Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο"

Transcript

1 Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης που παρέχεται στους ενσωµατωµένους µικροελεγκτές (Ultra Low Power Microcontrollers - MCUs) είναι κρίσιµο στοιχείο. Την ίδια στιγµή, οι περισσότερες µαζικής κατανάλωσης εφαρµογές, όπως οικιακές συσκευές, αυτόµατοι πωλητές, ελεγκτές µε χρήση κινητήρα και ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι οργανωµένες σαν συστήµατα προσκηνίου / υποβάθρου (συστήµατα υπερ-επαναλήψεων ή κύριου προγράµµατος + προγραµµάτων εξυπηρέτησης διακοπών). Η αρχιτεκτονική πρώτου επιπέδου / τελευταίου επιπέδου αποτελείται από δύο µέρη α) τα υψηλού επιπέδου, δηλαδή ρουτίνες εξυπηρέτησης σηµάτων διακοπής (ISRs) οι οποίες χειρίζονται εξωτερικά ασύγχρονα γεγονότα σε έγκαιρο τρόπο και β) τα χαµηλού επιπέδου που είναι µια ατέρµονη επαναληπτική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται σε όλους τους επεξεργαστές για να εκτελέσει την ελάχιστη κρίσιµη χρονικά διαδικασία. Το πρώτο επίπεδο τυπικά επικοινωνεί µε το τελευταίο επίπεδο µέσω διαµοιρασµένης µνήµης (shared memory). Η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου προστατεύει αυτή τη µνήµη από πιθανή βλάβη προερχόµενη από σήµατα διακοπής όταν προσπελαύνονται οι διαµοιρασµένες µεταβλητές. Για να χρησιµοποιηθεί ένας µικροελεγκτής σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου πρέπει πρώτα να καθορίσει ότι όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά γεγονότα έχουν επεξεργαστεί έτσι ώστε το ρολόι της CPU να µπορεί να σταµατήσει µέχρι το επόµενο εξωτερικό γεγονός, δηλαδή (ένα σήµα διακοπής) θα ενεργοποιήσει τη CPU. Αυτή η κατάσταση καλείται ανενεργή κατάσταση idle και παριστάνεται στο γράφηµα 1. Γράφηµα 1: Σύστηµα Υψηλού Επιπέδου / Χαµηλού Επιπέδου σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης Επειδή για να αποφασισθεί ότι ικανοποιείται η συνθήκη της ανενεργής κατάστασης συνεπάγεται την εξέταση των διαµοιρασµένων µεταβλητών σε πρώτο επίπεδο (ISRs), η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου πρέπει να απενεργοποιεί τα σήµατα διακοπής πριν την ανίχνευση της κατάστασης idle. Επιπλέον, η κατάσταση idle παραµένει ενεργή µόνο κατά την διάρκεια που τα σήµατα διακοπής παραµένουν απενεργοποιηµένα. Αν τα σήµατα διακοπής ήταν ενεργοποιηµένα µετά την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου αυτό καθορίζει ότι όλες οι εργασίες του είναι ολοκληρωµένες για τώρα, αλλά πριν την ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, ένα σήµα διακοπής θα µπορούσε να «αποκτήσει» πρώτο την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου εκείνη τη στιγµή και ένα ISR θα µπορούσε να «παράγει» νέα εργασία για την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου, οδηγώντας έτσι 1

2 στην ενεργοποίηση της κατάστασης idle. Λόγω της υπεραπλουστευµένης φύσης της διαδικασίας υψηλού επιπέδου / χαµηλού επιπέδου, η επανάληψη χαµηλού επιπέδου πάντα ξαναρχίζει από το σηµείο όπου διακόπηκε από ένα σήµα διακοπής, έτσι η επανάληψη χαµηλού επιπέδου θα πρέπει να ενεργοποιεί το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης καθώς ο MCU θα έχει να εκτελέσει µια σηµαντική εργασία. Ο MCU θα σταµατήσει για µια µη ντετερµινιστική χρονική περίοδο µέχρι τη στιγµή που θα τον ενεργοποιήσει ένα επόµενο σήµα διακοπής. Έτσι η ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής πριν τη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης ανοίγει ένα χρονικό παράθυρο για έναν «αγώνα» µεταξύ σηµάτων διακοπής και της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Μπαίνοντας σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης καθώς τα σήµατα διακοπής είναι απενεργοποιηµένα εµφανίζεται το γνωστό πρόβληµα της κότας και του αυγού (η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό τη κότα;) για την ενεργοποίηση του συστήµατος, γιατί µόνο ένα σήµα διακοπής µπορεί να τερµατίσει τον τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Για να θέσουµε σε λειτουργία την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου / χαµηλού επιπέδου, ο MCU πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης και να ενεργοποιεί σήµατα διακοπής χωρίς να δηµιουργεί συνθήκες ανταγωνισµού για το ποιο σήµα διακοπής θα εξυπηρετηθεί πρώτο. Πολλοί MCUs πράγµατι επιτρέπουν µια τέτοια ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Άλλοι MCUs υποστηρίζουν πολλαπλά επίπεδα απενεργοποίησης σηµάτων διακοπής και µπορούν να συµπληρώσουν µεταβάσεις σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωση µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής σε ένα επίπεδο. Άλλοι πάλι MCUs δεν παρέχουν κανένα τρόπο για να εισέλθουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µε σήµατα διακοπής απενεργοποιηµένα και απαιτούν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. HC08 O HC08 είναι MCU των 8 bits από την εταιρεία Freescale Semiconductors. Το πακέτο εντολών HC(S)08 περιλαµβάνει δύο ειδικές εντολές τη WAIT και τη STOP για τη µετάβαση σε τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης wait και stop, αντιστοίχως. Η HC08 τεκµηρίωση θέτει σαφώς ότι και οι δύο εντολές WAIT και STOP αυτόµατα ενεργοποιούν σήµατα διακοπής σαν συνέπεια της εισαγωγής σε τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Σαφώς, οι σχεδιαστές του HC08 έλαβαν υπόψη τους ότι η µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης πρέπει να γίνει µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. Το παρακάτω τµήµα κώδικα για το µοντέλο CodeWarrior HC08 C-compiler δείχνει µια επανάληψη χαµηλού επιπέδου µε ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας WAIT. Τµήµα κώδικα για το µοντέλο CodeWarrior HC08 C-compiler που δείχνει µια επανάληψη χαµηλού επιπέδου µε ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας WAIT 2

3 MSP430 O MSP430 είναι ένας MCU υπερ χαµηλής κατανάλωσης των 16 bits από την εταιρεία Texas Instruments. O MSP430 χρησιµοποιείται για τη αυτόµατη µετάβαση σε οποιονδήποτε από τους πέντε υποστηριζόµενους τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, γιατί τα bits που ελέγχουν τους διάφορους τοµείς του ρολογιού και το bit που ενεργοποιεί το γενικό σήµα διακοπής (General Interrupt Enable - GIE) είναι τοποθετηµένα στον ίδιο καταχωρητή κατάστασης (Status Register - SR) της CPU. Το παρακάτω τµήµα κώδικα για το µοντέλο GNU gcc MSP430 compiler δείχνει την αυτόµατη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης LPM1 και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής. Συγκεκριµένα, ο καταχωρητής _bis_sr (LPM1_bits GIE) δηµιουργεί την εντολή BIS.W #0x58,SR, η οποία θέτει ενεργοποιεί αυτόµατα τα bits 0x58 στον καταχωρητή κατάστασης. Το bit 0x10 (CPUOFF) απενεργοποιεί το ρολόι της CPU καθώς το bit 0x08 (ενεργοποίηση γενικού σήµατος διακοπής - General Interrupt Enable - GIE) ενεργοποιεί σήµατα διακοπής. Τµήµα κώδικα για το µοντέλο GNU gcc MSP430 compiler που δείχνει την αυτόµατη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης LPM1 και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής Καθώς η αυτόµατη µετάβαση σε κάθε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι φυσική στον MSP430, έχουµε το αντίθετο πρόβληµα: σε κάθε ISR πρέπει να έχουµε απενεργοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης στο καταχωρητή κατάστασης, µε αποτέλεσµα ο µηχανισµός να µη µπορεί να γυρίσει αυτόµατα στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αλλά από την άλλη η επανάληψη χαµηλού επιπέδου µπορεί να συνεχίσει µετά την αποκατάσταση των ISRs, το SR από το σωρό (stack) σαν µέρος της επιστροφής από το σήµα διακοπής. Ευτυχώς, αυτό είναι πολύ απλό µε χρήση ουσιαστικών λειτουργιών παρεχόµενες από τους περισσότερους C compilers για τον MSP430. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει ένα ISR παράδειγµα για τον compiler GNU gcc για MSP430. Τµήµα κώδικα που δείχνει ένα ISR παράδειγµα για τον compiler GNU gcc για MSP430 3

4 AVR O AVR είναι ένας RISC (Reduced Instruction Set Computing) των 8 bits. Επιπλέον, παρέχει µια µέθοδο για ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αλλά είναι λιγότερο προφανές σε σχέση µε τους HC08 και MSP430. Ο πυρήνας του AVR παρέχει µια εντολή SLEEP για να σταµατήσει το ρολόι της CPU, αλλά δεν ενεργοποιούνται σήµατα διακοπής και στη πραγµατικότητα ο πυρήνας του AVR πρέπει να εκτελεστεί µε σήµατα διακοπής. Αυτό θα µπορούσε να αποτελεί πρόβληµα, αν όχι για την ακόλουθη σηµείωση στο datasheet του AVR. Όταν χρησιµοποιούµε την εντολή SEI για να ενεργοποιήσουµε σήµατα διακοπής, η επόµενη εντολή που θα ακολουθήσει την εντολή SEI θα εκτελείται πριν από κάθε εκκρεµές σήµα διακοπής όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα: SEI ; ενεργοποίηση του Global Interrupt Enable GIE SLEEP ; ενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αναµονή ερχοµού σήµατος διακοπής ; σηµείωση: θα εισάγουµε sleep ; πριν από κάθε εκκρεµές(η) σήµα(τα) διακοπής Με άλλα λόγια, το ζευγάρι των εντολών SEI-SLEEP εγγυάται την αυτόµατη εκτέλεση, κυρίως εξαιτίας της αρχιτεκτονικής προσπέλασης του AVR. Προσοχή στη χρήση των εντολών SEI-SLEEP που συντάσσονται µαζί, ΚΑΜΙΑ εντολή δεν παρεµβάλλεται µεταξύ των εντολών SEI-SLEEP. Το παρακάτω τµήµα κώδικα είναι ένα παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο IAR AVR compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη χαµηλού επιπέδου. Παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο IAR AVR compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη τελευταίου επιπέδου Το ίδιο παράδειγµα για τον GNU AVR (WinAVR) compiler φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο GNU AVR (WinAVR) compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη τελευταίου επιπέδου 4

5 ARM Οι ARM βασισµένοι στους MCUs παίρνουν µια διαφορετική προσέγγιση στην ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Οι εταιρίες που παράγουν ARM, όπως η Atmel, NXP (επίσηµα Philips) και η ΤΙ (Texas Instruments), δηµιουργούν σε ολοκληρωµένη µορφή τους βασικούς πυρήνες ARM7 ή ARM8 µε χρήση ιδιωτικών περιφερειακών, όπως σήµα διακοπής και ελεγκτές διαχείρισης ισχύος. Η ολοκλήρωση είναι «χαλαρή» στην οποία η εσωτερική κατάσταση του πυρήνα ARM δεν επιδρά στα περιφερειακά. Συγκεκριµένα, ο πυρήνας µπορεί να απενεργοποιήσει τα σήµατα διακοπής εσωτερικά µε το να θέτει το bit I και το bit F στο τρέχον πρόγραµµα καταχωρητή κατάστασης (Current Program Status Register - CPSR), αλλά αυτό δεν επιδρά στην εξωτερική διαχείριση ισχύος ή στον ελεγκτή σηµάτων διακοπής, που παρέχουν άλλο ένα επίπεδο για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής. Εξαιτίας αυτού του σχεδιασµού, οι ARM βασισµένοι στους MCUs επιτρέπουν τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλού επιπέδου µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής στο επίπεδο του πυρήνα του ARM. Κατά τη διάρκεια της µετάβασης, η διαχείριση της ισχύος µέσω ελεγκτή σταµατά το ρολόι της CPU για το πυρήνα του ARM, αλλά κάθε σήµα διακοπής ενεργοποιηµένο από τον ελεγκτή επιπέδου µπορεί να ενεργοποιήσει το ρολόι της CPU. Μόλις ο πυρήνας της CPU ξεκινήσει πάλι τη λειτουργία του, µπορεί να ενεργοποιήσει σήµατα διακοπής για να πετύχει µικρό χρονικό διάστηµα εξυπηρέτησης σήµατος διακοπής. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει τη γενική στρατηγική της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για τον ARM βασισµένος στους MCUs (IAR ARM compiler, AT91SAM MCU). Ο ελεγκτής διαχείρισης ισχύος σταµατά το ρολόι της CPU (AT91C_BASE_PMC- >PMC_SCDR = 1) καθώς τα σήµατα διακοπής είναι απενεργοποιηµένα στο πυρήνα. Τα σήµατα διακοπής είναι ενεργοποιηµένα µόνο µετά την επανεκκίνηση της CPU και εκτελούν την ουσιαστική διαδικασία _enable_interrupt(). Μπορούµε να δούµε αυτή τη συµπεριφορά αν προσπαθήσουµε να παρατηρήσουµε την τρέχουσα εφαρµογή µε έναν JTAG-based debugger. Συνήθως, ο κώδικας θα σταµατήσει στη γραµµή _enable_interrupt(). Τµήµα κώδικα που δείχνει τη γενική στρατηγική της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για τον ARM βασισµένος στους MCUs (IAR ARM compiler, AT91SAM MCU) Κάνοντας debugging, ο τρόπος λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µπορεί να «συγκρουστεί» µε άλλους on-chip debuggers, γιατί σταµατά το ρολόι της CPU. Γι αυτό το λόγο, πρέπει να χρησιµοποιούµε συνεχή «συλλογή» για να λάβουµε υπόψη µας τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής του κώδικα. 5

6 Cortex-M3 Ο Cortex-M3 είναι ένας ARM RISC των 32 bits σχεδιασµένος για εφαρµογές χαµηλού κόστους και για κινητές εφαρµογές χαµηλής ισχύος. Ο Cortex-M3 διαφέρει από το παραδοσιακό ARM7 ή ARM9 σε λίγα σηµεία. Η κύρια διαφορά σχετίζεται µε τη λεπτότερη ολοκλήρωση του πυρήνα του MCU µε το σύστηµα διαχείρισης ισχύος και τον ελεγκτή σήµατος διακοπής φωλιασµένου διανύσµατος (Nested Vectored Interrupt Controller - NVIC). Το σύνολο εντολών Thumb-2, χρησιµοποιούµενο αποκλειστικά στον Cortex-M3, παρέχει την ειδική εντολή WFI (Wait For Interrupt) για το σταµάτηµα του ρολογιού της CPU. υστυχώς, τα manuals ARMv7-M Reference Manual, Cortex-M3 Technical Reference, ή LM3Sxxx data sheets) δε περιγράφουν αν η εντολή WFI µπορεί να χρησιµοποιηθεί απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. ίνοντας αυτές τις πληροφορίες, πειραµατίστηκα µε το Cortex-M3 MCU. Χρησιµοποιώντας το LM3S811 Cortex-M3 MCU της εταιρείας Luminary Micro, ανακάλυψα ότι η εντολή WFI µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώ σήµατα διακοπής είναι κλειδωµένα (θέτουµε το καταχωρητή PRIMASK στο λογικό 1 - Hi). Σαν αποτέλεσµα έχουµε, µετά την εντολή WFI το LM3S811 να σταµατά την εκτέλεση του κώδικα, αλλά κάθε σήµα διακοπής ενεργοποιείται στο NVIC και έτσι η CPU ενεργοποιείται. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για το Cortex-M3 (IAR ARM Compiler). Τµήµα κώδικα που δείχνει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για το Cortex-M3 (IAR ARM Compiler) 8051 Ο 8051 υποστηρίζει δύο είδη τρόπων λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Οι δύο τρόποι λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι α) idle και β) power down. Αυτοί οι τρόποι λειτουργίας ενεργοποιούνται µε το να θέσουµε τα bits IDL ή PD στο καταχωρητή ελέγχου ισχύος PCON στη διεύθυνση 0x87. Γράφοντας στο bit IDL ή στο bit PD σταµατά αµέσως η λειτουργία της CPU και ενεργοποιούνται σήµατα διακοπής, αλλιώς το 8051 «κλειδώνει». Αυτό σηµαίνει ότι είναι πιθανό να γίνει αυτόµατη µετάβαση σε έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Κάθε άλλο ενεργοποιηµένο σήµα διακοπής µπορεί να «αποκτήσει» πρώτο τη διαδικασία idle µετά την ενεργοποίηση των σηµάτων διακοπής, αλλά πριν την εισαγωγή του τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Σαφώς, το 8051 απαιτεί µια διαφορετική τεχνική σαν αυτές που έχουν συζητηθεί µέχρι τώρα. Αυτή η άλλη τεχνική είναι να ακυρώσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle σε κάθε σήµα διακοπής. Έτσι, αν ένα σήµα διακοπής «αποκτήσει» πρώτο την επανάληψη χαµηλού επιπέδου µόλις πριν τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle, το ISR θα απενεργοποιήσει τη µετάβαση. Μόλις το σήµα διακοπής επιστρέψει, ο τρόπος λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle δεν εισάγεται. Ένας τρόπος της εφαρµογής αυτής της τεχνικής στον 8051 είναι να παρακολουθούµε το καταχωρητή PCON που βρίσκεται στη µνήµη διευθυνσιοδότησης των bits του 8051 (bit-addressable memory - bdata). Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει πως η επανάληψη χαµηλού επιπέδου χρησιµοποιεί τη µεταβλητή PCON_shadow, µόλις καλέσουµε τη µεταβλητή PCON_shadow. 6

7 Τµήµα κώδικα που δείχνει πως η επανάληψη χαµηλού επιπέδου χρησιµοποιεί τη µεταβλητή PCON_shadow, µόλις καλέσουµε τη µεταβλητή PCON_shadow Η επανάληψη χαµηλού επιπέδου θέτει το bit IDL µόνο στη µεταβλητή PCON_shadow όταν τα σήµατα διακοπής παραµένουν απενεργοποιηµένα. Τότε τα σήµατα διακοπής ενεργοποιούνται και ο καταχωρητής PCON αποθηκεύεται. Είναι σηµαντικό ότι η «αναβάθµιση» του καταχωρητή PCON πραγµατοποιείται µε µια εντολή µηχανής. Μόλις αυτό απενεργοποιηθεί, η ανατιθεµένη εργασία από τη µεταβλητή bit-addressable στον ειδικό καταχωρητή, όπως είναι ο PCON, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µια εντολή MOV 87H,20H. H µεταβλητή PCON_shadow πρέπει να «αναβαθµίζεται» σε κάθε ISR το οποίο µπορεί να δίνει εργασία στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου, όπως φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει ότι η µεταβλητή PCON_shadow πρέπει να «αναβαθµίζεται» σε κάθε ISR το οποίο µπορεί να δίνει εργασία στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 8051 αρχικοποιεί τα bits IDL/PD στο καταχωρητή PCON πριν την εισαγωγή κάποιου σήµατος διακοπής, έτσι αυτά τα bits είναι σίγουρο ότι αρχικοποιούνται στο καταχωρητή PCON κατά τη διάρκεια των σηµάτων διακοπής. Με αυτό το σχεδιασµό, ένα σήµα διακοπής µπορεί να συµβεί σε κάθε εντολή γλώσσας µηχανής µεταξύ ενεργοποιηµένων σηµάτων διακοπής µέχρι την επανατοποθέτηση του καταχωρητή PCON από τη παρακολούθηση της µεταβλητής PCON_shadow. Κάθε άλλο τέτοιο σήµα διακοπής θα αρχικοποιήσει τα bits IDL/PD στη µεταβλητή PCON_shadow, έτσι τα bits δε θα bits δε θα συµµετέχουν σε καµιά διαδικασία όταν η επανάληψη χαµηλού επιπέδου επανατοποθετήσει το καταχωρητή PCON από τη παρακολούθηση. Έτσι, κάθε σήµα διακοπής που «αποκτά» πρώτο την επανάληψη idle απενεργοποιεί το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle και έτσι συµπληρώνει το σκοπό της ασφαλούς µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle µε χρήση σηµάτων διακοπής. 7

8 M16C O M16C είναι ένας επεξεργαστής των 16 bits από την εταιρεία Renesas που υποστηρίζει τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης αναµονής, ο οποίος µε τη σειρά του «ενεργοποιείται» µέσω της εντολής WAIT. Ωστόσο, το datasheet M16C κάνει σαφές ότι τα σήµατα διακοπής πρέπει να είναι ενεργοποιηµένα πριν την εκτέλεση της εντολής WAIT, έτσι το M16C δεν υποστηρίζει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής. Το datasheet M16C δε περιέχει σηµειώσεις παρόµοιες µε εκείνες του AVR για τη ατοµική εκτέλεση του ζεύγους εντολών SLEEP-SEI, έτσι θεωρώ ότι η εντολή της απενεργοποίησης του σήµατος διακοπής (FCLR I) είναι αµέσως αποτελεσµατική. Όπως και µε τον 8051, η µόνη επιλογή για τον M16C είναι κάπως να απενεργοποιήσει τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής στα ISRs, για να προστατεύσει την επανάληψη χαµηλού επιπέδου από την εισαγωγή σε τρόπο λειτουργίας αναµονής µόλις µετά τη παρουσία ενός σήµατος διακοπής. Σε σύγκριση µε τον 8051, ο M16C συµπληρώνει τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης χρησιµοποιώντας µια ειδική εντολή, όχι διαµέσου της εγγραφής σε ένα καταχωρητή, έτσι η τεχνική παρατήρησης του καταχωρητή δεν εφαρµόζεται. Η ιδέα της απενεργοποίησης της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας αναµονής από τα ISRs µπορεί να εφαρµοστεί στον M16C, αλλά απαιτεί την αντικατάσταση της εντολής WAIT µε κάτι άλλο (όπως τις εντολές NOP ή RTS). Ναι, µιλάω για αυτό-τροποποιηµένο κώδικα, αλλά δε ξέρω άλλες επιλογές για τον M16C. Ευτυχώς, ο M16C είναι µια αρχιτεκτονική von Neumann [John von Neumann ( ). Λαµπρός επιστήµονας στους τοµείς των µαθηµατικών, φυσικής, οικονοµικών και πληροφορικής] και έτσι µπορεί να εξάγει κώδικα από τη γραµµή διευθύνσεων της µνήµης RAM (RAM Address Space). Το κοµµάτι του αυτό-τροποποιηµένου κώδικα µηχανής µπορεί να είναι πολύ µικρό. Ορίζουµε έτσι ένα πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Ο κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Όλα αυτά φαίνονται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει τον ορισµό ενός πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Στη συνέχεια, κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή Στη επανάληψη χαµηλού επιπέδου, τροποποιούµε αυτό το παραπάνω κώδικα και τον καλούµε χρησιµοποιώντας pointer-to-function. Αυτά φαίνονται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει τον ορισµό ενός πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Στη συνέχεια, κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C, µε χρήση pointer-tofunction, η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή 8

9 Πρέπει να απενεργοποιήσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής σε κάθε σήµα διακοπής µε το να αντικαταστήσουµε την εντολή WAIT µε τη γραµµή Wait_code[0], όπως φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει την αντικατάσταση της εντολής WAIT µε τη γραµµή Wait_code[0], για να απενεργοποιήσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής σε κάθε σήµα διακοπής Με αυτό το σχεδιασµό, ένα σήµα διακοπής µπορεί να συµβεί σε κάθε εντολή της γλώσσας µηχανής µεταξύ FSET I (ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής) και εκτέλεσης εντολής στη γραµµή Wait_code[0]. Κάθε τέτοιο σήµα διακοπής θα επανατοποθετήσει το κώδικα σε κατάσταση Wait_code[0] µε το ζεύγος των εντολών RTS και NOP, οι οποίες επιστρέφουν στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου, έτσι η εντολή WAIT θα αγνοείται όταν η επανάληψη χαµηλού επιπέδου επανέλθει για να εκτελέσει το κώδικα. Έτσι, κάθε σήµα διακοπής το οποίο «αποκτά» πρώτο την επανάληψη της λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle απενεργοποιεί τη κατάσταση αναµονής, η οποία εκτελεί το σκοπό της ασφαλούς µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Ατοµικές Καταστάσεις Χαµηλής Κατανάλωσης Χρησιµοποιώντας τον MCU σε µέγιστη ταχύτητα όλη την ώρα δε θα καταλήξει ποτέ σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης, ακόµα και αν τον τροφοδοτήσουµε µε τη µικρότερη ισχύ που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Τα µεγαλύτερα ποσά αποθήκευσης ενέργειας είναι µόνο πιθανά από το άνοιγµακλείσιµο του MCU σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης κάτω από τον έλεγχο ενός προγράµµατος (software control). Το απλούστερο πρόγραµµα σε υψηλό επίπεδο / χαµηλό επίπεδο απαιτεί τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης να είναι ατοµική, ή τουλάχιστον ασφαλής από σήµατα διακοπής. Αυτή η απαίτηση δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιούµε πιο περίπλοκη αρχιτεκτονική, όπως συστήµατα µε πυρήνες προτεραιότητας ή συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Ένα σύστηµα µε πυρήνες προτεραιότητας εκτελεί έναν εξειδικευµένο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle όταν καµία άλλη εργασία δεν είναι έτοιµη να εκτελεστεί εξαιτίας του ότι όλες οι εργασίες «περιµένουν» για γεγονότα. Οι περισσότεροι πυρήνες παρέχουν ένα τρόπο για να προσαρµόσουν το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle (χρησιµοποιώντας συναρτήσεις call-back και άλλους τρόπους), έτσι µπορούµε να κάνουνε εύκολη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Η κύρια διαφορά µεταξύ ενός πυρήνα και ενός συστήµατος υψηλού επιπέδου/χαµηλού επιπέδου είναι ότι µόλις οι εντολές είναι έτοιµες να εκτελεστούν, ο πυρήνας δεν ανοίγει-κλείνει έτσι ώστε ο πυρήνας να µπορεί να επιστρέψει σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Συνεπώς, η µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι πολύ απλούστερη, γιατί δεν είναι ανάγκη να συµβεί µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. υστυχώς, ένα RTOS (Real Time Operating System) δεν είναι πάντα µια επιλογή για έναν MCU χαµηλής κατανάλωσης, ο οποίος ίσως να µην έχει αρκετή µνήµη RAM για να υποστηρίξει έναν RTOS. 9

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Βελτιστοποίηση κώδικα σε επεξεργαστές ΨΕΣ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter 3 Kuo [2005]: Chapters 1 & 4-5 Lapsley [2002]: Chapter 4 Hayes [2000]: Κεφάλαιo 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Άσκηση 1 Ένας επεξεργαστής (ΚΜΕ) υποστηρίζει 371 εντολές. Πόσα bit θα πρέπει να είναι ο καταχωρητής εντολής (ελάχιστη τιμή); (α) 4 bit (β) 16 bit (γ) 1 bit (δ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts)

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) Εργαστήριο Μικροελεγκτών 6η ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Διακοπές (Interrupts) Τρόπο Λειτουργίας (Operating Modes) ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) 1. Εισαγωγή 1. Μια διακοπή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Λυση του lab02! Αρχιτεκτονική ARM σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον MIPS! Αρχιτεκτονική x86 μια γρήγορη ματιά στη

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts)

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 13 Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση και Σχεδίαση Υπoλογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Μονάδες εκτέλεσης Αρχεία εγγραφών Έλεγχο λογικής ΜΝΗΜΗ ROM RAM ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ(I/O) ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Μνήµη Η µνήµη καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος ενός υπολογιστικού συστήµατος Δύο τύποι: ROM - RAM RΟΜs CPU

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU)

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU) Στόχοι Κεφαλάιου Κεφάλαιο 5 οµή Η/Υ Nell Dale John Lewis Περιγραφή των συστατικών και της λειτουργίας τους µιας µηχανής von Neumann Περιγραφή τού κύκλου "φέρε-αποκωδικοποίησεεκτέλεσε" µιας µηχανής von

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές γλώσσας μηχανής

Εντολές γλώσσας μηχανής Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή: 00000010001101000100100000100000 Πεδία

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ΑΤ91

Εγχειρίδιο Χρήσης ΑΤ91 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ver. 1, Rev. 3 Εγχειρίδιο Χρήσης ΑΤ91 ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 2007 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες 0x375 - Thessaloniki Tech Talks Sessions Event 0x2 19 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Η κλήση συστήματος ptrace 3 Νήματα 4 Το πρόγραμμα εισαγωγής κώδικα prez 5 Επίλογος Γιατί; Πολλές φορές θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 6ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: υλοποίηση με διοχέτευση

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 6ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: υλοποίηση με διοχέτευση ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 6ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: υλοποίηση με διοχέτευση Αρης Ευθυμίου Απόδοση απλής υλοποίησης Υλοποίηση ενός κύκλου είναι πολύ αργή κάθε κύκλος είναι τόσο μεγάλος όσο χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΝΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Σημειώσεις ΜΕ 1011Ε.doc Νικολαΐδης Νικ. Σηµειώσεις Μικροελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη των επεξεργαστών 32 bit της εταιρίας Microchip Technology και ανάπτυξη σειράς υποδειγµατικών εφαρµογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη των επεξεργαστών 32 bit της εταιρίας Microchip Technology και ανάπτυξη σειράς υποδειγµατικών εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη των επεξεργαστών 32 bit της εταιρίας Microchip Technology και ανάπτυξη σειράς υποδειγµατικών εφαρµογών ΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (1563) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ.καλομοιροσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα