8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00"

Transcript

1 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ, Αργυρώ Καπαροφ, Carousel, Dilemma, Κατερίνα Ρολζμθ, Κατερίνα Κουρεντηι, Βάςω Κορδώςθ, Μάριοσ Στρόφαλθσ κ.α.) Εκνικό Ωδείο Μανώλθσ Καλομοίρθσ (αίκουςα χοροδράματοσ), Μάγερ Εγκαινία τθσ ομαδικισ ζκκεςθσ: Εικαςτικζσ αναηθτιςεισ με φόντο τα Ραριηιάνικα μπιςτρό (βλζπε εικαςτικά) Φίνοσ Φίλμ, Χίου 53, Αγ. Ραφλοσ Εγκαίνια τθσ ομαδικισ ζκκεςθσ Tα καφζ μπιςτρό του Ραριςιοφ ωσ «Ιδανικοί τόποι» (βλζπε εικαςτικά)

2 Θ Φιλαρμονικι του Διμου Ακθναίων ςτο μικρό Ραρίςι Oδόσ Χίου 53, Αγ. Παφλοσ ζξω από τθν Φίνοσ Φιλμ «Καντάδα από τον Γιώργθ Χριςτοδοφλου ςτο μπαλκόνι τθσ Τζτθσ Καςςιώνθ» Συμμετζχουν Νίκοσ Ραπαναςταςίου (ακκορντεόν), Βαςίλθσ αψανιϊτθσ (βιολί) και Γιϊργοσ Ταμιολάκθσ (βιολοντςζλλο). Έξω από τθν Φίνοσ Φιλμ ΜΟΥΣΙΚΘ Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ Ρζμπτθ 8/10 Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριοσ Στρόφαλθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Μία Μεξικάνα, ζνασ Ρορτογάλοσ κι ζνασ Ζλλθνασ ςε ζνα «κοςμοπολίτικο ταξίδι ςε μπιςτρό» ςτο Ραρίςι, τθν Λιςαβόνα, τθν Αβάνα, το Μεξικό, το Μπουζνοσ Άιρεσ και τθν Ακινα. Ο Βαςίλθσ Βαςιλάτοσ και οι φίλοι του BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Στα ςφνορα του Ραραδοςιακοφ με το Ethnic Μια μουςικι βραδιά από τθν Ελλάδα και τον ευρφτερο Μεςογειακό χϊρο. Βαςίλθσ Βαςιλάτοσ - κρουςτά, Ζλλθ Βαςιλάτου - κλαρινζτο, τραγοφδι Δθμιτρθσ Κοφςτασ - ακορντεόν, Λουκάσ Γιαννακίτςασ - μπάςο 2

3 Ραραςκευι 9/10 Belleville Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ H ςκοτεινι ατμόςφαιρα των cabaret του μεςοπολζμου, θ μελαγχολικι και νοςταλγικι διάκεςθ. Jazz, blues, swing του μεςοπολζμου, αλλά και δικζσ τουσ ςυνκζςεισ. Δϊρα Τςίγκα - φωνι, Ειρινθ Αναςταςίου - τςζλο, Γιάννθσ Καφετηόπουλοσ - πιάνο, Ρζτροσ Λαμπρίδθσ - κοντραμπάςο, Σωτιρθσ Ρζπελασ - τρομπζτα, Θοδωρισ Χριςτοδοφλου - τφμπανα El gitano de luna - "ΜanoucheDrome Trio" BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Ταξίδι ςτθν εποχι του '30 με Valse, Bolero, Bossa και Swing τθσ εποχισ. Δικζσ τουσ ςυνκζςεισ και κλαςικά Gypsy Jazz τραγοφδια, τα οποία και κα αποτελοφν μζροσ τθσ επερχόμενθσ διςκογραφικισ τουσ δουλειάσ. Δθμιτρθσ Ραρτςακλόσ - κοντραμπάςο, Κωςτοφροσ Γιϊργοσ- gypsy κικάρα, Ψαλλίδασ Δθμιτρθσ -gypsy κικάρα Dilemma Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Με ξεχωριςτζσ εικόνεσ και ιχουσ, παρουςιάηουν κομμάτια απ' τισ διςκογραφικζσ τουσ δουλειζσ και άλλεσ αγαπθμζνεσ μουςικζσ προςαρμοςμζνεσ ςτο φφοσ και τθ μουςικι τουσ ατμόςφαιρα. Σωτιρθσ Τράγκασ- φωνι, ςαξόφωνο, κλαρινζτο, φλάουτο, φυςαρμόνικεσ, πιάνο, ςφνκεςθ, ςτίχοι Ρόπθ Νταλαχάνθ- φωνι, κικάρεσ, πιάνο, ςφνκεςθ Σάββατο 10/10 Οι Carousel ςτα καφενεία του κόςμου Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Από τθ Θράκθ ζωσ τθ Λιςαβόνα, από τθ Νάπολθ ζωσ τθ Βρετάνθ πάντα οι άνκρωποι κουβεντιάηουν τθ ηωι τουσ και μαηί με μια ρακι, μια μπφρα, ζνα κραςί, τθν κάνουν τραγοφδι. Φαίνθ Νοφςια - τραγοφδι, κρουςτά, Μαριαλζνα Σπίνουλα - τραγοφδι, κρουςτά, Μάκθσ Ραπαγαβριιλ - τραγοφδι, κρουςτά, κικάρα, μαντολίνο, Σταφροσ Κατθρτηόγλου - κικάρα, τραγοφδι Γιάννθσ Γεωργαντζλθσ- ακορντεόν, κικάρα, Απόςτολοσ Καλτςάσ - μπάςο The Dominant Gypsy jazz project BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Το Dominant gypsy project είναι ζνα νζο project του κικαρίςτα και ςυνκζτθ Γιϊργου Κρομμφδα. Mαηί του θ Νάςια Γκόφα ςτο τραγοφδι. Eνϊ οικογενειακι υπόκεςθ είναι το υπόλοιπο ρυκμικό και μελωδικό κομμάτι του γκρουπ, αφοφ τα αδζλφια Κϊςτασ Ρατςιϊτθσ ςτο κοντραμπάςο και Γιϊργοσ Ρατςιϊτθσ ςτθν κικάρα, φωνι ζχουν και αυτοί ζναν κυρίαρχο ρόλο ςτο dominant trio. Κομμάτια του Django Reinhardt, αλλά και γνωςτά standards τθσ vocal jazz. 3

4 All or nothing at all - Irini Konstantinidi Jazz bound Trio Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Jazz standards από ζνα trio με ταμπεραμζντο, που αγαπάει τθν περιπζτεια, φλερτάρει με το απροςδόκθτο και αλλθλεπιδρά άψογα επί ςκθνισ! Ειρινθ Κωνςταντινίδθ - φωνι, Κϊςτασ Γιαξόγλου - πιάνο, Κων/νοσ Μάνοσ - κοντραμπάςο Κυριακι 11/10 Three Dancing Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 3 ευρώ Ορίτηιναλ τηαη μουςικι κακϊσ και διαςκευαςμζνα τηαη ςτάνταρντσ. Τςάκασ Δθμιτρθσ - alto Sax, Ρερικλισ Τριβόλθσ - Bass, Δθμιτρθσ Κλϊνθσ - drums Haig Yazdjian - Γιώτθσ Κιουρτςόγλου - Βαγγζλθσ Καρίπθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Τρεισ από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ δεξιοτζχνεσ ςυμπράττουν επί ςκθνισ ωσ trio. Ρρϊτθ φλθ για τισ κοινζσ τουσ ηωντανζσ εμφανίςεισ αποτελοφν τα γνωςτά και αγαπθμζνα κομμάτια του Haig Yazdjian, κακϊσ και υλικό από τισ προςωπικζσ δουλειζσ τόςο του Γιϊτθ Κιουρτςόγλου (το CD με τον τίτλο Hapopsis) όςο και του Βαγγζλθ Καρίπθ (με το γκρουπ κρουςτϊν Κρόταλα). My little radio - Λουίηα Σοφιανοποφλου, Γιώργοσ Λιμάκθσ BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Jazz, blues, soul, tango, fado, ρετρό, ςφγχρονο... Ακουςτικζσ, πειραγμζνεσ και παιχνιδιάρικεσ βερςιόν αγαπθμζνων τραγουδιϊν του διεκνοφσ ρεπερτορίου. Από τθν Ελλάδα ςτθν Αργεντινι, από τθ Γαλλία ςτθν Αμερικι. Λουίηα Σοφιανοποφλου - τραγοφδι, Γιϊργοσ Λιμάκθσ - κικάρα Δευτζρα 12/10 Κυριάκοσ Γκουβζντασ - Orient Express feat. B.Καρίπθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Από τθν Κωνςταντινοφπολθ ωσ τθ Βιζννθ, και από τθν Βουδαπζςτθ ωσ το Ραρίςι, ο Κυριάκοσ Γκουβζντασ μασ προςκαλεί ςε ζνα μουςικό οδοιπορικό, με ανατολίτικεσ μελωδίεσ, βιενζηικα βαλσ, τάνγκο, φοξ, πόλκεσ και ουγγαρζηικα τςάρδασ, ςε ζνα αςταμάτθτο και ξζφρενο γλζντι, ςε μια παριηιάνικθ ατμόςφαιρα τθσ εποχισ του μεςοπολζμου. Συνταξιδιϊτεσ του ο Γιάννθσ Τςζρτοσ ςτο πιάνο θ Εφθ Μάηθ ςτο φλάουτο και το τραγοφδι και θ ομάδα των «Βιολιςτϊν τθσ ςτζγθσ του κόςμου» που αποτελείται από τουσ Δζςποινα Συρίγου, Βαγγζλθ Βοττζα, Κϊςτα Κοκκαλιάρθ, Αλζξανδρο Αρχοντι, αφαιλ Βλαςτάρθ. Voyage jazz trio BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Jazz standards, ςυνκζςεισ των Ellington, Coltrane, Davis, Monk, Petruccianni κομματιϊν Beatles. 4

5 Αλζκοσ Ορφανόσ- πιάνο, Αντϊνθσ Αρβανίτθσ - κοντραμπάςο, Αλζκοσ Χρθςτίδθσ: ντραμσ Τρίτθ 13/10 Διάλογοι Erik Satie με Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ Αγγζλων Βιμα, φουαγιζ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια 10 ευρϊ με κραςί Λυρικζσ μελωδίεσ Ελλινων ςυνκετϊν, ςυμπλζουν αρμονικά με τισ γυμνοπαιδιζσ και τισ Gnossiennes του Erik Satie Βάςω Κορδϊςθ: ερμθνεία, Κϊςτασ Μπιλίςθσ: πιάνο - φωνι Τρίτθ και 13 με τουσ Encardia Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Θ πρϊτθ φκινοπωρινι εμφάνιςθ του ςυγκροτιματοσ, αρχι των εκπλιξεων πάντα ςτο πνεφμα τθσ «ςυνάντθςθσ των φίλων». Αυτιν τθ φορά και τραγοφδια ιδιαίτερα αφιερωμζνα ςτουσ «ξζνουσ» που ζρχονται από μακριά και ψάχνουν κοντά μασ ζνα χαμόγελο και μια ελπίδα... Βαγγζλθσ Ραπαγεωργίου - ακορντεόν, φυςαρμόνικα, τραγοφδι, Μιχάλθσ Κονταξάκθσ - κικάρα, τραγοφδι, Ναταλία Κωτςάνθ - τραγοφδι, κρουςτά, Δθμιτρθσ Τςεκοφρασ - κόντρα μπάςο, τραγοφδι, Κϊςτασ Κωνςταντάτοσ - κρουςτά, βιολί, μαντολίνο, τραγοφδι Γιάννα Χαμαλζλθ - χορόσ Ραςχάλθσ Κολζντςθσ - τεχνικόσ ιχου "Απρόςμενα θχοφν μα ςυνταιριάηουν κιόλασ" - ADDicted2music BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Οι Addicted2music δζνουν τουσ διαφορετικοφσ ιχουσ μιασ θλεκτρικισ rock μπάντασ και μιάσ παραδοςιακισ ορχιςτρασ. Θ αναηιτθςθ αυτι δθμιουργεί ζνα προςωπικό ιχο ςε ζνα διεκνζσ ρεπερτόριο από Ανατολι ςε Δφςθ, είτε με mainstream, είτε με άγνωςτα κομμάτια. Σοφία Μζρμθγκα: τραγοφδι-κανονάκι, Δθμιτρθσ Κυριακάκθσ: τραγοφδι - πλικτρα - καχόν, Ρανταηισ, Σπφροσ: θλεκτρικι κικάρα, Γιϊργοσ Ραπαδόπουλοσ: καβάλ - κλαρίνο Τετάρτθ 14/10 Μουςικι ςυνάντθςθ ςε ζνα café του Ραριςιοφ Απολλώνιο Ωδείο, αίκουςα ςυναυλιών, Αριςτοτζλουσ 69, Ακινα Είςοδοσ ελεφκερθ Αναβιϊνουμε τθ μουςικι ατμόςφαιρα του Ραριςιοφ όταν τα πρϊτα café άνοιξαν τισ πόρτεσ τουσ. Συμμετζχουν προχωρθμζνοι μακθτζσ του Ωδείου ςτο τραγοφδι, το πιάνο και τθν κικάρα. Ο Καβάφθσ τθσ Συρίασ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ Αγγζλων Βιμα, φουαγιζ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια 10 ευρϊ με κραςί Μουςικοφιλολογικό αφιζρωμα με μελοποιθμζνα ποιιματα του Κ. Καβάφθ από τουσ: Αντ. Ευαγγελάτο, Λ. Κανάρθ, Ι. Κονιτόπουλο, Γ. Κουρουπό, Γ. Α. Ραπαϊωάννου και Φ. Τςαλαχοφρθ. Ερμθνεφουν: Ιουλ. Θλιοποφλου - απαγγελία, Δ. Ρανουργιά-τραγοφδι, Ρ. Μποφρασ - πιάνο, Ρ. Ανδριόπουλοσ - ειςιγθςθ, μους. απαγγελία, R. Bou Saba - απαγγελία ςτα Αραβικά. 5

6 Ραρίςι κι όνειρα.. Αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Σπανό Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Τα βιματα του ςυνκζτθ από το Ραρίςι και τισ όχκεσ του Σθκουάνα, ςτο Νζο Κφμα και τθν Τρίτθ Ανκολογία, ζωσ και τθ δεκαετία του '80. Τραγουδοφν: Αργυρϊ Καπαροφ και Ερωφίλθ Ριάνο: Ευαγγελία Μαυρίδου, Ακορντεόν: Άννα Λάκθ Καλεςμζνοσ ο ςυνκζτθσ Γιάννθσ Σπανόσ Συνζντευξθ - ςυνομιλία: Αλζξθσ Βάκθσ "Κάτω από τον ουρανό του Ραριςιοφ" - Θλιάννα Αντωνίου, Ελίνα Γαβριθλίδο BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Θ υψίφωνοσ Θλιάννα Αντωνίου και θ πιανίςτα Ελίνα Γαβριθλίδου παρουςιάηουν ζνα ονειρικό, λυρικό ταξίδι, με ςτακμοφσ από τον ιμπρεςιονιςμό, τθν Belle Époque και τθν εποχι του μεςοπολζμου ζωσ τθ χρυςι εποχι του γαλλικοφ τραγουδιοφ και τον παγκόςμιο κινθματογράφο. "εμπετάνγκο ςτο Ραρίςι" - Κατερίνα Κουρετηι El Convento Del Arte, Βιργινίασ Μπενάκθ 7, Μεταξουργείο 10 ευρϊ με κραςί, μπφρα, αναψυκτικό εμπζτικο & Τango - Δρόμοι παράλλθλοι, κοινά ςθμεία των δφο μουςικϊν ιδιωμάτων - του εμπζτικου και του αργεντινοφ Tango, με αφετθρία τθν ομοιότθτα των κοινωνικϊν καταβολϊν τουσ. Κατερίνα Κουρετηι - vocals, Θάνοσ Θεοδωρόπουλοσ - bouzouki, guitar, Roman Gomez - piano, bandoneon, Μάριοσ Στρόφαλθσ - piano, acordeo Ρζμπτθ 15/10 "Café do Brasil" - Κατερίνα Ρολζμθ Quartet Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ H Ελλθνοβραηιλιάνα Κατερίνα Ρολζμθ και οι φίλοι τθσ κα μασ ταξιδζψουν ςε ζνα καφενεδάκι τθσ Βραηιλίασ. Θ βραδιά ατμοςφαιρικι, θ ατμόςφαιρα λιτι, παρεΐςτικθ, πλοφςια ςε ρυκμοφσ και μελωδίεσ από τον κόςμο τθσ μπόςα νόβα, του ςάμπα, του φρζβο και άλλα μουςικά είδθ από τθ Βραηιλία. Δθμιτρθσ Ραπαδόπουλοσ - Τρομπζτα και Flugelhorn, Ρζτροσ Βαρκακοφρθσ - Κοντραμπάςο Γιάννθσ Αγγελόπουλοσ - Ντραμσ. Half & my other Half - Μαρία Τςαροφχα BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Το HALF & my other HALF είναι ζνα μουςικό live show με τραγοφδια εμπνευςμζνα από δφο αξίεσ, τθν αγάπθ και τθ ηωι. Jazz, soul, swing, rock διαςκευζσ που ςε ταξιδεφουν από τα piano bars του Manhattan ςτα underground ςτζκια του Βερολίνου, από τα musicals του Broadway ςτον ελλθνικό κινθματογράφο του Χατηιδάκι, από τον Leonard Cohen ςτουσ Olympians. Μαρία Τςαροφχα: Τραγοφδι - Κϊςτασ Αναδιϊτθσ: Ριάνο Les Ombres de la Rue - Ραυλίνα Στυλιανοφ Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Διάκεςθ ρετρό, cabaret-jazz διαςκευζσ, Piaf, Brel, Dietrich, Weill. 6

7 Ραυλίνα Στυλιανοφ : φωνι - Δθμιτρθσ Καματερόσ: πιάνο - Γρθγόρθσ Αςθμακόπουλοσ: ςαξόφωνο - Αντϊνθσ Αρβανίτθσ: κοντραμπάςο - Γιϊργοσ Κωςτελζτοσ: ντραμσ Ραραςκευι 16/10 Fuga perpetua duo BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Από τισ λεωφόρουσ τθσ Βιζννθσ ςτα ςοκάκια τθσ Βαγδάτθσ οι fuga perpetua duo ςυνκζτουν ζνα μωςαϊκό με χρϊματα από μουςικζσ τθσ Δφςθσ και τθσ Ανατολισ. Στζλιοσ Βαρβζρθσ - οφτι, ζνια Χρυςουλάκθ - πιάνο Swing Parisien, alternative musette! - Les Enfants de Pigalle Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Συνταγι: παίρνουμε τζςςερα νζα αγόρια με πολλι ενζργεια και ακοφςματα από rock, jazz, world music και κλαςςικι, παλιά φινετςάτα και ωραία τραγοφδια από το Ραρίςι, προςκζτουμε λίγθ πικάντικθ πιπεριά, και ζτοιμα τα les Enfants de Pigalle!! Rémi Cavat, κικάρα, φωνι - Χάρθσ Σταυρακάκθσ, ακορντεόν - Κωνςταντίνοσ Kλάγκοσ, κοντραμπάςο - Χριςτοσ Τηερποσ, τφμπανα. De todas formas Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Flamenco Ραραδοςιακό, Μοντζρνο, με ςφγχρονο χορό, με κικάρα, χωρίσ κικάρα, με κρουςτά, χωρίσ φωνι, χωρίσ παποφτςια, με ρυκμό, χωρίσ ρυκμό, με ψυχι Βαςιςμζνοι ςε πρωτότυπεσ μουςικζσ ςυνκζςεισ και χορογραφίεσ, ςυνκζτουν το δικό τουσ μοναδικό ψθφιδωτό, ξεκινϊντασ και καταλιγοντασ πάντα ςτο flamenco. Κικάρα / ςφνκεςθ: Ράνοσ Καρτίμπελθσ - Θλ.Μπάςο / ςφνκεςθ: Ραναγιϊτθσ Μπουραηάνθσ Κρουςτά / ςφνκεςθ: Γιάννθσ Ραπαγιαννοφλθσ -Τραγοφδι : Yota "Baron" - Χορόσ, χορογραφίεσ, palmas: Θλζκτρα Χρυςάνκου - Χορόσ, palmas: Ντίνα Κεςςζ Σάββατο 17/10 Piano duo STAGE Απολλώνιο Ωδείο, αίκουςα ςυναυλιών 4 ου ορ.,φερρών 16, Ακινα Είςοδοσ ελεφκερθ "1946.Σε ζνα παριςινό καφζ ο Poulenc και ο Auric απολαμβάνουν ζνα τςιγάρο, ενϊ θ Tailleferre παρακολουκεί τον Cocteau να απαγγζλει... Μα κανείσ τουσ δεν ζχει δει το βόδι πάνω ςτθ ςτζγθ;" Συναυλία για πιάνο για τζςςερα χζρια με ςυνκζςεισ των 'Les Six' Piano duo STAGE2 : Μακρισ Αλζξανδροσ, Ιωάννα - Μαρία Αβραάμ. Διαβάηει θ Ειρινθ Μαργαρίτθ. Τζτθ Καςιωνθ & Quartet Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Φκινοπωρινι βόλτα ςτον κόςμο με διάκεςθ μουςικισ δραπζτευςθσ ςε τόπουσ μακρινοφσ. Θ ερμθνεφτρια Τζτθ Καςιϊνθ με τουσ 4 εξαιρετικοφσ μουςικοφσ, Μάρκο Κϊτςια ςτο πιάνο, Γιϊργο Ταμιωλάκθ ςτο τςζλο, Νίκο Ραπαναςταςίου ςτο ακορντεόν και Βαςίλθ αψανιϊτθ ςτο βιολί. 7

8 Αργεντίνικεσ καφζ-ιςτορίεσ. Natalia Soledad Petsalis, Κώςτασ Βλαχόπουλοσ, Μάριοσ Στρόφαλθσ BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Εξιςτοριςεισ, τραγοφδια και μουςικζσ από τθν χϊρα του τάνγκο και του ιδιαίτερου φολκλόρ. Yorgos Krommydas Trio & Solo A route through the standards Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Ο καταξιωμζνοσ κικαρίςτασ και ςυνκζτθσ Yorgos Krommydas, με αφορμι τθν κυκλοφορία του νζου του 3ου προςωπικοφ cd με τίτλο A route through the standards παρουςιάηει ηωντανά το νζο του project. Μαηί του ζνα από τα καλφτερα rhythm section τθσ Ελλθνικισ jazz ςκθνισ οι Ntinos Manos-κοντραμπάςο και Dimitris Klonis - τφμπανα. Κυριακι 18/10 Συναυλίεσ λιξθσ Φεςτιβάλ ςτο Εκνικό Ωδείο Εκνικό Ωδείο, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Ακινα, αίκουςεσ ςυναυλιών & αίκριο Είςοδοσ ελεφκερθ Συναυλίεσ από ςολίςτ και μουςικά ςφνολα μακθτϊν του Ωδείου. Ξενάγθςθ. Λιξθ Οι καλλιτζχνεσ του Φεςτιβάλ κα αποχαιρετιςουν με τον τρόπο τουσ Party λιξθσ Dj sets Dj Noua Dj Xaris Fragiskakis 8

9 Photo Α.Μανικάκθσ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΑΦΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ STREETART Φίνοσ Φίλμ, Χίου 53, Αγ. Ραφλοσ Ϊρεσ λειτουργίασ: 17:00-21:00 Ηωγραφικι, Φωτογραφία, Εγκαταςτάςεισ. Ομαδικι ζκκεςθ: Tα καφζ μπιςτρό του Ραριςιοφ ωσ «Ιδανικοί τόποι» Επιμζλεια: Λία Κουτελιζρθ Ιδανικόσ τόποσ είναι εκεί όπου τα μεγάλα πνεφματα ςυναντϊνται. Σφμφωνα με τον Γάλλο φιλόςοφο MarkAuge, θ ςφγχρονθ εποχι απαρτίηεται ςε μεγάλο βακμό από μθ τόπουσ. Μζρθ χωρίσ ταυτότθτα και ιςτορία που δεν δθμιουργοφν πραγματικι ςχζςθ μεταξφ των ανκρϊπων που φιλοξενοφν. Ιδανικόσ τόποσ είναι εκείνοσ που δθμιουργεί διαρκϊσ γζφυρεσ 9

10 και ςυνδζςεισ ενϊ επικαιροποιεί μνιμεσ και δίνει αφορμι ςε νζεσ αναηθτιςεισ. Τζτοιοι τόποι ιταν και είναι τα café bistrot. Συμμετζχουν: Ε. Ακφλα, Μ. Αριςτοτζλουσ, Α. Βάκθσ, Ε. Βζλιου, Χ. Δθμακάκου, Δ. Γιαννακάκου-αηζλου, Γ. Πιμπακ, Στ. Ρεχλιβανίδθσ, Ε. Τςακίρθ, Β. Λιουδάκθσ, Ε. Κόντςα, Α. Λαηάρου, Στ. Ραπαδόπουλοσ,Χ. Κουςουλίδου, Μ. Κουλοβαςιλοποφλου, Δ. Κοιλάκου, Α. Μανδθλάρθ, Α. Μπιρλισ, Γ. Χατηθελευκερίου Κορδϊνθσ, Β. Ρετρουλάκθ Stanley Hotel (θμιϊροφοσ), Οδυςςζωσ 1, Ρλ. Μεταξουργείου Ϊρεσ λειτουργίασ: 12:00-21:00 (εγκαίνια Ραραςκευι 9/10, 18.00) Ηωγραφικι - Εγκατάςταςθ ςτο χώρο Ομαδικι Ζκκεςθ: «Αντανακλάςεισ ςυναναςτροφών» Επιμζλεια: Amina Kortbi Σπρϊχνουν τθν πόρτα και κάκονται ςτο μπαρ ι ς' ζνα τραπζηι. Συνταξιοφχοι, ηευγάρια, παλιζσ ι νζεσ γνωριμίεσ Εκεί βριςκόμαςτε ξανά, μιλάμε χωρίσ να λζμε τίποτα, κοιταηόμαςτε και μασ κοιτάηουν, θκοποιοί & κοινό ταυτόχρονα. Κακθμερινζσ εξερευνιςεισ ακινθτοποιθμζνων παγωμζνων αντανακλάςεων μιασ κοινωνίασ ςε ςυνεχόμενθ κίνθςθ. Συμμετζχουν οι: Ε. Ανδρίτςθ, Ν. Θεοδοςιάδου, Μ. Μπουνάκθ, Ε. Χριςτάκθ, P. Georgitsis, Α. Kortbi Εκνικό Ωδείο Μανώλθσ Καλομοίρθσ - αίκουςα μελοδραματικισ, Μάγερ 18 Ϊρεσ λειτουργίασ Δε-Ρα: 12:00-14:00 και 17:00-20:00 Ϊρεσ λειτουργίασ Σα-Κυ: 12:00-18:00 Ηωγραφικι, Φωτογραφία, Εγκαταςτάςεισ Ομαδικι ζκκεςθ: Εικαςτικζσ αναηθτιςεισ με φόντο τα Ραριηιάνικα μπιςτρό Επιμζλεια: Νατάςα Θλιοποφλου 10

11 Ιςτορίεσ ανκρϊπων που δεν ςυηθτικθκαν ποτζ, κζματα ανοιχτά που χάκθκαν ςτο χρόνο Μοναδικζσ εμπειρίεσ που προςεγγίηουν τθν κουλτοφρα του καφζ και των μπιςτρό μζςα από διαφορετικζσ εικόνεσ και πρόςωπα ςε μια ηωντανι αλλθλεπίδραςθ με το κοινό. Οικεία, ηεςτά, μοναδικά χϊροι αςφυκτικά γεμάτοι ι απόλυτα κενοί. Ζμπνευςθ για καλλιτεχνικι δθμιουργία και ςτοχαςμό. Συμμετζχουν: Ε. Ανδρίτςθ, Κ. Βλαχόπουλοσ, Α. οφςςου, Στ. Μθτςάκου, Μ. Μπουνάκθ, Μ. Ραππά, Α. Ρεραντινοφ, Αντ. Μαντηοφκα, Σ. Μανιατάκθ, Μ. Σιαβίκθ, Γ. Τςοφμασ, Σ. Τςιμίνθ, Ε. Χάμου, Μ. Φωτάκθ,F. Giliberti *εικαςτικι παρζμβαςθ ςτο χϊρο του ιςογείου με καταςκευζσ από τουσ μακθτζσ του 4 ου Γυμναςίου Ακθνϊν MatchPointCafé-bistrot, Αινιάνοσ 1, Ρλ. Βικτωρίασ Ϊρεσ λειτουργίασ: 12:00-20:00 Φωτογραφία Ομαδικιζκκεςθ: Dans les pas du Petit Paris d Athènes Επιμζλεια: Amina Kortbi, Νατάςα Θλιοποφλου Ζκκεςθ αφίςασ και φωτογραφίασ με ςτιγμιότυπα από το 1 ο και το 2 ο μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν. Συμμετζχουν: Γ. Χριςτογεωργάκθσ, Χ. Γαϊτάνθσ, Α. Μανικάκθσ, K.Μζντηελοσ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 4 ο Γυμνάςιο, Σάμου 46, Αγ. Ραφλοσ Παραςκευι 9 Οκτωβρίου και Δευτζρα 12 Οκτωβρίου, ώρα: (διάρκεια: 2 ϊρεσ) Δίωρο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ για παιδιά και εφιβουσ με κζμα τον Ευρωπαϊκό Εξπρεςιονιςμό. Οι ςυμμετζχοντεσ κα διδαχκοφν τισ αξίεσ του ελεφκερου ςχεδίου, οι οποίεσ κα εφαρμοςτοφν ςτα ζργα που κα δθμιουργιςουν. Το ελεφκερο ςχζδιο πζρα από ζνασ τρόποσ 11

12 απόλυτθσ ζκφραςθσ του εςωτερικοφ κόςμου και των ςυναιςκθμάτων ενόσ καλλιτζχνθ είναι και ζνασ ωραίοσ τρόποσ να μάκει να χρθςιμοποιεί τα υλικά και τθν φανταςία του. Επιμζλεια: Αναςταςία οφςςου, Συντονιςμόσ: Γεωργία Αγγελοποφλου, Νατάςα Θλιοποφλου Πζμπτθ 15 Οκτωβρίου, ώρα: (διάρκεια: 1 ϊρα) Ροιά παιχνίδια κάνει το φωσ πάνω ςτο νερό; Ρϊσ αλλάηει το χρϊμα από τα νοφφαρα με το φωσ του ιλιου ι τθσ ςελινθσ; Ροιό είναι το μυςτικό για να φτιάξουμε εφκολα μια γζφυρα με πολφχρωμα λουλοφδια; Ελάτε να γνωρίςουμε βιωματικά τουσ πιο όμορφουσ πίνακεσ του ClaudeMonet και να δθμιουργιςουμε τα δικά μασ ζργα, με χρϊματα και φανταςία! Από τθν ομάδα Τζχνθσ Δράςεισ (ArtActs) - με τθν Ιωάννα Ταγάρα, Σφμβουλο-Εκπαιδεφτρια με εξειδίκευςθ ςτθν μάκθςθ μζςω Τζχνθσ και τθ Φωτεινι Ραπαςωτθρίου, Εκπαιδεφτρια - Μουςειολόγο- Σφμβουλο. Επιμζλεια και Ραρουςίαςθ: Φωτεινι Ραπαςωτθρίου και Ιωάννα Ταγάρα (ArtActs- Τζχνθσ Δράςεισ), Συντονιςμόσ: Γεωργία Αγγελοποφλου, Νατάςα Θλιοποφλου. ΕΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ (LIVEEVENT) 51 Ο Δθμοτικό Σχολείο, Ακομινάτου 40, Αγ. Ραφλοσ Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Κυριακι 11 Οκτωβρίου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου και Κυριακι 18 Οκτωβρίου και ϊρεσ Θ εικαςτικόσ Λία Κουτελιζρθ (lika) με τθν καλλιτεχνικι τθσ ομάδα εφιβων μακθτών (ArYSyd) κα ηωγραφίςουν ςε liveevent τουσ κεντρικοφσ τοίχουσ του 51ου Δθμοτικοφ ςχολείου Ακθνών. Τα ζργα κα είναι εμπνευςμζνα από τθν πολυπολιτιςμικότθτα τθσ περιοχισ του Μεταξουργείου και των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο ςχολείο αυτό. Κεντρικι ιδζα, ζνα μικρό Ραρίςι ςτθν καρδιά τθσ Ακινασ μζςα από τθν παιδικι ματιά κακθγιτριασ και μακθτϊν. Τθν ομάδα ArYSyd εκπροςωποφν οι μακθτζσ: Δθμοκεόδωροσ Φϊτθσ, Μωρίκθ Ειρινθ,Τςικλισ Κωνςταντίνοσ, Λάμψα Δζςποινα, Μιχόπουλοσ Δθμιτρθσ, Μθχανικοφ Μάρκα, Τςαπάρα Ιωάννα, Τςζλιοσ Χριςτοσ Συντονιςμόσ και Επιμζλεια: Λία Κουτελιζρθ 12

13 STREETART Το μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν ζχει ιδθ κακιερωκεί ςε κεςμικι ετιςια ςυνάντθςθ εικαςτικϊν δθμιουργϊν δθμοςίου χϊρου. Μετά τισ παρεμβάςεισ ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ Μαιηϊνοσ τα προθγοφμενα χρόνια, ςειρά ζχει το αίκριο του Εκνικοφ Ωδείου και θ πλευρικι επιφάνεια του ιςτορικοφ κτιρίου τθσ Φίνοσ Φιλμ. Θ ςυμμετοχι των καλλιτεχνϊν κα ολοκλθρωκεί με τθν ζναρξθ του φεςτιβάλ. Επιμζλεια: Kϊςτασ Βαλλισ ΘΕΑΤΟ Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ ΡΑΑΣΚΕΥΘ 9/10 Το άρωμα του ζρωτα του Θεοδόςθ Άγγ. Ραπαδθμθτρόπουλου Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Ζργο βαςιςμζνο πάνω ςτο διεκνζσ best seller του Ράτρικ Ηίςκιντ «Το Άρωμα» με αναφορζσ ςτθν αρχαία τραγωδία. Ζνασ νζοσ άντρασ που λαχταράει να αγαπθκεί, παλεφει να γίνει ο 13

14 Δθμιουργόσ του εαυτοφ του πλάκοντασ τθν δικιά του προςωπικι οςμι μζςα από τισ πιο παρκζνεσ ευωδιζσ. Σκθνοκεςία: Αλζξανδροσ Ρολιτάκοσ, Καταςκευι: Ειρινθ Βαρηιγιατηίκθ, Σφμβουλοσ: Εμμανουζλα Βογιατηάκθ Κρουκόβςκι, Ενδυματολογία: Μαργαρίτα Βουτςίνου, Καταςκευι: Στάκθσ Ηαΐμθσ, Μουςικι: Γιάννθσ Κονςολάκθσ, Διδαςκαλία: Στζλλα Κροφςκα. Ραίηουν: Νάγια Καρακϊςτα, ζνα Κουραμποφλ, Αγγελικι Ρουλιμα, Νικόλασ Φραγκιουδάκθσ, Θεοδϊςθσ Ραπαδθμθτρόπουλοσ. ΚΥΙΑΚΘ 11/10 Β.PΑrt. Ομάδα Decadence Black box Διλοσ Ελευςινίων 11, Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ 'Με αφετθρία ζνα μποζμ bistro τθσ απζναντι όχκθσ τθσ Ρόλθσ του Φωτόσ, ο Camus, ο Sartre και ο Picasso ερωτοτροποφν με τθν Τζχνθ τουσ. Θ χοροκεατρικι παράςταςθ 'Β.PArt', μζςα από τισ τρεισ εμβλθματικζσ φυςιογνωμίεσ ςασ καλεί να πάρετε μζροσ ςε ζνα ταξίδι μζςα ςτθν διαδικαςία τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, τθν άλλθ πλευρά, τθν κάκε ανιςυχθ και πολφβουθ Rive Gauche.' Σφλλθψθ : Αλίκθ Θεράπου Ερμθνεία: Αλίκθ Θεράπου, Βίκυ Δρίβα Το Θμερολόγιο El Convento del Arte, Βιργινίασ Μπενάκθ 7, 8 ευρώ, μειωμζνο: 5 ευρώ Ζνα νεαρό ηευγάρι Γάλλων ηωγράφων, ςυναντιζται ς ζνα πάρκο... Ερωτευμζνοι δίνουν υπόςχεςθ να κρατθκοφν μακριά από τισ επιταγζσ τθσ κοινωνίασ.. Σίγουροι ότι κα τα καταφζρουν αφινονται να ηιςουν το δικό τουσ παραμφκι Σιγά ςιγά, όμωσ, θ πραγματικότθτα αλλοιϊνει τα ςυναιςκιματα τουσ και τουσ οδθγεί ςε μία πραγματικότθτα νζα που δεν κυμίηει ςε τίποτα τισ πρϊτεσ θμζρεσ Οι αλικειεσ τουσ αρχίηουν να μοιάηουν με τισ αλικειεσ των άλλων και γριγορα ανακαλφπτουν όλθ τθν αλικεια για αυτό που τουσ ενϊνει. Κείμενα - Σκθνοκεςία : Στζλιοσ Κάτςαρθσ 14

15 Ριάνο - φωνι : Στζλιοσ Κάτςαρθσ Ρνευςτά : Θφμιοσ Ραπαδόπουλοσ Κικάρα : Δθμιτρθσ Ταβλάσ Φωνι : Κωνςταντίνοσ Γερμανόσ ΔΕΥΤΕΑ 12/10 Οι πόρτεσ τθσ Χρφςασ Σπθλιώτθ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Οι τραγικοκωμικζσ καταςτάςεισ ςτθν ηωι μιασ νεαρισ γυναίκασ που χάνει τον ζλεγχο του εαυτοφ τθσ κάκε φορά που περνάει κάτω από μια πόρτα και το τραγελαφικό ςκάψιμο μζςα ςτισ αναμνιςεισ, αλλά και ςτο παρόν τθσ για να βρει τθν αιτία για το πρόβλθμά τθσ. Σκθνοκεςία: Αυγουςτίνοσ εμοφνδοσ, Σκθνικά: Τόλθσ Τατόλασ, Κοςτοφμια : Θάλεια Τςίγκου, Χορογραφίεσ: Κάτια Σαβράμθ, Φωτιςμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκθ, Βοθκόσ Σκθνοκζτθ: Μαρία Κοφτςου, Θκοποιοί: Ευγενία Αποςτόλου, Σπφροσ Βάρελθσ, Αυγουςτίνοσ εμοφνδοσ. Μουςικι Performance Akazoo Cafe Concerto, Μαιηώντοσ & Μάγερ 18, είςοδοσ ελεφκερθ Οι περιπζτειεσ ενόσ ταλαίπωρου ιδωμζνεσ ανάςκελα, γελϊντασ χαχανίηοντασ κλαίγοντασ. Αντιπακεί τα τςιμπθτερά παντελόνια, τα μάλλινα φορεμζνα κατάςαρκα, τθν αιχμθρι πραγματικότθτα που τον διαπερνά και τθν φοδράρει για να τθν αντζχει. Τθν κοροϊδεφει για να ζχει λόγο να ξεκαρδίηεται. Θραυςματικά ρετάλια ηωισ, θμερολόγια ςτιγμϊν ραγιςμζνων, ξεφλουδιςμζνων, που αποκαλφπτουν τθν πίςω-μπρόσ όψθ κάκε φορεμζνθσ πραγματικότθτασ που ηοφμε, φοδραριςμζνθσ ι αφοδράριςτθσ. Κείμενα: Ορζςτθσ Μεςοχωρίτθσ, Σκθνοκεςία: Κόμνω Κρικελίκου, Ραίηουν: Ορζςτθσ Μεςοχωρίτθσ, Κόμνω Κρικελίκου, Σκθνικά: Ο.Μεςοχωρίτθσ, Κ. Κρικελίκου ΤΙΤΘ 13/10 Οι Ρόρτεσ τθσ Χρφςασ Σπθλιώτθ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Βλζπε Δευτζρα 12/10 15

16 Μουςικι Performance Αkazoo Cafe Concerto Μαιηώνοσ & Μάγερ 18, είςοδοσ ελεφκερθ Βλζπε Δευτζρα 12/10 ΤΕΤΑΤΘ 14/10 Άγριεσ Νότεσ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο : 8 ευρώ Μια πολιτικι δολοφονία γίνεται αφορμι να ενεργοποιθκοφν οι πιο ςκοτεινοί μθχανιςμοί του ςυςτιματοσ. Μια ςυναυλία διακόπτεται. Μια τραγουδίςτρια κι ζνασ μαρμαράσ ςυλλαμβάνονται ωσ εξιλαςτιρια κφματα. Διοργανϊνεται από τθ ςυγγραφζα Λεία Βιτάλθ, Σκθνοκεςία: Χρφςα Καψοφλθ ΡΕΜΡΤΘ 15/10 Lady Day, θ κυρία με τισ γαρδζνιεσ Θζατρο τακμόσ, Βίκτωροσ Ουγκώ 55, είςοδοσ ελεφκερθ Μζςα από το κεατρικό μονόλογο παρακολουκοφμε τθν Billie Holiday, αυτι τθ κρυλικι φωνι τθσ τηαη να μασ περιγράφει με τον δικό τθσ, μοναδικό τρόπο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ από τθ ηωι τθσ. Ηωντανι τηαη μουςικι επί ςκθνισ, ερμθνεφει κομμάτια τθσ τραγουδίςτριασ και προβολι αποςπαςμάτων από το αρχειακό υλικό τθσ Billie Holiday. Ερμθνεφει: θ Αλεξία Μπεηίκθ, Σκθνοκεςία: Αλζξθσ Τςάφασ, Διαςκευι κειμζνου: Βάςια Καρυτινοφ Άγριεσ Νότεσ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8ευρώ Βλζπε Τετάρτθ 14/10 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 16/10 Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτεσ Ανζκδοτεσ γαλλικζσ φάρςεσ του 15ου αιώνα Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ 16

17 Ζνα τυπικό γαλατικό χωριό τον 15ο αιϊνα με τον δικαςτι του, τον παπά του, τον δικολάβο του, τουσ περαςτικοφσ ψευτοκαλόγερουσ και τουσ ερωτιάρθδεσ κατοίκουσ του ςε ζνα ατζλειωτο γαϊτανάκι παρεξθγιςεων. Σκθνοκεςία: Μιχ. Καλαμπόκθσ Τερεηίν Black Box Διλοσ, Ελευςινίων 11, Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ Μία ομάδα νζων καλλιτεχνϊν ετοιμάηει παράςταςθ για να παιχκεί ενϊπιον απεςταλμζνων του ερυκροφ ςταυροφ για να διαπιςτϊςουν πόςο «καλοί» είναι οι SS που τουσ αφινουν να δθμιουργιςουν. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ παράςταςθ και πετφχουν το ςτόχο τουσ, τουσ ςτζλνουν ςε βζβαιο κάνατο. Αλλά το ζργο τουσ μζνει μζςα ςτο χρόνο και περιμζνει κάποιον άλλο να το ςυνεχίςει. Ο καλλιτζχνθσ πεκαίνει, το ζργο του μζνει και ταξιδεφει ςτο χϊρο και ςτο χρόνο αιωνίωσ. Σκθνοκεςία: Διμθτρα Χατοφπθ, Βοθκοί ςκθνοκζτθ: Χριςτίνα Μαριάνου, Άννα Χανιϊτθ Ραίηουν οι απόφοιτοι τθσ Δραματικισ Σχολισ «διλοσ» Αυςτθρώσ Ακατάλλθλον Ροηαλίνο, Αγίου Παφλου 23, είςοδοσ ελεφκερθ "Το Αυςτθρϊσ Ακατάλλθλον" είναι μια αφιγθςθ για τισ κακόφθμεσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, από το λιμάνι, μζχρι τα ςτενά γφρω από τθν Ομόνοια και τθν Ρλατεία Βάκθ. Για τα "ςπίτια", τα μπαρ και τα χαμάμ, τουσ ςκοτεινοφσ δρόμουσ, τουσ ανκρϊπουσ και τισ ιςτορίεσ τουσ. Τα κείμενα, θ επιλογι των φωτογραφιϊν και τθσ μουςικισ και θ αφιγθςθ είναι του Νίκου Λεμονι. Τραγουδά θ Ευφορία Λεβζντθ. Σκθνοκεςία: Νίκοσ Λεμονισ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 Θ Ριο Δυνατι Ανκρώπινθ Φωνι Θζατρο των Αλλαγών, 3 θσ Σεπτεμβρίου 19 α, είςοδοσ ελεφκερθ Βαςιςμζνο ςτα ζργα των Στρίντμπεργκ και Κοκτϊ "Θ πιο δυνατι" και "Ανκρϊπινθ φωνι" αντίςτοιχα. Σφνκεςθ - Διαςκευι κειμζνων - Σκθνοκεςία: Ευδόκιμοσ Τςολακίδθσ Σκθνικά - Κοςτοφμια: Αναςταςία οφςςου Ραίηουν: Βυηαντία Ρυρριόχου Γκυ, Άννυ Ηερβοφ Απαραίτθτθ θ κράτθςθ κζςθσ ςτα και

18 Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτεσ Ανζκδοτεσ γαλλικζσ φάρςεσ του 15ου αιώνα Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Βλζπε Ραραςκευι 16/10 ΚΥΙΑΚΘ 18/10 Ραραμφκια για τθσ καρδίασ μασ τθν αλικεια Black Box Διλοσ, Ελευςινίων 11 Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ Ραραμυκοπαράςταςθ για παιδιά και μεγάλουσ που ακόμα ονειρεφονται. Σαν τουσ παραμυκάδεσ αλλοτινϊν εποχϊν, θ Ηωι Νικθτάκθ παίρνει το μονοπάτι που γιατρεφει τισ πλθγζσ και τουσ πόνουσ αλαφρϊνει, το μονοπάτι των παραμυκιϊν και μασ διθγείται ιςτορίεσ ςαν παραμφκια, που απάνω ςτα φτερά τουσ κουβαλοφν τθσ καρδιάσ μασ τθν αλικεια. Σχεδιαςμόσ, αφιγθςθ παραμυκιϊν με δθμιουργία θχθτικϊν τοπίων: Ηωι Νικθτάκθ "Θ Ριο Δυνατι Ανκρώπινθ Φωνι" Θζατρο των Αλλαγών, 3 θσ Σεπτεμβρίου 19 α, είςοδοσ ελεφκερθ Βλζπε Σάββατο 17/10 18

19 Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ ΔΑΣΕΙΣ ΔΟΜΟΥ Όλεσ οι δράςεισ είναι ανοιχτζσ για το κοινό Σάββατο 10/10 Φιλαρμονικι Διμου Ακθναίων 19:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ιςτορικι μπάντα του Διμου Ακθναίων που ιδρφκθκε το 1885 και ζλαβε μζροσ ςτουσ πρϊτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ τθσ Ακινασ το 1896, τιμάει το μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν με ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουςίαςθσ των οργάνων τθσ μπάντασ και με μια κακιςτικι ςυναυλία με Γαλλικι μουςικι και όχι μόνο. Θζατρο Σκιών «Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ» 20:00 Πεηόδρομοσ Αγίου Παφλου Θ ΜΚΟ Ριλιον Προσ ςε ςυνεργαςία με το Θρακικό Θζατρο Σκιών του Γιάννθ Βουλτςίδθ, δθμιουργεί τθν παράςταςθ Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ για τισ ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ «Πλοι μζςα ςτθν παράγκα». Το ζργο «Πλοι μζςα ςτθν παράγκα» χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Είμαςτε όλοι Ρολίτεσ», το οποίο είναι μζροσ του ςυνολικοφ Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του ΕΟΧ για τθν Ελλάδα, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Διαχειριςτισ Επιχοριγθςθσ του Ρρογράμματοσ είναι το Κδρυμα Μποδοςάκθ. Συντελεςτζσ: Καραγκιοηοπαίχτθσ Γιάννθσ Βουλτςίδθσ, Ηωγραφικι μουςικι: Γεωργία Γιαννοποφλου 19

20 Deva 21:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Μια performance με φωτιζσ και ηογκλερικά ςε εντυπωςιακζσ χορογραφίεσ. Ο Αντϊνθσ Ραςβάντθσ (DEVA) είναι ζνασ ποικιλόμορφοσ καλλιτζχνθσ που αναμειγνφει τθν τζχνθ του τςίρκο με το κζατρο και τον χορό. Ταξιδεφει και μελετάει διαφορετικζσ τεχνικζσ χειριςμοφ των ηογκλερικϊν αντικειμζνων και τισ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ κίνθςθσ τουσ ςτον χϊρο. Κυριακι 11/10 Θ Μονμάρτρθ ςτο πεηόδρομο τθσ Μαιηώνοσ bb5 percussion system 11:00 Από τθν πλατεία Αγίου Παφλου ςτον πεηόδρομο τθσ οδοφ Μαιηώνοσ Ζνα πρωτοποριακό "world" ςφνολο κρουςτϊν του δρόμου, με ςυντονιςτι τον Βαςίλθ Βαςιλάτο, που φιλτράρει τθ μουςικι των λαϊν και δίνει -μζςα από τθν τεχνικι, τθν ζκφραςθ και το ςυντονιςμό- το δικό του ςτίγμα, με το ιδιαίτερο φφοσ και τον προςωπικόπολυπολιτιςμικό του ιχο Circus Dayz 11:30-13:30 Ακροβάτεσ και ηογκλζρ τθσ μεγαλφτερθσ ςχολισ τςίρκου ςτθν Ελλάδα, πιςτοί ςτο ετιςιο ραντεβοφ τουσ ςτθ Μονμάρτρθ τθσ Μαιηϊνοσ. Αναςταςία οφςςου 12:00-13:30 Street art ςχεδιαςμόσ πορτραίτων περαςτικϊν ςτθ Μαιηϊνοσ Athens Lindy Hop 12:30 Μαιηώνοσ Θ περίφθμθ ομάδα Athens Lindy Hop οργανϊνει πάρτυ ςτουσ ρυκμοφσ του swing, του charleston, του authentic jazz dance και άλλων jazz χορϊν (shag, balboa, blues) από τισ δεκαετίεσ του Milonga 19:30 Πλατεία Kaραϊςκάκθ Escuela Argentina de Tango en Grecia ςυμμετζχει ςτισ εκδθλϊςεισ του φεςτιβάλ 'το Μικρό Ραρίςι ϋκαι ςασ προςκαλεί τθν Κυριακι 11 Οκτωβρίου ςε μια αυκεντικι "Milonga του δρόμου". Ζνα χορευτικό ταξίδι εμπνευςμζνο από τισ νοςταλγικζσ πλατείεσ του Buenos Aires για να χορζψετε και να ηιςετε για λίγεσ ϊρεσ τουσ ρυκμοφσ του Tango! Τρίτθ 13/10 Το πορταίτο του Ντόριαν Γρζυ Ουγκώ 55, ζξω από το Θζατρο τακμόσ, είςοδοσ ελεφκερθ Ζνα κεατρικό δρϊμενο με μουςικι και προβολι από τθ χορογραφία του ζργου. Σκθνοκεςία: Visual Art Γιάννθσ Βολιϊτθσ,Ρρωταγωνιςτοφν: Φϊτθσ Λάμαρθσ, Μάνοσ 20

21 Ηαχαράκοσ, Χάρθσ Μαυρουδισ, Νζλλθ Αλκάδθ, Άγγελοσ Μπζςςασ, Βαςίλθσ Ταρατόρθσ, Μουςικι: Φϊτθσ Λάμαρθσ Ραραςκευι 16/10 Θζατρο δρόμου - Το πανθγφρι τθσ φανταςίασ 19:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ομάδα Teatro-Theama παρουςιάηει ζνα διαδραςτικό δρϊμενο, γεμάτο χρϊματα και μουςικι. Ακροβάτεσ, ξυλοπόδαροι, ταχυδακτυλουργικά, δθμιουργοφν ζνα παιχνίδι φανταςίασ και χρωμάτων για μικροφσ και μεγάλουσ. Μουςικό ςφνολο 4 ου γυμναςίου και λυκείου Ακθνών Πλατεία Αγίου Παφλου Θ κουλτοφρα των καφζ retro dj s set party & performances 20:00-22:00 Οδόσ Πθνελόπθσ & Οδόσ Οδυςςζωσ 4 ζναντι ξενοδοχείου Stanley Ζνα retro dj set party, με δίςκουσ και pick-up, και μουςικζσ από καφζ και bistrot όλου του κόςμου. Σκθνικό ο δρόμοσ απζναντι από τθν είςοδο του ξενοδοχείου Stanley. Ρρωταγωνιςτζσ, διαφορετικοί dj, οι οποίοι, οργανϊνουν ζνα πάρτυ για όλουσ. Συμμετζχουν χορευτζσ από διάφορεσ ςχολζσ χοροφ (φλαμζνκο,ςουινγκ,κα). Σφλλθψθ: Σωτθρία & Διμθτρα Τάμπαςθ. Σάββατο 17/10 Big Band Διμου Ακθναίων Πλατεία Αγίου Παφλου Θ κορυφαία jazz ορχιςτρα ςτθν Ελλάδα παρουςιάηει μεγάλεσ επιτυχίεσ του παγκόςμιου jazz και swing ρεπερτορίου. Αcrodance Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ομάδα του AcrOdance-Ακροβατικοφ Χοροφ τθσ Άννασ Ομθρίδθ ταξιδεφει και φζτοσ ςτο Μικρό Ραρίςι μζςα ςτο χρόνο και το χρϊμα.. Ζρωτασ-Μίςοσ, Ραλιό-Καινοφριο, Άςπρο-Μαφρο, Αντικζςεισ-Συνκζςεισ.. "Café noir et nuits blanches". Deva (βλζπε παραπάνω) 21:00 Κυριακι 18/10 Άγθμα τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Φρουραρχείο τακμόσ Λαρίςθσ 21

22 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ RENDEZ VOUS SOCIAUX photo R. Doisneau ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10 Αναγνώςεισ του καφζ, Δθμιτρθσ Στεφανάκθσ O ςυγγραφζασ Δ. Στεφανάκθσ ςε μία ανοιχτι ςυηιτθςθ με το κοινό του μικροφ Ραριςιοφ Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΔΕΥΤΕΑ 12/10 Θ ςυμβολι των καφζ και των μπιςτρό ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν δθμιουργία πολιτιςτικών ρευμάτων. Aνδρζασ ουμελιώτθσ (δθμοςιογράφοσ, δθμιουργότσ του enallaktikos.gr), Nικιτασ Χιωτίνθσ (αρχιτζκτονασ, κακθγθτισ ΤΕΙ Ακθνϊν) Γιώργοσ Γεωργακάσ (δικθγόροσ) Συντονίηει ο δθμοςιογράφοσ Γιώργοσ Ιγνατίου Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΤΕΤΑΤΘ 14/10 Καφζσ και πολιτικι, Άρθσ Σπθλιωτόπουλοσ (πρώθν υπουργόσ παιδείασ & τουριςμοφ) Ρζτροσ Τατςόπουλοσ (ςυγγραφζασ, πρώθν βουλευτισ) Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) Ο πρϊθν υπουργόσ παιδείασ αφθγείται ιςτορίεσ από το καφενείο τθσ Βουλισ και αναηθτά τθν ςυμβολι των παραδοςιακϊν καφενείων ςτθν πολιτικι ηωι του τόπου. ΡΕΜΡΤΘ 15/10 Αγγελικι Τριανταφφλλου - Les Amants du Flore Πολυχώροσ Συμμετοχι, Ακομινάτου 61 Θα προβλθκεί θ ταινία Les Amants du Flore και κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ. 22

23 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 16/10 L'expédition scientifique de morée - Νικολζττα Ταςςοποφλου (ΕΕΡ Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διπλωματοφχοσ ξεναγόσ) Πολυχώροσ Συμμετοχι, Ακομινάτου 61 Θ ςυμβολι του Γαλλικοφ εκςτρατευτικοφ ςϊματοσ ςτθν οργάνωςθ του νεοςφςτατου νεο- Ελλθνικοφ κράτουσ (αναφορζσ ςτον Nicolas Joseph Maison,Charles Favier ). EEΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 Δθμιτρθσ Γιαννάτοσ (επικεφαλισ τθσ μονάδασ "Mosaic" του ΚΕΘΕΑ) Από τα παραδοςιακά καφενεία ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ παράδοςθσ το κουβεντολόι τθσ αντίςταςθσ και τθσ κοινότθτασ. Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΑΚΙ ΤΑΒΛΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/ Ρρωτάκλθμα Τάβλι Στου Μπάμπθ τον καφενζ, Κριτθσ 21, Άγιοσ Παφλοσ ΚΥΙΑΚΘ 18/ Σκάκι Ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαιλ Βόδα 4-6 «Γνώριςε το ςκάκι». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικροφσ και μεγάλουσ από τουσ Maitres Χριςτο Γκορίτςα και Στράτο Κακαδζλλθ. Είκοςι αγϊνεσ επίδειξεισ (ςιμουλτανζ) με ενδιαφερόμενουσ επιςκζπτεσ του φεςτιβάλ. Τουρνουά γριγορου ςκακιοφ (blitz). 23

24 photo Ν.Ταςςοποφλου ΞΕΝΑΓΘΣΘ ΚΥΙΑΚΘ 18/10 Διαδρομι πολιτιςμοφ από τθν πλατεία Ομονοίασ ςτο ςτακμό Λαρίςθσ Σθμείο ςυνάντθςθσ: Μετρό Ομόνοια (ζξοδοσ: Αγ. Κωνςταντίνου) π.μ. Οδθγόσ μασ θ Νικολζττα Ταςςοποφλου, ΕΕΡ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διπλωματοφχοσ ξεναγόσ Διάρκεια ξενάγθςθσ: 2 ϊρεσ Λιξθ Κυριακι 18/10 Συναυλίεσ λιξθσ Φεςτιβάλ ςτο Εκνικό Ωδείο Εκνικό Ωδείο, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Ακινα, αίκουςεσ ςυναυλιών & αίκριο Είςοδοσ ελεφκερθ Συναυλίεσ από ςολίςτ και μουςικά ςφνολα μακθτϊν του Ωδείου. Ξενάγθςθ. Οι καλλιτζχνεσ του Φεςτιβάλ κα αποχαιρετιςουν με τον τρόπο τουσ Party λιξθσ Dj sets Dj Noua Dj Xaris Fragiskakis 24

25 ΜΙΚΟ ΡΑΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 2015 Διεφκυνςθ Μάριοσ Στρόφαλθσ Ομάδα: Δανάθ-Αρςενία Φιλίδου, Νατάςα Θλιοποφλου, Γεωργία Αγγελοποφλου, Δθμιτρθσ Ραπαγρθγοράκθσ, Εριφφλθ Διονυςοποφλου, Ερωφίλθ. Επικοινωνία, Γραφείο Τφπου: Θλιάννα Αντωνίου, Σοφία Κανελλοποφλου Δθμόςιεσ Σχζςεισ: Νικολζττα Διαμαντάκου-οδοποφλου Θζατρο Επιμζλεια: Βάςια Καρυτινοφ, Ραναγιϊτθσ Φραγκιςκάκθσ Ομάδα: Κωζηανηίνα Μαποςδάκη, Μαπία Χαηζηπέηπος Μουςικι Επιμζλεια: Μαριαλζνα Σπίνουλα Βοθκόσ: Δζςποινα Τςιπίδθ Ομάδα: Μαρία Χαηδεπέηροσ, Σηέλλα Περανηάκοσ, Μαλβίνα Φενέκοσ, Όλγα Λεμέζκο, Άννα Χρσζοτοϊδοσ, Μάριος Δενδής, Γιάννες Τζόπελας Εικαςτικά Επιμζλεια:Νατάςα Θλιοποφλου, Λία Κουτελιζρθ, Αμίνα Κόρτμπθ Ομάδα: Βάςω Ρετρουλάκθ, Ναταλία Κοντογιάννθ, Ιωάννα Καλογιρου, Διμθτρα Μεκενίτου Δράςεισ Δρόμου Επιμζλεια: Εφθ Στοφμπου, Δθμοςκζνθσ Βουγιοφκασ Ομάδα: Nadine Γκουρβζλου, Ναταλία Κοντογιάννθ, Κωνςταντίνα Μακριδάκθ, Χριςτίνα Μποφρα, Στζλλα Ρεραντάκου, Ντίνα Γεωργοφλια Διαλζξεισ Επιμζλεια: Αγγελικι Τριανταφφλλου Ομάδα: Ρ. Φραγκιςκάκθσ, Κωνςταντίνα Μπανταβι, Κωζηανηίνα Μαποςδάκη, Ε. Διονςζοπούλος, Μαηίνα Σκούπηη, Μάπιορ Δένδηρ, Αλεξάνδπα Δανά. Μεταφράςεισ Επιμζλεια: Αριςτοτζλθσ Νιάρχοσ 25

26 Ομάδα μεταφραςτϊν: Αλζξανδροσ Αναςταςιάδθσ, Ν. Γεωργοφλια, Κ. Μακριδάκθ, Ρ. Φραγκιςκάκθσ. Φωτογραφικι Ομάδα Γιϊργοσ Χριςτογεωργάκθσ, Χριςτοσ Γαϊτάνθσ, Αλζξανδροσ Μανικάκθσ, Γιϊργοσ Δανόπουλοσ, Αλίκθ Κουτοφρα, Βάςω Ρετρουλάκθ, Χριςτοσ Δθμθτρίου, Σοφία Κακάρειου, Βιβι Ηωγράφου, Κατερίνα Ρλατανίτθ Street art: Επιμζλεια: Κϊςτασ Βαλλισ Ομάδα: Κυριάκοσ ζγκοσ,τηοβάνι Νικολί, Γιϊργοσ Διαμάντθσ Το petit Paris d Athenes 2015 ςυνδιοργανϊνεται από το Ακθναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο και τον Οργανιςμό πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και νεολαίασ του Διμου Ακθναίων. 26

ΜΟΥΣΙΚΗ. Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριος Στρόφαλης 22.00 Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος Μεταξουργείο 6 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ. Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριος Στρόφαλης 22.00 Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος Μεταξουργείο 6 ευρώ ΜΟΥΣΙΚΗ Πέμπτη 8/10 Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριος Στρόφαλης 22.00 Μία Μεξικάνα, ένας Πορτογάλος κι ένας Έλληνας σε ένα «κοσμοπολίτικο ταξίδι σε μπιστρό» στο Παρίσι, τη Λισαβώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια Είκοςι Χρόνια www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ζνα αςτικό πείραμα για μια διαφορετικι πόλθ 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν πόλθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009

Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009 Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009 Ζναρξθ Εργαςιϊν: 18.00 Κωνςταντίνοσ Κίςςασ, Προϊςτάμενοσ, ΛΗ Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτιτων Χαιρετιςμοί Θοδωρισ Δραβίλλασ, Γενικόσ Γραμματζασ Υπουργείου Πολιτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου Ο κλασικισμός Ο όροσ «κλαςικι μουςικι» χρθςιμοποιείται ςυχνά για να εκφράςει το ςφνολο των ζργων «ςοβαρισ μουςικισ» ςε αντίκεςθ με τθν «μουςικι για διαςκζδαςθ», ζνασ διαχωριςμόσ που ζγινε ζντονοσ τον 20ό

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εκπαιδευτικά προγράμματα Ελεύθερο Εργαστήρι Μουσικής Παιδείας 08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΠΛ. ΑΓ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 11:00 με τον Χάρθ Αντωνίου από το XFactor3, DJ party και πολλά ακόμα ςυναρπαςτικά δρώμενα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΛ. ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Χώρος στάθμευσης Εναερίου Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ ΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ ιάρκεια έκθεσης: 15 Νοεµβρίου 08:00-20:00 " Ρόδος, ένα νησί στις πύλες της

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο.

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο. Ο εικοςτόσ αιώνασ Σθμαντικά ιςτορικά γεγονότα ςθμαδεφουν τον εικοςτό αιϊνα και επθρεάηουν όλθ τθν πνευματικι δθμιουργία και φυςικά τθ μουςικι: 1 οσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ (1914-18), οικονομικό κράχ (1926),

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery.

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery. Κωνσταντίνος Βαλαής 1957 γεννικθκε. Διδαςκόμενοσ από τον Νικόλαο Καλαμβόκθ αγιογράφο και τθν Ζλενα Μπινιϊτθ κακθγιτρια τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν ςποφδαςε αγιογραφία και ηωγραφικι, αφιερϊνοντασ, επίςθσ, αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 επτεμβρίου 2011 Παραςκευή 18:00 20:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ «Η ερβία ςτην Θεςςαλονίκη το 2011 Προοπτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα