ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2003/0071(COD) 28 Ιανουαρίου 2004 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (COM(2003) 180 C5-0175/ /0071(COD)) Συντάκτης γνωµοδότησης: Neil Parish AD\ doc PE

2 PE /15 AD\ doc

3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Μαΐου 2003, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον Neil Parish. Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Σεπτεµβρίου, 24 Νοεµβρίου και 2 εκεµβρίου 2003 και 22 Ιανουαρίου 2004, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροπολογίες οµόφωνα. Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Joseph Daul (πρόεδρος), Friedrich- Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Albert Jan Maat (αντιπρόεδροι), Neil Parish (συντάκτης γνωµοδότησης), Gordon J. Adam, María del Pilar Ayuso González (αναπλ. Agnes Schierhuber), Reimer Böge (αναπλ. Michl Ebner), António Campos, Francesco Fiori, Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, João Gouveia, María Esther Herranz García (αναπλ. Encarnación Redondo Jiménez), María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Christa Klaß (αναπλ. Χρήστου Φώλια), Xaver Mayer, Jan Mulder (αναπλ. Giovanni Procacci), James Nicholson (αναπλ. Robert William Sturdy), Ιωάννης Πατάκης (αναπλ. ηµήτριου Κουλουριάνου), Mikko Pesälä, Christa Prets (αναπλ. María Rodríguez Ramos), Dominique F.C. Souchet και Eurig Wyn (αναπλ. Danielle Auroi). AD\ doc 3/15 PE

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πρόταση αυτή εκπληρώνει τη δέσµευση στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής σχετική µε την ασφάλεια των τροφίµων του Ιανουαρίου για την ενίσχυση των ελέγχων σε θέµατα ασφάλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα των ζωοτροφών. Συγκεκριµένα, µετά από µια σειρά πρόσφατων περιπτώσεων µόλυνσης ζωοτροφών στην Ευρώπη, η Επιτροπή επιθυµεί να βελτιώσει του κανόνες έτσι ώστε να µπορεί να εντοπίζεται εύκολα η προέλευση των ζωοτροφών και να αναφέρεται όταν χρειάζεται. Για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς τροφίµων είναι σηµαντικό να αποφευχθεί αυτός ο πανικός των τροφίµων και να εξασφαλισθεί όχι µόνο η ασφάλεια των τροφίµων αλλά και η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην κοινοτική παραγωγή τροφίµων. Είναι ζωτικής σηµασίας το να εξασφαλισθεί η ύπαρξη και ορθή εφαρµογή των απαιτούµενων διατάξεων για την ασφάλεια των τροφίµων. Παρά ταύτα, ο συντάκτης γνωµοδότησης πεπεισµένος ότι όποιο σύστηµα και αν εφαρµοσθεί πρέπει να µην είναι γραφειοκρατικό αλλά αντίθετα ευκολοεφάρµοστο και οικονοµικό κατά το δυνατόν. Τόσο η βιοµηχανία όσο και οι αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ υφίστανται µεγάλη πίεση από τα αυστηρά µέτρα ασφάλειας και τη µεγάλη διοικητική επιβάρυνση. Ο συντάκτης γνωµοδότησης θα ήθελε να αποφευχθούν οι περιττές δαπάνες και επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα για εκείνους που αδυνατούν να τις αντιµετωπίσουν. Πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής θα συµβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των ζωοτροφών, αλλά η αναλογικότητα ορισµένων διατάξεων πρέπει να εξετασθεί ενδελεχέστερα. Η απαίτηση να επεκτείνουν τα κράτη µέλη την καταχώρηση σε όλες τις επιχειρήσεις τροφών φέρνει στο προσκήνιο ευρύ φάσµα εταιριών, π.χ. εισαγωγείς και εµπόρους ειδών διατροφής, εµπορευόµενους που πωλούν ζωοτροφές στους αγρότες και επιχειρήσεις τροφίµων που πωλούν τα πλεονάσµατά τους σε τρόφιµα ως ζωοτροφές. Επί πλέον, η απαίτηση περί καταχώρησης θα καλύπτει τόσο αρδεύσιµες εκµεταλλεύσεις όσο και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εάν αυτές πωλούν τη σοδιά τους για την παραγωγή ζωοτροφών. Επίσης οι προτάσεις θα µπορούσαν να απαιτήσουν την έγκριση πολλών εγκαταστάσεων µεταξύ των οποίων ορισµένους πρωτογενείς παραγωγούς οι οποίοι αναµειγνύουν συστατικά ζωοτροφών στις εκµεταλλεύσεις τους. Χρειάζεται σαφήνεια σ' ό,τι αφορά το άρθρο 5 προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι εκείνοι που αναµειγνύουν πρωτογενή συστατικά τροφών (πέρα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 10) δεν υπόκεινται στις πιο επαχθείς απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ. Ο συντάκτης γνωµοδότησης ανησυχεί ιδιαίτερα για τα θέµατα αυτά. Μολονότι ο συντάκτης γνωµοδότησης αναγνωρίζει πως χρειάζεται να µπορεί κανείς να εντοπίσει και αποµονώσει όλους εκείνους τους παραγωγούς και επιχειρηµατίες τροφών που µετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής τροφίµων, πιστεύει πως αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να υπάρξει κλιµάκωση των καταχωρήσεων. Ο συντάκτης αναγνωρίζει πως χρειάζεται να µπορούν να εντοπισθούν πλήρως όλοι οι επιχειρηµατίες των ζωοτροφών (συµπεριλαµβανοµένων και των εκµεταλλεύσεων) και προς τούτο πρέπει να προσαρµοσθούν τα υφιστάµενα συστήµατα καταχώρησης προκειµένου να βοηθούν τις αρµόδιες αρχές να επιβλέπουν τους εν λόγω επιχειρηµατίες. Παρά ταύτα, τα εθνικά συστήµατα καταχώρησης τα οποία ήδη υπάρχουν και λειτουργούν για άλλους λόγους, πρέπει να χρησιµοποιούνται 1 COM(1999) 719 τελικό. PE /15 AD\ doc

5 οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατόν προς αποφυγή περιττού διπλού έργου και επιβολή ρυθµίσεων. Σήµερα η πλειοψηφία των αγροτών µπορούν να εντοπισθούν µέσω της συµµετοχής τους σε άλλα συστήµατα. Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών, εκτός από αυτές που αυτές που δραστηριοποιούνται µόνο στην πρωτογενή παραγωγή, θα κληθούν να υιοθετήσουν τις αρχές HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου). Η HACCP είναι µια µέθοδος εντοπισµού πιθανών κινδύνων και εξασφάλισης της εφαρµογής ορθών στρατηγικών ελέγχου. Ο συντάκτης γνωµοδότησης επιδοκιµάζει την καθιέρωση της HACCP ως µέσου βελτίωσης και ενίσχυσης των ελέγχων µέσα από την παρακολούθηση των κινδύνων και τον εντοπισµό των κρίσιµων σηµείων ελέγχου.) Χρειάζεται επίσης σαφής καθοδήγηση ως προς την εφαρµογή της προτεινόµενης ρύθµισης στο επίπεδο της µεµονωµένης εκµετάλλευσης. Ο συντάκτης γνωµοδότησης πιστεύει πως είναι σηµαντικό να υιοθετηθεί µια πιο επικεντρωµένη µέθοδος η οποία να λαµβάνει υπόψη τις τεράστιες διαφορές ανάµεσα στις εκµεταλλεύσεις στα διάφορα µέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να υπάρξει επιτυχής επέκτασή της, και πιστεύει πως χρειάζεται οπωσδήποτε αρκετός καιρός για τους επιχειρηµατίες να προσαρµοσθούν σ' αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις. Για ορισµένους δε επιχειρηµατίες πρέπει να προβλεφθεί παράταση προκειµένου να µπορέσουν αυτοί να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Αυτό που προκαλεί µεγαλύτερη ανησυχία στην πρόταση της Επιτροπής είναι η χρήση οικονοµικών εγγυήσεων. Όλες οι επιχειρήσεις ζωοτροφών (συµπεριλαµβανοµένων και των εκµεταλλεύσεων) θα πρέπει να πληρούν µια νέα απαίτηση για να διαθέτουν οικονοµικές εγγυήσεις που θα καλύπτουν το κόστος απόσυρσης των προϊόντων σε περίπτωση ατυχήµατος από πλευράς ασφάλειας των ζωοτροφών. Αυτή θα περιορίζεται στην απόσυρση, την επεξεργασία και την ενδεχόµενη καταστροφή προϊόντων. Μετά από διαβούλευση µε τον αγροτικό τοµέα, τους παραγωγούς ζωοτροφών και τον ασφαλιστικό τοµέα ο εισηγητής κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι επιπτώσεις της θέσπισης οικονοµικών εγγυήσεων δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς. Η σκοπιµότητα των οικονοµικών εγγυήσεων ή των ασφαλιστικών πολιτικών δεν έχει αναπτυχθεί δεόντως στη βιοµηχανία, ενώ, δεν είναι σαφές κατά πόσο ο ασφαλιστικός τοµέας είναι διατεθειµένος να παράσχει αυτές τις εγγυήσεις. Εξάλλου δεν έχουν ακόµα προσδιοριστεί οι δαπάνες που συνεπάγεται αυτό το σύστηµα εγγυήσεων για τους παραγωγούς ζωοτροφών και τους αγρότες. Ο εισηγητής δεν έχει πειστεί ότι οι εγγυήσεις θα βελτιώσουν την ασφάλεια των τροφίµων ή θα προωθήσουν αλλαγή της νοοτροπίας των υπεύθυνων των επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η διενέργεια µελέτης σκοπιµότητας για διάστηµα 18 µηνών εκ µέρους της Επιτροπής η οποία θα συνοδεύεται από εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τους παραγωγούς ζωοτροφών, τους αγρότες και τους ασφαλιστικούς φορείς. Το ζήτηµα της ασφάλειας και της ποιότητας των εισαγωγών στην ΕΕ απασχολεί εδώ και πολύ καιρό τον εισηγητή. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις διατάξεις σχετικά µε τις εισαγωγές από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, οι οποίες απαιτούν τις ίδιες ή ισότιµες προδιαγραφές µε αυτές που εφαρµόζονται στην ΕΕ. Στα παραρτήµατα του κανονισµού ορίζονται προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν και που καλύπτουν τα κριτήρια σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό, το προσωπικό, την παραγωγή, τον έλεγχο της ποιότητας, την αποθήκευση και την µεταφορά και την τήρηση AD\ doc 5/15 PE

6 αρχείου. Ωστόσο, οι προδιαγραφές αυτές προβλέπεται να εφαρµοστούν σε ποικίλα είδη εγκαταστάσεων που εφαρµόζουν διαφορετικά συστήµατα, όπως π.χ. οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις, οι µονάδες παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς ή οι εισαγωγείς υλικών ζωοτροφών. Ο εισηγητής πιστεύει ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί µία πιο επικεντρωµένη προσέγγιση, όπως ορίζεται στη σηµερινή νοµοθεσία 1. 1 Οδηγία του Συµβουλίου 95/69/ΕΚ της 22ας εκεµβρίου 1995, ΕΕ L 332, , σελ PE /15 AD\ doc

7 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου Τροπολογία 1 Αιτιολογική σκέψη 22 (22) Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους πρέπει να εφαρµόσει ένα σύστηµα εγγραφής και έγκρισης για όλες τις επιχειρήσεις ζωοτροφών ώστε να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα από τον παρασκευαστή έως τον τελικό χρήστη. (22) Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους πρέπει να εφαρµόσει ένα σύστηµα εγγραφής και έγκρισης ή άλλης µεθόδου αναγνώρισης για όλες τις επιχειρήσεις ζωοτροφών ώστε να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα από τον παρασκευαστή έως τον τελικό χρήστη. Συνέπεια των τροπολογιών στα άρθρα 9 και 19. Τροπολογία 2 Αιτιολογική σκέψη 24 (24) Οι διαδοχικές κρίσεις στις ζωοτροφές έχουν αποδείξει ότι οι ελλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας ζωοτροφών είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές οικονοµικές συνέπειες. Η παραγωγή των ζωοτροφών και η πολύπλοκη αλυσίδα διανοµής τους δυσχεραίνουν την απόσυρση των ζωοτροφών από την αγορά. Το κόστος της αποκατάστασης των οικονοµικών ζηµιών στην αλυσίδα των ζωοτροφών και των τροφίµων τις περισσότερες φορές βαρύνει τα δηµόσια ταµεία. Η αποκατάσταση των οικονοµικών αυτών συνεπειών µε χαµηλό κόστος για την κοινωνία είναι δυνατόν να βελτιωθεί εάν ο υπεύθυνος της (24) Οι διαδοχικές κρίσεις στις ζωοτροφές έχουν αποδείξει ότι οι ελλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας ζωοτροφών είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές οικονοµικές συνέπειες. Η παραγωγή των ζωοτροφών και η πολύπλοκη αλυσίδα διανοµής τους δυσχεραίνουν την απόσυρση των ζωοτροφών από την αγορά. Το κόστος της αποκατάστασης των οικονοµικών ζηµιών στην αλυσίδα των ζωοτροφών και των τροφίµων τις περισσότερες φορές βαρύνει τα δηµόσια ταµεία. Η αποκατάσταση των οικονοµικών αυτών συνεπειών µε χαµηλό κόστος για την κοινωνία είναι δυνατόν να βελτιωθεί εάν ο υπεύθυνος της 1 ΕΕ C.. της , σελ.... AD\ doc 7/15 PE

8 επιχείρησης, οι δραστηριότητες της οποίας προκαλούν οικονοµική ζηµία στον τοµέα των ζωοτροφών, φέρει την οικονοµική ευθύνη. Έτσι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων έχουν ένα κίνητρο για να τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές, οι οποίες είναι πιθανόν να µην τηρούνται εάν δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστηµα οικονοµικής ευθύνης. Οι υπεύθυνοι πρέπει να παρέχουν την ανάλογη οικονοµική εγγύηση, όπως µια ασφάλεια, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της απόσυρσης προϊόντων από την αγορά, της επεξεργασίας και/ή της καταστροφής των ζωοτροφών και των τροφίµων που παράγονται από αυτά. Κάτι τέτοιο µπορεί να παρακινήσει τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων να λάβουν µέτρα και να αναπτύξουν πρακτικές µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται µε τις δραστηριότητές τους. επιχείρησης, οι δραστηριότητες της οποίας προκαλούν οικονοµική ζηµία στον τοµέα των ζωοτροφών, φέρει την οικονοµική ευθύνη. Ωστόσο, η καθιέρωση ενός γενικού υποχρεωτικού συστήµατος οικονοµικής ευθύνης και οικονοµικών εγγυήσεων, για παράδειγµα µέσω ασφάλισης, το οποίο θα εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις ζωοτροφών ενδέχεται να µην είναι ούτε σκόπιµο ούτε κατάλληλο. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να εξετάσει ενδελεχέστερα αυτό το ζήτηµα, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις διατάξεις της υπάρχουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την ευθύνη σε άλλους τοµείς όσο και τα υπάρχοντα συστήµατα και πρακτικές που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση µε συστάσεις εντός 18 µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την σκοπιµότητα και την καταλληλότητα της παρούσας πρότασης. Ο εντοπισµός του κινδύνου, των αιτίων και της ευθύνης σε περιπτώσεις κρίσεων των ζωοτροφών είναι πολύπλοκος. Η απαίτηση υποχρεωτικών οικονοµικών εγγυήσεων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα πρόσθετα έξοδα για τις συχνά µικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν σηµαντικό κίνδυνο. Οι ασφαλιστικές πρακτικές και τα ασφαλιστικά προϊόντα επίσης ποικίλουν σηµαντικά στα επιµέρους κράτη µέλη, σε ορισµένα µάλιστα από αυτά δεν υπάρχει ασφαλιστική αγορά σε αυτόν τον τοµέα. Τροπολογία 3 Άρθρο 5, παράγραφος 1, 1ο εδάφιο 1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών τηρούν τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων σχετικών εργασιών: 1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων που παράγουν στις εκµεταλλεύσεις τους ζωοτροφές από πρωτογενή προϊόντα, τηρούν τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων σχετικών εργασιών: PE /15 AD\ doc

9 Αποσαφηνίζει το καθεστώς των αγροτών που στις εκµεταλλεύσεις τους αναµειγνύουν πρωτογενή υλικά και σύνθετες ζωοτροφές. Τροπολογία 4 Άρθρο 5, παράγραφος 2 2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών πέρα από τους υπευθύνους στην πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών τηρούν τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ. 2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών, οι οποίοι είναι άλλοι από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπεύθυνους πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων ωστόσο αυτών των γεωργικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως επιχειρήσεις µικτών ζωοτροφών, τηρούν τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ. Πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση µεταξύ της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της καταγεγραµµένης ή επιτρεπόµενης παραγωγής µικτών ζωοτροφών στις επιχειρήσεις πάχυνσης και των (τις περισσότερες φορές δραστηριοποιούµενων πέραν της περιφέρειας) µεταποιητικών επιχειρήσεων ζωοτροφών. Τροπολογία 5 Άρθρο 8 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών εξασφαλίζουν οικονοµικές εγγυήσεις, όπως η ασφάλιση, προκειµένου να καλυφθεί το κόστος των κινδύνων που αφορούν τις επιχειρήσεις τους. Οι εγγυήσεις αυτές καλύπτουν το συνολικό κόστος απόσυρσης από την αγορά, επεξεργασίας και/ή καταστροφής των ζωοτροφών και των τροφίµων που παράχθηκαν µε αυτές. Η Επιτροπή θα υποβάλει εντός 18 µηνών από τη θέση σε ισχύ αυτού του κανονισµού έκθεση σχετικά µε οικονοµικές εγγυήσεις στον τοµέα των ζωοτροφών, η οποία παράλληλα µε την εξέταση υφισταµένων εθνικών διατάξεων δικαίου, συστηµάτων και πρακτικών όσον αφορά την ευθύνη στον τοµέα των ζωοτροφών καθώς και συναφών τοµέων θα περιλαµβάνει ενδεχοµένως συστάσεις για ένα µελλοντικό, εφικτό και ανταποκρινόµενο στην πρακτική σύστηµα εγγυήσεων σε επίπεδο ΕΕ. AD\ doc 9/15 PE

10 Επί του παρόντος φαίνεται πρόωρο να εισαχθεί ένα αναγκαστικό σύστηµα ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να διατίθενται αντίστοιχες πληροφορίες και δεδοµένα πλαίσιο για υφιστάµενα συστήµατα στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η απόφαση, εάν και ποιο σύστηµα ευθύνης πρέπει να καθιερωθεί να ληφθεί στη βάση µιας έκθεσης που πρέπει να εκπονηθεί από την Επιτροπή. Τροπολογία 6 Άρθρο 9, παράγραφος 2 2. Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο των επιχειρήσεων 2. Η αρµόδια αρχή διατηρεί και δηµοσιεύει αρχείο των επιχειρήσεων Το άρθρο 20 προβλέπει την κατάρτιση καταλόγων των εγκεκριµένων επιχειρήσεων ζωοτροφών. εν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για καταχωρηµένες επιχειρήσεις ζωοτροφών. Αφ' ης στιγµής η ανιχνευσιµότητα αναγνωρίζεται σαφώς ως στόχος κλειδί αυτής της πρότασης, πιστεύουµε ότι κάθε υπεύθυνος επιχειρήσεων ζωοτροφών έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εάν ο προµηθευτής του είναι καταχωρηµένος, πράγµα το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω ενός ενηµερωµένου δηµοσιευµένου καταλόγου της ΕΕ των υπευθύνων καταχωρηµένων επιχειρήσεων ζωοτροφών. Τροπολογία 7 Άρθρο 9, παράγραφος 2α (νέα) 2α. Οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που δραστηριοποιούνται µόνο στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ή στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στις εκµεταλλεύσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση και εγγραφή, σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/ΕΚ. Οι εκµεταλλεύσεις που αγοράζουν και αναµειγνύουν συγκεκριµένα πρόσθετα (π.χ. βιταµίνες και ιχνοστοιχεία) στις ζωοτροφές υπόκεινται σήµερα σε έγκριση ή εγγραφή σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/ΕΚ. Η παρούσα πρόταση θα επέκτεινε την απαίτηση εγγραφής σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες εκµεταλλεύσεις στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εκµεταλλεύσεων αροτραίων καλλιεργειών που πωλούν τις σοδειές τους για την παραγωγή ζωοτροφών και των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που καλλιεργούν προϊόντα για τα ζώα τους. Η απαίτηση PE /15 AD\ doc

11 εγγραφής θα είχε περισσότερες επιπτώσεις για τις αρχές επίβλεψης της εφαρµογής των κανόνων και δεν είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις εντοπίζονται από τις εν λόγω αρχές µέσω της συµµετοχής τους σε άλλα συστήµατα. Τροπολογία 8 Άρθρο 17 Η έγκριση των επιχειρήσεων ανανεώνεται κάθε πέντε έτη. Η αρµόδια αρχή ανανεώνει την έγκριση των επιχειρήσεων µόνο όταν αποδειχτεί κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης ότι συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. ιαγράφεται Υπό τις υφιστάµενες ρυθµίσεις για την έγκριση επιχειρήσεως στην οδηγία 95/69/ΕΚ δεν υπάρχουν διατάξεις για την ανανέωση των εγκρίσεων. Η συχνότητα των επισκέψεων σε εγκεκριµένες επιχειρήσεις προκειµένου να πραγµατοποιηθούν έλεγχοι σχετικά µε το ότι συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισµού θα πρέπει να βασίζονται µάλλον στον κίνδυνο παρά στις τακτικές χρονικές περιόδους. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό σηµαίνει επισκέψεις επιθεώρησης σε λιγότερο από κάθε 5 χρόνια. Τέτοιες επισκέψεις θα ανανεώσουν αποτελεσµατικά την έγκριση των επιχειρήσεων. Τροπολογία 9 Άρθρο 19, παράγραφος 1 Οι επιχειρήσεις και οι ενδιάµεσοι που εγκρίνονται και/ή εγγράφονται σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/EΚ µπορούν να εξακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους για ένα έτος από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού µε την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στην κατάλληλη αρµόδια αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, αίτηση έγκρισης πριν από την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. Στην αίτησή τους πρέπει να δηλώνουν ότι τηρούν τους όρους που θέτει ο παρών κανονισµός. Οι επιχειρήσεις και οι ενδιάµεσοι που εγκρίνονται και/ή εγγράφονται σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/EΚ µπορούν να εξακολουθήσουν τις δραστηριότητές τους µε την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στην κατάλληλη αρµόδια αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, αίτηση έγκρισης ή εγγραφής πριν από την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. Οι εκµεταλλεύσεις που αγοράζουν και αναµειγνύουν συγκεκριµένα πρόσθετα (π.χ. βιταµίνες και AD\ doc 11/15 PE

12 ιχνοστοιχεία) στις ζωοτροφές υπόκεινται σήµερα σε έγκριση ή εγγραφή σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/ΕΚ. Η παρούσα πρόταση θα επέκτεινε την απαίτηση εγγραφής σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες εκµεταλλεύσεις στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εκµεταλλεύσεων αροτραίων καλλιεργειών που πωλούν τις σοδειές τους για την παραγωγή ζωοτροφών και των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που καλλιεργούν προϊόντα για τα ζώα τους. Η απαίτηση εγγραφής θα είχε περισσότερες επιπτώσεις για τις αρχές επίβλεψης της εφαρµογής των κανόνων και δεν είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις εντοπίζονται από τις εν λόγω αρχές µέσω της συµµετοχής τους σε άλλα συστήµατα. Τροπολογία 10 Άρθρο 19, παράγραφος 2 Οι επιχειρήσεις και οι ενδιάµεσοι για τους οποίους δεν απαιτείται ούτε έγκριση ούτε εγγραφή σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/EΚ αλλά απαιτείται εγγραφή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό µπορούν να εξακολουθούν τις δραστηριότητες τους για ένα έτος από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, µε την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στην κατάλληλη αρµόδια αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, αίτηση εγγραφής πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. Στην αίτησή τους πρέπει να δηλώνουν ότι τηρούν τους όρους που θέτει ο παρών κανονισµός. Οι επιχειρήσεις και οι ενδιάµεσοι για τους οποίους δεν απαιτείται ούτε έγκριση ούτε εγγραφή σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/EΚ αλλά απαιτείται εγγραφή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό µπορούν να εξακολουθούν τις δραστηριότητες τους µε την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στην κατάλληλη αρµόδια αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, αίτηση εγγραφής πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. Οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που δραστηριοποιούνται µόνο στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ή στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στις εκµεταλλεύσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση και εγγραφή, σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/ΕΚ Η παρούσα πρόταση θα επέκτεινε την απαίτηση εγγραφής σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες εκµεταλλεύσεις στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εκµεταλλεύσεων αροτραίων καλλιεργειών που πωλούν τις σοδειές τους για την παραγωγή ζωοτροφών και των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που καλλιεργούν προϊόντα για τα ζώα τους. Η απαίτηση εγγραφής θα είχε PE /15 AD\ doc

13 περισσότερες επιπτώσεις για τις αρχές επίβλεψης της εφαρµογής των κανόνων και δεν είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις εντοπίζονται από τις εν λόγω αρχές µέσω της συµµετοχής τους σε άλλα συστήµατα. Τροπολογία 11 Άρθρο 19, παράγραφος 2α (νέα) Η αρµόδια αρχή αποφασίζει: (α) εντός ενός έτους από την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1. (β) εντός τριών ετών από την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η πρόταση επιβάλλει νέες απαιτήσεις σε πολλές επιχειρήσεις ζωοτροφών (συµπεριλαµβανοµένων πολλών µικρών επιχειρήσεων), στις οποίες θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος (µία τριετία) για να πραγµατοποιήσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις και αναπροσαρµογές. Τροπολογία 12 Άρθρο 19, παράγραφος 2β (νέα) 2β. Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών που δραστηριοποιούνται µόνο στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ή οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στις εκµεταλλεύσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση και εγγραφή, σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/ΕΚ συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρούσας νοµοθεσίας εντός τριετίας από την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. Η πρόταση επιβάλλει νέες απαιτήσεις σε πολλές επιχειρήσεις ζωοτροφών (συµπεριλαµβανοµένων πολλών µικρών επιχειρήσεων), στις οποίες θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος (µία τριετία) για να πραγµατοποιήσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις και αναπροσαρµογές. AD\ doc 13/15 PE

14 Τροπολογία 13 Παράρτηµα ΙΙ, Έλεγχος Ποιότητας, παράγραφος 4 4. Από κάθε παρτίδα προϊόντων που διατίθεται στην αγορά ή από κάθε συγκεκριµένο τµήµα της παραγωγής (στην περίπτωση συνεχούς παραγωγής) πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των συστατικών σε επαρκή ποσότητα µε βάση τη διαδικασία που έχει προκαθοριστεί από τον κατασκευαστή και να διατηρούνται για να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα (σε τακτική βάση στην περίπτωση παρασκευής µόνο για τις ανάγκες του ίδιου του παρασκευαστή). Τα δείγµατα πρέπει να σφραγίζονται και να φέρουν ετικέτα για να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους. Πρέπει να αποθηκεύονται υπό συνθήκες που να προλαµβάνουν τυχόν ανώµαλες αλλαγές στη σύνθεση του δείγµατος ή νοθεία. Πρέπει να τηρούνται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών για κατάλληλο διάστηµα, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία οι ζωοτροφές διατίθενται στην αγορά. 4. Από κάθε παρτίδα προϊόντων που διατίθεται στην αγορά ή από κάθε συγκεκριµένο τµήµα της παραγωγής (στην περίπτωση συνεχούς παραγωγής), ή ως κατάλληλα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται σε µητρώο από τον παρασκευαστή για τουλάχιστον 2 χρόνια, πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των συστατικών σε επαρκή ποσότητα µε βάση τη διαδικασία που έχει προκαθοριστεί από τον κατασκευαστή και να διατηρούνται για να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα (σε τακτική βάση στην περίπτωση παρασκευής µόνο για τις ανάγκες του ίδιου του παρασκευαστή). Τα δείγµατα πρέπει να σφραγίζονται και να φέρουν ετικέτα για να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους. Πρέπει να αποθηκεύονται υπό συνθήκες που να προλαµβάνουν τυχόν ανώµαλες αλλαγές στη σύνθεση του δείγµατος ή νοθεία. Πρέπει να τηρούνται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών για κατάλληλο διάστηµα, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία οι ζωοτροφές διατίθενται στην αγορά. Στην περίπτωση ζωοτροφών για ζώα από τα οποία δεν παράγονται τρόφιµα, ο παρασκευαστής των ζωοτροφών που προορίζονται για άµεση τροφή ζώων πρέπει µόνο να διατηρεί δείγµατα του τελικού προϊόντος. Τα εργαλεία ανιχνευσιµότητας, όπως η δειγµατοληψία, πρέπει να είναι αναλογικά και εφαρµόσιµα. Στην περίπτωση ζωοτροφών για ζώα που δεν παράγουν τρόφιµα, χρησιµοποιείται ευρεία ποικιλία διαφόρων και τυποποιηµένων νωπών ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων, ιδίως για τροφές ζώων συντροφιάς. Μεγάλοι ψυκτικοί θάλαµοι για τη διατήρηση δειγµάτων τυποποιηµένων νωπών συστατικών δεν θα ήταν πρακτικοί και κατάλληλοι. Έγγραφα στοιχεία που τηρούνται για τουλάχιστον 2 έτη αναγνωρίζονται επίσης ως ένα πρόσφορο εργαλείο ανιχνευσιµότητας π.χ. στον κανονισµό 1774/2002/ΕΚ για τους κανόνες υγιεινής όσον αφορά ζωικά υποπροϊόντα τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (άρθρο 9, άρθρο 18 [2] [1], παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο IV και V. Για ζωοτροφές που προορίζονται για ζώα που δεν παράγουν τρόφιµα η διατήρηση δειγµάτων των τελικών ζωοτροφών που προορίζονται για άµεση διατροφή θεωρείται ως κατάλληλη, αναλογική και εφαρµόσιµη για εγγυήσεις ασφάλειας. PE /15 AD\ doc

15 Τροπολογία 14 Παράρτηµα ΙΙ, Υλικό και Εξοπλισµός, παράγραφος 8 8. Στα παράθυρα και στα άλλα ανοίγµατα πρέπει, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να προσαρµόζονται δικτυωτά προπετάσµατα αντιπαρασιτικής προστασίας. Οι πόρτες πρέπει να είναι εφαρµοστές και να διαθέτουν αντιπαρασιτική προστασία. 8. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα πρέπει, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να προστατεύονται από τα παράσιτα. Οι πόρτες πρέπει να είναι εφαρµοστές και να προστατεύονται από τα παράσιτα όταν είναι κλειστές. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να "προστατεύονται από τα παράσιτα", και να µην είναι "αντιπαρασιτικής προστασίας". Είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει ένα παράθυρο ή πόρτα που ανοίγει "αντιπαρασιτικής προστασίας". AD\ doc 15/15 PE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 23 Ιανουαρίου 2003 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 28 Μαΐου 2002 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 21.3.2005 PE 355.486v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-18 Σχέδιο έκθεσης Janusz Wojciechowski Καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ PE/X/OJ/03-02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Συνεδρίαση ευτέρα, 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003, στις 3 µ.µ. Τρίτη, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003, στις 9 π.µ. και 3 µ.µ. Βρυξέλλες ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0007/2004 23.9.2004 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0008/2004 23.9.2004 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0335(CNS) 11 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) 15 Μαρτίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0021 (COD) 28 Αυγούστου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 26 Σεπτεµβρίου 2001 PE 286.461/1-42 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-42 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ του Albert Jan Maat (PE 286.461) σχετικά µε την πείρα που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 5 Μαρτίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 20 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0198(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Ιανουαρίου 2003 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0187(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2003 SEC(2003) 627 τελικό 2002/0123 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0113(COD) 16 Ιανουαρίου 2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 20.3.2015 2013/0433(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.01.2002 SEC(2002) 65 τελικό 2001/0234 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0002(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0002(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.5.2011 2011/0002(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου 19.9.2014 2013/0435(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0035(COD) 12.5.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.3.2007 PE 386.426v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 16-22 Σχέδιο έκθεσης (PE 384.485v01-00) Eva-Britt Svensson Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0588/2001 2000/0230(COD) EL 28/11/2001 Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 20 Νοεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0002(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0115(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0115(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/0115(CNS) 20.12.2017 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0311(COD) 25 Ιουνίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Επιτροπή Βιοµηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 5.11.2012 2012/0075(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Μαρτίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0199(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 253 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 13/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ με σκοπό την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 11.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0052(COD) 21 Σεπτεµβρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0192/2013(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0192/2013(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.10.2013 0192/2013(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 2 Μαΐου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0336(COD) ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κωδικοποιημένο κείμενο)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κωδικοποιημένο κείμενο) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2010 COM(2010) 506 τελικό 2010/0259 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.5.2019 C(2019) 3211 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.5.2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.2.2006 COM(2006) 50 τελικό 2003/0210 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 852/2004, (EΚ) αριθ.853/2004 και (EΚ) αριθ.854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 852/2004, (EΚ) αριθ.853/2004 και (EΚ) αριθ.854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2009 (6.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Ομάδας «Εμπειρογνώμονες στον κτηνιατρικό τομέα» (Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 27 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς προς την Επιτροπή Συνταγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2017 L 145/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αναστολή της άδειας για την ουσία ethoxyquin (αιθοξυκίνη) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 27.3.2015 2014/0256(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Προϋπολογισµών 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2635(BUD) Μέρος 1 29 Ιουνίου 2004 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 8/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

B8-0097/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0101/2015

B8-0097/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0101/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.2.2015 B8-0097/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0101/2015 σύµφωνα µε το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0174/2015 1.6.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0079(COD) 19.11.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 36-44 Σχέδιο έκθεσης Elisabeth Jeggle (PE409.527v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της εκτίµησης επιπτώσεων

Περίληψη της εκτίµησης επιπτώσεων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.12.2008 SEC(2008) 2675 C6-0513/08 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2008/0214(COD) 1.4.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1 1 Σχέδιο έκθεσης Francisca Pleguezuelos Aguilar (PE416.636v02-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 17 Οκτωβρίου 2002 PE 319.363/15-41 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 15-41 Σχέδιο έκθεσης (PE 319.363) Jules Maaten Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0282(COD) 7.2.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-34 Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE452.558v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 17.6.2013 2012/0279(NLE) *** ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 29 Μαΐου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0018(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Β ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0106(CNS) 24.6.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Προϋπολογισµών 2004 2003/0113(COD) 9 Οκτωβρίου 2003 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισµών προς την Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 11.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (29/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2266 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2020, 2021

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Γεωργίας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 20 Ιουλίου 2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών σχετικά µε τον Προϋπολογισµό για το 2005: Τµήµα ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0115(CNS) 17.1.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.12.2002 COM(2002) 710 τελικό 2000/0221 (COD) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα