Eikon. Plana IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos."

Transcript

1 Reloj despertador electrónico, alimentación: V~ Hz - 2 módulos. DESCRIPCIÓ. rtefacto integrado, con calendario y termómetro. Es idóneo para instalarlo cerca de la cabecera de la cama, en cajas normales de empotrar, de pared, o de mesa. CRCTERÍSTICS. limentación: V~ Hz bsorpción: 1,5 W Mandos frontales: Esc,,, ok / set Función REOJ Función DESPERTDOR, con 3 timbres disponibles. Función TERMÓMETRO, con la indicación de la temperatura en C. Reserva de carga para el reloj: cerca de 20 días, con batería tampón al litio recargable Display con iluminación temporizada, que se acciona pulsando uno de los cuatro botones. Menú plurilingüe: italiano, inglés, francés, español y alemán. Grado de protección: IP40 rtefacto de clase II: de funcionamiento: 0 C +40 C durante el transporte: -25 C +60 C Error del reloj: ± 2 segundos por día. ISTRUCCIOES PR SU USO. Para programar el reloj despertador electrónico, por medio del pantallazo básico del display, proceda de la siguiente manera: Pulse una de las cuatro teclas frontales. Se visualiza el ítem del menú Reg. larma y los iconos: - Esc (tecla ): permite regresar al pantallazo anterior. - (tecla B): permite desplazarse hacia abajo, por los ajustes y el menú. - (tecla C): permite desplazarse hacia arriba, por los ajustes y el menú. - ok (tecla D): permite pasar al pantallazo siguiente. - set (tecla D): permite confirmar un dato ajustado. Pulse (tecla B) para visualizar el ítem del menú Parámetros. PRÁMETROS. Permite ajustar las funciones Reloj, Fecha, Sonido larma, Display, Idioma, Modalidad. Reloj: permite ajustar la hora actual (horas y minutos). Fecha: permite ajustar la fecha actual (día, mes, año). Sonido larma: permite ajustar el sonido del despertador, para lo cual se puede optar por uno de los tres timbres disponibles. Display: permite regular el contraste de la imagen del display. Idioma: permite ajustar la lengua en que se visualizarán todas las instrucciones, para lo cual se puede escoger entre Italiano, English, Français, Español y Deutsch. Modalidad: permite ajustar el pantallazo principal en el display, optando por: - hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha. REGS DE ISTCIÓ. l realizar la instalación, se ha de cumplir con todo lo preceptuado en materia de instalación del material eléctrico, en la normativa que está en vigor en el País en que se instalan los productos. ntes de que la fuente de alimentación debe estar instalado en un interruptor de tipo bipolar de fácil acceso con una separación de contacto de al menos 3 mm. COFORMIDD S ORMS. Directiva BT orma E Directiva EMC ormas E , E Vista frontal y vista de los mandos. Hora actual Hora actua Ítems del menú por los que se puede subir y bajar. Estado de activation despertador Feca actual Estado de activation despertador Fecha actual REG. RM. Permite seleccionar larma O o larma OFF. larma O: permite ajustar la hora del despertador y accionar este último. larma OFF: permite desactivar el despertador. ESC (tecla ). Permite regresar al pantallazo anterior. (tecla B). Permite desplazarse hacia abajo para ver los ajustes posibles y el menú. OK (tecla D). Permite confirmar un dato ajustado o pasar al pantallazo siguiente. (tecla C). Permite desplazarse hacia arriba para ver los ajustes posibles y el menú. Esquema eléctrico.

2 Ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι, τροφοδοσία V~ Hz - 2 modules. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Μηχανισμός με ενσωματωμένο ημερολόγιο και θερμόμετρο, κατάλληλος για εγκατάσταση κοντά σε κεφαλάρια κρεβατιών με κοινά χωνευτά, επίτοιχα ή επιτραπέζια κουτιά. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Τροφοδοσία: V~ ±10% Hz Τυπική κατανάλωση: 1 V Εντολές στην πρόσοψη: Esc,,, ok / set Λειτουργία ΡΟΛΟΪ Λειτουργία ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ με 3 διαθέσιμους ήχους. Λειτουργία ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ με ένδειξη σε C. Αυτονομία φορτίου για το ρολόι: περίπου 20 ημέρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Φωτιζόμενη οθόνη με χρονορύθμιση και ενεργοποίηση πιέζοντας ένα από τα τέσσερα μπουτόν. Πολύγλωσσο μενού: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά. Βαθμός προστασίας: IP40 Μηχανισμός κλάσης II: Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 C +40 C Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά: -25 C +60 C Σφάλμα ρολογιού: ±2 s ημερησίως ΧΡΗΣΗ. Για να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι ξυπνητήρι από την αρχική οθόνη: Πιέστε οποιοδήποτε από τα τέσσερα μπουτόν στην πρόσοψη. Εμφανίζεται η ένδειξη του μενού larm Set και τα εικονίδια: - Esc (μπουτόν ): επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. - (μπουτόν B): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα κάτω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - (μπουτόν C): επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα πάνω στις ρυθμίσεις και στα μενού. - ok (μπουτόν D): επιτρέπει τη μετάβαση στην επόμενη οθόνη. - set (μπουτόν D): επιτρέπει την επιβεβαίωση του προγραμματισμένου δεδομένου. Πιέστε (μπουτόν B) για να εμφανίσετε το στοιχείο του μενού Settings. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (ώρα και λεπτά). Date: επιτρέπει τη ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας (ημέρα, μήνας, έτος). larm Sound: επιτρέπει τη ρύθμιση του ήχου του ξυπνητηριού επιλέγοντας έναν από τους τρεις διαθέσιμους ήχους. Display: επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης. anguage: επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας με την οποία εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες μεταξύ Ιταλικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών και Γερμανικών. Mode: επιτρέπει την επιλογή της κύριας ένδειξης της οθόνης μεταξύ: - τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. - θερμοκρασίας, τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό στη χώρα χρήσης των προϊόντων. Πριν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα εύκολα προσβάσιμο διακόπτη διπολικού τύπου με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οδηγία ΧΤ Πρότυπο E Οδηγία EMC Πρότυπα E , E Πρόσοψη, χειριστήρια και οθόνη. ESC ( λήκτρo ). OK ( λήκτρo D). ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ. Επιτρέπει τις ρυθμίσεις larm O ή larm OFF. larm O: επιτρέπει τον προγραμματισμό της ώρας και την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού. larm OFF: επιτρέπει την απενεργοποίηση του ξυπνητηριού. ( λήκτρo B). ( λήκτρo C). Ηλεκτρική συνδεσμολογία.

3 Orologio sveglia elettronico, alimentazione V~ Hz - 2 moduli. DESCRIZIOE. pparecchio integrato da calendario e termometro, adatto all installazione in prossimità di testaletto in normali scatole da incasso, da parete o da tavolo. CRTTERISTICHE. limentazione: V~ ±10% Hz Consumo: 1,5 W Comandi frontali: Esc,,, ok / set Funzione OROOGIO Funzione SVEGI con 3 suonerie disponibili. Funzione TERMOMETRO con indicazione in C. Riserva di carica per l orologio: circa 20 giorni, mediante batteria tampone al litio ricaricabile Display a retroilluminazione temporizzata, attivata premendo uno dei quattro pulsanti. Menù plurilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Grado di protezione: IP40 pparecchio di classe II: di funzionamento: 0 C +40 C durante il trasporto: -25 C +60 C Errore orologio: ± 2 s al giorno UTIIZZO. Per impostare l orologio sveglia elettronico, dalla videata base del display: Premere uno qualsiasi dei quattro tasti frontali. Compare la voce di menù Set Sveglia e vengono visualizzate le icone: - Esc (tasto ): consente di tornare alla videata precedente. - (tasto B): consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. - (tasto C): consente di scorrere verso l alto impostazioni e menù. - ok (tasto D): consente di passare alla videata successiva. - set (tasto D): consente di confermare un dato impostato. Premere (tasto B) per visualizzare la voce di menù Impostazioni. SET SVEGI. Consente di impostare Sveglia O o Sveglia OFF. Sveglia O: consente di impostare l ora della sveglia e di attivarla. Sveglia OFF: consente di disattivare la sveglia. IMPOSTZIOI. Consente di impostare Orologio, Calendario, Suono llarme, Display, ingua, Modalità. Orologio: consente di impostare l ora (ore e minuti). Calendario: consente di impostare la data (giorno, mese, anno). Suono llarme: consente di impostare il suono della sveglia, scegliendo una delle tre suonerie disponibili. Display: consente di regolare il contrasto di visualizzazione del display. ingua: consente di impostare il linguaggio con cui verranno visualizzate tutte le istruzioni, scegliendo tra Italiano, English, Français, Español e Deutsch. Modalità: consente di impostare la visualizzazione principale nel display, scegliendo: - ora e data. - temperatura, ora e data. REGOE DI ISTZIOE. installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. monte dell alimentatore, deve essere installato un interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3 mm. COFORMITÀ ORMTIV. Direttiva BT orma E Direttiva EMC orme E , E Vista frontale, comandi e display. Ora Ora ESC (tasto ). Consente di tornare alla videata precedente. Voci del menù a scorrimento. (tasto B). Consente di scorrere verso il basso impostazioni e menù. Stato di attivazione sveglia Data Stato di attivazione sveglia Data OK (tasto D). Consente di confermare un dato impostato o di passare alla videata successiva. (tasto C). Consente di scorrere verso l'alto impostazioni e menù. Schema elettrico VIMR - Marostica - Italy

4 Electronic alarm clock, supply voltage V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. Switch with integrated calendar and thermometer, suitable for installation near a headboard in a normal flush mounting, surface mounting or table mounting boxes. CHRCTERISTICS. Supply voltage: V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Front controls: Esc,,, ok / set COCK function RM function with choice of 3 alarm sounds. THERMOMETER function with indication in C. Clock backup battery duration: about 20 days, with rechargeable lithium buffer battery Timed back-lit display, activated by pressing one of the four buttons. Multilingual menu: Italian, English, French, Spanish and German. Protection degree: IP40 Class II equipment: Operating temperature: 0 C +40 C mbient temperature range during transport: -25 C +60 C Clock accuracy: ± 2 s per day. OPERTIO. To set the electronic alarm clock, from the starting screen of the display: Press any one of the front buttons. The "larm Set" menu item appears, and the following icons are displayed: - Esc (button ): return to the preceding screen. - (button B): scroll down the settings or menus. - (button C): scroll up the settings or menus. - ok (button D): proceed to the next screen. - set (button D): confirm the entered value. Press (button B) to invoke the Settings menu item. SETTIGS. Used for setting the Clock, Date, larm Sound, Display, anguage, Mode. Clock: set the current time (hours and minutes). Date: set the current date (date, month, year). larm Sound: set the alarm tone, from a choice of three possible alarm sounds. Display: adjust the contrast of the display. anguage: cselect the language in which the instructions are displayed, choosing between Italiano, English, Français, Español and Deutsch. Mode: select the principal display mode, choosing between: - current date and time. - temperature, current date and time. ISTTIO RUES. The installation must be done according to rules for electrical installations of buildings in force in the country where the products are installed. Before the power supply must be installed in an easily accessible bipolar type switch with contact separation of at least 3 mm. COFORMITY TO STDRDS V Directive Standard E EMC Directive Standards E , E Front view and view of controls. Current time Current time mbient temperature mbient temperature Items of the scrolling menu larm on/off status and alarm time Current date larm on/off status and alarm time Current date SET RM. Used for setting larm O or larm OFF. larm O: turn on the alarm and program the alarm time. larm OFF: turn off the alarm. ESC (button ). Return to the preceding screen. (button B). Downward scrolling of settings or menus. OK (button D). Confirm the entered value or proceed to the next screen. (button C). Upward scrolling of settings and menus. Electrical diagram.

5 Horloge réveil électronique, alimentation V~ Hz - 2 modules. DESCRIPTIO. ppareil équipé de calendrier et de thermomètre, idéal pour une installation à côté de la tête du lit, en boîtes d encastrement normales, en saillie ou de table. CRCTERISTIQUES. limentation : V~ ±10% Hz bsorption: 1,5 W Commandes frontales : Esc,,, ok / set Fonction HOROGE Fonction REVEI, 3 sonneries disponibles. Fonction THERMOMETRE avec indication en C. Réserve de charge pour l horloge : 20 jours environ, avec batterie tampon rechargeable au lithium ffichage digital temporisé, activé en pressant l un des quatre poussoirs. Menù en plusieurs langues : italien, anglais, français, español, allemand. Degré de protection : IP40 ppareil de classe II : Température de fonctionnement : 0 C +40 C Température ambiante pendant le transport : -25 C +60 C Erreur horloge: ± 2 s par jour UTIISTIO. Pour programmer l horloge réveil à partir de la page- écran de base sur l affichage : Presser au choix l une des quatre touches frontales. a ligne de menu Réglage larme s affiche et les icônes ci-dessous sont visualisées : - Esc (touche ): permet de retourner à la page-écran précédente. - (touche B): permet de dérouler vers le bas les réglages et les menus. - (touche C): permet de dérouler vers le haut les réglages et les men. - ok (touche D): permet de passer à la page-écran suivante. - set (touche D): permet de confirmer une donnée saisie. Premere (touche B) pour visualiser la ligne de menu Paramétres. REGGE RME. Permet de régler ctivér ou Desactivér. ctivér: permet de régler l heure de réveil et de l activer. Sveglia OFF: permet de désactiver le réveil. PRMETRES. Permet de régler Horloge, Date, Son larme, Display, angue, Modalité. Horloge : conspermet de régler l heure (heure et minutes).. Date : permet de régler la date (jour, mois, année). Son larme : permet de régler le son du réveil, en choisissant l une des trois sonneries possibles. Display : permet de régler le contraste de l affichage. angue : permet de régler la langue d affichage de toutes les instructions, en choisissant l italien, l anglais, le français, l espagnol, ou l allemand. Modalité : permet de régler la visualisation principale sur l affichage, en choisissant : - heure et date. - température, heure et date. REGES D ISTTIO. installation doit être effectuée selon les normes pour les installations électriques des bâtiments en viguer dans le Pays oú les produits sont installés. vant que l alimentation doit être installé dans un commutateur de type bipolaire facilement accessible avec une séparation d au moins 3 mm de contact. COFORMITE UX ORMES. Directive BT orme E Directive EMC ormes E , E Vue frontale et vue commandes. Heure du jour Heure du jour Température ambiante Température ambiante ESC (touche ). Permet de retourner à la page-écran précédente Menu à dégagement (touche B). Permet de défiler vers le bas les réglages et les menus Etat d activation et horaire réveil Date du jour Etat d activation et horaire réveil Date du jour OK (touche D). Permet de valider une donnée saisie et de passer à la page-écran suivante (touche C). Permet de défiler vers le haut les réglages et menus Schéma électrique.

6 Elektronischer Wecker, Elektroanschluss V~ Hz - 2 Module. BESCHREIBUG. Gerät mit integriertem Kalender und Thermometer zur Installation im Kopfstück von Betten, in gewöhnlichem Unterputz- oder ufputzdosen oder Tischinstallation. MERKME. Elektroanschluss: V~ Hz Stromaufnahme: 1,5 W Vordere Schalttasten: Esc,,, ok / set UHR-Funktion WECKER-Funktion mit 3 verfügbaren äutwerken. THERMOMETER-Funktion mit ngabe in C. Reservebetrieb der Uhr: ca. 20 Tage durch aufladbare ithiumpufferbatterien Display mit zeitlich gesteuerter Hintergrundbeleuchtung, wird durch Bedienung einer der vier Tasten aktiviert. Mehrsprachiges Menü: Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Schutzstufe: IP40 Gerät der Klasse II: Betriebstemperatur: 0 C +40 C Raumtemperatur während des Transports: -25 C +60 C Uhr-Fehlleistung: ± 2 Sek./Tag. GEBRUCH. Zur Einstellung des elektronischen Weckers von der Basisanzeige des Displays aus: Eine beliebige der vier vorderen Tasten drücken. Es erscheinen die Menüanzeige Einst. Klingelsig. und folgende Ikonen: - Esc (Taste ): um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. - (Taste B): um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. - (Taste C): um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. - ok (Taste D): um zur folgenden nzeige überzugehen. - set (Taste D): um eine Einstellung zu bestätigen. (Taste B) drücken, um die Menüanzeige Einstellungen zu sehen. EISTEUGE. Um Uhr, Datum, Ton Klingelsig., Display, Sprache, Modalität einzustellen. Uhr: um die richtige Uhrzeit einzustellen (Stunden und Minuten). Datum: um das richtige Datum einzustellen (Tag, Monat, Jahr). Ton Klingelsig.: um das Weckerläuten einzustellen, wobei drei äutwerke zur Wahl stehen. Display: um die Bildschärfe des Displays einzustellen. Sprache: um die Sprache einzustellen, in der alle nweisungen erscheinen; zur Wahl stehen Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Modalität: um die Hauptanzeige des Displays einzustellen; zur Wahl stehen: - aktuelle Zeit und aktuelles Datum. - Temperatur, aktuelle Zeit und aktuelles Datum. WEISUGE FÜR DIE ISTTIO. Das Gerät muß entsprechend den am Installationsort geltenden Bestimmungen zu Elektroanlagen angeschlossen werden. Bevor die Stromversorgung muss in einem leicht zugänglichen bipolare Schalter mit Kontaktabstand von mindestens 3 mm installiert werden. ETSPRECHUG ZU DE ORME. Richtlinie BT orm E Richtlinie EMC ormen E , E nsicht der Vorderseite und nsicht der Schalttasten Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Raumtemperatur ktuelle Uhrzeit Menüanzeigen zum Durchsehen larmein aus einstellung Tagesdatum larmein aus einstellung Tagesdatum EIST. KIGESIG. Um larm EI oder larm US einzustellen. larm EI: um die Zeit einzustellen und den Wecker einzuschalten. larm US: um den Wecker auszuschalten. ESC (Taste ). Um zur vorhergehenden nzeige zurückzukehren. (Taste B). Um die Einstellungen und das Menü nach unten durchzusehen. OK (Taste D). Um eine Eingabe zu bestätigen oder zur folgenden nzeige überzugehen (Taste C). Um die Einstellungen und das Menü nach oben durchzusehen. Elektrischer Schaltplan.

- hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha.

- hora actual y fecha. - temperatura, hora actual y fecha. ESPAÑO Hoja de instalación Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 3 módulos. Vista frontal y vista de los mandos. ATECIÓ! Quitar la película protectora para batería tampón sólo

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on after pressing the ON button, will be the connected appliance permantely switched on. after pressing the button, will be the connected

Διαβάστε περισσότερα

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES W ANALOG DIN-RAIL TIME SWITCH QUARTZ, SERIES TEMPUS ANALOG 244 W SCHRACK-INFO Analogue time switch 1 channel Daily program With power reserve (NiMH rechargeable battery) Synchronised with mains Shortest

Διαβάστε περισσότερα

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz)

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz) ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL M1 (662 698 MHz) 2003, Shure Incorporated 27B8733A (Rev. 4) Printed in U.S.A. SPECIFICATIONS ULX1 Transmitter

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Electronic chronothermostat - Instruction handbook. Chronothermostat électronique - Notice technique

Electronic chronothermostat - Instruction handbook. Chronothermostat électronique - Notice technique Eikon Arké 20446 19446 Plana 14446 Cronotermostato elettronico - Istruzioni Electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique - Notice technique Elektronisches Chronothermostat

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20 01910-01910.14-01910.20 Cronotermostato elettronico da parete - Istruzioni Surface electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique en saillie - Notice technique Elektronisches

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Πιλοτική Εφαρμογή 2011-12 Εξετάσεις Γυμνασίου Δείγμα εξέτασης στη Γαλλική ΕΠΙΠΕΔΟ Α1+ στην 6βαθμη κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

Replacement Guide. Wilo Circulators for Heating and Secondary Hot Water Circulation. Pioneering for You

Replacement Guide. Wilo Circulators for Heating and Secondary Hot Water Circulation. Pioneering for You Replacement Guide Wilo Circulators for Heating and Secondary Hot Water Circulation 2013 Pioneering for You Grundfos Single pumps Wilo new High-efficiency pumps infinitely variable, 1~230V, 50Hz Stratos

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

6.0 SETUP MENU (Μενού ρυθµίσεων)

6.0 SETUP MENU (Μενού ρυθµίσεων) 6.0 SETUP MENU (Μενού ρυθµίσεων) 6.01 Τι επιτρέπει το SETUP MENU (µενού ρυθµίσεων) 6.02 Πώς να βρείτε το SETUP MENU (µενού ρυθµίσεων) 6.03 Ρύθµιση µορφής ηµεροµηνίας 6.04 Ρύθµιση της µορφής ώρας 6.05 Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

CLIMARADIO

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20 Cronotermostato elettronico da parete - Istruzioni Surface electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique en saillie - Notice technique Elektronisches

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά OGO! - που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Εισαγωγή LOGO! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Το αυθεντικό! Τηλ. : 210 6864534 Σύνδεση της οθόνης μηνυμάτων κειμένου LOGO! TD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ελλείψεως κωλυμάτων

Πιστοποιητικό ελλείψεως κωλυμάτων Bureau Veritas Consumer Products Services GmbH Πιστοποιητικό ελλείψεως κωλυμάτων Εντολοδότης: Παραγόμενο προϊόν: Μοντέλο: Ανεξάρτητη διεπαφή μεταξύ μιας δικτυακά παράλληλης αυτοτροφοδοτούμενης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide Guida d uso User guide RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY 5. 6. 7. 8. 9.10. 11. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 14. 2_ ITALIANO DESCRIZIONE COMANDI 1. Selettore AUTO/ON/OFF, radio

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers Bulletin 489 UL489 Circuit Breakers Tech Data 489-A Standard AC Circuit Breaker 489-D DC Circuit Breaker 489-A, AC Circuit Breakers 489-D, DC Circuit Breakers Bulletin 489-A Industrial Circuit Breaker

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight eatures A miniature PCB Power Relay. form A contact configuration with quick terminal type. 5KV dielectric strength, K surge voltage between coils to contact. Ideal for high rating Home Appliances of heating

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Ref.:235/CON Rome, 8 September English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κλικ εδώ)

Ref.:235/CON Rome, 8 September English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κλικ εδώ) Ref.:235/CON Rome, 8 September 2016 English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κλικ εδώ) Prot.: 235/CON Roma, 8 Settembre 2016 Ordine del giorno

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L) DAMASCO Διακριτική και κομψή διακόσμηση εμπνευσμένη από τα πολυτελή υφάσματα της αρχαιότητας, για όσους επιθυμούν οι τοίχοι να είναι επενδεδυμένοι με ένα προϊόν που παρέχει μεταξένια και βελούδινη αντανάκλαση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE. Antigelo

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE. Antigelo GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE Cronotermostato elettronico da parete per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, alimentazione mediante

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Αγαπητέ κύριε, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Notebook mouse SPM6910 SPM6910X EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 2 a b c d e f g Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Προειδοποίηση για την υγεία 4

Διαβάστε περισσότερα

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador ESPAÑO Hoja de instalación DESCRIPCIÓ. Cronotermostato electrónico, ideado para controlar la temperatura ambiente (calefacción y acondicionamiento), función Ahorro Energético, salida por relé de intercambio

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Netbook mouse SPM Εγχειρίδιο χρήσης. Register your product and get support at

Netbook mouse SPM Εγχειρίδιο χρήσης. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Netbook mouse SPM6800 EL Εγχειρίδιο χρήσης Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1240KR 2010...... (Report No. / Numéro du Rapport) (Year

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Bestelling

Zakelijke correspondentie Bestelling - plaatsen Εξετάζουμε την αγορά... Formeel, voorzichtig Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. Tres pulsadores simples a completar con tecla intercambiable 1 o 2 módulos - 3 módulos.

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. Tres pulsadores simples a completar con tecla intercambiable 1 o 2 módulos - 3 módulos. ESPÑOL Hoja de instalación Tres pulsadores simples a completar con tecla intercambiable 1 o 2 módulos - 3 módulos. VIST FRONTL. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores únicos o bien como

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι

Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Oδηγός Μελέτης & Εκπόνησης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Ι 2 Περιεχόμενα 1 Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Εργαστηρίου...8 1.1 Κανονισμός Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

EL-EPM02HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. ANLEITUNG (s. 7) Energiekosten-Messgerät

EL-EPM02HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. ANLEITUNG (s. 7) Energiekosten-Messgerät MANUAL (p. 2) Energy meter MODE D EMPLOI (p. 12) Compteur électrique MANUALE (p. 22) Misuratore di energia HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 32.) Energiamérő BRUKSANVISNING (s. 42) Energimätare MANUAL DE UTILIZARE

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique 20440 Termostato elettronico - Istruzioni Electronic thermostat - Instruction handbook Thermostat électronique - Notice technique Elektronischer Thermostat - Montageanweisungen Termostato electrónico -

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

SMD Shielded Power Inductors SPIA Series. SPIA Series. Product Identification

SMD Shielded Power Inductors SPIA Series. SPIA Series. Product Identification SPIA Series SPIA series is an automatic assembly constructed power inductor which is shielded with ferrite core. It is ideal for portable device DC-DC converter line. Features RoHS Compliant Miniature

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador Ref. 477005 IT FR GR NL ES PT Guida rapida all uso Notice d utilisation du réveil ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç Handleiding FM Clock Radio Manual de instrucciones del despertador Manual de instruções do

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique

Eikon. Termostato elettronico - Istruzioni. Electronic thermostat - Instruction handbook. Thermostat électronique - Notice technique 20441 Termostato elettronico - Istruzioni Electronic thermostat - Instruction handbook Thermostat électronique - Notice technique Elektronischer Thermostat - Montageanweisungen Termostato electrónico -

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du radio réveil Zen Manuale d uso della radiosveglia

Notice d utilisation du radio réveil Zen Manuale d uso della radiosveglia Ref. 477008 FR IT GR ES PT Notice d utilisation du radio réveil Zen Manuale d uso della radiosveglia Εγχειρίδιο χρήσης ρολογιού με ραδιόφωνο Manual de instrucciones del despertador Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

AM4 ½ Pulse & digital display meter

AM4 ½ Pulse & digital display meter AM4 ½ Pulse & digital display meter M o d e l / M o ν τ έ λ ο A M 4 Μeter body material / Υλικό κατασκευής σώµατος µετρητή ΑΜ4 Pulse / F030 batch controller / F130 batch controller / F110 flow rate totalizer

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

d Bedienungsanleitung

d Bedienungsanleitung d Bedienungsanleitung Beschreibung der Funktionen 1. Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit und Temperatur 2. Schlummerfunktion 3. Siebenfarbiges Regenbogenlicht 4. Viersprachige Wochentaganzeige: Englisch, Deutsche,

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Arké. Idea. Plana. Eikon. Termostato con visor para controlar la temperatura ambiente - 2 módulos.

Arké. Idea. Plana. Eikon. Termostato con visor para controlar la temperatura ambiente - 2 módulos. Termostato con visor para controlar la temperatura ambiente - 2 módulos. Dispositivo indicado para controlar la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado). Puede funcionar controlado por la

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017 Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου DEUTSCH/ Klett Verlag, Mittelpunkt B2 Neu Lehrbuch 978-3-12-676652-4 Arbeitsbuch mit CD 978-3-12-676653-1 Griechisches Glossar 978-960-6891-84-7 Verlag Hueber ENGLISCH / Kurs

Διαβάστε περισσότερα

Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador

Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador Ref : 477001-477002 FR IT ES PT GR Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador Οδηγίες ράδιο ραδιόφωνο-ξυπνητήρ

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ISOFAST 35 EA + Hmod ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικός διακόπτης για άναμμα / σβήσιμο του λέβητα 2. Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα