Γραφείο Τφπου ΕΛΣ Τθλ Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014"

Transcript

1 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ Τθλ Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ για τθν καλλιτεχνικι περίοδο ζχει πανελλινιεσ αλλά και παγκόςμιεσ πρεμιζρεσ, αναβιώςεισ αριςτουργθμάτων, ςυνεργαςίεσ με ξζνα κζατρα, αλλά και νζεσ παραγωγζσ όπερασ και μπαλζτου που κα προκαλζςουν ςυηθτιςεισ. Το ςτίγμα τθσ νζασ καλλιτεχνικισ περιόδου δίνουν: - θ πρϊτθ πανελλινια πλιρθσ ςκθνικι παρουςίαςθ του "απόλυτου ζργου τζχνθσ"- τθσ κρυλικισ όπερασ του ίχαρντ Βάγκνερ Τριςτάνοσ και Ιηόλδθ ςε μουςικι διεφκυνςθ Μφρωνα Μιχαθλίδθ και ςκθνοκεςία Γιάννθ Κόκκου τον Ιανουάριο του 2015, - θ νζα όπερα του Γιϊργου Κουμεντάκθ Η φόνιςςα ςε μουςικι διεφκυνςθ Βαςίλθ Χριςτόπουλου και ςκθνοκεςία Αλζξανδρου Ευκλείδθ ςε παγκόςμια πρϊτθ τον ερχόμενο Νοζμβριο, - θ νζα παραγωγι του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ ςε μουςικι του "μεγάλου ερωτικοφ" Μάνου Χατηιδάκι τον Μάρτιο του 2015 και - θ παρουςίαςθ τθσ όπερασ του Λζοσ Γιάνατςεκ Η πονθρι αλεπουδίτςα ςε ςυνεργαςία με τθν Κρατικι Ππερα τθσ Ουαλίασ και τθν Ππερα τθσ Σκωτίασ. Η ςεηόν ξεκινά με τθν όπερα Ζτςι κάνουν όλεσ, ζνα από τα κορυφαία κωμικά ζργα του Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ ςε νζα παραγωγι ςε μουςικι διεφκυνςθ Μίλτου Λογιάδθ και ςκθνοκεςία οδοφλασ Γαϊτάνου, θ οποία εντυπωςίαςε με τθν περςινι τθσ ταχτοποφτα. Τον Δεκζμβριο ζχουμε τθν αναβίωςθ τθσ κρυλικισ Μποζμ του Τηάκομο Ρουτςίνι ςε μουςικι διεφκυνςθ Λουκά Καρυτινοφ με τθν διαχρονικι ςκθνοκεςία τθσ Λίνασ Βερτμφλλερ, ενϊ θ δεφτερθ αναβίωςθ τθσ χρονιάσ είναι θ δθμοφιλζςτατθ Τραβιάτα του Τηουηζππε Βζρντι ςε μουςικι διεφκυνςθ Ματτζο Μπελτράμι με τθν υψθλοφ επιπζδου κλαςικι ςκθνοκεςία του Νίκου Σ. Ρετρόπουλου. Το Μπαλζτο τθσ ΕΛΣ, εκτόσ από το Χαμόγελο τθσ Σηοκόντασ κα παρουςιάςει τον Καρυοκραφςτθ, μια παραγωγι που "ςπάει ταμεία" κάκε φορά που παρουςιάηεται, κακϊσ και τθν Σταχτοποφτα του Γιόχαν Στράουσ του νεοτζρου ςε μουςικι διεφκυνςθ Ηλία Βουδοφρθ και χορογραφία ενάτο Τηανζλλα. Τζλοσ, για πρϊτθ φορά παρουςιάηεται από τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο Θζατρο Ολφμπια, θ "ςκανδαλϊδθσ" οπερζτα του Θεόφραςτου Σακελλαρίδθ Θζλω να δω τον Πάπα! ςε ςκθνοκεςία του ςπουδαίου Ζλλθνα ςκθνοκζτθ του κεάτρου Βαςίλθ Ραπαβαςιλείου. Αναλυτικά το πρόγραμμα τθσ καλλιτεχνικισ περιόδου ζχει ωσ εξισ: Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

2 ΟΡΕΑ Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ Ζτςι κάνουν όλεσ Μουςικι διεφκυνςθ Mίλτοσ Λογιάδθσ - Ηαν Κριςτόφ Σαρρόν Σκθνοκεςία οδοφλα Γαϊτάνου Σκθνικά - κοςτοφμια Γιώργοσ Σουγλίδθσ Φωτιςμοί Σάιμον Κόρντερ Διεφκυνςθ χορωδίασ Aγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Θζατρο Ολφμπια Νζα παραγωγι 24, 25, 26, 31 Οκτωβρίου , 2, 8, 9 Νοεμβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι ξενικά τθ νζα καλλιτεχνικι περίοδο με ζνα από τα δθμοφιλζςτερα κωμικά ζργα του ρεπερτορίου, τθν όπερα Ζτςι κάνουν όλεσ. Ρρόκειται για τθν τρίτθ και τελευταία ςυνεργαςία του Μότςαρτ με τον Λορζντςο ντα Ρόντε, μετά τουσ Γάμουσ του Φίγκαρο και τον Ντον Σηοβάννι. Το κείμενο είναι γεμάτο ανατροπζσ και απρόςμενεσ καταςτάςεισ, που προκφπτουν όταν δφο ερωτευμζνοι νεαροί αποφαςίηουν να δοκιμάςουν τθν πίςτθ των αγαπθμζνων τουσ. Η παρτιτοφρα του Μότςαρτ είναι γεμάτθ από γνωςτζσ άριεσ και ζξυπνα, ςβζλτα ςφνολα. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Μυρτώ Ραπακαναςίου, Μαρία Μθτςοποφλου, Σοφία Κυανίδου, Ειρινθ Καράγιαννθ, Άρτεμισ Μπόγρθ, Μαίρθ-Ζλεν Νζηθ, Διονφςθσ Σοφρμπθσ, Χάρθσ Ανδριανόσ, Νίκοσ Κοτενίδθσ, Αντώνθσ Κορωναίοσ, Βαςίλθσ Καβάγιασ, Μυρςίνθ Μαργαρίτθ, Βαςιλικι Καραγιάννθ, Eλπινίκθ Ηερβοφ, Χριςτόφοροσ Σταμπόγλθσ, Δθμιτρθσ Καςιοφμθσ, Ρζτροσ Μαγουλάσ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα και θ Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

3 ΟΡΕΑ Γιώργοσ Κουμεντάκθσ Η φόνιςςα Ροιθτικό κείμενο Γιάννθσ Σβώλοσ (βαςιςμζνο ςτο ομϊνυμο αριςτοφργθμα του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ) Μουςικι διεφκυνςθ Βαςίλθσ Χριςτόπουλοσ Σκθνοκεςία Αλζξανδροσ Ευκλείδθσ Σκθνικά Ρζτροσ Τουλοφδθσ Κοςτοφμια Ρζτροσ Τουλοφδθσ - Ιωάννα Τςάμθ Φωτιςμοί Βινίτςιο Κζλι Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών - Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ Νζα παραγωγι - Ραραγγελία τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 19, 21, 23, 26 Νοεμβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Αποδεικνφοντασ ζμπρακτα ότι ςτθρίηει τθν ελλθνικι δθμιουργία θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι ανζκεςε τθ ςφνκεςθ μίασ νζασ όπερασ ςτον Γιϊργο Κουμεντάκθ, ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ με ςαφζσ, διακριτό προςωπικό ςτίγμα, ο οποίοσ ςτο πλαίςιο μιασ ςφγχρονθσ μουςικισ γλϊςςασ αξιοποιεί με γόνιμο τρόπο ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ δθμοτικισ παράδοςθσ. Είναι ακριβϊσ αυτι θ πτυχι τθσ μουςικισ του Κουμεντάκθ, που ταιριάηει ιδανικά ςτθ Φόνιςςα του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ, τθν αριςτουργθματικι αυτι νουβζλα τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ ςτθν οποία βαςίηεται θ νζα όπερα. Ο ςυνκζτθσ ςθμειϊνει: "Άφθςα τθ μουςικι να περιπλανθκεί και να εκφράςει αβίαςτα και ελεφκερα τον ψυχιςμό τθσ Φραγκογιαννοφσ, φτάνοντασ εκεί που δεν μπορεί να φτάςει θ λογικι. Προςπάκθςα να πλθςιάςω τισ κρυφζσ πτυχζσ μιασ ψυχοπακολογικισ; ψυχονευρωτικισ; δυναμικισ; αυταρχικισ; ςίγουρα ςφνκετθσ προςωπικότθτασ που παίρνει μορφι μζςα από τθν ςυγκλονιςτικι λογοτεχνικι προςζγγιςθ του Μζγιςτου Παπαδιαμάντθ. Πολφ ςυχνά μάλιςτα, ςβινει θ διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ πρωταγωνίςτριασ και ςυγγραφζα και γίνονται μζςα μου ζνα και μόνο πρόςωπο. Όςο καιρό ζγραφα τθ Φόνιςςα, προςπάκθςα να ξεχάςω τθν εξωτερικι τθσ εμφάνιςθ, τθν θλικία, τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου τθσ και να ςτραφϊ, να φτάςω το νου που, όπωσ λζει ο Παπαδιαμάντθσ, «ψθλϊνει»". Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Ειρινθ Τςιρακίδου, Τηοφλια Σουγλάκου, Ζλενα Κελεςίδθ, Μαρίνα Φιδζλθ, Τάςοσ Αποςτόλου, Γεωργία Θλιοποφλου, Νίκθ Χαηιράκθ, Ηζνια Αρτηζντθ. Ρολυφωνικό Σφνολο Ειρινθ Δερζμπεθ, Μαρία Μελαχροινοφ, Μάρκα Μαυροειδι, Μαρία Κώττθ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία και θ Ραιδικι Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

4 ΟΡΕΑ Τηάκομο Ρουτςίνι Μποζμ Μουςικι διεφκυνςθ Λουκάσ Καρυτινόσ Σκθνοκεςία Λίνα Βερτμφλλερ Αναβίωςθ ςκθνοκεςίασ Κατερίνα Ρετςατώδθ Σκθνικά - κοςτοφμια: Eνρίκο Γιομπ Φωτιςμοί κ.α. Διεφκυνςθ χορωδίασ Aγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Θζατρο Ολφμπια 6, 7, 10, 12, 13, 14, 28, 30, 31 Δεκεμβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων (ςτισ 31/12, ώρα ζναρξθσ 18.30) Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι επιςτρζφει ςε μία από τισ παλαιότερεσ παραγωγζσ τθσ που αγαπικθκαν από το κοινό, τθ δθμοφιλι Μποζμ του Ρουτςίνι ςτθ εκδοχι τθσ από τθ διάςθμθ Ιταλίδα ςκθνοκζτρια Λίνα Βερτμφλλερ. Εικόνεσ που μοιάηουν βγαλμζνεσ από νοςταλγικζσ καρτ-ποςτάλ γεμάτεσ χρϊμα, με ςκθνικά και κοςτοφμια εμπνευςμζνα από το Ραρίςι του Τουλοφη-Λωτρζκ, κα ηωντανζψουν και πάλι ςτο Θζατρο Ολφμπια. Η υπόκεςθ αφορά τον ζρωτα ανάμεςα ςτον ποιθτι οντόλφο και ςτθ ράφτρα Μιμι με φόντο το παγωμζνο Χριςτουγεννιάτικο Ραρίςι, από τθ ςτιγμι που ςυναντιοφνται ζωσ το κάνατο τθσ κοπζλασ από φυματίωςθ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Λουτςάνο Γκάντςι, Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ, Τςζλια Κοςτζα, Άννα Στυλιανάκθ, Διονφςθσ Σοφρμπθσ, Κφροσ Ρατςαλίδθσ, Άκθσ Λαλοφςθσ, Ηαφείρθσ Κουτελιζρθσ, Τάςοσ Αποςτόλου, Ρζτροσ Μαγουλάσ, Μαρία Μθτςοποφλου, Βαςιλικι Καραγιάννθ, Κάτια Ράςχου. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία και μζλθ τθσ Ραιδικισ Χορωδίασ τθσ ΕΛΣ, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ τθσ αποςτολισ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

5 ΟΡΕΑ ίχαρντ Βάγκνερ Τριςτάνοσ και Ιηόλδθ Μουςικι διεφκυνςθ Μφρων Μιχαθλίδθσ Σκθνοκεςία - ςκθνικά - κοςτοφμια Γιάννθσ Κόκκοσ Καλλιτεχνικι ςυνεργάτιδα, δραματουργία Αν Μπλανκάρ Φωτιςμοί Μίκαελ Μπάουερ Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών - Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ Νζα παραγωγι 23, 27, 31 Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Ζνα από τα κορυφαία ζργα τθσ παγκόςμια μουςικισ φιλολογίασ, θ όπερα Σριςτάνοσ και Ιηόλδθ του Βάγκνερ, κα παρουςιαςτεί για πρϊτθ αφορά ςτθν Ελλάδα πλιρωσ ςκθνοκετθμζνο ςε κλειςτό χϊρο και μάλιςτα από ελλθνικζσ μουςικζσ δυνάμεισ, τθν Ορχιςτρα και τθ Χορωδία τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, ςε μουςικι διεφκυνςθ του καλλιτεχνικοφ διευκυντι του Οργανιςμοφ Μφρωνα Μιχαθλίδθ. Ρρόκειται για ζνα κορυφαίο αριςτοφργθμα τθσ μουςικισ του ομαντιςμοφ, ζργο πυρετϊδουσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ, που με τισ καινοτομίεσ του ςτθν αρμονία, άλλαξε τθν πορεία τθσ μουςικισ. O ςκθνοκζτθσ Γιάννθσ Κόκκοσ ςθμειϊνει: "Ωδι ςτθ νφχτα όπου Ζρωσ και Θάνατοσ ενϊνονται προκειμζνου να καταργιςουν τα ςφνορα του χρόνου και του τόπου θ όπερα «Σριςτάνοσ και Ιηόλδθ» είναι επίςθσ ζνα δράμα ιδιωτικϊν ςτιγμϊν. Πάνω ςτθ ςκθνι οι βαγκνερικοί ιρωεσ, οι οποίοι κρυφά ενςαρκϊνουν τα ερωτικά βάςανα και τισ φιλοςοφικζσ εμμονζσ του ςυνκζτθ, βιϊνουν τισ αγωνίεσ τθσ προδοςίασ, τθσ απιςτίασ, τθσ απόγνωςθσ ενόσ ζρωτα απόλυτου, που πλιττει τθ λογικι τάξθ του κόςμου. ε αυτι τθν θκελθμζνθ φυγι προσ τον κάνατο κυριαρχεί θ θδονι του εκμθδενιςμοφ, μίασ από τισ υπζρτατεσ ιδζεσ του ρομαντιςμοφ. Εικόνεσ, φωτιςμοί και κινιςεισ επιχειροφν να δϊςουν υπόςταςθ ςε μία από τισ πιο ωραίεσ μουςικζσ που ζχουν γραφεί". Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Τόρςτεν Κερλ, Αν Ρζτερςεν, Καταρίνα Νταλάυμαν, άινχαρτ Χάγκεν, Κρίςτοφερ Άιρμιτερ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα και θ Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

6 ΟΡΕΑ Λζοσ Γιάνατςεκ Η πονθρι αλεπουδίτςα Μία νζα παραγωγι τθσ ΕΛΣ από τθν Εκνικι Ππερα τθσ Ουαλίασ και τθν Ππερα τθσ Σκωτίασ Μουςικι διεφκυνςθ Γιάροςλαβ Κφςλινκ - κ.α. Σκθνοκεςία Ντζιβιντ Ράουντνυ Σκθνικά - Κοςτοφμια Μαρία Μπγαίρνςον Φωτιςμοί Νικ Τςζλτον Χορογραφία Στιοφαρτ Χοπσ Αναβίωςθ ςκθνοκεςίασ και χορογραφίασ Ελαίθν Τάυερ Χωλ Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Θζατρο Ολφμπια 28, 29 Μαρτίου , 3, 4, 5 Απριλίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Η πονθρι αλεπουδίτςα είναι θ πρϊτθ όπερα του ςπουδαίου Τςζχου ςυνκζτθ Λζοσ Γιάνατςεκ, που προςτίκεται ςτο δραματολόγιο τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ. Είναι επίςθσ θ πρϊτθ φορά, που το ςυγκεκριμζνο ζργο κα παρουςιαςτεί ςτθν Ελλάδα ςε κλειςτό κζατρο. Ρρόκειται για ζναν φμνο ςτον κφκλο τθσ ηωισ, δοςμζνο με τρυφερότθτα, χιοφμορ και πραγματιςμό, ζνα αλλθγορικό ζργο με ονειρικι μουςικι, το οποίο ο Γιάνατςεκ ςυνζκεςε ςτο τζλοσ τθσ δθμιουργικισ του πορείασ. Ρρόκειται για μια νζα παραγωγι τθσ ΕΛΣ, θ οποία πρωτοπαρουςιάςτθκε από τθν Εκνικι Ππερα τθσ Ουαλίασ και τθν Ππερα τθσ Σκωτίασ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: άνταλ Τηζικομπσ, Ρζτροσ Σαλάτασ, Μίνα Ρολυχρόνου, Τηίνα Φωτεινοποφλου, Ζλενα Κελεςίδθ, Τηίνα Ροφλου. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία και θ Ραιδικι Χορωδία τθσ ΕΛΣ, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ τθσ αποςτολισ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

7 ΟΡΕΑ Τηουηζππε Βζρντι Τραβιάτα Μουςικι διεφκυνςθ Ματτζο Μπελτράμι - κ.α. Σκθνοκεςία - ςκθνικά - κοςτοφμια Νίκοσ Σ. Ρετρόπουλοσ Φωτιςμοί κ.α. Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Θζατρο Ολφμπια 15, 16, 17, 20, 22, 23 Μαΐου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων H Εκνικι Λυρικι Σκθνι ολοκλθρϊνει τθ χειμερινι περίοδο ςτο Θζατρο Ολφμπια με τθ δθμοφιλζςτατθ Σραβιάτα του Βζρντι, τθν τραγικι ιςτορία τθσ «κυρίασ με τισ καμζλιεσ» που κα παρουςιαςτεί ςτθν κλαςικι ςκθνοκεςία του Νίκου Σ. Ρετρόπουλου. Ραςίγνωςτεσ άριεσ και ντουζτα ντφνουν μία από τισ πιο αγαπθτζσ ιςτορίεσ μεγάλου ζρωτα, ματαιωμζνου από τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ. Η όπερα περιγράφει τον ζρωτα μιασ εταίρασ με γόνο καλισ οικογζνειασ του Ραριςιοφ. Η ςχζςθ προκαλεί τθν αντίδραςθ τθσ οικογζνειασ του νζου, το ηευγάρι χωρίηει και ξαναςυναντιζται λίγο πριν το κάνατο τθσ κοπζλασ. Ρρόκειται αδιαμφιςβιτθτα για ζνα από τα αριςτουργιματα του παγκόςμιου ρεπερτορίου τθσ όπερασ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Μυρτώ Ραπακαναςίου, Φραντςζςκα Ντότο, Δθμιτρθσ Ρλατανιάσ, Διονφςθσ Σοφρμπθσ, Αντώνθσ Κορωναίοσ, Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα και θ Χορωδία και μζλθ του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

8 ΟΡΕΕΤΑ Θεόφραςτοσ Σακελλαρίδθσ Θζλω να δω τον Πάπα! Μουςικι διεφκυνςθ Ανδρζασ Τςελίκασ - κ.α. Σκθνοκεςία Βαςίλθσ Ραπαβαςιλείου Σκθνικά - κοςτοφμια Γιώργοσ Ηιάκασ Φωτιςμοί κ.α. Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Θζατρο Ολφμπια Νζα παραγωγι 14, 15, 18, 20, 21, 22 Φεβρουαρίου & 17, 19 Απριλίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Μετά τθ μεγάλθ επιτυχία που ςθμείωςε πζρςι κατά τθ ςυντετμθμζνθ παρουςίαςι τθσ ςτο φουαγζ, θ άλλοτε δθμοφιλζςτατθ οπερζτα του Θεόφραςτου Σακελλαρίδθ επιςτρζφει αυτι τθ φορά ςτθν κεντρικι ςκθνι του Θεάτρου Ολφμπια. Μάλιςτα, είναι θ πρϊτθ φορά που το ζργο παρουςιάηεται από τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι, θ οποία τα τελευταία χρόνια, με τα ανεβάςματα τθσ Κρθτικοποφλασ και τθσ Χαλιμάσ ζχει αποδείξει ζμπρακτα τθ ςυςτθματικι ςτιριξθ τθσ ςτθν ελλθνικι οπερζτα. Το Θζλω να δω τον Πάπα! είναι ζνα από τα ζργα ςφγχρονθσ αςτικισ κεματολογίασ του Σακελλαρίδθ, ςτα οποία υποςκάπτονται τα κεμζλια τθσ αςτικισ ηωισ και αςκείται βιτριολικι κριτικι ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ. Ακολουκϊντασ, βεβαίωσ, τα πρότυπα του είδουσ, ο ςυνκζτθσ (με τθν ιδιότθτα μάλιςτα και του λιμπρετίςτα ςτα περιςςότερα από τα ζργα αυτισ τθσ κεματικισ) επιδεικνφει ιδιαίτερθ μουςικοκεατρικι επινοθτικότθτα ςτθ ςκιαγράφθςθ των χαρακτιρων που δυναμιτίηουν τισ ςτακερζσ τθσ οικογενειακισ ηωισ. Το ζργο πρωτοπαρουςιάςτθκε ςτο κζατρο Ραπαϊωάννου από τον ομϊνυμο κίαςο ςτισ 6 Ιουλίου του 1920 και ςθμείωςε άμεςθ επιτυχία, ενϊ το ομότιτλο τραγοφδι όχι μόνο τραγουδικθκε, αλλά ζγινε και νοφμερο επικεωριςεων και οπωςδιποτε το μεγάλο ςουξζ εκείνθσ τθσ χρονιάσ. Ωςτόςο, ιδθ από τθν ζναρξθ των παραςτάςεων υπιρξαν αντιδράςεισ από τθν Κακολικι Εκκλθςία, που διαμαρτυρικθκε για το ςκανδαλιςτικό περιεχόμενο τθσ οπερζτασ και τθ γελοιοποίθςθ του αρχθγοφ τθσ. Το αποκορφφωμα τθσ ςκανδαλϊδουσ διαδρομισ του ζργου ιρκε ςτισ 11 Δεκεμβρίου του 1921, όταν το ομότιτλο τραγοφδι ζγινε αφορμι ενόσ φόνου μπροςτά από τθν Κακολικι Εκκλθςία του Ρειραιά. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Ζλενα Κελεςίδθ, Μαρία Κόκκα, Δθμιτρθσ Ρακςόγλου, Νίκοσ Στεφάνου, Γεωργία Θλιοποφλου, Δζςποινα Σκαρλάτου. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

9 ΜΡΑΛΕΤΟ Γιαννίκ Μποκζν / Φρεντερίκ Σοπζν Ερωτευμζνοσ Σοπζν Χορογραφία Γιαννίκ Μποκζν Σκθνικά - κοςτοφμια - φωτιςμοί ενάτο Τηανζλλα Ριάνο Γιώργοσ-Εμμανουιλ Λαηαρίδθσ Δθμοτικό Θζατρο Ρειραιά 10, 12, 15, 16 Οκτωβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Μετά τισ τζςςερισ sold out παραςτάςεισ του Μαΐου ςτο υπζροχο Δθμοτικό Θζατρο του Ρειραιά, ο Ερωτευμζνοσ οπζν του Γιαννίκ Μποκζν με το Μπαλζτο τθσ ΕΛΣ, επιςτρζφει ςτον τόπο του...εγκλιματοσ. Η ονειρικι χορογραφία του Μποκζν πάνω ςτθν ρομαντικι μουςικι του Σοπζν, τθν οποία ερμθνεφει ςυνταρακτικά ο διακεκριμζνοσ πιανίςτασ Γιϊργοσ Εμμανουιλ Λαηαρίδθσ, ςυγκίνθςε και αγαπικθκε από το πολυπλθκζσ κοινό. Ζτςι, θ παραγωγι του Μπαλζτου τθσ Λυρικισ επαναλαμβάνεται για τζςςερισ παραςτάςεισ τον Οκτϊβριο, επιβεβαιϊνοντασ με τον καλφτερο τρόπο τθν ςυνεχιηόμενθ ςυνεργαςία Λυρικισ και Δθμοτικοφ Θεάτρου Ρειραιά, θ οποία μασ επιφυλάςςει και άλλεσ ενδιαφζρουςεσ παραγωγζσ ςτο άμεςο μζλλον. Στουσ πρϊτουσ ρόλουσ οι: Μαρία Κουςουνι, Βαγγζλθσ Μπίκοσ, Ευρυδίκθ Ιςαακίδου, Ντανίλο Ηζκα, Θανάςθσ Σολωμόσ, Κγκορ Σιάτηκο. Με τουσ Α Χορευτζσ, τουσ Σολίςτ, τουσ Κορυφαίουσ και το Corps de ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

10 ΜΡΑΛΕΤΟ ενάτο Τηανζλλα / Ριοτρ Κλιτσ Τςαϊκόφςκι Ο Καρυοκραφςτθσ Μουςικι διεφκυνςθ Γιώργοσ Βράνοσ - Ηωι Τςόκανου Χορογραφία - φωτιςμοί ενάτο Τηανζλλα Σκθνικά - κοςτοφμια Κρίςτοφ Κρζμερ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Θζατρο Ολφμπια 20, 21, 23, 24 Δεκεμβρίου , 4, 9, 11 Ιανουαρίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Η "ομορφότερθ ιςτορία των Χριςτουγζννων" επιςτρζφει μζςα ςτθν περίοδο των γιορτϊν ςτο Θζατρο Ολφμπια και κα είναι για μια ακόμθ χρονιά το καλφτερο χριςτουγεννιάτικο δϊρο για μικροφσ και μεγάλουσ. Η διάςθμθ μουςικι του Τςαϊκόφςκι με τθ ςυναιςκθματικι δφναμθ και τθ κεατρικότθτα που τθν χαρακτθρίηει, θ ονειρικι χορογραφία του ενάτο Τηανζλλα και τα ςκθνικά - κοςτοφμια που ζχουν ζρκει από τθν Κρατικι Ππερασ τθσ Βιζννθσ, μεταφζρουν το κοινό ςτον κόςμο του παραμυκιοφ. Στθν εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παραγωγι του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ, θ χορογραφία εςτιάηει ςτο όνειρο τθσ Κλάρασ, που αποδεικνφεται μια δραματικι διαδικαςία ενθλικίωςθσ μζςα από τθν αγάπθ και τον φόβο. Στον Καρυοκραφςτθ αναδεικνφονται οι εξαιρετικζσ δυνατότθτεσ των διαπρεπϊν χορευτϊν του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ, ενϊ μαγικι είναι θ ςυμμετοχι τθσ Ραιδικισ Χορωδίασ τθσ ΕΛΣ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Ραιδικι Χορωδία, οι Α Χορευτζσ, οι Σολίςτ, οι Κορυφαίοι και το Corps de Ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

11 ΜΡΑΛΕΤΟ Μάνοσ Χατηιδάκισ Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ Μουςικι διεφκυνςθ κ.α. Χορογραφία κ.α. Σκθνικά - κοςτοφμια κ.α. Θζατρο Ολφμπια 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Μαρτίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Ζνα από τα μεγάλα highlights του φετινοφ προγράμματοσ και μια πολφ μεγάλθ πρόκλθςθ για τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι. Για πρϊτθ φορά το Μπαλζτο τθσ ΕΛΣ κα ερμθνεφςει χορογραφία πάνω ςε ζργα του κορυφαίου μασ Μάνου Χατηιδάκι, μεταξφ των οποίων και το εμβλθματικό ζργο τθσ ελλθνικισ μουςικισ δθμιουργίασ, το ςυγκλονιςτικό Χαμόγελο τθσ Σηοκόντασ. Οι βαςικοί ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ κα ανακοινωκοφν το επόμενο διάςτθμα, ενϊ τθν καλλιτεχνικι επιμζλεια τθσ παραγωγισ κα ζχει ο Γιϊργοσ Χατηιδάκισ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, οι Α Χορευτζσ, οι Σολίςτ, οι Κορυφαίοι και το Corps de Ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

12 ΜΡΑΛΕΤΟ Γιόχαν Στράουσ ο νεότεροσ Η Σταχτοποφτα Μουςικι διεφκυνςθ Θλίασ Βουδοφρθσ Χορογραφία ενάτο Τηανζλλα Σκθνικά - κοςτοφμια κ.α. Φωτιςμοί κ.α. Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών - Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ 24, 25, 26, 28, 29, 30 Απριλίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Λίγοι γνωρίηουν ότι ςτο τζλοσ τθσ ηωισ του ο Γιόχαν Στράουσ ο νεότεροσ, ο γνωςτόσ μασ «βαςιλιάσ του βαλσ», ςυνζκεςε και μουςικι για ζνα μπαλζτο. Κακϊσ ο ςυνκζτθσ πζκανε το 1899 δεν πρόλαβε να δει τθν πρεμιζρα του ζργου το Το 1999 ο Διευκυντισ του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ ενάτο Τηανζλλα χορογράφθςε το ζργο αυτό για το περίφθμο Μπαλζτο τθσ Κρατικισ Ππερασ τθσ Βιζννθσ, ενϊ το 2013 παρουςιάςτθκε ςτο Θζατρο Κολόν τθσ Αργεντινισ. Αυτι θ χορογραφία, ειδικά επεξεργαςμζνθ για το Μπαλζτο τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, κα παρουςιαςτεί φζτοσ τθν άνοιξθ ςτθν Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ του Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, οι Α Χορευτζσ, οι Σολίςτ, οι Κορυφαίοι και το Corps de Ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

13 ΟΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ Νίκοσ Κυπουργόσ Προςοχι! Ο πρίγκιπασ λερώνει Μουςικι διεφκυνςθ Γιώργοσ Αραβίδθσ - Χρφςανκοσ Αλιςάφθσ Σκθνοκεςία - Ροιθτικό κείμενο Θωμάσ Μοςχόπουλοσ Σκθνικά Ευαγγελία Θεριανοφ Κοςτοφμια Κλαιρ Μπρζιςουελ Φωτιςμοί Λευτζρθσ Ραυλόπουλοσ Κινθςιολογία Ξζνια Θεμελι Θζατρο Ολφμπια Βραδινζσ παραςτάςεισ (ϊρα ζναρξθσ 20.00): 7 & 22 Νοεμβρίου 2014, 24 & 30 Ιανουαρίου 2015 Ρρωινζσ παραςτάςεισ (ϊρα ζναρξθσ 11.00): 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23 Νοεμβρίου , 23, 24 Δεκεμβρίου , 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 Ιανουαρίου , 3, 8, 15, 17, 18, 19, 20 Φεβρουαρίου , 6, 8 Μαρτίου 2015 Μία από τισ μεγαλφτερεσ καλλιτεχνικζσ και ειςπρακτικζσ επιτυχίεσ τθσ περαςμζνθσ καλλιτεχνικισ περιόδου, δεν κα μποροφςε να μθν επαναλθφκεί αφοφ οι λίςτεσ αναμονισ για τισ παραςτάςεισ είχαν φκάςει ςτα όρια του μφκου! Η όπερα και.. για παιδιά του Νίκου Κυπουργοφ ςε ποιθτικό κείμενο και ςκθνοκεςία Θωμά Μοςχόπουλου είναι ζνα ανατρεπτικό παραμφκι όπου όλα είναι λίγο «πειραγμζνα» και τίποτα δεν «είναι» όπωσ «φαίνεται» ςτθν αρχι. Η ιςτορία βαςίηεται ςτο διάςθμο παραμφκι του Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν Ο πρίγκιπασ χοιροβοςκόσ και μιλάει για ζναν πρίγκιπα ο οποίοσ ντφνεται χοιροβοςκόσ για να κερδίςει τθν καρδιά τθσ αλαηονικισ πριγκίπιςςασ. Ζτςι το δράμα αναμειγνφεται με τθν κωμωδία, το ςυναίςκθμα με τον κυνιςμό και θ γοθτεία με τθν απογοιτευςθ. Η μελωδικι, εκφραςτικι και με επιρροζσ από το χατηιδακικό ςφμπαν μουςικι του Νίκου Κυπουργοφ κζρδιςε του μικροφσ και μεγάλουσ κεατζσ, ενϊ θ παράςταςθ που ζςτθςε ο Θωμάσ Μοςχόπουλοσ ζκανε τουσ κεατζσ να ςκεφτοφν, να αναρωτθκοφν για το ανατρεπτικό happy end και χωρίσ αμφιβολία κατάφερε να απευκυνκεί εξίςου επιτυχθμζνα και ςτουσ μικροφσ αλλά και ςτουσ ενιλικουσ κεατζσ. Στθν πρεμιζρα τθσ παράςταςθσ κα κυκλοφοριςει και θ θχογράφθςθ του ζργου ςε πολυτελι ζκδοςθ από τθν "Μικρι Άρκτο" και τθν ΕΛΣ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Νίκοσ Στεφάνου, Χαράλαμποσ Αλεξανδρόπουλοσ, Ιωάννθσ Κάβουρασ, Μαριάννα Μανςόλα, Μαρία Μαυρομμάτθ, Βάςια Ηαχαροποφλου. Συμμετζχει θ Ορχιςτρα τθσ Ραιδικισ Σκθνισ τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

14 ΡΑΑΛΛΘΛΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΕ Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςυνεχίηει για μία ακόμθ περίοδο τον επιτυχθμζνο κφκλο εκδθλϊςεων Απογεφματα ςτο φουαγζ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο κοινό τθσ να παρακολουκιςει ςυναυλίεσ υψθλοφ επιπζδου λίγθ ϊρα πριν από τθν ζναρξθ των κυριακάτικων παραςτάςεων του κεάτρου. Ξεκινϊντασ από τθν όπερα και τθν οπερζτα και φτάνοντασ ωσ τθ μουςικι δωματίου και τα μικρά ςφνολα, ο κφκλοσ αυτόσ εκδθλϊςεων ανοίγεται ςε μια μεγάλθ γκάμα μουςικϊν ιδιωμάτων και ειδϊν, με τθ ςυνδρομι ςθμαντικϊν Ελλινων καλλιτεχνϊν. Από φζτοσ, οι ςυναυλίεσ κα πραγματοποιοφνται τθν πρώτθ και τθν τελευταία Κυριακι κάκε μινα, όπωσ πάντα ςτισ 18:00 ςτο φουαγζ του Θεάτρου Ολφμπια. 26 Οκτώβριου 2014 Εναρκτιριο Γκαλά Ππερασ με πρωταγωνιςτζσ τθσ ΕΛΣ Για τθν ζναρξθ των εκδθλϊςεων του κφκλου «Απογεφματα ςτο φουαγζ», θ ΕΛΣ προτείνει ζνα γκαλά όπερασ με αποςπάςματα ζργων ςθμαντικϊν ςυνκετϊν και τθ ςυμμετοχι ςπουδαίων τραγουδιςτϊν που ςυμμετζχουν ςτισ φετινζσ παραγωγζσ του κεάτρου. Συμμετζχουν: Ειρινθ Τςιρακίδου (μεςόφωνοσ), Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ (τενόροσ), Χάρθσ Ανδριανόσ (βαρφτονοσ) και Τάςοσ Αποςτόλου (βακφφωνοσ). 2 Νοεμβρίου 2014 Ζργα για βιολί και πιάνο Γιάννθσ Γεωργιάδθσ, Νεφζλθ Μοφςουρα Ο βιολιςτισ Γιάννθσ Γεωργιάδθσ και θ ανερχόμενθ πιανίςτρια Νεφζλθ Μοφςουρα παρουςιάηουν ζνα πρόγραμμα με δφο απαιτθτικά ζργα του ρεπερτορίου τθσ μουςικισ δωματίου: τθ ονάτα για βιολί και πιάνο op.18 ( ) του ίχαρντ Στράουσ και τθ ονάτα για βιολί και πιάνο (1886) του Σεηάρ Φρανκ. 30 Νοεμβρίου 2014 Αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Κωνςταντινίδθ ( ) Ζργα για φωνι και πιάνο Φζτοσ ςυμπλθρϊνονται τριάντα χρόνια από το κάνατο του Γιάννθ Κωνςταντινίδθ, ο οποίοσ υπιρξε κατ εξοχιν ςυνκζτθσ φωνθτικισ μουςικισ, τόςο ςτθ ςοβαρι όςο και ςτθν ελαφρά όψθ του δθμιουργικοφ του ζργου, το οποίο υπζγραφε ωσ «Κϊςτασ Γιαννίδθσ». Η ςυναυλία, θ οποία είναι αφιερωμζνθ ςτα τραγοφδια του για φωνι και πιάνο, περιλαμβάνει μια επιλογι από τουσ κφκλουσ Σραγοφδια τθσ προςμονισ ( ) ςε ποίθςθ του αμπιντρανάκ Ταγκόρ, Σραγοφδια τθσ αγάπθσ ( ) και Σραγοφδια του ελλθνικοφ λαοφ ( ), βαςιςμζνα ςε δθμϊδθ ποίθςθ. Συμμετζχουν: Μίνα Ρολυχρόνου (υψίφωνοσ), Κάρολοσ Ηουγανζλθσ (πιάνο). Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

15 7 Δεκεμβρίου 2014 Ατραπόσ - Ζργα για όμποε και πιάνο τθσ περιόδου Τα ζργα του προγράμματοσ τθσ ςυναυλίασ ςυνδζονται μεταξφ τουσ ωσ προσ τθν περίοδο κατά τθν οποία δθμιουργικθκαν ( ), αλλά και ωσ «ςτοιχειωμζνα τεκμιρια» μουςικϊν ατραπϊν εν μζςω μιασ ολοζνα και πιο ηοφερισ περιόδου πολιτικϊν και πολιτιςτικϊν εντάςεων: τθσ περιόδου που οδθγεί ςτον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Η ονάτα του Χίντεμιτ αντικατοπτρίηει τθν εςωτερίκευςθ και τθν τεχνικι απάκεια, πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ αποδθμίασ του από τθν ναηιςτικι Γερμανία. Η ουίτα του Πάβελ Χάασ είναι μια ευφυισ διαμαρτυρία ενάντια ςτθν προςάρτθςθ τθσ Τςεχοςλοβακίασ, ζργο που ςυνζκεςε ςε ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ. Ο Σκαλκϊτασ γράφει το Κοντςερτίνο του ςε ςυνκικεσ καλλιτεχνικισ απομόνωςθσ ςτθν παραπαίουςα πατρίδα του. Ο Μπρίττεν ςυνζκεςε το Temporal Variations το 1936, ςε μια εποχι που το θμερολόγιό του καταγράφουν μεγάλθ αγωνία για τον ιςπανικό εμφφλιο πόλεμο. Τα ζργα αυτά παρουςιάηουν μεγάλεσ μουςικζσ και καλλιτεχνικζσ προκλιςεισ για τουσ εκτελεςτζσ και ςυνειςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν ανκολογία του ρεπερτορίου του όμποε ςτον 20 ο αιϊνα. Συμμετζχουν: Σπφροσ Κοντόσ (όμποε), Λθτώ Θώμου (πιάνο). 28 Δεκεμβρίου 2014 Ελλθνικζσ και ιταλικζσ καντςονζτεσ του Μεςοπολζμου Μία ςυναυλία γεμάτθ απ' τα τραγοφδια και τθν ξεχαςμζνθ ατμόςφαιρα των πρϊτων χρόνων του ραδιοφϊνου, όπωσ το γνϊριςαν οι Ακθναίοι. Ζνα ραδιόφωνο που μετζδιδε τα ωραιότερα τραγοφδια, ςτοχεφοντασ ςτθν καρδιά του ακροατι μ' ζναν πιο ανκρϊπινο τρόπο προςζγγιςθσ τθσ κακθμερινότθτασ και των ανκρϊπινων ςχζςεων. Στθν ςυναυλία ακοφγονται τραγοφδια των Γοφναρθ, Σουγιοφλ, Γιαννίδθ, Αττίκ, Χαιρόπουλου, αλλά και ιταλικζσ καντςονζτεσ που αγαπικθκαν εξίςου από το ελλθνικό κοινό. Συμμετζχουν: Χαράλαμποσ Βελιςςάριοσ (τενόροσ), Δαυίδ Ναχμίασ (πιάνο). 4 Ιανουαρίου 2015 Νίκοσ Χατηθαποςτόλου, Η πρώτθ αγάπθ (1929) Η Πρϊτθ αγάπθ ανικει ςτθ μειοψθφία των ζργων του ρεπερτορίου τθσ οπερζτασ που δεν χαρακτθρίηεται από τθν επικράτθςθ του ςτοιχείου τθσ φάρςασ και ιδίωσ των περιπλοκϊν που προκφπτουν από τθ ςυηυγικι απιςτία, αλλά από τθν αναπόλθςθ μιασ ρομαντικισ αγάπθσ. Το ζργο, ζνα από τα πιο αγαπθμζνα του περίφθμου ςυνκζτθ Νίκου Χατηθαποςτόλου, παρουςιάηει μια ιςτορία αγάπθσ κατά τθ νεότθτα των πρωταγωνιςτϊν και μία εικοςαετία μετά. 25 Ιανουαρίου 2015 Τραγοφδια από τθ Σλοβενία και τθ Σλοβακία Μια διαφορετικι βραδιά με ζργα φωνθτικισ μουςικισ δφο λιγότερο γνωςτϊν μουςικϊν παραδόςεων από χϊρεσ με ςθμαντικι μουςικι ηωι. Ραρουςιάηονται ζργα ςθμαντικϊν ςυνκετϊν από τθ Σλοβενία και τθ Σλοβακία (Schneider, Suchoň, Iršai, Lajovic, Pavčič, κ.α.) ςε ιδιϊματα που ποικίλλουν και εκτείνονται από τισ εκνικζσ ςχολζσ, ωσ τισ αποκλειςτικά κεντροευρωπαϊκζσ τάςεισ. Συμμετζχουν: Zθνοβία-Μαρία Ηαφειριάδου (υψίφωνοσ), Μπαροφνκα Ρράιηινγκερ (μεςόφωνοσ). Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

16 31 Ιανουαρίου 2015 Αφιζρωμα ςτον ίχαρντ Βάγκνερ - Νίκοσ Λαάρθσ, πιάνο Ο ίχαρντ Βάγκνερ υπιρξε μία τεράςτια πθγι ζμπνευςθσ για ομότεχνοφσ του, που επθρεάςτθκαν άμεςα ι ζμμεςα, κετικά ι αρνθτικά, από το εκρθκτικό ζργο του. Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηει ο ςπουδαίοσ Οφγγροσ ςυνκζτθσ, φίλοσ και πεκερόσ του Βάγκνερ, Φραντσ Λιςτ, ο οποίοσ αφιζρωςε πολλζσ από τισ περίφθμεσ παραφράςεισ του ςε αποςπάςματα ζργων του Γερμανοφ ςυνκζτθ. Στθ ςυναυλία αυτι που διεξάγεται πριν από τθν παράςταςθ του Σριςτάνου από τθν ΕΛΣ ακοφγονται ζργα των δφο ςυνκετϊν, που ςυνκζτουν ζνα αναςτοχαςτικό αφιζρωμα ςτο ζργο του Βάγκνερ, ςε επιμζλεια του διακεκριμζνου πιανίςτα Νίκου Λαάρθ. 1 Φεβρουαρίου 2015 Τηουηζππε Βζρντι, Στιφζλιο (1850) Ο τιφζλιο ανικει ςτισ ςπανιότερα παρουςιαηόμενεσ όπερεσ του Βζρντι. Ήταν κυρίωσ θ υπόκεςθ του ζργου εκείνθ, θ οποία προςζκρουςε ςτθ λογοκριςία τθσ εποχισ, κακϊσ αφθγείται τθν ιςτορία τθσ άπιςτθσ ςυηφγου ενόσ ιερζα, ο οποίοσ ςτο τζλοσ τθ ςυγχωρεί. Ωςτόςο, θ όπερα ανικει ςτθν ίδια εποχι με τον Ριγολζττο και διακζτει πολλά ενδιαφζροντα ςτοιχεία, τα οποία θ παρουςίαςι τθσ ςτο φουαγζ, φιλοδοξεί να αναδείξει. 22 Φεβρουαρίου 2015 Ιωάννθσ Κομνθνόσ, Κικι-Κοκό (1928) Μία ανζλπιςτθ κλθρονομιά κινθτοποιεί τθ φάρςα που επινόθςε ο Σπφροσ Ροταμιάνοσ και τθσ οποίασ τθν μουςικι ζγραψε ο Ιωάννθσ Κομνθνόσ, μία από τισ ςθμαντικζσ, αλλά ξεχαςμζνεσ ςιμερα, μορφζσ τθσ ελλθνικισ οπερζτασ. 1 Μαρτίου 2015 Θεόφραςτοσ Σακελλαρίδθσ, Η Δαιμονιςμζνθ (1919) Ζνα χρόνο μετά τθν τεράςτια επιτυχία του Βαφτιςτικοφ, ο Σακελλαρίδθσ ςυνκζτει μία ακόμθ επιτυχθμζνθ οπερζτα ςε δικό του λιμπρζτο. Η Δαιμονιςμζνθ εξιςτορεί τισ περιπζτειεσ ενόσ προικοκιρα γόθ και τα ευφάνταςτα εμπόδια που βάηει θ «δαιμονιςμζνθ» από τθν εγκατάλειψι τθσ φιλενάδα του Λοφλα, για να εμποδίςει το γάμο ςυμφζροντοσ που εκείνοσ ετοιμάηει. Στο τζλοσ, ο ςυμβατικόσ γάμοσ κριαμβεφει Μαρτίου 2015 Σφνολο ξφλινων πνευςτών τθσ Φιλαρμονικισ Σκριπεροφ Κζρκυρασ Μία από τισ παλιότερεσ Φιλαρμονικζσ τθσ Κζρκυρασ, αυτι του Σκριπεροφ που ιδρφκθκε το 1909, επιςκζπτεται το φουαγζ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ για να ερμθνεφςει ζργα ςθμαντικϊν Επτανιςιων ςυνκετϊν, όπωσ οι Σαμάρασ, Λαμπελζτ, Λαυράγκασ, Μάντηαροσ, Γκρεκ, κ.α., ςε μεταγραφζσ για ςφνολο ξφλινων πνευςτϊν. Μουςικι διεφκυνςθ: Σπυρίδων ουβάσ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

17 5 Απριλίου 2015 Ρείραμα είναι το ςφνολο των χορδϊν τθσ ανκρϊπινθσ φωνισ, τθσ άρπασ και του πιάνου. Μια λυρικι φωνι που πειραματίηεται, μια άρπα ςτθν πρίηα με distortion (παραμόρφωςθ) κι εφζ, ζνα πιάνο που χρθςιμοποιεί τισ χορδζσ του όςο και τα πλικτρα του. Μία διαφορετικι θχθτικι προςζγγιςθ των τριϊν αυτϊν οργάνων ςτθν προςπάκεια να δθμιουργιςουν ζνα κοινό θχοτοπίο πάνω ςε ςυνκζςεισ από τον Μότςαρτ και τον Ντεμπυςςφ μζχρι τθν Μπγιορκ και τον άιχ. Συμμετζχουν: Μαρία Κόκκα (υψίφωνοσ), Μαρία-Χριςτίνα Ραπαδοποφλου (άρπα), Θάλεια- Μαρί Ραπαδοποφλου (πιάνο). 26 Απριλίου 2015 Διονφςιοσ Λαυράγκασ, Ο Φακανάπασ (1935) Το χρζοσ τθσ ελλθνικισ λυρικισ τζχνθσ προσ τον Διονφςιο Λαυράγκα ( ) ιδρυτι του Γ Ελλθνικοφ Μελοδράματοσ, προδρόμου τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ του ζχει ανταποδοκεί ςτο ελάχιςτο. Τα ζργα του, όπωσ και των περιςςοτζρων Ελλινων ομοτζχνων του, ςπάνια βρίςκουν το δρόμο τθσ ςκθνισ. Ο Φακανάπασ δε γνϊριςε παρά μόνο μία παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ, τον Δεκζμβριο του 1950, μετά το κάνατο του ςυνκζτθ. Η ςυναυλιακι παρουςίαςθ τθσ κωμικισ αυτισ οπερζτασ φιλοδοξεί να ξαναφζρει ςε επαφι το κοινό με το ξεχαςμζνο αυτό ζργο. 3 Μαΐου 2015 Τηοακίνο οςςίνι, Η πλάνθ με το αίςιο τζλοσ (1812) Ο Τηοακίνο οςςίνι υπιρξε ζνα από τα πιο πθγαία ταλζντα τθσ ιςτορίασ τθσ όπερασ, κακϊσ απζκτθςε από νεαρι θλικία διεκνι φιμθ κατακτϊντασ ζνα προςωπικό φφοσ, που ςυνδφαηε τθν ιταλικι κζρμθ και τθ γερμανικι αυςτθρότθτα ςτθ δομι. Η Πλάνθ με το αίςιο τζλοσ (L inganno felice) είναι μια μονόπρακτθ όπερα ςε λιμπρζτο του Τηουηζππε Μαρία Φόππα, με περιπετειϊδθ κωμικι πλοκι. Στθ ςυναυλιακι παρουςίαςθ τθσ όπερασ ςυμμετζχουν οι καλλιτζχνεσ τθσ ΕΛΣ Αντώνθσ Κορωναίοσ (τενόροσ), Βαςιλικι Καραγιάννθ (υψίφωνοσ), Τάςοσ Αποςτόλου (βακφφωνοσ), Δθμιτρθσ Καςιοφμθσ (βακφφωνοσ) και Ρζτροσ Μαγουλάσ (βακφφωνοσ). 17 Μαΐου 2015 Κουαρτζτο Αιμίλιοσ ιάδθσ Ζνα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα κουαρτζτα που αποτελείται από ςθμαντικοφσ μουςικοφσ τθσ νεϊτερθσ γενιάσ, ζρχεται από τθ Θεςςαλονίκθ ςτο φουαγζ τθσ ΕΛΣ για να ερμθνεφςει ζνα απαιτθτικό πρόγραμμα του 20οφ αιϊνα με ζργα Σκαλκϊτα, Σνίτκε και Σοςτακόβιτσ. Το κουαρτζτο απαρτίηεται από τουσ Ανδρζα Ραπανικολάου (βιολί), Γεώργιο Κουγιουμτηόγλου (βιολί), Αλεξάνδρα Βόλτςθ (βιόλα), Λίλα Μανώλα (βιολοντςζλο). Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

18 ΟΡΕΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ Il sogno - 21 Μαΐου 2015 Η Ππερα ςυναντά τθ Μόδα για τρίτθ ςεηόν ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι. Ο τίτλοσ τθσ φετινισ παραγωγισ που βαςίηεται ςε μια ιδζα τθσ δθμοςιογράφου Κςμασ Τουλάτου θ οποία ζχει και τθν γενικι επιμζλεια είναι Il sogno (Τo όνειρο). Τθ ςκθνοκεςία αναλαμβάνει ο πολυτάλαντοσ Κωνςταντίνοσ ιγοσ, ενϊ φετινι καλεςμζνθ κα είναι θ μεγάλθ κυρία τθσ ελλθνικισ μόδασ, θ Λουκία. Τθν μουςικι επιμζλεια ζχει για μια ακόμθ φορά ο Δθμιτρθσ Γιάκασ και ςυμμετζχουν Μονωδοί αλλά και ςπουδαςτζσ τθσ Ανϊτερθσ Επαγγελματικισ Σχολισ Χοροφ τθσ ΕΛΣ. ΕΣΙΤΑΛ Αφιζρωμα ςτθν Τερζςα Στράτασ - 28 Μαΐου 2015 / Θζατρο Ολφμπια Με τθν ςυνεργαςία τθσ Ρρεςβείασ του Καναδά Η ΕΛΣ πραγματοποιεί μεγάλο αφιζρωμα προσ τιμιν τθσ κρυλικισ Τερζςα Στράτασ, τθσ Ελλθνοκαναδζηασ υψιφϊνου -κατά κόςμον Στρατάκθ- θ οποία ζχει διαγράψει τεράςτια παγκόςμια καριζρα ςτθν όπερα με ρεκόρ εμφανίςεων ςτθν Μετροπόλιταν τθσ Νζασ Υόρκθσ. Το αφιζρωμα κα πραγματοποιθκεί με τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία τθσ Ρρεςβείασ του Καναδά. Οι ςυμμετζχοντεσ καλλιτζχνεσ αλλά και τα Ιδρφματα με τα οποία ςυνεργαηόμαςτε για το αφιζρωμα κα ανακοινωκοφν ςφντομα. ΕΣΙΤΑΛ Άρθσ Αργφρθσ / Θζατρο Ολφμπια Με ςπουδαία καριζρα ιδθ ςτο ενεργθτικό του, ο Άρθσ Αργφρθσ διαγράφει κεαματικι πορεία ςτα μεγαλφτερα λυρικι κζατρα του κόςμου, ενϊ ςυνεργάηεται με ςπουδαίεσ ορχιςτρεσ και μαζςτρουσ. Επιςτρζφει ςτθν Λυρικι μετά το Γκαλά Μαρία Κάλλασ για ζνα προςωπικό του ρεςιτάλ με πιάνο. Η θμερομθνία κα ανακοινωκεί ςφντομα. ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΟ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΚΡΙΣΝ Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι παρουςιάηει ςειρά εκδθλϊςεων μικρισ κλίμακασ ςτο Κζντρο Επιςκεπτϊν του εργοταξίου του Κζντρου Ρολιτιςμοφ Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ. - Συναυλίεσ τςζπθσ Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι παρουςιάηει κάκε εβδομάδα μία μικρι ςυναυλία «Τςζπθσ» με μία ι δφο φωνζσ και τθ ςυνοδεία πιάνου. Με ςκθνικό το νζο ςπίτι τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ςτο ΚΡΙΣΝ, μονωδοί και μουςικοί κάνουν μια πρϊτθ ςφνδεςθ του Λυρικοφ Θεάτρου με τθ νζα τοπογραφία που δθμιουργείται ςτο ΚΡΙΣΝ. Οκτώβριοσ 2014: 4, 11, 18, 25 ςτισ Νοζμβριοσ 2014: 1, 8 ςτισ & 23, 30 ςτισ Δεκζμβριοσ 2014: Σάββατο 6, 13 ςτισ Διαλζξεισ - Ραρουςιάςεισ 14 Νοεμβρίου 2014 από ζωσ Ιςτορίεσ μπαλζτου (ςυνάντθςθ για ενιλικεσ) 30 Νοεμβρίου 2014 από ζωσ Ιςτορίεσ μπαλζτου (ςυνάντθςθ για παιδιά) 3 Δεκεμβρίου 2014 από ζωσ Οπερατικζσ ιςτορίεσ 20 Δεκεμβρίου Πινπινόνε μονόπρακτθ μπαροκ κωμικι όπερα του Γ. Φ. Τζλεμανν >Για τθ μετάβαςι ςασ, μπορείτε να χρθςιμοποιείτε δωρεάν το shuttle bus που ςυνδζει το τακμό Μετρό υγγροφ Φιξ με το Κζντρο Επιςκεπτϊν του ΚΠΙΝ (αφετθρία επί τθσ οδοφ Καλλιρόθσ και άφιξθ ςτθν αρχι τθσ Εςπλαναδασ). Θα πραγματοποιοφνται δρομολόγια 30 πριν από κάκε εκδιλωςθ. Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

19 ΕΙΣΙΤΘΙΑ ΡΟΡΩΛΘΣΘ: Ταμεία Θεάτρου Ολφμπια Ακαδθμίασ 59-61, Ακινα, Τρίτθ - Κυριακι , Δευτζρα /Τθλ /Ομαδικζσ πωλιςεισ / ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΘΙΩΝ ΟΡΕΑ - Θζατρο Ολφμπια: 20, 30, 40, 50, 60, 65 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ 10, 15, 20, 40 ΟΡΕΑ - Μζγαρο Μουςικισ Η φόνιςςα: 20, 35, 50, 65 / Ραιδικό & φοιτθτικό 12 ΟΡΕΑ - Μζγαρο Μουςικισ Τριςτάνοσ και Ιηόλδθ: 22, 40, 60, 80 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 ΟΡΕΕΤΑ - Θζατρο Ολφμπια: 15, 25, 30, 40 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ: 7, 12, 20 ΜΡΑΛΕΤΟ - Θζατρο Ολφμπια: 20, 25, 30, 40, 45, 50 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ: 7, 12, 15, 25 ΜΡΑΛΕΤΟ - Μζγαρο Μουςικισ: 15, 30, 40, 60 / Ραιδικό & φοιτθτικό 10 ΜΡΑΛΕΤΟ - Δθμοτικό Θζατρο Ρειραιά: 10, 18, 25 / Ραιδικό, φοιτθτικό, ΑΜΕΑ, άνεργοι 10 ΟΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ - Θζατρο Ολφμπια: 10, 15, 20, 25 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ: 5, 7, 10, 12 ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΕ - Θζατρο Ολφμπια: 5 ΕΚΡΤΩΤΙΚΕΣ ΘΜΕΕΣ Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ τιμολογιακισ τθσ πολιτικισ θ ΕΛΣ προςφζρει μια παράςταςθ από κάκε παραγωγι ςτο Θζατρο Ολφμπια με ειςιτιρια μειωμζνα κατά 15% ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ. Ιςχφει για τισ εξισ παραςτάςεισ και θμερομθνίεσ: - Ζτςι κάνουν όλεσ - Ραραςκευι, 31 Οκτωβρίου Μποζμ - Τετάρτθ, 10 Δεκεμβρίου Ο Καρυοκραφςτθσ - Ραραςκευι, 9 Ιανουαρίου Θζλω να δω τον πάπα! - Ραραςκευι, 20 Φεβρουαρίου Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ - Τρίτθ, 10 Μαρτίου Θ πονθρι αλεπουδίτςα - Ραραςκευι, 3 Απριλίου Τραβιάτα - Ραραςκευι, 22 Μαΐου 2015 ΕΙΣΙΤΘΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΓΟΥΣ Θ ΕΛΣ κα προςφζρει 150 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 5 ευρώ για ανζργουσ (με τθν επίδειξθ κάρτασ ανεργίασ και δελτίου ταυτότθτασ ςτα ταμεία τθσ ΕΛΣ) ςτθ δεφτερθ παράςταςθ κάκε παραγωγισ που κα παρουςιαςτεί ςτο Θζατρο Ολφμπια, ενώ το ίδιο κα ιςχφςει και για τισ τρεισ βραδινζσ παραςτάςεισ (εκτόσ τθσ πρεμιζρασ) τθσ παραγωγισ Προςοχι! Ο Πρίγκιπασ λερώνει. Οι παραςτάςεισ ςτισ οποίεσ κα διατεκοφν 150 ειςιτιρια των 5 ευρώ ςε ανζργουσ είναι: - Ζτςι κάνουν όλεσ - Σάββατο, 25 Οκτωβρίου Μποζμ - Κυριακι, 7 Δεκεμβρίου Ο Καρυοκραφςτθσ - Κυριακι, 21 Δεκεμβρίου Θζλω να δω τον πάπα! - Κυριακι, 15 Φεβρουαρίου Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ - Ρζμπτθ, 5 Μαρτίου Θ πονθρι αλεπουδίτςα - Κυριακι, 29 Απριλίου Τραβιάτα - Σάββατο, 16 Μαΐου 2015 ΡΑΚΕΤΑ ΕΙΣΙΤΘΙΩΝ - Με τθν ταυτόχρονθ αγορά ειςιτθρίων για τρεισ παραγωγζσ όπερασ ι οπερζτασ παρζχεται ζκπτωςθ 25% - Με τθν ταυτόχρονθ αγορά ειςιτθρίων για τρεισ παραγωγζσ μπαλζτου παρζχεται ζκπτωςθ 20% Τα πακζτα ιςχφουν για περιοριςμζνο αρικμό ειςιτθρίων, για όλεσ τισ ηϊνεσ των τιμϊν και αφοροφν τισ παραγωγζσ που παρουςιάηονται ςτο Θζατρο Ολφμπια. Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τηλ. 210 3711 392-391 - 320 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τύπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τηλ. 210 3711 392-391 - 320 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τύπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τηλ. 210 3711 392-391 - 320 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Εθνικής Λυρικής Σκηνής 2014-15 Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2014-15 έχει ως εξής:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2014-15 έχει ως εξής: Αναλυτικά το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2014-15 έχει ως εξής: ΟΠΕΡΑ Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ Έτσι κάνουν όλες Μουσική διεύθυνση Mίλτος Λογιάδης - Ζαν Κριστόφ Σαρρόν Σκηνοθεσία Ροδούλα Γαϊτάνου

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ Τρίτθ 9 Ιουνίου OPEN DAY Τθν επίςθμθ ζναρξθ των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 2015 ςθματοδοτεί θ OPEN DAY, μια ανοικτι μζρα ςτο ςυγκρότθμα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, με τθ ςυμμετοχι όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό Ιςτορία τησ μουςικήσ/ Οι εποχέσ και τα χαρακτηριςτικά τουσ Εποχι πότε τι ποφ ποιοσ πώσ Πρώιμοσ 5 οσ -9 οσ αιϊνασ Γρθγοριανό μζλοσ/ Βυηαντινι Ιερείσ, μοναχοί Μονοφωνία Μεςαίωνασ μουςικι μοναςτιρια Μεςαίωνασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σρίτθ 8 Δεκεμβρίου 19.00 Pre Christmas Spirit Συναυλία τθσ Big Band του Διμου Ακθναίων με τθ Μαρίηα ίηου. Μουςικι διεφκυνςθ: Μάνοσ Θεοδοςάκθσ Ιωάννειοσ Βιβλιοκικθ 17.00-18.30 Τα παιδιά καταςκευάηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκζμβριοσ 2010/Ιανουάριοσ 2011 Ο Δεκζμβριοσ με μια ματιά Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικθ Συναυλία Παραςκευή 3 Δεκεμβρίου Α π ο φ ο ί τ θ ς θ τ θ σ Σ τ ϋ Δθμοτικoυ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου Ο κλασικισμός Ο όροσ «κλαςικι μουςικι» χρθςιμοποιείται ςυχνά για να εκφράςει το ςφνολο των ζργων «ςοβαρισ μουςικισ» ςε αντίκεςθ με τθν «μουςικι για διαςκζδαςθ», ζνασ διαχωριςμόσ που ζγινε ζντονοσ τον 20ό

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ Το Κδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκθ οργανϊνει ςχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλεσ τισ βακμίδεσ με κεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα

Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΗΜΟΤ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ 6 η διάλεξη (6/3/2013) Δρ Κϊςτασ Κατςϊνθσ, φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Λογοτεχνία και Μουςικοχορευτική Παράδοςη τησ Αραδίππου από τισ αρχζσ του 20ου αιώνα μζχρι ςήμερα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ ΕΝΠ-Άρθσ Κυριακή 28 Αυγοφςτου 2011 Ομόνοια-Αλκι 2η Αγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα