ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ"

Transcript

1

2 - 2 -

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ἄγαμαι ἀγγέλλω ἀγείρω (ἀπ-)ἀγορεύω ἄγω αγωνίζομαι αδικῶ (-έω) αἴδοῦμαι (-έω) αἰνῶ (-έω) αἱρῶ (-έω) αἴρω αἰσθάνομαι αἰσχύνω αἰτῶ (-έω) αἴρω αἰσθάνομαι αἰσχύνω αἰτῶ (-έω) ἀλλάττω ἁμαρτάνω ἀμύνω ἀμφιέννυμι ἀλλάττω ἁμαρτάνω ἀνιῶμαι (-άω) ἀνοίγω, ἀνοίγνυμι ἀξιῶ (-όω) ἀπεχθάνομαι ἀποδιδράσκω ἀποθνῄσκω ἀποκρίνομαι ἀπόλλυμι, ἀπολλύω ἅπτω ἄρχω αὐξάνω, αὔξω, ἀφικνοῦμαι (-έω) ἄχθομαι βαίνω βάλλω βιάζομαι

4 - 4 - ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 41. βιβάζω βιῶ(-όω) βοηθώ (-έω) βουλεύω βούλομαι γίγνομαι γιγνώσκω γράφω δέδοικα, δέδια δείκνυμι δῶ (-έω) δέω διαλέγομαι διδάσκω διδράσκω δίδωμι διώκω δοκῶ (-έω) δρῶ (-άω) δύναμαι δύω ἐῶ (-άω) ἐγείρω ἐγκωμιάζω ἐθέλω, θέλω ἐθίζω εἶμι εἰμί ἐκπλήττω ἐλαύνω ἐλέγχω ἐλπίζω ἐμπεδῶ (-όω) ἐναντιοῦμαι (-όω) ἐνθυμοῦμαι (-έω) ἐννοῶ (-έω) ἐνοχλῶ(-έω) ἐξετάζω ἔοικα ἐπαινῶ (-έω) ἐπιλανθάνομαι ἐπιμελοῦμαι (-έω) ἐπιορκῶ (-έω) ἐπίσταμαι ἕπομαι ἐργάζομαι...18

5 - 5 - ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 87. ἔρχομαι ἐρωτῶ(-άω) ἐσθίω (τρώω) εὐεργετῶ (-έω) εὑρίσκω εὔχομαι ἔχω ζημιῶ (-όω) ζῶ (-ήω) ἡγοῦμαι (-έω) ἥδομαι ἥκω ἡττῶμαι (-άω) θάπτω θεῶμαι(-άω) θέω θνῄσκω θύω ἰῶμαι(-άω) ἵημι ἱκνοῦμαι (-έω) ἵστημι καθέζομαι κάθημαι καλῶ (-έω) κάμνω κεῖμαι κελεύω κηρύττω κλείω, κλῄω κλέπτω κλίνω κοινολογοῦμαι (-έω) κομίζω κόπτω κρατῶ (-έω) κρίνω κρύπτω κτῶμαι (-άω) κτείνω, [κτίννυμι] λαγχάνω λαμβάνω λανθάνω λέγω λέγω λείπω...23

6 - 6 - ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 133. λογίζομαι λυμαίνομαι μανθάνω μάχομαι μέλει μέλλω μέμφομαι μένω SOS μιμνήσκω νέμω νικῶ (-άω) νομίζω οἶδα οἰκῶ (-έω) οἰκίζω οἰκοδομῶ (-έω) οἴομαι, οἶμαι οἴχομαι ὀλιγωρῶ (-έω) ὄλλυμι, ὀλλύω ὄμνυμι ὀνίνημι ὁρῶ (-άω) ὀργίζω ὀρέγομαι ὀρθῶ (-όω) ὁρμῶ (-άω) ὁρμῶ (-έω) ὀρύττω ὀφλισκάνω παίζω παραιτοῦμαι (-έω) πάσχω παύω πείθω πειρῶ (-άω) πέμπω περαίνω περαιῶ (- όω) περῶ (-άω) πήγνυμαι πίμπλημι πίμπρημι πίνω πιπράσκω πίπτω...29

7 - 7 - ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 180. πλέω πληρῶ (-όω) πλήττομαι πλύνω πνέω ποθῶ (-έω) πολιορκῶ (-έω) πορεύομαι πορίζω πράττω προφασίζομαι πτύσσω πυνθάνομαι πωλῶ (-έω) ῥέω π ρήγνυμι ῥίπτω σημαίνω σιτῶ (-έω) σκάπτω σκοπῶ (-έω) σπῶ (-άω) σπείρω σπένδω στέλλω στρέφω σφάλλω σῴζω ταράττω τείνω τελῶ (-έω) τέμνω τίθημι τίκτω τίνω τιτρώσκω τρέπω τρέφω τρέχω τρίβω τρώγω τυγχάνω τύπτω ὑβρίζω ὑπισχνοῦμαι ὑποκρίνομαι...34

8 226. ὑποπτεύω φαίνω φείδομαι φέρω φεύγω φημί φθάνω φθείρω φθίνω φιλοτιμοῦμαι (-έω) φράζω φυλάττω φύω χαίρω χαρίζομαι χρή χρῶμαι (-ήω) χώννυμι, χώ (-όω) χωρῶ (-έω) ψάλλω ψεύδω ψηφίζω ὠθῶ (-έω) ὠνοῦμαι (-έω) ὠφελῶ (-έω)...37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

9 1. ἄγαμαι (θαυμάζω, εκτιμώ) π 1 ἠγάμην ἀγάσομαι ἠγασάμην, ἠγάσθην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀγασθῶ 2. ἀγγέλλω ἤγγελλον ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἠγγέλκειν ἀγγέλλομαι (αναγγέλλω) SOS ἠγγελλόμην ἀγγελοῦμαι, ἀγγελθήσομαι ἠγγειλάμην, ἠγγέλθην ἤγγελμαι ἠγγέλμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἀγγείλω, ἀγγείλωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀγγελθῶ Πρκ/Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἤγγελμαι 3. ἀγείρω ἤγειρον ἀγερῶ ἤγειρα (ἀγήγερκα) (ἀγηγέρκειν) Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἀγείρω, ἀγείρωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀγερθῶ Πρκ/Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἦρμαι ἀγείρομαι (συναθροίζω) ἠγειρόμην ἀγεροῦμαι ἠγειράμην, ἠγέρθην ἀγήγερμαι ἠγηγέρμην 4. (ἀπ-)ἀγορεύω (μιλάω) SOS (ἀπ-)ἠγόρευον (ἀπ-)ἀγορεύσω, (ἀπ-)ἐρῶ (ἀπ-)ἠγόρευσα, (ἀπ-)εἶπον (ἀπ-)εἴρηκα (ἀπ-)εἰρήκειν Β αόρ. ΥΠ: εἴπω 5. ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον ἦχα, ἀγήοχα ἤχειν, ἠγηόχειν ἄγομαι (φέρνω, οδηγώ) SOS ἠγόμην ἄξομαι, ἀχθήσομαι ἠγαγόμην, ἤχθην ἦγμαι ἤγμην Β αόρ. ΥΠ: ἀγάγω, ἀγάγωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀχθῶ Πρκ/Υπρσ ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 6. αγωνίζομαι (προσπαθώ, πολεμώ) ἠγωνιζόμην ἀγωνιοῦμαι, ἀγωνισθήσομαι ἠγωνισάμην, ἠγωνίσθην ἠγώνισμαι ἠγωνίσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀγωνισθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων,βλ. πέπεισμαι 7. αδικῶ (-έω) ἠδίκουν ἀδικήσω ἠδίκησα ἠδίκηκα ἠδικήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀδικηθῶ ἀδικούμαι (είμαι άδικος) ἠδικούμην ἀδικήσομαι ἠδικήθην ἠδίκημαι ἠδικήμην 8. αἴδοῦμαι (-έω) (σέβομαι, ντρέπομαι) ᾐδούμην αἰδέσομαι ᾐδεσάμην, ἠδέσθην ᾔδεσμαι ᾐδέσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: αἰδεσθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι - 9 -

10 9. αἰνῶ (-έω) ᾔνουν αἰνέσω, αἰνέσομαι ᾔνεσα ᾔνεκα ᾔνέκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: αἰνεθῶ αἰνοῦμαι (επαινώ, υμνώ) ᾐνούμην αἰνεθήσομαι ᾐνέθην ᾔνημαι ᾐνήμην 10. αἱρῶ (-έω) ᾕρουν αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾑρήκειν Β αόρ. ΥΠ: ἕλω, ἕλωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: αἱρεθῶ αἱροῦμαι (συλλαμβάνω) SOS ᾑρούμην (κυριεύω) αἱρήσομαι, αἱρεθήσομαι εἱλόμην, ᾑρέθην ᾕρημαι ᾑρήμην 11. αἴρω ᾖρον ἀρῶ ἦρα ἦρκα ἤρκειν αἴρομαι (σηκώνω) SOS ἠρόμην ἀροῦμαι, ἀρθήσομαι ἠράμην, ἤρθην ἦρμαι ἤρμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἄρω, ἄρωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀρθῶ Πρκ/ Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἦρμαι 12. αἰσθάνομαι (καταλαβαίνω) SOS ᾐσθανόμην αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι ᾐσθήμην Β αόρ. ΥΠ: αἴσθωμαι 13. αἰσχύνω ᾔσχυνον αἰσχυνῶ ᾔσχυνα (ᾔσχυγκα) αἰσχύνομαι (ντροπιάζω) ᾐσχυνόμην αἰσχυνοῦμαι, αἰσχυνθήσομαι ᾐσχυνάμην, ᾐσχύνθην ᾔσχυμμαι ᾐσχυμμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: αἰσχύνω, αἰσχύνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: αἰσχυνθῶ Πρκ/ Υπερσ. ερρινολήκτων, βλ. ὤξυμμαι 14. αἰτῶ (-έω) ᾔτουν αἰτήσω ᾔτησα ᾔτηκα ᾐτήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: αἰτηθῶ αἰτοῦμαι (απαιτώ) ᾐτούμην αἰτήσομαι ἠτησάμην, ᾐτήθην ᾔτημαι ᾐτήμην 15. αἴρω ᾖρον ἀρῶ ἦρα ἦρκα ἤρκειν αἴρομαι (σηκώνω) SOS ἠρόμην ἀροῦμαι, ἀρθήσομαι ἠράμην, ἤρθην ἦρμαι ἤρμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἄρω, ἄρωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀρθῶ Πρκ/ Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἦρμαι 16. αἰσθάνομαι (καταλαβαίνω) SOS ᾐσθανόμην αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι ᾐσθήμην Β αόρ. ΥΠ: αἴσθωμαι

11 17. αἰσχύνω ᾔσχυνον αἰσχυνῶ ᾔσχυνα (ᾔσχυγκα) αἰσχύνομαι (ντροπιάζω) ᾐσχυνόμην αἰσχυνοῦμαι, αἰσχυνθήσομαι ᾐσχυνάμην, ᾐσχύνθην ᾔσχυμμαι ᾐσχυμμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: αἰσχύνω, αἰσχύνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: αἰσχυνθῶ Πρκ/ Υπερσ. ερρινολήκτων, βλ. ὤξυμμαι 18. αἰτῶ (-έω) ᾔτουν αἰτήσω ᾔτησα ᾔτηκα ᾐτήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: αἰτηθῶ αἰτοῦμαι (απαιτώ) ᾐτούμην αἰτήσομαι ἠτησάμην, ᾐτήθην ᾔτημαι ᾐτήμην 19. ἀλλάττω ἤλλαττον ἀλλάξω ἤλλαξα ἤλλαχα ἠλλάχειν ἀλλάττομαι (μεταβάλλω) SOS ἠλλαττόμην ἀλλάξομαι, ἀλλαχθήσομαι, ἀλλαγήσομαι ἠλλαξάμην, ἠλλάχθην, ἠλλάγην ἤλλαγμαι ἠλλάγμην Α Παθ. αορ. ΥΠ: ἀλλαχθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀλλαγῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 20. ἁμαρτάνω ἡμάρτανον ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα ἡμαρτήκειν Β αόρ. ΥΠ: ἁμάρτω Παθ. αόρ. ΥΠ: ἁμαρτηθῇ ἁμαρτάνεται π 4 SOS ἡμαρτάνετο (αποτυγχάνω) ἁμαρτηθήσεται ἡμαρτήθη ἡμάρτηται ἡμάρτητο 21. ἀμύνω ἤμυνον ἀμυνῶ ἤμυνα ἀμύνομαι (αποκρούω) ἠμυνόμην ἀμυνοῦμαι ἠμυνάμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἀμύνω, ἀμύνωμαι 22. ἀμφιέννυμι ἠμφιέννυν ἀμφιῶ ἠμφίεσα ἀμφιέννυμαι (ντύνω) ἠμφιεννύμην ἀμφιέσομαι ἠμφίεσμαι Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 23. ἀλλάττω ἤλλαττον ἀλλάξω ἤλλαξα ἤλλαχα ἠλλάχειν ἀλλάττομαι (μεταβάλλω) SOS ἠλλαττόμην ἀλλάξομαι, ἀλλαχθήσομαι, ἀλλαγήσομαι ἠλλαξάμην, ἠλλάχθην, ἠλλάγην ἤλλαγμαι ἠλλάγμην Α Παθ. αορ. ΥΠ: ἀλλαχθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀλλαγῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 24. ἁμαρτάνω ἡμάρτανον ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα ἡμαρτήκειν Β αόρ. ΥΠ: ἁμάρτω Παθ. αόρ. ΥΠ: ἁμαρτηθῇ ἁμαρτάνεται π 4 SOS ἡμαρτάνετο (αποτυγχάνω) ἁμαρτηθήσεται ἡμαρτήθη ἡμάρτηται ἡμάρτητο

12 25. ἀνιῶμαι (-άω) (στεναχωριέμαι) ἠνιώμην ἀνιάσομαι ἠνιάθην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀνιαθῶ 26. ἀνοίγω, ἀνοίγνυμι ἀνέῳγον ἀνοίξω ἀνέῳξα ἀνέῳχα ἀνεῴχειν ἀνοίγομαι ἀνεῳγόμην ἀνοιχθήσομαι ἀνεῴχθην ἀνέῳγμαι ἀνεῴγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀνοιχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 27. ἀξιῶ (-όω) ἠξίουν ἀξιώσω ἠξίωσα ἠξίωκα ἠξιώκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀξιωθῶ ἀξιοῦμαι (προβάλλω την αξίωση) ἠξιούμην ἀξιωθήσομαι ἠξιώθην ἠξίωμαι ἠξιώμην 28. ἀπεχθάνομαι (γίνομαι μισητός) SOS ἀπηχθανόμην ἀπεχθήσομαι ἀπηχθόμην π 6 ἀπήχθημαι ἀπηχθήμην Β αόρ. ΥΠ: ἀπέχθωμαι 29. ἀποδιδράσκω (δραπετεύω) ἀπεδίδρασκον ἀποδράσομαι ἀπέδραν ἀποδέδρακα ἀπεδεδράκειν 30. ἀποθνῄσκω 1 (πεθαίνω) ἀπέθνῃσκον ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον τέθνηκα π 8 ἐτεθνήκειν Β αόρ. κατά τα μι π 7 Β αόρ. ΥΠ: ἀποθάνω 31. ἀποκρίνομαι (απαντώ) ἀπεκρινόμην (αποχωρίζομαι) ἀποκρινοῦμαι, ἀποκριθήσομαι ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθην ἀποκέκριμαι ἀπεκεκρίμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἀποκρίνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀποκριθῶ 32. ἀπόλλυμι, ἀπολλύω ἀπώλλυν, ἀπώλλυον ἀπολῶ ἀπώλεσα ἀπολώλεκα ἀπωλωλέκειν Β αόρ. ΥΠ: ἀπόλωμαι ἀπόλλυμαι (αφανίζω) SOS ἀπωλλύμην ἀπολοῦμαι ἀπωλόμην ἀπόλωλα ἀπωλώλειν 33. ἅπτω ἧπτον ἅψω ἧψα ἅπτομαι (αγγίζω) ἡπτόμην ἅψομαι ἡψάμην, ἥφθην ἧμμαι ἥμμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἁφθῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι 1 Προσοχή στην υπογεγραμμένη!!!

13 34. ἄρχω ἦρχον ἄρξω ἦρξα [ἦρχα] [ἤρχειν] ἄρχομαι (ξεκινώ) SOS ἠρχόμην (εξουσιάζω) ἄρξομαι, ἀρχθήσομαι ἠρξάμην, ἤρχθην ἦργμαι ἤργμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀρχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικόληκτων,βλ. πέπραγμαι 35. αὐξάνω, αὔξω, ηὔξανον, ηὖξον αὐξήσω ηὔξησα ηὔξηκα ηὐξήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: αὐξηθῶ αὔξομαι, αὐξάνομαι (μεγαλώνω) ηὔξόμην, ηὐξανόμην αὐξήσομαι, αὐξηθήσομαι ηὐξήθην ηὔξημαι ηὐξήμην 36. ἀφικνοῦμαι (-έω) (φτάνω) SOS ἀφικνούμην ἀφίξομαι ἀφικόμην ἀφῖγμαι ἀφίγμην Β αόρ. ΥΠ: ἀφίκωμαι Πρκ/ Υπερσ. ουρανικόληκτων, βλ. πέπραγμαι 37. ἄχθομαι SOS ἠχθόμην (λυπάμαι) ἀχθέσομαι ἠχθέσθην [ἤχθημαι] [ἠχθήμην] 38. βαίνω (βαδίζω) SOS ἔβαινον βήσομαι ἔβην βέβηκα ἐβεβήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἀχθεσθῶ Β αόρ. κατά τα μι π βάλλω ἔβαλλον βαλῶ ἔβαλον βέβληκα ἐβεβλήκειν Β αόρ. ΥΠ: βάλω, βάλωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: βληθῶ βάλλομαι (ρίχνω) SOS ἐβαλλόμην βαλοῦμαι, βληθήσομαι ἐβαλόμην, ἐβλήθην βέβλημαι ἐβεβλήμην 40. βιάζομαι (εξαναγκάζω) ἐβιαζόμην βιάσομαι, βιασθήσομαι ἐβιασάμην, ἐβιάσθην βεβίασμαι ἐβεβιάσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: βιασθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 41. βιβάζω ἐβίβαζον βιβῶ π 10 ἐβίβασα βιβάζομαι (ανυψώνω) SOS ἐβιβαζόμην βιβῶμαι ἐβιβασάμην 42. βιῶ(-όω) (ζω) ἐβίουν βιώσομαι ἐβίων βεβίωκα ἐβεβιώκειν Μέλλ. συνηρημένος σε -άω! Β αόρ. κατά τα μι π

14 43. βοηθώ (-έω) (υποστηρίζω) ἐβοήθουν βοηθήσω ἐβοήθησα βεβοήθηκα ἐβεβοηθήκειν 44. βουλεύω ἐβούλευον βουλεύσω ἐβούλευσα βεβούλευκα ἐβεβουλεύκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: βουλευθῶ βουλεύομαι (σκέφτομαι) ἐβουλευόμην βουλεύσομαι ἐβουλευσάμην, ἐβουλεύθην βεβούλευμαι ἐβεβουλεύμην 45. βούλομαι (επιθυμώ) SOS ἐβουλόμην, ἠβουλόμην βουλήσομαι ἐβουλήθην, ἠβουλήθην βεβούλημαι ἐβεβουλήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: βουληθῶ 46. γίγνομαι (γίνομαι) SOS ἐγιγνόμην γενήσομαι ἐγενόμην γεγένημαι, γέγονα ἐγεγενήμην, ἐγεγόνειν Β αόρ. ΥΠ: γένωμαι 47. γιγνώσκω ἐγίγνωσκον γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν γιγνώσκομαι (γνωρίζω) SOS ἐγιγνωσκόμην γνωσθήσομαι ἐγνώσθην ἔγνωσμαι ἐγνώσμην Β αόρ. κατά τα μι π 12 Παθ. αόρ. ΥΠ: γνωσθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 48. γράφω ἔγραφον γράψω ἔγραψα γέγραφα ἐγεγράφειν γράφομαι SOS ἐγραφόμην γράψομαι, γραφήσομαι ἐγραψάμην, ἐγράφην γέγραμμαι ἐγεγράμμην Β Παθ. αόρ. ΥΠ: γραφῶ Πρκ/ Υπερσ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι 49. δέδοικα, δέδια (φοβάμαι) π13 SOS ἐδεδοίκειν, ἐδεδίειν δείσομαι ἔδεισα 50. δείκνυμι ἐδείκνυν δείξω ἔδειξα δέδειχα ἐδεδείχειν δείκνυμαι (φανερώνω) π 14 SOS ἐδεικνύμην δείξομαι, δειχθήσομαι ἐδειξάμην, ἐδείχθην δέδειγμαι ἐδεδείγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: δειχθῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικόληκτων, βλ. πέπραγμαι

15 51. δῶ (-έω) ἔδουν δήσω ἔδησα δέδεκα ἐδεδέκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: δεθῶ δοῦμαι (δένω) ἐδούμην δεθήσομαι ἐδέθην δέδεμαι ἐδεδέμην 52. δέω ἔδεον δεήσω ἐδέησα δεῖ ἔδει δεήσει ἐδέησε δεδέηκε ἐδεδεήκει Παθ. αόρ. ΥΠ: δεηθῶ δέομαι (στερούμαι) π 15 SOS ἐδεόμην δεήσομαι ἐδεήθην δεδέημαι ἐδεδεήμην 53. διαλέγομαι (εκλέγω) SOS διελεγόμην (συνομιλώ) διαλέξομαι, διαλεχθήσομαι διελέχθην διείλεγμαι διειλέγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: διαλεχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 54. διδάσκω ἐδίδασκον διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα ἐδεδιδάχειν διδάσκομαι ἐδιδασκόμην διδάξομαι, διδαχθήσομαι ἐδιδαξάμην, ἐδιδάχθην δεδίδαγμαι ἐδεδιδάγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: διδαχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 55. διδράσκω (δραπετεύω) SOS ἐδίδρασκον δράσομαι ἔδραν δέδρακα ἐδεδράκειν 56. δίδωμι ἐδίδουν δώσω ἔδωκα δέδωκα ἐδεδώκειν Β αόρ. κατά τα -μι π 16 Παθ. αόρ. ΥΠ: δοθῶ δίδομαι (δίνω) π 17 SOS ἐδιδόμην δώσομαι, δοθήσομαι ἐδόμην, ἐδόθην δέδομαι ἐδεδόμην 57. διώκω ἐδίωκον διώξω ἐδίωξα δεδίωχα ἐδεδιώχειν διώκομαι (καταδιώκω) ἐδιωκόμην διώξομαι, διωχθήσομαι ἐδιώχθην δεδίωγμαι ἐδεδιώγμην 58. δοκῶ (-έω) ἐδόκουν δόξω ἔδοξα δοκεῖ (φαίνομαι) SOS ἐδόκει δόξει ἔδοξε δέδοκται ἐδέδοκτο 59. δρῶ (-άω) ἔδρων δράσω ἔδρασα δέδρακα ἐδεδράκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: δρασθῶ δρῶμαι (ενεργώ) ἐδρώμην δρασθήσομαι ἐδράσθην δέδραμαι ἐδεδράμην 60. δύναμαι (μπορώ) π 18 SOS ἐδυνάμην, ἠδυνάμην δυνήσομαι ἐδυνήθην, ἠδυνήθην δεδύνημαι ἐδεδυνήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: δυνηθῶ

16 61. δύω ἔδυον δύσω ἔδυσα δέδυκα ἐδεδύκειν Β αόρ. κατά τα μι π 19 Παθ. αόρ. ΥΠ: δυθῶ δύομαι ἐδυόμην δύσομαι ἔδυν δέδυκα έδεδύκειν δύομαι (βυθίζω) ἐδυόμην δυθήσομαι ἐδύθην δέδυμαι ἐδεδύμην 62. ἐῶ (-άω) εἴων ἐάσω εἴασα εἴακα εἰάκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐαθῶ ἐῶμαι (αφήνω) SOS εἰώμην ἐάσομαι εἰάθην εἴαμαι εἰάμην 63. ἐγείρω ἤγειρον ἐγερῶ ἤγειρα ἐγρήγορα ἐγρηγόρειν ἐγείρομαι (ξεσηκώνω) ἠγειρόμην ἐγεροῦμαι ἠγρόμην, ἠγέρθην ἐγήγερμαι ἐγηγέρμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἐγείρω Β αόρ. ΥΠ: ἔγρωμαι π 20 Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐγερθῶ Πρκ/Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἦρμαι 64. ἐγκωμιάζω ἐνεκωμίαζον ἐγκωμιάσω, ἐγκωμιάσομαι ἐνεκωμίασα ἐγκεκωμίακα ἐνεκεκωμιάκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐγκωμιασθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι ἐγκωμιάζομαι (επαινώ) ἐνεκωμιαζόμην ἐγκωμιασθήσομαι ἐνεκωμιάσθην ἐγκεκωμίασμαι ἐνεκεκωμιάσμην 65. ἐθέλω, θέλω SOS ἤθελον ἐθελήσω, θελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα ἠθελήκειν 66. ἐθίζω εἴθιζον ἐθιῶ εἴθισα εἴθικα εἰθίκειν ἐθίζομαι (συνηθίζω) εἰθιζόμην ἐθισθήσομαι εἰθίσθην εἴθισμαι εἰθίσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐθισθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 67. εἶμι (θα πάω) π 21 SOS ᾖα, ᾔειν 68. εἰμί (υπάρχω) π 22 SOS ἦ,ἦν ἔσομαι ἐγενόμην γέγονα ἐγεγόνειν Β αόρ. ΥΠ: γένωμαι

17 69. ἐκπλήττω ἐξέπληττον ἐκπλήξω ἐξέπληξα ἐκπλήττομαι (χτυπώ) ἐξεπληττόμην ἐκπλαγήσομαι ἐξεπλάγην ἐκπέπληγμαι ἐξεπεπλήγμην Β Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐκπλαγῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 70. ἐλαύνω ἤλαυνον ἐλῶ π 23 ἤλασα ἐλήλακα ἐληλάκειν Μέλλ. συνηρημένος σε -άω! Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐλαθῶ ἐλαύνομαι (προχωρώ εμπρός) SOS ἠλαυνόμην ἐλάσομαι, ἐλαθήσομαι ἠλασάμην, ἠλάθην ἐλήλαμαι ἐληλάμην 71. ἐλέγχω ἤλεγχον ἐλέγξω ἤλεγξα ἐλέγχομαι (ανακρίνω) ἠλεγχόμην έλεγχθήσομαι ἠλέγχθην ἐλήλεγμαι π 24 ἐληλέγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐλεγχθῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 72. ἐλπίζω (προσδοκώ) ἤλπιζον ἐλπιῶ ἤλπισα ἤλπικα ἠλπίκειν Μέλλ. συνηρημενος σε -έω 73. ἐμπεδῶ (-όω) (στερεώνω) ἠμπέδουν ἐμπεδώσω ἠμπέδωσα 74. ἐναντιοῦμαι (-όω) ἠναντιούμην ἐναντιώσομαι ἠναντιωσάμην, ἠναντιώθην ἠναντίωμαι ἠναντιώμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐναντιωθῶ 75. ἐνθυμοῦμαι (-έω) (σκέφτομαι) ἐνεθυμούμην ἐνθυμήσομαι ἐνεθυμήθην ἐντεθύμημαι ἐνετεθυμήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐνθυμηθῶ 76. ἐννοῶ (-έω) ἐνενόουν ἐννοήσω ἐνενόησα ἐννενόηκα ἐνενενοήκειν ἐννοοῦμαι (έχω κάτι στο μυαλό μου) ἐνενοούμην <ἐννοηθήσομαι> ἐνενοήθην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐννοηθῶ 77. ἐνοχλῶ(-έω) ἠνώχλουν ἐνοχλήσω ἠνώχλησα ἠνώχληκα ἠνωχλήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐνοχληθῶ ἐνοχλοῦμαι ἠνωχλούμην ἐνοχλήσομαι, ἐνοχληθήσομαι ἠνωχλήθην ἠνώχλημαι ἠνωχλήμην 78. ἐξετάζω ἐξήταζον ἐξετάσω ἐξήτασα ἐξήτακα ἐξητάκειν ἐξετάζομαι ἐξηταζόμην ἐξετασθήσομαι ἐξητάσθην ἐξήτασμαι ἐξητάσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐξετασθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι

18 79. ἔοικα (μοιάζω) π 25 ἐῴκειν 80. ἐπαινῶ (-έω) ἐπῄνουν ἐπαινέσω, ἐπαινέσομαι ἐπῄνεσα ἐπῄνεκα ἐπῃνέκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐπαινεθῶ ἐπαινοῦμαι έπῃνούμην ἐπαινεθήσομαι ἐπῃνέθην ἐπῄνημαι ἐπῃνήμην 81. ἐπιλανθάνομαι (λησμονώ) SOS ἐπελανθανόμην ἐπιλήσομαι ἐπελαθόμην ἐπιλέλησμαι ἐπελελήσμην Β αόρ. ΥΠ: ἐπιλάθωμαι Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 82. ἐπιμελοῦμαι (-έω), ἐπιμέλομαι (φροντίζω για κάτι) SOS ἐπεμελούμην, ἐπεμελόμην ἐπιμελήσομαι, ἐπιμεληθήσομαι ἐπεμελήθην ἐπιμεμέλημαι ἐπεμεμελήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐπιμεληθῶ 83. ἐπιορκῶ (-έω) (ορκίζομαι ψεύτικα) ἐπιώρκουν ἐπιορκήσω ἐπιώρκησα ἐπιώρκηκα ἐπιωρκήκειν 84. ἐπίσταμαι (γνωρίζω καλά)π 26 SOS ἠπιστάμην ἐπιστήσομαι ἠπιστήθην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐπιστηθῶ 85. ἕπομαι (ακολουθώ) SOS εἱπόμην ἕψομαι ἑσπόμην ἠκολούθηκα ἠκολουθήκειν 86. ἐργάζομαι εἰργαζόμην, ἠργαζόμην ἐργάσομαι, ἐργασθήσομαι εἰργασάμην, ἠργασάμην, εἰργάσθην, ἠργάσθην εἴργασμαι εἰργάσμην Β αόρ. ΥΠ: σπῶμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐργασθῶ Πρκ/Ύπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 87. ἔρχομαι π 27 SOS ᾖα, ᾔειν εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα ἐληλύθειν 88. ἐρωτῶ(-άω) ἠρώτων ἐρωτήσω, ἐρήσομαι ἠρώτησα ἠρώτηκα ἠρωτήκειν Β Αόρ. ΥΠ: ἔλθω Β αόρ. ΥΠ: ἔρωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐρωτηθῶ ἐρωτῶμαι SOS ἠρωτώμην ἐρωτηθήσομαι ἠρόμην, ἠρωτήθην ἠρώτημαι ἠρωτήμην

19 89. ἐσθίω (τρώω) ἤσθιον ἔδομαι ἔφαγον ἐδήδοκα ἐδηδόκειν 90. εὐεργετῶ (-έω) εὐηργέτουν εὐεργετήσω εὐηργέτησα εὐηργέτηκα εὐηργετήκειν Β αόρ. ΥΠ: φάγω Παθ. αόρ. ΥΠ: εὐεργετηθῶ εὐεργετοῦμαι (προσφέρω υπηρεσία) εὐηργετούμην εὐεργετηθήσομαι εὐηργετήθην εὐηργέτημαι εὐηργετήμην 91. εὑρίσκω εὕρισκον, ηὕρισκον εὑρήσω εὗρον, ηὗρον εὕρηκα, ηὕρηκα εὑρήκειν, ηὑρήκειν Β αόρ. ΥΠ: εὕρω, εὕρωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: εὑρεθῶ εὑρίσκομαι (βρίσκω) SOS εὑρισκόμην, ηὑρισκόμην εὑρήσομαι εὑρόμην, ηὑρόμην, εὑρέθην, ηὑρέθην εὕρημαι, ηὕρημαι εὑρήμην, ηὑρήμην 92. εὔχομαι ηὐχόμην εὔξομαι ηὐξάμην ηὖγμαι ηὔγμην Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 93. ἔχω 2 εἶχον ἕξω, σχήσω ἔσχον π 28 ἔσχηκα ἐσχήκειν ἔχομαι εἰχόμην ἕξομαι, -σχήσομαι ἐσχόμην -έσχημαι -εσχήμην 94. ζημιῶ (-όω) ἐζημίουν ζημιώσω ἐζημίωσα ἐζημίωκα ἐζημιώκειν Β αόρ. ΥΠ: σχῶ, σχῶμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ζημιωθῶ ζημιοῦμαι (τιμωρώ) ἐζημιούμην ζημιώσομαι, ζημιωθήσομαι ἐζημιώθην ἐζημίωμαι ἐζημιώμην 95. ζῶ (-ήω) SOS ἔζων ζήσω, βιώσομαι ἐβίων βεβίωκα ἐβεβιώκειν 96. ἡγοῦμαι (-έω) (άρχω) SOS ἡγούμην (νομίζω) ἡγήσομαι ἡγησάμην, ἡγήθην ἥγημαι ἡγήμην 97. ἥδομαι (ευχαριστιέμαι) SOS ἡδόμην ἡσθήσομαι ἥσθην Β αόρ. κατά τα μι π 11 Παθ. αόρ. ΥΠ: ἡγηθῶ Παθ. αόρ. ΥΠ: ἡσθῶ 98. ἥκω (έχω έρθει) ἧκον ἥξω 99. ἡττῶμαι (-άω) (νικιέμαι) ἡττώμην ἡττήσομαι, ἡττηθήσομαι ἡττήθην ἥττημαι ἡττήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἡττηθῶ 100. θάπτω ἔθαπτον θάψω ἔθαψα τέθαφα ἐτεθάφειν θάπτομαι ἐθαπτόμην ταφήσομαι ἐθάφθην, ἐτάφην τέθαμμαι ἐτεθάμμην Α Παθ. αόρ. ΥΠ: θαφθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: ταφῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι 2 Προσοχή στη δασεία του μέλλοντα!!!

20 101. θεῶμαι(-άω) (θαυμάζω) ἐθεώμην θεάσομαι ἐθεασάμην τεθέαμαι ἐτεθεάμην 102. θέω (τρέχω) π 29 SOS ἔθεον θεύσομαι ἔδραμον δεδράμηκα έδεδραμήκειν 103. θνῄσκω 3 (πεθαίνω) SOS ἔθνῃσκον θανοῦμαι ἔθανον τέθνηκα π 8 ἐτεθνήκειν Β αόρ. ΥΠ: δράμω Β αόρ. ΥΠ: θάνω 104. θύω ἔθυον θύσω ἔθυσα τέθυκα ἐτεθύκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: τυθῶ θύομαι (θυσιάζω) ἐθυόμην θύσομαι, τυθήσομαι ἐθυσάμην, ἐτύθην τέθυμαι ἐτεθύμην 105. ἰῶμαι(-άω) (θεραπεύω) ἰώμην ἰάσομαι ἰασάμην, ἰάθην Παθ. αόρ. ΥΠ: ἰαθῶ 106. ἵημι ἵην ἥσω ἧκα εἷκα εἵκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ἑθῶ ἵεμαι (ρίχνω) π 30 SOS ἱέμην ἥσομαι, ἑθήσομαι εἵμην, εἵθην εἷμαι εἵμην 107. ἱκνοῦμαι (-έω) (έρχομαι) SOS ἱκνούμην ἵξομαι ἱκόμην ἷγμαι ἵγμην Β αόρ. ΥΠ: ἵκωμαι Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 108. ἵστημι ἵστην στήσω ἔστησα 4 (στήσας ἔχω) (στήσας εἶχον) Β αόρ. ΥΠ: στῶ Παθ. αόρ. ΥΠ: σταθῶ ἵσταμαι (στήνω) π 31 SOS ἱστάμην στήσομαι, σταθήσομαι ἐστησάμην, ἔστην, ἐστάθην ἕστηκα π 32 ἑστήκειν, εἱστήκειν 109. καθέζομαι (καθίζω) ἐκαθεζόμην καθεδοῦμαι 3 Προσοχή στην υπογεγραμμένη!! 4 Ο Αόριστος παίρνει ψιλή!!!!

21 110. κάθημαι (ησυχάζω) π 33 ἐκαθήμην, καθήμην καθεδοῦμαι 111. καλῶ (-έω) ἐκάλουν καλῶ, καλέσω ἐκάλεσα κέκληκα ἐκεκλήκειν Μέλλ. συνηρημένος σε έω Παθ. αόρ. ΥΠ: κληθῶ καλοῦμαι (προσκαλώ) SOS ἐκαλούμην καλούμαι, κληθήσομαι ἐκαλεσάμην, ἐκλήθην κέκλημαι ἐκεκλήμην 112. κάμνω (κουράζομαι) SOS ἔκαμνον καμοῦμαι ἔκαμον κέκμηκα ἐκεκμηκειν Μέλλ. συνηρημένος σε έω Β αόρ. ΥΠ: κάμω 113. κεῖμαι (βρίσκομαι) π 34 SOS ἐκείμην κείσομαι 114. κελεύω ἐκέλευον κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα ἐκεκελεύκειν κελεύομαι (διατάζω) ἐκελευόμην κελευσθήσομαι ἐκελεύσθην κεκέλευσμαι ἐκεκελεύσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: κελευσθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 115. κηρύττω ἐκήρυττον κηρύξω ἐκήρυξα κεκήρυχα ἐκεκηρύχειν κηρύττομαι (αναγγέλλω) SOS ἐκηρυττόμην κηρύξομαι, κηρυχθήσομαι ἐκηρυξάμην, ἐκηρύχθην κεκήρυγμαι ἐκεκηρύγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: κηρυχθῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 116. κλείω, κλῄω ἔκλειον, ἔκλῃον κλείσω, κλῄσω ἔκλεισα, ἔκλῃσα Παθ. αόρ. ΥΠ: κλεισθῶ, κλῃσθῶ -κλείομαι, -κλῄομαι (κλείνω) -εκλειόμην, -εκλῃόμην -κλεισθήσομαι, -κλῃσθήσομαι -εκλεισάμην, -εκλῃσάμην, -εκλείσθην, -εκλῄσθην κέκλειμαι, κέκλῃμαι ἐκεκλείμην, ἐκεκλῄμην

22 117. κλέπτω ἔκλεπτον κλέψω, κλέψομαι ἔκλεψα κέκλοφα ἐκεκλόφειν κλέπτομαι ἐκλεπτόμην κλαπήσομαι ἐκλάπην κέκλεμμαι ἐκεκλέμμην Β Παθ. αόρ. ΥΠ: κλαπῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι 118. κλίνω ἔκλινον κλινῶ ἔκλινα κέκλικα ἐκεκλίκειν κλίνομαι (γέρνω) ἐκλινόμην κλινοῦμαι, κλιθήσομαι ἐκλινάμην, ἐκλίθην, ἐκλίνην κέκλιμαι ἐκεκλίμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Άσιγμος αόρ. ΥΠ: κλίνω, κλίνωμαι Α' Παθ. αόρ. ΥΠ: κλιθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: κλινῶ 119. κοινολογοῦμαι (-έω) (συνομιλώ) ἐκοινολογούμην κοινολογήσομαι ἐκοινολογησάμην κεκοινολόγημαι ἐκεκοινολογήμην 120. κομίζω ἐκόμιζον κομιῶ ἐκόμισα κεκόμικα ἐκεκομίκειν κομίζομαι (μεταφέρω) SOS ἐκομιζόμην κομιοῦμαι, κομισθήσομαι ἐκομισάμην, ἐκομίσθην κεκόμισμαι ἐκεκομίσμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Παθ. αόρ. ΥΠ: κομισθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικόληκτων, βλ. πέπεισμαι 121. κόπτω ἔκοπτον κόψω ἔκοψα κέκοφα ἐκεκόφειν κόπτομαι (χτυπώ) ἐκοπτόμην κόψομαι, κοπήσομαι ἐκοψάμην, ἐκόπην κέκομμαι ἐκεκόμμην Β Παθ. αόρ. ΥΠ: κοπῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι 122. κρατῶ (-έω) ἐκράτουν κρατήσω ἐκράτησα κεκράτηκα ἐκεκρατήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: κρατηθῶ κρατοῦμαι (εξουσιάζω) ἐκρατούμην κρατηθήσομαι ἐκρατήθην κεκράτημαι ἐκεκρατήμην 123. κρίνω ἔκρινον κρινῶ ἔκρινα κέκρικα ἐκεκρίκειν κρίνομαι (διακρίνω) SOS ἐκρινόμην (αποφασίζω) κρινοῦμαι, κριθήσομαι ἐκρινάμην, ἐκρίθην κέκριμαι ἐκεκρίμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Άσιγμος αόρ. ΥΠ: κρίνω, κρίνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: κριθῶ 124. κρύπτω ἔκρυπτον κρύψω ἔκρυψα κέκρυφα ἐκεκρύφειν κρύπτομαι ἐκρυπτόμην κρύψομαι, κρυφθήσομαι, κρυβήσομαι ἐκρυψάμην, ἐκρύφθην, ἐκρύβην κέκρυμμαι ἐκεκρύμμην Παθ. αόρ. ΥΠ: κρυφθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: κρυβῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι

23 125. κτῶμαι (-άω) (αποκτώ) ἐκτώμην κτήσομαι ἐκτησάμην, ἐκτήθην κέκτημαι, ἔκτημαι π 35 ἐκεκτήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: κτηθῶ 126. κτείνω, [κτίννυμι] SOS ἔκτεινον, [ἐκτίννυν] (σκοτώνω) κτενῶ ἔκτεινα ἔκτονα ἐκτόνειν Μέλλ. συνηρημένος σε έω Άσιγμος αόρ. ΥΠ: κτείνω 127. λαγχάνω SOS ἐλάγχανον (λαμβάνω με κλήρο) λήξομαι ἔλαχον εἴληχα εἰλήχειν Β αόρ. ΥΠ: λάχω 128. λαμβάνω ἐλάμβανον λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἰλήφειν λαμβάνομαι (παίρνω) SOS ἐλαμβανόμην ληφθήσομαι ἐλαβόμην, ἐλήφθην εἴλημμαι εἰλήμμην Β αόρ. ΥΠ: λάβω, λάβωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ληφθῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι 129. λανθάνω (μένω απαρατήρητος) SOS ἐλάνθανον λήσω ἔλαθον λέληθα ἐλελήθειν Β αόρ. ΥΠ: λάθω 130. λέγω π 36 ἔλεγον λέξω, ἐρῶ εἶπα, εἶπον, ἔλεξα εἴρηκα εἰρήκειν λέγομαι SOS ἐλεγόμην λεχθήσομαι, ῥηθήσομαι ἐλέχθην, ἐρρήθην εἴρημαι, λέλεγμαι εἰρήμην, ἐλελέγμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: εἴπω Β αόρ. ΥΠ: εἴπω Παθ. αόρ. ΥΠ: λεχθῶ, ῥηθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 131. λέγω ἔλεγον λέξω ἔλεξα εἴλοχα εἰλόχειν λέγομαι (συλλέγω) SOS ἐλεγόμην λέξομαι, λεγήσομαι ἐλεξάμην, ἐλέχθην, ἐλέγην εἴλεγμαι εἰλέγμην Α' Παθ. αόρ. ΥΠ: λεχθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: λεγῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 132. λείπω 5 ἔλειπον λείψω ἔλιπον λέλοιπα ἐλελοίπειν λείπομαι (εγκαταλείπω) SOS ἐλειπόμην -λείψομαι, -λειφθήσομαι -ελιπόμην, ἐλείφθην λέλειμμαι ἐλελείμμην Β αόρ. ΥΠ: λίπω, λίπωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: λειφθῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 133. λογίζομαι (λογαριάζω) ἐλογιζόμην λογιοῦμαι, λογισθήσομαι ἐλογισάμην, ἐλογίσθην λελόγισμαι ἐλελογίσμην Μέλλ. συνηρημενος σε -έω Παθ. αόρ. ΥΠ: λογισθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 5 Προσοχή στην εναλλαγή ει-, -ι- και οι

24 134. λυμαίνομαι (κακομεταχειρίζομαι) ἐλυμαινόμην λυμανοῦμαι ἐλυμηνάμην, ἐλυμάνθην λελύμασμαι ἐλελυμάσμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: λυμήνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: λυμανθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 135. μανθάνω SOS ἐμάνθανον μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα ἐμεμαθήκειν 136. μάχομαι ἐμαχόμην μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην μεμάχημαι ἐμεμαχήμην Β αόρ. ΥΠ: μάθω Μελλ. συνηρημένος σε -έω 137. μείγνυμι, μειγνύω -εμείγνυν μείξω ἔμειξα Α Παθ. αόρ. ΥΠ: μειχθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: μιγῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικόληκτων, βλ. πέπραγμαι μείγνυμαι (αναμειγνύω) -εμειγνύμην -μειχθήσομαι ἐμειξάμην, ἐμείχθην, ἐμίγην μέμειγμαι ἐμεμείγμην 138. μέλει (είμαι αντικείμενο φροντίδας) SOS ἔμελε μελήσει ἐμέλησε μεμέληκε ἐμεμελήκει 139. μέλλω (σκοπεύω, αναβάλλω) SOS ἔμέλλον, ἤμελλον μελλήσω ἐμέλλησα 140. μέμφομαι (κατακρίνω) ἐμεμφόμην μέμφομαι, μεμφθήσομαι ἐμεμψάμην, ἐμέμφθην Παθ. αόρ. ΥΠ: μεμφθῶ 141. μένω SOS ἔμενον μενῶ ἔμεινα μεμένηκα ἐμεμενήκειν Άσιγμος αόρ. ΥΠ: μείνω

25 142. -μιμνήσκω -εμίμνησκον -μνήσω -έμνησα Παθ. αόρ. ΥΠ: μνησθῶ -μιμνήσκομαι (υπενθυμίζω) SOS -εμιμνησκόμην -μνήσομαι, -μνησθήσομαι -εμνησάμην, -εμνήσθην -μέμνημαι π 37 -εμεμνήμην 143. νέμω ἔνεμον νεμῶ ἔνειμα νενέμηκα ἐνενεμήκειν νέμομαι (μοιράζω) SOS ἐνεμόμην νεμοῦμαι ἐνειμάμην, ἐνεμήθην νενέμημαι ἐνενεμήμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: νείμω, νείμωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: νεμηθῶ 144. νικῶ (-άω) ἐνίκων νικήσω ἐνίκησα νενίκηκα ένενικήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: νικηθῶ νικῶμαι ἐνικώμην νικήσομαι, νικηθήσομαι ἐνικήθην νενίκημαι ἐνενικήμην 145. νομίζω ἐνόμιζον νομιῶ ἐνόμισα νενόμικα ἐνενομίκειν νομίζομαι ἐνομιζόμην νομιοῦμαι, νομισθήσομαι ἐνομίσθην νενόμισμαι ἐνενομίσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: νομισθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 146. οἶδα (γνωρίζω) π 38 SOS ᾔδειν, ᾔδη εἴσομαι, εἰδήσω 147. οἰκῶ (-έω) ᾤκουν οἰκήσω ᾠκησα ᾤκηκα ᾠκήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: οἰκηθῶ οἰκοῦμαι (κατοικώ) ᾠκούμην οἰκήσομαι ᾠκησάμην, ᾠκήθην ᾤκημαι ᾠκήμην 148. οἰκίζω ᾤκιζον οἰκιῶ ᾤκισα οἰκίζομαι (ιδρύω αποικία) ᾠκιζόμην οἰκιοῦμαι, οἰκισθήσομαι ᾠκισάμην, ᾠκίσθην ᾤκισμαι ᾠκίσμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Παθ. αόρ. ΥΠ: οἰκισθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 149. οἰκοδομῶ (-έω) ᾠκοδόμουν οἰκοδομήσω ᾠκοδόμησα ᾠκοδόμηκα ᾠκοδομήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: οἰκοδομηθῶ οἰκοδομοῦμαι (φτιάχνω σπίτι) ᾠκοδομούμην οἰκοδομηθήσομαι ᾠκοδομησάμην, ᾠκοδομήθην ᾠκοδόμημαι ᾠκοδομήμην

26 150. οἴομαι, οἶμαι (νομίζω) π 39 ᾠόμην, ᾤμην οἰήσομαι ᾠήθην Παθ. αόρ. ΥΠ: οἰηθῶ 151. οἴχομαι (έχω φύγει) ᾠχόμην οἰχήσομαι 152. ὀλιγωρῶ (-έω) ὠλιγώρουν ὀλιγωρήσω ὠλιγώρησα Παθ. αόρ. ΥΠ: ὀλιγωρηθῶ ὀλιγωροῦμαι (παραμελώ κάτι) ὠλιγωρούμην <ὀλιγωρηθήσομαι> ὠλιγωρήθην ὠλιγώρημαι ὠλιγωρήμην 153. ὄλλυμι, ὀλλύω ὤλλυν, ὤλλυον ὀλῶ ὤλεσα ὀλώλεκα ὠλωλέκειν Β αόρ. ΥΠ: ὄλωμαι ὄλλυμαι (αφανίζω) SOS ὠλλύμην ὀλοῦμαι ὠλόμην ὄλωλα ὠλώλειν 154. ὄμνυμι ὤμνυν ὀμοῦμαι ὤμοσα ὀμώμοκα ὠμωμόκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ὀμοσθῶ ὄμνυμαι (ορκίζομαι) SOS ὠμνύμην ὀμοσθήσομαι ὠμοσάμην, ὠμόσθην 155. ὀνίνημι ὠφέλουν ὀνήσω ὤνησα ὠφέληκα ὠφελήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ὠνηθῶ ὀνίναμαι (ωφελώ) π 40 ὠνινάμην ὀνήσομαι ὠνήμην, ὠνήθην ὠφέλημαι ὠφελήμην 156. ὁρῶ (-άω) ἑώρων ὄψομαι εἶδον ἑόρακα, ἑώρακα, ὄπωπα ἑωράκειν <ὀπώπειν> Β αόρ. ΥΠ: ἴδω, ἴδωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ὀφθῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι ὁρῶμαι (βλέπω) SOS ἑωρώμην ὀφθήσομαι εἰδόμην, ὤφθην ἑόραμαι, ἑώραμαι, ὦμμαι <ἑωράμην> ὤμμην

27 157. ὀργίζω ὤργιζον ὀργιῶ ὤργισα ὀργίζομαι (εξοργίζω κάποιον) ὠργιζόμην ὀργιοῦμαι, ὀργισθήσομαι ὠργίσθην ὤργισμαι ὠργίσμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Παθ. αόρ. ΥΠ: ὀργισθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 158. ὀρέγομαι (επιθυμώ) ὠρεγόμην ὀρέξομαι ὠρεξάμην, ὠρέχθην (ὤρεγμαι) (ὠρέγμην) Παθ. αόρ. ΥΠ: ὀρεχθῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 159. ὀρθῶ (-όω) ὤρθουν ὀρθώσω ὤρθωσα ὤρθωκα ὠρθώκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ὀρθωθῶ ὀρθοῦμαι (ανορθώνω) ὀρθούμην ὠρθώθην ὤρθωμαι ὠρθώμην 160. ὁρμῶ (-άω) ὥρμων ὁρμήσω ὥρμησα ὥρμηκα ὡρμήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ὁρμηθῶ ὁρμῶμαι (ορμώ) π 41 ὡρμώμην ὁρμήσομαι ὡρμησάμην, ὡρμήθην ὥρμημαι ὡρμήμην 161. ὁρμῶ (-έω) (προσορμίζομαι) ὥρμουν ὁρμήσω 162. ὀρύττω ὤρυττον ὀρύξω ὤρυξα ὀρώρυχα ὠρωρύχειν ὀρύττομαι (σκάβω χαντάκι) ὠρυττόμην ὀρυχθήσομαι ὠρύχθην ὀρώρυγμαι ὠρωρύγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ὀρυχθῶ Πρκ/ Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 163. ὀφλισκάνω (χρωστώ) ὠφλίσκανον ὠφλήσω ὦφλον π 42 ὤφληκα ὠφλήκειν Β αόρ. ΥΠ: ὄφλω 164. παίζω (διασκεδάζω) ἔπαιζον παιξοῦμαι ἔπαισα 165. παραιτοῦμαι (-έω) (εγκαταλείπω) παρῃτούμην παραιτήσομαι παρῃτησάμην παρῄτημαι παρῃτήμην 166. πάσχω (παθαίνω) SOS ἔπασχον πείσομαι ἔπαθον πέπονθα ἐπεπόνθειν Β αόρ. ΥΠ: πάθω

28 167. παύω ἔπαυον παύσω ἔπαυσα πέπαυκα ἐπεπαύκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: παυθῶ,παυσθῶ παύομαι ἐπαυόμην παυσομαι, παυθήσομαι, παυσθήσομαι ἐπαυσάμην, ἐπαύθην, ἐπαύσθην πέπαυμαι ἐπεπαύμην ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 168. πείθω ἔπειθον πείσω ἔπεισα πέπεικα ἐπεπείκειν πείθομαι SOS ἐπειθόμην πείσομαι, πεισθήσομαι ἐπιθόμην, ἐπείσθην πέπεισμαι, πέποιθα ἐπεπείσμην, ἐπεποίθειν Β αόρ. ΥΠ: πίθωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: πεισθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 169. πειρῶ (-άω) ἐπείρων πειράσω ἐπείρασα (πεπείρακα) (ἐπεπειράκειν) Παθ. αόρ. ΥΠ: πειραθῶ πειρῶμαι (δοκιμάζω) ἐπειρώμην πειράσομαι ἐπειρασάμην, ἐπειράθην πεπείραμαι ἐπεπειράμην 170. πέμπω ἔπεμπον πέμψω ἔπεμψα πέπομφα ἐπεπόμφειν πέμπομαι (στέλνω) SOS ἐπεμπόμην πέμψομαι, πεμφθήσομαι ἐπεμψάμην, ἐπέμφθην πέπεμμαι π 43 ἐπεπέμμην Παθ. αόρ. ΥΠ: πεμφθῶ Πρκ/ Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 171. περαίνω ἐπέραινον περανῶ ἐπέρανα περαίνομαι (τελειώνω κάτι) ἐπεραινόμην περανοῦμαι ἐπερανάμην, ἐπεράνθην πεπέρασμαι ἐπεπεράσμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: περάνω, περάνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: περανθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 172. περαιῶ (- όω) ἐπεραίουν περαιώσω έπεραίωσα Παθ. αόρ. ΥΠ: περαιωθῶ περαιοῦμαι (μεταφέρω) ἐπεραιούμην περαιώσομαι, περαιωθήσομαι ἐπεραιωσάμην, ἐπεραιώθην 173. περῶ (-άω) (περνώ) ἐπέρων περάσω ἐπέρασα πεπέρακα ἐπεπεράκειν 174. πήγνυμαι (στερεώνω) SOS ἐπηγνύμην παγήσομαι ἐπηξάμην, ἐπάγην πέπηγα ἐπεπήγειν 175. πίμπλημι ἐπίμπλην πλήσω ἔπλησα πέπληκα ἐπεπλήκειν πίμπλαμαι (γεμίζω) π 44 ἐπιμπλάμην πλήσομαι, πλησθήσομαι ἐπλήσθην πέπλησμαι ἐπεπλήσμην Β Παθ. αόρ. ΥΠ: παγῶ Παθ. αόρ. ΥΠ: πλησθῶ Πρκ/ Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι

29 176. πίμπρημι (πυρπολώ) π 45 ἐπίμπρην πρήσω ἔπρησα 177. πίνω ἔπινον πίομαι ἔπιον πέπωκα ἐπεπώκειν Β αορ. ΥΠ: πίω Παθ. αόρ ΥΠ: ποθῶ πίνομαι SOS ἐπινόμην ποθήσομαι ἐπόθην πέπομαι ἐπεπόμην 178. πιπράσκω ἐπώλουν πωλήσω ἀπεδόμην πέπρακα ἐπεπράκειν Β' αόρ. ΥΠ: ἀπόδωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: πραθῶ πιπράσκομαι(πουλώ) ἐπιπρασκόμην πραθήσομαι ἐπράθην πέπραμαι ἐπεπράμην 179. πίπτω (χτυπώ) SOS ἔπιπτον πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα ἐπεπτώκειν Β' αόρ. ΥΠ: πέσω 180. πλέω π 46 SOS ἔπλεον πλεύσομαι, πλευσοῦμαι ἔπλευσα πέπλευκα ἐπεπλεύκειν 181. πληρῶ (-όω) ἐπλήρουν πληρώσω ἐπλήρωσα Παθ. αόρ. ΥΠ: πληρωθῶ πληροῦμαι (γεμίζω) ἐπληρούμην πληρώσομαι, πληρωθήσομαι ἐπληρωσάμην, ἐπληρώθην πεπλήρωμαι ἐπεπληρώμην 182. πλήττομαι SOS ἐπληττόμην πληγήσομαι ἐπλήγην πέπληγμαι ἐπεπλήγμην Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: πληγῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπράγμαι 183. πλύνω ἔπλυνον πλυνῶ ἔπλυνα πέπλυκα ἐπεπλύκειν πλύνομαι (πλένω) ἐπλυνόμην πλυνοῦμαι, πλυθήσομαι ἐπλυνάμην, ἐπλύθην πέπλυμαι ἐπεπλύμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: πλύνω, πλύνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: πλυθῶ 184. πνέω (φυσώ) π 47 SOS ἔπνεον πνεύσομαι, πνευσοῦμαι ἔπνευσα πέπνευκα ἐπεπνεύκειν 185. ποθῶ (-έω) (επιθυμώ πάρα πολύ) ἐπόθουν ποθήσω, ποθήσομαι, ποθέσομαι ἐπόθησα, έπόθεσα

30 186. πολιορκῶ (-έω) ἐπολιόρκουν πολιορκήσω ἐπολιόρκησα Παθ. αόρ. ΥΠ: πολιορκηθῶ πολιορκοῦμαι ἐπολιορκούμην πολιορκήσομαι, πολιορκηθήσομαι ἐπολιορκήθην πεπολιόρκημαι ἐπεπολιορκήμην 187. πορεύομαι SOS ἐπορευόμην πορεύσομαι, πορευθήσομαι ἐπορευσάμην, ἐπορεύθην πεπόρευμαι ἐπεπορεύμην Παθ. αόρ. ΥΠ: πορευθῶ 188. πορίζω ἐπόριζον ποριῶ ἐπόρισα πεπόρικα ἐπεπορίκειν πορίζομαι (προμηθεύω) ἐποριζόμην ποριοῦμαι, πορισθήσομαι ἐπορισάμην, ἐπορίσθην πεπόρισμαι ἐπεπορίσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: πορισθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 189. πράττω ἔπραττον πράξω ἔπραξα πέπραχα, πέπραγα ἐπεπράχειν, ἐπεπράγειν πράττομαι (κάνω) SOS ἐπραττόμην πράξομαι, πραχθήσομαι ἐπραξάμην, ἐπράχθην πέπραγμαι ἐπεπράγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: πραχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 190. προφασίζομαι (δικαιολογούμαι) προυφασιζόμην προφασιοῦμαι προυφασισάμην, προυφασίσθην Παθ. αόρ. ΥΠ: προφασισθῶ 191. πτύσσω ἔπτυσσον πτύξω ἔπτυξα πτύσσομαι (διπλώνω) SOS ἐπτυσσόμην πτύξομαι ἐπτυξάμην, ἐπτύχθην ἔπτυγμαι ἐπτύγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: πτυχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 192. πυνθάνομαι (πληροφορούμαι) SOS ἐπυνθανόμην πεύσομαι ἐπυθόμην πέπυσμαι ἐπεπύσμην Β' αόρ. ΥΠ: πύθωμαι Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 193. πωλῶ (-έω) ἐπώλουν πωλήσω ἀπεδόμην πέπρακα ἐπεπράκειν πωλοῦμαι ἐπωλούμην πωλήσομαι ἐπωλήθην, ἐπράθην πέπραμαι ἐπεπράμην Β' αόρ. ΥΠ: ἀπόδωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: πωληθῶ, πραθῶ 194. ῥέω π 48 SOS ἔρρεον ῥυήσομαι ἐρρύην ἐρρύηκα ἐρρυήκειν Β' αόρ. κατά τα -μι π ρήγνυμι -ερρήγνυν -ρήξω ἔρρηξα Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: ραγῶ ῥήγνυμαι (συντρίβω) SOS ἐρρηγνύμην -ερρηξάμην, ἐρράγην -έρρωγα -ερρώγειν

31 196. ῥίπτω ἔρριπτον ῥίψω ἔρριψα ἔρριφα ἐρρίφειν ῥίπτομαι SOS ἐρριπτόμην ῥιφθήσομαι ἐρρίφθην, ἐρρίφην ἔρριμμαι ἐρρίμμην Α Παθ. αόρ. ΥΠ: ῥιφθῶ Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: ῥιφῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 197. σημαίνω ἐσήμαινον σημανῶ ἐσήμηνα (σεσήμαγκα) (ἐσεσημάγκειν) σημαίνομαι (φανερώνω) SOS ἐσημαινόμην σημανοῦμαι, σημανθήσομαι ἐσημηνάμην, ἐσημάνθην σεσήμασμαι ἐσεσημάσμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: σημήνω, σημήνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: σημανθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 198. σιτῶ (-έω) ἐσίτουν σιτήσω ἐσίτησα σεσίτηκα ἐσεσιτήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: σιτηθῶ σιτοῦμαι (τρέφω κάποιον) ἐσιτούμην σιτήσομαι ἐσιτήθην 199. σκάπτω ἔσκαπτον σκάψω ἔσκαψα ἔσκαφα ἐσκάφειν σκάπτομαι ἐσκαπτόμην σκαφήσομαι ἐσκάφην ἔσκαμμαι ἐσκάμμην Β Παθ. αόρ. ΥΠ: σκαφῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 200. σκοπῶ, σκοποῦμαι (-έω)(παρατηρώ) SOS ἐσκόπουν, ἐσκοπούμην σκέψομαι ἐσκεψάμην ἔσκεμμαι ἐσκέμμην Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 201. σπῶ (-άω) ἔσπων σπάσω ἔσπασα σπῶμαι (σέρνω) ἐσπώμην σπασομαι ἐσπασάμην ἔσπασμαι ἐσπάσμην Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 202. σπείρω ἔσπειρον σπερῶ ἔσπειρα ἐσπαρκα ἐσπάρκειν σπείρομαι (σπέρνω) ἐσπειρομην σπαρήσομαι ἐσπάρην ἔσπαρμαι ἐσπάρμην Μέλλ..συνηρημένος σε έω Άσιγμος αόρ. ΥΠ: σπείρω Β Παθ. αόρ. ΥΠ: σπαρῶ Πρκ/Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἦρμαι 203. σπένδω ἔσπενδον σπείσω ἔσπεισα σπένδομαι (κάνω σπονδή) ἐσπενδόμην σπείσομαι ἐσπεισάμην ἔσπεισμαι ἐσπείσμην Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι

32 204. στέλλω ἔστελλον στελῶ ἔστειλα ἔσταλκα ἐστάλκειν στέλλομαι (στέλνω) SOS ἐστελλόμην σταλήσομαι ἐστειλάμην, ἐστάλην ἔσταλμαι ἐστάλμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: στείλω, στείλωμαι Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: σταλῶ Πρκ/Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἤγγελμαι 205. στρέφω ἔστρεφον στρέψω ἔστρεψα (ἔστροφα) (ἐστρόφειν) στρέφομαι (περιστρέφω) SOS ἐστρεφόμην -στρέψομαι, -στραφήσομαι ἐστρεψάμην, ἐστρέφθην, ἐστράφην ἔστραμμαι ἐστράμμην Α Παθ. αόρ. ΥΠ: στρεφθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: στραφῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 206. σφάλλω ἔσφαλλον σφαλῶ ἔσφηλα (ἔσφαλκα) (ἐσφάλκειν) σφάλλομαι (καταρρίπτω) SOS ἐσφαλλόμην σφαλοῦμαι, σφαλήσομαι ἐσφάλην ἔσφαλμαι ἐσφάλμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: σφήλω Β Παθ. αόρ. ΥΠ: σφαλῶ Πρκ/Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἤγγελμαι 207. σῴζω 6 ἔσῳζον σώσω ἔσωσα σέσωκα ἐσεσώκειν σῴζομαι SOS ἐσῳζόμην σώσομαι, σωθήσομαι ἐσωσάμην, ἐσώθην σέσωμαι, σέσωσμαι ἐσεσώμην, ἐσεσώσμην Παθ. Αόρ. ΥΠ: σωθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 208. ταράττω ἐτάραττον ταράξω ἐτάραξα (τετάραχα) (ἐτεταράχειν) ταράττομαι (ανακατώνω) ἐταραττόμην ταράξομαι, ταραχθήσομαι ἐταράχθην τετάραγμαι ἐτεταράγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ταραχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 209. τείνω ἔτεινον τενῶ ἔτεινα -τέτακα -ετετάκειν τείνομαι (τεντώνω) SOS ἐτεινόμην -τενοῦμαι, - ταθήσομαι -ετεινάμην, -ετάθην -τέταμαι -ετετάμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: τείνω, -τείνωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ταθῶ 210. τελῶ (-έω) ἐτέλουν τελῶ ἐτέλεσα τετέλεκα ἐτετελέκειν τελοῦμαι (ολοκληρώνω) ἐτελούμην τελεσθήσομαι ἐτελεσάμην, ἐτελέσθην τετέλεσμαι ἐτετελέσμην Μέλλ. συνηρημενος σε -έω Παθ. αόρ. ΥΠ: τελεσθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 211. τέμνω ἐτεμνον τεμῶ ἔτεμον τέτμηκα ἐτετμήκειν Β' αόρ. ΥΠ: τέμω, τέμωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: τμηθῶ τέμνομαι (κόβω) SOS ἐτεμνόμην τεμοῦμαι, τμηθήσομαι ἐτεμόμην, ἐτμήθην τέτμημαι ἐτετμήμην 6 Προσοχή στην υπογεγραμμένη!!!

33 212. τίθημι ἐτίθην θήσω ἔθηκα τέθηκα, τέθεικα ἐτεθήκειν, ἐτεθείκειν Β' αόρ. ΥΠ: θῶ, θῶμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: τεθῶ τίθεμαι (θέτω) π 50 SOS ἐτιθέμην θήσομαι, τεθήσομαι ἐθέμην, ἐτέθην τέθειμαι, κεῖμαι π 34 ἐτεθείμην, ἐκείμην 213. τίκτω (γεννώ) SOS ἔτικτον τέξομαι ἔτεκον τέτοκα ἐτετόκειν Β' αόρ. ΥΠ: τέκω 214. τίνω (αποζημιώνω) ἔτινον τίσω, τείσω ἔτισα, ἔτεισα τέτικα, τέτεικα ἐτετίκειν, ἐτετείκειν 215. τιτρώσκω ἐτίτρωσκον τρώσω ἔτρωσα Παθ. αόρ. ΥΠ: τρωθῶ τιτρώσκομαι (πληγώνω) SOS ἐτιτρωσκόμην τρωθήσομαι ἐτρώθην τέτρωμαι έτετρώμην 216. τρέπω ἔτρεπον τρέψω ἔτρεψα, ἔτραπον τέτροφα ἐτετρόφειν Β' αόρ. ΥΠ: τράπω, τράπωμαι Α Παθ. αόρ. ΥΠ: τρεφθῶ Β Παθ. αόρ. ΥΠ: τραπῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι τρέπομαι (στρέφω) SOS ἐτρεπόμην τρέφομαι ἐτρεψάμην, ἐτραπόμην, ἐτρέφθην, ἐτράπην τέτραμμαι ἐτετράμμην 217. τρέφω ἔτρεφον θρέψω ἔθρεψα τέτροφα ἔτετρόφειν τρέφομαι SOS ἐτρεφόμην θρέφομαι, τραφήσομαι ἐθρεψάμην, ἐθρέφθην, ἐτράφην τέθραμμαι ἐτεθράμμην Α' Παθ. αόρ. ΥΠ: θρεφθῶ Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: τραφῶ Πρκ/ Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 218. τρέχω ἔτρεχον δραμοῦμαι ἔδραμον δεδράμηκα ἐδεδραμήκειν Β' αόρ. ΥΠ: δράμω

34 219. τρίβω ἔτριβον τρίψω ἔτριψα τέτριφα ἐτετρίφειν τρίβομαι (φθείρω) ἐτριβόμην τρίψομαι, τριβήσομαι ἐτριψάμην, ἐτρίφθην, ἐτρίβην τέτριμμαι ἐτετρίμμην Α Παθ. αόρ. ΥΠ: τριφθῶ Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: τριβῶ Πρκ/Υπερσ. χειλικόληκτων, βλ. γέγραμμαι 220. τρώγω ἔτρωγον τρώξομαι ἔτρωξα 221. τυγχάνω (συμβαίνω) SOS ἐτύγχανον τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα ἐτετυχήκειν 222. τύπτω (πληγώνω) ἔτυπτον τυπτήσω (ἐτύπησα, ἔτυπον) (τετύπηκα) (ἐτετυπήκειν) 223. ὑβρίζω ὑβριζον ὑβριῶ ὕβρισα ὕβρικα ὑβρίκειν ὑβρίζομαι (προσβάλλω) ὑβριζόμην ὑβρισθήσομαι ὑβρίσθην ὕβρισμαι ὑβρίσμην Β' αόρ. ΥΠ: τύχω Β' αόρ. ΥΠ: τύπω Παθ. αόρ. ΥΠ: ὑβρισθῶ Πρκ/Υπερσ.οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 224. ὑπισχνοῦμαι (-έω) (υπόσχομαι ) SOS ὑπισχνούμην ὑποσχήσομαι ὑπεσχόμην ὑπέσχημαι ὑπεσχήμην Β' αόρ. ΥΠ: ὑπόσχωμαι 225. ὑποκρίνομαι (απαντώ) SOS ὑπεκρινόμην ὑποκρινοῦμαι ὑπεκρινάμην ὑποκέκριμαι ὑπεκεκρίμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ὑποκρίνωμαι 226. ὑποπτεύω ὑπώπτευον ὑποπτεύσω ὑπώπτευσα ὑπώπτευκα ὑπωπτεύκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ὑποπτευθῶ ὑποπτεύομαι (υποψιάζομαι ) ὑπωπτευόμην ὑποπτευθήσομαι ὑπωπτεύθην

35 227. φαίνω ἔφαινον φανῶ ἔφηνα -πέφαγκα ἐπεφάγκειν φαίνομαι (φανερώνω) SOS ἐφαινόμην φανοῦμαι, φανήσομαι -εφηνάμην, ἐφάνθην, ἐφάνην πέφηνα, πέφασμαι π 51 ἐπεφήνειν, ἐπεφάσμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: φήνω, φήνωμαι Α' Παθ. αόρ. ΥΠ: φανθῶ Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: φανῶ Πρκ/Υπερσ. ερρινολήκτων, βλ. πέφασμαι 228. φείδομαι (εξοικονομώ) ἐφειδόμην φείσομαι ἐφεισάμην 229. φέρω ἔφερον οἴσω ἤνεγκα, ἤνεγκον ἐνήνοχα -ενηνόχειν φέρομαι SOS ἐφερόμην οἴσομαι, οἰσθήσομαι, ἐνεχθήσομαι ἠνεγκάμην, ἠνεγκόμην, ἠνέχθην ἐνήνεγμαι -ενηνέγμην Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ἐνέγκω, ἐνέγκωμαι Β' αόρ. ΥΠ: ἐνέγκω, ἐνέγκωμαι Παθ. αόρ. ΥΠ: ἐνεχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 230. φεύγω (είμαι εξόριστος) SOS ἔφευγον φεύξομαι, φευξοῦμαι ἔφυγον πέφευγα ἐπεφεύγειν Β' αόρ. ΥΠ: φύγω 231. φημί (λέω) π 52 SOS ἔφην φήσω ἔφησα 232. φθάνω SOS ἔφθανον(προφταίνω) φθήσομαι ἔφθασα, ἔφθην ἔφθακα ἐφθάκειν Β' αόρ. κατά τα μι π φθείρω ἔφθειρον φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα ἐφθάρκειν φθείρομαι (καταστρέφω) SOS ἐφθειρόμην φθεροῦμαι, φθαρήσομαι ἐφθάρην ἔφθαρμαι ἐφθάρμην Μέλλ. συνηρημενος σε έω Άσιγμος αόρ. ΥΠ: φθείρω Β' Παθ. αόρ. ΥΠ: φθαρῶ Πρκ/ Υπερσ. υγρολήκτων, βλ. ἦρμαι 234. φθίνω ἔφθινον φθίσω ἔφθισα ἔφθικα ἐφθίκειν φθίνομαι (ελαττώνομαι) ἐφθινόμην φθίσομαι ἐφθισάμην, [ἐφθίμην] ἔφθιμαι ἐφθίμην 235. φιλοτιμοῦμαι (-έω) (αγαπώ τις τιμές) ἐφιλοτιμούμην φιλοτιμήσομαι ἐφιλοτιμήθην πεφιλοτίμημαι ἐπεφιλοτιμήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: φιλοτιμηθῶ

36 236. φράζω ἔφραζον φράσω ἔφρασα πέφρακα ἐπεφράκειν φράζομαι (εκφράζω) ἐφραζόμην φράσομαι ἐφρασάμην, ἐφράσθην πέφρασμαι ἐπεφράσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: φρασθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 237. φυλάττω ἐφύλαττον φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα ἐπεφυλάχειν φυλάττομαι SOS ἐφυλαττόμην φυλάξομαι ἐφυλαξάμην, ἐφυλάχθην πεφύλαγμαι ἐπεφυλάγμην Παθ. αόρ. ΥΠ: φυλαχθῶ Πρκ/Υπερσ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 238. φύω ἔφυον φύσω ἔφυσα φύομαι SOS ἐφυόμην (γεννώ) φύσομαι ἔφυν π 54 πέφυκα ἐπεφύκειν 239. χαίρω SOS ἔχαιρον χαιρήσω ἐχάρην π 55 γέγηθα ἐγεγήθειν 240. χαρίζομαι (κάνω χάρη σε κάποιον) ἐχαριζόμην χαριοῦμαι ἐχαρισάμην κεχάρισμαι ἐκεχαρίσμην Β' αόρ. κατά τα μι Β' αόρ. κατά τα -μι Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 241. χρή (χρειάζεται) π 56 SOS χρήν, ἐχρήν 242. χρῶμαι (-ήω) (χρησιμοποιώ) SOS ἐχρώμην χρήσομαι ἐχρησάμην, ἐχρήσθην κέχρημαι ἐκεχρήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: χρησθῶ 243. χώννυμι, χώ (-όω) ἔχουν χώσω ἔχωσα κέχωκα ἐκεχώκειν -χοῦμαι (σκεπάζω με χώμα) -εχούμην χωσθήσομαι ἐχώσθην κέχωσμαι ἐκεχώσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: χωσθῶ Πρκ/Υπερσ. Οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 244. χωρῶ (-έω) ἐχώρουν χωρήσω ἐχώρησα κεχώρηκα ἐκεχωρήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: χωρηθῶ χωροῦμαι (προχωρώ) ἐχωρούμην χωρήσομαι χωρηθήσομαι ἐχωρήθην κεχώρημαι ἐκεχωρήμην 245. ψάλλω ἔψαλλον ψαλῶ ἔψηλα ἔψαλκα ἐψάλκειν Άσιγμος αόρ. ΥΠ: ψήλω

37 246. ψεύδω ἔψευδον ψεύσω, ψευσῶ ἔψευσα ψεύδομαι (απατώ) SOS ἐψευδόμην ψεύσομαι, ψευσθήσομαι ἐψευσάμην, ἐψεύσθην ἔψευσμαι ἐψεύσμην Μέλλ. συνηρημένος σε έω Παθ. αόρ. ΥΠ: ψευσθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 247. ψηφίζω ἐψήφιζον ψηφιῶ ἐψήφισα ἐψήφικα ἐψηφίκειν ψηφίζομαι SOS ἐψηφιζόμην ψηφιοῦμαι, ψηφισθήσομαι ἐψηφισάμην, ἐψηφίσθην ἐψήφισμαι ἐψηφίσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ψηφισθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 248. ὠθῶ (-έω) ἐώθουν ὤσω ἔωσα ὠθοῦμαι (αποκρούω) SOS ἐωθούμην ὤσομαι, ὠσθήσομαι ἐωσάμην, ἐώσθην ἔωσμαι ἐώσμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ὠσθῶ Πρκ/Υπερσ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 249. ὠνοῦμαι (-έω) (αγοράζω) SOS ἐωνούμην ὠνήσομαι ἐπριάμην π 57, ἐωνήθην ἐώνημαι ἐωνήμην Παθ. αόρ. ΥΠ: ὠνηθῶ 250. ὠφελῶ (-έω) ὠφέλουν ὠφελήσω ὠφέλησα ὠφέληκα ὠφελήκειν Παθ. αόρ. ΥΠ: ὠφεληθῶ ὠφελοῦμαι (βοηθώ, είμαι χρήσιμος σε κάποιον) ὠφελούμην ὠφελήσομαι, ώφεληθήσομαι ὠφελήθην ὠφέλημαι ὠφελήμην

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

39 1. Το ρήμα ἄγαμαι δεν παρουσιάζει στον Ενεστώτα τύπους πλην: Οριστικής (ἄγαμαι, ἄγασαι, ἄγαται, ἀγάμεθα, ἄγασθε, ἄγανται) και ΕΥΚ α εν. (ἀγαίμην) και γ' πληθ. (ἄγαιντο). Στον Παρατατικό απαντάται μόνο το α ενικό. 2. Ο Αόριστος του ἁλίσκομαι κλίνεται κατά τα εις -μι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ἑάλων ἁλῶ ἁλοίην ἁλῶναι ἁλούς ἑάλως ἁλῷς ἁλοίης ἁλοῦσα ἑάλω ἁλῷ ἁλοίη ἁλόν ἑάλωμεν ἁλῶμεν ἁλοίημεν, ἁλοῖμεν ἑάλωτε ἁλῶτε ἁλοίητε, ἁλοῖτε ἑάλωσαν ἁλῶσιν ἁλοίησαν, ἁλοῖεν 3. Το ρήμα ἁλίσκομαι (=συλλαμβάνομαι, καταλαμβάνομαι, πιάνομαι) λειτουργεί νοηματικά ως παθητικό του αἱρῶ. 4. Στην παθητική φωνή εύχρηστο μόνο το απρόσωπο ἁμαρτάνεται, που σημαίνει: γίνεται σφάλμα. 5. Το ρήμα καταναλίσκω αντιστρέφει τις αυξήσεις: κατηνάλωσα, κατηνάλωκα κ.ο.κ. 6. Ο Β Αόριστος ἀπηχθόμην δεν έχει Προστακτική. 7. Ο Αόριστος ἀπέδραν του ἀποδιδράσκω κλίνεται κατά τα εις -μι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο ἀπέδραν ἀποδρῶ ἀποδραίην ---- ἀποδρᾶναι ἀπέδρας ἀποδρᾷς ἀποδραίης ἀπόδραθι Μετοχή ἀπέδρα ἀποδρᾷ ἀποδραίη ἀποδράτω ἀποδράς, ἀπέδραμεν ἀποδρῶμεν ἀποδραίημεν, ἀποδραῖμεν ---- ἀποδρᾶσα, ἀπέδρατε ἀποδρᾶτε ἀποδραίητε, ἀποδραῖτε ἀπόδρατε ἀποδράν ἀπέδρασαν ἀποδρῶσιν ἀποδραίησαν, ἀποδραῖεν ἀποδράντων, ἀποδράτωσαν 8. Η κλίση του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου του ρήματος (τέθνηκα, ἐτεθνήκειν) παρουσιάζει τους εξής παράλληλους τύπους: Οριστ. Πρκ.: τεθνήκαμεν-τέθναμεν, τεθνήκατε-τέθνατε, τεθνήκασιν-τεθνᾶσιν Απφ. Πρκ.: τεθνηκέναι-τεθνάναι Μτχ. Πρκ.: τεθνηκώς, τεθνηκυῖα, τεθνηκός - τεθνεώς, τεθνεώσα, τεθνεώς Οριστική Υπερσ.: ἐτεθνήκεσαν-ἐτέθνασαν 9. Ο Αόριστος ἔβην του βαίνω κλίνεται κατά τα εις -μι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο ἔβην βῶ βαίην ---- βῆναι ἔβης βῇς βαίης βῆθι Μετοχή ἔβη βῇ βαίη βήτω βάς, ἔβημεν βῶμεν βαίημεν, βαῖμεν ---- βᾶσα, ἔβητε βῆτε βαίητε, βαῖτε βῆτε βάν ἔβησαν βῶσιν βαίησαν, βαῖεν βάντων, βήτωσαν Η κλίση του Παρακειμένου του ρήματος (βέβηκα) παρουσιάζει τους εξής παράλληλους τύπους: Οριστική Πρκ.: βεβήκασιν-βεβῶσιν Μτχ. Πρκ.: βεβηκώς, βεβηκυῖα, βεβηκός-βεβώς, βεβῶσα, βεβώς. 10. Οι Μέλλοντες βιβῶ, βιβῶμαι ακολουθούν τα συνηρημένα σε -άω

40 11. Ο Αόριστος ἐβίων του βιῶ κλίνεται κατά τα εις -μι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο ἐβίων βιῶ βιῴην βιῶναι ἐβίως βιῷς βιῴης Μετοχή ἐβίω βιῷ βιῴη βιούς, ἐβίωμεν βιῶμεν βιῷμεν βιοῦσα, ἐβίωτε βιῶτε βιῷτε βιόν ἐβίωσαν βιῶσιν βιῷεν 12. Ο Αόριστος ἔγνων του γιγνώσκω κλίνεται κατά τα εις -μι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο ἔγνων ἔγνως ἔγνω ἔγνωμεν ἔγνωτε ἔγνωσαν γνῶ γνῷς γνῷ γνῶμεν γνῶτε γνῶσιν γνοίην γνοίης γνοίη γνοίημεν, γνοῖμεν γνοίητε, γνοῖτε γνοίησαν, γνοῖεν --- γνῶθι γνώτω --- γνῶτε γνόντων γνῶναι Μετοχή γνούς, γνοῦσα, γνόν 13. Ο Παρακείμενος με σημασία Ενεστώτα δέδοικα-δέδια παρουσιάζει πλην των κανονικών τύπων και άλλους: Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο δέδοικα, δέδια δέδοικας, δέδιας δέδοικε, δέδιε δεδοίκαμεν, δέδιμεν δεδοίκατε, δέδιτε δεδοίκασιν, δεδίασιν δεδίη δεδίωσιν --- δέδιθι (δεδίτω) δεδιέναι Μετοχή δεδοικώς ή δεδιώς δεδυῖα δεδιός Ο Υπερσυντέλικος κλίνει κανονικά τους τύπους του ἐδεδοίκειν και παρουσιάζει παράλληλο τύπο στο γ' πληθ. ἐδέδισαν. 14. Το ρήμα δείκνυμι αποτελεί υπόδειγμα κλίσης των συμφωνόληκτων εις -μι. Ενεργητική Φωνή Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Οριστική Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Παρατατικού δείκνυμι δεικνύω δεικνύοιμι δεικνύναι δεικνύς ἐδείκνυν δείκνυς δεικνύῃς δεικνύοις δείκνυ δεικνῦσα ἐδείκνυς δείκνυσι δεικνύῃ δεικνύοι δεικνύτω δεικνύν ἐδείκνυ δείκνυμεν δεικνύωμεν δεικνύοιμεν ἐδείκνυμεν δείκνυτε δεικνύητε δεικνύοιτε δείκνυτε ἐδείκνυτε δεικνύασιν δεικνύωσιν δεικνύοιεν δεικνύντων, δεικνύτωσαν ἐδείκνυσαν

41 Μέση Φωνή Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Οριστική Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Παρατατικού δείκνυμαι δεικνύωμαι δεικνυοίμην δείκνυσθαι δεικνύμενος ἐδεικνύμην δείκνυσαι δεικνύῃ δεικνύοιο δείκνυσο δεικνυμένη ἐδείκνυσο δείκνυται δεικνύηται δεικνύοιτο δεικνύσθω δεικνύμενον ἐδείκνυτο δεικνύμεθα δεικνυώμεθα δεικνυοίμεθα ἐδεικνύμεθα δείκνυσθε δεικνύησθε δεικνύοισθε δείκνυσθε ἐδείκνυσθε δείκνυνται δεικνύωνται δεικνύοιντο δεικνύσθων, δεικνύσθωσαν ἐδείκνυντο 15. Ως ρήμα συνηρημένο σε -έω με μονοσύλλαβο θέμα, το ρήμα δέω, δέομαι συναιρεί στον Ενεστώτα και στον Παρατατικό το -ε- του θέματος με το -ε- ή το -ει- που ακολουθεί σε ορισμένους τύπους. Εξαίρεση αποτελεί το β' ενικό Οριστικής μέσου Ενεστώτα, που διατηρεί τη μορφή δέει. Π.χ. δέω, δεῖς, δεῖ, δέομεν, δεῖτε, δέουσιν. 16. Ο Αόριστος ἔδραν του διδράσκω κλίνεται κατά τα εις -μι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο ἔδραν ἔδρας ἔδρα ἔδραμεν ἔδρατε ἔδρασαν δρῶ δρᾷς δρᾷ δρῶμεν δρᾶτε δρῶσιν δραίην δραίης δραίη δραίημεν, δραῖμεν δραίητε, δραῖτε δραίησαν, δραῖεν --- δρᾶθι δράτω --- δρᾶτε δράντων, δράτωσαν δρᾶναι Μετοχή δράς, δρᾶσα, δράν 17. Το ρήμα δίδωμι αποτελεί ένα από τα βασικά φωνηεντόληκτα εις μι. Ενεργητική Φωνή Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Οριστική Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Παρατατικού δίδωμι διδῶ διδοίην --- διδόναι διδούς, ἐδίδουν δίδως διδῷς διδοίης δίδου διδοῦσα, ἐδίδους δίδωσι διδῷ διδοίη διδότω διδόν ἐδίδου δίδομεν διδῶμεν διδοίημεν, --- ἐδίδουν διδοῖμεν δίδοτε διδῶτε διδοίητε, διδοῖτε δίδοτε ἐδίδους διδόασιν διδῶσιν διδοίησαν, διδοῖεν διδόντων, διδότωσαν ἐδίδου Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Αορίστου Αορίστου Αορίστου Αορίστου Αορίστου Αορίστου ἔδωκα δῶ δοίην --- δοῦναι δούς, ἔδωκας δῷς δοίης δός δοῦσα, ἔδωκε δῷ δοίη δότω δόν ἔδομεν δῶμεν δοίημεν, δοῖμεν --- ἔδοτε δῶτε δοίητε, δοῖτε δότε ἔδοσαν δῶσιν δοίησαν, δοῖεν δόντων, δότωσαν

42 Μέση Φωνή Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Οριστική Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Παρατατικού δίδομαι διδῶμαι διδοίμην ---- δίδοσθαι διδόμενος, ἐδιδόμην δίδοσαι διδῷ διδοῖο δίδοσο διδομένη, ἐδίδοσο δίδοται διδῶται διδοῖτο διδόσθω διδόμενον ἐδίδοτο διδόμεθα διδώμεθα διδοίμεθα ---- ἐδιδόμην δίδοσθε διδῶσθε διδοῖσθε δίδοσθε ἐδίδοσο δίδονται διδῶνται διδοῖντο διδόσθων, ἐδίδοτο Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Αορίστου Αορίστου Αορίστου Αορίστου Αορίστου Αορίστου ἐδόμην δῶμαι δοίμην ---- δόσθαι δόμενος, ἔδου δῷ δοῖο δοῦ δομένη, ἔδοτο δῶται δοῖτο δόσθω δόμενον ἐδόμεθα δώμεθα δοίμεθα ---- ἔδοσθε δῶσθε δοῖσθε δόσθε ἔδοντο δῶνται δοῖντο δόσθων, δόσθωσαν 18. Το ρήμα δύναμαι κλίνει τον Ενεστώτα και τον Παρατατικό κατά το ἵσταμαι. Δε σχηματίζει πλήρη Προστακτική. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Οριστική Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Ενεστώτα Παρατατικού δύναμαι δύνωμαι δυναίμην δύνασθαι δυνάμενος ἐδυνάμην, ἠδυνάμην δύνασαι δύνῃ δύναιο δυναμένη ἐδύνω, ἠδύνω δύναται δύνηται δύναιτο δυνάσθω δυνάμενον ἐδύνατο, ἠδύνατο δυνάμεθα δυνώμεθα δυναίμεθα ἐδυνάμεθα, ἠδυνάμεθα δύνασθε δύνησθε δύναισθε ἐδύνασθε, ἠδύνασθε δύνανται δύνωνται δύναιντο δυνάσθων, δυνάσθωσαν ἐδύναντο, ἠδύναντο 19. Ο Αόριστος ἔδυν του δύομαι κλίνεται κατά τα εις -μι. Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο ἔδυν ἔδυς ἔδυ ἔδυμεν ἔδυτε ἔδυσαν δύω δύῃς δύῃ δύωμεν δύητε δύωσιν ---- δῦθι δύτω ---- δῦτε δύντων, δύτωσαν δῦναι Μετοχή δύς, δῦσα, δύν 20. Ο Αόριστος ἠγρόμην είναι ποιητικός Β' Αόριστος. Σχηματίζει Υποτακτική ἔγρωμαι, Ευκτική ἐγροίμην, Προστακτική ἔγρεο, Απαρέμφατο ἐγρέσθαι και Μετοχή ἐγρόμενος, -η, -ον

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Η διδασκαλία από απόσταση φέρνει το φροντιστήριο στο σπίτι του μαθητή και του παρέχει απαραίτητες γνώσεις προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1) ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον (αορ. β ) ἀγήοχα, ἦχα ἠγηόχειν, ἤχειν ΜΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ἄγομαι ἠγόμην ἄξομαι,

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1) ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον (αορ. β ) ἀγήοχα, ἦχα ἠγηόχειν, ἤχειν 2) αἱρέω-ῶ (συλλαμβάνω, κυριεύω) ᾕρουν αἱρήσω εἷλον (αορ. β ) ᾕρηκα ᾑρήκειν

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 1 Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ A ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. δοθήσομαι ἐδόθην Sub.

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. δοθήσομαι ἐδόθην Sub. Pres. Act. Impf. Act. Fut. Act. 1,2 Aor. Act. 1 Perf. Act. 1 Plup. Act. Ind. δίδωμι ἐδίδουν δώσω ἔδωκα δέδωκα ἐδεδώκη Sub. διδῶ δῶ δεδωκὼς ὦ Opt. διδοίην δώσοιμι δοίην δεδωκὼς εἴην Imp. δίδου δός Inf.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 η ΜΕΡΑ 1) ΑΡΧΑΙΑ (Γνωστό) ΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ σελ. 34-39 / εν. 1-3 2) ΑΡΧΑΙΑ α) Αρχικοί χρόνοι: ἀγγέλλω, ἁμαρτάνω, ἀπόλλυμι,βάλλω,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο της μέσης φωνής όπως τα φωνηεντόληκτα με τις καταλήξεις μαι, σαι, ται

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ-) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν αἰνῶ ᾔνουν αἰνέσομαι / αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾐνέκειν

ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ-) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν αἰνῶ ᾔνουν αἰνέσομαι / αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾐνέκειν ἀγορεύω ἠγόρευον ἀγορεύσω/ ἐρῶ ἠγόρευσα / εἶπον εἴρηκα εἰρήκειν ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν ἄγομαι ἠγόμην ἄξομαι / ἀχθήσομαι ἠγαγόμην / ἤχθην ἦγμαι ἤγμην ἀγγέλλω ἤγγελλον

Διαβάστε περισσότερα

Principal Part Quiz 4 Study Sheet

Principal Part Quiz 4 Study Sheet Principal Part Quiz 4 Study Sheet This list will introduce you to the common Greek verbs that were not covered in our previous three PP Quizzes, which were all based on our readings from Plato. When you

Διαβάστε περισσότερα

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή)

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) Diese Liste orientiert sich an der Uebersicht in Schoch (Seiten 369 ff.), geht aber in verschiedener Hinsicht darüber hinaus: 1: wenn ein Verb mehrere Stämme hat (Bsp.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Στάδιο 1. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Παρατηρούμε την Οριστική Παρακειμένου στα Φωνηεντόληκτα Ρήματα και συμπεραίνουμε: κρού-ω = χτυπῶ Ἐγώ τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου κέ-κρου-κα

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ISBN 978-960-456-358-6 Copyright, Σεπτέμβριος 2012, Eκδόσεις ZHTH, Γεωργία Π. Αποστολίδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ. 3. Μία συνηρημένη συλλαβή παίρνει οξεία, αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται:

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ. 3. Μία συνηρημένη συλλαβή παίρνει οξεία, αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται: ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Ορισμός: Συνηρημένα ονομάζονται τα φωνηεντόληκτα ρήματα της πρώτης συζυγίας των οποίων ο χαρακτήρας α, ε, ο, στον ενεστώτα και στον παρατατικό συναιρείται με το επόμενο φωνήεν ή δίφθογγο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΚΑΙ Ο ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ορισμός Ενρινόληκτα ονομάζονται τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα μ, ν και υγρόληκτα εκείνα που έχουν χαρακτήρα λ, ρ γέμω, μένω, βούλομαι δέρω κ. ά. Α. Σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ. Ενεργητική φωνή.

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ. Ενεργητική φωνή. ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ Ενεργητική φωνή Οριστική Υποτακτι κή Ευκτική Προστακ τική Ενεστώτας βουλεύω βουλεύεις βουλεύω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ A. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔτι τοίνυν ὑμῶν αὐτῶν οὐδεὶς ἔστιν, ὅστις οὐκ ἂν εἰπεῖν ἔχοι πολλοὺς τῶν συμπαιδευθέντων, οἳ παῖδες μὲν ὄντες ἀμαθέστατοι τῶν ἡλικιωτῶν ἔδοξαν εἶναι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι πλέον διήνεγκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 135 ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 135 ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 135 ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (1) ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἤγγελλον ἠγγελλόμην ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι/ ἀγγελθήσομαι ἤγγειλα ἠγγειλάμην/ ἠγγέλθην ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλκειν ἠγγέλμην (2) ἀγορεύω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγορεύω ἀγορεύομαι ἤγγελλον ἠγγελλόμην ἠγόρευον ἠγορευόμην ἀγγελῶ ἀγγελθήσομαι/[ἀγγελοῦμαι+ ἀγορεύσω/ -ἐρῶ ἀγορεύσομαι/ -ῥηθήσομαι ἤγγειλα ἠγγειλάμην/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό. Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός τιμωρίαν ναυτικο ις μαντε

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ Ρήματα σε μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε μι σχηματίζονται στον ενεστώτα και στον παρατατικό ως εξής:ενεστωτικός αναδιπλασιασμός ρηματικό θέμα κατάληξη μι / μαι: ρ. δίδωμι < δίδωμι (ε.φ.)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI Ενότητα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 11 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Χουλιαρά - Ράϊου Τμήμα: Φιλολογίας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β, στην ενεργητική και μέση φωνή:

Ασκήσεις γραμματικής. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β, στην ενεργητική και μέση φωνή: Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β, στην ενεργητική και μέση φωνή: α) ἵησι, β) διδόασι(ν), γ) ἐντίθης, δ) καθίστης. α) ἵησι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Ενότητα 2

Ενότητα 1. Ενότητα 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυµνασίου Ανασκόπηση ύλης Ενότητα 1 Εάν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία, οι Τρώες θα την επέστρεφαν στους Έλληνες, µε ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν Α. ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ Ι. ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ: 1. Ρήματα που σημαίνουν ωφέλεια ή βλάβη με λόγους ή έργα: ὀνίνημι, ὠφελῶ, εὐεργετῶ, εὖ ποιῶ, βλάπτω, ἀδικῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι,

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, ρέομεν - ἀπορρέομεν. Τάση αναβιβασμού του τόνου στα

Διαβάστε περισσότερα

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST 1stPP Future Aorist Perfect 1. ἄγω ἄξω ἤγαγον (ἀγαγ ) ἦχα 2. αἱρέω αἱρήσω εἷλον (ἐλ-) ᾕρηκα 3. βαίνω βήσοµαι ἔβην (βα-/βη-) βέβηκα 4. βάλλω βαλῶ ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Πολλά ρήματα σχηματίζουν ενεργητικό και μέσο αόριστο σύμφωνα με τις καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική και του αντίστοιχου ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο λόγος «Περί Αλοννήσου» δεν ανήκει στον Δημοσθένη, γράφτηκε όμως στην εποχή του από κάποιον από τους πολιτικούς του φίλους. Ήδη από τον 4ο μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς.

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. δρὰς θεὶς γνοὺς εἰδὼς ἀδικῶν ἀπολλὺς δρὰς δράντος, δράντι, δράντα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής

Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! ἐκ ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω ἐξ-έβαλλον οι

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: α) ΚΡΙ-, ΚΡΙΝ-J-Ω, ΚΡΙΝΝΩ, ΚΡΙΝΩ, β) ΙΝΔ/Ε: SKER, SKREI-, SKRI. ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 1) Χωρίζω, αποχωρίζω, θέτω κατά μέρος.

Κρίνω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: α) ΚΡΙ-, ΚΡΙΝ-J-Ω, ΚΡΙΝΝΩ, ΚΡΙΝΩ, β) ΙΝΔ/Ε: SKER, SKREI-, SKRI. ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 1) Χωρίζω, αποχωρίζω, θέτω κατά μέρος. Κρίνω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: α) ΚΡΙ-, ΚΡΙΝ-J-Ω, ΚΡΙΝΝΩ, ΚΡΙΝΩ, β) ΙΝΔ/Ε: SKER, SKREI-, SKRI. ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 1) Χωρίζω, αποχωρίζω, θέτω κατά μέρος. 2) Επιλέγω, κάμνω επιλογή, εκλέγω. 3) Εκφέρω κρίση ή απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1!

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! I. Vowel verbs PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! 38 θ ω θ σω ἔθῡσα τέθῠκα τέθῠµαι ἐτ θην 16 κωλ ω κωλ σω ἐκώλῡσα κεκώλῡκα κεκώλῡµαι ἐκωλ θην 5 λ ω λ σω ἔλῡσα λέλῠκα λέλῠµαι

Διαβάστε περισσότερα

-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην

-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην I. Vowel verbs. Regular pattern of endings: -ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην (regular) θ ω, κωλ ω, λ ω; παύω; βουλεύω, πιστεύω, πολῑτεύω (some parts lacking) βασιλεύω, δουλεύω, πορεύω, στρατεύω, ὑποπτεύω,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 Οἱ δ' Ἀθηναῑοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βασικοί Όροι: Ρήμα, Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Αντικείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο ρήματος Προσωπική σύνταξη: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists Most Common Ancient Greek Verbs First Aorists Stems in -υ ἀκούω, ἀκούσοµαι, ἤκουσα hear βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα deliberate, resolve θύω, θύσω, ἔθυσα sacrifice κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα order κωλύω,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής

Ασκήσεις γραμματικής Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να μεταφέρετε καθέναν από τους δοσμένους τύπους στον αντίστοιχο τύπο του παθητικού αορίστου β : Παθητικός αόριστος β ἀπαλλάξεται διαγράφησθε συλλέγειν ἐπίπληξον ἀποτετραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην. show

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην. show Pres. Act. Impf. Act. Fut. Act. 1 Aor. Act. 1 Perf. Act. 1 Plup. Act. Ind. δείκνυμι ἐδείκνυν δείξω ἔδειξα δέδειχα ἐδεδείχη Sub. δεικνύω δείξω Opt. δεικνύοιμι δείξοιμι δείξαιμι δεδειχὼς εἴην Imp. δείκνυ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση.

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ τοξεύω παιδευσόμεθα βλάψετε μεμαθήκασι κομίσεσθε ἐψεύσαντο δεδίωχας ἐκρύπτου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28 Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΑιγόσΠοταμοί Λάμψακοσ Σηςτόσ Αιγόσ Ποταμοί Σηςτόσ Λάμψακοσ Λάμψακοσ Λύσανδρος Ειπε αραι αςπίδα κατά μζςον τον πλουν αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν,

Διαβάστε περισσότερα

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της προσωπικής αντωνυμίας εγώ, συ. Ὑμεῖς οἱ προδόντες τήν πόλιν.

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της προσωπικής αντωνυμίας εγώ, συ. Ὑμεῖς οἱ προδόντες τήν πόλιν. 1. Να γραφούν οι τύποι στον άλλο αριθμό: Εἰσί: Ἔμεινε: Ἐγένετο: Ἐπυνθάνετο: Κατέτεινε: Κατῆλθε: Εἶπε: Εὑρέθη: Ἀπηλλάττετο: Εἶχες: Κατεβεβήκεις: 2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

ΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Α αγγέλλω ήγγελλον αγγελω ήγγειλα ήγγελκα ηγγέλκειν αγγέλλομαι ηγγελλόμην αγγελουμαι ηγγελάμην ήγγελμαι ηγγέλμην αγγελθήσομαι ηγγέλθην αγνοέωω ηγνόουν αγνοήσω ηγνόησα ηγνόηκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις

Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις ἔφασαν: γ πληθ. Οριστ. Πρτ. του ρ. φημί. ἀνδραποδιεῖν: απαρ. μέλ., ενερ. φων. του ρ. ἀνδραποδίζω. μέγα: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. του επιθ. ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, το μέγα. ἀγαθόν:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής

Ασκήσεις γραμματικής Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους στον αόριστο β : α) ρ. ἄγω: γ πληθυντικό οριστικής β) ρ. αἱρῶ: β πληθυντικό υποτακτικής γ) ρ. ἁμαρτάνω: γ ενικό ευκτικής δ) ρ. λέγω:

Διαβάστε περισσότερα

βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal

βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal Verbs Labial Stems γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα γέγραμμαι ἐγράφην write, draw λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην leave πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην send βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα

Διαβάστε περισσότερα

δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek

δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek μι-verbs δίδωμι, τίθημι, ἵστημι, ἵησι, δείκνυμι The conjugation of μι-verbs differs from that of ω-verbs in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γραμματικής

Ασκήσεις Γραμματικής Όνομα:. Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ημερομηνία :. Ασκήσεις Γραμματικής 1. Συμπληρώνω τα ρήματα όπως στο παράδειγμα : (εγώ) στήνομαι (εγώ) αστειεύομ (εμείς) στρώνουμ (εσύ) φυλάγεσ (αυτός) σηκώνετ (αυτός) διορθώνετ (εσύ)

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου) Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, εκατέρωθεν του ιερού γράμματος Ε. Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα Κι αυτός είπε «βεβαιότατα

Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα Κι αυτός είπε «βεβαιότατα Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς Από αυτούς ο πιο νέος προκαλούσε ἄλλους εἰργάζετο.

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική εξημερώνει

Η μουσική εξημερώνει Η μουσική εξημερώνει Ο Ορφέας παίζει λύρα καθισμένος σ' έναν βράχο, ενώ τον παρακολουθούν πολεμιστές (αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας από τη Γέλα, 440 π.χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου). Ο Πολύβιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ἀγανακτῶ, ἄγαμαι (θαυμάζω), εὐδαιμονίζω / μακαρίζω (καλοτυχίζω), ζηλῶ, ἥδομαι, θαυμάζω, οἰκτίρω (λυπάμαι), ὀργίζομαι, χαίρω κ.ά.

ἀγανακτῶ, ἄγαμαι (θαυμάζω), εὐδαιμονίζω / μακαρίζω (καλοτυχίζω), ζηλῶ, ἥδομαι, θαυμάζω, οἰκτίρω (λυπάμαι), ὀργίζομαι, χαίρω κ.ά. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ Η ΓΕΝΙΚΗ α) γενική του χρόνου Με τη γενική του χρόνου δηλώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμβαίνει ένα γεγονός ως γενική του χρόνου χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται κατηγορηματική;

Ποια μετοχή λέγεται κατηγορηματική; Η Κατηγορηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται κατηγορηματική; Κατηγορηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμεύει ως κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός του υποκειμένου ή του αντικειμένου του ρήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο)

Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Λ Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Συντάξεις: απόλυτα = παίρνω κλήρο, μου πέφτει ο κλήρος αμετάβατο = πέφτω στο μερίδιο κάποιου + Αιτ. = παίρνω με κλήρο, παίρνω το μερίδιο που μου ανήκει / προστατεύω κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτησε τις παρακάτω σημειώσεις για τις καταλήξεις των ρημάτων

Μελέτησε τις παρακάτω σημειώσεις για τις καταλήξεις των ρημάτων Συζυγίες ρημάτων ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Ενεστώτας ενεργητικής Α συζυγία -ω π.χ. λύνω Β συζυγία -ώ, -είς π.χ. αδικώ -ώ/-άς π.χ.αγαπώ Ενεστώτας παθητικής -ομαι π.χ. λύνομαι -ούμαι, π.χ. αδικούμαι, -ιέμαι π.χ. αγαπιέμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 17/05/2014 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-8. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Νικόλαος Μπεζαντάκος Αμφιλόχιος Παπαθωμάς Ευαγγελία Λουτριανάκη Βασίλειος Χαραλαμπάκος Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τόμος 6ος Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 10-12

Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 10-12 Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου, Α 1012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον «Κατὰ Ἀλκιβιάδου λειταξίου» λόγο του Λυσία, ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου πολιτικού των Αθηναίων, κατηγορείται από τον Αρχεστρατίδη για λιποταξία και δειλία.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο / Μεταβατικά ρήματα

Το αντικείμενο / Μεταβατικά ρήματα Το αντικείμενο / Μεταβατικά ρήματα A. Το αντικείμενο Αντικείμενο είναι ο (πτωτικός) όρος της πρότασης που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο μεταβαίνει ή αναφέρεται η ενέργεια του ρήματος. Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

[Ένας φίλος που...τρώγεται]

[Ένας φίλος που...τρώγεται] A Κείμενο [Ένας φίλος που...τρώγεται] Αγαπητό μου παιδί, Θέλω να σου μιλήσω για ένα φίλο που... τρώγεται! Ένα φίλο που, όσο παράξενο κι αν σου φανεί, τον λένε βιβλίο. «Αυτός είναι σωστός βιβλιοφάγος» δε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Με ιπτάμενο δελφίνι A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι Αλέξανδρος: Λοιπόν, πώς θα ταξιδέψουμε; Βασιλική: Με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΦΩΝΕΗΝΤΟΛΗΚΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Π.χ. βου- τιμά- ποιέ- δηλό- ἄρχω τρέπω πείθω ἀγγέλ-

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ονοματεπώνυμο: Σμήμα: Ημερ/νία: 15/1/2017 ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, Το απόζπαζμα ζτεηίζεηαι με ηην εκζηραηεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι Ονοματεπώνυμο: 11ο ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε 2 ασκάλα: Σύλα Τσέκου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ πλένω εγώ πλέν ω εσύ πλέν εις αυτός πλέν ει εμείς πλέν ουμε εσείς πλέν ετε αυτοί πλέν ουν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα