ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ. Θεζζαινλίθε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ. Θεζζαινλίθε"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ οδηγός για ηις εξεηάζεις πιζηοποίηζης ηης ελληνομάθειας Θεζζαινλίθε

2 Δπηζηεκνληθή επηηξνπή πηζηνπνίεζεο ειιελνκάζεηαο: Σ. Εςζηαθιάδηρ Ι. Καζάζηρ Ν. Ανηωνοπούλος πγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη επηκέιεηα ηεο έθδνζεο: Ν. Ανηωνοπούλος πλεξγάζηεθαλ: Α. Τζαγγαλίδηρ, Μ. Μοςμηζή ρεδηαζκφο εμσθχιινπ: Σ.-Μ. Καζζιανίδος Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Γξακκαηεία Πηζηνπνίεζεο Καξακανχλα 1 Πιαηεία θξα, Καιακαξηά ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Tει.: , Fax: Ηζηνζειίδα:

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 5 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 6 Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο θαη ην έξγν ηνπ 6 Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 6 Αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ειιελνκάζεηαο 8 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΜΑΘΔΗΑ 9 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο 9 Ζ ρξεζηκφηεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο 10 Ζκεξνκελίεο εμεηάζεσλ 11 Δμεηαζηηθά θέληξα 11 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 12 Γηάξζξσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο 12 Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ 12 Γνκή ησλ εμεηαζηηθψλ δνθηκαζηψλ 13 Πεξηερφκελν εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηχπνη αζθήζεσλ 15 Βνεζεηηθφ πιηθφ 16 ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 18 Αηηήζεηο, απνηειέζκαηα, πηζηνπνηεηηθά 18

4 Καλνληζκνί ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο 20 Δπηινγή επηπέδνπ 21 Πξνο ηνπο δηδάζθνληεο 21 πκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο 24 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 29 εκεηψζεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 38

5 ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ Ο Οδηγόρ για ηιρ εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ 1 έρεη σο ζθνπφ λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο ζε δαζθάινπο/θαζεγεηέο 2 ηεο λέαο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο, ζε ππεπζχλνπο γηα ην ζρεδηαζκφ γισζζηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε δηεπζπληέο θέληξσλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζε ππνςήθηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο, ηηο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ έρνπλ ηα εμεηαζηηθά ζέκαηα, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάζηξσζε ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη, ηα γισζζηθά επίπεδα θαη ηη απαηηείηαη λα γλσξίδεη ν ππνςήθηνο ζε θαζέλα απφ απηά, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη νη ππνςήθηνη είηε κφλνη ηνπο είηε απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη ηη απαηηείηαη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο. Δπίζεο, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ρξφλν γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαζψο θαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην ρξφλν ρνξήγεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. ηα παξαξηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ Οδηγού πεξηέρνληαη ζπλνπηηθά νη γλψζεηο θαη νη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη ζε θάζε επίπεδν θαη ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ. 1 Tν έληππν απηφ είλαη κεηαθξαζκέλν ζηα αγγιηθά, ζηα γαιιηθά θαη ζηα γεξκαληθά επίζεο ζε θσηνηππεκέλε κνξθή ζηα ηηαιηθά θαη ζηα ηζπαληθά. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηνλ Οδηγό απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (εθεμήο Κ.Δ.Γ.) ή λα ηνλ βξνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Γ. ζηε δηεχζπλζε: θαη ζηε 2 Υξεζηκνπνηείηαη κφλν ην αξζεληθφ γέλνο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο.

6 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ην έξγν ηνπ Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (εθεμήο Κ.Δ.Γ.) είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Ηδξχζεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1994 κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Δπνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη έρεη νξηζηεί λα είλαη ην εζληθφ ζεκείν ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο σο δεχηεξεο ή μέλεο. θνπνί ηνπ είλαη: (α) ε γεληθφηεξε ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο, (β) ε κέζσ απηήο ηφλσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο, (γ) ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζε αιινδαπνχο θαη νκνγελείο, (δ) ε ζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζην εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ, (ε) ε παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη (ζη) φ,ηη άιιν ζπληειεί ζηελ πξνβνιή θαη δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σα ηέζζεξα επηζηεκνληθά ηνπ ηκήκαηα ιεμηθνγξαθίαο, γισζζνινγίαο, ζηήξημεο θαη πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο έρνπλ αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε πιεζψξαο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απνβιέπνπλ ζην λα θαιπθζνχλ ρξφληα θελά θαη ειιείςεηο ζην ρψξν ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο. Η δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεύηεξεο γιώζζαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Ζ ειιεληθή, φπσο είλαη γλσζηφ, αλήθεη ζηηο ιηγφηεξν νκηινχκελεο/δηδαζθφκελεο γιψζζεο, ζπλεπψο ν αξηζκφο απηψλ πνπ ηε δηδάζθνληαη, ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο γιψζζεο, δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία σζηφζν γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη απφ θξαηηθνχο θνξείο θαη απφ ηδηψηεο γηα ηελ αχμεζε απηνχ ηνπ αξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζε ρψξεο εθηφο απηήο.

7 α. Διιάδα ηελ Διιάδα ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ φζσλ δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή σο μέλε/δεχηεξε γιψζζα είλαη ζαθήο θαη ζεκαληηθή. Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ νξγαλψλνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο, απεπζχλνληαη ζε αιινδαπνχο θαη ζε νκνγελείο πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζηνχλ ή λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, ζε θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ ή ζε αιινδαπνχο πνπ απιψο ζέινπλ λα κάζνπλ ειιεληθά γηα λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηελ Διιάδα θαη ηνπο Έιιελεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ηα παξαθνινπζνχλ θαη δάζθαινη/θαζεγεηέο ηεο ειιεληθήο, αιινδαπνί ή/θαη νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν επάξθεηάο ηνπο ζηελ ειιεληθή, αιιά θαη λα πιεξνθνξεζνχλ ή λα επηκνξθσζνχλ ζρεηηθά κε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ θαη λέν δηδαθηηθφ πιηθφ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1960 δελ ππήξρε ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν πξφγξακκα ζην ρψξν απηφ. Σα ειιεληθά δηδάζθνληαλ πεξηζηαζηαθά θαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ κάζαηλαλ ηε γιψζζα ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Δίραλ ήδε φκσο αξρίζεη λα έξρνληαη μέλνη γηα ζπνπδέο θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα παλεπηζηεκηαθά ηνπο καζήκαηα ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηε γιψζζα. Έηζη άξρηζε, φρη νξγαλσκέλα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, ην 1962 ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο, ζην Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο (εθεμήο Α.Π.Θ.). Κάηη αλάινγν γηλφηαλ ηελ ίδηα επνρή θαη ζηε Φνηηεηηθή Λέζρε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο. Σα πξψηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζ έλα νξγαλσκέλν ζεζκηθά πιαίζην είλαη απηά ηνπ ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Α.Π.Θ. ην Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο πξηλ εγγξαθνχλ νη μέλνη θνηηεηέο ζηα ειιεληθά αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γίλεηαη ππνρξεσηηθή. Σν 1974 ην Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (Η.Μ.Υ.Α.) αξρίδεη λα δηνξγαλψλεη, θαη ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα, ζεξηλά εληαηηθά καζήκαηα. Καηφπηλ αξρίδνπλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηεο θπβεξλήζεσο, νξγαλσκέλα καζήκαηα θαη ζην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ ηεο Λέζρεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο ην Σκήκαηα δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηε Υ.Δ.Ν., ζηε Υ.Α.Ν., ζηε ρνιή Ηθάξσλ ζηελ Αζήλα, θαζψο θαη ζε θξνληηζηήξηα θαη ζε ηδησηηθά θέληξα γισζζψλ. ήκεξα πξνζθέξνληαη καζήκαηα ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο ζρεδφλ ζε φια ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο, απφ ηδηψηεο ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ζε λεζηά, απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.) θαη γηα ηνπο νκνγελείο ζηα θέληξα ππνδνρήο ηνπο. Ζ ειιεληθή δηδάζθεηαη σο δεχηεξε γιψζζα θαη ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα νπνία θνηηνχλ παηδηά νκνγελψλ θαη αιινδαπψλ.

8 β. Δθηόο Διιάδαο ην εμσηεξηθφ ζηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο, αξραίαο θαη λέαο, παξνπζηάδεηαη κία ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ απηέο ηηο ζρνιέο κε απνηέιεζκα πνιιά παλεπηζηήκηα ζην πιαίζην ησλ πεξηθνπψλ ηνπο, ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, λα θιείλνπλ ηα ιεγφκελα κηθξά ηκήκαηα. Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιεγεί είλαη πην ελζαξξπληηθέο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ θνξείο εθηφο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ πεξηβάιινληνο. Διιεληθέο θνηλφηεηεο, θέληξα γισζζψλ θαη ιατθά παλεπηζηήκηα νξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο λέαο ειιεληθήο κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ καζεηψλ. Πνιινί απφ απηνχο πνπ καζαίλνπλ ειιεληθά είλαη νκνγελείο πνπ πξνζπαζνχλ παξάιιεια κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά λα δηαηεξήζνπλ θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα. Αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ειιελνκάζεηαο Οη κφλεο βεβαηψζεηο ειιελνκάζεηαο σο ην 1998 πνπ είραλ ηελ θξαηηθή αλαγλψξηζε ήηαλ απηέο ηνπ ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οη βεβαηψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ αιινγελψλ θαη νκνγελψλ πνπ επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζε ειιεληθά αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηνπο δχν θνξείο παίξλεη κέξνο ην θνηλφ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βξίζθεηαη θαη λα δηδάζθεηαη ηε γιψζζα ζηελ Διιάδα. Γηα ηνπο ππφινηπνπο πνπ δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή εθηφο Διιάδαο σο ην Μάην ηνπ 1999, δελ ππήξρε θακία δπλαηφηεηα αλαγλσξηζκέλεο πηζηνπνίεζεο ηεο ειιελνκάζεηάο ηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο πνπ ζεζκνζεηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1998 (ΠΓ 363/98) απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηθαλνπνηεί έλα πάγην αίηεκα δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ ηελ ειιεληθή σο μέλε/δεχηεξε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα έλαλ θξαηηθφ ηίηιν ειιελνκάζεηαο ζε δηάθνξα επίπεδα. Ζ ζπλνιηθή θαη απνθιεηζηηθή επνπηεία θαη επζχλε δηνξγάλσζεο ησλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ έρεη αλαηεζεί ζην Σκήκα ηήξημεο θαη Πξνβνιήο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Κ.Δ.Γ., ην νπνίν δηνξγάλσζε ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο γηα πξψηε θνξά ην 1999.

9 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΟΜΑΘΔΙΑ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εμεηαζηηθώλ ζεκάησλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο Σα επίπεδα γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηνπο επηηπρφληεο ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο είλαη ηέζζεξα, Α, Β, Γ, Γ 3 θαη εμεηάδνληαη νη ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, δειαδή θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αθφκε θαη ζην πην πξνρσξεκέλν επίπεδν δελ απνδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Σα εμεηαζηηθά ζέκαηα απεπζχλνληαη ζε θνηλφ κε γεληθέο γισζζηθέο αλάγθεο, ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο είλαη επηθνηλσληαθφο. Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε δίλεη έκθαζε φρη κφλν ζηε γξακκαηηθή αθξίβεηα θαη νξζφηεηα, αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηε γιψζζα ζε νξηζκέλν ρψξν θαη ζ έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ, θηιηθφ ή ηππηθφ. Γηαρσξίδνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη, δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο θαη ην κέζν κε ηα νπνία γίλεηαη ε εμέηαζε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαινχληαη λα απαληήζνπλ νη εμεηαδφκελνη θαη δειψλεηαη ν αξηζκφο θαη ε έθηαζε ησλ νξζψλ απαληήζεσλ. Οη εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο: είλαη δηαθαλείο, ξεαιηζηηθέο, έγθπξεο, αμηφπηζηεο θαη αληηθεηκεληθέο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εμεηαδφκελσλ επηδηψθνπλ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε πεξηβάιινλ ζπλαθέο κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εμεηαδφκελσλ δε δεκηνπξγνχλ αδηθαηνιφγεηε αγσλία θαη άγρνο ζηνπο εμεηαδφκελνπο έρνπλ φζν ην δπλαηφ πην απζεληηθά θαη ελδηαθέξνληα ζέκαηα ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Οη εξσηήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε φζν ην δπλαηφ πην εκπξάγκαην πιαίζην θαη ξεαιηζηηθή δηαδηθαζία 3 Tν A είλαη ην πξψην θαη ην ρακειφηεξν επίπεδν, ελψ ην Γ είλαη ην ηειεπηαίν θαη ην πςειφηεξν απφ ηελ άπνςε γλψζεσλ θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ππνςήθησλ.

10 δελ πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα πνπ κπνξεί λα ελνριήζνπλ ηνπο εμεηαδφκελνπο (αλ θαη δελ είλαη πάληα πξνβιέςηκν πνην ζέκα κπνξεί λα ελνριήζεη πνηνλ εμεηαδφκελν) ιακβάλνπλ ππφςε ην θχιν, ηελ ηδηφηεηα, σο έλα ζεκείν, ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ, ηηο πηζαλέο γλψζεηο ή εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη εμεηαδφκελνη, ψζηε λα κε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζέκαηα άγλσζηεο ή εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο, π.ρ. νξνινγία Απφ ηνλ ππνςήθην, αλάινγα κε ην επίπεδν, απαηηείηαη (βι. θαη παξάξηεκα Α): λα κπνξεί λα αλαπηχζζεη ηηο ηδέεο ηνπ γχξσ απφ ζέκαηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ ή λα κπνξεί λα δηεγείηαη θαη λα ζπλνκηιεί κε ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο γισζζηθέο ζπκβάζεηο λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο γισζζηθέο πξάμεηο γηα λα εθθξάζεη επηζπκία, απνξία, επραξίζηεζε, γηα λα δεηήζεη θαη λα δψζεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θηι., ρξεζηκνπνηψληαο πάληα ην θαηάιιειν χθνο ζην θαηάιιειν γισζζηθφ πεξηβάιινλ θαη κέζα ζηηο θαηάιιειεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο θαηαζηάζεηο λα θάλεη ζαθείο ηηο πξνζέζεηο ηνπ λα κπνξεί λα επηρεηξεκαηνινγεί θαη λα αληηθξνχεη επηρεηξήκαηα κε γιψζζα θπζηθή, δπλακηθή, πινχζηα θαη ζαθή. Η ρξεζηκόηεηα θαη ε ρξεζηηθόηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειιελνκάζεηαο Σν πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο: δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηεο ειιεληθήο λα έρεη ηε γλψκε ελφο άιινπ πην εηδηθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ θξηηή γηα ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ απνδεηθλχεη ην επίπεδν ηεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο ηνπ θαηφρνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζεσξείηαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εμάζθεζε δηάθνξσλ επαγγεικάησλ ζηελ Διιάδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε επξσπαίνπο πνιίηεο, θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π. (ην ΑΔΠ ζε θάζε πξνθήξπμή ηνπ πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ηνπ απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ρξήζε ζην δεκφζην) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αιινγελείο/αιινδαπνχο πνπ είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ Γ επηπέδνπ λα εγγξαθνχλ ζε ειιεληθφ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (ππ. απφθαζε Φ 152/Β6/1504/ ΦΔΚ 659 Σ. Β )

11 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε επξσπαίνπο πνιίηεο, θξάησλ-κέισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ είλαη θάηνρνη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Γ επηπέδνπ λα απνδείμνπλ ηελ πιήξε γλψζε θαη ηελ άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα δηεθδηθήζνπλ δηνξηζκφ ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Ηκεξνκελίεο εμεηάζεσλ Οη εμεηάζεηο γηα φια ηα επίπεδα δηελεξγνχληαη πξνο ην παξφλ κία θνξά ην ρξφλν, ζπλήζσο θαηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαΐνπ. Οη εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ θαη ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο αλαθνηλψλνληαη ζηα εμεηαζηηθά θέληξα θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο αξρέο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο θαη είλαη θνηλέο γηα φια ηα εμεηαζηηθά θέληξα ζε φινλ ηνλ θφζκν. Δμεηαζηηθά θέληξα Σν Κ.Δ.Γ. έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ. Δμεηαζηηθά θέληξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δπξψπε, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζηνλ Καλαδά, ζηε Νφηηα Ακεξηθή, ζηε Βφξεηα θαη Νφηηα Αθξηθή, ζηελ Αζία θαη ζηελ Απζηξαιία. Σα θέληξα πνπ επηζπκνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο εμεηαζηηθά γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ειιελνκάζεηαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή έληππε αίηεζε θαη λα ηε ζηείινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο σο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο ηνπ Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο. Δηδηθή επηηξνπή εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο θαη θξίλεη αλ ηα ππνςήθηα θέληξα πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαιάβνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαη απνζηέιιεη ζεηηθή ή αξλεηηθή απάληεζε σο ην ηέινο ηνπ Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ ηζρχεη γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. Αλ δελ πξνθχςεη ζην κεηαμχ θάπνην πξφβιεκα, ε αλαγλψξηζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ απνζηέιινληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο καδί κε ηε ζρεηηθή έληππε αίηεζε.

12 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ Γηάξζξσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο Πηζηνπνίεζεο Δπάξθεηαο ηεο Διιελνκάζεηαο Ζ δηνξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ ηεο πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο έρεη αλαηεζεί ζην Σκήκα ηήξημεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Κ.Δ.Γ. χκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ απξφζθνπηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θξίζεθε απαξαίηεην απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κ.Δ.Γ. λα θαηαξηηζηνχλ νη παξαθάησ νκάδεο εξγαζίαο: ηξηκειήο επηζηεκνληθή επηηξνπή: ππεχζπλε γηα φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. νκάδα εξεπλεηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ: ππεχζπλε γηα ηε ζπιινγή, επηινγή θαη ζπγγξαθή ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο νκάδα αμηνινγεηψλ: ππεχζπλε γηα ηελ πξψηε δηφξζσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ νκάδα αμηνινγεηψλ: ππεχζπλε γηα ηε δεχηεξε δηφξζσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ επηζηεκνληθή νκάδα: ππεχζπλε γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ, ηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ ηξηκειή επηζηεκνληθή επηηξνπή επηζηεκνληθή νκάδα: ππεχζπλε γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νηθνλνκηθή ππεξεζία: ππεχζπλε γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο γξακκαηεία: ππεχζπλε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ην ζρεδηαζκό ησλ εμεηαζηηθώλ ζεκάησλ Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε θάζε επίπεδν, ζχκθσλα κε φζα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνλ ηφκν Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα ζπιινγή θαη επηινγή θεηκέλσλ-ζεκάησλ

13 επηινγή ηχπσλ αζθήζεσλ επηινγή θαη δνθηκαζηηθή εθαξκνγή εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ ζπγγξαθή θαη δηφξζσζε/βειηίσζε ησλ ζεκάησλ παξαγσγή ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ ερνγξάθεζε ησλ ζεκάησλ θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ απνζηνιή ηνπ εμεηαζηηθνχ πιηθνχ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ απνζηνιή πξνο ην Κ.Δ.Γ. φινπ ηνπ εμεηαζηηθνχ πιηθνχ δηφξζσζε/αμηνιφγεζε/επαλαμηνιφγεζε ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ έιεγρνο ησλ θαζεηψλ ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαη απνζηνιή ηνπο ζηα εμεηαζηηθά θέληξα (2ν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ) απνζηνιή πηζηνπνηεηηθψλ (ηέινο επηεκβξίνπ) Γνκή ησλ εμεηαζηηθώλ δνθηκαζηώλ ε θάζε επίπεδν νη δεμηφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ηέζζεξηο: θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ 25% Δπίπεδν Μέξε Γηάξθεηα Μέζν Α 2 25 ιεπηά CD Β 2 25 ιεπηά CD Γ 2 30 ιεπηά CD Γ 3 40 ιεπηά CD

14 Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ 25% Δπίπεδν Μέξε Γηάξθεηα Α 2 30 ιεπηά Β 2 30 ιεπηά Γ 2 40 ιεπηά Γ 3 50 ιεπηά Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 25% Δπίπεδν Μέξε Γηάξθεηα Α 2 40 ιεπηά Β 2 50 ιεπηά Γ 2 85 ιεπηά Γ ιεπηά Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ 25% Δπίπεδν Δμεηαζηέο Δμεηαδόκελνη Γηάξθεηα Α ιεπηά Β ιεπηά Γ ιεπηά Γ ιεπηά

15 Πεξηερόκελν εμεηαζηηθώλ ζεκάησλ θαη ηύπνη αζθήζεσλ Σα θείκελα κε ηε κνξθή δηαιφγνπ ή ζπλερνχο ιφγνπ, ζε ηππηθφ ή θαζεκεξηλφ/θηιηθφ χθνο, ζηα νπνία θαινχληαη λα εμεηαζηνχλ νη ππνςήθηνη, είλαη απζεληηθά ή φζν ην δπλαηφ πην απζεληηθά θαη αληαπνθξίλνληαη ζε επξχ θάζκα ελδηαθεξφλησλ. Σα εμεηαζηηθά ζέκαηα πιεζηάδνπλ πάξα πνιχ ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο θαινχληαη νη ππνςήθηνη λα αληαπνθξηζνχλ φπσο ζα έθαλαλ ζε θαζεκεξηλέο εθδειψζεηο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα-ζηφρν. Έηζη, ην κέξνο ηεο θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ απνηειείηαη απφ ερνγξαθεκέλνπο δηαιφγνπο ή κνλνιφγνπο, ελψ γηα ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απζεληηθά θείκελα κε θάπνηεο κηθξέο επεκβάζεηο, αλ απηφ ζεσξεζεί απαξαίηεην. Ζ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ είλαη θαζνδεγνχκελε ή ειεχζεξε, αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη. ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ νη ππνςήθηνη, πνπ εμεηάδνληαη αλά δεχγε θαη αμηνινγνχληαη απφ δχν αμηνινγεηέο, θαινχληαη λα πάξνπλ κέξνο ζε παηρλίδη ξφισλ ζηα πξψηα επίπεδα ή ζε ζπδήηεζε ζηα πξνρσξεκέλα, αλαπηχζζνληαο επηρεηξήκαηα ή εθθξάδνληαο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο πάλσ ζε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ λα ερνγξαθνχλ ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςήθησλ είλαη απφξξεηεο, απνζηέιινληαη ζην Κ.Δ.Γ. θαη θπιάζζνληαη εθεί γηα δχν ρξφληα σο απνδεηθηηθφ ηεο επίδνζεο ησλ ππνςήθησλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα εμεηαζηηθά ηεηξάδηα. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο άζθεζεο, νη ππνςήθηνη θαινχληαη: λα ζπλδέζνπλ εηθφλεο ή άιια νπηηθά βνεζήκαηα κε ηελ ηζηνξία πνπ δηαβάδνπλ ή αθνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ πίλαθεο κε πνιχ ζχληνκεο ζεκεηψζεηο ή κε άιινλ ηξφπν πνπ ηνπο ππνδεηθλχεηαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζρεδηαγξάκκαηα λα ζπλδπάζνπλ ζσζηά δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο λα βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά δηάθνξεο εηθφλεο, απνθιείνληαο απηέο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηζηνξία ή κε ην δηάινγν πνπ αθνχλ ή δηαβάδνπλ λα επηιέμνπλ απφ ηέζζεξηο επηινγέο ηε κφλε νξζή λα επηιέμνπλ ηε ζσζηή ζεκαζία ιέμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζ έλα θείκελν λα ζπλδπάζνπλ παξαγξάθνπο ελφο θεηκέλνπ κε βάζε ην λφεκα ησλ ζπκθξαδφκελσλ λα βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά παξαγξάθνπο γηα λα έρνπλ έλα νινθιεξσκέλν θείκελν

16 λ αλαγλσξίζνπλ ηη πεξηέρεη έλα θείκελν θαη ηη φρη λα πξνβιέςνπλ θαη λα γξάςνπλ ηε ζπλέρεηα κηαο πξφηαζεο, κηαο παξαγξάθνπ, κηαο ηζηνξίαο λα ζπκπιεξψζνπλ θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο λα ζπκπιεξψζνπλ/λα γξάςνπλ αηηήζεηο λα γξάςνπλ θηιηθέο ή επίζεκεο επηζηνιέο λα πεξηγξάςνπλ πξφζσπα, γεγνλφηα ή ρψξνπο λα δηαηππψζνπλ γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα. Βνεζεηηθό πιηθό Σν Κ.Δ.Γ. δελ έρεη εθδψζεη αθφκε, νχηε ζπζηήλεη, νχηε έρεη αλαγλσξίζεη θαλέλα δηδαθηηθφ βηβιίν σο εηδηθφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςήθησλ γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο ειιελνκάζεηαο. Σν Κ.Δ.Γ. δηαζέηεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην παξαθάησ βνεζεηηθφ πιηθφ: 1. Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα. απηφλ ηνλ ηφκν πεξηγξάθνληαη νη γεληθνί θαη νη εηδηθνί ζηφρνη γηα ηελ θάζε δεμηφηεηα, νη επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο νθείιεη λα θαηαλνεί θαη ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο, ηα γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά ζηνηρεία ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ νθείιεη λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο ηεο ειιεληθήο. Ο ηφκνο απηφο είλαη απνηέιεζκα εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Δ.Γ. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα πνπ εξγάζηεθε ζ απηφ ην πξφγξακκα ζπγθέληξσζε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηηο γεληθέο γισζζηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο ειιεληθήο σο μέλεο/δεχηεξεο γιψζζαο απφ: α) ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, β) πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία/εθκάζεζε ησλ γισζζψλ, ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κηαο μέλεο γιψζζαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ, γ) άιια ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, θαη δ) ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο Α.Π.Θ. κε άιια επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα-κέιε ηνπ Consortium γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Δπάξθεηαο ζηηο Ξέλεο Γιψζζεο. 2. Ο Οδηγόρ για ηιρ εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ.

17 3. Μηα ζεηξά κε ζέκαηα γηα ηελ εμάζθεζε ησλ ππνςήθησλ ζε φιεο ηηο δεμηφηεηεο γηα φια ηα επίπεδα. Ζ ζεηξά απηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη θαη απφ θαζέηεο γηα ηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ, είλαη ρξήζηκε θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο θαη γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο ειιελνκάζεηαο. Ζ ζεηξά απνηειείηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θεηκέλσλ θαη ηχπσλ αζθήζεσλ, ψζηε νη ρξήζηεο απηήο ηεο ζεηξάο λα έρνπλ ζαθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηχπνπ ησλ εμεηαζηηθψλ δνθηκαζηψλ. 4. Δμεηαζηηθά ηεηξάδηα θαη θαζέηεο πεξαζκέλσλ εηψλ. Δπηπιένλ, ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο αληαπνθξίλεηαη ζε αηηήκαηα γηα ελεκεξσηηθά/επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνπο λα ελεκεξψζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο δηδάζθνληεο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνεηνηκάζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο. Όιν ην έληππν πιηθό πνπ παξάγεηαη απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απνθιεηζηηθά ηνπ Κ.Δ.Γ. Απαγνξεχεηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ ρσξίο ηε γξαπηή έγθξηζε ηνπ Κ.Δ.Γ. Σα εμεηαζηηθά ηεηξάδηα πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαη νη θαζέηεο πνπ έρνπλ ερνγξαθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, θαζψο θαη φιν ην άιιν πιηθφ πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ίδηνπο ή ηα εμεηαζηηθά θέληξα παξακέλνπλ ζην Κ.Δ.Γ. θαη απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ. Μέξνο απηνχ ηνπ πιηθνχ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ, ελψ ην ζχλνιν ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ θαηαζηξέθεηαη αθνχ παξέιζνπλ δχν έηε απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη απαληήζεηο ησλ ππνςήθησλ ππφθεηληαη ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, δε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζηνηρεία ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξνπ νχηε ζε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνςήθησλ.

18 ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ Αηηήζεηο, απνηειέζκαηα, πηζηνπνηεηηθά Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ειιελνκάζεηαο ππνρξενχληαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην Κ.Δ.Γ., λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη λα θαηαβάινπλ ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εμεηάζεηο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη επίζεο απφ ην Κ.Δ.Γ. θάζε ρξφλν. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη θαη ηα εμέηαζηξα θαηαβάιινληαη ζηα θαηά ηφπνπο αλαγλσξηζκέλα εμεηαζηηθά θέληξα θαη φρη απεπζείαο ζην Κ.Δ.Γ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ νκνγελείο θαη αιινγελείο νη νπνίνη ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ην 12ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. πζηήλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηψλ λα κελ επηδηψθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Γ θαη Γ επηπέδνπ, γηαηί ην πεξηερφκελν ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ απαηηεί γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ δε δηαζέηνπλ νη κηθξήο ειηθίαο ππνςήθηνη. Κάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα εμεηαζηεί ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα, εθφζνλ βέβαηα θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο θάζε επηπέδνπ. Τπνγξακκίδεηαη φηη ζε θακηά πεξίπησζε θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ επηζηξέθεηαη ην πνζό ζπκκεηνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο ππνςήθηνπο, αλ ηειηθψο δελ πάξνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο. Δπίζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζίζηαηαη ππνςήθηνο πνπ απνρσξεί απφ θάπνηνλ άιινλ πνπ ζέιεη λα πάξεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο. Σν Κ.Δ.Γ., ζε ζπλελλφεζε κε ηα εμεηαζηηθά θέληξα, κπνξεί λα πξνβεί ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ππνςήθηνπο κε εηδηθέο αλάγθεο (ι.ρ. λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηε γξαπηή εμέηαζε, ή πεξηζζφηεξα δηαιείκκαηα θηι.). Οη εηδηθέο ξπζκίζεηο γίλνληαη θαηά πεξίπησζε θαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ππνςήθηνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην εμεηαζηηθφ θέληξν θαη ζην Κ.Δ.Γ. ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά. Σν νλνκαηεπψλπκν θάζε ππνςήθηνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα, φπσο αθξηβψο είλαη γξακκέλν ζην απνδεηθηηθφ ηαπηφηεηαο πνπ πξνζθνκίδνπλ νη ππνςήθηνη. Πνιχ πξνζεθηηθά πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη θαη ην επίπεδν ζην νπνίν επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ. Καλέλα ιάζνο δελ αλαγλσξίδεηαη ζε δήισζε ηνπ επηπέδνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αηηήζεηο ζηαινχλ ζην Κ.Δ.Γ. Αιιαγή εμεηαζηηθνχ θέληξνπ εθ κέξνπο ησλ ππνςήθησλ επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ

19 ππνςήθηνπ κέζσ ηνπ εμεηαζηηθνχ ηνπ θέληξνπ πξνο ην Κ.Δ.Γ. θαη ηνπιάρηζην έλα κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ησλ εμεηάζεσλ. Μαδί κε ηελ αίηεζή ηνπο νη ππνςήθηνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ (γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο) έλα εξσηεκαηνιφγην θαη λα ππνβάινπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν έγθπξνπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο θηι.) ζην εμεηαζηηθφ θέληξν ζην νπνίν ζα δψζνπλ εμεηάζεηο. Γηα λα ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο, πξέπεη ν ππνςήθηνο επηηχρεη θαη ζηηο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο (θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ). Αλ απνηχρεη έζησ θαη ζε κία δεμηφηεηα, απνηπγράλεη ζπλνιηθά. ηε δεμηφηεηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ (αζθήζεηο κε ζεκεηψζεηο) ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πεδά γξάκκαηα. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ απνζηέιινληαη ζηα εμεηαζηηθά θέληξα ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ θαη αλαθέξνπλ ζε πνηεο δεμηφηεηεο έρεη επηηχρεη ή απνηχρεη ν ππνςήθηνο κε ηηο ελδείμεηο «Δπηηπρία-Απνηπρία». Οη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα κόλν από ην εμεηαζηηθό ηνπο θέληξν θαη ζε θακηά πεξίπησζε απεπζείαο από ην Κ.Δ.Γ. Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ επηηπρφλησλ απνζηέιινληαη επίζεο ζηα εμεηαζηηθά θέληξα κέρξη ην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ. Σα εμεηαζηηθά θέληξα νθείινπλ λα ζηείινπλ άκεζα ηα πηζηνπνηεηηθά ζε θάζε επηηπρφληα. Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ πνπ επέηπραλ ζηηο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο δελ εκθαλίδεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά κε αξηζκεηηθνχο δείθηεο, αιιά κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο: «Καιψο», «Λίαλ θαιψο», «Άξηζηα». χκθσλα κε ην Π.Γ. 363/1998 (ΦΔΚ 242/Α / ) άξζξν 4, παξάγξαθνο 1γ θαη άξζξν 9, παξάγξαθνο 1, φζνη ππνςήθηνη ην επηζπκνχλ κπνξνχλ, κέζα ζε δηάζηεκα 2 κελψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην Κ.Δ.Γ., λα ππνβάινπλ αίηεκα αλαζεώξεζεο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο κε ηελ θαηαβνιή αληίζηνηρνπ παξάβνινπ 60 επξψ. Ζ αλαζεψξεζε δηελεξγείηαη απφ αμηνινγεηέο πνπ νξίδεη ην Κ.Δ.Γ., ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ ππνςήθησλ. Σν απνηέιεζκα-ραξαθηεξηζκφο («Καιψο» θηι.) ηεο αλαζεσξεκέλεο βαζκνινγίαο αλαθνηλψλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο ρσξίο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ ππνςήθησλ ζε θάζε δεμηφηεηα. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ν θάηνρφο ηνπ θάλεη αίηεζε πξνο ην Κ.Δ.Γ. δεηψληαο ηελ επαλέθδνζή ηνπ θαη θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθφ παξάβνιν ην νπνίν νξίδεηαη εηεζίσο απφ ην Κ.Δ.Γ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε επαλέθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.

20 Καλνληζκνί ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ: ηνλ θσδηθφ ηνπο αξηζκφ, ηνλ νπνίν πιεξνθνξνχληαη απφ ην εμεηαζηηθφ ηνπο θέληξν θαηά ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ηνπο ηηο εκεξνκελίεο, ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηηο αίζνπζεο ζηηο νπνίεο εμεηάδνληαη φηη νθείινπλ λα είλαη ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ ην ιηγφηεξν δεθαπέληε (15) ιεπηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θάζε εμέηαζεο. Αλ θαζπζηεξήζνπλ θαη έρεη αξρίζεη ε εμέηαζε ηεο θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, δελ επηηξέπεηαη λα πάξνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο φηη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θάπνην έγθπξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο θηι.), ην νπνίν λα επηδεηθλχνπλ φηαλ ηνπο ην δεηά ν επηηεξεηήο φηη δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ κέζα ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ ιεμηθφ, βηβιία, ραξηηά θαη γεληθά νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν εθηφο απφ ζηηιφ, κνιχβη θαη ζβεζηήξα φηη πξέπεη λα γξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε κπιε ή καχξν ζηηιό. Μνιχβη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κόλν ζην πξφρεηξν. εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν θεθαιαία γξάκκαηα ζηηο απαληήζεηο ηνπο φηη σο πξφρεηξν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θελέο ζειίδεο ζην πίζσ κέξνο ησλ εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ. Οη πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο θαιφ είλαη λα δηαγξάθνληαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ εμεηαζηηθνχ ηεηξαδίνπ φηη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνχ πγξνχ. Μπνξνχλ λα δηαγξάθνπλ ηα ιάζε κε κία γξακκή φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ απαγνξεχεηαη λα κηινχλ θαη λα ελνρινχλ ηνπο ζπλππνςήθηνπο ηνπο φηη πξέπεη λα γξάθνπλ ην φλνκά ηνπο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο αξηζκφ πνιχ θαζαξά ζηα εμεηαζηηθά ηεηξάδηα φηη πξέπεη λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά ηα ζέκαηα, ηηο εηζαγσγηθέο νδεγίεο θαη λ απαληνχλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δίλεηαη γηα θάζε δεμηφηεηα φηη γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ππάξρνπλ δχν εμεηαζηηθά ηεηξάδηα. ην πξψην πεξηέρεηαη ε εμέηαζε γηα ηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζην δεχηεξν ε εμέηαζε γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ

21 φηη αλ ην εμεηαζηηθφ ηεηξάδην πνπ παίξλνπλ είλαη δηαθνξεηηθφ, έρεη παξαιείςεηο, δελ είλαη ηππσκέλν θαιά ή έρεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηνλ επηηεξεηή άιιν αληίηππν φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ δε γίλεηαη δηάιεηκκα θαη φηη δελ κπνξνχλ λ απνρσξήζνπλ απφ ηελ αίζνπζα πξηλ απφ ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Μπνξνχλ λα βγνπλ απφ ηελ αίζνπζα κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν θαη κφλν αλ ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ επηηεξεηή ηνπο. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο ππνςήθηνπο παξαβηάζεη ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο είλαη πηζαλφ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηφο ηνπ, λ αθπξσζεί ε εμέηαζή ηνπ θαη λα ζεσξεζεί απνηπρψλ. Δπηινγή επηπέδνπ Γηα λα επηιέμεη έλαο ππνςήθηνο ην επίπεδν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ νπνίνπ ζα πάξεη κέξνο, κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί είηε ην δηδάζθνληά ηνπ, ν νπνίνο γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία δίδαμε θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή, είηε ηνλ ηφκν Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα, (κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ) ή ηα εμεηαζηηθά ηεηξάδηα πεξαζκέλσλ εμεηάζεσλ ή ηε ζεηξά κε δείγκαηα εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ. Απηφ ην ηεχρνο θαζψο θαη φζα βνεζήκαηα αλαθέξζεθαλ κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηεί απφ ην εμεηαζηηθφ ηνπ θέληξν ή λα ηα παξαγγείιεη απεπζείαο ζην Κ.Δ.Γ. Πξνο ηνπο δηδάζθνληεο Ζ πξνζεθηηθή κειέηε απηνχ ηνπ ηεχρνπο θαζψο θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πιηθνχ πνπ πξναλαθέξζεθε κπνξεί λα δψζεη ζηνπο δηδάζθνληεο αξθεηά ζαθή εηθφλα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαζηηθψλ ζεκάησλ ηεο πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο. Ζ επηθνηλσληαθή γισζζηθή δηδαζθαιία ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ζπλερψο θεξδίδεη έδαθνο ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ. Οη δηδάζθνληεο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαπηχμνπλ γισζζηθή άλεζε ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν θαη λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε γιψζζαζηφρν.

22 Οη αξρέο ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο θαη ε επηθξάηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο επεξέαζε θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε επηθνηλσληαθή γισζζηθή δνθηκαζία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ. (βι. ζ. 9 θαη 16) Γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο δνθηκαζία, ν δηδάζθσλ πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη γηα λα αλαπηχμεη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν ζα πξέπεη: λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε κέζν θαη νπνηαδήπνηε κέζνδν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο δηδαζθφκελνπο λα αξρίδεη ηηο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο, λα πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία, γξαπηή ή πξνθνξηθή, λα θαζνδεγεί, λα νξγαλψλεη θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε λα δεκηνπξγεί «πξαγκαηηθέο» θαηαζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο θαινχληαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ κελχκαηα λα παξαθηλεί θαη λα εμαζθεί ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ απφ ηα ζπκθξαδφκελα, αθφκε θαη φηαλ δε γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία φισλ ησλ ιέμεσλ λα δίλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνπο καζεηέο θαη ιηγφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπ λα κε δηνξζψλεη ζπλερψο ηα ιάζε ηνπο. Ζ εμάζθεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, δεμηφηεηα ζηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο νη ππνςήθηνη, κπνξεί λα γίλεη κε ερνγξαθεκέλα θείκελα, κε βηληενζθνπεκέλεο εθπνκπέο, κε αλάγλσζε θεηκέλσλ απφ ηνλ ίδην ην δηδάζθνληα. Σα θείκελα κπνξεί λα είλαη δηάινγνη, κηθξέο ηζηνξίεο, άξζξα απφ εθεκεξίδεο, ζπλεληεχμεηο θηι., αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Οη άγλσζηεο ιέμεηο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ δελ πξέπεη λ απνζαξξχλνπλ νχηε ην δηδάζθνληα νχηε ηνπο καζεηέο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο απφ ηα ζπκθξαδφκελα είλαη ηθαλφηεηα πνπ απνθηηέηαη κε ηελ εμάζθεζε. Καζέηεο ή βηληενζθνπεκέλεο εθπνκπέο κπνξνχλ λα εηνηκαζηνχλ απφ ηνλ ίδην ην δηδάζθνληα ή απφ νκάδα δηδαζθφλησλ. Δίλαη πξνηηκφηεξν νη καζεηέο λ αθνχλ δηαθνξεηηθέο θσλέο θαη φρη κφλν ηνπ δάζθαινχ ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα κάζνπλ λα θαηαλννχλ ην θείκελν αθνχγνληαο ην Cd κφλν δχν θνξέο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο εμεηάζεηο.

23 Γηα ηελ εμάζθεζε ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ ηα θείκελα, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ, ζα πξέπεη λα αληινχληαη απφ βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, δηαθεκηζηηθά/ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θάζε είδνπο θαη λα είλαη πνιηηηζηηθνχ θαη γεληθνχ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ κεηαμχ άιισλ, λα δηαθξίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαλννχλ ηελ νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ. ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ νη δηδάζθνληεο πξέπεη λα εμαζθνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ πεξηγξαθή πξνζψπσλ, αληηθεηκέλσλ θαη ρψξσλ, ζηελ παξάζεζε γεγνλφησλ, ζηε ζχληαμε ηππηθψλ θαη θηιηθψλ επηζηνιψλ, ζηε γξαπηή αλάπηπμε απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ. Γηα ηα πξψηα επίπεδα ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ πξέπεη λα είλαη θαζνδεγνχκελε, δειαδή λα δίλεηαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα θηλεζνχλ νη καζεηέο, ελψ ζηα πην πξνρσξεκέλα επίπεδα ε παξαγσγή είλαη πην ειεχζεξε θαη ην πιαίζην πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο γίλεηαη πξννδεπηηθά ειαζηηθφηεξν. Καηά ηηο εμεηάζεηο, ζηα πξψηα επίπεδα δε δίλεηαη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ νξζνγξαθία, ρσξίο φκσο απηή λα παξαβιέπεηαη θαη λα γίλεηαη δεθηή ε εμ νινθιήξνπ θσλεηηθή γξαθή ησλ ιέμεσλ. ηα πην πξνρσξεκέλα επίπεδα ε νξζνγξαθία απνηειεί νπσζδήπνηε κία απφ ηηο παξακέηξνπο ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ιφγν. Γηα θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ πξέπεη λα ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπλνκηινχλ, λα παίδνπλ ην παηρλίδη ησλ ξφισλ ζε δηάθνξεο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, λα παίξλνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λ αλαπηχζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ δηάθνξα ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πην ζπρλά θπξίσο απφ δηδάζθνληεο είλαη ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη νη ππνςήθηνη λα έρνπλ δηδαρηεί ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα θάζε επίπεδν. Γηα ην Α επίπεδν είλαη απαξαίηεηεο πεξίπνπ ψξεο, γηα ην Β επίπεδν πεξίπνπ ψξεο, γηα ην Γ επίπεδν πεξίπνπ ψξεο θαη γηα ην Γ επίπεδν πεξηζζφηεξεο απφ 520 ψξεο. Σν θξηηήξην απηφ φκσο δελ είλαη αζθαιέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαζφινπ ελδεηθηηθφ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί εμάιινπ φηη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο νη ππνςήθηνη δελ είλαη απαξαίηεην λα ππνβάινπλ θάπνην απνδεηθηηθφ θνίηεζεο ζε ηκήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή επηπέδνπ εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ απνηειεί επίζεο:

24 ην θαηά πφζν ην πξφγξακκα ηεο δηδαζθαιίαο έρεη ζρεδηαζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα θάζε επίπεδν ζηελ Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα ε απφδνζε θαη νη επηδφζεηο ησλ ππνςήθησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχζζεη ν ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ε ζπρλφηεηα, ε δηάξθεηα θαη ε ζπλέρεηα ησλ καζεκάησλ ε πξαθηηθή εμάζθεζε πνπ έρεη θάλεη ν ππνςήθηνο θηι. πκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο Οη δηδάζθνληεο πξέπεη λα ηνλίδνπλ ζηνπο καζεηέο πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο ηα παξαθάησ ζεκεία: ε ψξα κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην θάζε ζέκα είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δε δίλνληαη παξαηάζεηο λα είλαη ςχρξαηκνη θαη λα κελ παληθνβάιινληαη αλ ππάξρεη θάπνην ζεκείν πνπ ηνπο είλαη άγλσζην λα απαληνχλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα εμεηαζηηθά ηεηξάδηα λα κνηξάδνπλ ζσζηά ην ρξφλν πνπ ηνπο δίλεηαη λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά ηηο εηζαγσγηθέο νδεγίεο ηνπ θάζε ζέκαηνο θαη λα πξνζέρνπλ ηα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη λα δίλνπλ ηφζεο ζσζηέο απαληήζεηο φζεο αλαθέξνληαη ζηηο νδεγίεο ησλ αζθήζεσλ. Πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεδεληζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζην γξαπηφ ιφγν λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά ηηο εηζαγσγηθέο νδεγίεο γηα λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν θαη ζε ην χθνο (ηππηθφ ή θηιηθφ) ζην νπνίν πξέπεη λα γξάςνπλ ελψ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Να απνθεχγνπλ ηηο πνιιέο επαλαιήςεηο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ. Οη δηδάζθνληεο κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη κε ην ππάξρνλ βνεζεηηθφ πιηθφ κπνξνχλ, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη δηθέο ηνπο αζθήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εμάζθεζε θαη πιεξέζηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ηνπο.

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο αλά επίπεδν Α επίπεδν Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλεη ην γεληθφ λφεκα κηαο ζπλνκηιίαο κεηαμχ δχν θπζηθψλ νκηιεηψλ γηα απιά θαζεκεξηλά ζέκαηα θαη λα θαηαλνεί απιέο δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο. Πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλεη ην γεληθφ λφεκα απιψλ γξαπηψλ δηαθεκίζεσλ, ζεκεησκάησλ, πξνγξακκάησλ, απιψλ νδεγηψλ. ην γξαπηφ ιφγν πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα γξάθεη απιά ζχληνκα θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη λα δίλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο. Καηά ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειεί απιέο θαζεκεξηλέο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε απιέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, φπσο λα ραηξεηά, λα ζπζηήλεηαη, λα εχρεηαη, λα δηθαηνινγείηαη, λα κηιά ζην ηειέθσλν, λα γξάθεη απιέο επηζηνιέο, λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο γηα απιά ζέκαηα, λα θαηαλνεί θαη λα θάλεη απιέο αλαθνηλψζεηο, λα εθθξάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ επηζπκία ή ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη θάηη, λα δίλεη θάηη, λα πξνζθαιεί θαη λα πξνηείλεη. Να είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη ζε κηα δεκφζηα ππεξεζία, ζε γξαθεία ηαμηδηψλ, ζε μελνδνρεία, ζε εζηηαηφξηα, ζε θαηαζηήκαηα. Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν ππνςήθηνο λα επηηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά θαη άιια γισζζηθά ζηνηρεία, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ ηφκν Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα. Β επίπεδν Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλεί κε απιφ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν ζε κία πνηθηιία γεληθψλ γισζζηθψλ θαηαζηάζεσλ/ζπλζεθψλ νη νπνίεο απαηηνχλ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη πξνζσπηθψλ απφςεσλ. Πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλεη ην γεληθφ λφεκα αιιά θαη θάπνηεο νπζηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο κηαο ζπλνκηιίαο αλάκεζα ζε δχν θπζηθνχο νκηιεηέο ζε κία πνηθηιία ζεκάησλ, κελπκάησλ, εηδεζενγξαθηθψλ αληαπνθξίζεσλ θαη ζρνιίσλ. ην γξαπηφ ιφγν ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλζέηεη ζχληνκα απιά θείκελα, λα κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθέο απφςεηο γηα κία πνηθηιία ζεκάησλ.

26 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ειιεληθή γιψζζα πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε βαζκφ πνπ λα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παίξλεη κέξνο θαη λα αληαπνθξίλεηαη κε επρέξεηα ζε επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο πην ζχλζεηεο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο απφ απηέο ηνπ Α επηπέδνπ. Να είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη, εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Α επίπεδν, ζε κνπζεία, ζέαηξα, ζε ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θηι. Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν ππνςήθηνο λα επηηειέζεη πην ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο ζε πνηθηιία θαηαζηάζεσλ/ζπλζεθψλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά θαη άιια γισζζηθά ζηνηρεία, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ ηφκν Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα. Γ επίπεδν Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιαβαίλεη θαη λα εθθξάδεηαη θαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά κε αθξίβεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ζε έλα επξχ θάζκα επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ζαθείο πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπιάρηζην ηξηψλ θπζηθψλ νκηιεηψλ ηεο γιψζζαο ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, λα κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζέζεηο θαη λα παίξλεη κέξνο απνηειεζκαηηθά ζε κηα ζπλνκηιία. Δπίζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιαβαίλεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη λα αλαγλσξίδεη ην χθνο θαη ην ζθνπφ απνζπαζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πεγέο φπσο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θαλνληζκνί, επίζεκα γξάκκαηα θαη αλαθνξέο. ην γξαπηφ ιφγν ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα πεξηγξαθηθά θαη αθεγεκαηηθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζσπηθέο θαη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειεί ηέηνηεο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ λα επηδεηθλχνπλ ην βαζκφ ηεο γισζζηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Αθφκε, πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ φζνλ αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή δσή. Γηα ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γ επηπέδνπ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηα θαηάιιεια κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά θαη άιια γισζζηθά ζηνηρεία, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ ηφκν Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα.

27 Γ επίπεδν Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιαβαίλεη θαη λα εθθξάδεηαη ζην γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κε πςεινχ βαζκνχ αθξίβεηα, λα ρξεζηκνπνηεί ζχλζεηεο εθθξάζεηο θαη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο κέζα ζην πιαίζην ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηνπ είλαη γλσζηέο. Πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθκαηεχεη πιεξνθνξίεο θαη ππνλννχκελα απφ ζπδεηήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ άγλσζηα ζέκαηα θαη ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπιέθνληαη αξθεηνί νκηιεηέο πνπ επηθνηλσλνχλ κε θαλνληθφ ξπζκφ νκηιίαο. ην γξαπηφ ιφγν πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γξάθεη ζε έλα επξχ πεδίν ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη ηνπο ηνκείο πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ. απηφ ην επίπεδν δελ πξέπεη λ αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα θαηά ηε ρξήζε πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ νπνηνπδήπνηε χθνπο θαη είδνπο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λ αλαπηχζζεη θαη λ αληηθξνχεη κε άλεζε επηρεηξήκαηα ζπλνκηιεηψλ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο γξακκαηηθέο δνκέο θαη εθθξάζεηο ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηνχκελεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζπκβάζεηο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ ηφκν Πιζηοποίηζη επάπκειαρ ηηρ ελληνομάθειαρ. Aναλςηικό εξεηαζηικό ππόγπαμμα.

28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Γείγκαηα εμεηαζηηθώλ ζεκάησλ A επίπεδν ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (Ακέζσο κεηά ππάξρεη ην θείκελν πνπ αθνχγεηαη ζηo Cd) Μαιώζαηε κε ην θίιν ζαο, ηνλ Κώζηα, κπξνζηά ζε όιε ηελ παξέα. Γπξίδεηε ζην ζπίηη θαη αθνύηε δύν (2) θνξέο ηα κελύκαηα ηνπ ηειεθσλεηή ζαο. Μεξηθά από απηά είλαη από θίινπο ζαο γηα ηνλ θαβγά πνπ είραηε κε ηνλ Κώζηα. Καζώο αθνύηε ηα Cds ζεκεηώζηε ην ζσζηό κε (Υ), όπσο ζην παξάδεηγκα. Μόλν κία απάληεζε ζε θάζε εξώηεζε είλαη ζσζηή. 1. Ο Πέηξνο ζα θάλεη πάξηη κε: α. ηνλ Κώζηα. β. ηελ Καηεξίλα. γ. ηε Μαίξε. δ. όιε ηελ παξέα ηνπ. 2. Ζ ζεία Διεπζεξία ιέεη ζηνλ Πέηξν: α. λα κε καιψλεη κε φινπο. β. λα κε βγάδεη ην ζθχιν βφιηα. γ. λα κελ ηεο ηειεθσλεί. δ. λα δεηά ζπγγλψκε.

29 3. Ο Λάθεο δεηά απφ ηνλ Πέηξν 100 επξψ, γηαηί: α. δε ζέιεη λα μνδέςεη ηα δηθά ηνπ. β. δελ έρεη ιεθηά. γ. ζέιεη λα πιεξψζεη ηε ζεία Διεπζεξία. δ. ζέιεη λα αγνξάζεη ππνινγηζηή. 4. Ο Πέηξνο πξέπεη ην βηβιίν πνπ έρεη: α. λα ην πιεξψζεη. β. λα ην δαλείζεη. γ. λα ην πνπιήζεη. δ. λα ην επηζηξέςεη. 5. Όηαλ κάισζαλ ν Πέηξνο θαη ν Κψζηαο, δελ ήηαλ κπξνζηά: α. ε Διέλε. β. ν Κψζηαο. γ. ε Καηεξίλα. δ. ν Πέηξνο. 6. Ο Πέηξνο ην απφγεπκα πξέπεη: α. λα βγάιεη βφιηα ην ζθχιν ηνπ. β. λα πάξεη ηειέθσλν ηελ Καηεξίλα. γ. λα πάξεη ηειέθσλν ηε κακά ηνπ. δ. λα πάξεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ.

30 7. Ο Πέηξνο θαη ν Κψζηαο πξέπεη: α. λα ζπδεηήζνπλ. β. λα καιψζνπλ. γ. λα βγάινπλ βφιηα ην ζθχιν. δ. λα ηειεθσλήζνπλ ζην ζρνιείν. 8. ην κήλπκα 10 κηιά: α. ε Μαίξε. β. ν Κψζηαο. γ. ε κεηέξα ηνπ Πέηξνπ. δ. θάπνηνο μέλνο. 9. ην ζρνιείν πξέπεη λα ηειεθσλήζεη: α. ν Πέηξνο. β. ε κακά ηνπ Πέηξνπ. γ. ε αδειθή ηνπ Κψζηα. δ. ν Κψζηαο.

31 (Κείκελν Cd) Μήλπκα 1 Έια, είκαη ε Μαίξε. Όηαλ γπξίζεηο πάξε κε ζην ζπίηη γηαηί πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ην πάξηη πνπ ζα θάλνπκε εζχ θη εγψ. Πεξηκέλσ, ε! Μήλπκα 2 Καιεκέξα, ε ζεία Διεπζεξία είκαη. Βξε, Πέηξν, κε καιψλεηο κε φινλ ηνλ θφζκν! Μήλπκα 3 Ο Λάθεο είκαη. Γελ έρσ θαζφινπ ιεθηά. Μπνξείο λα κνπ δαλείζεηο 100 επξψ; Θα ζνπ ηα δψζσ πίζσ ηε Γεπηέξα. Μήλπκα 4 Καιεκέξα ζαο. αο ηειεθσλψ απφ ηε βηβιηνζήθε. Γελ επηζηξέςαηε έλα βηβιίν. Παξαθαιψ ηειεθσλήζηε καο. Μήλπκα 5 Ζ Αιίθε είκαη. Διπίδσ λα ζε δσ ην βξάδπ. Θέισ θάηη λα ζνπ πσ. Μήλπκα 6 αο ηειεθσλψ γηα ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δίλαη έηνηκνο. Μπνξείηε λα ηνλ πάξεηε ζήκεξα ην απφγεπκα. Μήλπκα 7 Πέηξν, γεηα ζνπ. Δίκαη ε Καηεξίλα. Ση έγηλε ζήκεξα κε ηνλ Κψζηα; Σειεθψλεζέ κνπ λα κνπ πεηο. Μήλπκα 8 Πέηξν, είκαη ν Κψζηαο θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε! Μήλπκα 9 Πέηξν, αλ είζαη εθεί, απάληεζέ κνπ! Πέηξν! Πέηξν! Θα ηα πνχκε αχξην. Μήλπκα 10 Ννκίδσ φηη έθαλα ιάζνο! Εεηψ ζπγλψκε! Μήλπκα 11 Ζ κακά είκαη. Βγάιε ην ζθχιν βφιηα. Έρεη θαγεηφ ζην ςπγείν. Μήλπκα 12

32 Πέηξν, απάληεζε. Δγψ είκαη, ε Μαξία. Πέηξν! Σα ιέκε! Μήλπκα 13 Σειεθσλψ απφ ην ζρνιείν ηνπ Πέηξνπ. Ο Πέηξνο δελ ήξζε ζήκεξα ζην κάζεκα. Παξαθαιψ ηειεθσλήζηε καο. Μήλπκα 14 Πέηξν κε καιψζεηο μαλά κε ηνλ Κψζηα. Όινη θίινη είκαζηε! Πάξε κε ζην ζπίηη. Φηιηά, Διέλε.

33 Β επίπεδν ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Είζηε δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα «ύληνκα λέα». Σν πξσί έγηλε έλα αηύρεκα ζ έλα δξόκν ηεο πόιεο ζαο. Μηα θπξία ζαο έζηεηιε έλα γξάκκα πνπ πεξηγξάθεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηη έγηλε δεηώληαο από ζαο λα γξάςεηε έλα άξζξν. ηελ άιιε ζειίδα έρεηε θάπνηα εξσηήκαηα. Δηαβάζηε ηα πξνζεθηηθά θαη ζεκεηώζηε ζηαπξό (+) θάησ από ην ΝΑΙ δίπια ζηηο πξνηάζεηο πνπ ζπκθσλνύλ κε ην γξάκκα θαη θάησ από ην ΟΧΙ δίπια ζηηο πξνηάζεηο πνπ δε ζπκθσλνύλ γηα λα πιεξνθνξήζεηε ην δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο γηα ό,ηη έγηλε. ΠΡΟΟΧΗ: νη ζσζηέο απαληήζεηο είλαη ΔΕΚΑΣΡΕΙ (13) ρσξίο ην παξάδεηγκα. Αγαπεηέ θχξηε, Μφιηο πξηλ απφ δχν ψξεο έγηλε έλα ηξνκεξφ αηχρεκα κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ καγαδηνχ κνπ. Ξέξεηε, έρσ έλα θαηάζηεκα γπλαηθείσλ ξνχρσλ ζηνλ πεδφδξνκν πνπ ελψλεη ηελ νδφ Αζελψλ κε ηελ νδφ Μαθεδνλίαο. Ο πεδφδξνκφο καο, νδφο Δηξήλεο, είλαη θαζεκεξηλά γεκάηνο παηδηά πνπ παίδνπλ θαη ειηθησκέλνπο θπξίνπο πνπ μεθνπξάδνληαη ζην σξαίν καο πάξθν. ηηο 11:00 αθξηβψο, κία κεγάιε κεραλή, πνπ λνκίδσ φηη έηξερε πνιχ γξήγνξα, ρηχπεζε κία ειηθησκέλε θπξία πνπ επέζηξεθε απφ ηελ αγνξά. Ζ θπξία έπεζε θάησ θαη ηα θξνχηα ηεο βγήθαλ απφ ηηο ζαθνχιεο. Ο νδεγφο ηεο κεραλήο έπεζε θαη ρηχπεζε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δχν παηδηά πνπ έπαηδαλ κε ηα πνδήιαηά ηνπο έπεζαλ πάλσ ζηα θξνχηα ηεο θπξίαο θαη έραζαλ ηνλ έιεγρν. Σν έλα ρηχπεζε ζνβαξά ζην πφδη θαη ην άιιν ζην ρέξη. «Θεέ κνπ», θψλαμα θαη έηξεμα έμσ απφ ην καγαδί κνπ. Ακέζσο πήγα λα βνεζήζσ θαη δελ ήμεξα πνηνλ λα βνεζήζσ πξψην. Κνηηνχζα κε έθπιεμε θαη ηξφκν. Δπηπρψο, ν άληξαο κνπ ηειεθψλεζε ζηελ αζηπλνκία. Γηλφηαλ παληθφο. Όινη έηξεραλ λα βνεζήζνπλ. Όινη θψλαδαλ. Όηαλ εζχραζαλ θάπσο ηα πξάγκαηα, γχξηζα ζην καγαδί κνπ θη έγξαςα απηφ ην γξάκκα. Κάπνηνο έπξεπε λα ελεκεξψζεη θη εζάο. Ζ αζηπλνκία ήξζε δέθα ιεπηά κεηά ην αηχρεκα. Μαδί ήξζαλ θαη αζζελνθφξα γηα ηνπο ηξαπκαηίεο. Όια έγηλαλ ηφζν γξήγνξα πνπ θαλείο δελ θαηάιαβε ηίπνηε. Ζ αζηπλνκία άξρηζε λα ξσηάεη φζνπο ήηαλ κπξνζηά γηα λα πάξεη ηηο

34 απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σα αζζελνθφξα έθπγαλ ακέζσο, αιιά νη αζηπλνκηθνί είλαη αθφκε ζηνλ πεδφδξνκν θαη θάλνπλ εξσηήζεηο. Θα ήζεια λα ζαο δεηήζσ λα γξάςεηε έλα άξζξν γηα ην αηχρεκα απηφ θαη λα δεηήζεηε απφ ην δήκαξρφ καο λα κελ επηηξέπεη ηηο κεραλέο θαη ηα απηνθίλεηα ζε δξφκνπο φπνπ παίδνπλ παηδηά. Ζ γεηηνληά καο είλαη κηθξή, αιιά δπζηπρψο δε καο αθήλνπλ λα εζπράζνπκε νχηε νη κεραλέο νχηε ηα απηνθίλεηα. αο παξαθαιψ λα θάλεηε θάηη! αο επραξηζηψ πνιχ. Καιή ζαο κέξα, Μαξία Καξαζαλάζε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα