Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα (ΕΕ αριθ. L 237 της , σ.3) Τροποποιείται από: Επίσημη ΕÔημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία Οδηγία 96/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης εκεμβρίου 1996 L

2 Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης εκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόôιμα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροôή ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραôος 2, την πρόταση της Επιτροπής ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Μετά από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή τροôίμων, ΑποÔασίζοντας σύμôωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης ( 4 ), Εκτιμώντας: ότι οι διαôορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιμοποίησής τους παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοôορία των τροôίμων ότι οι διαôορές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό ότι πρωταρχικό κριτήριο για κάθε κανόνα σχετικά με τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιμοποίησής τους πρέπει να αποτελεί η ανάγκη προστασίας και ενημέρωσης του καταναλωτή ότι, σύμôωναμεταπλέονπρόσôαταεπιστημονικάκαιτο τοξικολογικά στοιχεία, η χρήση των ουσιών αυτών πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα τρόôιμα και υπό συγκεκριμένους όρους ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αôορούν τις πέραν των γλυκαντικών ιδιοτήτων λειτουργίες των ουσιών στις οποίες εôαρμόζεται ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/34/ΕΚ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας της Επίσημης ΕÔημερίδας (SIC! ΕΕ αριθ. L 237 της , σ. 1)). ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 206 της , σ. 3. ( 3 ) ΕΕ αριθ. C 332 της , σ. 10. ( 4 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 305 της ) που επιβεβαιώθηκε στις 2 εκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 342 της ), κοινή θέση του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1993 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη ΕÔημερίδα) και απόôαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της , σ. 81). I

3 ότι η χρήση γλυκαντικών υλών αντί της ζάχαρης, είναι δικαιολογημένη για την παραγωγή τροôίμων μειωμένων θερμίδων, τροôίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τροôίμων χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του χρόνου διατήρησης χάρις στην αντικατάσταση της ζάχαρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτητικών προϊόντων, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: II

4 Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία στα πλαίσια της γενικής οδηγίας κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ. 2. Η παρούσα οδηγία εôαρμόζεται στα πρόσθετα τροôίμων, τα οποία καλούνται στο εξής «γλυκαντικά», που χρησιμοποιούνται: γιαναπροσδώσουνγλυκειάγεύσηστατρόôιμα ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι εκôράσεις «χωρίς πρόσθετα» και «με μειωμένες θερμίδες», οι οποίες απαντώνται στην στήλη ΙΙΙ του παραρτήματος, σημαίνουν: «χωρίς πρόσθετα»: χωρίς προσθήκη μονοσακχαρίτη ή δισακχαρίτη ή άλλου τροôίμου χρησιμοποιούμενου για τις γλυκαντικές του ιδιότητες, «με μειωμένες θερμίδες»: με θερμίδες ελαττωμένες κατά 30 % τουλάχιστον σε σύγκριση με την αρχική τροôή ήμεπαρεμôερές προϊόν. 4. Η παρούσα οδηγία δεν εôαρμόζεται στα τρόôιμα με γλυκαντικές ιδιότητες. 5. Η παρούσα οδηγία εôαρμόζεται επίσης και στα αντίστοιχα τρόôιμα που προορίζονται για ειδική διατροôή, κατά την έννοια της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ. 96/83/EK Άρθρο 2 1. Μόνον τα γλυκαντικά που απαριθμούνται στο παράρτημα επιτρέπεται να κυκλοôορούν στην αγορά με σκοπό: την πώληση στον τελικό καταναλωτή ή τη χρησιμοποίηση στην παρασκευή τροôίμων. 2. Τα γλυκαντικά τα αναôερόμενα στην παράγραôο 1 δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόôιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και υπό τους όρους που καθορίζονται σ αυτό. 3. Τα γλυκαντικά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόôιμα που προορίζονται για τα βρέôη και νήπια που αναôέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροôίμων για τα ασθενή βρέôη καινήπια, εκτός αντιθέτων σχετικών διατάξεων. 4. Τα ανώτατα επίπεδα που αναγράôονται στο παράρτημα αναôέρονται σε τρόôιμα έτοιμα για κατανάλωση αôού παρασκευαστούν σύμôωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 96/83/EK 1

5 5. Στο παράρτημα, ηέκôραση quantum satis σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατη δόση. Ωστόσο, τα γλυκαντικά χρησιμοποιούνται σύμôωνα με τις ορθές πρακτικές παραγωγής, σε δόση που δεν υπερβαίνει την αναγκαία, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος ποσότητα, και με την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής. 96/83/EK Άρθρο 2α Με την επιôύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, η παρουσία γλυκαντικού σε τρόôιμο επιτρέπεται: εάν πρόκειται για σύνθετο τρόôιμο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή με μειωμένες θερμίδες, στα σύνθετα διαιτητικά τρόôιμα τα οποία προορίζονται για δίαιτα με μειωμένες θερμίδες ή τα σύνθετα τρόôιμα με παρατεταμένη διάρκεια διατήρησης, διαôορετικά από αυτά που αναôέρονται στο άρθρο 2 παράγραôος 3, εôόσον το συγκεκριμένο γλυκαντικό επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροôίμου ή εάν το τρόôιμο αυτό προορίζεται μόνον για την παρασκευή σύνθετου τροôίμου το οποίο συμôωνεί με την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 1. Η παρούσα οδηγία εôαρμόζεται με την επιôύλαξη των ειδικών οδηγιών με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που απαριθμούνται στο παράρτημα για άλλους σκοπούς εκτός από τη γλύκανση. 2. Η παρούσα οδηγία εôαρμόζεται επίσης με την επιôύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τη σύνθεση και την περιγραôή τωντροôίμων. Άρθρο 4 Οσάκις αμôισβητείται εάν, βάσει της παρούσας οδηγίας, επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σε συγκεκριμένο τρόôιμο, είναι δυνατό να αποôασισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 7 αν αυτό ανήκει σε μια από τις κατηγορίες τροôίμων που αναôέρονται στη στήλη ΙΙΙ του παραρτήματος. Άρθρο 5 1. Η εμπορική ονομασία των επιτραπέζιων γλυκαντικών πρέπει να περιέχει την ένδειξη «επιτραπέζιο γλυκαντικό παρασκευαζόμενο από...»ακολουθούμενη από το ή τα ονόματα των γλυκαντικών ουσιών που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή τους. 2. Η επισήμανση των επιτραπέζιων γλυκαντικών που περιέχουν πολυόλες ή/και ασπαρτάμη πρέπει να Ôέρει την ακόλουθη προειδοποίηση: πολυόλες: «η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση», ασπαρτάμη: «περιέχει πηγή Ôαινυλαλανίνης». 2

6 Άρθρο 6 Πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραôος 1 πρώτη περίπτωση, θεσπίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 7, οι διατάξεις που αôορούν: τις ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επισήμανση των τροôίμων που περιέχουν γλυκαντικά, ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να καθίσταται εμôανές, τις προειδοποιήσεις για την παρουσία ορισμένων γλυκαντικών στα τρόôιμα. Άρθρο 7 1. Σε περίπτωση αναôράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη επιτροπή τροôίμων, καλούμενη εôεξής «επιτροπή,» συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτηση αντιπροσώπου κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό, μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. ΑποÔασίζει με την πλειοψηôία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραôος 2 τηςσυνθήκηςγιατηνέκδοσηαποôάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά τη ψηôοôορία στην επιτροπή, οι ψήôοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμôωνα με το προαναôερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηôοôορία. 3. α) Η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εôόσον είναι σύμôωνα με τη γνώμη της επιτροπής. β) Εάν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμôωνα με τη γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποôασίζει με ειδική πλειοψηôία. Εάν το Συμβούλιο δεν αποôασίσει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή του θέματος, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. Άρθρο 8 1. Εντός τριών ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας και κατ εôαρμογή των γενικών κριτηρίων του σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα τακτικής παρακολούθησης της καταναλωτικής συμπεριôοράς όσον αôορά τις γλυκαντικές ουσίες. Οι λεπτομέρειες του συστήματος παρακολούθησης συντονίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 7. 3

7 2. Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρώσει με το σύστημα παρακολούθησης που αναôέρεται στην παράγραôο 1, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην αγορά των γλυκαντικών, με τα επίπεδα χρησιμοποίησής τους και με την ενδεχόμενη ανάγκη για περαιτέρω περιορισμούς στους όρους χρησιμοποίησης. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να έχουν τη μορôή κατάλληλης προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, ώστε να προστατεύονται από ενδεχόμενη υπέρβαση της επιτρεπόμενης ημερήσιας δόσης. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις τροποποιήσεως της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορôωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 εκεμβρίου Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στο: να επιτραπεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που είναι σύμôωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 εκεμβρίου 1995, να απαγορευθεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που δεν είναι σύμôωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από αυτή την ημερομηνία και δεν είναι σύμôωναμετηνπαρούσαοδηγίαμπορούννα κυκλοôορούν μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. 2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναôέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναôορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο λεπτομερής τρόπος της αναôοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη ΕÔημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 4

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 420 Σορβιτόλη Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα όσο αρκεί Ε 421 Ε 953 Ε 965 Ε 966 Ε 967 (i) σορβιτόλη (ii) σιρόπι σορβιτόλης Μαννιτόλη Isomalt Μαλτιζόλη (i) μαλτιζόλη (ii) σιρόπι μαλτιζόλης Λακτιτόλη Ξυλιτόλη αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση Ôρούτα και λαχανικά, με μειωμένες επιδόρπιαμεβάσητααυγά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με πρόσθετα σιτηρά ή προϊόντα με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενα για το πρωϊνό, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα παγωτά καταναλώσεως με πρόσθετα κομπόστες, ζελέ, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού με πρόσθετα οπωροσκευάσματα με πρόσθετα, εκτός από τα προοριζόμενα για την παρασκευή ποτών από χυμούς Ôρούτων Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα είδη ζαχαροπλαστικής με βάση ξηρούς καρπούς, με μειωμένες είδη ζαχαροπλαστικής με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα προϊόντα με βάση το κακάο, με πρόσθετα 5

9 Ε 967 πολτός για πασάλειμμα με βάση το κακάο, το γάλα, τους ξηρούς καρπούς ή τα λίπη, με πρόσθετα τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάλτσες μουστάρδα εκλεκτά αρτοσκευάσματα με πρόσθετα προϊόντα ειδικής διατροôής συμπληρώματα διατροôής/ στερεά διαιτητικά συμπληρώματα Ε 950 ΑκετοσουλÔαμικό κάλι Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες 350 mg/l 350 mg/l Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων με μειωμένες επιδόρπια με βάση Ôρούτα και λαχανικά, με μειωμένες επιδόρπιαμεβάσητααυγά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή καρύδια και Ôουντούκια, προσυσκευασμένα και με ορισμένες αρωματικές ουσίες

10 Ε 950 Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες γλυκίσματα με βάση άμυλο, με πρόσθετα πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες τσίχλες χωρίς πρόσθετα mg/kg μηλίτης και απίτης 350 mg/l μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει 1,2 % vol «Biere de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκôραζομένης σε Na OH μπίρες μαύρες του τύπου «oud bruin» παγωτά με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα Ôρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες γλυκόξινα διατηρημένα Ôρούτα και λαχανικά ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινομέσοκαιμαρινάτα 350 mg/l 350 mg/l 350 mg/l 350 mg/l 800 mg/kg mg/kg 200 mg/kg σάλτσες 3 μουστάρδα 3 εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροôή 7

11 Ε 950 παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροôής ή ένα επιμέρους γεύμα 4 πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροôής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο 4 υγρά διαιτητικά συμπληρώματα 350 mg/l στερεά διαιτητικά συμπληρώματα Συμπληρώματα διατροôής/ διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα mg/kg 96/83/EK mg/kg σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα 2 μπίρα με μειωμένες θερμίδες 25 mg/l ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol χωνάκια και γκοôρέτες χωρίς πρόσθετα για παγωτό καραμελωμένα ζαχαρώδη προϊόντα σε μορôή δισκίων με μειωμένες θερμίδες 350 mg/l mg/kg Feinkostsalat 3 Essoblaten mg/kg Ε 951 Ασπαρτάμη Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες 600 mg/l 600 mg/l 8

12 Ε 951 Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες επιδόρπια με βάση Ôρούτα και λαχανικά, με μειωμένες επιδόρπιαμεβάσητααυγά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή καρύδια και Ôουντούκια, προσυσκευασμένα και με ορισμένες αρωματικές ουσίες Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες mg/kg γλυκίσματα με βάση άμυλο, με πρόσθετα mg/kg πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες τσίχλες χωρίς πρόθετα 5 μηλίτης και απίτης 600 mg/l μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει 1,2 % vol «Biere de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» 600 mg/l 600 mg/l 9

13 Ε 951 μπίρες ελάχιστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκôραζομένης σε ΝΑ ΟΗ 600 mg/l μπίρες μαύρες του τύπου oud bruin 600 mg/l παγωτά καταναλώσεως με πρόσθετα 800 mg/kg Ôρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες γλυκόξινα διατηρημένα Ôρούτα και λαχανικά 300 mg/kg ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινομέσοκαιμαρινάτα 300 mg/kg σάλτσες 3 μουστάρδα 3 εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροôή παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροôής ή ένα επιμέρους γεύμα πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροôής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο mg/kg 800 mg/kg υγρά διαιτητικά συμπληρώματα 600 mg/kg στερέα διαιτητικά συμπληρώματα mg/kg Συμπληρώματα διατροôής/ διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα 5 96/83/EK σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l 10

14 Ε 951 ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα δροσιστικές παστίλιες έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα mg/kg 96/83/EK mg/kg μπύρα με μειωμένες θερμίδες 25 mg/l ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol 600 mg/l 600 mg/kg Feinkostsalat 3 Ε 952 Κυκλαμινικό οξύ, νάτριο και ασβέστιο Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες 400 mg/l 400 mg/l Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες επιδόρπια με βάση Ôρούτα και λαχανικά με μειωμένες επιδόρπιαμεβάσητααυγά, με μειωμένες θερμίδς ή χωρίς πρόσθετα επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόθετα Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρης 11

15 Ε 952 γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς μειωμένες γλυκίσματα με βάση άμυλο, με πρόσθετα πολτοί για άλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες τσίχλες χωρίς πρόθετα 1 παγωτά με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα Ôρούτα με κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες κομπόστες, ζελέ μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού, με μειωμένες θερμίδες οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροôή παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροôής ή ένα επιμέρους γεύμα πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροôής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg υγρά διαιτητικά συμπληρώματα 400 mg/kg στερεά διαιτητικά συμπληρώματα ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, αποσταγμάτων ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα συμπληρώματα διατροôής/ διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε σκευάσματα προς μάσηση 250 mg/l 96/83/EK

16 Ε 954 Ζαχαρίνη, άλατα με NA, K και Ca Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες «γκαζόζα»: μη αλκοολούχο ποτό με βάση το νερό, με προσθήκη ανθρακικού οξέος, γλυκαντικών ουσιών και αρωμάτων 80 mg/l 80 mg/l 100 mg/l Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες επιδόρπια με βάση Ôρούτα και λαχανικά, με μειωμένες επιδόρπιαμεβάσητααυγά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα «σνακς»: αλμυρά και ξηρά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα καρύδια και Ôουντούκια προσυσκευασμένα και αρωματισμένα Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες γλυκίσματα με βάση άμυλο, με πρόσθετα 300 mg/kg Essoblaten 800 mg/kg 13

17 Ε 954 πολτοί για άλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες με μειωμένες 200 mg/kg τσίχλες χωρίς πρόσθετα mg/kg μηλίτης και απίτης 80 mg/l μπίρες χωρίς οινόπνευμα ή περιεκτικότητος σε οινόπνευμα μέχρι 1,2 % vol «Bière de table/tafelbier/table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκôραζομένης σε Na OH μπίρες μαύρες τύπου «oud bruin» παγωτά καταναλώσεως με πρόσθετα Ôρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία με μειωμένες κομπόστες, ζελέ, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού με μειωμένες θερμίδες οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες Ôρούτα διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια διατηρημένα σε γλυκόξινομέσοκαιμαρινάτα 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg σάλτσες 160 mg/kg μουστάρδα 320 mg/kg εκλεκτά αρτοσκευάσματα ειδικής διατροôής πρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροôής ή ένα επιμέρους γεύμα πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροôής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο 170 mg/kg 240 mg/kg 200 mg/kg υγρά διαιτητικά συμπληρώματα 80 mg/kg 14

18 Ε 954 στερεά διαιτητικά συμπληρώματα Συμπληρώματα διατροôής/ διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα mg/kg 96/83/EK σούπες με μειωμένες θερμίδες 110 mg/l ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών, οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol χωνάκια και γκοôρέτες χωρίς πρόσθετα και παγωτό mg/kg 80 mg/l 80 mg/kg 800 mg/kg Feinkostsalat 160 mg/kg Ε 957 Θαυματίνη Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς με μειωμένες τσίκλες χωρίς πρόσθετα Συμπληρώματα διατροôής/ διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση παγωτά με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα 400 mg/kg 96/83/EK Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC Μη αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς προσθέτα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του με μειωμένες 30 mg/l 50 mg/l 15

19 Ε 959 ποτά με βάση χυμούς Ôρούτων, με πρόσθετα 30 mg/l Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς Ôρούτων, με μειωμένες επιδόρπια με βάση Ôρούτα και λαχανικά, με μειωμένες επιδόρπιαμεβάσητααυγά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με πρόσθετα επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα Είδη ζαχαροπλαστικής γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες γλυκίσματα με βάση άμυλο, με πρόσθετα 1 πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες τσίκλες χωρίς πρόσθετα 400 mg/kg μηλίτης και απίτης 20 mg/l μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει μέχρι 1,2 % vol «Bière de Table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier» μπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκôραζομένης σε Na OH 10 mg/l 10 mg/l 10 mg/l 16

20 Ε 959 μπίρες μαύρες του τύπου «oud bruin» 10 mg/l παγωτά καταναλώσεως με πρόσθετα Ôρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες γλυκόξινα διατηρημένα Ôρούτα και λαχανικά ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινομέσοκαιμαρινάτα 30 mg/kg σάλτσες μουστάρδα εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροôή παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροôής ή ένα επιμέρους γεύμα 1 υγρά διαιτητικά συμπληρώματα στερεά διαιτητικά συμπληρώματα δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ήχωρίςπρόσθετα 96/83/EK σούπες με μειωμένες θερμίδες 50 mg/l ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα συμπληρώματα διατροôής/ διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες ή/και ανόργαναστοιχείασεσιρόπιήσε σκευάσματα προς μάσηση ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη, οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών 400 mg/kg 400 mg/kg 30 mg/l 17

21 Ε 959 οινοπνευματώδη ποσά με περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % vol χωνάκια και γκοôρέτες χωρίς πρόσθετα για παγωτό 30 mg/kg 96/83/EK Feinkostsalat μπίρα με μειωμένες θερμίδες 10 mg/kg πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροôής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο «σνακ»: αλμυρά και ξηρά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα καρύδια και Ôουντούκια, προσυσκευασμένα και περιέχοντα ορισμένες αρωματικές ουσίες Σημείωση: 1. Για την ουσία Ε 952, κυκλαμινικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του, οι ανώτερες δόσεις εκôράζονται σε ελεύθερο οξύ. 2. ΓιατηνουσίαΕ954, ζαχαρίνη και τα άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου της, οι ανώτερες δόσεις εκôράζονται σε ελεύθερο ιμίδιο. 18

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 279/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R1601 EL 01.01.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη:

ιδίως προς εκείνη που αφορά την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά, και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα. Έχοντας υπόψη: L 10/58 Ο ΗΓΙΑ 2001/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για τους χυµούς φρούτων και ορισµένα οµοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2010 COM(2010) 490 τελικό 2010/0254 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα