Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο"

Transcript

1 Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο Γεώξγηνο 4723 Κωζηακπίηζεο Νηθόιανο 4868 Επηβιέπωλ θαζεγεηήο: Σηακάηεο Αζεκήο Καβάλα Οκηώβριος 2012

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ. 6 ΛΙΣΑ ΔΙΚΟΝΧΝ. 7 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 9 ΔΙΑΓΧΓΗ.. 12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ-ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ(BUSINESS PLAN) 1.1 Οξηζκφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ Πνηνο αλαπηχζζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην Ση πεξηιακβάλεη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην Δπηρεηξεκαηηθή ηδέα χιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο Αλαγλψξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο Πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο Ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη είζνδνο ζηελ αγνξά Αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. 23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ-ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2.1 Δπηρεηξεζηαθή ζχλνςε Πξντφληα Πειάηεο Πξνκεζεπηέο Σφπνο εγθαηάζηαζεο

3 2.6 Αληαγσληζηέο Σκήκαηα ηεο επηρείξεζεο Γηεχζπλζε Γηεχζπλζε πσιήζεσλ Γηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ Γηνίθεζε παξαγσγήο Σκήκα λέσλ πξντφλησλ Μεραλνπξγείν Ο έιεγρνο πνηφηεηαο ζηελ επηρείξεζε Σκήκα ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ Σκήκα απνζήθεπζεο 63 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ-ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 3.1 πλνπηηθά Πξντφληα παξαγσγήο Πξντφληα Θέξκαλζεο Πξντφληα Ύδξεπζεο Πξντφληα Άξδεπζεο Αγσγνί Οπηηθψλ Ηλψλ Α θαη Β Ύιεο Μεραλήκαηα παξαγσγήο Γνζνκεηξηθά Α πιψλ Μεραλήκαηα Extruder

4 3.4.3 Κέληξα θαηεξγαζηψλ Δξγαιεηνκεραλέο CNC Φξέδα Tφξλνο Ζιεθηνδηάβξσζε βπζίζεσο Μεραλήκαηα Injection Έιεγρνο Πνηφηεηαο πλαξκνιφγεζε θαη πζθεπαζία. 113 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ-ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 4.1 Αλάιπζε S.W.O.T Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θιάδνπ Κηλεηήξηεο δπλάκεηο αιιαγψλ Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Μάξθεηηλγθ Μίγκα κάξθεηηλγθ Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ Σν Ννκηθφ θαη Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ Αλάιπζε αγνξάο πλζεηηθή θαη πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο Γνκηθά ζηνηρεία κηαο αγνξάο

5 4.9.3 Σχπνη αγνξαζηψλ Δίδε αγνξψλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αγνξψλ Σηκνιφγεζε ηφρνη ηηκνιφγεζεο Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο Πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο Γηαλνκή πζηήκαηα δηαλνκήο Δπηινγή θαλαιηψλ δηαλνκήο Πξνβνιή ηεο εηαηξίαο Μίγκα πξνβνιήο Γηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Γηνηθεηηθά ηειέρε Καηεγνξίεο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Σν έξγν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Οη δεμηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Αλζξψπηλν δπλακηθφ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 5.1 Γεληθά

6 5.2 Λεηηνπξγηθφο πξνυπνινγηζκφο Αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ Τπνινγηζκφο θέξδνπο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1. ηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 140 Πίλαθαο 2. Πξνυπνινγηζκφο αξρηθήο επέλδπζεο Πίλαθαο 3. Δθηίκεζε αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δαλεηαθψλ αλαγθψλ Πίλαθαο 4. Υξεκαηνδφηεζε 172 5

7 Πίλαθαο 5. Δηήζηεο δαπάλεο Πίλαθαο 6. Μεηαβιεηά εηήζηα θφζηε. 174 Πίλαθαο 7. Δθηίκεζε Πσιήζεσλ ζε ηεκάρηα 1 νπ έηνπο αλά κήλα 175 Πίλαθαο 8. Δθηίκεζε Πσιήζεσλ ζε ηεκάρηα 2 νπ έηνπο αλά ηξίκελν 175 Πίλαθαο 9. Δθηίκεζε Πσιήζεσλ ζε ηεκάρηα 3 νπ έηνπο αλά ηξίκελν 176 Πίλαθαο 10. Σηκέο πξντφλησλ αλά έηνο 176 Πίλαθαο 11. Κχθινο εξγαζηψλ Πίλαθαο 12. πλνιηθά αλαγθαία έζνδα 177 Πίλαθαο 13. Κέξδνο εηαηξίαο πξηλ απφ ηηο απνζβέζεηο θαη ηνπο θφξνπο Πίλαθαο 14. Τπνινγηζκφο απνζβέζεσλ. 178 Πίλαθαο 15. Τπνινγηζκφο θεξδψλ κεηά απνζβέζεσλ θαη πξν θφξσλ Πίλαθαο 16. Κέξδε εηαηξίαο κεηά απνζβέζεσλ θαη θφξσλ ΛΙΣΑ ΔΙΚΟΝΧΝ Δηθφλα 1. σιήλαο ζέξκαλζεο 71 Δηθφλα 2. Δμαξηήκαηα ζέξκαλζεο.. 73 Δηθφλα 3. σιήλαο Ύδξεπζεο 74 6

8 Δηθφλα 4.πζηνιηθφ Σαθ κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο.. 75 Δηθφλα 5. Σαθ Ζιεθηξνζχληεμεο. 75 Δηθφλα 6. Γσλία Ζιεθηξνζχληεμεο.. 75 Δηθφλα 7. Τδξφκεηξν πγξνχ ηχπνπ. 77 Δηθφλα 8. σιήλεο Άξδεπζεο.. 78 Δηθφλα 9. ηαιάθηεο.. 78 Δηθφλα 10. πζηνιηθφ Φηο. 82 Δηθφλα 11. Σαθ Φηο 82 Δηθφλα 12. Βάλα Πιαζηηθή θαηξηθή.. 84 Δηθφλα 13.Φίιηξα.. 85 Δηθφλα 14. Δθηνμεπηήξεο θήπσλ θαη αγξψλ. 86 Δηθφλα 15. Αγσγνί Οπηηθψλ Ηλψλ 89 Δηθφλα 16. Ά χιε 92 Δηθφλα 17. Γνζνκεηξηθά Ά πιψλ. 95 Δηθφλα 18. Μεράλεκα Extruder.. 98 Δηθφλα 19. Κέληξν Καηεξγαζίαο 100 Δηθφλα 20. Φξέδα CNC Δηθφλα 21. Σφξλνο CNC. 105 Δηθφλα 22. Μεράλεκα Ζιεθηνδηάβξσζεο βπζίζεσο. 106 Δηθφλα 23. Μεράλεκα Injection. 109 Δηθφλα 24. Μεράλεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε μεξφ πεξηβάιινλ Δηθφλα 25. Μεράλεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε πγξφ πεξηβάιινλ

9 8

10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κηαο εηαηξίαο. Αξρηθά δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ καο εμεγεί γηαηί ρξεηάδεηαη θαη πνηνο ην αλαπηχζζεη. Αθνινχζσο καο αλαθέξεη ηη πεξηιακβάλεη έλα ηέηνην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαζψο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα ηεο επηρείξεζεο. Μεηά πεξλάκε ζηελ ζχιιεςε απηήο ηεο ηδέαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο επηρεηξεκαηίεο θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε απηήο. Καη ηέινο έρνπκε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο καο θαη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη επίζεο ηελ πξνεηνηκαζία απηήο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξνηφληνο. ην δεχηεξν θεθάιαην μεθηλάκε κε κηα επηρεηξεζηαθή ζχλνςε, ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη θαη ηνπο κειινληηθνχο καο θαζψο θαη θάπνηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα κέζα ζηελ επηρείξεζε. πλερίδνπκε κε ην λα παξνπζηάδνπκε θάπνηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ καο, ηηο πξνζδνθίεο πνπ ζα έρνπλ νη ππνςήθηνη αγνξαζηέο θαη ηα νθέιε πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπκε. Αλαθέξνπκε ηα είδε ησλ πειαηψλ πνπ απεπζχλνληαη γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ καο θαζψο θαη θάπνηεο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα λα ηνπο θεξδίζνπκε. Γηα θαιά πξντφληα παξαγσγήο φκσο πξέπεη λα πξνκεζεπφκαζηε θαη ηηο θαιχηεξεο Α χιεο θαη λα έρνπκε ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ αλαθεξφκαζηε ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ. Αθφκα έλα ζεκείν πνπ δίλνπκε βάζε εδψ είλαη θαη ν ηφπνο ηεο εγθαηάζηαζεο καο γηαηί ε επηινγή ηεο ζέζεο καο ηφζν πξνο ηελ θαιή δηθηχσζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηφζν ζε ζέζε πξφζβαζεο γηα Α χιεο θαη κεηαθνξά πξντφλησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη αληαγσληζηέο πνπ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, δηφηη απηνί είλαη πνπ άκεζα απεηινχλ ηελ εηαηξία καο θαη απηνχο πξέπεη λα θηάζνπκε θαη λα μεπεξάζνπκε ψζηε λα έρνπκε έλα ηδαληθφ θνκκάηη ζηελ αγνξά κε ηα πξντφληα καο. Καη ηέινο παξαζέηνπκε ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζήο καο ρσξηζκέλα μερσξηζηά κε ιίγα ιφγηα γηα ην θαζέλα. 9

11 ην θεθάιαην ηξία έρνπκε θάπνηεο επηκέξνπο αλαιχζεηο φπσο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγσγήο. πλερίδνπκε αλαιχνληαο ιεπηνκεξψο πην πξαθηηθά αληηθείκελα, φπσο φια ηα πξντφληα πνπ ζα παξάγνπκε ζε θάζε κέξνο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο ζσιήλεο ζέξκαλζεο κέρξη θαη ηα θαιψδηα γηα νπηηθέο ίλεο. Έπεηηα εμεγνχκε ηελ θάζε Α θαη Β χιε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Καη ηέινο παξαζέηνπκε ην θάζε κεράλεκα πνπ ζα δηαζέηνπκε ζηελ εηαηξία καο γηα ηελ παξαγσγή θάζε πξνηφληνο πνπ αλαθέξζεθε, θαζψο θαη άιια κεραλήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Σν θεθάιαην ηέζζεξα κηιάεη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο καο. Ξεθηλάεη κε ηελ αλάιπζε S.W.O.T. πνπ καο κηιάεη γηα ηα δπλαηά ζεκεία, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο εηαηξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαιχεηαη πάλσ ζηελ παξνχζα. Αλαιχνπκε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο καο, νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θιάδνπ θαη θάπνηεο αιιαγέο πνπ ππάξρνπλ ζε θιάδνπο. Αλαθεξφκαζηε ζην κάξθεηηλγθ, ηελ επηζηήκε πνπ αλαιχεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ εηαηξηψλ ζην λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηνλ ζπλδπαζκφ αλζξψπνπ-πιηθψλ δειαδή ην κίγκα κάξθεηηλγθ. Πεξλάκε ζην ηερλνινγηθφ, λνκηθφ, πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο. Έρνπκε κηα ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο, ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ αγνξά, ηνπο ηχπνπο αγνξαζηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ηέινο είδε αγνξψλ θαη θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Παξαζέηνπκε ηνλ φξν ηεο ηηκνιφγεζεο, θάπνηνπο ζηφρνπο πάλσ ζε απηήλ, κεζφδνπο θαη πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο. Αθφκε κηιάκε γηα ηελ δηαλνκή, ηα ζπζηήκαηα θαζψο θαη ηα θαλάιηα πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ψζηε λα πξνζθέξνπκε ηα πξντφληα καο. Έπεηηα δείρλνπκε πσο ζα πξνβάινπκε θαη πσο ζα δηαθεκίζνπκε ηελ εηαηξία καο. Αλαιχνπκε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαζψο θαη ηηο θαηεγνξίεο, ην έξγν θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Καη ηέινο έρνπκε ηελ δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ην 10

12 αλζξψπηλν δπλακηθφ, φπνπ πάλσ ζε απηφ δίλνπκε θαη κία αλαιπηηθή παξάζεζε γηα ηνλ αξηζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ρξεηαζηνχκε. ην πέκπην θεθάιαην έρνπκε έλα νηθνλνκηθφ ζρέδην. Δδψ αλαιχνπκε ηη ρξήκαηα ζα ρξεηαζηνχκε γηα λα μεθηλήζεη ε επηρείξεζε καο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, ηελ αγνξά ησλ κεραλεκάησλ θαη ηα ππφινηπα εζσηεξηθά έμνδα πνπ ζα ππάξρνπλ γηα κηζζνχο θαη αγνξά πξψησλ πιψλ. Θα επηζεκάλνπκε ηελ ηηκή πψιεζεο θάζε πξνηφληνο θαζψο θαη πφζα ζα πνπιάκε θαη πνηα ζα είλαη ηα έζνδα καο. Καη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο, κεηαμχ απηψλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα μεθηλήκαηνο ηεο εηαηξίαο φπνπ θαη απηφο είλαη ν ζθνπφο. Να δνχκε αλ καο ζπκθέξεη λα μεθηλήζνπκε κηα ηέηνηα επηρείξεζε θαη θαηά πφζν ζα πεηχρνπκε ρξφλν κε ηνλ ρξφλν αθινπζψληαο πηζηά έλα-έλα ηα βήκαηα. 11

13 ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ δεκηνπξγία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξψην βήκα ζηε δεκηνπξγία κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ παχεη φκσο λα είλαη κφλν ην πξψην βήκα. Ζ επηρεηξεκαηηθή ηδέα κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν αλ δηαηππσζεί θαη νξγαλσζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη απηφ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εκπλεπζηή ηεο ηδέαο λα δηαηππψζεη θαη παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο ζε βηψζηκε θαη θεξδνθφξα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο φζν θαη γηα ηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο. Οη επελδπηέο ρξεηάδνληαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ. Οη επηρεηξεκαηίεο ρξεηάδνληαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην φρη κφλν γηα λα αλαδεηήζνπλ ρξεκαηνδφηεζε αιιά θαη γηα λα μεθαζαξίζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο απφ ηελ αξρή θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρέδην/νδεγφ αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Ο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη, πξηλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, λα είλαη ηθαλφο λα απαληήζεη ζε ηξία εξσηήκαηα πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ: Πνχ βξηζθφκαζηε ηψξα; Πνχ ζέινπκε λα βξεζνχκε; Πψο ζα θαηαθέξνπκε λα βξεζνχκε εθεί πνπ ζέινπκε; Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη έλα ζρέδην πνπ πεξηγξάθεη κηα δξαζηεξηφηεηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή πεξίνδν. Ο φξνο δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αθνξά ζηε ιεηηνπξγία κηαο λέαο ε κηαο ήδε ππάξρνπζαο κηθξήο ή κεγάιεο επηρείξεζεο. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απηήο. Μπνξεί ηέινο λα αθνξά εκπνξηθή επηρείξεζε ή κε-θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ή θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα. Ζ κειινληηθή πεξίνδνο νξίδεηαη 12

14 ζπλήζσο σο ηξία ή πέληε ρξφληα. Μπνξεί λα είλαη π.ρ. ηα ηξία πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο κηαο λέαο επηρείξεζεο ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο ή ηα επφκελα 5 πέληε ρξφληα ιεηηνπξγίαο κηαο ππάξρνπζαο παξαδνζηαθήο επηρείξεζεο θ.η.ι. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εθπνλείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή φηαλ ζπκβαίλνπλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απαηηνχλ αλαζεψξεζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απεπζχλεηαη ζε δχν αθξναηήξηα: ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο: Απεπζχλεηαη θαηαξρήλ ζηνπο εηαίξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηα ζηειέρε απηήο, κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα απεπζχλεηαη θαη ζηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη θαη ζε απηήλ. Κάζε επηρεηξεκαηηθφ μεθίλεκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη έλα ηέηνην ζρέδην ψζηε λα αμηνινγείηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη λα κπαίλνπλ θάπνηνη ζηφρνη γηα λα γλσξίδνπκε ηελ εμέιημε ηεο εηαηξίαο θαη λα θάλνπκε ηπρφλ δηνξζψζεηο. ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο: Πνπ απεπζχλεηαη ζε κειινληηθνχο επελδπηέο θαη δαλεηζηέο-πηζησηέο. Οη επελδπηέο κπνξεί αλ είλαη θάπνηεο εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ε θαη θάπνηνη αηνκηθνί επελδπηέο. Δλψ αληίζεηα νη πηζησηέο είλαη θάπνηεο ηξάπεδεο ε απινί ηδηψηεο. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζρεηηθά κε ην φηη ε επηρείξεζε έρεη λφεκα λα ππάξρεη, δειαδή πσο ππάξρεη κειινληηθή πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη πξνζθνξάο. Όηη ηα άηνκα πνπ ζα ηελ ιεηηνπξγήζνπλ ζα είλαη νη θαηάιιεινη έρνπλ ηελ εκπεηξία πνπ ρξεηάδεηαη θαζψο θαη ηηο γλψζεηο, δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, ηνλ ελζνπζηαζκφ λα ηελ πάλε ςειά θαη ην ζρέδην γηα λα δηνξζψλνληαη ηα ιάζε. Καη επίζεο πσο ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο θαη έλα ζρέδην γηα αλάπηπμε γηα ηελ 13

15 θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. Έηζη ζην παξαθάησ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζα δείμνπκε φια απηά πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε απφ ζεσξεηηθήο πιεπξάο, φια απηά πνπ πξέπεη λα κπνχλε ζηελ επηρείξεζε θαη απφ κεραλήκαηα θαη απφ πξνζσπηθφ ψζηε λα έρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη ηέινο ζα ππάξμεη θαη κία νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα λα δνχκε θαη ζε αξηζκνχο θαηά πφζν καο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ην μεθίλεκα απηνχ ην εγρεηξήκαηνο. 14

16 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚO ΥΔΓΙO (BUSINESS PLAN) 1.1 Οπιζμψρ επισειπημαηικοω ζσεδίος: Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη ην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλά ν (κειινληηθφο) επηρεηξεκαηίαο ην ηαμίδη ηνπ ζηνλ θφζκν ησλ εηαηξηψλ. Υαξηνγξαθεί ηελ πνξεία πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Δληνπίδεη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ (πξντφλ, αλάιπζε αγνξάο, έζνδα, έμνδα), βνεζά λα θαηαγξαθνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη θαη λα ιεθζνχλ ππ φςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ζην νπνίν ν επηρεηξεκαηίαο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθά. Οη πεξηζζφηεξνη λένη επηρεηξεκαηίεο, ζεσξνχλ φηη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επηρείξεζε απαηηείηαη ζπλήζσο κηα θαιή ηδέα θαη ζθιεξή δνπιεηά. Όκσο, ζηε ζεκεξηλή έληνλα αληαγσληζηηθή επνρή, είλαη απαξαίηεηνο ν επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε γλψζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, κηθξήο ή κεγάιεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπζηήλεηαη ε ζχληαμε ελφο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (Δ), ην νπνίν απνηειεί ηελ ππμίδα γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηρεηξεκαηία. Έλα Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πεξηγξάθεη ηε κέζνδν δηαρείξηζεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηηο ιεηηνπξγίεο κηαο κηθξήο αηνκηθήο επηρείξεζεο είηε κηαο πνιχ κεγάιεο, αιιά θαη ζε θάπνην ηκήκα κηθξήο ή κεγάιεο επηρείξεζεο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο κπνξεί επίζεο λα είλαη κηθξφ ή κεγάιν, αιιά ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε 3-5 ρξφληα, κηα θαη ε πξφβιεςε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είλαη εχθνιε. Σν 15

17 Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ επηρεηξεκαηία, ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο επεηδή: Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ζηνλ επηρεηξεκαηία. Βνεζά ζηελ εθηίκεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Απνηειεί ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηελ πξνζέιθπζε δπλεηηθψλ επελδπηψλ θαη ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ. πκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε πεξίπησζε ιαζψλ. Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πξέπεη λα δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζην λέν επηρεηξεκαηία λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ ηξία απιά εξσηήκαηα: Πνπ βξίζθεηαη ηε ζηηγκή ηνπ ζρεδηαζκνχ. ε πνην ζεκείν ζέιεη λα βξεζεί ζε νξηζκέλν ρξφλν. Με πνηα κέζα θαη πνηνπο πφξνπο ζα ην θαηνξζψζεη. Παξφιν πνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη βαζίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε πξνβιέςεηο, ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ βνεζά ζεκαληηθά ην λέν επηρεηξεκαηία ηδηαίηεξα ζηελ παξάθακςε ηπρφλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληήζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ. ηελ Διιάδα, ε ζχληαμε ελφο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία καο επηρείξεζεο, εζεσξείην κέρξη πξφζθαηα κε απαξαίηεηε. Κπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηελ αληίιεςε απηή είλαη ε απνπζία θνξέσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηα αξρηθά ζηάδηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο (εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ θιπ), ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ε πεξηνξηζκέλε έσο αλχπαξθηε θαηάξηηζε ησλ ππνςήθησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, επεηδή ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ έρεη βειηησζεί, έρνπλ αλαπηπρζεί ελδηάκεζνη θνξείο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη πινπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 16

18 ε αλάγθε ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απμάλεηαη νινέλα, παξά ηηο αδπλακίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα ζπληάμνπλ έλα αμηφπηζην ζρέδην. Οπζηαζηηθά ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο ζηνπο πηζαλνχο παξαιήπηεο ηνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζνη: Γπλεηηθνί επελδπηέο: Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άληιεζε εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Λεηηνπξγεί σο ην φρεκα κε ην νπνίν ν επηρεηξεκαηίαο ζα πξνζειθχζεη εηαηξίεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ή αλεμάξηεηνπο επελδπηέο (π.ρ. ηξάπεδεο, «επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη») θαζψο θαη λένπο κεηφρνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη φηη βνεζά ηνλ επηρεηξεκαηία λα πξνζεγγίζεη κεγάιν αξηζκφ δπλεηηθψλ επελδπηψλ κε ηαρχηεηα, θάηη πνπ δελ ζα ήηαλ εχθνιν ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ. Γηα ηνλ επελδπηή, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη απαξαίηεην θαζψο ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ηεο πξηλ αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, νη επελδπηέο δχλαληαη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηρεηξεκαηίαο, δηνηθεηηθή νκάδα, πξνζσπηθφ: Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί ηελ γξαπηή έθθξαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Χο ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηελ επηρείξεζε ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηνηθεηηθή νκάδα ζηελ πνξεία πξνο ηνπο ζηφρνπο. Μπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ηε βάζε ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, χζηεξα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο 17

19 ηελ επηιεγφκελε ζηξαηεγηθή. πλνπηηθά ινηπφλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο. Γπλεηηθνί ζπλεξγάηεο: Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πξνψζεζεο κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο ζε πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο (ζπκκαρίεο, ζπγρσλεχζεηο, θ.η.ι.). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε ηθαλψλ ζηειερψλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σέινο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απεπζχλεηαη ζε θξαηηθνχο θνξείο είηε κε ζθνπφ ηελ άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο, είηε σο κέζν παξνπζίαζεο ηεο εηαηξίαο γηα ηε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ, θ.η.ι. 1.2 Ποιορ αναπηωζζει ηο επισειπημαηικψ ζσέδιο; πρλά νη επηρεηξεκαηίεο αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ηελ αλάπηπμε θαη ζχληαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θπξίσο κεγάιε εκπινθή ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο. Καη απηφ γηαηί θαλέλαο δε γλσξίδεη ηελ επηρείξεζε, ην φξακα θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαιχηεξα απφ ηνλ ηδξπηή ηεο θαη ηελ νκάδα δηνίθεζεο. Δπνκέλσο ν επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ κεγαιχηεξε επζχλε ηεο αλάπηπμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο είλαη απηφο πνπ έρεη ζπιιάβεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα θαη είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα λα εθζέζεη ην ηη αθξηβψο αθνξά ην λέν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα. Ζ εκπινθή ηνπ επηρεηξεκαηία είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζθνπεχνπλ λα απεπζπλζνχλ ζε πηζαλνχο ρξεκαηνδφηεο, θαζψο είλαη απηφο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηελ πξφηαζε ηνπο ζηνπο πηζαλνχο επελδπηέο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ δηάθνξσλ 18

20 ηκεκάησλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ππάξρεη ήδε) είλαη επίζεο αλαγθαία θαζψο γλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ιεπηνκεξή πξνγξάκκαηα δξάζεο θάζε ηκήκαηνο. Παξφια απηά ε εκπινθή ζπκβνχισλ πνιιψλ εηδηθνηήησλ φπσο δηθεγφξνη, ζχκβνπινη κάξθεηηλγθ, ινγηζηέο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο κπνξνχλ λα παξέρνπλ αλαγθαίεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε. Ο ξφινο ηνπο φκσο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε ζπκβνπιεπηηθφ. 1.3 Σι πεπιλαμβάνει ένα επισειπημαηικψ ζσέδιο Σν πεξηερφκελν ελφο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε θαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο απηήο θαζψο θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο. Δπίζεο ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηνλ αλαγλψζηε ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εθπνλείηαη. Ζ δνκή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη ζπλαληψληαη δηαθνξνπνηεκέλεο δνκέο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δληνχηνηο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη ε ίδηα ε δνκή θαη φρη ε νπζία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Αλ θαη δελ ππάξρεη ινηπφλ κνλαδηθή, βέιηηζηε δνκή, έλα πιήξεο, ηππηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Πεξηγξαθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Πξντφληα θαη ππεξεζίεο Πειάηεο πνπ απεπζχλεηαη Αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο 19

21 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία Οηθνλνκηθφο ρεδηαζκφο ηα επφκελα θεθάιαηα αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θάζε κηαο απφ απηέο ηηο ελφηεηεο. 1.4 Η επισειπημαηική ιδέα Ζ ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο, απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζα κπνξνχζε λα δηαρσξηζηεί ζε επηκέξνπο θάζεηο. Οη θάζεηο απηέο είλαη νη παξαθάησ: χιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο Αλαγλψξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ηδέα. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη είζνδνο ζηελ αγνξά. Κάζε κηα θάζε, πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. 1.5 ωλλητη ηηρ επισειπημαηικήρ ιδέαρ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο κειέηεο, ν ηξφπνο πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο επηιέγεη ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί, ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο θαζαξά πξνζσπηθνχο θαη αθνξνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ην νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ πεξηβάιινλ ή ηελ αγνξά. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε έκπλεπζε, νη εμειίμεηο ζην 20

22 θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, απνηεινχλ θχξηνπο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπληεινχλ ζηε ζχιιεςε θαη σξίκαλζε κηαο λέαο ηδέαο πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε. Οη πεξηζζφηεξεο ηδέεο πάλησο, είλαη απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο αλαδήηεζεο ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο, επηρεηξεί λα ιχζεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ή λα ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη ηε ζηηγκή απηή ζηελ αγνξά. 1.6 Αναγνϊπιζη ηηρ επισειπημαηικήρ εςκαιπίαρ Ζ κεηεμέιημε ηεο ηδέαο ζε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε θάζε ζηε δηαδηθαζία ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο. Γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα επλντθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη ε ειπίδα φηη ην εγρείξεκα ζα επηηχρεη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ζηνηρεία. Ο ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα δηαθξίλεη επεξρφκελεο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα αθνξνχλ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηελ αγνξά. Σν λέν πξντφλ ή ππεξεζία, κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, φπσο: Δληειψο λέν πξντφλ ή ππεξεζία (ξηδηθή θαηλνηνκία). Γηαθνξνπνηεκέλν θαη εμειηγκέλν πθηζηάκελν πξντφλ ζε ζρέζε πηζαλφλ κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ηελ αληνρή, ηελ αμηνπηζηία θιπ. Πξντφλ πνπ απεπζχλεηαη ζε κηα αγνξά πνπ δελ εμππεξεηείηαη απφ ηα πθηζηάκελα ή εκθαλίδεη κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηελ πξνζθνξά. Πξντφλ πνπ αθνξά κηα εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή ηεο αγνξάο. 21

23 Έλα λέν ζχζηεκα εμππεξέηεζεο ηεο αγνξάο. 1.7 Πποεηοιμαζία για ηην παπαγυγή ηος πποφψνηορ Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, πεξηιακβάλεη ην γεληθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο επηρείξεζεο. Οη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, είλαη: Ο έιεγρνο ηεο ηερληθήο εθηθηφηεηαο ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, δει. ε δπλαηφηεηα λα παξαρζεί κε ηα πθηζηάκελα ηερληθά κέζα. Ζ έξεπλα αγνξάο πνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ ππνςήθην επηρεηξεκαηία λα δηαγλψζεη αλ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ ζα παξάγεη είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη θάπνηα αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ αλεχξεζε πηζαλψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο. Ζ αλαδήηεζε θαη πξφζβαζε ζε πηζαλή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο. 1.8 Ίδπςζη ηηρ επισείπηζηρ και είζοδορ ζηην αγοπά ηε θάζε απηή ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αθελφο ν ρξφλνο πνπ ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ε επηρείξεζε αθεηέξνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδν ζηελ αγνξά (π.ρ. άδεηεο αλ απαηηνχληαη, θαλάιηα δηαλνκήο θιπ). 22

24 1.9 Αξιολψγηζη ηηρ επισειπημαηικήρ ιδέαρ Ζ λέα επηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη, επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηνπο επφκελνπο 5 βαζηθνχο παξάγνληεο: Σνλ επηρεηξεκαηία Σελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην Σε ρξεκαηνδφηεζε Σελ αγνξά θαη ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο Ο ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη πξψηα λα αμηνινγήζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ηδέαο. Έηζη, πξηλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, κε βάζε ηα παξαθάησ 10 ραξαθηεξηζηηθά: Ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηφρεπζε Απηνεθηίκεζε Αλάιεςε θηλδχλνπ Ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ Δπηκνλή Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Ζγεηηθέο ηθαλφηεηεο Γηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο Δθφζνλ ν ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο αμηνινγήζεη ζεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, ην επφκελν βήκα είλαη ε λα αμηνινγεζεί ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα σο πξνο ηελ εθηθηφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα. Οη απνηπρίεο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνιιέο θνξέο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη εθηηκεζεί ζσζηά ε βησζηκφηεηα ηνπο. Έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 23

25 Σν πξντφλ ή ε ππεξεζία, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ δπλεηηθψλ θαηαλαισηψλ ή απιά ηελ επηζπκία ηνπ επηρεηξεκαηία; Σν πξντφλ ή ε ππεξεζία έρεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ; Ζ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε επίπεδν πνπ ζα επεξεάζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα ην αγνξάζνπλ μαλά; Τπάξρνπλ θαηαλαισηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξνπζία ελφο επηπιένλ αληαγσληζηή γηα ην πξντφλ ή ππεξεζία; Σν πξντφλ ή ε ππεξεζία είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πθηζηάκελεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ δπλεηηθψλ θαηαλαισηψλ; Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο έρνπλ ζσζηά κεηαθεξζεί ζηνπο θαηαλαισηέο; Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο είλαη κέζα ζηα φξηα πνπ κπνξεί λα πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο; Οη πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο είλαη επαξθείο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θέξδνο ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξφλν; Μπνξεί ε επηρείξεζε λα θαιχςεη πεξηφδνπο κεγάιεο δήηεζεο, αλ πξνβιέπνληαη; Δθφζνλ ε απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο είλαη νξηζηηθή, ν ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα πινπνηήζεη θαη λα έρεη πξνζδηνξίζεη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη νη παξαθάησ: Δμέηαζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη λα δηαζέηεη ν επηρεηξεκαηίαο. Έξεπλα ζρεηηθή κε ηνλ θιάδν, ηελ αγνξά-ζηφρν θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Δπηινγή ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, εμέηαζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ παξαγφλησλ. Καηάξηηζε ιίζηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο. 24

26 Πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηαηίζεληαη ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ. Δχξεζε αλαγθαίσλ ζπλεξγαηψλ (ινγηζηήο, λνκηθφο ζχκβνπινο θιπ). Δπηινγή πξνκεζεπηψλ θαη έξεπλα ζρεηηθά κε φξνπο εμφθιεζεο. Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο. Γηεξεχλεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη. 25

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2.1 Δπισειπηζιακή ζωνοτη Σν φξακα ηεο επηρείξεζεο καο, είλαη ε επξχηεξε εμάπισζε ηεο, ζηελ Βαιθαληθή θαη κεηέπεηηα ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θαζψο θαη ζηελ παγθφζκηα, ιφγσ ηνπ φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε(ζηελ άξδεπζε, χδξεπζε θ.α.) δελ έρνπλ αθφκε αλαπηπρζεί ζε ηφζν κεγάιν επίπεδν ζηελ Διιάδα θαη ππάξρνπλ αξθεηέο επθαηξίεο θαη ζεκάδηα γηα εμέιημε. Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη καο ζα είλαη λα γίλεη ε επηρείξεζε καο γλσζηή ζηελ ειιεληθή αγνξά, κέζσ δηαθφξσλ κεζφδσλ πνπ ζα επεμεγεζνχλ παξαθάησ. Άιινο ζηφρνο καο ζα είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ καο ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξντφληα ζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα. Έηζη ψζηε λα έρνπκε ηελ κέγηζηε αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ καο. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπκε θαη άηνκα κε κεγάιεο γλψζεηο ζηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ψζηε λα κπνξνχκε λα βξνχκε αγνξέο λα πσιήζνπκε ηα πξντφληα καο, θαζψο επίζεο θαη λα καο βνεζνχλ λα έρνπκε κεγάιε πνηθηιία ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ Α θαη Β πιψλ. Μαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη καο είλαη ε εμάπισζε ηεο εηαηξίαο καο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ζηελ Δπξσπατθή αγνξά, ζηελ παγθφζκηα αγνξά κέζσ ησλ πξνκεζεπηηθψλ εηαηξηψλ καο, θαζψο θαη κέζσ δηάθνξσλ άιισλ εηαηξηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε εκάο. Σα θιεηδηά ηεο επηηπρίαο καο ζα είλαη: Ζ δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο. 26

28 Ζ ππνζηήξημε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο(απνζέκαηα, ηηκέο θ.α.) Ζ ζσζηή πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ καο. Ζ αμηνπηζηία καο ζε φηη ππνζρφκαζηε. Οη ππεξεζίεο καο πξηλ θαη κεηά απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο καο. Ζ επηρείξεζε καο είλαη κηα εηαηξία γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, ζσιήλσλ θ.α. ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη κέζα ζηηο κεραλνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηηο εηαηξίαο θαη δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο αγνξέο πξνο πψιεζε. Πξφθεηηαη γηα κία αλεμάξηεηε Α.Δ.(Αλψλπκε Δηαηξία) επηρείξεζε ε νπνία ζα μεθηλήζεη κε κεγάιν θεθάιαην θαη κε θαηάιιειεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο ζα θαηαθέξεη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξνπο ζηφρνο. Ζ επηρείξεζή καο, ιφγσ ηνπ φηη ζα μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζηελ Διιεληθή αγνξά πξαγκαηεχεηαη θάπνηεο πνζφηεηεο πξντφλησλ. Δλψ έπεηηα πνπ ζα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά, ζα ηδξπζνχλε θαη δηάθνξεο άιιεο ζπγαηξηθέο ζε άιιεο ρψξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλε γηα ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ καο. ηελ Διιάδα ζήκεξα ηέηνηεο επηρεηξήζεηο άξδεπζεο-χδξεπζεο βξίζθνληαη ζε εμειηζζφκελν ζηάδην αθφκε ιφγσ ηηο κέηξηαο γλψζεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Έηζη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ κηθξή εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο. Δθεί πξέπεη λα εζηηάζνπκε εκείο φπσο έρνπκε αλαθέξεη, ζηελ θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ψζηε λα απνθηήζνπκε αγνξαζηηθφ θνηλφ. Καζψο θαη φζν πην έκπεηξνη γίλνπκε πάλσ ζην αληηθείκελν ηφζν πην ιίγνο ζα είλαη ν αληαγσληζκφο καο έηζη ζα έρνπκε κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο, ζα είλαη φιν θαη κεγαιχηεξε ε αμηνπηζηία ζηνπο πειάηεο καο θαη φιν θαη πην καθξνρξφληα ε πνξεία καο. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο είλαη: 27

29 Ζ πίζησζε πιεξσκψλ ησλ πειαηψλ γηα αγνξέο. Θα πξέπεη λα δηεπθνιχλνληαη νη πειάηεο καο κέζσ επθνιηψλ ζηηο πιεξσκέο ηνπο. Οη αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζε πνιιά πξντφληα. Όπνπ εδψ πξέπεη λα θξαηήζνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ηηκέο κε ηηο αληαγσληζηηθέο. Οη θαιέο ππεξεζίεο κεηά απφ ηελ αγνξά ηνπ πξνηφληνο καο απφ ηνλ πειάηε π.ρ. λα έρνπκε θαιφ ζέξβηο, λα ππάξρεη εγγχεζε θαη θαιή ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ. Έηζη πξέπεη λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ππεξεζία βνεζεηψλ κεηά ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ καο. Ζ επηρείξεζε καο ζα εμεηδηθεχεηε ζηελ πψιεζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία επίζεο ζα δηαηίζεληαη θαη ζε ζειίδα ζην δηαδίθηπν φπνπ ν πειάηεο ζα κπνξεί απιά λα ηα θνηηάμεη ε θαη αθφκε λα θάλεη αγνξέο on-line. Πξντφληα πνπ ζα ππάξρνπλ ζα είλαη δηάθνξνη ζσιήλεο χδξεπζεο θαη άξδεπζεο, εμαξηήκαηα ζπλδεζκνινγίαο, ζηαιάθηεο θ.α. Οη δηαθπκάλζεηο πνπ πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ, ζα είλαη ζηελ αξρή δηφηη ηφηε ζα είλαη πην δχζθνιε ε δηθηχσζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο, δελ ζα είλαη ηφζν πνιχ γλσζηή ε εηαηξία καο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ θ.α. Απηά ζηελ αξρή ζα ζεσξεζνχλ θπζηνινγηθά κέρξη πνπ επηρείξεζε καο βξεη ηνπο θαηάιιεινπο ξπζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν είδνο ηεο επηρείξεζεο καο δελ έρεη ηφζν κεγάιν αληαγσληζκφ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ φζν ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηφηη ζηηο ρψξεο ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ έρεη αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ιφγσ θαιχηεξεο ηερλνγλσζίαο. Έηζη πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε ηνλ αληαγσληζκφ φρη κφλν ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. ρεηηθά κε ην ζέκα ην αλ κπνξνχλ νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο λα καο κηκεζνχλε είλαη φρη. Γηφηη έρνπκε πνιχ θαιά επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη κνληέια εζφδσλ. Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη πνιχ θαιφ θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο. Πξάγκαηα ηα νπνία είλαη 28

30 δχζθνια λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εγρψξηνπο αληαγσληζηέο γηα ηνλ ιφγσ ηνπ φηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη πνιπέμνδε. Ζ εηαηξία καο ηέινο ζα είλαη αληαγσληζηηθή δηφηη ζα βαζίδεηαη ζην θαιφ φλνκα πνπ επειπηζηνχκε λα απνθηήζνπκε καθξνπξφζεζκα. ηα θαιά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνπκε. ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ καο. ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη ηέινο ζηελ ηθαλφηαηε δηνίθεζε. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ζα ζπληεινχληαη απφ ηελ επηρείξεζε καο ζα ηηο νλνκάζνπκε κε ηνλ γεληθφ φξν ελδνεπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, νη ζηξαηεγηθέο απηέο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ψζηε ε επηρείξεζε λα πξνέξρεηαη απφ ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία, ηε κείσζε ησλ ιαζψλ, ηελ επίζπεπζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε. Οη παξαθάησ πξαθηηθέο είλαη εθηθηέο φηαλ ε πιεξνθνξία ξέεη ειεχζεξε απφ θαη πξνο φια ηα κέξε κηαο επηρείξεζεο. Απηφ είλαη εθηθηφ φηαλ φια ηα ηκήκαηα θαη νη ππάιιεινη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. ε απηφ δηεπθνιχλνληαη κέζσ ησλ εηαηξηθψλ δηθηχσλ. Οη ελδνεπηρεηξεζηαθέο απηέο ζηξαηεγηθέο είλαη: Άκεζε αληαπφθξηζε: ηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κέζα απφ ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ. Παξάδεηγκα, ν πειάηεο δελ επηζπκεί λα ιάβεη ην πξντφλ ηνπ ζηελ Θεζζαινλίθε, αιιά ζην Ζξάθιεην, έηζη ινηπφλ θηλεηνπνηείηαη ν κεραληζκφο κέζσ ηηο άκεζεο αληαπφθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ. Γηθηπαθή αγνξά: ηνρεχεη ζηελ απεπζείαο επαθή ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πειάηε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νη κεζάδνληεο, φηαλ θαη φπνπ δελ πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηε ξνή ηνπ πξνηφληνο απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή. Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα: Κπξίσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. ηφρνο καο εδψ, είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο εηαηξίαο ζηηο 29

31 απαηηήζεηο ηνπ πειάηε γηα αιιαγέο ζην πξντφλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν θαη ζηελ πνζφηεηα παξάδνζεο. Απαξαίηεηνη πφξνη γηα ηελ νκαιή θαη αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο καο είλαη: Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο: Πεξηιακβάλεη, φιε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, απφ ην ηειέθσλν εψο θαη ηα απηνθίλεηα ηεο εηαηξίαο καο. Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ: Δίλαη ε δηαρείξηζε παληφο είδνπο εγγξάθνπ, ε νπνία δηαβάδεη φια ηα έγγξαθα πξνο ηελ επηρείξεζε καο θαη ηα δηαρεηξίδεηαη αλάινγα, κε ηνλ παξαιήπηε θαη ηε κνξθή ηνπο. Πξνζσπηθφ: Θα ρξεηαζηεί εηδηθφο λα ζηήζεη θαη λα ζπληεξεί ηα κεραλήκαηα. Έλα εξγνζηάζην δελ είλαη ινγηζηήξην, φπνπ ε εηαηξία ζηήλεη ην παθέην θαη κεηά κπνξεί λα θάλεη ζπληήξεζε απφ ην ηειέθσλν. Υξεηάδεηαη επηηήξεζε απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ην ηκήκα ησλ κεραλεκάησλ θαη απφ ηνπο ηερληθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ζπληήξεζε. Κεθάιαην: Θα ρξεηαζηεί αξρηθά έλα θεθάιαην γηα: ηελ αγνξά ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, γηα ην πξνζσπηθφ, γηα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, γηα δηαθήκηζε, γηα ηηο αξρηθέο αγνξέο καο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θ.α. 2.2 Πποφψνηα Με ηελ ιέμε πξντφλ ελλννχκε φρη κφλν ηα ρεηξνπηαζηά πξντφληα αιιά θαη θάπνηεο ππεξεζίεο. Σα πξντφληα απηά έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ marketing, 5 επίπεδα: 30

32 Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ ζηνλ θαηαλαισηή. Σν πξντφλ πνπ βιέπεη ή θαηαλαιψλεη. Απηά πνπ πεξηκέλεη ν θαηαλαισηήο λα ηνπ δψζεη ην πξντφλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. Σα ζπλνδεπηηθά αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη καδί κε ην βαζηθφ πξντφλ ηα νπνία ν θαηαλαισηήο δελ ηα πεξηκέλεη αιιά ηα βξίζθεη καδί. Σν κειινληηθφ ή πηζαλφ πξντφλ, δειαδή ην πξντφλ φπσο ζα ην ήζειε ν θαηαλαισηήο. Γηα απηφ, ρξεηάδεηαη ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη έξεπλα αγνξάο, ψζηε λα καο κεηαθέξεη απεπζείαο ηηο ηδέεο ηνπ γηα ην πσο ζα ήζειε ην πξντφλ καο, ζηελ επφκελε έθδνζε. Γηα λα επηηχρεη ε επηρείξεζε καο ζα πξέπεη ζπλερψο λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηα λέα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην, θαζψο θαη ηα πξντφληα πνπ έρεη αλάγθε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Δπίζεο ηα πξντφληα καο ζα πξέπεη λα είλαη ζε κεγάιε γθάκα γηα φιεο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Θα πξέπεη λα έρνπκε κεγάιε θαη άκεζε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ψζηε ν αγνξαζηήο λα κελ ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζε κεγάιν ρξφλν αλακνλήο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο. Αθφκε πξέπεη λα έρνπκε ηηο ηηκέο καο φζν ην δπλαηφλ θνληά ζηα αληαγσληζηηθά πξντφληα, αλ είλαη δπλαηφλ θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε κεγάιν αγνξαζηηθφ θνηλφ. Καη ηέινο λα έρνπκε κηα ζπλερψο ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα φπνπ ν θαηαλαισηήο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ θαζψο θαη γηα ηα λέα πξντφληα φπσο θαη γηα ηηο ηηκέο απηψλ. Σα πξντφληα ηα νπνία είλαη ζε άκεζε δήηεζε απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη έρνπκε πξνγξακκαηίζεη πσο ζα παξάγνπκε ηα έρνπκε ρσξίζεη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Απηφκαηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο: Θα παξάγνπκε ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ άξδεπζε ρσξαθηψλ, γεπέδσλ, θήπσλ θ.α. Θα θαηαζθεπάζνπκε απφ ηνπο ζσιήλεο, ηηο ζπλδεζκνινγίεο, ηα δηάθνξα ιαζηηράθηα δηαλνκήο λεξνχ εψο θαη ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα άληιεζεο. 31

33 πζηήκαηα ζέξκαλζεο: Δδψ ζα θαηαζθεπάζνπκε ζσιήλεο γηα ζέξκαλζε απφ δηάθνξα πιηθά θαη ζε δηάθνξα κεγέζε, εμαξηήκαηα ζπλδεζκνινγίαο, βάλεο θαη ζσιήλεο ελδνδαπέδεηαο ζέξκαλζεο. πζηήκαηα χδξεπζεο: Θα θαηαζθεπάζνπκε ζσιήλεο γηα πφζηκν λεξφ θαζψο θαη πάιη δηάθνξα εμαξηήκαηα ζπλδεζκνινγίαο είηε απιά ζπγθνιιεηά θαη βηδσηά αιιά θαη ζπγθνιιεηά κε ειεθηνζχληεμε. Πξνζηαζία θαισδίσλ: Δδψ ζα έρνπκε ηελ παξαγσγή πξνζηαζίαο θαισδίσλ ηα νπνία ζέινπκε λα εληαθηάζνπκε ε γηα ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο. Σα παξαπάλσ πξντφληα είλαη απηά πνπ έρνπκε ππνινγίζεη πσο ζα παξάγνπκε. Αλαιπηηθά ζα επεμεγεζνχλ καδί κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε άιιν θεθάιαην. Δπίζεο ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα παξάγνπκε θαη άιια πξντφληα ψζηε λα κπνξνχκε λα θξαηεζνχκε ζε θαιή ζέζε ζηελ αγνξά. Οη πξνζδνθίεο πνπ ζα έρνπλ νη αγνξαζηέο καο απφ ηα πξντφληα καο πνπ ζα ηνπο πξνζθεξζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε καο, αιιά θαη απφ ηελ επηρείξεζε καο ζα είλαη: Οη δηεπθνιχλζεηο πνπ ζα παξέρνπκε ζε φηη αθνξά, ηηο παξαγγειίεο ηνπο π.ρ. ηαρχηεηεο παξαδφζεηο. Ζ αμηνπηζηία ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπκε. Οη ηξφπνη πιεξσκήο πνπ ζα ππάξρνπλ. Ζ επαθή κε ηνλ πειάηε θαη κεηά απφ ηελ πψιεζε. Οη ηηκέο καο. Ζ Δγγχεζε. Θα δίλεηαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εγγχεζε, αθφκε θαη αλ απηφ ζεκαίλεη 100% επηζηξνθή ρξεκάησλ ε θαη δσξεάλ αληηθαηάζηαζε πξντφλησλ. Ζ θηινζνθία ηεο εηαηξίαο καο είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα νθέιε γηα ηνλ πειάηε είλαη νθέιε θαη γηα ηελ επηρείξεζε. Άιισζηε γηα λα πεηζζνχλ νη ππάξρνληεο θαη νη πηζαλνί πειάηεο θαη λα αγνξάδνπλ ηα πξντφληα καο 32

34 πξέπεη λα ηνπο δείμνπκε ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ. Κάπνηα απφ απηά είλαη: Άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Μεγάιε γθάκα πξντφλησλ γηα ηνλ πειάηε καο. Πξνβνιή ησλ πξντφλησλ καο κε έλαλ κνλαδηθφ κέζν επηθνηλσλίαο. 24σξε ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ καο. Δμαηνκίθεπζε ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε καο. Μείσζε ησλ θξίθσλ ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο, Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πξνηφληνο γηα ηνλ πειάηε, πξνθχπηεη απφ φια ηα παξαπάλσ, κηαο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνληαη ζα είλαη ζε πιαίζηα πνπ ζα ηνπ δίλεη ζπλερφκελε επηθνηλσλία κε ηελ επηρείξεζε καο, γηα ην πξντφλ πνπ πξνκεζεχηεθε. Σα λέα καο πξντφληα ζα ηα νλνκάζνπκε κειινληηθά θαη ζα είλαη φιν θαη θαιχηεξα δηφηη ε ζρέζε καο κε ηνλ πειάηε ζα γίλεηαη φιν θαη πην ζηελή θαη έηζη ζα μέξνπκε πσο αθξηβψο ην ζέιεη. Καη επίζεο ζα ρξεηαζηνχκε θαη άηνκα κε γλψζεηο ψζηε λα κπνξνχλε λα ζθεθηνχλε θαη λα ζρεδηάζνπλ φια απηά ηα πξντφληα. 2.3 Πελάηερ Ζ επηρείξεζε µέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ηεο πειαηείαο ηεο µε ηνλ θαιχηεξν θαη πην απνδνηηθφ ηξφπν. Γηα ην ιφγν απηφ νη απνθάζεηο απηέο ζεσξνχληαη θξίζηµεο, γηαηί αθφµα θαη αλ ε επηρείξεζε παξάγεη ηα θαιχηεξα πξντφληα ή ππεξεζίεο, αλ δελ µπνξεί λα ηα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, ηφηε δελ ζα µπνξέζεη λα επεµεξήζεη. Οη πειάηεο-θαηαλαισηέο ζέινπλ ηα πξντφληα 33

35 ή ηηο ππεξεζίεο ζηνλ θαηάιιειν ηφπν, ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ζηελ θαηάιιειε µνξθή. Αλ θάπνηα επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα πξνζθέξεη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ, ηφηε θηλδπλεχεη λα απνηχρεη. Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζµνχ πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο, ή φπσο αιιηψο νλνµάδεηαη αγνξά-ζηφρνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο µπνξνχλ λα ζπιιερηνχλ µέζα απφ ηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα γηα ηα δεµνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηαλαισηηθή ζπµπεξηθνξά. Αλ µηα επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα θξαηήζεη επαθή µε ηελ αγνξά-ζηφρν, ηφηε δελ ζα µπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο επθαηξίεο πνπ ζα εµθαληζηνχλ θαη ηειηθά ζα απνηχρεη. Οη ζεκαληηθφηεξνη πειάηεο ζηνλ θιάδν ηνλ νπνίν ζα δξαζηεξηνπνηεζνχκε ζα είλαη νη γεσξγνί, ηα θπηψξηα, νη Γήκνη θαη Ννκαξρίεο, εξγνιάβνη, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, θαηαζηήκαηα ζηδεξηθψλ θαη νη εηαηξίεο ηειεπηθνηλσληψλ. Οη πειάηεο φπσο είλαη γεσξγνί θαη ηα θπηψξηα είλαη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζηαζεξέο δνπιεηέο θάπνηνη απφ απηνί είλαη θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα παξαγσγήο καο ζπρλά. Απφ ηελ άιιε φζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο δελ καο απαζρνιεί αλ έρνπλ αλάπηπμε ε θζίλνπλ αξθεί ε ζπλεξγαζία καο λα είλαη ζε θαιφ, θαη πξνζνδνθφξν θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη λα ππάξρεη αμηνπηζηία. Γηα λα θεξδίζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ ζα πξέπεη λα: Μεηψλνπκε ηηο ηηκέο ησλ παιαηψλ πξντφλησλ θαη λα θξαηάκε ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα ηα θαηλνχξγηα. Να έρνπκε δηάθνξεο πξνζθνξέο. Μεγάιε πνηθηιία. Καη θαιή πιεξνθφξεζε ζηνπο πειάηεο. 34

36 Οη πειάηεο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ιάβνπκε ππφςε καο γηα ην θέξδνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο καο. Γηφηη απφ απηνχο εμαξηάηαη ε επηηπρία ή ε απνηπρία ηεο εηαηξίαο αλαιφγσο κε ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα αγνξάδνπλ, ην πφζν θαιήο πνηφηεηαο είλαη απηά, ηελ κεγάιε γθάκα καο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη αλάγθεο αθφκε θαη ηνλ πην απαηηεηηθψλ πειαηψλ θαη ηέινο θαηά πφζν κπνξνχλε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Γηαηί αλ νη πειάηεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο εηαηξίαο καο λα εληαρζεί ζην ρψξν ηνπ αληαγσληζκνχ ζα απνηχρεη. Απηφ φκσο είλαη αδχλαην δηφηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν φρη κφλν γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ζπγθεθξηκέλα αιιά έζησ θαη γηα κία έξεπλα αγνξάο. Άξα απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε πσο ε δχλακε ησλ πειαηψλ καο σο παξάγνληαο επηξξνήο ηεο εηαηξίαο καο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο θαη απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα απηήλ. 2.4 Ππομηθεςηέρ Οη πξνκεζεπηέο θξνληίδνπλ γηα ηε έγθαηξε πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηψλ θαζψο πηζαλψο λα δεζκεχεη κεγάια θεθάιαηα, κε ηελ κνξθή απνζεκάησλ θαη ίζσο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηελ επηρείξεζε, ελψ εάλ ηα απνζέκαηα είλαη πνιχ κηθξά, ελδερνκέλσο ε επηρείξεζε λα έρεη πξφβιεκα ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κηα κέζε θαηάζηαζε, φπνπ ε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα ηξνθνδνζίαο 35

37 πξψησλ πιψλ θαη επηπιένλ δελ ζα δεκηνπξγνχληαη κεγάια απνζέκαηα κε δεζκεχζεηο αλελεξγψλ θεθαιαίσλ. Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο νη ζρέζεηο µε ηνπο πξνµεζεπηέο πξέπεη λα είλαη θαιέο θαη ζηαζεξέο γηαηί ε πνζφηεηα, ε πνηφηεηα, ε ηηµή θαη νη φξνη παξάδνζεο (ρξφλνο, ηφπνο, ηξφπνο πιεξσµήο) ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνµεζεπηέο επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ν εθνδηαζµφο ηεο επηρείξεζεο µε ηα θαηάιιεια πιηθά θαη ππεξεζίεο επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζµνχ απέλαληη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο, ηα απνζέµαηα ηνπ, ηνλ πξνγξαµµαηηζµφ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ αθφµε θαη ηελ ρξεµαηνπηζησηηθή ηνπ πνιηηηθή. Ζ ζρέζε αλάµεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο πξνµεζεπηέο είλαη αµθίδξνµε αιιά πνιιέο θφξεο ε επηρείξεζε αλάινγα µε ηελ δχλαµε πνπ δηαζέηεη, επεξεάδεη θαη επηβάιεη ηνπο φξνπο ηεο. Πνιιέο θφξεο φµσο ε επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη µε εηαηξίεο πνπ µεζνιαβνχλ ζηηο ζπµθσλίεο ηεο µε ηνπο πξνµεζεπηέο θαη απηφ γίλεηαη φηαλ ζέινπλ λα απνθχγνπλ λα εμαξηψληαη απφ έλα µφλν πξνµεζεπηή ή φηαλ νη πξψηεο χιεο είλαη ζπάληεο ή δπζεχξεηεο, γηα λα πεηχρνπλ θαιχηεξε ηηµή ζε πξντφληα ζπάληα πνπ µφλεο ηνπο ίζσο δελ µπνξνχζαλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνκεζεπηέο ζηνλ θιάδν καο, ζα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζν απφζεκα πξντφλησλ ζηηο απνζήθεο. Γελ καο ελδηαθέξεη αλ νη εηαηξίεο είλαη αλαπηπζζφκελεο ε θζίλνπλ απιά καο ελδηαθέξεη λα ππάξρεη άκεζε πξνκήζεπζε πξψησλ πιψλ φπσο θαη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ καο. Μεηά απφ κεγάιε έξεπλα πνπ θάλακε βξήθακε πσο ππάξρνπλ αξθεηέο εηαηξίεο πξνκήζεπζεο πξψησλ πιψλ αιιά θάπνηεο απφ ηηο πην θαιέο εηαηξίεο, πνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ρψξν ζαλ γθάκα πξψησλ πιψλ, αιιά θαη ζαλ πνζφηεηα ψζηε λα έρνπκε φζν 36

38 ρξεηαζηνχκε ρσξίο αλακνλή θαη ζα κπνξνχζακε λα ζπλεξγαζηνχκε καδί ηνπο είλαη νη παξαθάησ: Ravago: Δίλαη κηα εηαηξία πνπ εδξεχεη ζην Βέιγην θαη θαηαζθεπάδεη πιαζηηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ πξψηε χιε. Solvay: Δίλαη κία εηαηξία πνπ έδξα ηεο είλαη ζηηο Βξπμέιιεο ηνπ Βειγίνπ. Ηδξχζεθε ην 1863 απφ ηνλ Ernest Solvay. ηελ αξρή παξήγαγε αλζξαθηθφ λάηξην κε κία δηθή ηεο θαηεξγαζία ελψ ζηγά ζηγά δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη ζηελ παξαγσγή πιαζηηθψλ θαη ρεκηθψλ. Σέινο έρεη θαη κηα ζπγαηξηθή ηελ Solvay America Inc. πνπ εδξεχεη ζην Υηνχζηνλ. BASF: Δίλαη κία απφ ηηο θαιχηεξεο εηαηξίεο ε νπνία είλαη Γεξκαληθή αιιά βξίζθεηαη κε ζπλεξγάηεο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο παγθνζκίσο. Σα πξντφληα ηεο BASF εθηείλνληαη απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο, ηα πιαζηηθά θαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα έσο ην αθαηέξγαζην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. Ζ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο καο εμαξηάηαη θαηά κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηηκέο ησλ πξνκεζεπηψλ καο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ πξνκεζεπηψλ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο: Βαζκφο ζπγθέληξσζεο: Όζν ιηγφηεξνη είλαη νη πξνκεζεπηέο ελφο ηνκέα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηξξνή ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ. Χζηφζν, αλ ππάξρνπλ πνιινί πξνκεζεπηέο θαη κφλν κηθξφο αξηζκφο πειαηψλ, ε αμία δήηεζεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ηηκέο. Βαζκφο ηππνπνίεζεο: Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί επίζεο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Όζν πην ηππνπνηεκέλνη είλαη, ηφζν πην εχθνιν είλαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Δάλ δηαζέηνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ, απηφ ζα επηθέξεη ινγηθά πςειφ θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ιφγσ ησλ πςειψλ δαπαλψλ πνπ ζα ζπκβνχλ απφ ηελ αιιαγή ελφο πξνκεζεπηή. Πηζαλφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα εκπξφο: Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ελφο πξνκεζεπηή απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ 37

39 δπλαηφηεηά ηνπ λα απμάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ ηνκέα ζαο, θαζψο ηνπ είλαη επθνιφηεξν λα βξεη άιινπο πειάηεο. εκαληηθφηεηα ηνπ ηνκέα: Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε ζεκαζία ηνπ ηνκέα γηα ηνλ πξνκεζεπηή. Δάλ έλαο παξαγσγφο θεξδίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπ ή ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ηνλ ηνκέα ζαο, ηφηε ζα δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζαο θαη αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ζαο. Αλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηνκέαο είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ ίδην, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε πξφθεηηαη λα εληζρπζεί. Οη πξνκεζεπηέο γλσξίδνπλ πσο γηα λα ηνπο επηιέμεη κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ: Έλα αμηφινγν φλνκα ζηελ αγνξά δειαδή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλεξγαζηεί θαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη λα ηνπο γλσξίδνπλ αξθεηνί. Να έρνπλ ήδε πηζηνχο πειάηεο θαη αλ φρη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο πξνζειθχζνπλ κε δηάθνξεο ηξφπνπο. Σα πξντφληα θαη νη πξψηεο χιεο πνπ πξνζθέξνπλ λα είλαη αμηφινγεο πνηφηεηαο γηα λα ηνπο πξνηηκνχλ νη επηρεηξήζεηο. Να έρνπλ ηα απαξαίηεηα κεηαθνξηθά κέζα γηα λα κεηαθέξνπλ εγθαίξσο ηηο πξψηεο χιεο θαζψο θαη ηα πξντφληα, γηα λα κελ ρξεηαζηεί ε επηρείξεζε λα πεξηκέλεη ην νπνίν ζα ηηο θνζηίζεη ζε ρξφλν θαη ρξήκα. Πνιιέο θνξέο φκσο ε επηρείξεζε δείρλεη ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε κφλν ζε έλαλ πξνκεζεπηή θαη απηφ ηελ ζέηεη ζε πςεινχο θηλδχλνπο. ε έλα αλαπάληερνπ θψιπκα αλεθνδηαζκνχ ζε πξψηε χιε ή ζε δηαθνπή ηεο εκπνξηθήο ζρέζεο, ε επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη θίλδπλν εμαηηίαο ηεο πιήξνπο εμάξηεζήο ηεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή επεηδή, γηα εηδηθνχο ιφγνπο, δελ ζα έρεη ζνβαξέο ελαιιαθηηθέο πεγέο αλεθνδηαζκνχ. Σέινο νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιινχο θιάδνπο θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλνπο, γηα λα πξνζθέξνπλ κία κεγάιε γθάκα απφ πξντφληα ζηηο επηρεηξήζεηο. 38

40 Αλ ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη πνιχ κηθξφο ηφηε ε επηρείξεζε δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα βξεη άιινπο θαη ζα πξέπεη λα έρεη θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο γηαηί ηνπο ρξεηάδεηαη. Δπίζεο θνζηίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο βηνκεραλίαο λα αιιάμνπλ πξνκεζεπηέο γηαηί απηφ ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο παξαγσγήο γηα έλα δηάζηεκα κέρξηο φηνπ βξνπλ θαηλνχξγηνπο πξνκεζεπηέο. Αλ ην πξντφλ θάπνηνπ πξνκεζεπηή είλαη πνιχ δηαθνξνπνηεκέλν δειαδή έρεη απμεζεί θαηά πνιχ ε πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηφηε απηφ ζεκαίλεη απηνκάηνο φηη εθείλνο έρεη ηα ελία ηεο αγνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Δπνκέλσο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 2.5 Σψπορ εγκαηάζηαζηρ Οη επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ θιαζζηθή νηθνλνκηθή ζθέςε, εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο νη νπνίεο ηνπο παξέρνπλ θζελνχο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο (γε, εξγαζία, θεθάιαην), επηδηψθνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο παξαγσγήο εξκελεχεηαη απφ ηελ ζεσξία ηνπ Weber (1929), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη επηρεηξήζεηο, αλαδεηψληαο ηελ άξηζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, επηδίσθαλ λα εγθαζίζηαληαη είηε θνληά ζηελ πεγή ησλ πξψησλ πιψλ, είηε θνληά ζηελ αγνξά, κε θξηηήξην γηα ηελ επηινγή απηή ην κεηαθνξηθφ θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο. Χο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ήηαλ ε κεηαβίβαζε ή κε, ηνπ βάξνπο ηεο πξψηεο χιεο ζην ηειηθφ πξντφλ. Χζηφζν, νη ππνζέζεηο ηεο ελ ιφγν ζεσξίαο δελ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη επηπιένλ, ζήκεξα ε ζεκαζία ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηε ρσξνζέηεζή ηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζε ελδν-επηρεηξεκαηηθφ 39

41 επίπεδν φζν θαη ζηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε εγθαηάζηαζή ηεο επηρείξεζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα. Πξάγκαηη, νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, φηαλ εγθαζίζηαληαη ζε κία πεξηνρή επεξεάδνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ζπλήζσο πξνο φθειφο ηνπο. Ζ επηινγή ηεο ζέζεσο κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπληειεζηή εξγαζία (επίπεδν κηζζψλ, εμεηδίθεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θ.ιπ.) παξά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο (εγγχηεηα κε πξψηεο χιεο, κνξθνινγία εδάθνπο θ.ιπ.). Δπηπιένλ, ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηηο απνθάζεηο ρσξνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην ελνίθην ή ε αγνξά γεο (θπξίσο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο), ε ππνδνκή ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξψλ, ην θιίκα θαη ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη νη επξχηεξεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί, φηη νη παξάγνληεο πξνζέιθπζεο δηαθέξνπλ αλάινγα απφ ην κέγεζνο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Οη επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ηελ γεληθή ηάζε λα ζπγθεληξψλνληαη ζε γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα θπζηθά θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα (θπζηθνί πφξνη, εγθαηάζηαζε άιισλ επηρεηξήζεσλ, ε πξνζθνξά εξγαζίαο θιπ) δεκηνπξγψληαο ρσξηθέο ζπγθεληξψζεηο. Οη ζπγθεληξψζεηο απηέο είλαη κεγάινπ ή κηθξνχ κεγέζνπο, αλάινγα απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη ην κέγεζνο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θνληά ζηα νπνία δεκηνπξγνχληαη. πλήζσο ππάξρεη κηα πφισζε ηεο βηνκεραλίαο ζηελ πξσηεχνπζα πφιε θάζε ρψξαο, ελψ ππάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πεξηθέξεηα κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεο, νη νπνίεο φκσο δελ αθνινπζνχλ νχηε ηνλ ίδην ξπζκφ αλάπηπμεο, νχηε έρνπλ ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο. Οη πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο βηνκεραλίαο αθνινπζνχλ κηα δηαδηθαζία σξηκφηεηαο, γήξαλζεο, παξαθκήο θαη ηέινο αλαλέσζεο. Οπζηαζηηθά βαζίδνληαη ζηελ δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 40

42 λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη λα θαηλνηνκήζνπλ. Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηθεξεηψλ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο: ηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηθέξεηεο, φπνπ έρνπκε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, πςειέο νηθνλνκίεο αζηηθνπνίεζεο θαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ηηο επηηπρείο βηνκεραληθέο πεξηθέξεηεο κε πςειέο νηθνλνκίεο γεηηλίαζεο, ρακειφηεξεο νηθνλνκίεο αζηηθνπνίεζεο θαη έληνλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. ηηο θζίλνπζεο βηνκεραληθέο πεξηθέξεηεο κε θζίλνπζεο νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο αιιά απμαλφκελε δηάζηαζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. ηηο αλεξρφκελεο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο έρνπκε θπξίσο ζπγθέληξσζε λέσλ θιάδσλ θαη πςειφ ξπζκφ δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ. ηηο πεξηκεηξηθέο αλαπηπζζφκελεο πεξηθέξεηεο κε παξνπζία κεγάιεο πνηθηιίαο θιάδσλ ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο αιιά απνπζία νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο. ηηο πεξηκεηξηθέο πεξηθέξεηεο ειιεηπνχο αλάπηπμεο κε ζρεηηθά ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο. ηηο πεξηκεηξηθέο ππαλάπηπθηεο πεξηθέξεηεο κε πεξηνξηζκέλε παξνπζία ηεο κεηαπνίεζεο θαη ρακειφ ή κεδεληθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο καο παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηελ κεηέπεηηα επηηπρία απηήο, γηα ην ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε κηα νγθψδεο επηρείξεζε επηιέμακε ηελ Θεζζαινλίθε θαη ζπγθεθξηκέλα θνκκάηη ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο ίλδνπ(βη.πδ.θ. ίλδνπ) γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο: Ο κεγάινο θαη ππεξπιήξεο ρψξνο απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είηε πξντφλησλ είηε πξψησλ πιψλ. Απνηειεί κεγάιν δηαθνκηζηηθφ θέληξν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. 41

43 Οη επελδπηέο ηεο επηρείξεζήο καο πξνέξρνληαη απφ ηελ Βφξεην Διιάδα. Τπάξρεη κεγάιε πιεξφηεηα πειαηψλ ζε ζρέζε κε άιιεο πηζαλέο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο. Έρνπκε κεγάιε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ ρεξζαίν ρψξν γηα ηελ κεηαθνξά πξψησλ πιψλ απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο καο ζα αγνξάζνπκε έλα νηθφπεδν ζηελ Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο ίλδνπ φπσο πξναλαθέξζεθε. Απηφ ζα έρεη έθηαζε 100,000 η.κ. απφ ηα νπνία ηα 25,000 η.κ. ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ καο. Θα απνηεινχληαη απφ δηάθνξα κεραλήκαηα γηα παξαγσγή(γηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ), γξαθεία δηνίθεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξψησλ πιψλ θαζψο επίζεο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ινγηζηήξηα, ρψξνη ζπλάζξνηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θαγεηφ θ.α. θαζψο θαη ηέινο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη έηνηκσλ πξνο δηαλνκή ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. 2.6 Ανηαγυνιζηέρ Οη αληαγσληζηέο είλαη νξγαληζµνί πνπ πξνζθέξνπλ ην ίδην ε παξφµνην πξντφλ ή αθφµε θαη ππνθαηάζηαηα πξντφληα. ηηο επηρεηξήζεηο ν αληαγσληζµφο είλαη αλαπφθεπθηνο, γηα ην ιφγν απηφ νη νξγαληζµνί νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, πξνζπαζψληαο λα αληηδξάζνπλ γξήγνξα ψζηε λα ηηο πξνιαβαίλνπλ. Έλαο ηξφπνο λα αληρλεχζνπλ νη νξγαληζµνί ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο είλαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ζε ζηειέρε πνπ εξγάδνληαη ζε ζεµαληηθά πφζηα ησλ νξγαληζµψλ, ηηο δεµνζηεχζεηο άξζξσλ, αλαθνξψλ θαη νηθνλνµηθψλ απνηειεζµάησλ, ηηο ζπµµεηνρέο ηνπο ζε ζπλέδξηα, ζεµηλάξηα θαη εθζέζεηο. 42

44 Αθφµε νη δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζµψλ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηάθνξεο ηππηθέο ή άηππεο ζπµθσλίεο µεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ηηο ζπλζήθεο εηζφδνπ ή εμφδνπ ηνπο απφ ηνλ θιάδν, ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ. Έηζη µπνξνχµε λα δηαθξίλνπµε ηηο µνξθέο αγνξάο ζε µνλνπσιηαθέο, νιηγνπσιηαθέο θαη πιήξνπο αληαγσληζµνχ. Αλάινγα µε ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη µηα επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη ξπζµηζηήο ηηµψλ (price leader) ή αθφινπζνο ηηµψλ (price follower). Απηφ θαζνξίδεη ηελ ηηµνινγηαθή πνιηηηθή ηεο αγνξάο. Έµµεζα θαζνξίδεη ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα, ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη βέβαην φηη ππάξρεη έληνλε θαη έµµεζε αιιειεπίδξαζε αλάµεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αληαγσληζηέο, δηφηη επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ απηνχο. Οη µεγάινη νξγαληζµνί ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ηερληθή ηνπ benchmarketing, δειαδή µεηξάλε θαη αμηνινγνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζε ζχγθξηζε µε ηηο πην αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνµέα ηνπο. Με ηελ ηερληθή απηή ε επηρείξεζε µπνξεί λα ρξεζηµνπνηήζεη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία ησλ αληαγσληζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο. ηνλ αληαγσληζκφ καο έρνπκε θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ, φπσο: Καηά πφζν νη αληαγσληζηέο ελφο θιάδνπ βξίζθνληαη ζε «ηζνξξνπία»: Άζρεηα κε ηνλ αξηζκφ ηνπο, εάλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην κέγεζνο, ηφηε είλαη ζίγνπξν φηη ν αληαγσληζκφο ζα είλαη πεξηζζφηεξν νμχο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ λα θεξδίζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Αληίζεηα, ππάξρεη κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηελ αγνξά, φηαλ θπξηαξρνχλ νξηζκέλεο κφλν επηρεηξήζεηο ζηνλ ίδην θιάδν. ε αγνξέο φπνπ δελ ππάξρεη «δηαθνξνπνίεζε» ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, νη θαηαλαισηέο αιιάδνπλ πξντφληα θαη επηρεηξήζεηο πνιχ εχθνια, άξα ν αληαγσληζκφο νμχλεηαη. 43

45 Δάλ νη αγνξέο ή ζπγρσλεχζεηο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο δπλαηφηεξεο νδεγεί ζηελ εμπγίαλζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ηφηε απμάλεηαη θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Σέινο, φπνπ ππάξρνπλ θιάδνη κε κεγάια «εκπφδηα εμφδνπ», ζε πεξίπησζε ππέξ-δπλακηθφηεηαο θαη ππέξ-πξνζθνξάο, επηρεηξήζεηο πνπ ζα ήζειαλ λα θχγνπλ απφ ηελ αγνξά δελ κπνξνχλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ν αληαγσληζκφο γίλεηαη πεξηζζφηεξν νμχο. Σέηνηα «εκπφδηα εμφδνπ» ζε κία αγνξά ή θιάδν κπνξεί λα είλαη : (α) ε αλάγθε πςειψλ επελδχζεσλ ζε άιιν θιάδν ή ε αδπλακία κεηαθνξάο ηνπ ήδε ππάξρνληνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, (β) ην πςειφ θφζηνο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ (γ) ε παξαγσγή ελφο κφλν πξντφληνο, ην νπνίν νδεγεί ζε δεκηνγφλα απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζηελ επηρείξεζε λα αιιάμεη θιάδν, παξά λα κείλεη ζηνλ ίδην θιάδν κέρξη πηψρεπζήο ηεο ή εμαγνξάο ηεο. Βάζε ησλ παξαπάλσ ε εηαηξία καο ζα έρεη θάπνηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο αληαγσληζηέο. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο είλαη ζηαζεξέο άιιεο πάιη αλαπηχζζνληαη ελψ αληηζέησο θάπνηεο θζίλνπλ. Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θάπνηεο απφ απηέο: Δurodrip: Δίλαη κία κεγάινπ βειελεθνχο εηαηξία ε νπνία είλαη ε πξψηε Δπξσπατθή εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο άξδεπζεο κε ζηαγφλεο απφ ην 1979 φπνπ θαη μεθίλεζε. Irritec: Δίλαη κηα Ηηαιηθή εηαηξία φπνπ μεθίλεζε ην 1974 πάλσ ζηελ άξδεπζε θαη πιένλ έρεη εμαπισζεί ζηελ Ηζπαλία, ην Μεμηθφ θαη ηελ Καιηθφξληα. Plastro: Μηα Ηζξαειηλή εηαηξία φπνπ θαη απηή είλαη πάλσ ζηα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα απφ ην Σψξα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ 13 ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ παγθνζκίσο θαη κε πάλσ απφ 100 αληηπξνζψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. 44

46 Όζν πην εχθνια κπνξνχλ λέεο επηρεηξήζεηο λα δηεηζδχζνπλ ζηηο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγεί κία επηρείξεζε, ηφζν ε αληαγσληζηηθφηεηα ζην εζσηεξηθφ ησλ αγνξψλ απηψλ απμάλεη. Ζ δηείζδπζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο απεηιήο πνπ ππάξρεη ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Ζ απεηιή απηή απμάλεη φζν κεηψλνληαη ηα «εκπφδηα εηζφδνπ» πνπ ππάξρνπλ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο λα δηεηζδχζνπλ ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο. Σα εκπφδηα απηά κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: ε νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, φπσο π.ρ. απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ή παξαγσγή αεξνζθαθψλ, νη «νηθνλνκίεο θιίκαθαο» είλαη πνιχ κεγάιεο, πξάγκα πνπ εκπνδίδεη λέεο επηρεηξήζεηο λα δηεηζδχζνπλ ζηνπο θιάδνπο απηνχο. Σν χςνο θαη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη: Σν θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηείζδπζε ζε κία λέα αγνξά εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγία θαη ην απαηηνχκελν κέγεζνο ηεο κνλάδαο πνπ απαηηεί ε λέα αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο ίδξπζεο ηεο κνλάδαο ελφο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο απαηηεί ιηγφηεξν θεθάιαην απφ ηελ ίδξπζε κνλάδαο εληάζεσο θεθαιαίνπ (ρεκηθή βηνκεραλία ή βαξηά βηνκεραλία). Ζ πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο: Γηα πνιιέο δεθαεηίεο νη Αγγιηθέο, Γεξκαληθέο θαη Γαιιηθέο βηνκεραλίεο παξαζθεπήο κπχξαο επέλδπζαλ πνιιά θεθάιαηα γηα ηελ αγνξά ή ρξεκαηνδφηεζε θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο (κππξαξίεο) γηα λα κπνξνχλ λα πξνσζνχλ κφλν ηα δηθά ηνπο πξντφληα. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ άιιεο βηνκεραλίεο λα δηεηζδχζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο αγνξέο απηέο. Πιενλεθηήκαηα θφζηνπο αλεμαξηήησο κεγέζνπο: Σα πιενλεθηήκαηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εκπεηξία ησλ ππαξρφλησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο, πνπ απνθηήζεθαλ ιφγσ ηεο δηείζδπζήο ηνπο ζηηο αγνξέο απηέο πξηλ πνιιά ρξφληα. Οη επηρεηξήζεηο απηέο γλσξίδνπλ ηελ αγνξά πνιχ θαιά, έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιχ θαιέο 45

47 ζρέζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη έρνπλ απνθηήζεη κεγάιε εκπεηξία ζ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο (παξαγσγηθέο θαη κε). Με άιια ιφγηα έρνπλ βξεη ηξφπνπο λα κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρνπλ απνθηήζεη. Αλακελφκελα Αληίπνηλα: Ζ επηρείξεζε πνπ ζθέπηεηαη λα δηεηζδχζεη ζε κηα λέα αγνξά ζα πξέπεη λα εμεηάζεη πνιχ θαιά ηελ ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηελ αγνξά απηή. Δάλ πηζηεχεη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα ηελ επηηεζνχλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν θαη κέζα πνπ δηαζέηνπλ («αληίπνηλα») γηα λα ηελ εκπνδίζνπλ λα δηεηζδχζεη, ηφηε ζα πξέπεη λα ην μαλαζθεθηεί πνιχ. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα κπεη ζηελ αγνξά κνηνζηθιέηαο θαη λα αληαγσληζηεί κε ηελ Honda ζα πξέπεη λα ην ζθεθηεί πνιχ θαη λα ςάμεη λα βξεη ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ αληηπνίλσλ απφ πιεπξάο Honda, δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ θνπηφ λα πξνρσξήζεη. Δζληθνί λφκνη ή θξαηηθή παξέκβαζε: έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ, θαη ζηηο δπηηθέο νηθνλνκίεο ε πξνζηαζία ησλ κνλνπσιίσλ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ηδεξφδξνκνη, θ.ιπ.) απφ πιεπξάο θξάηνπο θαη θπβέξλεζεο. ήκεξα βέβαηα κε ηελ ζπλερή απειεπζέξσζε ησλ νηθνλνκηψλ παγθφζκηα, ε θξαηηθή παξέκβαζε κεηψλεηαη ζπλερψο (π.ρ. Καλνληζκνί ηεο Δ.Δ. πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη θαηάξγεζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ, θαη νη δηεζλείο ζπκθσλίεο GATT γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ). Γηαθνξνπνίεζε: Με ηνλ φξν «δηαθνξνπνίεζε» ελλννχκε ηελ δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα πξνσζεί έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία, πνπ απφ πιεπξάο θαηαλαισηψλ ζεσξείηαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ. Ζ επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγεί δηαθνξνπνίεζε ζηα πξντφληα ηεο ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί κεγάια εκπφδηα ζηε δηείζδπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα 46

48 παξάδεηγκα, ην «Marks and Spencer» ζεσξείηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο σο κία επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο ξνπρηζκνχ κε κεγάιε αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Σελ εηθφλα απηή θξνληίδεη λα ηε δηαηεξεί ε επηρείξεζε κέζα απφ ην ζσζηά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ α πιψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κέζα ζ φιε ηελ επηρείξεζε. 2.7 Σμήμαηα ηηρ επισείπηζηρ Γηεχζπλζε Ζ δηεχζπλζε αθνξά ηε ζσζηή δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Δίλαη, δειαδή, ε θαζνδήγεζε, ε ελζάξξπλζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηφζν καθξφρξνλα φζν θαη βξαρχρξνλα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο μεπεξλά ηα φξηα ηεο απιήο έθδνζεο νδεγηψλ θαη εληνιψλ απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα θαηψηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε ζεκαίλεη θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο επηρείξεζεο. Πνιιά πξνβιήκαηα κέζα ζηελ επηρείξεζε δεκηνπξγνχληαη απφ έιιεηςε επηθνηλσλίαο. Ζ ζπλερήο πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη ζήκεξα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία απαξαίηεην εξγαιείν ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεχζπλζεο. Ζ δηακφξθσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 47

49 πιένλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο, ζην πιαίζην ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεησπίδεη. Δίλαη επζχλε ηεο δηεχζπλζεο λα ελεξγνπνηεί φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ Αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο ησλ πσιήζεσλ είλαη ε αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα πξνζειθχζνπλ θαη λα πείζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αμία ηνπ πξντφληνο, ή ηεο ππεξεζίαο κεηαηξέπεηαη ζε ρξήκα. Απηφ εηζξέεη ζηελ επηρείξεζε, βειηηψλνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηειηθά επαλαρξεζηκνπνηείηαη απφ απηήλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξνηφλ θζάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν. Άκεζε πψιεζε είλαη εθείλε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο πξνκεζεχεηαη ην πξντφλ απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ. Έκκεζε πψιεζε είλαη εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελδηάκεζσλ, φπσο ρνλδξέκπνξνη, νη ιηαλνπσιεηέο, νη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη, νη παξαγγειηνδφρνη. Σν πξφγξακκα πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο δεκηνπξγείηαη, ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηνπ marketing, ηεο παξαγσγήο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θ.α. Καζνξίδεηαη απφ ηνπο γεληθφηεξνπο ζηξαηεγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζπλεξγαζία αλαπηχζζεηαη κε ηα ηκήκαηα παξαγσγήο γηα ζέκαηα πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο πξντφλησλ, απνζήθεπζεο γηα ζέκαηα επάξθεηαο πξντφλησλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, γηα 48

50 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, πξνζσπηθνχ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Ζ νηθνλνκηθή δηνίθεζε έρεη βαζηθφ αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπο. Σέηνηεο απνθάζεηο είλαη: Ζ αμηνιφγεζε θαη ε επηινγή ησλ επελδχζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε επηινγή ησλ πεγψλ θαη ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Ζ νηθνλνκηθή δηνίθεζε αζρνιείηαη δειαδή κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο εμήο θπξίσο ιφγνπο: Απνηεινχλ γηα ηελ επηρείξεζε έλαλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα ηεο. Απηφ δηεπθνιχλεη ζην λα εληνπίδνληαη νη δηαζέζηκνη πφξνη, ε πνζφηεηα ηνπο θαη νη πεγέο ηνπο. Παξνπζηάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, δειαδή ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο κεηφρνπο, ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο θαηαλαισηέο. Αληαπνθξίλνληαη ζηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηε λνκνινγία, είλαη απαξαίηεην νη επηρείξεζεο λα εκθαλίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο κία θνξά ην ρξφλν, δείρλνληαο έηζη ηελ απφδνζε ηνπο θαη 49

51 ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε ππφθεηηαη ζε εμσηεξηθφ έιεγρν. Ζ νηθνλνκηθή δηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο: Σε ιεηηνπξγία πξνυπνινγηζκνχ. Σελ ηακηαθή ιεηηνπξγία. Σε ινγηζηηθή ιεηηνπξγία. Σε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. χκθσλα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπληάζζεηαη ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο βαζηθά θαηαγξάθεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Μπνξεί λα δηαηξεζεί ζε δχν επηκέξνπο ηκήκαηα: Σε δηακφξθσζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ρξήζε κηαο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ. Σε δηακφξθσζε ηνπ πξνππνινγηζκνχ επελδχζεσλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο επελδχζεηο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ καθξνπξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα θαη αθνξνχλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ή βειηίσζε φζσλ ππάξρνπλ. Ζ ηακηαθή ιεηηνπξγία έρεη αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ. Λφγσ ηεο επαηζζεζίαο πνπ παξνπζηάδεη ε δηαρείξηζε ησλ κεηξεηψλ, απαηηνχληαη απζηεξέο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη. Ζ ινγηζηηθή ιεηηνπξγία έρεη αληηθείκελν ηελ πιήξε θαηαγξαθή θαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη πξάμεσλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ δηαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Σν είδνο 50

52 θαη ε θαηεγνξία ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Καη ηέινο ε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ έρεη αληηθείκελν, ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε εηζξνψλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Λφγσ ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο, δελ είλαη απνδνηηθφ λα ππάξρνπλ αρξεζηκνπνίεηα θεθάιαηα ζην ηακείν ηεο. Δπνκέλσο, ε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ Γηνίθεζε Παξαγσγήο Ζ δηνίθεζε παξαγσγήο ξπζκίδεη ην ζρεδηαζκφ, ησλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ κεηαηξέπνληαη νη πξψηεο χιεο θαη ηα άιια πιηθά ζε πξντφληα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Έηζη, ε παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί ρξεζηκφηεηα ή απμάλεη ηελ ππάξρνπζα ρξεζηκφηεηα γηα ηνλ θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κεηαηξνπή ηνπ ζηδήξνπ θαη άιισλ πιψλ ζε έηνηκν πξντφλ. Οη εηζξνέο κεηαηξέπνπλ κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε εθξνέο. Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Γέρεηαη ηα κελχκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα ζπλδπάδεη κε ηηο ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο έηζη, ψζηε λα πξνθχςεη ην θαιχηεξν δπλαηφλ απνηέιεζκα. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη επηηπρέο, δηαζθαιίδεη ε επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηρεηξνχληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 51

53 Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο δηνίθεζεο παξαγσγήο είλαη αξρηθά ν ζρεδηαζκφο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. Έηζη, ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πνπ πεξηιακβάλεη πξψηεο χιεο, κεραλέο, εξγαζία θηι., είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά, αλ ζπλππάξρεη κε έλα θαηάιιειν πξφγξακκα ή νξγάλσζε. Ζ δηνίθεζε παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο: Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηε δηάηαμε ησλ ρψξσλ, Σν ζρεδηαζκφ παξαγσγήο, Σν πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, Σε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνλ έιεγρν παξαγσγήο, Σελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ, Σε ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, Σηο πξνκήζεηεο. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο αλαπηχζζνληαη ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο. Ζ ηνπνζεζία ηνπ εξγνηαμίνπ θαη δηάηαμε ρψξσλ αθνξά: Σελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηηο, Σελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο, Σε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, φπσο είλαη ε θίλεζε ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί: Γηεπθνιχλεηαη ε ξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, Μεηψλεηαη ην αληίζηνηρν θφζηνο, Γηαζθαιίδνληαη νη εξγαδφκελνη απφ αηπρήκαηα. Ζ ιεηηνπξγία απηή αθνξά επίζεο: 52

54 Σελ θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππάξρεη, θαζψο θαη Σελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γλσξηζκάησλ, φπσο είλαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην έηνο πξνκήζεηαο θ.α. Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξαγσγήο έρεη βαζηθφ ζηφρν ηελ επηδίσμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαρζνχλ, ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνεγείηαη ηεο παξαγσγήο θαη έρεη ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ. Μπνξεί λα είλαη: Μαθξνπξφζεζκνο, ν νπνίνο αθνξά ηεο απφθηεζε θαη ηελ θαηάιιειε δηάηαμε ησλ κέζσλ παξαγσγήο κε ζθνπφ ηε κειινληηθή παξαγσγή, Βξαρππξφζεζκνο, ν νπνίνο αθνξά ηελ άκεζε παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ. Ο έιεγρνο παξαγσγήο έρεη ζθνπφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρεη γίλεη. Διέγρεη αλ ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο. Αλ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δειαδή θαηά ηελ έλαξμε, ηελ εμέιημε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Γηαθξίλεηαη ζε πνηνηηθφ, πνζνηηθφ, θφζηνπο θαη απνζεκάησλ. Ζ απνζήθεπζε πξντφλησλ εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή θαη νκαιή ξνή ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο απφ ηελ παξαγσγή κέρξη θαη ηελ θαηαλάισζε. 53

55 Ο ζηφρνο ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο είλαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απφδνζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζία. Με ηε ζπληήξεζε επηηπγράλεηαη ε πξφιεςε ησλ βιαβψλ ζηα κεραλήκαηα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ απηέο. Καη ηέινο νη πξνκήζεηεο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο βαζηθφ αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, γηα ζχληαμε ελφο πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηέο Tκήκα αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ Σν ηκήκα απηφ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηζηεκνληθή νξγάλσζε θαη εθαξκνγή εξεπλψλ θαη πεηξακάησλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε φισλ ησλ θάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο βηνκεραλίαο. Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξνπ πνηνηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηκήκαηα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο ππάξρνπλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θνζηίδεη ζεκαληηθά. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο επηβαξχλεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ παξαγνκέλνπ πξντφληνο. πλεπψο αλ ην ηκήκα εξεπλψλ δελ απνδίδεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηηο νηθνλνκίεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη θαηλνηνκίεο ηνπ, είλαη αζχκθνξε ε ιεηηνπξγία ηνπ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηηκήκαηα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, γηα επηλφεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά. 54

56 Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο (New product development - NPD) απφ κία εηαηξεία ή επηρείξεζε μεθηλάεη φηαλ εκθαλίδεηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πξντφληνο είηε ιφγσ ηεο εκθάληζεο κίαο θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο, είηε ιφγσ ηεο εκθάληζεο ελφο αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο είηε ιφγσ κίαο αιιαγήο ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηειηθή εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κπνξεί λα θάλεη κία εηαηξεία ή επηρείξεζε είηε αλήθεη ζε κία γξήγνξα ελαιιαζζφκελε αγνξά (Rapidly changing market) είηε φρη. (Γξήγνξα ελαιιαζζφκελε αγνξά είλαη απηή ζηελ νπνία νη αικαηψδεηο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ζπληζηνχλ γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο αγνξάο, ζηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηειεπηαίσλ). Σα λέα πξντφληα κπνξεί λα είλαη πξντφληα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε άιια θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξφζζεηα ή βειηηψζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ (Products that complement existing offerings), ή κπνξνχλ λα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα πξντφληα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε κία λέα ηερλνινγία θαη δελ ρξεηάδνληαη ηελ ππνζηήξημε άιισλ (Stand alone products). Ζ απφθαζε ηεο αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο απφ κία επηρείξεζε ή κία εηαηξεία απνηειεί ίζσο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζεί ζηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο ή ηεο εηαηξείαο απηήο. εκαληηθφηεξε, δηφηη ε αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο ή ηεο εηαηξείαο. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην παξαθάησ εξψηεκα, πνπ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη θάζε θνξά πνπ ε αλάπηπμε ελφο πξντφληνο θξίλεηαη αλαγθαία θαη πνπ ππνδειψλεη ηε ζρέζε κεηαμχ αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο θαη πεξαηηέξσ εμέιημεο ηεο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο. 'Πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ζήκεξα θαη πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κεηά απφ κία δεθαεηία;'. Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο απφ κία εηαηξεία απαηηείηαη ε αλάπηπμε θαη ε θαιή δηαρείξηζε ηκεκάησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D) 55

57 κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Ζ δηεχζπλζε, ε δηαρείξηζε θαη ε βειηίσζε ηέηνησλ ηκεκάησλ απνηειεί έλα αξθεηά δχζθνιν έξγν δεδνκέλνπ φηη νη πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο αιιάδνπλ ζπλερψο θαη ε εμέιημε κπνξεί λα είλαη απξφβιεπηε. Γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην Μνληέιν Αλάπηπμεο Νένπ Πξντφληνο. Γηα κία αξρηθή εθηίκεζε ηεο αλάγθεο λένπ πξντφληνο, ηνλ ηξφπν αλάπηπμήο ηνπ, θαη θαηά πφζν είλαη εθηθηή απηή ε αλάπηπμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εξσηεκαηνιφγην Μεραλνπξγείν Έλα κεραλνπξγείν απνηειεί ηε βάζε κηαο παξαγσγήο βαζηζκέλεο ζε κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα. Δίλαη δπλαηφλ λα πθίζηαηαη ζαλ αλεμάξηεηε παξαγσγηθή κνλάδα ή ζαλ ηκήκα κηαο νινθιεξσκέλεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ζε έλα εξγνζηάζην. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη θπξίσο έλα κεραλνπξγείν, είλαη νη παξαθάησ : κειέηε - ζρεδίαζε πξντφλησλ πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο, ζρεδίαζε εξγαιείσλ - ηδηνζπζθεπψλ, δηαθίλεζε πιηθψλ, παξαγσγή, έιεγρνο πνηφηεηαο. Γηα λα αληαπνθξηζεί έλα κεραλνπξγείν ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, ζα πξέπεη εθηφο απφ ην θχξην ρψξν ηνπ, λα πεξηιακβάλεη απηφλνκα ηκήκαηα γηα επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηα ηκήκαηα είλαη : Σκήκα ζπλαξκνινγήζεσο Δθαξκνζηήξην - Κακηλεπηήξην - ηδεξνπξγείν - Υπηήξην Δξγαιεηνθαηαζθεπαζηήξην 56

58 Σκήκα ζεξκηθψλ θαηεξγαζηψλ Σκήκα κεραληθψλ δνθηκψλ, ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη κεηαιινγλσζηαθψλ ειέγρσλ Απνζήθε πιηθψλ Απνζήθε εξγαιείσλ θαη κεηξεηηθψλ νξγάλσλ Γηα παξάδεηγκα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ κεραλνπξγεία, είλαη δηάθνξα κεραληθά εμαξηήκαηα φπσο νδνλησηνί ηξνρνί, πείξνη, αληαιιαθηηθά δηαθφξσλ ηχπσλ, θιπ. Όκσο ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη αξθεηά πςειφ, ιφγσ ηνπ θφζηνπο ησλ θαηεξγαζηψλ θνπήο, ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο ζε πςειά επίπεδα, είλαη πνιινί κε θπξηφηεξνπο ηνπο παξαθάησ : Γελ γίλεηαη πάληνηε θαηάιιειε εθινγή ηεο εξγαιεηνκεραλήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ησλ ζπλζεθψλ θαηεξγαζίαο γηα ηηο θαηεξγαζίεο θνπήο. Σα κεραλνπξγεία ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θπξίσο εκπεηξηθά. Σν κέγεζνο ησλ κεραλνπξγείσλ είλαη ζπλήζσο κηθξφ, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη απαγνξεπηηθέο νη παξαγγειίεο κεγάισλ παξηίδσλ πξψησλ πιψλ θαη έηζη δελ επηηπγράλνληαη ρακειέο ηηκέο ζηελ αγνξά ηεο πξψηεο χιεο. Ζ ρακειή εμεηδίθεπζε ζε επίπεδν παξαγσγήο. Ζ ρακειή εμεηδίθεπζε ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ. Ζ παιαηά ηερλνινγία κεζφδσλ παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζπηζηία εθ κέξνπο ησλ κεραλνπξγψλ γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ. Δθηφο απφ απηά ηα πξνβιήκαηα, ε κηθξή δπλακηθφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ κεραλνπξγείσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλππαξμία κφληκνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο. 'Έηζη ζπρλά δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκέλε γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο ζπληήξεζε, κε επαθφινπζν ηελ εκθάληζε βιαβψλ ζηηο εξγαιεηνκεραλέο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ 57

59 δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ επίζεο, παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα κηα θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο κεραλνπξγείνπ εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ χπαξμε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ, κε δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη εχθνιεο δηαθίλεζήο ηνπο. ηελ επηρείξεζε πνπ ζα αλαπηχμνπκε ζηνλ δηθφ καο ρψξν ηνπ κεραλνπξγείνπ καο ζα έρνπκε κεραλήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη ζέξκαλζεο θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαη κεγεζψλ ζσιήλσλ Ο Έιεγρνο πνηφηεηαο ζηελ επηρείξεζε Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απνηειεί αληηθείµελν µεγάινπ ελδηαθέξνληνο θαη πξνζνρήο ησλ παξαγφλησλ θάζε επηρείξεζεο, δηφηη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ εμαξηάηαη ε πξαγµαηνπνίεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ θεξδψλ γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο ζεµαίλεη φηη ηα πξντφληα ηεο είλαη αληαγσληζηηθά. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξντφληνο είλαη ηφζν µεγαιχηεξε φζν µηθξφηεξν είλαη ην θφζηνο ηνπ θαη φζν θαιχηεξε ε πνηφηεηά ηνπ. Δμάιινπ θαη ν θαηαλαισηήο δίλεη µεγάιε ζεµαζία ζηελ πνηφηεηα. Άξα, εθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη µία γεληθή θηλεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξφο επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο, ε νπνία ζα είλαη απνηέιεζµα ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ζπλεξγαζία µεηαμχ απηψλ πνπ εξγάδνληαη εηδηθά ζην ηµήµα ειέγρνπ πνηφηεηαο, πξέπεη λα είλαη ζπλερή, ζηελή θαη απξφζθνπηε. Ο πξνηζηάµελνο ηνπ ηµήµαηνο, πξέπεη φρη µφλν λα γλσξίδεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ιεπηνµεξψο, αιιά θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα µεηαδίδεη ηηο ηνπ επί ηεο πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο εξγαδφµελνπο. Μία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο, είλαη ν θαζνξηζµφο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 58

60 πξντφληνο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ αθξηβέζηεξα ην ηί ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ην πψο ζα θαηαζθεπαζηεί. Δπφµελε εξγαζία, φηαλ ηειηθά ζα έρνπλ θαζνξηζηεί νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο είλαη ν πξνζδηνξηζµφο ελφο ζπζηήµαηνο ειέγρνπ. Με ηελ βνήζεηα απηνχ, ν παξαγσγφο ζα είλαη ζηε ζέζε λα εμαθξηβψζεη ην θαηά πφζν έρεη ζηελ πξαγµαηηθφηεηα θαηαζθεπάζεη εθείλν πνπ αξρηθά απνθάζηζε λα θαηαζθεπάζεη γηα ηνλ πειάηε ηνπ. Απηφ ην ζχζηεµα είλαη ην ζχζηεµα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Σν ζχζηεµα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηαβεβαηψλεη ηνλ παξαγσγφ φηη ην παξαγφµελν πξντφλ έρεη ή δελ έρεη ην επηζπµεηφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ζε πνηφ βαζµφ. Δπίζεο, πξέπεη λα παξέρεη απηή ηελ δηαβεβαίσζε µε ηελ µηθξφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε. Άξα, ην ζχζηεµα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη : Όηη νη πξψηεο χιεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ παξαγσγή. Όηη ηα µεραλήµαηα εξγάδνληαη θαηά ηνλ πξνβιεπφµελν απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηξφπν. Σα αηειή θνµµάηηα απνµαθξχλνληαη έγθαηξα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όηη ην ηειηθφ πξντφλ είλαη ζηνλ επηζπµεηφ βαζµφ πνηφηεηαο. Αθφµα θαη αλ ππάξρνπλ αηειή µέξε, ζα πξέπεη λα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο αλνρήο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ο έιεγρνο ησλ πξψησλ πιψλ πξνθπιιάζεη ηνλ παξαγσγφ απφ ηνλ θίλδπλν λα θαηεξγαζηεί ζθάξηα πιηθά. ε µία ηέηνηα πεξίπησζε, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα, ην ηειηθφ πξντφλ είηε λα µελ πσιεζεί είηε λα πσιεζεί ζε µία ηηµή ε νπνία δελ ζ απνθέξεη θαλέλα θέξδνο ζηνλ παξαγσγφ. Γεληθφηεξα είλαη γλσζηφ πσο θάζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γηα λα παξάγεη νξηζµέλα πξντφληα, ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο παξαγσγήο (π.ρ λα γίλεη ξχζµηζε ησλ µεραλψλ πνπ 59

61 ρξεζηµνπνηνχληαη ).Όηαλ ε ξχζµηζε ησλ µεραλψλ θαη νη άιιεο ζπλζήθεο παξαγσγήο παξαµέλνπλ αµεηάβιεηεο, ηφηε ζα παξάγνληαη πξντφλα πνπ ζπµθσλνχλ µε ηηο πξνδηαγξαθέο. Όµσο, ζηελ πξαγµαηηθφηεηα, νη ζπλζήθεο παξαγσγήο δελ παξαµέλνπλ πνηέ αµεηάβιεηεο. Απηφ ζεµαίλεη φηη ν παξαγσγφο είλαη ππνρξεσµέλνο λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα. ε µία θάζε ηεο παξαγσγήο, είλαη δπλαηφλ λα µε µεηαβάιινληαη νη ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο λα µελ ρξεηάδεηαη έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ζε απηή ηε θάζε. Δίλαη επίζεο πηζαλφ δχν θάζεηο λα είλαη δηαδνρηθέο θαη λα γίλεηαη έιεγρνο θαη γηα ηηο δχν θάζεηο µαδί, φηαλ ην πξντφλ έρεη ππνζηεί θαη ηηο δχν θαηεξγαζίεο. Σν ζχζηεµα ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ εμαζθαιίδεη φηη νη µεραλέο εξγάδνληαη µε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαιείηαη ζχζηεµα πξνιεπηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δμάιινπ, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελδέρεηαη λα παξάγνληαη θαη ζθάξηα, ηα νπνία εάλ δελ δηαρσξηζηνχλ θαη δελ απνµαθξπλζνχλ απφ ηα θαιά θνµµάηηα, ζα ππνζηνχλ θαη ηηο επφµελεο θάζεηο θαηεξγαζίαο. Δίλαη ινηπφλ ζπµθέξνλ, λ απνµαθξχλνληαη ηα ζθάξηα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φζν ην δπλαηφλ ζπληνµφηεξα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη θαη νη ελδηάµεζνη έιεγρνη παξαδνρήο ησλ εµηθαηεξγαζµέλσλ πξντφλησλ. Σέινο, φηαλ ηειεηψζεη ε παξαγσγή, πξέπεη πάιη λα δηαρσξηζηνχλ ηα πξντφληα πνπ ζα δηνρεηεπηνχλ ζηελ θαηαλάισζε απφ εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζθάξηα. Ο έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζε απηφ ην ζηάδην, νλνµάδεηαη ηειηθφο έιεγρνο παξαδνρήο. Σν εθηεηαµέλν ζχζηεµα ειέγρσλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί εψο ηψξα, είλαη βέβαην φηη ζα εμαζθαιίζεη ζηνλ παξαγσγφ πξντφληα πςειήο πνηνηηθήο ζηάζµεο. Σν θφζηνο φµσο ησλ ειέγρσλ απηψλ είλαη πηζαλφ λα έρεη 60

62 επηβαξχλεη ηφζν πνιχ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ψζηε λα µελ είλαη πιένλ δπλαηφ λα πσιεζνχλ ηα πξντφληα µε θέξδνο γηα ηνλ επηρεηξεµαηίαπαξαγσγφ. Ζ επηηπρία ηνπ παξαγσγνχ δελ εμαξηάηαη µφλν απφ ην λα βξεη έλα ζχζηεµα παξαγσγήο πνπ ζα θνζηίδεη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ζε πιηθά, εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαηηθά, αιιά θαη απφ ην λα θαζνξίζεη έλα ζχζηεµα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηέηνηνπ ψζηε νη πξαγµαηνπνηνχµελνη έιεγρνη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηζπµεηή πνηφηεηα θαη λα αληηζηνηρνχλ ζηελ µηθξφηεξε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ πξντφλησλ. Ζ αδηάθνπε πξνζπάζεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή λα µεηψζεη ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ, νδεγεί ζηελ εθαξµνγή πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ, ζε πεξηνξηζµέλν αξηζµφ θάζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ εθινγή ησλ ζέζεσλ πνπ ζα γίλνπλ νη έιεγρνη, θαζψο θαη ν αξηζµφο απηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη µε θξηηήξην ηελ νηθνλνµηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Γεληθά, µπνξεί λα εηπσζεί, φηη εθαξκφδεηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζε εθείλεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηηο νπνίεο ηα µέζα παξαγσγήο απνξξπζκίδνληαη εχθνια θαη απηή ε απνξξχζκηζε είλαη ε αηηία παξαγσγήο ζθάξησλ πξντφλησλ, ηα νπνία ελ ζπλερεία, επηβαξχλνπλ πνιχ ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θαζηέξσζε δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ, αληί ειέγρνπ 100%,έρεη ζπλήζσο ζαλ ζπλέπεηα ηελ µείσζε ηνπ θφζηνπο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ θαη µάιηζηα ρσξίο απηφ λα ζεµαίλεη θαη ηαπηφρξνλε µείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ. Ο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο είλαη δπλαηφλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο δηφηη: Ζ δεηγκαηνιεςία θαη ηα θξηηήξηα παξαδνρήο βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο. Οη ειεγρφκελεο µνλάδεο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο θαη ζπλεπψο είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί ηθαλφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 61

63 γηα ηνλ έιεγρν. Λφγσ ηνπ µηθξνχ αξηζµνχ ησλ ηεµαρίσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ, ην πξνζσπηθφ απηφ εξγάδεηαη πην απνδνηηθά. Ο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ζηεξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ελφο µηθξνχ δείγκαηνο πνπ ιαµβάλεηαη απφ µία κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ηελ µεξίδα. Απφ ηελ εμέηαζε απηνχ ηνπ µηθξνχ δείγκαηνο, ζπλάγνληαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηε µεξίδα ηνπ πξντφληνο απφ ηελ νπνία έρεη ιεθζεί ην δείγµα Σκήκα ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ Κάζε πξντφλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νπνηνδήπνηε είδνο πιηθνχ απφ πξψηεο χιεο κέρξη επεμεξγαζκέλα πιηθά θαη πξννξηδφκελν λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηέρεη αγαζά κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, δηαθίλεζε, ηε δηάζεζε θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο απφ ηνλ παξαγσγφ κέρξη ηνλ ρξήζηε ή ηνλ θαηαλαισηή. Χο ζπζθεπαζίεο ζεσξνχληαη φια ηα είδε κίαο ή πνιιαπιήο ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Χο «ζπζθεπαζία» λνείηαη κφλν: Ζ ζπζθεπαζία πξνο πψιεζε ή πξσηνγελήο ζπζθεπαζία, δειαδή ε ζπζθεπαζία ε ζρεδηαζκέλε θαηά ηξφπν πνπ λα απνηειεί, ζην ζεκείν αγνξάο, ρσξηζηή κνλάδα πξνο πψιεζε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή θαηαλαισηή. Ζ νκαδνπνηεκέλε ζπζθεπαζία ή δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία, δειαδή ε ζπζθεπαζία ε ζρεδηαζκέλε θαηά ηξφπν πνπ λα απνηειεί ζην ζεκείν αγνξάο ζχλνιν νξηζκέλνπ αξηζκνχ κνλάδσλ πξνο πψιεζε, είηε απηέο πσινχληαη σο έρνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή θαηαλαισηή είηε ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζεηεξίσλ ζην ζεκείν πψιεζεο. Ζ ελ ιφγσ ζπζθεπαζία κπνξεί λα αθαηξείηαη απφ ην πξντφλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή θαηαλαισηή ζηνλ πσιεηή. 62

64 Ζ ζπζθεπαζία κεηαθνξάο ή ηξηηνγελήο ζπζθεπαζία, δειαδή ε ζπζθεπαζία ε ζρεδηαζκέλε θαηά ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπ αξηζκνχ κνλάδσλ πξνο πψιεζε ή νκαδνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε δηα ρεηξφο δηαθίλεζε θαη νη δεκίεο θαηά ηε κεηαθνξά. ηηο ζπζθεπαζίεο κεηαθνξάο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ησλ νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ Σκήκα απνζήθεπζεο ηελ απνζήθε µηαο επηρείξεζεο, εθηεινχληαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ελφο πξντφληνο φπσο είλαη: ε θπζηθή απνζήθεπζε ησλ εµπνξεπµάησλ (π.ρ. πξψηεο χιεο, εµηηειή πξντφληα, έηνηµα πξντφληα θ.α.) ζεκειηψδεο ιεηηνπξγία ησλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ φπνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ζηελ απνζήθε µε ρξήζε αξγφηεξα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ πξντφληνο, ε δηεπζέηεζε ησλ παξαιαβψλ, ε αλάιεςε ησλ παξαγγειηψλ θαζψο θαη ε απνζηνιή ησλ παξαγγειηψλ. ην εζσηεξηθφ ηεο µπνξεί λα εθηεινχληαη φµσο εθηφο απφ ηα παξαπάλσ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ζπζθεπαζία, απνζπζθεπαζία, παιεηνπνίεζε, θιπ. απνζεθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο φπνπ έρνπλ ζηφρν ηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ γηα ζπµµνξθνχµελα µε ηηο απαηηήζεηο πξντφληα. Οη απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο µηαο επηρείξεζεο µπνξεί λα είλαη ηδηφθηεηεο ή µηζζσµέλεο. Ζ εγθαηάζηαζε µηαο απνζήθεο γίλεηαη ζπλήζσο ζε έλα θηήξην ελφο. Σν µέγεζνο θαη ν αξηζµφο ησλ απνζεθψλ πνπ δηαζέηεη µηα επηρείξεζε είλαη φµσο µηα άιιε παξάµεηξνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: ην µέγεζνο ηεο αληίζηνηρεο αγνξάο 63

65 ηνλ αξηζµφ εηδψλ πξνο απνζήθεπζε ην είδνο ηνπ απνζέµαηνο, φπνηε µηα επηρείξεζε αλάινγα µπνξεί λα δηαζέηεη µηα απνζήθε ά πιψλ, µηα απνζήθε εµηέηνηµσλ πξντφλησλ θαη µηα απνζήθε έηνηµσλ πξντφλησλ ηηο δηαζηάζεηο ησλ εηδψλ πξνο απνζήθεπζε ηελ δηαθχµαλζε δήηεζεο γηα ηα απνζεθεπµέλα εµπνξεχµαηα ηηο πνζφηεηεο µεηαθνξάο ηελ χπαξμε νηθνλνµηψλ θιίµαθαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά µεραλεµάησλ δηαρείξηζεο ησλ απνζεµάησλ. Ζ δηαµφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ µηαο απνζήθεο ππνζηεξίδεη επζεία θαη άµεζε δηαθίλεζε ησλ εµπνξεπµάησλ πξνο θαη απφ ηελ απνζήθε θαη επζεία θαη άµεζε µεηαθίλεζε ησλ εµπνξεπµάησλ µέζα ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Ο εμνπιηζµφο ηεο απνζήθεο απνηειεί αλαµθηζβήηεηα, µεηά ίζσο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο, ηεο αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ, ηεο ηαρείαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ ηεο εηαηξίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο εθαξµνγήο ηνπ πζηήµαηνο δηνίθεζεο. Ο εμνπιηζµφο ηεο απνζήθεο ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηνλ εμνπιηζµφ απνζήθεπζεο φπνπ πεξηιαµβάλνληαη ηα ξάθηα είηε πξφθεηηαη γηα παιέηεο είηε γηα θηβψηηα είηε γηα µηθξναληηθείµελα δειαδή ηα απνζεθεπηηθά ζπζηήµαηα πνπ ζα πηνζεηεζνχλ θαη ζα εθαξµνζηνχλ ζε µηα απνζήθε ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηνλ εμνπιηζµφ δηαθίλεζεο φπνπ πεξηιαµβάλνληαη ηα παιεηνθφξα µεραλήµαηα θαη ηα αλπςσηηθά θαζψο επίζεο θαη ηνλ εμνπιηζµφ ησλ ρψξσλ θνξηνεθθφξησζεο, δειαδή πφξηεο θαη ξάµπεο. ηελ θαηεγνξία απηή µπνξνχλ λα εληαρζνχλ επίζεο θαη νη παιεηνπνηεηέο, νη ηαηληφδξνµνη ξανπιφδξνµνη θιπ. Οη δπν απηέο θαηεγνξίεο πεξηιαµβάλνπλ νπζηαζηηθά φια ηα είδε εμνπιηζµνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία µηαο απνζήθεο φπνπ ε ζπµβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θξίλεηαη απαξαίηεηε. 64

66 Σν ζπζηαηηθφ γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ζρεδηαζµφο ηεο απνζήθεο απφ ηελ δηνίθεζε ν νπνίνο απνβιέπεη ζηελ απνηειεζµαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηµνπ εµβαδνχ, ζηελ άλεηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζµνχ, ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε µεηαβαιιφµελεο ζπλζήθεο θαη ζηελ παξάδνζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζχµθσλα µε ην πξφηππν πνπ πηνζεηεί. ηελ επηρείξεζή καο ζα δηαζέηνπκε κεγάινπο ηδηφθηεηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα απνζεθεχνπκε ηηο Α θαη Β χιεο καο θαζψο επίζεο θαη ηα ηειηθά πξντφληα παξαγσγήο καο έηνηκα πξνο πψιεζε. 65

67 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 3.1 ςνοπηικά Χο παξαγσγή νξίδνπκε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζθνπεχεη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αγαζψλ, κε ην ζπλδπαζκφ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηα εμήο: Ζ ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα γηα θάπνην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα παξαρζνχλ νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνηφληνο. Ζ ηερλνινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξνηφληνο. Σα ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε θαη ζηελ παξαγσγή ελφο γεσξγηθνχ πξνηφληνο (π.ρ. ζηηαξηνχ), θαη ελφο βηνκεραληθνχ πξνηφληνο( π.ρ. απηνθηλήηνπ) ή κίαο ππεξεζίαο (π.ρ. ηαηξηθήο). ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ ζηηαξηνχ, ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο αλαθέξεηαη ζην δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ θαιιηέξγεηα κέρξη ηεο ζπγθνκηδή ηνπ ζηηαξηνχ, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλήηνπ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο 66

68 κέρξη ηελ ίαζε ηνπ αζζελνχο. Ζ ηερλνινγηθή ζρέζε ζπλδέεηαη κε ηε κέζνδν παξαγσγήο ηνπ ζηηαξηνχ, ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην είδνο ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο. Ζ παξαγσγή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γεσξγία, βηνκεραλία, κεηαθνξέο, εκπφξην θ.α. πληειεζηήο παξαγσγήο είλαη κέζα ηα νπνία ζπληεινχλ είηε άκεζα είηε έκκεζα ζηελ παξαγσγή αγαζψλ. Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο είλαη νη εμήο: Φπζηθνί πφξνη: Αλαθέξεηαη ζηα αγαζά θαη θάζε ινγήο εθκεηάιιεπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε γε, απφ ην ππέδαθνο, ηα δάζε, ηε ζάιαζζα. Ζ θχζε καο παξέρεη φκσο θαη άιια ζηνηρεία φπσο ην ειηαθφ θσο, ηε ζεξκφηεηα, ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα θ.α. ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο δηφηη είλαη ειεχζεξα θαη φρη νηθνλνκηθά αγαζά. ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο έγγεηνο πξφζνδνο δειαδή ε ακνηβή ηνπ εδάθνπο σο ζπληειεζηήο παξαγσγήο. Δξγαζία: Δλλννχκε θάζε κνξθή εξγαζίαο απφ ηελ πην απιή κνξθή ρεηξσλαθηηθή δνπιεηά εψο ηελ πην πνιχπινθε θαη ιεπηή εξγαζία ελφο αηνκηθνχ επηζηήκνλα. Πεξηιακβάλεη δειαδή φιεο ηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ άλζξσπν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή δηάθνξσλ αγαζψλ. ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο νλνκάδεηαη κηζζφο, φπσο είλαη ην εκεξνκίζζην, ν κεληαίνο κηζζφο, ε ακνηβή ζε είδνο. Κεθάιαην: Με ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζην πιηθφ θεθάιαην θαη φρη ζην ρξεκαηηθφ. Γειαδή ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηηε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θηιπ. Απνηειείηαη απφ δηαξθή αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ παξαγσγή άιισλ αγαζψλ. Δίλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηαηί απμάλεη ηελ 67

69 παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο εθφζνλ κε ηελ ίδηα πνζφηεηα εξγαζίαο παξάγνληαη πεξηζζφηεξα αγαζά. Ζ ακνηβή ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ιέγεηαη ηφθνο. Δπηρεηξεκαηίαο: Αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ θέξδνπο. Σν επηρεηξεκαηηθφ απνηέιεζκα βαζίδεηαη ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη αλάινγα ην απνηέιεζκα είλαη είηε ζεηηθφ δειαδή πξνζδίδεη θέξδνο ζηελ επηρείξεζε είηε αξλεηηθφ δειαδή πξνθαιεί δεκηέο. Τπάξρεη πάληα έλαο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο. Ζ ηθαλφηεηα λα είλαη θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο είλαη έλα είδνο εξγαζίαο θαη κάιηζηα θαζφινπ εχθνιν. Δίλαη κηα έκθπηε ηθαλφηεηα, ε νπνία φκσο κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε κφξθσζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμεηδίθεπζε. Δπίζεο ε παξαγσγή δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο αθφκε βαζηθέο θαηεγνξίεο: Πξσηνγελήο παξαγσγή: Δίλαη ε παξαγσγή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γεσξγία, ηηο δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηελ θηελνηξνθία, ηελ αιηεία, ην θπλήγη, ηα νξπρεία, ηα κεηαιιεία θ.α. Γεπηεξνγελήο παξαγσγή: Δίλαη ε παξαγσγή ε νπνία πεξηιακβάλεη θιάδνπο πνπ θαηά θχξην ιφγσ απνηεινχλ ηε κεηαπνίεζε ή επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή φπσο ηε βηνκεραλία, ηε ρεηξνηερλία θ.α. Σξηηνγελήο παξαγσγή: Πεξηιακβάλεη εθείλνπο ηνπο θιάδνπο πνπ αλ θαη δελ παξάγνπλ αγαζά ε ζπκκεηνρή ηνπο φκσο είλαη απαξαίηεηε ζε κηα νξγαλσκέλε παξαγσγή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο ηηο κεηαθνξέο, ην εκπφξην, ηελ πίζηε, ηα ειεχζεξα επαγγέικαηα θ.α. 68

70 3.2 Πποφψνηα παπαγυγήρ ηα πιαίζηα ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο καο ζα αλαπηχμνπκε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξάγνπκε. Σα έρνπκε ρσξίζεη ζε 4 θαηεγνξίεο φπνπ ζα ηηο παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά θαζψο επίζεο θαη ηα πξντφληα ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάζε θαηεγνξία Πξντφληα Θέξκαλζεο Δδψ θαηαηάζζνληαη δηάθνξνη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ ζέξκαλζε φπσο: σιήλεο ζέξκαλζεο: Δδψ έρνπκε 5 δηαθνξεηηθά είδε ζσιήλσλ απφ δηαθνξεηηθά πιηθά θαη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο φπσο επίζεο θαη ζε δηάθνξα κεγέζε αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Αλαιπηηθά: Palatherm PE-Xb(cross-link): Γηθηπσκέλνη ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ κε βαζκφ δηθηχσζεο σο θαη 85%. Υξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ. Οη ζσιήλεο Palatherm PE-x παξάγνληαη θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή ηάληαξ ΔΝ ISO θαη DIN Παξνπζηάδνληαη άξηζηεο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο, ρεκηθή αληίζηαζε, ρακειφ ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ειάρηζηεο απψιεηεο πίεζεο. Δπίζεο είλαη κε ηνμηθνη θαη αζφξπβνη. Palatherm PE-X/FLEX: Οη επελδπκέλνη δηθηπσκέλνη ζσιήλεο επηηπγράλνπλ: θαιή ζπκπεξηθνξά ζε ζεξκηθή ζπζηνιή \δηαζηνιή, πξνζηαζία απφ 69

71 εμσηεξηθά ρηππήκαηα θαη εχθνιε αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δεκηάο. Κπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νηθηαθά δίθηπα κεηαθνξάο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ, ζε θεληξηθή ζέξκαλζε(θαινξηθέξ)θαη ζε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ. Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο (κεηαθνξά αεξίσλ θαη πγξψλ ππφ πίεζε), φπσο επίζεο θαη γηα ιηψζηκν ρηνληνχ. Palatherm PE-RT(resistant in temperature): σιήλεο πνπ παξάγνληαη απφ εηδηθφ πνιπαηζπιέλην, παξέρνληαο πςειή αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο, ζπγθξηλφκελα κε άιια πνιπαηζπιέληα. Παξάγεηαη θαη ειέγρεηαη κε βάζε ηα Γηεζλή ηάληαξ ISO/DIS 22391Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ θαη παξνπζηάδεη εμαίξεηεο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο, αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε θαη ζηα ρεκηθά. Δίλαη κε ηνμηθνί, αζφξπβνη, κε ρακειφ ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ειάρηζηεο απψιεηεο πίεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε δίθηπα χδξεπζεο, θεληξηθή ζέξκαλζε, ππνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο (κεηαθνξά αεξίσλ θαη πγξψλ ππφ πίεζε). Palatherm 3L-PE-RT: Οη ηξηζηξσκαηηθνί ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ κε θξαγή νμπγφλνπ, παξνπζηάδνπλ άξηζηεο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο, ρεκηθή αληίζηαζε, ρακειφ ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ειάρηζηεο απψιεηεο πίεζεο. Δπίζεο είλαη κε ηνμηθνί θαη αζφξπβνη. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ θαη εηδηθφηεξα γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη ζε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ. Δπίζεο κπνξνχλ λα 70

72 ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο(κεηαθνξά αεξίσλ ππφ πίεζε). Thermopal: σιήλεο απφ πνιππξνππιέλην random (PP-R). Παξάγνληαη θαη δνθηκάδνληαη κε βάζε ην Γηεζλή ηάληαξ DIN and EN ISO Καηάιιειν γηα ηελ κεηαθνξά θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ. Παξνπζηάδεη εμαίξεηεο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο, αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε θαη ζηα ρεκηθά, είλαη κε ηνμηθνί, αζφξπβνη, κε ρακειφ ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ειάρηζηεο απψιεηεο πίεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε δίθηπα χδξεπζεο, θεληξηθή ζέξκαλζε, ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε, ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο θαη ζε ππφγεηα απνρεηεπηηθά δίθηπα. Δηθφλα 1. σιήλαο ζέξκαλζεο Δμαξηήκαηα Θέξκαλζεο: Δδψ έρνπκε δηάθνξα εμαξηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπλδεζκνινγία ησλ ζσιήλσλ καο. Μεξηθά απφ απηά είλαη: Κνιιεηά εμαξηήκαηα: Έρνπκε εμαξηήκαηα ζηα νπνία ε ζπλδεζκνινγία γίλεηαη κε θφιιεζε. Κάπνηα απφ απηά είλαη: i. Μνχθεο ii. πζηνιή Θειπθφ-Θειπθφ 71

73 iii. iv. πζηνιή Αξζεληθφ-Θειπθφ Πψκα Θειπθφ v. Σαθ 90 ν vi. vii. viii. ix. Γσλία 90 ν Θειπθφ-ζειπθφ Σαθ ζπζηνιηθφ 90 ν Γσλία 45 ν ζειπθφ-θειπθφ Γσλία 90 ν Αξζεληθφ-ζειπθφ x. πιιέθηεο κε βάλεο Μηθηά εμαξηήκαηα: Δδψ ηα εμαξηήκαηα καο είλαη ηα ίδηα κε ηα θνιιεηά αιιά ε βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη πσο ε ζπλδεζκνινγία γίλεηαη φρη κε θφιιεζε αιιά κε ζπείξσκα. Βάλεο: Δδψ έρνπκε δηάθνξνπο ηχπνπο βάλαο. i. θαηξηθή Βάλα ii. iii. iv. θαηξηθή Βάλα κε Πφκνιν θαη Ρνδέηα θαηξηθή Βάλα κε Καπάθη θαηξηθή Βάλα κε Μνριφ θαη Ρνδέηα v. Γηαθφπηεο Μαθξχο vi. Γηαθφπηεο Κνληφο 72

74 Δηθφλα 2. Γηάθνξα εμαξηήκαηα ζέξκαλζεο Πξντφληα Ύδξεπζεο: Δδψ επίζεο έρνπκε ζσιήλεο γηα χδξεπζε θαη δηάθνξα εμαξηήκαηα γηα ηελ χδξεπζε. Σα πξνηφληα πνπ ζα παξάγνπκε ζα έρνπλ ηα απζηεξφηεξα πηζηνπνηεηηθά, λα ειέγρνληαη κε ηα Γηεζλή ζηάληαξ δηφηη ην λεξφ πνπ πίλνπκε πξέπεη λα είλαη ζε φζν ην δπλαηφλ θαηαιιειφηεξε θαηάζηαζε. σιήλεο Ύδξεπζεο: Έρνπκε Γηάθνξα είδε ζσιήλσλ γηα χδξεπζε φπνπ δηαηεξείηε ε πςειή πνηφηεηα ψζηε λα έρνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ καο. Κάπνηα απφ ηα είδε ηα νπνία είλαη απφ δηαθνξεηηθά πιηθά θαη θαζψο επίζεο θαη ζε πνιιέο δηαζηάζεηο γηα φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ είλαη: HDPE 80(EN 12201) HDPE 80 (DIN 8074) HDPE 100 PE-x 3L-PERT PEx-FLEX 73

75 FLEX(spiral) PE-RT PP-R Δηθφλα 3. σιήλαο Ύδξεπζεο Δμαξηήκαηα Ύδξεπζεο: Έρνπκε εμαξηήκαηα θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηχπσλ ζσιήλσλ πνπ έρνπκε. Μεησπηθήο ζπγθφιιεζεο: Δίλαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ φπνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπ θνιιεηά κε ζέξκαλζε. i. Λαηκφο Φιάληδαο ii. iii. iv. Γσλία 90 ν Σάθ Γσλία 45 ν v. Πψκα vi. vii. viii. πζηνιηθφ Σάθ πζηνιή Μεραλήκαηα πγθφιιεζεο ησλ εμαξηεκάησλ 74

76 Δηθφλα 4. πζηνιηθφ Σαθ κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο Δμαξηήκαηα Ζιεθηξνζχληεμεο: Δδψ ηα εμαξηήκαηα καο είλαη ηα ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα απιά εδψ ηα εμαξηήκαηα ζπλδένληαη κε πφινπο ζην ξεχκα θαη κε ηηο αληηζηάζεηο πνπ έρνπλ κέζα δεζηαίλνληαη θαη θνιιάλε κε ηνπο ζσιήλεο. Δηθφλα 5. Σαθ Ζιεθηξνζχληεμεο Δηθφλα 6. Γσλία Ζιεθηξνζχληεμεο 75

77 Κνριησηά εμαξηήκαηα: Δδψ έρνπκε εμαξηήκαηα γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε φπνπ φκσο ζπλδένληαη κε ζπείξσκα κεηαμχ ηνπ. Κάπνηα απφ απηά είλαη: i. Ραθφξ Αξζεληθφ ii. iii. iv. Ραθφξ Θειπθφ χλδεζκνο Ραθφξ πζηνιηθφο χλδεζκνο Ραθφξ v. Σεξκαηηθφ Ραθφξ vi. vii. viii. ix. Σαθ χλδεζκνο Ραθφξ Γσλία Ραθφξ Αξζεληθφ Σαθ Ραθφξ Θειπθφ Γσλία Ραθφξ Θειπθφ x. Γσλία χλδεζκνο Ραθφξ xi. έιεο Τδξφκεηξα: Δίλαη ζπζθεπέο πνπ κεηξάλε ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ. i. Τδξφκεηξν Ξεξνχ Σχπνπ ii. iii. Τδξφκεηξν χλδεζεο κε Φιάληδα Τδξφκεηξν Τγξνχ Σχπνπ 76

78 Δηθφλα7. Τδξφκεηξν πγξνχ ηχπνπ Πξντφληα Άξδεπζεο: Δδψ έρνπκε πξντφληα γηα άξδεπζε ζε θήπνπο, ζεξκνθήπηα θαη αγξνχο θαηαζθεπαζκέλα απφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πιηθά ψζηε λα αληέρνπλ ηηο δέζηεο ησλ θαινθαηξηψλ θαη ηα θξχα απφ ηνπο ρεηκψλεο φηαλ είλαη εθηεζεηκέλα έμσ. σιήλεο άξδεπζεο: σιήλεο LDPE σιήλεο HDPE 80 (EN 12201) σιήλεο HDPE 80 (DIN 8074) σιήλεο HDPE

79 Δηθφλα 8. σιήλεο Άξδεπζεο ηαιαθηεθφξνη ζσιήλεο: είλαη ζσιήλεο φπνπ έρνπλ κέζα ηνπο έλα εμάξηεκα φπνπ ην λεξφ πεξλάεη απφ κέζα ηνπ, ην νπνίν θφβεη ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ θαη ην λεξφ βγαίλεη απφ κηα ηξχπα πνπ έρεη ζηνλ ζσιήλα ζηάδνληαο ζην έδαθνο κε ζηαγφλεο. Δηθφλα 9. ηαιάθηεο σιήλεο πνηίζκαηνο θήπνπ 78

80 σιήλεο Θέξκαλζεο Θεξκνθεπίνπ: είλαη ζσιήλεο φπνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα ζεξκνθήπηα. Σνπνζεηνχληαη θνληά ζηηο ξίδεο ηνλ θπηψλ θαη κέζα απφ απηνχο ηνπο ζσιήλεο πεξλάεη δεζηφ λεξφ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζέξκαλζε ησλ θπηψλ γηα ησλ ρεηκψλα φπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή θαη πξέπεη λα έρνπκε παξαγσγή ησλ θπηψλ. Μάληθεο πνηίζκαηνο Γηάθνξα ζσιελάθηα πνηίζκαηνο Δμαξηήκαηα Πνηίζκαηνο: Όπσο θαη πξηλ έηζη θαη εδψ έρνπκε εμαξηήκαηα γηα ηελ άξδεπζε φπσο: Μεησπηθήο ζπγθφιιεζεο: Δίλαη πάιη ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ φπνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπ θνιιεηά κε ζέξκαλζε. Δίλαη ίδηα κε ηεο χδξεπζεο απιά κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαη πξφηππα. Αλαιπηηθά: ix. Λαηκφο Φιάληδαο x. Γσλία 90 ν xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. Σάθ Γσλία 45 ν Πψκα πζηνιηθφ Σάθ πζηνιή Μεραλήκαηα πγθφιιεζεο ησλ εμαξηεκάησλ Δπίζεο έρνπκε εμαξηήκαηα Ζιεθηνζχληεμεο θαη θνριησηά ηα νπνία είλαη ίδηα κε απηά ηεο θαηεγνξίαο ηεο χδξεπζεο. 79

81 Δμαξηήκαηα πλδεζκνινγίαο: Έρνπκε θαη εδψ δηάθνξα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ: i. Νίπει ii. iii. iv. Νίπει πζηνιηθφ Μνχθα πζηνιηθή Μνχθα v. Παξνρή Γεμακελήο vi. vii. viii. ix. Γσλία Αξζεληθφ-Αξζεληθφ Γσλία πζηνιηθή Αξζεληθφ-Αξζεληθφ Γσλία Θειπθή Γσλία Αξζεληθφ-Θειπθφ x. Σαθ Αξζεληθφ xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. Σαθ Αξζεληθφ-Θειπθφ-Αξζεληθφ Σαθ Θειπθφ Σάπα Θειπθή Σάπα Αξζεληθή έια ζπξηαξσηή έια κε βίδεο έια κε βίδεο θαη κεηαιιηθφ δαρηπιίδη Δμαξηήκαηα ηαιαθηεθφξνπ σιήλα: i. πέζηαι Πνιπθίο ii. Πεξηθφριην ηαιαθηεθφξνπ 80

82 iii. iv. Πνιπθίο χλδεζκνο Αζθαιείαο v. πέζηαι χλδεζκνο Φηο vi. vii. viii. ix. πέζηαι Σαθ Φηο Πηπέηα ηαιαθηεθφξνπ Γθξνκέη Αζθαιείαο Γθξνκέη ηαιαθηεθφξνπ x. Πηπέηα Αζθαιείαο xi. xii. xiii. Γηφθζαικα Μαζηφο Αζθαιείαο Ρπζκηζηήο Πίεζεο Δμαξηήκαηα ηαιαθηεθφξνπ Σαηλίαο: i. Πνιπθίο Σαηλίαο ii. iii. iv. χλδεζκνο Σαηλίαο Πηπέηα Σαηλίαο χλδεζκνο Φηο Σαηλίαο v. Γθξνκέη Σαηλίαο vi. vii. viii. ix. Μαζηφο Σαηλίαο Παξνρή Σαηλίαο Σαθ Σαηλίαο Γσλία Νίπει Αξζεληθφ Σαηλίαο x. Σαθ ηαηλίαο Νίπει Αξζεληθφ 81

83 xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. Σαθ Φηο Σαηλίαο Γσλία Σαηλίαο Σεξκαηηθφ Σαηλίαο Σαθ Σαηλίαο Βειφλα Μαλφκεηξνπ Βάζεηο γηα Βειφλα Μαλφκεηξνπ Μαλφκεηξνπ Δηθφλα 10. πζηνιηθφ Φηο Δηθφλα 11. Σαθ Φηο Βάλεο: Βαλάθηα: i. Νίπει Αξζεληθφ-Αξζεληθφ 82

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σ.Δ.Η ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σ.Δ.Η ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία Μειέηε νξγάλσζεο θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ λέαο επηρείξεζεο εκπνξίαο θαη δηαλνκήο ειεθηξνθίλεησλ νρήκαησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα