Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι"

Transcript

1 Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. ηηο κέξεο καο απνηεινχλ ηε λέα κεγάιε κφδα ηνπ δηαδηθηχνπ, καο βνεζνχλ ζην λα επηθνηλσλνχκε κε άιινπο θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο-κέιε ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθά πξνθίι, φπνπ κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ πιεξνθνξίεο, ζχληνκα βηνγξαθηθά, αιιά θαη θσηνγξαθίεο ηνπο. Οη ρξήζηεο έρνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ παιηνχο γλψξηκνπο ή ζπκκαζεηέο απ ην ζρνιείν ή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνχξηεο θηιίεο. Μπνξνχλ αθφκα λα αλεβάζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ κε άιινπο ρξήζηεο θσηνγξαθίεο, κνπζηθή θαη βίληεν. Πνιινί παξνκνηάδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ειεθηξνληθέο παηδηθέο ραξέο ή θαη κε ειεθηξνληθά ιεπθψκαηα. Οη πην δηαδεδνκέλεο ζειίδεο ζηνλ θφζκν είλαη ην myspace, MSN Messenger, Facebook (ην νπνίν είλαη ζηελ θνξπθή σο ην πην 1

2 πνιπζπδεηεκέλν), Skype, Skyvock, Twitter, Fleck, Tagged, Glixster, Hi5, Classmates, Immem, Badoo, Grienbster, Haboo θαη Ovcyt. Η δηαζεκφηεξε ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην Facebook, δεκηνπξγήζεθε ζηηο 4 Φεβξνπάξηνπ ηνπ 2004 ζηε Μαζαρνπζέηε ησλ ΗΠΑ απφ έλαλ 20ρξφλν Ακεξηθάλν θνηηεηή, ηνλ Mark Zuckerberg, σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. ηα ηέιε ηνπ 2007 έθηαζε λα αξηζκεί πεξί ηα 60 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, νη απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα, θαη λα είλαη έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο δηθηπαθνχο ηφπνπο παγθνζκίσο καδί κε ην Google, ην Yahoo θαη ην E-bay. Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πξνθίι ζην facebook αλέξρεηαη, ζηα κέζα ηνπ 2008, ζην 37,7% ζηηο ΗΠΑ, 9,5% ζηε Μ.Βξεηαλία, 6,2% ζηνλ Καλαδά θαη 2,9% ζηελ Σνπξθία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνινγίδεηαη φηη ην MySpace ζηηο αξρέο ηνπ 2008 δηέζεηε πάλσ απφ 110 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο, κε ηα 73 εθαηνκκχξηα λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ΗΠΑ. Αληίζηνηρα θνηηεηηθά δίθηπα έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα (zuni.gr), ηε Γεξκαλία (studivz.net), ηε Ρσζία (vkontakte.ru) θαη ηελ Κίλα (xiaonei.com). Πυρ διαδόθηκαν Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηαδφζεθαλ απφ κέξα ζε κέξα φιν θαη πην πνιχ. Σύνολο Ενεπγών Χπηζηών Παγκοζμίυρ Ηκεξνκελία Υξήζηεο Ηκέξεο αξγφηεξα Μεληαία Αχμεζε 26 Απγνχζηνπ εθαη ,38% 8 Απξηιίνπ εθαη ,33% 15 επηεκβξίνπ εθαη ,38% 5 Φεβξνπαξίνπ εθαη ,99% 21 Ινπιίνπ εθαη ,52% 5 Ιαλνπαξίνπ εθαη ,57% εθαη επηεκβξίνπ εθαη ,65% Πεγή: εηαηξία Nielsen 2

3 Έπεςνα πος ππαγμαηοποιήθηκε μεηαξύ μαθηηών ηηρ Γ λςκείος ζσεηικά με ηη σπήζη ηος Facebook είσε ηα εξήρ αποηελέζμαηα : Έηορ Ποζοζηό σπηζηών ζηην Ελλάδα ,5% ,5% % ,5% Από πού επηπεάζηηκαν για να ξεκινήζοςν ηη σπήζη ηος Facebook: Απφ θίινπο 42,85% Απφ ζπγγελείο 42,85% Απφ πεξηέξγεηα 14,3% Η άποτη ηυν επυηηθένηυν για ηο Facebook: απιή εθαξκνγή 25% επηθίλδπλν 25% βαξεηφ 25% ρξήζηκν 25% χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ έγηλε κεηαμχ λέσλ ζε 25 επξσπατθέο ρψξεο θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο Βξπμέιιεο, ην 38% ησλ παηδηψλ 9-12 εηψλ έρνπλ θηηάμεη πξνθίι ζε ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Όκσο νη θίλδπλνη είλαη αθφκε κεγαιχηεξνη φζν κηθξφηεξα είλαη ηα παηδηά. Αλ θαη ην 78% ησλ παηδηψλ ειηθίαο εηψλ ιέλε πσο γλσξίδνπλ πψο λα ηξνπνπνηνχλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα ηδησηηθά δεδνκέλα ηνπο, ην ίδην δελ ηζρχεη παξά κφλν γηα ηα κηζά (56%) παηδηά ειηθίαο εηψλ. 3

4 Πιζηεύεηε όηι η σπήζη ηος πεπικλείει κινδύνοςρ για ηην αζθάλεια ηυν σπηζηών; ΙΑ ΗΛΙΚ ΝΑΙ ΟΧΙ ,2 % % ,4 % % 76,8 56, % 75 % Έσεηε ζςνανηήζει ποηέ κάποιον πος γνυπίζαηε από ηο Facebook, παπά ηοςρ όποιοςρ κινδύνοςρ; ΝΑΙ ΟΧΙ 70,4% 29,6% 4

5 Πεπιγπαθή και λειηοςπγία ηηρ ζελίδαρ ηος Facebook ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ facebook ππάξρνπλ δχν θελά ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ. ην πξψην θελφ πξέπεη λα γξάςεηο ην κε ην νπνίν ζα έξρεζαη ζε επηθνηλσλία κε ηα άιια κέιε, ελψ ζην δεχηεξν πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηο ηνλ θσδηθφ ζνπ. Οη ππεξεζίεο ηνπ facebook δηαηίζεληαη δσξεάλ. Όηαλ ινηπφλ εηζέιζεηο ζηε ζειίδα ηνπ ινγαξηαζκνχ ζνπ κπνξείο άκεζα λα έξζεηο ζε «επαθή» κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ππεξεζίαο. Γηα λα γίλεηο ρξήζηεο ηνπ facebook πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηο ηα εμήο ζηνηρεία: φλνκα, επψλπκν, , θσδηθφ πξφζβαζεο, θχιν θαη εκεξνκελία γέλλεζεο. Αθφκα κπνξείο λα δειψζεηο (φρη ππνρξεσηηθά) ηφπν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ρφκπη, εθπαίδεπζε θαη αγαπεκέλεο ζπλήζεηεο. ηε ζπλέρεηα θάζε 5

6 θνξά πνπ ζα ζέιεηο λα κπεηο ζηελ ππεξεζία ηνπ facebook ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηο κφλν ηνλ θσδηθφ θαη ην ζνπ. Αθφκε κπνξείο λα αλεβάζεηο ζην πξνθίι ζνπ κηα θσηνγξαθία ζνπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλίαο κε ηα άιια κέιε ηεο ππεξεζίαο. Γηα λα γίλεηο θίινο κε έλα άιιν κέινο πξέπεη ην άιιν κέινο δερηεί, ηφηε ην κέινο εληάζζεηαη ζηε ιίζηα ησλ θίισλ ζνπ. Οη αξηζκνί κε καχξν ρξψκα ζηελ παξαπάλσ εηθφλα αληηζηνηρνχλ ζηα εμήο: 1 = εηδνπνηήζεηο 9 = εθαξκνγέο (παηρλίδηα θ.η.ι.) 2 = κελχκαηα 10 = φλνκα θίινπ 3 = αηηήκαηα θηιίαο 11 = ζχλδεζκνο (θνηλνπνίεζε) 4 = εηθφλα πξνθίι 12 = πξνηάζεηο facebook γηα θίινπο 5 = ελεκεξψζεηο 13 = ν αξηζκφο ησλ κειψλ 6 = κελχκαηα 14 = αλαδήηεζε νκάδαο 7 = εθδειψζεηο πνπ είζηε πξνζθεθιεκέλνη 15 = αξρηθή ζειίδα (βιέπνπκε θνηλνπνηήζεηο θίισλ) 6

7 8 = νκάδεο πνπ είζηε 16 = ην γλσζηφ σο «like» πνπ ην παηάκε γηα κέινο ζπλδέζκνπο πνπ έρνπλ αλεβάζεη νη θίινη καο θαη καο αξέζνπλ. Θεηικέρ επιδπάζειρ ηυν ζελίδυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ Η ελαζρφιεζε ησλ αλζξψπσλ θαη εηδηθά ησλ λέσλ κε ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook θαη ην twitter, είλαη έλα απφ ηα πην έληνλα θαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα ηεο επνρήο καο. Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ πνιιέο ζεηηθέο, αιιά θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηα κέιε ηνπο. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε πνιινχο αλζξψπνπο, αθνχ ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν αξηζκφ κειψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. Σν δηαδίθηπν, νχησο ή άιισο, θαηαξγεί ηηο απνζηάζεηο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ online, παξφιν πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε γεσγξαθηθή απφζηαζε ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεγάιεο πνηθηιίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ, εθφζνλ ζην δηαδίθηπν ζπξξένπλ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θνηλσλίεο, πνιηηηζκνχο, θνπιηνχξεο, κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Αθφκα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έξζεη ην άηνκν ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη έηζη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο. Ο άλζξσπνο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζπκπξάηηεη γηα θνηλνχο ζθνπνχο κε άηνκα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε ζηε γε θαη 7

8 επνκέλσο εληζρχεη έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν απφ ην ζπίηη κέζσ π.ρ. ηεο παξαθνινχζεζεο ηξαγνπδηψλ, βίληεν, βίληεν θιηπ θαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε εθαξκνγέο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ηα παηρλίδηα. ηελ εξψηεζε «πψο ηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ εκάο ηα παηδηά;» o Larry Rosen, θαζεγεηήο ςπρνινγίαο, απάληεζε γηα ηηο πηζαλέο ζεηηθέο επηπηψζεηο φπσο: Οη λεαξνί ελήιηθεο πνπ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην facebook έρνπλ ζεκάδηα «εηθνληθήο ελζπλαίζζεζεο» γηα ηνπο online θίινπο ηνπο. Μπνξεί λα κάζνπλ ζηνπο εζσζηξεθείο εθήβνπο πψο λα θνηλσληθνπνηεζνχλ πίζσ απφ ηελ αζθάιεηα ηεο νζφλεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα laptop, είηε αθφκα θαη γηα smartphone. Μπνξεί λα πεξηέρεη εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία. ην facebook πνιινί είλαη απηνί πνπ εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ ζα ηνικνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή, είηε γηαηί δελ είλαη ηφζν εμσζηξεθείο θαη θνηλσληθνί, είηε επεηδή ληξέπνληαη, είηε επεηδή θαλείο ίζσο δελ ελδηαθέξζεθε λα ηνπο αθνχζεη. Μέζσ ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε άηνκα θαη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα καο θάλνπλ πην «αλνηρηνχο», λα καο βνεζήζνπλ λα εμσηεξηθεχζνπκε απηά πνπ ληψζνπκε θαη λα εθθξαζηνχκε θαιχηεξα, επεηδή αθξηβψο ν άιινο δελ καο βιέπεη, ίζσο νχηε θαλ καο γλσξίδεη εμ φςεσο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα έξζνπκε ζε επαθή κε πξφζσπα πνπ έρνπκε θαηξφ λα ζπλαληήζνπκε ή λα κηιήζνπκε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη απηά ηα άηνκα έρνπλ ινγαξηαζκφ ζε κηα παξφκνηα ζειίδα. Μέζσ ησλ ζειίδσλ απηψλ κπνξνχκε λα κνηξαζηνχκε κε ηνπο θίινπο καο θάηη πξνζσπηθφ ή θάηη πνπ καο ζπλέβε ή θσηνγξαθίεο. Παξάιιεια, κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε θαηά πνιχ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Μπνξνχκε λα βξνχκε αληηθείκελα ζε αζπλαγψληζηεο ηηκέο απφ απηέο ηεο αγνξάο θαη λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηηο εμειίμεηο (φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο π.ρ. αζιεηηθέο, πνιηηηθέο θηι.) ζε φιν ηνλ θφζκν. 8

9 χκθσλα κε κηα κεγάιε ηξηεηή έξεπλα ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο πεξηζζφηεξνη απφ 800 έθεβνη θαη γνλείο, έρνπκε ηα εμήο εληππσζηαθά απνηειέζκαηα: «Οη λένη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία», αλαθέξεη ε ζπγγξαθέαο ηεο έθζεζεο, Γξ. Μίκη Ίην θαη ζπλερίδεη: «καζαίλνπλ κεηαμχ άιισλ πψο λα επηθνηλσλνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη λα δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο. Όια απηά πνπ πξηλ ηα ζεσξνχζακε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, γηα ηνπο λένπο πιένλ είλαη δεδνκέλα». Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ λεαξνχο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ γηα πάλσ απφ ψξεο θαη ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ κία «εζλνγξαθηθή νπηηθή γηα ην πψο νη λένη ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο γηα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, λα κάζνπλ, λα ραιαξψζνπλ». ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο έξεπλαο εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ηα MySpace θαη Facebook, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα, έρνπλ πιένλ θαζηεξσζεί σο ρψξνη ζπλάληεζεο ησλ λέσλ, αληίζηνηρνη κε ηα πάξθα, ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηηο πιαηείεο. Δπίζεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, νη λένη έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ chat rooms, νη λεαξνί ιάηξεηο ησλ ηαπσληθψλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, αληαιιάζζνληαο απφςεηο, έκαζαλ πξάγκαηα γηα ηελ ηαπσληθή γιψζζα θαη απέθηεζαλ γλψζεηο γχξσ απφ ην animation. «Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πιένλ έρεη απνθηήζεη νκαδηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ην ιάβνπκε απηφ ππφςε φηαλ θαληαδφκαζηε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνλ 21 ν αηψλα» Δπίζεο κε ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχκε εχθνια λα επηιχζνπκε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ξσηψληαο άηνκα πνπ έρνπλ επίγλσζε ησλ ζεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ. Αθφκα άλζξσπνη πνπ είλαη άλεξγνη κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά βιέπνληαο θάπνηα δηαθήκηζε ζηηο ζειίδεο απηέο. ην facebook κπνξείο γηα παξάδεηγκα λα δηαθεκίζεηο ηελ εηαηξία ζνπ, ή ηε δνπιεηά ζνπ (π.ρ. θσηνγξάθνη, αξρηηέθηνλεο, δηαθνζκεηέο θ.η.ι.), ή ην θαηάζηεκά ζνπ ή λα δεηήζεηο λα βξεηο δνπιεηά ή λα δεηήζεηο ππάιιειν. 9

10 Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ην facebook απνδεηθλχεηαη πνιχ εμππεξεηηθφ κέζν. Πην αλαιπηηθά, έλαο επηρεηξεκαηίαο ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη έλα λπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο πξνζθαιεί θάπνηνλ γλσζηφ ηξαγνπδηζηή γηα κηα εκθάληζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο επηρεηξεκαηίαο ινγηθά ζα ζέιεη λα δηαθεκίζεη απηήλ ηελ εκθάληζε κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν θφζηνο. Δάλ ινηπφλ ρξεζηκνπνηήζεη ην facebook γηα λα δηαθεκίζεη απηήλ ηελ εκθάληζε, κέζα απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θέληξνπ ηνπ, θαη ζα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο θίινπο θαη πειάηεο ηνπ άκεζα θαη γξήγνξα θαη πάλσ απ φια δσξεάλ (ρσξίο έμνδα γηα αθίζεο, δηαθεκίζεηο θ.ι.π.). Σν παξαπάλσ είλαη κφλν έλα απιφ, θαζεκεξηλφ παξάδεηγκα ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ facebook θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Γεληθφηεξα, ην facebook ζήκεξα αμηνπνηείηαη αθφκα θαη απφ κεγάιεο εηαηξίεο κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο ινγαξηαζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο φπσο ε coca cola θαη ε Pepsi cola ζην ρψξν ησλ αλαςπθηηθψλ θαη ε Vodafone ζην ρψξν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Φπζηθά, κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ, νη κεγάιεο απηέο εηαηξίεο δελ έρνπλ άκεζν θέξδνο. Παξφια απηά φκσο ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηνλ θφζκν γηα λα επελδχζνπλ ζε απηέο. Άξα, έρνπκε αθφκα έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ facebook γηα ηελ νηθνλνκία. ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ δηαθεκίζεηο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Γηαθεκίδνληαη 10

11 πξντφληα κε πξνζηηέο ηηκέο, κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή θαηαλάισζεο άιισλ αθξηβφηεξσλ πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ. Αθφκε, ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε θαη ινγαξηαζκνχο θαθεηεξηψλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο κε απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο πξνζδνθνχλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε δεκνηηθφηεηα, πεξηζζφηεξνπο εηθνληθνχο θίινπο θαη λα γίλνπλ πην γλψζηεο ψζηε λα απμεζεί θαη ε πξαγκαηηθή πειαηεία ηνπο. Με απηέο ηηο ζειίδεο κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα επηθνηλσλνχλ κε θίινπο, κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αλ βξίζθεηαη καθξηά, αθφκα θαη κε αλζξψπνπο πνπ δελ ηνπο είραλ γλσξίζεη ζην παξειζφλ, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θηιίεο ή αθφκα θαη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο. Αθφκα αλ έρεη θάπνηνο άλζξσπνο ζπγθεθξηκέλν ρφκπη ή ελδηαθέξνλ είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα «ζπλαληήζεη» δηαδηθηπαθά θαη λα επηθνηλσλήζεη κε αλζξψπνπο πνπ κνηξάδνληαη ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. Δπίζεο κέζα απφ ηε ζπλνκηιία κε άιινπο αλζξψπνπο, απφ άιιεο ρψξεο κπνξεί θαλείο λα κάζεη λέα γιψζζα, λέεο θνπιηνχξεο, λένπο πνιηηηζκνχο. Απνηηικέρ επιδπάζειρ ηυν ζελίδυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ Δθηφο φκσο απφ ηα ζεκαληηθά νθέιε, ππάξρνπλ θαη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ online θνηλσληθή δηθηχσζε. Οη έθεβνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook δείρλνπλ ζπρλά ηάζεηο λαξθηζζηζκνχ, ελψ νη λεαξνί ελήιηθεο εκθαλίδνπλ ζεκάδηα ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, καλίαο θαζψο θαη επηζεηηθέο ηάζεηο. Αθφκα, έρεη επίδξαζε ζηελ πγεία φισλ ησλ εθήβσλ, αθνχ ηνπο θαζηζηά επηξξεπείο ζην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη άιιεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη πην επηξξεπείο ζε κειινληηθά πξνβιήκαηα πγείαο. Δπίζεο, κπνξεί λα απνζπά ηελ πξνζνρή θαη κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε κάζεζε. Μηα έξεπλα απνδεηθλχεη φηη καζεηέο γπκλαζίνπ, ιπθείνπ αιιά θαη θνηηεηέο ειέγρνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο ζην Facebook αλά δεθαπέληε ιεπηά. Σα παηδηά πνπ θάζνληαη πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή, είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ έληνλν άγρνο, πνπ κπνξεί λα γίλεη παζνινγηθφ, λα εγθαηαιείςνπλ ηα καζήκαηά ηνπο, λα ράζνπλ ηελ επαθή κε ηελ νηθνγέλεηά 11

12 ηνπο θαη λα απνκνλσζνχλ, επηζεκαίλεη ε ςπρνιφγνο θπξία Αιεμάλδξα Καππάηνπ. Σν Facebook θαη νη άιινη δηθηπαθνί ηφπνη, κπνξεί λα θαίλνληαη εθ πξψηεο φςεσο αζψνη, αιιά φηαλ μεπεξλάεη ε ρξήζε ηνπο ηα θπζηνινγηθά φξηα, ηφηε κηιάκε γηα εζηζκφ. Η επηκνλή απηή ηνπ παηδηνχ λα απαζρνιείηαη, άζθνπα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζε ηέηνηεο ζειίδεο, κπνξεί λα ππνδειψζεη ηελ έληνλε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα απνκφλσζε, γηα απνθπγή δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη επαθψλ. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα είλαη ε θαηάζιηςε, ην άγρνο, νη δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη ε θνηλσληθή θνβία. Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε αηηία πνπ ην 50% θαη άλσ ησλ αλζξψπσλ ληψζνπλ κνλαμηά θαη αο κελ ην παξαδέρνληαη αθνχ απηέο νη ζειίδεο ηνπο δεκηνπξγνχλ κηα κεγάιε απηαπάηε, φηη έρνπλ πνιινχο θίινπο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα άηνκα είλαη άγλσζηα κεηαμχ ηνπο, έρνπλ γλσξηζηεί κέζσ θάπνησλ ιέμεσλ, ραξαθηήξσλ, θαη ζπκβφισλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη άλζξσπνη ιφγσ κνλαμηάο ζπλδένληαη ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο π.ρ. ην facebook ή ην twitter θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ αλζξψπνπο λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο,δηάθνξα ζέκαηα, λα γειάζνπλ, λα βξνπλ θαηλνχξγηνπο θίινπο. Έζησ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηεο ειεθηξνληθήο 12

13 ζπδήηεζεο θαηαθέξλνπλ λα κε ληψζνπλ κφλνη ηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ έθαλε ην βξεηαληθφ ηλζηηηνχην ςπρηθήο πγείαο, ην 60% ησλ λεαξψλ αηφκσλ ειηθίαο εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαδέρηεθαλ φηη ληψζνπλ κνλαμηά. Σν 31% ηεο έξεπλαο παξαδέρηεθαλ φηη θαηαλαιψλνπλ ππεξβνιηθά πνιχ ρξφλν επηθνηλσλψληαο «ςεθηαθά» νκνινγνχλ φηη αλ ην δηαδίθηπν απνηειεί πεγή κνλαμηάο ζίγνπξα επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα ησλ αλζξψπσλ πνπ βηψλνπλ ηε κνλαμηά θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Γελ είλαη άγλσζην φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κφιηο επηζηξέθνπλ ζπίηη θάζνληαη ακέζσο ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα δνπλ ηα κελχκαηα, ηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηα ιεγφκελα «Likes» αθνζηψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζην πσο ζα καζαίλνπλ ηα λέα ησλ άιισλ ρξεζηψλ, μερλψληαο ην παηρλίδη κε ηα παηδηά ζηελ γεηηνληά. Γελ είλαη δεδνκέλν φηη ην Facebook θαη άιιεο ηέηνηεο ζειίδεο θαηαζηξέθνπλ πξνζσπηθφηεηεο, απιά ζπλήζσο γίλεηαη θαθή ρξήζε θαη θαηάρξεζε απηψλ ησλ ζειίδσλ, θαη γίλνληαη ζπλήζσο ε αηηία γηα ηελ απνκφλσζε ησλ ρξεζηψλ ζην ζπίηη ηνπο. Έπεηηα ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα ησλ ηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ειινρεχνπλ δηάθνξνπο θηλδχλνπο, αθνχ ην παηδί κπνξεί λα έιζεη ζε επαθή κε δηάθνξα άηνκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα θξπθηνχλ πίζσ απφ ηελ αλσλπκία ηνπο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ παηδηθή αθέιεηα θαη πεξηέξγεηα. Ο 13

14 θάζε άλζξσπνο, απφ ηε θχζε ηνπ έρεη ηελ ηάζε λα έιθεηαη απφ ην δηαδίθηπν θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πνιχσξε απαζρφιεζή ηνπ κε απηφ. Δπηπιένλ θίλδπλνη νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη φιν θαη πην ζπρλά είλαη ην αθαηάιιειν πνξλνγξαθηθφ, βίαην, ξαηζηζηηθφ ή θαη επηθίλδπλν, παξάλνκν, πιηθφ. Αθφκα ρεηξφηεξα, νη άλζξσπνη πνπ ην θαηαζθεπάδνπλ ή αζρνινχληαη κε απηφ, νη νπνίνη θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ αλσλπκία ηνπ facebook θαη απφ ην γεγνλφο πσο ζε απηέο ηηο ζειίδεο φηη δειψζεηο είζαη. Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δπζηπρψο ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο κπνξεί πνιχ εχθνια λα ζε παξαζχξεη, λα ζε μεγειάζεη, λα ζε εθκεηαιιεπηεί, αθφκα θη αλ είλαη δεθάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά ζνπ, αθφκα θη αλ δελ ηνλ έρεηο δεη πνηέ μαλά. Δμάιινπ πνηέ δε μέξεηο, αλ θάπνηνλ δελ ηνλ γλσξίδεηο πξνζσπηθά, αλ ν θάζε «θίινο» πθίζηαηαη, αλ ιέεη ην αιεζηλφ ηνπ φλνκα, ηελ αιεζηλή ηνπ απαζρφιεζε, ή αλ βιέπεηο ζην πξνθίι ηνπ ηελ αιεζηλή ηνπ εηθφλα. Η επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ν εθθνβηζκφο, ε απεηιή, νη χβξεηο, ν εμεπηειηζκφο, είλαη θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζε ηέηνηεο ζειίδεο θαη δελ πξέπεη λα παίξλνπκε ην ζέκα απηφ αςήθηζηα. Οη επαθέο κε αγλψζηνπο ειινρεχνπλ ηνλ θίλδπλν παξελφριεζεο, απνπιάλεζεο, εμαπάηεζεο, παξαβίαζεο ή δεκνζίεπζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. νβαξφο θαη αλακελφκελνο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν θάζε λεαξφο, εχπηζηνο, ρξήζηεο είλαη ε εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεη ζηηο ηζηνζειίδεο απηέο, παξέρνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ θαη θακία ζθέςε. Δπηπιένλ, φηαλ ν ρξήζηεο μνδεχεη ηφζν ρξφλν ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, επέξρεηαη ε παξακέιεζε ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ησλ 14

15 πξαγκαηηθψλ θίισλ ηνπ. Η πνιχσξε ρξήζε θάλεη ην ρξήζηε λα ληψζεη θελφο, ζιηκκέλνο, αιιά θαη νμχζπκνο, φηαλ δε βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν. Σαπηφρξνλα απηή ε θαηάζηαζε ηνλ νδεγεί λα ιέεη ςέκαηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, κε ζέινληαο λα παξαδερηεί ηνλ εζηζκφ ηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φζνλ αθνξά ηε δνπιεηά ή ην ζρνιείν ηνπ. Βιέπνπκε ινηπφλ πσο νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθφηαηεο. Παξάιιεια, εκθαλίδνληαη θαη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο. Οη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη κηα επίδξαζε πνπ επεξεάδεη αλζξψπνπο πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη κε ηηο ψξεο ζην δηαδίθηπν. Αθφκα, νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ αιιά θαη ε αιιαγή ζπλεζεηψλ χπλνπ. Οη πνιιέο ψξεο ζηνλ ππνινγηζηή γεληθά, θαζηζκέλνη ζε κία θαξέθια, δεκηνπξγνχλ κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, φπσο π.ρ ζθνιίσζε αιιά θαη μεξά κάηηα, πνπ έπεηηα νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα φξαζεο ίζσο θαη κπσπία. Ο εθλεπξηζκφο θαη ε δηαηαξαρή ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη ζηηο ζειίδεο απηέο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκηθξαλίεο, δαιάδεο θαη ηάζε πξνο εκεηφ, αθνχ πνιινί είλαη απηνί πνπ μελπρηάλε, δηφηη κπαίλνπλ ζε ηέηνηεο ζειίδεο απφ ην πξσί ηεο κηαο εκέξαο θαη ηειεηψλνπλ ηελ επφκελε κέξα, άξα ράλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, ηα καληψδε κέιε ηέηνησλ ζειίδσλ, παξακεινχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή, φπσο επίζεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ή ζρεδφλ αλχπαξθηε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηφηη ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ αιιά θαη δηάζεζεο γηα άζθεζε. πκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά, νη έθεβνη, αιιά θαη νη ελήιηθεο παξακεινχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα παλεπηζηεκίνπ ζηελ Καιηθφξληα, ηα παηδηά πνπ πεξλνχλ πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, ζην Facebook γίλνληαη πην αληηθνηλσληθά, αλαπηχζζνπλ λαξθηζζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη πην επηξξεπή ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο. 15

16 Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εχξεζεο εξγαζίαο, κπνξεί φπσο είπακε παξαπάλσ λα βνεζνχλ νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φκσο φζν εχθνιν είλαη λα βξεηο δνπιεηά κέζσ ηνπ facebook ηφζν εχθνιν είλαη θαη λα ηε ράζεηο. Απηφ κπνξεί λα ην ζπκπεξάλεη θαλείο αλ αλαινγηζηεί δηάθνξα θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά ζηηο ζειίδεο ηνπ facebook. ε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, έλαο ππάιιεινο κηαο εηαηξίαο έηπρε λα εθθξάζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ζηνπο θίινπο ηνπ ζην facebook. Αλάκεζα ζηνπο θίινπο ηνπ φκσο ππήξρε θαη ην αθεληηθφ ηνπ ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγαδφηαλ. Δπεηδή ινηπφλ ην αθεληηθφ ηνπ είρε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο απφςεηο, απηφ ζηάζεθε ζαλ αθνξκή γηα λα ηνλ απνιχζεη. Άξα θαηαιαβαίλνπκε φηη ην facebook ιεηηνπξγεί θαη αξλεηηθά ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο. «Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ είρα πξνγξακκαηηζκέλε ζπλέληεπμε ζε κεγάιε πνιπεζληθή εηαηξία. Αθνχ έιεγμαλ ην βηνγξαθηθφ κνπ θαη κνπ έθαλαλ δηάθνξεο εξσηήζεηο ζην αληηθείκελν πνπ έρσ ζπνπδάζεη, κνπ αλαθνίλσζαλ ηελ πξφζιεςή κνπ. Λίγν πξηλ ζεθσζψ απφ ηελ θαξέθια, ν ππεχζπλνο κε θηιηθφ χθνο κε ξψηεζε αλ ήκνπλ ζην facebook. Απάληεζα απζφξκεηα λαη θαη κνπ δήηεζε λα γίλνπκε θίινη, κηαο θαη ζα ζπλεξγαδφκαζηαλ. Σν ζεψξεζα κηα θηιηθή θίλεζε θαη δελ θαληάζηεθα πνηέ φηη ζα κνπ ζηνίρηδε ηελ πξφζιεςή κνπ», αλαθέξεη ν 32ρξνλνο Γεκήηξεο Κ. Όπσο ιέεη, πνιχ αξγφηεξα έκαζε φηη ε εηαηξία έθαλε «θχιιν θαη θηεξφ» ηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 16

17 «Ύζηεξα απφ κέξεο κνπ αλαθνίλσζαλ φηη δελ ζπλάδεη ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο κε ην δηθφ κνπ. Κνηηψληαο -κεηά ην ζνθ ηεο απφξξηςεο- πξνζεθηηθά ηελ ζειίδα κνπ ζην facebook δηαπίζησζα φηη είρα θάπνηεο παιηέο θσηνγξαθίεο απφ ξνθ ζπλαπιίεο κε αλάινγε ακθίεζε θαη ζπκκεηείρα ζε γθξνππ κε ειιεληθά θαη μέλα ξνθ ζπγθξνηήκαηα, θαζψο θαη ζε γθξνππ θαηά ηεο θξαηηθήο βίαο. Σειηθά, έκαζα φηη δελ ηνπο άξεζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο κνπ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ηηο κέξεο καο, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απμάλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Έλαο ηνκέαο ηνπ πνπ έρεη γλσξίζεη θαη ζπλερίδεη λα γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλζηζε είλαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θάζε ρξφλν εκπιέθνληαη ζ απηή ηε δηαδηθαζία, άιινηε ζην facebook, άιινηε ζην Skype θ.α. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο φκσο θαη νη ήδε ππάξρνπζεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλακέλεηαη λα κεηεμειηρζνχλ ζε πην άκεζνπο ηξφπνπο επαθήο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηέηνηνπο πνπ ζήκεξα θαίλνληαη αδηαλφεηνη. Θα ζπλδπάδεηαη γηα παξάδεηγκα, ε επηθνηλσλία θαη ε ςπραγσγία κε ην marketing, ηελ παξνρή ελδερνκέλσο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ηελ ηειεξγαζία, ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία θ.α. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ζην κέιινλ ην marketing ζα ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε ελψ παξάιιεια εθηηκάηαη φηη θαη πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζα αλαπηχζζνληαη κέζσ απηψλ ησλ δηαχισλ. Απηφ ζα απινπνηήζεη πξνθαλψο ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, σζηφζν ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηνπ εζηζκνχ ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο αιιά θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δηδαζθαιία εμ απνζηάζεσο, θαηά ηελ νπνία ειιείπεη ε άκεζε επαθή, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην λα γίλεηαη κηα ηππηθή κεηαθνξά γλψζεσλ, κε απνηέιεζκα ν δάζθαινο λα κεηαηξέπεηαη ζε κηα κεραλή παξαγσγήο πιεξνθνξηψλ θαη θάζε άλζξσπνο λα απνμελψλεηαη απφ ηνπο άιινπο. Όια απηά φκσο απνηεινχλ εηθαζίεο θαη πξφρεηξεο εθηηκήζεηο δηφηη ε γξήγνξε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη νη θνηλσληθέο αιιαγέο καο νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζε απξφβιεπηα απνηειέζκαηα. 17

18 Σςμπεπάζμαηα Σν facebook είλαη ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιαλήηε θαη καο βνεζάεη, ζηελ νπζία, λα επηθνηλσλνχκε κε άιινπο αλζξψπνπο απφ άιια κέξε. Απηή ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο έρεη θαη αξλεηηθά ζηνηρεία φπσο ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο, ζπλαλαζηξνθήο θαη αιεζηλήο ζπδήηεζεο, αιιά θάπνηεο θνξέο είλαη θαη απαξαίηεηε, αλ δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Καιφ ζα ήηαλ λα γίλεηαη ζσζηή θαη πξνζερηηθή ρξήζε. Όζν γηα ηα άηνκα πνπ ληψζνπλ κνλαμηά ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ειαηηψζνπλ ηελ ρξήζε ηνπ internet κηαο θαη εθεί δελ ππάξρεη επαθή, νκηιία θαη θίλεζε, απιά απνηππψλνληαη ζθέςεηο. Δπίζεο, αληί νη λένη λα απνκνλψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ ηνλ εγθέθαιφ ηνπο,λα γπκλάδνπλ ην ζψκα ηνπο, λα θαιιηεξγνχλ ην πλεχκα ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα εμειίζζνπλ ηηο θπζηθέο ηνπο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο. Έηζη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε κνλαμηά πνπ δελ έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηελ ςπρηθή πγεία. Παξφια απηά ε λενιαία δελ ζα πξέπεη λα εζίδεηαη θαη λα εμαξηεηνπνηείηαη κε ην facebook αιιά λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζε άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ ηεξείηαη απηή ε πξνυπφζεζε ηφηε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην facebook θαη γεληθφηεξα νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ιεηηνπξγνχλ επεξγεηηθά γηα ηνλ θάζε άλζξσπν σο πξνο ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Όπσο δεθάδεο εθεπξέζεηο πξηλ απφ απηφ, έηζη θαη ην facebook δηράδεη. Τπάξρνπλ αξθεηνί άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνπαγαλδίζνπλ ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ζθνπφ λα ζπληειέζνπλ ζηελ θαηάξγεζή ηνπο απφ ηηο δσέο καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη απηνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ, είηε κε αθξαίεο απφςεηο (θαλαηηζκφο), είηε φρη, απηέο ηηο ζειίδεο. 18

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πηστιακή εργαζία. Πέηξνπ Πέηξνο. Ζιεθηξνληθφ θαη Παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Κξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηνπο κε έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα.

Πηστιακή εργαζία. Πέηξνπ Πέηξνο. Ζιεθηξνληθφ θαη Παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Κξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηνπο κε έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα. ΣΔI ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / ΜΔΟΛΟΓΓΗ Πηστιακή εργαζία Ζιεθηξνληθφ θαη Παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Κξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηνπο κε έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα