον Ραναγιϊτθ Καίςαρθ (Τρομπζτα Κ.Ο.Α.) και το Χριςτο Καλοφδθ (Κόρνο Ε.Λ.Σ) ςε μια ςυναυλία αφιερωμζνθ ςτα χάλκινα πνευςτά. Συμμετζχει το κουιντζτο τθσ Φιλαρμονικισ Ορχιςτρασ Λουτρακίου. ΠΑΡΑΝΙΑ ΝΡΤΣΡΑΜΡΙΤ «Συναυλία τθσ Φιλαρμονικισ Ορχιςτρασ Λουτρακίου» - Ϊρα ζναρξθσ: π.μ. Θ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Λουτρακίου ςε ζργα μεγάλων Ελλινων Συνκετϊν: Μ. Κεοδωράκθ, Μ.Χατηιδάκθ και Σ. Ξαρχάκου. Διευκφνει ο αρχιμουςικόσ Ρελοπίδασ Μαυρόπουλοσ. ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΡ ΤΟΕΔΡΙΑΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ «ΦΕΣΤΛΒΑΛ ΧΟΩΔΛΩΝ» - Ϊρα ζναρξθσ: Το Loutraki Festival ςε ςυνεργαςία με τθ Μικτι Χορωδία Λουτρακίου διοργανϊνουν το 5ο Φεςτιβάλ Χορωδιακοφ Τραγουδιοφ. Συμμετζχουν: Χορωδία Συλλόγου Γυναικϊν Αγίου Στεφάνου, Ρολυφωνικι Χορωδία Enchoir, Μικτι Χορωδία Αλίμου και θ Μικτι Χορωδία Λουτρακίου. Δευτζρα 22 Ιουνίου Monday 22/06 ΜΑΗΙΟΡ ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ «Μουςικζσ Ρολυχρωμίεσ με τον κλαρινετίςτα Σπφρο Μουρίκθ» - Ϊρα Ζναρξθσ: Ο διεκνοφσ φιμθσ κλαρινετίςτασ Σπφροσ Μουρίκθσ ςυγκαταλζγεται εδϊ και χρόνια μεταξφ των κορυφαίων Ελλινων μουςικϊν. Ο Κερκυραίοσ ςολίςτ με τθ ςυνοδεία τθσ Ελζνθσ Νικολαΐδθ ςτο πιάνο κα παρουςιάςει ζργα μουςικισ δωματίου των ςυνκετϊν G. Verdi, G. Rossini, G. Βizet κ.α. ΟΑΠΡ NAXOS Island άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΧΑΝΜΙ - ΜΕΟΣΡΙΜΡ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Duo Capricioso και Μαριάννα Ηάχου (Ζντεχνο Ελλθνικό Ακινα) /The Voyage Trio (Jazz - Ακινα) / Life Tree (Reggae - Hip Hop - Σφροσ) / Κrazy Baldheadz (Αρχοντοsurf και Rockabiλάικα - Ακινα) ΧΑΝΜΙ - ΜΕΟΣΡΙΜΡ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ Ϊρα ζναρξθσ 20:30 - εμπετάςτα (εμπζτικο fusion - Νάξοσ) / Playdate (Jazz Fusion - Ακινα) / Κϊςτασ Βαςιλιάγκοσ και Ανδρζασ Στζργιου (Federico Garcia Lorca ςτο Ελλθνικό Τραγοφδι - Ακινα) 19

20 ΠΑΟΘΘ - XANTHI Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΕΩ Μουςικι Συναυλία Balkan/ska rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 23:30 The Dreamers (Καβάλα) / Big Band (Ξάνκθ) / Baildsa (Κες/νίκθ) ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΑΞΦΙΘΕΑΣΡΡ ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΟΘΘ (ΕΟΑΟΣΙ ΡΣΕ) Μουςικι Συναυλία.pop - rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 23:30 Ραρουςίαςθ μουςικό εργαςτιρι Αγγελου Μουρβάτθ (Ξάνκθ) ΑΤΝΘ ΝΑΡΓΡΑΦΙΜΡΤ ΞΡΤΕΙΡΤ Μουςικι Συναυλία bosa nova - samba Ϊρα ζναρξθσ 21:00 23:00 Aperito (Κες/νίκθ) ΑΕΡΙΜΡ ΜΑΦΕ/ΡΑΜΙ Μουςικι Συναυλία Ελλ. Rock pop/rock Ϊρα ζναρξθσ 20:00 23:00 / Acoustica (Ξάνκθ) ΟΣΙΝΙ ΟΣΙΝΙ ΟΣΙΜΡΜΑΦΕΟΕΙΡ Μουςικι ςυναυλία / dj - hip hop - jazz Ϊρα ζναρξθσ 22:00 24:00 με τουσ Expe / Ακριβι Ερκζκογλου (Κες/νίκθ) / Dj set after party ΞΙΜΡΡ BAR Dj set Party dancehall bass - trap Ϊρα ζναρξθσ :30 με τον Dj set Filter Effect ΠΙΣΙ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΦΕΠ Ζκκεςθ φωτογραφίασ - ηωγραφικισ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 21:00 / Φωτογραφία «Visualize the lyrics» / Ηωγραφικι «θχο-χρϊμα» ΟΑΠΡ ΕΠΩΡΑΛΣΙΜΡ ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΤΝΝΡΓΡ ΣΡΑΓΑΙΑ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΧΡΡΘΓΡΙ ΧΡΡΘΓΡS ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΠΑΟΘΘ άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ Μουςικά παιχνίδια χορόσ Ϊρα ζναρξθσ 11:00 13:00 Ρρόςκοποι 2ου Συςτιματοσ Ξάνκθσ / Μουςικά παιχνίδια για παιδιά / Trash art φτίαχνουμε μουςίκα όργανα / Ραρουςίαςθ χορευτικϊν breakdance, dancehall-hip hop, oriental, salsa, kizomba ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΕΩ Μουςικι Συναυλία pop - rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 23:30 Rivo (Κομοτθνι) / Penguins from the west (Κες/νίκθ) / Underhill West (Ξάνκθ) / Μπάμπθσ Μπατμανίδθσ (Κες/νίκθ) ΤΟΣΡΟΙΞΡ ΤΠΡΣΘΡΙΠΘ ΤΟΕΡΓΑΣΕ ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΑΞΦΙΘΕΑΣΡΡ ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΟΘΘ (ΕΟΑΟΣΙ ΡΣΕ) Μουςικι Συναυλία Hip Hop / Ϊρα ζναρξθσ 19:00 23:30 Scream - Μάτια του δρόμου & 4he (Δράμα) / Diek & Γιάφκασ (Comitato) (Ξάνκθ) / Norme (Σζρρεσ) / Υπόγειοι Διαβάτεσ (Ξάνκθ) / Ελίνα Χατηθανδρζου (Ξάνκθ) 20

21 ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΝΕΤΘΕΡΙΑ Street music - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 22:00 Halkomaniacs (Δράμα) ΤΟΕΡΓΑΣΕ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ Χορευτικά - Ϊρα ζναρξθσ 20:00 20:30 Ραρουςιάςθ το τμιμα ballroom Latin τθσ ΦΕΞ ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΟΣΙΜΑ Street music - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 22:00 Halkomaniacs (Δράμα) ΑΤΝΘ ΝΑΡΓΡΑΦΙΜΡΤ ΞΡΤΕΙΡΤ Μουςικι Συναυλία - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 23:00 ΠΑΝΙΡ ΔΘΞΑΡΧΕΙΡ Street music - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 22:00 Halkomaniacs (Δράμα) NOSTOS BAR Μουςικι Συναυλία pop/rock Ϊρα ζναρξθσ 20:00 23:00 ΙΔΕΡΑΔΙΜΡ ΜΑΦΕ/ΞΠΑΡ Party dj set swing soul / Ϊρα ζναρξθσ 22:00 24:00 Dj Georgette ΝΕΧΘ ΞΡΣΡΤΜΝΕΣΙΣΩΟ ΠΑΟΘΘ «Πολυμιχανοι» Μουςικι Συναυλία.pop - rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 23:30 ΠΙΣΙ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΦΕΠ Ζκκεςθ φωτογραφίασ - ηωγραφικισ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 21:00 / Φωτογραφία «Visualize the lyrics» / Ηωγραφικι «θχο-χρωμα» ΜΤΡΙΑΜΘ 21 ΙΡΤΟΙΡΤ Sunday 21/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΕΩ Μουςικι Συναυλία pop/rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 23:30 Veradartz (Ξάνκθ) / U.N. Band (Κες/νίκθ) / Okee Dokee (Ξάνκθ) ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΑΞΦΙΘΕΑΣΡΡ ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΟΘΘ (ΕΟΑΟΣΙ ΡΣΕ) Μουςικι Συναυλία rock / metal Ϊρα ζναρξθσ 18:00 23:30 Munchies (Ξάνκθ) / Χορωδία Εκνικοφ Ωδείου & μουςικό ςυνολο Α.Μουςαδζ / Hell Fighters (Ξάνκθ) / Fata Morgana (Καβάλα) ΠΑΡΜΡ Ξ.ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤ Μουςικι Συναυλία Hip Hop beat box Ϊρα ζναρξθσ 19:00 23:30 Adrenal-Ink (Χρυςοφπολθ) / Cap10 (Ξάνκθ) / Αποτρόπαιοσ (Δράμα) / Xanthi Gunz (Ξάνκθ) Bilo (Ξάνκθ) / DJ set by Monax (Ξάνκθ) 21

22 Πεηόδρομοσ Εκνικισ Σράπεηασ Ραραδοςιακοί χοροί Κριτθσ νθςιϊτικοι Ϊρα ζναρξθσ / Ραρουςίαςθ παραδοςιακϊν χορϊν από τον Χορευτικό Πμιλο Ξάνκθσ ΠΙΣΙ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΦΕΠ Ζκκεςθ φωτογραφίασ - ηωγραφικισ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 21:00 / Φωτογραφία «Visualize the lyrics» / Ηωγραφικι «θχο-χρϊμα» LIBRE COCKTAIL BAR Party dj Set electro swing - electro jazz / Dj George Supis ΠΑΡΡ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ ΠΑΡΡ - PAROS ΠΑΡΜΡ ΠΑΡΡΤ Ραραδοςιακά όργανα από τθν Κριτθ, Ϊρα ζναρξθσ 20:30 - Νικόλασ Βενετάκθσ (Κριτθ) / Αλζξανδροσ Ραςςόσ / Ζντεχνο ελλθνικό τραγοφδι, Ϊρα ζναρξθσ 21:15 - Ρζτροσ Βεντουρισ με τθν παρζα του Βραηιλιάνικθ μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 - Banda Valeu (Ράρο -Ακινα) / Αφρικάνικθ μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 22:50 - SELI Kanou (Ακινα) / Heavy Metal, Ϊρα ζναρξθσ 00:40 - Fragments of Desire ΠΑΣΡΑ - PATRAS ΜΑΝΕ ΓΕΡΡΜΩΣΡΠΡΤΝΡΤ Metal,Ϊρα ζναρξθσ Desert Coyotes ΜΑΝΕ ΓΕΡΡΜΩΣΡΠΡΤΝΡΤ Blues, Rock,Ϊρα ζναρξθσ 20:30 / Φ.Α.Κ.Α. Blues, Rock,Ϊρα ζναρξθσ 21:15 / Blue Veil Hip-Hop,Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Enigma & Α. Λζξεισ Alternative rock,ϊρα ζναρξθσ 22:45/ Α.Μ.Ο.Κ. (Αίγιο) ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΡΤ Blues, jazz, Ϊρα ζναρξθσ 19:45 / The Temperers εμπζτικθ μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ / Μιχάλθσ Ατςάλθσ (κικάρα-τραγοφδι) / Κατερίνα Γεωργακοποφλου (Τραγοφδι) / Αλζξανδροσ Ρωχοσ (Ακορντεόν Τραγοφδι) / Κωνςταντίνοσ Τςιμπουκισ (κικάρα -τραγοφδι) Rock, Ϊρα ζναρξθσ: 21:15 / Monostyle Ρειραματικό,Ϊρα ζναρξθσ:22.00 / K Panagό & DJ Brake Hip-Hop Band,Ϊρα ζναρξθσ:22.45 / Φιλοκτιτθσ & The Bloopers Reggae, bossa nova,ska,funk Ϊρα ζναρξθσ:23.30 / madara Bandamadara ΞΩΝΡ R&B, Ϊρα ζναρξθσ:18.00 / Sir Pallou & enaya drum n bass Ϊρα ζναρξθσ:19.00 / BassDelight tech house Ϊρα ζναρξθσ:20.00 / Mister tzony & Enkey deep tech Ϊρα ζναρξθσ:21.00 / Ilias ntatsikas techno Ϊρα ζναρξθσ:22.00 / Dimitris Petrocheilos & niki Gonzales techno psychedelic trance Ϊρα ζναρξθσ:23.00 / Psyignition ΧΡΡΘΓΡΙ ΘΕΞΙΜΡΙ ΤΠΡΣΘΡΙΜΣΕ ΧΡΡΘΓΡΙ ΤΠΡΣΘΡΙΜΣΕ 22

23 ΩΔΕΙΡ ΩΣΘΡΩΠΡΤΝΡΤ Μλαςςικι κθνι: Ϊρα ζναρξθσ 18:00 / Ρολλαπλζσ παραςτάςεισ ςτα πλαίςια τθσ ευρωπαϊκισ γιορτισ τθσ μουςικισ κα παρουςιαςτεί ζνα 4ωρο πρόγραμμα κλαςςικισ μουςικισ από παιδιά και νζουσ θλικιϊν 3-25 ετϊν με ςτόχο τθν παρουςίαςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ πορείασ εκπαίδευςθσ ςτθν κλαςςικι μουςικι από τθν προπαιδικι θλικία μζχρι τθ νεανικι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξισ: ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΠΑΣΡΑ Α μζροσ: Ραιδιά 3-5 ετϊν.τμθμα Ρροςχολικισ θλικίασ. Τα παιδιά μζςα από το κεατρικό παιχνίδι, μουςικοκινθτικά δρϊμενα και παιδικό τραγοφδι γνωρίηουν τθ μουςικι. (ςυμμετζχει θ χορωδία του ωδείου). Β μζροσ: Τα παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν-δθμοτικό-παρουςιάηουν εφκολα ζργα κλαςςικισ μουςικισ ςε διάφορα μουςικά όργανα. (πιάνο, κικάρα, βιολί, φλάουτο κ.α.) Γ μζροσ: Οι νζοι θλικίασ παρουςιάηουν ζργα κλαςςικισ μουςικισ ςπουδαίων ςυνκετϊν ςε όλα τα όργανα (Μπετόβεν, Μπαχ, Σοπζν, Στράουσ κ.α.) Δ μζροσ: Κλαςςικό τραγοφδι (όπερα),ςφνολα οργάνων και Χορωδία.Τα παιδιά τραγουδοφν μαηί με λυρικοφσ τραγουδιςτζσ. Ραράλλθλεσ Δράςεισ Ράτρασ: GRAFFITI STORE - άββατο 20 Ιουνίου - Ϊρα ζναρξθσ 11:00-13:00 / Σεμινάριο μουςικοκινθτικισ για παιδιά από 3-5 ετϊν με ςυμμζτοχθ του κοινοφ από τθν ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΑ ΩΣΘΡΩΠΡΤΝΡΤ 1o ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΤΟΕΔΡΙΡ ΜΑΝΝΙΣΕΧΟΙΜΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Ζναρξθ ςυνεδρίου ϊρα 14:00 18/06/2015 και λιξθ Σάββατο 20/06/2015 ϊρα 21:30 Το 1 ο Ραν. Συνζδριο Καλλιτεχνικισ Ραιδείασ με κζμα «Ππου ακοφσ μουςικι...» κα παρουςιάςει Σφγχρονεσ Μουςικοπαιδαγωγικζσ Ρροςεγγίςεισ ςτο - Δθμοτικό Κζατρο Ράτρασ "Απόλλων", Ρλατεία Γεωργίου Α - Εμπορικό & Ειςαγωγικό Σφλλογο Ρατρϊν "Ερμισ", Ρλατεία Γεωργίου Α 25 - ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων και διαλζξεων. ΔΙΩΡΓΑΟΩΘ:ΠΡΡΣΤΠΡ ΠΕΙΡΑΞΑΣΙΜΡ ΓΤΞΟΑΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ ΠΡΕΒΕΗΑ - PREVEZA άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΟΔΡΡΤΣΡΤ - Main Stage rock, metal, παραδοςιακό, πειραματικό, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Stonehead / Growunder (Λωάννινα) / Σφνολο Κρουςτϊν Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ / Σφνολο Ραραδοςιακισ Μουςικισ Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΡΤ ΕΦΕΡΘ (Ξνθμείο Αγάπθσ) - Love Stage Σε ςυνεργαςία με: Πρεςβεία Grill Bar, Μποτίλια Στο Πζλαγο Cafe, Στα Καλά Κακοφμενα Ουηερί Ζντεχνο, παραδοςιακό, folk, rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Γιϊργοσ οφγκασ band / Quartetto Branello (Λευκάδα) / Σπφροσ Καββάδασ (Ραξοί) ΝΑΙΜΘ ΑΓΡΡΑ ΠΡΕΒΕΗΑ - Interactive Stage Σε ςυνεργαςία με: Εμπορικόσ Σφλλογος Ιστορικοφ Κζντρου Πρζβεηας χορωδιακό, electro, house, new wave, alternative, Ϊρα ζναρξθσ 18:00 Lefkas Bandina (Λευκάδα) / DJ Ραπαροφνθσ / Dj Drivas / Μουςικι τεχνολογία και νεωτεριςμοί Α' (βιντεοπροβολζσ) / Ζκκεςθ Φωτογραφίασ On Stage Θ ιςτορία τθσ μουςικισ (Ομιλία) ΤΟΕΡΓΑΣΕ 23

24 ΠΑΡΑΝΙΑ ΜΑΣΡΡΤΜΙΑ - Peace Stage Σε ςυνεργαςία με: Bar - Restaurant LULU, THC Records reggae, roots reggae, dub, drum n base, trance, Ϊρα ζναρξθσ 12:00 DJ Fabrizio Mr Roots N Culture Lagana / DJ Chico / DJ Rankin Johnny Μυριακι 21 Ιουνίου ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΟΔΡΡΤΣΡΤ - Main Stage Post - rock, metal, hip hop, progressive, χορωδιακό, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Sound Leaks / The Old Generation / Μανιφζςτο (Άρτα)/ Φιλαρμονικι Δ. Φαναρίου ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΡΤ ΕΦΕΡΘ (Ξνθμείο Αγάπθσ) - Love Stage Σε ςυνεργαςία με: Πρεςβεία Grill Bar, Μποτίλια Στο Πζλαγο Cafe, Στα Καλά Κακοφμενα Ουηερί Ζντεχνο, παραδοςιακό, folk, rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Γιϊργοσ Τςοφκθσ band / Μζτοικοι (Μεςολόγγι) / Στο Κενό ΝΑΙΜΘ ΑΓΡΡΑ ΠΡΕΒΕΗΑ - Interactive Stage Σε ςυνεργαςία με: Εμπορικόσ Σφλλογοσ Ιςτορικοφ Κζντρου Πρζβεηασ House, Techno, hip hop, ethnic, alternative Ϊρα ζναρξθσ 20:00 SADOMAS / DJ Τόνια / Dj Arsene Lupen / - Μουςικι τεχνολογία και νεωτεριςμοί Β' (βιντεοπροβολζσ) - Ζκκεςθ Φωτογραφίασ On Stage - Workshop Φωνθτικισ ΠΑΡΑΝΙΑ ΜΑΣΡΡΤΜΙΑ- Peace Stage Σε ςυνεργαςία με: Bar - Restaurant LULU, THC Productions reggae, dub, drum n base, trance, dubstep, indie. Ϊρα ζναρξθσ 12:00 DJ Fabrizio Mr Roots N Culture Lagana / DJ Chico / DJ Rankin Johnny ΑΝΑΞΙΟΑ SALAMINA Island ΑΞΡ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΕΤΡΙΠΙΔΕΙΡ ΘΕΑΣΡΡ ΑΝΑΞΙΟΑ Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν / Ϊρα Ζναρξθσ Θ ΚΟΑ υπό τθ μουςικι διεφκυνςθ του 25χρονου Βρετανοφ αρχιμουςικοφ William Kunhardt ςε ζργα των ΣΗΡΑΜΙΟΡ ΡΡΙΟΙ - Ειςαγωγι από τθν όπερα 'Ο κουρζασ ςτθ Σεβίλλθσ / ΒΙΣΡΡΙΡ ΞΡΟΣΙ - Czardas, για βιολί και ορχιςτρα / ΓΜΡΙΓΜΡΡΑ ΟΣΙΟΙΜΡ - 'Κορυδαλλόσ / ΗΤΝ ΞΑΟΕ - Στοχαςμόσ (Meditation) από τθν όπερα «Καΐσ» / ΗΩΡΗ ΞΠΙΗΕ - Αποςπάςματα από τισ δφο ορχθςτρικζσ ςουίτεσ από τθν όπερα «Κάρμεν» / ΓΙΡΧΑΟ ΣΡΑΡΤ (υιόσ)( ) - Αυτοκρατορικό Βαλσ (Βαλσ του Κάιηερ), ζργο 437. Σολίςτ: Γιϊργοσ Μάνδυλασ, βιολί ΧΡΡΘΓΡΙ ΑΞΡ - SAMOS Island άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΠΤΘΑΓΡΡΕΙΡ SAINT CATHERINE HOTEL (ςτον υπαίκριο χϊρο) Σε ςυνεργαςία με το ΧΟΕΥΤΛΚΟ ΟΜΛΛΟ ΣΑΜΟΥ και το Χορευτικό Συγκρότθμα Μυτιλθνιϊν Ραραδοςιακι Μουςικι Χορόσ και τοπικι Γαςτρονομία, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 ΤΟΕΡΓΑΣΕ 24

25 ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΤΘΑΓΡΡΑ-ΒΑΘΤ ΑΞΡ Ραραδοςιακι Μουςικι και Χορόσ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Σε ςυνεργαςία με το ΧΟΕΥΤΛΚΟ ΟΜΛΛΟ ΣΑΜΟΥ ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΑΡΧΕΙΡΤ ΑΞΡΤ Λόγια και Ζντεχνθ Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Σε ςυνεργαςία με ΜΟΥΣΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΑΜΟΝΛΑ Κακθγθτζσ-Σπουδαςτζσ - Χορωδία «ΑΜΟΝΛΑ» ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΑΞΡΤ ΑΙΘΡΙΡ ΓΕΟΙΜΩΟ ΑΡΧΕΙΩΟ ΜΡΑΣΡΤ Λόγια και Ζντεχνθ Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Σε ςυνεργαςία με «ΘΑΛΑ ΡΥΚΑΓΟΕΛΑ» Ντουζτο «Anima» ΠΝΑΣΕΙΑ ΒΑΝΑΜΑΣΗΘ, ΜΑΡΝΡΒΑΙ Ζντεχνθ Ελλθνικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Συνεργαςία με τθ Φιλαρμονικι Καρλοβάςου «ΚΛΕΑΝΚΘΣ Ο ΣΑΜΛΟΣ» ΑΟΣΡΡΙΟΘ - SANTORINI Island ΑΟΣΡΡΙΟΘ ΤΟΑΤΝΙΑΜΡ ΧΩΡΡ ΞΕΓΑΡΡΤ ΓΜΤΗΘ Μουςικι Ρροπαιδεία και Κλαςςικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 17:00 με 19:00 / Σπουδαςτζσ Ρροκαταρκτικϊν Σχολϊν, Εκνικοφ Ωδείου Ραραρτιματοσ Κιρασ Δευτζρα 22 Ιουνίου Monday 22/06 ΤΟΑΤΝΙΑΜΡ ΧΩΡΡ ΞΕΓΑΡΡΤ ΓΜΤΗΘ Κλαςςικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 17:00 με 19:00 Σπουδαςτζσ Μζςων Σχολϊν Εκνικοφ Ωδείου Ραραρτιματοσ Κιρασ Σρίτθ 23 Ιουνίου - Tuesday 23/06 ΤΟΑΤΝΙΑΜΡ ΧΩΡΡ ΞΕΓΑΡΡΤ ΓΜΤΗΘ Ραραδοςιακι μουςικι - Ζντεχνθ - Rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Σπουδαςτζσ Τμιματοσ Ακουςτικισ, Θλεκτρικισ Κικάρασ & Μπάςςου Εκνικοφ Ωδείου Ραραρτιματοσ Κιρασ ΤΟΕΡΓΑΣΕ ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΕΡΡΕ - SERRES αββάτο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 Ο ΟΜΛΛΟΣ ΣΕΩΝ ΓΛΑ UNESCO ςε ςυνεργαςία με το /24 ϊρεσ μουςικό πρόγραμμα αφιερωμζνο ςτθν Γιορτι τθσ Μουςικισ. Φίλοι ακροατζσ τθσ πόλισ και τθσ περιοχισ παρουςιάηουν τθν μουςικι που τουσ επθρζαςε τθν ηωι τουσ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΧΑΣΗΘΙΑΜΩΒΡΤ Καφετζρια Αίγλθ - Ηωντανό πρόγραμμα αφιερωμζνο ςτθν Γιορτι τθσ Μουςικισ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΘΕΞΙΔΡ Ρολυχϊροσ εςάλτο. Ηωντανζσ εκδθλϊςεισ για τθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ 25

26 ΠΑΡΣΘ - SPARTA Παραςκευι 19 Ιουνίου Friday 19/06 ΜΘΠΡ ΑΡΧΑΙΡΝΡΓΙΜΡΤ ΞΡΤΕΙΡΤ ΠΆΡΣΘ Κλαςςικι/Ευρωπαϊκι μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:45 με τουσ απόφοιτουσ, κακθγθτζσ και φίλουσ του Μουςικοφ Σχολείου Σπάρτθσ Άπό τον Τάςο Χαλκιά ςτον Benny Goodman, Ϊρα ζναρξθσ 20:15 με τουσ Ρ. Αγγελάκοσ, Ν. Αποςτολάκοσ, Γ. Βοφκλιηασ, Ν. Δθμθτρακαράκοσ, Ρ. Τςαοφςθσ Ραραδοςιακά και ζκνικ, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 με τουσ Μ. Γοφλασ, Γ. Βοφκλιηασ, Ν.Τςίπασ, Φ. Μπουφίδου, Μ. Μπαγιαμποφ Rock- Blues, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 με τουσ Treisimisi ΤΟΕΡΓΑΣΕ ΧΡΡΘΓΡ ΕΠΙΡΙΟΩΟΙΑ Παράλλθλεσ δράςεισ: Εργαςτιρι παραδοςιακϊν χορϊν, δοκιμι διαφόρων μουςικϊν οργάνων, εργαςτιρι καταςκευισ μουςικϊν οργάνων με απλά υλικά άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΜΕΟΡΣΑΦΙΡ ΝΕΩΟΙΔΑ Επίδειξθ Tango 20:30 Ραραδοςιακά/ζκνικ/ροκ, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Λυκοτςαρδά Ζντεχνα/εμπζτικα, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Xoζσ Παράλλθλεσ δράςεισ: Aνοιχτό μάκθμα Tango, προβολι ταινιϊν ΞΡΤΕΙΡ ΕΝΙΑ &ΕΝΝΘΟΙΜΡΤ ΝΑΔΙΡΤ Ζνα τραγοφδι κα ςου γράψω. Αφιζρωμα ςτον Ν. Γκάτςο, Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Μουςικό Σχολείο Σπάρτθσ ΠΑΡΜΡ ΓΡΤΔΕ Ραραδοςιακά/Σφγχρονθ/Κλαςςικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:30 / Εκνικό Ωδείο Σπάρτθσ Λαϊκό, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 / M. Γιαννιά, Κ. Λαμπρόπουλοσ, Ρ. Φωτόπουλοσ, Ελ. Ρανόπουλου, Ν. θγάκου, Μ. Τουντόροφ, Θλ. Κεόπουλοσ, Β. Οικονόμου, Σ. Αλεξιάδθ, Α. Γιαννιά, Ν. Βορίλασ, Ν. Αποςτολάκοσ Ζντεχνο, Ϊρα ζναρξθσ 20:20 Κ. Κουρτςοφνθ, Λιόλιοσ Δθμιτρθσ, Δ. άλλθσ, Ρ. Φωτόπουλοσ, Β. Μόρςινκ-Ραλοφμπα, Γ. Σταυρόπουλοσ, Μ. Τουντόροφ, Μ. Σαραντόπουλοσ, Δ. Νικόλαρου, Κ. Λαμπρόπουλοσ, Μ. Γιαννιά, Β. Ραπαδόπουλοσ, Σταματόπουλοσ Κϊςτασ, Ε. Βαχαβιϊλου, Χ. Ραππάσ Jazz, Ϊρα ζναρξθσ 20:40 / Ελζνθ-Μαρία Βαχαβιϊλου, Βαλάντθσ Ραπαδόπουλοσ, Κϊςτασ Σταματόπουλοσ Funk, Ϊρα ζναρξθσ 20:55 / Funkers Ροκ/Ποπ, Ϊρα ζναρξθσ 21:25 / ΜιχάλθσΤςαντιλασ Hip hop/rap, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Amdo Verse Παράλλθλεσ δράςεισ: Capoeira, Skateboard Show 26

27 ΧΑΟΙΑ CHANIA (Crete) ΤΟ άββατο 20 Ιουνίου Saturday 20/06 ΑΤΝΘ ΑΡΧΑΙΡΝΡΓΙΜΡΤ ΞΡΤΕΙΡΤ Ακουςτικι ςυναυλία µε ακοφςµατα τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Ειρινθ Βοφηθ φλάουτο / Ελζνθ Τςαουςάκθ άρπα (ζκυμνο) / Νεκτάριοσ Μθτριτςάκθσ - ςιτάρ Σταµάτθσ Διαµαντόπουλοσ - ukulele ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΜΙΟΘΞΑΣΡΓΡΑΦΙΜΡ ΜΘΠΡ Ρροβολι ντοκιµαντζρ Εδϊ δεν υπάρχει άςυλο Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Δραµατοποιθµζνο ντοκιμαντζρ για τθν ανεξάρτθτθ µουςικι ςκθνι τθσ Ακινασ τθσ δεκαετίασ του 80 (punk, post punk, new wave) Σκθνοκζτθσ / director: Μιχάλθσ Καφαντάρθσ, διάρκεια / duration: 116 ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΝΑΟΣΗΙΑ Θχθτικι παράςταςθ, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Μαρίνοσ Κουτςοµιχάλθσ (Θράκλειο) ΧΡΡΘΓΡΙ HOSTEL BAR Ϊρα ζναρξθσ: 23:00 DJ sets από τουσ ραδιοφωνικοφσ παραγωγοφσ του JOY radio ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΝΑΟΣΗΙΑ Noise-rock, Ϊρα ζναρξθσ 00:00 HAU (Θράκλειο) ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΙΑΝΙ ΣΗΑΞΙΙ / GIALI TZAMISI SQR Κρθτικι, παραδοςιακι µουςικι / Cretan, traditional music, Ϊρα ζναρξθσ 18:00 - Στουσ Ιχουσ του Λαοφτου 20:00 - Γιαγκοσ Χαιρζτθσ και Hafiz Akur 21:45 Νεκτάριοσ και Ευτφχθσ Κωςτάκθσ και το ςχιµα τουσ 23:00 - Αγγελάκθσ Γιάννθσ και Φουντουλάκθσ Μανϊλθσ ΤΟΕΡΓΑΣΕ ΠΑΡΜΡ ΕΙΡΘΟΘ ΜΑΙ ΦΙΝΙΑ Rock, Συναυλία από µακθτικά ςυγκροτιµατα Ϊρα ζναρξθσ 17:00 Hide n Seek / Hemingways / The sticky notes Ϊρα 21:00 Swing, blues, funk, fusion, rock n roll με The Muffins (Θράκλειο) / Quote Laughter ΣΕΡΞΑ ΑΜΣΘ ΕΟΩΕΩ (ΟΕΩΡΙΡ ΞΡΡΡ) Σε ςυνεργαςία µε το ΛΣΤΛΟΡΛΟΪΚΟ ΟΜΛΛΟ ΧΑΝΛΩΝ Reggae, Dub, World, Ϊρα ζναρξθσ 19:30 DJ sets από τουσ ραδιοφωνικοφσ παραγωγοφσ του JOY DJ sets from the producers of JOY radio 27

28 ΑΤΝΘ ΔΘΞΡΣΙΜΘ ΠΙΟΑΜΡΘΘΜΘ / GARDEN OF THE MUNICIPAL ART GALLERY µουςικι βραδιά jazz / jazz concert - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Λευτζρθσ Ραπαδάκθσ - µπάςο, Κατερίνα Δαµβόγλου - φωνι, Ευριπίδθσ Σταµατίου - πιάνο ΘΕΑΣΡΡ ΒΝΘΙΔΘ ΩΔΕΛΟ ΜΑΝΛΟΥΔΑΚΘΣ - 11θ Ετιςια Μουςικι Εκδιλωςθ Α µζροσ, Ϊρα ζναρξθσ 11:00 /Ατοµικζσ παρουςιάςεισ αρχαρίων ςπουδαςτϊν Β µζροσ, Ϊρα ζναρξθσ 17:00 / Ρροχωρθµζνοι ςπουδαςτζσ και µικρά µουςικά ςφνολα παραδοςιακισ, ζντεχνθσ και κλαςικισ µουςικισ, µοντζρνο ροκ ςφνολο θλεκτρικισ κικάρασ, κακϊσ και παιδικι - νεανικι χορωδία. ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΡΙΟΩΟΙΑ ΡΔΡ ΑΡΠΘΔΡΟΡ / SARPIDONOS STREET Σε ςυνεργαςίαμε με τα Καφζ /Μπαρ 2 Λουξ & Λπποπόταμοσ Dj Sets και Ραηάρι Βινυλίου, Ϊρα ζναρξθσ 18:30 DJ sets από Τςαροφχι Soundsystem (convoitise, Noisy Fly, B-Digital, SubDime, Blossom + guests) και ραδιοφωνικοί παραγωγοί του ΚΘΤΘ FM ΠΑΡΜΡ ΕΙΡΘΟΘ ΜΑΙ ΦΙΝΙΑ prog rock, garage, psychedelic rock, lo-fi, noise, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 ΟΛ ΧΑΟΛ (Ακινα) / The Velvoids (Ακινα) / Acid Barretts (Ακινα) / Whereswilder (Ακινα) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΠΡΣΙΕ εµπζτικο, λαϊκό πρόγραµµα / rebetiko Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Μπόικοσ Θλίασ, Σκευάκθσ Ραναγιϊτθσ, Ρετράκθσ Γιάννθσ, Κλαπάκθσ Βαςίλθσ, Ψυλάκθσ Θλίασ ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΘ Σχολικζσ χορογραφίεσ, workshop, βραδιά tango, Ϊρα ζναρξθσ 18:30 Frini & Dimitris / Σχολι Χοροφ «εν χορϊ» ΠΤΝΘ ΣΘ ΑΞΞΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθν κεατρικι ομάδα Passe Partout Μουςικοκεατρικι παράςταςθ, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Κεατρικι οµάδα Passe Partout ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΝΑΟΣΗΙΑ Μουςικι περφόρµανσ / musical performance, Ϊρα ζναρξθσ 00:30 Ραλαιςτίνθ 2 ΣΑΡΑΣΑ ΜΕΟΣΡΡΤ ΑΡΧΙΣΕΜΣΡΟΙΜΘ ΞΕΡΓΕΙΡΤ / Centre for Mediterranean Architecture Terrace Experimental - Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Feliformia ΣΕΡΞΑ ΑΜΣΘ ΕΟΩΕΩ (ΟΕΩΡΙΡ ΞΡΡΡ) Σε ςυνεργαςία µε τον ΛΣΤΛΟΡΛΟΪΚΟ ΟΜΛΛΟ ΧΑΝΛΩΝ Ghetto, funk, old school, hip hop, 80 s 90 s, Salsa Cuba, Cha-cha, Kizomba, Merengue, Ϊρα ζναρξθσ: 19:30 / Dj Wolve, Encore, Dos Bandidos ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΝΑΟΣΗΙΑ Μουςικι περφόρµανσ βαςιςµζνθ ςτθν ποιθτικι ςυλλογι του ποιθτι Νίκου Αλζξθ Αςλάνογλου ( ) - Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Μουςικι: Ξζφρενο Αερόςτατο - Βίντεο: Δανάθ Σφρρου 28

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 18-21 Ιουνίου

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 18-21 Ιουνίου Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 18-21 Ιουνίου ΑΘΗΝΑ / ATHENS Παρασκευή 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΒΑΡΝΑΒΑ CAFE Οδός Πρόκλου & Πλ. Βαρνάβα VARNAVA Sq. Electronik Meditation

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σρίτθ 8 Δεκεμβρίου 19.00 Pre Christmas Spirit Συναυλία τθσ Big Band του Διμου Ακθναίων με τθ Μαρίηα ίηου. Μουςικι διεφκυνςθ: Μάνοσ Θεοδοςάκθσ Ιωάννειοσ Βιβλιοκικθ 17.00-18.30 Τα παιδιά καταςκευάηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ. µε την επιµέλεια της:

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ. µε την επιµέλεια της: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ µε την επιµέλεια της: 21 Ιουνίου, 20.00 23.30 Ιστορικό Κέντρο (Πλ. Αγ. Αποστόλων, οδός Μπενάκη, πλ. Αµφείας) Ευρωπαϊκή Ηµέρας Μουσικής µε τα µουσικά

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ Τρίτθ 9 Ιουνίου OPEN DAY Τθν επίςθμθ ζναρξθ των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 2015 ςθματοδοτεί θ OPEN DAY, μια ανοικτι μζρα ςτο ςυγκρότθμα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, με τθ ςυμμετοχι όλων

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

Mουσική στη Στέγη. 8-9 Νοεμβρίου 2014. Συγγρού Ι07. sgt.gr

Mουσική στη Στέγη. 8-9 Νοεμβρίου 2014. Συγγρού Ι07. sgt.gr Mουσική στη Στέγη 8-9 Νοεμβρίου 2014 Συγγρού Ι07 sgt.gr Mουσική στη Στέγη Το six d.o.g.s στη Στέγη 24 2 8-9 Νοεμβρίου 2014 Μικρή Σκηνή Εισιτήρια: 5 γενική είσοδος ανά 3ωρο Κιθάρες, μπάσα, πιάνα, τύμπανα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΟYΝΙΟΣ 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΟYΝΙΟΣ 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟYΣΙΚΗΣ www.hellenicmusiccentre.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΟYΝΙΟΣ 2015 Α. ΠΑΡΤΙΤΟYΡΕΣ Δυμιώτης, Φάνος (1965-2007) The Soldier s Blues (2007) για κλαρινέτο, φαγκότο, τρομπέτα, τρομπόνι, κρουστά

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλεια 2011. Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο. «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά»

Αριστοτέλεια 2011. Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο. «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά» Αριστοτέλεια 2011 Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά» Περιεχόμενα Έναρξη χειμερινών εκδηλώσεων 3 Εγκαίνια της χριστουγεννιάτικης γιορτής «Παραμυθοχώρα» 4 Παραμύθι χωρίς όνομα

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΔΕΙΟΝ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ"

ΩΔΕΙΟΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΩΔΕΙΟΝ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ" Αναγνωρισμένο από το κράτος 33 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ... Διδάσκονται όλα τα είδη Ενόργανης, Θεωρητικής και Φωνητικής Μουσικής Αγίας Λαύρας 95 210-2232339 210-2287555 www.odeio-nikos-skalkotas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σάββατο 6 Φεστιβάλ Παιδιού Δημόσιος Κήπος (Δημοτικό Μέγαρο) Ώρα: 6:00 μ.μ. Οργανωτής: Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σάββατο 6 Φεστιβάλ Παιδιού Δημόσιος Κήπος (Δημοτικό Μέγαρο) Ώρα: 6:00 μ.μ. Οργανωτής: Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Δευτέρα 1 «Γιορτή Κατακλυσμού» 2015 - (3η ημέρα / λήξη) α) Παραδοσιακά Θαλάσσια Αγωνίσματα Λιμανάκι, Κάτω Πάφος Ώρα: 4:00 μ.μ. Οργανωτές: Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Κόκκινης Κυριακής»

Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Κόκκινης Κυριακής» Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Κόκκινης Κυριακής» 1. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Λαζαράκη) Χριστουγεννιάτικο DJ Party (Απολλώνιο) Μπαλονοκατασκευές Face painting Κεράσματα 2. STAGE 1 (πλ. Κατράκη) Ένωση Κρητών Γλυφάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ (FOTA)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ (FOTA) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ (FOTA) Η Διεθνής Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Φεστιβάλ Αιγαίου θα περιλαμβάνει νέους μουσικούς μεταξύ 16 24 ετών από την Ελλάδα και παγκοσμίως. Οι μουσικοί που

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Χώρος στάθμευσης Εναερίου Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΠΛ. ΑΓ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 11:00 με τον Χάρθ Αντωνίου από το XFactor3, DJ party και πολλά ακόμα ςυναρπαςτικά δρώμενα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΛ. ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Admission to each event: 10 to include a beer or a glass of wine.

Admission to each event: 10 to include a beer or a glass of wine. August Thursday 2nd - 21.00 Three Days Of Music in Vamos Sitarsonic A mix of Electronica and Sitar, featuring Paco Rodriguez who started playing the Indian instrument in 1994 in Benares (India). He studied

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Απρίλιος Μάιος 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2012 Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΟΦΠΠ)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 4.15μ.μ. 5.00μ.μ. Η Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων και η Παιδική Χορωδία του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού με τη συμμετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

George Stavroulakis: Guitar Dimitris Klonis: Drums Michael Evdemon: El. Bass

George Stavroulakis: Guitar Dimitris Klonis: Drums Michael Evdemon: El. Bass George Stavroulakis: Guitar Dimitris Klonis: Drums Michael Evdemon: El. Bass Γιώργος Σταυρουλάκης Κιθάρα Ο Γιώργος Σταυρουλάκης, γνωστός και ως Τράγος, γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Σε ηλικία 15 ετών ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑ «ΛΑΓΚΑΔΑΣ: ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΟΛΙΣ» 01/12/2011 (ΠΕΜΠΤΗ) 19.00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ (support από MOTHERWHAT) 02/12/2011 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Έλλη Πασπαλά. και η ορχήστρα νέων. The Underground Youth Orchestra. παρουσιάζουν την. Μουσική του Νότου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Έλλη Πασπαλά. και η ορχήστρα νέων. The Underground Youth Orchestra. παρουσιάζουν την. Μουσική του Νότου Η Έλλη Πασπαλά και η ορχήστρα νέων The Underground Youth Orchestra παρουσιάζουν την Μουσική του Νότου (Μουσική και τραγούδια από τον Ευρωπαϊκό Νότο) Συμμετέχουν η Ορχήστρα Νέων του Ωδείου των Χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ. Σετάρτθ 06.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16001 Ημεριςια Εκδρομι. Κυριακι 10.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16002 Ημεριςια Εκδρομι

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ. Σετάρτθ 06.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16001 Ημεριςια Εκδρομι. Κυριακι 10.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16002 Ημεριςια Εκδρομι MIRAZ TOURS Γραφείο Σουριςμοφ Εκδρομζσ Σουρ. Λεωφορεία Ακτοπλοϊκά Καλλικζα Αττικισ 176 73 Ανδρομάχθσ 229 Κρατιςεισ : 210 9515 321 210 9566 241 Fax : 210 9595820 Email : info@miraztours.gr www.miraztours.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 1 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 3. ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, σαξόφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60.

Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60. 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Γ' ΤΜΗΜΑ 3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αναδρομή στα πιο δημοφιλή είδη μουσικής από την δεκαετία του '60. Παπαθανασίου Βαγγέλης, Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη,

Διαβάστε περισσότερα

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια Είκοςι Χρόνια www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ζνα αςτικό πείραμα για μια διαφορετικι πόλθ 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν πόλθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό Ιςτορία τησ μουςικήσ/ Οι εποχέσ και τα χαρακτηριςτικά τουσ Εποχι πότε τι ποφ ποιοσ πώσ Πρώιμοσ 5 οσ -9 οσ αιϊνασ Γρθγοριανό μζλοσ/ Βυηαντινι Ιερείσ, μοναχοί Μονοφωνία Μεςαίωνασ μουςικι μοναςτιρια Μεςαίωνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5

Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5 Ξεναγήσεις Μουσείων Λαογραφικό Μουςείο (Ραλαιό Κτίριο Φιλοςοφικισ Σχολισ) Πλεσ τισ Τετάρτεσ (9:00-14:00) και Ρζμπτεσ (13:00-18:00) από 13/5 ζωσ 25/6 Ξεναγιςεισ ςτο μουςείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το προςωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου.

Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου. 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής Δωματίου Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 Oργανωτές: Orpheus Soloists www.orpheussoloists.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος Ηµεροµηνία, 11.7.2012 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΝΝ-ΡΝΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012»

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012» «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΧΩΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Ώρα 20:30 ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Ώρα 20:30 Πλατεία Ελευθερίας ΠΕΜΠΤΗ 15/12 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12 Ώρα 21:00 Θεατρικός Σταθμός Με την υποστήριξη της Νορβηγικής

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 01 /09/2014 Αριθμ. Πρωτ. -1096 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου Ιουνίου -16 Ιουλίου 2016 Λεωφόρος Κηφισίας 219 στο Αμαλίειο

Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου Ιουνίου -16 Ιουλίου 2016 Λεωφόρος Κηφισίας 219 στο Αμαλίειο Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου 2016 15 Ιουνίου -16 Ιουλίου 2016 Λεωφόρος Κηφισίας 219 στο Αμαλίειο Ο Πολιτισμός και η Τέχνη πρωταγωνιστούν και το φετινό καλοκαίρι στο Μαρούσι, με επίκεντρο το Φεστιβάλ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 2 Αποκριάτικη Φιέστα Νεολαίας Otto Dieci Bar (Κανάρη και Βότση) Ώρα: 10:00 μ.μ. Οργανωτής: Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με το Otto Dieci Bar.

Κυριακή 2 Αποκριάτικη Φιέστα Νεολαίας Otto Dieci Bar (Κανάρη και Βότση) Ώρα: 10:00 μ.μ. Οργανωτής: Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με το Otto Dieci Bar. ΠΑΦΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2014-02-25 Σάββατο 1 Αποκριάτικη Παρέλαση Αρμάτων και Ομάδων Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, Πάφος Ώρα: 3:00 μ.μ. Σάββατο 1 Φιέστα Νεολαίας Πλατεία Δημαρχείου Ώρα: 4:00 μ.μ. Οργανωτές: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery.

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery. Κωνσταντίνος Βαλαής 1957 γεννικθκε. Διδαςκόμενοσ από τον Νικόλαο Καλαμβόκθ αγιογράφο και τθν Ζλενα Μπινιϊτθ κακθγιτρια τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν ςποφδαςε αγιογραφία και ηωγραφικι, αφιερϊνοντασ, επίςθσ, αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

BATTLE OF THE BEST ATHENS 2011 HIPHOP/BREAKDANCE FESTIVAL

BATTLE OF THE BEST ATHENS 2011 HIPHOP/BREAKDANCE FESTIVAL BATTLE OF THE BEST ATHENS 2011 HIPHOP/BREAKDANCE FESTIVAL Το Battle Of The Best ATHENS 2011 επιστρέφει για να βραβεύσει τους καλύτερους. Το Φεστιβάλ για το 2011 επιστρέφει full ανανεωμένο και με πολλές

Διαβάστε περισσότερα

"Δημιουργώντας ένα όνειρο που δεν θέλετε να ξυπνήσετε από αυτό πότε".

Δημιουργώντας ένα όνειρο που δεν θέλετε να ξυπνήσετε από αυτό πότε. Περιγραφή Μάρκετινγκ / Οργάνωση Event/ Δημιουργική Προώθηση Αποστολή Εμείς απλά πιστεύουμε στη δύναμη του μάρκετινγκ και της δημιουργικότητας σε εκδηλώσεις. Στόχος μας είναι να ανεβάσουμε τον πήχη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2012 Πανελλαδικό Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2012 Πανελλαδικό Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2012 Πανελλαδικό Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΑΘΗΝΑ / ATHENS ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ / TUESDAY 19 TH OF JUNE ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ / SYNTAGMA SQUARE Παρέλαση κρουστών, Ορχηστρική Μουσική Ποικίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ - Κυριακή 1/6 - ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΡΙ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 Τα παιδικά χορευτικά τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Αστερόκοσμος 2014 Καθημερινό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Αστερόκοσμος 2014 Καθημερινό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Αστερόκοσμος 2014 Καθημερινό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου In Art Music Stage DJ set Σάββατο 13 Δεκεμβρίου Flamenco dance από την Ειρήνη Τσιτσίνια In art Music Stage Musix Flamenco dance

Διαβάστε περισσότερα

1Σεπτεµβρίου 5-21 201 3. Για έναν κόσµο χωρίς πυρηνικά

1Σεπτεµβρίου 5-21 201 3. Για έναν κόσµο χωρίς πυρηνικά 1Σεπτεµβρίου 5-21 201 3 Για έναν κόσµο χωρίς πυρηνικά Πρόγραμμα 1 5-21 /09/201 3 Κατάλυµα της Ισπανίας, Οδός Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη Έκθεση φωτογραφίας & βίντεο για τη δράση του Θ. Αναπολιτάνου. Προβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 11 Δεκεμβρίου 2009-06 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 11 Δεκεμβρίου 2009-06 Ιανουαρίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 11 Δεκεμβρίου 2009-06 Ιανουαρίου 2010 Σύνταγμα Φως και χρώμα είναι το σύνθημα στο Σύνταγμα: εντυπωσιακά γιορτινά φωτιστικά χαιρετίζουν τους

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 19:30 ΟΜΙΛΊΑ ΔΡΌΣΩ ΚΑΤΣΊΛΑ Εισαγωγή στο έργο του Δ. Γρ. Καμπούρογλου Αλληλογραφία Καμπούρογλου Χρηστοβασίλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 19:30 ΟΜΙΛΊΑ ΔΡΌΣΩ ΚΑΤΣΊΛΑ Εισαγωγή στο έργο του Δ. Γρ. Καμπούρογλου Αλληλογραφία Καμπούρογλου Χρηστοβασίλη Ελεύθερη είσοδος στις ομιλίες, τα δρώμενα, τα αναλόγια, τις προβολές και σε μερικές μουσικές παραστάσεις. Σε όλη την διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει μόνιμη έκθεση φωτογραφίας με έργα των Σεμίρα Μανωλάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014. ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ

ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014. ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ Η ραπ (rap) είναι κυρίως ένα αφροαμερικανικό μουσικό είδος το οποίο έφεραν με την μετακίνηση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Live ANEMA E CORE Στους ρυθμούς της Μεσογείου Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Τραγούδια με άξονα τις μελωδίες και τους ρυθμούς της Μεσογείου παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Anema e Core, στο Black Duck, την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014 Χαιρετισμό από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Σάββα Μ. Διακοσταματίου «Με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015. Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015. Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015 Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας έχουν σκοπό να προσφέρουν ένα χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους για να υποδεχθούμε όλοι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Μουσικής

Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Μουσικής Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Μουσικής ηµοτικό Ωδείο Αµαρουσίου Επτά συναυλίες από 30 Μαρτίου έως 18 Μαΐου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων ηµαρχειακού Μεγάρου ήµου Αµαρουσίου Ε ί σ ο δ ο ς ε λ ε ύ θ ε ρ η Ώρα έναρξης συναυλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κυριακή 6 Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 4:30 μ.μ. / Τιμή: 7 Οργανωτής: Ωδείο Άσπας Βασιλείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κυριακή 6 Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 4:30 μ.μ. / Τιμή: 7 Οργανωτής: Ωδείο Άσπας Βασιλείου. ΕΚΘΕΣΗ Τρίτη 1 Διάρκεια: 1-6 Δεκεμβρίου Οργανωτής: Αυγουστίνος Κοντός. ΣΥΝΑΥΛΙΑ Πέμπτη 3 Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με τίτλο: «Το Αναπάντητο Ερώτημα» Σολίστ: Αννίνη Τσιούτη Μαέστρος: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εβδομάδας Τουρισμού (21-28/09/2014) Δήμος Χερσονήσου

Πρόγραμμα Εβδομάδας Τουρισμού (21-28/09/2014) Δήμος Χερσονήσου Πρόγραμμα Εβδομάδας Τουρισμού (21-) Δήμος Χερσονήσου SUNDAY 21/09/14 "ΑΠΟΣΕΛΕΜΕΙΑ 2014 ME DJ BEACH PARTY ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! APOSELEMIA 2014 LIVE DJ, BEACH PARTY STARTING AT 20:00 FROM L. HERSONISSOS

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας 20 14 Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Όμορφες βραδιές καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

84206 το βιβλίο "Ονειρεμζνεσ Σοφρτεσ" τθσ ςειράσ Αργυρϊ Μπαρμπαρίγου από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκερο

84206 το βιβλίο Ονειρεμζνεσ Σοφρτεσ τθσ ςειράσ Αργυρϊ Μπαρμπαρίγου από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκερο 84000 ζνα ΜΟΤΙΚO CD KISS FM 84006 τόμουσ [1-8] τθσ ςειράσ Βιβλιοκικθ Γεφςθσ Σα Μυςτικά τθσ Κουηίνασ από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκεροσ 84008 ζνα Χάρτινο Sunshade SFERA / KISS από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκεροσ 84011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ DSV

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ DSV ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ DSV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 70'S SOUL Μαύρη μουσική από τη δεκαετία του 70 AL GREEN 80'S POP/ ROCK POP & ROCK τραγούδια από τη δεκαετία του 80 80 S HARD

Διαβάστε περισσότερα