ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία ζηελ Κξήηε. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ Κ.ΜΠΟΡΜΠΟΣΗ ΥΡΤΑ ΠΟΤΓΑΣΔ : ΜΙΥΑΗΛ ΑΝΣΩΝΗ ΠΔΣΟΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

2 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ... 2 Δηζαγσγή... 4 Κεθάιαην 1 ν... 7 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε Οξηζκφο ηεο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ πφξσλ Ζ ιεηηνπξγία, ε νξγάλσζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Ο Σνπξηζκφο θαη ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο Πξνγξακκαηηζκφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ μελνδνρείσλ Απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο Κεθάιαην 2 ν Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θνπφο ηεο έξεπλαο Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ Δξεπλεηηθφ εξγαιείν Κεθάιαην 3 ν Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ππαιιήισλ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία πειαηψλ Γηαδηθαζίεο Πξφζιεςεο θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ Γηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ πκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ εμππεξέηεζε Τπνθεηκεληθή ηθαλφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ Αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζθεξφκελεο εμππεξέηεζεο Αμηνπηζηία Αληαπφθξηζε πξνζσπηθνχ Αίζζεκα αζθάιεηαο Δλζπλαίζζεζε πξνζσπηθνχ Κεθάιαην 4 ν... θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο... θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Βηβιηνγξαθία Διιελφγισζζε Ξελφγισζζε Ζιεθηξνληθέο πεγέο [2]

3 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΠΗΚΔΠΣΩΝ [3]

4 Δηζαγσγή Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ζε φπνην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη λα αλήθνπλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζχλζεηα θαη πνηθίια δεηήκαηα, φπσο είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη θαη επέθηαζε ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ζεκαληηθή πίεζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Κάζε επηρείξεζε ζέηεη σο ζηφρν ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ηελ καθξνρξφληα πγηή ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο. Παξαηεξείηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξζή πνξεία κηαο επηρείξεζεο παίδεη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζθνξάο απηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Σνλίδεηαη ζπλεπψο φηη ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο θαη ζα πξέπεη κέζσ απηήο λα δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ σο πξνο απηφ ην δήηεκα νη επηρεηξήζεηο. Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε έλα πιαίζην απμεκέλεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο απηήο. Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κέζα απφ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη ηερληθέο πξνζπαζεί λα ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη λα αλαπηχμεη επηηπρεκέλα ζπζηήκαηα απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, ζηνηρείν ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί φηη εληζρχεη ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ θαη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επηθνηλσλία (θάζεηε θαη νξηδφληηα) εληφο θαη εθηφο απηνχ. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ είλαη πνηθίιεο θαη μεθηλνχλ απφ ηελ εχξεζε ηξφπσλ πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ αλάπηπμε απηνχ, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο ηνπ κέζα [4]

5 απφ ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηνπ. Σν απνηέιεζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ είλαη λα ζηειερψλνληαη νη επηρεηξήζεηο κε ηθαλφ πξνζσπηθφ ην νπνίν επηδεηθλχεη ζέιεζε θαη ηθαλφηεηα σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ δηνίθεζε ησλ Αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φιεο ηηο ρψξε θαη επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νηθνλνκία ηνπο, αιιά θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη εηδηθά νη μελνδνρεηαθέο κάρνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ κηα ζεβαζηή ζέζε ζηελ ππξακίδα ηεο εξγαζηαθήο αγνξάο απνθηψληαο έηζη αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα. Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε επηηπρεκέλε πνξεία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ νξζή θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, κέξνο ηεο νπνίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή ησλ απαζρνινχκελσλ αλζξψπσλ κε απηνχο. Βάζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, επηιέρζεθε ην ζέκα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο θαη ηέζεθε σο ζθνπφο ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζηα μελνδνρεία ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ. πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε νπνία έγηλε ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο ήηαλ ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη πσο απηά ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Κξήηεο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην εμεηαδφκελν ζέκα ελλνηψλ. πγθεθξηκέλα, πξνζεγγίδνληαη νη έλλνηεο θαη ηαπεξηερφκελα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ην πψο απηά εθαξκφδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, κέζσ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο θαη δίδεηαη έκθαζε ζηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο απηνχ ελ κέζσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ βηψλεη ηφζν ε ειιεληθή, φζν θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία. Σέινο, [5]

6 ζθηαγξαθείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη πνηνο είλαη ν ξφινο απηήο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Κξήηεο. Δμεηάζζεθαλ ζέκαηα φπσο ε ηθαλνπνίεζε ησλεξγαδνκέλσλ ζε απηά θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ εμππεξέηεζε ηελ νπνία δέρζεθαλ.ζ έξεπλα δίδεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ην πψο απηή ζρεηίδεηαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. [6]

7 Κεθάιαην 1 ν Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 1.1 Οξηζκόο ηεο Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ πόξσλ ήκεξα, νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πιαίζην έληνλν αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο δε ζηακαηά κφλν ζηα ζχλνξα ησλ ρσξψλ, αιιά αθνινπζεί ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζπλέρεηα εμειίζζεηαη θαη κεηαβάιιεηαη δπλακηθά, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε λέεο αγνξέο κέζσ εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ θηι, νη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ην αζηαζέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνιιψλ ρσξψλ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη νη πςειέο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ην ζπλζέηνπλ (Tulgan, 20007). Δπνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα μερσξίζνπλ κέζσ ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ εληνπίδεηαη ζην αλζξψπηλν ηνπο θεθάιαην (Luthans&Youssef, 2004). πγθεθξηκέλα, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζαξσηηθέο αιιαγέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, αλαδηαξζξψζεηο) ζεκεηψλεηαη φηη βξίζθεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο (Κσηζίδα, 2005). Ο φξνο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ αλαθέξεηαη ζηε θηινζνθία, ηηο πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο, θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ (French, 1994), ελψ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληά (2003), «εδηνίθεζε Αλζξώπηλωλ Πόξωλ είλαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπζρεδηάδεη θαη εθαξκόδεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπαλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κηαο επηρείξεζεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπαλζξώπηλνπ παξάγνληα ωο ην θύξην αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο επηρείξεζεο». [7]

8 Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παξαπάλσ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο απνηειεί ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ πξνζέιθπζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληακνηβή ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηθαηνζχλε θαη ζεσξψληαο ηνλ άλζξσπν σο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. Μέζσ ηεο νξζήο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο, ε επηρείξεζε ζθνπφ έρεη λα αμηνπνηήζεη κε ην κέγηζην δπλαηφ ηξφπν ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη απφ απηνχο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο, βαζηδφκελε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηζπλφλησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αληακείβεηαη ηφζν ζε πιηθφ, φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν βάζεη ησλ επηδφζεσλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. Σα παξαπάλσ ζπληεινχληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο (Παπαιεμαλδξή&Μπνπξαληάο. 2002): 1. Ζ πξφζιεςε ησλ ζσζηψλ αηφκσλ, ηα νπνία απαζρνινχληαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο βάζε ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ ηνπο 2. Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηερληθψλ πξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 3. Δθηέιεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο 4. Έιεγρνο ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 5. Απφδνζε δηθαηνζχλεο θαη ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο Μειεηψληαο ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ πφξσλ, παξαηεξείηαη φηη απηή δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη ε καιαθή δηνίθεζε (Soft) θαη ε ζθιεξή (Hard) Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο καιαθήο δηνίθεζεο έκθαζε δίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία, ηελ ππνθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ αληηκεησπίδεηαη σο πιηθφο πφξνο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ε Γηνίθεζε αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ [8]

9 ζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη απηφ, ελψ παξάιιεια ηνλίδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ε αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. Ζ θιεξή Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ πφξσλ απφ ηελ άιιε πιεπξά δίδεη έκθαζε ζην δηνηθεηηθφ ξφιν απηήο, ελψ νη ππάιιεινη ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνληαη σο έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε θαη νη ηαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθνπφ έρνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο θαη ηε ζπλερή επνπηεία ηνπο (Armostrong, 2000; UniversityofLeicester, 1997). Βέβαηα, αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (θιεξή Γηνίθεζε) νθείιεη λα κεηαβιεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο σο θφζηνο, αιιά αληηζέησο σο ην ζεκαληηθφηεξν πφξν ηεο επηρείξεζεο (Ηνξδάλνγινπ, 2008). Έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. χκθσλα κε ηνλ Walton (1995), έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξέπεη λα είλαη ε ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, αλαθνξηθά κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: ζεβαζκφο, θνηλνί ζηφρνη, θνηλέο επηξξνέο, θνηλέο επζχλεο, ακνηβαίεο επηβξαβεχζεηο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζεσξείηαη φηη ε ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ππνθέξεη ηφζν θαιχηεξε νηθνλνκηθή επίδνζε φζν θαη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Γεληθφηεξα, ηνλίδεηαη φηη ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ πφξσλ δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. Αληηζέησο, είλαη κηα πνιχπιεπξε έλλνηα, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη πνηθίια ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο θνηλσληθά θεθάιαηα ηθαλά πξνο αλάπηπμε θαη ζηα πιαίζηα απηνχ ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ηα θαηάιιεια θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο θαη αθνζίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή θαη ε επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη έπεηηα απφ νινθιεξσκέλε [9]

10 ελεκέξσζε ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα (πρ ηα θαζήθνληά ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θηι). Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα πξέπεη λα εμηζνξξνπεί ηηο ππάξρνπζεο δπλάκεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ απηψλ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία. Σέινο, ε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αιιαγέο ζηνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 1.2 Η ιεηηνπξγία, ε νξγάλσζε θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο κέζσ απηήο επηηπγράλεηαη ε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο επηρείξεζεο κέζσ θηλήηξσλ πνπ δίδνληαη ζηνπο πξψηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ (Cole, 2002). Γεληθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζεκεηψλεηαη φηη απηή αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ, ηφζν πιηθψλ, φζν θαη άπισλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη επηρεηξεκαηηθνί, αιιά θαη νη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη παξαπάλσ νκάδεο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη γηα ηελ ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ (Keiser, 1998). Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν κηαο επηρείξεζεο, αιιά επίζεο αλεμάξηεηα θαη απφ ηνλ γεληθφηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δνκήο ηεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή ηεο ιεηηνπξγία παίδεη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα(mullins, 1995). Δηδηθφηεξα νη κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχπινθεο θαη πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα μερσξηζηφ ηκήκα ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θάηη ηέηνην δελ πξέπεη λα ππάξρεη ζε κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (Ζarris, 2000). [10]

11 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο μεθηλά απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ξεαιηζηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ επηρεηξεζηαθνχ νξάκαηνο ην νπνίν πηνζεηείηαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εκθπζείηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα έρεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα (Παπαιεμαλδξή&Μπνπξαληάο, 2002). Οη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα θαιιηεξγνχλ ην αίζζεκα ηεο αθνζίσζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζα απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν νη ηθαλφηεηεο ηνπο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα εληζρχνληαη ζπλερψο απφ ηελ θαηάιιειε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα θαη ην θαιφ θνηλσληθφ θιίκα ην νπνίν ζα δεκηνπξγείηαη κέζα ζηελ επηρείξεζε, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο (ππεξεζίαο ή πξντφληνο). Οη μεθάζαξνη ζηφρνη ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο κέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζηνηρείν ην νπνίν είλαη θαζνξηζηηθφ ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Σέινο, έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ελ ιφγσ ιεηηνπξγίαο είλαη ε δηαηήξεζε θαιψλ εξγαζηαθψλ, αιιά θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε κέζα ζε έλα θιίκα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ζην νπνίν ζα δίδεηαη έκθαζε ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ππνθηλψληαο ηνπο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε (Cole, 2002). Οη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Αλαθνξηθά κε απηέο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο, απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο (Κσλζηαληέιινο, 2005; Παπαιεμαλδξή&Μπνπξαληάο, 2002; Fitzenz&Davison, 2002): ηειέρσζε (staffing). ηε ιεηηνπξγία απηή αλήθνπλ ζέκαηα αλάιπζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δειαδή πην ζπγθεθξηκέλα ζηφρνο απηήο είλαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ή πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ απαξαίηεησλ θαζεθφλησλ θαη πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη γη απηέο. Δπίζεο, ζηε [11]

12 ιεηηνπξγία απηή αλήθεη ν Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, δειαδή ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν θαηαιιειφηεξνο αξηζκφο θαη είδνο εξγαδνκέλσλ, ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, κε γλψκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Ζ πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ είλαη επηπιένλ δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλε ε ελ ιφγσ ιεηηνπξγία. Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε απηήλ πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο, δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ θαη αλάπηπμεο ηνπ σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξνο ράξηλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ δηθαηφηεξε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. εκεηψλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ακνηβέο ηνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνχ ή φρη ραξαθηήξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνδνο παξαθίλεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο δέζκεπζεο ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα θπξηαξρεί ε ηάζε αλάπηπμεο δηαθφξσλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαη πξαθηηθψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη κηα δχζθνιε, αιιά ζεκαληηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία φκσο κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε απνηειεζκαηηθφ θαη δπλακηθφ ηξφπν ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σνλίδεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαγλσξίδεηαη κε απμαλφκελν ξπζκφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (αξκαληψηεο, 2005), θαζψο ε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ (εηδηθφηεξα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ) ζε πνιιέο ρψξεο έρεη απνδνζεί, ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηψηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Μάιηζηα, επηζεκαίλεηαη φηη ν αληαγσληζκφο κε βάζε ηελ ηηκή πψιεζεο έρεη ζηαδηαθά κεηαηξαπεί ζε αληαγσληζκφ κε βάζε ην επίπεδν παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. [12]

13 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δηαηεξεζεί ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνηείλεηαη αμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα (Παπαιεμαλδξή&Μπνπξαληάο, 2002): -Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο -Πνζνηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πεξηερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. -Κξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο εξγαδνκέλσλ. -Κξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ 1.3Ο Σνπξηζκόο θαη ν ηνπξηζηηθόο θιάδνο Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηδηαίηεξα επλντθέο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο γηα ηηο ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. ηελ Διιάδα, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη ίζσο ε ηζρπξφηεξε βηνκεραλία θαη απνηειεί θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαζψο φπσο ζεκεηψλεηαη ε πνζνζηηαία ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηελ απαζρφιεζε ππεξβαίλνπλ ην 18%, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεκαληηθφ παξάγνληα νηθνλνκηθήο εμέιημεο. Δμ νξηζκνχ ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε νπνηαδήπνηε ππεξεζία παξέρεηαη απφ αλζξψπνπο ζε αλζξψπνπο. πλεπψο, ε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη έληνλα αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα γεγνλφο πνπ γελλά ζην εζσηεξηθφ ηεο ζεκαληηθέο απαηηήζεηο σο πξνο ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (ίκνο, 2007). Ο ηνπξηζκφο βέβαηα, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ έλαο θιάδνο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ, αιιά ζαλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπιέθεη φιε ηελ θνηλσλία, πεξηιακβάλνληαο πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο (Gilmore, 2006). Δπηπξφζζεηα, ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν κε νηθνλνκηθέο θπξίσο, αιιά θαη κε θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο (Ζγνπκελάθεο θαη ζπλ., 1998), ελψ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο σο έλα κέζν νηθνλνκηθφ-θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. [13]

14 Σνλίδεηαη φηη ν ηνπξηζκφο ζπλζέηεη «κηα ηδηαίηεξα δηακνξθνχκελε ηδησηηθή θαηαλάισζε», ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ θιάδσλ ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο, ζε κηα εγρψξηα νηθνλνκία θηινμελίαο θαη ππνδνρήο (Εαραξάηνο, 2006). Μάιηζηα, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ν ηνπξηζκφο είλαη θνηλσληθνί, ςπρνινγηθνί θαη νηθνλνκηθνί, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ απνξξέεη απφ ηελ δξάζε θαη ηελ αληίδξαζε θάπνησλ ζπληειεζηψλ πνπ ηνλ ππνθηλνχλ, φπσο ν ηνπξίζηαο επηζθέπηεο, ε θνηλσλία πξννξηζκνχ, ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη ην θξάηνο. Σν θαζέλα απφ απηά ζπκβάιεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ψζηε ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο λα νξηνζεηνχλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξηζκνχ (Mankitosh&Goeldner, 1990). Γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ν φξνο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη γεληθφηεξα άκεζα ζπλδεφκελνο κε ην ηαμίδη γηα ηελ απφιαπζε ηνπ ηαμηδηνχ. Δλζαξξπκέλνο απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ν ηνπξηζκφο ηείλεη λα γίλεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ο ηνπξηζκφο φκσο δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα νη ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο μεθηλάλε απφ ηελ αξραία Διιάδα. Καηά ηνλ κεζαίσλα επίζεο, νη πηζηνί ηαμίδεπαλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, ψζηε λα επηζθεθζνχλ ηεξέο ηνπνζεζίεο (Ceballos Lascurain 1996). Βέβαηα, ε πξψηε εκθάληζή ηνπ ζηα γλσζηά ιεμηθά ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 1800 κ.υ.. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, απηφο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ αμηνπνηνχλ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ζηελ παξαγσγή, πξνψζεζε θαη παξνρή ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα «ηνπξηζηηθφ πξντφλ», απηή εκπεξηέρεη πιηθά θαη άπια αγαζά, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνπνζεζίεο, επηζπκίεο θαη ηδέεο (Καξαηάζηνπ 1981). ηα άπια ηνπξηζηηθά αγαζά ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε, πέξα απφ ηηο βαζηθέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (πρ. Γηακνλή ζε έλα μελνδνρείν) θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο (πρ. Ζιεθηξηζκφο), αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (πρ. Σειεθσληθή επηθνηλσλία, Γηαδίθηπν θηι), νη νπνίεο απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή θαη πξνζθνξά κηαο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο ππεξεζίαο. χκθσλα κε έλαλ επξχηεξν νξηζκφ ην [14]

15 ηνπξηζηηθφ πξντφλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπεηξίαο πνπ εθιακβάλεη απφ ηηο ππεξεζίεο δηακνλήο, ηα θπζηθά, πνιηηηζηηθά θαη θάζε άιινπ είδνπο αμηνζέαηα, ηηο δηάθνξεο πξνζθεξφκελεο κνξθέο ςπραγσγίαο, ηηο παληφο είδνπο ππνδνκέο, ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα εζηίαζεο θιπ 1. Ζ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία λα απμάλεηαη κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο. Σν 2004 επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα 14,2 εθαηνκκχξηα άηνκα θαη 4 ρξφληα αξγφηεξα ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε ζε 17 εθαηνκκχξηα. Αλακέλεηαη δε, φηη νη επηζθέπηεο ηεο Διιάδαο ζα απμεζνχλ ζε 20 εθαηνκκχξηα ζηα επφκελα ρξφληα 2. Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη απηέο πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.τπάξρνπλ ηα θιαζηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία, μελψλεο, παλδνρεία) θαη ηα ζχγρξνλα πνπ δηαθξίλνληαη ζε θχξηα θαηζπκπιεξσκαηηθά.ηα θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηαμελνδνρεία θαηά κήθνο νδηθψλ αξηεξηψλ motel, ηα πισηά μελνδνρεία, ηαμελνδνρεία ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, ηα bungalows, ηα μελνδνρεία ζεξαπείαο, ηαμελνδνρεία ζε ρσξηά, ηα ζχλζεηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηα μελνδνρείααλαπήξσλ.ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθήλσζε camping,νη ελνηθηαδφκελεο βίιεο saleѐ, ηα ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα, ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα (Ζγνπκελάθεο, 1997) Αλαιπηηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο, ππάξρνπλ νη εμήο δηαθξίζεηο ζε θαηεγνξίεο θαη είδε μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ: Πνιπηειείαο Καηεγνξίαο Α Καηεγνξίαο Β 1 Tourismproducts, Σειεπηαίαεπίζθεςε: 01/03/ InvestinGreeceAgency (2013), Σνπξηζκφο, ειεθηξνληθάδηαζέζηκν: ηειεπηαία επίζθεςε ζηηο 09/3/2014 [15]

16 Καηεγνξίαο Γ Καηεγνξίαο Γ Καηεγνξίαο Δ Καηεγνξίεο θαη είδε ζπκπιεξσκαηηθψλ θαηαιπκάησλ: Δλνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα (Α, Β, Γ ). Βίιεο. Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα Σα μελνδνρεία ηχπνπ motel δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο Α θαη Β θαη ηα μελνδνρεία ηχπνπ μελψλα ζε πνιπηειείαο, Α, Β θαη μελψλεο λεφηεηαο. Όζν αθνξά ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα παξέρεηαη: ζάνπλα, πηζίλα, παηρλίδηα, entertainment, ηαβέξλεο, bar, άζιεζε, θιηκαηηζκφο δσκαηίσλ, ηειεφξαζε. Οη δπλαηφηεηεο γηα δηαηξνθή πνπ πξνζθέξνληαη είλαη: πξσηλφ, εκηδηαηξνθή, πιήξεο δηαηξνθή, δηαηξνθή δηαίηεο, παηδηθή δηαηξνθή (Εαραξάηνο, 2000; Δπζπκηάηνπ-Πνπιάθνπ, 1994). Όιεο νη θαηεγνξίεο μελνδνρείσλ είλαη εθηθηφ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, εληφο πφιεσλ ή νηθηζκψλ κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ή θαη κέζα ζε νηθηζκνχο νξηνζεηεκέλνπο ρσξίο ζρέδην. Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη εθηφο ζρεδίνπ, κέζα ζε δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ ή εθηφο ζρεδίνπ, εθηφο απφ ηα motel πνπ δεκηνπξγνχληαη κφλν ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ. Δπηπιένλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζπλδπαζηηθά μελνδνρείν θιαζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ ζε κηθηή επηρείξεζε ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο (Δπζπκηάηνπ- Πνπιάθνπ, 1994). Με βάζε ηελ ηνπνζεζία φπνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ, ηαμελνδνρεία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε αζηηθάθαη παξαζεξηζηηθά. Σα αζηηθά μελνδνρεία βξίζθνληαη κέζα ζε πφιε ή νηθηζκφ, ζε δηνηθεηηθφ ή εκπνξηθφ θέληξν, θνληά ζε αεξνδξφκην, ιηκάλη, ζηαζκφ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ή θνληά ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. πλήζσο ηα μελνδνρεία απηά παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα γηα νιηγνήκεξε παξακνλή. Σα παξαζεξηζηηθά μελνδνρεία βξίζθνληαη κέζα ζε πξνάζηην πφιεο ή νηθηζκφ, αθφκε θαη παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ζε πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ μελνδνρεία απηνχ ηνπ ηχπνπ, βξίζθνληαη [16]

17 ζπλήζσο θνληά ζε ζάιαζζα, δάζνο ή βνπλφ, γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο ηε δπλαηφηεηα άζιεζεο, πεξηπάηνπ θ.ά.(υπηήξεο, 1996). Σέινο θάπνηα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη:νη πειάηεο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηα ζεκεία πψιεζεο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε δνκή νξγάλσζεο θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο (Υπηήξεο, 1996). Σα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηαιπκάησλ 1 θαη 2 αζηέξσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα ηνπο επελδπηέο λα δεκηνπξγήζνπλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 4 θαη 5 αζηέξσλ. χκθσλα κε ην GreekHotelBrandingReport, ηα επψλπκα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα απνηεινχλ ην 4% ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ θαη ην 19% ζηε ζπλνιηθή δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ, ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 25 θαη 40%. Ξελνδνρεηαθέο αιπζίδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηθαηνπάξνρνη (franchisors) ζα αλαθαιχςνπλ φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ειθπζηηθέο επθαηξίεο ζηελ ίδξπζε μελνδνρείσλ 2,3 θαη 4 αζηέξσλ Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ κνλάδεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξαγσγηθφ ηνπο πφξν, θαζψο ε ηνπξηζηηθή ππεξεζία παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Δπνκέλσο, ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπο, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε (Λαινχκεο&Ρνχπαο, 1996). 3 InvestinGreeceAgency (2013), Σνπξηζκφο, ειεθηξνληθά δηαζέζηκν: ηειεπηαία επίζθεςε ζηηο 09/3/2014 [17]

18 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ ζπλνιηθή επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ θάηη ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν έληνλν ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο είλαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (Mullins, 1992). Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο απηψλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο απηψλ, θαζψο νη ηειεπηαίνη έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πξψηνπο θαη γίλνληαη ζπλ-δεκηνπξγνί ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο λα κελ απνηεινχλ θπξίαξρν ζέκα ησλ πξαθηηθψληεο δηνίθεζεο (Pandit, 2003). Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη απφ ηελ ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνπο πειάηεο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ηαπηφρξνλα απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαζψο απφ απηφ πξνέξρεηαη θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ μελνδνρεηαθή εξγαζία, ζεκεηψλεηαη φηη απηή δηαζέηεη θάπνηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη απαηηεηηθή. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα εμήο (Λαινχκεο&Ρνχπαο, 1998; Πξηληαλάθε, 1995) : 1) πλερείο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ είλαη ηα δηαθεθνκκέλα σξάξηα εξγαζίαο, νη αληηθαλνληθέο ψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο, ε ρξεζηκνπνίεζε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο θαη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. 2) Άκεζε απαίηεζε εξγαζίαο. χκθσλα κε απηή ε παξαγσγηθφηεηα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ απηψλ. 3) Τπνθεηκεληθή θχζε ησλ πξνηχπσλ. Ζ ππνθεηκεληθφηεηα σο πξνο ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη απφςεηο γηα ηηο έλλνηεο ηεο "θηινμελίαο" θαη ηεο " πνηνηηθήο ππεξεζίαο" είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθέο θαη κεηαβάιινληαη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε εξγαδφκελνο ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο παξαπάλσ [18]

19 έλλνηεο θαη θαη επέθηαζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ππνθεηκεληθφηεηα απηή δελ κπνξεί λα κελ επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη θάπνηα πξφηππα δελ είλαη εμαξρήο ζεκαληηθά θαη δελ εθαξκφδνληαη ζηνλ ειάρηζην ηνπιάρηζηνλ βαζκφ. 4) Δλαιιαγή πξνζσπηθνχ. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επνρηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ζην γεγνλφο φηη ε απαζρφιεζε ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πεξηζηαζηαθή θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίεο είλαη πνιιέο θνξέο αξθεηά δχζθνιεο. Καηά ζπλέπεηα, ζεκαληηθή είλαη ε ζχλζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε ησλ επηζθεπηψλ (Baumetal.,, 1999). Όζν αθνξά ζηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνλ ξφιν θιεηδί θαηέρεη ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Haynes&Fryer 2000), νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο ηεο νπνίαο, έρνπλ ζθνπφ κέζα απφ ηελ ππνθίλεζε θαη ηνλ έιεγρν λα επηηχρνπλ ηε κέγηζηε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σνλίδεηαη φηη ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε πειάηε-εξγαδφκελνπ είλαη ζπλερέο θαηλφκελν, θαζψο ε παξαγσγηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα, ηε δηάζεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη. Δπνκέλσο, έλαο ππάιιεινο δελ κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ ψξα πνπ εμππεξεηεί θάπνηνλ πειάηε γηα λα δερζεί ηπρφλ δηφξζσζε ή ππφδεημε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλεη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ. Δπνκέλσο, ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί.σν κφλν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί γηα ηε ζπλερή επηηπρία ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ζπλερή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο (Jafari&Fayos-Sola, 1996), πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. 1.5 Πξνγξακκαηηζκόο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ μελνδνρείσλ Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε βάζε ζηελ νπνίαζηεξίδεηαη ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε κέζσ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ [19]

20 αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηεο γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ. Πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γηνίθεζε ΑλζξψπηλνπΓπλακηθνχ ζε μελνδνρεία (Ξεξνηχξε, 1997). Αλακθίβνια, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ελφο μελνδνρείνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο έρεη ηδηάδνληα ραξαθηήξα, ελψ νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη δηαθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηνλ επνρηαθφ ηνπο ραξαθηήξα.άιισζηε πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη ζεσξνχληαη νη δχν ζεκαληηθφηεξνη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ (Σheocharis, 2008; Soteriades&Varvaressos, 2006). Ζ δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζπιιέγεη θαη αλαιχεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα γξακκηθά ζηειέρε αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (αγνξά εξγαζίαο). Απνηειεί κέζνδν πνπ πξνβιέπεη ζπζηεκαηηθά ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εμαζθαιίδεη γηα ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ην θαηάιιειν πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξνζσπηθφ. Με άιια ιφγηα, ν πξνγξακκαηηζκφο θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ηφζν απφ πιεπξάο ηθαλνηήησλ φζν θαη ζε αξηζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο (Λαινχκεο&Ρνχπαο 1996;Ξεξνηχξε&Κνπθίδνπ 2001;Υπηήξεο 2001, Παπαιεμαλδξή&Μπνπξαληάο, 2002). Μπνξεί γηα θάπνηεο επηρεηξήζεηο, ν πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα είλαη κηα δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ γηα θάπνηεο άιιεο λα απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία ζηειέρσζεο. Γίλεηαη σζηφζν φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ φηη είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο πξνγξακκαηίδνληαο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αιιάδνπλ ηελ θνπιηνχξα νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ (French, 1998). Σα ζηάδηα θαηά ηα νπνία ιεηηνπξγεί ε Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη ηα εμήο (ίκνο, 2007): [20]

21 Δπηινγή θαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Σα μελνδνρεία επηιέγνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ην ηνπνζεηνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπ αξκφδνπλ αλάινγα κε ηα πξνζφληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Γχν είλαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, ε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ απαηηήζεψλ ηεο θαη ε πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ πνπ ζα θιεζεί λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία, ηα νπνία έρνπλ γίλεη μεθάζαξα ήδε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηινγήο θαη ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Έληαμε θαη αξρηθή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη άζρεηαη απφ ηελ νπνηαδήπνηε θαηάξηηζε ή εκπεηξία ηελ νπνία δηαζέηεη ν λένο εξγαδφκελνο, ε αξρηθή εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δνπιεηά είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο εμέιημεο ηνπ θαη ζα πξέπεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα είλαη ζσζηά δνκεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή. Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ηα πιαίζηα ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, δε ζα πξέπεη λα ακειείηαη ε νξζή δηαδηθαζία θαη ε πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα κεηξάεη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, λα ηνλίδεη ηηο πξνζσπηθέο αδπλακίεο ή ειιείςεηο ηνπ θάζε αμηνινγνχκελνπ, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, λα ππνδεηθλχεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε βειηίσζε πνπ απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ππνςήθηνπο γηα πξναγσγή θαη λα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηελ αληακνηβή ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 1.6 Απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο Όιεο νη έξεπλεο ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα καξηπξνχλ φηη ν ηνπξηζκφο καδί κε ηηο βηνκεραλίεο κεηαθνξψλ, πιεξνθνξηθήο θαη βηνηερλνινγίαο είλαη θαη ζα είλαη νη πην εμειίμηκεο κνξθέο βηνκεραλίαο θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Όζν αλ αθνξά ην εγρψξην θνκκάηη ε Διιάδα ελδείθλπηαη γηα θάζε κνξθή ηνπξηζκνχ θαζψο δηαζέηεη κηα πινχζηα θιεξνλνκηά. Τπήξμε αθεηεξία ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο [21]

22 ηεο, πνπ ζπλδπάδεη φιεο ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν ηνπξίζηαο ηελ θαηαηάζζνπλ ζηνπο πιένλ ηδαληθνχο πξννξηζκνχο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηνπξηζκνχ (Κνιηζηδφπνπινο 2000). έλα δηαξθψο θαη δπλακηθά κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, είλαη πνιχ βαζηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πξνζπάζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Οη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζε κηα επηρείξεζε, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ζηφρνπο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο παξαθηλνχληαη λα εξγαζζνχλκαδί, κέζα ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη κε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ψζηε, ελεξγνπνηψληαο ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο λα επηηχρνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνηλνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δίδεηαη ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. πγθεθξηκέλα, ζεκεηψλεηαη φηη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο ππεπζπλφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ. Οη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηέο ρξεηάδνληαη έλα πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σν πιαίζην απηφ παξέρεη κηα κέζνδνο ηεζζάξσλ βεκάησλ. Σα βήκαηα είλαη: πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε, δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο, εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε. Σελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πξέπεη λα έρνπλ ε Πνιηηεία, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νη επηρεηξεκαηίεο, ηα ζηειέρε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη. Μηα ζσζηή αξρηθή εθπαίδεπζε ζέηεη ηηο βάζεηο ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Γελ πξέπεη φκσο λα ζηακαηάεη εθεί (ίκνο, 2007). Γεληθφηεξα, αλαθνξηθά κε έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηνηρεία ηνπ επηεκβξίνπ 2011, «Ο ηνπξηζκόο είλαη ζεκαληηθόο ιόγω ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνπ δπλακηθνύ θαη ηνπ δπλακηθνύ δεκηνπξγίαο ζέζεωλ απαζρόιεζεο, θαζώο θαη ιόγω ηωλ θνηλωληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ζπλεπεηώλ ηνπ». Μάιηζηα, ν ξφινο ηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηνπο πνιίηεο, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν ηνπξηζκφο [22]

23 αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 5 % ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο EU-27 (EU-25+ Βνπιγαξία Ρνπκαλία). Ο ηνκέαο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ απαζρνιεί 2,3 εθαη. εξγαδνκέλνπο ζηελ ΔΔ-27, θαη ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζην ζχλνιν ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηεο ΔΔ-27 εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 12 θαη 14 εθαη. εξγαδνκέλσλ 4. Όζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζε εζληθφ επίπεδν, απηή θξίλεηαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο πγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θαηά ην έηνο 2011, παξφιε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε έθηαζε ζην 15,8%. πγθξηηηθά κε ηνλ παγθφζκην, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο θαηαγξάθεη αθφκε θαη κεηά ηηο απαξρέο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), ε Διιάδα ην 2011 ήηαλ 17ε ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ θαη 19ε ζε επίπεδν εζφδσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) ην 2011, ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 29ε ζέζε κεηαμχ 139 ρσξψλ ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζην Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη κφιηο ηελ 83ε. Σα ζηνηρεία απηά απνδεηθλχνπλ φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα δε κε ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηα θπξηφηεξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ 2014 ζεκεηψλεηαη αχμεζε ζρεδφλ 28,8% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα 2013, ελψ ε θίλεζε ζηνλ εζληθφ αεξνιηκέλα Δι Βεληδέινο, παξνπζίαζε άλνδν αθίμεσλ +30% ην δηάζηεκα Ηαλνπάξηνπ Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ην Μειέηε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο εηαηξείεο EEO GROUP θαη 4 EuropeanCommission (2012), Σάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ», ειεθηξνληθά δηαζέζηκν: ηειεπηαία επίζθεςε ζηηο 25/2/ χλδεζκνο ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (2014), «Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, Ηαλ. - Φεβ. 2014», ειεθηξνληθά δηαζέζηκν: ηειεπηαία επίζθεςε 10/3/2014 [23]

24 KANITOR γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ, πξψελ ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο-ΣΔ), δηαπηζηψλεη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ είλαη επνρηθνί εξγαδφκελνη, αθφκε θαη φηαλ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο δσδεθάκελεο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, κφληκα απαζρνιείηαη ην 42,1% ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα μελνδνρεία ηνπ δείγκαηνο, ελψ ην 57,9% αληηζηνηρεί ζε επνρηθφ πξνζσπηθφ. Ζ πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα βξίζθεηαη ζηηο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο παξαζεξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηνπ Ηνλίνπ θαη ηεο Υαιθηδηθήο (51,7%), ελψ ην 29,2% είλαη μελνδνρεία πφιεο 6. ηα μελνδνρεία ηνπ δείγκαηνο απαζρνινχληαη ζπλνιηθά άηνκα, δειαδή 29,9 θαηά κέζν φξν. ε θάζε απαζρνινχκελν αλαινγνχλ 8,99 θιίλεο, αιιά απηφ ην κέγεζνο δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπμελνδνρείνπ. Έηζη, ζηα μελνδνρεία Α' θαηεγνξίαο αλαινγνχλ κφιηο 3,5 θιίλεο ζε θάζε απαζρνινχκελν, έλαληη 13,98 θιηλψλ ζηα μελνδνρεία Γ' θαηεγνξίαο. Πνζνζηφ 70,28% ησλ απαζρνινπκέλσλ δελ έρεη πηπρίν, ελψ ην 9,5% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο ζε ΑΔΗ ή ΣΔΗ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ζηα μελνδνρεία ηνπ δείγκαηνο κφιηο ην 20% ησλ απαζρνινπκέλσλ, θαηά κέζν φξν, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο. Ηδηαίηεξα πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ κε πηπρηνχρσλ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ (48,49%), αθνχ ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο (76,6%) πνπ απαζρνινχληαη ζε μελνδνρεία δελ έρνπλ πηπρίν (ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη 59%). Γεληθά, παξαηεξείηαη απμεκέλν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηα μελνδνρεία ηνπ δείγκαηνο, αθνχ δχν ζηνπο ηξεηο εξγαδφκελνπο είλαη γπλαίθεο 7. Ζ έξεπλα ηνπ ΟΣΔΚ θαηαγξάθεη επίζεο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο δηεπζπληέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (74,4%) δήισζαλ φηη δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ πξνζσπηθφ ζε ηνπιάρηζηνλ κία εηδηθφηεηα. Παξφκνην ήηαλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, αθνχ ην 72,4% αλέθεξε δπζθνιία ζηελ εμεχξεζε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα, ηα μελνδνρεία θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζηειέρσζε ηεο ππνδνρήο θαη ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ην 31,6% ησλ δηεπζπληψλ πνπ απάληεζαλ αλαθέξνπλ δπζθνιία ζηελ εμεχξεζε πξνζσπηθνχ ππνδνρήο, ελψ ζε πνζνζηφ 6,1% αλαθέξεηαη επηπιένλ δπζρέξεηα ζε φ,ηη αθνξά λπρηεξηλνχο receptionist. ηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα επηζεκαίλεηαη δπζθνιία εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ γηα καγείξνπο (31,3%), ζεξβηηφξνπο (29,8%), βνεζνχο καγείξνπο [24]

25 (19,3%), πξνζσπηθφ γηα κπαξ, ζλαθ κπαξ θαη θαθεηέξηα (15,6%), θαζψο θαη γηα κεηξ (6,1%). Δπηπιένλ, απφ ην 2,5% ησλ μελνδνρείσλ ηνπ δείγκαηνο ππνδεηθλχεηαη δπζθνιία εμεχξεζεο ζηειερψλ Σξνθίκσλ πνηψλ θαη δεμηψζεσλ. Τςειφ είλαη, επηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ θακαξηέξεο (25,8%), ζπληεξεηέο θαη θεπνπξνχο (7,1%), αληκαηέξ (6,7%), θαζψο θαη ζηειέρε Κξαηήζεσλ, Πσιήζεσλ, Μάξθεληηγθ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ (6,1%). χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ πνπ επεζήκαλαλ δπζθνιία εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο (6,4%). Σα μελνδνρεία ΑΑ θαη Α θαηεγνξίαο αληηκεησπίδνπλ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θπξίσο ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα, ελψ ζηηο θαηψηεξεο θαηεγνξίεο ην πξφβιεκα κεηαηνπίδεηαη ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ, φπσο ππνδνρή θαη ηκήκα νξφθσλ 8. ηα πιαίζηα ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ δηεπζπληψλ μελνδνρείσλ, πξνθχπηεη απμεκέλε δήηεζε γηα κάγεηξεο,φπσο αλαθέξεη ην 30,1% φζσλ απάληεζαλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε. Απμεκέλε είλαη εμάιινπ ε δήηεζε γηα ζηειέρε πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ (26,2%), θαζψο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ππνδνρήο (24,2%). εκαληηθά επίζεο είλαη ηα πνζνζηά θαη γηα δηεπζπληηθά ζηειέρε (12,6%), ζεξβηηφξνπο θαη κεηξ (10,9%), ζηειέρε δηνίθεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (10,2%),ζηειέρε θξαηήζεσλ (9,9%) θαη πξνζσπηθφ ςπραγσγίαο θαη άζιεζεο (9,6%). Δπηπξφζζεηα, ην 12,9% ησλ δηεπζπληψλ μελνδνρείσλ πηζηεχεη φηη ζα ππάξμεη απμεκέλε δήηεζε γηα φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο εηδηθφηεηεο, ρσξίο λα ηηο πξνζδηνξίδνπλ πεξαηηέξσ 9. Μηα απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο αληηιήςεηο είλαη φηη πιένλ απνδνηηθνί ππάιιεινη ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ αηζζάλνληαη επηπρηζκέλνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, θάηη ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ, ζεσξείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο φηη ε επέλδπζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, δειαδή φηη ππάξρεη κηα άκεζε επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη επηπρίαο κε ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ θαη θαη επέθηαζε κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Παξφιν ηνπ φηη ε παξαπάλσ αληίιεςε έρεη εδξαησζεί γηα πνιιά ρξφληα, ζεκεηψλεηαη φηη ε εξγαζηαθή επηπρία έρεη ππεξεθηηκεζεί, θαζψο επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη δελ ππάξρεη [25]

26 επζεία ζρέζε πνπ λα ζπλδέεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ελφο μελνδνρείνπ. Αληηζέησο, νη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη εξγαδφκελνη δείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία φηαλ ε ίδηα ε επηρείξεζε (θαη φρη ηφζν νη πειάηεο ηεο) αλαγλσξίδνπλ θαη επηθξνηνχλ ηε δνπιεηά ηνπο, ελψ ε πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εξγαδφκελνη αλαβαζκίδεηαη, φηαλ ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ελζαξξχλεη επηβξαβεχεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο (Sturman&Oswald, ρ.ρ.). [26]

27 Κεθάιαην 2 ν Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 2.1 θνπόο ηεο έξεπλαο θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ησλ μελνδνρείσλ ηεο Κξήηεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δπίζεο, ηέζεθε σο ζηφρνο ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλνιηθφηεξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζηα μελνδνρεία ηεο Κξήηεο.Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ κελψλ Μάηνπ επηεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αληίζηνηρα. Μέζσ εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα μελνδνρεία ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη πσο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Βαζηθφο παξάγνληαο ζηνλ νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Κξήηεο. χκθσλα κε ηνπο Bitneretal (1990), Farrelletal., (2001) θαη Parasuramanetal., (1988), ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο αληίιεςεο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία θαηάξηηζε γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (Hartline θαη Jones, 1996). Δπίζεο, ε επηινγή, πξφζιεςε, ε αμηνιφγεζε, νη πξναγσγέο, θαη ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο αληακνηβήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απμεζεί ε θνηλή λννηξνπία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πειαηψλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ. Με άιια ιφγηα, φηαλ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη αληηκεησπίδνληαη κε θαιφ ηξφπν απφ ηε δηνίθεζε (Ulrichetalk., 1991). Δπίζεο, ζεηξά εξεπλψλ έρεη ππνδείμεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Βαζηθέο [27]

28 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε ελζπλαίζζεζε (empathy), ε δηαζθάιηζε (Assurance) θαη ηελ αληαπφθξηζε (responsiveness) (Parasuramanetal., 1988). 2.2 Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Αξρηθά, ηα δεπηεξνγελή δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο ελαζθφπεζεο πεγψλ ειιελφγισζζσλ θαη μελφγισζζσλ (βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία), αιιά θαη ειεθηξνληθέο πεγέο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ήηαλ λα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπλζέζνπκε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σα απαξαίηεηα πξσηνγελή ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο δεκνζθφπεζεο θαη ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εξσηψκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην ζπκπιεξψζνπλ κε επθνιία ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ή εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ πνπ δηελεξγείην ε έξεπλα έγηλε ζηνπο εξσηψκελνπο κε ηελ πξνζζήθε κηαο ζειίδαο θεηκέλνπ ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ αλαθέξνληαλ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη ηνλίδνληαλ ε αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ζε φια ηα μελνδνρεία ηεο Κξήηεο, ηα νπνία είραλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ μελνδνρείσλ, αιιά θαη απφ ελνίθνπο θαηά ηελ εκέξα απνρψξεζεο ηνπο απφ απηά. Έπεηηα, ελεκεξσζήθακε κέζσ απφ ηα μελνδνρεία, φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ έηνηκα απφ κέξνπο ηνπο νπφηε θαη πξνρσξήζακε ζηε ζπιινγή ηνπο. Ζ δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ γχξσ ζηα 10 ιεπηά. Έπεηηα, ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεζαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε βάζε ηνπ SPSS,απ φπνπ έγηλε θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε. [28]

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Γηεζλή αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζαλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΧΕΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ» (Μ.Β.Α ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Καραγεώργου

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΘΔΜΑ: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖH

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΘΔΜΑ: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖH Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΘΔΜΑ: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖH -ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο Πξνζσπηθνύ ε Οξγαληζκό Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο

Αλάπηπμε πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο Πξνζσπηθνύ ε Οξγαληζκό Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πνιπηερλεηνχπνιε, Κνπλνππηδηαλά, 731 Υαληά Αλάπηπμε πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο Πξνζσπηθνύ ε Οξγαληζκό Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΜΟΤΡΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ Α.Μ. 2695 ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: Γξ. ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΔΦΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα