Eikon. Plana IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos."

Transcript

1 Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. DESCRIPCIÓ. rtefacto integrado, con calendario y termómetro. Es idóneo para instalarlo cerca de la cabecera de la cama, en cajas normales de empotrar, de pared, o de mesa. CRCTERÍSTICS. limentación: V~ Hz bsorpción: 1,5 W Mandos frontales: Esc,,, ok / set Función REOJ Función DESPERTDOR, con 3 timbres disponibles. Función TERMÓMETRO, con la indicación de la temperatura en C. Reserva de carga para el reloj: cerca de 20 días, con batería tampón al litio recargable Display con iluminación temporizada, que se acciona pulsando uno de los cuatro botones. Menú plurilingüe: italiano, inglés, francés, español y alemán. Grado de protección: IP40 rtefacto de clase II: de funcionamiento: 0 C +40 C durante el transporte: -25 C +60 C Error del reloj: ± 2 segundos por día. ISTRUCCIOES PR SU USO. Para programar el reloj despertador electrónico, por medio del pantallazo básico del display, proceda de la siguiente manera: Pulse una de las cuatro teclas frontales. Se visualiza el ítem del menú Reg. larma y los iconos: - Esc (tecla ): permite regresar al pantallazo anterior. - (tecla B): permite desplazarse hacia abajo, por los ajustes y el menú. - (tecla C): permite desplazarse hacia arriba, por los ajustes y el menú. - ok (tecla D): permite pasar al pantallazo siguiente. - set (tecla D): permite confirmar un dato ajustado. Pulse (tecla B) para visualizar el ítem del menú Parámetros. PRÁMETROS. Permite ajustar las funciones Reloj, Fecha, Sonido larma, Display, Idioma, Modalidad. Reloj: permite ajustar la hora actual (horas y minutos). Fecha: permite ajustar la fecha actual (día, mes, año). Sonido larma: permite ajustar el sonido del despertador, para lo cual se puede optar por uno de los tres timbres disponibles. Display: permite regular el contraste de la imagen del display. Idioma: permite ajustar la lengua en que se visualizarán todas las instrucciones, para lo cual se puede escoger entre Italiano, English, Français, Español y Deutsch. Modalidad: permite ajustar el pantallazo principal en el display, optando por: - hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha. REGS DE ISTCIÓ. l realizar la instalación, se ha de cumplir con todo lo preceptuado en materia de instalación del material eléctrico, en la normativa que está en vigor en el País en que se instalan los productos. ntes de que la fuente de alimentación debe estar instalado en un interruptor de tipo bipolar de fácil acceso con una separación de contacto de al menos 3 mm. COFORMIDD S ORMS. Directiva BT orma E Directiva EMC ormas E , E Vista frontal y vista de los mandos. Hora actual Hora actua Ítems del menú por los que se puede subir y bajar. Estado de activation despertador Feca actual Estado de activation despertador Fecha actual REG. RM. Permite seleccionar larma O o larma OFF. larma O: permite ajustar la hora del despertador y accionar este último. larma OFF: permite desactivar el despertador. ESC (tecla ). Permite regresar al pantallazo anterior. (tecla B). Permite desplazarse hacia abajo para ver los ajustes posibles y el menú. OK (tecla D). Permite confirmar un dato ajustado o pasar al pantallazo siguiente. (tecla C). Permite desplazarse hacia arriba para ver los ajustes posibles y el menú. Esquema eléctrico.

2 Ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι, τροφοδοσία V~ Hz - 2 modules. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Μηχανισμός με ενσωματωμένο ημερολόγιο και θερμόμετρο, κατάλληλος για εγκατάσταση κοντά σε κεφαλάρια κρεβατιών με κοινά χωνευτά, επίτοιχα ή επιτραπέζια κουτιά. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Τροφοδοσία: V~ ±10% Hz Τυπική κατανάλωση: 1 V Εντολές στην πρόσοψη: Esc,,, ok / set Λειτουργία ΡΟΛΟΪ Λειτουργία ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ με 3 διαθέσιμους ήχους. Λειτουργία ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ με ένδειξη σε C. Αυτονομία φορτίου για το ρολόι: περίπου 20 ημέρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Φωτιζόμενη οθόνη με χρονορύθμιση και ενεργοποίηση πιέζοντας ένα από τα τέσσερα μπουτόν. Πολύγλωσσο μενού: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά. Βαθμός προστασίας: IP40 Μηχανισμός κλάσης II: Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 C +40 C Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά: -25 C +60 C Σφάλμα ρολογιού: ±2 s ημερησίως ΧΡΗΣΗ. Για να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι από την αρχική οθόνη: Πιέστε οποιοδήποτε από τα τέσσερα μπουτόν στην πρόσοψη. Εμφανίζεται η ένδειξη του μενού larm Set και τα εικονίδια: - Esc (μπουτόν ): επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. - (μπουτόν B): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα κάτω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - (μπουτόν C): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα πάνω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - ok (μπουτόν D): επιτρέπει τη μετάβαση στην επόμενη οθόνη. - set (μπουτόν D): επιτρέπει την επιβεβαίωση του προγραμματισμένου δεδομένου. Πιέστε (μπουτόν B) για να εμφανίσετε το στοιχείο του μενού Settings. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (ώρα και λεπτά). Date: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας (ημέρα, μήνας, έτος). larm Sound: επιτρέπει τη ρύθμιση του ήχου του ξυπνητηριού επιλέγοντας έναν από τους τρεις διαθέσιμους ήχους. Display: επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης. anguage: επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας με την οποία εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες μεταξύ Ιταλικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών και Γερμανικών. Mode: επιτρέπει την επιλογή της κύριας ένδειξης της οθόνης μεταξύ: - τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. - θερμοκρασίας, τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό στη χώρα χρήσης των προϊόντων. Πριν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα εύκολα προσβάσιμο διακόπτη διπολικού τύπου με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οδηγία ΧΤ Πρότυπο E Οδηγία EMC Πρότυπα E , E Πρόσοψη, χειριστήρια και οθόνη. ESC ( λήκτρo ). OK ( λήκτρo D). ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις larm O ή larm OFF. larm O: επιτρέπει τον προγραμματισμό της ώρας και την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού. larm OFF: επιτρέπει την απενεργοποίηση του ξυπνητηριού. ( λήκτρo B). ( λήκτρo C). Ηλεκτρική συνδεσμολογία.

3 Orologio sveglia elettronico, alimentazione V~ Hz - 2 moduli. DESCRIZIOE. pparecchio integrato da calendario e termometro, adatto all installazione in prossimità di testaletto in normali scatole da incasso, da parete o da tavolo. CRTTERISTICHE. limentazione: V~ ±10% Hz Consumo: 1,5 W Comandi frontali: Esc,,, ok / set Funzione OROOGIO Funzione SVEGI con 3 suonerie disponibili. Funzione TERMOMETRO con indicazione in C. Riserva di carica per l orologio: circa 20 giorni, mediante batteria tampone al litio ricaricabile Display a retroilluminazione temporizzata, attivata premendo uno dei quattro pulsanti. Menù plurilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Grado di protezione: IP40 pparecchio di classe II: di funzionamento: 0 C +40 C durante il trasporto: -25 C +60 C Errore orologio: ± 2 s al giorno UTIIZZO. Per impostare l orologio sveglia elettronico, dalla videata base del display: Premere uno qualsiasi dei quattro tasti frontali. Compare la voce di menù Set Sveglia e vengono visualizzate le icone: - Esc (tasto ): consente di tornare alla videata precedente. - (tasto B): consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. - (tasto C): consente di scorrere verso l alto impostazioni e menù. - ok (tasto D): consente di passare alla videata successiva. - set (tasto D): consente di confermare un dato impostato. Premere (tasto B) per visualizzare la voce di menù Impostazioni. SET SVEGI. Consente di impostare Sveglia O o Sveglia OFF. Sveglia O: consente di impostare l ora della sveglia e di attivarla. Sveglia OFF: consente di disattivare la sveglia. IMPOSTZIOI. Consente di impostare Orologio, Calendario, Suono llarme, Display, ingua, Modalità. Orologio: consente di impostare l ora (ore e minuti). Calendario: consente di impostare la data (giorno, mese, anno). Suono llarme: consente di impostare il suono della sveglia, scegliendo una delle tre suonerie disponibili. Display: consente di regolare il contrasto di visualizzazione del display. ingua: consente di impostare il linguaggio con cui verranno visualizzate tutte le istruzioni, scegliendo tra Italiano, English, Français, Español e Deutsch. Modalità: consente di impostare la visualizzazione principale nel display, scegliendo: - ora e data. - temperatura, ora e data. REGOE DI ISTZIOE. installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. monte dell alimentatore, deve essere installato un interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3 mm. COFORMITÀ ORMTIV. Direttiva BT orma E Direttiva EMC orme E , E Vista frontale, comandi e display. Ora Ora ESC (tasto ). Consente di tornare alla videata precedente. Voci del menù a scorrimento. (tasto B). Consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. Stato di attivazione sveglia Data Stato di attivazione sveglia Data OK (tasto D). Consente di confermare un dato impostato o di passare alla videata successiva. (tasto C). Consente di scorrere verso l'alto impostazioni e menù. Schema elettrico VIMR - Marostica - Italy

4 Electronic alarm clock, supply voltage V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. Switch with integrated calendar and thermometer, suitable for installation near a headboard in a normal flush mounting, surface mounting or table mounting boxes. CHRCTERISTICS. Supply voltage: V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Front controls: Esc,,, ok / set COCK function RM function with choice of 3 alarm sounds. THERMOMETER function with indication in C. Clock backup battery duration: about 20 days, with rechargeable lithium buffer battery Timed back-lit display, activated by pressing one of the four buttons. Multilingual menu: Italian, English, French, Spanish and German. Protection degree: IP40 Class II equipment: Operating temperature: 0 C +40 C mbient temperature range during transport: -25 C +60 C Clock accuracy: ± 2 s per day. OPERTIO. To set the electronic alarm clock, from the starting screen of the display: Press any one of the front buttons. The "larm Set" menu item appears, and the following icons are displayed: - Esc (button ): return to the preceding screen. - (button B): scroll down the settings or menus. - (button C): scroll up the settings or menus. - ok (button D): proceed to the next screen. - set (button D): confirm the entered value. Press (button B) to invoke the Settings menu item. SETTIGS. Used for setting the Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: set the current time (hours and minutes). Date: set the current date (date, month, year). larm Sound: set the alarm tone, from a choice of three possible alarm sounds. Display: adjust the contrast of the display. anguage: cselect the language in which the instructions are displayed, choosing between Italiano, English, Français, Español and Deutsch. Mode: select the principal display mode, choosing between: - current date and time. - temperature, current date and time. ISTTIO RUES. The installation must be done according to rules for electrical installations of buildings in force in the country where the products are installed. Before the power supply must be installed in an easily accessible bipolar type switch with contact separation of at least 3 mm. COFORMITY TO STDRDS V Directive Standard E EMC Directive Standards E , E Front view and view of controls. Current time Current time mbient temperature mbient temperature Items of the scrolling menu larm on/off status and alarm time Current date larm on/off status and alarm time Current date SET RM. Used for setting larm O or larm OFF. larm O: turn on the alarm and program the alarm time. larm OFF: turn off the alarm. ESC (button ). Return to the preceding screen. (button B). Downward scrolling of settings or menus. OK (button D). Confirm the entered value or proceed to the next screen. (button C). Upward scrolling of settings and menus. Electrical diagram.

5 Horloge réveil électronique, alimentation V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. ppareil équipé de calendrier et de thermomètre, idéal pour une installation à côté de la tête du lit, en boîtes d encastrement normales, en saillie ou de table. CRCTERISTIQUES. limentation : V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Commandes frontales : Esc,,, ok / set Fonction HOROGE Fonction REVEI, 3 sonneries disponibles. Fonction THERMOMETRE avec indication en C. Réserve de charge pour l horloge : 20 jours environ, avec batterie tampon rechargeable au lithium ffichage digital temporisé, activé en pressant l un des quatre poussoirs. Menù en plusieurs langues : italien, anglais, français, español, allemand. Degré de protection : IP40 ppareil de classe II : Température de fonctionnement : 0 C +40 C Température ambiante pendant le transport : -25 C +60 C Erreur horloge: ± 2 s par jour UTIISTIO. Pour programmer l horloge réveil à partir de la page- écran de base sur l affichage : Presser au choix l une des quatre touches frontales. a ligne de menu Réglage larme s affiche et les icônes ci-dessous sont visualisées : - Esc (touche ): permet de retourner à la page-écran précédente. - (touche B): permet de dérouler vers le bas les réglages et les menus. - (touche C): permet de dérouler vers le haut les réglages et les men. - ok (touche D): permet de passer à la page-écran suivante. - set (touche D): permet de confirmer une donnée saisie. Premere (touche B) pour visualiser la ligne de menu Paramétres. REGGE RME. Permet de régler ctivér ou Desactivér. ctivér: permet de régler l heure de réveil et de l activer. Sveglia OFF: permet de désactiver le réveil. PRMETRES. Permet de régler Horloge, Date, Son larme, Display, angue, Modalité. Horloge : conspermet de régler l heure (heure et minutes).. Date : permet de régler la date (jour, mois, année). Son larme : permet de régler le son du réveil, en choisissant l une des trois sonneries possibles. Display : permet de régler le contraste de l affichage. angue : permet de régler la langue d affichage de toutes les instructions, en choisissant l italien, l anglais, le français, l espagnol, ou l allemand. Modalité : permet de régler la visualisation principale sur l affichage, en choisissant : - heure et date. - température, heure et date. REGES D ISTTIO. installation doit être effectuée selon les normes pour les installations électriques des bâtiments en viguer dans le Pays oú les produits sont installés. vant que l alimentation doit être installé dans un commutateur de type bipolaire facilement accessible avec une séparation d au moins 3 mm de contact. COFORMITE UX ORMES. Directive BT orme E Directive EMC ormes E , E Vue frontale et vue commandes. Heure du jour Heure du jour Température ambiante Température ambiante ESC (touche ). Permet de retourner à la page-écran précédente Menu à dégagement (touche B). Permet de défiler vers le bas les réglages et les menus Etat d activation et horaire réveil Date du jour Etat d activation et horaire réveil Date du jour OK (touche D). Permet de valider une donnée saisie et de passer à la page-écran suivante (touche C). Permet de défiler vers le haut les réglages et menus Schéma électrique.

6 Elektronischer Wecker, Elektroanschluss V~ Hz - 2 Module. BESCHREIBUG. Gerät mit integriertem Kalender und Thermometer zur Installation im Kopfstück von Betten, in gewöhnlichem Unterputz- oder ufputzdosen oder Tischinstallation. MERKME. Elektroanschluss: V~ Hz Stromaufnahme: 1,5 W Vordere Schalttasten: Esc,,, ok / set UHR-Funktion WECKER-Funktion mit 3 verfügbaren äutwerken. THERMOMETER-Funktion mit ngabe in C. Reservebetrieb der Uhr: ca. 20 Tage durch aufladbare ithiumpufferbatterien Display mit zeitlich gesteuerter Hintergrundbeleuchtung, wird durch Bedienung einer der vier Tasten aktiviert. Mehrsprachiges Menü: Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Schutzstufe: IP40 Gerät der Klasse II: Betriebstemperatur: 0 C +40 C Raumtemperatur während des Transports: -25 C +60 C Uhr-Fehlleistung: ± 2 Sek./Tag. GEBRUCH. Zur Einstellung des elektronischen Weckers von der Basisanzeige des Displays aus: Eine beliebige der vier vorderen Tasten drücken. Es erscheinen die Menüanzeige Einst. Klingelsig. und folgende Ikonen: - Esc (Taste ): um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. - (Taste B): um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. - (Taste C): um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. - ok (Taste D): um zur folgenden nzeige überzugehen. - set (Taste D): um eine Einstellung zu bestätigen. (Taste B) drücken, um die Menüanzeige Einstellungen zu sehen. EISTEUGE. Um Uhr, Datum, Ton Klingelsig., Display, Sprache, Modalität einzustellen. Uhr: um die richtige Uhrzeit einzustellen (Stunden und Minuten). Datum: um das richtige Datum einzustellen (Tag, Monat, Jahr). Ton Klingelsig.: um das Weckerläuten einzustellen, wobei drei äutwerke zur Wahl stehen. Display: um die Bildschärfe des Displays einzustellen. Sprache: um die Sprache einzustellen, in der alle nweisungen erscheinen; zur Wahl stehen Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Modalität: um die Hauptanzeige des Displays einzustellen; zur Wahl stehen: - aktuelle Zeit und aktuelles Datum. - Temperatur, aktuelle Zeit und aktuelles Datum. WEISUGE FÜR DIE ISTTIO. Das Gerät muß entsprechend den am Installationsort geltenden Bestimmungen zu Elektroanlagen angeschlossen werden. Bevor die Stromversorgung muss in einem leicht zugänglichen bipolare Schalter mit Kontaktabstand von mindestens 3 mm installiert werden. ETSPRECHUG ZU DE ORME. Richtlinie BT orm E Richtlinie EMC ormen E , E nsicht der Vorderseite und nsicht der Schalttasten Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Menüanzeigen zum Durchsehen larmein aus einstellung Tagesdatum larmein aus einstellung Tagesdatum EIST. KIGESIG. Um larm EI oder larm US einzustellen. larm EI: um die Zeit einzustellen und den Wecker einzuschalten. larm US: um den Wecker auszuschalten. ESC (Taste ). Um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. (Taste B). Um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. OK (Taste D). Um eine Eingabe zu bestätigen oder zur folgenden nzeige überzugehen (Taste C). Um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. Elektrischer Schaltplan.

- hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha.

- hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha. ESPAÑO Hoja de instalación Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 3 módulos. Vista frontal y vista de los mandos. ATECIÓ! Quitar la película protectora para batería tampón sólo

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Electronic chronothermostat - Instruction handbook. Chronothermostat électronique - Notice technique

Electronic chronothermostat - Instruction handbook. Chronothermostat électronique - Notice technique Eikon Arké 20446 19446 Plana 14446 Cronotermostato elettronico - Istruzioni Electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique - Notice technique Elektronisches Chronothermostat

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20 01910-01910.14-01910.20 Cronotermostato elettronico da parete - Istruzioni Surface electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique en saillie - Notice technique Elektronisches

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά OGO! - που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Εισαγωγή LOGO! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Το αυθεντικό! Τηλ. : 210 6864534 Σύνδεση της οθόνης μηνυμάτων κειμένου LOGO! TD

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide Guida d uso User guide RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY 5. 6. 7. 8. 9.10. 11. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 14. 2_ ITALIANO DESCRIZIONE COMANDI 1. Selettore AUTO/ON/OFF, radio

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE. Antigelo

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE. Antigelo GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE Cronotermostato elettronico da parete per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, alimentazione mediante

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador ESPAÑO Hoja de instalación DESCRIPCIÓ. Cronotermostato electrónico, ideado para controlar la temperatura ambiente (calefacción y acondicionamiento), función Ahorro Energético, salida por relé de intercambio

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador Ref. 477005 IT FR GR NL ES PT Guida rapida all uso Notice d utilisation du réveil ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç Handleiding FM Clock Radio Manual de instrucciones del despertador Manual de instruções do

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique 20440 Termostato elettronico - Istruzioni Electronic thermostat - Instruction handbook Thermostat électronique - Notice technique Elektronischer Thermostat - Montageanweisungen Termostato electrónico -

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique 20441 Termostato elettronico - Istruzioni Electronic thermostat - Instruction handbook Thermostat électronique - Notice technique Elektronischer Thermostat - Montageanweisungen Termostato electrónico -

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 2 Περιεχόμενα 1 Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Εργαστηρίου...8 1.1 Κανονισμός Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

EL-EPM02HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. ANLEITUNG (s. 7) Energiekosten-Messgerät

EL-EPM02HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. ANLEITUNG (s. 7) Energiekosten-Messgerät MANUAL (p. 2) Energy meter MODE D EMPLOI (p. 12) Compteur électrique MANUALE (p. 22) Misuratore di energia HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 32.) Energiamérő BRUKSANVISNING (s. 42) Energimätare MANUAL DE UTILIZARE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8

2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8 ENGLISH FC 31 Εγχειρίδιο χρήστη User Setup (1) Door Station Call Tone... Intercom Call Tone... DoorBell Tone... Clock... Next Page... Select Item About Exit OK Page 1 / 8 VD ON GND EH BT2 DIPS BT1 1 2

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador

Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador Ref : 477001-477002 FR IT ES PT GR Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador Οδηγίες ράδιο ραδιόφωνο-ξυπνητήρ

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017 Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου DEUTSCH/ Klett Verlag, Mittelpunkt B2 Neu Lehrbuch 978-3-12-676652-4 Arbeitsbuch mit CD 978-3-12-676653-1 Griechisches Glossar 978-960-6891-84-7 Verlag Hueber ENGLISCH / Kurs

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ISOFAST 35 EA + Hmod ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικός διακόπτης για άναμμα / σβήσιμο του λέβητα 2. Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016

Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016 Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016 English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κάντε κλικ εδώ) Ref.: 180/2016 Rome, 24 th May 2016 Chairman: Giampaolo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015 Draft Agenda of the Seminar on the results of the" Assessment of management scenarios for the preparation of long-term plans in the Mediterranean" 10 November 2015 English (click here) Français (cliquez

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Οθόνη 3,5in

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Οθόνη 3,5in Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης 41018 Οθόνη 3,5in Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΔ. 41018...3

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL Manuale d'installazione e d'uso COMANDO LCD PER TERMINALI Italiano Installation and operation manual LCD CONTROLLER FOR INDOOR UNITS English Manuel d'installation et d'utilisation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ TOTAL CONTROL Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση 1. LCD Display : Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 2. Πλήκτρα +/- : Για ρύθμιση των παραμέτρων του προγραμματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Οδηγός καταχώρησης θερμοστάτη momit Smart... 3 Σύνδεση... 3 Εγγραφή... 3 Καταχώρηση συσκευής... 4

Περιεχόμενα. Οδηγός καταχώρησης θερμοστάτη momit Smart... 3 Σύνδεση... 3 Εγγραφή... 3 Καταχώρηση συσκευής... 4 Οδηγίες χρήσης 1 Περιεχόμενα Οδηγός καταχώρησης θερμοστάτη momit Smart... 3 Σύνδεση... 3 Εγγραφή... 3 Καταχώρηση συσκευής... 4 Εφαρμογή θερμοστάτη momit Smart... 5 Εκκίνηση... 5 Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Eikon. Plana. ITALIANO Istruzioni. Apparecchio di comando a touch screen monocromatico - 3 moduli.

Idea. Eikon. Plana. ITALIANO Istruzioni. Apparecchio di comando a touch screen monocromatico - 3 moduli. ITALIANO Istruzioni Apparecchio di comando a touch screen monocromatico - 3 moduli. Dispositivo a touch screen da utilizzare nell impianto di automazione By-me per il comando di luci, tapparelle, clima

Διαβάστε περισσότερα

Doro HandlePlus 334gsm

Doro HandlePlus 334gsm Doro HandlePlus 334gsm 18 Español 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Conexión / desconexión Tecla lateral (+ / -) Tecla de menú Pantalla Bloqueo del teclado N Tecla de llamada / Aceptar Marcación rápida Cargando

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ

Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ 01911 Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ Χώρος αποκλειοτικά για την σημείείση των τριών στοιχείων του PIN ενδεχομένου password προστασίας.......... ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικές οδηγίες για το ρυθμιστή φόρτισης...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Οδηγίες ρύθμισης αισθητήρα νυκτός...6 Ενδείξεις σφαλμάτων...7 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus ESPAÑOL Hoja de instalación Termostato electrónico para el control de la temperatura ambiente de 2 zonas independientes (calefacción y aire acondicionado), estándar KNX, 1 salida de relé NO 4 A 24 V~,

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station

Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station Ref. 477050-051 FR IT GR ES PT Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station Manual de instrucciones para dock station Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα