Βασικα σημει α οικονομικω ν αποτελεσμα των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικα σημει α οικονομικω ν αποτελεσμα των"

Transcript

1

2 Βασικα σημει α οικονομικω ν αποτελεσμα των Ο κυ κλος εργασιω ν της Εταιρει ας διαμορφω θηκε στα 330,3 εκατ. ευρω απο 323,7 εκατ. ευρω το 2019, παρουσια ζοντας αυ ξηση κατα 2% (+6,6 εκατ. ευρω ). Η συνολικη κατανα λωση αυξη θηκε στα 399,7 εκατ. κυβικα με τρα απο 392,3 εκατ. κυβικα με τρα το 2019 (+1,9%). Η Εταιρει α, προχω ρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλε ον κόστος του αδιυ λιστου νερου για την περι οδο , υ ψους 157,5 εκατ., η οποι α επιβαρυ νει εφα παξ τα αποτελε σματα της τρε χουσας χρη σης. Ισχυρη παραμε νει η ταμειακη θε ση της Εταιρει ας, με 462 εκ. ευρω ταμει ο και ταμειακα ισοδυ ναμα. Επιπρόσθετα, χωρι ς τις προβλε ψεις απομει ωσης χρηματοοικονομικω ν περιουσιακω ν στοιχει ων λόγω COVID-19 και για το αδιυ λιστο νερό στην περι οδο , τα Προσαρμοσμε να Κε ρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικω ν, Επενδυτικω ν Αποτελεσμα των, Συνολικω ν Αποσβε σεων και Απομει ωσης Χρηματοοικονομικω ν Περιουσιακω ν Στοιχει ων (Adjusted EBITDA-Ι) θα ει χαν διαμορφωθει στα 111,8 εκατ. από 110,3 εκατ. το 2019, αυξημε να κατα 1,5 εκατ. (+1,4%).

3 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (εταιρει ας) πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη ,2% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 52,0% EBITDA ,7% % επί κύκλου εργασιών 31,3% 33,3% 30,4% EBIT ,4% % επί κύκλου εργασιών 19,6% 21,8% 19,8% Κέρδη προ Φόρων (EBT) ,3% % επί κύκλου εργασιών 24,9% 26,0% 23,3% Φόρος Εισοδήματος ,5% Κέρδη μετά Φόρων ,7% % επί κύκλου εργασιών 14,9% 17,9% 16,8% Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,45 0,55 0,52

4 Αδιάλειπτη παροχή μερίσματος Πρόθεση της Διοι κησης της Εταιρι ας ει ναι η διανομη μερι σματος στους μετόχους από τα κε ρδη εις νε ον η /και επιστροφη κεφαλαι ου από την ε κδοση μετοχω ν υπε ρ το α ρτιο, υ ψους συνολικα 50 εκ. Ευρώ. Η κατανομη θα διαμορφωθει το αμε σως επόμενο δια στημα από το Διοικητικό Συμβου λιο, ω στε να εγκριθει από τη Γενικη Συνε λευση των Μετόχων.

5 Διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο Η Εταιρει α βρι σκεται στο τελικό στα διο των διαπραγματευ σεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επε κταση του δικαιω ματος αποκλειστικη ς δια θεσης υ δατος στην περιοχη αρμοδιότητα ς της για την περι οδο Η πρόταση συμφωνι ας ει ναι ε να ολοκληρωμε νο πλαι σιο που κλει νει οριστικα τις συσσωρευμε νες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλι ζει την αναπτυξιακη πορει α της Εταιρει ας στο με λλον. Περιλαμβα νει τη ρυ θμιση θεσμικω ν θεμα των, όπως : Τη δυνατότητα ανα κτησης του επιπλε ον κόστους του , χωρι ς την επιβα ρυνση του τελικου καταναλωτη. Τη δυνατότητα συμμετοχη ς της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμου ς ΣΔΙΤ. Θε ματα λειτουργι ας και ανθρω πινου δυναμικου, Διασφα λιση τιμη ς αδιυ λιστου νερου για την περι οδο , που μεσοσταθμισμε να θα ει ναι περι που 35% χαμηλότερη από την τιμη της περι οδου Η πρόταση ει ναι επωφελη ς, για όλα τα ενδιαφερόμενα με ρη: την ΕΥΔΑΠ, το Δημόσιο, τους καταναλωτε ς νερου, τους εργαζομε νους στην ΕΥΔΑΠ και τους επενδυτε ς.

6 Συνολικη τιμη αδιυ λιστου ,151 / κ.μ. -23,5% Εύλογη συμφωνία για το παρελθόν, δίκαιη λύση για το μέλλον 0,115 / κ.μ. -44,5% ,084 / κ.μ ,115 / κ.μ ,078 /κ.μ.

7 Ετη σιο συνολικό κόστος αδιυ λιστου εκ. -23,5% Εύλογη συμφωνία για το παρελθόν, δίκαιη λύση για το μέλλον 46 εκ. -44,5% εκ εκ εκ.

8 Η επερχόμενη συμφωνι α θα ει ναι θετικη για όλα τα εμπλεκόμενα με ρη Εμπλεκόμενα με ρη Καταναλωτές Δήμοι και Περιφέρειες Υπουργεία και ΕΠΕΥΔΑΠ Μέτοχοι ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ Θετικη επι δραση Σταθερό περιβα λλον τιμολόγησης Δυνατότητα οφε λους από αυ ξηση / επιτα χυνση επενδυ σεων Καλυ τερη ποιότητα υπηρεσιω ν πρόληψης & αποκατα στασης (π.χ. ποιότητα, χρόνος) Υπηρεσι ες αποχε τευσης στην Ανατολικη Αττικη και στο Θρια σιο Ομοιομορφι α υπηρεσιω ν στις περιφερειακε ς ενότητες της Αττικη ς Δυνητικη βελτι ωση παροχη ς νερου και υπηρεσιω ν πανελλαδικα Διευθε τηση οφειλω ν περιόδου Επενδυτικό σχε διο εξωτερικου υδροδοτικου συστη ματος Διαφανε ς και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαι σιο Απα λειψη τριβη ς με Ε.Ε. Προσε λκυση επενδυ σεων Ενι σχυση εσόδων Δημοσι ου Ενι σχυση χρηματιστηριακη ς αξι ας Προσε λκυση και προστασι α επενδυτω ν Εναρμόνιση ρυθμιστικου πλαισι ου με αντι στοιχες διεθνει ς αγορε ς θα ενι σχυε την χρηματιστηριακη αξι α Βιω σιμο επενδυτικό πλα νο Ευ λογη απόδοση Δημιουργι α νε ων θε σεων εργασι ας Βελτι ωση της ικανοποι ησης πελατω ν με σω της βελτι ωσης του επιπε δου των παρεχόμενων υπηρεσιω ν και ανα πτυξης νε ων δικτυ ων υ δρευσης & αποχε τευσης Πηγη : 1. Χρηματιστη ριο Αθηνω ν

9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

10 2020: τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη της Εταιρείας

11 Με το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων 16 χρόνων, σχεδιάζουμε τα επόμενα 20 χρόνια αναπτυξιακής τροχιάς της Εταιρείας. Στρατηγικοί Άξονες Όραμα μας ει ναι να ει μαστε η πιο αξιόπιστη εταιρει α στη διαχει ριση του κυ κλου του νερου, προσανατολισμε νη πα ντα στον α νθρωπο και το περιβα λλον Ασφάλεια Προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ακολουθώντας αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Αποδοτικότητα Αναβάθμιση υποδομών και μείωση πολυπλοκότητας οργάνωσης, με μείωση λειτουργικού κόστους και αύξησης αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης για την δημιουργία υπεραξίας για την κοινωνία. Ανάπτυξη Επιτάχυνση των επενδύσεων και του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, σε αρμόνια με το ρυθμιστικού πλαίσιο, προς όφελος των καταναλωτών, εργαζομένων και μετόχων του οργανισμού. Στρατηγικές Προτεραιότητες Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο Μετασχηματισμός / Βελτιστοποίηση Ανάπτυξη

12 Έχουμε αναγνωρίσει τους επιχειρησιακούς κινδύνους και τις προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να πετύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Προκλήσεις Ασαφές Ρυθμιστικό Περιβάλλον Ασταθές Οικονομικό Περιβάλλον Επιχειρησιακοί Κίνδυνοι Τάση απόεπένδυσης Σημαντικη από-επε νδυση τα τελευται α ε τη (~22% μείωση ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης από το 2012), η οποι α υπό μοντε λο ΡΠΒ θα ε χει επι πτωση στο Επιτρεπόμενο Έσοδο και την κερδοφορι α της εταιρει ας, οδηγω ντας σε συνεχη απω λεια αξι ας Αβέβαιο Υγειονομικό Περιβάλλον Δύσκαμπτες Διαγωνιστικές Διαδικασίες Χαμηλή απορρόφηση επενδύσεων Η απορρόφηση του επενδυτικου προγρα μματος ε χει αυξηθει σε σχε ση με προηγου μενα ε τη, παραμε νει όμως σε πολυ χαμηλα επι πεδα (~37% του συνόλου αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων) Δύσκαμπτο Εργασιακό Πλαίσιο Κλιματική Αλλαγή Ταχύτητα υλοποίησης έργων Παρατηρου νται ελλει ψεις στη δυνατότητα παρακολου θησης αποκλι σεων των ε ργων, καθω ς και στη δυνατότητα συντονισμου τους για την αποτελεσματικότερη και ε γκαιρη υλοποι ηση τους. Μέσος χρόνος έναρξης έργων 2+ έτη

13 Επενδυτικό Πλάνο 10ετίας Στόχοι Επενδυτικού Πλάνου Πρα σινη Μετα βαση Ψηφιακη Μετα βαση Στρατηγικές Προτεραιότητες Έργα Μετασχηματισμου ~175 εκ.* Έργα Αποχε τευσης και Ανακυκλωμε νου νερου στην Ανατολικη Αττικη ~700 εκ.** Αντικατα σταση Δικτυ ων Νερου για μει ωση διαρροω ν ~200 εκ.* ~1,1 δις *Με πιθανη συμμετοχη του Ταμει ου Ανα καμψης και α λλων χρηματοδοτικω ν εργαλει ων **Τιμε ς προϋπολογισμου διαγωνισμω ν χωρι ς τη συμμετοχη επιχορηγη σεων υ ψους 90%

14 Υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών έργων μετασχηματισμού με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ~ 175εκ την επόμενη πενταετία Παρακολούθηση από ΓΔ Μετασχηματισμού Αρμοδιότητα ΓΔ Μετασχηματισμού Επισκόπηση στρατηγικών έργων μετασχηματισμού Εκσυγχρονισμός λειτουργιών Επιχειρησιακή αναβάθμιση Αξιοποίηση πόρων #1. Εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου και παγίων (Smart grid) #4. Ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση αποτυπώματος άνθρακα (Net Zero) #2. Ψηφιοποίηση δεδομένων και μετασχηματισμός ERP συστημάτων / διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση απόδοσης και λήψης αποφάσεων (Business Intelligence, Finance & Operations Transformation) #3. Βελτιστοποίηση κόστους, ανακατανομή πόρων και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (Utilization of Resources & Workforce Planning) #5. Ανασχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισης μεταφορών (Digital supply chain & fleet management) #6. Μετασχηματισμός εμπειρίας πελάτη (Customer Transformation) ~ εκ. ~ εκ. ~ 12 εκ. Στελέχωση και λειτουργία γραφείου διαχείρισης μετασχηματισμού και διεξαγωγή μελετών μετασχηματισμού Technology Governance Foundation ~ 1-2 εκ. ~ 1-2 εκ. Σημείωση: Οι προϋπολογισμοί των έργων αποτελούν αρχικές εκτιμήσεις οι οποίες θα επικαιροποιηθούν με την ολοκλήρωση του Business Plan της ΕΥΔΑΠ

15 Όραμα για μια νέα εταιρική κουλτούρα Τελικός στόχος είναι να θέσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εταιρικής κουλτούρας που θα προσδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους εργαζομένους, τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον Εστίαση οργανισμού Από σε: Συμβάλλοντας σε Οικονομικούς μόνο δείκτες Κλειστές οργανωτικές ιεραρχίες Ποιοτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους Δομές με οριζόντιες διατμηματικές ομάδες υποστήριξης 10% Μείωση λειτουργικού κόστους Αποκεντρωμένη παρακολούθηση δράσεων Σχεδιασμός μόνο βάσει λειτουργικών αναγκών τμημάτων και υποχρεώσεων Αύξηση συμμετοχής και συνεργασίας στην υλοποίηση Σχεδιασμός βάσει εταιρικού οράματος και στρατηγικών στόχων 10x Μέγεθος υλοποιημένων επενδύσεων

16 Έργα Αποχε τευσης στην Ανατολικη Αττικη

17 Εξε λιξη Έργων Ανατολικη ς Αττικη ς Εντός του Προκηρυ χθηκαν διαγωνισμοι για την κατασκευη δικτυ ων αποχε τευσης για τους Δ. Σπα των-αρτε μιδας, Ραφη νας-πικερμι ου, συνολικου μη κους ~ 400 χλμ., προϋπολογισμου 168 εκ. ευρω. - Βρι σκεται σε φα ση κατασκευη ς το δι κτυο αποχε τευσης των Γλυκω ν Νερω ν (ολοκλη ρωση κατα 52%). Εντός του Προκηρυ χθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευη δικτυ ων αποχε τευσης για τους Δη μους Ν. Μα κρης Μαραθω να, συνολικου μη κους 190 χλμ., προϋπολογισμου 73 εκ. ευρω. - Αναμε νεται εντός διμη νου να ξεκινη σει η κατασκευη δικτυ ου αποχε τευσης στην Παλλη νη, μη κους 172 χλμ. Και προϋπολογισμου 28 εκ. ευρω. - Αναμε νεται να προκηρυχθου ν οι διαγωνισμοι για το ΚΕΛ Ραφη νας Αρτε μιδας (προϋπ. 90 εκ. ευρω ) και για το ΚΕΛ του Δη μου Μαραθω να (προϋπ. 52 εκ. ευρω ). - Αναμε νεται να ξεκινη σουν να κατασκευα ζονται τα δι κτυα αποχε τευσης σε Ραφη να και Πικε ρμι.

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

19 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρει ας) Η Εταιρει α βρι σκεται σε προχωρημε νο στα διο ωρι μανσης των συζητη σεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επε κταση του δικαιω ματος αποκλειστικη ς δια θεσης υ δατος στην περιοχη αρμοδιότητα ς της και για την οριστικη τακτοποι ηση του τιμη ματος του αποληφθε ντος μη επεξεργασμε νου υ δατος για την περι οδο 2013 ε ως Λαμβα νοντας υπόψη την εξε λιξη των σχετικω ν διαπραγματευ σεων, καθω ς και τις μελε τες και γνωμοδοτη σεις των τεχνικω ν και νομικω ν της συμβου λων, η Εταιρει α, προχω ρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλε ον κόστος του αδιυ λιστου υ δατος της περιόδου , υ ψους 157,5 εκατ., η οποι α επιβαρυ νει τα αποτελε σματα της τρε χουσας χρη σης. Για το ε τος 2020 η σχηματισθει σα πρόβλεψη ανε ρχεται σε ποσό Ευρω 22,2 εκατ. περι που που περιλαμβα νεται στο κόστος πωληθε ντων. Για τα ε τη 2013 ε ως 2019 σχηματι στηκε πρόβλεψη συνολικου ποσου Ευρω 135,3 εκατ. περι που που περιλαμβα νεται στο κονδυ λι Λοιπα Έξοδα.

20 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρει ας) Στο λειτουργικό κόστος περιλαμβα νεται η απομει ωση χρηματοοικονομικω ν στοιχει ων, η οποι α αυξη θηκε κατα Ευρω 8,8 εκατ. περι που. Η μεταβολη σε σχε ση με το τε λος της χρη σης 2019 αναλυ εται σε: 54% λόγω της αυ ξησης των απαιτη σεων (με ι διες τις παραμε τρους πιστωτικου κινδυ νου όπως στις ) 19% λόγω της επιδει νωσης της παραμε τρου πιστωτικου κινδυ νου LGD (ιστορικό εξε λιξης ανει σπρακτων απαιτη σεων-με τις ι διες απαιτη σεις και εκτιμω μενες πιθανότητες αθε τησης όπως στις ) 27% λόγω της επιδει νωσης της παραμε τρου πιστωτικου κινδυ νου PD (με τις ι διες απαιτη σεις και ζημι ες δοθει σας της αθε τησης όπως στις ) EAD: Exposure At Default LGD: Loss Given Default PD: Probability of Default

21 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρείας) πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη ,2% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 52,0% EBITDA ,7% % επί κύκλου εργασιών 31,3% 33,3% 30,4% EBIT ,4% % επί κύκλου εργασιών 19,6% 21,8% 19,8% Κέρδη προ Φόρων (EBT) ,3% % επί κύκλου εργασιών 24,9% 26,0% 23,3% Φόρος Εισοδήματος ,5% Κέρδη μετά Φόρων ,7% % επί κύκλου εργασιών 14,9% 17,9% 16,8% Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,45 0,55 0,52

22 EBITDA 2020 πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

23 Κέρδη προ Φόρων 2020 πριν την Πρόβλεψη για το Αδιυ λιστο Νερό της περιόδου (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

24 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (εταιρει ας) Κατα το 2020, η εταιρει α σχημα τισε πρόβλεψη για την προμη θεια αδιυ λιστου νερου για την περι οδο , υ ψους 157,5 εκατ.. Η πρόβλεψη αυτη, στην Κατα σταση Αποτελεσμα των Χρη σης 2020, εμφανι ζεται σε δυ ο με ρη: Στο Κόστος Πωληθε ντων 2020: 22,2 εκατ. για την χρη ση 2020 Στα Λοιπα Έξοδα 2020: 135,3 εκατ. για την περι οδο από ε ως και

25 Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (Εταιρει ας) Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη ,4% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 45,3% EBITDA ,0% % επί κύκλου εργασιών 31,3% 33,3% -17,3% EBIT ,6% % επί κύκλου εργασιών 19,6% 21,8% -27,9% Κέρδη προ Φόρων (EBT) ,7% % επί κύκλου εργασιών 24,9% 26,0% -24,3% Φόρος Εισοδήματος ,3% Κέρδη μετά Φόρων ,7% % επί κύκλου εργασιών 14,9% 17,9% -20,0% Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,45 0,55-0,62

26 EBITDA 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

27 Κέρδη προ Φόρων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

28 Προσαρμοσμένα* Οικονομικά Αποτελέσματα 2020 (εταιρείας) Σε χιλιάδες Y-O-Y Κύκλος Εργασιών ,0% Μικτά Κέρδη* ,2% % επί κύκλου εργασιών 43,4% 50,4% 52,0% EBITDA-Ι* ,4% % επί κύκλου εργασιών 28,2% 34,1% 33,8% EBIT-Ι* ,8% % επί κύκλου εργασιών 16,5% 22,6% 23,2% Κέρδη προ Φόρων (EBT-Ι)* ,1% *Η προσαρμογη συνι σταται σε τρεις διαφορε ς σε σχε ση με τα δημοσιευμε να αποτελε σματα: (α) Από το κονδυ λι «Λοιπα Έξοδα» (στην Κατα σταση Αποτελεσμα των της Χρη σης 2020) αφαιρει ται το ποσό της πρόβλεψης παρελθουσω ν χρη σεων για προμη θεια αδιυ λιστου νερου (157,5-22,2=135,3 εκατ. ) (β) Από το κόστος πωληθε ντων 2020, αφαιρει ται η πρόβλεψη για το αδιυ λιστο νερό των 22,2 εκατ. (γ) Για κα θε ε τος αφαιρει ται η απομει ωση χρηματοοικονομικω ν περιουσιακω ν στοιχει ων % επί κύκλου εργασιών 21,8% 26,8% 26,8%

29 Προσαρμοσμένο* EBITDA 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι.

30 Προσαρμοσμένα* Κέρδη προ Φόρων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

31 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2020 (σε χιλιάδες ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Y-O-Y Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών ,9% % επί Κύκλου Εργασιών 68,3% 67,7% 67,6% Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης ,9% % επί Κύκλου Εργασιών 31,1% 31,7% 31,7% Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος ,2% % επί Κύκλου Εργασιών 0,6% 0,6% 0,7% Πωλήσεις αποθεμάτων ,0% % επί Κύκλου Εργασιών 0,0% 0,0% 0,0% Σύνολο Κύκλου Εργασιών ,0%

32 Κύκλος Εργασιών 2020 (Ποσά σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

33 Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2020 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Υ-Ο-Υ Έσοδα από κατανάλωση νερού ,5% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 95,9% 97,3% 97,9% Έσοδα από νέες παροχές νερού ,0% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0,9% 1,1% 1,2% Δικαίωμα σύνδεσης και Εισφορές ,2% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0,1% 0,1% 0,1% Εργασίες Αποκατάστασης ,3% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 1,9% 0,3% 0,1% Λοιπά ,8% % συνόλου εσόδων ύδρευσης 1,2% 1,2% 0,7% Σύνολο Τομέα Ύδρευσης ,9%

34 Έσοδα Ύδρευσης 2020 (Ποσά σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

35 Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2020 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υ-Ο-Υ Έσοδα από χρήση Αποχέτευσης ,4% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 97,8% 97,3% 97,8% Δικαιώματα Σύνδεσης ,1% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,5% 0,4% 0,4% Τέλη Λυμάτων ,4% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 1,7% 1,7% 1,7% Έσοδα από Εργασίες Αποχέτευσης ,9% % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,1% 0,6% 0,1% Σύνολο Τομέα Αποχέτευσης ,9%

36 Έσοδα Αποχέτευσης 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

37 Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων* 2020 (σε χιλιάδες ) *προ αποσβέσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ* Υ-O-Y Αμοιβές & έξοδα προσωπικού ,7% % επί Λειτουργικών Εξόδων 52% 55% 47% Παροχές τρίτων ,8% % επί Λειτουργικών Εξόδων 15% 17% 15% Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,6% % επί Λειτουργικών Εξόδων 21% 23% 20% Πρόβλεψη Αδιύλιστου Νερού ,0% % επί Λειτουργικών Εξόδων 9% Διάφορες προβλέψεις ,3% % επί Λειτουργικών Εξόδων 5% -1% 3% Διάφορα έξοδα ,4% % επί Λειτουργικών Εξόδων 8% 5% 6% Αναλώσεις υλικών ,9% % επί Λειτουργικών Εξόδων 3% 3% 3% Έξοδα Ιδιοκατασκευών ,9% % επί Λειτουργικών Εξόδων -5% -2% -3% Λειτουργικά Έξοδα* ,2%

38 Λειτουργικά Έξοδα* 2020 (σε χιλιάδες ) *προ αποσβέσεων Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

39 Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού 2020 (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ-O-Y Αμοιβές Προσωπικού % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 73% 74% 74% Εργοδοτικές Εισφορές % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 17% 17% 17% Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 2% 2% 2% Προβλέψεις για Λοιπές Παροχές % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 3% 2% 2% Λοιπά Έξοδα % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 5% 5% 5% Σύνολο Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού %

40 Προβλέψεις για Λοιπές Παροχές Προσωπικού 2020 (σε χιλιάδες ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Y-o-Y Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία % Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες από την 25/10/ % Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες μέχρι την 25/10/ % Σύνολο Προβλέψεων για Λοιπές Παροχές Προσωπικού %

41 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

42 Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων 2020 (σε χιλιάδες ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Y-o-Y Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων * % Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων % Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων % *Από 1/1/2018 οι προβλε ψεις Επισφαλω ν Απαιτη σεων αναφε ρονται διακριτα στην Κατα σταση Αποτελεσμα των ως: Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων Σύνολο Διάφορες Προβλέψεις % Η αυ ξηση της πρόβλεψης επισφαλω ν απαιτη σεων την τρε χουσα περι οδο σε σχε ση με την αρχη της περιόδου οφει λεται κυρι ως στην αυ ξηση της ε κθεσης αθε τησης εξόφλησης των απαιτη σεων και δευτερευόντως στις μεταβολε ς των παραμε τρων κινδυ νου λόγω επιδει νωσης των μακροοικονομικω ν εκτιμη σεων των διεθνω ν οργανισμω ν Η μει ωση της πρόβλεψης για επι δικες υποθε σεις την τρε χουσα και την αντι στοιχη περσινη περι οδο οφει λεται κυρι ως στον περιορισμό των εκτιμω μενων αποζημιω σεων τόσο σε ενοχικε ς υποθε σεις όσο και σε εργατικε ς υποθε σεις Οι αναφερόμενες προβλε ψεις προκυ πτουν απολογιστικα από επεξεργασι α στατιστικω ν στοιχει ων εισπραξιμότητας των απαιτη σεων, εκτι μηση οικονομετρικω ν υποδειγμα των αθε τησης πληρωμω ν και χρη ση μακροοικονομικω ν εκτιμη σεων από διεθνει ς οργανισμου ς και από εκτιμη σεις της Διευ θυνσης Νομικω ν για την εξε λιξη των εκκρεμοδικιω ν

43 Ανάλυση Μεταβολής Πρόβλεψης Απομείωσης 2020 (Ποσά σε χιλιάδες ) EAD: Exposure At Default LGD: Loss Given Default PD: Probability of Default

44 Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Y-o-Y Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΨ % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 60% 55% 54% Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΜ % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 5% 6% 6% Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων Δικτύου Ύδρευσης % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 6% 5% 6% Λοιπές Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων % % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 29% 34% 35% Σύνολο Αμοιβών-Εξόδων Τρίτων %

45 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

46 Ανάλυση Παροχών Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Y-o-Y Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής % % επί συνόλου παροχών τρίτων 46% 46% 47% Φυσικό Αέριο Παραγωγής % % επί συνόλου παροχών τρίτων 1% 1% 1% Ενοίκια % % επί συνόλου παροχών τρίτων 23% 23% 23% Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά % % επί συνόλου παροχών τρίτων 15% 15% 13% Επισκευές και Συντηρήσεις % % επί συνόλου παροχών τρίτων 9% 9% 11% Λοιπές Παροχές Τρίτων % % επί συνόλου παροχών τρίτων 5% 6% 5% Σύνολο Παροχών Τρίτων %

47 Παροχές Τρίτων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

48 Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2020 (σε χιλιάδες ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Y-o-Y Φόροι - Τέλη % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 24% 38% 31% Υλικά Άμεσης Ανάλωσης % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 8% 17% 13% Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 5% 7% 9% Έξοδα Μεταφορών % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 4% 7% 5% Δωρεές Επιχορηγήσεις % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 3% 3% 12% Λοιπά Έξοδα % % επί συνόλου διαφόρων εξόδων 57% 27% 30% Σύνολο Διαφόρων Εξόδων % (*) Με τις αποφα σεις ΔΣ 21470/ και 20514/ αποφασι στηκε η παροχη εκ με ρους της ΕΥΔΑΠ πόσιμου νερου σε παροχε ς της Δημοτικη ς Ενότητας Νε ας Μα κρης και Ραφη νας, αντι στοιχα, και με χρι της λη ξη της Κατα στασης Έκτακτης Ανα γκης στις και για όσο χρόνο παραταθει. Η επιβα ρυνση της εταιρει ας διαμορφω θηκε στα χιλια δες.

49 Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2020 (σε χιλιάδες ) Σε όλα τα διαγρα μματα της παρουσι ασης οι αυξη σεις των μεγεθω ν εμφανι ζονται με μπλε χρω μα και οι μειω σεις με κόκκινο. Εα ν η ολικη μεταβολη ει ναι θετικη για τα κε ρδη της εταιρει ας εμφανι ζεται με πρα σινο χρω μα ενω εα ν ει ναι αρνητικη με πορτοκαλι

50 Στοιχεία Ισολογισμού 2020 (σε χιλιάδες ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ % Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία ,3% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,2% Περιουσιακά στοιχεία με Δικαιώματα Χρήσης ,5% Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ,2% Αποθέματα ,2% Απαιτήσεις από Πελάτες - Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία ,4% Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,3% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ,0% Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης ,9% Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζομένους ,8% Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συμμετοχές Καταν ,3% Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,9% Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,3%

51 Ανάλυση Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 2020 (σε χιλιάδες ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απαιτήσεις Πρόβλεψη Σύνολο Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία *Από 1/1/2018 οι προβλε ψεις Επισφαλω ν Πελατω ν διενεργου νται με βα ση το νε ο IFRS 9 και αναφε ρονται διακριτα στην Κατα σταση Αποτελεσμα των ως: Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων

52 Ταμιακές Ροές 2020 (σε χιλιάδες ) Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών Προσαυξήσεις πελατών εισπραχθείσες Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι Καθαρές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Μερίσματα Εισπραχθέντα Τόκοι εισπραχθέντες Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών Καθαρές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις Μερίσματα πληρωθέντα Καθαρές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Καθαρή (μείωση) αύξηση σε ταμιακά διαθέσιμα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης

53 Βελτιστοποίηση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Εξετα ζουμε την καλυ τερη δυνατη αξιοποι ηση των διαθεσι μων της Εταιρει ας, με στόχο της αναπτυξιακη ς προοπτικη ς της. Εξετα ζουμε την πιθανη επιστροφη κεφαλαι ου, λαμβα νοντας υπόψη διεθνει ς και ευρωπαϊκε ς πρακτικε ς.

54

55

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 (εταιρείας) Σε χιλιάδες 2012 2013 2014 Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 353.345 336.154 326.374-2,9% Μικτά Κέρδη 150.594 145.585 141.352-2,9%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ»

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 5.232.630,00 1.338.438,42 Κόστος πωληθέντων (4.465.954,00) (1.124.011,19) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 1.902.345,00 2.224.922,00 Κόστος πωληθέντων (1.479.967,00) (1.610.359,37) Μικτό κέρδος 422.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 57.187.149,00 53.558.445,00 Κόστος πωληθέντων (47.391.060,00) (43.824.420,00) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 539.478,00 127.613,00 Κόστος πωληθέντων (468.970,00) (241.979,70) Μικτό κέρδος 70.508,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 23.386.409,64 24.043.118,50

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κύκλος Εργασιών 3.616.794 3.400.084 Κόστος Πωλήσεων -2.189.052-2.152.111 Μικτό Κέρδος/Ζημία 1.427.742 1.247.973 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 43.534 69.485 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (ρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 Παροχές σε εργαζόμενους Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 61 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 12.675.409 8.559.659 12.589.868 8.498.294 Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 2.818.539 3.364.028 2.818.539 3.364.028

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2017

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2017 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2017 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017 25% αύξηση κερδοφορίας στα 31εκ. μετά φόρων με δυναμική ανάπτυξη και 40,500 αυτοκίνητα στόλο σε 7 χώρες Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα Ομίλου του επιβαρύνθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 2η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2018 Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3 2018 2017 Κύκλος εργασιών 322.469 361.835

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός. Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα , ,03

Ισολογισμός. Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα , ,03 Ισολογισμός Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 616.324,59 654.890,29 Μηχανολογικός εξοπλισμός 509.795,89 655.232,82 Λοιπός εξοπλισμός 57.099,93 56.444,86 Επενδύσεις σε ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη προ φόρων 18. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 12,4 10,1 10,7 9,5 5,3 2,7 22,3 16,1 9,3 6,6 6,7 4,5 7,3 6,1 1,3 0,5 4,9 3,9 0,8 0,2

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη προ φόρων 18. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 12,4 10,1 10,7 9,5 5,3 2,7 22,3 16,1 9,3 6,6 6,7 4,5 7,3 6,1 1,3 0,5 4,9 3,9 0,8 0,2 Αποτελέσματα περιόδου 1.1-3.6.19 Πωλήσεις EBITDA 35 3 298 272 283 286 39 3 25 25,8 25 15 137 138 15 12,4,1,7 9,5 5 5 2,7 5,3 14 15 16 17 18 6M 18 6M 19 14 15 16 17 18 6M 18 6M 19 25 22,3 Κέρδη προ φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης

11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΠ 1ο βάθμιος 2ο βάθμιος Λογαριασμός 10 10 Γη 10 10.01 10.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης 10 10.02 10.02 Σωρευμένες απομειώσεις γης 11 11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Λ.Π. Λογιστικό Σχέδιο Ε.Λ.Π ΧΑΡΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ

Ε.Λ.Π. Λογιστικό Σχέδιο Ε.Λ.Π ΧΑΡΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ Ε.Λ.Π Λογιστικό Σχέδιο Ε.Λ.Π ΧΑΡΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές "01-00" ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές 01-00 ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : Δίδεται ο κάτωθι Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης & Διάθεσης Κερδών της εταιρείας "Κ" ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "Κ" ΑΕ (σε Χιλ. Ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ : Σχέδιο Λογαριασμών

Παράρτημα Γ : Σχέδιο Λογαριασμών Παράρτημα Γ : Σχέδιο Λογαριασμών ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Το παρόν σχέδιο λογαριασμών χρησιμοποιείται από τις οντότητες που υπόκεινται στο νόμο ως μέρος του λογιστικού τους συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών 4α , ,80 Κόστος πωλήσεων 4β ( ,37) ( ,44) Μικτό αποτέλεσμα ,

Κύκλος εργασιών 4α , ,80 Κόστος πωλήσεων 4β ( ,37) ( ,44) Μικτό αποτέλεσμα , Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 Σημ. 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 Κύκλος εργασιών 4α 26.954.988,01 40.553.444,80 Κόστος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 Αεροπορίας 8 Αλιμος Αττικής ΤΚ 17455 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 Υπόδειγμα Β.1.1 Ε.Λ.Π.: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Τριμήνου 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Τριμήνου 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά γεγονότα κατά την τρίμηνη περίοδο 2018 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ για το έτος 2016 1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HUMANFACTOR MON ΕΠΕ (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8459

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8459 Τεύχος Α 103/13.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8459 (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 «Κοινό σχέδιο λογαριασμών» μόνο όσον αφορά τη λειτουργική ταξινόμηση, (β) του άρθρου 10 «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο , ,74 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 4.914, ,58.

Σύνολο , ,74 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 4.914, ,58. Ισολογισμός 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 15.000,00 15.000,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 288.099,40 319.107,75 Λοιπός εξοπλισμός 163,39 357,99 Επενδύσεις σε ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 273 274 275 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7 Υπαγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της FOSS ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της FOSS ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της FOSS ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΡ/ΩΝ ΤΟΥ 2015 Α.Φ.Μ 094395030 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29038/01/Β/93/2/79- ΑΡ.ΓΕΜΗ 1256201000 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα