Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια"

Transcript

1 ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης τοσ AIDS ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΓΡΑΦΧΝ 3-5, ΜΑΡΟΤΙ ΣΗΛ: ΑΘΗΝΑ 2013

2 ηόσοι ηηρ επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηιρ κλινικέρ ή ζηα ιαηπεία εξοςαλικώρ Μεηαδιδομένυν Νοζημάηυν Νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο θιηληθέο θαη ζηα ηαηξεία ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ είλαη: Λα δηαγλσζηνχλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηελ HIV ινίκσμε (Sabin et al, 2004). Λα δηαγλσζηνχλ έγθαηξα ηα ινηπά ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ψζηε λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία θαη θαη επέθηαζε λα κεησζεί ε κεηάδνζε ηεο HIV ινίκσμεο. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ θαη ηεο HIV ινίκσμεο (Zetola et al, 2009). Λα παξαζρεζεί ζπκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ζε νξναξλεηηθά άηνκα, πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ Λα παξαζρεζεί ε ζπκβνπιεπηηθή ζηνπο ζπληξφθνπο ησλ νξνζεηηθψλ αζζελψλ. Πποληπηικόρ έλεγσορ αηόμυν Νη ελδείμεηο-ζπζηάζεηο γηα εμέηαζε αθνξνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αηφκσλ: Πε άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί. Πε άηνκα ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο νμείαο HIV ινίκσμεο. Πε άηνκα πνπ αλαθέξνπλ απξνθχιαθηεο πξσθηηθέο ή θνιπηθέο επαθέο ή ζεμνπαιηθέο επαθέο κε πνιιαπινχο ζπληξφθνπο. Πηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε άηνκα πνχ αλαθέξνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ζε ρψξεο πςεινχ επηπνιαζκνχ ηεο HIV ινίκσμεο ή κε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο γεληθεπκέλεο επηδεκίαο. Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο. Πε άηνκα κε HIV(+) ζχληξνθν. Πε θάζε εγθπκνλνχζα γπλαίθα. Πε αζζελείο κε ινηκψμεηο ή λνζήκαηα φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, HCV, HBV θαη ινηπά ΠΚΛ. [9]

3 Πε άηνκα πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ θάπνηνπ άιινπ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο. Έλεγσορ λόγυ ζςνθηκών: Αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ν HIV έιεγρνο νθείιεη λα δεηείηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Ξξνγξακκαηηζκφο εγθπκνζχλεο. Πηα ζχκαηα βηαζκνχ/ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Πε ζχκαηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ (trafficking). Πε θξαηνχκελνπο/εο θπιαθψλ. Γιαθεζιμόηηηα ηηρ εξέηαζηρ για ηην HIV λοίμυξη Ζ πξνψζεζε ηνπ αλψλπκνπ θαη εκπηζηεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζε επξχηεξα πιαίζηα εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, απνηεινχλ αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ φηη είλαη κνιπζκέλα θαη λα πξνζεγγηζηνχλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Ππλεπψο, ζπζηήλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εμέηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε θιαζζηθέο δνκέο πγείαο, φπσο: Πε θιηληθέο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ (STIs). Πε δνκέο απεμάξηεζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε θιηληθέο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο έγθπεο γπλαίθεο. Πε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο θέληξα πγείαο/ πνιπταηξεία αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Πε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. Πε ηαηξεία θπιαθψλ. Πε δνκέο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Πε εηδηθέο θιηληθέο, πνπ κπνξεί λα πξνζέξρνληαη νη αζζελείο γηα άιια λνζήκαηα ελδεηθηηθά ηεο HIV ινίκσμεο φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, επαηίηηδα C. Πηελ θνηλφηεηα, εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο, φπσο: Πε θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο. Πε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη θηιηθνχο ρψξνπο (checkpoints). Πηα ίδηα κέξε πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη πιεζπζκνί (πρ ζε θέληξα δηαζθέδαζεο πξνζθηιή [10]

4 ζηνπο MSM «gay bars», ζηέθηα ρξεζηψλ), ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ξηινηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, έρνπλ δείμεη φηη ε πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο ζε πιαίζηα εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ θιηληθψλ δνκψλ είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζψο ην πεξηβάιινλ είλαη πην θηιηθφ θαη ελζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξα άηνκα λα εμεηαζηνχλ (Weatherburn et al, 2006). Ζ εμέηαζε ηφζν ζε θιηληθά φζν θαη ζε κε θιηληθά πιαίζηα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηαηξν-λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ή απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηερληθήο. ςζηάζειρ για ηη ζςνιζηώμενη ζςσνόηηηα εξέηαζηρ O εηήζηνο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. Ππγθεθξηκέλα, εηήζηνο έιεγρνο ζπζηήλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Πε άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο ή ζπρλφηεξα αλάινγα κε ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ. Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ρξεζηψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε εηεξνθπιφθηια άηνκα, πνπ είραλ πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είραλ εμεηαζηεί. Πε δφηεο αίκαηνο, παξαγψγσλ αίκαηνο, ηζηψλ θαη νξγάλσλ. Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο (ρψξεο γεληθεπκέλεο επηδεκίαο, φπσο ρψξεο πνζαραξίνπ Αθξηθήο) Όζν αθνξά ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζπζηήλεηαη έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε εμακεληαία βάζε. Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ Μέθοδοι επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ Ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο HIV ινίκσμεο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1985 γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Νη πξψηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηεο HIV ινίκσμεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (counselling) πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε γηα άηνκα κε [11]

5 ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ παξαθνινπζνχληαλ ζε θιηληθέο αθξνδίζησλ λνζεκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα πξψηε θνξά, ην Έθηνηε, έρνπλ δεκνζηεπζεί πιήζνο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ ζχγρξνλε εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε πεξηιακβάλεη ηερληθέο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ θαη αληηγφλσλ, κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ CD 4 T ιεκθνθπηηάξσλ θαη κνξηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο ηνπ ηνχ, ησλ ηχπσλ θαη ησλ ππνηχπσλ ηνπ ηνχ θαη ηεο αληνρήο ηνπ ηνχ ζηα αληηξεηξντθά θάξκαθα. Νη αληρλεπφκελνη δείθηεο ζην αίκα ηνπ αζζελνχο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο είλαη ην ητθφ RNA, ην αληηγφλν p24 ηνπ ηνχ θαη ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ ητθψλ αληηγφλσλ. Ρα επίπεδα ητθνχ RNA ζην πιάζκα απμάλνληαη εθζεηηθά, θηάλνληαο ζηε κέγηζηε ηηκή εκέξεο κεηά ηε κφιπλζε, φπνπ αθνινπζεί ε βαζκηαία πηψζε ησλ επηπέδσλ ηνπ (McMichael et al, 2010). Ξιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο νη αλνζνζναληηδξάζεηο Elisa 4 εο γεληάο, πνπ αληρλεχνπλ ηαπηφρξνλα ηα IgG θαη IgM αληηζψκαηα θαζψο θαη ην αληηγφλν HIV p24. Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 4 εο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία απφ ηηο αλνζναληηδξάζεηο 3 εο γεληάο. Δπίζεο έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο αιιά είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξεο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ επηπξφζζεηεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ p24 (Constantine & Zink, 2005). Πε ρψξεο ρακεινχ επηπνιαζκνχ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αζζελψο ζεηηθά απνηειέζκαηα ή αδηεπθξίληζηα απνηειέζκαηα EIA (Parry et al, 2003). Δπίζεο, νη πεξηπηψζεηο εκθάληζεο ςεπδψο ζεηηθψλ θαη ςεπδψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ αλνζνελδπκηθψλ ειέγρσλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 ζην παξάξηεκα Η. Ζ θχξηα δηαγλσζηηθή αξρή γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηελ δηελέξγεηα κηαο αξρηθήο δνθηκαζίαο αθνινπζνχκελεο απφ κία επηβεβαησηηθή δνθηκαζία ζε πεξίπησζε αξρηθνχ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ αξρηθή εξγαζηεξηαθή δνθηκαζία είλαη ζπλήζσο κηα δνθηκαζία δηαινγήο (screening test) αλαδήηεζεο αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ ζηνλ νξφ ηνπ εμεηαδνκέλνπ κε αλνζνελδπκηθή κέζνδν (EIA-Δnzyme Immuno Assay). Νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο anti HIV EIA (ζπκβαηηθέο θαη ηαρείεο) επηηπγράλνπλ ζήκεξα πνζνζηά αμηνπηζηίαο 99% (https://www.who.int/diagnostics_laboratory/publications/evaluations/en/index.html. 2009). [12]

6 Γοκιμαζίερ ηασείαρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηο αίμα και ζε εναλλακηικά βιολογικά ςγπά (rapid tests) Δθηφο απφ ηελ θιαζηθή κέζνδν αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ, έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο φπνπ ην αξρηθφ απνηέιεζκα δίλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (rapid test). Νη γξήγνξνη εξγαζηεξηαθνί HIV έιεγρνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλνζνελδπκηθψλ ηερληθψλ φπνπ ην απνηέιεζκα δίλεηαη εληφο 30 ιεπηψλ, είλαη απιέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα εθάκηιιε ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ (Branson, 2007). Ρα θπηία ησλ ηεζη άκεζεο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ πεξηέρνπλ φια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμέηαζε. Ρα πεξηζζφηεξα πεξηέρνπλ HIV-1/2 αληηγφλα θαη έηζη αληρλεχνπλ φια ηα αληίζηνηρα αληηζψκαηα. Όηαλ ππάξρνπλ αληηζψκαηα ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζην βηνινγηθφ δείγκα ηφηε εκθαλίδεηαη ρξψκα ζηελ ηαηλία, ην νπνίν εθηηκάηαη ππνθεηκεληθά νπηηθά. Ρν βηνινγηθφ δείγκα κπνξεί λα είλαη αίκα (πιάζκα, νξφο ή νιηθφ αίκα) ή άιιν βηνινγηθφ πγξφ φπσο ζηνκαηηθά πγξά, νχξα. Ππγθεθξηκέλα ε επαηζζεζία ησλ δνθηκαζηψλ ηαρείαο αλίρλεπζεο θπκαίλεηαη απφ 98%-100% θαη ε εηδηθφηεηα γχξσ ζην 99% (O Connell et al, 2003). Ρν αίκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηφζν κε ηηο ζπκβαηηθέο φζν θαη κε ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Κε ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κπνξεί λα ζπιιερζεί κέζσ ηξππήκαηνο ηεο ζειήο ηνπ δαθηχινπ ηεο ρεηξφο. Κία κε δχν ζηαγφλεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο ιακβάλνληαη ζε κηα απνξξνθεηηθή ηαηλία φπνπ θαη αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ (+/-2 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ). Ρν πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηαρείεο δνθηκαζίεο κε ρξήζε απνμεξακέλσλ θειίδσλ αίκαηνο είλαη φηη κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ θαη δε ρξεηάδνληαη λα ςπρζνχλ. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο είλαη πςειή θαη θπκαίλεηαη απφ 87-99% (Protto et al, 2004). Υο βηνινγηθά δείγκαηα ζηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα ζηνκαηηθά πγξά θαη ηα νχξα. Αλ θαη αλαθέξεηαη ε ρξήζε ζηέινπ σο ελαιιαθηηθφ βηνινγηθφ πγξφ, ζηε πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ην πγξφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ νχισλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν βηνινγηθφ δείγκα πεξηέρεη IgG αληηζψκαηα ζε ζπγθεληξψζεηο αληίζηνηρεο κε ηνλ νξφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ζίειν ν νπνίνο πεξηέρεη θπξίσο IgA θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε IgG ηζνδπλακεί κε ην 1% ηεο πνζφηεηαο ζηνλ νξφ (Constantine 2005). Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη φηη κε ηε ρξήζε ηνπο κεηψλνληαη ηα πνζνζηά ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαζψο δελ ππάξρεη ε άκεζε επαθή κε [13]

7 κνιπζκαηηθά βηνινγηθά πγξά (Protto et al, 2004). Ζ επξεία ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηελ θνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ δηεμαγσγή επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, θαζψο ηα άηνκα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ζπκκεηέρνπλ (Protto et al, 2004, UNAIDS/WHO 2001). Κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζε κε θιηληθά πιαίζηα, ζηα ζεκεία πνπ παξέρεηαη ε πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ή αθφκα θαη ζε επξχηεξα πιαίζηα, φπσο ζηα ζεκεία πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη πιεζπζκνί (Clerk et al, 2008). Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, φπσο ζε: Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε αίκα: κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή-πεγή. Έθζεζε κεηά απφ ζεμνπαιηθή επαθή: κπνξεί λα πξνζθεξζεί ε επηινγή ηνπ ηεζη θαη ζηνπο δχν ζπληξφθνπο. Πηνλ ηνθεηφ ζε γπλαίθα κε άγλσζην HIV νξνινγηθφ πξνθίι ή επίηνθν γπλαίθα πνπ έρεη χπνπηε επαθή κεηά ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνπ έρεη θάλεη γηα HIV. Ρα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ζην φηη ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε θαη άιισλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ (φπσο HBV, HCV, Πχθηιε) ή γηα ηε δηελέξγεηα άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνηχπνπ ηνπ ηνχ. Δπηπξφζζεηα, φζν αθνξά ζηηο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κε βηνινγηθφ δείγκα ηα ζηνκαηηθά πγξά ή ηα νχξα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πεξίνδν παξαζχξνπ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αίκα θαη παξάγσγά ηνπ (Branson 2003, Greenwald 2006). Πηα νχξα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κφλν IgG αληηζψκαηα. Ζ ζπιινγή ησλ νχξσλ απνηειεί κηα απιή, κε αηκαηεξή δηαδηθαζία θαη ην δείγκα απνζεθεχεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζηνπο 4 Ν C ζε πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί αξγφηεξα. Ρα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ νχξσλ σο βηνινγηθφ δείγκα είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ζηνκαηηθψλ πγξψλ. Ξαξφια απηά κέρξη ηψξα δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ηεζη εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηα νχξα (Protto et al, 2004). Πηελ Διιεληθή αγνξά έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ηαρεία ηεζη κε βηνινγηθφ δείγκα ην αίκα θαη ηα παξάγσγά ηνπ θαη ηα ζηνκαηηθά πγξά. [14]

8 Δπιβεβαιυηικέρ δοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ (confirmatory tests) Πε ρψξεο κε ρακειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο, ε πηζαλφηεηα παξαγσγήο ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηψλεη ηε ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία ηνπ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ. Γη απηφ ην ιφγν θάζε ζεηηθφ αξρηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε επηπξφζζεηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο. Νη πην θνηλέο δνθηκαζίεο επηβεβαίσζεο είλαη ε Western blot, ε ηερληθή ξαδηναλνζνθαζίδεζεο (radio immune precipitation assay-ripa), ε ηερληθή έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνχ (immune fluorescent antibody assay-ifa), ε ηερληθή ηεο γξακκηθήο αλνζνκεζφδνπ (line immunoassay- LIΑ) (Constantine 2005, European Commission. 2009/886/EC ). Ζ επξχηεξα εθαξκνζκέλε κέζνδνο επηβεβαίσζεο δηεζλψο είλαη ε Western blot. Γοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ νοςκλεφνικού οξέορ με μοπιακέρ ηεσνικέρ Νη κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ HIV-RNA δηαγηγλψζθνπλ ηελ HIV ινίκσμε κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ θαη 12 κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εθαξκνγή 3 εο γεληάο EIA (Fiebig et al, 2003). Κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ επηηξέπεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε αλίρλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ λνπθιενηηδηθψλ αιιεινπρηψλ DNA ή RNA ηνπ ηνχ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ κφιπλζε απφ ηνλ HIV θαη πξηλ απφ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ θαη είλαη ρξήζηκεο ηφζν ζηε δηάγλσζε φζν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. Ξαξνπζηάδνπλ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα θαη είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Νη θπξηφηεξεο ηερληθέο άκεζεο αλίρλεπζεο λνπθιετληθνχ νμένο (DNA-RNA) είλαη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR polymerase chain reaction) (Louie et al, 2000), ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (reverse transcription-pcr) (Louie et al, 2000), ε ηερληθή εληζρπκέλνπ ζήκαηνο δηαθιαδηδφκελνπ DNA (branced DNA- bdna), ε ηερληθή άκεζνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο-ζηφρνπ (Nucleic acid sequence based amplification (NASBA) (Tsongalis 2006). Νη ελδείμεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο ηνπ ηνχ είλαη: Υο δηαγλσζηηθή εμέηαζε, επί επαλεηιεκκέλσο ακθίβνινπ WB επηβεβαησηηθνχ απνηειέζκαηνο. Έγθαηξε δηάγλσζε ζε λενγλφ, κε νξνζεηηθή κεηέξα (Sharma et al, 2008). [15]

9 Πηνπο αηκνδφηεο, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ (Constantine 2005). Ν κνξηαθφο έιεγρνο δελ ελδείθλπηαη σο αξρηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο (BHIVA/BASHH/BIS. 2008). Βαζικέρ απσέρ διαγνυζηικήρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ Ρν θχξην βηνινγηθφ δείγκα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην αίκα. Ζ ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ (φπσο ζηνκαηηθψλ πγξψλ) ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο αλ είλαη δχζθνιε ε αηκνιεςία. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 99% θαη 98% αληίζηνηρα (WHO/UNAIDS 2007). Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο (EIA) αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα νξνχ ή πιάζκαηνο θαη κεηά λα ειέγρεηαη θαη κε επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεηηθνχ δείγκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Πηελ πεξίπησζε αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο EIA ζπζηήλεηαη ζην ίδην βηνινγηθφ δείγκα ε δηελέξγεηα δεχηεξεο EIA, κε δηαθνξεηηθή ηερληθή ή απφ δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή. Πε πεξίπησζε ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο, δηελεξγείηαη αλνζνελδπκηθή κέζνδνο ζε δεχηεξν βηνινγηθφ δείγκα. Πηε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελνπ ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη δνθηκαζία WB επηβεβαίσζεο ή δνθηκαζίεο ειέγρνπ ητθνχ θνξηίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο. Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα αίκαηνο ή πιάζκαηνο. Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ αξρηθνχ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη επηβεβαησηηθή δνθηκαζία. Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 3 εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε δηάζηεκα 4,5-5 βδνκάδσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο, ελψ νη 4 εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ζε 2,5-3 βδνκάδεο (Daskalakis 2011). Γηα λα ζπζηαζεί ην αζθαιέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ [16]

10 εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο φζν θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θάζε εξγαζηήξην. Ππζηήλεηαη κηα αξρηθή εμέηαζε θαηά ηε πξνζέιεπζε ηνπ αηφκνπ θαη κία εμέηαζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 6-8 βδνκάδσλ απφ ηελ πηζαλή έθζεζε. Ππζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο EIA 4 εο γεληάο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαη αληηγφλνπ p24 ηαπηνρξφλσο θαζψο θαη αλνζναληηδξάζεηο πνπ επηηξέπνπλ θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο ηεο νκάδαο O. Δπμηνεία ηυν αποηελεζμάηυν Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο δνθηκαζίαο EIA είλαη ζεηηθφ θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο είλαη αξλεηηθφ, ηφηε ην άηνκν ζεσξείηαη αξλεηηθφ ζηελ HIV ινίκσμε, εθηφο αλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζηε πεξίνδν νξνκεηαηξνπήο (ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ ηε παξαγσγή αληηζσκάησλ). Δπαλεμέηαζε ησλ αηφκσλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 6-8 εβδνκάδσλ ζα πξέπεη λα ζπζηήλεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε πεξίπησζε ιήςεο πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξνηθήο αγσγήο, ή ζηηο πεξηπηψζεηο ζπιινίκσμεο κε άιινπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο φπσο θπηηαξνκεγαινηφο ή ν HCV ή ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο. Πε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθήο ή επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε θιηληθή εηθφλα HIV πξσηνινίκσμεο (πίλαθαο 1), ηφηε παξαπέκπεηαη δείγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (κνξηαθφο έιεγρνο). Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπζηήλεηαη επαλεμέηαζε ζε θαηλνχξγην βηνινγηθφ δείγκα ζε δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ (Rogstad et al, 2006, UNAIDS/WHO 2009). Ρν δεχηεξν δείγκα πξνηηκάηαη λα είλαη πιάζκα ή ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο ηνπο αξρηθνχ δείγκαηνο. Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ ή «αδχλακνπ ζεηηθνχ» απνηειέζκαηνο αξρηθνχ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ EIA, ζπζηήλεηαη ν επαλέιεγρνο ζην ίδην βηνινγηθφ δείγκα κε δηαθνξεηηθή κέζνδν/θαηαζθεπαζηή. Πηε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζπζηήλεηαη ε επαλάιεςε ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ΔΗΑ ζε δηαθνξεηηθφ βηνινγηθφ δείγκα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ. Πηε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα εμαθνινπζεί λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζην ίδην [17]

11 δείγκα δηελεξγείηαη δνθηκαζία επηβεβαίσζεο WB ή κνξηαθνχ ειέγρνπ αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθφλα ψζηε λα επηβεβαησζεί ή λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο. Πίνακαρ 1: Οπιζμόρ και ζςμπηώμαηα ππυηολοίμυξηρ Οπιζμόρ: Ζ πξψηε θάζε ηεο HIV ινίκσμεο θαιείηαη πξσηνινίκσμε ή νμχ ξεηξντθφ ζχλδξνκν. Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ είζνδν ηνπ ηνχ ζηνλ νξγαληζκφ κέρξη ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ. Ρν ητθφ θνξηίν αλεπξίζθεηαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαη ζπλεπψο ζηε θάζε απηή ε κνιπζκαηηθφηεηα είλαη πςειή. ςμπηώμαηα: Ρα ζπκπηψκαηα είλαη κε εηδηθά θαη πξνζηδηάδνπλ ζε απηά ηεο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο ή ηεο ινηκψδνπο κνλνππξήλσζεο. Ρα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είλαη ππξεηφο, εμάλζεκα, κπαιγίεο ή αξζαιγίεο, αίζζεκα θαηαβνιήο, λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο, πνλνθέθαινο, δηφγθσζε ηξαρειηθψλ ιεκθαδέλσλ, άηππα έιθε ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Ρν 30% ησλ κνιπζκέλσλ αηφκσλ κπνξεί λα κελ εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα. Ρα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα δηαξθέζνπλ απφ 2 έσο 4 βδνκάδεο. Ζ ιεκθαδελνπάζεηα κπνξεί λα παξακείλεη γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δξέηαζη για ανίσνεςζη για ηη HIV λοίμυξη ζηην κοινόηηηα (Community Based Voluntary Counseling and Testing- CBVCT) Ζ θνηλφηεηα απνηειεί κηα δεμακελή αδηάγλσζησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δηαδηθαζία δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηε θνηλφηεηα κπνξεί λα πινπνηεζεί ή κε ηε ιεηηνπξγία θηλεηψλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε δηάθνξα ζεκεία φπσο θέληξα δηαζθέδαζεο ή ζεκεία ζπλάληεζεο δχζθνια πξνζβάζηκσλ ε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ. Πε πιαίζηα φπσο απηφ ηεο θνηλφηεηαο ελδείθλπηαη ε ρξήζε δνθηκαζηψλ ηαρείαο αλίρλεπζεο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ πγξψλ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα δηεμαρζεί απφ επαγγεικαηίεο πγείαο κε ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Νη πιεζπζκνί πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη πιεζπζκνί φπσο νη κεηαλάζηεο, νη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ηα παξάλνκα εθδηδφκελα άηνκα θαη άιινη δχζθνια πξνζβάζηκνη πιεζπζκνί φπσο νη άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άιινπο [18]

12 άλδξεο. Ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ηε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζηε θνηλφηεηα πεξηγξάθνληαη ζηε ζειίδα 20. Πποηεινόμενοι αλγόπιθμοι διαγνυζηικήρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με ηη σπήζη ηασέυν δοκιμαζιών ανίσνεςζηρ ζε εναλλακηικά βιολογικά δείγμαηα Ρα ηεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο έρνπλ παξφκνηα επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ζπλεπψο έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα δελ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε θαη ζεσξείηαη αξλεηηθφ (Greenwald et al, 2006), εθηφο εάλ ππάξρεη πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηφ ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ή ππάξρεη αλνζνθαηαζηνιή. Θα πξέπεη φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ελαιιαθηηθφ βηνινγηθφ δείγκα (π.ρ ηα ζηνκαηηθά πγξά), επηκεθχλεηαη ε πεξίνδνο παξαζχξνπ, θαη απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Ρα θπηία ησλ ηεζη γξήγνξεο αλίρλεπζεο είλαη αθξηβφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα θπηία ζπκβαηηθήο EIA, σζηφζν κπνξεί λα ζεσξεζνχλ εμίζνπ ρξήζηκα θαη αμηφπηζηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο ν θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο. Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ «rapid tests», φπσο θαη κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, απαηηείηαη πξφζζεηε δηεξεχλεζε ζε αίκα κε ζπκβαηηθή EIA θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αθνινπζεί επηβεβαίσζε κε WB ή NAAT. Πε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο εμέηαζεο είλαη αζχκθσλν κε ην απνηέιεζκα ηνπ rapid test ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί επαλάιεςε ηεο επηβεβαησηηθήο δηαδηθαζίαο ζε θαηλνχξγην δείγκα. Ζ επαλεμέηαζε ζπζηήλεηαη κεηά απφ έλα κήλα. Νη ηξνπνπνηεκέλνη αιγφξηζκνη δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ζηα ζεκεία παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πεξηιακβάλνπλ επηπξφζζεηα εγθεθξηκέλα ηεζη άκεζεο αλίρλεπζεο απφ δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή ή γξήγνξα ηεζη κε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ελαιιαθηηθνχ βηνινγηθνχ δείγκαηνο. Ρέηνηνη αιγφξηζκνη έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηνλ Νξγαληζκφ εξγαζηεξίσλ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ (APHL) αιιά ζηελ παξνχζα θάζε δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πιαίζηα ιεηηνπξγίαο, φπσο απηφ ηεο Διιάδαο (Bennet et al, 2009) θαζψο ζηελ ειιεληθή αγνξά δελ θπθινθνξνχλ αξθεηά ηεζη κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ. [19]

13 Αλγόπιθμορ επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με κλαζζικέρ μεθόδοςρ για ενήλικερ και παιδιά μεγαλύηεπα ηυν 18 μηνών 1 ε αηκνιεςία 4 εο γεληάο EIA Θεηηθό Απνπζία HIV ινίκσμεο, εθηόο αλ ππάξρεη έθζεζε ηηο πξνεγνύκελεο 6 βδνκάδεο Ακθίβνιo απνηέιεζκα 2 ε EIA ζην ίδην δείγκα κε δηαθνξεηηθό θαηαζθεπαζηή/ηερληθή 2 ε EIA ζην ίδην βηνινγηθό δείγκα, κε δηαθνξεηηθό θαηαζθεπαζηή/ηερληθή αξλεηηθό Ακθίβνιν απνηέιεζκα Θεηηθό Επηπξόζζεηε δηεξεύλεζε κε δηαθνξεηηθή αηκνιεςία/πηζαλό ιάζνο εξγαζηεξίνπ 2 ε αηκνιεςία Επηβεβαίσζε κε WB ή άιιεο επηβεβαησηηθέο Δνθηκαζίεο, HIV-1/ HIV-2 (επαλάιεςε) κεηά από 2 βδνκάδεο Ακθίβνιν ζεηηθό Ακθίβνιν Αξλεηηθό* 2 ε WB κεηά από 2 βδνκάδεο ή κνξηαθόο έιεγρνο αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθόλα ή ηελ ηειεπηαία επαθή WB ή κνξηαθόο έιεγρνο Θεηηθό: παξνπζία ινίκσμεο Αξλεηηθό: απνπζία ινίκσμεο * ζε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε θιηληθή εηθφλα HIV πξσηνινίκσμεο, ηφηε παξαπέκπεηαη δείγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (κνξηαθφο έιεγρνο) [20]

14 Αλγόπιθμορ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με σπήζη ηασέυν δοκιμαζιών ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηα ζημεία εξέηαζηρ (point of care) Α1 Α1+ Α2 - Αξλεηηθό, εθηόο αλ ππάξρεη έθζεζε ηνπο πξνεγνύκελνπο 3 κήλεο Α2 (αιμολητία) Α1+,Α2+ Α1+, Α2- Ακθίβνιν απνηέιεζκα, αθνινπζεί 2 ε EIA έλα κήλα κεηά θαη εθαξκόδεηαη από ηελ αξρή ν αιγόξηζκνο ζει. 19 Θεηηθό απνηέιεζκα, επηβεβαίσζε κε WB ή άιιεο επηβεβαησηηθέο Δνθηκαζίεο (βι. αιγόξηζκν ζει. 20) ή κνξηαθόο έιεγρνο αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθόλα Α1: ηεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο κε ρξήζε αίκαηνο ή ελαιιαθηηθνχ βηνινγηθνχ δείγκαηνο Α2: ηεζη αλίρλεπζεο ζε αίκα κε ηηο ζπκβαηηθέο EIA [21]

15 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηιρ εγκύοςρ Ν HIV κεηαδίδεηαη απφ ηε κνιπζκέλε κεηέξα ζην έκβξπν δηαπιαθνπληηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, θαηά ηνλ ηνθεηφ ιφγσ δηέιεπζεο απφ ην κνιπζκέλν θφιπν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ κε ην κνιπζκέλν γάια. Νη πηζαλφηεηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο αζξνηζηηθά είλαη 25-30%, αιιά κεηψλνληαη ζεκαληηθά αγγίδνληαο ην 2% αλ ε έγθπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ιάβεη ηελ απαξαίηεηε αληηξξεηξντθή αγσγή (Havens 2010). Ξνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο ινίκσμεο ζηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ξνπηίλαο φισλ ησλ εγθχσλ. Ξαξφια απηά δελ εθαξκφδεηαη πηζηά θαη γηα απηφ ην ιφγν πνιιέο γπλαίθεο παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο κε ζπλέπεηεο γηα ηηο ίδηεο θαη γηα ηα λενγλά. Νη θχξηεο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ φζν αθνξά ζηελ HIV ινίκσμε είλαη: Ν έιεγρνο γηα HIV ινίκσμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ησλ γπλαηθψλ. Ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη εζεινληηθφο. Θακία γπλαίθα δελ πξέπεη λα ειέγρεηαη ρσξίο λα ην γλσξίδεη. Νη έγθπεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ πξνθνξηθή ή γξαπηή ελεκέξσζε πξηλ ηελ εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε. Πηηο εγθχνπο πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο. Πε πεξίπησζε άξλεζεο εθ κέξνπο ηεο εγθχνπ, λα εμεηαζηεί, ε απφθαζε απηή πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηαηξηθφ ηεο θάθειν θαη λα δηεξεπλάηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ςσνόηηηα εξέηαζηρ Ζ πξψηε εμέηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο θχεζεο. Νη γπλαίθεο πνπ αξλνχληαη λα εμεηαζηνχλ ζηελ πξψηε επίζθεςε ελζαξξχλνληαη λα εμεηαζηνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε. Έλα δεχηεξν ηεζη ζπζηήλεηαη ζην ηξίην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο, θαη θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ηελ 36 ε βδνκάδα ηεο θχεζεο ζε: Γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ ινίκσμε, φπσο εθδηδφκελεο, ρξήζηξηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ ή γπλαίθεο πνπ έρνπλ ρξήζηεο ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ρξήζηεο. Γπλαίθεο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. [22]

16 Γπλαίθεο πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε έλα ΠΚΛ. Πηηο θξαηνχκελεο θπιαθψλ. Πηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζεκεία ή ζπκπηψκαηα φκνηα κε απηά ηεο νμείαο ινίκσμεο απφ HIV. Πηε πεξίπησζε απηή πξνηηκάηαη ν έιεγρνο HIV-RNA. Πηηο γπλαίθεο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο. Πηηο γπλαίθεο κε HIV νξνζεηηθφ ζχληξνθν. Σεζη ηασείαρ ανίσνεςζηρ καηά ηην έναπξη ηος ηοκεηού Θάζε γπλαίθα κε αδηεπθξίληζην πξνθίι γηα ηελ HIV ινίκσμε ηε ζηηγκή ηνπ ηνθεηνχ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα ηε ινίκσμε κε ηαρεία δνθηκαζία (rapid test). Πε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο εμέηαζεο, νη ιφγνη ηεο άξλεζεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. Έλαξμε πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο ζπζηήλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθψο αληηδξψληνο απνηειέζκαηνο ηνπ γξήγνξνπ ηεζη, ρσξίο λα πεξηκέλνπκε ηελ επηβεβαίσζε. Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε νεογνά οποθεηικών μηηέπυν Ρα κεηξηθά αληηζψκαηα κέζσ ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο επηθνηλσλίαο εηζέξρνληαη ζηε θπθινθνξία ηνπ εκβξχνπ θαη κπνξεί λα είλαη αληρλεχζηκα ζην βξέθνο γηα 18 κήλεο. Γη απηφ ην ιφγν νη κεηξήζεηο ηνπ ηίηινπ ηνπο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλνζηαθή απάληεζε ηνπ λενγλνχ. Νη δνθηκαζίεο κνξηαθνχ ειέγρνπ είλαη εθείλεο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηα λενγλά. Ηδηαίηεξα ε ρξήζε ηεο αλίρλεπζεο ηνπ πξνητθνχ DNA είλαη πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθή ζε ζχγθξηζε κε ην RNA ηνπ ηνχ πνπ κπνξεί λα είλαη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα ιακβάλεη πξνθπιαθηηθή αληηξεηξντθή αγσγή (Parry et al, 2003). Ππλεπψο, ην ητθφ θνξηίν απαηηείηαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζε ειηθίεο <18 κελψλ. Νεογέννηηα από μηηέπερ με άγνυζηο πποθίλ HIV οποθεηικόηηηαρ Γηα λενγέλλεηα πνπ γελληνχληαη απφ κεηέξεο κε άγλσζην HIV πξνθίι νξνζεηηθφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη ηαρχο έιεγρνο γηα HIV ζηε κεηέξα ή/θαη ην παηδί [23]

17 φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα κεηά ηνλ ηνθεηφ κε άκεζε έλαξμε ρεκεηνπξνθχιαμεο. Πηελ πεξίπησζε ζεηηθoχ απνηειέζκαηνο ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ, ζηε κεηέξα πξέπεη λα γίλεη επηβεβαησηηθή δνθηκαζία (Western blot) θαη εάλ είλαη αξλεηηθή λα δηαθφπηεηαη ε ρεκεηνπξνθχιαμε. Πηελ πεξίπησζε ζεηηθoχ απνηειέζκαηνο ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ ζηε κεηέξα, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ λενγέλλεηνπ πεξηγελλεηηθά κε κέηξεζε ηνπ ηηθνχ PCR HIV-DNA. Έλεγσορ για HIV λοίμυξη νεογνών οποθεηικών μηηέπυν Θάζε λενγέλλεην HIV νξνζεηηθήο κεηέξαο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε ειηθία εκεξψλ, 1-2 κελψλ θαη 4-6 κελψλ. Κεξηθνί εηδηθνί ζπζηήλνπλ ηε κέηξεζε ηνπ ητθνχ θνξηίνπ θαη ζηε γέλλεζε εηδηθά γηα γπλαίθεο πνπ δελ ππήξρε ητθή θαηαζηνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή δηαγλψζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Θάζε ζεηηθφ ηνινγηθφ ηεζη πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε δεχηεξε κέηξεζε ητθνχ θνξηίνπ απφ δηαθνξεηηθφ δείγκα φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Ρα έσο ηψξα δεδνκέλα δελ δείρλνπλ θακία θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο κε κέηξεζε κε PCR ηνπ ητθνχ HIV DNA ζε βξέθε πνπ έιαβαλ δηδνβνπδίλε. Όκσο ε επίδξαζε ηεο έθζεζεο ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηδηνχ ζε ζπλδπαζκφ αληηξεηξντθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ επαηζζεζία ησλ δηαγλσζηηθψλ ηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζην βξέθε θαη ηδηαίηεξα ζηε κέηξεζε ηνπ ηηθνχ RNA είλαη άγλσζηε. Ζ HIV ινίκσμε κπνξεί κεξηθψο λα απνθιεηζζεί κε δχν ή πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ηεζη, ην έλα ζηελ ειηθία ησλ 14 εκεξψλ ή κεγαιχηεξε θαη ην άιιν ζηελ ειηθία ηνπ 1 κελφο ή κεγαιχηεξε. Νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηεο HIV ινίκσμεο ζε βξέθνο πνπ δε ζήιαζε κπνξεί λα γίλεη κε δχν αξλεηηθά ηνινγηθά ηεζη ην έλα ζε ειηθία 1 κελφο ή κεγαιχηεξε θαη ην άιιν ζε ειηθία 4 κελψλ ή κεγαιχηεξε. Ξνιινί εηδηθνί επηβεβαηψλνπλ ην αξλεηηθφ HIV πξνθίι ηνπ βξέθνπο κε έιεγρν αληηζσκάησλ ζε ειηθία κελψλ, [24]

18 Δξέηαζη μεηά από έκθεζη ζηην HIV λοίμυξη Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ιήςε αληηξεηξντθήο αγσγήο θαζπζηεξεί ηελ νξνκεηαηξνπή έσο θαη 6 κήλεο. Έηζη πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή κηαο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε θαη πξηλ ηελ ιήςε πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο. Νη επφκελεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο γίλνληαη ζε έλαλ κήλα, ζε 4 κήλεο, θαη έλα ηειεπηαίν ηεζη ζε 6 κήλεο. Ανυνςμία και Δμπιζηεςηικόηηηα Ν έιεγρνο αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο είλαη πάληα εκπηζηεπηηθφο, εζεινληηθφο θαη αλψλπκνο αλ ην επηζπκεί ν εμεηαδφκελνο, κε ηελ πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ (πξνθνξηθή ή γξαπηή) ππφ εμέηαζε αηφκνπ θαη κεηά απφ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ (Ξαξάξηεκα ΗΗ). Θαηά ηνλ εκπηζηεπηηθφ έιεγρν, νη επαγγεικαηίεο ή νη ζπλεξγάηεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή έξγνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ απζηεξά ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελνχο (άξζξν 7Λ. 2472/1997). Ζ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη γηα πάληα θαη αθνξά ζε θάζε ηξίην πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ. Ρξίηνη ζεσξνχληαη θαη άηνκα ηνπ ίδηνπ θέληξνπ πγείαο ή λνζνθνκείνπ αλ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμέηαζε. πνρξεσηηθή είλαη ε εμέηαζε, πάληνηε κε ηε πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζε ησλ αζζελψλ κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπο αλ επηζπκνχλ λα γίλνπλ δφηεο αίκαηνο, ζπέξκαηνο, νξγάλσλ θαη ηζηψλ. Δηδηθή θαηεγνξία ελδείμεσλ-ζπζηάζεσλ γηα έιεγρν αληηζσκάησλ απνηεινχλ νη λνζειεπφκελνη αζζελείο. Ν έιεγρνο ζηελ θαηεγνξία απηή επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γλψζε ηεο πηζαλήο ινίκσμεο HIV ζα ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία ηεο λφζνπ γηα ηελ νπνία λνζειεχνληαη. Ν έιεγρνο γίλεηαη κεηά απφ ζαθή ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο θαη απαξαηηήησο έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ. Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εμέηαζε ζε αζζελή ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ. Πε πεξίπησζε ζνβαξήο ηαηξηθήο έλδεημεο θαη εθφζνλ ν αζζελήο αδπλαηεί λα παξάζρεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά, ηφηε εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Λ.3418/2005 πάληνηε ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ φηη πξέπεη λα πθίζηαληαη απφιπηε ηαηξηθή έλδεημε, ηα θξηηήξηα δε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ πάληνηε ν γηαηξφο απνβιέπνπλ ζηε δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη ελ γέλεη βειηίσζε ή κε επηδείλσζεο ηεο πγείαο, ηνπ αζζελνχο. [25]

19 Πχκθσλα κε ηελ ηεξνχκελε δηεζλψο πνιηηηθή γηα ηελ εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε ζε αλήιηθνπο, νη λένη ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηαζηνχλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηελ σξηκφηεηα γηα ηελ απνδνρή απηήο ηεο εμέηαζεο θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ηε θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε. Θαηά ηνλ αλψλπκν έιεγρν, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή αλαγξάθνληαη ηα δχν αξρηθά ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ επσλχκνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ή θάπνηνο θσδηθφο πνπ δίλεηαη απφ ην εξγαζηήξην. Πηε πεξίπησζε απηή ην γξαπηφ απνηέιεζκα ησλ εμεηάζεσλ δίλεηαη κε ηα αξρηθά ηνπ αηφκνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν επηζπκήζεη λα εμεηαζηεί θαη λα αλαθέξεηαη ην πιήξεο νλνκαηεπψλπκφ ηνπ ζηελ εμέηαζε γηα δηθή ηνπ ρξήζε ηφηε ν έιεγρνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ αλαγλσξηζηηθψλ (ηαπηφηεηαο ή άιισλ εγγξάθσλ) ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηαπηνπνίεζε θαη ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα δψζεη γξαπηψο ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο. Αξιολόγηζη και έλεγσορ ηηρ εθαπμογήρ ηυν οδηγιών (monitoring and evaluation system) Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ δείθηεο (WHO 2010), ηηο εηζξνέο, ηηο εθξνέο-δειαδή ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα- θαη ηα απνηειέζκαηα. Νη πξναλαθεξφκελνη δείθηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2. [26]

20 Πίνακαρ 2: Γείθηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ Διζποέρ 1. Ππόηςπα: νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ δηεζλψλ νδεγηψλ θαη αθνχ έρνπλ πξψηα πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο κέζσ ηεο αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο ζε φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Ζ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία κε φια ηα λνζνθνκεία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ ιάβεη ηα πξναλαθεξφκελεο νδεγίεο. Δκποέρ 2. Δζυηεπικόρ ποιοηικόρ έλεγσορ: ην πνζνζηφ ησλ δνκψλ, ζηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ε εμέηαζε (HIV Testing Centers-HTC) ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο. 3. Σο ποζοζηό κάλςτηρ: ην πνζνζηφ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ (marginalized populations) - φπσο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ, άλδξεο πνπ έρνπλ επαθέο κε άιινπο άλδξεο θαη κεηαλάζηεο, εθδηδφκελα άηνκα, πνπ έρνπλ εμεηαζηεί ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαη έρνπλ ιάβεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηνπο. Αποηελέζμαηα 4. Αποηελεζμαηικό ζύζηημα παπαπομπήρ: ε αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία ή παξαθνινπζνχληαη πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ λενδηαγλσζζέλησλ κε HIV. [27]

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αναλςηή 1. Να είλαη απηόκαηνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα