I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE"

Transcript

1 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1

2 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS SUTENT 12,5 mg kõvakapslid SUTENT 25 mg kõvakapslid SUTENT 37,5 mg kõvakapslid SUTENT 50 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 12,5 mg kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 12,5 mg sunitiniibi (malaadina). 25 mg kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 25 mg sunitiniibi (malaadina). 37,5 mg kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 37,5 mg sunitiniibi (malaadina). 50 mg kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 50 mg sunitiniibi (malaadina). Abiainete täielik loetelu vt lõik RAVIMVORM Kõvakapsel. SUTENT 12,5 mg kõvakapslid Oranži kapslikaane ja oranži kapslikehaga želatiinkapslid, mis sisaldavad kollaseid kuni oranže graanuleid; kapslikaanele on trükitud valge trükivärviga Pfizer, kapslikehale STN 12,5 mg. SUTENT 25 mg kõvakapslid Karamellivärvi kapslikaane ja oranži kapslikehaga želatiinkapslid, mis sisaldavad kollaseid kuni oranže graanuleid; kapslikaanele on trükitud valge trükivärviga Pfizer, kapslikehale STN 25 mg. SUTENT 37,5 mg kõvakapslid Kollase kapslikaane ja kollase kapslikehaga želatiinkapslid, mis sisaldavad kollaseid kuni oranže graanuleid; kapslikaanele on trükitud valge trükivärviga Pfizer, kapslikehale STN 37,5 mg. SUTENT 50 mg kõvakapslid Karamellivärvi kapslikaane ja karamellivärvi kapslikehaga želatiinkapslid, mis sisaldavad kollaseid kuni oranže graanuleid; kapslikaanele on trükitud valge trükivärviga Pfizer, kapslikehale STN 50 mg. 2

3 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused Gastrointestinaalne strooma kasvaja (GIST) SUTENTi kasutatakse mitteopereeritava ja/või metastaatilise pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori (GIST) ravimiseks täiskasvanutel pärast seda, kui ravi imatiniibiga on resistentsuse või talumatuse tõttu ebaõnnestunud. Metastaatiline neerurakuline vähk (MRCC) SUTENT on näidustatud kaugelearenenud/metastaatilise neerurakulise vähi (metastatic renal cell carcinoma, MRCC) raviks täiskasvanutel. Pankrease neuroendokriinsed tuumorid (pancreatic neuroendocrine tumours, pnet) SUTENT on näidustatud opereerimatute või metastaatiliste kõrgelt diferentseerunud pankrease neuroendokriinsete kasvajate (pnet) raviks progresseeruva haiguskuluga täiskasvanutel. Kogemus SUTENTi kasutamise kohta esmavaliku ravimina on piiratud (vt lõik 5.1). 4.2 Annustamine ja manustamisviis Ravi SUTENTiga peab alustama vähivastaste ravimite kasutamise kogemusega arst. Annustamine GIST ja MRCC raviks on täieliku kuuenädalase ravitsükli korral soovitatav SUTENTi annus 50 mg suukaudselt üks kord päevas nelja järjestikuse nädala jooksul, millele järgneb kahenädalane paus ravimi võtmises (skeem 4/2). pneti korral on SUTENTi soovitatav annus 37,5 mg suukaudselt üks kord päevas ilma planeeritud pausita ravimi võtmise raviskeemis. Annuse kohandamine Ohutus ja talutavus GIST ja MRCC raviks sõltuvalt individuaalsest ohutusest ja talutavusest võib annust kohandada 12,5 mg kaupa. Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi ületada 75 mg ja seda ei tohi vähendada alla 25 mg. pneti korral võib annust kohandada 12,5 mg kaupa, lähtudes individuaalsest ohutusest ja ravimi talutavusest. pneti III faasi kliinilises uuringus oli maksimaalne manustatud annus 50 mg päevas. Lähtudes individuaalsest ohutusest ja ravimi talutavusest võib olla vajalik ravi katkestamine. CYP3A4 inhibiitorid/indutseerijad Koosmanustamist tugevate CYP3A4 indutseerijatega nagu rifampitsiin tuleb vältida (vt lõigud 4.4 ja 4.5). Kui see ei ole võimalik, võib osutuda vajalikuks sunitiniibi annust suurendada 12,5 mg kaupa (kuni 87,5 mg päevas GISTi ja MRCC või 62,5 mg päevas pneti korral), jälgides hoolikalt ravimi talutavust. Sunitiniibi manustamist koos tugevate CYP3A4 inhibiitoritega nagu ketokonasool tuleb vältida (vt lõigud 4.4 ja 4.5). Kui see ei ole võimalik, võib osutuda vajalikuks sunitiniibi annust vähendada 3

4 minimaalse annuseni 37,5 mg ööpäevas GISTi ja MRCC või 25 mg päevas pneti korral, jälgides hoolikalt ravimi talutavust. Tuleb kaaluda mõne teise ravimi kasutamist, millel puuduvad või on minimaalsed CYP3A4 indutseerivad või inhibeerivad toimed. Eri patsientide rühmad Lapsed SUTENTi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 eluaasta ei ole tõestatud. Hetkel olemasolevad piiratud andmed on esitatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2, kuid soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda. Eakad Ligikaudu kolmandik kliinilistes ravimiuuringutes sunitiniibi saanud patsientidest olid 65-aastased või vanemad. Nooremate ja vanemate patsientide vahel ei täheldatud olulisi erinevusi ohutuses ja efektiivsuses. Maksakahjustus Sunitiniibi manustamisel kerge või mõõduka maksakahjustusega (Child-Pugh A ja B klass) patsientidele ei soovitata esialgset annust kohandada. Sunitiniibi ei ole raske (Child-Pugh klass C) maksakahjustusega patsientidel uuritud ja seega ei soovitata seda raske maksakahjustusega patsientidel (vt lõik 5.2). Neerukahjustus Neerukahjustusega (kerge kuni mõõdukas) patsientidel või hemodialüüsravi saavatel terminaalstaadiumis neeruhaigusega (ESRD) patsientidel ei ole vaja sunitiniibi algannust kohandada. Edasine annuse kohandamine peab põhinema patsiendi individuaalsel ohutusel ja taluvusel (vt lõik 5.2). Manustamisviis SUTENT on suukaudseks manustamiseks. Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma. Kui patsient unustab annuse võtmata, ei tohi ta täiendavat annust võtta. Patsient peab võtma oma tavalise määratud annuse järgmisel päeval. 4.3 Vastunäidustused Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes. 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Tugevate CYP3A4 indutseerijate samaaegset manustamist tuleb vältida, sest sunitiniibi kontsentratsioon plasmas võib selle tagajärjel väheneda (vt lõigud 4.2 ja 4.5). Tugevate CYP3A4 inhibiitorite samaaegset manustamist tuleb vältida, sest sunitiniibi kontsentratsioon plasmas võib selle tagajärjel suureneda (vt lõigud 4.2 ja 4.5). Nahk ja koed Naha värvikaotus, mis võib olla tingitud toimeaine värvist (kollane), on väga sagedasti esinev kõrvaltoime. Seda esineb ligikaudu 30% patsientidest. Patsientidele tuleb öelda, et sunitiniibravi ajal võib esineda ka juuste või naha depigmentatsiooni. Teised võimalikud dermatoloogilised toimed võivad olla naha kuivus, paksenemine või naha lõhenemine, villid või aeg-ajalt lööve peopesadel ja jalataldadel. 4

5 Ülalmainitud kõrvaltoimed ei olnud kumulatiivsed, olid tavaliselt pöörduvad ja üldiselt ei olnud vaja ravi katkestada.teatatud on gangrenoossest püodermiast, mis kadus tavaliselt pärast sunitiniibi kasutamise lõpetamist. Teatatud on rasketest nahareaktsioonidest, sealhulgas multiformse erüteemi (erythema multiforme, EM) juhtudest ja juhtudest, mis viitavad Stevensi-Johnsoni sündroomile (SJS) ning epidermise toksilisele nekrolüüsile (toxic epidermal necrolysis, TEN), millest mõned lõppesid surmaga. Stevensi-Johnsoni sündroomi, epidermise toksilise nekrolüüsi või multiformse erüteemi nähtude ja sümptomite (nt progresseeruv nahalööve, sageli koos villide või limaskesta kahjustustega) esinemisel tuleb ravi sunitiniibiga katkestada. SJSi või TENi diagnoosi kinnitamisel ei tohi ravi uuesti alustada. Mõnedel kahtlustatava EMi juhtudel talusid patsiendid ravi taasalustamist sunitiniibiga väiksemas annuses pärast reaktsiooni lahenemist; mõned neist patsientidest said ka kaasnevat ravi kortikosteroidide või antihistamiinikumidega. Hemorraagia ja kasvaja veritsemine Turuletulekujärgselt on teatatud hemorraagilistest sündmustest, millest mõned on lõppenud surmaga, nende sündmuste hulgas on olnud seedetrakti, hingamisteede, kuseteede ja aju verejookse. Verejooksujuhud esinesid 3. faasi GISTi uuringus 18%-l sunitiniibi saavatest patsientidest võrreldes 17%-ga platseebot saavatest patsientidest. Patsientidest, kes said sunitiniibi varem mitteravitud MRCC tõttu, esines 39%-l verejooksujuhte võrreldes 11%-ga IFN-α-t saavatest patsientidest. 17 (4,5%) sunitiniibi saaval patsiendil versus viiel (1,7%) IFN-α-t saaval patsiendil esines 3. või kõrgema astme verejooksujuht. 26%-l patsientidest, kes said sunitiniibi tsütokiin-refraktoorse MRCC tõttu, esines verejooks. Verejooksujuhud, sealhulgas ninaverejooks, esinesid 3. faasi pneti uuringus 21,7%-l sunitiniibi saavatest patsientidest võrreldes 9,85%-ga platseebot saavatest patsientidest. Selle sündmuse rutiinne hindamine peab hõlmama täielikku verepilti ja arstlikku läbivaatust. Ninaverejooks oli kõige sagedasem hemorraagiline kõrvaltoime, millest on teatanud umbes pool soliidkasvajatega patsientidest, kellel esines verejookse. Mõned ninaverejooksu juhud olid tõsised, kuid väga harva surmaga lõppevad. Teatatud on tuumori hemorraagiajuhtudest, mis olid mõnikord seotud tuumori nekroosiga; mõned nendest hemorraagiajuhtudest lõppesid surmaga. Kasvaja hemorraagiat esines kliinilistes uuringutes umbes 2% GISTiga patsientidel. Need kõrvaltoimed võivad tekkida ootamatult ja kopsukasvajate puhul võivad esineda nii tõsine kui ka eluohtlik veriköha või kopsuverejooks. Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsetes kogemustes on sunitiniibiga ravitud MRCC, GISTi ja kopsuvähiga patsientidel täheldatud kopsuhemorraagia juhte, millest mõned on lõppenud surmaga. SUTENT ei ole heaks kiidetud kasutamiseks kopsuvähiga patsientidel. Samal ajal antikoagulantravi (nt varfariini, atsenokumarooli) saavatel patsientidel võib perioodiliselt jälgida täisverepilti (vereliistakuid), hüübimisfaktoreid (PT/INR) ja teha arstliku läbivaatuse. Seedetraktihäired Kõhulahtisus, iiveldus/oksendamine, kõhuvalu, düspepsia ja stomatiit/suuvalu olid kõige sagedamini esinevad seedetrakti kõrvaltoimed, samuti on teatatud ösofagiidi juhtumitest (vt lõik 4.8). Ravi vajavate seedetrakti kõrvaltoimete korral võib toetavaks raviks kasutada oksendamis-, kõhulahtisusevastase toimega ravimeid või antatsiide. Sunitiniibiga ravitud kõhuõõne pahaloomuliste kasvajatega patsientidel on esinenud tõsiseid, vahel surmaga lõppevaid seedetrakti tüsistusi, sealhulgas seedetrakti perforatsiooni. Fataalset seedetrakti verejooksu täheldati GISTi III faasi uuringus 0,98% platseebot saanud patsientidest. 5

6 Hüpertensioon Hüpertensioon oli väga sage kõrvaltoime, millest kliinilistes uuringutes teatati. Sunitiniibi annust vähendati või manustamine katkestati ajutiselt umbes 2,7%-l patsientidest, kellel tekkis hüpertensioon. Mitte ühegi patsiendi ravi ei katkestatud lõplikult. Raskekujuline hüpertensioon (süstoolne rõhk >200 mmhg või diastoolne rõhk 110 mmhg) tekkis 4,7%-l soliidkasvajatega patsientidest. Varem mitteravitud MRCC tõttu sunitiniibi saanud patsientidest täheldati hüpertensiooni ligikaudu 33,9%-l patsientidest võrrelduna 3,6%-ga IFN--t saanud patsientidest. Raske hüpertensioon tekkis 12%-l varem mitteravitud sunitiniibi saanud patsientidest ja < 1%-l IFN--t saanud patsientidest. Hüpertensioonist teatati pneti III faasi kliinilises ravimiuuringus 26,5%-l sunitiniibi saanud patsientidest võrreldes 4,9%-ga platseeborühmas. Raske hüpertensioon esines 10%-l sunitiniibi saanud pnetiga patsientidest ja 3%-l platseebot saanutest. Patsiente tuleb jälgida hüpertensiooni suhtes ja vajadusel seda reguleerida. Tõsise, medikamentoossele ravile allumatu hüpertensiooniga patsientidel soovitatakse ravi ajutiselt katkestada. Ravi võib uuesti jätkata, kui hüpertensiooni üle on saavutatud kontroll. Hematoloogilised häired Neutrofiilide absoluutarvu vähenemist 3. ja 4. raskusastmeni esines vastavalt 10%-l ning 1,7%-l GISTi III faasi kliinilise ravimiuuringu patsientidest; 16%-l ja 1,6%-l MRCC III faasi kliinilise ravimiuuringu patsientidest ning 13%-l ja 2,4%-l pneti III faasi kliinilise ravimiuuringu patsientidest. Trombotsüütide arvu vähenemist 3. ja 4. raskusastmeni esines vastavalt III faasi GISTi uuringus 3,7%- l ja 0,4%-l patsientidest ning III faasi MRCC uuringus vastavalt 8,2%-l ja 1,1%-l patsientidest ning 3,7%-l ja 1,2% pneti III faasi kliinilise ravimiuuringu patsientidest. Ülalmainitud kõrvaltoimed ei olnud kumulatiivsed, olid tavaliselt pöörduvad ja üldiselt ei olnud vaja ravi katkestada. Mitte ükski nendest III faasi uuringutes esinenud juhtumitest ei lõppenud surmaga, kuid turuletulekujärgse kogemuse käigus on täheldatud harvaesinevaid letaalse lõppega hematoloogilisi nähte, nagu verevalumid, mida seostati trombotsütopeenia ja neutropeeniliste infektsioonidega. Aneemiat (seahulgas ka 3. ja 4. raskusastme aneemiat) on täheldatud nii varases kui ka hilises ravifaasis sunitiniibiga. Igal sunitiniibravi saaval patsiendil tuleb iga ravitsükli algul määrata täielik verepilt. Südame häired Sunitiniibiga ravitavatel patsientidel on täheldatud ka kardiovaskulaarseid nähte, sh südamepuudulikkust, kardiomüopaatiat ja südamelihase isheemiat ning müokardiinfarkti, millest mõned lõppesid surmaga. Need andmed viitavad sellele, et sunitiniib suurendab kardiomüopaatia riski. Ravitud patsientidel ei ole tuvastatud muid sunitiniibi poolt indutseeritud kardiomüopaatia riskitegureid peale ravimispetsiifilise toime. Patsientidel, kellel on nende seisundite tekkeoht või need esinevad anamneesis, tuleb sunitiniibi kasutada ettevaatlikult. Kliinilistes uuringutes esines vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni (LVEF) vähenemist 20%-l ja alla normväärtuse alumise piiri umbes 2%-l sunitiniibiga ravitud GISTiga patsientidest, 4%-l tsütokiinrefraktoorse MRCCga patsientidest ja 2%-l platseebot saanud GISTiga patsientidest. Need LVEFi vähenemised ei näi olevat progresseeruvad ja paranevad sageli ravi jätkamisel. Varem mitteravitud MRCC uuringus oli 27%-l SUTENTi saavatest ja 15%-l IFN--t saavatest patsientidest LVEFi väärtus alla normi alumise piiri. Kahel sunitiniibi saanud patsiendil (<1%) diagnoositi kongestiivne südamepuudulikkus (CHF). Südamepuudulikkusest, südame paispuudulikkusest või vasaku vatsakese puudulikkusest teatas 1,2% sunitiniibiga ravitud GISTiga patsientidest ja 1% platseebot saanud patsientidest. Pöördelise tähtsusega III faasi GISTi uuringus (n = 312) täheldati raviga seotud fataalseid kardiovaskulaarseid sündmusi mõlemas uuringugrupis (st sunitiniibi ja platseebogrupis) 1%-l patsientidest. II faasi uuringus tsütokiin-refraktoorse MRCCga patsientidel täheldati raviga seotud fataalset müokardiinfarkti 0,9%-l patsientidest ja III faasi uuringus varem mitteravitud MRCCga patsientidel täheldati fataalseid kardiovaskulaarseid sündmusi 0,6% patsientidest IFN- grupis ning mitte ühelgi patsiendil sunitiniibi grupis. Ühel sunitiniibi saanud patsiendil (1%) tekkis pneti III faasi kliinilises 6

7 ravimiuuringus raviga seotud fataalne südamepuudulikkus. Seos, kui see üldse on olemas, retseptori türosiini kinaasi (RTK) inhibeerimise ja südamefunktsiooni vahel jääb selgusetuks. Patsiendid, kellel esines 12 kuu jooksul enne sunitiniibi manustamist südamehaigust, näiteks müokardiinfarkti (sealhulgas tõsine/ebastabiilne stenokardia), koronaar-/perifeersete arterite šundilõikust, sümptomaatilist CHFi, tserebrovaskulaarset haigust, transitoorset isheemilist atakki või kopsuembooliat, jäeti sunitiniibi kliinilisest uuringust välja. Ei ole teada, kas nende kaasuvate haigustega patsientidel võib olla suurem risk sunitiniibi kasutamisega seotud vasaku vatsakese talitlushäire tekkimiseks. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida südame paispuudulikkuse nähtude ja sümptomite suhtes, seda eriti juhul, kui on tegemist kaasuvate kardiaalsete riskiteguritega ja/või südame isheemiatõve anamneesiga. Arstid peavad kaaluma sunitiniibi kasutamisest saadava kasu ja võimaliku riski suhet. Neid patsiente tuleb sunitiniibravi ajal hoolikalt jälgida CHFi kliiniliste nähtude ja sümptomite tekkimise suhtes. Patsientidel tuleb sunitiniibi kasutamisel kontrollida LVEFi enne ravi alustamist ja perioodiliselt ravi käigus. Ilma kardiaalsete riskifaktoriteta patsientidel tuleb hinnata enne ravi alustamist väljutusfraktsiooni. CHFi kliiniliste ilmingute esinemisel soovitatakse sunitiniib-ravi lõpetada. Sunitiniibi annustamine tuleb lõpetada ja/või annust vähendada patsientidel, kellel ei esine CHF kliinilisi sümptomeid, kuid kellel väljutusfraktsioon on <50% ja >20% alla algtaseme väärtuse. QT-intervalli pikenemine Inimestele soovitatavast annusest suuremate annustega läbi viidud mittekliiniliste (in vivo ja in vitro) uuringute tulemused näitavad, et sunitiniib võib inhibeerida südame aktsioonipotentsiaali repolarisatsiooniprotsessi (näiteks pikendada QT intervalli). QTc intervalli pikenemist üle 500 millisekundi täheldati 0,5% ja lähtetaseme väärtusega võrreldes enam kui 60-millisekundilist QT intervalli muutust täheldati 1,1% kokku 450 soliidtuumoriga patsientidest. Mõlemat antud muutust peeti potentsiaalselt oluliseks. Terapeutilisest kontsentratsioonist umbes kaks korda suurema kontsentratsiooni korral pikendas sunitiniib QTcF intervalli (Frederica parandus). QTc intervalli pikenemist uuriti 24-l kaugelearenenud pahaloomulise kasvajaga patsiendil vanuses 2087 aastat. Uuringu tulemused näitasid, et sunitiniib mõjutas nii terapeutilise kontsentratsiooni juures (3. manustamispäeval) päevasisese lähtetaseme suhtes korrigeerimise meetodi alusel kui ka terapeutilisest kontsentratsioonist suurema kontsentratsiooni juures (9. manustamispäeval) mõlema lähtetaseme suhtes korrigeerimise meetodi alusel QTc intervalli (defineeritud kui keskmine platseebo suhtes kohandatud muutus >10 millisekundit koos 90% usaldusintervalli ülempiiriga >15 millisekundit). Mitte ühelgi patsiendil ei täheldatud QTc intervalli >500 millisekundi. Ehkki 24 tundi pärast 3. manustamispäeva annust (st terapeutilise plasmakontsentratsiooni juures, mida on oodata soovitatava algannuse 50 mg korral) täheldati päevasisese lähtetaseme suhtes korrigeerimise meetodi alusel mõju QTcF intervallile, ei ole selle leiu kliiniline tähendus selge. Kompleksses seeriaviisilises EKG uuringus, mis tehti ajahetkedel, mis vastasid terapeutilisele või sellest suuremale plasmakontsentratsioonile, ei täheldatud mitte ühelgi patsiendil hinnatavas ega ravikavatsuslikus (ITT) populatsioonis QTc intervalli pikenemist, mida oleks võinud klassifitseerida tõsiseks (st 3. aste CTCAE versiooni 3.0 järgi). Terapeutiliste plasmakontsentratsioonide juures oli QTcF intervalli (Frederica parandus) keskmine suurim muutus võrreldes lähtetasemega 9,6 millisekundit (90%-line usalduspiir: 15,1 millisekundit). Terapeutilisest plasmakontsentratsioonist umbes kaks korda suurema kontsentratsiooni korral oli QTcF intervalli keskmine suurim muutus võrreldes lähtetasemega 15,4 millisekundit (90%-line usalduspiir: 22,4 millisekundit). 400 mg moksifloksatsiini manustamisel, mida kasutati positiivse kontrollina, oli QTcF intervalli keskmine suurim muutus võrreldes lähtetasemega 5,6 millisekundit. 7

8 Mitte ühelgi patsiendil ei täheldatud suuremat kui 2. astme (CTCAE versiooni 3.0 järgi) QTc intervalli pikenemist. QT intervalli pikenemine võib viia suurenenud ventrikulaarsete arütmiate, sealhulgas torsade de pointes i tekkeriskile. Torsade de pointes i on leitud <0,1%-l sunitiniibiga kokkupuutunud patsientidest. Sunitiniibi tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel on teadaolevalt esinenud QT intervalli pikenemist, patsientidel, kes kasutavad arütmiavastaseid ravimeid või ravimeid, mis võivad pikendada QT intervalli või eelnevalt olemasoleva südamehaiguse, bradükardia või elektrolüütide tasakaalu häiretega patsientidel. Sunitiniibi manustamist koos tugevate CYP3A4 inhibiitoritega tuleb piirata, sest sunitiniibi kontsentratsioon plasmas võib suureneda (vt lõigud 4.2 ja 4.5). Venoossed trombemboolilised sündmused Raviga seotud venoosse trombemboolia sündmusi on täheldatud umbes 1%-l tihkete tuumoritega patsientidest, kes on kliinilistes uuringutes saanud ravi sunitiniibiga, sealhulgas GIST ja MRCC uuringud. Seitsmel (3%) sunitiniibi ja mitte ühelgi platseebot saanud patsiendil tekkisid III faasi GISTi uuringus trombemboolilised sündmused; viis seitsmest olid III staadiumi süvaveeni tromboosid (DVT) ja kaks olid I või II staadiumi omad. Neli neist seitsmest GISTiga patsiendist jätkasid ravi pärast DVT esmast avastamist. III faasi MRCC uuringus täheldati sunitiniibi rühmas venoosse trombemboolia sündmusi kolmeteistkümnel (3%) varem ravi mittesaanud patsiendil ning kahes tsütokiinide suhtes resistentsetel patsientidel läbi viidud MRCC uuringus neljal (2%) patsiendil. Neist üheksal patsiendil oli tegemist kopsuarteri trombembooliatega (ühel juhul II staadiumi ja kaheksal juhul IV staadiumi kopsuarteri trombembooliaga). Neist kaheksal patsiendil oli tegemist DVTga (ühel juhul I staadiumi, kahel juhul II staadiumi ning neljal juhul III staadiumi ja ühel juhul IV staadiumi DVTga). Tsütokiinide suhtes resistentsetel patsientidel läbi viidud MRCC uuringus ühel patsiendil, kellel esines kopsuarteri trombemboolia, annustamine katkestati. Varem mitteravitud MRCCga patsientidel, kes said IFN--t, esines kuus (2%) venoosset trombemboolilist sündmust; ühel patsiendil esines (<1%) III staadiumi DVT ja viiel patsiendil (1%) kopsuarteri trombembooliat (kõikidel juhtudel IV staadium). III faasi pneti uuringus teatati venoosse trombemboolia esinemisest ühel (1,2%) sunitiibirühma kuuluval patsiendil ja viiel (6,1%) platseeborühma patsiendil. Neist kahel platseeborühma kuulunud patsiendil esines DVT, ühel 2. raskusastmega ja teisel 3. raskusastmega. Surmaga lõppenud juhtumitest ei ole teatatud GISTi, MRCCga pneti registreeritud kliinilistes ravimiuuringutes (vt Respiratoorsed tüsistused ja lõik 4.8). Arteriaalsed trombemboolilised sündmused Sunitiniibi saanud patsientidel on täheldatud arteriaalseid trombemboolilisi sündmusi (ATE), mis mõnikord lõppesid surmaga. Kõige sagedamini esinenud sündmuste hulka kuulusid tserebrovaskulaarne atakk, mööduv isheemiline atakk ja peaaju insult. Arteriaalsete trombembooliliste sündmustega seotud riskitegurite hulka kuulusid peale kaasuva pahaloomulise haiguse ja vanuse 65 aastat ka hüpertensioon, suhkurtõbi ja eelnev trombembooliline haigus. 8

9 Trombootiline mikroangiopaatia (TMA) Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on sunitiniibi monoteraapia ja kombinatsioonis bevatsisumaabiga kasutamisel esinenud TMAd, sealhulgas trombootilist trombotsütopeenilist purpurit (Thrombotic Thrombocytopaenic Purpura, TTP) ja hemolüütilis-ureemilist sündroomi (HUS), mis on mõnel juhul põhjustanud neerupuudulikkust või lõppenud surmaga. Hemolüütilise aneemia, trombotsütopeenia, väsimuse, neuroloogiliste nähtude kõikumise, neerukahjustuse ja palaviku korral tuleb kaaluda TMA diagnoosi. TMA tekkimisel tuleb patsiendi ravi sunitiniibiga lõpetada ning alustada viivitamatult TMA ravi. Pärast ravi lõpetamist on täheldatud TMA nähtude taandumist (vt lõik 4.8). Respiratoorsed tüsistused SUTENTi kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud patsiente, kellel viimase 12 kuu vältel oli esinenud kopsuarteri trombemboolia. III faasi registreerimisuuringutes täheldati sunitiniibiga ravitud patsientidel kopsutüsistusi (st hingeldus, pleuraefusioon, kopsuarteri trombemboolia või kopsuturse) ligikaudu 17,8%-l GISTiga patsientidest, umbes 26,7%-l MRCCga patsientidest ja 12%-l pnetiga patsientidest. Ligikaudu 22,2%-l tihkete tuumoritega patsientidest (sealhulgas GISTiga ja MRCCga patsiendid), kes said kliinilistes uuringutes sunitiniibi, täheldati kopsutüsistusi. Kopsuarteri trombembooliat täheldati ligikaudu 3,1%-l GISTiga patsientidest ja umbes 1,2%-l MRCCga patsientidest, kes said III faasi uuringutes sunitiniibi (vt lõik 4.4 Venoossed trombemboolilised sündmused). III faasi kliinilises ravimiuuringus ei ole teatatud ühestki kopsuarteri trombemboolia juhust sunitiniibi saanud pnetiga patsientide seas. Harvadel juhtumitel on surmlõppeid täheldatud turuletulekujärgselt (vt lõik 4.8). Kilpnäärme talitluse häired Enne ravi alustamist on soovitatav kontrollida kilpnäärmetalitlust kõikidel patsientidel. Olemasoleva hüpotüreoosi või hüpertüreoosiga patsiente tuleb enne ravi alustamist sunitiniibiga ravida standardsete meditsiiniliste tavade järgi. Ravi ajal sunitiniibiga tuleb kilpnäärmetalitlust kontrollida regulaarselt iga 3 kuu järel. Peale selle tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida kõiki patsiente kilpnäärme talitlushäire nähtude ja sümptomite suhtes ning kilpnäärme talitlushäirele viitavate nähtude ja/või sümptomitega patsientidel tuleb kliinilise näidustuse alusel teha kilpnäärmetalitluse laboratoorne kontroll. Kilpnäärme talitlushäirega patsiente tuleb ravida standardsete meditsiiniliste tavade järgi. Hüpotüreiodismi on ravi ajal sunitiniibiga täheldatud nii varajases kui ka hilises faasis. Hüpotüreoidismi täheldati kõrvaltoimena seitsmel sunitiniibi saanud patsiendil (4%) kahes tsütokiinrefraktoorse MRCC uuringus, 61-l sunitiniibi saanud patsiendil (16%) ja kolmel IFN--t saanud patsiendil (<1%) varem mitteravitud MRCC uuringus. Lisaks esines neljal tsütokiin-refraktoorse MRCC patsiendil (2%) TSH sisalduse suurenemine. Üldse esines MRCC uuringupopulatsioonis 7% ravist tingitud hüpotüreoidismi kliinilisi või laboratoorseid leide. Hüpotüreoidismi täheldati 6,2%-l sunitiniibi saanud GISTiga patsientidest võrreldes 1%-ga platseebot saanud patsientidest. pneti III faasi kliinilises ravimiuuringus teatati hüpotüreoidismist kuuel patsiendil (7,2%) sunitiniibi saanute seas ja ühel platseebot saanud patsiendil (1,2%). Kilpnäärme funktsiooni jälgiti prospektiivselt kahes rinnavähiga patsientide uuringus; SUTENT ei ole heaks kiidetud kasutamiseks rinnavähi korral. Ühes uuringus esines hüpotüreoidismi 15 uuringus osalejal (13,6%), kes kasutasid sunitiniibi, ja kolmel uuringus osalejal (2,9%), kes said tavapärast ravi. Vere TSH-taseme tõusu esines ühel uuringus osalejal (0,9%), kes kasutas sunitiniibi ning ei esinenud tavapärast ravi saanud uuringus osalejatel. Hüpertüreoidismi sunitiniibiga ravitavatel uuringus osalejatel ei esinenud, kuid see tekkis ühel uuringus osalejal (1,%), kes sai tavapärast ravi. Teises uuringus esines hüpotüreoidismi kokku 31 uuringus osalejal (13%), kes kasutasid sunitiniibi ja kahel uuringus osalejal (0,8%), kes kasutasid kapetsitabiini. Vere TSH-taseme tõusu esines 12 uuringus osalejal (5,%), kes kasutasid sunitiniibi ning ei esinenud kapetsitabiini kasutanud uuringus osalejatel. 9

10 Hüpertüreoidismi esines neljal uuringus osalejal (1,7%), kes kasutasid sunitiniibi ning ei esinenud kapetsitabiini kasutanud uuringus osalejatel. Vere TSH-taseme langust esines kolmel uuringus osalejal (1,3%), kes kasutasid sunitiniibi ning ei esinenud kapetsitabiini kasutanud uuringus osalejatel. T4 taseme tõusu esines kahel uuringus osalejal (0,8%), kes kasutasid sunitiniibi ja ühel uuringus osalejal (0,4%), kes kasutas kapetsitabiini. T3 tõusu esines ühel uuringus osalejal (0,8%), kes kasutas sunitiniibi ning ei esinenud kapetsitabiini kasutanud uuringus osalejatel. Kõik tekkinud kilpnäärmega seotud nähud olid raskusastmega. Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on aeg-ajalt teatatud hüpertüreoosi juhtudest, millele osadel juhtudel on järgnenud hüpotüreoos, ning türeoidiidi juhtudest. Pankreatiit Mitmesuguste soliidtuumoritega patsientidel, kes said sunitiniibi, täheldati lipaasi- ja amülaasisisalduse aktiivsuse suurenemist seerumis. Lipaasi aktiivsuse suurenemine oli ajutine ja tavaliselt ei kaasnenud sellega pankreatiidinähtusid või sümptomeid nendel mitmesuguste soliidtuumoritega patsientidel. Pankreatiiti on sunitiniibi GISTi või MRCC tõttu saavatel patsientidel täheldatud aeg-ajalt (<1%). On teatatud rasketest pankreatiidi juhtudest, millest osa on lõppenud surmaga. Kui esinevad pankreatiidi sümptomid, tuleb patsientide ravi sunitiniibiga katkestada ja tagada neile sobiv toetav ravi. Raviga seotud pankreatiidist ei ole pneti III faasi kliinilises ravimiuuringus teatatud. Hepatotoksilisus Sunitiniibravi saanud patsientidel on täheldatud hepatotoksilisust. Vähem kui 1%-l sunitiniibravi saanud soliidtuumoriga patsientidest on täheldatud maksapuudulikkust, mis mõnikord lõppes surmaga. Maksafunktsiooni teste [alaniini aminotransferaasi (ALAT), aspartaadi aminotransferaasi (ASAT), bilirubiini sisaldus] tuleb jälgida enne ravi alustamist, iga ravitsükli ajal ja siis, kui see on kliiniliselt näidustatud. Kui esinevad maksapuudulikkuse nähud või sümptomid, tuleb patsientide ravi sunitiniibiga katkestada ja tagada neile sobiv toetav ravi. Maksa ja sapiteede häired Sunitiniibravi võib seostada koletsüstiidiga, sealhulgas akalkuloosse ja emfüsematoosse koletsüstiidiga. Kliinilistes registreerimisuuringutes oli koletsüstiidi esinemissagedus 0,5%. Koletsüstiidi juhtudest on teatatud turuletulekujärgselt. Neerufunktsioon Mõnikord on täheldatud neerukahjustust ja/või -puudulikkust, mis mõnel juhul lõppes surmaga. Riskitegurite hulka, mida seostatakse neerukahjustuse/-puudulikkusega, võivad lisaks kaasuvale pahaloomulisele kasvajale kuuluda ka kõrge iga, suhkurtõbi, kaasuv neerukahjustus, südamepuudulikkus, hüpertensioon, sepsis, dehüdratsioon/hüpovoleemia ja rabdomüolüüs. Sunitiniibiga ravi jätkamise ohutust mõõduka või raske proteinuuriaga patsientidel ei ole süstemaatiliselt hinnatud. On täheldatud proteinuuria ja harva ka nefrootilise sündroomi juhte. Enne ravi alustamist on soovitatav teha uriinianalüüs ja ravi ajal tuleb patsiente jälgida proteinuuria tekke või süvenemise suhtes. Nefrootilise sündroomiga patsientidel on soovitatav sunitiniibi kasutamine katkestada. Fistul Fistuli tekkimisel on vajalik katkestada ravi sunitiniibiga. Sunitiniibi jätkuvast kasutamisest fistuliga patsientidel on vähe teavet. 10

11 Kirurgia Ravi ajal sunitiniibiga on täheldatud haavade paranemise halvenemist. Ametlikke kliinilisi uuringuid sunitiniibi mõju kohta haavade paranemisele ei ole läbi viidud. Sunitiniibravi ajutine katkestamine on ettevaatusabinõuna soovitatav patsientidele, kellel seisavad ees suuremad kirurgilised protseduurid. Kliiniline kogemus ravi taasalustamise ajastamiseks pärast suuri kirurgilisi operatsioone on piiratud. Seetõttu tuleb kliiniline otsus ravi taasalustamiseks sunitiniibiga pärast suurt kirurgilist operatsiooni langetada operatsioonist taastumise protsessi põhjal. Lõualuu osteonekroos (ONJ) SUTENTiga ravitud patsientidel on teatatud lõualuu osteonekroosi juhtudest. Enamik juhtudest esines patsientidel, kes olid saanud varasemat või kaasuvat ravi intravenoossete bisfosfonaatidega, mille puhul on lõualuu osteonekroos tuvastatud risk. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui SUTENTi ja intravenoosseid bisfosfonaate kasutatakse kas samal ajal või järjestikku. Invasiivsed stomatoloogilised protseduurid on samuti tuvastatud riskitegurid. Enne ravi SUTENTiga tuleb kaaluda hammaste kontrollimist ja sobivat ennetavat hambaravi. Patsientidel, kes on varem saanud või saavad intravenoosseid bisfosfonaate, tuleb võimaluse korral vältida invasiivseid stomatoloogilisi protseduure (vt lõik 4.8). Ülitundlikkus/Angioödeem Ülitundlikkusest tingitud angioödeemi tekkimisel on vajalik katkestada ravi sunitiniibiga ja jätkata konventsionaalse raviga. Närvisüsteemi häired Kliinilistes uuringutes täheldati düsgeusiat umbes 28%-l sunitiniibi saanud patsientidest. Krambid Sunitiniibi kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on patsientidel esinenud krampe sõltumata sellest, kas neil on radioloogiliselt kinnitunud ajumetastaaside diagnoos või mitte. Lisaks on mõnedel juhtudel (<1%) teatatud isikutest, kellel esinesid mõnikord surmaga lõppenud krambid ja radioloogiliselt kinnitust leidnud posterioorse reversiibelse leukoentsefalopaatia sündroom (reversible posterior leukoencephalopathy syndrome, RPLS). Patsiendid, kellel esinevad krambid ja RPLSile viitavad nähud ning sümptomid nagu hüpertensioon, peavalu, vähenenud erksus, vaimsete funktsioonide muutused ja nägemise halvenemine, sealhulgas kortikaalne pimedus, peavad saama medikamentoosset ravi, sealhulgas hüpertensiooni ravi. Sunitiniib-ravi soovitatakse sellisel juhul ajutiselt katkestada, ravi võib pärast raviarsti otsusel uuesti alustada. Tuumori lüüsi sündroom (TLS) Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on sunitiniibiga ravitud patsientidel harva täheldatud TLS-i juhte, millest mõned on lõppenud surmaga. TLS-i riskitegurid on suur kasvajakoormus, olemasolev krooniline neerupuudulikkus, oliguuria, dehüdratsioon, hüpotensioon ja happeline uriin. Selliseid patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja ravida kliinilise näidustuse alusel ning kaaluda profülaktilist hüdratsiooni. Infektsioonid Teatatud on rasketest infektsioonidest koos neutropeeniaga või ilma selleta, sealhulgas mõnest surmaga lõppenud infektsioonist. Ravi ajal sunitiniibiga on kõige sagedamini täheldatud infektsioonideks tavaliselt vähipatsientidel esinevad infektsioonid, nt hingamisteede, kuseteede ja nahainfektsioonid ning sepsis. Harva on teatatud nekrotiseeriva fastsiidi, sh perineumil, juhtudest, mis vahel on surmaga lõppenud. Patsientidel, kellel tekib nekrotiseeriv fastsiit, tuleb sunitiniibravi katkestada ning viivitamatult alustada asjakohase raviga. 11

12 Hüpoglükeemia Ravi ajal sunitiniibiga on teatatud vere glükoosisisalduse vähenemisest, mis mõnel juhul on olnud kliiniliste sümptomitega ja teadvusekaotuse tõttu haiglaravi vajav. Sümptomaatilise hüpoglükeemia korral tuleks sunitiniibravi ajutiselt katkestada. Diabeediga patsientidel tuleb vere glükoosisisaldust regulaarselt kontrollida, et hinnata diabeediravimi annuse kohandamise vajadust hüpoglükeemia riski vähendamiseks. 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Koostoimete suhtes on uuritud ainult täiskasvanuid. Ravimid, mis võivad suurendada sunitiniibi kontsentratsiooni plasmas Tervetel vabatahtlikel suurenesid sunitiniibi ühekordse annuse manustamisel koos tugeva CYP3A4 inhibiitori ketokonasooliga kombineeritud (sunitiniib + esmane metaboliit) C max ja AUC 0 väärtused vastavalt 49% ja 51%. Sunitiniibi manustamine koos tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt ritonaviir, itrakonasool, erütromütsiin, klaritromütsiin, greipfruudimahl) võib suurendada sunitiniibi kontsentratsiooniplasmas. Kombineerimist CYP3A4 inhibiitoritega tuleb vältida või kaaluda teise ravimi valimist, millel ei ole või on minimaalne CYP3A4 inhibeeriv toime. Kui see ei ole võimalik, võib osutuda vajalikuks SUTENTi annust vähendada minimaalse annuseni 37,5 mg ööpäevas, GISTi ja MRCC ning kuni 25 mg päevas pneti korral, jälgides hoolikalt ravimi talutavust (vt lõik 4.2). Ravimid, mis võivad vähendada sunitiniibi kontsentratsiooni plasmas Tervetel vabatahtlikel vähenesid sunitiniibi ühekordse annuse manustamisel koos CYP3A4 indutseerija rifampitsiiniga kombineeritud (sunitiniib + esmane metaboliit) C max ja AUC 0- väärtused vastavalt 23% ja 46%. Sunitiniibi manustamine koos tugevate CYP3A4 indutseerijatega (nt deksametasoon, fenütoiin, karbamasepiin, rifampitsiin, fenobarbitaal või naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid) võib vähendada sunitiniibi kontsentratsiooni plasmas. Kombineerimist CYP3A4 indutseerijatega tuleb vältida või kaaluda teise ravimi valimist, millel ei ole või on minimaalne CYP3A4 indutseeriv toime. Kui see ei ole võimalik, võib osutuda vajalikuks SUTENTi annust suurendada 12,5 mg kaupa (kuni 87,5 mg päevas GISTi ja MRCC ning kuni 62,5 mg päevas pneti korral), jälgides hoolikalt ravimi talutavust (vt lõik 4.2). 4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine Kontratseptsioon meestel ja naistel Viljakas eas naisi tuleb nõustada, et nad kasutaksid ravi ajal SUTENTiga tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ja väldiksid rasestumist. Rasedus Sunitiniibiga ei ole rasedatel uuringuid läbi viidud. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele, sealhulgas loote väärarenguid (vt lõik 5.3). SUTENTi ei tohi kasutada rasedad naised ja need, kes ei kasuta tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid, välja arvatud juhul, kui võimalik kasu õigustab võimalikku riski lootele. Kui SUTENTi kasutatakse raseduse ajal või patsient rasestub ravi ajal SUTENTiga, tuleb patsienti teavitada võimalikust ohust lootele. Imetamine Sunitiniib ja/või selle metaboliidid erituvad roti rinnapiima. Ei ole teada, kas sunitiniib või selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Et toimeained tavaliselt erituvad rinnapiima ja et imikute toitmisel rinnaga on tõsiste kõrvaltoimete tekkimise oht, ei tohi SUTENT-ravi ajal last imetada. 12

13 Fertiilsus Mittekliiniliste tulemuste põhjal võib arvata, et ravi sunitiniibiga võib kahjustada meeste ja naiste fertiilsust (vt lõik 5.3). 4.7 Toime reaktsioonikiirusele SUTENT mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Patsientidele tuleb öelda, et neil võib sunitiniibravi ajal esineda uimasust. 4.8 Kõrvaltoimed Ohutusprofiili kokkuvõte Kõige tõsisemad, mõnikord surmaga lõppenud sunitiniibiga seotud kõrvaltoimed on neerupuudulikkus, südamepuudulikkus, kopsuemboolia, seedetrakti perforatsioon ja verejooksud (nt hingamisteede, seedetrakti, tuumori, kuseteede ja aju hemorraagiad). Kõige sagedasemad ükskõik millise raskusastmega kõrvaltoimed (esines RCC, GISTi ja pneti registreerimisuuringutes osalenud patsientidel) olid söögiisu vähenemine, maitsetundlikkuse häire, hüpertensioon, väsimus, seedetrakti häired (nt kõhulahtisus, iiveldus, stomatiit, düspepsia ja oksendamine), naha värvuse muutus ning palmaar-plantaarse erütrodüsesteesia sündroom. Need sümptomid võivad ravi jätkudes leeveneda. Ravi ajal võib tekkida hüpotüreoidism. Kõige sagedasemate ravimi kõrvaltoimete hulka kuuluvad hematoloogilised häired (nt neutropeenia, trombotsütopeenia ja aneemia). Fataalsed kõrvaltoimed (va need, mis on nimetatud eelpool lõigus 4.4 või lõigus 4.8 allpool), mille seost sunitiniibiga peeti võimalikuks, olid hulgiorganpuudulikkus, dissemineerunud intravaskulaarne koagulatsioon, kõhuõõnesisene verejooks, neerupealiste puudulikkus, pneumotooraks, šokk ja äkksurm. Kõrvaltoimete koondtabel Allpool on loetletud organsüsteemi klasside, esinemissageduste ja raskusastmete (NCI-CTCAE) kaupa kõrvaltoimed, millest teatati GIST, MRCC ja pnet patsientidel 7115 patsienti koondava andmekogu alusel. Samuti on hõlmatud kliinilistes uuringutes tuvastatud kõrvaltoimed, mida on leitud turuletulekujärgselt. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt ( 1/1000 kuni <1/100), harv ( 1/ kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Tabel 1 Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed Organsüsteemi klass Infektsioonid ja infestatsioonid Vere ja lümfisüsteemi häired Väga sage Sage Aeg-ajalt Harv Neutropeenia Trombotsütopeenia Aneemia Leukopeenia Viirusinfektsioonid a Hingamisteede infektsioonid b, * Abstsess c, * Seeninfektsioonid d Kuseteede infektsioon Nahainfektsioonid e Sepsis f,* Nekrotiseeriv fastsiit* Bakteriaalsed infektsioonid g Lümfopeenia Pantsütopeenia Trombootiline mikroangiopaatia h,* 13

14 Organsüsteemi klass Immuunsüstee mi häired Endokriinsüste emi häired Ainevahetusja toitumishäired Psühhiaatrilise d häired Närvisüsteemi häired Silma kahjustused Südame häired Vaskulaarsed häired Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Väga sage Sage Aeg-ajalt Harv Ülitundlikkus Angioödeem Hüpotüreoidism Hüpertüreoidism Türeoidiit Söögiisu vähenemine i Unetus Pearinglus Peavalu Maitsetundlikkuse häire j Hüpertensioon Düspnoe Ninaverejooks Köha Dehüdratsioon Hüpoglükeemia Depressioon Perifeerne neuropaatia Paresteesia Hüpesteesia Hüperesteesia Periorbitaalne turse Silmalau ödeem Pisaravoolu suurenemine Südamelihase isheemia k,* Väljutusfraktsiooni vähenemine l Süvaveenitromboos Kuumahood Nahaõhetus Kopsuarteri trombemboolia * Pleura efusioon * Veriköha Pingutusdüspnoe Orofarüngeaalne valu n Ninakinnisus Ninakuivus Aju verejooks * Tserebrovaskulaar ne atakk * Transitoorne isheemiline atakk Südame paispuudulikkus Müokardiinfarkt m, * Südamepuudulikk us * Kardiomüopaatia * Perikardi efusioon QT-intervalli pikenemine elektrokardiogram mil Kasvaja veritsemine * Kopsuhemorraagi a * Hingamispuudulik kus * Tuumori lüüsi sündroom* Pöörduv posterioorse entsefalopaatia sündroom * Vasaku vatsakese puudulikkus * Torsade de pointes 14

15 Organsüsteemi klass Seedetrakti häired Maksa ja sapiteede häired Naha ja nahaaluskoe kahjustused Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Neerude ja kuseteede häired Üldised häired ja manustamisko ha reaktsioonid Väga sage Sage Aeg-ajalt Harv Stomatiit o Kõhuvalu p Oksendamine Kõhulahtisus Düspepsia Iiveldus Kõhukinnisus Naha värvimuutus s Palmaar-plantaarse erütrodüsesteesia sündroom Nahalööve t Juuste värvimuutused Kuiv nahk Valu jäsemes Artralgia Seljavalu Limaskesta põletik Väsimus w Turse x Püreksia Gastroösofageaalne reflukshaigus Düsfaagia Seedetrakti verejooks * Ösofagiit * Kõhu paisumine Ebamugavustunne kõhus Rektaalne hemorraagia Igeme veritsemine Haavandid suus Proktalgia Keiliit Hemorroidid Keelevalu Suuvalu Suukuivus Meteorism Ebamugavustunne suus Röhitsemine Naha koorumine Nahareaktsioon u Ekseem Villid Erüteem Alopeetsia Akne Sügelus Naha hüperpigmentatsioon Nahakahjustus Hüperkeratoos Dermatiit Küünte kahjustus v Lihas-skeleti valu Lihasspasmid Müalgia Lihasnõrkus Neerupuudulikkus * Äge neerupuudulikkus * Kromatuuria Proteinuuria Valu rinnus Valu Gripilaadne haigus Külmavärinad Seedetrakti perforatsioon q,* Pankreatiit Anaalfistul Maksapuudulikku s * Koletsüstiit r,* Ebanormaalne maksafunktsioon Lõualuu osteonekroos Fistul * Kuseteede verejooks Haavade hilinenud paranemine Hepatiit Multiformne erüteem * Stevensi-Johnsoni sündroom * Gangrenoosne püodermia Toksiline epidermaalnekrolü üs * Rabdomüolüüs * Müopaatia Nefrootiline sündroom 15

16 Organsüsteemi klass Uuringud Väga sage Sage Aeg-ajalt Harv Kehakaalu vähenemine Valgete vereliblede arvu vähenemine Lipaasisisalduse suurenemine Trombotsüütide arvu vähenemine Hemoglobiinisisalduse vähenemine Amülaasisisalduse suurenemine y Aspartaadi aminotransferaasi sisalduse suurenemine Alaniini aminotransferaasi sisalduse suurenemine Suurenenud kreatiniinisisaldus veres Vererõhu tõus Suurenenud kusihappesisaldus veres Kreatiinfosfokina asi suurenenud sisaldus veres Kilpnääret stimuleeriva hormooni sisalduse suurenemine veres Järgnevad terminid on ühendatud: a Nasofarüngiit ja suuherpes b Bronhiit, alumiste hingamisteede nakkused, kopsupõletik ja hingamisteede nakkused c Abstsess, jäsemeabstsess, anaalabstsess, igemeabstsess, maksaabstsess, pankrease abstsess, lahkliha abstsess, perirektaalne abstsess, pärakuabstsess, nahaalune abstsess ja hambaabstsess d Söögitoru kandidiaas ja suu kandidiaas e Tselluliit ja nahainfektsioon f Sepsis ja septiline šokk g Kõhuõõne abstsess, abdominaalne sepsis, divertikuliit ja osteomüeliit h Trombootiline mikroangiopaatia, trombootiline trombotsütopeeniline purpur, hemolüütilisureemiline sündroom i Vähenenud söögiisu ja anoreksia j Maitsetundlikkuse häired, maitsetundetus ja maitsmishäired k Äge koronaarsündroom, stenokardia, ebastabiilne stenokardia, koronaararteri oklusioon, südamelihase isheemia l Väljutusfraktsiooni langus / normist erinev m Äge müokardiinfarkt, müokardiinfarkt, tumm ehk valuta müokardiinfarkt n Suu-neelu- ja kõri-neeluvalu o Stomatiit ja aftoosne stomatiit p Kõhuvalu, valu alakõhus ja valu ülakõhus q Seedetrakti perforatsioon ja sooleperforatsioon r Koletsüstiit ja akalkuloosne koletsüstiit s Kollane nahk, naha värvuse muutus ja pigmenteerumishäire t Psoriasiformne dermatiit, eksfoliatiivne lööve, nahalööve, erütematoosne lööve, follikulaarne lööve, generaliseerunud lööve,makulaarne lööve, makulopapulaarne lööve, papulaarne lööve ja pruriitiline lööve u Nahareaktsioon ja nahahaigus v Küünte kahjustus ja värvimuutus w Väsimus ja asteenia x Näo turse, ödeem ja perifeerne turse y Amülaasi ja amülaasi sisalduse suurenemine * Sh surmaga lõppevad juhud 16

17 Valitud kõrvaltoimete kirjeldus Infektsioonid ja infestatsioonid On teatatud tõsistest infektsiooni juhtudest (koos neutropeeniaga või ilma), mõned neist on olnud fataalsed. On teatatud nekrotiseeriva fastsiidi juhtudest, sealhulgas perineumil, mõned on lõppenud surmaga (vt ka lõik 4.4). Vere ja lümfisüsteemi häired On teatatud trombootilise mikroangiopaatia juhtudest, mis lõppesid mõnel juhul surmaga (vt ka lõik 4.4). Immuunsüsteemi häired Esinenud on ülitundlikkusreaktsioone, sh angioödeemi. Närvisüsteemi häired Mõnedel juhtudel on teatatud krampide ja radioloogiliselt tõestatud pöörduva posterioorse reversiibelse leukoentsefalopaatia sündroomi RPLSi esinemisest (vt lõik 4.4), millest mõned on lõppenud surmaga. Ainevahetus- ja toitumishäired Hüpoglükeemiajuhtude suuremat esinemissagedust registreeriti pnetiga patsientidel võrreldes MRCC ja GISTiga patsientidega. Enamikku neist kliinilistes uuringutes leitud kõrvaltoimetest ei peetud siiski uuringuraviga seonduvaks. Maksa ja sapiteede häired Teatatud on maksafunktsiooni häiretest, sealhulgas maksafunktsiooni testide häired, hepatiit või maksapuudulikkus. Naha ja nahaaluskoe kahjustused On teatatud gangrenoosse püodermia juhtudest, mis olid pärast sunitiniibiga ravi katkestamist tavaliselt pöörduvad (vt ka lõik 4.4). Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused On teatatud müopaatia ja/või rabdomüolüüsi tekkest, mõnikord koos ägeda neerupuudulikkusega. Patsiente, kellel tekivad lihastoksilisuse nähud või sümptomid, tuleb käsitleda tavalise kliinilise praktika kohaselt. On teatatud fistuli väljakujunemisest, mida vahel on seostatud kasvaja nekroosi ja taandarenguga ning millest mõned juhud lõppesid surmaga. SUTENTiga ravitud patsientidel on teatatud ONJi juhtudest. Enamik neist esines patsientidel, kellel olid tuvastatud lõualuu nekroosi riskitegurid, eriti kokkupuude intravenoossete bisfosfonaatidega ja/või varasemad hambahaigused, mis vajasid invasiivseid stomatoloogilisi protseduure (vt ka lõik 4.4). Lapsed Suukaudse sunitiniibi annusesuurendamise I faasi uuring viidi läbi 35 refraktoorse soliidtuumoriga lastel ja noortel täiskasvanud (vanuses aastat) patsientidel, enamikul neil oli esmaseks diagnoosiks ajukasvaja. Kõigil uuringus osalejatel esines kõrvaltoimeid ja patsientidel, kellel oli anamneesis eelnev kokkupuude antratsükliinidega või südame kiiritusega, oli enamik kõrvaltoimeid tõsised (toksilisuse aste 3) ja hõlmasid kardiotoksilisust. Südamega seotud kõrvaltoimete tekkerisk lastel, kellel on anamneesis eelnev südame kiiritus ja antratsükliini kasutamine, näib olevat suurem kui lastel, kellel eelnev kokkupuude puudub. Kuna selles patsientide rühmas tuleb arvestada annust piirava toksilisusega, on sunitiniibi maksimaalne talutav annus välja selgitamata (vt lõik 5.1). Lastel, kelle anamneesis puudus eelnev kokkupuude antratsükliinidega või südame kiiritusega, olid kõige 17

18 sagedamini esinevad kõrvaltoimed seedetrakti toksilisus, neutropeenia, väsimus ja ALAT väärtuste suurenemine. Populatsiooni farmakokineetika (PK) ja farmakokineetika/farmakodünaamika (PK/PD) analüüside põhjal hinnatakse, et sunitiniibi ravi annuses 25 mg/m 2 /ööpäevas skeemiga 4/2 GISTiga lastel (vanuses ja aastat) tagab GISTiga täiskasvanutega, keda on ravitud annuses 50 mg/ööpäevas skeemiga 4/2, võrreldava sunitiniibi plasmakontsentratsioonide ja sellest lähtuvalt ka ohutuse ja efektiivsuse profiili. Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. 4.9 Üleannustamine SUTENTi üleannustamise puhul ei ole spetsiifilist antidooti ja üleannustamise ravi peab hõlmama üldisi toetavaid meetmeid. Kui näidustatud, võib imendumata toimeaine eliminatsiooni esile kutsuda oksendamise või maoloputusega. Täheldatud on üleannustamist; mõningaid juhtumeid seostati kõrvaltoimetega, mis olid kooskõlas sunitiniibi teadaoleva ohutusprofiiliga. 5. FARMAKOKINEETILISED OMADUSED 5.1 Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline rühm: Antineoplastilised ained, proteiinkinaasi inhibiitorid; ATC-kood: L01XE04 Toimemehhanism Sunitiniib inhibeerib paljusid retseptori türosiini kinaase (RTK-d), mis on seotud kasvaja kasvamise, neoangiogeneesi ja metastaatilise progresseerumisega. Sunitiniib identifitseeriti kui vereliistakutest pärit kasvufaktori retseptori (PDGFR-α ja PDGFR-β), veresoonte endoteeli kasvufaktori retseptori (VEGFR1, VEGFR2 ja VEGFR3), tüvirakkude faktori retseptori (KIT), Fms-sarnase türosiini kinaas- 3 (FLT3), kolooniaid stimuleeriva faktori retseptori (CSF-1R) ja gliiarakkude rakuliinist pärit neurotroofse faktori retseptori (RET) inhibiitor. Tema põhilisel metaboliidil on biokeemilistes ja rakkudega tehtud testides samasugune toimetugevus kui sunitiniibil. Kliiniline efektiivsus ja ohutus Sunitiniibi kliinilist ohutust ja tõhusust on uuritud GISTi patsientide ravis, kes olid imatiniibi suhtes resistentsed (st need, kellel esines haiguse progresseerumine imatiniibravi ajal või pärast seda) või kes ei talunud imatiniibi (st need, kellel tekkis märkimisväärne toksilisus imatiniibravi ajal, mis välistas edasise ravi), MRCC patsientide ravis ning opereerimatu pnetiga patsientide ravi käigus. Tõhusus põhineb vastavalt ajal kasvaja progresseerumiseni (Time To Tumour Progression, TTP) ja elulemuse suurenemisel GISTi puhul ning progressioonivabal elulemusel ja objektiivsetel vastuse tasemetel varem mitteravitud ja tsütokiin-refraktaarse MRCC puhul, ning pneti korral progressioonivabal elulemusel. Gastrointestinaalsed stromaaltuumorid GISTiga patsientidel viidi pärast imatiniibravi (mediaanne maksimaalne ööpäevane annus 800 mg) ebaõnnestumist kas resistentsuse või talumatuse tõttu läbi esialgne avatud suureneva annusega uuring. Erinevate annuserühmade ja manustamisskeemidega uuringusse hõlmati 97 patsienti, 55 patsienti sai 50 mg SUTENTi soovitatud 4-nädalase raviskeemi järgi, seejärel oli 2-nädalane vahe ("Skeem 4/2"). 18

19 Selles uuringus oli mediaanaeg TTP 34,0 nädalat (95% CI (usaldusvahemik)=22,0 46,0 nädalat). Sunitiniibi III faasi randomiseeritud topeltpime platseeboga kontrollitud uuring viidi läbi GISTiga patsientidel, kes ei talunud imatiniibi (mediaanne maksimaalne ööpäevane annus 800 mg) või kelle haigus imatiniibravi ajal või pärast seda progresseerus. Selles uuringus randomiseeriti 312 patsienti (2:1) saama suukaudselt kas 50 mg sunitiniibi või platseebot üks kord ööpäevas 4/2 raviskeemi järgi kuni haiguse progresseerumiseni või uuringust lahkumiseni teistel põhjustel (207 patsienti said sunitiniibi ja 105 patsienti said platseebot). Esmase tõhususe tulemusnäitaja oli uuringus TTP, mis määratleti ajana, mis kulus alates randomiseerimisest kuni kasvaja objektiivse progresseerumise esimese dokumenteerimiseni. Varem kindlaksmääratud vahepealse analüüsi ajal oli TTP-i mediaan uurija hinnangul sunitiniibi puhul 28,9 nädalat (95% CI=21,3 34,1 nädalat) ja sõltumatu läbivaataja hinnangul 27,3 nädalat (95% CI=16,0 32,1 nädalat). See oli statistiliselt märkimisväärselt pikem kui platseebo TTP, mis oli uurija hinnangul 5,1 nädalat (95% CI=4,4 10,1 nädalat) ja sõltumatu läbivaataja hinnangul 6,4 nädalat (95% CI=4,4 10,0 nädalat). Erinevus üldises elulemuses oli statistiliselt sunitiniibi kasuks [riski suhe: 0,491 (95% CI: 0,290 0,831)]; risk surra oli platseeborühma patsientidel 2 korda suurem kui sunitiniibrühma patsientidel. Pärast vahepealse tõhususe ja ohutuse analüüsi tulemust, muudeti uuring sõltumatu andmeohutuse jälgimise nõukogu (DSMB) soovitusel avatuks ja platseebogrupi patsientidele pakuti avatud menetlusel ravi sunitiniibiga. Kokku sai preparaati sunitiniib uuringu avatud faasis 255 patsienti, sh 99 patsienti, kellele oli esialgu manustatud platseebot. Esmaste ja teiseste tulemusnäitajate analüüs uuringu avatud faasis kinnitas veel kord vahepealses analüüsis saadud tulemusi, nagu näidatud alltoodud tabelis: 19

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nexavar 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Vyxeos 44 mg/100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks viaal sisaldab 44 mg daunorubitsiini

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Viramune 200 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga tablett sisaldab 200 mg nevirapiini (veevaba). Teadaolevat toimet omav

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Caelyx sisaldab 2 mg/ml doksorubitsiinvesinikkloriidi

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ozzion, 40 mg gastroresistentsed tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gastroresistentne tablett sisaldab 40 mg pantoprasooli (vastab

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pulmicort Turbuhaler, 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber Pulmicort Turbuhaler, 200 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber 2. KVALITATIIVNE

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS VELCADE 1 mg süstelahuse pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 viaal sisaldab 1 mg bortesomiibi (mannitooli boorestrina) (bortezomibum).

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pantoprazole Actavis, 40 mg gastroresistentsed tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gastroresistentne tablett sisaldab 40 mg pantoprasooli

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg düdrogesterooni.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg düdrogesterooni. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphaston, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg düdrogesterooni.

Διαβάστε περισσότερα

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Moxogamma 0,2 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Moksonidiin

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Moxogamma 0,2 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Moksonidiin PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Moxogamma 0,2 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Moksonidiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Eucreas 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Eucreas 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Ravimil on müügiluba lõppenud

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Ravimil on müügiluba lõppenud LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS VIRACEPT 50 mg/g suukaudne pulber. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pudel sisaldab 144 g suukaudset pulbrit. Suukaudse pulbri iga

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Seretide Diskus 100, 50/100 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber Seretide Diskus 250, 50/250 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber Seretide

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zoledronic acid Zentiva /5 ml, infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks viaal 5 ml kontsentraadiga sisaldab zoledroohapet

Διαβάστε περισσότερα

50 mg kapslid on oranži läbipaistmatu kestaga suurusega 17,7 x 6,4 mm. Kapsli sisuks on kahvatuvalged või kollakad ravimikuulikesed.

50 mg kapslid on oranži läbipaistmatu kestaga suurusega 17,7 x 6,4 mm. Kapsli sisuks on kahvatuvalged või kollakad ravimikuulikesed. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Saroten Retard, 50 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Saroten Retard 50 mg: üks kapsel

Διαβάστε περισσότερα

PROPANORM 150 mg, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

PROPANORM 150 mg, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS PROPANORM 150 mg, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 150 mg propafenoonvesinikkloriidi.

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Livial, 2,5 mg tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 2,5 mg tibolooni. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 3.

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Infusioonilahuse 1 ml sisaldab 0,75 mg eptifibatiidi. Üks

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lantus 100 ühikut/ml süstelahus viaalis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga ml sisaldab 100 ühikut insuliinglargiini (vastab 3,64

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ristofor 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 50 mg sitagliptiini

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pulmicort, 0,25 mg/ml nebuliseeritav suspensioon 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml nebuliseeritavat suspensiooni sisaldab 0,25 mg budesoniidi.

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1/44

LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1/44 LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1/44 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valsacombi, 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/25 mg õhukese

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TOBRADEX 3 mg/g / 1 mg/g silmasalv 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g salvi sisaldab 3 mg tobramütsiini ja 1 mg deksametasooni. INN. Tobramycinum,

Διαβάστε περισσότερα

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Metformin-ratiopharm 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Metformin-ratiopharm 850 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Metformiinvesinikkloriid Enne ravimi

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Prevenar 13 süstesuspensioon Pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin (13-valentne, adsorbeeritud) 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Relvar Ellipta 92 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks inhaleeritav pihustatud

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja INN Väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamistee Sisu

Διαβάστε περισσότερα

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. Järgnev informatsioon on mõeldud peamiselt meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale. Kui

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS MULTAQ 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga tablett sisaldab 400 mg dronedarooni (vesinikkloriidina).

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duracef 1 g lahustuvad tabletid Duracef 500 mg kõvakapslid Duracef 250 mg / 5 ml suukaudse suspensiooni pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Διαβάστε περισσότερα

LISA I NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, RAVIMITE TUGEVUSTE, MANUSTAMISTEEDE, MÜÜGILOA HOIDJATE NIMEKIRI LIIKMESRIIKIDES.

LISA I NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, RAVIMITE TUGEVUSTE, MANUSTAMISTEEDE, MÜÜGILOA HOIDJATE NIMEKIRI LIIKMESRIIKIDES. LISA I NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, RAVIMITE TUGEVUSTE, MANUSTAMISTEEDE, MÜÜGILOA HOIDJATE NIMEKIRI LIIKMESRIIKIDES. EMEA/CHMP/46089/2006/ET 1/59 EMEA 2006 Liikmesriik Austria Austria Belgia Belgia Belgia

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Kaetud tablett sisaldab 25 mg või 50 mg melperoonvesinikkloriidi. INN. Melperonum

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Kaetud tablett sisaldab 25 mg või 50 mg melperoonvesinikkloriidi. INN. Melperonum RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS BURONIL, 25 mg kaetud tabletid BURONIL, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kaetud tablett sisaldab 25 mg või 50 mg melperoonvesinikkloriidi.

Διαβάστε περισσότερα

Teaduslikud järeldused

Teaduslikud järeldused II lisa Teaduslikud järeldused ja ravimite müügilubade tingimuste muutmise või vajaduse korral müügilubade peatamise alused, arvestades iga ravimi heakskiidetud näidustusi 9 Teaduslikud järeldused Nikergoliini

Διαβάστε περισσότερα

Äge neerupuudulikkus nii haigus kui ka tüsistus, kuidas vältida ja ravida. Merike Luman Nefroloogiakeskus

Äge neerupuudulikkus nii haigus kui ka tüsistus, kuidas vältida ja ravida. Merike Luman Nefroloogiakeskus Äge neerupuudulikkus nii haigus kui ka tüsistus, kuidas vältida ja ravida Merike Luman Nefroloogiakeskus Ajalugu Esmakordselt kirjeldati ägedat neerupuudulikkust 1917. aastal sõduritel seoses suurte traumadega.

Διαβάστε περισσότερα

II lisa. Teaduslikud järeldused ja müügiloa tingimuste muutmise alused

II lisa. Teaduslikud järeldused ja müügiloa tingimuste muutmise alused II lisa Teaduslikud järeldused ja müügiloa tingimuste muutmise alused 35 Teaduslikud järeldused Ravimi Seroquel / Seroquel XR ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Kvetiapiin

Διαβάστε περισσότερα

II lisa. Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused

II lisa. Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 14 Teaduslikud järeldused Flutiformi ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Flutiform 50/5, 125/5 ja 250/10 μg

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Micardis 20 mg tabletid Micardis 40 mg tabletid Micardis 80 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Micardis 20 mg tabletid

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Mirvaso 3 mg/g geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm geeli sisaldab 3,3 mg brimonidiini, mis vastab 5 mg brimonidiintartraadile.

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Ipraalox, 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Ipraalox, 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool Pakendi infoleht: teave kasutajale Ipraalox, 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Διαβάστε περισσότερα

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 104,1 mg doksütsükliinmonohüdraati, mis on ekvivalentne

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. BEROTEC N, 100 mikrogrammi/annuses inhalatsiooniaerosool, lahus Fenoteroolvesinikbromiid

Pakendi infoleht: teave kasutajale. BEROTEC N, 100 mikrogrammi/annuses inhalatsiooniaerosool, lahus Fenoteroolvesinikbromiid Pakendi infoleht: teave kasutajale BEROTEC N, 100 mikrogrammi/annuses inhalatsiooniaerosool, lahus Fenoteroolvesinikbromiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Rhinocort Aqua, 64 mikrogrammi/annuses ninasprei, suspensioon 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei 1 annus sisaldab 1,28 mg/ml (64 mikrogrammi)

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1 Geomeetriline interpretatsioon

2.2.1 Geomeetriline interpretatsioon 2.2. MAATRIKSI P X OMADUSED 19 2.2.1 Geomeetriline interpretatsioon Maatriksi X (dimensioonidega n k) veergude poolt moodustatav vektorruum (inglise k. column space) C(X) on defineeritud järgmiselt: Defineerides

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Calcigran Forte D Lemon, 500 mg/800 RÜ närimistabletid kaltsium/kolekaltsiferool (D 3 -vitamiin)

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Calcigran Forte D Lemon, 500 mg/800 RÜ närimistabletid kaltsium/kolekaltsiferool (D 3 -vitamiin) Pakendi infoleht: teave kasutajale Calcigran Forte D Lemon, 500 mg/800 RÜ närimistabletid kaltsium/kolekaltsiferool (D 3 -vitamiin) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Διαβάστε περισσότερα

Andmeanalüüs molekulaarbioloogias

Andmeanalüüs molekulaarbioloogias Andmeanalüüs molekulaarbioloogias Praktikum 3 Kahe grupi keskväärtuste võrdlemine Studenti t-test 1 Hüpoteeside testimise peamised etapid 1. Püstitame ENNE UURINGU ALGUST uurimishüpoteesi ja nullhüpoteesi.

Διαβάστε περισσότερα

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Metformin Sandoz 500 mg, tablett Metformiin

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Metformin Sandoz 500 mg, tablett Metformiin PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Metformin Sandoz 500 mg, tablett Metformiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Pakendi infoleht: teave kasutajale Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Διαβάστε περισσότερα

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycycline Vitabalans, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 100 mg doksütsükliini (doksütsükliinhüklaadina). INN.

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Pakendi infoleht: teave patsiendile Pakendi infoleht: teave patsiendile MEDIKINET XL 5 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapslid MEDIKINET XL 10 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapslid MEDIKINET XL 20 mg, toimeainet

Διαβάστε περισσότερα

Kompleksarvu algebraline kuju

Kompleksarvu algebraline kuju Kompleksarvud p. 1/15 Kompleksarvud Kompleksarvu algebraline kuju Mati Väljas mati.valjas@ttu.ee Tallinna Tehnikaülikool Kompleksarvud p. 2/15 Hulk Hulk on kaasaegse matemaatika algmõiste, mida ei saa

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS YPOZANE 1,875 mg tabletid koertele YPOZANE 3,75 mg tabletid koertele YPOZANE 7,5 mg tabletid koertele YPOZANE 15 mg tabletid koertele 2. KVALITATIIVNE

Διαβάστε περισσότερα

Lokaalsed ekstreemumid

Lokaalsed ekstreemumid Lokaalsed ekstreemumid Öeldakse, et funktsioonil f (x) on punktis x lokaalne maksimum, kui leidub selline positiivne arv δ, et 0 < Δx < δ Δy 0. Öeldakse, et funktsioonil f (x) on punktis x lokaalne miinimum,

Διαβάστε περισσότερα

Vektorid II. Analüütiline geomeetria 3D Modelleerimise ja visualiseerimise erialale

Vektorid II. Analüütiline geomeetria 3D Modelleerimise ja visualiseerimise erialale Vektorid II Analüütiline geomeetria 3D Modelleerimise ja visualiseerimise erialale Vektorid Vektorid on arvude järjestatud hulgad (s.t. iga komponendi väärtus ja positsioon hulgas on tähenduslikud) Vektori

Διαβάστε περισσότερα

Ruumilise jõusüsteemi taandamine lihtsaimale kujule

Ruumilise jõusüsteemi taandamine lihtsaimale kujule Kodutöö nr.1 uumilise jõusüsteemi taandamine lihtsaimale kujule Ülesanne Taandada antud jõusüsteem lihtsaimale kujule. isttahuka (joonis 1.) mõõdud ning jõudude moodulid ja suunad on antud tabelis 1. D

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Cardace 2,5 mg, tabletid Cardace 5 mg, tabletid Cardace, 10 mg tabletid Ramipriil

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Cardace 2,5 mg, tabletid Cardace 5 mg, tabletid Cardace, 10 mg tabletid Ramipriil Pakendi infoleht: teave kasutajale Cardace 2,5 mg, tabletid Cardace 5 mg, tabletid Cardace, 10 mg tabletid Ramipriil Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Διαβάστε περισσότερα

HAPE-ALUS TASAKAAL. Teema nr 2

HAPE-ALUS TASAKAAL. Teema nr 2 PE-LUS TSL Teema nr Tugevad happed Tugevad happed on lahuses täielikult dissotiseerunud + sisaldus lahuses on võrdne happe analüütilise kontsentratsiooniga Nt NO Cl SO 4 (esimeses astmes) p a väärtused

Διαβάστε περισσότερα

Graafiteooria üldmõisteid. Graaf G ( X, A ) Tippude hulk: X={ x 1, x 2,.., x n } Servade (kaarte) hulk: A={ a 1, a 2,.., a m } Orienteeritud graafid

Graafiteooria üldmõisteid. Graaf G ( X, A ) Tippude hulk: X={ x 1, x 2,.., x n } Servade (kaarte) hulk: A={ a 1, a 2,.., a m } Orienteeritud graafid Graafiteooria üldmõisteid Graaf G ( X, A ) Tippude hulk: X={ x 1, x 2,.., x n } Servade (kaarte) hulk: A={ a 1, a 2,.., a m } Orienteeritud graafid Orienteerimata graafid G(x i )={ x k < x i, x k > A}

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Ravimil on müügiluba lõppenud

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Ravimil on müügiluba lõppenud LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ablavar 0,25 mmol/ml, süstelahus. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml Ablavari süstelahust sisaldab 244 mg (0,25 mmol) trinaatriumgadofosvesetti,

Διαβάστε περισσότερα

B. PAKENDI INFOLEHT 29

B. PAKENDI INFOLEHT 29 B. PAKENDI INFOLEHT 29 Pakendi infoleht: teave kasutajale Brilique, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid tikagreloor Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Διαβάστε περισσότερα

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED, ÜLESANDED LEA PALLAS VII OSA

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED, ÜLESANDED LEA PALLAS VII OSA MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED, ÜLESANDED LEA PALLAS VII OSA SISUKORD 57 Joone uutuja Näited 8 58 Ülesanded uutuja võrrandi koostamisest 57 Joone uutuja Näited Funktsiooni tuletisel on

Διαβάστε περισσότερα

Geomeetrilised vektorid

Geomeetrilised vektorid Vektorid Geomeetrilised vektorid Skalaarideks nimetatakse suurusi, mida saab esitada ühe arvuga suuruse arvulise väärtusega. Skalaari iseloomuga suurusi nimetatakse skalaarseteks suurusteks. Skalaarse

Διαβάστε περισσότερα

Lisa 2 ÜLEVAADE HALJALA VALLA METSADEST Koostanud veebruar 2008 Margarete Merenäkk ja Mati Valgepea, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

Lisa 2 ÜLEVAADE HALJALA VALLA METSADEST Koostanud veebruar 2008 Margarete Merenäkk ja Mati Valgepea, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Lisa 2 ÜLEVAADE HALJALA VALLA METSADEST Koostanud veebruar 2008 Margarete Merenäkk ja Mati Valgepea, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 1. Haljala valla metsa pindala Haljala valla üldpindala oli Maa-Ameti

Διαβάστε περισσότερα

Funktsiooni diferentsiaal

Funktsiooni diferentsiaal Diferentsiaal Funktsiooni diferentsiaal Argumendi muut Δx ja sellele vastav funktsiooni y = f (x) muut kohal x Eeldusel, et f D(x), saame Δy = f (x + Δx) f (x). f (x) = ehk piisavalt väikese Δx korral

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FORSTEO, 20 mikrogrammi/80 mikroliitris süstelahus eeltäidetud ampullsüstlas 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 80 mikroliitrine

Διαβάστε περισσότερα

9. AM ja FM detektorid

9. AM ja FM detektorid 1 9. AM ja FM detektorid IRO0070 Kõrgsageduslik signaalitöötlus Demodulaator Eraldab moduleeritud signaalist informatiivse osa. Konkreetne lahendus sõltub modulatsiooniviisist. Eristatakse Amplituuddetektoreid

Διαβάστε περισσότερα

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED LEA PALLAS XII OSA

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED LEA PALLAS XII OSA MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED LEA PALLAS XII OSA SISUKORD 8 MÄÄRAMATA INTEGRAAL 56 8 Algfunktsioon ja määramata integraal 56 8 Integraalide tabel 57 8 Määramata integraali omadusi 58

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Fasturtec 1,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahusti 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Fasturtec on rekombinantne

Διαβάστε περισσότερα

GLAUKOOMI RAVIJUHISED 2004

GLAUKOOMI RAVIJUHISED 2004 GLAUKOOMI RAVIJUHISED 2004 SISUKORD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV EESSÕNA RANDOMISEERITUD UURINGUD SKEEMID Glaukoomiga patsiendile esitatavad küsimused Diagnostilised kriteeriumid Muutunud

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran, 500 mg/200 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina) ja

Διαβάστε περισσότερα

Jätkusuutlikud isolatsioonilahendused. U-arvude koondtabel. VÄLISSEIN - COLUMBIA TÄISVALATUD ÕÕNESPLOKK 190 mm + SOOJUSTUS + KROHV

Jätkusuutlikud isolatsioonilahendused. U-arvude koondtabel. VÄLISSEIN - COLUMBIA TÄISVALATUD ÕÕNESPLOKK 190 mm + SOOJUSTUS + KROHV U-arvude koondtabel lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk 10 lk 11 lk 12 lk 13 lk 14 lk 15 lk 16 VÄLISSEIN - FIBO 3 CLASSIC 200 mm + SOOJUSTUS + KROHV VÄLISSEIN - AEROC CLASSIC 200 mm + SOOJUSTUS

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Milgamma 100, 100 mg/100 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 kaetud tablett sisaldab: benfotiamiini (rasvlahustuv B1 vitamiini

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMITE JUHEND ÄMMAEMANDATELE

RAVIMITE JUHEND ÄMMAEMANDATELE RAVIMITE JUHEND ÄMMAEMANDATELE Alates 1.04.2010 kehtestati iseseisva ämmaemandusabi teenuse rakendumise käigus ämmaemandate piiratud retseptiõigus, mida täiendati 2014.a. Käesolev juhendi I osa on koostatud

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml sisaldab 5000 Ü Clostridium botulinum i B-tüüpi toksiini. 0,5

Διαβάστε περισσότερα

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Cardace 2,5 mg, tabletid Cardace 5 mg, tabletid Cardace, 10 mg tabletid Ramipriil

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Cardace 2,5 mg, tabletid Cardace 5 mg, tabletid Cardace, 10 mg tabletid Ramipriil PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Cardace 2,5 mg, tabletid Cardace 5 mg, tabletid Cardace, 10 mg tabletid Ramipriil Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et

Διαβάστε περισσότερα

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G HSM TT 1578 EST 682-00.1/G 6720 611 95 EE (0.08) RBLV Sisukord Sisukord Ohutustehnika alased nõuanded 3 Sümbolite selgitused 3 1. Seadme andmed 1. 1. Tarnekomplekt 1. 2. Tehnilised andmed 1. 3. Tarvikud

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave patsiendile. Dymista 137 mikrogrammi/50 mikrogrammi annuses ninasprei, suspensioon

Pakendi infoleht: teave patsiendile. Dymista 137 mikrogrammi/50 mikrogrammi annuses ninasprei, suspensioon Pakendi infoleht: teave patsiendile Dymista 137 mikrogrammi/50 mikrogrammi annuses ninasprei, suspensioon Aselastiinvesinikkloriid ja flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Pakendi infoleht: teave kasutajale MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Διαβάστε περισσότερα

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile. 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxylan, 100 mg tabletid Ravimi omaduste kokkuvõte 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Διαβάστε περισσότερα

Matemaatiline analüüs I iseseisvad ülesanded

Matemaatiline analüüs I iseseisvad ülesanded Matemaatiline analüüs I iseseisvad ülesanded. Leidke funktsiooni y = log( ) + + 5 määramispiirkond.. Leidke funktsiooni y = + arcsin 5 määramispiirkond.. Leidke funktsiooni y = sin + 6 määramispiirkond.

Διαβάστε περισσότερα

4.2.5 Täiustatud meetod tuletõkestusvõime määramiseks

4.2.5 Täiustatud meetod tuletõkestusvõime määramiseks 4.2.5 Täiustatud meetod tuletõkestusvõime määramiseks 4.2.5.1 Ülevaade See täiustatud arvutusmeetod põhineb mahukate katsete tulemustel ja lõplike elementide meetodiga tehtud arvutustel [4.16], [4.17].

Διαβάστε περισσότερα

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Opexa 20 mg tabletid Bilastiin

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Opexa 20 mg tabletid Bilastiin PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Opexa 20 mg tabletid Bilastiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. Kui teil on lisaküsimusi,

Διαβάστε περισσότερα

AF-i kliiniline pilt on heterogeenne, ajas muutuv ja sõltub südamehaiguse või sellega seotud sümptomite olemasolust.

AF-i kliiniline pilt on heterogeenne, ajas muutuv ja sõltub südamehaiguse või sellega seotud sümptomite olemasolust. SÜDAME KODADE VIRVENDUSARÜTMIA Üldine informatsioon Sissejuhatus Kodade virvendusarütmia on levinuim püsiv südame rütmihäire ning sagedaseim rütmihäireliik kiirabipraktikas, mis moodustab kuni 65% kõigist

Διαβάστε περισσότερα

ITI 0041 Loogika arvutiteaduses Sügis 2005 / Tarmo Uustalu Loeng 4 PREDIKAATLOOGIKA

ITI 0041 Loogika arvutiteaduses Sügis 2005 / Tarmo Uustalu Loeng 4 PREDIKAATLOOGIKA PREDIKAATLOOGIKA Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Διαβάστε περισσότερα

Matemaatiline analüüs I iseseisvad ülesanded

Matemaatiline analüüs I iseseisvad ülesanded Matemaatiline analüüs I iseseisvad ülesanded Leidke funktsiooni y = log( ) + + 5 määramispiirkond Leidke funktsiooni y = + arcsin 5 määramispiirkond Leidke funktsiooni y = sin + 6 määramispiirkond 4 Leidke

Διαβάστε περισσότερα

Vereringeseiskuse eelsed ja järgsed rütmihäired. Veronika Reinhard TÜK AIK vanemarst-õppejõud

Vereringeseiskuse eelsed ja järgsed rütmihäired. Veronika Reinhard TÜK AIK vanemarst-õppejõud Vereringeseiskuse eelsed ja järgsed rütmihäired Veronika Reinhard TÜK AIK vanemarst-õppejõud TÜ arstiteaduskonna täienduskeksus 30.11.2015 Millest tuleb juttu? Lihtne rütmihäirete ravi vastavalt elustamisjuhendile

Διαβάστε περισσότερα

Eesti koolinoorte 43. keemiaolümpiaad

Eesti koolinoorte 43. keemiaolümpiaad Eesti koolinoorte 4. keeiaolüpiaad Koolivooru ülesannete lahendused 9. klass. Võrdsetes tingiustes on kõikide gaaside ühe ooli ruuala ühesugune. Loetletud gaaside ühe aarruuala ass on järgine: a 2 + 6

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Benestermycin, intramammaarsuspensioon veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 5 ml udarasüstal sisaldab: Toimeained: Penetamaathüdrojodiid

Διαβάστε περισσότερα

III lisa. Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe vastavate lõikude muudatused

III lisa. Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe vastavate lõikude muudatused III lisa Ravimi maduste kkkuvõtte ja pakendi inflehe vastavate lõikude muudatused Märkus: Käeslevad ravimi maduste kkkuvõtte ja pakendi inflehe lõigud n kstatud esildismenetluse tulemusel. Liikmesriikide

Διαβάστε περισσότερα

Põletiku- ja allergiavastased ained. Glükokortikoidid. Neerupealise ehk adrenokortikaalsed hormoonid. Glükokortikoidid. Glükokortikoidid 9/15/09

Põletiku- ja allergiavastased ained. Glükokortikoidid. Neerupealise ehk adrenokortikaalsed hormoonid. Glükokortikoidid. Glükokortikoidid 9/15/09 Põletiku- ja allergiavastased ained Anti Kalda TÜ Farmakoloogia Instituut negatiivne inhibitsioon Emotsionaalne stress Trauma Diurnaalne rütm Hüpotaalamus Kortikotropiin Adenohüpofüüs Adrenokortikotroopne

Διαβάστε περισσότερα

Diabeet raseduse ajal, gestatsioonidiabeet Judith E Brown. Nutrition through the life cycle. Thomson 2004 (tõlge Laine Ottenson)

Diabeet raseduse ajal, gestatsioonidiabeet Judith E Brown. Nutrition through the life cycle. Thomson 2004 (tõlge Laine Ottenson) Diabeet raseduse ajal, gestatsioonidiabeet Judith E Brown. Nutrition through the life cycle. Thomson 2004 (tõlge Laine Ottenson) Diabeet on rasedusaegsetest komplikatsioonidest teisel kohal. Diabeedil

Διαβάστε περισσότερα