Γραφείο Τφπου ΕΛΣ Τθλ Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014"

Transcript

1 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ Τθλ Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ για τθν καλλιτεχνικι περίοδο ζχει πανελλινιεσ αλλά και παγκόςμιεσ πρεμιζρεσ, αναβιώςεισ αριςτουργθμάτων, ςυνεργαςίεσ με ξζνα κζατρα, αλλά και νζεσ παραγωγζσ όπερασ και μπαλζτου που κα προκαλζςουν ςυηθτιςεισ. Το ςτίγμα τθσ νζασ καλλιτεχνικισ περιόδου δίνουν: - θ πρϊτθ πανελλινια πλιρθσ ςκθνικι παρουςίαςθ του "απόλυτου ζργου τζχνθσ"- τθσ κρυλικισ όπερασ του ίχαρντ Βάγκνερ Τριςτάνοσ και Ιηόλδθ ςε μουςικι διεφκυνςθ Μφρωνα Μιχαθλίδθ και ςκθνοκεςία Γιάννθ Κόκκου τον Ιανουάριο του 2015, - θ νζα όπερα του Γιϊργου Κουμεντάκθ Η φόνιςςα ςε μουςικι διεφκυνςθ Βαςίλθ Χριςτόπουλου και ςκθνοκεςία Αλζξανδρου Ευκλείδθ ςε παγκόςμια πρϊτθ τον ερχόμενο Νοζμβριο, - θ νζα παραγωγι του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ ςε μουςικι του "μεγάλου ερωτικοφ" Μάνου Χατηιδάκι τον Μάρτιο του 2015 και - θ παρουςίαςθ τθσ όπερασ του Λζοσ Γιάνατςεκ Η πονθρι αλεπουδίτςα ςε ςυνεργαςία με τθν Κρατικι Ππερα τθσ Ουαλίασ και τθν Ππερα τθσ Σκωτίασ. Η ςεηόν ξεκινά με τθν όπερα Ζτςι κάνουν όλεσ, ζνα από τα κορυφαία κωμικά ζργα του Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ ςε νζα παραγωγι ςε μουςικι διεφκυνςθ Μίλτου Λογιάδθ και ςκθνοκεςία οδοφλασ Γαϊτάνου, θ οποία εντυπωςίαςε με τθν περςινι τθσ ταχτοποφτα. Τον Δεκζμβριο ζχουμε τθν αναβίωςθ τθσ κρυλικισ Μποζμ του Τηάκομο Ρουτςίνι ςε μουςικι διεφκυνςθ Λουκά Καρυτινοφ με τθν διαχρονικι ςκθνοκεςία τθσ Λίνασ Βερτμφλλερ, ενϊ θ δεφτερθ αναβίωςθ τθσ χρονιάσ είναι θ δθμοφιλζςτατθ Τραβιάτα του Τηουηζππε Βζρντι ςε μουςικι διεφκυνςθ Ματτζο Μπελτράμι με τθν υψθλοφ επιπζδου κλαςικι ςκθνοκεςία του Νίκου Σ. Ρετρόπουλου. Το Μπαλζτο τθσ ΕΛΣ, εκτόσ από το Χαμόγελο τθσ Σηοκόντασ κα παρουςιάςει τον Καρυοκραφςτθ, μια παραγωγι που "ςπάει ταμεία" κάκε φορά που παρουςιάηεται, κακϊσ και τθν Σταχτοποφτα του Γιόχαν Στράουσ του νεοτζρου ςε μουςικι διεφκυνςθ Ηλία Βουδοφρθ και χορογραφία ενάτο Τηανζλλα. Τζλοσ, για πρϊτθ φορά παρουςιάηεται από τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο Θζατρο Ολφμπια, θ "ςκανδαλϊδθσ" οπερζτα του Θεόφραςτου Σακελλαρίδθ Θζλω να δω τον Πάπα! ςε ςκθνοκεςία του ςπουδαίου Ζλλθνα ςκθνοκζτθ του κεάτρου Βαςίλθ Ραπαβαςιλείου. Αναλυτικά το πρόγραμμα τθσ καλλιτεχνικισ περιόδου ζχει ωσ εξισ: Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

2 ΟΡΕΑ Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ Ζτςι κάνουν όλεσ Μουςικι διεφκυνςθ Mίλτοσ Λογιάδθσ - Ηαν Κριςτόφ Σαρρόν Σκθνοκεςία οδοφλα Γαϊτάνου Σκθνικά - κοςτοφμια Γιώργοσ Σουγλίδθσ Φωτιςμοί Σάιμον Κόρντερ Διεφκυνςθ χορωδίασ Aγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Θζατρο Ολφμπια Νζα παραγωγι 24, 25, 26, 31 Οκτωβρίου , 2, 8, 9 Νοεμβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι ξενικά τθ νζα καλλιτεχνικι περίοδο με ζνα από τα δθμοφιλζςτερα κωμικά ζργα του ρεπερτορίου, τθν όπερα Ζτςι κάνουν όλεσ. Ρρόκειται για τθν τρίτθ και τελευταία ςυνεργαςία του Μότςαρτ με τον Λορζντςο ντα Ρόντε, μετά τουσ Γάμουσ του Φίγκαρο και τον Ντον Σηοβάννι. Το κείμενο είναι γεμάτο ανατροπζσ και απρόςμενεσ καταςτάςεισ, που προκφπτουν όταν δφο ερωτευμζνοι νεαροί αποφαςίηουν να δοκιμάςουν τθν πίςτθ των αγαπθμζνων τουσ. Η παρτιτοφρα του Μότςαρτ είναι γεμάτθ από γνωςτζσ άριεσ και ζξυπνα, ςβζλτα ςφνολα. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Μυρτώ Ραπακαναςίου, Μαρία Μθτςοποφλου, Σοφία Κυανίδου, Ειρινθ Καράγιαννθ, Άρτεμισ Μπόγρθ, Μαίρθ-Ζλεν Νζηθ, Διονφςθσ Σοφρμπθσ, Χάρθσ Ανδριανόσ, Νίκοσ Κοτενίδθσ, Αντώνθσ Κορωναίοσ, Βαςίλθσ Καβάγιασ, Μυρςίνθ Μαργαρίτθ, Βαςιλικι Καραγιάννθ, Eλπινίκθ Ηερβοφ, Χριςτόφοροσ Σταμπόγλθσ, Δθμιτρθσ Καςιοφμθσ, Ρζτροσ Μαγουλάσ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα και θ Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

3 ΟΡΕΑ Γιώργοσ Κουμεντάκθσ Η φόνιςςα Ροιθτικό κείμενο Γιάννθσ Σβώλοσ (βαςιςμζνο ςτο ομϊνυμο αριςτοφργθμα του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ) Μουςικι διεφκυνςθ Βαςίλθσ Χριςτόπουλοσ Σκθνοκεςία Αλζξανδροσ Ευκλείδθσ Σκθνικά Ρζτροσ Τουλοφδθσ Κοςτοφμια Ρζτροσ Τουλοφδθσ - Ιωάννα Τςάμθ Φωτιςμοί Βινίτςιο Κζλι Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών - Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ Νζα παραγωγι - Ραραγγελία τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 19, 21, 23, 26 Νοεμβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Αποδεικνφοντασ ζμπρακτα ότι ςτθρίηει τθν ελλθνικι δθμιουργία θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι ανζκεςε τθ ςφνκεςθ μίασ νζασ όπερασ ςτον Γιϊργο Κουμεντάκθ, ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ με ςαφζσ, διακριτό προςωπικό ςτίγμα, ο οποίοσ ςτο πλαίςιο μιασ ςφγχρονθσ μουςικισ γλϊςςασ αξιοποιεί με γόνιμο τρόπο ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ δθμοτικισ παράδοςθσ. Είναι ακριβϊσ αυτι θ πτυχι τθσ μουςικισ του Κουμεντάκθ, που ταιριάηει ιδανικά ςτθ Φόνιςςα του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ, τθν αριςτουργθματικι αυτι νουβζλα τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ ςτθν οποία βαςίηεται θ νζα όπερα. Ο ςυνκζτθσ ςθμειϊνει: "Άφθςα τθ μουςικι να περιπλανθκεί και να εκφράςει αβίαςτα και ελεφκερα τον ψυχιςμό τθσ Φραγκογιαννοφσ, φτάνοντασ εκεί που δεν μπορεί να φτάςει θ λογικι. Προςπάκθςα να πλθςιάςω τισ κρυφζσ πτυχζσ μιασ ψυχοπακολογικισ; ψυχονευρωτικισ; δυναμικισ; αυταρχικισ; ςίγουρα ςφνκετθσ προςωπικότθτασ που παίρνει μορφι μζςα από τθν ςυγκλονιςτικι λογοτεχνικι προςζγγιςθ του Μζγιςτου Παπαδιαμάντθ. Πολφ ςυχνά μάλιςτα, ςβινει θ διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ πρωταγωνίςτριασ και ςυγγραφζα και γίνονται μζςα μου ζνα και μόνο πρόςωπο. Όςο καιρό ζγραφα τθ Φόνιςςα, προςπάκθςα να ξεχάςω τθν εξωτερικι τθσ εμφάνιςθ, τθν θλικία, τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου τθσ και να ςτραφϊ, να φτάςω το νου που, όπωσ λζει ο Παπαδιαμάντθσ, «ψθλϊνει»". Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Ειρινθ Τςιρακίδου, Τηοφλια Σουγλάκου, Ζλενα Κελεςίδθ, Μαρίνα Φιδζλθ, Τάςοσ Αποςτόλου, Γεωργία Θλιοποφλου, Νίκθ Χαηιράκθ, Ηζνια Αρτηζντθ. Ρολυφωνικό Σφνολο Ειρινθ Δερζμπεθ, Μαρία Μελαχροινοφ, Μάρκα Μαυροειδι, Μαρία Κώττθ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία και θ Ραιδικι Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

4 ΟΡΕΑ Τηάκομο Ρουτςίνι Μποζμ Μουςικι διεφκυνςθ Λουκάσ Καρυτινόσ Σκθνοκεςία Λίνα Βερτμφλλερ Αναβίωςθ ςκθνοκεςίασ Κατερίνα Ρετςατώδθ Σκθνικά - κοςτοφμια: Eνρίκο Γιομπ Φωτιςμοί κ.α. Διεφκυνςθ χορωδίασ Aγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Θζατρο Ολφμπια 6, 7, 10, 12, 13, 14, 28, 30, 31 Δεκεμβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων (ςτισ 31/12, ώρα ζναρξθσ 18.30) Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι επιςτρζφει ςε μία από τισ παλαιότερεσ παραγωγζσ τθσ που αγαπικθκαν από το κοινό, τθ δθμοφιλι Μποζμ του Ρουτςίνι ςτθ εκδοχι τθσ από τθ διάςθμθ Ιταλίδα ςκθνοκζτρια Λίνα Βερτμφλλερ. Εικόνεσ που μοιάηουν βγαλμζνεσ από νοςταλγικζσ καρτ-ποςτάλ γεμάτεσ χρϊμα, με ςκθνικά και κοςτοφμια εμπνευςμζνα από το Ραρίςι του Τουλοφη-Λωτρζκ, κα ηωντανζψουν και πάλι ςτο Θζατρο Ολφμπια. Η υπόκεςθ αφορά τον ζρωτα ανάμεςα ςτον ποιθτι οντόλφο και ςτθ ράφτρα Μιμι με φόντο το παγωμζνο Χριςτουγεννιάτικο Ραρίςι, από τθ ςτιγμι που ςυναντιοφνται ζωσ το κάνατο τθσ κοπζλασ από φυματίωςθ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Λουτςάνο Γκάντςι, Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ, Τςζλια Κοςτζα, Άννα Στυλιανάκθ, Διονφςθσ Σοφρμπθσ, Κφροσ Ρατςαλίδθσ, Άκθσ Λαλοφςθσ, Ηαφείρθσ Κουτελιζρθσ, Τάςοσ Αποςτόλου, Ρζτροσ Μαγουλάσ, Μαρία Μθτςοποφλου, Βαςιλικι Καραγιάννθ, Κάτια Ράςχου. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία και μζλθ τθσ Ραιδικισ Χορωδίασ τθσ ΕΛΣ, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ τθσ αποςτολισ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

5 ΟΡΕΑ ίχαρντ Βάγκνερ Τριςτάνοσ και Ιηόλδθ Μουςικι διεφκυνςθ Μφρων Μιχαθλίδθσ Σκθνοκεςία - ςκθνικά - κοςτοφμια Γιάννθσ Κόκκοσ Καλλιτεχνικι ςυνεργάτιδα, δραματουργία Αν Μπλανκάρ Φωτιςμοί Μίκαελ Μπάουερ Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών - Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ Νζα παραγωγι 23, 27, 31 Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Ζνα από τα κορυφαία ζργα τθσ παγκόςμια μουςικισ φιλολογίασ, θ όπερα Σριςτάνοσ και Ιηόλδθ του Βάγκνερ, κα παρουςιαςτεί για πρϊτθ αφορά ςτθν Ελλάδα πλιρωσ ςκθνοκετθμζνο ςε κλειςτό χϊρο και μάλιςτα από ελλθνικζσ μουςικζσ δυνάμεισ, τθν Ορχιςτρα και τθ Χορωδία τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, ςε μουςικι διεφκυνςθ του καλλιτεχνικοφ διευκυντι του Οργανιςμοφ Μφρωνα Μιχαθλίδθ. Ρρόκειται για ζνα κορυφαίο αριςτοφργθμα τθσ μουςικισ του ομαντιςμοφ, ζργο πυρετϊδουσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ, που με τισ καινοτομίεσ του ςτθν αρμονία, άλλαξε τθν πορεία τθσ μουςικισ. O ςκθνοκζτθσ Γιάννθσ Κόκκοσ ςθμειϊνει: "Ωδι ςτθ νφχτα όπου Ζρωσ και Θάνατοσ ενϊνονται προκειμζνου να καταργιςουν τα ςφνορα του χρόνου και του τόπου θ όπερα «Σριςτάνοσ και Ιηόλδθ» είναι επίςθσ ζνα δράμα ιδιωτικϊν ςτιγμϊν. Πάνω ςτθ ςκθνι οι βαγκνερικοί ιρωεσ, οι οποίοι κρυφά ενςαρκϊνουν τα ερωτικά βάςανα και τισ φιλοςοφικζσ εμμονζσ του ςυνκζτθ, βιϊνουν τισ αγωνίεσ τθσ προδοςίασ, τθσ απιςτίασ, τθσ απόγνωςθσ ενόσ ζρωτα απόλυτου, που πλιττει τθ λογικι τάξθ του κόςμου. ε αυτι τθν θκελθμζνθ φυγι προσ τον κάνατο κυριαρχεί θ θδονι του εκμθδενιςμοφ, μίασ από τισ υπζρτατεσ ιδζεσ του ρομαντιςμοφ. Εικόνεσ, φωτιςμοί και κινιςεισ επιχειροφν να δϊςουν υπόςταςθ ςε μία από τισ πιο ωραίεσ μουςικζσ που ζχουν γραφεί". Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Τόρςτεν Κερλ, Αν Ρζτερςεν, Καταρίνα Νταλάυμαν, άινχαρτ Χάγκεν, Κρίςτοφερ Άιρμιτερ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα και θ Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

6 ΟΡΕΑ Λζοσ Γιάνατςεκ Η πονθρι αλεπουδίτςα Μία νζα παραγωγι τθσ ΕΛΣ από τθν Εκνικι Ππερα τθσ Ουαλίασ και τθν Ππερα τθσ Σκωτίασ Μουςικι διεφκυνςθ Γιάροςλαβ Κφςλινκ - κ.α. Σκθνοκεςία Ντζιβιντ Ράουντνυ Σκθνικά - Κοςτοφμια Μαρία Μπγαίρνςον Φωτιςμοί Νικ Τςζλτον Χορογραφία Στιοφαρτ Χοπσ Αναβίωςθ ςκθνοκεςίασ και χορογραφίασ Ελαίθν Τάυερ Χωλ Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Θζατρο Ολφμπια 28, 29 Μαρτίου , 3, 4, 5 Απριλίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Η πονθρι αλεπουδίτςα είναι θ πρϊτθ όπερα του ςπουδαίου Τςζχου ςυνκζτθ Λζοσ Γιάνατςεκ, που προςτίκεται ςτο δραματολόγιο τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ. Είναι επίςθσ θ πρϊτθ φορά, που το ςυγκεκριμζνο ζργο κα παρουςιαςτεί ςτθν Ελλάδα ςε κλειςτό κζατρο. Ρρόκειται για ζναν φμνο ςτον κφκλο τθσ ηωισ, δοςμζνο με τρυφερότθτα, χιοφμορ και πραγματιςμό, ζνα αλλθγορικό ζργο με ονειρικι μουςικι, το οποίο ο Γιάνατςεκ ςυνζκεςε ςτο τζλοσ τθσ δθμιουργικισ του πορείασ. Ρρόκειται για μια νζα παραγωγι τθσ ΕΛΣ, θ οποία πρωτοπαρουςιάςτθκε από τθν Εκνικι Ππερα τθσ Ουαλίασ και τθν Ππερα τθσ Σκωτίασ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: άνταλ Τηζικομπσ, Ρζτροσ Σαλάτασ, Μίνα Ρολυχρόνου, Τηίνα Φωτεινοποφλου, Ζλενα Κελεςίδθ, Τηίνα Ροφλου. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία και θ Ραιδικι Χορωδία τθσ ΕΛΣ, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ τθσ αποςτολισ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

7 ΟΡΕΑ Τηουηζππε Βζρντι Τραβιάτα Μουςικι διεφκυνςθ Ματτζο Μπελτράμι - κ.α. Σκθνοκεςία - ςκθνικά - κοςτοφμια Νίκοσ Σ. Ρετρόπουλοσ Φωτιςμοί κ.α. Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Θζατρο Ολφμπια 15, 16, 17, 20, 22, 23 Μαΐου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων H Εκνικι Λυρικι Σκθνι ολοκλθρϊνει τθ χειμερινι περίοδο ςτο Θζατρο Ολφμπια με τθ δθμοφιλζςτατθ Σραβιάτα του Βζρντι, τθν τραγικι ιςτορία τθσ «κυρίασ με τισ καμζλιεσ» που κα παρουςιαςτεί ςτθν κλαςικι ςκθνοκεςία του Νίκου Σ. Ρετρόπουλου. Ραςίγνωςτεσ άριεσ και ντουζτα ντφνουν μία από τισ πιο αγαπθτζσ ιςτορίεσ μεγάλου ζρωτα, ματαιωμζνου από τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ. Η όπερα περιγράφει τον ζρωτα μιασ εταίρασ με γόνο καλισ οικογζνειασ του Ραριςιοφ. Η ςχζςθ προκαλεί τθν αντίδραςθ τθσ οικογζνειασ του νζου, το ηευγάρι χωρίηει και ξαναςυναντιζται λίγο πριν το κάνατο τθσ κοπζλασ. Ρρόκειται αδιαμφιςβιτθτα για ζνα από τα αριςτουργιματα του παγκόςμιου ρεπερτορίου τθσ όπερασ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Μυρτώ Ραπακαναςίου, Φραντςζςκα Ντότο, Δθμιτρθσ Ρλατανιάσ, Διονφςθσ Σοφρμπθσ, Αντώνθσ Κορωναίοσ, Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα και θ Χορωδία και μζλθ του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

8 ΟΡΕΕΤΑ Θεόφραςτοσ Σακελλαρίδθσ Θζλω να δω τον Πάπα! Μουςικι διεφκυνςθ Ανδρζασ Τςελίκασ - κ.α. Σκθνοκεςία Βαςίλθσ Ραπαβαςιλείου Σκθνικά - κοςτοφμια Γιώργοσ Ηιάκασ Φωτιςμοί κ.α. Διεφκυνςθ χορωδίασ Αγακάγγελοσ Γεωργακάτοσ Θζατρο Ολφμπια Νζα παραγωγι 14, 15, 18, 20, 21, 22 Φεβρουαρίου & 17, 19 Απριλίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Μετά τθ μεγάλθ επιτυχία που ςθμείωςε πζρςι κατά τθ ςυντετμθμζνθ παρουςίαςι τθσ ςτο φουαγζ, θ άλλοτε δθμοφιλζςτατθ οπερζτα του Θεόφραςτου Σακελλαρίδθ επιςτρζφει αυτι τθ φορά ςτθν κεντρικι ςκθνι του Θεάτρου Ολφμπια. Μάλιςτα, είναι θ πρϊτθ φορά που το ζργο παρουςιάηεται από τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι, θ οποία τα τελευταία χρόνια, με τα ανεβάςματα τθσ Κρθτικοποφλασ και τθσ Χαλιμάσ ζχει αποδείξει ζμπρακτα τθ ςυςτθματικι ςτιριξθ τθσ ςτθν ελλθνικι οπερζτα. Το Θζλω να δω τον Πάπα! είναι ζνα από τα ζργα ςφγχρονθσ αςτικισ κεματολογίασ του Σακελλαρίδθ, ςτα οποία υποςκάπτονται τα κεμζλια τθσ αςτικισ ηωισ και αςκείται βιτριολικι κριτικι ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ. Ακολουκϊντασ, βεβαίωσ, τα πρότυπα του είδουσ, ο ςυνκζτθσ (με τθν ιδιότθτα μάλιςτα και του λιμπρετίςτα ςτα περιςςότερα από τα ζργα αυτισ τθσ κεματικισ) επιδεικνφει ιδιαίτερθ μουςικοκεατρικι επινοθτικότθτα ςτθ ςκιαγράφθςθ των χαρακτιρων που δυναμιτίηουν τισ ςτακερζσ τθσ οικογενειακισ ηωισ. Το ζργο πρωτοπαρουςιάςτθκε ςτο κζατρο Ραπαϊωάννου από τον ομϊνυμο κίαςο ςτισ 6 Ιουλίου του 1920 και ςθμείωςε άμεςθ επιτυχία, ενϊ το ομότιτλο τραγοφδι όχι μόνο τραγουδικθκε, αλλά ζγινε και νοφμερο επικεωριςεων και οπωςδιποτε το μεγάλο ςουξζ εκείνθσ τθσ χρονιάσ. Ωςτόςο, ιδθ από τθν ζναρξθ των παραςτάςεων υπιρξαν αντιδράςεισ από τθν Κακολικι Εκκλθςία, που διαμαρτυρικθκε για το ςκανδαλιςτικό περιεχόμενο τθσ οπερζτασ και τθ γελοιοποίθςθ του αρχθγοφ τθσ. Το αποκορφφωμα τθσ ςκανδαλϊδουσ διαδρομισ του ζργου ιρκε ςτισ 11 Δεκεμβρίου του 1921, όταν το ομότιτλο τραγοφδι ζγινε αφορμι ενόσ φόνου μπροςτά από τθν Κακολικι Εκκλθςία του Ρειραιά. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Ζλενα Κελεςίδθ, Μαρία Κόκκα, Δθμιτρθσ Ρακςόγλου, Νίκοσ Στεφάνου, Γεωργία Θλιοποφλου, Δζςποινα Σκαρλάτου. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Χορωδία τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

9 ΜΡΑΛΕΤΟ Γιαννίκ Μποκζν / Φρεντερίκ Σοπζν Ερωτευμζνοσ Σοπζν Χορογραφία Γιαννίκ Μποκζν Σκθνικά - κοςτοφμια - φωτιςμοί ενάτο Τηανζλλα Ριάνο Γιώργοσ-Εμμανουιλ Λαηαρίδθσ Δθμοτικό Θζατρο Ρειραιά 10, 12, 15, 16 Οκτωβρίου 2014 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Μετά τισ τζςςερισ sold out παραςτάςεισ του Μαΐου ςτο υπζροχο Δθμοτικό Θζατρο του Ρειραιά, ο Ερωτευμζνοσ οπζν του Γιαννίκ Μποκζν με το Μπαλζτο τθσ ΕΛΣ, επιςτρζφει ςτον τόπο του...εγκλιματοσ. Η ονειρικι χορογραφία του Μποκζν πάνω ςτθν ρομαντικι μουςικι του Σοπζν, τθν οποία ερμθνεφει ςυνταρακτικά ο διακεκριμζνοσ πιανίςτασ Γιϊργοσ Εμμανουιλ Λαηαρίδθσ, ςυγκίνθςε και αγαπικθκε από το πολυπλθκζσ κοινό. Ζτςι, θ παραγωγι του Μπαλζτου τθσ Λυρικισ επαναλαμβάνεται για τζςςερισ παραςτάςεισ τον Οκτϊβριο, επιβεβαιϊνοντασ με τον καλφτερο τρόπο τθν ςυνεχιηόμενθ ςυνεργαςία Λυρικισ και Δθμοτικοφ Θεάτρου Ρειραιά, θ οποία μασ επιφυλάςςει και άλλεσ ενδιαφζρουςεσ παραγωγζσ ςτο άμεςο μζλλον. Στουσ πρϊτουσ ρόλουσ οι: Μαρία Κουςουνι, Βαγγζλθσ Μπίκοσ, Ευρυδίκθ Ιςαακίδου, Ντανίλο Ηζκα, Θανάςθσ Σολωμόσ, Κγκορ Σιάτηκο. Με τουσ Α Χορευτζσ, τουσ Σολίςτ, τουσ Κορυφαίουσ και το Corps de ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

10 ΜΡΑΛΕΤΟ ενάτο Τηανζλλα / Ριοτρ Κλιτσ Τςαϊκόφςκι Ο Καρυοκραφςτθσ Μουςικι διεφκυνςθ Γιώργοσ Βράνοσ - Ηωι Τςόκανου Χορογραφία - φωτιςμοί ενάτο Τηανζλλα Σκθνικά - κοςτοφμια Κρίςτοφ Κρζμερ Διεφκυνςθ παιδικισ χορωδίασ Μάτα Κατςοφλθ Θζατρο Ολφμπια 20, 21, 23, 24 Δεκεμβρίου , 4, 9, 11 Ιανουαρίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Η "ομορφότερθ ιςτορία των Χριςτουγζννων" επιςτρζφει μζςα ςτθν περίοδο των γιορτϊν ςτο Θζατρο Ολφμπια και κα είναι για μια ακόμθ χρονιά το καλφτερο χριςτουγεννιάτικο δϊρο για μικροφσ και μεγάλουσ. Η διάςθμθ μουςικι του Τςαϊκόφςκι με τθ ςυναιςκθματικι δφναμθ και τθ κεατρικότθτα που τθν χαρακτθρίηει, θ ονειρικι χορογραφία του ενάτο Τηανζλλα και τα ςκθνικά - κοςτοφμια που ζχουν ζρκει από τθν Κρατικι Ππερασ τθσ Βιζννθσ, μεταφζρουν το κοινό ςτον κόςμο του παραμυκιοφ. Στθν εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παραγωγι του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ, θ χορογραφία εςτιάηει ςτο όνειρο τθσ Κλάρασ, που αποδεικνφεται μια δραματικι διαδικαςία ενθλικίωςθσ μζςα από τθν αγάπθ και τον φόβο. Στον Καρυοκραφςτθ αναδεικνφονται οι εξαιρετικζσ δυνατότθτεσ των διαπρεπϊν χορευτϊν του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ, ενϊ μαγικι είναι θ ςυμμετοχι τθσ Ραιδικισ Χορωδίασ τθσ ΕΛΣ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, θ Ραιδικι Χορωδία, οι Α Χορευτζσ, οι Σολίςτ, οι Κορυφαίοι και το Corps de Ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

11 ΜΡΑΛΕΤΟ Μάνοσ Χατηιδάκισ Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ Μουςικι διεφκυνςθ κ.α. Χορογραφία κ.α. Σκθνικά - κοςτοφμια κ.α. Θζατρο Ολφμπια 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Μαρτίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Ζνα από τα μεγάλα highlights του φετινοφ προγράμματοσ και μια πολφ μεγάλθ πρόκλθςθ για τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι. Για πρϊτθ φορά το Μπαλζτο τθσ ΕΛΣ κα ερμθνεφςει χορογραφία πάνω ςε ζργα του κορυφαίου μασ Μάνου Χατηιδάκι, μεταξφ των οποίων και το εμβλθματικό ζργο τθσ ελλθνικισ μουςικισ δθμιουργίασ, το ςυγκλονιςτικό Χαμόγελο τθσ Σηοκόντασ. Οι βαςικοί ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ κα ανακοινωκοφν το επόμενο διάςτθμα, ενϊ τθν καλλιτεχνικι επιμζλεια τθσ παραγωγισ κα ζχει ο Γιϊργοσ Χατηιδάκισ. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, οι Α Χορευτζσ, οι Σολίςτ, οι Κορυφαίοι και το Corps de Ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

12 ΜΡΑΛΕΤΟ Γιόχαν Στράουσ ο νεότεροσ Η Σταχτοποφτα Μουςικι διεφκυνςθ Θλίασ Βουδοφρθσ Χορογραφία ενάτο Τηανζλλα Σκθνικά - κοςτοφμια κ.α. Φωτιςμοί κ.α. Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών - Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ 24, 25, 26, 28, 29, 30 Απριλίου 2015 Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων Λίγοι γνωρίηουν ότι ςτο τζλοσ τθσ ηωισ του ο Γιόχαν Στράουσ ο νεότεροσ, ο γνωςτόσ μασ «βαςιλιάσ του βαλσ», ςυνζκεςε και μουςικι για ζνα μπαλζτο. Κακϊσ ο ςυνκζτθσ πζκανε το 1899 δεν πρόλαβε να δει τθν πρεμιζρα του ζργου το Το 1999 ο Διευκυντισ του Μπαλζτου τθσ ΕΛΣ ενάτο Τηανζλλα χορογράφθςε το ζργο αυτό για το περίφθμο Μπαλζτο τθσ Κρατικισ Ππερασ τθσ Βιζννθσ, ενϊ το 2013 παρουςιάςτθκε ςτο Θζατρο Κολόν τθσ Αργεντινισ. Αυτι θ χορογραφία, ειδικά επεξεργαςμζνθ για το Μπαλζτο τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, κα παρουςιαςτεί φζτοσ τθν άνοιξθ ςτθν Αίκουςα Αλεξάνδρα Τριάντθ του Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν. Συμμετζχουν θ Ορχιςτρα, οι Α Χορευτζσ, οι Σολίςτ, οι Κορυφαίοι και το Corps de Ballet τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

13 ΟΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ Νίκοσ Κυπουργόσ Προςοχι! Ο πρίγκιπασ λερώνει Μουςικι διεφκυνςθ Γιώργοσ Αραβίδθσ - Χρφςανκοσ Αλιςάφθσ Σκθνοκεςία - Ροιθτικό κείμενο Θωμάσ Μοςχόπουλοσ Σκθνικά Ευαγγελία Θεριανοφ Κοςτοφμια Κλαιρ Μπρζιςουελ Φωτιςμοί Λευτζρθσ Ραυλόπουλοσ Κινθςιολογία Ξζνια Θεμελι Θζατρο Ολφμπια Βραδινζσ παραςτάςεισ (ϊρα ζναρξθσ 20.00): 7 & 22 Νοεμβρίου 2014, 24 & 30 Ιανουαρίου 2015 Ρρωινζσ παραςτάςεισ (ϊρα ζναρξθσ 11.00): 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23 Νοεμβρίου , 23, 24 Δεκεμβρίου , 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 Ιανουαρίου , 3, 8, 15, 17, 18, 19, 20 Φεβρουαρίου , 6, 8 Μαρτίου 2015 Μία από τισ μεγαλφτερεσ καλλιτεχνικζσ και ειςπρακτικζσ επιτυχίεσ τθσ περαςμζνθσ καλλιτεχνικισ περιόδου, δεν κα μποροφςε να μθν επαναλθφκεί αφοφ οι λίςτεσ αναμονισ για τισ παραςτάςεισ είχαν φκάςει ςτα όρια του μφκου! Η όπερα και.. για παιδιά του Νίκου Κυπουργοφ ςε ποιθτικό κείμενο και ςκθνοκεςία Θωμά Μοςχόπουλου είναι ζνα ανατρεπτικό παραμφκι όπου όλα είναι λίγο «πειραγμζνα» και τίποτα δεν «είναι» όπωσ «φαίνεται» ςτθν αρχι. Η ιςτορία βαςίηεται ςτο διάςθμο παραμφκι του Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν Ο πρίγκιπασ χοιροβοςκόσ και μιλάει για ζναν πρίγκιπα ο οποίοσ ντφνεται χοιροβοςκόσ για να κερδίςει τθν καρδιά τθσ αλαηονικισ πριγκίπιςςασ. Ζτςι το δράμα αναμειγνφεται με τθν κωμωδία, το ςυναίςκθμα με τον κυνιςμό και θ γοθτεία με τθν απογοιτευςθ. Η μελωδικι, εκφραςτικι και με επιρροζσ από το χατηιδακικό ςφμπαν μουςικι του Νίκου Κυπουργοφ κζρδιςε του μικροφσ και μεγάλουσ κεατζσ, ενϊ θ παράςταςθ που ζςτθςε ο Θωμάσ Μοςχόπουλοσ ζκανε τουσ κεατζσ να ςκεφτοφν, να αναρωτθκοφν για το ανατρεπτικό happy end και χωρίσ αμφιβολία κατάφερε να απευκυνκεί εξίςου επιτυχθμζνα και ςτουσ μικροφσ αλλά και ςτουσ ενιλικουσ κεατζσ. Στθν πρεμιζρα τθσ παράςταςθσ κα κυκλοφοριςει και θ θχογράφθςθ του ζργου ςε πολυτελι ζκδοςθ από τθν "Μικρι Άρκτο" και τθν ΕΛΣ. Στουσ βαςικοφσ ρόλουσ οι: Νίκοσ Στεφάνου, Χαράλαμποσ Αλεξανδρόπουλοσ, Ιωάννθσ Κάβουρασ, Μαριάννα Μανςόλα, Μαρία Μαυρομμάτθ, Βάςια Ηαχαροποφλου. Συμμετζχει θ Ορχιςτρα τθσ Ραιδικισ Σκθνισ τθσ ΕΛΣ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

14 ΡΑΑΛΛΘΛΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΕ Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςυνεχίηει για μία ακόμθ περίοδο τον επιτυχθμζνο κφκλο εκδθλϊςεων Απογεφματα ςτο φουαγζ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο κοινό τθσ να παρακολουκιςει ςυναυλίεσ υψθλοφ επιπζδου λίγθ ϊρα πριν από τθν ζναρξθ των κυριακάτικων παραςτάςεων του κεάτρου. Ξεκινϊντασ από τθν όπερα και τθν οπερζτα και φτάνοντασ ωσ τθ μουςικι δωματίου και τα μικρά ςφνολα, ο κφκλοσ αυτόσ εκδθλϊςεων ανοίγεται ςε μια μεγάλθ γκάμα μουςικϊν ιδιωμάτων και ειδϊν, με τθ ςυνδρομι ςθμαντικϊν Ελλινων καλλιτεχνϊν. Από φζτοσ, οι ςυναυλίεσ κα πραγματοποιοφνται τθν πρώτθ και τθν τελευταία Κυριακι κάκε μινα, όπωσ πάντα ςτισ 18:00 ςτο φουαγζ του Θεάτρου Ολφμπια. 26 Οκτώβριου 2014 Εναρκτιριο Γκαλά Ππερασ με πρωταγωνιςτζσ τθσ ΕΛΣ Για τθν ζναρξθ των εκδθλϊςεων του κφκλου «Απογεφματα ςτο φουαγζ», θ ΕΛΣ προτείνει ζνα γκαλά όπερασ με αποςπάςματα ζργων ςθμαντικϊν ςυνκετϊν και τθ ςυμμετοχι ςπουδαίων τραγουδιςτϊν που ςυμμετζχουν ςτισ φετινζσ παραγωγζσ του κεάτρου. Συμμετζχουν: Ειρινθ Τςιρακίδου (μεςόφωνοσ), Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ (τενόροσ), Χάρθσ Ανδριανόσ (βαρφτονοσ) και Τάςοσ Αποςτόλου (βακφφωνοσ). 2 Νοεμβρίου 2014 Ζργα για βιολί και πιάνο Γιάννθσ Γεωργιάδθσ, Νεφζλθ Μοφςουρα Ο βιολιςτισ Γιάννθσ Γεωργιάδθσ και θ ανερχόμενθ πιανίςτρια Νεφζλθ Μοφςουρα παρουςιάηουν ζνα πρόγραμμα με δφο απαιτθτικά ζργα του ρεπερτορίου τθσ μουςικισ δωματίου: τθ ονάτα για βιολί και πιάνο op.18 ( ) του ίχαρντ Στράουσ και τθ ονάτα για βιολί και πιάνο (1886) του Σεηάρ Φρανκ. 30 Νοεμβρίου 2014 Αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Κωνςταντινίδθ ( ) Ζργα για φωνι και πιάνο Φζτοσ ςυμπλθρϊνονται τριάντα χρόνια από το κάνατο του Γιάννθ Κωνςταντινίδθ, ο οποίοσ υπιρξε κατ εξοχιν ςυνκζτθσ φωνθτικισ μουςικισ, τόςο ςτθ ςοβαρι όςο και ςτθν ελαφρά όψθ του δθμιουργικοφ του ζργου, το οποίο υπζγραφε ωσ «Κϊςτασ Γιαννίδθσ». Η ςυναυλία, θ οποία είναι αφιερωμζνθ ςτα τραγοφδια του για φωνι και πιάνο, περιλαμβάνει μια επιλογι από τουσ κφκλουσ Σραγοφδια τθσ προςμονισ ( ) ςε ποίθςθ του αμπιντρανάκ Ταγκόρ, Σραγοφδια τθσ αγάπθσ ( ) και Σραγοφδια του ελλθνικοφ λαοφ ( ), βαςιςμζνα ςε δθμϊδθ ποίθςθ. Συμμετζχουν: Μίνα Ρολυχρόνου (υψίφωνοσ), Κάρολοσ Ηουγανζλθσ (πιάνο). Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

15 7 Δεκεμβρίου 2014 Ατραπόσ - Ζργα για όμποε και πιάνο τθσ περιόδου Τα ζργα του προγράμματοσ τθσ ςυναυλίασ ςυνδζονται μεταξφ τουσ ωσ προσ τθν περίοδο κατά τθν οποία δθμιουργικθκαν ( ), αλλά και ωσ «ςτοιχειωμζνα τεκμιρια» μουςικϊν ατραπϊν εν μζςω μιασ ολοζνα και πιο ηοφερισ περιόδου πολιτικϊν και πολιτιςτικϊν εντάςεων: τθσ περιόδου που οδθγεί ςτον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Η ονάτα του Χίντεμιτ αντικατοπτρίηει τθν εςωτερίκευςθ και τθν τεχνικι απάκεια, πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ αποδθμίασ του από τθν ναηιςτικι Γερμανία. Η ουίτα του Πάβελ Χάασ είναι μια ευφυισ διαμαρτυρία ενάντια ςτθν προςάρτθςθ τθσ Τςεχοςλοβακίασ, ζργο που ςυνζκεςε ςε ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ. Ο Σκαλκϊτασ γράφει το Κοντςερτίνο του ςε ςυνκικεσ καλλιτεχνικισ απομόνωςθσ ςτθν παραπαίουςα πατρίδα του. Ο Μπρίττεν ςυνζκεςε το Temporal Variations το 1936, ςε μια εποχι που το θμερολόγιό του καταγράφουν μεγάλθ αγωνία για τον ιςπανικό εμφφλιο πόλεμο. Τα ζργα αυτά παρουςιάηουν μεγάλεσ μουςικζσ και καλλιτεχνικζσ προκλιςεισ για τουσ εκτελεςτζσ και ςυνειςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν ανκολογία του ρεπερτορίου του όμποε ςτον 20 ο αιϊνα. Συμμετζχουν: Σπφροσ Κοντόσ (όμποε), Λθτώ Θώμου (πιάνο). 28 Δεκεμβρίου 2014 Ελλθνικζσ και ιταλικζσ καντςονζτεσ του Μεςοπολζμου Μία ςυναυλία γεμάτθ απ' τα τραγοφδια και τθν ξεχαςμζνθ ατμόςφαιρα των πρϊτων χρόνων του ραδιοφϊνου, όπωσ το γνϊριςαν οι Ακθναίοι. Ζνα ραδιόφωνο που μετζδιδε τα ωραιότερα τραγοφδια, ςτοχεφοντασ ςτθν καρδιά του ακροατι μ' ζναν πιο ανκρϊπινο τρόπο προςζγγιςθσ τθσ κακθμερινότθτασ και των ανκρϊπινων ςχζςεων. Στθν ςυναυλία ακοφγονται τραγοφδια των Γοφναρθ, Σουγιοφλ, Γιαννίδθ, Αττίκ, Χαιρόπουλου, αλλά και ιταλικζσ καντςονζτεσ που αγαπικθκαν εξίςου από το ελλθνικό κοινό. Συμμετζχουν: Χαράλαμποσ Βελιςςάριοσ (τενόροσ), Δαυίδ Ναχμίασ (πιάνο). 4 Ιανουαρίου 2015 Νίκοσ Χατηθαποςτόλου, Η πρώτθ αγάπθ (1929) Η Πρϊτθ αγάπθ ανικει ςτθ μειοψθφία των ζργων του ρεπερτορίου τθσ οπερζτασ που δεν χαρακτθρίηεται από τθν επικράτθςθ του ςτοιχείου τθσ φάρςασ και ιδίωσ των περιπλοκϊν που προκφπτουν από τθ ςυηυγικι απιςτία, αλλά από τθν αναπόλθςθ μιασ ρομαντικισ αγάπθσ. Το ζργο, ζνα από τα πιο αγαπθμζνα του περίφθμου ςυνκζτθ Νίκου Χατηθαποςτόλου, παρουςιάηει μια ιςτορία αγάπθσ κατά τθ νεότθτα των πρωταγωνιςτϊν και μία εικοςαετία μετά. 25 Ιανουαρίου 2015 Τραγοφδια από τθ Σλοβενία και τθ Σλοβακία Μια διαφορετικι βραδιά με ζργα φωνθτικισ μουςικισ δφο λιγότερο γνωςτϊν μουςικϊν παραδόςεων από χϊρεσ με ςθμαντικι μουςικι ηωι. Ραρουςιάηονται ζργα ςθμαντικϊν ςυνκετϊν από τθ Σλοβενία και τθ Σλοβακία (Schneider, Suchoň, Iršai, Lajovic, Pavčič, κ.α.) ςε ιδιϊματα που ποικίλλουν και εκτείνονται από τισ εκνικζσ ςχολζσ, ωσ τισ αποκλειςτικά κεντροευρωπαϊκζσ τάςεισ. Συμμετζχουν: Zθνοβία-Μαρία Ηαφειριάδου (υψίφωνοσ), Μπαροφνκα Ρράιηινγκερ (μεςόφωνοσ). Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

16 31 Ιανουαρίου 2015 Αφιζρωμα ςτον ίχαρντ Βάγκνερ - Νίκοσ Λαάρθσ, πιάνο Ο ίχαρντ Βάγκνερ υπιρξε μία τεράςτια πθγι ζμπνευςθσ για ομότεχνοφσ του, που επθρεάςτθκαν άμεςα ι ζμμεςα, κετικά ι αρνθτικά, από το εκρθκτικό ζργο του. Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηει ο ςπουδαίοσ Οφγγροσ ςυνκζτθσ, φίλοσ και πεκερόσ του Βάγκνερ, Φραντσ Λιςτ, ο οποίοσ αφιζρωςε πολλζσ από τισ περίφθμεσ παραφράςεισ του ςε αποςπάςματα ζργων του Γερμανοφ ςυνκζτθ. Στθ ςυναυλία αυτι που διεξάγεται πριν από τθν παράςταςθ του Σριςτάνου από τθν ΕΛΣ ακοφγονται ζργα των δφο ςυνκετϊν, που ςυνκζτουν ζνα αναςτοχαςτικό αφιζρωμα ςτο ζργο του Βάγκνερ, ςε επιμζλεια του διακεκριμζνου πιανίςτα Νίκου Λαάρθ. 1 Φεβρουαρίου 2015 Τηουηζππε Βζρντι, Στιφζλιο (1850) Ο τιφζλιο ανικει ςτισ ςπανιότερα παρουςιαηόμενεσ όπερεσ του Βζρντι. Ήταν κυρίωσ θ υπόκεςθ του ζργου εκείνθ, θ οποία προςζκρουςε ςτθ λογοκριςία τθσ εποχισ, κακϊσ αφθγείται τθν ιςτορία τθσ άπιςτθσ ςυηφγου ενόσ ιερζα, ο οποίοσ ςτο τζλοσ τθ ςυγχωρεί. Ωςτόςο, θ όπερα ανικει ςτθν ίδια εποχι με τον Ριγολζττο και διακζτει πολλά ενδιαφζροντα ςτοιχεία, τα οποία θ παρουςίαςι τθσ ςτο φουαγζ, φιλοδοξεί να αναδείξει. 22 Φεβρουαρίου 2015 Ιωάννθσ Κομνθνόσ, Κικι-Κοκό (1928) Μία ανζλπιςτθ κλθρονομιά κινθτοποιεί τθ φάρςα που επινόθςε ο Σπφροσ Ροταμιάνοσ και τθσ οποίασ τθν μουςικι ζγραψε ο Ιωάννθσ Κομνθνόσ, μία από τισ ςθμαντικζσ, αλλά ξεχαςμζνεσ ςιμερα, μορφζσ τθσ ελλθνικισ οπερζτασ. 1 Μαρτίου 2015 Θεόφραςτοσ Σακελλαρίδθσ, Η Δαιμονιςμζνθ (1919) Ζνα χρόνο μετά τθν τεράςτια επιτυχία του Βαφτιςτικοφ, ο Σακελλαρίδθσ ςυνκζτει μία ακόμθ επιτυχθμζνθ οπερζτα ςε δικό του λιμπρζτο. Η Δαιμονιςμζνθ εξιςτορεί τισ περιπζτειεσ ενόσ προικοκιρα γόθ και τα ευφάνταςτα εμπόδια που βάηει θ «δαιμονιςμζνθ» από τθν εγκατάλειψι τθσ φιλενάδα του Λοφλα, για να εμποδίςει το γάμο ςυμφζροντοσ που εκείνοσ ετοιμάηει. Στο τζλοσ, ο ςυμβατικόσ γάμοσ κριαμβεφει Μαρτίου 2015 Σφνολο ξφλινων πνευςτών τθσ Φιλαρμονικισ Σκριπεροφ Κζρκυρασ Μία από τισ παλιότερεσ Φιλαρμονικζσ τθσ Κζρκυρασ, αυτι του Σκριπεροφ που ιδρφκθκε το 1909, επιςκζπτεται το φουαγζ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ για να ερμθνεφςει ζργα ςθμαντικϊν Επτανιςιων ςυνκετϊν, όπωσ οι Σαμάρασ, Λαμπελζτ, Λαυράγκασ, Μάντηαροσ, Γκρεκ, κ.α., ςε μεταγραφζσ για ςφνολο ξφλινων πνευςτϊν. Μουςικι διεφκυνςθ: Σπυρίδων ουβάσ Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

17 5 Απριλίου 2015 Ρείραμα είναι το ςφνολο των χορδϊν τθσ ανκρϊπινθσ φωνισ, τθσ άρπασ και του πιάνου. Μια λυρικι φωνι που πειραματίηεται, μια άρπα ςτθν πρίηα με distortion (παραμόρφωςθ) κι εφζ, ζνα πιάνο που χρθςιμοποιεί τισ χορδζσ του όςο και τα πλικτρα του. Μία διαφορετικι θχθτικι προςζγγιςθ των τριϊν αυτϊν οργάνων ςτθν προςπάκεια να δθμιουργιςουν ζνα κοινό θχοτοπίο πάνω ςε ςυνκζςεισ από τον Μότςαρτ και τον Ντεμπυςςφ μζχρι τθν Μπγιορκ και τον άιχ. Συμμετζχουν: Μαρία Κόκκα (υψίφωνοσ), Μαρία-Χριςτίνα Ραπαδοποφλου (άρπα), Θάλεια- Μαρί Ραπαδοποφλου (πιάνο). 26 Απριλίου 2015 Διονφςιοσ Λαυράγκασ, Ο Φακανάπασ (1935) Το χρζοσ τθσ ελλθνικισ λυρικισ τζχνθσ προσ τον Διονφςιο Λαυράγκα ( ) ιδρυτι του Γ Ελλθνικοφ Μελοδράματοσ, προδρόμου τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ του ζχει ανταποδοκεί ςτο ελάχιςτο. Τα ζργα του, όπωσ και των περιςςοτζρων Ελλινων ομοτζχνων του, ςπάνια βρίςκουν το δρόμο τθσ ςκθνισ. Ο Φακανάπασ δε γνϊριςε παρά μόνο μία παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ, τον Δεκζμβριο του 1950, μετά το κάνατο του ςυνκζτθ. Η ςυναυλιακι παρουςίαςθ τθσ κωμικισ αυτισ οπερζτασ φιλοδοξεί να ξαναφζρει ςε επαφι το κοινό με το ξεχαςμζνο αυτό ζργο. 3 Μαΐου 2015 Τηοακίνο οςςίνι, Η πλάνθ με το αίςιο τζλοσ (1812) Ο Τηοακίνο οςςίνι υπιρξε ζνα από τα πιο πθγαία ταλζντα τθσ ιςτορίασ τθσ όπερασ, κακϊσ απζκτθςε από νεαρι θλικία διεκνι φιμθ κατακτϊντασ ζνα προςωπικό φφοσ, που ςυνδφαηε τθν ιταλικι κζρμθ και τθ γερμανικι αυςτθρότθτα ςτθ δομι. Η Πλάνθ με το αίςιο τζλοσ (L inganno felice) είναι μια μονόπρακτθ όπερα ςε λιμπρζτο του Τηουηζππε Μαρία Φόππα, με περιπετειϊδθ κωμικι πλοκι. Στθ ςυναυλιακι παρουςίαςθ τθσ όπερασ ςυμμετζχουν οι καλλιτζχνεσ τθσ ΕΛΣ Αντώνθσ Κορωναίοσ (τενόροσ), Βαςιλικι Καραγιάννθ (υψίφωνοσ), Τάςοσ Αποςτόλου (βακφφωνοσ), Δθμιτρθσ Καςιοφμθσ (βακφφωνοσ) και Ρζτροσ Μαγουλάσ (βακφφωνοσ). 17 Μαΐου 2015 Κουαρτζτο Αιμίλιοσ ιάδθσ Ζνα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα κουαρτζτα που αποτελείται από ςθμαντικοφσ μουςικοφσ τθσ νεϊτερθσ γενιάσ, ζρχεται από τθ Θεςςαλονίκθ ςτο φουαγζ τθσ ΕΛΣ για να ερμθνεφςει ζνα απαιτθτικό πρόγραμμα του 20οφ αιϊνα με ζργα Σκαλκϊτα, Σνίτκε και Σοςτακόβιτσ. Το κουαρτζτο απαρτίηεται από τουσ Ανδρζα Ραπανικολάου (βιολί), Γεώργιο Κουγιουμτηόγλου (βιολί), Αλεξάνδρα Βόλτςθ (βιόλα), Λίλα Μανώλα (βιολοντςζλο). Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

18 ΟΡΕΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ Il sogno - 21 Μαΐου 2015 Η Ππερα ςυναντά τθ Μόδα για τρίτθ ςεηόν ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι. Ο τίτλοσ τθσ φετινισ παραγωγισ που βαςίηεται ςε μια ιδζα τθσ δθμοςιογράφου Κςμασ Τουλάτου θ οποία ζχει και τθν γενικι επιμζλεια είναι Il sogno (Τo όνειρο). Τθ ςκθνοκεςία αναλαμβάνει ο πολυτάλαντοσ Κωνςταντίνοσ ιγοσ, ενϊ φετινι καλεςμζνθ κα είναι θ μεγάλθ κυρία τθσ ελλθνικισ μόδασ, θ Λουκία. Τθν μουςικι επιμζλεια ζχει για μια ακόμθ φορά ο Δθμιτρθσ Γιάκασ και ςυμμετζχουν Μονωδοί αλλά και ςπουδαςτζσ τθσ Ανϊτερθσ Επαγγελματικισ Σχολισ Χοροφ τθσ ΕΛΣ. ΕΣΙΤΑΛ Αφιζρωμα ςτθν Τερζςα Στράτασ - 28 Μαΐου 2015 / Θζατρο Ολφμπια Με τθν ςυνεργαςία τθσ Ρρεςβείασ του Καναδά Η ΕΛΣ πραγματοποιεί μεγάλο αφιζρωμα προσ τιμιν τθσ κρυλικισ Τερζςα Στράτασ, τθσ Ελλθνοκαναδζηασ υψιφϊνου -κατά κόςμον Στρατάκθ- θ οποία ζχει διαγράψει τεράςτια παγκόςμια καριζρα ςτθν όπερα με ρεκόρ εμφανίςεων ςτθν Μετροπόλιταν τθσ Νζασ Υόρκθσ. Το αφιζρωμα κα πραγματοποιθκεί με τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία τθσ Ρρεςβείασ του Καναδά. Οι ςυμμετζχοντεσ καλλιτζχνεσ αλλά και τα Ιδρφματα με τα οποία ςυνεργαηόμαςτε για το αφιζρωμα κα ανακοινωκοφν ςφντομα. ΕΣΙΤΑΛ Άρθσ Αργφρθσ / Θζατρο Ολφμπια Με ςπουδαία καριζρα ιδθ ςτο ενεργθτικό του, ο Άρθσ Αργφρθσ διαγράφει κεαματικι πορεία ςτα μεγαλφτερα λυρικι κζατρα του κόςμου, ενϊ ςυνεργάηεται με ςπουδαίεσ ορχιςτρεσ και μαζςτρουσ. Επιςτρζφει ςτθν Λυρικι μετά το Γκαλά Μαρία Κάλλασ για ζνα προςωπικό του ρεςιτάλ με πιάνο. Η θμερομθνία κα ανακοινωκεί ςφντομα. ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΟ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΚΡΙΣΝ Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι παρουςιάηει ςειρά εκδθλϊςεων μικρισ κλίμακασ ςτο Κζντρο Επιςκεπτϊν του εργοταξίου του Κζντρου Ρολιτιςμοφ Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ. - Συναυλίεσ τςζπθσ Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι παρουςιάηει κάκε εβδομάδα μία μικρι ςυναυλία «Τςζπθσ» με μία ι δφο φωνζσ και τθ ςυνοδεία πιάνου. Με ςκθνικό το νζο ςπίτι τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ςτο ΚΡΙΣΝ, μονωδοί και μουςικοί κάνουν μια πρϊτθ ςφνδεςθ του Λυρικοφ Θεάτρου με τθ νζα τοπογραφία που δθμιουργείται ςτο ΚΡΙΣΝ. Οκτώβριοσ 2014: 4, 11, 18, 25 ςτισ Νοζμβριοσ 2014: 1, 8 ςτισ & 23, 30 ςτισ Δεκζμβριοσ 2014: Σάββατο 6, 13 ςτισ Διαλζξεισ - Ραρουςιάςεισ 14 Νοεμβρίου 2014 από ζωσ Ιςτορίεσ μπαλζτου (ςυνάντθςθ για ενιλικεσ) 30 Νοεμβρίου 2014 από ζωσ Ιςτορίεσ μπαλζτου (ςυνάντθςθ για παιδιά) 3 Δεκεμβρίου 2014 από ζωσ Οπερατικζσ ιςτορίεσ 20 Δεκεμβρίου Πινπινόνε μονόπρακτθ μπαροκ κωμικι όπερα του Γ. Φ. Τζλεμανν >Για τθ μετάβαςι ςασ, μπορείτε να χρθςιμοποιείτε δωρεάν το shuttle bus που ςυνδζει το τακμό Μετρό υγγροφ Φιξ με το Κζντρο Επιςκεπτϊν του ΚΠΙΝ (αφετθρία επί τθσ οδοφ Καλλιρόθσ και άφιξθ ςτθν αρχι τθσ Εςπλαναδασ). Θα πραγματοποιοφνται δρομολόγια 30 πριν από κάκε εκδιλωςθ. Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

19 ΕΙΣΙΤΘΙΑ ΡΟΡΩΛΘΣΘ: Ταμεία Θεάτρου Ολφμπια Ακαδθμίασ 59-61, Ακινα, Τρίτθ - Κυριακι , Δευτζρα /Τθλ /Ομαδικζσ πωλιςεισ / ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΘΙΩΝ ΟΡΕΑ - Θζατρο Ολφμπια: 20, 30, 40, 50, 60, 65 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ 10, 15, 20, 40 ΟΡΕΑ - Μζγαρο Μουςικισ Η φόνιςςα: 20, 35, 50, 65 / Ραιδικό & φοιτθτικό 12 ΟΡΕΑ - Μζγαρο Μουςικισ Τριςτάνοσ και Ιηόλδθ: 22, 40, 60, 80 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 ΟΡΕΕΤΑ - Θζατρο Ολφμπια: 15, 25, 30, 40 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ: 7, 12, 20 ΜΡΑΛΕΤΟ - Θζατρο Ολφμπια: 20, 25, 30, 40, 45, 50 / Ραιδικό & φοιτθτικό 15 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ: 7, 12, 15, 25 ΜΡΑΛΕΤΟ - Μζγαρο Μουςικισ: 15, 30, 40, 60 / Ραιδικό & φοιτθτικό 10 ΜΡΑΛΕΤΟ - Δθμοτικό Θζατρο Ρειραιά: 10, 18, 25 / Ραιδικό, φοιτθτικό, ΑΜΕΑ, άνεργοι 10 ΟΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ - Θζατρο Ολφμπια: 10, 15, 20, 25 Θζςεισ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ: 5, 7, 10, 12 ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΕ - Θζατρο Ολφμπια: 5 ΕΚΡΤΩΤΙΚΕΣ ΘΜΕΕΣ Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ τιμολογιακισ τθσ πολιτικισ θ ΕΛΣ προςφζρει μια παράςταςθ από κάκε παραγωγι ςτο Θζατρο Ολφμπια με ειςιτιρια μειωμζνα κατά 15% ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ. Ιςχφει για τισ εξισ παραςτάςεισ και θμερομθνίεσ: - Ζτςι κάνουν όλεσ - Ραραςκευι, 31 Οκτωβρίου Μποζμ - Τετάρτθ, 10 Δεκεμβρίου Ο Καρυοκραφςτθσ - Ραραςκευι, 9 Ιανουαρίου Θζλω να δω τον πάπα! - Ραραςκευι, 20 Φεβρουαρίου Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ - Τρίτθ, 10 Μαρτίου Θ πονθρι αλεπουδίτςα - Ραραςκευι, 3 Απριλίου Τραβιάτα - Ραραςκευι, 22 Μαΐου 2015 ΕΙΣΙΤΘΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΓΟΥΣ Θ ΕΛΣ κα προςφζρει 150 ειςιτιρια ςτθν τιμι των 5 ευρώ για ανζργουσ (με τθν επίδειξθ κάρτασ ανεργίασ και δελτίου ταυτότθτασ ςτα ταμεία τθσ ΕΛΣ) ςτθ δεφτερθ παράςταςθ κάκε παραγωγισ που κα παρουςιαςτεί ςτο Θζατρο Ολφμπια, ενώ το ίδιο κα ιςχφςει και για τισ τρεισ βραδινζσ παραςτάςεισ (εκτόσ τθσ πρεμιζρασ) τθσ παραγωγισ Προςοχι! Ο Πρίγκιπασ λερώνει. Οι παραςτάςεισ ςτισ οποίεσ κα διατεκοφν 150 ειςιτιρια των 5 ευρώ ςε ανζργουσ είναι: - Ζτςι κάνουν όλεσ - Σάββατο, 25 Οκτωβρίου Μποζμ - Κυριακι, 7 Δεκεμβρίου Ο Καρυοκραφςτθσ - Κυριακι, 21 Δεκεμβρίου Θζλω να δω τον πάπα! - Κυριακι, 15 Φεβρουαρίου Το χαμόγελο τθσ Τηοκόντασ - Ρζμπτθ, 5 Μαρτίου Θ πονθρι αλεπουδίτςα - Κυριακι, 29 Απριλίου Τραβιάτα - Σάββατο, 16 Μαΐου 2015 ΡΑΚΕΤΑ ΕΙΣΙΤΘΙΩΝ - Με τθν ταυτόχρονθ αγορά ειςιτθρίων για τρεισ παραγωγζσ όπερασ ι οπερζτασ παρζχεται ζκπτωςθ 25% - Με τθν ταυτόχρονθ αγορά ειςιτθρίων για τρεισ παραγωγζσ μπαλζτου παρζχεται ζκπτωςθ 20% Τα πακζτα ιςχφουν για περιοριςμζνο αρικμό ειςιτθρίων, για όλεσ τισ ηϊνεσ των τιμϊν και αφοροφν τισ παραγωγζσ που παρουςιάηονται ςτο Θζατρο Ολφμπια. Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα