Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια"

Transcript

1 ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης τοσ AIDS ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΓΡΑΦΧΝ 3-5, ΜΑΡΟΤΙ ΣΗΛ: ΑΘΗΝΑ 2013

2 ςνηονιζμόρ- Δπιμέλεια: Γ. Ξαξαζθεπά, Ξαζνιφγνο, πεχζπλε γξαθείνπ HIV ινίκσμεο & ΠΚΛ Κ. Ξχιιε, Λνζειεχηξηα, Γξαθείν HIV ινίκσμεο & ΠΚΛ Ομάδα Δπγαζίαρ: θ. Σ. Κπφηζε, Ηαηξφο Ξλεπκνλνιφγνο ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Κ.Δ.Ι. «Α. Ππγγξφο» θ. Β. Θαςηκάιε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο Πρνιήο- Δξγαζηήξην Κηθξνβηνινγίαο θ. Β. Θνληέ, Ξαηδίαηξνο- Ινηκσμηνιφγνο, Γξαθείν HIV ινίκσμεο & ΠΚΛ θ. Δ. Ξαπαδνγεσξγάθε, Βηνπαζνιφγνο-Γηεπζχληξηα Κηθξνβηνινγηθνχ θαη Δξγαζηεξίνπ STDs θαη HIV/AIDS Λνζνθνκείν «Α. Ππγγξφο» θ. Κ. Πθνχξα, Δπηθ. Θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο-Κηθξνβηνινγίαο-Ηαηξηθή Πρνιή,Α.Ξ.Θ θ. Γ. Ξαξαζθεπήο, Ιέθηνξαο Δπηδεκηνινγίαο θαη Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο-Δξγαζηήξην γηεηλήο Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο, Ηαηξηθή Πρνιή, ΔΘΞΑ θ. Λ. Ρζφγθαο, Ηαηξφο Ξαζνιφγνο-Ινηκσμηνιφγνο ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Κ.Δ.Ι. «Δ.Δ.Π» Δςσαπιζηίερ Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο: Ρνλ θ. Σ. Ξνιίηε, Λνκηθφ Πχκβνπιν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. εζηθήο, δενληνινγίαο θαη αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, θαη ηελ Δπηηξνπή Θνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ην HIV/AIDS. [2]

3 Πεπιεσόμενα Δηζαγσγή... 5 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο HIV ινίκσμεο ζηελ Διιάδα... 6 Πθνπφο... 7 Βαζηθέο αξρέο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε... 8 Πηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο θιηληθέο ή ζηα ηαηξεία Πεμνπαιηθψο Κεηαδηδνκέλσλ Λνζεκάησλ... 9 Ξξνιεπηηθφο έιεγρνο αηφκσλ... 9 Γηαζεζηκφηεηα ηεο εμέηαζεο γηα ηελ HIV ινίκσμε Ππζηάζεηο γηα ηε ζπληζηψκελε ζπρλφηεηα εμέηαζεο Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο Κέζνδνη εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο Γνθηκαζίεο ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζην αίκα θαη ζε ελαιιαθηηθά βηνινγηθά πγξά (rapid tests) Δπηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο (confirmatory tests) Γνθηκαζίεο αλίρλεπζεο λνπθιετληθνχ νμένο κε κνξηαθέο ηερληθέο Βαζηθέο αξρέο δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ Δμέηαζε γηα αλίρλεπζε γηα ηε HIV ινίκσμε ζηελ θνηλφηεηα (Community Based Voluntary Counseling and Testing- CBVCT) Ξξνηεηλφκελνη αιγφξηζκνη δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ηε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ζε ελαιιαθηηθά βηνινγηθά δείγκαηα Αιγφξηζκνο εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε θιαζζηθέο κεζφδνπο γηα ελήιηθεο θαη παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 18 κελψλ Αιγφξηζκνο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηα ζεκεία εμέηαζεο (point of care) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο εγθχνπο Ππρλφηεηα εμέηαζεο Ρεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ [3]

4 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε λενγλά νξνζεηηθψλ κεηέξσλ Λενγέλλεηα απφ κεηέξεο κε άγλσζην πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο Έιεγρνο γηα HIV ινίκσμε λενγλψλ νξνζεηηθψλ κεηέξσλ Δμέηαζε κεηά απφ έθζεζε ζηελ HIV ινίκσμε Αλσλπκία θαη Δκπηζηεπηηθφηεηα Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ (monitoring and evaluation system) Αιγφξηζκνο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηελ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο Κνλάδεο πγείαο πνπ κπνξεί λα γίλεη ε εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο 28 Ξαξάξηεκα Η Ξαξάξηεκα ΗΗ Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο [4]

5 Διζαγυγή Ζ ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (Human Immunodefiency Virus, HIV), απνηειεί κηα ρξφληα αζζέλεηα. Ρα θχηηαξα ζηφρνο ηνπ ηνχ είλαη ηα CD4 T ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία απνηεινχλ ηα θχηηαξα ηεο ακπληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινίκσμεο πξνθαιείηαη πξννδεπηηθή θαηαζηξνθή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πηελ πξψηε θάζε ηεο κφιπλζεο, ν ηφο εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκφ πξνζβάιινληαο ηα κνλνπχξελα θχηηαξα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ή ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ εληέξνπ. Απφ εθεί πεξλά ζηνπο επηρψξηνπο ιεκθαδέλεο θαη ελ ζπλερεία ζην αίκα. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ κεηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηφηε ν νξγαληζκφο δε κπνξεί λα ακπλζεί ζε ινηκψμεηο ή άιιεο παζήζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο δελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζε αλζξψπνπο κε θπζηνινγηθφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ε θιηληθή εηθφλα ηνπ ζπλδξφκνπ AIDS (Kotler, 2005). Πηελ αξρηθή θάζε ηεο ινίκσμεο, ν νιηθφο αξηζκφο ησλ CD4 T ιεκθνθπηηάξσλ κεηψλεηαη θαη αθνινπζεί αχμεζε ηεο ηαηκίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ζπκπηψκαηα νμένο ητθνχ ζπλδξφκνπ. Απηφ θαιείηαη ζηάδην ηεο πξσηνινίκσμεο θαη δηαξθεί γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά κέζν φξν δχν βδνκάδεο, θαη ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί εληφο δχν κελψλ κεηά ηε έθζεζε ζηνλ ηφ. Πρεδφλ ην 50% κε 70% ησλ αηφκσλ πνπ κνιχλνληαη εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θαη ην ζηάδην απηφ θαιείηαη πξσηνινίκσμε ή νμχ ξεηξντθφ ζχλδξνκν (Fauci, 1996). Κε ηελ αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη ε ηαηκία θαη ηα CD4 T ιεκθνθχηηαξα είλαη δπλαηφλ λα επαλέιζνπλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο έσο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ AIDS (ιαλζάλνπζα πεξίνδνο), πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, ηελ ειηθία, ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. Θεσξεηηθά θάπνηνο/α πνπ έρεη κνιπλζεί απφ ηνλ HIV θαη δελ ιακβάλεη αγσγή, κπνξεί λα αλαπηχμεη AIDS κέζα ζε κηα δεθαεηία απφ ηε κφιπλζε. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ κέρξη θαη ηελ αλίρλεπζε ζηνηρείσλ ηνπ ηνχ ή άιισλ βηνινγηθψλ δεηθηψλ ζην αίκα ηνπ αηφκνπ ιέγεηαη πεξίνδνο παξαζχξνπ (window period) (Guan, 2007). Ζ ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ (Human Immunodeficiency Virus-HIV) ζρεηίδεηαη κε πςειή ζλεζηκφηεηα (mortality) θαη λνζεξφηεηα (morbidity) ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ρνξήγεζε ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ [5]

6 επηβίσζεο φζν θαη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζπκβάιιεη α) ζηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο, θαζψο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε κεηάδνζε είλαη κεγαιχηεξε ακέζσο κεηά ηε ινίκσμε απφ ηνλ HIV (Wawer et al, 2005), β) ζηε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο θαη ηεο λνζεξφηεηαο (Murphy et al, 2001) θαη γ) ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ πγείαο (Krentz et al, 2008). Ξαξάιιεια, ζχκθσλα κε κειέηεο εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 1 ζηα 3 άηνκα δε γλσξίδεη ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπ (Hamers et al, 2008) ελψ ηα πνζνζηά θαζπζηεξεκέλεο δηάγλσζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θπκαίλνληαη απφ 26% έσο 53% (ECDC 2010). Ππλεπψο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο πξνψζεζεο ηνπ αλψλπκνπ (anonymous) θαη εκπηζηεπηηθνχ (confidential) ειέγρνπ γηα ηελ HIV ινίκσμε (βιέπε ζει ). Ππλεπψο, ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ελφο ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο. Ζ παξαπάλσ βέβαηα αξρή απνηειεί βαζηθφ άμνλα θαη ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο HIV ινίκσμεο. Δπιδημιολογικά δεδομένα ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηην Δλλάδα Πχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθδνζε ηνπ επηδεκηνινγηθνχ δειηίνπ γηα ηελ HIV/AIDS, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ AIDS) ηα νπνία έρνπλ δεισζεί απφ ηελ αξρή ηεο επηδεκίαο έσο ηελ 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε άηνκα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ AIDS αλέξρεηαη ζε άηνκα ελψ ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ ζε άηνκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δέθα κελψλ ηνπ 2012, δειψζεθαλ λέα πεξηζηαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ 883 (84,2%) ήηαλ άλδξεο θαη 166 (15,8%) γπλαίθεο. Απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δειψζεθαλ γηα πξψηε θνξά σο HIV(+) ην 2012, νη 487 (46,4%) ήηαλ ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ (ΣΔΛ), νη 256 (24,4%) ήηαλ άλδξεο πνπ είραλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άιινπο άλδξεο. Ρν 2011 γηα πξψηε θνξά παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δεισζέλησλ πεξηζηαηηθψλ ζηνπο ΣΔΛ, ε νπνία εμαθνινπζεί θα παξαηεξείηαη θαη ην H Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο πνπ ε επηδεκία επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ (ΣΔΛ) θαη άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο. [6]

7 κοπόρ Ζ πξψηε εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο (4548/ ) δεκνζηεχηεθε ην Νη πξψηεο νδεγίεο γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ αηφκσλ κε HIV ινίκσμε δεκηνπξγήζεθαλ ην Νη παξνχζεο νδεγίεο απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο εμέηαζεο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε θιηληθά θαη κε θιηληθά πιαίζηα. Ν θχξηνο ζθνπφο απηψλ ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο αιγφξηζκνο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ηεο HIV ινίκσμεο ηφζν κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ φζν θαη κε ηηο λεφηεξεο ηαρείεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο φρη κφλν ζε εξγαζηήξηα αιιά θαη ζηελ θνηλφηεηα. Πηφρνπο ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απνηεινχλ α) ε αχμεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ γηα HIV ινίκσμε β) ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πιεζπζκνχο, κε δχζθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη (Spielberg et al, 2003) θαη γ) ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο (follow up). Ξαξάιιεια, ε ζχληαμε απηψλ ησλ νδεγηψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο γηα ηελ HIV ινίκσμε φρη κφλν ζε θιηληθά πιαίζηα αιιά θαη ζε ζεκεία παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (point of care). Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ζπκβαδίδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο ηνπ HIV/AIDS. Νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ειπίδνπκε φηη ζα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν: γηα ηνπο θιηληθνχο, ηνπο εξγαζηεξηαθνχο θαη ηνπο γηαηξνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ HIV ινίκσμε ζε νπνηαδήπνηε δνκή πγείαο, θαζψο ζα ζπκβάινπλ ζηελ νξζφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ νξζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ζηε κείσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ιαζψλ. γηα φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο HIV ινίκσμεο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε. Γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ έγηλε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηφζν ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (Medline, Embase, Google) φζν θαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ (Δπξσπατθνχ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ECDC), ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ γείαο (WHO) θαζψο θαη ηνπ Νξγαληζκνχ Διέγρνπ Ινηκψμεσλ ηεο Ακεξηθήο (CDC), ηεο Βξεηαληθήο Έλσζεο γηα ηελ HIV ινίκσμε (BHIVA) θαη ηεο Έλσζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο γείαο (APHL) ησλ ΖΞΑ γηα ήδε δεκνζηεπκέλεο [7]

8 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Βάζε απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ απνηεινχλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2006 απφ ηνλ Νξγαληζκνχ Διέγρνπ Ινηκψμεσλ ηεο Ακεξηθήο (MMWR 2006), νη επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (Poljak et al, 2009) θαη νη επξσπατθέο αλαζεσξεκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2010 (ECDC ) Βαζικέρ απσέρ ηηρ εθνικήρ ζηπαηηγικήρ για ηην εξέηαζη για ηην HIV λοίμυξη Ν έιεγρνο γηα ηελ HIV ινίκσμε πξέπεη λα είλαη πάληα εκπηζηεπηηθφο, εζεινληηθφο, θαη αλψλπκνο ζηε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκήζεη ν εμεηαδφκελνο. Νθείιεη λα δηεμάγεηαη δσξεάλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο πξέπεη πάληα λα δίλεηαη γξαπηψο. Ξξηλ απφ ηελ εμέηαζε πξέπεη λα πξνεγείηαη ε ζπλαίλεζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) * ηνπ αηφκνπ κεηά απφ ηελ πιήξε θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζε ηνπ. Αλαγθαία είλαη ε: Ππκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε (Pre and Post-test counseling). Γηάζεζε ηεο εμέηαζεο ζε επξχηεξα θιηληθά πιαίζηα φπσο ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζηα ηαηξεία θπιαθψλ, ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο. Γηάζεζε ηεο εμέηαζεο ζε κε θιηληθά πιαίζηα, κε ηε ρξήζε θηλεηψλ κνλάδσλ, ζε ζεκεία ειέγρνπ (checkpoints), ή αθφκα θαη ζε ζεκεία ζπλάζξνηζεο ησλ δχζθνια πξνζβάζηκσλ θαη επάισησλ πιεζπζκψλ ζηελ HIV ινίκσμε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΚΘΝ. Ξξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Σξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, αλάινγα κε ην πιαίζην πνπ δηεμάγεηαη ε εμέηαζε. * Ζ ζπλαίλεζε κπνξεί λα είλαη γξαπηή ή πξνθνξηθή. Πηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/α πξνζέξρεηαη ζε ηαηξηθή δνκή νηθεηνζειψο λα εμεηαζηεί, ε ζπλαίλεζε ηεθκαίξεηαη απφ ην γεγνλφο ηεο πξνζέιεπζεο ηνπ/ηεο ζηελ ηαηξηθή δνκή. Πε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πξναπαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ αηφκνπ. [8]

9 ηόσοι ηηρ επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηιρ κλινικέρ ή ζηα ιαηπεία εξοςαλικώρ Μεηαδιδομένυν Νοζημάηυν Νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο θιηληθέο θαη ζηα ηαηξεία ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ είλαη: Λα δηαγλσζηνχλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηελ HIV ινίκσμε (Sabin et al, 2004). Λα δηαγλσζηνχλ έγθαηξα ηα ινηπά ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ψζηε λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία θαη θαη επέθηαζε λα κεησζεί ε κεηάδνζε ηεο HIV ινίκσμεο. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ θαη ηεο HIV ινίκσμεο (Zetola et al, 2009). Λα παξαζρεζεί ζπκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ζε νξναξλεηηθά άηνκα, πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ Λα παξαζρεζεί ε ζπκβνπιεπηηθή ζηνπο ζπληξφθνπο ησλ νξνζεηηθψλ αζζελψλ. Πποληπηικόρ έλεγσορ αηόμυν Νη ελδείμεηο-ζπζηάζεηο γηα εμέηαζε αθνξνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αηφκσλ: Πε άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί. Πε άηνκα ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο νμείαο HIV ινίκσμεο. Πε άηνκα πνπ αλαθέξνπλ απξνθχιαθηεο πξσθηηθέο ή θνιπηθέο επαθέο ή ζεμνπαιηθέο επαθέο κε πνιιαπινχο ζπληξφθνπο. Πηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε άηνκα πνχ αλαθέξνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ζε ρψξεο πςεινχ επηπνιαζκνχ ηεο HIV ινίκσμεο ή κε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο γεληθεπκέλεο επηδεκίαο. Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο. Πε άηνκα κε HIV(+) ζχληξνθν. Πε θάζε εγθπκνλνχζα γπλαίθα. Πε αζζελείο κε ινηκψμεηο ή λνζήκαηα φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, HCV, HBV θαη ινηπά ΠΚΛ. [9]

10 Πε άηνκα πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ θάπνηνπ άιινπ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο. Έλεγσορ λόγυ ζςνθηκών: Αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ν HIV έιεγρνο νθείιεη λα δεηείηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Ξξνγξακκαηηζκφο εγθπκνζχλεο. Πηα ζχκαηα βηαζκνχ/ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Πε ζχκαηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ (trafficking). Πε θξαηνχκελνπο/εο θπιαθψλ. Γιαθεζιμόηηηα ηηρ εξέηαζηρ για ηην HIV λοίμυξη Ζ πξνψζεζε ηνπ αλψλπκνπ θαη εκπηζηεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζε επξχηεξα πιαίζηα εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, απνηεινχλ αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ φηη είλαη κνιπζκέλα θαη λα πξνζεγγηζηνχλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Ππλεπψο, ζπζηήλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εμέηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε θιαζζηθέο δνκέο πγείαο, φπσο: Πε θιηληθέο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ (STIs). Πε δνκέο απεμάξηεζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε θιηληθέο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο έγθπεο γπλαίθεο. Πε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο θέληξα πγείαο/ πνιπταηξεία αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Πε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. Πε ηαηξεία θπιαθψλ. Πε δνκέο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Πε εηδηθέο θιηληθέο, πνπ κπνξεί λα πξνζέξρνληαη νη αζζελείο γηα άιια λνζήκαηα ελδεηθηηθά ηεο HIV ινίκσμεο φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, επαηίηηδα C. Πηελ θνηλφηεηα, εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο, φπσο: Πε θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο. Πε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη θηιηθνχο ρψξνπο (checkpoints). Πηα ίδηα κέξε πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη πιεζπζκνί (πρ ζε θέληξα δηαζθέδαζεο πξνζθηιή [10]

11 ζηνπο MSM «gay bars», ζηέθηα ρξεζηψλ), ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ξηινηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, έρνπλ δείμεη φηη ε πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο ζε πιαίζηα εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ θιηληθψλ δνκψλ είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζψο ην πεξηβάιινλ είλαη πην θηιηθφ θαη ελζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξα άηνκα λα εμεηαζηνχλ (Weatherburn et al, 2006). Ζ εμέηαζε ηφζν ζε θιηληθά φζν θαη ζε κε θιηληθά πιαίζηα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηαηξν-λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ή απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηερληθήο. ςζηάζειρ για ηη ζςνιζηώμενη ζςσνόηηηα εξέηαζηρ O εηήζηνο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. Ππγθεθξηκέλα, εηήζηνο έιεγρνο ζπζηήλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Πε άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο ή ζπρλφηεξα αλάινγα κε ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ. Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ρξεζηψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε εηεξνθπιφθηια άηνκα, πνπ είραλ πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είραλ εμεηαζηεί. Πε δφηεο αίκαηνο, παξαγψγσλ αίκαηνο, ηζηψλ θαη νξγάλσλ. Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο (ρψξεο γεληθεπκέλεο επηδεκίαο, φπσο ρψξεο πνζαραξίνπ Αθξηθήο) Όζν αθνξά ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζπζηήλεηαη έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε εμακεληαία βάζε. Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ Μέθοδοι επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ Ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο HIV ινίκσμεο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1985 γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Νη πξψηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηεο HIV ινίκσμεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (counselling) πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε γηα άηνκα κε [11]

12 ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ παξαθνινπζνχληαλ ζε θιηληθέο αθξνδίζησλ λνζεκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα πξψηε θνξά, ην Έθηνηε, έρνπλ δεκνζηεπζεί πιήζνο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ ζχγρξνλε εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε πεξηιακβάλεη ηερληθέο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ θαη αληηγφλσλ, κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ CD 4 T ιεκθνθπηηάξσλ θαη κνξηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο ηνπ ηνχ, ησλ ηχπσλ θαη ησλ ππνηχπσλ ηνπ ηνχ θαη ηεο αληνρήο ηνπ ηνχ ζηα αληηξεηξντθά θάξκαθα. Νη αληρλεπφκελνη δείθηεο ζην αίκα ηνπ αζζελνχο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο είλαη ην ητθφ RNA, ην αληηγφλν p24 ηνπ ηνχ θαη ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ ητθψλ αληηγφλσλ. Ρα επίπεδα ητθνχ RNA ζην πιάζκα απμάλνληαη εθζεηηθά, θηάλνληαο ζηε κέγηζηε ηηκή εκέξεο κεηά ηε κφιπλζε, φπνπ αθνινπζεί ε βαζκηαία πηψζε ησλ επηπέδσλ ηνπ (McMichael et al, 2010). Ξιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο νη αλνζνζναληηδξάζεηο Elisa 4 εο γεληάο, πνπ αληρλεχνπλ ηαπηφρξνλα ηα IgG θαη IgM αληηζψκαηα θαζψο θαη ην αληηγφλν HIV p24. Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 4 εο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία απφ ηηο αλνζναληηδξάζεηο 3 εο γεληάο. Δπίζεο έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο αιιά είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξεο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ επηπξφζζεηεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ p24 (Constantine & Zink, 2005). Πε ρψξεο ρακεινχ επηπνιαζκνχ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αζζελψο ζεηηθά απνηειέζκαηα ή αδηεπθξίληζηα απνηειέζκαηα EIA (Parry et al, 2003). Δπίζεο, νη πεξηπηψζεηο εκθάληζεο ςεπδψο ζεηηθψλ θαη ςεπδψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ αλνζνελδπκηθψλ ειέγρσλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 ζην παξάξηεκα Η. Ζ θχξηα δηαγλσζηηθή αξρή γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηελ δηελέξγεηα κηαο αξρηθήο δνθηκαζίαο αθνινπζνχκελεο απφ κία επηβεβαησηηθή δνθηκαζία ζε πεξίπησζε αξρηθνχ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ αξρηθή εξγαζηεξηαθή δνθηκαζία είλαη ζπλήζσο κηα δνθηκαζία δηαινγήο (screening test) αλαδήηεζεο αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ ζηνλ νξφ ηνπ εμεηαδνκέλνπ κε αλνζνελδπκηθή κέζνδν (EIA-Δnzyme Immuno Assay). Νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο anti HIV EIA (ζπκβαηηθέο θαη ηαρείεο) επηηπγράλνπλ ζήκεξα πνζνζηά αμηνπηζηίαο 99% (https://www.who.int/diagnostics_laboratory/publications/evaluations/en/index.html. 2009). [12]

13 Γοκιμαζίερ ηασείαρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηο αίμα και ζε εναλλακηικά βιολογικά ςγπά (rapid tests) Δθηφο απφ ηελ θιαζηθή κέζνδν αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ, έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο φπνπ ην αξρηθφ απνηέιεζκα δίλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (rapid test). Νη γξήγνξνη εξγαζηεξηαθνί HIV έιεγρνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλνζνελδπκηθψλ ηερληθψλ φπνπ ην απνηέιεζκα δίλεηαη εληφο 30 ιεπηψλ, είλαη απιέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα εθάκηιιε ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ (Branson, 2007). Ρα θπηία ησλ ηεζη άκεζεο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ πεξηέρνπλ φια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμέηαζε. Ρα πεξηζζφηεξα πεξηέρνπλ HIV-1/2 αληηγφλα θαη έηζη αληρλεχνπλ φια ηα αληίζηνηρα αληηζψκαηα. Όηαλ ππάξρνπλ αληηζψκαηα ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζην βηνινγηθφ δείγκα ηφηε εκθαλίδεηαη ρξψκα ζηελ ηαηλία, ην νπνίν εθηηκάηαη ππνθεηκεληθά νπηηθά. Ρν βηνινγηθφ δείγκα κπνξεί λα είλαη αίκα (πιάζκα, νξφο ή νιηθφ αίκα) ή άιιν βηνινγηθφ πγξφ φπσο ζηνκαηηθά πγξά, νχξα. Ππγθεθξηκέλα ε επαηζζεζία ησλ δνθηκαζηψλ ηαρείαο αλίρλεπζεο θπκαίλεηαη απφ 98%-100% θαη ε εηδηθφηεηα γχξσ ζην 99% (O Connell et al, 2003). Ρν αίκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηφζν κε ηηο ζπκβαηηθέο φζν θαη κε ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Κε ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κπνξεί λα ζπιιερζεί κέζσ ηξππήκαηνο ηεο ζειήο ηνπ δαθηχινπ ηεο ρεηξφο. Κία κε δχν ζηαγφλεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο ιακβάλνληαη ζε κηα απνξξνθεηηθή ηαηλία φπνπ θαη αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ (+/-2 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ). Ρν πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηαρείεο δνθηκαζίεο κε ρξήζε απνμεξακέλσλ θειίδσλ αίκαηνο είλαη φηη κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ θαη δε ρξεηάδνληαη λα ςπρζνχλ. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο είλαη πςειή θαη θπκαίλεηαη απφ 87-99% (Protto et al, 2004). Υο βηνινγηθά δείγκαηα ζηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα ζηνκαηηθά πγξά θαη ηα νχξα. Αλ θαη αλαθέξεηαη ε ρξήζε ζηέινπ σο ελαιιαθηηθφ βηνινγηθφ πγξφ, ζηε πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ην πγξφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ νχισλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν βηνινγηθφ δείγκα πεξηέρεη IgG αληηζψκαηα ζε ζπγθεληξψζεηο αληίζηνηρεο κε ηνλ νξφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ζίειν ν νπνίνο πεξηέρεη θπξίσο IgA θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε IgG ηζνδπλακεί κε ην 1% ηεο πνζφηεηαο ζηνλ νξφ (Constantine 2005). Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη φηη κε ηε ρξήζε ηνπο κεηψλνληαη ηα πνζνζηά ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαζψο δελ ππάξρεη ε άκεζε επαθή κε [13]

14 κνιπζκαηηθά βηνινγηθά πγξά (Protto et al, 2004). Ζ επξεία ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηελ θνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ δηεμαγσγή επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, θαζψο ηα άηνκα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ζπκκεηέρνπλ (Protto et al, 2004, UNAIDS/WHO 2001). Κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζε κε θιηληθά πιαίζηα, ζηα ζεκεία πνπ παξέρεηαη ε πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ή αθφκα θαη ζε επξχηεξα πιαίζηα, φπσο ζηα ζεκεία πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη πιεζπζκνί (Clerk et al, 2008). Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, φπσο ζε: Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε αίκα: κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή-πεγή. Έθζεζε κεηά απφ ζεμνπαιηθή επαθή: κπνξεί λα πξνζθεξζεί ε επηινγή ηνπ ηεζη θαη ζηνπο δχν ζπληξφθνπο. Πηνλ ηνθεηφ ζε γπλαίθα κε άγλσζην HIV νξνινγηθφ πξνθίι ή επίηνθν γπλαίθα πνπ έρεη χπνπηε επαθή κεηά ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνπ έρεη θάλεη γηα HIV. Ρα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ζην φηη ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε θαη άιισλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ (φπσο HBV, HCV, Πχθηιε) ή γηα ηε δηελέξγεηα άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνηχπνπ ηνπ ηνχ. Δπηπξφζζεηα, φζν αθνξά ζηηο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κε βηνινγηθφ δείγκα ηα ζηνκαηηθά πγξά ή ηα νχξα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πεξίνδν παξαζχξνπ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αίκα θαη παξάγσγά ηνπ (Branson 2003, Greenwald 2006). Πηα νχξα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κφλν IgG αληηζψκαηα. Ζ ζπιινγή ησλ νχξσλ απνηειεί κηα απιή, κε αηκαηεξή δηαδηθαζία θαη ην δείγκα απνζεθεχεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζηνπο 4 Ν C ζε πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί αξγφηεξα. Ρα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ νχξσλ σο βηνινγηθφ δείγκα είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ζηνκαηηθψλ πγξψλ. Ξαξφια απηά κέρξη ηψξα δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ηεζη εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηα νχξα (Protto et al, 2004). Πηελ Διιεληθή αγνξά έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ηαρεία ηεζη κε βηνινγηθφ δείγκα ην αίκα θαη ηα παξάγσγά ηνπ θαη ηα ζηνκαηηθά πγξά. [14]

15 Δπιβεβαιυηικέρ δοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ (confirmatory tests) Πε ρψξεο κε ρακειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο, ε πηζαλφηεηα παξαγσγήο ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηψλεη ηε ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία ηνπ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ. Γη απηφ ην ιφγν θάζε ζεηηθφ αξρηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε επηπξφζζεηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο. Νη πην θνηλέο δνθηκαζίεο επηβεβαίσζεο είλαη ε Western blot, ε ηερληθή ξαδηναλνζνθαζίδεζεο (radio immune precipitation assay-ripa), ε ηερληθή έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνχ (immune fluorescent antibody assay-ifa), ε ηερληθή ηεο γξακκηθήο αλνζνκεζφδνπ (line immunoassay- LIΑ) (Constantine 2005, European Commission. 2009/886/EC ). Ζ επξχηεξα εθαξκνζκέλε κέζνδνο επηβεβαίσζεο δηεζλψο είλαη ε Western blot. Γοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ νοςκλεφνικού οξέορ με μοπιακέρ ηεσνικέρ Νη κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ HIV-RNA δηαγηγλψζθνπλ ηελ HIV ινίκσμε κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ θαη 12 κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εθαξκνγή 3 εο γεληάο EIA (Fiebig et al, 2003). Κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ επηηξέπεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε αλίρλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ λνπθιενηηδηθψλ αιιεινπρηψλ DNA ή RNA ηνπ ηνχ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ κφιπλζε απφ ηνλ HIV θαη πξηλ απφ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ θαη είλαη ρξήζηκεο ηφζν ζηε δηάγλσζε φζν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. Ξαξνπζηάδνπλ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα θαη είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Νη θπξηφηεξεο ηερληθέο άκεζεο αλίρλεπζεο λνπθιετληθνχ νμένο (DNA-RNA) είλαη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR polymerase chain reaction) (Louie et al, 2000), ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (reverse transcription-pcr) (Louie et al, 2000), ε ηερληθή εληζρπκέλνπ ζήκαηνο δηαθιαδηδφκελνπ DNA (branced DNA- bdna), ε ηερληθή άκεζνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο-ζηφρνπ (Nucleic acid sequence based amplification (NASBA) (Tsongalis 2006). Νη ελδείμεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο ηνπ ηνχ είλαη: Υο δηαγλσζηηθή εμέηαζε, επί επαλεηιεκκέλσο ακθίβνινπ WB επηβεβαησηηθνχ απνηειέζκαηνο. Έγθαηξε δηάγλσζε ζε λενγλφ, κε νξνζεηηθή κεηέξα (Sharma et al, 2008). [15]

16 Πηνπο αηκνδφηεο, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ (Constantine 2005). Ν κνξηαθφο έιεγρνο δελ ελδείθλπηαη σο αξρηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο (BHIVA/BASHH/BIS. 2008). Βαζικέρ απσέρ διαγνυζηικήρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ Ρν θχξην βηνινγηθφ δείγκα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην αίκα. Ζ ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ (φπσο ζηνκαηηθψλ πγξψλ) ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο αλ είλαη δχζθνιε ε αηκνιεςία. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 99% θαη 98% αληίζηνηρα (WHO/UNAIDS 2007). Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο (EIA) αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα νξνχ ή πιάζκαηνο θαη κεηά λα ειέγρεηαη θαη κε επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεηηθνχ δείγκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Πηελ πεξίπησζε αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο EIA ζπζηήλεηαη ζην ίδην βηνινγηθφ δείγκα ε δηελέξγεηα δεχηεξεο EIA, κε δηαθνξεηηθή ηερληθή ή απφ δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή. Πε πεξίπησζε ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο, δηελεξγείηαη αλνζνελδπκηθή κέζνδνο ζε δεχηεξν βηνινγηθφ δείγκα. Πηε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελνπ ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη δνθηκαζία WB επηβεβαίσζεο ή δνθηκαζίεο ειέγρνπ ητθνχ θνξηίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο. Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα αίκαηνο ή πιάζκαηνο. Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ αξρηθνχ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη επηβεβαησηηθή δνθηκαζία. Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 3 εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε δηάζηεκα 4,5-5 βδνκάδσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο, ελψ νη 4 εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ζε 2,5-3 βδνκάδεο (Daskalakis 2011). Γηα λα ζπζηαζεί ην αζθαιέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ [16]

17 εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο φζν θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θάζε εξγαζηήξην. Ππζηήλεηαη κηα αξρηθή εμέηαζε θαηά ηε πξνζέιεπζε ηνπ αηφκνπ θαη κία εμέηαζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 6-8 βδνκάδσλ απφ ηελ πηζαλή έθζεζε. Ππζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο EIA 4 εο γεληάο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαη αληηγφλνπ p24 ηαπηνρξφλσο θαζψο θαη αλνζναληηδξάζεηο πνπ επηηξέπνπλ θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο ηεο νκάδαο O. Δπμηνεία ηυν αποηελεζμάηυν Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο δνθηκαζίαο EIA είλαη ζεηηθφ θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο είλαη αξλεηηθφ, ηφηε ην άηνκν ζεσξείηαη αξλεηηθφ ζηελ HIV ινίκσμε, εθηφο αλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζηε πεξίνδν νξνκεηαηξνπήο (ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ ηε παξαγσγή αληηζσκάησλ). Δπαλεμέηαζε ησλ αηφκσλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 6-8 εβδνκάδσλ ζα πξέπεη λα ζπζηήλεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε πεξίπησζε ιήςεο πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξνηθήο αγσγήο, ή ζηηο πεξηπηψζεηο ζπιινίκσμεο κε άιινπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο φπσο θπηηαξνκεγαινηφο ή ν HCV ή ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο. Πε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθήο ή επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε θιηληθή εηθφλα HIV πξσηνινίκσμεο (πίλαθαο 1), ηφηε παξαπέκπεηαη δείγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (κνξηαθφο έιεγρνο). Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπζηήλεηαη επαλεμέηαζε ζε θαηλνχξγην βηνινγηθφ δείγκα ζε δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ (Rogstad et al, 2006, UNAIDS/WHO 2009). Ρν δεχηεξν δείγκα πξνηηκάηαη λα είλαη πιάζκα ή ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο ηνπο αξρηθνχ δείγκαηνο. Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ ή «αδχλακνπ ζεηηθνχ» απνηειέζκαηνο αξρηθνχ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ EIA, ζπζηήλεηαη ν επαλέιεγρνο ζην ίδην βηνινγηθφ δείγκα κε δηαθνξεηηθή κέζνδν/θαηαζθεπαζηή. Πηε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζπζηήλεηαη ε επαλάιεςε ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ΔΗΑ ζε δηαθνξεηηθφ βηνινγηθφ δείγκα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ. Πηε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα εμαθνινπζεί λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζην ίδην [17]

18 δείγκα δηελεξγείηαη δνθηκαζία επηβεβαίσζεο WB ή κνξηαθνχ ειέγρνπ αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθφλα ψζηε λα επηβεβαησζεί ή λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο. Πίνακαρ 1: Οπιζμόρ και ζςμπηώμαηα ππυηολοίμυξηρ Οπιζμόρ: Ζ πξψηε θάζε ηεο HIV ινίκσμεο θαιείηαη πξσηνινίκσμε ή νμχ ξεηξντθφ ζχλδξνκν. Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ είζνδν ηνπ ηνχ ζηνλ νξγαληζκφ κέρξη ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ. Ρν ητθφ θνξηίν αλεπξίζθεηαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαη ζπλεπψο ζηε θάζε απηή ε κνιπζκαηηθφηεηα είλαη πςειή. ςμπηώμαηα: Ρα ζπκπηψκαηα είλαη κε εηδηθά θαη πξνζηδηάδνπλ ζε απηά ηεο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο ή ηεο ινηκψδνπο κνλνππξήλσζεο. Ρα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είλαη ππξεηφο, εμάλζεκα, κπαιγίεο ή αξζαιγίεο, αίζζεκα θαηαβνιήο, λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο, πνλνθέθαινο, δηφγθσζε ηξαρειηθψλ ιεκθαδέλσλ, άηππα έιθε ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Ρν 30% ησλ κνιπζκέλσλ αηφκσλ κπνξεί λα κελ εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα. Ρα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα δηαξθέζνπλ απφ 2 έσο 4 βδνκάδεο. Ζ ιεκθαδελνπάζεηα κπνξεί λα παξακείλεη γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δξέηαζη για ανίσνεςζη για ηη HIV λοίμυξη ζηην κοινόηηηα (Community Based Voluntary Counseling and Testing- CBVCT) Ζ θνηλφηεηα απνηειεί κηα δεμακελή αδηάγλσζησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δηαδηθαζία δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηε θνηλφηεηα κπνξεί λα πινπνηεζεί ή κε ηε ιεηηνπξγία θηλεηψλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε δηάθνξα ζεκεία φπσο θέληξα δηαζθέδαζεο ή ζεκεία ζπλάληεζεο δχζθνια πξνζβάζηκσλ ε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ. Πε πιαίζηα φπσο απηφ ηεο θνηλφηεηαο ελδείθλπηαη ε ρξήζε δνθηκαζηψλ ηαρείαο αλίρλεπζεο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ πγξψλ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα δηεμαρζεί απφ επαγγεικαηίεο πγείαο κε ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Νη πιεζπζκνί πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη πιεζπζκνί φπσο νη κεηαλάζηεο, νη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ηα παξάλνκα εθδηδφκελα άηνκα θαη άιινη δχζθνια πξνζβάζηκνη πιεζπζκνί φπσο νη άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άιινπο [18]

19 άλδξεο. Ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ηε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζηε θνηλφηεηα πεξηγξάθνληαη ζηε ζειίδα 20. Πποηεινόμενοι αλγόπιθμοι διαγνυζηικήρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με ηη σπήζη ηασέυν δοκιμαζιών ανίσνεςζηρ ζε εναλλακηικά βιολογικά δείγμαηα Ρα ηεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο έρνπλ παξφκνηα επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ζπλεπψο έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα δελ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε θαη ζεσξείηαη αξλεηηθφ (Greenwald et al, 2006), εθηφο εάλ ππάξρεη πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηφ ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ή ππάξρεη αλνζνθαηαζηνιή. Θα πξέπεη φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ελαιιαθηηθφ βηνινγηθφ δείγκα (π.ρ ηα ζηνκαηηθά πγξά), επηκεθχλεηαη ε πεξίνδνο παξαζχξνπ, θαη απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Ρα θπηία ησλ ηεζη γξήγνξεο αλίρλεπζεο είλαη αθξηβφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα θπηία ζπκβαηηθήο EIA, σζηφζν κπνξεί λα ζεσξεζνχλ εμίζνπ ρξήζηκα θαη αμηφπηζηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο ν θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο. Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ «rapid tests», φπσο θαη κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, απαηηείηαη πξφζζεηε δηεξεχλεζε ζε αίκα κε ζπκβαηηθή EIA θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αθνινπζεί επηβεβαίσζε κε WB ή NAAT. Πε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο εμέηαζεο είλαη αζχκθσλν κε ην απνηέιεζκα ηνπ rapid test ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί επαλάιεςε ηεο επηβεβαησηηθήο δηαδηθαζίαο ζε θαηλνχξγην δείγκα. Ζ επαλεμέηαζε ζπζηήλεηαη κεηά απφ έλα κήλα. Νη ηξνπνπνηεκέλνη αιγφξηζκνη δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ζηα ζεκεία παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πεξηιακβάλνπλ επηπξφζζεηα εγθεθξηκέλα ηεζη άκεζεο αλίρλεπζεο απφ δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή ή γξήγνξα ηεζη κε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ελαιιαθηηθνχ βηνινγηθνχ δείγκαηνο. Ρέηνηνη αιγφξηζκνη έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηνλ Νξγαληζκφ εξγαζηεξίσλ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ (APHL) αιιά ζηελ παξνχζα θάζε δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πιαίζηα ιεηηνπξγίαο, φπσο απηφ ηεο Διιάδαο (Bennet et al, 2009) θαζψο ζηελ ειιεληθή αγνξά δελ θπθινθνξνχλ αξθεηά ηεζη κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ. [19]

20 Αλγόπιθμορ επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ με κλαζζικέρ μεθόδοςρ για ενήλικερ και παιδιά μεγαλύηεπα ηυν 18 μηνών 1 ε αηκνιεςία 4 εο γεληάο EIA Θεηηθό Απνπζία HIV ινίκσμεο, εθηόο αλ ππάξρεη έθζεζε ηηο πξνεγνύκελεο 6 βδνκάδεο Ακθίβνιo απνηέιεζκα 2 ε EIA ζην ίδην δείγκα κε δηαθνξεηηθό θαηαζθεπαζηή/ηερληθή 2 ε EIA ζην ίδην βηνινγηθό δείγκα, κε δηαθνξεηηθό θαηαζθεπαζηή/ηερληθή αξλεηηθό Ακθίβνιν απνηέιεζκα Θεηηθό Επηπξόζζεηε δηεξεύλεζε κε δηαθνξεηηθή αηκνιεςία/πηζαλό ιάζνο εξγαζηεξίνπ 2 ε αηκνιεςία Επηβεβαίσζε κε WB ή άιιεο επηβεβαησηηθέο Δνθηκαζίεο, HIV-1/ HIV-2 (επαλάιεςε) κεηά από 2 βδνκάδεο Ακθίβνιν ζεηηθό Ακθίβνιν Αξλεηηθό* 2 ε WB κεηά από 2 βδνκάδεο ή κνξηαθόο έιεγρνο αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθόλα ή ηελ ηειεπηαία επαθή WB ή κνξηαθόο έιεγρνο Θεηηθό: παξνπζία ινίκσμεο Αξλεηηθό: απνπζία ινίκσμεο * ζε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε θιηληθή εηθφλα HIV πξσηνινίκσμεο, ηφηε παξαπέκπεηαη δείγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (κνξηαθφο έιεγρνο) [20]

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αναλςηή 1. Να είλαη απηόκαηνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα