ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ-) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν αἰνῶ ᾔνουν αἰνέσομαι / αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾐνέκειν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ-) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν αἰνῶ ᾔνουν αἰνέσομαι / αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾐνέκειν"

Transcript

1 ἀγορεύω ἠγόρευον ἀγορεύσω/ ἐρῶ ἠγόρευσα / εἶπον εἴρηκα εἰρήκειν ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν ἄγομαι ἠγόμην ἄξομαι / ἀχθήσομαι ἠγαγόμην / ἤχθην ἦγμαι ἤγμην ἀγγέλλω ἤγγελλον ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἠγγέλκειν αἰνῶ ᾔνουν αἰνέσομαι / αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾐνέκειν αἰνοῦμαι ᾐνούμην αἰνεθήσομαι ᾐνέθην ᾔνημαι ᾐνήμην ἀγγέλλομαι, ἠγγελλόμην ἀγγελοῦμαι / ἀγγελθήσομαι ἠγγειλάμην & ἠγγέλθην ἤγγελμαι ἠγγέλμην αἱρέωῶ ᾕρουν αἱρήσω εἷλον (ἑλ) ᾕρηκα ᾑρήκειν αἱροῦμαι ᾑρούμην αἱρήσομαι / αἱρεθήσομαι, εἱλόμην / ᾑρέθην ᾕρημαι ᾑρήμην [παθητικό του αἱρῶ είναι το ἁλίσκομαι) αἴρω ᾖρον ἀρῶ ἦρα ἦρκα ἤρκειν αἴρομαι ᾐρόμην ἀροῦμαι / ἀρθήσομαι ἠράμην / ἤρθην ἦρμαι ἤρμην ἁλίσκομαι ἡλισκόμην ἁλώσομαι ἑάλων / ἥλων ἑάλωκα / ἥλωκα ἡλώκειν αἰτιάομαιῶμαι ᾐτιώμην αἰτιάσομαι ᾐτιασάμην & ᾐτιάθην ᾐτίαμαι ᾐτιάμην αἰσθάνομαι ᾐσθανόμην αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι ᾐσθήμην

2 ἀκούω ἤκουον ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ἠκηκόειν ἀκούομαι ἠκουόμην ἀκουσθήσομαι ἠκουσάμην & ἠκούσθην ἤκουσμαι ἠκούσμην ἅπτω ἧπτον ἅψω ἧψα ἀχθομαι ἠχθόμην ἀχθέσομαι ἠχθέσθην ἤχθημαι ἠχθήμην ἀμύνω ἤμυνον ἀμυνῶ ἤμυνα ἀμαρτάνω ἠμάρτανον ἀμαρτήσομαι ἤμαρτον ἠμάρτηκα ἠμαρτήκειν ἄρχω ἦρχον ἄρξω ἦρξα ἦρχα ἤρχειν ἄρχομαι ἠρχόμην ἄρξομαι / ἀρχθήσομαι ἠρξάμην / ἤρχθην ἦργμαι ἤργμην ἀμαρτάνεται (απρ.) ἠμαρτανέτο ἠμαρτήθη ἠμάρτηται ἠμάρτητο ἀξιῶ (όωῶ) ἠξίουν ἀξιώσω ἠξίωσα ἠξίωκα ἠξιώκειν ἀξιοῦμαι ἠξιούμην ἀξιώσομαι ἠξιωσάμην ἀμφισβητέω (έωῶ) ἠμφεσβήτουν ἀμφισβητήσω ἠμφεσβήτησα ἠμφεσβήτηκα ἠμφεσβητήκειν Βαίνω ἔβαινον βήσομαι ἔβην βέβηκα βεβήκειν βαίνομαι ἐβαινόμην ἐβάθην βέβαμαι Βάλλω ἔβαλλον βαλῶ ἔβαλον βέβληκα ἐβεβλήκειν

3 βάλλομαι ἐβαλλόμην βαλοῦμαι /βληθήσομαι ἐβαλόμην / ἐβλήθην βέβλημαι ἐβεβλήμην Βιάζομαι ἐβιαζόμην βιάσομαι/βιασθήσομαι ἐβιασάμην/εβιάσθην βεβίασμαι ἐβεβιάσμην Βιβάζω ἐβίβαζον βιβῶ (βιβάς, βιβά ) ἐβίβασα βλάπτω ἔβλαπτον βλάψω ἔβλαψα βεβλαφα ἐβεβλάφειν βλάπτομαι ἐβλαπτόμην βλάψομαι/βλαβήσομαι ἐβλάφθην/ἐβλάβην βεβλαμμαι ἐβεβλάμμην βιβάζομαι ἐβιβαζόμην βιβῶμαι ἐβιβασάμην ἐβιβάσθην βεβίβασμαι ἐβεβιβάσμην Βιόω (όωῶ) ἐβίουν βιώσομαι ἐβίων (ἐβίως, ἐβίω ) βεβίωκα ἐβεβιώκειν βούλομαι ἐβουλόμην/ἠβουλόμην βουλήσομαι /βουληθήσομαι ἐβουλήθην / ἠβουλήθην βεβούλημαι ἐβεβουλήμην γιγνώσκω ἐγίγνωσκον γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν γηράσκω ἐγήρασκον γηράσω &γηράσομαι ἐγήρασα & ἐγήραν γεγήρακα ἐγεγηράκειν γιγνώσκομαι ἐγιγνωσκόμην γνωσθήσομαι ἐγνώσθην ἔγνωσμαι ἐγνώσμην γίγνομαι ἐγιγνόμην γενήσομαι &γενηθήσομαι ἐγενόμην & ἐγενήθην γέγονα & γεγένημαι ἐγεγόνειν & ἐγεγενήμην

4 Δείκνυμι και δεικνύω ἐδείκνυν και ἐδείκνυον δείξω ἐδειξα δέδειχα ἐδεδείχεν Δείκνυμαι ἐδεικνύμην δείξομαι/δειχθήσομαι ἐδειξάμην δέδειγμαι ἐδεδείγμην Δέχομαι ἐδεχόμην δέξομαι/δεχθήσομαι ἐδειξάμην/ἐδέχθην δέδεγμαι ἐδεδέγμην Δέω (έχω ανάγκη) ἔδεον δεήσω ἐδέησα δεδέηκα ἐδεδεήκειν δεῖ (είναι ανάγκη, πρέπει, επιβάλλεται) ἔδει δεήσει ἐδέησε δεδέηκε ἐδεδεήκει Δέομαι (χρειάζομαι, παρακαλώ) ἐδεόμην δεήσομαι ἐδεήθην δεδέημαι ἐδεδεήμην δέωῶ (δένω) ἐδουν δήσω ἔδησα δέδεκα ἐδεδέκειν (δείδω) δείσομαι ἔδεισα δέδοικα & δέδια ἐδεδοίκειν (& ἐδεδίειν) διαλέγομαι διελεγόμην διαλέξομαι /διαλεχθήσομαι διελέχθην διείλεγμαι διειλέγμην Δίδωμι ἐδιδουν δώσω ἔδωκα δέδωκα ἐδεδώκειν δίδομαι ἐδιδόμην δώσομαι & δοθήσομαι, ἐδόμην & ἐδόθην δέδομαι ἐδεδόμην διδράσκω ἐδίδρασκον δράσομαι ἔδραν δέδρακα ἐδεδράκειν

5 δοκέωῶ ἐδόκουν δόξω ἔδοξα δοκεῖ ἐδόκει δόξει ἔδοξε δέδοκται/δεδογμένον ἐστί ἐδέδοκτο δοκοῦμαι ἐδοκούμην ἐδόχθην & ἐδοκήθην, δέδογμαι & δεδόκημαι ἐδεδόγμην/ἐδεδοκήμην δράωῶ ἔδρων δράσω ἔδρασα δέδρακα ἐδεδράκειν δύναμαι ἐδυνάμην δυνήσομαι & δυνηθήσομαι ἐδυνησάμην & ἐδυνήθην δεδύνημαι ἐδεδυνήμην δύω ἔδυον δύσω ἔδυσα δύομαι ἐδυόμην δύσομαι ἐδυσάμην & ἔδυν ἐάωῶ εἴων ἐάσω εἴασα εἴακα εἰάκειν ἐάομαι ῶμαι εἰώμην ἐάσομαι εἰάθην εἴαμαι εἰάμην ἐγείρω ἤγειρον ἐγερῶ ἤγειρα ἐγήγερκα ἐγηγέρκειν ἐγείρομαι ἠγειρόμην ἐγερούμαι/ ἐγερθήσομαι ἠγρόμην & ἠγέρθην ἐγρήγορα /ἐγήγερμαι ἐγρηγόρειν /ἐγηγέρμην εἶμι & ἔρχομαι ᾖα & ᾔειν εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα ἐληλύθειν εἰμί ἦν ἔσομαι ἐγενόμην & ἐγενήθην γέγονα & γεγένημαι ἐγεγόνειν & ἐγεγενήμην

6 ἔθω (συνηθίζω) εἴωθα (πρκ. με σημασία ενεστ.) εἰώθειν (υπρσ. με σημ. πρτ.) ἐλαύνω ἤλαυνον ἐλῶ (ᾶς, ᾶ ) ἤλασα ἐλήλακα ἐληλάκειν ἐλαύνομαι ἠλαυνόμην ἐλάσομαι & ἐλαθήσομαι ἠλασάμην & ἠλάθην ἐλήλαμαι ἐληλάμην ἕπομαι εἱπόμην ἕψομαι ἑσπόμην ἠκολούθηκα ἠκολουθήκειν ἐπιμελέομαι ούμαι/ἐπιμέλομαι ἐπεμελούμην/ἐπεμελόμην ἐπιμελήσομαι/ἐπιμεληθήσομαι ἐπεμελήθην ἐπιμεμέλημαι ἐπεμεμελήμην ἐράω ῶ ἤρων ἐρασθήσομαι ἠράσμην & ἠράσθην ἤρασμαι ἠράσμην ἐργάζομαι εἰργαζόμην ἐργάσομαι & ἐργασθήσομαι εἰργασάμην & εἰργάσθην εἴργασμαι εἰργάσμην ἐρωτάωῶ ἠρώτων ἐρωτήσω & ἐρήσομαι, ἠρώτησα & ἠρόμην (ἐρ) ἠρώτηκα ἠρωτήκειν ἐρωτῶμαι ἠρωτώμην ἐρωτηθήσομαι ἠρωτήθην ἠρώτημαι ἠρωτήμην ἐσθίω ἤσθιον ἔδομαι ἔφαγον ἐδήδοκα ἐδηδόκειν ἐσθίομαι ἠσθιόμην ἐδεσάμην & ἠδέσθην ἐδήδεσμαι ἐδηδέσμην εὕδω ηὗδον εὑδήσω ηὕδησα εὕδηκα ηὑδήκειν ἐχθαίρω ἤχθαιρον ἐχθαρῶ ἤχθηρα ἐχθαίρομαι ἠχθαιρόμην ἐχθαροῦμαι ἠχθηράμην

7 ἔχω εἶχον ἕξω &σχήσω, ἔσχον (σχ) ἔσχηκα ἐσχήκειν ἔχομαι εἰχόμην ἕξομαι & σχήσομαι (& σχεθήσομαι) ἐσχόμην (& ἐσχέθην) ἔσχημαι ἐσχήμην ἡγέομαιοῦμαι ἡγούμην ἡγήσομαι ἡγησάμην & ἡγήθην ἥγημαι ἡγήμην θνῄσκω ἔθνησκον θανοῦμαι ἔθανον τέθνηκα ἐτεθνήκειν ζήωῶ ἔζων βιώσομαι (& ζήσω & ζήσομαι) ἐβίωσα & ἐβίων (& ἔζησα) βεβίωκα ἐβεβιώκειν ἵημι ἵην ἥσω ἧκα εἷκα εἵκειν ἵεμαι ἱέμην ἥσομαι & ἑθήσομαι ἡκάμην & εἵμην & εἵθην εἷμαι εἵμην ἥκω ἧκον ἥξω ἧξα ἱκνέομαιοῦμαι ἱκνούμην ἵξομαι ἱκόμην ἷγμαι ἵγμην ἵστημι ἵστην στήσω ἔστησα στήσας ἔχω στήσας εἶχον ἵσταμαι ἱστάμην στήσομαι & σταθήσομαι ἐστησάμην & ἔστην & ἐστάθην ἕστηκα ἑστήκειν & εἱστήκειν ἴσχω ἶσχον ἴσχομαι ἰσχόμην (Οι υπόλοιποι χρόνοι όπως το ἔχω) καλέωῶ ἐκάλουν καλῶ (& καλέσω) ἐκάλεσα κέκληκα ἐκεκλήκειν καλοῦμαι ἐκαλούμην καλοῦμαι (& καλέσομαι) & κληθήσομαι ἐκαλεσάμην & ἐκλήθην κέκλημαι κεῖμαι ἐκείμην κείσομαι

8 ἐκεκλήμην Κομίζω ἐκόμιζον κομιῶ ἐκόμισα κεκόμικα ἐκεκομίκειν κτάομαιῶμαι ἐκτώμην κτήσομαι & κτηθήσομαι ἐκτησάμην & ἐκτήθην κέκτημαι ἐκεκτήμην κεκτήσομαι Παθητικό: ἀποθνῄκω ἀποθνῄσκω ἀπέθνησκον ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον ἀποτέθνηκα ἀπετεθνήκειν κτείνω ἔκτεινον κτενῶ ἔκτεινα & ἔκτανον ἔκτονα ἐκτόνειν Κόπτω ἔκοπτον κόψω ἔκοψα κέκοφα ἐκεκόφειν κόπτομαι ἐκοπτόμην, κόψομαι & κοπήσομαι ἐκοψάμην & ἐκόπην κέκομμαι ἐκεκόμμην Λαμβάνω ἐλάμβανον λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἰλήφειν Λαμβάνομαι ἐλαμβανόμην ληφθήσομαι ἐλαβόμην & ἐλήφθην εἴλημμαι εἰλήμμην λαγχάνω ἐλάγχανον λήξομαι ἔλαχον εἴληχα εἰλήχειν λανθάνω ἐλάνθανον λήσω ἔλαθον λέληθα ἐλελήθειν λανθάνομαι ἐλανθανόμην λήσομαι & λησθήσομαι ἐλαθόμην & ἐλήσθην λέλησμαι ἐλελήσμην

9 λέγω ἔλεγον λέξω & ἐρῶ ἔλεξα & εἶπα & εἶπον εἴρηκα εἰρήκειν λέγομαι ἐλεγόμην λέξομαι & λεχθήσομαι & ῥηθήσομαι (ἐλεξάμην) ἐλέχθην & ἐρρήθην & εἰπόμην εἴρημαι εἰρήμην Λείπω ἔλειπον λείψω ἔλιπον λέλοιπα ἐλελοίπειν λείπομαι ἐλειπόμην λείψομαι & λειφθήσομαι ἐλιπόμην & ἐλείφθην λέλειμμαι ἐλελείμμην μάχομαι ἐμαχόμην μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην μεμάχημαι ἐμεμαχήμην μένω ἔμενον μενῶ ἔμεινα μεμενηκα ἐμεμενήκειν μ(ε)ίγνυμι ἐμ(ε)ίγνυν μ(ε)ίξω ἔμ(ε)ιξα μ(ε)ίγνυμαι ἐμ(ε)ιγνύμην μ(ε)ίξομαι/ μ(ε)ιχθήσομαι / μιγήσομαι ἐμ(ε)ιξάμην/ ἐμ(ε)ίχθην/ ἐμίγην μέμ(ε)ιγμαι ἐ μεμ(ε)ίγμην μιμνῄσκω ἐμίμνῃσκον, μνήσω ἔμνησα μιμνῄσκομαι ἐμιμνῃσκόμην μνήσομαι & μνησθήσομαι, ἐμνησάμην & ἐμνήσθην μέμνημαι ἐμεμνήμην οἶδα ᾔδειν & ᾔδη εἴσομαι & εἰδήσω ἔγνων ἔγνωκα οἴομαι (& οἶμαι) ᾠόμην (& ᾤμην) οἰήσομαι ᾠήθην οἴχομαι ᾠχόμην οἰχήσομαι (οἴχωκα & ᾤχηκα & ᾤχημαι &

10 ἐγνώκειν οἴχημαι), (οἰχώκειν & ᾠχήκειν & ᾠχήμην) ὄλλυμι ὤλλυν ὀλῶ & ὀλέσω ὤλεσα ὀλώλεκα ὠλωλέκειν ὄλλυμαι ὠλλύμην ὀλοῦμαι ὠλόμην ὄλωλα ὠλώλειν ὄμνυμι & ὀμνύω ὤμνυν & ὤμνυον ὀμοῦμαι & ὀμώσω ὤμοσα ὀμώμοκα ὀμωμόκειν ὄμνυμαι ὠμνύμην ὀμοσθήσομαι ὠμοσάμηνην & ὠμόσθην ὀμώμοσμαι ὁρῶμαι ἑωρώμην ὀφθήσομαι (ὠψάμην &) εἰδόμην & ὤφθην ἑώραμαι & ὦμμαι ἑωράμην & ὤμμην ὁρμάωῶ ὥρμων ὁρμήσω ὥρμησα ὥρμηκα ὡρμήκειν ὁρμέωῶ ὥρμουν ὁρμήσω ὥρμησα ὥρμηκα ὡρμήκειν ὁράωῶ ἑώρων ὄψομαι εἶδον ἑώρακα & ἑόρακα & ὄπωπα ἑωράκειν & ὠπώπειν ὁνειδίζω ὥνείδιζον ὁνειδιω ὥνείδισα ὥνείδικα ὡνειδίκειν παρανομέωῶ παρενόμουν παρανομήσω παρενόμησα παρανενόμηκα παρενενομήκειν παρανομοῦμαι παρενομούμην παρενομήθην παρανενόμημαι παρενενομήμην πάσχω ἔπασχον πείσομαι ἔπαθον πέπονθα ἐπεπόνθειν πείθω ἔπειθον πείσω ἔπεισα & ἔπιθον πέπεικα Πείθομαι ἐπειθόμην πείσομαι & πεισθήσομαι, ἐπιθόμην & ἐπείσθην, πέπεισμαι & πέποιθα ἐπεπείσμην & επεποίθειν πειράωῶ ἐπείρων πειράσω ἐπείρασα πεπείρακα ἐπεπειράκειν πειρῶμαι ἐπειρώμην πειράσομαι & πειραθήσομαι πέμπω ἔπεμπον πέμψω πέμπομαι ἐπεμπόμην πέμψομαι & πεμφθήσομαι

11 ἐπειρασάμην & ἐπειράθην πεπείραμαι ἐπεπειράμην ἔπεμψα πέπομφα ἐπεπόμφην ἐπεμψάμην & ἐπέμφθην πέπεμμαι ἐπεπέμμην πίπτω ἔπιπτον πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα ἐπεπτώκειν πλέω ἔπλεον πλεύσομαι & πλευσοῦμαι ἔπλευσα πέπλευκα ἐπεπλεύκειν πλέομαι ἐπλεόμην πλευσθήσομαι ἐπλεύσθην πέπλευσμαι ἐπεπλεύσμην ποιέωῶ ἐποίουν ποιήσω ἐποίησα πεποίηκα ἐπεποιήκειν ποιοῦμαι ἐποιούμην ποιήσομαι & ποιηθήσομαι ἐποιησάμην & ἐποιήθην πεποίημαι ἐπεποιήμην Πράττω ἔπραττον πράξω ἔπραξα πέπραχα ἐπεπράχειν πράττομαι ἐπραττόμην πράξομαι & πραχθήσομαι ἐπραξάμην & ἐπράχθην πέπραγμαι ἐπεπράγμην ῥέω ἔρρεον ῥεύσομαι & ῥυήσομαι ἐρρύην πυνθάνομαι (πληροφορούμαι, εξετάζω, ζητώ να μάθω) ἐπυνθανόμην πεύσομαι & πευσοῦμαι ἐπυθόμην πέπυσμαι ἐπεπύσμην σβέννυμι & σβεννύω ἐσβένυν & ἐσβέννυον σβέσω ἔσβεσα ἔσβηκα σβέννυμαι ἐσβεννύμην σβήσομαι & σβεσθήσομαι ἐσβέσθην & ἔσβην ἔσβεσμαι

12 σημαίνω ἐσήμαινον σημανῶ ἐσήμηνα σεσήμαγκα σημαίνομαι ἐσημαινόμην σημανοῦμαι & σημανθήσομαι ἐσημηνάμην & ἐσημάνθην σεσήμασμαι ἐσεσημάσμην σκεδάννυμι ἐσκεδάννυν & ἐσκεδάννυον σκεδῶ & σκεδάσω ἐσκέδασα σκεδάννυμαι ἐσκεδαννύμην σκεδασθήσομαι ἐσκεδασάμην & ἐσκεδάσθην ἐσκέδασμαι ἐσκεδάσμην σκοπέωῶ ἐσκόπουν σκέψομαι ἐσκεψάμην & ἐσκέφθην ἔσκεμμαι ἐσκέμμην σκοποῦμαι ἐσκοπούμην σκέψομαι ἐσκεψάμην & ἐσκέφθην ἔσκεμμαι ἐσκέμμην σπένδω ἔσπενδον σπείσω ἔσπεισα σπένδομαι ἐσπενδόμην σπείσομαι ἐσπεισάμην ἔσπεισμαι ἐσπείσμην συλλέγω συνέλεγον συλλέξω συνέλεξα συνείλοχα συνειλόχειν συλλέγομαι συνελεγόμην συλλέξομαι & συλλεχθήσομαι συνελεξάμην & συνελέχθην & συνελέγην συνείλεγμαι συνειλέγμην τάσσω ἔτασσον τάξω ἔταξα τέταχα ἐτετάχειν τάσσομαι ἐτασσόμην τάξομαι & ταχθήσομαι ἐταξάμην & ἐτάχθην τέταγμαι ἐτετάγμην Τίθημι ἐτίθην θήσω ἔθηκα τέθηκα ἐτεθήκειν Τίθεμαι ἐτιθέμην θήσομαι & τεθήσομαι ἐθέμην & ἐτέθην τέθημαι & κεῖμαι ἐτεθήμην & ἐκείμην Tελέωῶ ἐτέλουν τελῶ ἐτέλεσα τετέλεκα ἐτετελέκειν

13 τελοῦμαι ἐτελούμην τελοῦμαι & τελεσθήσομαι ἐτελεσάμην & ἐτελέσθην τετέλεσμαι ἐτετελέσμην τρέπω ἔτρεπον τρέψω ἔτρεψα & ἔτραπον τέτροφα & τέτραφα ἐτετρόφειν & ἐτετράφειν τρέπομαι ἐτρεπόμην τρέψομαι & τρεφθήσομαι & τραπήσομαι ἐτρεψάμην & ἐτραπόμην & ἐτρέφθην & ἐτράπην τέτραμμαι ἐτετράμμην τρέχω & θέω ἔτρεχον δραμοῦμαι ἔδραμον δεδράμηκα φαίνω ἔφαινον φανῶ ἔφηνα πέφαγκα (ἐπεφάγκειν) Φαίνομαι ἐφαινόμην φανοῦμαι & φανήσομαι & φανθήσομαι ἐφηνάμην & ἐφάνην & ἐφάνθην πέφασμαι & πέφηνα (ἐπεφάσμην & ἐπεφήνην) Φέρω ἔφερον οἴσω ἤνεγκον ἐνήνοχα ἐνηνόχειν φέρομαι ἐφερόμην οἴσομαι/οισθήσομαι/ἐνεχθήσομαι ηνεγκάμην/ ηνεγκόμην/ηνέχθην ἐνήνεγμαι ἐνηνέγμην φεύγω ἔφευγον φεύξομαι & φευξοῦμαι ἔφυγον πέφευγα ἐπεφεύγειν Φθάνω ἔφθανον φθήσομαι & φθάσω ἔφθασα & ἔφθην ἔφθακα ἐφθάκειν φημί ἔφην φήσω ἔφησα εἴρηκα εἰρήκειν Φθείρω ἔφθειρον φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα ἐφθάρκειν φθείρομαι ἐφθειρόμην φθεροῦμαι & φθαρήσομαι ἐφθάρην ἔφθαρμαι & ἔφθορα ἐφθάρμην & ἐφθόρειν φύω ἔφυον φύσω ἔφυσα φύομαι ἐφυόμην φύσομαι ἔφυν πέφυκα ἐπεφύκειν

14 χρή (ἐ)χρῆν χρῆσται 15 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χρήομαιῶμαι ἐχρώμην χρήσομαι ἐχρησάμην & ἐχρήσθην κέχρημαι ἐκεχρήμην ψηφίζω ἐψήφιζον ψηφιῶ ἐψήφισα ἐψήφικα ἐψηφίκειν ψηφίζομαι ἐψηφιζόμην ψηφιοῦμαι & ψηφισθήσομαι ἐψηφισάμην & ἐψηφίσθην ἐψήφισμαι ἐψηφίσμην ὠνοῦμαι ἐωνούμην ὠνήσομαι & ὠνηθήσομαι ἐπριάμην & ἐωνήθην ἐώνημαι ἐωνήμην

15

16 1. ἀγγέλλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν ἀγγέλλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελοῦμαι & ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην & ἠγγέλθην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην 2. ἄγω, ἦγον, ἄξω, (ἦξα &) ἤγαγον (ἀγάγ), ἦχα & ἀγήοχα, ἤχειν & ἀγηόχειν ἄγομαι, ἠγόμην ἄξομαι & ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην & ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην 3. αἰνῶ, ᾔνουν, αἰνέσομαι & αἰνέσω, ᾔνεσα, ᾔνεκα, ᾐνέκειν αἰνοῦμαι, ᾐνούμην, αἰνεθήσομαι, ᾐνέθην, ᾔνημαι, ᾐνήμην 4. αἴρω, ᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν 5. αἴρομαι, ᾐρόμην, ἀροῦμαι & ἀρθήσομαι, ἠράμην & ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην 6. αἱρέωῶ, ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον (ἑλ), ᾕρηκα, ᾑρήκειν 7. αἱροῦμαι, ᾑρούμην, αἱρήσομαι & αἱρεθήσομαι, εἱλόμην & ᾑρέθην, ᾕρημαι, ᾑρήμην [παθητικό του αἱρῶ είναι το ἁλίσκομαι) 8. αἰσθάνομαι, ᾐσθανόμην, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην 9. αἰτιάομαιῶμαι, ᾐτιώμην, αἰτάσομαι, ᾐτιασάμην & ᾐτιάθην, ᾐτίαμαι, ᾐτιάμην 10. ἀκούω, ἤκουον, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκηκόειν ἀκούομαι, ἠκουόμην, ἀκουσθήσομαι, ἠκουσάμην & ἠκούσθην, ἤκουσμαι, ἠκούσμην 11. ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην, ἁλώσομαι, ἑάλων & ἥλων, ἑάλωκα & ἥλωκα, ἡλώκειν 12. ἅπτω, ἧπτον, ἅψω, ἧψα ἅπτομαι, ἡπτόμην, ἅψομαι & ἁφθήσομαι, ἡψάμην & ἥφθην, ἧμμαι, ἥμμην 13. ἄρχω, ἦρχον, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἤρχειν ἄρχομαι, ἠρχόμην, ἄρξομαι & ἀρχθήσομαι, ἠρξάμην & ἤρχθην, ἦργμαι, ἤργμην 14. βαίνω, ἔβαινον, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, ἐβεβήκειν βαίνομαι, ἐβαινόμην,, ἐβάθην, βέβαμαι, 15. βάλλω, ἔβαλλον, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, ἐβεβλήκειν

17 βάλλομαι, ἐβαλλόμην, βαλοῦμαι & βληθήσομαι, ἐβαλόμην & ἐβλήθην, βέβλημαι, ἐβεβλήμην 16. βιβάζω, ἐβίβαζον, βιβῶ (=βιβάω), ἐβίβασα βιβάζομαι, ἐβιβαζόμην, βιβῶμαι, ἐβιβασάμην & ἐβιβάσθην, βεβίβασμαι, ἐβεβιβάσμην 17. βούλομαι, ἐβουλόμην & ἠβουλόμην, βουλήσομαι & βουληθήσομαι, ἐβουλήθην & ἠβουλήθην, βεβούλημαι, ἐβεβουλήμην 18. γηράσκω, ἐγήρασκον, γηράσω & γηράσομαι, ἐγήρασα & ἐγήραν, γεγήρακα, ἐγεγηράκειν 19. γίγνομαι, ἐγιγνόμην, γενήσομαι & γενηθήσομαι, ἐγενόμην & ἐγενήθην, γέγονα & γεγένημαι, ἐγεγόνειν & ἐγεγενήμην 20. γιγνώσκω, ἐγίγνωσκον, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν γιγνώσκομαι, ἐγιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, ἐγνώσθην, ἔγνωσμαι, ἐγνώσμην 21. (δείδω),, δείσομαι, ἔδεισα, δέδοικα & δέδια, ἐδεδοίκειν (& ἐδεδίειν) 22. δεῖ, ἔδει, δεήσει, ἐδέησε 23. διδράσκω, ἐδίδρασκον, δράσομαι, ἔδραν, δέδρακα, ἐδεδράκειν 24. δίδωμι, ἐδίδουν, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, ἐδεδώκειν δίδομαι, ἐδιδόμην, δώσομαι & δοθήσομαι, ἐδόμην & ἐδόθην, δέδομαι, ἐδεδόμην 25. δύναμαι, ἐδυνάμην, δυνήσομαι & δυνηθήσομαι, ἐδυνησάμην & ἐδυνήθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην 26. δύω, ἔδυον, δύσω, ἔδυσα δύομαι, ἐδυόμην, δύσομαι, ἐδυσάμην & ἔδυν 27. δοκέωῶ, ἐδόκουν, δόξω & δοκήσω, ἔδοξα & ἐδόκησα, δεδόκηκα δοκοῦμαι, ἐδοκούμην,, ἐδόχθην & ἐδοκήθην, δέδογμαι & δεδόκημαι. Δοκεῖ, ἐδόκει, δόξει, ἔδοξε, δέδοκται, ἐδέδοκτο 28. δράωῶ, ἔδρων, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, ἐδεδράκειν 29. ἐάωῶ, εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰάκειν ἐῶμαι, εἰώμην, ἐάσομαι, εἰάθην, εἴαμαι, εἰάμην 30. ἐγείρω, ἤγειρον, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα ἐγείρομαι, ἠγειρόμην,, ἠγρόμην & ἠγέρθην, ἐγήγερμαι & ἐγρήγορα 31. ἔθω (συνηθίζω),,,, εἴωθα (πρκ. με σημασία ενστ.), εἰώθειν (υπρσ. με σημασία πρτ.) 32. εἰμί, ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην & ἐγενήθην, γέγονα & γεγένημαι, ἐγεγόνειν & ἐγεγενήμην 33. εἶμι & ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν 34. ἐλαύνω, ἤλαυνον, ἐλῶ (ᾶς, ᾶ ) & ἐλάσω, ἤλασα, ἐλήλακα, ἐληλάκειν ἐλαύνομαι, ἠλαυνόμην, ἐλάσομαι & ἐλαθήσομαι, ἠλασάμην & ἠλάθην, ἐλήλαμαι, ἐληλάμην. 35. ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν 36. ἐράῶ, ἤρων, ἐρασθήσομαι, ἠράσμην & ἠράσθην, ἤρασμαι, ἠράσμην 37. ἐργάζομαι, εἰργαζόμην, ἐργάσομαι & ἐργασθήσομαι, εἰργασάμην & εἰργάσθην, εἴργασμαι, εἰργάσμην 38. ἐρωτάωῶ, ἠρώτων, ἐρωτήσω & ἐρήσομαι, ἠρώτησα & ἠρόμην (ἐρ), ἠρώτηκα, ἠρωτήκειν ἐρωτῶμαι, ἠρωτώμην, ἐρωτηθήσομαι, ἠρωτήθην, ἠρώτημαι, ἠρωτήμην 39. ἐσθίω, ἤσθιον, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα, ἐδηδόκειν ἐσθίομαι, ἠσθιόμην,, ἐδεσάμην & ἠδέσθην, ἐδήδεσμαι, ἐδηδέσμην

18 40. εὕδω, ηὗδον, εὑδήσω, ηὕδησα, εὕδηκα, ηὑδήκειν 41. ἐχθαίρω, ἤχθαιρον, ἐχθαρῶ, ἤχθηρα ἐχθαίρομαι, ἠχθαιρόμην, ἐχθαροῦμαι, ἠχθηράμην 42. ἔχω, εἶχον, ἕξω & σχήσω, ἔσχον (σχ), ἔσχηκα, ἐσχήκειν ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι & σχήσομαι (& σχεθήσομαι), ἐσχόμην (& ἐσχέθην), ἔσχημαι, ἐσχήμην 43. ζήωῶ, ἔζων, βιώσομαι (& ζήσω & ζήσομαι), ἐβίωσα & ἐβίων (& ἔζησα), βεβίωκα (& ἔζηκα), ἐβεβιώκειν 44. ἡγέομαιοῦμαι, ἡγούμην, ἡγήσομαι, ἡγησάμην & ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην 45. ἥκω, ἧκον, ἥξω, ἧξα 46. θνῄσκω, ἔθνησκον, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκην 47. ἵημι, ἵην, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἵκειν ἵεμαι, ἱέμην, ἥσομαι & ἑθήσομαι, ἡκάμην & εἵμην & εἵθην, εἷμαι, εἵμην 48. ἱκνέομαιοῦμαι, ἱκνούμην, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι, ἵγμην 49. ἵστημι, ἵστην, στήσω, ἔστησα, στήσας ἔχω, στήσας εἶχον ἵσταμαι, ἱστάμην, στήσομαι & σταθήσομαι, ἐστησάμην & ἔστην & ἐστάθην, ἕστηκα, ἑστήκειν & εἱστήκειν 50. ἴσχω, ἶσχον ἴσχομαι, ἰσχόμην. (Οι υπόλοιποι χρόνοι όπως το ἔχω) 51. καλέωῶ, ἐκάλουν, καλῶ (& καλέσω), ἐκάλεσα, κέκληκα, ἐκεκλήκειν καλοῦμαι, ἐκαλούμην,καλοῦμαι (& καλέσομαι) & κληθήσομαι, ἐκαλεσάμην & ἐκλήθην, κέκλημαι, ἐκεκλήμην, κεκλήσομαι. 52. κεῖμαι, ἐκείμην, κείσομαι 53. κόπτω, ἔκοπτον, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, ἐκεκόφειν κόπτομαι, ἐκοπτόμην, κόψομαι & κοπήσομαι, ἐκοψάμην & ἐκόπην, κέκομμαι, ἐκεκόμμην 54. κτάομαιῶμαι, ἐκτώμην, κτήσομαι & κτηθήσομαι, ἐκτησάμην & ἐκτήθην, κέκτημαι, ἐκεκτήμην, κεκτήσομαι 55. κτείνω, ἔκτεινον, κτενῶ, ἔκτεινα & ἔκτανον, ἔκτονα, ἐκτόνειν. Παθητικό: ἀποθνῄκω 56. λαγχάνω, ἐλάγχανον, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα (& λέλοχα), εἰλήχειν (& ἐλελόγχειν) λαγχάνομαι, ἐλαγχανόμην,, ἐλήχθην, εἴληγμαι, εἰλήγμην 57. λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἰλήφειν λαμβάνομαι, ἐλαμβανόμην, ληφθήσομαι, ἐλαβόμην & ἐλήφθην, εἴλημμαι, εἰλήμμην 58. λανθάνω, ἐλάνθανον, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, ἐλελήθειν λανθάνομαι, ἐλανθανόμην, λήσομαι & λησθήσομαι, ἐλαθόμην & ἐλήσθην, λέλησμαι, ἐλελήσμην 59. λέγω, ἔλεγον, λέξω & ἐρῶ, ἔλεξα & εἶπα & εἶπον, εἴρηκα, εἰρήκειν λέγομαι, ἐλεγόμην, λέξομαι & λεχθήσομαι & ῥηθήσομαι, (ἐλεξάμην &) ἐλέχθην & ἐρρήθην & εἰπόμην, εἴρημαι, εἰρήμην 60. λείπω, ἔλειπον, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, ἐλελοίπειν λείπομαι, ἐλειπόμην, λείψομαι & λειφθήσομαι, ἐλιπόμην & ἐλείφθην, λέλειμμαι, ἐλελείμμην 61. μάχομαι, ἐμαχόμην, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι, ἐμεμαχήμην 62. μένω, ἔμενον, μενῶ, ἔμεινα, μεμενηκα, ἐμεμενήκειν 63. μ(ε)ίγνυμι, ἐμ(ε)ίγνυν, μ(ε)ίξω, ἔμ(ε)ιξα

19 μ(ε)ίγνυμαι, ἐμ(ε)ιγνύμην, μ(ε)ίξομαι & μ(ε)ιχθήσομαι & μιγήσομαι, ἐμ(ε)ιξάμην & ἐμ(ε)ίχθην & ἐμίγην, μέμ(ε)ιγμαι. 64. μιμνῄσκω, ἐμίμνῃσκον, μνήσω, ἔμνησα μιμνῄσκομαι, ἐμιμνῃσκόμην, μνήσομαι & μνησθήσομαι, ἐμνησάμην & ἐμνήσθην, μέμνημαι, ἐμεμνήμην. 65. οἶδα, ᾔδειν & ᾔδη, εἴσομαι & εἰδήσω, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν 66. οἴομαι (& οἶμαι), ᾠόμην (& ᾤμην), οἰήσομαι, ᾠήθην,, 67. οἴχομαι, ᾠχόμην, οἰχήσομαι,, (οἴχωκα & ᾤχηκα & ᾤχημαι & οἴχημαι), (οἰχώκειν & ᾠχήκειν & ᾠχήμην) 68. ὄλλυμι, ὤλλυν, ὀλῶ & ὀλέσω, ὤλεσα, ὀλώλεκα, ὠλωλέκειν ὄλλυμαι, ὠλλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα, ὠλώλειν 69. ὄμνυμι & ὀμνύω, ὤμνυν & ὤμνυον, ὀμοῦμαι & ὀμώσω, ὤμοσα, ὀμώμοκα, ὀμωμόκειν ὄμνυμαι,,, ὠμνύσθην & ὠμόθην, ὀμώμοσμαι, 70. ὁράωῶ, ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα & ἑόρακα & ὄπωπα, ἑωράκειν & ὠπώπειν ὁρῶμαι, ἑωρώμην, ὀφθήσομαι, (ὠψάμην &) εἰδόμην & ὤφθην, ἑώραμαι & ὦμμαι, ἑωράμην & ὤμμην 71. ὁρμάωῶ, ὥρμων, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν 72. ὁρμέωῶ, ὥρμουν, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν 73. παρανομέωῶ, παρενόμουν, παρανομήσω, παρενόμησα, παρανενόμηκα, παρενενομήκειν παρανομοῦμαι, παρενομούμην,, παρενομήθην, παρανενόμημαι, παρενενομήμην. 74. πάσχω, ἔπασχον, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, ἐπεπόνθειν 75. πειράωῶ, ἐπείρων, πειράσω, ἐπείρασα, πεπείρακα, ἐπεπειράκειν πειρῶμαι, ἐπειρώμην, πειράσομαι & πειραθήσομαι, ἐπειρασάμην & ἐπειράθην, πεπείραμαι, ἐπεπειράμην 76. πείθω, ἔπειθον, πείσω, ἔπεισα & ἔπιθον, πέπεικα πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι & πεισθήσομαι, ἐπιθόμην & ἐπείσθην, πέπεισμαι & πέποιθα, 77. πέμπω, ἔπεμπον, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, ἐπεπόμφην πέμπομαι, ἐπεμπόμην, πέμψομαι & πεμφθήσομαι, ἐπεμψάμην & ἐπέμφθην, πέπεμμαι, ἐπεπέμμην 78. πίπτω, ἔπιπτον, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ἐπεπτώκειν 79. πλέω, ἔπλεον, πλεύσομαι & πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν πλέομαι, ἐπλεόμην, πλευσθήσομαι, ἐπλεύσθην, πέπλευσμαι, ἐπεπλεύσμην 80. ποιέωῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν ποιοῦμαι, ἐποιούμην, ποιήσομαι & ποιηθήσομαι, ἐποιησάμην & ἐποιήθην, πεποίημαι, ἐπεποιήμην 81. πράττω, ἔπραττον, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, ἐπεπράχειν πράττομαι, ἐπραττόμην, πράξομαι & πραχθήσομαι, ἐπραξάμην & ἐπράχθην, πέπραγμαι, ἐπεπράγμην 82. πυνθάνομαι (πληροφορούμαι, εξετάζω, ζητώ να μάθω), ἐπυνθανόμην, πεύσομαι & πευσοῦμαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην 83. ῥέω, ἔρρεον, ῥεύσομαι & ῥυήσομαι, ἐρρύην 84. σβέννυμι & σβεννύω, ἐσβένυν & ἐσβέννυον, σβέσω, ἔσβεσα, ἔσβηκα

20 σβέννυμαι, ἐσβεννύμην, σβήσομαι & σβεσθήσομαι, ἐσβέσθην & ἔσβην, ἔσβεσμαι 85. σημαίνω, ἐσήμαινον, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα σημαίνομαι, ἐσημαινόμην, σημανοῦμαι & σημανθήσομαι, ἐσημηνάμην & ἐσημάνθην, σεσήμασμαι, ἐσεσημάσμην 86. σκεδάννυμι, ἐσκεδάννυν & ἐσκεδάννυον, σκεδῶ & σκεδάσω, ἐσκέδασα σκεδάννυμαι, ἐσκεδαννύμην, σκεδασθήσομαι, ἐσκεδασάμην & ἐσκεδάσθην, ἐσκέδασμαι, ἐσκεδάσμην 87. σκοπέωῶ, ἐσκόπουν, σκοπήσω, ἐσκόπησα σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, σκέψομαι, ἐσκεψάμην & ἐσκέφθην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην 88. σπένδω, ἔσπενδον, σπείσω, ἔσπεισα σπένδομαι, ἐσπενδόμην, σπείσομαι, ἐσπεισάμην, ἔσπεισμαι, ἐσπείσμην 89. συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι & συλλεχθήσομαι, συνελεξάμην & συνελέχθην & συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην 90. τάσσω, ἔτασσον, τάξω, ἔταξα, τέταχα, ἐτετάχειν τάσσομαι, ἐτασσόμην, τάξομαι & ταχθήσομαι, ἐταξάμην & ἐτάχθην, τέταγμαι, ἐτετάγμην 91. τελέωῶ, ἐτέλουν, τελῶ, ἐτέλεσα, τετέλεκα, ἐτετελέκειν τελοῦμαι, ἐτελούμην, τελοῦμαι & τελεσθήσομαι, ἐτελεσάμην & ἐτελέσθην, τετέλεσμαι, ἐτετελέσμην 92. τίθημι, ἐτίθην, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, ἐτεθήκειν τίθεμαι, ἐτιθέμην, θήσομαι & τεθήσομαι, ἐθέμην & ἐτέθην, τέθημαι & κεῖμαι, ἐτεθήμην & ἐκείμην 93. τρέπω, ἔτρεπον, τρέψω, ἔτρεψα & ἔτραπον, τέτροφα & τέτραφα, ἐτετρόφειν & ἐτετράφειν τρέπομαι, ἐτρεπόμην, τρέψομαι & τρεφθήσομαι & τραπήσομαι, ἐτρεψάμην & ἐτραπόμην & ἐτρέφθην & ἐτράπην, τέτραμμαι, ἐτετράμμην 94. τρέχω & θέω, ἔτρεχον, δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεδράμηκα 95. φαίνω, ἔφαινον, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα, (ἐπεφάγκειν) φαίνομαι, ἐφαινόμην, φανοῦμαι & φανήσομαι & φανθήσομαι, ἐφηνάμην & ἐφάνην & ἐφάνθην, πέφασμαι & πέφηνα, (ἐπεφάσμην & ἐπεφήνην) 96. φέρω, ἔφερον, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν φέρομαι, ἐφερόμην, οἴσομαι & ἐνεχθήσομαι, (ἠνεγκάμην &) ἠνεγκόμην & ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι, ἐνηνέγμην 97. φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι & φευξοῦμαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν 98. φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα, εἴρηκα, εἰρήκειν 99. φθάνω, ἔφθανον, φθήσομαι & φθάσω, ἔφθασα & ἔφθην, ἔφθακα, ἐφθάκειν 100. φθείρω, ἔφθειρον, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἐφθάρκειν φθείρομαι, ἐφθειρόμην, φθεροῦμαι & φθαρήσομαι, ἐφθάρην, ἔφθαρμαι & ἔφθορα, ἐφθάρμην & ἐφθόρειν 101. φύω, ἔφυον, φύσω, ἔφυσα φύομαι, ἐφυόμην, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα, ἐπεφύκειν 102. χρή, (ἐ)χρῆν, χρῆσται 103. χρήομαιῶμαι, ἐχρώμην, χρήσομαι, ἐχρησάμην & ἐχρήσθην, κέχρημαι, ἐκεχρήμην, κεχρήσομαι

21 104. ψηφίζω, ἐψήφιζον, ψηφιῶ, ἐψήφισα, ἐψήφικα, ἐψηφίκειν ψηφίζομαι, ἐψηφιζόμην, ψηφιοῦμαι & ψηφισθήσομαι, ἐψηφισάμην & ἐψηφίσθην, ἐψήφισμαι, ἐψηφίσμην 105. ὠνοῦμαι, ἐωνούμην, ὠνήσομαι & ὠνηθήσομαι, ἐπριάμην & ἐωνήθην, ἐώνημαι, ἐωνήμην

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Η διδασκαλία από απόσταση φέρνει το φροντιστήριο στο σπίτι του μαθητή και του παρέχει απαραίτητες γνώσεις προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1) ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον (αορ. β ) ἀγήοχα, ἦχα ἠγηόχειν, ἤχειν ΜΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ἄγομαι ἠγόμην ἄξομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1) ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον (αορ. β ) ἀγήοχα, ἦχα ἠγηόχειν, ἤχειν 2) αἱρέω-ῶ (συλλαμβάνω, κυριεύω) ᾕρουν αἱρήσω εἷλον (αορ. β ) ᾕρηκα ᾑρήκειν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 1 Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ A ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ISBN 978-960-456-358-6 Copyright, Σεπτέμβριος 2012, Eκδόσεις ZHTH, Γεωργία Π. Αποστολίδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά

Διαβάστε περισσότερα

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή)

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) Diese Liste orientiert sich an der Uebersicht in Schoch (Seiten 369 ff.), geht aber in verschiedener Hinsicht darüber hinaus: 1: wenn ein Verb mehrere Stämme hat (Bsp.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28 Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΑιγόσΠοταμοί Λάμψακοσ Σηςτόσ Αιγόσ Ποταμοί Σηςτόσ Λάμψακοσ Λάμψακοσ Λύσανδρος Ειπε αραι αςπίδα κατά μζςον τον πλουν αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 Οἱ δ' Ἀθηναῑοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο λόγος «Περί Αλοννήσου» δεν ανήκει στον Δημοσθένη, γράφτηκε όμως στην εποχή του από κάποιον από τους πολιτικούς του φίλους. Ήδη από τον 4ο μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγορεύω ἀγορεύομαι ἤγγελλον ἠγγελλόμην ἠγόρευον ἠγορευόμην ἀγγελῶ ἀγγελθήσομαι/[ἀγγελοῦμαι+ ἀγορεύσω/ -ἐρῶ ἀγορεύσομαι/ -ῥηθήσομαι ἤγγειλα ἠγγειλάμην/

Διαβάστε περισσότερα

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST 1stPP Future Aorist Perfect 1. ἄγω ἄξω ἤγαγον (ἀγαγ ) ἦχα 2. αἱρέω αἱρήσω εἷλον (ἐλ-) ᾕρηκα 3. βαίνω βήσοµαι ἔβην (βα-/βη-) βέβηκα 4. βάλλω βαλῶ ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις

Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις ἔφασαν: γ πληθ. Οριστ. Πρτ. του ρ. φημί. ἀνδραποδιεῖν: απαρ. μέλ., ενερ. φων. του ρ. ἀνδραποδίζω. μέγα: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. του επιθ. ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, το μέγα. ἀγαθόν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 135 ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 135 ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 135 ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (1) ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἤγγελλον ἠγγελλόμην ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι/ ἀγγελθήσομαι ἤγγειλα ἠγγειλάμην/ ἠγγέλθην ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλκειν ἠγγέλμην (2) ἀγορεύω

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 10-12

Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 10-12 Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου, Α 1012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον «Κατὰ Ἀλκιβιάδου λειταξίου» λόγο του Λυσία, ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου πολιτικού των Αθηναίων, κατηγορείται από τον Αρχεστρατίδη για λιποταξία και δειλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ. 3. Μία συνηρημένη συλλαβή παίρνει οξεία, αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται:

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ. 3. Μία συνηρημένη συλλαβή παίρνει οξεία, αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται: ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Ορισμός: Συνηρημένα ονομάζονται τα φωνηεντόληκτα ρήματα της πρώτης συζυγίας των οποίων ο χαρακτήρας α, ε, ο, στον ενεστώτα και στον παρατατικό συναιρείται με το επόμενο φωνήεν ή δίφθογγο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο της μέσης φωνής όπως τα φωνηεντόληκτα με τις καταλήξεις μαι, σαι, ται

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα Κι αυτός είπε «βεβαιότατα

Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα Κι αυτός είπε «βεβαιότατα Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς Από αυτούς ο πιο νέος προκαλούσε ἄλλους εἰργάζετο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 η ΜΕΡΑ 1) ΑΡΧΑΙΑ (Γνωστό) ΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ σελ. 34-39 / εν. 1-3 2) ΑΡΧΑΙΑ α) Αρχικοί χρόνοι: ἀγγέλλω, ἁμαρτάνω, ἀπόλλυμι,βάλλω,

Διαβάστε περισσότερα

-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην

-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην I. Vowel verbs. Regular pattern of endings: -ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην (regular) θ ω, κωλ ω, λ ω; παύω; βουλεύω, πιστεύω, πολῑτεύω (some parts lacking) βασιλεύω, δουλεύω, πορεύω, στρατεύω, ὑποπτεύω,

Διαβάστε περισσότερα

Principal Part Quiz 4 Study Sheet

Principal Part Quiz 4 Study Sheet Principal Part Quiz 4 Study Sheet This list will introduce you to the common Greek verbs that were not covered in our previous three PP Quizzes, which were all based on our readings from Plato. When you

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1!

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! I. Vowel verbs PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! 38 θ ω θ σω ἔθῡσα τέθῠκα τέθῠµαι ἐτ θην 16 κωλ ω κωλ σω ἐκώλῡσα κεκώλῡκα κεκώλῡµαι ἐκωλ θην 5 λ ω λ σω ἔλῡσα λέλῠκα λέλῠµαι

Διαβάστε περισσότερα

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βασικοί Όροι: Ρήμα, Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Αντικείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο ρήματος Προσωπική σύνταξη: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Ενότητα 2

Ενότητα 1. Ενότητα 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυµνασίου Ανασκόπηση ύλης Ενότητα 1 Εάν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία, οι Τρώες θα την επέστρεφαν στους Έλληνες, µε ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Πολλά ρήματα σχηματίζουν ενεργητικό και μέσο αόριστο σύμφωνα με τις καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική και του αντίστοιχου ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists Most Common Ancient Greek Verbs First Aorists Stems in -υ ἀκούω, ἀκούσοµαι, ἤκουσα hear βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα deliberate, resolve θύω, θύσω, ἔθυσα sacrifice κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα order κωλύω,

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ. Ενεργητική φωνή.

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ. Ενεργητική φωνή. ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ Ενεργητική φωνή Οριστική Υποτακτι κή Ευκτική Προστακ τική Ενεστώτας βουλεύω βουλεύεις βουλεύω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΚΑΙ Ο ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ορισμός Ενρινόληκτα ονομάζονται τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα μ, ν και υγρόληκτα εκείνα που έχουν χαρακτήρα λ, ρ γέμω, μένω, βούλομαι δέρω κ. ά. Α. Σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

destroying, destructive, fatal, deadly, murderous Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech δειλός ή όν cowardly 23 Adjective δῖος α ον divine, godlike, shining 223 Adjective θνητός ή όν mortal 28 Adjective θοός ή όν swift

Διαβάστε περισσότερα

GCSE (9 1) Classical Greek

GCSE (9 1) Classical Greek GCSE (9 1) Classical Greek J292/01 Language Defined Vocabulary List and Restricted Vocabulary List Version 2 2 Defined Vocabulary List А... 3 Β... 4 Γ... 5 Δ... 5 Ε... 7 Ζ... 9 Η... 9 Θ... 9 Ι... 9 Κ...

Διαβάστε περισσότερα

Number of Part of Dictionary Entry English Definition Appearances Speech

Number of Part of Dictionary Entry English Definition Appearances Speech Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἰγίοχος ον aegis-holding 37 Adjective βαρύς εῖα ύ heavy, tiresome 26 Adjective γλαυκῶπις ιδος gleaming - eyed 36 Adjective δεινός

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό. Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός τιμωρίαν ναυτικο ις μαντε

Διαβάστε περισσότερα

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της προσωπικής αντωνυμίας εγώ, συ. Ὑμεῖς οἱ προδόντες τήν πόλιν.

2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της προσωπικής αντωνυμίας εγώ, συ. Ὑμεῖς οἱ προδόντες τήν πόλιν. 1. Να γραφούν οι τύποι στον άλλο αριθμό: Εἰσί: Ἔμεινε: Ἐγένετο: Ἐπυνθάνετο: Κατέτεινε: Κατῆλθε: Εἶπε: Εὑρέθη: Ἀπηλλάττετο: Εἶχες: Κατεβεβήκεις: 2. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ειμί ή της

Διαβάστε περισσότερα

Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο)

Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Λ Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Συντάξεις: απόλυτα = παίρνω κλήρο, μου πέφτει ο κλήρος αμετάβατο = πέφτω στο μερίδιο κάποιου + Αιτ. = παίρνω με κλήρο, παίρνω το μερίδιο που μου ανήκει / προστατεύω κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal

βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal Verbs Labial Stems γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα γέγραμμαι ἐγράφην write, draw λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην leave πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην send βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα

Διαβάστε περισσότερα

Appearances Speech αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην

Appearances Speech αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην take mid. choose 276 Verb αὐγή ῆς ἡ the light of the

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 11 4. Αντωνυμίες 14 5. Κλίση ρημάτων (λύω, -άω, -έω,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση.

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ τοξεύω παιδευσόμεθα βλάψετε μεμαθήκασι κομίσεσθε ἐψεύσαντο δεδίωχας ἐκρύπτου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 15-α. Athematic 2 nd Aorists ACTIVE. PARADIGMS (lists of forms) BASIC PATTERN indic imperat inf ptc

Chapter 15-α. Athematic 2 nd Aorists ACTIVE. PARADIGMS (lists of forms) BASIC PATTERN indic imperat inf ptc Chapter 15-α 1. Quiz Quote. ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. 2. Athematic 2 nd Aorist Active (a) What Are They?... (b) 2 nd aor. anything not

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o -20ο α) συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ἄγαμαι...9 2. ἀγγέλλω...9 3. ἀγείρω...9 4. (ἀπ-)ἀγορεύω...9 5. ἄγω...9 6. αγωνίζομαι...9 7. αδικῶ (-έω)...9 8. αἴδοῦμαι (-έω)...9 9. αἰνῶ (-έω)...10 10. αἱρῶ (-έω)...10 11.

Διαβάστε περισσότερα

Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής

Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! ἐκ ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω ἐξ-έβαλλον οι

Διαβάστε περισσότερα

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect (reduplication) Nonpast Indicative -!"#$ -%&"#$ -'()!"#$ -'()%&"#$ -"#$ -&"#$ Past Indicative (!- augment) -!"% -%&"% -'* -'*)#& -"% -&"% Subjunctive

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀγών, ἀγῶνος, ὁ ἀδικέω

Διαβάστε περισσότερα

give, grant 254 Verb δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα to overpower, tame, conquer, subdue 105 Verb

give, grant 254 Verb δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα to overpower, tame, conquer, subdue 105 Verb Dictionary Entry English Definition Number of Appearances Part of Speech αἰτέω αἰτήσω ᾔτησα ᾔτηκα ᾔτημαι ask, beg ᾔτηθην 5 Verb αἰχμητής οῦ ὁ a spearman 24 Noun αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι take mid.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος Αρχαία Α' Λυκείου. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος Αρχαία Α' Λυκείου. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Ο Πελοποννησιακός πόλεμος Αρχαία Α' Λυκείου Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Παρουσίαση του Πελοποννησιακού πολέμου https://www.youtube.com/watch?v=28vj68russs Ο πόλεμος κράτησε 27 χρόνια Είναι ο μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἶσχος ους τό shame, disgrace 4 Noun αἶψα forthwith, at once, directly 62 Adverb βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα go, step, walk 222 Verb

Διαβάστε περισσότερα

* Σημείωση. 1 Έκθλιψη

* Σημείωση. 1 Έκθλιψη ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πάθη φωνηέντων 1 Έκθλιψη Έκθλιψη λέγεται η αποβολή του τελικού βραχύχρονου φωνήεντος α, ε, ι, ο, της προηγούμενης λέξης μπροστά από το αρχικό φωνήεν ή δίφθογγο της επόμενης λέξης. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ,

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

more, larger (comp. of πολύς) 20 Adjective πρῶτος η ον first, foremost 144 Adjective Πύλιος --α --ον

more, larger (comp. of πολύς) 20 Adjective πρῶτος η ον first, foremost 144 Adjective Πύλιος --α --ον Dictionary Entry English Definition Number of Appearances Part of Speech ἀναθηλέω to sprout afresh 1 γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ sweet, pleasant 16 Adjective δημοβόρος ον devourer of the people 1 Adjective εὐρύς

Διαβάστε περισσότερα

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω χάρις χάρις:α)ευεργεσία, β)ευγνωµοσύνη για την ευεργεσία που δέχτηκε κάποιος. η χάρις χάριν φέρει = η ευεργεσία φέρνει την ευγνωµοσύνη. αποδίδωµι χάριν = ανταποδίδω την ευεργεσία χάριν δίδω τινί = αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην

Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην Dictionary Entry English Definition Number of Appearances Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην to be ashamed to do 24 Verb αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην take mid. choose

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT TEMA DE / MODE INDICATIU / TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) Verbs no contractes Verbs contractes (tema en vocal ι,υ) (tema en vocal α, ε, ο) (tema en consonant) -ω -ῶ -ῶ -ῶ -εις -ᾷς

Διαβάστε περισσότερα

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους.

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ, ΛΥΣΙΑ 1-3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1α. συνήδη,βουλομένοις, ποιειν,ειχον,ηγουμαι:να γραφεί από 1 ομόρριζη απλή ή σύνθετη στα αρχαία ή στα νέα. 1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος,

Διαβάστε περισσότερα

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS]

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VERBS 1. Present Active Indicative Verbs................................... 1 2. Future Active

Διαβάστε περισσότερα

Number of Part of Dictionary Entry English Definition Appearances Speech

Number of Part of Dictionary Entry English Definition Appearances Speech Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech βαρύς εῖα ύ heavy, tiresome 26 Adjective εὐρύς εῖα ύ broad 89 Adjective θοός ή όν swift 84 Adjective κακός ή όν bad, cowardly, evil,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι,

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, ρέομεν - ἀπορρέομεν. Τάση αναβιβασμού του τόνου στα

Διαβάστε περισσότερα

Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην

Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην Dictionary Entry English Definition Number of Appearances Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην to be ashamed to do 24 Verb αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37.

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. 1 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α, της Α τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής

Ασκήσεις γραμματικής Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους στον αόριστο β : α) ρ. ἄγω: γ πληθυντικό οριστικής β) ρ. αἱρῶ: β πληθυντικό υποτακτικής γ) ρ. ἁμαρτάνω: γ ενικό ευκτικής δ) ρ. λέγω:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν Α. ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ Ι. ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ: 1. Ρήματα που σημαίνουν ωφέλεια ή βλάβη με λόγους ή έργα: ὀνίνημι, ὠφελῶ, εὐεργετῶ, εὖ ποιῶ, βλάπτω, ἀδικῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλάτωνος, Γοργίας, 483, b d

Πλάτωνος, Γοργίας, 483, b d Πλάτωνος, Γοργίας, 483, b d ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από τον φιλοσοφικό διάλογο Γοργίας, στον οποίο ο Σωκράτης και οι συνομιλητές του αναφέρονται σε θέματα όπως το δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense Talking About the Past A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense So far we have only been able to talk about the present The Aorist tense is used to talk about

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Κείμενο-Μετάφραση Αρχικοί Χρόνοι-Ασκήσεις Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective βοῶπις --ιδος ox-eyed 17 Adjective γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ sweet, pleasant 16 Adjective δαιμόνιος

Διαβάστε περισσότερα

most glorious, most honoured, noblest

most glorious, most honoured, noblest Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἴτιος α ον blameworthy, culpable 10 Adjective βουληφόρος ον counselling, advising 15 Adjective βωτιάνειρα (fem. only) man-feeding,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ Μ.Φ - Μ.Δ Μ.Φ - Π.Δ. Α ἠγόρευσα, -εἷπον -ἠγορεύθην, -ἐρρήθην Π -ἠγόρευκα, -εἵρηκα -εἵρημαι Υ -εἰρήκειν -εἰρήμην

Ε.Φ Μ.Φ - Μ.Δ Μ.Φ - Π.Δ. Α ἠγόρευσα, -εἷπον -ἠγορεύθην, -ἐρρήθην Π -ἠγόρευκα, -εἵρηκα -εἵρημαι Υ -εἰρήκειν -εἰρήμην ΡΗΤ ΡΧΙΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ.Φ.Φ -.Δ.Φ -.Δ ἄγαμαι ἠγάμην ἀγάσομαι ἀγασθήσομαι ἠγασάμην ἠγάσθην ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἤγγελλον ἠγγελλόμην ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἀγγελθήσομαι ἤγγειλα ἠγγειλάμην ἠγγέλθην ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλκειν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive Chapter 54 The First and Second Aorist Indicative Passive 54.1 In chapters 22 and 23 we met the Present Middle and Passive, and Deponent Verbs. In chapters 31, 32 and 33 we met the First and Second Aorists

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΕΝΕΡΓΗΤΙ- ΜΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΜΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙ Ἀγγέλλω= ἀγγέλλομαι Ἀγορεύω= ἀγορεύομαι

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 ΘΕΜΑ 41o α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α ΣTΗΛΗ Β ΣTΗΛΗ 1. γιγνώσκω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Νικόλαος Μπεζαντάκος Αμφιλόχιος Παπαθωμάς Ευαγγελία Λουτριανάκη Βασίλειος Χαραλαμπάκος Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τόμος 6ος Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βάλετε τους κατάλληλους τύπους του άρθρου μπροστά από τις λέξεις: μητέρες, δίψαν, σημαίαις, κινδύνου, ἔδαφος,

1. Να βάλετε τους κατάλληλους τύπους του άρθρου μπροστά από τις λέξεις: μητέρες, δίψαν, σημαίαις, κινδύνου, ἔδαφος, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 1. Να βάλετε τους κατάλληλους τύπους του άρθρου μπροστά από τις λέξεις: μητέρες, δίψαν, σημαίαις, κινδύνου, ἔδαφος, τοξότας, μυστήρια, στρατιωτῶν.

Διαβάστε περισσότερα

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά.

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά. Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Προτού μιλήσουμε για την απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά (α.ε.), ας την δούμε πρώτα στα νέα ελληνικά (ν.ε.). Υπάρχουν άραγε απρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική εξημερώνει

Η μουσική εξημερώνει Η μουσική εξημερώνει Ο Ορφέας παίζει λύρα καθισμένος σ' έναν βράχο, ενώ τον παρακολουθούν πολεμιστές (αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας από τη Γέλα, 440 π.χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου). Ο Πολύβιος ο

Διαβάστε περισσότερα

to do violence 5 Verb βοῦς βοός ὁ/ἡ bull, cow pl. cattle 86 Noun βῆσσα ης ἡ a wooded comb 8 Noun γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι

to do violence 5 Verb βοῦς βοός ὁ/ἡ bull, cow pl. cattle 86 Noun βῆσσα ης ἡ a wooded comb 8 Noun γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἰγίοχος ον aegis-holding 37 Adjective αἴρω ἀρῶ ἦρα ἦρκα ἦρμαι ἤρθην lift, raise 35 Verb αἴσιμος [ η] ον fatal 10 Adjective Αἶσα

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, 33-35

Δημοσθένους, Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, 33-35 Δημοσθένους, Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, 33-35 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πολιτικός λόγος «Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας» εκφωνείται από τον ρήτορα Δημοσθένη λίγα χρόνια μετά τον ατυχή για τους Αθηναίους «Συμμαχικό πόλεμο»,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

«Π ς το οιητι ά, ς το ια ιστο ία:

«Π ς το οιητι ά, ς το ια ιστο ία: ΜΑ: «Πα ή ιος Μαθη ι ός ια ω ισ ός η ιο ι ής αφής ης ι ής α α ίας σό η ας ω Φύ ω...φ. αι ο ο ίο Παι ίας, Έ ας αι ησ ά ω Π.Π.. «Π ς το οιητι ά, ς το ια ιστο ία: έχ ι φύ ο η α ιά;» Η ι ή α α ία σό ας ύ....

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61 ο - 80ο α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α στήλη) με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Β ΣΤΗΛΗ 1. πολλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3

ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3 ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3 2. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδη, τα βασικά κίνητρα για τον πόλεμο; 3. α) ἐκομίζοντο, περιπλέοντες, ὀφθῶσιν, αἰσθόμενοι, ναῦς: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη,

Διαβάστε περισσότερα

αρχαία ελληνικά αδίδακτο κείμενο 1 η σειρά μαθημάτων

αρχαία ελληνικά αδίδακτο κείμενο 1 η σειρά μαθημάτων αρχαία ελληνικά αδίδακτο κείμενο 1 η σειρά μαθημάτων προσπάθεια να ανανεωθεί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής από τον κόσμο στο κείμενο και από το κείμενο στη λέξη από τη γνώση της γλώσσας στη γνώση

Διαβάστε περισσότερα