Eikon. Plana IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos."

Transcript

1 Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. DESCRIPCIÓ. rtefacto integrado, con calendario y termómetro. Es idóneo para instalarlo cerca de la cabecera de la cama, en cajas normales de empotrar, de pared, o de mesa. CRCTERÍSTICS. limentación: V~ Hz bsorpción: 1,5 W Mandos frontales: Esc,,, ok / set Función REOJ Función DESPERTDOR, con 3 timbres disponibles. Función TERMÓMETRO, con la indicación de la temperatura en C. Reserva de carga para el reloj: cerca de 20 días, con batería tampón al litio recargable Display con iluminación temporizada, que se acciona pulsando uno de los cuatro botones. Menú plurilingüe: italiano, inglés, francés, español y alemán. Grado de protección: IP40 rtefacto de clase II: de funcionamiento: 0 C +40 C durante el transporte: -25 C +60 C Error del reloj: ± 2 segundos por día. ISTRUCCIOES PR SU USO. Para programar el reloj despertador electrónico, por medio del pantallazo básico del display, proceda de la siguiente manera: Pulse una de las cuatro teclas frontales. Se visualiza el ítem del menú Reg. larma y los iconos: - Esc (tecla ): permite regresar al pantallazo anterior. - (tecla B): permite desplazarse hacia abajo, por los ajustes y el menú. - (tecla C): permite desplazarse hacia arriba, por los ajustes y el menú. - ok (tecla D): permite pasar al pantallazo siguiente. - set (tecla D): permite confirmar un dato ajustado. Pulse (tecla B) para visualizar el ítem del menú Parámetros. PRÁMETROS. Permite ajustar las funciones Reloj, Fecha, Sonido larma, Display, Idioma, Modalidad. Reloj: permite ajustar la hora actual (horas y minutos). Fecha: permite ajustar la fecha actual (día, mes, año). Sonido larma: permite ajustar el sonido del despertador, para lo cual se puede optar por uno de los tres timbres disponibles. Display: permite regular el contraste de la imagen del display. Idioma: permite ajustar la lengua en que se visualizarán todas las instrucciones, para lo cual se puede escoger entre Italiano, English, Français, Español y Deutsch. Modalidad: permite ajustar el pantallazo principal en el display, optando por: - hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha. REGS DE ISTCIÓ. l realizar la instalación, se ha de cumplir con todo lo preceptuado en materia de instalación del material eléctrico, en la normativa que está en vigor en el País en que se instalan los productos. ntes de que la fuente de alimentación debe estar instalado en un interruptor de tipo bipolar de fácil acceso con una separación de contacto de al menos 3 mm. COFORMIDD S ORMS. Directiva BT orma E Directiva EMC ormas E , E Vista frontal y vista de los mandos. Hora actual Hora actua Ítems del menú por los que se puede subir y bajar. Estado de activation despertador Feca actual Estado de activation despertador Fecha actual REG. RM. Permite seleccionar larma O o larma OFF. larma O: permite ajustar la hora del despertador y accionar este último. larma OFF: permite desactivar el despertador. ESC (tecla ). Permite regresar al pantallazo anterior. (tecla B). Permite desplazarse hacia abajo para ver los ajustes posibles y el menú. OK (tecla D). Permite confirmar un dato ajustado o pasar al pantallazo siguiente. (tecla C). Permite desplazarse hacia arriba para ver los ajustes posibles y el menú. Esquema eléctrico.

2 Ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι, τροφοδοσία V~ Hz - 2 modules. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Μηχανισμός με ενσωματωμένο ημερολόγιο και θερμόμετρο, κατάλληλος για εγκατάσταση κοντά σε κεφαλάρια κρεβατιών με κοινά χωνευτά, επίτοιχα ή επιτραπέζια κουτιά. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Τροφοδοσία: V~ ±10% Hz Τυπική κατανάλωση: 1 V Εντολές στην πρόσοψη: Esc,,, ok / set Λειτουργία ΡΟΛΟΪ Λειτουργία ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ με 3 διαθέσιμους ήχους. Λειτουργία ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ με ένδειξη σε C. Αυτονομία φορτίου για το ρολόι: περίπου 20 ημέρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Φωτιζόμενη οθόνη με χρονορύθμιση και ενεργοποίηση πιέζοντας ένα από τα τέσσερα μπουτόν. Πολύγλωσσο μενού: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά. Βαθμός προστασίας: IP40 Μηχανισμός κλάσης II: Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 C +40 C Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά: -25 C +60 C Σφάλμα ρολογιού: ±2 s ημερησίως ΧΡΗΣΗ. Για να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι από την αρχική οθόνη: Πιέστε οποιοδήποτε από τα τέσσερα μπουτόν στην πρόσοψη. Εμφανίζεται η ένδειξη του μενού larm Set και τα εικονίδια: - Esc (μπουτόν ): επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. - (μπουτόν B): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα κάτω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - (μπουτόν C): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα πάνω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - ok (μπουτόν D): επιτρέπει τη μετάβαση στην επόμενη οθόνη. - set (μπουτόν D): επιτρέπει την επιβεβαίωση του προγραμματισμένου δεδομένου. Πιέστε (μπουτόν B) για να εμφανίσετε το στοιχείο του μενού Settings. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (ώρα και λεπτά). Date: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας (ημέρα, μήνας, έτος). larm Sound: επιτρέπει τη ρύθμιση του ήχου του ξυπνητηριού επιλέγοντας έναν από τους τρεις διαθέσιμους ήχους. Display: επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης. anguage: επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας με την οποία εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες μεταξύ Ιταλικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών και Γερμανικών. Mode: επιτρέπει την επιλογή της κύριας ένδειξης της οθόνης μεταξύ: - τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. - θερμοκρασίας, τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό στη χώρα χρήσης των προϊόντων. Πριν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα εύκολα προσβάσιμο διακόπτη διπολικού τύπου με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οδηγία ΧΤ Πρότυπο E Οδηγία EMC Πρότυπα E , E Πρόσοψη, χειριστήρια και οθόνη. ESC ( λήκτρo ). OK ( λήκτρo D). ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις larm O ή larm OFF. larm O: επιτρέπει τον προγραμματισμό της ώρας και την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού. larm OFF: επιτρέπει την απενεργοποίηση του ξυπνητηριού. ( λήκτρo B). ( λήκτρo C). Ηλεκτρική συνδεσμολογία.

3 Orologio sveglia elettronico, alimentazione V~ Hz - 2 moduli. DESCRIZIOE. pparecchio integrato da calendario e termometro, adatto all installazione in prossimità di testaletto in normali scatole da incasso, da parete o da tavolo. CRTTERISTICHE. limentazione: V~ ±10% Hz Consumo: 1,5 W Comandi frontali: Esc,,, ok / set Funzione OROOGIO Funzione SVEGI con 3 suonerie disponibili. Funzione TERMOMETRO con indicazione in C. Riserva di carica per l orologio: circa 20 giorni, mediante batteria tampone al litio ricaricabile Display a retroilluminazione temporizzata, attivata premendo uno dei quattro pulsanti. Menù plurilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Grado di protezione: IP40 pparecchio di classe II: di funzionamento: 0 C +40 C durante il trasporto: -25 C +60 C Errore orologio: ± 2 s al giorno UTIIZZO. Per impostare l orologio sveglia elettronico, dalla videata base del display: Premere uno qualsiasi dei quattro tasti frontali. Compare la voce di menù Set Sveglia e vengono visualizzate le icone: - Esc (tasto ): consente di tornare alla videata precedente. - (tasto B): consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. - (tasto C): consente di scorrere verso l alto impostazioni e menù. - ok (tasto D): consente di passare alla videata successiva. - set (tasto D): consente di confermare un dato impostato. Premere (tasto B) per visualizzare la voce di menù Impostazioni. SET SVEGI. Consente di impostare Sveglia O o Sveglia OFF. Sveglia O: consente di impostare l ora della sveglia e di attivarla. Sveglia OFF: consente di disattivare la sveglia. IMPOSTZIOI. Consente di impostare Orologio, Calendario, Suono llarme, Display, ingua, Modalità. Orologio: consente di impostare l ora (ore e minuti). Calendario: consente di impostare la data (giorno, mese, anno). Suono llarme: consente di impostare il suono della sveglia, scegliendo una delle tre suonerie disponibili. Display: consente di regolare il contrasto di visualizzazione del display. ingua: consente di impostare il linguaggio con cui verranno visualizzate tutte le istruzioni, scegliendo tra Italiano, English, Français, Español e Deutsch. Modalità: consente di impostare la visualizzazione principale nel display, scegliendo: - ora e data. - temperatura, ora e data. REGOE DI ISTZIOE. installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. monte dell alimentatore, deve essere installato un interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3 mm. COFORMITÀ ORMTIV. Direttiva BT orma E Direttiva EMC orme E , E Vista frontale, comandi e display. Ora Ora ESC (tasto ). Consente di tornare alla videata precedente. Voci del menù a scorrimento. (tasto B). Consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. Stato di attivazione sveglia Data Stato di attivazione sveglia Data OK (tasto D). Consente di confermare un dato impostato o di passare alla videata successiva. (tasto C). Consente di scorrere verso l'alto impostazioni e menù. Schema elettrico VIMR - Marostica - Italy

4 Electronic alarm clock, supply voltage V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. Switch with integrated calendar and thermometer, suitable for installation near a headboard in a normal flush mounting, surface mounting or table mounting boxes. CHRCTERISTICS. Supply voltage: V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Front controls: Esc,,, ok / set COCK function RM function with choice of 3 alarm sounds. THERMOMETER function with indication in C. Clock backup battery duration: about 20 days, with rechargeable lithium buffer battery Timed back-lit display, activated by pressing one of the four buttons. Multilingual menu: Italian, English, French, Spanish and German. Protection degree: IP40 Class II equipment: Operating temperature: 0 C +40 C mbient temperature range during transport: -25 C +60 C Clock accuracy: ± 2 s per day. OPERTIO. To set the electronic alarm clock, from the starting screen of the display: Press any one of the front buttons. The "larm Set" menu item appears, and the following icons are displayed: - Esc (button ): return to the preceding screen. - (button B): scroll down the settings or menus. - (button C): scroll up the settings or menus. - ok (button D): proceed to the next screen. - set (button D): confirm the entered value. Press (button B) to invoke the Settings menu item. SETTIGS. Used for setting the Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: set the current time (hours and minutes). Date: set the current date (date, month, year). larm Sound: set the alarm tone, from a choice of three possible alarm sounds. Display: adjust the contrast of the display. anguage: cselect the language in which the instructions are displayed, choosing between Italiano, English, Français, Español and Deutsch. Mode: select the principal display mode, choosing between: - current date and time. - temperature, current date and time. ISTTIO RUES. The installation must be done according to rules for electrical installations of buildings in force in the country where the products are installed. Before the power supply must be installed in an easily accessible bipolar type switch with contact separation of at least 3 mm. COFORMITY TO STDRDS V Directive Standard E EMC Directive Standards E , E Front view and view of controls. Current time Current time mbient temperature mbient temperature Items of the scrolling menu larm on/off status and alarm time Current date larm on/off status and alarm time Current date SET RM. Used for setting larm O or larm OFF. larm O: turn on the alarm and program the alarm time. larm OFF: turn off the alarm. ESC (button ). Return to the preceding screen. (button B). Downward scrolling of settings or menus. OK (button D). Confirm the entered value or proceed to the next screen. (button C). Upward scrolling of settings and menus. Electrical diagram.

5 Horloge réveil électronique, alimentation V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. ppareil équipé de calendrier et de thermomètre, idéal pour une installation à côté de la tête du lit, en boîtes d encastrement normales, en saillie ou de table. CRCTERISTIQUES. limentation : V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Commandes frontales : Esc,,, ok / set Fonction HOROGE Fonction REVEI, 3 sonneries disponibles. Fonction THERMOMETRE avec indication en C. Réserve de charge pour l horloge : 20 jours environ, avec batterie tampon rechargeable au lithium ffichage digital temporisé, activé en pressant l un des quatre poussoirs. Menù en plusieurs langues : italien, anglais, français, español, allemand. Degré de protection : IP40 ppareil de classe II : Température de fonctionnement : 0 C +40 C Température ambiante pendant le transport : -25 C +60 C Erreur horloge: ± 2 s par jour UTIISTIO. Pour programmer l horloge réveil à partir de la page- écran de base sur l affichage : Presser au choix l une des quatre touches frontales. a ligne de menu Réglage larme s affiche et les icônes ci-dessous sont visualisées : - Esc (touche ): permet de retourner à la page-écran précédente. - (touche B): permet de dérouler vers le bas les réglages et les menus. - (touche C): permet de dérouler vers le haut les réglages et les men. - ok (touche D): permet de passer à la page-écran suivante. - set (touche D): permet de confirmer une donnée saisie. Premere (touche B) pour visualiser la ligne de menu Paramétres. REGGE RME. Permet de régler ctivér ou Desactivér. ctivér: permet de régler l heure de réveil et de l activer. Sveglia OFF: permet de désactiver le réveil. PRMETRES. Permet de régler Horloge, Date, Son larme, Display, angue, Modalité. Horloge : conspermet de régler l heure (heure et minutes).. Date : permet de régler la date (jour, mois, année). Son larme : permet de régler le son du réveil, en choisissant l une des trois sonneries possibles. Display : permet de régler le contraste de l affichage. angue : permet de régler la langue d affichage de toutes les instructions, en choisissant l italien, l anglais, le français, l espagnol, ou l allemand. Modalité : permet de régler la visualisation principale sur l affichage, en choisissant : - heure et date. - température, heure et date. REGES D ISTTIO. installation doit être effectuée selon les normes pour les installations électriques des bâtiments en viguer dans le Pays oú les produits sont installés. vant que l alimentation doit être installé dans un commutateur de type bipolaire facilement accessible avec une séparation d au moins 3 mm de contact. COFORMITE UX ORMES. Directive BT orme E Directive EMC ormes E , E Vue frontale et vue commandes. Heure du jour Heure du jour Température ambiante Température ambiante ESC (touche ). Permet de retourner à la page-écran précédente Menu à dégagement (touche B). Permet de défiler vers le bas les réglages et les menus Etat d activation et horaire réveil Date du jour Etat d activation et horaire réveil Date du jour OK (touche D). Permet de valider une donnée saisie et de passer à la page-écran suivante (touche C). Permet de défiler vers le haut les réglages et menus Schéma électrique.

6 Elektronischer Wecker, Elektroanschluss V~ Hz - 2 Module. BESCHREIBUG. Gerät mit integriertem Kalender und Thermometer zur Installation im Kopfstück von Betten, in gewöhnlichem Unterputz- oder ufputzdosen oder Tischinstallation. MERKME. Elektroanschluss: V~ Hz Stromaufnahme: 1,5 W Vordere Schalttasten: Esc,,, ok / set UHR-Funktion WECKER-Funktion mit 3 verfügbaren äutwerken. THERMOMETER-Funktion mit ngabe in C. Reservebetrieb der Uhr: ca. 20 Tage durch aufladbare ithiumpufferbatterien Display mit zeitlich gesteuerter Hintergrundbeleuchtung, wird durch Bedienung einer der vier Tasten aktiviert. Mehrsprachiges Menü: Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Schutzstufe: IP40 Gerät der Klasse II: Betriebstemperatur: 0 C +40 C Raumtemperatur während des Transports: -25 C +60 C Uhr-Fehlleistung: ± 2 Sek./Tag. GEBRUCH. Zur Einstellung des elektronischen Weckers von der Basisanzeige des Displays aus: Eine beliebige der vier vorderen Tasten drücken. Es erscheinen die Menüanzeige Einst. Klingelsig. und folgende Ikonen: - Esc (Taste ): um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. - (Taste B): um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. - (Taste C): um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. - ok (Taste D): um zur folgenden nzeige überzugehen. - set (Taste D): um eine Einstellung zu bestätigen. (Taste B) drücken, um die Menüanzeige Einstellungen zu sehen. EISTEUGE. Um Uhr, Datum, Ton Klingelsig., Display, Sprache, Modalität einzustellen. Uhr: um die richtige Uhrzeit einzustellen (Stunden und Minuten). Datum: um das richtige Datum einzustellen (Tag, Monat, Jahr). Ton Klingelsig.: um das Weckerläuten einzustellen, wobei drei äutwerke zur Wahl stehen. Display: um die Bildschärfe des Displays einzustellen. Sprache: um die Sprache einzustellen, in der alle nweisungen erscheinen; zur Wahl stehen Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Modalität: um die Hauptanzeige des Displays einzustellen; zur Wahl stehen: - aktuelle Zeit und aktuelles Datum. - Temperatur, aktuelle Zeit und aktuelles Datum. WEISUGE FÜR DIE ISTTIO. Das Gerät muß entsprechend den am Installationsort geltenden Bestimmungen zu Elektroanlagen angeschlossen werden. Bevor die Stromversorgung muss in einem leicht zugänglichen bipolare Schalter mit Kontaktabstand von mindestens 3 mm installiert werden. ETSPRECHUG ZU DE ORME. Richtlinie BT orm E Richtlinie EMC ormen E , E nsicht der Vorderseite und nsicht der Schalttasten Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Menüanzeigen zum Durchsehen larmein aus einstellung Tagesdatum larmein aus einstellung Tagesdatum EIST. KIGESIG. Um larm EI oder larm US einzustellen. larm EI: um die Zeit einzustellen und den Wecker einzuschalten. larm US: um den Wecker auszuschalten. ESC (Taste ). Um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. (Taste B). Um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. OK (Taste D). Um eine Eingabe zu bestätigen oder zur folgenden nzeige überzugehen (Taste C). Um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. Elektrischer Schaltplan.

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Electronic chronothermostat - Instruction handbook. Chronothermostat électronique - Notice technique

Electronic chronothermostat - Instruction handbook. Chronothermostat électronique - Notice technique Eikon Arké 20446 19446 Plana 14446 Cronotermostato elettronico - Istruzioni Electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique - Notice technique Elektronisches Chronothermostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20 01910-01910.14-01910.20 Cronotermostato elettronico da parete - Istruzioni Surface electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique en saillie - Notice technique Elektronisches

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide Guida d uso User guide RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY 5. 6. 7. 8. 9.10. 11. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 14. 2_ ITALIANO DESCRIZIONE COMANDI 1. Selettore AUTO/ON/OFF, radio

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador ESPAÑO Hoja de instalación DESCRIPCIÓ. Cronotermostato electrónico, ideado para controlar la temperatura ambiente (calefacción y acondicionamiento), función Ahorro Energético, salida por relé de intercambio

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

EL-EPM02HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. ANLEITUNG (s. 7) Energiekosten-Messgerät

EL-EPM02HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. ANLEITUNG (s. 7) Energiekosten-Messgerät MANUAL (p. 2) Energy meter MODE D EMPLOI (p. 12) Compteur électrique MANUALE (p. 22) Misuratore di energia HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 32.) Energiamérő BRUKSANVISNING (s. 42) Energimätare MANUAL DE UTILIZARE

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador Ref. 477005 IT FR GR NL ES PT Guida rapida all uso Notice d utilisation du réveil ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç Handleiding FM Clock Radio Manual de instrucciones del despertador Manual de instruções do

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016

Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016 Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016 English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κάντε κλικ εδώ) Ref.: 180/2016 Rome, 24 th May 2016 Chairman: Giampaolo

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 2 Περιεχόμενα 1 Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Εργαστηρίου...8 1.1 Κανονισμός Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique 20441 Termostato elettronico - Istruzioni Electronic thermostat - Instruction handbook Thermostat électronique - Notice technique Elektronischer Thermostat - Montageanweisungen Termostato electrónico -

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ISOFAST 35 EA + Hmod ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικός διακόπτης για άναμμα / σβήσιμο του λέβητα 2. Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL Manuale d'installazione e d'uso COMANDO LCD PER TERMINALI Italiano Installation and operation manual LCD CONTROLLER FOR INDOOR UNITS English Manuel d'installation et d'utilisation

Διαβάστε περισσότερα

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015 Draft Agenda of the Seminar on the results of the" Assessment of management scenarios for the preparation of long-term plans in the Mediterranean" 10 November 2015 English (click here) Français (cliquez

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ

Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ 01911 Ηλεκτρονικός επίτοιχος χρονοθερμοστάτης - Οδηγίες χρήσης CLIMAPIÙ Χώρος αποκλειοτικά για την σημείείση των τριών στοιχείων του PIN ενδεχομένου password προστασίας.......... ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8

2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8 ENGLISH FC 31 Εγχειρίδιο χρήστη User Setup (1) Door Station Call Tone... Intercom Call Tone... DoorBell Tone... Clock... Next Page... Select Item About Exit OK Page 1 / 8 VD ON GND EH BT2 DIPS BT1 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

COMMADE À DISTANCE CONTROLLO REMOTO REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO AFSANDSBEDIENING ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

COMMADE À DISTANCE CONTROLLO REMOTO REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO AFSANDSBEDIENING ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES OPERATIVAS GEBRUIKSAANWIJZING ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ COMMADE À DISTANCE CONTROLLO REMOTO REMOTE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus ESPAÑOL Hoja de instalación Termostato electrónico para el control de la temperatura ambiente de 2 zonas independientes (calefacción y aire acondicionado), estándar KNX, 1 salida de relé NO 4 A 24 V~,

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικές οδηγίες για το ρυθμιστή φόρτισης...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Οδηγίες ρύθμισης αισθητήρα νυκτός...6 Ενδείξεις σφαλμάτων...7 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station

Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station Ref. 477050-051 FR IT GR ES PT Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station Manual de instrucciones para dock station Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 410gsm

Doro PhoneEasy. 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE GUIDA RAPIDA ISTALLATORE/UTETE Cronotermostato eltronico touch screen per controllo O/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento) modulo Wi-Fi per interconnessione IP 1 ingresso per sensore

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

SCHEMA INSTALLATIVO - INSTALLATION DIAGRAM - SCHÉMA D'INSTALLATION - INSTALLATIONSPLAN - ESQUEMA DE INSTALACIÓN - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

SCHEMA INSTALLATIVO - INSTALLATION DIAGRAM - SCHÉMA D'INSTALLATION - INSTALLATIONSPLAN - ESQUEMA DE INSTALACIÓN - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ SCHEMA INSTALLATIVO - INSTALLATION DIAGRAM - SCHÉMA D'INSTALLATION - INSTALLATIONSPLAN - ESQUEMA DE INSTALACIÓN - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MV NT AL AL - Alimentateur - Poste interphone CV - Poste interphone

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MOD90S ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D EMPLOI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BETRIEBSANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB:

Διαβάστε περισσότερα

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO art. 26 0610 00 Gruppo vasca esterno con flex e doccia External bath mixer with flex and shower Mélangeur bain douche extérieur avec flexible et douchette ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ retro ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0..

Español. Italiano. Deutsch . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. PhoneEasy 338gsm Español 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tecla lateral (volumen) Tecla de menú Pantalla Marcación rápida Tecla de llamada/ok Teclado numérico Tecla * / Bloqueo de teclado Tecla # / Cambiar perfil Fin

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΔΟΛΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /GOLDOLA WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM13-001CID DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 FR IT ES PT GR Notice d utilisation du radio réveil avec projection de l heure Manuale d uso radiosveglia manuale con proiezione dell ora Manual de instrucciones radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Τα πλήκτρα του Geko 201 είναι: UP/DOWN (πάνω και κάτω βελάκι): χρησιµοποιείται για να σκιαγραφήσετε µια επιλογή, για να κάνετε zoom in (µε το πλήκτρο UP) και zoom out (µε το πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AMV/JPG/MP3/WMA/

VIDEO AMV/JPG/MP3/WMA/ MPV 1740HE guida veloce - quick reference mini lettore VIDEO AMV/JPG/MP3/WMA/ registratore vocale mini AMV VIDEO/JPG/MP3/WMA player/ voice recorder 1. Display 1,8 2. t (PREV) 3. u (NEXT) 4. Microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα