Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο."

Transcript

1 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν βαζκόο επίδξαζεο ηεο θαηά ηελ επηινγή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν Ινύληνο-επηέκβξηνο Δηζεγήηξηα: Φνηηήηξηεο : Γξ. Δηξήλε Σειηθίδνπ Φνπληνπθίδνπ Μαξία Καζεγήηξηα Δθαξκνγψλ: Παληζάθε Παλαγηψηα Αλησλία Γειεζηαχξνπ Θεζζαινλίθε, Γεθέκβξηνο

2 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν βαζκόο επίδξαζεο ηεο θαηά ηελ επηινγή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν Ινύληνο- επηέκβξηνο Δηζεγήηξηεο : Φνηηήηξηεο : Κα Σειηθίδνπ Φνπληνπθίδνπ Μαξία Κα Γειεζηαχξνπ Παληζάθε Παλαγηψηα Θεζζαινλίθε, Γεθέκβξηνο

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ...5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ...6 ΔΙΑΓΧΓΗ.7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΦΑΗ Δξέζηζκα Πξόβιεκα δηνίθεζεο κάξθεηηλγθ Πξόβιεκα έξεπλαο κάξθεηηλγθ θνπόο ηάδηα έξεπλαο..9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Έλλνηα εζηθνύ θαηαλαισηηζκνύ Σα κπντθνηάδ ησλ θαηαλαισηώλ Ο θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ Σνπξηζκόο θαη πεξηβάιινλ Σνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζκό Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο Μνξθέο ηνπ «Νένπ Σνπξηζκνύ» Πξάζηλνο Σνπξηζκόο Σα πξάζηλα μελνδνρεία Ση είλαη ηα πξάζηλα μελνδνρεία; ηαηηζηηθά ζηνηρεία από πξνεγνύκελε έξεπλα Σν πξάζηλν θιεηδί Σα θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλν Κιεηδί» Βξαβεύζεηο ειιεληθώλ μελνδνρείσλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΓΗΜΟΚΟΠΗΗ...43 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Πίλαθεο κνλήο εηζόδνπ Πίλαθεο δηπιήο εηζόδνπ...82 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 127 3

4 5.1 πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο πξνο ην θνξέα Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.132 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.135 4

5 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινπκε ζηελ θ. Ννλίηα Παπαδνπνχινπ, ηελ θ. Γηνλπζία Παπαδνπνχινπ θαη ηελ θ. Μαξία Κηληζάθε πνπ κε ηελ εκπεξηζηαησκέλε γλψκε ηνπο καο δηαθψηηζαλ γηα ηελ λέα ηάζε ηνπ ηνπξηζκνχ πξνο ηα πξάζηλα μελνδνρεία, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο έξεπλαο. 5

6 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ εξγαζία απηή είλαη κία έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κε ζέκα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο γηα κπντθνηάδ, ηεο ζπκκεηνρήο ζε κπντθνηάδ θαη άιιεο ελέξγεηεο πνπ δειψλνπλ δηαινγηθφ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ θαηά ην παξειζφλ, παξφλ θαη πξφζεζεο γηα ην κέιινλ θαζψο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα εζηθά θξηηήξηα θαηά ηελ επηινγή κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γηα ιφγνπο αλαςπρήο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε δεκνζθφπεζε κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην θαη κε φξγαλν έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. ε κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζέκαηνο ζηελ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ άξζξα πνπ αλαιχνπλ ηελ εζηθήο θαηαλάισζεο σο έλλνηα. Δλψ ζηα επφκελα ηξία θεθάιαηα γίλεηαη αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρείσλ, ηεο επίδξαζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο χπαξμεο πξάζηλσλ μελνδνρείσλ ζηε ρψξα καο. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο κνλήο θαη δηπιήο εηζφδνπ κε ζηνρεπκέλν ζρνιηαζκφ ζηνλ θαζέλα. Σέινο, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζπκπεξαίλεηαη αξρηθά φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα εζηθήο θαηαλάισζεο ζην παξειζφλ αιιά θαη γηα ην παξφλ ε ελεκέξσζε ηνπ είλαη ζε ρακειά επίπεδα πφζν κάιινλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ. Όζν γηα ηελ κειινληηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα δειψλνπλ πσο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κπντθνηάδ, φηαλ ηίζεληαη ζέκαηα πεξί εζηθήο αιιά ηα πνζνζηά κεηψλνληαη φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα παξεκθεξείο ελέξγεηεο δηαινγηθνχ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Σέινο, φηαλ έγηλε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο θάπνησλ μελνδνρείσλ πνπ ζπγθέληξσλαλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά (ηδηνθηεζία, ηηκνιφγεζε, πξνζβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη παξάλνκε εξγνδνζίαο) νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ κε αξθεηή απζηεξφηεηα θαη δήισζαλ φηη κφλν δχν εμ απηψλ δελ ζα απέξξηπηαλ. Αμηνζεκείσην βέβαηα είλαη ην γεγνλφο φηη θαη ηα δχν απηά μελνδνρεία δελ πξνθαινχλ νχηε θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ αιιά νχηε ππεξεθκεηαιιεχνληαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. 6

7 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη κηα έξεπλα πεδίνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ησλ θνηηεηξηψλ Παληζάθε Παλαγηψηαο θαη Φνπληνπθίδνπ Μαξίαο κε ζέκα νκπξέια ηνλ εζηθφ θαηαλαισηηζκφ ζηελ αξλεηηθή θαη ηελ δηαινγηθή κνξθή ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε πιεπξψλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο θαηά ηελ επηινγή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν Ηνχληνο-επηέκβξηνο Σν εξέζηζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ έλα ηειεθψλεκα πνπ έγηλε ζηε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο φπνπ γλσζηνπνηήζεθε φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πειαηψλ κεηά ηε δηακνλή ηνπο απεπζχλζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία γηα λα εθθξάζεη ηελ ιχπε ηνπο θαη ζπγρξφλσο ηελ αγαλάθηεζε ηνπο γηα ηελ αιφγηζηε θαη κε ειεγρφκελε θαηά ηα ιεγφκελα ηνπο ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξαηήξεζαλ ζην μελνδνρείν. Απνζηνιή ινηπφλ ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ είλαη ε δηεξεχλεζε γηα ην εάλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ επεξεάδεηαη απφ εζηθά θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμνηθνκφκηζε ελέξγεηαο. Ζ κέζνδνο ζπγθέληξσζεο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ είλαη ε δεκνζθφπεζε κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, θαηά πεξηνρέο ζε έλα ζηάδην θαη κε φξγαλν έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Ζ πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα ήηαλ ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 120 εξσηεζέληεο. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε βαζηθά θεθάιαηα φπνπ ζην πξψην παξνπζηάδεηαη ε πξνθαηαξθηηθή θάζε ηεο έξεπλαο, ζην δεχηεξν ζα γίλεη αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, ζην ηξίην ζα γίλεη αλάιπζε ηεο δεκνζθφπεζεο ηεο έξεπλαο, ζην ηέηαξην ζα δηαηππσζνχλ ηα απνηειέζκαηα ελψ ζην πέκπην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο πξνο ηνλ θνξέα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΦΑΗ 1.1 Δξέζηζκα Σν εξέζηζκα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη έλα ηειεθψλεκα πνπ έγηλε ζηε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο φπνπ γλσζηνπνηείηαη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πειαηψλ κεηά ηε δηακνλή ηνπο απεπζχλζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία γηα λα εθθξάζεη ηελ ιχπε ηνπο θαη ζπγρξφλσο ηελ αγαλάθηεζε ηνπο γηα ηελ αιφγηζηε θαη κε ειεγρφκελε θαηά ηα ιεγφκελα ηνπο ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξαηεξήζεθε ζην μελνδνρείν καο. ε αληίθξηζκα ινηπφλ φισλ ησλ παξαπάλσ, ν ππεχζπλνο ηεο εηαηξείαο πξνηίζεηαη λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα αιιάμεη φιε απηή ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εηο βάξνο ηεο, πξνηείλνληαο ηεο λα κεηαηξέςεη ην μελνδνρείν ζε πξάζηλν. Αλαιπηηθφηεξα, ν ππεχζπλνο ππνζηήξημε πσο πέξαλ ηνπ φηη ε πξάζηλε δενληνινγία απνηειεί ηελ κειινληηθή ηάζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρεη λα απνδψζεη ζηελ επηρείξεζε κεγάιε εμνηθνλφκεζε θαη ρξεκάησλ θαζψο θαη πνιχηηκσλ γηα ην πεξηβάιινλ θπζηθψλ πφξσλ. 1.2 Πξόβιεκα δηνίθεζεο κάξθεηηλγθ Σν δίιεκκα ινηπφλ πνπ ηέζεθε ζηελ επηρείξεζε είλαη ην αλ ζα πξέπεη ηειηθά λα επελδχζεη νηθνλνκηθά ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ εγθαηαζηάζεηο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ θπζηθά κε ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα φια απηά ηα ζέκαηα κε ζθνπφ ηελ επηβξάβεπζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ μελνδνρείνπ σο πξάζηλν. Με ηελ θαηάθηεζε απηνχ ηνπ ηίηινπ ε επηρείξεζε ζα απνζθνπνχζε ζηελ πξνηίκεζε - αληαπφθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλσλ πειαηψλ θαηά θχξην ιφγν αιιά ζπγρξφλσο ζα πεηχραηλε εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηνλ ηδηνθηήηε αιιά θαη εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ ζηνλ πιαλήηε εληζρχνληαο ηελ βησζηκφηεηα. Αληηζέησο, ν επηρεηξεκαηίαο ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ σο έρνπλ θαη λα απνθχγεη ην ξίζθν κηαο επέλδπζεο πνπ δελ ζα θαηάθεξλε λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ηνπ. 8

9 1.3 Πξόβιεκα έξεπλαο κάξθεηηλγθ Απνζηνιή ινηπφλ ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ είλαη ε δηεξεχλεζε γηα ην εάλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ επεξεάδεηαη απφ εζηθά θξηηήξηα. 1.4 θνπόο θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηελ δηνίθεζε κάξθεηηλγθ ηνπ μελνδνρείνπ Υ ψζηε λα παξζεί ε ζσζηή απφθαζε γηα ην αλ ζα πξέπεη ην μελνδνρείν λα κεηαηξαπεί ζε πξάζηλν. 1.5 ηάδηα έξεπλαο Θέκα Ζ δηεξεχλεζε πιεπξψλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο θαηά ηελ επηινγή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν Ηνχληνο-επηέκβξηνο Δμεηδίθεπζε απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεξεπλάηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δείγκαηνο ζε ελέξγεηεο αξλεηηθνχ θαη δηαινγηθνχ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ ζε φιν ην θάζκα ηνπ ρξφλνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε φκσο δίλεηαη ζηελ εξψηεζε πνπ δεηά απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα πξνβνχλ ζε αμηνιφγεζε θάπνησλ μελνδνρείσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά δηφηη κέζσ απηήο ηεο δηεξεχλεζεο ζα γίλεη αθφκε πην ζαθήο πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα εζηθά θξηηήξηα ζηελ επηινγή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Όζν γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη δέθα εμαξηεκέλεο πνπ είλαη θαη νη κεηαβιεηέο ζπκπεξηθνξάο (πκκεηνρή ζε κπντθνηάδ ζην παξειζφλ, πκκεηνρή ζε ζπγθεθξηκέλα κπντθνηάδ, πκκεηνρή ζε κπντθνηάδ ζην παξφλ, Γηαινγηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο, Πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε κπντθνηάδ, Πξφζεζε δηαινγηθνχ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ, Αηηίεο κπντθνηάδ, Γλψζε κπντθνηάδ, Αμηνιφγεζε μελνδνρείσλ θαη Πξφζεζε κπντθνηάδ μελνδνρείσλ) θαη πέληε αλεμάξηεηεο πνπ είλαη νη δεκνγξαθηθέο (Φχιν, Ζιηθία, Δθπαίδεπζε, Δηζφδεκα, Δπάγγεικα). 9

10 Γεληθόο ηόρνο Ζ δηεξεχλεζε πιεπξψλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο θαηά ηελ επηινγή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα παξζεί ε ζσζηή απφθαζε γηα ην αλ ζα πξέπεη ην μελνδνρείν λα κεηαηξαπεί ζε πξάζηλν ή λα κείλεη σο έρεη. Δηδηθνί ηόρνη Να δηεξεπλεζεί ην ηζηνξηθφ ησλ εξσηεζέλησλ γηα ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε παξεκθεξείο ελέξγεηεο πνπ δειψλνπλ εζηθή επαηζζεηνπνίεζε. Να δηεξεπλεζεί ε γλψζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξσηεζέλησλ ζε κπντθνηάδ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Να δηεξεπλεζεί ε πξφζεζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα κειινληηθή ζπκκεηνρή ζε κπντθνηάδ φηαλ ηίζεηαη ζέκα εζηθήο θαηαλάισζεο. Να δηεξεπλεζεί ε πξφζεζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα κειινληηθή ζπκκεηνρή ζε ελέξγεηεο δηαινγηθνχ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Να γίλεη δηεξεχλεζε ηεο πξφζεζεο απφξξηςεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο φηαλ ηίζεληαη ζέκαηα πεξί θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο, παξάλνκεο εξγνδνζίαο, ηηκήο δηακνλήο θαη είδνο ηδηνθηεζίαο. Να γίλεη δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ζπκπεξηθνξάο (πκκεηνρή ζε κπντθνηάδ ζην παξειζφλ, πκκεηνρή ζε κπντθνηάδ ζην παξφλ, Γηαινγηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο, Πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε κπντθνηάδ, Πξφζεζε δηαινγηθνχ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ, Γλψζε κπντθνηάδ, Αμηνιφγεζε μελνδνρείσλ, Πξφζεζε κπντθνηάδ μελνδνρείσλ) κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο (Φχιν, Ζιηθία, Δθπαίδεπζε, Δηζφδεκα). 10

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2.1 Η έλλνηα ηνπ εζηθνύ θαηαλαισηηζκνύ Τπφ ην πξίζκα φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, είδε ηελ άλζεζή ηνπ έλα λέν είδνο θαηαλαισηηζκνχ, ν εζηθφο θαηαλαισηηζκφο (Crane & Matten, 2004), πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο πνιηηηθφο θαηαλαισηηζκφο (Micheletti, 2003) and (Micheletti et al., 2004) ή σο αθηηβηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ ή θη σο θνηλσληθά ππεχζπλε επέλδπζε (Micheletti, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εζηθφο θαηαλαισηηζκφο νξίδεηαη ζαλ ε κνξθή ζπιινγηθήο δξάζεο εθείλε, ζηελ νπνίαλ νη πνιίηεο (ζαλ θαηαλαισηέο) δξαζηεξηνπνηνχληαη εζηθά ζηελ αγνξά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνυπνηίζεηαη φηη νη εζηθνί θαηαλαισηέο θαηέρνπλ ηα κέζα λα αλαδεηήζνπλ, λα αλακεηαδψζνπλ θαη λα επεμεξγαζζνχλ πιεξνθνξίεο θαη γλψζε γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηελ αγνξά, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηνπο παξαγσγνχο θαη ηα πξντφληα, φπνπ ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. (Kinimata, 2008) Δθείλν πνπ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη νη εζηθνί θαηαλαισηέο, φηαλ αληηηίζεληαη ζε θάπνηνπο παξαγσγνχο ή ζε θάπνηα πξντφληα ή ζε θάπνηεο ζεζκηθέο ή κε πξαθηηθέο ηεο αγνξάο (πνπ θπζηθά πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο), ζηεξίδνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο απηή ζηε βάζε νξηζκέλσλ εζηθψλ ή πνιηηηθψλ ζηάζεσλ, πνπ ηνπο δηέπνπλ. Θεσξνχλ κάιηζηα φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θξίλνπλ θαη λα ζηαζκίζνπλ εζηθφ-πνιηηηθά ηηο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηνπ θξάηνπο, πξνθαλψο αλεμάξηεηα απφ ην αλ επλννχληαη ή φρη νη ίδηνη απφ απηέο. (Kinimata, 2008) Με άιια ιφγηα, νη εζηθνί θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη ηελ αδηθία ή ηελ αηηκία ζε δεηήκαηα ηεο αγνξάο ή ηνπ θξάηνπο θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηε δξάζε ηνπο κε γλψκνλα ηελ επεκεξία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φρη κφλνλ ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, αιιά θη φιεο ηεο θνηλσλίαο θη φινπ ηνπ θφζκνπ, φληαο δηαηεζεηκέλνη λα ππεξαζπηζζνχλ ηνπο αδηθεκέλνπο θαη ηνπο αζζελέζηεξνπο, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη ζηε γε. Έηζη, ζηφρνο ηνπο είλαη ε εζηθή παξέκβαζε ζηελ αιπζίδα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, πνπ παξάγνληαη είηε ζηελ θνηλσλία ηνπο ή νπνπδήπνηε αιινχ ζηνλ θφζκν. Αιιά απνζηνιή ηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε ηίκησλ 11

12 φξσλ εκπνξίαο, θαιψλ πξαθηηθψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. (Kinimata, 2008) Ο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο εκθαλίδεηαη κε ηξεηο βαζηθέο κνξθέο (Micheletti, 2004): ηελ αξλεηηθή, ηε ζεηηθή θαη ηε δηαινγηθή (discursive). Ο αξλεηηθφο θη ν ζεηηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο απαηηνχλ (αληίζηνηρα) αξλεηηθέο ή ζεηηθέο επηινγέο ζηελ αγνξά παξαγσγψλ ή πξντφλησλ επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο. (Kinimata, 2008) Σν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ αξλεηηθνχ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα κπντθνηάδ (boycotts) ησλ θαηαλαισηψλ ζε επηρεηξήζεηο, δειαδή, νη ζπιινγηθέο δξάζεηο εμφδνπ (ή απνρψξεζεο) ζηε γιψζζα ηνπ Hirschman. Κάπνηεο θνξέο, ν ηειηθφο ζηφρνο ησλ κπντθνηάδ απηψλ είλαη νη θπβεξλήζεηο (ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο), νη νπνίεο, έηζη, πηέδνληαη λα αιιάμνπλ πνιηηηθέο. (Kinimata, 2008) Μηα ηππηθή κνξθή ηνπ ζεηηθνχ θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα buycotts, ηα νπνία απνηεινχλ ζεηηθέο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγψλ ή ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, επεηδή ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ην ηίκην εκπφξην (fair trade). Οη παξαγσγνί θαη ηα πξντφληα, πνπ, έηζη, πξνσζνχληαη θαη πξνβάιινληαη απφ ηνπο εζηθνχο θαηαλαισηέο, απνθηνχλ έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζκφ (labeling). Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηνη ραξαθηεξηζκνί κπαίλνπλ ζε νηθνινγηθά πξντφληα, νξγαληθέο ηξνθέο θαη πξντφληα κε πηζηνπνηεκέλε δηαρείξηζε (stewardship). (Kinimata, 2008) Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν δηαινγηθφο εζηθφο θαηαλαισηηζκφο πνιηηηθνπνηεί ηελ αγνξά κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ, ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ (framing), φπνπ ηίζεληαη ηα δεηήκαηα ηνπ δηαιφγνπ ρσξίο λα εκπιέθεηαη θακηά ρξεκαην-νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή ηεο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ δηαινγηθνχ εζηθνχ θαηαλαισηηζκνχ είλαη ηα πνιηηηζκηθά κπινθαξίζκαηα (culture jamming) θαη νη παξακνξθψζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζεκάησλ (adbusting). πλήζσο, ζηα πνιηηηζκηθά κπινθαξίζκαηα (culture jamming) πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο ειεθηξνληθήο ππνθινπήο (hacking), πιεξνθνξηαθνχ πνιέκνπ (information warfare), ηέρλεο-ηξνκνθξαηίαο (terror-art) θαη ζεκεησηηθήο ησλ αληαξηψλ (guerilla semiotics). Όια απηά είλαη εμαηνκηθεπκέλεο δξάζεηο, ηηο νπνίεο νη αθηηβηζηέο εθηεινχλ κφλνη ηνπο, αιιά εμππεξεηψληαο έλαλ θνηλφ ζθνπφ. (Kinimata, 2008) 12

13 Σέινο, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί θηλεηνπνηήζεηο ησλ εζηθψλ θαηαλαισηψλ κέζα ζην θαη κέζσ ηνπ Internet. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη αθηηβηζηέο ζπρλά θηλεηνπνηνχληαη ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα (αιιά θαη ζε άιινπο ρψξνπο κε πξφζβαζε ζην Internet), γηα λα αθνπζηεί ε αγαλαθηηζκέλε θσλή ηνπο φιν θαη πην καθξηά, αλαθνξηθά κε ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο ελαληίνλ θάπνησλ ππεξεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, πνιιέο θνξέο, ηέηνηεο θηλεηνπνηήζεηο ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάπνηεο αλαπηπζζφκελεο ή ππναλάπηπθηεο ρψξεο, φπνπ παξάγνληαη ηα πξντφληα, πνπ απνηεινχλ ην ζηφρν ησλ δηακαξηπξηψλ ησλ αθηηβηζηψλ. Κάπνηεο άιιεο θνξέο, αθνχγνληαη δηακαξηπξίεο θαη γηα ηελ θαθή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ζηνρεχνπλ νη δηακαξηπξίεο απηέο. (Kinimata, 2008) 2.2 Σα κπντθνηάδ ησλ θαηαλαισηώλ. Οη αγνξέο ελεξγνχλ δηακέζνπ θαη λνκηκνπνηνχληαη απφ ηελ θαηαλαισηηθή θπξηαξρία. ηα θαηαλαισηηθά κπντθνηάδ, απηή ε δχλακε ε εμνπζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θνηλσληθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο επζχλεο. (Smith, 1989) Αξρηθά, ηα θαηαλαισηηθά κπντθνηάδ ζα έπξεπε λα θξίλνληαη σο ζπκβνιηθέο πξάμεηο, φπσο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Καη απηφ επεηδή είλαη εθθξάζεηο ηεο αλεζπρίαο γηα ηελ θνηλσληθή επζχλε κέζα ζηελ επηρείξεζε. Πνιχ πηζαλφλ ε εζηθή πίεζε λα είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ νηθνλνκηθή, αιιά αζθεί επηπιένλ θαη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εηαηξία. Αθεηέξνπ, θαη εμαηηίαο απηνχ, ην ζπκβνιηθφ κπντθνηάδ κπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλν. Ζ εζηθή πίεζε κπνξεί λα είλαη επαξθήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηνπο ζθνπνχο ησλ νκάδσλ πίεζεο. Απηφ γίλεηαη ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ ηεο εηαηξίαο γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο αιιά θαη γηα ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε εηαηξηθή εηθφλα. Δπίζεο ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αλεζπρίεο γηα ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή γηα ην δηνηθεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ εζηθή ε επίδξαζε ζηνπο ππαιιήινπο ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηεο δηνίθεζεο απφ άιια ζεκαληηθά ζέκαηα. (Smith, 1989) Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο ζην θαηαλαισηηθφ κπντθνηάδ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επηηπρία ηνπ. Δληνχηνηο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη 13

14 θαηά γεληθή νκνινγία, νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα, λα είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί γηα λα είλαη ην κπντθνηάδ επηηπρεκέλν. Πξέπεη λα αλεζπρνχλ γηα ην δήηεκα θαζψο ε εζηθή πξνζβνιή θξχβεηαη θάησ απφ κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κπντθνηάδ. Πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα ελεξγήζνπλ ζηελ αγνξά γηα ην δήηεκα. Καη θπζηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ελεξγήζνπλ κε ην λα είλαη ζηελ αγνξά φπνπ πσινχληαη ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο. Δάλ επηιέμνπλ νη ππφ ελεκέξσζε θαηαλαισηέο λα ππνζηεξίμνπλ έλα κπντθνηάδ είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε, κφλν, άζθεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηνπο θπξηαξρίαο. Ζ θαηαλφεζε απηνχ είλαη ζεκειηψδεο ζε νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή απάληεζε. (Smith, 1989) 2.3 Ο θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ Α) Γπλάκεηο Ζ ρψξα καο θαηαιακβάλεη πςειέο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (17ε ζε αθίμεηο θαη 12ε ζε έζνδα, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ γηα ην 2007), έρνληαο λα παξνπζηάζεη έλα ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, βαζηδφκελν ζηνλ ήιην θαη ηε Θάιαζζα, ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε γαζηξνλνκία. Ζ μελνδνρεηαθή ππνδνκή έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα θαη ζήκεξα ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο είλαη πςειή θαη ζπλερψο βειηηνχκελε. ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαιά νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο νη δηνηθνχληεο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαιή γλψζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο. (Icap, 2009, ζ. 146) Β) Αδπλακίεο Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλνςίδνληαη 1) ζηελ έληνλε επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, 2) ζηε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ζηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, 3) ζηελ αλεπάξθεηα ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ (ζπλεδξηαθά θέληξα, καξίλεο, γήπεδα γθνιθ, ζεκαηηθά πάξθα, ρηνλνδξνκηθά θέληξα θιπ) θαη ζηελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ππάξρνπζεο, 4) ζην ρακειφ επίπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο, 5) ζηελ απνπζία ειιεληθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ρακεινχ θφζηνπο, 14

15 6) ζηελ θαζπζηέξεζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ (ζπζηήκαηα CRS, δίθηπα θξαηήζεσλ θιπ.) κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 7) ζηελ εμάξηεζε ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο κεγάινπο δηεζλείο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο κε απνηέιεζκα ηε ρακειή ηνπο δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. (Ηcap, 2009, ζ.146) Γ) Δπθαηξίεο Ζ εθαξκνγή ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ν αξκνληθφο ζπλδπαζκφο ηνπ real estate κε ηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, πξφθεηηαη λα πξνζδψζεη κηα λέα αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηνλ επξχηεξν ηνπξηζηηθφ ηνκέα, απνηειψληαο ην λέν κνληέιν αλάπηπμεο γηα ηελ εξρφκελε 20εηία. Πξφθεηηαη γηα χλζεηα Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία σο επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζπλδπάδνπλ νηθηζηηθά θαη μελνδνρεηαθά πξντφληα ππφ ηε κνξθή ησλ ιεγφκελσλ Condo ή Residence Hotels (ηνπξηζηηθά ρσξηά ζηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνιιψλ αζηέξσλ, ζπγθξνηήκαηα επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, ζπλεδξηαθά θέληξα, γήπεδα γθνιθ, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, spa, θαζψο θαη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο). Δπηπιένλ, πςειήο εκβέιεηαο επελδπηηθά ζρέδηα πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο - παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, θαζψο αξθεηνί είλαη νη θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πξαγκαηνπνηνχλ άλνηγκα ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζε δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. (Ηcap, 2009, ζ.147) Δπθαηξία γηα ηνλ θιάδν απνηειεί κηα λέα δηαθαηλφκελε ηάζε, απηή ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ, γλσζηψλ σο clusters. Πξφθεηηαη ζηελ πξάμε γηα ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο νξγαλσκέλεο νκάδαο κε εληαία ηαπηφηεηα, δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ηνλ αλψλπκν καδηθφ ηνπξηζκφ. Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηα δίθηπα, δηαηεξνχλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία ιεηηνπξγψληαο φκσο θάησ απφ κηα επηρεηξεκαηηθή «νκπξέια» πνπ δηαζθαιίδεη έλα επψλπκν πξντφλ. Αθφκε, άλζηζε παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα boutique hotels, ηα κηθξά μελνδνρεία πφιεο, ηα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο θαη ηα spa resorts θαζψο επίζεο ηα μελνδνρεία ρακεινχ θφζηνπο θαη νη ρξνλνκεξηζηηθέο δηαθνπέο (timesharing). (Ηcap, 2009, ζ. 147) Οη ηειεπηαίνη αλαπηπμηαθνί λφκνη βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, ελψ κέζα θαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 15

16 «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» εμαζθαιίδνληαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο κε ζθνπφ ηνλ πνηνηηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαηαιπκάησλ εθείλσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν, θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιχ κηθξψλ μελνδνρείσλ. (Ηcap, 2009, ζ. 147) Παξάιιεια, ε αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, (θνηλσληθφο ηνπξηζκφο, αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο πγείαο, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο θιπ.) ζα ηνλψζεη ηε δήηεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γεληθφηεξα. (Ηcap, 2009, ζ.147) Σν internet θαη ε αλάπηπμε ηνπ e-commerce, απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηε επθαηξία γηα ηνλ θιάδν, ελψ ε ζπζηεκαηηθφηεξε θαη εληνλφηεξε πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην εμσηεξηθφ, απνηειεί επίζεο επθαηξία φηαλ κάιηζηα απηή ζπλδπάδεη θαη ηε δεκηνπξγία brand name αλά πξννξηζκφ. (Ηcap, 2009, ζ.147) Γ) Απεηιέο H χθεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ε νπνία ηειεπηαίσο βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην θαζψο επίζεο θαη ε αζηάζεηα ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, απνηεινχλ ηηο ζνβαξφηεξεο απεηιέο γεληθά γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, θαζψο είηε επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε, είηε αλαγθάδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ, λα πεξηνξίδνπλ ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο είηε αθφκε θαη λα ηηο καηαηψλνπλ. Δηδηθφηεξα, ε ηζνηηκία ηνπ Δπξψ ζε ζρέζε κε ηα λνκίζκαηα άιισλ θξαηψλ απνηειεί πξφζζεην ιφγν γηα επηζθέπηεο πξνεξρφκελνπο απφ ηα θξάηε απηά λα ζηξαθνχλ ζε θζελφηεξνπο δνιαξηαθά ηηκνινγνχκελνπο πξννξηζκνχο. Ζ ηξνκνθξαηία θαη νη δηάθνξεο επηδεκίεο (γξίπε ρνίξσλ, SARS παιαηφηεξα) απνηεινχλ επίζεο κηα κφληκε απεηιή γηα ηνλ θιάδν. (Ηcap, 2009, ζ.148) Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, ζεκαληηθέο είλαη νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα φπσο ε «αζηεξηνπνίεζε» ησλ μελνδνρείσλ, ε ιεηηνπξγηθή ηνπο ηαθηνπνίεζε θαζψο θαη ε απφζπξζε ησλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαλφκσο ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρσξνηαμηθφ ζρέδην γηα ηνλ ηνπξηζκφ. (Ηcap, 2009, ζ.148) Ο πεξηνξηζκφο ησλ πξνπιεξσκψλ θαη νη δηαθνπέο πιεξσκψλ ιφγσ ησλ πησρεχζεσλ θάπνησλ ηαμηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε δπζθνιφηεξε εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ θίλεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο, πεξηνξίδνπλ ηε 16

17 ξεπζηφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν φπνπ θαη πινπνηνχληαη ηα επελδπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα. (Ηcap, 2009, ζ.148) Ζ κνλνκεξήο εμάξηεζε ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο κεγάινπο δηεζλείο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο απνηειεί κηα ρξφληα απεηιή γεληθφηεξα γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ απφ γεηηνληθέο θπξίσο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο (Σνπξθία, Κξναηία, Ρνπκαλία, Μαπξνβνχλην), νη νπνίεο πηνζεηψληαο επηζεηηθφηεξεο πνιηηηθέο πξνβνιήο θαη marketing ζε ζπλδπαζκφ κε πην επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ πξννξηζκψλ ηνπο, έρνπλ πεηχρεη αχμεζε ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπο θίλεζε θαη θαη επέθηαζε θαη ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηελ αγνξά. (Ηcap, 2009, ζ.148) Δ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν , πξνθχπηεη φηη ηα μελνδνρεία Β θαηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ελεξγεηηθνχ (19,1%) ζε αληίζεζε κε ηα μελνδνρεία πνιπηειείαο πνπ εκθαλίδνπλ ηε κηθξφηεξε (9,3%). Σα μελνδνρεία Β θαηεγνξίαο είλαη απηά πνπ εκθαλίδνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (22,3%). Σε κεγαιχηεξε αχμεζε κεζνκαθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ παξνπζηάδνπλ ηα μελνδνρεία Α θαηεγνξίαο (16,8%), ελψ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνπλ νη κνλάδεο Β θαηεγνξίαο (15%). Όζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απηή θπκάλζεθε απφ 4,8% (μελνδνρεία Πνιπηειείαο) έσο 5,2% (μελνδνρεία Β θαηεγνξίαο), ελψ φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ δεκίεο ην 2008 έλαληη θεξδψλ ην (Ηcap, 2009, ζ.149) Σ) Πξννπηηθέο Σν 2009 είλαη κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε αξλεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε θαη ζπλεηέιεζε ζηε ζπξξίθλσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο. Οη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαηέθπγαλ ζε πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο, ελψ πνιιέο εμ απηψλ αλαγθάζηεθαλ λα πσινχλ θαη θάησ ηνπ θφζηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ βγνπλ εθηφο αγνξάο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηνπ ηνπξηζκνχ, ε κείσζε ησλ αθίμεσλ ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο εθηηκάηαη γηα ην

18 λα θπκαλζεί ζε επίπεδα ιίγν θαηψηεξα ηνπ 10%. Όζνλ αθνξά δε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (ζε αμία), αλακέλεηαη κείσζε ε νπνία θαη εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 15%. (Ηcap, 2009, ζ.149) 2.4 Σνπξηζκόο θαη πεξηβάιινλ Σνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζκό. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ήηαλ ε θπξίαξρε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ζεσξψληαο ηνλ ίδην ζαλ ηε βαζηθή αηηία γηα κηα ζεηξά αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ επέθεξε ζην πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη φκσο λα απνδερζνχκε ην γεγνλφο, φηη ε κνξθή ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζα δηαηεξεζεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ην εγγχο κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη νη ηνπξίζηεο πνπ ζα επηδεηνχλ απφιπηα νξγαλσκέλεο δηαθνπέο, ρακεινχ θφζηνπο, ζα απνηεινχλ πάληα έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη φκσο λα παξαδερζνχκε, φηη πθίζηαηαη κηα δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ηνπξίζηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. (Κηιηπίξεο, 2006, ζ.36) Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο Σν πξφβιεκα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, έρεη ήδε δηεξεπλεζεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ ν ηνπξηζκφο γλψξηδε ζην κέγηζην βαζκφ ηε ξαγδαία εμάπισζή ηνπ. Όκσο, ζρεηηθά πξφζθαηα, έρνπλ δηεξεπλεζεί νη έκκεζεο ζπλέπεηεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπξηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο. Ζ έιιεηςε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο νθείινληαλ ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, γηα παξάδεηγκα, εκθαληδφηαλ πνιπδηάζηαηε, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο κφιπλζε λεξνχ θαη αέξα, ιχκαηα θ.ι.π. (Κηιηπίξεο, 2006, ζ.34) Έλαο άιινο παξάγνληαο ήηαλ φηη ε έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αληηκεησπίδνληαλ ζαλ αληαγσληζηηθή απηήο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μφλνλ κεηά ην 1987, άξρηζε λα δηαθαίλεηαη κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ 18

19 ζπλέδεε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο κε απηή ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (WCED 1987). Δίλαη γλσζηφ, φηη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, εκθαλίδεηαη ζε πεξηνρέο κε επαίζζεην θπζηθφ πεξηβάιινλ φπσο βνπλά θαη παξαιίεο. Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη φηη ην κεηαπνιεκηθφ κνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, απηφ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Cooper and Ozdil, 1992). Δπηπιένλ ε κεηαπνιεκηθή εθξεθηηθή ηνπξηζηηθή κεγέζπλζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θζάλεη ζε ζεκείν θνξεζκνχ, φπνπ πιένλ ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα γηα θάζε επηπιένλ λέα πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πιεζηάδεη ην κεδέλ ή αθφκε θαηαγξάθεη θαη αξλεηηθή επίδξαζε (Muller 1994). Οη νηθνλνκνιφγνη απνθαινχλ πιένλ ηε ζρέζε απηή κεηαμχ επελδπηηθήο πξνζπάζεηαο θαη πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ ζαλ «λφκνο ηεο θζίλνπζαο κεγέζπλζεο ησλ εζφδσλ» (Krippendorf and Muller 1986, ζει.52). Αλ θαη ν καδηθφο ηνπξηζκφο εζεσξείην ην επηδησθφκελν θαη πνζνχκελν ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, αιιά θαη θάζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (Poon 1993), ειάρηζηεο ρψξεο απέθπγαλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ πάλσ ζην πεξηβάιινλ (Tsartas 2003). Μηα πην ςχρξαηκε πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο επίδξαζεο ηνπ ηνπξηζκνχ πάλσ ζην θπζηθφ, αιιά θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ζα καο νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ηνπξηζκφο έρεη θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο καο δείρλεη ζπλνπηηθά ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πάλσ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Θφξπβνο Μφιπλζε Αέξα ΟΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΝΗΣΙΚΔ Μφιπλζε Τδάησλ Παξαγσγή απνβιήησλ /ζθνππηδηψλ Απνςίισζε δαζψλ Αηζζεηηθή ππνβάζκηζε 19 ΘΔΣΙΚΔ Αλαβάζκηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Πξνζηαζία θπζηθψλ πεξηνρψλ Απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία θαη κεηαηξνπή παιαηψλ θηηξίσλ ζε λέεο ρξήζεηο Δηζαγσγή ησλ αξρψλ ηνπ ρεδηαζκνχ θαη ηνπ Μάλαηδκελη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Γηαηαξαρή θπζηθνχ θαη δσηθνχ πεξηβάιινληνο Πεγέο: Μathieson and Wall 1982, Lea 1988, Pearce 1989, Ryan 1991, Burns and Holden 1995)

20 2.4.3 Μνξθέο ηνπ «Νένπ Σνπξηζκνύ» ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θπξίσο ζαλ απάληεζε ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Fenell and Smale, 1992) εκθαλίδνληαη νη ιεγφκελεο ελαιιαθηηθέο ή λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, σο ε αληίξξνπε δπλακηθή απέλαληη ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Οη λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ έρνπλ ζαλ θηινζνθία ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζηνρεχνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, αλαβάζκηζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (Lagos and Gkrimpa 2000), (Faulkner and Tideswell 1997). ηελ αγνξά φπσο πξναλαθέξζεθε, εκθαλίδνληαη κε δηάθνξνπο φξνπο ή κνξθέο φπσο «πξάζηλνο ηνπξηζκφο», «ππεχζπλνο ηνπξηζκφο», «ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο», «νηθνηνπξηζκφο» (Carr2003) θ.ι.π. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα