Προβλημαηιζμοί γιά ηήν Καηήτηζη Εἰζήγηζη ἐνώπιον ηῆς Ἱερᾶς Σσνόδοσ ηοῦ Μηηροπολίηοσ Σιζανίοσ καί Σιαηίζηης Παύλοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλημαηιζμοί γιά ηήν Καηήτηζη Εἰζήγηζη ἐνώπιον ηῆς Ἱερᾶς Σσνόδοσ ηοῦ Μηηροπολίηοσ Σιζανίοσ καί Σιαηίζηης Παύλοσ"

Transcript

1 Προβλημαηιζμοί γιά ηήν Καηήτηζη Εἰζήγηζη ἐνώπιον ηῆς Ἱερᾶς Σσνόδοσ ηοῦ Μηηροπολίηοσ Σιζανίοσ καί Σιαηίζηης Παύλοσ Σά ηειεπηαῖα ρξφληα πάξρεη ἕλαο ἔληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηά ηήλ Καηήρεζε ἰδηαηηέξσο ηῶλ λέσλ θαί ηῶλ παηδηῶλ. Σά ηειεπηαῖα Καηερεηηθά βνεζήκαηα ἔρνπλ γξαθεῖ ἀπφ ηφ ἔηνο ήκεξα ηά ζεσξνῦκε ἀλεπαξθῆ. Ἀπφ ηήλ ἄιιε πιεπξά αἰζζαλφκαζηε ὅ, ηη πάξρεη κηά θξίζε ζηήλ ιεηηνπξγία ηῶλ Καηερεηηθῶλ ρνιείσλ θαί ηήλ θξίζε αηή θπξίσο πνιινί ηήλ κεηξνῦλ πνζνηηθά. πγθξίλνπλ ηφλ ἀξηζκφ ηῶλ παηδηῶλ πνχ θνηηνῦζαλ ζηά Καηερεηηθά ζρνιεῖα ἄιινηε θαί ζήκεξα θαί κειαγρνινῦλ. Οἰ ἐπνρέο ἐλαιιάζνληαη, νἱ ἐμειίμεηο εἶλαη ηαρχηαηεο θαί ἐκεῖο εἴκαζηε κπεξδεκέλνη. Ἡ ζχγρξνλε ηερλνινγία ἔρεη ἐλ πνιινῖο ἀρξεζηεχζεη ηά πιάγηα κέζα κέ ηάο ὁπνῖα ἄιινηε κπνξνχζακε λά πξνζειθχζνπκε ηά παηδηά θαί ἐκεῖο βξηζθφκαζηε ζέ ἀκεραλία. Γηεξσηψκεζα ηί θηαίεη, ηί πξέπεη λά γίλεη, ηί πξέπεη λά ἀιιάμεη. Ἴζσο δέλ πνςηαζηήθακε ὅηη ἐκεῖο πξῶηνη ἔρνπκε ἀιιάμεη, ὅηη ἐράζακε ηφλ πξῶην ηφλ δῆιν, ἐθθνζκηθεπζήθακε. Ἰζσο λά κήλ εἴκαζηε παξαδείγκαηα δσληαλά. Γέλ πξνβιεκαηηζζήθακε πῶο κέ ηφζε εθνιία παξαηηεζήθακε ἀπφ ἕλα ἀπφ ηά βαζηθά ζηνηρεῖα ηῆο πνηκαληηθῆο καο ἀπνζηνιῆο πνχ εἶλαη Καηήρεζε θαί ηήλ ἐθρσξήζακε ζέ λέα παηδηά ηά ὁπνῖα κπνξεῖ λά ἔρνπλ πνιχ δῆιν, ἀιιά θαί δέλ πιεξνῦλ πάληνηε ηίο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο. Παξαηεξνῦκε ὅκσο θαί θάηη ἄιιν. Ὅηη πάξρνπλ ζήκεξα ἐλνξίεο ζέ ὅιε ηή ρψξα πνχ ἔρνπλ κηά ἐπηηπρῆ δηαθνλία ζηφ ρῶξν ηῆο λεφηεηνο, ὅηη πάξρεη ἀμηφινγε ζπκκεηνρή ηῶλ παηδηῶλ θαί ηῶλ λέσλ ἀλζξψπσλ θαζψο θαί πνιιέο θαί ἐλδηαθέξνπζεο πξσηνβνπιίεο. Πξφθεηηαη γηά ἐλνξίεο γεκάηεο δσή. Αηή πξαγκαηηθφηεηα ὁδήγεζε πξίλ ἀπφ κεξηθά ρξφληα κέ πησηνβνπιία ηῆο πλνδηθῆο πηηξνπῆο ηῆο Νεφηεηνο ζέ κηά κεξίδα εἰο ηήλ ὁπνία θιήζεζαλ λά ζπκκεηάζρνπλ νἱ ἱεξεῖο νἱ ὁπνῖνη εἶραλ κηά ἐπηηπρεκέλε Καηερεηηθή Γηαθνλία ζέ ὅιε ηή ρψξα. Ἀπφ ηήλ κεξίδα αηή θαηεδείρζε ὅηη ὁπνπ εἴρακε κηά δσληαλή λνξία, ἐθεῖ παξά ηίο ζχγρξνλεο δπζθνιίεο λενιαία ἦηαλ θαί παξνῦζα θαί δεκηνπξγηθή. Εσληαλή ἐλνξία εἶλαη ἐθείλε ὅπνπ κέ ηήλ επζχλε ηῶλ πνηκέλσλ δεῖ ζάλ κηά νἰθνγέλεηα. πηηπρεκέλε θαηερεηηθή δηαθνλία ἀπνκνλσκέλε ἀπφ ηήλ πφινηπε δσή ηῆο λνξίαο δέλ ζπλαληήζακε. Ἀληίζεηα πάξρνπλ Καηερεηέο κέ ὄξεμε γηά ἐξγαζία, ὅπνπ ηξνρνπέδε ζηφλ ἀγῶλα ηνπο κπνξεῖ λά εἶλαη νἱ ἱεξεῖο ἤ ηφ ἐθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην. Δἶλαη βέβαηα γεγνλφο ὅηη πνιιά ἔρνπλ ἀιιάμεη ἀπφ ηφ παξειζφλ. Ἡ ἐπνρή ηῆο ἀθκῆο ηῶλ Καηερεηηθῶλ ζπλδπάζζεθε κέ ηήλ ἔμνδν ηῆο ρψξαο ἀπφ ηή δίλε ηνῦ Β. Παγθφζκίνπ πνιέκνπ. Ἄιιεο ἐπνρέο, ἄιιεο ἀλάγθεο ηφηε, ἄιιεο δηέμνδνη. Ὑπῆξρε ζεβαζκφο θαί ἀπνδνρή ηῆο θθιεζίαο. Σά θαηερεηηθά ἦηαλ κηά πνιιή θαιή δηέμνδνο. ήκεξα θαη ἀξρήλ ὁ ἐιεχζεξνο ρξφλνο ηῶλ παηδηῶλ ἔρεη θαηά πνιχ κεησζεῖ. Σφ αββαηνθχξηαθν ἔρεη γεκίζεη ἀπφ δξαζηεξηφηεηεο

2 ἀζιεηηθέο, θξνληηζηεξηαθέο θαί ἄιιεο. Ἡ νἰθνγέλεηα ὅηαλ δέλ εἶλαη ἀξλεηηθή εἶλαη ἐλ πνιινῖο ἀδηάθνξε. Ἡ νἰθνγέλεηα ζήκεξα θαί ηφ ζρνιεῖν δέλ θαηερνῦλ. Γέλ κπνξνῦλ, δέλ ζέινπλ, δέλ ἐπηηξέπεηαη. Λεηηνπξγηθά βηψκαηα, ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο πεξί ηήλ πίζηε θαί ζηάζεηο δσῆο πνχ παιαηφηεξα ἐζεσξνῦλην δεδνκέλα θαί αηνλφεηα, ζήκεξα δέλ εἶλαη. Σφ Καηερεηηθφ ζηίο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δέλ εἶλαη κηά δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα, ἀιιά ἕλα θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα. Ἡ θθιεζία πνιεκεῖηαη, ἀκθηζβήηεζε θαιιηεξγεῖηαη θαί ἐληφο ηνῦ ρνιείνπ ἀιιά θαί ζηήλ θνηλσλία θαί ἐκεῖο παξνπζηαδφκαζηε θνβηζκέλνη, ζέ ἀκεραλία, ἀπνινγνχκελνη πνιιέο θνξέο, ἀιιά θαί κέ ιάζνο ἐπηδηψμεηο, κέ ιάζνο ζπκπεξηθνξέο, ἀπξνεηνίκαζηνη λά ἀληηκεησπίζνπκε ηφ παξφλ. Μηιᾶκε πνιιέο θνξέο κέ λνζηαιγία γηά ηφ παξειζφλ ηφ ὁπνῖνλ ηφ ἐμηδαληθεχνπκε, ἀιιά θαί κέ ἀληθαλφηεηα λά ἀληηκεησπίζνπκε ηφ παξφλ θαί ηφ κέιινλ. Ὅκσο Καηήρεζε παξακέλεη βαζηθφ ζηνηρεῖν ηῆο δσῆο ζηήλ θθιεζία θαί εἶλαη κχεζε ζηή δσή ηεο. Ἡ Καηήρεζε δέλ ἀθνξᾶ κφλνλ ηήλ παηδηθή ιηθία, ἀιιά ὅιεο ηίο ιηθίεο. Κάλνπκε πνιιέο θνξέο δξακαηηθέο δηαπηζηψζεηο γηά ηφ ὅηη ὁ ιαφο καο εἶλαη ἀθαηήρεηνο, ἀιιά δέλ θάλνπκε ηίπνηα γηά ηήλ Καηήρεζή ηνπ. ιφγνο καο δέλ εἶλαη θαηερεηηθφο, δέλ εἶλαη ζενινγηθφο, ἀιιά εἶλαη ἁπιά ζηθνπιαζηηθφο, θηλνχκελνο ηίο πεξηζζφηεξεο θνξέο ἀπφ ἕλα πξνηεζηαληηθφ πνπξηηαληζκφ θαί ζπαληψηαηα ἀπφ ηφ ἀιεζηλφ ὀξζφδνμν ἦζνο. Ἕλα ἀθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα εἶλαη ὅηη ὁ Καηερεηηθφο καο ιφγνο ἔρεη ζρεδφλ ἀπνξξίςεη ηήλ ἐθθιεζηνινγηθή ηνπ δηάζηαζε ὅπσο ἀπνδεηθλχεηαη ἀπφ ηίο ζπκπεξηθνξέο πνηκέλσλ, θαηερεηῶλ θαί πνηκαηλνκέλσλ. Πνιιέο θνξέο κέζα ἀπφ ηήλ Καηήρεζε θάπνηνη πνηκέλεο δεκηνχξγεζαλ πξνζσπηθνχο ὀπαδνχο θαί ὄρη δσληαλά κέιε ηῆο θθιεζίαο θαί ζπζίαζαλ ηήλ ἑλφηεηα ηῆο θθιεζίαο πξνθεηκέλνπ λά θξαηήζνπλ ηνχο ἀλζξψπνπο ζηήλ πξνζσπηθή ηνπο ἐπηξξνή. Πξνζσπηθά, ἐδῶ θαί θαηξφ πξνβιεκαηίδνκαη γηά ηφ θαηά πφζνλ θξίζε ζηήλ ιεηηνπξγία ηῆο Καηήρεζεο δέλ εἶλαη ἀξλεηηθφ, ἀιιά ζεηηθφ γεγνλφο. Καηά πφζνλ θξίζε ὀθείιεηαη ζηήλ πνηφηεηα θαί ηφλ ηξφπν ηῆο ιεηηνπξγίαο ηῆο Καηήρεζεο θαί ὄρη ζηφ νζηαζηηθφ κήλπκα ηεο πνχ ἴζσο ηφ θξχβνπκε ἤ ηφ ἀγλννῦκε. Μήπσο ηειηθά ὀξζφδνμε αηνζπλεηδεζία ηνῦ ιανῦ καο, ἀπνξξίπηεη ἕλα κνληέιιν Καηήρεζεο πνχ δέλ εἶλαη ὀξζφδνμν θαί δέλ ἑξκελεχεη ηφ κπζηήξην ηῆο θθιεζίαο. Δἴρακε θάπνηε πνιιά παηδηά ζηφ Καηερεηηθφ, δέλ εἴρακε ὅκσο παηδηά ζηή Θεία Λεηηνπξγία. Υαηξφκαζηαλ πνχ ἤξρνλην ηφζα παηδηά, δέλ κᾶο πξνβιεκαηηδε ὅκσο ἀπνπζία ηνπο ἀπφ ηήλ Θεία Λεηηνπξγία. Γέλ πνςηαδφκαζηαλ θαζφινπ ὅηη αηή ξήμε ἀλάκεζα ζηήλ Καηήρεζε θαί ηήλ ιαηξεία κεηέηξεπε ηήλ πξψηε ζέ ἕλα ἰδενινγηθφ δηαπνηηζκφ θαί ὄρη ζηήλ ἔληαμε ζηφ δσληαλφ ῶκα ηνῦ Υξηζηνῦ. πλαληᾶκε ζηίο κέξεο καο ἀλζξψπνπο πνχ ιέλε: «ἐγψ πηζηεχσ ζηφ Υξηζηφ, ἀιιά δέλ πηζηεχσ ζηήλ θθιεζία». Μήπσο αηνί εἶλαη θαξπνί κηᾶο δηθῆο καο Καηήρεζεο πνῦ κηινῦζε ἐλζνπζηαζηηθά γηά ηφλ Υξηζηφ θαί θαζφινπ γηά ηήλ θθιεζία;

3 Σφ ἔιιεηκα ηῆο ἐθθιεζηνινγηθῆο ζπλείδεζεο πνχ ζπλαληᾶκε ζήκεξα ζέ θιεξηθνχο θαί ιατθνχο κήπσο ὀθείιεηαη ζέ κηά ηέηνηα Καηήρεζε πνχ κηινῦζε γηά Υξηζηφ-πξφηππν θαί ὄρη γηά ηφλ Υξηζηφ Κεθαιή ηῆο θθιεζίαο θαί γη αηφ ζσηήξα ηνῦ ψκαηνο θαί ὄρη ἀηνκηθφ σηήξα ηνῦ θαζελφο; Ρψηεζα θάπνηε Καηερεηέο, ηί ζεκαίλεη λά ὁδεγήζνπκε θάπνηνλ ζηήλ θθιεζία θαί θαλείο δέλ κπφξεζε λά ἀπαληήμζεη κέ ηφλ ηξφπν πνχ κηινῦζε ὁ καθαξηζηφο π. Ἀληψληνο ὅηαλ κᾶο ἔιεγε: «Μήλ ἐπηρεηξήζεηε λά κεηαζηξέςεηε ἕλαλ αἱξεηηθφ, ἐάλ δέλ ἔρεηε κηά ζπγθεθξηκέλε ἐλνξηαθή θνηλφηεηα λά ηφλ ἐληάμεηε» γηαηί κφλνλ ἐθεῖ ζά κπνξνῦζε λά θαηαιάβεη πνηά εἶλαη θθιεζία. έ κηά κεξίδα γηά ηήλ Καηήρεζε παιαηφηεξα, κηιῶληαο γηά ηήλ πξνεηνηκαζία ηνῦ Καηερεηή, ἕλαο ἀπφ ηνχο ζπλέδξνπο ἀλέθεξε: «ἐκεῖο ὅηαλ πξνεηνηκαδφκαζηε γηά ηφ Καηερεηηθφ κέζα ζηήλ ἑβδνκάδα καδεπφκαζηε θαί θάπνηνο θάλεη ἕλα πνδεηγκαηηθφ κάζεκα». Σφλ ξσηήζακε νἱ ἄιινη: «ὅηαλ ιέο «ἐκεῖο» πνηνχο ἐλλνεῖο, ηνχο Καηερεηέο θαί ηίο Καηερήηξηεο ηῆο λνξίαο ζνπ; Ὄρη κνῦ ἀπαληεζε. κεῖο! Πνηνί ἦηαλ; Οἱ Καηερεηέο κηᾶο ἀδειθφηεηαο. Σνχο ξψηεζα: «κηιᾶηε πνηέ γηά ηήλ θθιεζία, γηά ηήλ λνξία ζηφ Καηερεηηθφ ζαο;» Ὄρη κνῦ ἀπάληεζε. Καί ζέ πνηά ἐλνξηαθή θνηλφηεηα ὁδεγεῖηε ηά παηδηά; Μέ πνιχ δπζθνιία κνῦ κίιεζε γηά ηήλ αἴζνπζα ηῆο ὀξγαλψζεσο. Μνῦ κίιεζε γηά ηφλ θνηλφ ἐθθιεζηαζκφ ζέ ἕλα ἰδησηηθφ ρῶξν πνχ δέλ εἶραλ πξφζβαζε νἱ ἄιινη. Ἀιήζεηα! Πφζν ὀξζφδνμε ἦηαλ αηή Καηήρεζε, πφζν ἐθθιεζηαζηηθή ἦηαλ αηή Λεηηνπξγία, πφζν, ηήλ ἴδηα ζηηγκή πνχ ἐηειεῖην δέλ ἦηαλ ἄξλεζε ηῆο Λεηηνπξγίαο ἀθνῦ ἐπξφθεηην γηά ηήλ «νἰθνγέλεηα» ηῶλ ἐθιεθηῶλ θαί ὄρη γηά ηήλ θθιεζία ηνῦ Θενῦ ηήλ νὖζα κέζα ζηά πιαίζηα κηᾶο πεξηνρῆο πνχ εἶρε θέληξν ηφλ ἐλνξηαθφ λαφ; Καί ἐλῶ θαινχκεζα κέζα ζηήλ νἰθνγέλεηα καο λά «ἀγαπήζσκελ ἀιιήινπο, ἵλα ἐλ ὁκνλνίᾳ ὁκνινγήζσκε», ἐκεῖο ἐγθαηαιείπνκε ηήλ πλεπκαηηθή καο νἰθνγέλεηα θαί δηαζπάκε ηήλ ἐθθιεζηαζηηθή καο ἑλφηεηα; άλ ηά ιέγσ ὅια αηά δέλ εἶλαη γηά λά θαηαθξίλσ θάπνηνπο, ἀιιά γηά λά δηαπηζηψζσ ηίο ξίδεο πνιιῶλ ζεκεξηλῶλ πξνβιεκάησλ θαί ηφ πφζν βηψλνπκε, ἐμ αἰηίαο κηᾶο ηέηνηαο Καηήρεζεο, ηήλ πξνηεζηαληηθή ἰδηψηεπζε θαί αηνλφκεζε θιεξηθῶλ θαί ιατθῶλ κέζα ζηήλ ξζφδνμε θθιεζία ηνῦ ζήκεξα. Ἕλα ἀπφ ηά καζήκαηα πνχ θάλσ ζηή ρνιή Καηερεηῶλ ηῆο Ἀπνζηνιηθῆο Γηαθνλίαο εἶλαη «ὁ ἐλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο Καηερήζεσο» θαί ἐμεγῶ ὅηη Καηήρεζε ἀθνξᾶ ηά λεαξά κέιε κηᾶο ἐθθιεζηαζηηθῆο θνηλφηεηαο θαί ἀπνβιέπεη αηά ηά παηδηά λά γίλνπλ δσληαλά κέιε αηῆο ηῆο λνξίαο. Ὅηη ὁ Καηερεηήο δέλ εἶλαη πεξαζηηθφο δάζθαινο ζέ αηή ηήλ λνξία, ἀιιά ζπλδέηαη καδί ηεο θαί ηήλ δηαθνλεῖ κέ κηά ἀλάινγε κέ ηνχο ἱεξεῖο εζχλε. Ξέξσ θαί δηαπηζηψλσ ὅηη θάπνηνπο πνςεθίνπο Καηερεηέο ηνχο ἐλνριεῖ αηή ἀλαθνξά.

4 Καξπφο αηνῦ ηνῦ κνληέιινπ Καηήρεζεο εἶλαη, ὄρη Καηήρεζε, ἀιιά ηφ Καηερεηηθφ. Ἕλα ἄιιν ζρνιεῖν θαί ἕλα ἄιιν κάζεκα Θξεζθεπηηθῶλ. Σειεηψζακε θαί πᾶκε ζηφ ζπίηη καο γηαηί κηά ηέηνηα Καηήρεζε δέλ κᾶο βνήζεζε λά θαηαιάβνπκε ὅηη λνξία καο εἶλαη ηφ ζπίηη καο. Ἡ Καηήρεζε δέλ κπνξεῖ λά εἶλαη πξνζθνξά ζξεζθεπηηθῶλ πιεξνθνξηῶλ ἀιιά ἑξκελεία ηῆο δσῆο κέζα ζηήλ λφξηα θθιεζία, δειαδή ηήλ λνξία. Σά παηδηά δέλ θαηερνῦληαη γηά λά μέξνπλ, ἀιιά γηά λά δνῦλ καδί. ηήλ πξψηε πεξίπησζε δεκηνπξγνῦκε ηήλ εὔινγε ἀπνξία ζέ πνιινχο γνλεῖο «ηί ρξεηάδεηαη ηφ Καηερεηηθφ, ἀθνῦ ηά παηδηά θάλνπλ ζξεζθεπηηθά ζηφ ζρνιεῖν;» Μεηαθέξακε ινηπφλ ζάλ ζχζηεκα ζηήλ θθιεζία καο ηφ Κπξηαθάηηθν ρνιεῖν ηῶλ Πξνηεζηαληῶλ ληχλνληαο ην κέ ὀξζφδνμν πεξίβιεκα. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθφο ὁ ηχπνο ἑλφο ηέηνηνπ καζήκαηνο. Καηερεηήο παίξλεη παξνπζίεο, κεηά θάλνπκε πξνζεπρή, ἀξρίδεη δηήγεζεζε, γίλεηαη ἐπεμεξγαζία, βγάδνπκε ηφ ζπκπέξαζκα πνχ ἀπνδίδεηαη ὡο δίδαγκα θαί ξεηφ. Κάπνηα ηξαγνχδηα κεηά, ἴζσο θαί θάπνηα παηρλίδηα θαί ηφ κάζεκα ηειείσζε. Γίλνπκε θαί θάπνηα εἰθνλίηζα, ἄλ λνξία ἔρεη θάπνηα θαηαλφζε ἤ ὁ Καηερεηήο δηαζέηεη θάπνην βαιάληην, θαί θαιή ἀληάκσζε ηήλ ἑπφκελε ἑβδνκάδα. Σά παηδηά καο ὅκσο ζήκεξα ἔξρνληαη ζηφ Καηερεηηθφ θνπξαζκέλα θαί θνξεζκέλα. Ἔξρνληαη θνπξαζκέλα ηφζν ἀπφ ἐλδννηθνγελεηαθά ηξαχκαηα ὅζν θαί ἀπφ ηφ βάξνο ηῶλ ζρνιηθῶλ καζεκάησλ θαί ηῶλ ἐμνζρνιηθῶλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. πίζεο ἐπεηδή πνιιέο θνξέο ηά ἔρνπλ ὅια ἐθηφο ἀπφ ηφ ἕλα δχζθνια ἱθαλνπνηνῦληαη. ζα ὅκσο ἀπφ ηά παηδηά ἔξρνληαη ζηήλ ζεκεξηλή ἐπνρή, ἔξρνληαη ὄρη γηαηί ἐμαλαγθαδνληαη, ἀιιά ἐπεηδή ηφ ἐπηιέγνπλ. Ἔξρνληαη ἐπηδεηψληαο ἀγάπε θαί ἀιήζεηα, ζπληξνθηθφηεηα θαί ἀλζξψπηλε παξνπζία ζηή δσή ηνπο. Θέινπλ θάπνηνο λά ηά ἀθνχεη θαί λά ηνχο κηιήζεη θαί κέ θάπνηνπο λά κνηξαζηνῦλ ηφ ρξφλν ηνπο, ηήλ θαξδηά ηνπο θαί ηή δσή ηνπο. Γέλ θαηαιάβακε ὅηη ζηνχο Πξνηεζηάληεο ηαηξηάδεη ηφ κνληέιιν γηαηί εἶλαη ζχκθσλν κέ ηήλ ζενινγία ηνπο θαί ηήλ θθιεζηνινγία ηνπο. έ κᾶο ὅκσο δέλ ηαηξηάδεη γηαηί ξζφδνμε Θενινγία θαί θθιεζηνινγία εἶλαη δηαθνξεηηθή. Γηαηί ζέ κᾶο δηδαρή δέλ ρσξίδεηαη ἀπφ ηήλ ιαηξεία, γηαηί ζηήλ ὀξζφδνμε πξννπηηθή ηφ Δαγγέιην ἱεξνπξγεῖηαη θαί δέλ δηδάζθεηαη ἁπιῶο. Σφ ηειηθφ ἀπνηέιεζκα εἶλαη: α. κηά Καηήρεζε ρσξηζκέλε ἀπφ ηήλ ιαηξεία, ρσξίο θαζφινπ λά ἀλεζπρνῦκε γη αηφ! β. Μηά Καηήρεζε ρσξίο θθιεζηνινγία, πνχ ἄλεηα κεηαηξέπεη ηή δσή ηῆο θθιεζίαο ζέ ἰδενινγία! γ. Μηά Καηήρεζε, ἕλαο ἰδενινγηθφο δηαπνηηζκφο ρσξίο ἐθθιεζηαζηηθφ βίσκα! πηηξέςαηε κνπ λά ζεσξῶ ὅηη αηφ εἶλαη ηφ ζνβαξφηεξν ζέκα ηῆο Καηερεηηθῆο καο Γηαθνλίαο ὄρη κφλν γηά λά κήλ εἶλαη ηφ Καηερεηηθφ ἕλα

5 ἀθφκε ζρνιεῖν ὅπνπ θαί ιέμε κφλν ἀπσζεῖ, ἀιιά θπξίσο γηά λά κήλ πξνζθέξεη κηά Καηήρεζε πνχ δίλεη κηά ιαζεκέλε εἰθφλα γηά ηήλ θθιεζία θαί ηή δσή ηεο κέ ἀπνηέιεζκα ἕλα ἀιινησκέλν ἐθθιεζηαζηηθφ ἦζνο. Δἶλαη ζεκαληηθφ λά ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ὅηη ὁ πνπξηηαληζκφο ἀλήθεη ζηφλ Πξνηεζηαληηζκφ θαί ὄρη ζηήλ ξζφδνμν θθιεζία. Δἶλαη ζεκαληηθφ ὄρη κφλν λά ηφ ιέκε, ἀιιά λά ηφ δνῦκε ὅηη δέλ εἴκαζηε κηά ἀθφκε ζξεζθεία, ἔζησ θαί ἀιεζηλή, ἀιιά θθιεζία κέ ὅ,ηη αηφ ζπλεπάγεηαη γηά ηήλ δσή καο θαί ηίο ζρέζεηο καο. Ἀληηιακβάλνκαη ὅηη ηφ θαίξην ἐξψηεκα εἶλαη:σί πξνηείλεηο ινηπφλ; Ἡ ἀπάληεζε δέλ εἶλαη εὔθνιε. Γέλ εἶλαη εὔθνιε, πξῶηνλ, γηαηί ἔπεηηα ἀπφ ηφζα ρξφληα ζηξεβιψζεσο δέλ εἶλαη εὔθνιν λά ἀπνδερζεῖο ὅηη ηφζν θαηξφ εἶζαη ζέ ιάζνο πνξεία. Γέλ εἶλαη εὔθνιν λά δερζεῖο ὅηη γη αηφ ηφ ὁπνῖν ἐθαπρᾶζν αηφ ζήκεξα ἀκθηζβεηεῖηαη. δῶ πῆξμε ὀξζφδνμνο ζενιφγνο, λνκίδσ ὅηη ἔρεη θνηκεζεῖ, πνχ πνζηήξημε ὅηη νἱ ἀδειθφηεηεο εἶλαη παιαηφηεξεο ἀπφ ηήλ λνξία θαί ὅηη λνξία εἶλαη ἕλα λνκηθφ θαηαζθεχαζκα, ιέο θαί κηά ἀδειθφηεηα κπνξεῖ λά πάξρεη ρσξίο ηήλ ἔγθξηζε ηνῦ λφκνπ. Γέλ ηά ιέσ αηά, ηφ ἐπαλαιακβάλσ, θηλνχκελνο ἀπφ θαλέλα πάζνο ἀθνῦ ὄλησο ζηίο ἀδειθφηεηεο πῆξμαλ θαί πάξρνπλ άλζξσπνη κέ ἀληδηνηέιεηα πξνζσπηθή θαί κέ δῆιν ἱεξαπνζηνιηθφ. Σφ ιέγσ ὅκσο ηξνκάδνληαο κπξνζηά ζηφ βαζκφ ηῆο ζηξέβισζεο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο καο ζπλεηδήζεσο. Αηφ πνχ ἔρσ λά πξνηείλσ εἶλαη κία Καηήρεζε πνχ ἑξκελεχεη αηά πνχ δνῦκε ζηήλ θθιεζία. Γέλ κπνξνῦκε ὅκσο λά ἑξκελεχζνπκε θάηη πνχ δέλ δνῦκε. Πξνηείλσ δσληαλέο ἐλνξίεο πνχ ζά εἶλαη θηιφμελνη ρῶξνη γηά ὅινπο θαί ἰδηαηηέξσο γηά ηά παηδηά. Πξνηείλσ ηήλ θαιή ὀξγάλσζε ὄρη ηνῦ Καηερεηηθνῦ ρνιείνπ, ἀιιά ηῆο δσῆο ηῶλ παηδηῶλ θαί ἐθήβσλ κέζα ζηήλ λνξία, ηήλ ζχλαμε ηῶλ παηδηῶλ κέζα ζ αηή ηή δσή. Μηά ἐλνξία πνχ ζά ξίμεη ηφ βαξνο ζηήλ ζηήξημε ηῆο νἰθνγέλεηαο θαί ἔηζη ζά ἔρεη ηά παηδηά ἀπφ κηθξά θνληά ηεο. Πξέπεη λά ξίμνπκε ηφ βάξνο ζηή δσή ηῆο λνξίαο κέ ἔκπλεπζε θαί πξνζεπρή γηά λά γίλεη δσή ηεο, δσή καο θαί κέζα ζ ἕλα ρῶξν ἐιεπζεξίαο θαί ἀγάπεο ζά θαιιηεξγήζνπκε θαί ηά παηδηά καο. Νά θαηαιάβνπκε ὅηη ηά παηδηά δέλ ἀπνδεηνῦλ ἕλα ἀθφκε κάζεκα, ἀιιά κηά θνηλσλία πξνζψπσλ, ἀπαληήζεηο ζηά ἐξσηεκαηηθά ηνπο, δηάινγν ζηνχο πξνβήκαηηζκνχο ηνπο ζπκπαξάζηαζε ζηά πξνβιήκαηα ηνπο Καηητηηικά Βοηθήμαηα Ἕλα ἀπφ ηά ἀπαζρνινχληα ηήλ θαηερεηηθή δηαθνλία ζέκαηα, εἶλαη ηφ ζέκα ηῶλ Καηερεηηθῶλ Βνεζεκάησλ. Σά ἐλ ρξήζεη πφ ηῆο Ἀπνζηνιηθῆο Γηαθνλίαο πξνζθεξφκελα ζήκεξα βνεζήκαηα ζεσξνῦληαη πεπαιαησκέλα θαί πφ ἐιαρίζησλ ρξεζηκνπνηνῦληαη. Πξνζσπηθά δχν θαί κφλνλ ζεηξέο θαηερεηηθῶλ βνεζεκάησλ ἐλζπκνῦκαη. Σήλ ζεκεξηλή, γξαθεῖζα πφ ηνῦ λῦλ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Ἀρειψνπ θ.

6 Δζπκίνπ θαί ηήλ παιαηνηέξα γξαθεῖζα πφ ηνῦ λῦλ Μαθαξησηάηνπ Ἀξρηεπηζθφπνπ Ἀιβαλίαο θ. Ἀλαζηαζίνπ. Γηά ηήλ θάζε βαζκίδα Καηερήζεσο πάξρνπλ ηξεῖο ζεηξέο βνεζεκάησλ ηῆο Γεκνηηθῆο, Μέζεο θαί Ἀλσηέξαο ἐθπαηδεχζεσο ἤηνη ηῶλ καζεηῶλ Γεκνηηθνῦ, Γπκλαζίνπ θαί Λπθείνπ. Γέλ πάξρνπλ Βνεζήκαηα γηά ηήλ πξνζρνιηθή θαί ηήλ πξψηε ζρνιηθή ιηθία. εβαζκηψηαηνο Ἀρειψνπ ἔγξαςε ἀξγφηεξα, ζέ ζρέζε κέ ηήλ ζεηξά ηῶλ Καηερεηηθῶλ ηνπ βνεζήκαησλ θάπνηεο ζεηξέο γηά ηήλ βξεθηθή ἀθφκε ιηθία πξννξηδφκελεο θπξίσο γηά ηνχο γνλεῖο. Σφ πιαίζην ηνῦ Καηερεηηθνῦ Βνεζήκαηνο εἶλαη δεδνκέλν. Γηήγεζε, ἐπεμεξγαζία, δίδαγκα θαί ξεηφ. Σφ θαηερεηηθφ κάζεκα ζπλερηδφηαλ κέ ηήλ ἐθκάζεζε ὕκλσλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ θαί ηξαγνπδηῶλ θαί ἴζσο θάπνησλ παηρληδηῶλ. Ἦηαλ ἕλα εἶδνο ἐθθιεζηαζηηθνῦ θξνληηζηεξίνπ πνχ ἄξρηδε θαί ηειείσλε κέζα ζηά πιαίζηα ηῆο κηᾶο ὥξαο ρσξίο ζηίο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θακκία ἐπαθή κέ ηήλ πφινηπε δσή ηῆο λνξίαο. έ πνιιέο πεξηπηψζεηο νἱ ζπλζῆθεο κέ ηίο ὁπνῖεο γηλφηαλ δέλ ἦηαλ νἱ θαιχηεξεο ἐλῶ πῆξραλ δπζθνιίεο ἐθ κέξνπο ἐπηηξφπσλ, λεσθφξσλ, ἀθφκε θαί ἱεξέσλ ἤ κπνξνῦζε ἀλά πᾶζα ζηηγκή λά καηαησζεῖ γηαηί ζηφ Ναφ πῆξρε ηήλ ἴδηα ὥξα θεδεία. Γηά ηνχο πεξηζζφηεξνπο Καηερεηέο ηφ Καηερεηηθφ βνήζεκα ἦηαλ ηφ πᾶλ. Σφ θαηερεηηθφ κάζεκα ἦηαλ θπξίσο ἀπνζηήζηζε ηνῦ θαηερεηηθνῦ βνεζήκαηνο θαί πξνζθνξά ηνπ ἦηαλ ἀλάινγε κέ ηήλ ἱθαλφηεηα ηνῦ θάζε θαηερεηή ἤ θαηερήηξηαο. Γηά ηίο πεξηζζφηεξεο λνξίεο ηφ Καηερεηηθφ ἦηαλ ὁ πνιχ πησρφο ζπγγελήο ηῆο ὅιεο ἐλνξηαθῆο δξάζεσο θαί ἀπφ ηνχο πεπζχλνπο ηνῦ Ἱεξνῦ Νανῦ ἐιάρηζην ἦηαλ ηφ ἐλδηαθέξνλ γηά ηήλ πνξεία ηνπ, ὅηαλ δέλ ἐζεσξεῖην ἕλα ἀλαγθαῖν θαθφ. έ πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηερεηηθή ρξνληά ηειείσλε ρσξίο ηήλ νδέ ἅπαμ ἐπίζθεςε ηνῦ ἱεξέσο ζηήλ θαηερεηηθή ζχλαμε. Ἦηαλ θπξίσο ἐπνρή ὅπνπ νἱ πεξηζζφηεξεο ἐλνξίεο εἶραλ Καηερεηέο πξνεξρνκέλνπο ἀπφ ηίο ρξηζηηαληθέο ὀξγαλψζεηο θαί κφλν ράξηο ζηφ δηθφ ηνπο θηιφηηκν ιεηηνπξγνῦζαλ ηά Καηερεηηθά ρνιεῖα. ΣΟ ΖΜΔΡΑ Φζάλνπκε ζηφ ζήκεξα. Ἕλα ζήκεξα πνχ θξαηάεη πνιιά ρξφληα. Δἶλαη πνιιά πνχ ἔρνπλ ἀιιάμεη ἀπφ ηφ παξειζφλ. δῆινο θαί ηφ ἱεξαπνζηνιηθφλ πλεῦκα πνιιῶλ ἀπφ ηῆο θθιεζίαο ἔρεη καξαλζεῖ. Σφ πλεῦκα ηνχ θφζκνπ πέξαζε θαί ζέ κᾶο ηνχο ηῆο θθιεζίαο. Σφ ρνιεῖν πνχ θάπνηε ἦηαλ ζχκκαρνο ηῆο θαηερεηηθῆο δηαθνλίαο θαί ηήλ ἐλεζάξξπλε ζήκεξα εἶλαη ἀδηάθνξν ἄλ δέλ ζηέθεηαη ἀπέλαληη. Ἡ νἰθνγέλεηα ηίο πεξηζζφηεξεο θνξέο δέλ ἔρεη ἐλδηαθέξνλ δηά ηήλ θαηήρεζε ηῶλ παηδηῶλ δηφηη εἶλαη θαί αηή ἐλ πνιινῖο δηαβξσκέλε. Ἀθφκε θαί ρξηζηηαληθέο νἰθνγέλεηεο δέλ δίλνπλ ηήλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζηήλ Καηήρεζε ηῶλ παηδηῶλ ηνπο. Ἡ θπξίαξρε λννηξνπία δέλ εἶλαη ἀδηάθνξε ἀιιά ἀληίζεε. Σά ΜΜΔ ςάρλνπλ ηήλ εθαηξία ηνῦ παξακηθξνῦ ιάζνπο γηά λά δηαβάιινπλ ηήλ θθιεζία θαί ηήλ Καηερεηηθή Γηαθνλία. Ἡ

7 ἐμέιημε ηῆο ηερλνινγίαο, ηφ ὅηη θαί ηά κηθξά παηδηά κπνξνῦλ λά ἔρνπλ ἕλα πνινγηζηή ζηή δηάζεζε ηνπο ἀρξήζηεπζε θάπνηα κέζα πνχ ρξεζηκνπνηνζακε ζηφ παξειζφλ γηά λά ἑιθχζνπκε ηά παηδηά. Ἀπφ ηήλ ἄιιε πιεπξά ὁ ἐιεχζεξνο ρξφλνο ηῶλ καζεηῶλ ἔρεη ζπξξηθλσζεῖ ἀπειπηζηηθά θαί αηφο πνχ κέλεη ἔρεη θαιπθζεῖ ἀπφ ἄιια ἐλδηαθέξνληα, θπξίσο ἀζιεηηθά. ήκεξα ηά παηδηά ηῶλ Λπθείσλ θπξίσο ἔρνπλ θξνληηζηήξηα ἀθφκε θαί ηφ αββαηνθχξηαθν. Καί ἕλα παηδί πνχ ἔηζη ζπλζιίβεηαη ὅιε ηήλ ἑβδνκάδα δέλ ρξεηάδεηαη ἕλα ἀθφκε ζξεζθεπηηθφ κάζεκα ὅζν ηφ λά ραιαξψζεη. άλ αηή ηή ραιάξσζε ηνῦ ηήλ πξνζθέξεη λνξία ηνπ ηφηε αηφ εἶλαη κία ὁδφο πνχ ζά ηφλ ὁδεγήζεη ζέ αηήλ. Αηφ ὅκσο πνχ ράζεθε ἀπφ ηήλ θνξπθή θεξδήζεθε ζηή βάζε. Ἡ Καηερεηηθή δηαθνλία ζηίο κέξεο καο δηεπξχλεηαη πξφο ηήλ πξνζρνιηθή θαί ηήλ πξψηε ζρνιηθή ιηθία ὥζηε βάζηκα λά κπνξνῦκε ζήκεξα λά κηιήζνπκε γηά κία ἀθφκε βαζκίδα Καηερήζεσο, ηήλ ὁπνία πξέπεη λά ηήλ ἀληηκεησπίζνπκε κέ πνιιή ζνβαξφηεηα. Ὑπάξρεη ἀθφκε ἕλα ζηνηρεῖν πνχ κπνξνῦκε λά ηφ ἐθκεηαιιεπζνῦκε θαηάιιεια. Ἡ ἀγσλία ηῶλ γνλέσλ γηά ηά παηδηά ηνπο πνχ ζήκεξα ἀληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα θαί πνιινχο θηλδχλνπο. άλ λνξία θαηαζηεῖ ἕλαο ἀμηφπηζηνο ρῶξνο γηά ηήλ δηαθνλία πνχ πξνζθέξεη ζηά παηδηά ζά ηήλ πιεζηάζνπλ θαί δχζπηζηνη ἀθφκε. άλ κπνξνῦκε λά ὀξγαλψζνπκε ηήλ δσή ηῶλ παηδηῶλ ζηήλ λνξία θαί δψζνπκε ἕλα ρξνληθφ πεξηζψξην ἀλάζαο ζηνχο γνλεῖο ηὀηε ζά ἔρνπκε ἀλνίμεη ἕλα δίαπιν ἐπηθνηλσλίαο κέ ηήλ νἰθνγέλεηα πνχ ζήκεξα εἶλαη ὁ κνλαδηθφο ζρεδφλ δξφκνο γηά λά θζάζνπκε ζηά παηδηά. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΖΥΖΖ ήκεξα θαί πξίλ ἀπφ ηφ ὁπνηνδήπνηε Καηερεηηθφ Βνήζεκα ρξεηάδεηαη λά θαηαιήμνπκε ζέ ἕλα ζά ἔιεγα ζθειεηφ, ζέ ἕλα δηάγξακκα Καηερήζεσο. Ὑπάξρνπλ πνιιά Καηερεηηθά βνεζήκαηα κέ πνιχ θαιά ζέκαηα. Αηφ ὅκσο πνχ ιείπεη ἕλα δηάγξακκα βαζηθῆο Καηερήζεσο. Ἕλα παηδί πεξλψληαο ἀπφ κηά Καηερεηηθή βαζκίδα ἔζησ θαί κία θνξά ζηή δσή ηνπ, ηί πξέπεη βαζηθά λά κάζεη γηά ηήλ πίζηε ηνπ, γηά ηήλ πίζηε ηῆο θθιεζίαο. Ἡ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπ ζά κπνξεῖ λά εἶλαη κηά κεγαιχηεξε ἐκβάζπλζε. Δἶλαη ὅκσο ζεκαληηθφ θαί κάιηζηα θαζψο ζήκεξα ζηφ ζρνιεῖν ηνπ ἔρεη θαί ζπκκαζεηέο πνχ ἔρνπλ ἄιιν ζξήζθεπκα λά γλσξίζεη θάπνηα νζηψδε πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο ζηήλ θαηερεηηθή δηαθνλία κνπ ξσηνῦζα ηά παηδηά: έ ιίγεο κέξεο ἔρεηε δηαθνπέο ιφγῳ ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ. άλ ἕλαο κνπζνπικάλνο ζπκκαζεηήο ζνπ ζέ ξσηνῦζε, ηί γηνξηάδεηε; ηί ζά ηνῦ ἔιεγεο; Ὅπσο ἤδε ἀλέθεξα πάξρνπλ πνιιά Καηερεηηθά βνεζήκαηα ζήκεξα κέ πνιχ ὡξαῖα ζέκαηα. Ννηψζσ ὅκσο ὅηη ἀπνπζηάδεη κηά δηήθνπζα ζενινγηθή ζεηξά. Αἰδεζηκ. Πξση. π. Θεκηζηνθιῆο Μνπξηδαλφο ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο Κεξθχξαο ἔθαλε πξφζθαηα κηά πξφηαζε ζπγγξαθῆο Καηερεηηθῶλ βνεζεκάησλ ζέ ηξεῖο ζεκαηηθνχο θχθινπο.

8 Ὁ πρῶηος κύκλος :ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ Οζηαζηηθά πξφθεηηαη γηά κηά δνγκαηηθή Καηήρεζε. πί κέξνπο ζέκαηα εἶλαη: α. Ἡ ηξηαδηθφηεηα ηνῦ Θενῦ θαί ηφ ἀλζξψπηλν πξφζσπν. β. ἄλζξσπνο:ἄηνκν θαί πξφζσπν θαί γ. Ἡ θθιεζία θαί ηά Μπζηήξηα. Ὁ δεύηερος κύκλος:εγω, Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ Μέ ἐπί κέξνπο ζέκαηα: α. Ἡ ἀγάπε θαί ἐιεπζεξία, ἀθεηεξία θαί ζθνπφο ηῆο ρξηζηηαληθῆο δσῆο. β. Οἱ ἀξεηέο ηῆο ρξηζηηαληθῆο δσῆο θαί γ.σά κέζα πξφζιεςηο ηῶλ ἀξεηῶλ Ὁ ηρίηος κύκλος: ΕΓΩ, Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ πί κέξνπο ζέκαηα:α. Σά θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαί πίζηε. Β. Ἡ παηδεία ηνῦ θφζκνπ θαί παηδεία ηῆο πίζηεο. γ. θφζκνο πνχ δεῖ ζάλ λά κήλ πξφθεηηαη λά πεζάλεη θαί δ. ρξηζηηαλφο ὡο καθάξηνο ΠΡΟ ΜΗΑ ΕΩΝΣΑΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ Θά ἐπαλαιάβσ ὅηη ρξεηαδφκαζηε κηά ζχλαμε ηῶλ λέσλ παηδηῶλ κηᾶο λνξίαο πνχ ΓΔΝ ζά εἶλαη ἕλα ἀθφκε ρνιεῖν. Υξεηαδφκαζηε κηά δσληαλή ζπλάληεζε, κηά παξέα πνχ ζπκκεηέρεη ζηή δσή ηῆο λνξίαο γεληθφηεξα θαί κέζα ζ'αηή ηή ζπλάληεζε πάξρεη θαί θαηερεηηθή ζπλάληεζε πνχ κπνξεῖ λά κήλ εἶλαη πάληα ἴδηα θαί λά κήλ ἀξρίδεη κέ ηφλ ἴδην ηξφπν. (Ἕλαο ἑπζεξηλφο, κηά παξάθιεζε, κεηά ἀπφ ἕλα παηγλίδη θιπ.) Αηφ κπνξεῖ λά γίλεη κφλν κέζα ζηά πιαίζηα κηᾶο δσληαλῆο λνξίαο, κέ ἀλζξψπνπο πνχ ἔρνπλ ρξφλν θαί δηάζεζε λά πξνζθέξνπλ θαί κέ ηνχο ἱεξεῖο ηῆο λνξίαο λά εἶλαη παξφληεο. Σφ λά εἶλαη ηά παηδηά καδί, ηφ λά ραίξνληαη ηήλ παξέα ηνπο, ηφ λά ἔξρνληαη γηά λά ζπλαληεζνῦλ θαί λά ὀξγαλψζνπλ ηή δσή ηνπο εἶλαη πνιπηηκφηεξν ἀπφ ηφ λά ηά ἔρνπκε κηά ὥξα θαί λά ηνχο θάλνπκε κάζεκα. Μηά ηέηνηα Καηήρεζε μεθηλάεη, ἀιιά θαί ὁδεγεῖ ζηή ιαηξεία ηῆο θθιεζίαο ὅπνπ ὁ θαζέλαο καζαίλεη ηή ζέζε ηνπ, ηή ζέζε ηνῦ ἄιινπ, ηή ζέζε ηνῦ Υξηζηνῦ. Ἕλα ἀθφκε ζέκα δσηηθφ γηά ηήλ Καηήρεζε εἶλαη ζχλδεζε ηεο κέ ηήλ ιαηξεία ηῆο θθιεζίαο ἀξρῆο γελνκέλεο ἀπφ ηήλ Θεία Λεηηνπξγία. Δἶλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ὅηη ζέ ὅια ηά Καηερεηηθά Βνεζήκαηα ζηήλ θαιχηεξε πεξίπησζε πάξρεη ἕλα κφλν κάζεκα γηά ηή Θεία Λεηηνπξγία, πνχ εἶλαη πιεξνθνξηαθφ ρσξίο ἰδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηά ηήλ ὀξγάλσζε ηῆο ιεηηνπξγηθῆο δσῆο ηῶλ παηδηῶλ. Σά παηδηά καο ρξεηάδεηαη θαί λά γλσξίζνπλ ἀιιά θαί λά δήζνπλ ηήλ Θεία Λεηηνπξγία. Υξεηάδεηαη λά ηήλ ἀλαιχζνπκε κέ ιεπηνκέξεηα γηά λά παξαθηλήζνπκε ζηήλ ζπκκεηνρή. Μᾶο ρξεηάδεηαη ἕλα θαιφ βνήζεκα γηά ηήλ Θεία Λεηηνπξγία γηά λά ηφ ἐληάμνπκε ζηήλ Καηήρεζε ΣΗ ΓΗΝΔΣΔ ΖΜΔΡΑ Ὑπῆξμε πνιχο πξνβιεκαηηζκφο ἐδῶ θαί ἀξθεηά ρξφληα γηά ηήλ ἀλάγθε λέσλ Καηερεηηθῶλ Βνεζεκάησλ. Ἔπξεπε λά γξαθνῦλ θαηλνχξηα βηβιία; ἔπξεπε ιφγσ ηῆο ηαρχηαηεο ἀιιαγῆο ηῶλ δεδνκέλσλ λά δεκηνπξγήζνπκε γηά ηήλ θάζε βαζκίδα ἕλα ἀλνηθηφ θάθειιν πνχ

9 δηαξθῶο ζά ἐκπινπηίδεηαη ζά ρξεζηκνπνηήζνπκε ηή λέα ηερλνινγία; ἀιιά ηφ θφζηνο παξνπζηαδφηαλ πεξβνιηθφ. Μήπσο ὁ ηξφπνο πνχ ζά ἐπηρεηξήζνπκε λά κηιήζνπκε κέρξη λά γξαθνῦλ ηά βνεζήκαηα ζά ἔρεη μεπεξαζηεῖ; Ἦηαλ κεξηθά ἀπφ ηά ἐξσηήκαηα. Μαδί θαί κέ ηφ πνηφο ἀιιά θαί ηφ πῶο ζά ηά γξάςεη. Πξέπεη λά πῶ ὅηη ζηφ ζέκα ηῆο θαηερήζεσο θαί ηῆο ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο πῆξρε κεγάιε δπζηνθία ζέ ζρέζε κέ ηήλ ρξεκαηνδφηεζε ἄιισλ δξαζηεξηνηήησλ. ήκεξα Ἀπνζηνιηθή Γηαθνλία δηαθηλεῖ ηά γλσζηά βνεζήκαηα. Γέλ εἶκαη ζίγνπξνο ἀθφκε θαί ὅηαλ ηά πξνκεζεχνληαη νἱ Μεηξνπφιεηο θαί νἱ ἐλνξίεο, ἐάλ ρξεζηκνπνηνῡληαη. Ὑπάξρνπλ ὅπσο ἤδε ἔρεη ιερζεῖ πνιιέο θαί ἀμηφινγεο πξνζπάζεηεο θπξίσο ἐθ κέξνπο Ἱεξῶλ Μεηξνπφιεσλ πνχ δηαζέηνπλ ὀξγαλσκέλν ἐπηηειεῖν Νεφηεηνο. Σφ θαηλνχξην ζηίο πξνζπάζεηο αηέο εἶλαη ὅηη ηφ Καηερεηηθφ Βνήζεκα δέλ ἀθνξᾶ πιένλ ηφλ Καηερεηή. Σφ Κ.Β δίδεηαη θαί ζηφλ καζεηή θαί κηά ἐπεμεξγαζία ηνῦ ζέκαηνο ηνῦ Καηερεηή κέ ηφλ καζεηή θαί παξάιιεια ζηφ ἴδην ηφ βηβιίν πάξρνπλ θαί θάπνηεο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο. ηφ ηέινο ὁ καζεηήο ἔρεη ἕλα βηβιίν δηθφ ηνπ. Βέβαηα ζέ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηά ζέκαηα δίδνληαη ἐπηγξακκαηηθά θαί ἐλαπφθεηηαη ζηφλ Καηερεηή θαί ζηήλ ἱθαλφηεηα ηνπ λά ηφ παξνπζηάζεη δεκηνπξγηθά, ἑηνηκαδφκελνο θαί κέ ηή βνήζεηα θαί ἄιισλ βνεζεκάησλ. Σφ πξαγκαηηθά θαηλνχξην ἐθέηνο ηφ ἔθεξε Μεηξφπνιε Γεκεηξηάδνο ὁπνία ἐθηφο ἀπφ ηφ βηβιίν ηνῦ Μαζεηή, ἕλα παλέκνξθν βηβιίν γξακκέλν ἀπφ κπζηζηνξηνγξάθν θαί κέ ζαπκάζηα θαί ἑιθπζηηθή εἰθνλνγξάθεζε πξνζθέξεη θαί ηφ βηβιίν ηνῦ Καηερεηή, ἕλα πνιχ θαινγξακκέλν βηβιίν πνχ θαζνδεγεῖ ηφλ ἀξράξην ἴζσο Καηερεηή πνηά ζεκεῖα ζά πξέπεη λά πεξάζεη ζηφλ Καηερνχκελν, κέ πνηφ ηξφπν, πξνζθέξνληαο ηνπ θαί ηφλ γεληθφ ζηφρν ηνῦ καζήκαηαηνο ἀιιά θαί ἐπί κέξνπο ἐπηζεκάλζεηο. Γηά ἕλα ἔκπεηξν Καηερεηή ηνῦ πξνζθέξεη πνιιέο ἐκπλεχζεηο. ήκεξα πέξα ἀπφ ηά βνεζήκαηα ηῶλ Ἱεξῶλ Μεηξνπφιεσλ πάξρεη κηά πινπζηφηαηε παξαγσγή Καηερεηηθνῦ ιηθνῦ. Βηβιία ηνῦ ηχπνπ ηφ παηδηθφ Γεξνληηθφ, Ἡ Ἁγία Γξαθή γηά παηδηά θαί πάξα πνιιά ἄιια ἀλάινγα βηβιία ὥζηε ἐάλ κηά Μεηξφπνιε ἔρεη ἕλα ὀξγαλσκέλν γξαθεῖν Νεφηεηνο θαί θάπνηα ἔκπεηξα Καηερεηηθά ζηειέρε ζά κπνξνῦζε γηά θάζε ρξνληά λά ἔρεη Καηερεηηθά βνεζήκαηα. Ὑπάξρνπλ ἐπίζεο θαί Καηερεηηθέο ἱζηνζειίδεο ὅπσο Katixisis.gr θαη Katixitiko.gr πνχ πξνζθέξνπλ πνιχ ιηθφ θαζψο θαί νἱ ἱζηνζειίδεο πνιιῶλ Ἱεξῶλ Μεηξνπφιεσλ πνχ ἔρνπλ θαηερεηηθά ζέκαηα θπξίσο κέ ηφ πξφγξακκα power point. Αηφ πνχ λνκίδσ ὅηη ιείπεη εἶλαη, ὅπσο ἤδε εἴπακε ἕλαο ζαθήο ζθειεηφο Καηερήζεσο εἰο ηφλ ὁπνῖν ζά ἐληαρζνῦλ ηά ἐπί κέξνπο καζήκαηα. ΠΡΟΣΑΔΗ α. Νά γίλεη ἀπφ κία ἐπηηξνπή ἀλζξψπσλ κέ ἐκπεηξία, ἀμηνιφγεζε ηῶλ Καηερεηηθῶλ αηῶλ Βνεζεκάησλ

10 β. Ἡ Ἱεξά χλνδνο λά ἐγθξίλεη ηφλ Καηερεηηθφ ζθειεηφ ἐπί ηῆ βάζεη ηνῦ ὁπνίνπ ζά γίλεη ἐπηινγή ηῶλ ζεκάησλ. ζθειεηφο αηφο ζά ἰζρχεη γηά ὅιεο ηίο βαζκίδεο κέ δηαθνξεηηθή ἐπεμεξγαζία γηά θάζε ιηθία. γ.ἡ Ἀπνζηνιηθή Γηαθνλία λά πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ εἰο ὁπνῖν κπνξνῦλ λά ζπκκεηέρνπλ κεκνλνκέλα ἄηνκα ἤ ὁκάδα ἀλζξψπσλ νἱ ὁπνῖνη ἐπί ηῇ βάζεη ηνῦ Καηερεηηθνῦ Γηαγξάκκαηνο ζά πνβάιινπλ ζρέδην ζηήλ ἀξρή θαί ὁινθιεξσκέλε πξφηαζε κεηά γηά ηήλ ζπγγξαθή ΝΔΩΝ ΚΑΣΖΥΖΣΗΚΩΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΩΝ ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο. έ ἕλα ηέηνην δηάγξακκα κπνξνῦλ λά ἐληαρζνῦλ αηνχζηα ζέκαηα ἀπφ ηά ηξέρνληα βνεζήκαηα. Οἱ ζπγγξαθεῖο ζά πξέπεη λά ιάβνπλ π'ὄςηλ ηνπο ὅηη ηφ θάζε βηβιίν ζά εἶλαη γξακκέλν γηά ηφλ καζεηή θαί ὄρη γηά ηφλ Καηερεηή. πίζεο ηά Καηερεηηθά Βνεζήκαηα ζά ἀθνξνῦλ ηέζζεξηο βαζκῖδεο. Πξνζρνιηθῆο θαί πξψηεο ζρνιηθῆο ιηθίαο, Γεκνηηθῆο, Μέζεο θαί Ἀλσηέξαο θπαηδεχζεσο. Γχλαηαη βέβαηα λά γίλεη δηαθνξεηηθή πξνθήξπμε γηά θάζε βαζκίδα. δ. Ἀπφ ηήλ ἴδηα ὁκάδα ἤ ἀπφ δηαθνξεηηθή ζά πξέπεη λά ἑηνηκαζζνῦλ γηά ηφ θάζε βηβιίν ηφ ἀληίζηνηρν ΒΟΖΘΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ. ε. Ἡ Ἱεξά χλνδνο δηά ηῆο πλνδηθῆο πηηξνπῆο Νεφηεηνο δπλακέλεο λά δεηήζεη ηήλ βνήζεηα θαί ἄιισλ πξνζψπσλ ζά παξαθνινπζεῖ ηίο δηάθνξεο θάζεηο ηῆο ὅιεο ἐξγαζίαο θαί ζά ἐλεκεξψλεη ηήλ Ἱεξά χλνδν. ζη. Ἕλαο ἀθφκε δηαγσληζκφο ζά κπνξνῦζε λά ἀθνξᾶ ηήλ ιεθξνληθή ἐπεμεξγαζία ηῶλ καζεκάησλ ἤ ιεθηξνληθφ ιηθφ πνχ ζά ἔρεη ζρέζε κέ ηφ κάζεκα. δ. Θεσξῶ αηνλφεην ὅηη Ἀπνζηνιηθή Γηαθνλία ζηήλ πξνθχξεμε ηνῦ δηαγσληζκνῦ ζά πξνβιέπεη θαί ηήλ νἰθνλνκηθή βξάβεπζε ηῶλ ἐπηιεγεζνκέλσλ. έ αηνχο ηνχο δχζθνινπο θαηξνχο λνκίδσ ὅηη ἦιζε ὥξα λά θάλνπκε κηά πνιιή ζνβαξή ἐξγαζία ζηφλ ηνκέα ηῆο Καηερήζεσο. Δἶλαη ἀλάγθε λά ζεζκνζεηήζνπκε ἕλα Παλειιήλην πκπφζην ηειερῶλ Νεφηεηνο ζέ ἐηήζηα βάζε, ἀλάινγν κέ Λεηηνπξγηθφ ἤ ηή πλδηάζθεςε γηά ηίο αἱξέζεηο). Ἡ ἐκπεηξία ηνῦ ηειεπηαίνπ ἔδεημε ὅηη θαί ζηειέρε πάξρνπλ θαί ὄξεμε δηαζέηνπλ θαί πξνβιεκαηηζκφ ζνβαξφ ἀλαπηχζζνπλ. εκαληηθφ ἐπίζεο ζέ θάζε Ἱεξά Μεηξφπνιε λά πάξρεη Γξαθεῖν Νεφηεηνο πνχ ζά ζπληνλίδεη ηήλ ὅιε Καηερεηηθή Γηαθνλία. Ἡ ἐθπαίδεπζε ηῶλ ζηειερῶλ Νεφηεηνο εἶλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ θαί κπνξεῖ λά πεξεηεζεῖ θαί παλειιήληα θαί πεξηθεξηαθά. Μηά πνιιή ζεκαληηθή δπλαηφηεηα Καηήρεζεο εἶλαη θθιεζηαζηηθή Καηαζθήλσζε ηήλ ὁπνία ρξεηάδεηαη λά πξνζέμνπκε. Υξεηάδεηαη θαί ηήλ πξνζνρή καο θαί ηήλ ζηνξγή καο ηφ Φξνληηζηήξην Καηερεηῶλ ηῆο Ἀπνζηνιηθῆο Γηαθνλίαο. Δἶλαη ζεκαληηθφ ὅηη θάζε άββαην 200 πεξίπνπ λένη θαί λέεο θαί γηά δχν ρξφληα, ἀθήλνπλ ἄιιεο ἀζρνιίεο θαί πξφζπκα παξαθνινπζνῦλ ηά καζήκαηα ηνῦ Φξνληηζηεξίνπ, γξάθνπλ ἐξγαζίεο, δίλνπλ ἐμεηάζεηο. Σφ Φξνληηζηήξην

11 δηαζέηεη ἀμηφινγε ζεκαηνινγία ὁπνία ζά κπνξνῦζε λά ἀμηνπνηεζεῖ εἰο ηφλ θαηαξηηζκφ ηνῦ δηαγξάκκαηνο Καηερήζεσο. Υξεηάδεηαη ἀθφκε λά ζηεξηρζεῖ ὁ Καηερεηήο θαί Καηερήηξηα. Νά ζπληαρζεῖ ἕλα γξάκκα-θείκελν ηῆο πνηκαίλνπζαο θθιεζίαο πνχ λά ἐθδειψλεη ηφ ἐλδηαθέξνλ Σεο θαί Σελ ζηνξγή Σεο ζέ αηνχο ηνχο ἐθιεθηνχο ζπλεξγάηεο ζηφ Ἱεξαπνζηνιηθφ Σεο ἔξγν, ηήλ ἐθηίκεζε Σεο γηά ηήλ πνιχηηκε δηαθνλία ηνπο, ηήλ ζηήξημε Σεο ζηίο πξνζπάζεηεο ηνπο. Νά ζθεθζνῦκε ἐπίζεο ηφ ἐλδερφκελν κηᾶο κέξαο ηνῦ Καηερεηή. Δἶλαη ἐπίζεο ζεκαληηθφ λά πείζνπκε ηήλ νἰθνγέλεηα γηά ηήλ ἀλάγθε ζπλεξγαζίαο κέ ηήλ θθιεζία ζηφλ ἀγῶλα ηνπο γηά ηήλ δηακφξθσζε ηῆο πξνζσπηθφηεηαο ηῶλ παηδηῶλ ηνπο, λά θαηαλνήζεη πφζν ἀπαξαίηεηα εἶλαη θαί ηά πλεπκαηηθά ἐκβφιηα γηά ηήλ ςπρηθή γεία ηῶλ παηδηῶλ ηεο. Σέινο ἱζηνζειίδα ηῆο πλνδηθῆο πηηξνπῆο ηῆο Νεφηεηνο εἶλαη θαί κπνξεῖ λά γίλεη ἀθφκε πεξηζζφηεξν ἕλα θαηάιιειν ὄξγαλν ζηήλ ὅιε Καηερεηηθή Γηαθνλία. Γειαδή ζηήλ πξνζθνξά Καηερεηηθνῦ ιηθνῦ, ζηφλ ζπκπξνβιεκαηηζκφ ηῶλ ηειερῶλ Νεφηεηνο, ζηφλ ηξφπν ἀληηκεηψπηζεο ηῶλ λεαληθῶλ πξνβιεκάησλ. Μαθαξηψηαηε, εβαζκηψηαηνη Οἱ ἐπνρέο εἶλαη ὄλησο δχζθνιεο. Ὑπάξρεη ὅκσο Υάξε ηνῦ Θενῦ, ηά ἀζζελῆ ζεξαπεχνπζα θαί ηά ἐιιείπνληα ἀλαπιεξνῦζα πνχ ζά κᾶο ἱθαλψζεη εἰο ηήλ δηαθνλίαλ ὁπνία θαηά ηφλ Κχξην καο εἶλαη θαιπηέξα ἔλδεημε ηῆο πξφο Αηφλ ἀγάπεο.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017 α: κολάδα β: κολάδες Σειίδα από 8 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 7 ΘΔΜΑ Α Α Έζηω, κε Θα δείμνπκε όηη f ( ) f ( ) Πξάγκαηη, ζην δηάζηεκα [, ] ε f ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ΘΜΤ Επνκέλωο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΚΔΦ.. ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ Οξηζκόο ηεηξαγσληθήο ξίδαο: Αλ 0 ηόηε νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ηελ κε αξλεηηθή ιύζε ηεο εμίζσζεο:. Γειαδή ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 ιέγεηαη ν αξηζκόο 0 πνπ όηαλ πςσζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. Α. Πρωτοβάθμιεσ Εξιςώςεισ. Β. Διερεφνηςη Εξιςώςεων. 1x είναι αδφνατθ. x 1 x 1. Άλγεβρα Α Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. Α. Πρωτοβάθμιεσ Εξιςώςεισ. Β. Διερεφνηςη Εξιςώςεων. 1x είναι αδφνατθ. x 1 x 1. Άλγεβρα Α Λυκείου ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α. Πρωτοβάθμιεσ Εξιςώςεισ. 1. Να λυκεί θ εξίςωςθ (x - 4) (x +5) x -5 5(x +1) - - = - - x 4 6. Να λυκεί θ εξίςωςθ x (x+1)+x(x+1)+x+1=0. Να λυκεί θ εξίςωςθ x(x -4)-x +x =0 4. Να λυκεί θ εξίςωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δωξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δωξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνηηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαέκεηαη δωξεά απνθιεηζηηθά από ην ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Η έα ηζηνζειίδα καο : www. Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΑ α x +β< 0 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α.(β +γ )α.

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W.

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Τειηθή Εμέηαζε: 5 Σεπηέκβξε 6 (Δηδάζθσλ: ΑΦ Τεξδήο) ΘΕΜΑ Θεσξνύκε θβαληηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη από Φακηιηνληαλή Η, ε νπνία ζε κνξθή πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηδηνζπλαξηήζεηο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ

3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ 3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΘΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: Γηα ηελ ιύζε ηωλ αζθζεωλ πνπ αθνινπζνύλ ζα ρξεηαζζνύκε: 1. Σελ (δηάζεκε) εμίζωζε ηνπ ΔΗΛΣΔΗΛ: E c. Σνλ λόκν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα