υγιεινή ασφάλεια περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υγιεινή ασφάλεια περιβάλλον"

Transcript

1 υγιεινή ασφάλεια π ρ περιβάλλον βιώσιµη ανάπτυξη &

2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την έκδοση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα θέλαμε να εγκαινιάσουμε ένα νέο, περισσότερο άμεσο και απλό τρόπο ενημέρωσης για τα θέματα του τομέα που αποτελούν προτεραιότητα της Εταιρείας μας και τις σχετικές ενέργειες που υλοποιούνται. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δηλώνεται ρητά ότι οι στόχοι Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, σε περίπτωση αντίθεσης με τους στόχους της παραγωγής, έχουν προτεραιότητα. Στο τέλος κάθε χρόνου η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και έργα που αφορούν στην υγιεινή, ασφάλεια και το περιβάλλον, αλλά πιστεύουμε ότι με το δελτίο η ενημέρωση όλων των εργαζόμενων του Ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα είναι έγκαιρη και τακτική. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται με σύντομα και απλά κείμενα, έτσι ώστε πρώτοι εσείς να γνωρίζετε και να ενισχύετε κάθε προσπάθεια που στόχο έχει τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας, προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου

3 Δείκτες Ασφάλειας και Ευρωπαϊκά πρότυπα Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water in Europe, τεχνικός οργανισμός για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των πετρελαϊκών εταιρειών), παρακολουθεί τις νομοθετικές αλλαγές, συμμετέχει στη σύνταξη κειμένων για τον σχολιασμό προτάσεων, Οδηγιών και αξιολογεί και υιοθετεί τη θέσπιση πρόσθετων δεικτών μέτρησης των επιδόσεων στον τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας συμμετέχει στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα, που διεξάγει ο οργανισμός. Τα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των δεικτών ατυχημάτων AIF 1 και LWIS 2 από το 2005 έως το 2010, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες του CONCAWE, για τα εγχώρια διυλιστήρια και χημικά εργοστάσια του Ομίλου 3. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Δείκτης ατυχημάτων AIF 8,0 7,0 ΕΛΠΕ CONCAWE Δείκτης AIF 6,0 5,0 4,8 4,5 4,0 4,6 4,3 4,1 5,4 3,7 5,7 4,0 3,9 3,0 3,2 2, Έτη Οι τιμές στα διαγράμματα από περιλαμβάνουν μόνο τα ατυχήματα του προσωπικού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ στα τρία διυλιστήρια (Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης) και τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου. Από το 2010, συμπεριλαμβάνονται τα ατυχήματα και των εμπορικών εταιρειών ΕΚΟ ΑΒΕΕ και Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ, καθώς και τα ατυχήματα του εργολαβικού προσωπικού έτσι ώστε να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα δεδομένα του CONCAWE. Δείκτης ατυχημάτων LWIS ΕΛΠΕ CONCAWE Δείκτης LWIS Έτη 1 Ο δείκτης AIF (All Injury Frequency) περιλαμβάνει όλα τα ατυχήματα - θανατηφόρα, απουσίας από την εργασία, ιατρικής περίθαλψης και περιορισμένης ικανότητας - ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες. 2 Ο δείκτης LWIS (Lost Workday Injury Severity) ισούται με το συνολικό αριθμό των χαμένων ανθρωποημερών λόγω ατυχημάτων απουσίας διαιρεμένο με το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων απουσίας 3 Η προσωρινή άνοδος του δείκτη AIF κατά τη διετία , ως ένα βαθμό μπορεί να αποδοθεί σε εκτεταμένες εργασίες Γενικής Συντήρησης που έλαβαν χώρα το 2009 στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται περίπου ανά πενταετία. 3

4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κουλτούρα Ασφάλειας Με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, συνεχίζεται η εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος Winning Hearts and Minds. Το πρόγραμμα, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση υλοποίησής του με παρουσιάσεις στους εργοδηγούς των τριών διυλιστηρίων του Ομίλου (ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ), αφορά την ασφαλή διοίκηση των εργαζομένων και την άμεση παρέμβαση για διόρθωση και αποκατάσταση ανασφαλών καταστάσεων. Το 2009, ξεκίνησε η πρώτη φάση του προγράμματος στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και συγκεκριμένα στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου και το 2010 συνεχίστηκε στη DIAXON (Κομοτηνή). Για την περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, εντός του 2010 συντάχθηκε και διανεμήθηκε σε όλο το προσωπικό ένα φυλλάδιο υπενθύμισης των 10 βασικότερων κανόνων ασφάλειας («10 Κανόνες που Σώζουν Ζωές»). Οι κανόνες αυτοί επιλέχθηκαν με γνώμονα την κρισιμότητά τους, υπενθυμίζοντας σε όλους τους εργαζόμενους την ανάγκη για εφαρμογή τους με απόλυτη συνέπεια ώστε οι εγκαταστάσεις να γίνουν ακόμα πιο ασφαλείς. Η εκπαίδευση που παρέχει ο Όμιλος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας είναι πολύπλευρη και συνεχής και επεκτείνεται, πέρα από τους εργαζόμενους, σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Η Εταιρεία βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εθελοντική συμμετοχή της στη οργάνωση και διεξαγωγή, από κοινού με τις εταιρείες ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, εκπαιδευτικών σεμιναρίων ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες εργολάβους της περιοχής του Θριασίου. Εναρμόνιση με τον Κανονισμό REACH H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ξεκίνησε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες τόσο εντός της Εταιρείας όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργανισμών από τις αρχές του 2006 για την εναρμόνισή της με τον Κανονισμό REACH, που αφορά στην κοινοτική νομοθεσία για τα χημικά και την ασφαλή τους χρήση. Ο Κανονισμός REACH τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007 και έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (Registration), την αξιολόγηση (Evaluation), την αδειοδότηση (Authorisation) και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (Chemicals). Η συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Κανονισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την εμπορική της δραστηριότητα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς τόσο τη φάση προκαταχώρησης όσο και τη φάση καταχώρησης 80 παραγομένων και εισαγομένων ουσιών εντός του 2010 που εμπίπτουν στον Κανονισμό. Ο Κανονισμός REACH και η συμμόρφωση της Εταιρείας προϋποθέτει σαφή επόμενα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση του. 4

5 Περιβαλλοντική επίδοση των διυλιστηρίων Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εκτός από τα καθαρότερα καύσιμα που διαθέτει στην αγορά, χρησιμοποιεί καθαρότερα καύσιμα για την ενέργεια (ιδιοκατανάλωση) που απαιτεί η παραγωγική διεργασία (όπως φούρνοι, λέβητες), η χρήση των οποίων μειώνει τις αέριες εκπομπές, ενώ για την περαιτέρω μείωση των αέριων εκπομπών από τις εγκαταστάσεις της εφαρμόζει τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Πιο συγκεκριμένα, τα διυλιστήρια του Ομίλου μεγιστοποιούν τη χρήση αέριων καυσίμων, τα οποία προέρχονται κυρίως από αέρια διεργασιών που υφίστανται καθαρισμό (μηδενική συγκέντρωση θείου) και έτσι περιορίζουν τη χρήση υγρών καυσίμων, αν και αυτά είναι πλέον χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Με τον τρόπο αυτό έχουν επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του θείου, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το 60% τα τελευταία 10 χρόνια. Εκπομπές SO 2 από τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου Εκπομπές SO 2 (tn/year) Συνολικά πάνω από 60% την τελευταία δεκαετία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξοικονόμηση ενέργειας Εξίσου σημαντική είναι η προσπάθεια των διυλιστηρίων, παρά τις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή καθαρότερων καυσίμων, να λειτουργούν με αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένα, με συνέπεια την μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και τις μικρότερες εκπομπές αερίων ρύπων. Άλλωστε, η εξοικονόμηση ενέργειας στα διυλιστήρια ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας τομέας, στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεί κύριο εργαλείο για την συμβολή του Ομίλου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αποτέλεσμα των επεμβάσεων ενεργειακής αριστοποίησης είναι ότι το 46% των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα στα διυλιστήρια παράγεται από συμπαραγωγή, με σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Γνωρίζετε ότι Οι επαληθευμένες εκπομπές CO 2 του 2010 είναι χαμηλότερες κατά 40 χιλ. τόνους CO 2 σε σχέση με τα δικαιώματα εκπομπών που έχουν διατεθεί στις εγκαταστάσεις για το ίδιο έτος, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ, Emissions Trading System). Το ανθρακικό αποτύπωμα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - οι συνολικές εκπομπές CO 2 των τριών διυλιστηρίων αντιπροσωπεύουν κάτω από το 2% των συνολικών εκπομπών της χώρας (στοιχεία απογραφής 2008: 1,75% των εκπομπών CO 2 ως προς τις συνολικές εκπομπές της χώρας). 5

6 of Record: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανθρακικό αποτύπωμα του νέου κτηρίου στο Μαρούσι Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πέραν της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία των διυλιστηρίων, έχει ξεκινήσει διαδικασία εκτίμησης ακόμα και της μικρής συνεισφοράς των κτηρίων που στεγάζονται τα γραφεία της στο ανθρακικό της αποτύπωμα, με την αρχή να γίνεται με το κτήριο των κεντρικών γραφείων της Οδού Χειμάρρας, στο Μαρούσι. Έτσι, το 2010 έγιναν μετρήσεις που περιελάμβαναν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρικές αεροπορικές πτήσεις, μετακινήσεις με εταιρικά αυτοκίνητα, σίτιση εργαζομένων, κ.α. Με βάση τα πρότυπα Greenhouse Gas (GHG) Protocol και ISO 14064, υπολογίστηκε ότι το σύνολο των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) από τις εν λόγω δραστηριότητες ήταν t CO2-eq (αναγόμενο σε ετήσια βάση). Σε συνέχεια του έργου, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μέσω του προγράμματος «Climate Neutral» του οργανισμού «My Climate» αντιστάθμισε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις εταιρικές αεροπορικές πτήσεις και στις μετακινήσεις με τα εταιρικά αυτοκίνητα των εργαζομένων της στα κεντρικά γραφεία, ενώ θα αξιολογήσει έργα για τη μείωση εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. The Swiss organisation for climate protection, myclimate, and the Centre for Sustainability and Excellence confirm that The Swiss organisation for climate protection, myclimate, and the Centre for Sustainability and Excellence confirm that Hellenic Petroleum Group Corporate Flights 2010 is climate neutral, with myclimate. The resulting green house gas emissions (81.16 tons of CO2-e) will be offset in myclimate carbon offset projects. Hellenic Petroleum Group Corporate Cars 2010 Rene Estermann Athens, May 2011 Nikos Avlonas is climate neutral, with myclimate. The resulting green house gas emissions ( tons of CO2-e) will be offset in myclimate carbon offset projects. CEO myclimate Managing Director CSE Number of Certificate: 030 myclimate - The Climate Protection Partnership is a non profit association in the Canton of Zurich, Switzerland, which promotes climate protection Date of degree: 30 August 2005, Number of Record: Athens, May 2011 Rene Estermann Nikos Avlonas CEO Managing Director myclimate CSE in the Canton of Zurich, Switzerland, which promotes climate protection Date of degree: 30 August 2005, Number myclimate - The Climate Protection Partnership is a non profit association Number of Certificate: 031 Γνωρίζετε ότι Η αντιστάθμιση εκπομπών ή αντιστάθμιση άνθρακα γίνεται από κάποιο πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό, μέσω της χρηματοδότησης έργων προστασίας του κλίματος, με ένα χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην ποσότητα των εκπομπών που παράγονται από το πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό. Τα έργα αυτά είναι συνήθως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αιολικά, φωτοβολταϊκά και η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, τα οποία αντικαθιστούν ή μειώνουν τη ρυπογόνο ενέργεια που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να είναι ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ινδία. 6

7 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιβαλλοντική δράση στη Λίμνη Κουμουνδούρου Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο θα υλοποιήσει το έργο, και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) συμμετέχει στο έργο «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Κουμουνδούρου και σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης», το οποίο έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 και θα διαρκέσει συνολικά 18 μήνες. Οι στόχοι του έργου, εκτός από την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης και πληροφόρησης για την οικολογική κατάσταση της Λ. Κουμουνδούρου και τις απειλές της, περιλαμβάνουν: α) την εκτίμηση επικινδυνότητας ρύπανσης της Λίμνης από την εισροή υπόγειων υδάτων και τη συνεχή παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, β) το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των δράσεων διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης της Λίμνης και γ) την ανάπτυξη υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για το οικοσύστημα της Λίμνης Κουμουνδούρου. Συμπερασματικά, ο βασικότερος στόχος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι η προστασία και η ανάδειξη του οικοσυστήματος της Λίμνης Κουμουνδούρου και το επιδεικτικό αυτό έργο να αποτελέσει προπομπό για τη συνεργασία της πολιτείας και των αξιόπιστων Ινστιτούτων της με τον ευαίσθητο περιβαλλοντικά επιχειρηματικό κόσμο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 7

8 υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον π &βιώσιµη ανάπτυξη ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι, Τηλ.: , Fax: , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος, Τηλ.: , , Fax: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνια, Ελευσίνα, Τηλ.: , Fax: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχυδρομική Θυρίδα , Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , Fax:

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον & βιώσιµη ανάπτυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 4 Προετοιμαστείτε εγκαίρως! REACH 2013 CO2 Σελ. 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σελ. 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH Σελ. 15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Μήνυμα Υπεύθυνου ΕΚΕ... 5. Mamidoil Jetoil A.E. - H εταιρεία... 6. Ανθρώπινο Δυναμικό... 10

Εισαγωγή... 3. Μήνυμα Υπεύθυνου ΕΚΕ... 5. Mamidoil Jetoil A.E. - H εταιρεία... 6. Ανθρώπινο Δυναμικό... 10 Εισαγωγή... 3 Mήνυμα Aναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων... 4 Μήνυμα Υπεύθυνου ΕΚΕ... 5 Mamidoil Jetoil A.E. - H εταιρεία... 6 JETOIL και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη... 7 Αξιολόγηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα