Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 EL L 107/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/647 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους. (2) Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων, αρωματικές ύλες, θρεπτικές ουσίες και καθορίζει τους όρους χρήσης τους. (3) Οι εν λόγω κατάλογοι δύνανται να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε ύστερα από αίτηση. (4) Ο κατάλογος προσθέτων τροφίμων της ΕΕ καθορίστηκε με βάση πρόσθετα τροφίμων που επιτρέπονται για χρήση σε τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες 94/35/ΕΚ ( 3 ), 94/36/ΕΚ ( 4 ), και 95/2/ΕΚ ( 5 ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και μετά την επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με τα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Ο κατάλογος της Ένωσης περιλαμβάνει τα πρόσθετα τροφίμων βάσει των κατηγοριών τροφίμων στις οποίες μπορούν να προστεθούν τα εν λόγω πρόσθετα. (5) Εξαιτίας των δυσχερειών κατά τη μεταφορά των προσθέτων τροφίμων στο νέο σύστημα κατηγοριοποίησης που προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ανέκυψαν λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν, ενώ άλλες διατάξεις θα πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω. (6) Το παράρτημα II δεν αναφέρει τις διάφορες μορφές υπό τις οποίες ένα πρόσθετο τροφίμων μπορεί να χρησιμοποιείται, π.χ. οι σορβιτόλες (E 420) υπάρχουν με τη μορφή σορβιτόλης [E 420 (i)] ή σιρόπι σορβιτόλης [E 420 (ii)] τα άλατα ( 1 ) ΕΕ L 354 της , σ. 16. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (ΕΕ L 354 της , σ. 1). ( 3 ) Οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (ΕΕ L 237 της , σ. 3). ( 4 ) Οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (ΕΕ L 237 της , σ. 13). ( 5 ) Οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (ΕΕ L 61 της , σ. 1).

2 L 107/2 EL κιτρικού οξέος (E 331) υπάρχουν με τη μορφή δισόξινου κιτρικού νατρίου [E 331 (i)], όξινου κιτρικού νατρίου [E 331 (ii)] και διένυδρου κιτρικού νατρίου [E 331 (iii)]. Οι εν λόγω μορφές προσδιορίζονται στον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 231/2012 ( 1 ). Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω διάφορες μορφές των εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων δύνανται να χρησιμοποιηθούν. (7) Η κανθαξανθίνη (E 161g) δεν θα πρέπει να πωλείται απευθείας στον καταναλωτή. Ως εκ τούτου, το παράρτημα II μέρος A τμήμα 2 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί. (8) Το Konjac (E 425) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παραγωγή αφυδατωμένων τροφίμων που προορίζονται να επανυδατωθούν κατά τη λήψη. Ως εκ τούτου, στο παράρτημα II μέρος Γ τμήμα 1 Ομάδα I στην εγγραφή για το E 425 θα πρέπει να εισαχθεί η υποσημείωση (2). (9) Στις κατηγορίες τροφίμων «Ωριμασμένο τυρί και «Τυροκομικά προϊόντα (εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16) θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Ναταμυκίνη (E 235) επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για εξωτερική επεξεργασία μη κομμένων τυριών και προϊόντων μη κομμένων τυριών. (10) Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια συνεπής προσέγγιση όσον αφορά τη διατύπωση των υποσημειώσεων που αφορούν ανώτατα όρια για το αργίλιο που προέρχεται από τις λάκες αργιλίου, που καθιερώθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 380/2012 ( 2 ) της Επιτροπής. Η φράση «δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις υποσημειώσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων των κατηγοριών: : «Βρώσιμη κρούστα τυριών, : «Λιωμένα τυριά, : «Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και κρέμα κάστανου, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/113/ΕΚ, 08.2: «Παρασκευάσματα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, : «Μη θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας, «Θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας, «Περιβλήματα και επικαλύψεις και υλικά διακόσμησης για κρέας και 09.3: «Αυγά ψαριών. (11) Στην κατηγορία 02.1: «Λίπη και έλαια ουσιαστικά απαλλαγμένα ύδατος (εξαιρουμένου του άνυδρου λίπους γάλακτος) ορισμένες πρόσθετες ύλες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παρθένα έλαια και ελαιόλαδα. (12) Στην κατηγορία : «Φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, η χρήση διοξειδίου του θείου θειωδών αλάτων (E ) θα πρέπει να επιτρέπεται σε επεξεργασμένα μανιτάρια. (13) Στην κατηγορία τροφίμων 05.2 «Άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, μεταξύ των οποίων μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής και στην κατηγορία τροφίμων 05.4 «Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εκτός από γεμίσεις με βάση φρούτα που καλύπτονται από την κατηγορία το μέγιστο επίπεδο της νεοτάμης (E 961), που χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης σε γλυκίσματα με βάση το άμυλο πρέπει να ορίζεται σε 3 mg/kg. (14) Στην κατηγορία τροφίμων 05.4 «Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εκτός από γεμίσεις με βάση φρούτα που καλύπτονται από την κατηγορία η χρήση κυκλαμινικού οξέος και των αλάτων του με νάτριο (Na) και ασβέστιο (Ca) (E 952) θα πρέπει να επιτραπεί σε δοχεία αερολυμάτων αρωματισμένης κρέμας. (15) Στην κατηγορία τροφίμων «Νιόκι πατάτας η χρήση προσθέτων σε νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, νιόκι πατάτας πρέπει να περιορίζεται σε περιορισμένο αριθμό πρόσθετων ουσιών που ανήκουν στην ομάδα I. (16) Στην κατηγορία τροφίμων 07.2 «Εκλεκτά αρτοσκευάσματα η χρήση διοξειδίου του θείου θειωδών αλάτων (E ) θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. (17) Στην κατηγορία τροφίμων 08.2 «Παρασκευάσματα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 η εγγραφή για το οξικό κάλιο (E 261) θα πρέπει να διορθωθεί σε οξικά κάλια. (18) Στην κατηγορία τροφίμων «Μη θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας οι διπλές εγγραφές για το ερυθορβικό οξύ (E 315) και ερυθορβικό νάτριο (E 316) θα πρέπει να διαγραφούν. (19) Στην κατηγορία τροφίμων 08.2 «Παρασκευάσματα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, : «Μη θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας, : «Προϊόντα κρέατος και : «Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος με ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά νιτρώδη και νιτρικά άλατα η έκφραση των ανώτατων επιπέδων των νιτρωδών αλάτων (E ) και/ή νιτρικών αλάτων (E ) θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. (20) Στην κατηγορία τροφίμων «Θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας η χρήση εστέρων γαλλικού οξέος, TBHQ (τριτοταγής βουτυλ-υδροκινόνη) και BHA (Βουτυλ-υδροξυανισόλη) (E ) θα πρέπει να επιτραπεί στο αφυδατωμένο κρέας. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 83 της , σ. 1). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2012, που τροποποιεί το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης προσθέτων τροφίμων που περιέχουν αργίλιο (ΕΕ L 119 της , σ. 14).

3 L 107/3 EL (21) Στην κατηγορία τροφίμων «Περιβλήματα και επικαλύψεις και υλικά διακόσμησης για κρέας, ο αριθμός της υποσημείωσης (80) πρέπει να διορθωθεί σε (89). (22) Στην κατηγορία τροφίμων «Παραδοσιακά προϊόντα διατηρημένα με ξηρές μεθόδους, το μέγιστο επίπεδο για τα νιτρώδη (E ) θα πρέπει να επανεισαχθεί για τα jamón curado, paleta curada, lomo embuchado και cecina και παρόμοια προϊόντα. (23) Στην κατηγορία τροφίμων «Μη επεξεργασμένα μαλάκια και καρκινοειδή και 09.2: «Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι μονάδες, από τις οποίες εξαρτώνται τα ανώτατα όρια για το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη άλατα (E ) εκφράζονται ανά χιλιόγραμμο και η υποσημείωση σχετικά με την 4-εξυλορεσορκινόλη (Ε 586) θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να διορθωθεί. (24) Στην κατηγορία τροφίμων 09.2 «Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των οστρακοειδών, η χρήση του διοξειδίου του τιτανίου (E 171), καθώς και των οξειδίων και υδροξειδίων του σιδήρου (E 172) θα πρέπει να περιορίζεται στα καπνιστά ψάρια. (25) Στην κατηγορία τροφίμων 09.2 «Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το μέγιστο επιτρεπτό όριο για το σορβικό οξύ σορβικά άλατα, βενζοϊκό οξύ βενζοϊκά άλατα (E ), εφαρμόζεται στις πρόσθετες ύλες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και στο άθροισμα και ότι τα όρια εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. (26) Στην κατηγορία 10.2 «Επεξεργασμένα αυγά και προϊόντα αυγών το ανώτατο όριο κιτρικού τριαιθυλεστέρα (Ε 1505) θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο λεύκωμα αυγού σε σκόνη. (27) Στην κατηγορία τροφίμων «Αρωματισμένοι οίνοι και : «Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο η χρήση χρωστικών ουσιών που ανήκουν στην ομάδα ΙΙ και την ομάδα ΙΙΙ θα πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τις χρήσεις των χρωμάτων που επιτρέπονται από την οδηγία 94/36/ΕΚ. (28) Στην κατηγορία τροφίμων 17.1 «Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, συμπεριλαμβανόμενων των καψουλών, των δισκίων και παρόμοιων μορφών, εξαιρουμένων των μασώμενων μορφών ο αριθμός της υποσημείωσης (79) θα πρέπει να τροποποιηθεί και να εισαχθεί στην εγγραφή για το πρόσθετο τροφίμων διμεθυλοπολυσιλοξάνιο (Ε 900). (29) Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, στο μέρος 4, «Πρόσθετα τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των φορέων σε αρωματικές ύλες τροφίμων τα ανώτατα όρια για το τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι (E 423), θα πρέπει να εφαρμόζονται στο τελικό. Στο μέρος 6, «Ορισμοί ομάδων προσθέτων τροφίμων για τους σκοπούς των μερών 1 έως 5, στον πίνακα 7 θα πρέπει να περιληφθούν τα «Αλγινικό οξύ αλγινικά άλατα, αλγινικό ασβέστιο (E 404). (30) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, η Επιτροπή πρέπει να ζητεί τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή) για τις επικαιροποιήσεις του καταλόγου προσθέτων τροφίμων της Ένωσης, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, εκτός εάν οι επικαιροποιήσεις αυτές δεν προβλέπεται να έχουν επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Επειδή ο κατάλογος της Ένωσης τροποποιείται ούτως ώστε να συμπεριληφθούν οι χρήσεις των προσθέτων που επιτρέπονται ήδη σύμφωνα με την οδηγία 94/35/ΕΚ, την οδηγία 94/36/ΕΚ και την οδηγία 95/2/ΕΚ, η επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου δεν προβλέπεται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Επομένως, δεν είναι αναγκαίο να ζητηθεί η γνώμη της Αρχής. (31) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν και να διορθωθούν αναλόγως τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. (32) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

4 L 107/4 EL Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

5 Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται ως εξής: I. Το μέρος A τροποποιείται ως εξής: (1) Στο τμήμα 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «η ονομασία του προσθέτου τροφίμων και o οικείος αριθμός Ε ως εναλλακτική δυνατότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο συγκεκριμένοι αριθμοί E και ονομασίες που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής (*), με εξαίρεση τα συνώνυμα, όταν τα εν λόγω πρόσθετα τροφίμων έχουν πράγματι προστεθεί σε ορισμένα τρόφιμα. (*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 83 της , σ. 1).. (2) Στο τμήμα 2 το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Μόνο οι ουσίες που απαριθμούνται στο μέρος Β, όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2012, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα σε τρόφιμα, εκτός αν προβλέπονται ρητώς στο μέρος E. (3) Στο τμήμα 2 το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Οι χρωστικές E 123, E 127, E 160b, E 161g, E 173 και E 180 και μείγματα αυτών δεν επιτρέπεται να πωλούνται απευθείας στον καταναλωτή. II. Στο μέρος Γ, τμήμα 1 ομάδα Ι, η εγγραφή για το πρόσθετο Ε 425 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 425 Konjac (i) Κόμμι konjac (ii) Γλυκομανάνη konjac III. Το μέρος Ε τροποποιείται ως εξής: (1) Στην κατηγορία «Ωριμασμένο τυρί, η εγγραφή για το Ε 235 τροποποιείται ως εξής: α) η εγγραφή για το Ε 235 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 10 g/kg, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) «E 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm 2 επιφανείας (απουσία σε βάθος 5 mm) β) η υποσημείωση 8 διαγράφεται. (2) Στην κατηγορία «Βρώσιμη κρούστα τυριών, η υποσημείωση 67 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών «(67): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από λάκες αργιλίου E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες και E 180 λιθορουμπίνη ΒΚ 10 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου EL L 107/5

6 (3) Στην κατηγορία «Τυριά λιωμένα, η υποσημείωση 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(66): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από τις λάκες αργιλίου E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 1,5 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου (4) Στην κατηγορία «Τυροκομικά προϊόντα (εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16), η εγγραφή για το πρόσθετο Ε 235 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm 2 επιφανείας (απουσία σε βάθος 5 mm) (5) Κατηγορία 02.1 «Λίπη και έλαια πρακτικά απαλλαγμένα από νερό (εξαιρουμένου του άνυδρου λίπους γάλακτος) τροποποιείται ως εξής: α) η εγγραφή για το Ε 270 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών «E 270 Γαλακτικό οξύ quantum satis μόνο για μαγείρεμα και/ή τηγάνισμα ή για την παρασκευή σάλτσας, εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα β) η εγγραφή για το Ε 300 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 300 Ασκορβικό οξύ quantum satis μόνο για μαγείρεμα και/ή τηγάνισμα ή για την παρασκευή σάλτσας, εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα γ) η εγγραφή για το E72c αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 472c Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis μόνο για μαγείρεμα και/ή τηγάνισμα ή για την παρασκευή σάλτσας, εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα L 107/6 EL (6) Στην κατηγορία «Φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, η πρώτη εγγραφή για τα E αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 50 (3) μόνο λευκά λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των λευκών οσπρίων και επεξεργασμένων μανιταριών (7) Στην κατηγορία «Οι μαρμελάδες, τα ζελέ και οι μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και η κρέμα καστάνου όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/113/ΕΚ, η υποσημείωση 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(66): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται απ' όλες τις λάκες αργιλίου E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 1,5 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου

7 (8) Στην κατηγορία 05.2 «Άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, μεταξύ των οποίων μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής η πέμπτη εγγραφή για το E 961 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 961 Νεοτάμη 3 μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ως ενισχυτικό γεύσης (9) Κατηγορία 05.4 «Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εξαιρουμένων των υλικών γέμισης με βάση φρούτα που εμπίπτουν στην κατηγορία τροποποιείται ως εξής: α) η δεύτερη εγγραφή για το E 961 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 961 Νεοτάμη 3 μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ως ενισχυτικό γεύσης β) Η ακόλουθη νέα εγγραφή E 952 παρεμβάλλεται μετά την εγγραφή για το E 951: «E 952 Κυκλαμικό οξύ και τα άλατά του με νάτριο και ασβέστιο (10) Κατηγορία «Νιόκι πατάτας τροποποιείται ως εξής: α) Η εγγραφή για την Ομάδα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 250 (51) μόνο δοχεία ψεκασμού με αρωματισμένη κρέμα γάλακτος μειωμένης ενεργειακής αξίας ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης «Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, νιόκι πατάτας β) εισάγονται οι ακόλουθες νέες εγγραφές μετά την εγγραφή E : «E 270 Γαλακτικό οξύ Quantum satis μόνο νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, νιόκι πατάτας E 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Quantum satis μόνο νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, νιόκι πατάτας E 330 Κιτρικό οξύ Quantum satis μόνο νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, νιόκι πατάτας E 334 Τρυγικό οξύ (L(+)-) Quantum satis μόνο νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, νιόκι πατάτας E 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Quantum satis μόνο νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, νιόκι πατάτας (11) Κατηγορία 07.2 «Εκλεκτά αρτοσκευάσματα τροποποιείται ως εξής: α) Η εγγραφή για το E αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 50 (3) μόνο ξηρά μπισκότα EL L 107/7

8 β) Προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση 3 μετά την υποσημείωση 2: «(3): Τα ανώτατα όρια εκφράζονται ως SO 2 και συνδέονται με τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές, περιεκτικότητα σε SO 2 μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται μη υπάρχουσα. (12) Κατηγορία 8.2 «Παρασκευάσματα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 τροποποιείται ως εξής: α) Οι εγγραφές για τα E και E 261 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «E Νιτρώδη άλατα 150 (7) μόνο lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biał a, kiełbasa surowa metka και tatar wołowy (danie tatarskie) E 261 Οξικά κάλια quantum satis μόνο προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά και παρασκευάσματα κρέατος στα οποία έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από πρόσθετα ή αλάτι β) Η υποσημείωση 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(7): Μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να προστεθεί κατά την παρασκευή, εκφραζόμενη ως NaNO 2 ή NaNO 3 γ) η υποσημείωση 7 διαγράφεται δ) η υποσημείωση 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(66): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από λάκες αργιλίου E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 1,5 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου (13) Κατηγορία «Μη θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας τροποποιείται ως εξής: α) Οι ακόλουθες εγγραφές για τα E 315 και E 316 διαγράφονται: L 107/8 EL «E 315 Ερυθορβικό οξύ 500 μόνο αλίπαστα προϊόντα κρέατος και διατηρημένα προϊόντα κρέατος E 316 Ερυθορβικό νάτριο 500 μόνο αλίπαστα προϊόντα κρέατος και διατηρημένα προϊόντα κρέατος β) η υποσημείωση 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(7): Μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να προστεθεί κατά την παρασκευή, εκφραζόμενη ως NaNO 2 ή NaNO 3 γ) η υποσημείωση 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(66): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από λάκες αργιλίου E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 1,5 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου

9 (14) Κατηγορία «Θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας τροποποιείται ως εξής: α) η ακόλουθη νέα εγγραφή E παρεμβάλλεται μετά την εγγραφή για το E 316: «E Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA β) η υποσημείωση 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(7): Μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να προστεθεί κατά την παρασκευή, εκφραζόμενη ως NaNO 2 ή NaNO 3 γ) η ακόλουθη υποσημείωση 13 παρεμβάλλεται μετά την υποσημείωση 9: «(13): Ανώτατο όριο εκφραζόμενο επί της λιπαρής ύλης δ) Η υποσημείωση 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 200 (1) (13) μόνο αφυδατωμένο κρέας «(66): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από λάκες αργιλίου E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 1,5 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου (15) Στην κατηγορία «Περιβλήματα και επικαλύψεις και υλικά διακόσμησης για κρέας, τροποποιείται ως εξής: α) Η εγγραφή για το Ε 339 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 339 Φωσφορικά άλατα του νατρίου (4) (89) Μόνο σε φυσικά περιβλήματα για λουκάνικα β) η υποσημείωση 78 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(78): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από λάκες αργιλίου E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 1,5 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου γ) η υποσημείωση 80 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(89): Η μεταφορά στο τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα 250 mg/kg (16) Κατηγορία «Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα με βάση το κρέας με εμβάπτιση (προϊόντα με βάση το κρέας διατηρημένα με εμβάπτιση σε διάλυμα που περιέχει νιτρώδη και/ή νιτρικά άλατα, άλας και λοιπά συστατικά) τροποποιείται ως εξής: α) η υποσημείωση 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(7): Ανώτατη προστιθέμενη ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO 2 ή NaNO 3 β) η υποσημείωση 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(39): Ανώτατη ποσότητα καταλοίπων, επίπεδο καταλοίπων στο τέλος της παραγωγικής διεργασίας, εκφραζόμενη ως NaNO 2 or NaNO EL L 107/9

10 (17) Κατηγορία «Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα διατηρημένα με ξηρή μέθοδο. (H ξηρή μέθοδος διατήρησης έγκειται στην εφαρμογή μείγματος διατήρησης νιτρωδών και/ή νιτρικών αλάτων, αλατιού και άλλων συστατικών στην επιφάνεια του κρέατος, ακολουθούμενη από χρονικό διάστημα σταθεροποίησης/ωρίμανσης), τροποποιείται ως εξής: α) η τρίτη εγγραφή για το E αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E Νιτρώδη άλατα 100 (39) μόνο presunto, presunto da pa και paio do lombo και παρόμοια προϊόντα: Διατήρηση με ξηρή μέθοδο επί 10 έως 15 ημέρες και ακολουθεί διάστημα σταθεροποίησης 30 έως 45 ημερών και περίοδος ωρίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών μόνο jamón curado, paleta curada, lomo embuchado και cecina και παρόμοια προϊόντα: Διατήρηση με ξηρή μέθοδο, με διάστημα σταθεροποίησης τουλάχιστον 10 ημερών και διάστημα ωρίμανσης τουλάχιστον 45 ημερών. β) Η υποσημείωση 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(39): Ανώτατη ποσότητα καταλοίπων, επίπεδο καταλοίπων στο τέλος της παραγωγικής διεργασίας, εκφραζόμενη ως NaNO 2 ή NaNO 3 (18) Κατηγορία «Άλλα παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα. (Διατήρηση με συνδυασμένη χρήση εμβάπτισης και ξηρής μεθόδου ή περιπτώσεις όπου ένα σύνθετο προϊόν περιέχει νιτρώδη και/ή νιτρικά άλατα ή το διάλυμα διατήρησης εγχέεται στο προϊόν πριν από το μαγείρεμα) τροποποιείται ως εξής: α) Η υποσημείωση 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(7): Ανώτατη προστιθέμενη ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO 2 or NaNO 3 β) Η υποσημείωση 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(39): Ανώτατη ποσότητα καταλοίπων, επίπεδο καταλοίπων στο τέλος της παραγωγικής διεργασίας, εκφραζόμενη ως NaNO 2 ή NaNO 3 (19) Κατηγορίες : «Μη επεξεργασμένα μαλάκια και καρκινοειδή, τροποποιείται ως εξής: α) Οι εγγραφές για τα E και E 586 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: L 107/10 EL «E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 150 (3) (10) μόνο νωπά, κατεψυγμένα και βαθείας ψύξης καρκινοειδή και κεφαλόποδα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae έως 80 μονάδες ανά kg E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 200 (3) (10) μόνο καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae από 80 έως 120 μονάδες ανά kg E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 300 (3) (10) μόνο καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae άνω των 120 μονάδων ανά kg E εξυλορεσορκινόλη 2 (90) Μόνο νωπά, κατεψυγμένα ή βαθείας ψύξης καρκινοειδή

11 β) Η υποσημείωση 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(90): Ως κατάλοιπο στο κρέας (20) Κατηγορία 09.2: «Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών τροποποιείται ως εξής: α) η τρίτη εγγραφή για το E 171 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 171 Διοξείδιο του τιτανίου quantum satis μόνο καπνιστά ψάρια β) η εγγραφή για το E 172 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου quantum satis μόνο καπνιστά ψάρια γ) η τρίτη εγγραφή για το E αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E Σορβικό οξύ σορβικά άλατα Βενζοϊκό οξύ βενζοϊκά άλατα δ) η δεύτερη εγγραφή για το E αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (1) (2) μόνο μαγειρεμένα Crangon crangon και Crangon vulgaris «E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 135 (3) (10) μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae έως 80 μονάδες ανά kg ε) η τρίτη εγγραφή για τα E αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 180 (3) (10) μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae από 80 έως 120 μονάδες ανά kg στ) η πέμπτη εγγραφή για τα E αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα 270 (3) (10) μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae άνω των 120 μονάδων ανά kg (21) Στην κατηγορία 09.3 «Αυγά ψαριών, η υποσημείωση 68 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(68): Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από λάκες αργιλίου από E 123 Αμαράνθη 10 mg/kg. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου EL L 107/11

12 (22) Κατηγορία τροφίμων 10.2 «Επεξεργασμένα αυγά και προϊόντα αυγών τροποποιείται ως εξής: α) Η πρώτη εγγραφή για το E 1505 διαγράφεται β) Η δεύτερη εγγραφή για το E 1505 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 1505 κιτρικός τριαιθυλεστέρας quantum satis μόνο λεύκωμα αυγού σε σκόνη (23) Κατηγορία τροφίμων «Αρωματισμένοι οίνοι τροποποιείται ως εξής: α) Οι ακόλουθες εγγραφές που αφορούν τις ομάδες II, III και τα πρόσθετα τροφίμων E 104, E 110, E 124 και E 160d διαγράφονται: «Ομάδα II Χρωστικές quantum satis εκτός από americano, bitter vino Ομάδα III Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο 200 εκτός από americano, bitter vino E 104 Κίτρινο κινολίνης 50 (61) εκτός από americano, bitter vino E 110 Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S 50 (61) εκτός από americano, bitter vino E 124 Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A 50 (61) εκτός από americano, bitter vino E 160δ Λυκοπένιο 10 β) Η ακόλουθη εγγραφή για το E163 παρεμβάλλεται μετά την ουσία E 160d: «E 163 Ανθοκυανίνες quantum satis μόνο americano L 107/12 EL (24) Κατηγορία τροφίμων «Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο τροποποιείται ως εξής: α) Οι εγγραφές για τις ομάδες II και III και για Ε 160d διαγράφονται β) Οι εγγραφές για τα Ε 104 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «E 104 Κίτρινο κινολίνης 50 (61) μόνο bitter soda γ) Οι εγγραφές για τα E 110 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «E 110 Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S 50 (61) μόνο bitter soda

13 δ) Οι εγγραφές για τα E 124 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «E 124 Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A 50 (61) μόνο bitter soda ε) Η εγγραφή για το 150a-d αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis εκτός από Sangria, Clarea και Zurra (25) Κατηγορία 17.1 «Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται οι κάψουλες, τα δισκία και παρόμοιες μορφές, εξαιρουμένων των μασώμενων μορφών, τροποποιείται ως εξής: α) Η εγγραφή για το E 900 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 900 Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο 10 (91) μόνο για τα συμπληρώματα τροφίμων με τη μορφή αναβράζοντος δισκίου β) Η υποσημείωση 79 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(91): Το μέγιστο όριο αναφέρεται στο διαλυθέν συμπλήρωμα τροφίμων το οποίο είναι έτοιμο για κατανάλωση όταν διαλύεται σε 200 ml νερού EL L 107/13

14 L 107/14 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται ως εξής: (1) Στο μέρος 4 «Πρόσθετα τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των φορέων σε αρωματικές ύλες τροφίμων, η εγγραφή για το E 423 «Τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «E 423 Τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες 03: παγωτά 07.2: Εκλεκτά αρτοσκευάσματα 08.3: Προϊόντα κρέατος, μόνο επεξεργασμένα πουλερικά 09.2: Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών και στην κατηγορία 16: Γλυκά, πλην των προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1, 3 και 4. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία : αρωματισμένα ποτά, μόνον αρωματισμένα ποτά που δεν περιέχουν χυμούς φρούτων και σε ανθρακούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμούς φρούτων και στην κατηγορία 14.2: Αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μη αλκοολούχων προϊόντων ή χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες 05.1 Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/36/ΕΚ, 05.2: Άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, μεταξύ των οποίων μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, 05.4: Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εκτός από γεμίσεις με βάση φρούτα που καλύπτονται από την κατηγορία και στην κατηγορία 06.3: Δημητριακά προγεύματος. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία : Επεξεργασμένο τυρί. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 05.3: Τσίχλες. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες 01.8: Υποκατάστατα γαλακτοκομικών, συμπεριλαμβανομένων λευκαντικών για ροφήματα : Μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών και άλλα παρόμοια προϊόντα : Προϊόντα τύπου βουτύρου και προϊόντα επάλειψης από ξηρούς καρπούς 08.3: Προϊόντα με βάση το κρέας 12.5: Σούπες και ζωμοί, : Άλλα, μόνο στιγμιαίος καφές και τσάι και σε έτοιμα φαγητά με βάση τα δημητριακά. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 10.2: Επεξεργασμένα αυγά και προϊόντα αυγών. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία : Αρωματισμένα ποτά, μόνον ανθρακούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμούς φρούτων : Χυμοί φρούτων όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/112/ΕΚ και χυμοί λαχανικών, μόνον χυμοί λαχανικών και στην κατηγορία 12.6: Σάλτσες, μόνο γλυκόξινες και γλυκές σάλτσες. Γαλακτώματα αρωματικού ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 15: Έτοιμα πρόχειρα εδέσματα (σνακς). 500 mg/kg στο τελικό 220 mg/kg στο τελικό 300 mg/kg στο τελικό 120 mg/kg στο τελικό 60 mg/kg στο τελικό 240 mg/kg στο τελικό 140 mg/kg στο τελικό 400 mg/kg στο τελικό 440 mg/kg στο τελικό (2) Στο μέρος 6 πίνακας 7 «Αλγινικό οξύ αλγινικά άλατα, παρεμβάλλεται μια νέα εγγραφή E 404 μετά την εγγραφή για το E 403: «E 404 Αλγινικό ασβέστιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «Ε 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm2 επιφανείας (απου μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «Ε 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm2 επιφανείας (απου μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/ 2008 τροποποιείται ως εξής: I. Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής: (1) Στο τμήμα 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 01 Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 17 διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά 17.1 στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµοί / εξαιρέσεις µόνο προϊόντα τύπου µεργκέζ, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca και chorizo fresco

Περιορισµοί / εξαιρέσεις µόνο προϊόντα τύπου µεργκέζ, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca και chorizo fresco Αριθµός Ε Όνοµα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα µε την περίπτωση) Ε 100 Κουρκουµίνη 20 Ε 120 Κοχελίνη, καρµινικό οξύ, καρµίνες Υποσηµει ώσεις Περιορισµοί / εξαιρέσεις µόνο προϊόντα τύπου µεργκέζ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 380/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε 08 Κρέας και προϊόντα κρέατος 08.1 Νωπό κρέας εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 E 129 Ερυθρό Allura AG quantum satis μόνο για σκοπούς υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας ή mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 04 Φρούτα και λαχανικά 04.1 Μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 04.1.1 Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά E 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 6 Μόνο ως ενισχυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 11 Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά 11.1 Σάκχαρα και σιρόπια

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: οικ 30/003/678/17 9 2014 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1994L0035 EL 29.01.2004 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29. εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 όσον αφορά την

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29. εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 όσον αφορά την Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 493/2005 3857 Αρ. 4044, 27.10.2005 Αριθμός 493 Οι περί ΣΙ1μανσης, Παρουσίασης και ΔιαφΙ1μισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ 1 Περιεχόμενα: 1. Πρόσθετα και άλλοι κίνδυνοι από δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : «Σχετικά µε τη χρήση προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα µε βάση το κρέας»

Θέµα : «Σχετικά µε τη χρήση προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα µε βάση το κρέας» Σελίδα 1 από 6 Αθήνα, 16-3-2015 Αριθµ. Πρωτ.:4021 ιεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων Τµήµα Ελέγχων Επιχειρήσεων Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456ΥΗ-86Μ. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΑΔΑ: 456ΥΗ-86Μ. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA A Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ.Πρωτ.:οικ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 279/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15619/16 DENLEG 92 AGRI 689 SAN 435 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Π.. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των αριθ. 255/2007, 260/2007 και 449/2007 αποφάσεων του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου»

ΠΡΟΣ : Ως Π.. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των αριθ. 255/2007, 260/2007 και 449/2007 αποφάσεων του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Σκούµπα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

(3) Από 1ης Δεκεμβρίου 2007, καιδυνάμειτων διατάξεων του. (4) Ως εγγύηση ότι ορισμένα βοηθητικά μέσα του καταλόγου

(3) Από 1ης Δεκεμβρίου 2007, καιδυνάμειτων διατάξεων του. (4) Ως εγγύηση ότι ορισμένα βοηθητικά μέσα του καταλόγου 13.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 38/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 123/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.10.2016 L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1784 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη E101 E 586* E 553α Ε 425 Ε 920 Ε 214 Ε 216 Ε955 Ε 406 Ε 357 Ε 356 (i) Ριβοφλαβίνη (ii) 5 φωσφορική ριβοφλαβίνη 4-Εξυλορεσορκινόλη i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο Konjac ι) Κόμμι konjac

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 23/2011 και 24/ Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 23/2011 και 24/ Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π. ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 190 7 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 449/2007 * Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π. σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13896/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα