Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια"

Transcript

1 ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης τοσ AIDS ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΓΡΑΦΧΝ 3-5, ΜΑΡΟΤΙ ΣΗΛ: ΑΘΗΝΑ 2013

2 ςνηονιζμόρ- Δπιμέλεια: Γ. Ξαξαζθεπά, Ξαζνιφγνο, πεχζπλε γξαθείνπ HIV ινίκσμεο & ΠΚΛ Κ. Ξχιιε, Λνζειεχηξηα, Γξαθείν HIV ινίκσμεο & ΠΚΛ Ομάδα Δπγαζίαρ: θ. Σ. Κπφηζε, Ηαηξφο Ξλεπκνλνιφγνο ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Κ.Δ.Ι. «Α. Ππγγξφο» θ. Β. Θαςηκάιε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο Πρνιήο- Δξγαζηήξην Κηθξνβηνινγίαο θ. Β. Θνληέ, Ξαηδίαηξνο- Ινηκσμηνιφγνο, Γξαθείν HIV ινίκσμεο & ΠΚΛ θ. Δ. Ξαπαδνγεσξγάθε, Βηνπαζνιφγνο-Γηεπζχληξηα Κηθξνβηνινγηθνχ θαη Δξγαζηεξίνπ STDs θαη HIV/AIDS Λνζνθνκείν «Α. Ππγγξφο» θ. Κ. Πθνχξα, Δπηθ. Θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο-Κηθξνβηνινγίαο-Ηαηξηθή Πρνιή,Α.Ξ.Θ θ. Γ. Ξαξαζθεπήο, Ιέθηνξαο Δπηδεκηνινγίαο θαη Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο-Δξγαζηήξην γηεηλήο Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο, Ηαηξηθή Πρνιή, ΔΘΞΑ θ. Λ. Ρζφγθαο, Ηαηξφο Ξαζνιφγνο-Ινηκσμηνιφγνο ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Κ.Δ.Ι. «Δ.Δ.Π» Δςσαπιζηίερ Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο: Ρνλ θ. Σ. Ξνιίηε, Λνκηθφ Πχκβνπιν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. εζηθήο, δενληνινγίαο θαη αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, θαη ηελ Δπηηξνπή Θνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ην HIV/AIDS. [2]

3 Πεπιεσόμενα Δηζαγσγή... 5 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο HIV ινίκσμεο ζηελ Διιάδα... 6 Πθνπφο... 7 Βαζηθέο αξρέο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε... 8 Πηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο θιηληθέο ή ζηα ηαηξεία Πεμνπαιηθψο Κεηαδηδνκέλσλ Λνζεκάησλ... 9 Ξξνιεπηηθφο έιεγρνο αηφκσλ... 9 Γηαζεζηκφηεηα ηεο εμέηαζεο γηα ηελ HIV ινίκσμε Ππζηάζεηο γηα ηε ζπληζηψκελε ζπρλφηεηα εμέηαζεο Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο Κέζνδνη εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο Γνθηκαζίεο ηαρείαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζην αίκα θαη ζε ελαιιαθηηθά βηνινγηθά πγξά (rapid tests) Δπηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο (confirmatory tests) Γνθηκαζίεο αλίρλεπζεο λνπθιετληθνχ νμένο κε κνξηαθέο ηερληθέο Βαζηθέο αξρέο δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ Δμέηαζε γηα αλίρλεπζε γηα ηε HIV ινίκσμε ζηελ θνηλφηεηα (Community Based Voluntary Counseling and Testing- CBVCT) Ξξνηεηλφκελνη αιγφξηζκνη δηαγλσζηηθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ηε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ζε ελαιιαθηηθά βηνινγηθά δείγκαηα Αιγφξηζκνο εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε θιαζζηθέο κεζφδνπο γηα ελήιηθεο θαη παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 18 κελψλ Αιγφξηζκνο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ρξήζε ηαρέσλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηα ζεκεία εμέηαζεο (point of care) Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο εγθχνπο Ππρλφηεηα εμέηαζεο Ρεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ [3]

4 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε λενγλά νξνζεηηθψλ κεηέξσλ Λενγέλλεηα απφ κεηέξεο κε άγλσζην πξνθίι HIV νξνζεηηθφηεηαο Έιεγρνο γηα HIV ινίκσμε λενγλψλ νξνζεηηθψλ κεηέξσλ Δμέηαζε κεηά απφ έθζεζε ζηελ HIV ινίκσμε Αλσλπκία θαη Δκπηζηεπηηθφηεηα Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ (monitoring and evaluation system) Αιγφξηζκνο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηελ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο Κνλάδεο πγείαο πνπ κπνξεί λα γίλεη ε εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο 28 Ξαξάξηεκα Η Ξαξάξηεκα ΗΗ Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο [4]

5 Διζαγυγή Ζ ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (Human Immunodefiency Virus, HIV), απνηειεί κηα ρξφληα αζζέλεηα. Ρα θχηηαξα ζηφρνο ηνπ ηνχ είλαη ηα CD4 T ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία απνηεινχλ ηα θχηηαξα ηεο ακπληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινίκσμεο πξνθαιείηαη πξννδεπηηθή θαηαζηξνθή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πηελ πξψηε θάζε ηεο κφιπλζεο, ν ηφο εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκφ πξνζβάιινληαο ηα κνλνπχξελα θχηηαξα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ή ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ εληέξνπ. Απφ εθεί πεξλά ζηνπο επηρψξηνπο ιεκθαδέλεο θαη ελ ζπλερεία ζην αίκα. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ κεηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηφηε ν νξγαληζκφο δε κπνξεί λα ακπλζεί ζε ινηκψμεηο ή άιιεο παζήζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο δελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζε αλζξψπνπο κε θπζηνινγηθφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ε θιηληθή εηθφλα ηνπ ζπλδξφκνπ AIDS (Kotler, 2005). Πηελ αξρηθή θάζε ηεο ινίκσμεο, ν νιηθφο αξηζκφο ησλ CD4 T ιεκθνθπηηάξσλ κεηψλεηαη θαη αθνινπζεί αχμεζε ηεο ηαηκίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ζπκπηψκαηα νμένο ητθνχ ζπλδξφκνπ. Απηφ θαιείηαη ζηάδην ηεο πξσηνινίκσμεο θαη δηαξθεί γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά κέζν φξν δχν βδνκάδεο, θαη ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί εληφο δχν κελψλ κεηά ηε έθζεζε ζηνλ ηφ. Πρεδφλ ην 50% κε 70% ησλ αηφκσλ πνπ κνιχλνληαη εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θαη ην ζηάδην απηφ θαιείηαη πξσηνινίκσμε ή νμχ ξεηξντθφ ζχλδξνκν (Fauci, 1996). Κε ηελ αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη ε ηαηκία θαη ηα CD4 T ιεκθνθχηηαξα είλαη δπλαηφλ λα επαλέιζνπλ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο έσο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ AIDS (ιαλζάλνπζα πεξίνδνο), πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, ηελ ειηθία, ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. Θεσξεηηθά θάπνηνο/α πνπ έρεη κνιπλζεί απφ ηνλ HIV θαη δελ ιακβάλεη αγσγή, κπνξεί λα αλαπηχμεη AIDS κέζα ζε κηα δεθαεηία απφ ηε κφιπλζε. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ κέρξη θαη ηελ αλίρλεπζε ζηνηρείσλ ηνπ ηνχ ή άιισλ βηνινγηθψλ δεηθηψλ ζην αίκα ηνπ αηφκνπ ιέγεηαη πεξίνδνο παξαζχξνπ (window period) (Guan, 2007). Ζ ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ (Human Immunodeficiency Virus-HIV) ζρεηίδεηαη κε πςειή ζλεζηκφηεηα (mortality) θαη λνζεξφηεηα (morbidity) ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ρνξήγεζε ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ [5]

6 επηβίσζεο φζν θαη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζπκβάιιεη α) ζηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο, θαζψο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε κεηάδνζε είλαη κεγαιχηεξε ακέζσο κεηά ηε ινίκσμε απφ ηνλ HIV (Wawer et al, 2005), β) ζηε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο θαη ηεο λνζεξφηεηαο (Murphy et al, 2001) θαη γ) ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ πγείαο (Krentz et al, 2008). Ξαξάιιεια, ζχκθσλα κε κειέηεο εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 1 ζηα 3 άηνκα δε γλσξίδεη ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπ (Hamers et al, 2008) ελψ ηα πνζνζηά θαζπζηεξεκέλεο δηάγλσζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θπκαίλνληαη απφ 26% έσο 53% (ECDC 2010). Ππλεπψο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο πξνψζεζεο ηνπ αλψλπκνπ (anonymous) θαη εκπηζηεπηηθνχ (confidential) ειέγρνπ γηα ηελ HIV ινίκσμε (βιέπε ζει ). Ππλεπψο, ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ελφο ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο. Ζ παξαπάλσ βέβαηα αξρή απνηειεί βαζηθφ άμνλα θαη ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο HIV ινίκσμεο. Δπιδημιολογικά δεδομένα ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηην Δλλάδα Πχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθδνζε ηνπ επηδεκηνινγηθνχ δειηίνπ γηα ηελ HIV/AIDS, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ AIDS) ηα νπνία έρνπλ δεισζεί απφ ηελ αξρή ηεο επηδεκίαο έσο ηελ 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε άηνκα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ AIDS αλέξρεηαη ζε άηνκα ελψ ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ ζε άηνκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δέθα κελψλ ηνπ 2012, δειψζεθαλ λέα πεξηζηαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ 883 (84,2%) ήηαλ άλδξεο θαη 166 (15,8%) γπλαίθεο. Απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δειψζεθαλ γηα πξψηε θνξά σο HIV(+) ην 2012, νη 487 (46,4%) ήηαλ ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ (ΣΔΛ), νη 256 (24,4%) ήηαλ άλδξεο πνπ είραλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άιινπο άλδξεο. Ρν 2011 γηα πξψηε θνξά παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δεισζέλησλ πεξηζηαηηθψλ ζηνπο ΣΔΛ, ε νπνία εμαθνινπζεί θα παξαηεξείηαη θαη ην H Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο πνπ ε επηδεκία επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηψλ (ΣΔΛ) θαη άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο. [6]

7 κοπόρ Ζ πξψηε εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο (4548/ ) δεκνζηεχηεθε ην Νη πξψηεο νδεγίεο γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ αηφκσλ κε HIV ινίκσμε δεκηνπξγήζεθαλ ην Νη παξνχζεο νδεγίεο απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο εμέηαζεο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε θιηληθά θαη κε θιηληθά πιαίζηα. Ν θχξηνο ζθνπφο απηψλ ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο αιγφξηζκνο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ηεο HIV ινίκσμεο ηφζν κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ φζν θαη κε ηηο λεφηεξεο ηαρείεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο φρη κφλν ζε εξγαζηήξηα αιιά θαη ζηελ θνηλφηεηα. Πηφρνπο ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απνηεινχλ α) ε αχμεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ γηα HIV ινίκσμε β) ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πιεζπζκνχο, κε δχζθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη (Spielberg et al, 2003) θαη γ) ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο (follow up). Ξαξάιιεια, ε ζχληαμε απηψλ ησλ νδεγηψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο γηα ηελ HIV ινίκσμε φρη κφλν ζε θιηληθά πιαίζηα αιιά θαη ζε ζεκεία παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (point of care). Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ζπκβαδίδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο ηνπ HIV/AIDS. Νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ειπίδνπκε φηη ζα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν: γηα ηνπο θιηληθνχο, ηνπο εξγαζηεξηαθνχο θαη ηνπο γηαηξνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ HIV ινίκσμε ζε νπνηαδήπνηε δνκή πγείαο, θαζψο ζα ζπκβάινπλ ζηελ νξζφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ νξζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ζηε κείσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ιαζψλ. γηα φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο HIV ινίκσμεο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε. Γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ έγηλε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηφζν ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (Medline, Embase, Google) φζν θαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ (Δπξσπατθνχ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ECDC), ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ γείαο (WHO) θαζψο θαη ηνπ Νξγαληζκνχ Διέγρνπ Ινηκψμεσλ ηεο Ακεξηθήο (CDC), ηεο Βξεηαληθήο Έλσζεο γηα ηελ HIV ινίκσμε (BHIVA) θαη ηεο Έλσζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο γείαο (APHL) ησλ ΖΞΑ γηα ήδε δεκνζηεπκέλεο [7]

8 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Βάζε απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ απνηεινχλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2006 απφ ηνλ Νξγαληζκνχ Διέγρνπ Ινηκψμεσλ ηεο Ακεξηθήο (MMWR 2006), νη επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2008 (Poljak et al, 2009) θαη νη επξσπατθέο αλαζεσξεκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2010 (ECDC ) Βαζικέρ απσέρ ηηρ εθνικήρ ζηπαηηγικήρ για ηην εξέηαζη για ηην HIV λοίμυξη Ν έιεγρνο γηα ηελ HIV ινίκσμε πξέπεη λα είλαη πάληα εκπηζηεπηηθφο, εζεινληηθφο, θαη αλψλπκνο ζηε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκήζεη ν εμεηαδφκελνο. Νθείιεη λα δηεμάγεηαη δσξεάλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο πξέπεη πάληα λα δίλεηαη γξαπηψο. Ξξηλ απφ ηελ εμέηαζε πξέπεη λα πξνεγείηαη ε ζπλαίλεζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) * ηνπ αηφκνπ κεηά απφ ηελ πιήξε θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζε ηνπ. Αλαγθαία είλαη ε: Ππκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε (Pre and Post-test counseling). Γηάζεζε ηεο εμέηαζεο ζε επξχηεξα θιηληθά πιαίζηα φπσο ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζηα ηαηξεία θπιαθψλ, ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο. Γηάζεζε ηεο εμέηαζεο ζε κε θιηληθά πιαίζηα, κε ηε ρξήζε θηλεηψλ κνλάδσλ, ζε ζεκεία ειέγρνπ (checkpoints), ή αθφκα θαη ζε ζεκεία ζπλάζξνηζεο ησλ δχζθνια πξνζβάζηκσλ θαη επάισησλ πιεζπζκψλ ζηελ HIV ινίκσμε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΚΘΝ. Ξξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Σξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, αλάινγα κε ην πιαίζην πνπ δηεμάγεηαη ε εμέηαζε. * Ζ ζπλαίλεζε κπνξεί λα είλαη γξαπηή ή πξνθνξηθή. Πηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/α πξνζέξρεηαη ζε ηαηξηθή δνκή νηθεηνζειψο λα εμεηαζηεί, ε ζπλαίλεζε ηεθκαίξεηαη απφ ην γεγνλφο ηεο πξνζέιεπζεο ηνπ/ηεο ζηελ ηαηξηθή δνκή. Πε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πξναπαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ αηφκνπ. [8]

9 ηόσοι ηηρ επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηιρ κλινικέρ ή ζηα ιαηπεία εξοςαλικώρ Μεηαδιδομένυν Νοζημάηυν Νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηηο θιηληθέο θαη ζηα ηαηξεία ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ είλαη: Λα δηαγλσζηνχλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηελ HIV ινίκσμε (Sabin et al, 2004). Λα δηαγλσζηνχλ έγθαηξα ηα ινηπά ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ψζηε λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία θαη θαη επέθηαζε λα κεησζεί ε κεηάδνζε ηεο HIV ινίκσμεο. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ θαη ηεο HIV ινίκσμεο (Zetola et al, 2009). Λα παξαζρεζεί ζπκβνπιεπηηθή πξηλ θαη κεηά ηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ζε νξναξλεηηθά άηνκα, πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ Λα παξαζρεζεί ε ζπκβνπιεπηηθή ζηνπο ζπληξφθνπο ησλ νξνζεηηθψλ αζζελψλ. Πποληπηικόρ έλεγσορ αηόμυν Νη ελδείμεηο-ζπζηάζεηο γηα εμέηαζε αθνξνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αηφκσλ: Πε άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα έρνπλ εθηεζεί. Πε άηνκα ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο νμείαο HIV ινίκσμεο. Πε άηνκα πνπ αλαθέξνπλ απξνθχιαθηεο πξσθηηθέο ή θνιπηθέο επαθέο ή ζεμνπαιηθέο επαθέο κε πνιιαπινχο ζπληξφθνπο. Πηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε άηνκα πνχ αλαθέξνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο ζε ρψξεο πςεινχ επηπνιαζκνχ ηεο HIV ινίκσμεο ή κε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο γεληθεπκέλεο επηδεκίαο. Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο. Πε άηνκα κε HIV(+) ζχληξνθν. Πε θάζε εγθπκνλνχζα γπλαίθα. Πε αζζελείο κε ινηκψμεηο ή λνζήκαηα φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, HCV, HBV θαη ινηπά ΠΚΛ. [9]

10 Πε άηνκα πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ θάπνηνπ άιινπ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνπ λνζήκαηνο. Έλεγσορ λόγυ ζςνθηκών: Αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ν HIV έιεγρνο νθείιεη λα δεηείηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Ξξνγξακκαηηζκφο εγθπκνζχλεο. Πηα ζχκαηα βηαζκνχ/ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Πε ζχκαηα δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ (trafficking). Πε θξαηνχκελνπο/εο θπιαθψλ. Γιαθεζιμόηηηα ηηρ εξέηαζηρ για ηην HIV λοίμυξη Ζ πξνψζεζε ηνπ αλψλπκνπ θαη εκπηζηεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζε επξχηεξα πιαίζηα εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, απνηεινχλ αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ φηη είλαη κνιπζκέλα θαη λα πξνζεγγηζηνχλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Ππλεπψο, ζπζηήλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εμέηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε θιαζζηθέο δνκέο πγείαο, φπσο: Πε θιηληθέο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ (STIs). Πε δνκέο απεμάξηεζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε θιηληθέο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο έγθπεο γπλαίθεο. Πε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο θέληξα πγείαο/ πνιπταηξεία αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Πε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. Πε ηαηξεία θπιαθψλ. Πε δνκέο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Πε εηδηθέο θιηληθέο, πνπ κπνξεί λα πξνζέξρνληαη νη αζζελείο γηα άιια λνζήκαηα ελδεηθηηθά ηεο HIV ινίκσμεο φπσο θπκαηίσζε, ιέκθσκα, επαηίηηδα C. Πηελ θνηλφηεηα, εθηφο ησλ θιαζζηθψλ δνκψλ πγείαο, φπσο: Πε θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο. Πε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη θηιηθνχο ρψξνπο (checkpoints). Πηα ίδηα κέξε πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη πιεζπζκνί (πρ ζε θέληξα δηαζθέδαζεο πξνζθηιή [10]

11 ζηνπο MSM «gay bars», ζηέθηα ρξεζηψλ), ζε θέληξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ξηινηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, έρνπλ δείμεη φηη ε πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο ζε πιαίζηα εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ θιηληθψλ δνκψλ είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζψο ην πεξηβάιινλ είλαη πην θηιηθφ θαη ελζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξα άηνκα λα εμεηαζηνχλ (Weatherburn et al, 2006). Ζ εμέηαζε ηφζν ζε θιηληθά φζν θαη ζε κε θιηληθά πιαίζηα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηαηξν-λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ή απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηερληθήο. ςζηάζειρ για ηη ζςνιζηώμενη ζςσνόηηηα εξέηαζηρ O εηήζηνο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ γηα ηελ HIV ινίκσμε ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζε άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. Ππγθεθξηκέλα, εηήζηνο έιεγρνο ζπζηήλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Πε άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο ή ζπρλφηεξα αλάινγα κε ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ. Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο HIV νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Πε ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ρξεζηψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Πε εηεξνθπιφθηια άηνκα, πνπ είραλ πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είραλ εμεηαζηεί. Πε δφηεο αίκαηνο, παξαγψγσλ αίκαηνο, ηζηψλ θαη νξγάλσλ. Πε άηνκα αιινδαπήο εζληθφηεηαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο (ρψξεο γεληθεπκέλεο επηδεκίαο, φπσο ρψξεο πνζαραξίνπ Αθξηθήο) Όζν αθνξά ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζπζηήλεηαη έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε εμακεληαία βάζε. Δπγαζηηπιακή διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ Μέθοδοι επγαζηηπιακήρ διάγνυζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ Ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο HIV ινίκσμεο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1985 γηα ηνλ έιεγρν ησλ κνλάδσλ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Νη πξψηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηεο HIV ινίκσμεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (counselling) πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε γηα άηνκα κε [11]

12 ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ παξαθνινπζνχληαλ ζε θιηληθέο αθξνδίζησλ λνζεκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα πξψηε θνξά, ην Έθηνηε, έρνπλ δεκνζηεπζεί πιήζνο θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ ζχγρξνλε εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε πεξηιακβάλεη ηερληθέο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ θαη αληηγφλσλ, κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ CD 4 T ιεκθνθπηηάξσλ θαη κνξηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο ηνπ ηνχ, ησλ ηχπσλ θαη ησλ ππνηχπσλ ηνπ ηνχ θαη ηεο αληνρήο ηνπ ηνχ ζηα αληηξεηξντθά θάξκαθα. Νη αληρλεπφκελνη δείθηεο ζην αίκα ηνπ αζζελνχο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο είλαη ην ητθφ RNA, ην αληηγφλν p24 ηνπ ηνχ θαη ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ ητθψλ αληηγφλσλ. Ρα επίπεδα ητθνχ RNA ζην πιάζκα απμάλνληαη εθζεηηθά, θηάλνληαο ζηε κέγηζηε ηηκή εκέξεο κεηά ηε κφιπλζε, φπνπ αθνινπζεί ε βαζκηαία πηψζε ησλ επηπέδσλ ηνπ (McMichael et al, 2010). Ξιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο νη αλνζνζναληηδξάζεηο Elisa 4 εο γεληάο, πνπ αληρλεχνπλ ηαπηφρξνλα ηα IgG θαη IgM αληηζψκαηα θαζψο θαη ην αληηγφλν HIV p24. Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 4 εο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία απφ ηηο αλνζναληηδξάζεηο 3 εο γεληάο. Δπίζεο έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο αιιά είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξεο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ επηπξφζζεηεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ p24 (Constantine & Zink, 2005). Πε ρψξεο ρακεινχ επηπνιαζκνχ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αζζελψο ζεηηθά απνηειέζκαηα ή αδηεπθξίληζηα απνηειέζκαηα EIA (Parry et al, 2003). Δπίζεο, νη πεξηπηψζεηο εκθάληζεο ςεπδψο ζεηηθψλ θαη ςεπδψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ αλνζνελδπκηθψλ ειέγρσλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 ζην παξάξηεκα Η. Ζ θχξηα δηαγλσζηηθή αξρή γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηελ δηελέξγεηα κηαο αξρηθήο δνθηκαζίαο αθνινπζνχκελεο απφ κία επηβεβαησηηθή δνθηκαζία ζε πεξίπησζε αξρηθνχ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ αξρηθή εξγαζηεξηαθή δνθηκαζία είλαη ζπλήζσο κηα δνθηκαζία δηαινγήο (screening test) αλαδήηεζεο αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ ζηνλ νξφ ηνπ εμεηαδνκέλνπ κε αλνζνελδπκηθή κέζνδν (EIA-Δnzyme Immuno Assay). Νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο anti HIV EIA (ζπκβαηηθέο θαη ηαρείεο) επηηπγράλνπλ ζήκεξα πνζνζηά αμηνπηζηίαο 99% (https://www.who.int/diagnostics_laboratory/publications/evaluations/en/index.html. 2009). [12]

13 Γοκιμαζίερ ηασείαρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ ζηο αίμα και ζε εναλλακηικά βιολογικά ςγπά (rapid tests) Δθηφο απφ ηελ θιαζηθή κέζνδν αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ, έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο φπνπ ην αξρηθφ απνηέιεζκα δίλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (rapid test). Νη γξήγνξνη εξγαζηεξηαθνί HIV έιεγρνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλνζνελδπκηθψλ ηερληθψλ φπνπ ην απνηέιεζκα δίλεηαη εληφο 30 ιεπηψλ, είλαη απιέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα εθάκηιιε ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ (Branson, 2007). Ρα θπηία ησλ ηεζη άκεζεο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ πεξηέρνπλ φια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμέηαζε. Ρα πεξηζζφηεξα πεξηέρνπλ HIV-1/2 αληηγφλα θαη έηζη αληρλεχνπλ φια ηα αληίζηνηρα αληηζψκαηα. Όηαλ ππάξρνπλ αληηζψκαηα ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζην βηνινγηθφ δείγκα ηφηε εκθαλίδεηαη ρξψκα ζηελ ηαηλία, ην νπνίν εθηηκάηαη ππνθεηκεληθά νπηηθά. Ρν βηνινγηθφ δείγκα κπνξεί λα είλαη αίκα (πιάζκα, νξφο ή νιηθφ αίκα) ή άιιν βηνινγηθφ πγξφ φπσο ζηνκαηηθά πγξά, νχξα. Ππγθεθξηκέλα ε επαηζζεζία ησλ δνθηκαζηψλ ηαρείαο αλίρλεπζεο θπκαίλεηαη απφ 98%-100% θαη ε εηδηθφηεηα γχξσ ζην 99% (O Connell et al, 2003). Ρν αίκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηφζν κε ηηο ζπκβαηηθέο φζν θαη κε ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Κε ηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κπνξεί λα ζπιιερζεί κέζσ ηξππήκαηνο ηεο ζειήο ηνπ δαθηχινπ ηεο ρεηξφο. Κία κε δχν ζηαγφλεο ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο ιακβάλνληαη ζε κηα απνξξνθεηηθή ηαηλία φπνπ θαη αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ (+/-2 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ). Ρν πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηαρείεο δνθηκαζίεο κε ρξήζε απνμεξακέλσλ θειίδσλ αίκαηνο είλαη φηη κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ θαη δε ρξεηάδνληαη λα ςπρζνχλ. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο είλαη πςειή θαη θπκαίλεηαη απφ 87-99% (Protto et al, 2004). Υο βηνινγηθά δείγκαηα ζηηο ηαρείεο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα ζηνκαηηθά πγξά θαη ηα νχξα. Αλ θαη αλαθέξεηαη ε ρξήζε ζηέινπ σο ελαιιαθηηθφ βηνινγηθφ πγξφ, ζηε πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ην πγξφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ νχισλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν βηνινγηθφ δείγκα πεξηέρεη IgG αληηζψκαηα ζε ζπγθεληξψζεηο αληίζηνηρεο κε ηνλ νξφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ζίειν ν νπνίνο πεξηέρεη θπξίσο IgA θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε IgG ηζνδπλακεί κε ην 1% ηεο πνζφηεηαο ζηνλ νξφ (Constantine 2005). Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη φηη κε ηε ρξήζε ηνπο κεηψλνληαη ηα πνζνζηά ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαζψο δελ ππάξρεη ε άκεζε επαθή κε [13]

14 κνιπζκαηηθά βηνινγηθά πγξά (Protto et al, 2004). Ζ επξεία ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο ζηελ θνηλφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ δηεμαγσγή επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, θαζψο ηα άηνκα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία λα ζπκκεηέρνπλ (Protto et al, 2004, UNAIDS/WHO 2001). Κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζε κε θιηληθά πιαίζηα, ζηα ζεκεία πνπ παξέρεηαη ε πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ή αθφκα θαη ζε επξχηεξα πιαίζηα, φπσο ζηα ζεκεία πνπ ζπρλάδνπλ δχζθνια πξνζβάζηκνη πιεζπζκνί (Clerk et al, 2008). Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, φπσο ζε: Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε αίκα: κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή-πεγή. Έθζεζε κεηά απφ ζεμνπαιηθή επαθή: κπνξεί λα πξνζθεξζεί ε επηινγή ηνπ ηεζη θαη ζηνπο δχν ζπληξφθνπο. Πηνλ ηνθεηφ ζε γπλαίθα κε άγλσζην HIV νξνινγηθφ πξνθίι ή επίηνθν γπλαίθα πνπ έρεη χπνπηε επαθή κεηά ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνπ έρεη θάλεη γηα HIV. Ρα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ζην φηη ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε θαη άιισλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ (φπσο HBV, HCV, Πχθηιε) ή γηα ηε δηελέξγεηα άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνηχπνπ ηνπ ηνχ. Δπηπξφζζεηα, φζν αθνξά ζηηο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο κε βηνινγηθφ δείγκα ηα ζηνκαηηθά πγξά ή ηα νχξα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πεξίνδν παξαζχξνπ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αίκα θαη παξάγσγά ηνπ (Branson 2003, Greenwald 2006). Πηα νχξα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κφλν IgG αληηζψκαηα. Ζ ζπιινγή ησλ νχξσλ απνηειεί κηα απιή, κε αηκαηεξή δηαδηθαζία θαη ην δείγκα απνζεθεχεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζηνπο 4 Ν C ζε πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί αξγφηεξα. Ρα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ νχξσλ σο βηνινγηθφ δείγκα είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ζηνκαηηθψλ πγξψλ. Ξαξφια απηά κέρξη ηψξα δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ηεζη εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο βηνινγηθφ δείγκα ηα νχξα (Protto et al, 2004). Πηελ Διιεληθή αγνξά έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ηαρεία ηεζη κε βηνινγηθφ δείγκα ην αίκα θαη ηα παξάγσγά ηνπ θαη ηα ζηνκαηηθά πγξά. [14]

15 Δπιβεβαιυηικέρ δοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ (confirmatory tests) Πε ρψξεο κε ρακειφ επηπνιαζκφ ηεο HIV ινίκσμεο, ε πηζαλφηεηα παξαγσγήο ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ κεηψλεη ηε ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία ηνπ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ. Γη απηφ ην ιφγν θάζε ζεηηθφ αξρηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε επηπξφζζεηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο. Νη πην θνηλέο δνθηκαζίεο επηβεβαίσζεο είλαη ε Western blot, ε ηερληθή ξαδηναλνζνθαζίδεζεο (radio immune precipitation assay-ripa), ε ηερληθή έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνχ (immune fluorescent antibody assay-ifa), ε ηερληθή ηεο γξακκηθήο αλνζνκεζφδνπ (line immunoassay- LIΑ) (Constantine 2005, European Commission. 2009/886/EC ). Ζ επξχηεξα εθαξκνζκέλε κέζνδνο επηβεβαίσζεο δηεζλψο είλαη ε Western blot. Γοκιμαζίερ ανίσνεςζηρ νοςκλεφνικού οξέορ με μοπιακέρ ηεσνικέρ Νη κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ HIV-RNA δηαγηγλψζθνπλ ηελ HIV ινίκσμε κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ θαη 12 κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ εθαξκνγή 3 εο γεληάο EIA (Fiebig et al, 2003). Κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ επηηξέπεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε αλίρλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ λνπθιενηηδηθψλ αιιεινπρηψλ DNA ή RNA ηνπ ηνχ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ κφιπλζε απφ ηνλ HIV θαη πξηλ απφ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ θαη είλαη ρξήζηκεο ηφζν ζηε δηάγλσζε φζν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. Ξαξνπζηάδνπλ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα θαη είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηάγλσζεο ηεο HIV ινίκσμεο. Νη θπξηφηεξεο ηερληθέο άκεζεο αλίρλεπζεο λνπθιετληθνχ νμένο (DNA-RNA) είλαη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR polymerase chain reaction) (Louie et al, 2000), ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (reverse transcription-pcr) (Louie et al, 2000), ε ηερληθή εληζρπκέλνπ ζήκαηνο δηαθιαδηδφκελνπ DNA (branced DNA- bdna), ε ηερληθή άκεζνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο-ζηφρνπ (Nucleic acid sequence based amplification (NASBA) (Tsongalis 2006). Νη ελδείμεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο ηνπ ηνχ είλαη: Υο δηαγλσζηηθή εμέηαζε, επί επαλεηιεκκέλσο ακθίβνινπ WB επηβεβαησηηθνχ απνηειέζκαηνο. Έγθαηξε δηάγλσζε ζε λενγλφ, κε νξνζεηηθή κεηέξα (Sharma et al, 2008). [15]

16 Πηνπο αηκνδφηεο, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ (Constantine 2005). Ν κνξηαθφο έιεγρνο δελ ελδείθλπηαη σο αξρηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο (BHIVA/BASHH/BIS. 2008). Βαζικέρ απσέρ διαγνυζηικήρ ανίσνεςζηρ ηηρ HIV λοίμυξηρ Ρν θχξην βηνινγηθφ δείγκα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην αίκα. Ζ ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ (φπσο ζηνκαηηθψλ πγξψλ) ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο αλ είλαη δχζθνιε ε αηκνιεςία. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ησλ δνθηκαζηψλ αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 99% θαη 98% αληίζηνηρα (WHO/UNAIDS 2007). Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο (EIA) αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα νξνχ ή πιάζκαηνο θαη κεηά λα ειέγρεηαη θαη κε επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεηηθνχ δείγκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Πηελ πεξίπησζε αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο EIA ζπζηήλεηαη ζην ίδην βηνινγηθφ δείγκα ε δηελέξγεηα δεχηεξεο EIA, κε δηαθνξεηηθή ηερληθή ή απφ δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή. Πε πεξίπησζε ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο, δηελεξγείηαη αλνζνελδπκηθή κέζνδνο ζε δεχηεξν βηνινγηθφ δείγκα. Πηε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελνπ ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη δνθηκαζία WB επηβεβαίσζεο ή δνθηκαζίεο ειέγρνπ ητθνχ θνξηίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο. Πηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο αξρηθήο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεχηεξν μερσξηζηφ δείγκα αίκαηνο ή πιάζκαηνο. Πε πεξίπησζε ζεηηθνχ αξρηθνχ απνηειέζκαηνο δηελεξγείηαη επηβεβαησηηθή δνθηκαζία. Νη αλνζναληηδξάζεηο EIA 3 εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ινίκσμεο ζε δηάζηεκα 4,5-5 βδνκάδσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο, ελψ νη 4 εο γεληάο επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε ηεο HIV ζε 2,5-3 βδνκάδεο (Daskalakis 2011). Γηα λα ζπζηαζεί ην αζθαιέο ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ [16]

17 εμέηαζε γηα ηελ HIV ινίκσμε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο έθζεζεο φζν θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θάζε εξγαζηήξην. Ππζηήλεηαη κηα αξρηθή εμέηαζε θαηά ηε πξνζέιεπζε ηνπ αηφκνπ θαη κία εμέηαζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 6-8 βδνκάδσλ απφ ηελ πηζαλή έθζεζε. Ππζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηεο HIV ινίκσμεο EIA 4 εο γεληάο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαη αληηγφλνπ p24 ηαπηνρξφλσο θαζψο θαη αλνζναληηδξάζεηο πνπ επηηξέπνπλ θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο ηεο νκάδαο O. Δπμηνεία ηυν αποηελεζμάηυν Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο δνθηκαζίαο EIA είλαη ζεηηθφ θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηβεβαησηηθήο είλαη αξλεηηθφ, ηφηε ην άηνκν ζεσξείηαη αξλεηηθφ ζηελ HIV ινίκσμε, εθηφο αλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζηε πεξίνδν νξνκεηαηξνπήο (ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ ηε παξαγσγή αληηζσκάησλ). Δπαλεμέηαζε ησλ αηφκσλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 6-8 εβδνκάδσλ ζα πξέπεη λα ζπζηήλεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε πεξίπησζε ιήςεο πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξνηθήο αγσγήο, ή ζηηο πεξηπηψζεηο ζπιινίκσμεο κε άιινπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο φπσο θπηηαξνκεγαινηφο ή ν HCV ή ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο. Πε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα αξρηθήο ή επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπλδπάδεηαη κε θιηληθή εηθφλα HIV πξσηνινίκσμεο (πίλαθαο 1), ηφηε παξαπέκπεηαη δείγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (κνξηαθφο έιεγρνο). Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ απνηειέζκαηνο επηβεβαησηηθήο δνθηκαζίαο ζπζηήλεηαη επαλεμέηαζε ζε θαηλνχξγην βηνινγηθφ δείγκα ζε δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ (Rogstad et al, 2006, UNAIDS/WHO 2009). Ρν δεχηεξν δείγκα πξνηηκάηαη λα είλαη πιάζκα ή ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο ηνπο αξρηθνχ δείγκαηνο. Πε πεξηπηψζεηο αδηεπθξίληζηνπ ή «αδχλακνπ ζεηηθνχ» απνηειέζκαηνο αξρηθνχ αλνζνελδπκηθνχ ειέγρνπ EIA, ζπζηήλεηαη ν επαλέιεγρνο ζην ίδην βηνινγηθφ δείγκα κε δηαθνξεηηθή κέζνδν/θαηαζθεπαζηή. Πηε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζπζηήλεηαη ε επαλάιεςε ηεο δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο ΔΗΑ ζε δηαθνξεηηθφ βηνινγηθφ δείγκα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ. Πηε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα εμαθνινπζεί λα είλαη αδηεπθξίληζην, ζην ίδην [17]

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ Θέκα: ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ/ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΧΡΟΤ Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δπηβιέπσλ: Σάθεο Βηδάιεο πνπδάζηξηα: Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Έξεπλα & Εηνηκαζία Νίθνο Σηαύξνπ Γηαλλνπθά, B.Sc.Hons, M.Sc., Ph.D. Έκδοση 2013 Υνξεγνί: Υεκείν Γηαλλνπθά - Yiannoukas Medical Laboratories Ltd. HealthCare Services Ltd. Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ. 11527 Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ:

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, κέζσ κηαο θξηηηθά αλαζηνραζηηθήο επηζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, ζην πιαίζην ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Χ Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ.

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: Μαξία Ηιηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα