8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00"

Transcript

1 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ, Αργυρώ Καπαροφ, Carousel, Dilemma, Κατερίνα Ρολζμθ, Κατερίνα Κουρεντηι, Βάςω Κορδώςθ, Μάριοσ Στρόφαλθσ κ.α.) Εκνικό Ωδείο Μανώλθσ Καλομοίρθσ (αίκουςα χοροδράματοσ), Μάγερ Εγκαινία τθσ ομαδικισ ζκκεςθσ: Εικαςτικζσ αναηθτιςεισ με φόντο τα Ραριηιάνικα μπιςτρό (βλζπε εικαςτικά) Φίνοσ Φίλμ, Χίου 53, Αγ. Ραφλοσ Εγκαίνια τθσ ομαδικισ ζκκεςθσ Tα καφζ μπιςτρό του Ραριςιοφ ωσ «Ιδανικοί τόποι» (βλζπε εικαςτικά)

2 Θ Φιλαρμονικι του Διμου Ακθναίων ςτο μικρό Ραρίςι Oδόσ Χίου 53, Αγ. Παφλοσ ζξω από τθν Φίνοσ Φιλμ «Καντάδα από τον Γιώργθ Χριςτοδοφλου ςτο μπαλκόνι τθσ Τζτθσ Καςςιώνθ» Συμμετζχουν Νίκοσ Ραπαναςταςίου (ακκορντεόν), Βαςίλθσ αψανιϊτθσ (βιολί) και Γιϊργοσ Ταμιολάκθσ (βιολοντςζλλο). Έξω από τθν Φίνοσ Φιλμ ΜΟΥΣΙΚΘ Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ Ρζμπτθ 8/10 Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριοσ Στρόφαλθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Μία Μεξικάνα, ζνασ Ρορτογάλοσ κι ζνασ Ζλλθνασ ςε ζνα «κοςμοπολίτικο ταξίδι ςε μπιςτρό» ςτο Ραρίςι, τθν Λιςαβόνα, τθν Αβάνα, το Μεξικό, το Μπουζνοσ Άιρεσ και τθν Ακινα. Ο Βαςίλθσ Βαςιλάτοσ και οι φίλοι του BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Στα ςφνορα του Ραραδοςιακοφ με το Ethnic Μια μουςικι βραδιά από τθν Ελλάδα και τον ευρφτερο Μεςογειακό χϊρο. Βαςίλθσ Βαςιλάτοσ - κρουςτά, Ζλλθ Βαςιλάτου - κλαρινζτο, τραγοφδι Δθμιτρθσ Κοφςτασ - ακορντεόν, Λουκάσ Γιαννακίτςασ - μπάςο 2

3 Ραραςκευι 9/10 Belleville Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ H ςκοτεινι ατμόςφαιρα των cabaret του μεςοπολζμου, θ μελαγχολικι και νοςταλγικι διάκεςθ. Jazz, blues, swing του μεςοπολζμου, αλλά και δικζσ τουσ ςυνκζςεισ. Δϊρα Τςίγκα - φωνι, Ειρινθ Αναςταςίου - τςζλο, Γιάννθσ Καφετηόπουλοσ - πιάνο, Ρζτροσ Λαμπρίδθσ - κοντραμπάςο, Σωτιρθσ Ρζπελασ - τρομπζτα, Θοδωρισ Χριςτοδοφλου - τφμπανα El gitano de luna - "ΜanoucheDrome Trio" BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Ταξίδι ςτθν εποχι του '30 με Valse, Bolero, Bossa και Swing τθσ εποχισ. Δικζσ τουσ ςυνκζςεισ και κλαςικά Gypsy Jazz τραγοφδια, τα οποία και κα αποτελοφν μζροσ τθσ επερχόμενθσ διςκογραφικισ τουσ δουλειάσ. Δθμιτρθσ Ραρτςακλόσ - κοντραμπάςο, Κωςτοφροσ Γιϊργοσ- gypsy κικάρα, Ψαλλίδασ Δθμιτρθσ -gypsy κικάρα Dilemma Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Με ξεχωριςτζσ εικόνεσ και ιχουσ, παρουςιάηουν κομμάτια απ' τισ διςκογραφικζσ τουσ δουλειζσ και άλλεσ αγαπθμζνεσ μουςικζσ προςαρμοςμζνεσ ςτο φφοσ και τθ μουςικι τουσ ατμόςφαιρα. Σωτιρθσ Τράγκασ- φωνι, ςαξόφωνο, κλαρινζτο, φλάουτο, φυςαρμόνικεσ, πιάνο, ςφνκεςθ, ςτίχοι Ρόπθ Νταλαχάνθ- φωνι, κικάρεσ, πιάνο, ςφνκεςθ Σάββατο 10/10 Οι Carousel ςτα καφενεία του κόςμου Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Από τθ Θράκθ ζωσ τθ Λιςαβόνα, από τθ Νάπολθ ζωσ τθ Βρετάνθ πάντα οι άνκρωποι κουβεντιάηουν τθ ηωι τουσ και μαηί με μια ρακι, μια μπφρα, ζνα κραςί, τθν κάνουν τραγοφδι. Φαίνθ Νοφςια - τραγοφδι, κρουςτά, Μαριαλζνα Σπίνουλα - τραγοφδι, κρουςτά, Μάκθσ Ραπαγαβριιλ - τραγοφδι, κρουςτά, κικάρα, μαντολίνο, Σταφροσ Κατθρτηόγλου - κικάρα, τραγοφδι Γιάννθσ Γεωργαντζλθσ- ακορντεόν, κικάρα, Απόςτολοσ Καλτςάσ - μπάςο The Dominant Gypsy jazz project BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Το Dominant gypsy project είναι ζνα νζο project του κικαρίςτα και ςυνκζτθ Γιϊργου Κρομμφδα. Mαηί του θ Νάςια Γκόφα ςτο τραγοφδι. Eνϊ οικογενειακι υπόκεςθ είναι το υπόλοιπο ρυκμικό και μελωδικό κομμάτι του γκρουπ, αφοφ τα αδζλφια Κϊςτασ Ρατςιϊτθσ ςτο κοντραμπάςο και Γιϊργοσ Ρατςιϊτθσ ςτθν κικάρα, φωνι ζχουν και αυτοί ζναν κυρίαρχο ρόλο ςτο dominant trio. Κομμάτια του Django Reinhardt, αλλά και γνωςτά standards τθσ vocal jazz. 3

4 All or nothing at all - Irini Konstantinidi Jazz bound Trio Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Jazz standards από ζνα trio με ταμπεραμζντο, που αγαπάει τθν περιπζτεια, φλερτάρει με το απροςδόκθτο και αλλθλεπιδρά άψογα επί ςκθνισ! Ειρινθ Κωνςταντινίδθ - φωνι, Κϊςτασ Γιαξόγλου - πιάνο, Κων/νοσ Μάνοσ - κοντραμπάςο Κυριακι 11/10 Three Dancing Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 3 ευρώ Ορίτηιναλ τηαη μουςικι κακϊσ και διαςκευαςμζνα τηαη ςτάνταρντσ. Τςάκασ Δθμιτρθσ - alto Sax, Ρερικλισ Τριβόλθσ - Bass, Δθμιτρθσ Κλϊνθσ - drums Haig Yazdjian - Γιώτθσ Κιουρτςόγλου - Βαγγζλθσ Καρίπθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Τρεισ από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ δεξιοτζχνεσ ςυμπράττουν επί ςκθνισ ωσ trio. Ρρϊτθ φλθ για τισ κοινζσ τουσ ηωντανζσ εμφανίςεισ αποτελοφν τα γνωςτά και αγαπθμζνα κομμάτια του Haig Yazdjian, κακϊσ και υλικό από τισ προςωπικζσ δουλειζσ τόςο του Γιϊτθ Κιουρτςόγλου (το CD με τον τίτλο Hapopsis) όςο και του Βαγγζλθ Καρίπθ (με το γκρουπ κρουςτϊν Κρόταλα). My little radio - Λουίηα Σοφιανοποφλου, Γιώργοσ Λιμάκθσ BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Jazz, blues, soul, tango, fado, ρετρό, ςφγχρονο... Ακουςτικζσ, πειραγμζνεσ και παιχνιδιάρικεσ βερςιόν αγαπθμζνων τραγουδιϊν του διεκνοφσ ρεπερτορίου. Από τθν Ελλάδα ςτθν Αργεντινι, από τθ Γαλλία ςτθν Αμερικι. Λουίηα Σοφιανοποφλου - τραγοφδι, Γιϊργοσ Λιμάκθσ - κικάρα Δευτζρα 12/10 Κυριάκοσ Γκουβζντασ - Orient Express feat. B.Καρίπθσ Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Από τθν Κωνςταντινοφπολθ ωσ τθ Βιζννθ, και από τθν Βουδαπζςτθ ωσ το Ραρίςι, ο Κυριάκοσ Γκουβζντασ μασ προςκαλεί ςε ζνα μουςικό οδοιπορικό, με ανατολίτικεσ μελωδίεσ, βιενζηικα βαλσ, τάνγκο, φοξ, πόλκεσ και ουγγαρζηικα τςάρδασ, ςε ζνα αςταμάτθτο και ξζφρενο γλζντι, ςε μια παριηιάνικθ ατμόςφαιρα τθσ εποχισ του μεςοπολζμου. Συνταξιδιϊτεσ του ο Γιάννθσ Τςζρτοσ ςτο πιάνο θ Εφθ Μάηθ ςτο φλάουτο και το τραγοφδι και θ ομάδα των «Βιολιςτϊν τθσ ςτζγθσ του κόςμου» που αποτελείται από τουσ Δζςποινα Συρίγου, Βαγγζλθ Βοττζα, Κϊςτα Κοκκαλιάρθ, Αλζξανδρο Αρχοντι, αφαιλ Βλαςτάρθ. Voyage jazz trio BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Jazz standards, ςυνκζςεισ των Ellington, Coltrane, Davis, Monk, Petruccianni κομματιϊν Beatles. 4

5 Αλζκοσ Ορφανόσ- πιάνο, Αντϊνθσ Αρβανίτθσ - κοντραμπάςο, Αλζκοσ Χρθςτίδθσ: ντραμσ Τρίτθ 13/10 Διάλογοι Erik Satie με Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ Αγγζλων Βιμα, φουαγιζ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια 10 ευρϊ με κραςί Λυρικζσ μελωδίεσ Ελλινων ςυνκετϊν, ςυμπλζουν αρμονικά με τισ γυμνοπαιδιζσ και τισ Gnossiennes του Erik Satie Βάςω Κορδϊςθ: ερμθνεία, Κϊςτασ Μπιλίςθσ: πιάνο - φωνι Τρίτθ και 13 με τουσ Encardia Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Θ πρϊτθ φκινοπωρινι εμφάνιςθ του ςυγκροτιματοσ, αρχι των εκπλιξεων πάντα ςτο πνεφμα τθσ «ςυνάντθςθσ των φίλων». Αυτιν τθ φορά και τραγοφδια ιδιαίτερα αφιερωμζνα ςτουσ «ξζνουσ» που ζρχονται από μακριά και ψάχνουν κοντά μασ ζνα χαμόγελο και μια ελπίδα... Βαγγζλθσ Ραπαγεωργίου - ακορντεόν, φυςαρμόνικα, τραγοφδι, Μιχάλθσ Κονταξάκθσ - κικάρα, τραγοφδι, Ναταλία Κωτςάνθ - τραγοφδι, κρουςτά, Δθμιτρθσ Τςεκοφρασ - κόντρα μπάςο, τραγοφδι, Κϊςτασ Κωνςταντάτοσ - κρουςτά, βιολί, μαντολίνο, τραγοφδι Γιάννα Χαμαλζλθ - χορόσ Ραςχάλθσ Κολζντςθσ - τεχνικόσ ιχου "Απρόςμενα θχοφν μα ςυνταιριάηουν κιόλασ" - ADDicted2music BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Οι Addicted2music δζνουν τουσ διαφορετικοφσ ιχουσ μιασ θλεκτρικισ rock μπάντασ και μιάσ παραδοςιακισ ορχιςτρασ. Θ αναηιτθςθ αυτι δθμιουργεί ζνα προςωπικό ιχο ςε ζνα διεκνζσ ρεπερτόριο από Ανατολι ςε Δφςθ, είτε με mainstream, είτε με άγνωςτα κομμάτια. Σοφία Μζρμθγκα: τραγοφδι-κανονάκι, Δθμιτρθσ Κυριακάκθσ: τραγοφδι - πλικτρα - καχόν, Ρανταηισ, Σπφροσ: θλεκτρικι κικάρα, Γιϊργοσ Ραπαδόπουλοσ: καβάλ - κλαρίνο Τετάρτθ 14/10 Μουςικι ςυνάντθςθ ςε ζνα café του Ραριςιοφ Απολλώνιο Ωδείο, αίκουςα ςυναυλιών, Αριςτοτζλουσ 69, Ακινα Είςοδοσ ελεφκερθ Αναβιϊνουμε τθ μουςικι ατμόςφαιρα του Ραριςιοφ όταν τα πρϊτα café άνοιξαν τισ πόρτεσ τουσ. Συμμετζχουν προχωρθμζνοι μακθτζσ του Ωδείου ςτο τραγοφδι, το πιάνο και τθν κικάρα. Ο Καβάφθσ τθσ Συρίασ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ Αγγζλων Βιμα, φουαγιζ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια 10 ευρϊ με κραςί Μουςικοφιλολογικό αφιζρωμα με μελοποιθμζνα ποιιματα του Κ. Καβάφθ από τουσ: Αντ. Ευαγγελάτο, Λ. Κανάρθ, Ι. Κονιτόπουλο, Γ. Κουρουπό, Γ. Α. Ραπαϊωάννου και Φ. Τςαλαχοφρθ. Ερμθνεφουν: Ιουλ. Θλιοποφλου - απαγγελία, Δ. Ρανουργιά-τραγοφδι, Ρ. Μποφρασ - πιάνο, Ρ. Ανδριόπουλοσ - ειςιγθςθ, μους. απαγγελία, R. Bou Saba - απαγγελία ςτα Αραβικά. 5

6 Ραρίςι κι όνειρα.. Αφιζρωμα ςτον Γιάννθ Σπανό Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Τα βιματα του ςυνκζτθ από το Ραρίςι και τισ όχκεσ του Σθκουάνα, ςτο Νζο Κφμα και τθν Τρίτθ Ανκολογία, ζωσ και τθ δεκαετία του '80. Τραγουδοφν: Αργυρϊ Καπαροφ και Ερωφίλθ Ριάνο: Ευαγγελία Μαυρίδου, Ακορντεόν: Άννα Λάκθ Καλεςμζνοσ ο ςυνκζτθσ Γιάννθσ Σπανόσ Συνζντευξθ - ςυνομιλία: Αλζξθσ Βάκθσ "Κάτω από τον ουρανό του Ραριςιοφ" - Θλιάννα Αντωνίου, Ελίνα Γαβριθλίδο BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Θ υψίφωνοσ Θλιάννα Αντωνίου και θ πιανίςτα Ελίνα Γαβριθλίδου παρουςιάηουν ζνα ονειρικό, λυρικό ταξίδι, με ςτακμοφσ από τον ιμπρεςιονιςμό, τθν Belle Époque και τθν εποχι του μεςοπολζμου ζωσ τθ χρυςι εποχι του γαλλικοφ τραγουδιοφ και τον παγκόςμιο κινθματογράφο. "εμπετάνγκο ςτο Ραρίςι" - Κατερίνα Κουρετηι El Convento Del Arte, Βιργινίασ Μπενάκθ 7, Μεταξουργείο 10 ευρϊ με κραςί, μπφρα, αναψυκτικό εμπζτικο & Τango - Δρόμοι παράλλθλοι, κοινά ςθμεία των δφο μουςικϊν ιδιωμάτων - του εμπζτικου και του αργεντινοφ Tango, με αφετθρία τθν ομοιότθτα των κοινωνικϊν καταβολϊν τουσ. Κατερίνα Κουρετηι - vocals, Θάνοσ Θεοδωρόπουλοσ - bouzouki, guitar, Roman Gomez - piano, bandoneon, Μάριοσ Στρόφαλθσ - piano, acordeo Ρζμπτθ 15/10 "Café do Brasil" - Κατερίνα Ρολζμθ Quartet Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ H Ελλθνοβραηιλιάνα Κατερίνα Ρολζμθ και οι φίλοι τθσ κα μασ ταξιδζψουν ςε ζνα καφενεδάκι τθσ Βραηιλίασ. Θ βραδιά ατμοςφαιρικι, θ ατμόςφαιρα λιτι, παρεΐςτικθ, πλοφςια ςε ρυκμοφσ και μελωδίεσ από τον κόςμο τθσ μπόςα νόβα, του ςάμπα, του φρζβο και άλλα μουςικά είδθ από τθ Βραηιλία. Δθμιτρθσ Ραπαδόπουλοσ - Τρομπζτα και Flugelhorn, Ρζτροσ Βαρκακοφρθσ - Κοντραμπάςο Γιάννθσ Αγγελόπουλοσ - Ντραμσ. Half & my other Half - Μαρία Τςαροφχα BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Το HALF & my other HALF είναι ζνα μουςικό live show με τραγοφδια εμπνευςμζνα από δφο αξίεσ, τθν αγάπθ και τθ ηωι. Jazz, soul, swing, rock διαςκευζσ που ςε ταξιδεφουν από τα piano bars του Manhattan ςτα underground ςτζκια του Βερολίνου, από τα musicals του Broadway ςτον ελλθνικό κινθματογράφο του Χατηιδάκι, από τον Leonard Cohen ςτουσ Olympians. Μαρία Τςαροφχα: Τραγοφδι - Κϊςτασ Αναδιϊτθσ: Ριάνο Les Ombres de la Rue - Ραυλίνα Στυλιανοφ Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Διάκεςθ ρετρό, cabaret-jazz διαςκευζσ, Piaf, Brel, Dietrich, Weill. 6

7 Ραυλίνα Στυλιανοφ : φωνι - Δθμιτρθσ Καματερόσ: πιάνο - Γρθγόρθσ Αςθμακόπουλοσ: ςαξόφωνο - Αντϊνθσ Αρβανίτθσ: κοντραμπάςο - Γιϊργοσ Κωςτελζτοσ: ντραμσ Ραραςκευι 16/10 Fuga perpetua duo BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Από τισ λεωφόρουσ τθσ Βιζννθσ ςτα ςοκάκια τθσ Βαγδάτθσ οι fuga perpetua duo ςυνκζτουν ζνα μωςαϊκό με χρϊματα από μουςικζσ τθσ Δφςθσ και τθσ Ανατολισ. Στζλιοσ Βαρβζρθσ - οφτι, ζνια Χρυςουλάκθ - πιάνο Swing Parisien, alternative musette! - Les Enfants de Pigalle Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Συνταγι: παίρνουμε τζςςερα νζα αγόρια με πολλι ενζργεια και ακοφςματα από rock, jazz, world music και κλαςςικι, παλιά φινετςάτα και ωραία τραγοφδια από το Ραρίςι, προςκζτουμε λίγθ πικάντικθ πιπεριά, και ζτοιμα τα les Enfants de Pigalle!! Rémi Cavat, κικάρα, φωνι - Χάρθσ Σταυρακάκθσ, ακορντεόν - Κωνςταντίνοσ Kλάγκοσ, κοντραμπάςο - Χριςτοσ Τηερποσ, τφμπανα. De todas formas Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Flamenco Ραραδοςιακό, Μοντζρνο, με ςφγχρονο χορό, με κικάρα, χωρίσ κικάρα, με κρουςτά, χωρίσ φωνι, χωρίσ παποφτςια, με ρυκμό, χωρίσ ρυκμό, με ψυχι Βαςιςμζνοι ςε πρωτότυπεσ μουςικζσ ςυνκζςεισ και χορογραφίεσ, ςυνκζτουν το δικό τουσ μοναδικό ψθφιδωτό, ξεκινϊντασ και καταλιγοντασ πάντα ςτο flamenco. Κικάρα / ςφνκεςθ: Ράνοσ Καρτίμπελθσ - Θλ.Μπάςο / ςφνκεςθ: Ραναγιϊτθσ Μπουραηάνθσ Κρουςτά / ςφνκεςθ: Γιάννθσ Ραπαγιαννοφλθσ -Τραγοφδι : Yota "Baron" - Χορόσ, χορογραφίεσ, palmas: Θλζκτρα Χρυςάνκου - Χορόσ, palmas: Ντίνα Κεςςζ Σάββατο 17/10 Piano duo STAGE Απολλώνιο Ωδείο, αίκουςα ςυναυλιών 4 ου ορ.,φερρών 16, Ακινα Είςοδοσ ελεφκερθ "1946.Σε ζνα παριςινό καφζ ο Poulenc και ο Auric απολαμβάνουν ζνα τςιγάρο, ενϊ θ Tailleferre παρακολουκεί τον Cocteau να απαγγζλει... Μα κανείσ τουσ δεν ζχει δει το βόδι πάνω ςτθ ςτζγθ;" Συναυλία για πιάνο για τζςςερα χζρια με ςυνκζςεισ των 'Les Six' Piano duo STAGE2 : Μακρισ Αλζξανδροσ, Ιωάννα - Μαρία Αβραάμ. Διαβάηει θ Ειρινθ Μαργαρίτθ. Τζτθ Καςιωνθ & Quartet Ακροβάτθσ, Ψαρρών 26 & Μαιηώνοσ Μεταξουργείο 6 ευρώ Φκινοπωρινι βόλτα ςτον κόςμο με διάκεςθ μουςικισ δραπζτευςθσ ςε τόπουσ μακρινοφσ. Θ ερμθνεφτρια Τζτθ Καςιϊνθ με τουσ 4 εξαιρετικοφσ μουςικοφσ, Μάρκο Κϊτςια ςτο πιάνο, Γιϊργο Ταμιωλάκθ ςτο τςζλο, Νίκο Ραπαναςταςίου ςτο ακορντεόν και Βαςίλθ αψανιϊτθ ςτο βιολί. 7

8 Αργεντίνικεσ καφζ-ιςτορίεσ. Natalia Soledad Petsalis, Κώςτασ Βλαχόπουλοσ, Μάριοσ Στρόφαλθσ BeeRaki, Ψθλορείτθ 6, Στακμόσ Λαρίςθσ 3 ευρϊ Εξιςτοριςεισ, τραγοφδια και μουςικζσ από τθν χϊρα του τάνγκο και του ιδιαίτερου φολκλόρ. Yorgos Krommydas Trio & Solo A route through the standards Café Concerto, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Μεταξουργείο 6 ευρώ Ο καταξιωμζνοσ κικαρίςτασ και ςυνκζτθσ Yorgos Krommydas, με αφορμι τθν κυκλοφορία του νζου του 3ου προςωπικοφ cd με τίτλο A route through the standards παρουςιάηει ηωντανά το νζο του project. Μαηί του ζνα από τα καλφτερα rhythm section τθσ Ελλθνικισ jazz ςκθνισ οι Ntinos Manos-κοντραμπάςο και Dimitris Klonis - τφμπανα. Κυριακι 18/10 Συναυλίεσ λιξθσ Φεςτιβάλ ςτο Εκνικό Ωδείο Εκνικό Ωδείο, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Ακινα, αίκουςεσ ςυναυλιών & αίκριο Είςοδοσ ελεφκερθ Συναυλίεσ από ςολίςτ και μουςικά ςφνολα μακθτϊν του Ωδείου. Ξενάγθςθ. Λιξθ Οι καλλιτζχνεσ του Φεςτιβάλ κα αποχαιρετιςουν με τον τρόπο τουσ Party λιξθσ Dj sets Dj Noua Dj Xaris Fragiskakis 8

9 Photo Α.Μανικάκθσ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΑΦΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ STREETART Φίνοσ Φίλμ, Χίου 53, Αγ. Ραφλοσ Ϊρεσ λειτουργίασ: 17:00-21:00 Ηωγραφικι, Φωτογραφία, Εγκαταςτάςεισ. Ομαδικι ζκκεςθ: Tα καφζ μπιςτρό του Ραριςιοφ ωσ «Ιδανικοί τόποι» Επιμζλεια: Λία Κουτελιζρθ Ιδανικόσ τόποσ είναι εκεί όπου τα μεγάλα πνεφματα ςυναντϊνται. Σφμφωνα με τον Γάλλο φιλόςοφο MarkAuge, θ ςφγχρονθ εποχι απαρτίηεται ςε μεγάλο βακμό από μθ τόπουσ. Μζρθ χωρίσ ταυτότθτα και ιςτορία που δεν δθμιουργοφν πραγματικι ςχζςθ μεταξφ των ανκρϊπων που φιλοξενοφν. Ιδανικόσ τόποσ είναι εκείνοσ που δθμιουργεί διαρκϊσ γζφυρεσ 9

10 και ςυνδζςεισ ενϊ επικαιροποιεί μνιμεσ και δίνει αφορμι ςε νζεσ αναηθτιςεισ. Τζτοιοι τόποι ιταν και είναι τα café bistrot. Συμμετζχουν: Ε. Ακφλα, Μ. Αριςτοτζλουσ, Α. Βάκθσ, Ε. Βζλιου, Χ. Δθμακάκου, Δ. Γιαννακάκου-αηζλου, Γ. Πιμπακ, Στ. Ρεχλιβανίδθσ, Ε. Τςακίρθ, Β. Λιουδάκθσ, Ε. Κόντςα, Α. Λαηάρου, Στ. Ραπαδόπουλοσ,Χ. Κουςουλίδου, Μ. Κουλοβαςιλοποφλου, Δ. Κοιλάκου, Α. Μανδθλάρθ, Α. Μπιρλισ, Γ. Χατηθελευκερίου Κορδϊνθσ, Β. Ρετρουλάκθ Stanley Hotel (θμιϊροφοσ), Οδυςςζωσ 1, Ρλ. Μεταξουργείου Ϊρεσ λειτουργίασ: 12:00-21:00 (εγκαίνια Ραραςκευι 9/10, 18.00) Ηωγραφικι - Εγκατάςταςθ ςτο χώρο Ομαδικι Ζκκεςθ: «Αντανακλάςεισ ςυναναςτροφών» Επιμζλεια: Amina Kortbi Σπρϊχνουν τθν πόρτα και κάκονται ςτο μπαρ ι ς' ζνα τραπζηι. Συνταξιοφχοι, ηευγάρια, παλιζσ ι νζεσ γνωριμίεσ Εκεί βριςκόμαςτε ξανά, μιλάμε χωρίσ να λζμε τίποτα, κοιταηόμαςτε και μασ κοιτάηουν, θκοποιοί & κοινό ταυτόχρονα. Κακθμερινζσ εξερευνιςεισ ακινθτοποιθμζνων παγωμζνων αντανακλάςεων μιασ κοινωνίασ ςε ςυνεχόμενθ κίνθςθ. Συμμετζχουν οι: Ε. Ανδρίτςθ, Ν. Θεοδοςιάδου, Μ. Μπουνάκθ, Ε. Χριςτάκθ, P. Georgitsis, Α. Kortbi Εκνικό Ωδείο Μανώλθσ Καλομοίρθσ - αίκουςα μελοδραματικισ, Μάγερ 18 Ϊρεσ λειτουργίασ Δε-Ρα: 12:00-14:00 και 17:00-20:00 Ϊρεσ λειτουργίασ Σα-Κυ: 12:00-18:00 Ηωγραφικι, Φωτογραφία, Εγκαταςτάςεισ Ομαδικι ζκκεςθ: Εικαςτικζσ αναηθτιςεισ με φόντο τα Ραριηιάνικα μπιςτρό Επιμζλεια: Νατάςα Θλιοποφλου 10

11 Ιςτορίεσ ανκρϊπων που δεν ςυηθτικθκαν ποτζ, κζματα ανοιχτά που χάκθκαν ςτο χρόνο Μοναδικζσ εμπειρίεσ που προςεγγίηουν τθν κουλτοφρα του καφζ και των μπιςτρό μζςα από διαφορετικζσ εικόνεσ και πρόςωπα ςε μια ηωντανι αλλθλεπίδραςθ με το κοινό. Οικεία, ηεςτά, μοναδικά χϊροι αςφυκτικά γεμάτοι ι απόλυτα κενοί. Ζμπνευςθ για καλλιτεχνικι δθμιουργία και ςτοχαςμό. Συμμετζχουν: Ε. Ανδρίτςθ, Κ. Βλαχόπουλοσ, Α. οφςςου, Στ. Μθτςάκου, Μ. Μπουνάκθ, Μ. Ραππά, Α. Ρεραντινοφ, Αντ. Μαντηοφκα, Σ. Μανιατάκθ, Μ. Σιαβίκθ, Γ. Τςοφμασ, Σ. Τςιμίνθ, Ε. Χάμου, Μ. Φωτάκθ,F. Giliberti *εικαςτικι παρζμβαςθ ςτο χϊρο του ιςογείου με καταςκευζσ από τουσ μακθτζσ του 4 ου Γυμναςίου Ακθνϊν MatchPointCafé-bistrot, Αινιάνοσ 1, Ρλ. Βικτωρίασ Ϊρεσ λειτουργίασ: 12:00-20:00 Φωτογραφία Ομαδικιζκκεςθ: Dans les pas du Petit Paris d Athènes Επιμζλεια: Amina Kortbi, Νατάςα Θλιοποφλου Ζκκεςθ αφίςασ και φωτογραφίασ με ςτιγμιότυπα από το 1 ο και το 2 ο μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν. Συμμετζχουν: Γ. Χριςτογεωργάκθσ, Χ. Γαϊτάνθσ, Α. Μανικάκθσ, K.Μζντηελοσ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 4 ο Γυμνάςιο, Σάμου 46, Αγ. Ραφλοσ Παραςκευι 9 Οκτωβρίου και Δευτζρα 12 Οκτωβρίου, ώρα: (διάρκεια: 2 ϊρεσ) Δίωρο Εργαςτιριο Ηωγραφικισ για παιδιά και εφιβουσ με κζμα τον Ευρωπαϊκό Εξπρεςιονιςμό. Οι ςυμμετζχοντεσ κα διδαχκοφν τισ αξίεσ του ελεφκερου ςχεδίου, οι οποίεσ κα εφαρμοςτοφν ςτα ζργα που κα δθμιουργιςουν. Το ελεφκερο ςχζδιο πζρα από ζνασ τρόποσ 11

12 απόλυτθσ ζκφραςθσ του εςωτερικοφ κόςμου και των ςυναιςκθμάτων ενόσ καλλιτζχνθ είναι και ζνασ ωραίοσ τρόποσ να μάκει να χρθςιμοποιεί τα υλικά και τθν φανταςία του. Επιμζλεια: Αναςταςία οφςςου, Συντονιςμόσ: Γεωργία Αγγελοποφλου, Νατάςα Θλιοποφλου Πζμπτθ 15 Οκτωβρίου, ώρα: (διάρκεια: 1 ϊρα) Ροιά παιχνίδια κάνει το φωσ πάνω ςτο νερό; Ρϊσ αλλάηει το χρϊμα από τα νοφφαρα με το φωσ του ιλιου ι τθσ ςελινθσ; Ροιό είναι το μυςτικό για να φτιάξουμε εφκολα μια γζφυρα με πολφχρωμα λουλοφδια; Ελάτε να γνωρίςουμε βιωματικά τουσ πιο όμορφουσ πίνακεσ του ClaudeMonet και να δθμιουργιςουμε τα δικά μασ ζργα, με χρϊματα και φανταςία! Από τθν ομάδα Τζχνθσ Δράςεισ (ArtActs) - με τθν Ιωάννα Ταγάρα, Σφμβουλο-Εκπαιδεφτρια με εξειδίκευςθ ςτθν μάκθςθ μζςω Τζχνθσ και τθ Φωτεινι Ραπαςωτθρίου, Εκπαιδεφτρια - Μουςειολόγο- Σφμβουλο. Επιμζλεια και Ραρουςίαςθ: Φωτεινι Ραπαςωτθρίου και Ιωάννα Ταγάρα (ArtActs- Τζχνθσ Δράςεισ), Συντονιςμόσ: Γεωργία Αγγελοποφλου, Νατάςα Θλιοποφλου. ΕΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ (LIVEEVENT) 51 Ο Δθμοτικό Σχολείο, Ακομινάτου 40, Αγ. Ραφλοσ Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Κυριακι 11 Οκτωβρίου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου και Κυριακι 18 Οκτωβρίου και ϊρεσ Θ εικαςτικόσ Λία Κουτελιζρθ (lika) με τθν καλλιτεχνικι τθσ ομάδα εφιβων μακθτών (ArYSyd) κα ηωγραφίςουν ςε liveevent τουσ κεντρικοφσ τοίχουσ του 51ου Δθμοτικοφ ςχολείου Ακθνών. Τα ζργα κα είναι εμπνευςμζνα από τθν πολυπολιτιςμικότθτα τθσ περιοχισ του Μεταξουργείου και των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο ςχολείο αυτό. Κεντρικι ιδζα, ζνα μικρό Ραρίςι ςτθν καρδιά τθσ Ακινασ μζςα από τθν παιδικι ματιά κακθγιτριασ και μακθτϊν. Τθν ομάδα ArYSyd εκπροςωποφν οι μακθτζσ: Δθμοκεόδωροσ Φϊτθσ, Μωρίκθ Ειρινθ,Τςικλισ Κωνςταντίνοσ, Λάμψα Δζςποινα, Μιχόπουλοσ Δθμιτρθσ, Μθχανικοφ Μάρκα, Τςαπάρα Ιωάννα, Τςζλιοσ Χριςτοσ Συντονιςμόσ και Επιμζλεια: Λία Κουτελιζρθ 12

13 STREETART Το μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν ζχει ιδθ κακιερωκεί ςε κεςμικι ετιςια ςυνάντθςθ εικαςτικϊν δθμιουργϊν δθμοςίου χϊρου. Μετά τισ παρεμβάςεισ ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ Μαιηϊνοσ τα προθγοφμενα χρόνια, ςειρά ζχει το αίκριο του Εκνικοφ Ωδείου και θ πλευρικι επιφάνεια του ιςτορικοφ κτιρίου τθσ Φίνοσ Φιλμ. Θ ςυμμετοχι των καλλιτεχνϊν κα ολοκλθρωκεί με τθν ζναρξθ του φεςτιβάλ. Επιμζλεια: Kϊςτασ Βαλλισ ΘΕΑΤΟ Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ ΡΑΑΣΚΕΥΘ 9/10 Το άρωμα του ζρωτα του Θεοδόςθ Άγγ. Ραπαδθμθτρόπουλου Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Ζργο βαςιςμζνο πάνω ςτο διεκνζσ best seller του Ράτρικ Ηίςκιντ «Το Άρωμα» με αναφορζσ ςτθν αρχαία τραγωδία. Ζνασ νζοσ άντρασ που λαχταράει να αγαπθκεί, παλεφει να γίνει ο 13

14 Δθμιουργόσ του εαυτοφ του πλάκοντασ τθν δικιά του προςωπικι οςμι μζςα από τισ πιο παρκζνεσ ευωδιζσ. Σκθνοκεςία: Αλζξανδροσ Ρολιτάκοσ, Καταςκευι: Ειρινθ Βαρηιγιατηίκθ, Σφμβουλοσ: Εμμανουζλα Βογιατηάκθ Κρουκόβςκι, Ενδυματολογία: Μαργαρίτα Βουτςίνου, Καταςκευι: Στάκθσ Ηαΐμθσ, Μουςικι: Γιάννθσ Κονςολάκθσ, Διδαςκαλία: Στζλλα Κροφςκα. Ραίηουν: Νάγια Καρακϊςτα, ζνα Κουραμποφλ, Αγγελικι Ρουλιμα, Νικόλασ Φραγκιουδάκθσ, Θεοδϊςθσ Ραπαδθμθτρόπουλοσ. ΚΥΙΑΚΘ 11/10 Β.PΑrt. Ομάδα Decadence Black box Διλοσ Ελευςινίων 11, Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ 'Με αφετθρία ζνα μποζμ bistro τθσ απζναντι όχκθσ τθσ Ρόλθσ του Φωτόσ, ο Camus, ο Sartre και ο Picasso ερωτοτροποφν με τθν Τζχνθ τουσ. Θ χοροκεατρικι παράςταςθ 'Β.PArt', μζςα από τισ τρεισ εμβλθματικζσ φυςιογνωμίεσ ςασ καλεί να πάρετε μζροσ ςε ζνα ταξίδι μζςα ςτθν διαδικαςία τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, τθν άλλθ πλευρά, τθν κάκε ανιςυχθ και πολφβουθ Rive Gauche.' Σφλλθψθ : Αλίκθ Θεράπου Ερμθνεία: Αλίκθ Θεράπου, Βίκυ Δρίβα Το Θμερολόγιο El Convento del Arte, Βιργινίασ Μπενάκθ 7, 8 ευρώ, μειωμζνο: 5 ευρώ Ζνα νεαρό ηευγάρι Γάλλων ηωγράφων, ςυναντιζται ς ζνα πάρκο... Ερωτευμζνοι δίνουν υπόςχεςθ να κρατθκοφν μακριά από τισ επιταγζσ τθσ κοινωνίασ.. Σίγουροι ότι κα τα καταφζρουν αφινονται να ηιςουν το δικό τουσ παραμφκι Σιγά ςιγά, όμωσ, θ πραγματικότθτα αλλοιϊνει τα ςυναιςκιματα τουσ και τουσ οδθγεί ςε μία πραγματικότθτα νζα που δεν κυμίηει ςε τίποτα τισ πρϊτεσ θμζρεσ Οι αλικειεσ τουσ αρχίηουν να μοιάηουν με τισ αλικειεσ των άλλων και γριγορα ανακαλφπτουν όλθ τθν αλικεια για αυτό που τουσ ενϊνει. Κείμενα - Σκθνοκεςία : Στζλιοσ Κάτςαρθσ 14

15 Ριάνο - φωνι : Στζλιοσ Κάτςαρθσ Ρνευςτά : Θφμιοσ Ραπαδόπουλοσ Κικάρα : Δθμιτρθσ Ταβλάσ Φωνι : Κωνςταντίνοσ Γερμανόσ ΔΕΥΤΕΑ 12/10 Οι πόρτεσ τθσ Χρφςασ Σπθλιώτθ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Οι τραγικοκωμικζσ καταςτάςεισ ςτθν ηωι μιασ νεαρισ γυναίκασ που χάνει τον ζλεγχο του εαυτοφ τθσ κάκε φορά που περνάει κάτω από μια πόρτα και το τραγελαφικό ςκάψιμο μζςα ςτισ αναμνιςεισ, αλλά και ςτο παρόν τθσ για να βρει τθν αιτία για το πρόβλθμά τθσ. Σκθνοκεςία: Αυγουςτίνοσ εμοφνδοσ, Σκθνικά: Τόλθσ Τατόλασ, Κοςτοφμια : Θάλεια Τςίγκου, Χορογραφίεσ: Κάτια Σαβράμθ, Φωτιςμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκθ, Βοθκόσ Σκθνοκζτθ: Μαρία Κοφτςου, Θκοποιοί: Ευγενία Αποςτόλου, Σπφροσ Βάρελθσ, Αυγουςτίνοσ εμοφνδοσ. Μουςικι Performance Akazoo Cafe Concerto, Μαιηώντοσ & Μάγερ 18, είςοδοσ ελεφκερθ Οι περιπζτειεσ ενόσ ταλαίπωρου ιδωμζνεσ ανάςκελα, γελϊντασ χαχανίηοντασ κλαίγοντασ. Αντιπακεί τα τςιμπθτερά παντελόνια, τα μάλλινα φορεμζνα κατάςαρκα, τθν αιχμθρι πραγματικότθτα που τον διαπερνά και τθν φοδράρει για να τθν αντζχει. Τθν κοροϊδεφει για να ζχει λόγο να ξεκαρδίηεται. Θραυςματικά ρετάλια ηωισ, θμερολόγια ςτιγμϊν ραγιςμζνων, ξεφλουδιςμζνων, που αποκαλφπτουν τθν πίςω-μπρόσ όψθ κάκε φορεμζνθσ πραγματικότθτασ που ηοφμε, φοδραριςμζνθσ ι αφοδράριςτθσ. Κείμενα: Ορζςτθσ Μεςοχωρίτθσ, Σκθνοκεςία: Κόμνω Κρικελίκου, Ραίηουν: Ορζςτθσ Μεςοχωρίτθσ, Κόμνω Κρικελίκου, Σκθνικά: Ο.Μεςοχωρίτθσ, Κ. Κρικελίκου ΤΙΤΘ 13/10 Οι Ρόρτεσ τθσ Χρφςασ Σπθλιώτθ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Βλζπε Δευτζρα 12/10 15

16 Μουςικι Performance Αkazoo Cafe Concerto Μαιηώνοσ & Μάγερ 18, είςοδοσ ελεφκερθ Βλζπε Δευτζρα 12/10 ΤΕΤΑΤΘ 14/10 Άγριεσ Νότεσ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο : 8 ευρώ Μια πολιτικι δολοφονία γίνεται αφορμι να ενεργοποιθκοφν οι πιο ςκοτεινοί μθχανιςμοί του ςυςτιματοσ. Μια ςυναυλία διακόπτεται. Μια τραγουδίςτρια κι ζνασ μαρμαράσ ςυλλαμβάνονται ωσ εξιλαςτιρια κφματα. Διοργανϊνεται από τθ ςυγγραφζα Λεία Βιτάλθ, Σκθνοκεςία: Χρφςα Καψοφλθ ΡΕΜΡΤΘ 15/10 Lady Day, θ κυρία με τισ γαρδζνιεσ Θζατρο τακμόσ, Βίκτωροσ Ουγκώ 55, είςοδοσ ελεφκερθ Μζςα από το κεατρικό μονόλογο παρακολουκοφμε τθν Billie Holiday, αυτι τθ κρυλικι φωνι τθσ τηαη να μασ περιγράφει με τον δικό τθσ, μοναδικό τρόπο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ από τθ ηωι τθσ. Ηωντανι τηαη μουςικι επί ςκθνισ, ερμθνεφει κομμάτια τθσ τραγουδίςτριασ και προβολι αποςπαςμάτων από το αρχειακό υλικό τθσ Billie Holiday. Ερμθνεφει: θ Αλεξία Μπεηίκθ, Σκθνοκεςία: Αλζξθσ Τςάφασ, Διαςκευι κειμζνου: Βάςια Καρυτινοφ Άγριεσ Νότεσ Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8ευρώ Βλζπε Τετάρτθ 14/10 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 16/10 Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτεσ Ανζκδοτεσ γαλλικζσ φάρςεσ του 15ου αιώνα Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ 16

17 Ζνα τυπικό γαλατικό χωριό τον 15ο αιϊνα με τον δικαςτι του, τον παπά του, τον δικολάβο του, τουσ περαςτικοφσ ψευτοκαλόγερουσ και τουσ ερωτιάρθδεσ κατοίκουσ του ςε ζνα ατζλειωτο γαϊτανάκι παρεξθγιςεων. Σκθνοκεςία: Μιχ. Καλαμπόκθσ Τερεηίν Black Box Διλοσ, Ελευςινίων 11, Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ Μία ομάδα νζων καλλιτεχνϊν ετοιμάηει παράςταςθ για να παιχκεί ενϊπιον απεςταλμζνων του ερυκροφ ςταυροφ για να διαπιςτϊςουν πόςο «καλοί» είναι οι SS που τουσ αφινουν να δθμιουργιςουν. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ παράςταςθ και πετφχουν το ςτόχο τουσ, τουσ ςτζλνουν ςε βζβαιο κάνατο. Αλλά το ζργο τουσ μζνει μζςα ςτο χρόνο και περιμζνει κάποιον άλλο να το ςυνεχίςει. Ο καλλιτζχνθσ πεκαίνει, το ζργο του μζνει και ταξιδεφει ςτο χϊρο και ςτο χρόνο αιωνίωσ. Σκθνοκεςία: Διμθτρα Χατοφπθ, Βοθκοί ςκθνοκζτθ: Χριςτίνα Μαριάνου, Άννα Χανιϊτθ Ραίηουν οι απόφοιτοι τθσ Δραματικισ Σχολισ «διλοσ» Αυςτθρώσ Ακατάλλθλον Ροηαλίνο, Αγίου Παφλου 23, είςοδοσ ελεφκερθ "Το Αυςτθρϊσ Ακατάλλθλον" είναι μια αφιγθςθ για τισ κακόφθμεσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, από το λιμάνι, μζχρι τα ςτενά γφρω από τθν Ομόνοια και τθν Ρλατεία Βάκθ. Για τα "ςπίτια", τα μπαρ και τα χαμάμ, τουσ ςκοτεινοφσ δρόμουσ, τουσ ανκρϊπουσ και τισ ιςτορίεσ τουσ. Τα κείμενα, θ επιλογι των φωτογραφιϊν και τθσ μουςικισ και θ αφιγθςθ είναι του Νίκου Λεμονι. Τραγουδά θ Ευφορία Λεβζντθ. Σκθνοκεςία: Νίκοσ Λεμονισ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 Θ Ριο Δυνατι Ανκρώπινθ Φωνι Θζατρο των Αλλαγών, 3 θσ Σεπτεμβρίου 19 α, είςοδοσ ελεφκερθ Βαςιςμζνο ςτα ζργα των Στρίντμπεργκ και Κοκτϊ "Θ πιο δυνατι" και "Ανκρϊπινθ φωνι" αντίςτοιχα. Σφνκεςθ - Διαςκευι κειμζνων - Σκθνοκεςία: Ευδόκιμοσ Τςολακίδθσ Σκθνικά - Κοςτοφμια: Αναςταςία οφςςου Ραίηουν: Βυηαντία Ρυρριόχου Γκυ, Άννυ Ηερβοφ Απαραίτθτθ θ κράτθςθ κζςθσ ςτα και

18 Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτεσ Ανζκδοτεσ γαλλικζσ φάρςεσ του 15ου αιώνα Αγγζλων Βιμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 10 ευρώ, μειωμζνο: 8 ευρώ Βλζπε Ραραςκευι 16/10 ΚΥΙΑΚΘ 18/10 Ραραμφκια για τθσ καρδίασ μασ τθν αλικεια Black Box Διλοσ, Ελευςινίων 11 Μεταξουργείο, είςοδοσ ελεφκερθ Ραραμυκοπαράςταςθ για παιδιά και μεγάλουσ που ακόμα ονειρεφονται. Σαν τουσ παραμυκάδεσ αλλοτινϊν εποχϊν, θ Ηωι Νικθτάκθ παίρνει το μονοπάτι που γιατρεφει τισ πλθγζσ και τουσ πόνουσ αλαφρϊνει, το μονοπάτι των παραμυκιϊν και μασ διθγείται ιςτορίεσ ςαν παραμφκια, που απάνω ςτα φτερά τουσ κουβαλοφν τθσ καρδιάσ μασ τθν αλικεια. Σχεδιαςμόσ, αφιγθςθ παραμυκιϊν με δθμιουργία θχθτικϊν τοπίων: Ηωι Νικθτάκθ "Θ Ριο Δυνατι Ανκρώπινθ Φωνι" Θζατρο των Αλλαγών, 3 θσ Σεπτεμβρίου 19 α, είςοδοσ ελεφκερθ Βλζπε Σάββατο 17/10 18

19 Photo Γ.Χριςτογεωργάκθσ ΔΑΣΕΙΣ ΔΟΜΟΥ Όλεσ οι δράςεισ είναι ανοιχτζσ για το κοινό Σάββατο 10/10 Φιλαρμονικι Διμου Ακθναίων 19:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ιςτορικι μπάντα του Διμου Ακθναίων που ιδρφκθκε το 1885 και ζλαβε μζροσ ςτουσ πρϊτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ τθσ Ακινασ το 1896, τιμάει το μικρό Ραρίςι των Ακθνϊν με ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουςίαςθσ των οργάνων τθσ μπάντασ και με μια κακιςτικι ςυναυλία με Γαλλικι μουςικι και όχι μόνο. Θζατρο Σκιών «Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ» 20:00 Πεηόδρομοσ Αγίου Παφλου Θ ΜΚΟ Ριλιον Προσ ςε ςυνεργαςία με το Θρακικό Θζατρο Σκιών του Γιάννθ Βουλτςίδθ, δθμιουργεί τθν παράςταςθ Ο Καραγκιόηθσ Μετανάςτθσ για τισ ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ «Πλοι μζςα ςτθν παράγκα». Το ζργο «Πλοι μζςα ςτθν παράγκα» χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Είμαςτε όλοι Ρολίτεσ», το οποίο είναι μζροσ του ςυνολικοφ Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του ΕΟΧ για τθν Ελλάδα, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Διαχειριςτισ Επιχοριγθςθσ του Ρρογράμματοσ είναι το Κδρυμα Μποδοςάκθ. Συντελεςτζσ: Καραγκιοηοπαίχτθσ Γιάννθσ Βουλτςίδθσ, Ηωγραφικι μουςικι: Γεωργία Γιαννοποφλου 19

20 Deva 21:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Μια performance με φωτιζσ και ηογκλερικά ςε εντυπωςιακζσ χορογραφίεσ. Ο Αντϊνθσ Ραςβάντθσ (DEVA) είναι ζνασ ποικιλόμορφοσ καλλιτζχνθσ που αναμειγνφει τθν τζχνθ του τςίρκο με το κζατρο και τον χορό. Ταξιδεφει και μελετάει διαφορετικζσ τεχνικζσ χειριςμοφ των ηογκλερικϊν αντικειμζνων και τισ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ κίνθςθσ τουσ ςτον χϊρο. Κυριακι 11/10 Θ Μονμάρτρθ ςτο πεηόδρομο τθσ Μαιηώνοσ bb5 percussion system 11:00 Από τθν πλατεία Αγίου Παφλου ςτον πεηόδρομο τθσ οδοφ Μαιηώνοσ Ζνα πρωτοποριακό "world" ςφνολο κρουςτϊν του δρόμου, με ςυντονιςτι τον Βαςίλθ Βαςιλάτο, που φιλτράρει τθ μουςικι των λαϊν και δίνει -μζςα από τθν τεχνικι, τθν ζκφραςθ και το ςυντονιςμό- το δικό του ςτίγμα, με το ιδιαίτερο φφοσ και τον προςωπικόπολυπολιτιςμικό του ιχο Circus Dayz 11:30-13:30 Ακροβάτεσ και ηογκλζρ τθσ μεγαλφτερθσ ςχολισ τςίρκου ςτθν Ελλάδα, πιςτοί ςτο ετιςιο ραντεβοφ τουσ ςτθ Μονμάρτρθ τθσ Μαιηϊνοσ. Αναςταςία οφςςου 12:00-13:30 Street art ςχεδιαςμόσ πορτραίτων περαςτικϊν ςτθ Μαιηϊνοσ Athens Lindy Hop 12:30 Μαιηώνοσ Θ περίφθμθ ομάδα Athens Lindy Hop οργανϊνει πάρτυ ςτουσ ρυκμοφσ του swing, του charleston, του authentic jazz dance και άλλων jazz χορϊν (shag, balboa, blues) από τισ δεκαετίεσ του Milonga 19:30 Πλατεία Kaραϊςκάκθ Escuela Argentina de Tango en Grecia ςυμμετζχει ςτισ εκδθλϊςεισ του φεςτιβάλ 'το Μικρό Ραρίςι ϋκαι ςασ προςκαλεί τθν Κυριακι 11 Οκτωβρίου ςε μια αυκεντικι "Milonga του δρόμου". Ζνα χορευτικό ταξίδι εμπνευςμζνο από τισ νοςταλγικζσ πλατείεσ του Buenos Aires για να χορζψετε και να ηιςετε για λίγεσ ϊρεσ τουσ ρυκμοφσ του Tango! Τρίτθ 13/10 Το πορταίτο του Ντόριαν Γρζυ Ουγκώ 55, ζξω από το Θζατρο τακμόσ, είςοδοσ ελεφκερθ Ζνα κεατρικό δρϊμενο με μουςικι και προβολι από τθ χορογραφία του ζργου. Σκθνοκεςία: Visual Art Γιάννθσ Βολιϊτθσ,Ρρωταγωνιςτοφν: Φϊτθσ Λάμαρθσ, Μάνοσ 20

21 Ηαχαράκοσ, Χάρθσ Μαυρουδισ, Νζλλθ Αλκάδθ, Άγγελοσ Μπζςςασ, Βαςίλθσ Ταρατόρθσ, Μουςικι: Φϊτθσ Λάμαρθσ Ραραςκευι 16/10 Θζατρο δρόμου - Το πανθγφρι τθσ φανταςίασ 19:00 Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ομάδα Teatro-Theama παρουςιάηει ζνα διαδραςτικό δρϊμενο, γεμάτο χρϊματα και μουςικι. Ακροβάτεσ, ξυλοπόδαροι, ταχυδακτυλουργικά, δθμιουργοφν ζνα παιχνίδι φανταςίασ και χρωμάτων για μικροφσ και μεγάλουσ. Μουςικό ςφνολο 4 ου γυμναςίου και λυκείου Ακθνών Πλατεία Αγίου Παφλου Θ κουλτοφρα των καφζ retro dj s set party & performances 20:00-22:00 Οδόσ Πθνελόπθσ & Οδόσ Οδυςςζωσ 4 ζναντι ξενοδοχείου Stanley Ζνα retro dj set party, με δίςκουσ και pick-up, και μουςικζσ από καφζ και bistrot όλου του κόςμου. Σκθνικό ο δρόμοσ απζναντι από τθν είςοδο του ξενοδοχείου Stanley. Ρρωταγωνιςτζσ, διαφορετικοί dj, οι οποίοι, οργανϊνουν ζνα πάρτυ για όλουσ. Συμμετζχουν χορευτζσ από διάφορεσ ςχολζσ χοροφ (φλαμζνκο,ςουινγκ,κα). Σφλλθψθ: Σωτθρία & Διμθτρα Τάμπαςθ. Σάββατο 17/10 Big Band Διμου Ακθναίων Πλατεία Αγίου Παφλου Θ κορυφαία jazz ορχιςτρα ςτθν Ελλάδα παρουςιάηει μεγάλεσ επιτυχίεσ του παγκόςμιου jazz και swing ρεπερτορίου. Αcrodance Πλατεία Αγίου Παφλου Θ ομάδα του AcrOdance-Ακροβατικοφ Χοροφ τθσ Άννασ Ομθρίδθ ταξιδεφει και φζτοσ ςτο Μικρό Ραρίςι μζςα ςτο χρόνο και το χρϊμα.. Ζρωτασ-Μίςοσ, Ραλιό-Καινοφριο, Άςπρο-Μαφρο, Αντικζςεισ-Συνκζςεισ.. "Café noir et nuits blanches". Deva (βλζπε παραπάνω) 21:00 Κυριακι 18/10 Άγθμα τθσ Φιλαρμονικισ του Διμου Ακθναίων Φρουραρχείο τακμόσ Λαρίςθσ 21

22 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ RENDEZ VOUS SOCIAUX photo R. Doisneau ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10 Αναγνώςεισ του καφζ, Δθμιτρθσ Στεφανάκθσ O ςυγγραφζασ Δ. Στεφανάκθσ ςε μία ανοιχτι ςυηιτθςθ με το κοινό του μικροφ Ραριςιοφ Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΔΕΥΤΕΑ 12/10 Θ ςυμβολι των καφζ και των μπιςτρό ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν δθμιουργία πολιτιςτικών ρευμάτων. Aνδρζασ ουμελιώτθσ (δθμοςιογράφοσ, δθμιουργότσ του enallaktikos.gr), Nικιτασ Χιωτίνθσ (αρχιτζκτονασ, κακθγθτισ ΤΕΙ Ακθνϊν) Γιώργοσ Γεωργακάσ (δικθγόροσ) Συντονίηει ο δθμοςιογράφοσ Γιώργοσ Ιγνατίου Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΤΕΤΑΤΘ 14/10 Καφζσ και πολιτικι, Άρθσ Σπθλιωτόπουλοσ (πρώθν υπουργόσ παιδείασ & τουριςμοφ) Ρζτροσ Τατςόπουλοσ (ςυγγραφζασ, πρώθν βουλευτισ) Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) Ο πρϊθν υπουργόσ παιδείασ αφθγείται ιςτορίεσ από το καφενείο τθσ Βουλισ και αναηθτά τθν ςυμβολι των παραδοςιακϊν καφενείων ςτθν πολιτικι ηωι του τόπου. ΡΕΜΡΤΘ 15/10 Αγγελικι Τριανταφφλλου - Les Amants du Flore Πολυχώροσ Συμμετοχι, Ακομινάτου 61 Θα προβλθκεί θ ταινία Les Amants du Flore και κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ. 22

23 ΡΑΑΣΚΕΥΘ 16/10 L'expédition scientifique de morée - Νικολζττα Ταςςοποφλου (ΕΕΡ Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διπλωματοφχοσ ξεναγόσ) Πολυχώροσ Συμμετοχι, Ακομινάτου 61 Θ ςυμβολι του Γαλλικοφ εκςτρατευτικοφ ςϊματοσ ςτθν οργάνωςθ του νεοςφςτατου νεο- Ελλθνικοφ κράτουσ (αναφορζσ ςτον Nicolas Joseph Maison,Charles Favier ). EEΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 Δθμιτρθσ Γιαννάτοσ (επικεφαλισ τθσ μονάδασ "Mosaic" του ΚΕΘΕΑ) Από τα παραδοςιακά καφενεία ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ παράδοςθσ το κουβεντολόι τθσ αντίςταςθσ και τθσ κοινότθτασ. Ξενοδοχείο Στάνλευ, Οδυςςζωσ 1 (θμιώροφοσ) ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΑΚΙ ΤΑΒΛΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/ Ρρωτάκλθμα Τάβλι Στου Μπάμπθ τον καφενζ, Κριτθσ 21, Άγιοσ Παφλοσ ΚΥΙΑΚΘ 18/ Σκάκι Ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαιλ Βόδα 4-6 «Γνώριςε το ςκάκι». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικροφσ και μεγάλουσ από τουσ Maitres Χριςτο Γκορίτςα και Στράτο Κακαδζλλθ. Είκοςι αγϊνεσ επίδειξεισ (ςιμουλτανζ) με ενδιαφερόμενουσ επιςκζπτεσ του φεςτιβάλ. Τουρνουά γριγορου ςκακιοφ (blitz). 23

24 photo Ν.Ταςςοποφλου ΞΕΝΑΓΘΣΘ ΚΥΙΑΚΘ 18/10 Διαδρομι πολιτιςμοφ από τθν πλατεία Ομονοίασ ςτο ςτακμό Λαρίςθσ Σθμείο ςυνάντθςθσ: Μετρό Ομόνοια (ζξοδοσ: Αγ. Κωνςταντίνου) π.μ. Οδθγόσ μασ θ Νικολζττα Ταςςοποφλου, ΕΕΡ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διπλωματοφχοσ ξεναγόσ Διάρκεια ξενάγθςθσ: 2 ϊρεσ Λιξθ Κυριακι 18/10 Συναυλίεσ λιξθσ Φεςτιβάλ ςτο Εκνικό Ωδείο Εκνικό Ωδείο, Μαιηώνοσ & Μάγιερ 18, Ακινα, αίκουςεσ ςυναυλιών & αίκριο Είςοδοσ ελεφκερθ Συναυλίεσ από ςολίςτ και μουςικά ςφνολα μακθτϊν του Ωδείου. Ξενάγθςθ. Οι καλλιτζχνεσ του Φεςτιβάλ κα αποχαιρετιςουν με τον τρόπο τουσ Party λιξθσ Dj sets Dj Noua Dj Xaris Fragiskakis 24

25 ΜΙΚΟ ΡΑΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 2015 Διεφκυνςθ Μάριοσ Στρόφαλθσ Ομάδα: Δανάθ-Αρςενία Φιλίδου, Νατάςα Θλιοποφλου, Γεωργία Αγγελοποφλου, Δθμιτρθσ Ραπαγρθγοράκθσ, Εριφφλθ Διονυςοποφλου, Ερωφίλθ. Επικοινωνία, Γραφείο Τφπου: Θλιάννα Αντωνίου, Σοφία Κανελλοποφλου Δθμόςιεσ Σχζςεισ: Νικολζττα Διαμαντάκου-οδοποφλου Θζατρο Επιμζλεια: Βάςια Καρυτινοφ, Ραναγιϊτθσ Φραγκιςκάκθσ Ομάδα: Κωζηανηίνα Μαποςδάκη, Μαπία Χαηζηπέηπος Μουςικι Επιμζλεια: Μαριαλζνα Σπίνουλα Βοθκόσ: Δζςποινα Τςιπίδθ Ομάδα: Μαρία Χαηδεπέηροσ, Σηέλλα Περανηάκοσ, Μαλβίνα Φενέκοσ, Όλγα Λεμέζκο, Άννα Χρσζοτοϊδοσ, Μάριος Δενδής, Γιάννες Τζόπελας Εικαςτικά Επιμζλεια:Νατάςα Θλιοποφλου, Λία Κουτελιζρθ, Αμίνα Κόρτμπθ Ομάδα: Βάςω Ρετρουλάκθ, Ναταλία Κοντογιάννθ, Ιωάννα Καλογιρου, Διμθτρα Μεκενίτου Δράςεισ Δρόμου Επιμζλεια: Εφθ Στοφμπου, Δθμοςκζνθσ Βουγιοφκασ Ομάδα: Nadine Γκουρβζλου, Ναταλία Κοντογιάννθ, Κωνςταντίνα Μακριδάκθ, Χριςτίνα Μποφρα, Στζλλα Ρεραντάκου, Ντίνα Γεωργοφλια Διαλζξεισ Επιμζλεια: Αγγελικι Τριανταφφλλου Ομάδα: Ρ. Φραγκιςκάκθσ, Κωνςταντίνα Μπανταβι, Κωζηανηίνα Μαποςδάκη, Ε. Διονςζοπούλος, Μαηίνα Σκούπηη, Μάπιορ Δένδηρ, Αλεξάνδπα Δανά. Μεταφράςεισ Επιμζλεια: Αριςτοτζλθσ Νιάρχοσ 25

26 Ομάδα μεταφραςτϊν: Αλζξανδροσ Αναςταςιάδθσ, Ν. Γεωργοφλια, Κ. Μακριδάκθ, Ρ. Φραγκιςκάκθσ. Φωτογραφικι Ομάδα Γιϊργοσ Χριςτογεωργάκθσ, Χριςτοσ Γαϊτάνθσ, Αλζξανδροσ Μανικάκθσ, Γιϊργοσ Δανόπουλοσ, Αλίκθ Κουτοφρα, Βάςω Ρετρουλάκθ, Χριςτοσ Δθμθτρίου, Σοφία Κακάρειου, Βιβι Ηωγράφου, Κατερίνα Ρλατανίτθ Street art: Επιμζλεια: Κϊςτασ Βαλλισ Ομάδα: Κυριάκοσ ζγκοσ,τηοβάνι Νικολί, Γιϊργοσ Διαμάντθσ Το petit Paris d Athenes 2015 ςυνδιοργανϊνεται από το Ακθναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο και τον Οργανιςμό πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και νεολαίασ του Διμου Ακθναίων. 26

ΜΟΥΣΙΚΗ. Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριος Στρόφαλης 22.00 Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος Μεταξουργείο 6 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ. Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριος Στρόφαλης 22.00 Ακροβάτης, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος Μεταξουργείο 6 ευρώ ΜΟΥΣΙΚΗ Πέμπτη 8/10 Bistrots du monde - Martha Moreleon, Andre Maia, Μάριος Στρόφαλης 22.00 Μία Μεξικάνα, ένας Πορτογάλος κι ένας Έλληνας σε ένα «κοσμοπολίτικο ταξίδι σε μπιστρό» στο Παρίσι, τη Λισαβώνα,

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ Τρίτθ 9 Ιουνίου OPEN DAY Τθν επίςθμθ ζναρξθ των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 2015 ςθματοδοτεί θ OPEN DAY, μια ανοικτι μζρα ςτο ςυγκρότθμα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, με τθ ςυμμετοχι όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σρίτθ 8 Δεκεμβρίου 19.00 Pre Christmas Spirit Συναυλία τθσ Big Band του Διμου Ακθναίων με τθ Μαρίηα ίηου. Μουςικι διεφκυνςθ: Μάνοσ Θεοδοςάκθσ Ιωάννειοσ Βιβλιοκικθ 17.00-18.30 Τα παιδιά καταςκευάηουν

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ Το Κδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκθ οργανϊνει ςχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλεσ τισ βακμίδεσ με κεματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκζμβριοσ 2010/Ιανουάριοσ 2011 Ο Δεκζμβριοσ με μια ματιά Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικθ Συναυλία Παραςκευή 3 Δεκεμβρίου Α π ο φ ο ί τ θ ς θ τ θ σ Σ τ ϋ Δθμοτικoυ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται ΩΡΔ ΘΔΜΑ ΔΚΓΗΛΩΗ 19:00 ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ ΩΡΕ ΘΕΜΑ ΕΚΔΘΛΩΘ XOΡΘΓΟ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται 13:00-14:30 για τθν κοινωνικότθτα, τθν πολλαπλότθτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Έλλη Πασπαλά. και η ορχήστρα νέων. The Underground Youth Orchestra. παρουσιάζουν την. Μουσική του Νότου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Έλλη Πασπαλά. και η ορχήστρα νέων. The Underground Youth Orchestra. παρουσιάζουν την. Μουσική του Νότου Η Έλλη Πασπαλά και η ορχήστρα νέων The Underground Youth Orchestra παρουσιάζουν την Μουσική του Νότου (Μουσική και τραγούδια από τον Ευρωπαϊκό Νότο) Συμμετέχουν η Ορχήστρα Νέων του Ωδείου των Χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Παίηουν Χριςτίνα Δαλαμάγκα, Γιάννθσ Διακάκθσ, Θλζκτρα Καπετανάκθ, Πάρισ Λφκοσ, Σοφία Μανϊλθ, Γιάννθσ Μίνωσ, Κεοδϊρα Ντοφςκα

Παίηουν Χριςτίνα Δαλαμάγκα, Γιάννθσ Διακάκθσ, Θλζκτρα Καπετανάκθ, Πάρισ Λφκοσ, Σοφία Μανϊλθ, Γιάννθσ Μίνωσ, Κεοδϊρα Ντοφςκα Ομάδα TANDEM Γερτροφδη του Γιάλμαρ όντεμπεργκ 23/4/15 26/4/15 Μετάφραςθ: Μαργαρίτα Γερογιάννθ - Σιμζλα Ακαναςιάδου Σκθνοκεςία: Μαργαρίτα Γερογιάννθ Επιμζλεια ςκθνικϊν - κοςτουμιϊν: Μάριοσ Σαλάτασ Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ - Κυριακή 1/6 - ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΡΙ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 Τα παιδικά χορευτικά τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5

Ξεναγήσεις Μουσείων 27/4-29/5 4/5-15/5 Ξεναγήσεις Μουσείων Λαογραφικό Μουςείο (Ραλαιό Κτίριο Φιλοςοφικισ Σχολισ) Πλεσ τισ Τετάρτεσ (9:00-14:00) και Ρζμπτεσ (13:00-18:00) από 13/5 ζωσ 25/6 Ξεναγιςεισ ςτο μουςείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το προςωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ , , , Φαξ

Τηλ , , , Φαξ Τηλ. 2610 969973, 969972, 996732, Φαξ 2610969799 Email stmuseum@upatras.gr http://www.upatras.gr/index/page/id/68 http://www.facebook.com/pages/museum-of-science-and-technology/109823479058588 Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα