-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην"

Transcript

1 I. Vowel verbs. Regular pattern of endings: -ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην (regular) θ ω, κωλ ω, λ ω; παύω; βουλεύω, πιστεύω, πολῑτεύω (some parts lacking) βασιλεύω, δουλεύω, πορεύω, στρατεύω, ὑποπτεύω, φ ω Cf. also ἀκούω (fut. mid.; -σθην in aor. pass.; irreg. perfect); καίω (parts other than present based on καυ-); κελεύω (-σµαι, -σθην in perf. m/p and aor. pass.); παίω (-σθην in aor. pass.) 38 θ ω θ σω ἔθῡσα τέθῠκα τέθῠµαι ἐτ θην 16 κωλ ω κωλ σω ἐκώλῡσα κεκώλῡκα κεκώλῡµαι ἐκωλ θην 8 λ ω λ σω ἔλῡσα λέλῠκα λέλῠµαι ἐλ θην 28 παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα πέπαυµαι ἐπαύθην 11 βουλεύω βουλεύσω ἐβούλευσα βεβούλευκα βεβούλευµαι ἐβουλεύθην 30 πιστεύω πιστεύσω ἐπίστευσα πεπίστευκα πεπίστευµαι ἐπιστεύθην 11 πολῑτεύω πολῑτεύσω ἐπολ τευσα πεπολ τευκα πεπολ τευµαι ἐπολῑτεύθην 29 βασιλεύω βασιλεύσω ἐβασίλευσα 30 δουλεύω δουλεύσω ἐδούλευσα δεδούλευκα 34 πορεύω πορεύσω ἐπόρευσα πεπόρευµαι ἐπορεύθην 30 στρατεύω στρατεύσω ἐστράτευσα ἐστράτευκα ἐστράτευµαι 39 ὑποπτεύω ὑποπτεύσω ὑπώπτευσα ὑπωπτεύθην 40 φ ω [or φ ω] φ σω ἔφῡσα and ἔφῡν πέφῡκα 11 ἀκούω ἀκούσοµαι ἤκουσα ἀκήκοα ἠκούσθην 26 καίω or κάω καύσω ἔκαυσα 1 -κέκαυκα κέκαυµαι ἐκαύθην 9 κελεύω κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα κεκέλευσµαι ἐκελεύσθην 40 παίω παίσω ἔπαισα πέπαικα ἐπαίσθην 24 δ ω -δ σω -έδῡσα and ἔδῡν -δέδῡκα -δέδῠµαι -εδ θην 1. Aorist participle also κέας. 1

2 II. Verbs in -έω. Regular pattern of endings: -έω, -ήσω, -ησα, -ηκα, -ηµαι, -ήθην (regular) ἀγνοέω, ἀδικέω, αἰτέω, ἀπορέω, ἐπιχειρέω, εὐεργετέω, κατηγορέω, κρατέω, µισέω, νοέω, οἰκέω, ὁµολογέω, ποιέω, πολεµέω, φιλέω, ὠφελέω (some parts lacking) ἀπολογέοµαι, ἀσθενέω, βοηθέω, ἐπιθυµέω, εὐλαβέοµαι, ζητέω, ἡγέοµαι, νοσέω, ὀρχέοµαι, πολιορκέω, σωφρονέω, φοβέω Cf. αἱρέω (2nd aor. εἷλον, aor. pass. -έθην); also verbs in which ε of stem is not lengthened to η: ἐπαινέω (η in perf. m/p), καλέω (some parts from κλη-), τελέω (-εσµαι, -έσθην in perf. m/p and aor. pass.) 28 ἀγνοέω ἀγνοήσω ἠγνόησα ἠγνόηκα ἠγνόηµαι ἠγνοήθην 13 ἀδικέω ἀδικήσω ἠδίκησα ἠδίκηκα ἠδίκηµαι ἠδικήθην 16 αἰτέω αἰτήσω ᾔτησα ᾔτηκα ᾔτηµαι ᾐτήθην 29 ἀπορέω ἀπορήσω ἠπόρησα ἠπόρηκα ἠπόρηµαι ἠπορήθην 39 ἐπιχειρέω ἐπιχειρήσω ἐπεχείρησα ἐπικεχείρηκα ἐπικεχείρηµαι ἐπεχειρήθην 33 εὐεργετέω εὐεργετήσω ηὐεργέτησα 1 ηὐεργέτηκα ηὐεργέτηµαι ηὐεργετήθην 17 κατηγορέω κατηγορήσω κατηγόρησα κατηγόρηκα κατηγόρηµαι κατηγορήθην 13 κρατέω κρατήσω ἐκράτησα κεκράτηκα κεκράτηµαι ἐκρατήθην 33 µῑσέω µῑσήσω ἐµ σησα µεµ σηκα µεµ σηµαι ἐµῑσήθην 42 νοέω νοήσω ἐνόησα νενόηκα νενόηµαι ἐνοήθην 13 οἰκέω οἰκήσω ᾤκησα ᾤκηκα ᾤκηµαι ᾠκήθην 32 ὁµολογέω ὁµολογήσω ὡµολόγησα ὡµολόγηκα ὡµολόγηµαι ὡµολογήθην 13 ποιέω ποιήσω ἐποίησα πεποίηκα πεποίηµαι ἐποιήθην 27 πολεµέω πολεµήσω ἐπολέµησα πεπολέµηκα πεπολέµηµαι ἐπολεµήθην 13 φιλέω φιλήσω ἐφίλησα πεφίληκα πεφίληµαι ἐφιλήθην 13 ὠφελέω ὠφελήσω ὠφέλησα ὠφέληκα ὠφέληµαι ὠφελήθην 32 ἀπολογέοµαι ἀπολογήσοµαι ἀπελογησάµην ἀπολελόγηµαι 33 ἀσθενέω ἀσθενήσω ἠσθένησα ἠσθένηκα 33 βοηθέω βοηθήσω ἐβοήθησα βεβοήθηκα βεβοήθηµαι 1. Verbs in ευ-, like εὐεργετέω and εὑρίσκω, will be found in some texts without the augmentation or reduplication to ηυ-: e.g., aorist εὗρον, perfect εὐεργέτηκα. This is a reflection of 4th-century Attic spelling, the result of the loss of distinction between the sounds ευ and ηυ. 2

3 16 ἐπιθῡµέω ἐπιθῡµήσω ἐπεθ µησα ἐπιτεθ µηκα 38 εὐλαβέοµαι εὐλαβήσοµαι ηὐλαβήθην 16 ζητέω ζητήσω ἐζήτησα ἐζήτηκα ἐζητήθην 16 ἡγέοµαι ἡγήσοµαι ἡγησάµην ἥγηµαι -ηγήθην 13 νοσέω νοσήσω ἐνόσησα νενόσηκα 27 ὀρχέοµαι ὀρχήσοµαι ὠρχησάµην 33 πολιορκέω πολιορκήσω ἐπολιόρκησα -πεπολιόρκηµαι ἐπολιορκήθην 32 σωφρονέω σωφρονήσω ἐσωφρόνησα σεσωφρόνηκα σεσωφρόνηµαι 13 φοβέω φοβήσω ἐφόβησα πεφόβηµαι ἐφοβήθην 13 αἱρέω αἱρήσω εἷλον (stem ἑλ-) ᾕρηκα ᾕρηµαι ᾑρέθην 16 ἐπαινέω ἐπαινέσοµαι ἐπῄνεσα ἐπῄνεκα ἐπῄνηµαι ἐπῃνέθην 18 καλέω καλέω ἐκάλεσα κέκληκα κέκληµαι ἐκλήθην 33 τελέω τελέω (or rarely ἐτέλεσα τετέλεκα τετέλεσµαι ἐτελέσθην 38 ἐπιµέλοµαι or ἐπιµελέοµαι τελέσω) ἐπιµελήσοµαι ἐπιµεµέληµαι ἐπεµελήθην 13 δέω δεήσω ἐδέησα δεδέηκα δεδέηµαι ἐδεήθην 9 δεῖ δεήσει ἐδέησε 39 ῥέω ῥυήσοµαι ἐρρύηκα ἐρρύην III. Verbs in -άω. Regular pattern of endings: -άω, -ήσω, -ησα, -ηκα, -ηµαι, -ήθην or after stem ending in ε, ι, ρ: -άω, - σω, -ᾱσα, ᾱκα, -ᾱµαι, - θην (regular) ἀπατάω, δαπανάω, ἐρωτάω, νικάω, ὁρµάω, τελευτάω, τιµάω Cf. σιγάω (future middle) (with ᾱ for η) αἰτιάοµαι, ἐάω, πειράω (some parts lacking) ἀπαντάω, ἡττάοµαι, κτάοµαι, χράω/χράοµαι 3

4 38 ἀπατάω ἀπατήσω ἠπάτησα ἠπάτηκα ἠπάτηµαι ἠπατήθην 33 δαπανάω δαπανήσω ἐδαπάνησα δεδαπάνηκα δεδαπάνηµαι ἐδαπανήθην 33 ἐρωτάω ἐρωτήσω ἠρώτησα ἠρώτηκα ἠρώτηµαι ἠρωτήθην 29 νῑκάω νῑκήσω ἐν κησα νεν κηκα νεν κηµαι ἐνῑκήθην 33 ὁρµάω ὁρµήσω ὥρµησα ὥρµηκα ὥρµηµαι ὡρµήθην 29 τελευτάω τελευτήσω ἐτελεύτησα τετελεύτηκα τετελεύτηµαι ἐτελευτήθην 29 τῑµάω τῑµήσω ἐτ µησα τετ µηκα τετ µηµαι ἐτῑµήθην 31 σιγάω σιγήσοµαι ἐσίγησα σεσίγηκα σεσίγηµαι ἐσιγήθην 33 αἰτιάοµαι αἰτι σοµαι ᾐτιᾱσάµην ᾐτίᾱµαι ᾐτι θην 33 ἐάω ἐ σω εἴᾱσα εἴᾱκα εἴᾱµαι εἰ θην 39 πειράω πειρ σω ἐπείρᾱσα πεπείρᾱκα πεπείρᾱµαι ἐπειρ θην 33 ἀπαντάω ἀπαντήσοµαι ἀπήντησα ἀπήντηκα 31 ἡττάοµαι ἡττήσοµαι ἥττηµαι ἡττήθην 37 κτάοµαι κτήσοµαι ἐκτησάµην κέκτηµαι ἐκτήθην 33 ἐράω (ἐρασθήσοµαι) ἠράσθην 30 χράοµαι χρήσοµαι ἐχρησάµην κέχρηµαι ἐχρήσθην 30 χράω χρήσω ἔχρησα ἐχρήσθην 33 ζῶ ζήσω [non-attic ἔζησα] IV. Verbs in -όω. Regular pattern of endings: -όω, -ώσω, -ωσα, -ωκα, -ωµαι, -ώθην ἀξιόω, δηλόω, ζηλόω 33 ἀξιόω ἀξιώσω ἠξίωσα ἠξίωκα ἠξίωµαι ἠξιώθην 29 δηλόω δηλώσω ἐδήλωσα δεδήλωκα δεδήλωµαι ἐδηλώθην 29 ζηλόω ζηλώσω ἐζήλωσα ἐζήλωκα ἐζήλωµαι ἐζηλώθην 4

5 V. Verbs in -άζω. Regular pattern of endings: -άζω, -άσω, -ασα, -ακα, -ασµαι, -άσθην [ᾰ in all stems] (regular) ἀτιµάζω, γυµνάζω, δικάζω, φράζω (with future middle -άσοµαι) ἁρπάζω, θαυµάζω, σπουδάζω (perf. act. lacking) παρασκευάζω 33 ἀτιµάζω ἀτιµάσω ἠτίµασα ἠτίµακα ἠτίµασµαι ἠτιµάσθην 11 γυµνάζω γυµνάσω ἐγύµνασα γεγύµνακα γεγύµνασµαι ἐγυµνάσθην 11 δικάζω δικάσω ἐδίκασα δεδίκακα δεδίκασµαι ἐδικάσθην 39 φράζω φράσω ἔφρασα πέφρακα πέφρασµαι ἐφράσθην 26 ἁρπάζω ἁρπάσοµαι ἥρπασα ἥρπακα ἥρπασµαι ἡρπάσθην 34 θαυµάζω θαυµάσοµαι ἐθαύµασα τεθαύµακα τεθαύµασµαι ἐθαυµάσθην 11 παρασκευάζω παρασκευάσω παρεσκεύασα παρεσκεύασµαι παρεσκευάσθην 38 σπουδάζω σπουδάσοµαι ἐσπούδασα ἐσπούδακα ἐσπούδασµαι ἐσπουδάσθην 40 ἐργάζοµαι ἐργάσοµαι ἠργασάµην εἴργασµαι ἠργάσθην VI. Verbs in -ίζω. Regular pattern of endings: -ίζω, -ιέω, -ισα, -ικα, -ισµαι, -ίσθην (regular) κοµίζω, νοµίζω (some parts lacking) ἐλπίζω, ὀργίζω/ὀργίζοµαι Cf. ἁθροίζω (future ἁθροίσω) 38 κοµίζω κοµιέω ἐκόµισα κεκόµικα κεκόµισµαι ἐκοµίσθην 18 νοµίζω νοµιέω ἐνόµισα νενόµικα νενόµισµαι ἐνοµίσθην 19 ἐλπίζω ἐλπιέω ἤλπισα ἠλπίσθην 28 ὀργίζοµαι ὀργιέοµαι ὤργισµαι ὠργίσθην 28 ὀργίζω ὤργισα 38 ἁθροίζω ἁθροίσω ἥθροισα ἥθροικα ἥθροισµαι ἡθροίσθην 5

6 VII. Labial plosive verbs. Regular pattern of endings: -πτω/-πω/-φω, -ψω, -ψα, -φα, -µµαι, -φθην or 2nd aorist -πην/-βην/-φην (regular) βλάπτω, κλέπτω, κόπτω, ῥίπτω; πέµπω, τρέπω; γράφω, τρέφω (some parts lacking) κρύπτω, σκέπτοµαι, στρέφω Cf. λείπω (2nd aorist; no aspiration in perfect) 9 βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαµµαι ἐβλάβην and ἐβλάφθην 34 κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεµµαι ἐκλάπην 9 κόπτω κόψω ἔκοψα -κέκοφα κέκοµµαι -εκόπην 17 κρύπτω κρύψω ἔκρυψα κέκρυµµαι ἐκρύφθην 37 ῥ πτω ῥ ψω ἔρρῑψα ἔρρῑφα ἔρρῑµµαι ἐρρίφθην or ἐρρ φην 38 σκέπτοµαι σκέψοµαι ἐσκεψάµην ἔσκεµµαι 8 πέµπω πέµψω ἔπεµψα πέποµφα πέπεµµαι ἐπέµφθην 16 τρέπω τρέψω ἔτρεψα and ἔτραπον 1 τέτροφα τέτραµµαι ἐτρέφθην and ἐτράπην 8 λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειµµαι ἐλείφθην 8 γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα γέγραµµαι ἐγράφην 26 στρέφω στρέψω ἔστρεψα ἔστραµµαι ἐστρέφθην or ἐστράφην 26 τρέφω θρέψω ἔθρεψα τέτροφα τέθραµµαι ἐτράφην (rarely ἐτρέφθην) VIII. Velar plosive verbs. Pattern: -ττω/-γω/-χω/-κω, -ξω, -ξα, -χα/-γα, -γµαι, -χθην/-γην (regular) ἀλλάττω, πλήττω, πράττω, τάττω, φυλάττω; συλλέγω; ἄρχω (some parts lacking) διώκω, ἥκω; διαλέγοµαι, λέγω, φεύγω; ἐλέγχω, εὔχοµαι Cf. ἄγω (2nd aorist); also (with additional present-stem suffixes) ἀφικνέοµαι, δείκνῡµι, διδάσκω, δοκέω, ζεύγνῡµι, ῥήγνῡµι 1. The second aorist is poetic and intransitive in sense; in prose the second aorist middle is used with the intransitive meaning fled. 6

7 41 ἀλλάττω ἀλλάξω ἤλλαξα ἤλλαχα ἤλλαγµαι ἠλλάχθην and ἠλλάγην 17 -πλήττω -πλήξω -έπληξα πέπληγα πέπληγµαι ἐπλήγην and -επλάγην 10 πρ ττω πρ ξω ἔπρᾱξα πέπρᾱγα and πέπρᾱγµαι ἐπρ χθην πέπρᾱχα 9 τάττω τάξω ἔταξα τέταχα τέταγµαι ἐτάχθην 16 φυλάττω φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα πεφύλαγ-µαι ἐφυλάχθην 8 ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα ἦγµαι ἤχθην 8 λέγω λέξω ἔλεξα λέλεγµαι ἐλέχθην 39 συλλέγω συλλέξω συνέλεξα συνείλοχα συνείλεγµαι συνελέγην or συνελέχθην 32 διαλέγοµαι [cf. λέγω] διαλέξοµαι διείλεγµαι διελέχθην and διελέγην 8 φεύγω φεύξοµαι and ἔφυγον πέφευγα φευξέοµαι 27 διώκω διώξοµαι or rarely ἐδίωξα δεδίωχα ἐδιώχθην διώξω 34 ἥκω ἥξω 40 τίκτω τέξοµαι ἔτεκον τέτοκα 8 ἄρχω ἄρξω ἦρξα ἦρχα ἦργµαι ἤρχθην 28 ἐλέγχω ἐλέγξω ἤλεγξα ἐλήλεγµαι ἠλέγχθην (stem ἐληλεγχ-) 17 εὔχοµαι εὔξοµαι ηὐξάµην ηὖγµαι 13 ἀφικνέοµαι ἀφίξοµαι ἀφῑκόµην ἀφῖγµαι 23 δείκνῡµι δείξω ἔδειξα δέδειχα δέδειγµαι ἐδείχθην 34 διδάσκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα δεδίδαγµαι ἐδιδάχθην 13 δοκέω δόξω ἔδοξα δέδογµαι -εδόχθην 23 ζεύγνῡµι ζεύξω ἔζευξα ἔζευγµαι ἐζ γην and ἐζεύχθην 23 ῥήγνῡµι ῥήξω ἔρρηξα -έρρωγα ἐρρ γην 7

8 IX. Dental plosive verbs. Regular pattern of endings: -θω/-δω, -σω, -σα, -κα, -σµαι, -σθην (regular) πείθω (some parts missing) σπεύδω Cf. ἥδοµαι, σπένδω 8 πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα and πέπεισµαι ἐπείσθην πέποιθα 28 ἥδοµαι ἡσθήσοµαι ἥσθην 11 σπένδω σπείσω ἔσπεισα ἔσπεισµαι 38 σπεύδω σπεύσω ἔσπευσα X. Liquid verbs. In these verbs, present-tense suffix produces double lambda or compensatory lengthening of vowel (to αι or ει or ῑ ) before rho or nu; future has normal vowel but epsilon-contract conjugation without sigma; aorist lacks sigma but has compensatory lengthening (again to αι or ει or ῑ ). Regular patterns of endings: -λλω, -λέω, -ιλα, -λκα, -λµαι, -λθην -ίνω, -νέω, -ινα, -κα, -ιµαι/-σµαι, -νθην/-νην -ίρω, -ρέω, -ιρα, -ρκα, -ρµαι, -ρθην/-ρην Examples (most with various irregularities): ἀγγέλλω, ἀποκτείνω, βάλλω (some parts from stem βλη-), κλ νω, κρ νω, µένω, στέλλω, φαίνω, φθείρω 19 ἀγγέλλω ἀγγελέω ἤγγειλα ἤγγελκα ἤγγελµαι ἠγγέλθην 10 βάλλω βαλέω ἔβαλον βέβληκα βέβληµαι ἐβλήθην 41 στέλλω (στελέω) ἔστειλα -έσταλκα ἔσταλµαι ἐστάλην 11 ἀποκτείνω ἀποκτενέω ἀπέκτεινα ἀπέκτονα 38 κλ νω κλῐνέω ἔκλῑνα κέκλῐµαι ἐκλ θην or -εκλ νην 26 κρ νω κρῐνέω ἔκρῑνα κέκρῐκα κέκρῐµαι ἐκρ θην 8 µένω µενέω ἔµεινα µεµένηκα 29 φαίνω φανέω ἔφηνα πέφηνα πέφασµαι ἐφάνην (or rarely ἐφάνθην) 39 φθείρω φθερέω ἔφθειρα ἔφθαρκα and ἔφθαρµαι ἐφθάρην -έφθορα 40 χαίρω χαιρήσω κεχάρηκα ἐχάρην 8

9 37 ἀπόλλῡµι ἀπολέω ἀπώλεσα and ἀπολώλεκα and ἀπωλόµην ἀπόλωλα 11 βούλοµαι 1 βουλήσοµαι βεβούληµαι ἐβουλήθην 8 ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα 18 µέλλω 2 µελλήσω ἐµέλλησα 38 µέλω µελήσω ἐµέλησα µεµέληκα 32 ὀφείλω ὀφειλήσω ὠφείλησα and ὤφελον ὠφείληκα ὠφειλήθην OTHER VERBS 11 αἰσθάνοµαι αἰσθήσοµαι ᾐσθόµην ᾔσθηµαι 28 ἁµαρτάνω ἁµαρτήσοµαι ἥµαρτον ἡµάρτηκα ἡµάρτηµαι ἡµαρτήθην 8 λαµβάνω λήψοµαι ἔλαβον εἴληφα εἴληµµαι ἐλήφθην 28 λανθάνω λήσω ἔλαθον λέληθα -λέλησµαι 18 µανθάνω µαθήσοµαι ἔµαθον µεµάθηκα 11 πυνθάνοµαι πεύσοµαι ἐπυθόµην πέπυσµαι 28 τυγχάνω τεύξοµαι ἔτυχον τετύχηκα 28 φθάνω φθήσοµαι ἔφθασα or ἔφθην 8 ἐλαύνω ἐλάω (U29) ἤλασα -ελήλακα ἐλήλαµαι ἠλάθην 24 βαίνω -βήσοµαι -ἔβην βέβηκα -βέβαµαι -εβάθην 26 π νω π οµαι or ἔπῐον πέπωκα -πέποµαι -επόθην π έοµαι 24 ἁλίσκοµαι ἁλώσοµαι ἑάλων or ἥλων ἑάλωκα or ἥλωκα (stem ἁλω-) 8 ἀποθνῄσκω ἀποθανέοµαι ἀπέθανον τέθνηκα 19 γιγνώσκω γνώσοµαι ἔγνων (U24) ἔγνωκα ἔγνωσµαι ἐγνώσθην 1. In postclassical Attic, this verb often has double augmentation, that is, imperfect ἠβουλόµην, aorist ἠβουλήθην. 2. This verb sometimes shows double augmentation, that is, imperfect ἤµελλον, aorist ἠµέλλησα. 9

10 10 εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον 1 ηὕρηκα ηὕρηµαι ηὑρέθην 29 µιµνῄσκω or µνήσω ἔµνησα (poetic in µέµνηµαι ἐµνήσθην µιµνήσκω act.) 10 πάσχω πείσοµαι ἔπαθον πέπονθα 33 γαµέω γαµέω ἔγηµα γεγάµηκα γεγάµηµαι 33 γελάω γελ σοµαι ἐγέλᾰσα ἐγελ σθην 11 γίγνοµαι γενήσοµαι ἐγενόµην γέγονα γεγένηµαι ἐγενήθην 41 [δέδοικα] 2 (δείσοµαι) ἔδεισα δέδοικα or δέδια 23 δίδωµι δώσω ἔδωκα δέδωκα δέδοµαι ἐδόθην 25 δύναµαι 3 δυνήσοµαι δεδύνηµαι ἐδυνήθην 10 εἰµί ἔσοµαι 33 [εἴροµαι] (Ionic) ἐρήσοµαι ἠρόµην 29 ἐµπίµπληµι ἐµπλήσω ἐνέπλησα ἐµπέπληκα ἐµπέπλησµαι ἐνεπλήσθην 9 ἔξεστι ἐξέσται 41 ἔοικα 4 εἴξω 28 ἐπίσταµαι ἐπιστήσοµαι ἠπιστήθην 19 [no present in Attic] ἐρέω εἶπον (stem εἰπ-) εἴρηκα εἴρηµαι ἐρρήθην 11 ἔρχοµαι ἐλεύσοµαι ἦλθον (stem ἐλθ-) ἐλήλυθα 26 ἐσθίω ἔδοµαι ἔφαγον ἐδήδοκα -εδήδεσµαι ἠδέσθην 8 ἔχω ἕξω and σχήσω ἔσχον ἔσχηκα -έσχηµαι 26 ὑπισχνέοµαι ὑποσχήσοµαι ὑπεσχόµην ὑπέσχηµαι 23 ἵηµι ἥσω -ἧκα -εἷκα -εἷµαι -εἵθην 23 ἵστηµι στήσω ἔστησα and ἔστην ἕστηκα ἕσταµαι ἐστάθην 11 µάχοµαι µαχέοµαι ἐµαχεσάµην µεµάχηµαι 28 οἶδα εἴσοµαι 11 οἴοµαι or οἶµαι οἰήσοµαι ᾠήθην 1. Verbs in ευ-, like εὐεργετέω and εὑρίσκω, will be found in some texts without the augmentation or reduplication to ηυ-: e.g., aorist εὗρον, perfect εὐεργέτηκα. This is a reflection of 4th-century Attic spelling, the result of the loss of distinction between the sounds ευ and ηυ. 2. Perfect with present meaning; no present in Attic. 3. In late classical or postclassical Attic, this verb often has double augmentation, that is, imperfect ἠδυνάµην, aorist ἠδυνήθην. 4. Perfect with present meaning; no present in Attic. 10

11 37 ὄµνῡµι ὀµέοµαι ὤµοσα ὀµώµοκα ὀµώµοµαι or ὠµόθην or ὀµώµοσµαι ὠµόσθην 29 ὁράω ὄψοµαι εἶδον (stem ἰδ-) ἑόρᾱκα or ἑώρᾱκα ἑώρᾱµαι or ὦµµαι ὤφθην (stem ὠπ-) 18 πίπτω πεσέοµαι ἔπεσον πέπτωκα 39 πλέω πλεύσοµαι or ἔπλευσα πέπλευκα πέπλευσµαι πλευσέοµαι 29 σκεδάννῡµι -σκεδάω -εσκέδασα ἐσκέδασµαι ἐσκεδάσθην 39 σῴζω σώσω or σῴσω ἔσωσα or ἔσῳσα σέσωκα σέσωµαι or ἐσώθην σέσῳσµαι 26 τέµνω τεµέω ἔτεµον or (ἔταµον) -τέτµηκα τέτµηµαι ἐτµήθην 23 τίθηµι θήσω ἔθηκα τέθηκα τέθειµαι ἐτέθην 34 τρέχω δραµέοµαι (or ἔδραµον -δεδράµηκα -δεδράµηµαι rarely θρέξοµαι) 12 τύπτω τυπτήσω 8 φέρω οἴσω ἤνεγκον and ἐνήνοχα ἐνήνεγµαι ἠνέχθην ἤνεγκα (stem ἐνεγκ-) 20 φηµί φήσω ἔφησα 9 χρή χρἤσται 1 1. Contraction of χρὴ ἔσται. Cf. present infinitive χρῆναι (= χρὴ εἶναι), imperfect χρῆν (= χρὴ ἦν) or ἐχρῆν. 11

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1!

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! I. Vowel verbs PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! 38 θ ω θ σω ἔθῡσα τέθῠκα τέθῠµαι ἐτ θην 16 κωλ ω κωλ σω ἐκώλῡσα κεκώλῡκα κεκώλῡµαι ἐκωλ θην 5 λ ω λ σω ἔλῡσα λέλῠκα λέλῠµαι

Διαβάστε περισσότερα

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists Most Common Ancient Greek Verbs First Aorists Stems in -υ ἀκούω, ἀκούσοµαι, ἤκουσα hear βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα deliberate, resolve θύω, θύσω, ἔθυσα sacrifice κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα order κωλύω,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Η διδασκαλία από απόσταση φέρνει το φροντιστήριο στο σπίτι του μαθητή και του παρέχει απαραίτητες γνώσεις προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect (reduplication) Nonpast Indicative -!"#$ -%&"#$ -'()!"#$ -'()%&"#$ -"#$ -&"#$ Past Indicative (!- augment) -!"% -%&"% -'* -'*)#& -"% -&"% Subjunctive

Διαβάστε περισσότερα

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense Talking About the Past A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense So far we have only been able to talk about the present The Aorist tense is used to talk about

Διαβάστε περισσότερα

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST 1stPP Future Aorist Perfect 1. ἄγω ἄξω ἤγαγον (ἀγαγ ) ἦχα 2. αἱρέω αἱρήσω εἷλον (ἐλ-) ᾕρηκα 3. βαίνω βήσοµαι ἔβην (βα-/βη-) βέβηκα 4. βάλλω βαλῶ ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή)

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) Diese Liste orientiert sich an der Uebersicht in Schoch (Seiten 369 ff.), geht aber in verschiedener Hinsicht darüber hinaus: 1: wenn ein Verb mehrere Stämme hat (Bsp.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Στάδιο 1. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Παρατηρούμε την Οριστική Παρακειμένου στα Φωνηεντόληκτα Ρήματα και συμπεραίνουμε: κρού-ω = χτυπῶ Ἐγώ τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου κέ-κρου-κα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Ενότητα 2

Ενότητα 1. Ενότητα 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυµνασίου Ανασκόπηση ύλης Ενότητα 1 Εάν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία, οι Τρώες θα την επέστρεφαν στους Έλληνες, µε ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal

βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάβην hurt, harm θάπτω θάψω ἔθαψα τέθαμμαι ἐτάφην bury κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal Verbs Labial Stems γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα γέγραμμαι ἐγράφην write, draw λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην leave πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην send βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

C 10 α GRK 101 andout

C 10 α GRK 101 andout C 10 α GRK 101 andout 1. Quiz Quote... ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς ὁσιοῦσθ αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει, Βρόμιος ὅστις ἄγηι θιάσους, εἰς ὄρος εἰς ὄρος. 2. Principal Parts = guide to stems and endings for each

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative)

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative) Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀγών, ἀγῶνος, ὁ ἀδικέω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ,

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS]

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VERBS 1. Present Active Indicative Verbs................................... 1 2. Future Active

Διαβάστε περισσότερα

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

GCSE (9 1) Classical Greek

GCSE (9 1) Classical Greek GCSE (9 1) Classical Greek J292/01 Language Defined Vocabulary List and Restricted Vocabulary List Version 2 2 Defined Vocabulary List А... 3 Β... 4 Γ... 5 Δ... 5 Ε... 7 Ζ... 9 Η... 9 Θ... 9 Ι... 9 Κ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 η ΜΕΡΑ 1) ΑΡΧΑΙΑ (Γνωστό) ΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ σελ. 34-39 / εν. 1-3 2) ΑΡΧΑΙΑ α) Αρχικοί χρόνοι: ἀγγέλλω, ἁμαρτάνω, ἀπόλλυμι,βάλλω,

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Ch. Delattre 3LHMMG2I Grec perfectionnement Lexique

Ch. Delattre 3LHMMG2I Grec perfectionnement Lexique Ch. Delattre 3LHMMG2I Grec perfectionnement 1 2015-2016 79 Lexique Ch. Delattre 3LHMMG2I Grec perfectionnement 1 2015-2016 80 NOMS, ADJECTIFS, ADVERBES GREC-FRANÇAIS ἀγαθός, -ή, -όν : bon, valeureux ἄγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 Unit B402 Classical Greek Language 2 (History) α ἀγαθός ἀγγέλλω ἄγγελος ἀγορά ἀγρός ἄγω ἀδικέω ἄδικος ἀεί Ἀθηναῖοι ἆθλον αἱρέω αἰσθάνομαι αἰσχρός

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

Greek 12: Plato s Apology

Greek 12: Plato s Apology Greek 12: Plato s Apology Rick Griffiths FTGRIFFITHS@ / x 5355 Earth Science 306 Office Mon. 2-4, Wed. 1-2 or by appt. Texts: Reading Greek: Text and Vocabulary (TV) (JACT) Reading Greek: Grammar and Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 Οἱ δ' Ἀθηναῑοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Principal Part Quiz 4 Study Sheet

Principal Part Quiz 4 Study Sheet Principal Part Quiz 4 Study Sheet This list will introduce you to the common Greek verbs that were not covered in our previous three PP Quizzes, which were all based on our readings from Plato. When you

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

-ω conjugation deponent

-ω conjugation deponent NATIONAL GREEK EXAM 2015 Beginning Greek Exam vocabulary list (supplement to syllabus) This list contains the Introductory exam list; these words will not be glossed on the NGE VERBS -ω conjugation ἄγω

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

d. Case endings (Active follows declension patterns, Middle follows declension patterns)

d. Case endings (Active follows declension patterns, Middle follows declension patterns) Mounce 8 Handout: Aorist-stem PTCs Dr. Phillip Marshall. st Aorist Active and Middle PTC formations: a. Use Aorist Active stem, UN-augmented (not indicative!) b. Tense formative: -σα- c. Participle morpheme:

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 18-20 Participles Aorist (Act/Mid/Dep Dep) ) Participles Adjectival and Substantive Ω STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODES CASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and

Διαβάστε περισσότερα

PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK

PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK by: Jacob N. Cerone A Brief Note to the User This parsing guide has been developed for students and professors using David Alan

Διαβάστε περισσότερα

Παρελθόν. (Past) Formation. past imperfective. past perfective. active forms Α / Β Α Β

Παρελθόν. (Past) Formation. past imperfective. past perfective. active forms Α / Β Α Β 12 Παρελθόν (Past) In Greek there are three different sets of forms (both active and medio-passive), which refer to the past: the past perfective (αόριστος), the past imperfective (παρατατικός) and the

Διαβάστε περισσότερα

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην present indicative active passive 1s I -ω πείθω -ο-μαι πείθομαι 2s you -ει-ς πείθεις -ε-σαι πείθῃ/πείθει 3s (s)he -ει πείθει -ε-ται πείθεται 1p we -ο-μεν πείθομεν -ο-μεθα πειθόμεθα 2p you -ε-τε πείθετε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek Croy Lesson 15. Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek 1.

Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek Croy Lesson 15.  Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek 1. A A Summer Fall Greek Greek 1.210 2004 Croy Lesson 15 Ω www.gettysburgsem.org/mhoffman Ω Lord s s Prayer Syllabus Other Resources Greek Fonts Adobe Reader and PDFs Resources for Learning NT Greek Prepositions

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Clauses of Purpose/Effort/ Fear, Verbal Adjectives, Uses of the Infinitive. Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 30 June 2016

Clauses of Purpose/Effort/ Fear, Verbal Adjectives, Uses of the Infinitive. Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 30 June 2016 Clauses of Purpose/Effort/ Fear, Verbal Adjectives, Uses of the Infinitive Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 30 June 2016 Review of Indirect Discourse 1) verb of saying (with no special connotation:

Διαβάστε περισσότερα

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βασικοί Όροι: Ρήμα, Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Αντικείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο ρήματος Προσωπική σύνταξη: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Α 5 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017, ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Α 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Θ.Ε. 1: 1.2, 1.5 Θ.Ε. 2: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Θ.Ε. 3: 3.1, 3.2, 3.3 Θ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES. >> CIRCUMSTANTIAL (ADVERBIAL) Under the circumstance of (UTC )

Croy Lessons PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES. >> CIRCUMSTANTIAL (ADVERBIAL) Under the circumstance of (UTC ) Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Perfect Participles A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Remember the Components of a Participle Stem Tense marker Connecting vowel Voice indicator Case ending Resulting form λυ σ α ντ ος

Διαβάστε περισσότερα

NOMS, ADJECTIFS, ADVERBES GREC-FRANÇAIS

NOMS, ADJECTIFS, ADVERBES GREC-FRANÇAIS J. Wang, grec perfectionnement LEXIQUE NOMS, ADJECTIFS, ADVERBES GREC-FRANÇAIS ἀγαθός, -ή, -όν : bon, valeureux ἄγγελος, -ου (ὁ) : le messager ἀγρός, -οῦ (ὁ) : le champ ἀγών, -ῶνος (ὁ) : le concours, la

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ δένω δένεις δένει δένουµε,δένοµε δένετε δένουν έδενα έδενες έδενε δέναµε δένατε έδεναν έδεσα έδεσες έδεσε δέσαµε δέσατε έδεσαν θα δέσω θα δέσεις θα δέσει θα δέσουµε θα δέσετε θα δέσουν θα

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive Chapter 54 The First and Second Aorist Indicative Passive 54.1 In chapters 22 and 23 we met the Present Middle and Passive, and Deponent Verbs. In chapters 31, 32 and 33 we met the First and Second Aorists

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἶσχος ους τό shame, disgrace 4 Noun αἶψα forthwith, at once, directly 62 Adverb βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα go, step, walk 222 Verb

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37.

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. 1 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α, της Α τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Present. Active. Present. Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D. σῴζω γίνοµαι

Present. Active. Present. Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D. σῴζω γίνοµαι A Principal Parts Fall Greek 2004 Croy Lesson 15 Ω 1 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνοµαι 2 Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσοµαι (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόµην

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο της μέσης φωνής όπως τα φωνηεντόληκτα με τις καταλήξεις μαι, σαι, ται

Διαβάστε περισσότερα

the essentials of A Reference for

the essentials of A Reference for l o u i s e p r a t t the essentials of greek grammar A Reference for Intermediate Readers of Attic Greek THE ESSENTIALS OF GREEK GRAMMAR Oklahoma Series in Classical Culture Oklahoma Series in Classical

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28 Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΑιγόσΠοταμοί Λάμψακοσ Σηςτόσ Αιγόσ Ποταμοί Σηςτόσ Λάμψακοσ Λάμψακοσ Λύσανδρος Ειπε αραι αςπίδα κατά μζςον τον πλουν αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν,

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive Chapter 54 The First and Second Aorist Indicative Passive 54.1 In chapters 22 and 23 we met the Present Middle and Passive, and Deponent Verbs. In chapters 31, 32 and 33 we met the First and Second Aorists

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό. Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός τιμωρίαν ναυτικο ις μαντε

Διαβάστε περισσότερα

About the Second Edition of Introduction to Attic Greek 1

About the Second Edition of Introduction to Attic Greek 1 About the Second Edition of Introduction to Attic Greek 1 This document is intended to inform those who have taught from the first edition and would like to know some specifics about what has changed.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Mastering NT Greek. Grammar Review Chants. By Ted Hildebrandt 2017 Baker Academic

Mastering NT Greek. Grammar Review Chants. By Ted Hildebrandt 2017 Baker Academic Mastering NT Greek Grammar Review Chants By Ted Hildebrandt 2017 Baker Academic Rapping the Lord s Prayer Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς father our the one in heaven ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου make holy name

Διαβάστε περισσότερα

(short -α in nom. and acc.) ἀλήθεια -ας ἡ truth γλῶττα -ης ἡ tongue, language δόξα -ης ἡ opinion, judgment, glory θάλαττα -ης ἡ sea

(short -α in nom. and acc.) ἀλήθεια -ας ἡ truth γλῶττα -ης ἡ tongue, language δόξα -ης ἡ opinion, judgment, glory θάλαττα -ης ἡ sea NATIONAL GREEK EXAM 2015 Intermediate Greek Exam vocabulary list (supplement to syllabus) This list contains the Introductary and Beginning lists; these words will not be glossed on the NGE VERBS -ω conjugation

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 19 PARTICIPLE CODES AORIST PARTICIPLES AORIST PARTICIPLES

Croy Lesson 19 PARTICIPLE CODES AORIST PARTICIPLES AORIST PARTICIPLES A Croy Lesson 19 Ω PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODES CASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass) 3rd τ - masc and neut PF active 3rd σ -fem active (and AOR

Διαβάστε περισσότερα

PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK

PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK PARSING GUIDE FOR DR. DAVID ALAN BLACK S LEARN TO READ NEW TESTAMENT GREEK by: Jacob N. Cerone A Brief Note to the User This parsing guide has been developed for students and professors using David Alan

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Endings:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON TWENTY: VERB STEM IN RELATIONSHIP TO PRESENT TENSE STEM. Memorization of Vocabulary 20 (also includes vocabulary of 1 John 1:5-10)

LESSON TWENTY: VERB STEM IN RELATIONSHIP TO PRESENT TENSE STEM. Memorization of Vocabulary 20 (also includes vocabulary of 1 John 1:5-10) LESSON TWENTY: VERB STEM IN RELATIONSHIP TO PRESENT TENSE STEM Memorization of Vocabulary 20 (also includes vocabulary of 1 John 1:5-10) ἀγγελια message ἁγιαζω I make holy, sanctify ἀδικια unrighteousness

Διαβάστε περισσότερα

The Accusative Case. A Target for the Action. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Accusative Case. A Target for the Action. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Accusative Case A Target for the Action A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Accusative Case So far we've seen three noun cases Nominative Genitive Vocative We need one more case

Διαβάστε περισσότερα

Fall Greek Principal Parts. Croy Lesson 15. Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense

Fall Greek Principal Parts. Croy Lesson 15. Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense A Principal Parts Fall Greek 2006 Croy Lesson 15 Ω 1 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνομαι 2 Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσομαι 3 (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόμην

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Singular

Διαβάστε περισσότερα

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους.

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ, ΛΥΣΙΑ 1-3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1α. συνήδη,βουλομένοις, ποιειν,ειχον,ηγουμαι:να γραφεί από 1 ομόρριζη απλή ή σύνθετη στα αρχαία ή στα νέα. 1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕ.Λ. Πετρούπολης Σχολικό έτος ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

5ο ΓΕ.Λ. Πετρούπολης Σχολικό έτος ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 5ο ΓΕ.Λ. Πετρούπολης Σχολικό έτος 2015-16 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ Τάξη Α Λυκείου 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.Εισαγωγή α) Θουκυδίδης Ὀλόρου Ἁλιμούσιος (Το έργο του, Ενδιαφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Translating Greek Tense Greek Tense John (Raising of Lazarus) [Martha scolds Jesus for not having been there to prevent Lazarus death ] Jesus

Translating Greek Tense Greek Tense John (Raising of Lazarus) [Martha scolds Jesus for not having been there to prevent Lazarus death ] Jesus A Principal Parts Fall Greek 2005 Croy Lesson 15 Ω 1 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνοµαι 2 Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσοµαι (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόµην

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση.

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ τοξεύω παιδευσόμεθα βλάψετε μεμαθήκασι κομίσεσθε ἐψεύσαντο δεδίωχας ἐκρύπτου

Διαβάστε περισσότερα