Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο"

Transcript

1 Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης που παρέχεται στους ενσωµατωµένους µικροελεγκτές (Ultra Low Power Microcontrollers - MCUs) είναι κρίσιµο στοιχείο. Την ίδια στιγµή, οι περισσότερες µαζικής κατανάλωσης εφαρµογές, όπως οικιακές συσκευές, αυτόµατοι πωλητές, ελεγκτές µε χρήση κινητήρα και ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι οργανωµένες σαν συστήµατα προσκηνίου / υποβάθρου (συστήµατα υπερ-επαναλήψεων ή κύριου προγράµµατος + προγραµµάτων εξυπηρέτησης διακοπών). Η αρχιτεκτονική πρώτου επιπέδου / τελευταίου επιπέδου αποτελείται από δύο µέρη α) τα υψηλού επιπέδου, δηλαδή ρουτίνες εξυπηρέτησης σηµάτων διακοπής (ISRs) οι οποίες χειρίζονται εξωτερικά ασύγχρονα γεγονότα σε έγκαιρο τρόπο και β) τα χαµηλού επιπέδου που είναι µια ατέρµονη επαναληπτική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται σε όλους τους επεξεργαστές για να εκτελέσει την ελάχιστη κρίσιµη χρονικά διαδικασία. Το πρώτο επίπεδο τυπικά επικοινωνεί µε το τελευταίο επίπεδο µέσω διαµοιρασµένης µνήµης (shared memory). Η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου προστατεύει αυτή τη µνήµη από πιθανή βλάβη προερχόµενη από σήµατα διακοπής όταν προσπελαύνονται οι διαµοιρασµένες µεταβλητές. Για να χρησιµοποιηθεί ένας µικροελεγκτής σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου πρέπει πρώτα να καθορίσει ότι όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά γεγονότα έχουν επεξεργαστεί έτσι ώστε το ρολόι της CPU να µπορεί να σταµατήσει µέχρι το επόµενο εξωτερικό γεγονός, δηλαδή (ένα σήµα διακοπής) θα ενεργοποιήσει τη CPU. Αυτή η κατάσταση καλείται ανενεργή κατάσταση idle και παριστάνεται στο γράφηµα 1. Γράφηµα 1: Σύστηµα Υψηλού Επιπέδου / Χαµηλού Επιπέδου σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης Επειδή για να αποφασισθεί ότι ικανοποιείται η συνθήκη της ανενεργής κατάστασης συνεπάγεται την εξέταση των διαµοιρασµένων µεταβλητών σε πρώτο επίπεδο (ISRs), η επανάληψη του χαµηλού επιπέδου πρέπει να απενεργοποιεί τα σήµατα διακοπής πριν την ανίχνευση της κατάστασης idle. Επιπλέον, η κατάσταση idle παραµένει ενεργή µόνο κατά την διάρκεια που τα σήµατα διακοπής παραµένουν απενεργοποιηµένα. Αν τα σήµατα διακοπής ήταν ενεργοποιηµένα µετά την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου αυτό καθορίζει ότι όλες οι εργασίες του είναι ολοκληρωµένες για τώρα, αλλά πριν την ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, ένα σήµα διακοπής θα µπορούσε να «αποκτήσει» πρώτο την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου εκείνη τη στιγµή και ένα ISR θα µπορούσε να «παράγει» νέα εργασία για την επανάληψη του χαµηλού επιπέδου, οδηγώντας έτσι 1

2 στην ενεργοποίηση της κατάστασης idle. Λόγω της υπεραπλουστευµένης φύσης της διαδικασίας υψηλού επιπέδου / χαµηλού επιπέδου, η επανάληψη χαµηλού επιπέδου πάντα ξαναρχίζει από το σηµείο όπου διακόπηκε από ένα σήµα διακοπής, έτσι η επανάληψη χαµηλού επιπέδου θα πρέπει να ενεργοποιεί το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης καθώς ο MCU θα έχει να εκτελέσει µια σηµαντική εργασία. Ο MCU θα σταµατήσει για µια µη ντετερµινιστική χρονική περίοδο µέχρι τη στιγµή που θα τον ενεργοποιήσει ένα επόµενο σήµα διακοπής. Έτσι η ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής πριν τη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης ανοίγει ένα χρονικό παράθυρο για έναν «αγώνα» µεταξύ σηµάτων διακοπής και της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Μπαίνοντας σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης καθώς τα σήµατα διακοπής είναι απενεργοποιηµένα εµφανίζεται το γνωστό πρόβληµα της κότας και του αυγού (η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό τη κότα;) για την ενεργοποίηση του συστήµατος, γιατί µόνο ένα σήµα διακοπής µπορεί να τερµατίσει τον τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Για να θέσουµε σε λειτουργία την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου / χαµηλού επιπέδου, ο MCU πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης και να ενεργοποιεί σήµατα διακοπής χωρίς να δηµιουργεί συνθήκες ανταγωνισµού για το ποιο σήµα διακοπής θα εξυπηρετηθεί πρώτο. Πολλοί MCUs πράγµατι επιτρέπουν µια τέτοια ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Άλλοι MCUs υποστηρίζουν πολλαπλά επίπεδα απενεργοποίησης σηµάτων διακοπής και µπορούν να συµπληρώσουν µεταβάσεις σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωση µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής σε ένα επίπεδο. Άλλοι πάλι MCUs δεν παρέχουν κανένα τρόπο για να εισέλθουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µε σήµατα διακοπής απενεργοποιηµένα και απαιτούν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. HC08 O HC08 είναι MCU των 8 bits από την εταιρεία Freescale Semiconductors. Το πακέτο εντολών HC(S)08 περιλαµβάνει δύο ειδικές εντολές τη WAIT και τη STOP για τη µετάβαση σε τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης wait και stop, αντιστοίχως. Η HC08 τεκµηρίωση θέτει σαφώς ότι και οι δύο εντολές WAIT και STOP αυτόµατα ενεργοποιούν σήµατα διακοπής σαν συνέπεια της εισαγωγής σε τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Σαφώς, οι σχεδιαστές του HC08 έλαβαν υπόψη τους ότι η µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης πρέπει να γίνει µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. Το παρακάτω τµήµα κώδικα για το µοντέλο CodeWarrior HC08 C-compiler δείχνει µια επανάληψη χαµηλού επιπέδου µε ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας WAIT. Τµήµα κώδικα για το µοντέλο CodeWarrior HC08 C-compiler που δείχνει µια επανάληψη χαµηλού επιπέδου µε ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας WAIT 2

3 MSP430 O MSP430 είναι ένας MCU υπερ χαµηλής κατανάλωσης των 16 bits από την εταιρεία Texas Instruments. O MSP430 χρησιµοποιείται για τη αυτόµατη µετάβαση σε οποιονδήποτε από τους πέντε υποστηριζόµενους τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, γιατί τα bits που ελέγχουν τους διάφορους τοµείς του ρολογιού και το bit που ενεργοποιεί το γενικό σήµα διακοπής (General Interrupt Enable - GIE) είναι τοποθετηµένα στον ίδιο καταχωρητή κατάστασης (Status Register - SR) της CPU. Το παρακάτω τµήµα κώδικα για το µοντέλο GNU gcc MSP430 compiler δείχνει την αυτόµατη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης LPM1 και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής. Συγκεκριµένα, ο καταχωρητής _bis_sr (LPM1_bits GIE) δηµιουργεί την εντολή BIS.W #0x58,SR, η οποία θέτει ενεργοποιεί αυτόµατα τα bits 0x58 στον καταχωρητή κατάστασης. Το bit 0x10 (CPUOFF) απενεργοποιεί το ρολόι της CPU καθώς το bit 0x08 (ενεργοποίηση γενικού σήµατος διακοπής - General Interrupt Enable - GIE) ενεργοποιεί σήµατα διακοπής. Τµήµα κώδικα για το µοντέλο GNU gcc MSP430 compiler που δείχνει την αυτόµατη µετάβαση στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης LPM1 και ταυτόχρονα την ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής Καθώς η αυτόµατη µετάβαση σε κάθε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι φυσική στον MSP430, έχουµε το αντίθετο πρόβληµα: σε κάθε ISR πρέπει να έχουµε απενεργοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης στο καταχωρητή κατάστασης, µε αποτέλεσµα ο µηχανισµός να µη µπορεί να γυρίσει αυτόµατα στο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αλλά από την άλλη η επανάληψη χαµηλού επιπέδου µπορεί να συνεχίσει µετά την αποκατάσταση των ISRs, το SR από το σωρό (stack) σαν µέρος της επιστροφής από το σήµα διακοπής. Ευτυχώς, αυτό είναι πολύ απλό µε χρήση ουσιαστικών λειτουργιών παρεχόµενες από τους περισσότερους C compilers για τον MSP430. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει ένα ISR παράδειγµα για τον compiler GNU gcc για MSP430. Τµήµα κώδικα που δείχνει ένα ISR παράδειγµα για τον compiler GNU gcc για MSP430 3

4 AVR O AVR είναι ένας RISC (Reduced Instruction Set Computing) των 8 bits. Επιπλέον, παρέχει µια µέθοδο για ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αλλά είναι λιγότερο προφανές σε σχέση µε τους HC08 και MSP430. Ο πυρήνας του AVR παρέχει µια εντολή SLEEP για να σταµατήσει το ρολόι της CPU, αλλά δεν ενεργοποιούνται σήµατα διακοπής και στη πραγµατικότητα ο πυρήνας του AVR πρέπει να εκτελεστεί µε σήµατα διακοπής. Αυτό θα µπορούσε να αποτελεί πρόβληµα, αν όχι για την ακόλουθη σηµείωση στο datasheet του AVR. Όταν χρησιµοποιούµε την εντολή SEI για να ενεργοποιήσουµε σήµατα διακοπής, η επόµενη εντολή που θα ακολουθήσει την εντολή SEI θα εκτελείται πριν από κάθε εκκρεµές σήµα διακοπής όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα: SEI ; ενεργοποίηση του Global Interrupt Enable GIE SLEEP ; ενεργοποίηση τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης, αναµονή ερχοµού σήµατος διακοπής ; σηµείωση: θα εισάγουµε sleep ; πριν από κάθε εκκρεµές(η) σήµα(τα) διακοπής Με άλλα λόγια, το ζευγάρι των εντολών SEI-SLEEP εγγυάται την αυτόµατη εκτέλεση, κυρίως εξαιτίας της αρχιτεκτονικής προσπέλασης του AVR. Προσοχή στη χρήση των εντολών SEI-SLEEP που συντάσσονται µαζί, ΚΑΜΙΑ εντολή δεν παρεµβάλλεται µεταξύ των εντολών SEI-SLEEP. Το παρακάτω τµήµα κώδικα είναι ένα παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο IAR AVR compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη χαµηλού επιπέδου. Παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο IAR AVR compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη τελευταίου επιπέδου Το ίδιο παράδειγµα για τον GNU AVR (WinAVR) compiler φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Παράδειγµα σε γλώσσα C για το µοντέλο GNU AVR (WinAVR) compiler που δείχνει πως µπαίνουµε σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης από την επανάληψη τελευταίου επιπέδου 4

5 ARM Οι ARM βασισµένοι στους MCUs παίρνουν µια διαφορετική προσέγγιση στην ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Οι εταιρίες που παράγουν ARM, όπως η Atmel, NXP (επίσηµα Philips) και η ΤΙ (Texas Instruments), δηµιουργούν σε ολοκληρωµένη µορφή τους βασικούς πυρήνες ARM7 ή ARM8 µε χρήση ιδιωτικών περιφερειακών, όπως σήµα διακοπής και ελεγκτές διαχείρισης ισχύος. Η ολοκλήρωση είναι «χαλαρή» στην οποία η εσωτερική κατάσταση του πυρήνα ARM δεν επιδρά στα περιφερειακά. Συγκεκριµένα, ο πυρήνας µπορεί να απενεργοποιήσει τα σήµατα διακοπής εσωτερικά µε το να θέτει το bit I και το bit F στο τρέχον πρόγραµµα καταχωρητή κατάστασης (Current Program Status Register - CPSR), αλλά αυτό δεν επιδρά στην εξωτερική διαχείριση ισχύος ή στον ελεγκτή σηµάτων διακοπής, που παρέχουν άλλο ένα επίπεδο για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής. Εξαιτίας αυτού του σχεδιασµού, οι ARM βασισµένοι στους MCUs επιτρέπουν τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλού επιπέδου µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής στο επίπεδο του πυρήνα του ARM. Κατά τη διάρκεια της µετάβασης, η διαχείριση της ισχύος µέσω ελεγκτή σταµατά το ρολόι της CPU για το πυρήνα του ARM, αλλά κάθε σήµα διακοπής ενεργοποιηµένο από τον ελεγκτή επιπέδου µπορεί να ενεργοποιήσει το ρολόι της CPU. Μόλις ο πυρήνας της CPU ξεκινήσει πάλι τη λειτουργία του, µπορεί να ενεργοποιήσει σήµατα διακοπής για να πετύχει µικρό χρονικό διάστηµα εξυπηρέτησης σήµατος διακοπής. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει τη γενική στρατηγική της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για τον ARM βασισµένος στους MCUs (IAR ARM compiler, AT91SAM MCU). Ο ελεγκτής διαχείρισης ισχύος σταµατά το ρολόι της CPU (AT91C_BASE_PMC- >PMC_SCDR = 1) καθώς τα σήµατα διακοπής είναι απενεργοποιηµένα στο πυρήνα. Τα σήµατα διακοπής είναι ενεργοποιηµένα µόνο µετά την επανεκκίνηση της CPU και εκτελούν την ουσιαστική διαδικασία _enable_interrupt(). Μπορούµε να δούµε αυτή τη συµπεριφορά αν προσπαθήσουµε να παρατηρήσουµε την τρέχουσα εφαρµογή µε έναν JTAG-based debugger. Συνήθως, ο κώδικας θα σταµατήσει στη γραµµή _enable_interrupt(). Τµήµα κώδικα που δείχνει τη γενική στρατηγική της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για τον ARM βασισµένος στους MCUs (IAR ARM compiler, AT91SAM MCU) Κάνοντας debugging, ο τρόπος λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µπορεί να «συγκρουστεί» µε άλλους on-chip debuggers, γιατί σταµατά το ρολόι της CPU. Γι αυτό το λόγο, πρέπει να χρησιµοποιούµε συνεχή «συλλογή» για να λάβουµε υπόψη µας τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης µόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής του κώδικα. 5

6 Cortex-M3 Ο Cortex-M3 είναι ένας ARM RISC των 32 bits σχεδιασµένος για εφαρµογές χαµηλού κόστους και για κινητές εφαρµογές χαµηλής ισχύος. Ο Cortex-M3 διαφέρει από το παραδοσιακό ARM7 ή ARM9 σε λίγα σηµεία. Η κύρια διαφορά σχετίζεται µε τη λεπτότερη ολοκλήρωση του πυρήνα του MCU µε το σύστηµα διαχείρισης ισχύος και τον ελεγκτή σήµατος διακοπής φωλιασµένου διανύσµατος (Nested Vectored Interrupt Controller - NVIC). Το σύνολο εντολών Thumb-2, χρησιµοποιούµενο αποκλειστικά στον Cortex-M3, παρέχει την ειδική εντολή WFI (Wait For Interrupt) για το σταµάτηµα του ρολογιού της CPU. υστυχώς, τα manuals ARMv7-M Reference Manual, Cortex-M3 Technical Reference, ή LM3Sxxx data sheets) δε περιγράφουν αν η εντολή WFI µπορεί να χρησιµοποιηθεί απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. ίνοντας αυτές τις πληροφορίες, πειραµατίστηκα µε το Cortex-M3 MCU. Χρησιµοποιώντας το LM3S811 Cortex-M3 MCU της εταιρείας Luminary Micro, ανακάλυψα ότι η εντολή WFI µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώ σήµατα διακοπής είναι κλειδωµένα (θέτουµε το καταχωρητή PRIMASK στο λογικό 1 - Hi). Σαν αποτέλεσµα έχουµε, µετά την εντολή WFI το LM3S811 να σταµατά την εκτέλεση του κώδικα, αλλά κάθε σήµα διακοπής ενεργοποιείται στο NVIC και έτσι η CPU ενεργοποιείται. Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για το Cortex-M3 (IAR ARM Compiler). Τµήµα κώδικα που δείχνει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης για το Cortex-M3 (IAR ARM Compiler) 8051 Ο 8051 υποστηρίζει δύο είδη τρόπων λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Οι δύο τρόποι λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι α) idle και β) power down. Αυτοί οι τρόποι λειτουργίας ενεργοποιούνται µε το να θέσουµε τα bits IDL ή PD στο καταχωρητή ελέγχου ισχύος PCON στη διεύθυνση 0x87. Γράφοντας στο bit IDL ή στο bit PD σταµατά αµέσως η λειτουργία της CPU και ενεργοποιούνται σήµατα διακοπής, αλλιώς το 8051 «κλειδώνει». Αυτό σηµαίνει ότι είναι πιθανό να γίνει αυτόµατη µετάβαση σε έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης. Κάθε άλλο ενεργοποιηµένο σήµα διακοπής µπορεί να «αποκτήσει» πρώτο τη διαδικασία idle µετά την ενεργοποίηση των σηµάτων διακοπής, αλλά πριν την εισαγωγή του τρόπου λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Σαφώς, το 8051 απαιτεί µια διαφορετική τεχνική σαν αυτές που έχουν συζητηθεί µέχρι τώρα. Αυτή η άλλη τεχνική είναι να ακυρώσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle σε κάθε σήµα διακοπής. Έτσι, αν ένα σήµα διακοπής «αποκτήσει» πρώτο την επανάληψη χαµηλού επιπέδου µόλις πριν τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle, το ISR θα απενεργοποιήσει τη µετάβαση. Μόλις το σήµα διακοπής επιστρέψει, ο τρόπος λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle δεν εισάγεται. Ένας τρόπος της εφαρµογής αυτής της τεχνικής στον 8051 είναι να παρακολουθούµε το καταχωρητή PCON που βρίσκεται στη µνήµη διευθυνσιοδότησης των bits του 8051 (bit-addressable memory - bdata). Το παρακάτω τµήµα κώδικα δείχνει πως η επανάληψη χαµηλού επιπέδου χρησιµοποιεί τη µεταβλητή PCON_shadow, µόλις καλέσουµε τη µεταβλητή PCON_shadow. 6

7 Τµήµα κώδικα που δείχνει πως η επανάληψη χαµηλού επιπέδου χρησιµοποιεί τη µεταβλητή PCON_shadow, µόλις καλέσουµε τη µεταβλητή PCON_shadow Η επανάληψη χαµηλού επιπέδου θέτει το bit IDL µόνο στη µεταβλητή PCON_shadow όταν τα σήµατα διακοπής παραµένουν απενεργοποιηµένα. Τότε τα σήµατα διακοπής ενεργοποιούνται και ο καταχωρητής PCON αποθηκεύεται. Είναι σηµαντικό ότι η «αναβάθµιση» του καταχωρητή PCON πραγµατοποιείται µε µια εντολή µηχανής. Μόλις αυτό απενεργοποιηθεί, η ανατιθεµένη εργασία από τη µεταβλητή bit-addressable στον ειδικό καταχωρητή, όπως είναι ο PCON, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µια εντολή MOV 87H,20H. H µεταβλητή PCON_shadow πρέπει να «αναβαθµίζεται» σε κάθε ISR το οποίο µπορεί να δίνει εργασία στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου, όπως φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει ότι η µεταβλητή PCON_shadow πρέπει να «αναβαθµίζεται» σε κάθε ISR το οποίο µπορεί να δίνει εργασία στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 8051 αρχικοποιεί τα bits IDL/PD στο καταχωρητή PCON πριν την εισαγωγή κάποιου σήµατος διακοπής, έτσι αυτά τα bits είναι σίγουρο ότι αρχικοποιούνται στο καταχωρητή PCON κατά τη διάρκεια των σηµάτων διακοπής. Με αυτό το σχεδιασµό, ένα σήµα διακοπής µπορεί να συµβεί σε κάθε εντολή γλώσσας µηχανής µεταξύ ενεργοποιηµένων σηµάτων διακοπής µέχρι την επανατοποθέτηση του καταχωρητή PCON από τη παρακολούθηση της µεταβλητής PCON_shadow. Κάθε άλλο τέτοιο σήµα διακοπής θα αρχικοποιήσει τα bits IDL/PD στη µεταβλητή PCON_shadow, έτσι τα bits δε θα bits δε θα συµµετέχουν σε καµιά διαδικασία όταν η επανάληψη χαµηλού επιπέδου επανατοποθετήσει το καταχωρητή PCON από τη παρακολούθηση. Έτσι, κάθε σήµα διακοπής που «αποκτά» πρώτο την επανάληψη idle απενεργοποιεί το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle και έτσι συµπληρώνει το σκοπό της ασφαλούς µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle µε χρήση σηµάτων διακοπής. 7

8 M16C O M16C είναι ένας επεξεργαστής των 16 bits από την εταιρεία Renesas που υποστηρίζει τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης αναµονής, ο οποίος µε τη σειρά του «ενεργοποιείται» µέσω της εντολής WAIT. Ωστόσο, το datasheet M16C κάνει σαφές ότι τα σήµατα διακοπής πρέπει να είναι ενεργοποιηµένα πριν την εκτέλεση της εντολής WAIT, έτσι το M16C δεν υποστηρίζει την ατοµική µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής. Το datasheet M16C δε περιέχει σηµειώσεις παρόµοιες µε εκείνες του AVR για τη ατοµική εκτέλεση του ζεύγους εντολών SLEEP-SEI, έτσι θεωρώ ότι η εντολή της απενεργοποίησης του σήµατος διακοπής (FCLR I) είναι αµέσως αποτελεσµατική. Όπως και µε τον 8051, η µόνη επιλογή για τον M16C είναι κάπως να απενεργοποιήσει τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής στα ISRs, για να προστατεύσει την επανάληψη χαµηλού επιπέδου από την εισαγωγή σε τρόπο λειτουργίας αναµονής µόλις µετά τη παρουσία ενός σήµατος διακοπής. Σε σύγκριση µε τον 8051, ο M16C συµπληρώνει τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης χρησιµοποιώντας µια ειδική εντολή, όχι διαµέσου της εγγραφής σε ένα καταχωρητή, έτσι η τεχνική παρατήρησης του καταχωρητή δεν εφαρµόζεται. Η ιδέα της απενεργοποίησης της µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας αναµονής από τα ISRs µπορεί να εφαρµοστεί στον M16C, αλλά απαιτεί την αντικατάσταση της εντολής WAIT µε κάτι άλλο (όπως τις εντολές NOP ή RTS). Ναι, µιλάω για αυτό-τροποποιηµένο κώδικα, αλλά δε ξέρω άλλες επιλογές για τον M16C. Ευτυχώς, ο M16C είναι µια αρχιτεκτονική von Neumann [John von Neumann ( ). Λαµπρός επιστήµονας στους τοµείς των µαθηµατικών, φυσικής, οικονοµικών και πληροφορικής] και έτσι µπορεί να εξάγει κώδικα από τη γραµµή διευθύνσεων της µνήµης RAM (RAM Address Space). Το κοµµάτι του αυτό-τροποποιηµένου κώδικα µηχανής µπορεί να είναι πολύ µικρό. Ορίζουµε έτσι ένα πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Ο κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Όλα αυτά φαίνονται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει τον ορισµό ενός πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Στη συνέχεια, κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή Στη επανάληψη χαµηλού επιπέδου, τροποποιούµε αυτό το παραπάνω κώδικα και τον καλούµε χρησιµοποιώντας pointer-to-function. Αυτά φαίνονται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει τον ορισµό ενός πίνακα των 4 bytes στη µνήµη RAM. Στη συνέχεια, κώδικας µηχανής αναπαριστά µια συνάρτηση σε γλώσσα C, µε χρήση pointer-tofunction, η οποία εκτελεί την εντολή WAIT και επιστρέφει στην εξαρτηµένη µεταβλητή 8

9 Πρέπει να απενεργοποιήσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής σε κάθε σήµα διακοπής µε το να αντικαταστήσουµε την εντολή WAIT µε τη γραµµή Wait_code[0], όπως φαίνεται στο παρακάτω τµήµα κώδικα. Τµήµα κώδικα που δείχνει την αντικατάσταση της εντολής WAIT µε τη γραµµή Wait_code[0], για να απενεργοποιήσουµε τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας αναµονής σε κάθε σήµα διακοπής Με αυτό το σχεδιασµό, ένα σήµα διακοπής µπορεί να συµβεί σε κάθε εντολή της γλώσσας µηχανής µεταξύ FSET I (ενεργοποίηση σηµάτων διακοπής) και εκτέλεσης εντολής στη γραµµή Wait_code[0]. Κάθε τέτοιο σήµα διακοπής θα επανατοποθετήσει το κώδικα σε κατάσταση Wait_code[0] µε το ζεύγος των εντολών RTS και NOP, οι οποίες επιστρέφουν στην επανάληψη χαµηλού επιπέδου, έτσι η εντολή WAIT θα αγνοείται όταν η επανάληψη χαµηλού επιπέδου επανέλθει για να εκτελέσει το κώδικα. Έτσι, κάθε σήµα διακοπής το οποίο «αποκτά» πρώτο την επανάληψη της λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle απενεργοποιεί τη κατάσταση αναµονής, η οποία εκτελεί το σκοπό της ασφαλούς µετάβασης σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Ατοµικές Καταστάσεις Χαµηλής Κατανάλωσης Χρησιµοποιώντας τον MCU σε µέγιστη ταχύτητα όλη την ώρα δε θα καταλήξει ποτέ σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης, ακόµα και αν τον τροφοδοτήσουµε µε τη µικρότερη ισχύ που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Τα µεγαλύτερα ποσά αποθήκευσης ενέργειας είναι µόνο πιθανά από το άνοιγµακλείσιµο του MCU σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης κάτω από τον έλεγχο ενός προγράµµατος (software control). Το απλούστερο πρόγραµµα σε υψηλό επίπεδο / χαµηλό επίπεδο απαιτεί τη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης να είναι ατοµική, ή τουλάχιστον ασφαλής από σήµατα διακοπής. Αυτή η απαίτηση δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιούµε πιο περίπλοκη αρχιτεκτονική, όπως συστήµατα µε πυρήνες προτεραιότητας ή συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Ένα σύστηµα µε πυρήνες προτεραιότητας εκτελεί έναν εξειδικευµένο τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle όταν καµία άλλη εργασία δεν είναι έτοιµη να εκτελεστεί εξαιτίας του ότι όλες οι εργασίες «περιµένουν» για γεγονότα. Οι περισσότεροι πυρήνες παρέχουν ένα τρόπο για να προσαρµόσουν το τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle (χρησιµοποιώντας συναρτήσεις call-back και άλλους τρόπους), έτσι µπορούµε να κάνουνε εύκολη µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Η κύρια διαφορά µεταξύ ενός πυρήνα και ενός συστήµατος υψηλού επιπέδου/χαµηλού επιπέδου είναι ότι µόλις οι εντολές είναι έτοιµες να εκτελεστούν, ο πυρήνας δεν ανοίγει-κλείνει έτσι ώστε ο πυρήνας να µπορεί να επιστρέψει σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης idle. Συνεπώς, η µετάβαση σε τρόπο λειτουργίας χαµηλής κατανάλωσης είναι πολύ απλούστερη, γιατί δεν είναι ανάγκη να συµβεί µε απενεργοποιηµένα σήµατα διακοπής. υστυχώς, ένα RTOS (Real Time Operating System) δεν είναι πάντα µια επιλογή για έναν MCU χαµηλής κατανάλωσης, ο οποίος ίσως να µην έχει αρκετή µνήµη RAM για να υποστηρίξει έναν RTOS. 9

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Βελτιστοποίηση κώδικα σε επεξεργαστές ΨΕΣ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter 3 Kuo [2005]: Chapters 1 & 4-5 Lapsley [2002]: Chapter 4 Hayes [2000]: Κεφάλαιo 8

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining)

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapter 3: Section 3.4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 7ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: Πρόβλεψη διακλάδωσης, Εξαιρέσεις

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 7ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: Πρόβλεψη διακλάδωσης, Εξαιρέσεις ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 7ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: Πρόβλεψη διακλάδωσης, Εξαιρέσεις Αρης Ευθυμίου Κόστος διακλαδώσεων Οι διακλαδώσεις έχουν σχετικά μεγάλο κόστος χρόνου Τουλάχιστον ένας κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Interrupts - Διακοπές Είναι ένας τρόπος για να διακοπεί η ροή ενός προγράμματος έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ένα έκτακτο γενογός

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Yπ. ρ. Βουδούρης ηµήτρης ρ. Ιωάννης Παναγόπουλος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Εκτέλεση προγραμμάτων Πρόγραμμα: Ένα σύνολο από εντολές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Άσκηση 1 Ένας επεξεργαστής (ΚΜΕ) υποστηρίζει 371 εντολές. Πόσα bit θα πρέπει να είναι ο καταχωρητής εντολής (ελάχιστη τιμή); (α) 4 bit (β) 16 bit (γ) 1 bit (δ)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts)

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) Εργαστήριο Μικροελεγκτών 6η ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Διακοπές (Interrupts) Τρόπο Λειτουργίας (Operating Modes) ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) 1. Εισαγωγή 1. Μια διακοπή

Διαβάστε περισσότερα

; Τι περιέχεται στη συσκευασία ενός μικροεπεξεργαστή σήμερα;

; Τι περιέχεται στη συσκευασία ενός μικροεπεξεργαστή σήμερα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architectures - ISA) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Τι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ταχύτητα εκτέλεσης Χρόνος εκτέλεσης = (αριθμός εντολών που εκτελούνται) Τί έχει σημασία: Χ (χρόνος εκτέλεσης εντολής) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε. Macro-instructions. (Assembly level) Micro-instructions Main memory. (micro-code)

Ας ξεκινήσουμε. Macro-instructions. (Assembly level) Micro-instructions Main memory. (micro-code) Ας ξεκινήσουμε Τι χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε έναν επεξεργαστή? Macro-instructions ALU (Assembly level) Register File Micro-instructions Main memory (micro-code) Control signals and microcode (control

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Λυση του lab02! Αρχιτεκτονική ARM σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον MIPS! Αρχιτεκτονική x86 μια γρήγορη ματιά στη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική

Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική Κύρια μέρη υπολογιστή Υπάρχουν διάφορα είδη υπολογιστών προσωπικοί (επιτραπέζιοι, φορητοί,...), ενσωματωμένοι, εξυπηρετητές (servers)

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός 2 The shell

Προγραµµατισµός 2 The shell Προγραµµατισµός 2 The shell 1 CLI vs GUI! CLI (Command Line Interface) Μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα Πιο εύκολο να γίνουν πολύπλοκες λειτουργίες. find. -mtime -2 -name '*.txt' -exec sed -i.bak 's/hi/bye/g'

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Κύριας Μνήμης

Τεχνολογίες Κύριας Μνήμης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κύρια Μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Εφαρµογές σε µικρά ενσωµατωµένα συστήµατα Ιωάννης Καλόµοιρος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Μάθηµα 2ο Περίληψη και σηµαντικά σηµεία Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 4 : Κρυφή Μνήμη Καρβούνης Ευάγγελος Δευτέρα, 30/11/2015 Χαρακτηριστικά Θέση Χωρητικότητα Μονάδα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η κλασσική δομή του μοντέλου που πρότεινε το 1948 ο Von Neumann Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Είσοδος Αποθήκη Αποθήκη - Έξοδος Εντολών Δεδομένων Κλασσικό μοντέλο Von Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 1: Αθηνά Βακάλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 4: Αρχιτεκτονική των Embedded Μικροεπεξεργαστών Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Η γλώσσα assembly είναι μια γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου για συγκεκριμένους υπολογιστές ή άλλη προγραμματιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δήλωση μεταβλητών. #include #include unsigned char i=0xa0; register unsigned char i asm("r3");

2. Δήλωση μεταβλητών. #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> unsigned char i=0xa0; register unsigned char i asm(r3); 2. Δήλωση μεταβλητών Οι μεταβλητές είναι τα βασικά στοιχεία που διαπραγματεύεται ένα πρόγραμμα. Περιέχουν τιμές ή δεδομένα και μπορεί να έχουν μια σταθερή τιμή ή το περιεχόμενό τους να εξαρτάται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υποσύστημα μνήμης Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αριστείδης Ευθυμίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

i Όλες οι σύγχρονες ΚΜΕ είναι πολυπλοκότερες!

i Όλες οι σύγχρονες ΚΜΕ είναι πολυπλοκότερες! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Κεντρική Επεξεργασίας (Σχεδιασμός και λειτουργία μιας απλής ΚΜΕ) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Η υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts)

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 13 Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση και Σχεδίαση Υπoλογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα (από το βιβλίο του Brookshear) B Μέρος Συντονισμός Δραστηριοτήτων Υπολογιστή Εισαγωγή Σήμερα θα περιγράψουμε πως ένα λειτουργικό σύστημα συντονίζει την εκτέλεση Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα