ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ε. ΡΩΜΑΣ Υπ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Α. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Κέντρο Κωπηλασίας Κανό-Καγιάκ κατασκευάστηκε στο Σχινιά Αττικής για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας. Το κωπηλατοδρόμιο αποτελείται από τον κύριο στίβο, μήκους περίπου m και πλάτους 120 m και τον βοηθητικό στίβο που συνδέονται μέσω διαύλων και τροφοδοτείται με νερό από τη Μακαρία πηγή μέσω μίας προσαγωγού διώρυγας, ενώ εκφορτίζεται προς τον παρακείμενο βιότοπο μέσω δύο υπερχειλιστών. Η διερεύνηση της τροφικής κατάστασης των υδάτων του κωπηλατοδρομίου πραγματοποιήθηκε μέσω εκτεταμένων εργαστηριακών αναλύσεων και μαθηματικής προσομοίωσης. Το μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόστηκε είναι ένα μοντέλο ευτροφισμού-διαλυμένου οξυγόνου που προσαρμόστηκε στα δεδομένα του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας Κανό Καγιάκ και προσομοιώνει τη δίαιτα καθοριστικών ρύπων λόγω φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών και φαινομένων μεταφοράς και διασποράς, για την προσομοίωση των οποίων, ωστόσο, λαμβάνονται υπόψιν οι τυχαίες διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν τόσο τις μεταβλητές εισόδου (π.χ. συγκεντρώσεις εισερχομένων ρύπων, ένταση ηλιακής

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 ακτινοβολίας) όσο και τις σταθερές που υπεισέρχονται στις κινητικές των διεργασιών (η μεταβλητότητα των οποίων οφείλεται στις εγγενείς ασάφειες επακριβούς προσδιορισμού των τιμών τους). Η με τον τρόπο αυτό στοχαστική προσέγγιση (βασισμένη στην τεχνική Monte Carlo) επιτρέπει την πρόβλεψη των εκάστοτε συγκεντρώσεων κάθε ρύπου στο στίβο με τη μορφή ενός συνόλου πιθανών τιμών που περιγράφει την περιβάλλουσα των πιθανών σεναρίων εξέλιξης της τροφικής κατάστασης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της τροφικής κατάστασης των υδάτων του κωπηλατοδρομίου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εφαρμογές του μαθηματικού μοντέλου αναφορικά με διάφορα εναλλακτικά λειτουργικά σενάρια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης, προέκυψε ότι περιοριστικός παράγοντας του ευτροφισμού είναι ο φώσφορος και επομένως τόσο οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α στο κωπηλατοδρόμιο όσο και η χρονική περίοδος εμφάνισης των μέγιστων τιμών της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα εισερχόμενα φορτία φωσφόρου. Τέλος σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των μετρήσεων πεδίου, διαπιστώθηκε ότι οι προβλεπόμενοι από το μαθηματικό μοντέλο δείκτες ευτροφισμού του κωπηλατοδρομίου το χαρακτηρίζουν ως ένα υδάτινο σύστημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ευτροφισμού. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Κωπηλασίας Κανό-Καγιάκ κατασκευάστηκε στο Σχινιά Αττικής για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας. Το κωπηλατοδρόμιο αποτελείται από τον κύριο και το βοηθητικό στίβο. Ο κύριος στίβος έχει μήκος περίπου m και τραπεζοειδή διατομή με πλάτος πυθμένα 120 m, κλίση πρανών 1:6 και βάθος νερού 3.5 m. Ο βοηθητικός στίβος είναι σχεδόν παράλληλος με τον κύριο και έχει μήκος περίπου 1400 m, πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ m και βάθος νερού 2.0 m. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο στίβων γίνεται μέσω δύο διαύλων (βόρειος και νότιος δίαυλος). Ο βόρειος δίαυλος έχει μεταβλητό πλάτος που κυμαίνεται από 20 έως 40 m και μικρό μήκος, ενώ ο νότιος δίαυλος είναι ένα καμπύλο κανάλι μήκους περίπου 500 m και πλάτους που κυμαίνεται μεταξύ m (Σχήμα 1).

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 Το κωπηλατοδρόμιο τροφοδοτείται με νερό από τη Μακαρία πηγή μέσω ενός ανοικτού καναλιού (προσαγωγός διώρυγα) πλάτους 1.5 m και βάθους 1.0 m, ενώ εκφορτίζεται προς τον παρακείμενο βιότοπο μέσω δύο υπερχειλιστών (ευρισκόμενων στην όχθη του βοηθητικού στίβου). Σχήμα 1: Κάτοψη του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας στο Σχινιά. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας ερευνητικής εργασίας που είχε ως στόχο τη διερεύνηση της τροφικής κατάστασης των υδάτων του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου μέσω μαθηματικής προσομοίωσης. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2.1. Μεθοδολογία Η διερεύνηση της τροφικής κατάστασης των υδάτων διεξήχθη μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου ευτροφισμού διαλυμένου οξυγόνου, το οποίο περιγράφει τα φαινόμενα φυσικής μεταφοράς και τις βιολογικές και χημικές διεργασίες, που πραγματοποιούνται στην υδάτινη μάζα. Επιπλέον, για τη διερεύνηση της επίδρασης της τυχαίας διακύμανσης των δεδομένων εισόδου και των κινητικών σταθερών χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές (βασισμένες στην τεχνική Monte Carlo), οι οποίες προσδίδουν στο μοντέλο στοχαστικό

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 χαρακτήρα. Πολλές από τις μεταβλητές εισόδου του μοντέλου, όπως τα ρυπαντικά φορτία και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, εκφράζουν έναν έντονα στοχαστικό χαρακτήρα, ενώ διέπονται από νόμους που είναι σχεδόν αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν επακριβώς. Επιπλέον, μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας υπάρχει και κατά τον προσδιορισμό των κατάλληλων τιμών των σταθερών που εμπλέκονται στις κινητικές εξισώσεις του μοντέλου. Οι τιμές αυτές προέρχονται συνήθως από πειραματικές διαδικασίες, που διεξάγονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ενώ το εύρος τιμών, που ανεξάρτητοι ερευνητές προτείνουν για κάθε παράμετρο είναι συνήθως μεγάλο. Το μαθηματικό μοντέλο λαμβάνει υπόψη του την τυχαία διακύμανση των κινητικών σταθερών και των δεδομένων εισόδου, δημιουργώντας ένα εύρος πιθανών τιμών για κάθε μια από αυτές και μια αντίστοιχη κατανομή πυκνότητας πιθανότητας. Μέσα από τις δεδομένες κατανομές πυκνότητας πιθανότητας, που δημιουργήθηκαν, επιλέγονται με τυχαίο τρόπο κάθε φορά οι συγκεντρώσεις των εισερχόμενων ρυπαντικών φορτίων αζώτου, φωσφόρου και οργανικού άνθρακα (ομοιόμορφες ή τριγωνικές κατανομές), οι τιμές των σταθερών των κινητικών των διεργασιών (ομοιόμορφες κατανομές) και οι τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας και στη συνέχεια με δεδομένο το σύνολο των τιμών αυτών πραγματοποιείται μια πρώτη προσομοίωση. Ως αποτέλεσμα του στοχαστικού, όπως περιγράφεται παραπάνω, χαρακτήρα του μοντέλου, οι προβλεπόμενες τιμές των υπό εξέταση μεταβλητών είναι διαφορετικές ακόμα και την ίδια χρονική περίοδο δύο διαδοχικών ημερολογιακών ετών. Η προηγούμενη διαδικασία (επιλογή τυχαίων τιμών και προσομοίωση), επαναλαμβάνεται πολλές φορές, μέχρις ότου το δείγμα των προβλεπόμενων τιμών των υπό εξέταση μεταβλητών να είναι αρκετά μεγάλο και οι στατιστικές παράμετροι του, όπως η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση να αποκτήσουν σταθερές τιμές Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η πρόβλεψη της συγκέντρωσης κάθε εξεταζόμενου ρύπου όχι ως μια σταθερή τιμή, αλλά με τη μορφή ενός συνόλου πιθανών τιμών. Η στατιστική επεξεργασία αυτού του συνόλου τιμών επιτρέπει τον υπολογισμό όχι μόνο των μέσων συγκεντρώσεων των εξεταζόμενων ρύπων, αλλά και επιπλέον στατιστικών στοιχείων όπως η πιθανότητα υπέρβασης δεδομένων συγκεντρώσεων καθώς και

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 των τυπικών συγκεντρώσεων C 95, C 90, C 80 και C 50 που αντιστοιχούν στο 95%, 90%, 80% και στο 50% των δειγμάτων αντίστοιχα (που δεν υπερβαίνονται για το 95%, 90%, 80% και 50% των δειγμάτων αντίστοιχα). Η με τον τρόπο αυτό στοχαστική προσέγγιση (βασισμένη στην τεχνική Monte Carlo) επιτρέπει την πρόβλεψη των εκάστοτε συγκεντρώσεων κάθε ρύπου στο στίβο με τη μορφή ενός συνόλου πιθανών τιμών που περιγράφει την περιβάλλουσα των πιθανών σεναρίων εξέλιξης της τροφικής κατάστασης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση Monte Carlo αποτελεί μία δυναμική λύση στο πρόβλημα της ανάλυσης αβεβαιότητας που υπεισέρχεται στα περιβαλλοντικά μοντέλα Γενική δομή μαθηματικού μοντέλου Το μαθηματικό μοντέλο, που χρησιμοποιήθηκε, βασίζεται στις διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που επιτελούνται και περιγράφονται με κατάλληλους όρους σε εξισώσεις συνέχειας για κάθε χημική ή βιολογική μεταβλητή, που υπεισέρχεται. Άμεση επίλυση των εξισώσεων αυτών είναι συνήθως αδύνατη σε φυσικά υδάτινα συστήματα. Η επίλυση διευκολύνεται με τη θεώρηση του συνεχούς υδάτινου μέσου ως δικτύου πεπερασμένων στοιχείων πλήρους μίξης, συνδεόμενα μεταξύ τους με κατάλληλους όρους μεταφοράς και διασποράς, που έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα μετατροπής των μερικών διαφορικών εξισώσεων σε αλγεβρικές ή απλές διαφορικές εξισώσεις. Στη μορφή αυτή η εξίσωση συνέχειας για κάθε στοιχείο μπορεί να γραφεί ως εξής : dc k Vk - Q dt k ( a kj C k +β kj C k ) + E kj ( C j -C k ) ± r k ± w k ( 1 ) όπου : C k = συγκέντρωση στο στοιχείο k (g/m 3 ), C = συγκέντρωση στο στοιχείο j σε επαφή με το στοιχείο k (g/m3 j ), V k = όγκος στοιχείου k (m 3 ), Q kj = καθαρή είσοδος λόγω μεταγωγής από στοιχείο k στο j (m 3 /day), a kj = συντελεστής (αδιάστατος), β kj = 1 - a kj, E kj = συντελεστής διασποράς (m 2 /day), A kj = επιφάνεια διατομής μεταξύ k και j (m 2 ),

6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 L k = μήκος στοιχείου k (m), r k = ταχύτητα μεταβολής (g/day), E kj = E kj A kj /L kj (m 3 /day), L j = μήκος στοιχείου j (m), W κ = φόρτιση στοιχείου k (g/day). Η μεθοδολογία αυτή οδηγεί σε ένα σύστημα εξισώσεων, που περιγράφει τη μεταφορά και τις αντιδράσεις κάθε ρύπου σε κάθε στοιχείο πλήρους μίξης. Ο τρόπος επίλυσης εξαρτάται τόσο από τη μορφή των κινητικών εξισώσεων όσο και από το εάν απαιτείται επίλυση για μόνιμες ή δυναμικές συνθήκες. Για τη δεύτερη περίπτωση, η οποία και εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αναγκαία η αριθμητική ολοκλήρωση. Χωρική Διακριτοποίηση Προκειμένου να μελετηθεί η ενδεχόμενη χωρική μεταβολή της συγκέντρωσης των υπό εξέταση παραμέτρων (συγκέντρωση χλωροφύλλης, αζώτου, φωσφόρου, οργανικού άνθρακα, διαλυμένου οξυγόνου), είναι αναγκαία η διακριτοποίηση του στίβου σε επιμέρους στοιχεία πλήρους μίξης, κάθε ένα από τα οποία θα χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο επίπεδο συγκεντρώσεων. Λαμβάνοντας υπόψιν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του στίβου, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας ως προς το συντελεστή διασποράς, σύμφωνα με τα οποία το κυκλοφοριακό πρότυπο δεν επηρεάζει τις τιμές και τη χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των ρύπων, ο στίβος διακριτοποιήθηκε σε 37 στοιχεία πλήρους μίξης με διαστάσεις, που κυμαίνονται από 100 m Χ 100 m έως 135 m Χ 160 m (Σχήμα 2). Υδροδυναμικά Χαρακτηριστικά Σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πρότυπο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο μοντέλο πραγματοποιείται η σε μηνιαία βάση εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου για κάθε στοιχείο πλήρους μίξης. Κατά συνέπεια το κυκλοφοριακό πρότυπο για κάθε προσομοιούμενο σενάριο εξαρτάται από τη μέση μηνιαία παροχή εισόδου από τη Μακαρία πηγή, από το υδατικό ισοζύγιο του μήνα στον οποίο αυτή αφορά για κάθε στοιχείο πλήρους μίξης

7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 του μοντέλου (παροχή εισόδου + βροχόπτωση εξατμισοδιαπνοή διαφυγές) και από τον επιμερισμό της παροχής εισόδου από τη Μακαρία πηγή προς το βόρειο του σημείου εισόδου τμήμα του κωπηλατοδρομίου (συμπεριλαμβανομένου και του βόρειου διαύλου επικοινωνίας του κύριου και του βοηθητικού στίβου) και προς το νότιο τμήμα (συμπεριλαμβανομένου του νότιου διαύλου επικοινωνίας των δύο στίβων). 100m 1 100m 2 141m m m m m m m m m 159m m m Σχήμα 2: Χωρική διακριτοποίηση κωπηλατοδρομίου.

8 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Ως προς τον επιμερισμό της παροχής εισόδου, κάθε προσομοιούμενο σενάριο εφαρμόστηκε για τρία εναλλακτικά σενάρια επιμερισμού της παροχής και ειδικότερα για 50% (προς βορρά) - 50% (προς νότο), για 75% (προς βορρά) 25% (προς νότο) και για 25% (προς βορρά) 75% (προς νότο), έτσι ώστε να καλυφθεί ένας σημαντικός αριθμός ενδεχόμενων κυκλοφορίας των υδάτων μέσα στο κωπηλατοδρόμιο, συμπεριλαμβανομένων και ακραίων προτύπων. Η επιλογή των τριών εναλλακτικών σεναρίων επιμερισμού της παροχής βασίστηκε στην εικόνα που προκύπτει από την υδροδυναμική προσομοίωση [2],[5], σύμφωνα με την οποία η κατανομή της παροχής προς το βοηθητικό στίβο μέσω των δύο διαύλων ποικίλει ανάλογα με την παροχή εισόδου και ειδικότερα το 80% αυτής διοχετεύεται μέσω του βόρειου διαύλου για παροχές της τάξης των 200 m 3 /hr, ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 27% για αύξηση της παροχής εισόδου στα 3600 m 3 /hr. Εκτός από τη μεταγωγή, είναι αναγκαία η εκτίμηση της συνεισφοράς της διάχυσης, γεγονός που προϋποθέτει τον προσδιορισμό κατάλληλων τιμών των συντελεστών διασποράς Ε. Η επιλογή του διαστήματος τιμών των συντελεστών αυτών (0-7.5 m 2 /sec) βασίσθηκε καταρχήν στη διαθέσιμη βιβλιογραφία για μικρά υδάτινα σώματα, ενώ η τελική επιλογή έγινε με κριτήριο την κατά το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή της χωρικής μεταβολής των εκτιμώμενων συγκεντρώσεων στην κατανομή των μετρημένων συγκεντρώσεων. Με δεδομένη την πρακτικά πλήρως ομογενοποιημένη εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων [4] και λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας ως προς το συντελεστή διασποράς υιοθετήθηκε ως καταλληλότερη η μέγιστη τιμή των 7.5 m 2 /sec. Εισερχόμενες παροχές Φορτία εισόδου Καθώς ακριβή στοιχεία καταγραφής των εισερχόμενων στο κωπηλατοδρόμιο παροχών δεν υπάρχουν, κρίθηκε σκόπιμο το μοντέλο να εφαρμοστεί για τρία εναλλακτικά τυπικά υδρολογικά σενάρια, που έχουν προκύψει βάσει των αποτελεσμάτων της υδρογεωλογικής μελέτης σε σχέση με τη μέση μηνιαία εκφόρτιση της Μακαρίας πηγής για ένα ιδιαίτερα ξηρό έτος, για ένα ιδιαίτερα υγρό έτος και για μία μέση εκφόρτιση της Μακαρίας

9 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 πηγής [4]. Το τελικό υδατικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε, υπολογίζοντας τις απώλειες λόγω εξάτμισης από την επιφάνεια της λίμνης, την προσθήκη νερού λόγω βροχόπτωσης και το κυκλοφοριακό πρότυπο. Η διερεύνηση της ποιότητας των υδάτων της Μακαρίας πηγής από πλευράς αζώτου, φωσφόρου και οργανικού άνθρακα πραγματοποιήθηκε με την υλοποίηση ενός προγράμματος δειγματοληψιών - εργαστηριακών αναλύσεων [4]. Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος παρακολούθησης πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων νερού σε χαρακτηριστικές θέσεις του υφιστάμενου καναλιού της Μακαρίας πηγής καθώς και εντός του στίβου του κωπηλατοδρομίου, με σκοπό τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων του BOD, του αμμωνιακού αζώτου, του οξειδωμένου αζώτου και του ανόργανου φωσφόρου. Καθώς δεν ήταν δυνατή η εύρεση κάποιας βάσιμης συσχέτισης μεταξύ των συγκεντρώσεων του αζώτου, του φωσφόρου και του οργανικού άνθρακα μεταξύ της Μακαρίας πηγής και της προσαγωγού διώρυγας κρίθηκε σκόπιμη η αξιοποίηση του συνόλου των μετρήσεων της πηγής και της προσαγωγού διώρυγας ως ενιαίας χρονοσειράς συγκεντρώσεων των υπό εξέταση παραμέτρων εισόδου στο κωπηλατοδρόμιο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια εποχιακή διακύμανση των συγκεντρώσεων των εισερχόμενων ρύπων, τόσο στη Μακαρία πηγή όσο και στην προσαγωγό διώρυγα. Ειδικότερα για κάθε παράμετρο παρουσιάζεται μία περίοδος σχετικά υψηλών συγκεντρώσεων που διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι το Νοέμβριο για τον οργανικό άνθρακα, το νιτρικό άζωτο και τον ανόργανο φώσφορο και από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο για το αμμωνιακό άζωτο. Από την επεξεργασία της συνολικής χρονοσειράς των συγκεντρώσεων έκαστης παραμέτρου στην πηγή και στην προσαγωγό διώρυγα, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων περιγράφονται καλύτερα από μία ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας πιθανότητας όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των νιτρικών και του οργανικού άνθρακα και μία τριγωνική κατανομή πυκνότητας πιθανότητας όσον αφορά στις συγκεντρώσεις του ανόργανου φωσφόρου και του αμμωνιακού αζώτου. Οι τιμές των συγκεντρώσεων των εισερχόμενων ρυπαντικών φορτίων, που χρησιμοποιήθηκαν, φαίνονται στον Πίνακα 1.

10 µ µ 1. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 1: µ µ Πίνακας 1: Συγκεντρώσεις εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο µ µ BOD NH 4 -N NO 3 -N PO 4 -P Θερμοκρασία mg/l mg/l mg/l µg/l 1-2 ( - µ ) 2-4 ( µ - ) ( - µ ) ( µ - ) 4-8 ( - µ ) 1-3 ( µ - ) ( - µ ) 0-40 ( µ - ) µ µ µ µ µ Η εποχιακή διακύμανση της θερμοκρασίας στην περιοχή του κωπηλατοδρομίου βασίστηκε σε στοιχεία της Ε.Μ.Υ. από το μετεωρολογικό σταθμό του Μαραθώνα για την περίοδο , τα οποία προσεγγίστηκαν από την ακόλουθη εξίσωση : Τ = ( 1 - COS ( t 25.5)360 ) (2) 365 όπου : Τ η θερμοκρασία και t ο χρόνος σε ημέρες με αρχή την 1η Ιανουαρίου. Ηλιακή ακτινοβολία και φωτοπερίοδος Η ταχύτητα ανάπτυξης του φυτοπλαγκτόν εξαρτάται τόσο από την προσπίπτουσα ακτινοβολία Ιο, όσο και από τη διάρκειά της που εκφράζεται με τη φωτοπερίοδο F ως κλάσμα της ημέρας. Με βάση τιμές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προηγούμενες μελέτες [1],[3], οι διακυμάνσεις της έντασης ηλιακής ακτινοβολίας και του συντελεστή φωτοπεριόδου εκφράστηκαν με τις ακόλουθες εξισώσεις : Io = ( 1 - COS ( t 16) ) (3) όπου : Ιο η μέση ημερήσια τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας σε cal/cm 2 /day και t ο χρόνος σε ημέρες με αρχή την 1η Ιανουαρίου. F = ( 1 - COS ( t 16) ) (4) όπου : F η φωτοπερίοδος ως κλάσμα της ημέρας.

11 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 Καθώς η τιμή της Ιο προκύπτει από στοιχεία μετρήσεων της ηλιακής ακτινοβολίας επί σειρά ετών, είναι φανερό ότι αποτελεί μια μέση τιμή των μέσων ημερήσιων τιμών, που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Το γεγονός αυτό εξαλείφει σε μεγάλο βαθμό την επίδραση που πιθανόν έχουν στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας παράγοντες όπως η νέφωση και οι ρύποι της ατμόσφαιρας. Η χρονική διακύμανση των δύο αυτών μεταβλητών (νέφωσης, ρύπων) έχει έντονα στοχαστικό χαρακτήρα και η περιγραφή τους θα προσέθετε ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στο μοντέλο. Γι αυτό το λόγο, η ενσωμάτωση της επίδρασης τους έγινε με έναν απλουστευμένο τρόπο και συγκεκριμένα με τη χρησιμοποίηση του συντελεστή λ. Κατά συνέπεια η τιμή της μέσης ημερήσιας έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας I ' O, που τελικά χρησιμοποιείται στο μοντέλο, υπολογίζεται από τη σχέση : I ' O I O (5) Στο πλαίσιο της στοχαστικής ανάλυσης που ενσωματώθηκε στο μοντέλο σε κάθε εφαρμογή του επιλέγεται μία τυχαία τιμή του συντελεστή λ μέσα από μία ομοιόμορφη κατανομή με ελάχιστη τιμή 0.8 και μέγιστη τιμή 1.2. Με αυτό τον τρόπο η τιμή 0.8. Ιο αναφέρεται στη μέση ημερήσια ακτινοβολία μιας ημέρας με νεφοσκεπή ουρανό, ενώ η τιμή 1.2. Ιο αντιστοιχεί σε μια ημέρα με καθαρό ουρανό. Παράμετροι και Κινητικές Εξισώσεις Η εξίσωση (1) εφαρμόστηκε για τη χλωροφύλλη (Α), το διαλυμένο οξυγόνο (DO), το BOD (C), το αμμωνιακό άζωτο (NH), το νιτρικό άζωτο (ΝΟ), το φώσφορο (P) και τη διαφάνεια σε όρους Secci Disk (SD), παράγοντας ένα σύνολο μη γραμμικών εξισώσεων. Οι κινητικές εξισώσεις, που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο για κάθε εξεταζόμενη παράμετρο, συνοψίζονται στις επόμενες παραγράφους. Φυτοπλαγκτόν r Ak = (μ - K - R - K ) A +w (6) da A SA k Aκ μ = μ max f(t)f (I) N KN N P KP P (7) f(t) = A 1 (T-20) (8)

12 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 f (I) = Fe KHk ( e (-Io/Is) e(-kh ) - e (-Io/Is) ) (9) k R A = R A0 + A T 2 (10) K da = K da20 A (T-20) 3 (11) K SA = V Αmax / (H k + B) (12) K N = K N0 A T 4 (13) Φώσφορος r Ρk = α (K da +R A )A k Y 1 +K RP E/V- μυ 1 Α k +W Pk (14) Άζωτο r NHk = -μ Y 2 P NH Ak - R N NH k + α Y 2 K da A k + Κ RN E/V + w NHk (15) R N = R N20 A (T-20) 6 (16) P NH = 0. 96( NH) 0. 96( NH) 0. 04( NO) (17) r NOk = -Y 2 μ (1-P NH ) A k + R N NH k + w NOk (18) Οργανικός άνθρακας r Ck = Y 3 K da A k - (R L + K SA ) C k + w Ck (19) R L = R L20 A 7 (T-20) (20) Διαλυμένο οξυγόνο r DOk = Kat Hk (DOS-DO k)+y 4 A k µ max f'(i)- SODk Hk -R LC k -4.5R N NH k -Y 3 R A A k +w DOk (21) όπου: r Ak, r Pk, r NHk, r NOk, r Ck, r DOk οι ρυθμοί μεταβολής των συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης, του φωσφόρου, του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του οργανικού άνθρακα και του διαλυμένου οξυγόνου αντίστοιχα, λόγω διεργασιών, w Ak, w Pk, w NHk, w NOk, w Ck, w DOk οι ρυθμοί μεταβολής των συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης, του φωσφόρου, του αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του οργανικού άνθρακα και του διαλυμένου οξυγόνου αντίστοιχα, λόγω εξωτερικών φορτίσεων και A k, P k, NH k, NO k, C k, DO k η συγκέντρωση χλωροφύλλης, φωσφόρου, αμμωνιακού αζώτου, νιτρικού αζώτου, οργανικού άνθρακα και διαλυμένου οξυγόνου αντίστοιχα στο στοιχείο πλήρους μίξης k. Το εύρος τιμών των παραμέτρων, που εμπλέκονται στις κινητικές εξισώσεις του

13 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 μοντέλου, πάρθηκε από προηγούμενες εφαρμογές του μοντέλου [1], [3] και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Εύρος τιμών παραμέτρων και κατανομές πιθανότητας της προσομοίωσης µ µ µ µ max20. (20 o C) day µ µ S µ cal/cm 2 /day 300 K W m µ µ K A 1/µg /m µ µ K P Monod P mg/l µ µ K N0 Monod N 0 o C mg/l R A0 µ 0 o C day K da20. (20 o C) day µ µ V Amax. m/day µ µ V Pmax m/day 0.60 R N20 µ 20 o C day R L20. C (20 o C) day Kat µ m/day µ µ, µ µ µ µ KRN µ mg N/m 2 /day µ µ KRP µ mg P/m 2 /day µ µ A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7 µ 1.06, , 1.06, , 0.005, 1.166, 1.04 Y1 mgp/mga µ µ Y2 N mgn/mga µ µ Y3 C mgc/mga 50.0 Y4 O mgo 2/mgA 70.0 A mg/l C BOD mg/l NH µµ mg/l NO mg/l N mg/l P mg/l DO µ mg/l T µ o C F t µ 1 days

14 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η εφαρμογή του μοντέλου αφορά στα τρία εναλλακτικά τυπικά υδρολογικά σενάρια (ξηρό έτος, μέσο υδρολογικό έτος, υγρό έτος). Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για κάθε εξεταζόμενο υδρολογικό σενάριο είναι η ακόλουθη: Καταρχήν γίνεται επιλογή τυχαίων αριθμών και μέσα από τις δεδομένες κατανομές πυκνότητας πιθανότητας που δημιουργήθηκαν ως προς τις συγκεντρώσεις εισόδου του αζώτου, του φωσφόρου και του οργανικού άνθρακα (ομοιόμορφες ή τριγωνικές κατανομές) και τις τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας και των σταθερών των κινητικών των διεργασιών (ομοιόμορφες κατανομές), επιλέγονται οι τυχαίες τιμές τους. Με δεδομένο το σύνολο των τιμών των παραμέτρων αυτών πραγματοποιείται μία πρώτη προσομοίωση για ένα χρονικό διάστημα πέντε ημερών, τα αποτελέσματα της οποίας αποθηκεύονται. Τα δύο προηγούμενα βήματα (επιλογή συνόλου τυχαίων τιμών και προσομοίωση) επαναλαμβάνονται πολλές φορές, έτσι ώστε οι προβλεπόμενες κατανομές των συγκεντρώσεων των παραμέτρων σε κάθε στοιχείο πλήρους μίξης για κάθε πενταήμερο να μη διαφοροποιούνται. Από όλες τις επαναλήψεις προέκυψε ένα σύνολο αποτελεσμάτων ως προς τις συγκεντρώσεις κάθε εξεταζόμενου ρύπου (χλωροφύλλη-α, αμμωνιακό άζωτο, νιτρικά, φώσφορος, οργανικός άνθρακας, διαλυμένο οξυγόνο, διαφάνεια) για κάθε στοιχείο πλήρους μίξης, οι οποίες ακολουθούν μία κατανομή πυκνότητας πιθανότητας. Από την κατανομή των εξαρτημένων μεταβλητών (συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α, αμμωνιακού αζώτου, φωσφόρου, οργανικού άνθρακα και διαλυμένου οξυγόνου και τιμές διαφάνειας) υπολογίζονται διάφορα στατιστικά μεγέθη, όπως η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή, η πιθανότητα υπέρβασης δεδομένων συγκεντρώσεων καθώς και οι τυπικές συγκεντρώσεις C 95, C 90, C 80 και C 50 που αντιστοιχούν στο 95%, 90%, 80% και στο 50% των δειγμάτων αντίστοιχα (που δεν υπερβαίνονται για το 95%, 90%, 80% και το 50% των δειγμάτων αντίστοιχα). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης ο κυρίαρχος μηχανισμός μεταφοράς ρύπων στο κωπηλατοδρόμιο είναι η διασπορά και αυτό επιβεβαιώνεται

15 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 από την ομοιογενή χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των εξεταζόμενων παραμέτρων. Η μέγιστη απόκλιση μεταξύ των συγκεντρώσεων των παραμέτρων στα διάφορα στοιχεία πλήρους μίξης είναι της τάξης του 10%. Σε όρους 50% πιθανότητας υπέρβασης, η μέγιστη αναμενόμενη ετήσια συγκέντρωση χλωροφύλλης-α κυμαίνεται μεταξύ μg/l, με τις μεγαλύτερες τιμές να παρατηρούνται στο βοηθητικό στίβο και τις χαμηλότερες στον κύριο. Λόγω του μεγαλύτερου βάθους του κύριου στίβου (3.5 m) σε σχέση με αυτό του βοηθητικού (2.0 m), η απόσβεση της ηλιακής ακτινοβολίας στον τελευταίο είναι μικρότερη με αποτέλεσμα να ευνοεί την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν. Σε αντιστοιχία με τις συγκεντρώσεις χλωροφύλλης οι τιμές της διαφάνειας για 50% πιθανότητα υπέρβασης είναι της τάξης των 3 m, με ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές να παρατηρούνται στο βοηθητικό στίβο. Όσον αφορά στο φώσφορο οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται μεταξύ 6.8 και 7.5 μg/l, με τις χαμηλότερες τιμές να παρατηρούνται στο βοηθητικό στίβο. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α παρατηρούνται την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου (Σχήμα 3), ενώ την ίδια περίοδο οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου τείνουν να μηδενιστούν (Σχήμα 4). Δεδομένου ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο έντονη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ότι τα ρυπαντικά φορτία είναι μεγαλύτερα την άνοιξη, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν περιορίζεται από τις διαθέσιμες συγκεντρώσεις φωσφόρου, του οποίου η εξάντληση καθορίζει και το χρονικό σημείο, στο οποίο εμφανίζεται η μέγιστη συγκέντρωση χλωροφύλλης. Επομένως, ο περιοριστικός παράγοντας του φαινομένου του ευτροφισμού είναι ο φώσφορος και οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης είναι άμεσα εξαρτώμενες από τα φορτία φωσφόρου στην εισροή. Το συμπέρασμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με το μετρημένο λόγο N/P στην εισροή (100:1 150:1), ο οποίος υποδεικνύει ότι περιοριστικός παράγοντας είναι ο φώσφορος. Οι μέγιστες και μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης στο κωπηλατοδρόμιο για διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης κυμαίνονται μεταξύ μg/l και μg/l αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στο υγρό υδρολογικό έτος και δίνουν μέσες ετήσιες τιμές διαφάνειας της τάξης των 2 3 m. Η μείωση των εισερχομένων παροχών στο

16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 κωπηλατοδρόμιο συνεπάγεται χαμηλότερες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης. Συγκεκριμένα οι μέγιστες και μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης για το μέσο και το ξηρό υδρολογικό έτος κυμαίνονται από μg/l και μg/l (μέσο υδρολογικό έτος) και μg/l και μg/l (ξηρό υδρολογικό έτος) αντίστοιχα. (µg/l) µ ( µ 1 ) 0% 50% 80% 90% 95% 100% Σχήμα 3: Διακύμανση χαρακτηριστικών στατιστικών τιμών της χλωροφύλλης-α στο κωπηλατοδρόμιο. Οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου για όλα τα εξεταζόμενα σενάρια είναι πολύ υψηλές, με τις μεγαλύτερες τιμές να παρατηρούνται στο βοηθητικό στίβο όπου το μικρότερο βάθος δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες επιφανειακού αερισμού και από το Φεβρουάριο ως το Μάρτιο όταν οι συγκεντρώσεις χλωροφύλλης αυξάνονται. Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου, κυρίως λόγω του μικρού βάθους του κωπηλατοδρομίου, βρίσκονται πολύ κοντά στις συγκεντρώσεις κορεσμού καθόλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αποτελεί ένδειξη απουσίας φαινομένων ανάπτυξης ανοξικών συνθηκών στην υγρή στήλη. Οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου είναι πολύ χαμηλές και για μια εκτεταμένη περίοδο έξι μηνών (Απρίλιος Μάιος) είναι πρακτικά μηδενικές (Σχήμα 4). Οι μέγιστες ετήσιες συγκεντρώσεις φωσφόρου, τόσο στον κύριο όσο και στο βοηθητικό στίβο, για όλα τα επίπεδα εμπιστοσύνης κυμαίνονται μεταξύ μg/l, μg/l and μg/l για το υγρό, το μέσο και το ξηρό υδρολογικό έτος αντίστοιχα.

17 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 (µg/l) µ ( µ 1 ) min 50% 80% 90% 95% max Σχήμα 4: Διακύμανση χαρακτηριστικών στατιστικών τιμών του ολικού φωσφόρου στο κωπηλατοδρόμιο. Οι συγκεντρώσεις αζώτου είναι αρκετά υψηλές (Σχήμα 5), χωρίς όμως αυτό να προβληματίζει δεδομένου ότι ο περιοριστικός παράγοντας είναι ο φώσφορος. Για όλα τα επίπεδα εμπιστοσύνης οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται μεταξύ mg/l, mg/l and mg/l για το υγρό, το μέσο και το ξηρό υδρολογικό έτος αντίστοιχα και βρίσκονται σε ικανοποιητική συμφωνία με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων (µg/l) µ ( µ 1 ) min 50% 80% 90% 95% max Σχήμα 5: Διακύμανση χαρακτηριστικών στατιστικών τιμών του ολικού αζώτου στο κωπηλατοδρόμιο.

18 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κυριότερα συμπεράσματα από την εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου συνοψίζονται ως εξής: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μαθηματικού μοντέλου κυρίαρχος μηχανισμός μεταφοράς ρύπων στο κωπηλατοδρόμιο είναι η διασπορά, με αποτέλεσμα το κυκλοφοριακό πρότυπο να μην επηρεάζει ουσιαστικά τις τιμές και τη χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των εξεταζόμενων ρύπων. Περιοριστικός παράγοντας του ευτροφισμού είναι ο φώσφορος και επομένως οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α στο κωπηλατοδρόμιο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα εισερχόμενα φορτία φωσφόρου. Η εισροή χαμηλών φορτίων φωσφόρου μέσω της προσαγωγού διώρυγας έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της ανάπτυξης του φυτοπλαγκτόν εντός του κωπηλατοδρομίου, ενώ παράλληλα παραμένουν στο κωπηλατοδρόμιο αναξιοποίητες από το φυτοπλαγκτόν ποσότητες αζώτου. Οι αυξημένες παροχές μειώνουν το μέσο χρόνο παραμονής, γεγονός που είναι εν γένει ευνοϊκό για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών του κωπηλατοδρομίου. Ωστόσο η αύξηση των παροχών συνεπάγεται και αύξηση των εισερχόμενων φορτίων θρεπτικών με άμεση δυσμενή συνέπεια την ενίσχυση του ευτροφισμού. Επομένως, μείωση της συνολικής ετήσιας εισροής των υδάτων της Μακαρίας πηγής συνεπάγεται χαμηλότερες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α και αύξηση της διαφάνειας των υδάτων του κωπηλατοδρομίου. Σε κάθε περίπτωση υδρολογικού σεναρίου τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε συνδυασμό με τα συνήθως εφαρμοζόμενα κριτήρια χαρακτηρισμού της τροφικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων, υποδεικνύουν ότι δεν αναμένεται να παρατηρηθούν ευτροφικές καταστάσεις στο κωπηλατοδρόμιο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις βασίζονται στην υπόθεση ότι οι εισερχόμενες συγκεντρώσεις φωσφόρου παραμένουν χαμηλές και στα επίπεδα των μετρημένων τιμών κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρακολούθησης. Σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα εισερχόμενα φορτία φωσφόρου για ένα αξιόλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναμένονται συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται από το μαθηματικό μοντέλο. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψιν τη

19 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 σχετική σταθερότητα των μετρημένων φορτίων φωσφόρου, κατά το διάστημα παρακολούθησης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δε φαίνεται πιθανό. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα διερεύνησης : α) της εξέλιξης της τροφικής κατάστασης του υγρού στίβου με τη χρήση μαθηματικού μοντέλου και β) της δίαιτας του μικροβιακού φορτίου του υγρού στίβου με τη χρήση μαθηματικής προσομοίωσης, του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας Κανό-Καγιάκ στο Σχινιά Μαραθώνα», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ ΟΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Andreadakis A. (1992), «The Use of a Water Quality Model for the Evaluation of the Impact of Marine Sewage Disposal on the Evoikos Gulf», J. Wat. Sci. Tech., vol. 25, pp Christodoulou G., Papakonstantis I., Stamou A., Andreadakis A., Noutsopoulos C., Romas E. (2004), Hydrodynamic characteristics of the new rowing course for the Athens 2004 Olympic Games, submitted for presentation at the 4 th International Symposium on Environmental Hydraulics (Hong Kong, Dec. 2004). 3. Noutsopoulos C., Gavalaki E. and Andreadakis A. (1999), Evaluation of the impact of the discharge of treated sewage on the South-East Saronicos Gulf through mathematical water quality modelling. J. Wat. Sci. Tech., vol. 39, pp ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 (2004). «Ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησης : α) της εξέλιξης της τροφικής κατάστασης του υγρού στίβου με τη χρήση μαθηματικού μοντέλου και β) της δίαιτας του μικροβιακού φορτίου του υγρού στίβου με τη χρήση μαθηματικής προσομοίωσης του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας Κανό-Καγιάκ στο Σχινιά Μαραθώνα». Έκθεση Α Φάσης, ΕΜΠ, ΥΠΥΘΕ, ΕΥΤ. 5. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 (2004). «Διερεύνηση με μαθηματικό μοντέλο του πεδίου ροής του υγρού στίβου του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας Κανό-Καγιάκ στο Σχινιά Μαραθώνα», ΕΜΠ, ΥΠΥΘΕ, ΕΕΥ.

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα Υδρολογική και ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός Η Οδηγία Πλαίσιο αντιμετωπίζει το φαινόμενο του ευτροφισμού ως μία επιμέρους ένδειξη της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3: Μελέτη ποιότητας νερού

Τεύχος 3: Μελέτη ποιότητας νερού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα Τεύχος 3: Μελέτη ποιότητας νερού

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Ρόπης Κων/νος Επιβλέπουσα : Α. Κατσίρη ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΘΕΣΗ: Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ: «Επιστήµη και τεχνολογία υδάτινων πόρων»

ΠΜΣ: «Επιστήµη και τεχνολογία υδάτινων πόρων» ΠΜΣ: «Επιστήµη και τεχνολογία υδάτινων πόρων» ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΙΑΛΕΞΗ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ» Γιάννης Μαντζιάρας ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει από μια εξίσωση της ακόλουθης μορφής: ETa ks kc

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Γενικά στοιχεία Έκταση 319 km 2 Αριθμός υπολεκανών 9 3 λίμνες 35 ΥΣ ποταμών 5 ΥΣ υπόγειων υδάτων Εκτίμηση Πιέσεων σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Η προσέγγιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης έγινε µε βάση την εµπειρία από χώρες που µελετούν το πρόβληµα αυτό συστηµατικά επί χρόνια. Τα συµπεράσµατα που

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδροδότησης ήµου Τήνου

ιαχείριση Υδροδότησης ήµου Τήνου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ιαχείριση Υδροδότησης ήµου Τήνου από τη Λιµνοδεξαµενή Λιβάδας Φώτης Ευαγγελάτος Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστική ανάλυση και προσοµοίωση υδροµετεωρολογικών διεργασιών σχετικών µε την αιολική και ηλιακή ενέργεια

Στοχαστική ανάλυση και προσοµοίωση υδροµετεωρολογικών διεργασιών σχετικών µε την αιολική και ηλιακή ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στοχαστική ανάλυση και προσοµοίωση υδροµετεωρολογικών διεργασιών σχετικών µε την αιολική και ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη χρήση μοντέλων προσομοίωσης βελτιστοποίησης. Η μέθοδος του μητρώου μοναδιαίας απόκρισης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΩΓΗ (DEDUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

Έδαφος μικρής διαπερατότητας ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία: αστικών λυμάτων (κυρίως για μικρές κοινότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΑΜΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜ:331/2003032 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να δημιουργήσω την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Με δεδομένο ότι η Ένταση της Ηλιακής ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) Νίκος Μαµάσης, Λέκτορας Χρυσούλα Παπαθανασίου, Πολιτικός µηχανικός Μαρία Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ Από τη ήµητρα Γ. ηµητρακοπούλου Εισαγωγή Η πολύπλευρη και πολυδιάσταση ανθρώπινη ύπαρξη προβάλλει το αίτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ: Υδρονοµέας Hydria Ζυγός Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Ρύπος Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Ηριδανός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση ρίσκου. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ

Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση ρίσκου. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση ρίσκου Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα. ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ

Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα. ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Όπως προέκυψε από το προηγούμενο κεφάλαιο, ο βασικός κανόνας που ισχύει στα μαθηματικά ομοιώματα αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση ρίσκου

Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση ρίσκου Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, 9 ο εξάμηνο Σχολή Χ-Μ Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση ρίσκου Γιώργος Μαυρωτάς Αν. καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Τομέας ΙΙ, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία 8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία Πηγές θέρμανσης του ωκεανού Ηλιακή ακτινοβολία (400cal/cm 2 /day) Ροή θερμότητας από το εσωτερικό της Γης (0,1cal/cm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υποβοηθητική Άσκηση-Χρήση ημιαντιδράσεων (υποχρεωτική η υποβολή για όσους δεν επέλεξαν το μάθημα Βιοχημικές Διεργασίες στο υδάτινο Περιβάλλον)

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Αθήνα, 19-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εμπειρίες από την λειτουργία του Αυτόματου Τηλεμετρικού Μετεωρολογικού Σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Αθήνα, 19-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας Το CO 2 στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου Το CO 2 στην ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Γενικές Έννοιες Φωτοχημείας Ο σχηματισμός του όζοντος και γενικότερα της δευτερογενούς ρύπανσης στην ατμόσφαιρα των αστικών περιοχών είναι αποτέλεσμα φωτοχημικών διεργασιών. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Bέλτιστες αρχές µοντελοποίησης στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 στην Ελλάδα

Bέλτιστες αρχές µοντελοποίησης στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 στην Ελλάδα Bέλτιστες αρχές µοντελοποίησης στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 στην Ελλάδα Α. Ι. Στάµου, Γ. Χριστοδούλου, Αικ. Νάνου-Γιάνναρου και Ι. ηµητρίου. Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Υδραυλικής, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Απομάκρυνση αζώτου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστική προσομοίωση και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας

Στοχαστική προσομοίωση και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στοχαστική προσομοίωση και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας Ιωάννου Χρήστος Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν.

Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν. Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν.Δράμας Εισηγήτρια: Κωστή Αγγελική-Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Γήινη επιφάνεια Κατανομή υδάτων Υδάτινο στοιχείο 71% Ωκεανοί αλμυρό νερό 97% Γλυκό νερό 3% Εκμεταλλεύσιμο νερό 0,01% Γλυκό νερό 3% Παγόβουνα Υπόγεια ύδατα 2,99% Εκμεταλλεύσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σχόλια για 1. άντληση με επεξεργασία - Δοκιμασμένη τεχνολογία - Κατ αρχήν κατάλληλη για κάθε είδος ρύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πιθανοτική προσέγγιση υδρολογικών µεταβλητών

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πιθανοτική προσέγγιση υδρολογικών µεταβλητών Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πιθανοτική προσέγγιση υδρολογικών µεταβλητών Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΩΓΗ (DEDUCTION INDUCTION) Ο Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ)

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ιονύσιος Μπούζος 1 & Νικόλαος Κοντόπουλος 1 1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας, Εργαστήριο Ιζηµατολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Min-Max Επιφάνειας: 7,6 (Φεβ) 28,5 (Ιουλ) Min-Max Πυθμένα: 6,1 (Φεβ) 25,3 (Ιουλ) Jun_Temperature_S3

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Προσομοίωση

Μοντελοποίηση Προσομοίωση Μοντελοποίηση Προσομοίωση Σχεδιασμός είναι η διαδικασία μετατροπής των φυσικών νόμων σε μαθηματικές εξισώσεις είναι το κατάλληλο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιώντας το μαθηματικό μοντέλο προβλέπει τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Βασικό ερώτημα: Πού θα πάει ο ρύπος; Παρουσίαση 4 από 4 Γενική εξίσωση μεταφοράς και επιμέρους αναλυτικές λύσεις Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ. Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αθανάσιος Πασχάλης Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κουτσογιάννης

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ. Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αθανάσιος Πασχάλης Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κουτσογιάννης ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αθανάσιος Πασχάλης Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κουτσογιάννης Διάρθρωση ρ της παρουσίασης Εισαγωγή Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -----------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 14/03/ /12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ 14/03/2015 31/12/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2015 Στην παρούσα αναφορά γίνεται µία σύνοψη των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ανάλυση συχνότητας ενός υδρολογικού μεγέθους: Είναι η εύρεση της σχέσεως μεταξύ του υδρολογικού φαινομένου και της πιθανότητας εμφανίσεως του μεγέθους αυτού. Μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1η Να γίνει μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης λυμάτων 1000 ισοδυνάμων κατοίκων για άρδευση με περιορισμούς (το ίδιο ισχύει και για υπεδάφια διάθεση) Βήμα 1. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα