Eikon. Plana IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos."

Transcript

1 Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. DESCRIPCIÓ. rtefacto integrado, con calendario y termómetro. Es idóneo para instalarlo cerca de la cabecera de la cama, en cajas normales de empotrar, de pared, o de mesa. CRCTERÍSTICS. limentación: V~ Hz bsorpción: 1,5 W Mandos frontales: Esc,,, ok / set Función REOJ Función DESPERTDOR, con 3 timbres disponibles. Función TERMÓMETRO, con la indicación de la temperatura en C. Reserva de carga para el reloj: cerca de 20 días, con batería tampón al litio recargable Display con iluminación temporizada, que se acciona pulsando uno de los cuatro botones. Menú plurilingüe: italiano, inglés, francés, español y alemán. Grado de protección: IP40 rtefacto de clase II: de funcionamiento: 0 C +40 C durante el transporte: -25 C +60 C Error del reloj: ± 2 segundos por día. ISTRUCCIOES PR SU USO. Para programar el reloj despertador electrónico, por medio del pantallazo básico del display, proceda de la siguiente manera: Pulse una de las cuatro teclas frontales. Se visualiza el ítem del menú Reg. larma y los iconos: - Esc (tecla ): permite regresar al pantallazo anterior. - (tecla B): permite desplazarse hacia abajo, por los ajustes y el menú. - (tecla C): permite desplazarse hacia arriba, por los ajustes y el menú. - ok (tecla D): permite pasar al pantallazo siguiente. - set (tecla D): permite confirmar un dato ajustado. Pulse (tecla B) para visualizar el ítem del menú Parámetros. PRÁMETROS. Permite ajustar las funciones Reloj, Fecha, Sonido larma, Display, Idioma, Modalidad. Reloj: permite ajustar la hora actual (horas y minutos). Fecha: permite ajustar la fecha actual (día, mes, año). Sonido larma: permite ajustar el sonido del despertador, para lo cual se puede optar por uno de los tres timbres disponibles. Display: permite regular el contraste de la imagen del display. Idioma: permite ajustar la lengua en que se visualizarán todas las instrucciones, para lo cual se puede escoger entre Italiano, English, Français, Español y Deutsch. Modalidad: permite ajustar el pantallazo principal en el display, optando por: - hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha. REGS DE ISTCIÓ. l realizar la instalación, se ha de cumplir con todo lo preceptuado en materia de instalación del material eléctrico, en la normativa que está en vigor en el País en que se instalan los productos. ntes de que la fuente de alimentación debe estar instalado en un interruptor de tipo bipolar de fácil acceso con una separación de contacto de al menos 3 mm. COFORMIDD S ORMS. Directiva BT orma E Directiva EMC ormas E , E Vista frontal y vista de los mandos. Hora actual Hora actua Ítems del menú por los que se puede subir y bajar. Estado de activation despertador Feca actual Estado de activation despertador Fecha actual REG. RM. Permite seleccionar larma O o larma OFF. larma O: permite ajustar la hora del despertador y accionar este último. larma OFF: permite desactivar el despertador. ESC (tecla ). Permite regresar al pantallazo anterior. (tecla B). Permite desplazarse hacia abajo para ver los ajustes posibles y el menú. OK (tecla D). Permite confirmar un dato ajustado o pasar al pantallazo siguiente. (tecla C). Permite desplazarse hacia arriba para ver los ajustes posibles y el menú. Esquema eléctrico.

2 Ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι, τροφοδοσία V~ Hz - 2 modules. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Μηχανισμός με ενσωματωμένο ημερολόγιο και θερμόμετρο, κατάλληλος για εγκατάσταση κοντά σε κεφαλάρια κρεβατιών με κοινά χωνευτά, επίτοιχα ή επιτραπέζια κουτιά. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Τροφοδοσία: V~ ±10% Hz Τυπική κατανάλωση: 1 V Εντολές στην πρόσοψη: Esc,,, ok / set Λειτουργία ΡΟΛΟΪ Λειτουργία ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ με 3 διαθέσιμους ήχους. Λειτουργία ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ με ένδειξη σε C. Αυτονομία φορτίου για το ρολόι: περίπου 20 ημέρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Φωτιζόμενη οθόνη με χρονορύθμιση και ενεργοποίηση πιέζοντας ένα από τα τέσσερα μπουτόν. Πολύγλωσσο μενού: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά. Βαθμός προστασίας: IP40 Μηχανισμός κλάσης II: Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 C +40 C Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά: -25 C +60 C Σφάλμα ρολογιού: ±2 s ημερησίως ΧΡΗΣΗ. Για να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι από την αρχική οθόνη: Πιέστε οποιοδήποτε από τα τέσσερα μπουτόν στην πρόσοψη. Εμφανίζεται η ένδειξη του μενού larm Set και τα εικονίδια: - Esc (μπουτόν ): επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. - (μπουτόν B): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα κάτω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - (μπουτόν C): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα πάνω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - ok (μπουτόν D): επιτρέπει τη μετάβαση στην επόμενη οθόνη. - set (μπουτόν D): επιτρέπει την επιβεβαίωση του προγραμματισμένου δεδομένου. Πιέστε (μπουτόν B) για να εμφανίσετε το στοιχείο του μενού Settings. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (ώρα και λεπτά). Date: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας (ημέρα, μήνας, έτος). larm Sound: επιτρέπει τη ρύθμιση του ήχου του ξυπνητηριού επιλέγοντας έναν από τους τρεις διαθέσιμους ήχους. Display: επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης. anguage: επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας με την οποία εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες μεταξύ Ιταλικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών και Γερμανικών. Mode: επιτρέπει την επιλογή της κύριας ένδειξης της οθόνης μεταξύ: - τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. - θερμοκρασίας, τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό στη χώρα χρήσης των προϊόντων. Πριν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα εύκολα προσβάσιμο διακόπτη διπολικού τύπου με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οδηγία ΧΤ Πρότυπο E Οδηγία EMC Πρότυπα E , E Πρόσοψη, χειριστήρια και οθόνη. ESC ( λήκτρo ). OK ( λήκτρo D). ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις larm O ή larm OFF. larm O: επιτρέπει τον προγραμματισμό της ώρας και την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού. larm OFF: επιτρέπει την απενεργοποίηση του ξυπνητηριού. ( λήκτρo B). ( λήκτρo C). Ηλεκτρική συνδεσμολογία.

3 Orologio sveglia elettronico, alimentazione V~ Hz - 2 moduli. DESCRIZIOE. pparecchio integrato da calendario e termometro, adatto all installazione in prossimità di testaletto in normali scatole da incasso, da parete o da tavolo. CRTTERISTICHE. limentazione: V~ ±10% Hz Consumo: 1,5 W Comandi frontali: Esc,,, ok / set Funzione OROOGIO Funzione SVEGI con 3 suonerie disponibili. Funzione TERMOMETRO con indicazione in C. Riserva di carica per l orologio: circa 20 giorni, mediante batteria tampone al litio ricaricabile Display a retroilluminazione temporizzata, attivata premendo uno dei quattro pulsanti. Menù plurilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Grado di protezione: IP40 pparecchio di classe II: di funzionamento: 0 C +40 C durante il trasporto: -25 C +60 C Errore orologio: ± 2 s al giorno UTIIZZO. Per impostare l orologio sveglia elettronico, dalla videata base del display: Premere uno qualsiasi dei quattro tasti frontali. Compare la voce di menù Set Sveglia e vengono visualizzate le icone: - Esc (tasto ): consente di tornare alla videata precedente. - (tasto B): consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. - (tasto C): consente di scorrere verso l alto impostazioni e menù. - ok (tasto D): consente di passare alla videata successiva. - set (tasto D): consente di confermare un dato impostato. Premere (tasto B) per visualizzare la voce di menù Impostazioni. SET SVEGI. Consente di impostare Sveglia O o Sveglia OFF. Sveglia O: consente di impostare l ora della sveglia e di attivarla. Sveglia OFF: consente di disattivare la sveglia. IMPOSTZIOI. Consente di impostare Orologio, Calendario, Suono llarme, Display, ingua, Modalità. Orologio: consente di impostare l ora (ore e minuti). Calendario: consente di impostare la data (giorno, mese, anno). Suono llarme: consente di impostare il suono della sveglia, scegliendo una delle tre suonerie disponibili. Display: consente di regolare il contrasto di visualizzazione del display. ingua: consente di impostare il linguaggio con cui verranno visualizzate tutte le istruzioni, scegliendo tra Italiano, English, Français, Español e Deutsch. Modalità: consente di impostare la visualizzazione principale nel display, scegliendo: - ora e data. - temperatura, ora e data. REGOE DI ISTZIOE. installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. monte dell alimentatore, deve essere installato un interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3 mm. COFORMITÀ ORMTIV. Direttiva BT orma E Direttiva EMC orme E , E Vista frontale, comandi e display. Ora Ora ESC (tasto ). Consente di tornare alla videata precedente. Voci del menù a scorrimento. (tasto B). Consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. Stato di attivazione sveglia Data Stato di attivazione sveglia Data OK (tasto D). Consente di confermare un dato impostato o di passare alla videata successiva. (tasto C). Consente di scorrere verso l'alto impostazioni e menù. Schema elettrico VIMR - Marostica - Italy

4 Electronic alarm clock, supply voltage V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. Switch with integrated calendar and thermometer, suitable for installation near a headboard in a normal flush mounting, surface mounting or table mounting boxes. CHRCTERISTICS. Supply voltage: V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Front controls: Esc,,, ok / set COCK function RM function with choice of 3 alarm sounds. THERMOMETER function with indication in C. Clock backup battery duration: about 20 days, with rechargeable lithium buffer battery Timed back-lit display, activated by pressing one of the four buttons. Multilingual menu: Italian, English, French, Spanish and German. Protection degree: IP40 Class II equipment: Operating temperature: 0 C +40 C mbient temperature range during transport: -25 C +60 C Clock accuracy: ± 2 s per day. OPERTIO. To set the electronic alarm clock, from the starting screen of the display: Press any one of the front buttons. The "larm Set" menu item appears, and the following icons are displayed: - Esc (button ): return to the preceding screen. - (button B): scroll down the settings or menus. - (button C): scroll up the settings or menus. - ok (button D): proceed to the next screen. - set (button D): confirm the entered value. Press (button B) to invoke the Settings menu item. SETTIGS. Used for setting the Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: set the current time (hours and minutes). Date: set the current date (date, month, year). larm Sound: set the alarm tone, from a choice of three possible alarm sounds. Display: adjust the contrast of the display. anguage: cselect the language in which the instructions are displayed, choosing between Italiano, English, Français, Español and Deutsch. Mode: select the principal display mode, choosing between: - current date and time. - temperature, current date and time. ISTTIO RUES. The installation must be done according to rules for electrical installations of buildings in force in the country where the products are installed. Before the power supply must be installed in an easily accessible bipolar type switch with contact separation of at least 3 mm. COFORMITY TO STDRDS V Directive Standard E EMC Directive Standards E , E Front view and view of controls. Current time Current time mbient temperature mbient temperature Items of the scrolling menu larm on/off status and alarm time Current date larm on/off status and alarm time Current date SET RM. Used for setting larm O or larm OFF. larm O: turn on the alarm and program the alarm time. larm OFF: turn off the alarm. ESC (button ). Return to the preceding screen. (button B). Downward scrolling of settings or menus. OK (button D). Confirm the entered value or proceed to the next screen. (button C). Upward scrolling of settings and menus. Electrical diagram.

5 Horloge réveil électronique, alimentation V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. ppareil équipé de calendrier et de thermomètre, idéal pour une installation à côté de la tête du lit, en boîtes d encastrement normales, en saillie ou de table. CRCTERISTIQUES. limentation : V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Commandes frontales : Esc,,, ok / set Fonction HOROGE Fonction REVEI, 3 sonneries disponibles. Fonction THERMOMETRE avec indication en C. Réserve de charge pour l horloge : 20 jours environ, avec batterie tampon rechargeable au lithium ffichage digital temporisé, activé en pressant l un des quatre poussoirs. Menù en plusieurs langues : italien, anglais, français, español, allemand. Degré de protection : IP40 ppareil de classe II : Température de fonctionnement : 0 C +40 C Température ambiante pendant le transport : -25 C +60 C Erreur horloge: ± 2 s par jour UTIISTIO. Pour programmer l horloge réveil à partir de la page- écran de base sur l affichage : Presser au choix l une des quatre touches frontales. a ligne de menu Réglage larme s affiche et les icônes ci-dessous sont visualisées : - Esc (touche ): permet de retourner à la page-écran précédente. - (touche B): permet de dérouler vers le bas les réglages et les menus. - (touche C): permet de dérouler vers le haut les réglages et les men. - ok (touche D): permet de passer à la page-écran suivante. - set (touche D): permet de confirmer une donnée saisie. Premere (touche B) pour visualiser la ligne de menu Paramétres. REGGE RME. Permet de régler ctivér ou Desactivér. ctivér: permet de régler l heure de réveil et de l activer. Sveglia OFF: permet de désactiver le réveil. PRMETRES. Permet de régler Horloge, Date, Son larme, Display, angue, Modalité. Horloge : conspermet de régler l heure (heure et minutes).. Date : permet de régler la date (jour, mois, année). Son larme : permet de régler le son du réveil, en choisissant l une des trois sonneries possibles. Display : permet de régler le contraste de l affichage. angue : permet de régler la langue d affichage de toutes les instructions, en choisissant l italien, l anglais, le français, l espagnol, ou l allemand. Modalité : permet de régler la visualisation principale sur l affichage, en choisissant : - heure et date. - température, heure et date. REGES D ISTTIO. installation doit être effectuée selon les normes pour les installations électriques des bâtiments en viguer dans le Pays oú les produits sont installés. vant que l alimentation doit être installé dans un commutateur de type bipolaire facilement accessible avec une séparation d au moins 3 mm de contact. COFORMITE UX ORMES. Directive BT orme E Directive EMC ormes E , E Vue frontale et vue commandes. Heure du jour Heure du jour Température ambiante Température ambiante ESC (touche ). Permet de retourner à la page-écran précédente Menu à dégagement (touche B). Permet de défiler vers le bas les réglages et les menus Etat d activation et horaire réveil Date du jour Etat d activation et horaire réveil Date du jour OK (touche D). Permet de valider une donnée saisie et de passer à la page-écran suivante (touche C). Permet de défiler vers le haut les réglages et menus Schéma électrique.

6 Elektronischer Wecker, Elektroanschluss V~ Hz - 2 Module. BESCHREIBUG. Gerät mit integriertem Kalender und Thermometer zur Installation im Kopfstück von Betten, in gewöhnlichem Unterputz- oder ufputzdosen oder Tischinstallation. MERKME. Elektroanschluss: V~ Hz Stromaufnahme: 1,5 W Vordere Schalttasten: Esc,,, ok / set UHR-Funktion WECKER-Funktion mit 3 verfügbaren äutwerken. THERMOMETER-Funktion mit ngabe in C. Reservebetrieb der Uhr: ca. 20 Tage durch aufladbare ithiumpufferbatterien Display mit zeitlich gesteuerter Hintergrundbeleuchtung, wird durch Bedienung einer der vier Tasten aktiviert. Mehrsprachiges Menü: Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Schutzstufe: IP40 Gerät der Klasse II: Betriebstemperatur: 0 C +40 C Raumtemperatur während des Transports: -25 C +60 C Uhr-Fehlleistung: ± 2 Sek./Tag. GEBRUCH. Zur Einstellung des elektronischen Weckers von der Basisanzeige des Displays aus: Eine beliebige der vier vorderen Tasten drücken. Es erscheinen die Menüanzeige Einst. Klingelsig. und folgende Ikonen: - Esc (Taste ): um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. - (Taste B): um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. - (Taste C): um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. - ok (Taste D): um zur folgenden nzeige überzugehen. - set (Taste D): um eine Einstellung zu bestätigen. (Taste B) drücken, um die Menüanzeige Einstellungen zu sehen. EISTEUGE. Um Uhr, Datum, Ton Klingelsig., Display, Sprache, Modalität einzustellen. Uhr: um die richtige Uhrzeit einzustellen (Stunden und Minuten). Datum: um das richtige Datum einzustellen (Tag, Monat, Jahr). Ton Klingelsig.: um das Weckerläuten einzustellen, wobei drei äutwerke zur Wahl stehen. Display: um die Bildschärfe des Displays einzustellen. Sprache: um die Sprache einzustellen, in der alle nweisungen erscheinen; zur Wahl stehen Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Modalität: um die Hauptanzeige des Displays einzustellen; zur Wahl stehen: - aktuelle Zeit und aktuelles Datum. - Temperatur, aktuelle Zeit und aktuelles Datum. WEISUGE FÜR DIE ISTTIO. Das Gerät muß entsprechend den am Installationsort geltenden Bestimmungen zu Elektroanlagen angeschlossen werden. Bevor die Stromversorgung muss in einem leicht zugänglichen bipolare Schalter mit Kontaktabstand von mindestens 3 mm installiert werden. ETSPRECHUG ZU DE ORME. Richtlinie BT orm E Richtlinie EMC ormen E , E nsicht der Vorderseite und nsicht der Schalttasten Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Menüanzeigen zum Durchsehen larmein aus einstellung Tagesdatum larmein aus einstellung Tagesdatum EIST. KIGESIG. Um larm EI oder larm US einzustellen. larm EI: um die Zeit einzustellen und den Wecker einzuschalten. larm US: um den Wecker auszuschalten. ESC (Taste ). Um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. (Taste B). Um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. OK (Taste D). Um eine Eingabe zu bestätigen oder zur folgenden nzeige überzugehen (Taste C). Um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. Elektrischer Schaltplan.

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Save these instructions! Conservez précieusement ces instructions! Diese Anleitung aufbewahren! Conservare le presenti istruzioni! Guarde estas instruções! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! Guarde estas instrucciones!

Διαβάστε περισσότερα

1. Important Safety Instructions Before using the system, be sure to read these Important Safety Instructions. After reading this manual, save it in a convenient place. Warning Installation Precautions

Διαβάστε περισσότερα

IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM

<ES> <EN> IGNUM <ES> IGNUM <PT> IGNUM <IT> IGNUM <GR> IGNUM IGNUM Instruction manual and guarantee for the IGNUM safe. Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte IGNUM. Manual de instruções e garantia da caixa forte IGNUM. Manuale

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird.

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird. 5500 Series Rotor Operation Guide Instrucciones de Funcionamiento Guia de Operação Manuel d Instruction Bedienungsanleitung Istruzioni Bedieningshandleiding Ο HΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Rain Bird Corporation Contractor

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner G UIA 2 ~ 7 Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. ESPAÑOL 8 ~ 13 Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MANUEL DU PROPRIETAIRE BETRIEBSANLEITUNG MANUALE DEL PROPRIETARIO MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO USUÁRIO Οδηγίες Χρήσηα ENGLISH AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) Concealed Duct Type CLIMATISEUR

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG9140EX KX-TG9150EX

KX-TG9140EX KX-TG9150EX TG9120_40_50EX(jt-jt).book Page 1 Monday, August 7, 2006 5:38 PM Manuale d uso KX-TG9120 Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG9120EX KX-TG9140EX KX-TG9150EX Indice/Contenido/Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Apple TV Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

Guide utilisateur - Benutzerhandbuch Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guide utilisateur - Benutzerhandbuch Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guide utilisateur - Benutzerhandbuch Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me Sistema domótico By-me Σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me FRANÇAIS... 2 DEUTSCH...

Διαβάστε περισσότερα

BPE 4200/50 BPE 5000/55

BPE 4200/50 BPE 5000/55 BPE 4200/50 BPE 5000/55 Deutsch 5 English 15 Franais 24 Italiano 34 Nederlands 44 Espaol 54 Portugus 64 Ελληνικά 74 59631330 01/09 2 2 3 3 6.997-350.0 / 6.997-349.0 6.997-348.0 6.997-347.0 / 6.997-346.0

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 55 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer

Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer BEIENUNGSANLEITUNG GB E P I GR RUS PL Artikel-Nr 10256317 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3-2 - 4 5 6 7 8 9-3 - GB E P I GR RUS Tabelle 1 Wassermenge fr die

Διαβάστε περισσότερα