«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη"

Transcript

1 ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη διεκπεπαίυζη παπαγγελίαρ» Όνομα ζςγγπαθέυρ: Γούκα Αθαναζία (ML/0506) Τπεύθςνορ Καθηγηηήρ: Υονδποκούκηρ Γπηγόπηρ ΑΘΗΝΑ, 2012

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Έλλνηα logistics Βαζηθέο Αξρέο θαη Γξαζηεξηφηεηεο ησλ Logistics Παξφλ θαη κέιινλ: λέεο ηάζεηο θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο Ο ξφινο θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ logistics ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο Ζ ζέζε ησλ logistics ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο 17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ο φξνο «εμππεξέηεζε πειαηψλ» Ση είλαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ ηνηρεία ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ Ζ Οξγάλσζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ Γεκηνπξγία πνιηηηθήο εμππεξέηεζεο πειαηψλ Δπηινγή επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ Αλαζηαιηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ Απφδνζε θαη έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ Απφδνζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ Ο έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ Ζ ζρέζε ησλ logistics θαη ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ.41 2

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Κφζηνο & Logistics Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κπθιψκαηνο Logistics Δπηκεξηζκφο θφζηνπο αλά δξαζηεξηφηεηα θπθιψκαηνο logistics Κφζηνο Απνζήθεπζεο Κφζηνο order picking Κφζηνο δηαλνκήο Κφζηνο ξνήο πιεξνθνξίαο..63 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Έλλνηα «ιάζνπο» Καηαγξαθή ιαζψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ιαζψλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα & ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζήθεο Γεληθά πεξί πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Καηεγνξίεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ πζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζήθεο (WMS) Δλέξγεηεο πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο WMS Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο WMS ζπζηήκαηνο Οθέιε απφ ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνζήθεο ρέζε «ιάζνπο θφζηνπο» & επηπηψζεηο ζηελ απνζήθε

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Case study: εηαηξεία ζπζηεκάησλ αινπκηλίνπ κεραλεκάησλ «ΓΟΤΚΑ Α.Β.Δ.Δ» 5.1. Παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο «ΓΟΤΚΑ Α.Β.Δ.Δ.) Γηεθπεξαίσζε Παξαγγειίαο πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο WMS Καηαγξαθή ιαζψλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε παξαγγειίαο πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο WMS Γηεθπεξαίσζε Παξαγγειίαο κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο WMS Καηαγξαθή ιαζψλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε παξαγγειίαο κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο WMS πγθξίζεηο & ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνζήθεο απφ ηελ επηρείξεζε «ΓΟΤΚΑ Α.Β.Δ.Δ.» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δπίινγνο - γεληθά ζπκπεξάζκαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ Βηβιηνγξαθία.120 4

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ ηα Logistics (ζε γεληθφηεξν επίπεδν) αιιά ηδηαίηεξα ηα δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζήθεο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη κία επηρείξεζε, ηφζν ζην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε φζν θαη ζην βαζκφ επίδξαζεο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ αινπκηλίνπ ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζε πσιήζεηο ρνλδξηθήο φζν θαη ιηαληθήο πψιεζεο, δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ θσδηθνινγίνπ, ιεηηνπξγεί κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ERP & WMS θαη απαξηίδεηαη απφ πιήζνο ηκεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλππάξρνπλ, ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηφζν θάπνηνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ έλλνηα ησλ Logistics φζν θαη νη βαζηθέο αξρέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζπζηήκαηνο Logistics. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη ηάζεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ζηνλ θιάδν ησλ Logistics θαη γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ησλ Logistics ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ζηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή κηαο επηρείξεζεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε ησλ Logistics κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο πνπ απηφ ζα πξέπεη λα 5

6 αθνινπζήζεη. Πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ θάζε θνξά επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη αλαιχεηαη ε απφδνζε θαη ν έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη κία δηαθνξεηηθή ζρέζε, απηή ησλ Logistics θαη ηνπ θφζηνπο. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπθιψκαηνο Logistics θαη αθνινπζεί κία ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλά δξαζηεξηφηεηα θπθιψκαηνο. Σν ηέηαξην θεθάιαην μεθηλά κε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηα ηνπ ιάζνπο θαη ζπλερίδεη κε ην ζπζρεηηζκφ ηεο έλλνηαο απηήο κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κέζα απφ κία αλαθνξά πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αιιά θαη ηα πηζαλά ιάζε πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε θαζέλα απφ ηα επηκέξνπο απηά ζηάδηα. Σξφπν αληηκεηψπηζεο νξηζκέλσλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα ιάζε απνηεινχλ ηα δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζήθεο πνπ επίζεο αλαιχνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζε απηφ ην θεθάιαην θαη επηζεκαίλνληαη κάιηζηα μερσξηζηά θαη ηα νθέιε πνπ απηά παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα. Οθείινπκε εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη, πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θεθάιαην δηφηη κέζα ζε απηφ θαηαγξάθεηαη ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη φπσο πξναλαθέξακε ε ζχλδεζε ησλ Logistics ηφζν κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε φζν θπξίσο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζήθεο πνπ πηνζεηνχλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ηα ιάζε πνπ δηέπνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη ζε απηέο. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην, ην πέκπην, παξνπζηάδεη κία κειέηε πεξίπησζεο. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο (ζε γεληθφ επίπεδν, ζε ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θιπ) κηαο ππαξθηήο επηρείξεζεο απφ ηνλ 6

7 θιάδν ηεο εκπνξίαο ζπζηεκάησλ αινπκηλίνπ & κεραλεκάησλ γίλεηαη αθφκα πην ζαθέο θαη θαηαλνεηφ ην πσο βξίζθνπλ εθαξκνγή φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζε φια ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Γη απηφ θαη ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίδακε ην θεθάιαην απηφ σο ην «ζπλδεηηθφ θξίθν» κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, θαηαγξάθνληαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξηλ θαη κεηά θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνζήθεο (WMS). Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηνλ επίινγν, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζπλνςίδεη φζα έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί θαη αλαιπζεί θαη παξαζέηεη νξηζκέλα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ φιε ηε δηεμαγσγή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Έννοια logistics Ζ δηαδηθαζία ηεο ξνήο ησλ αγαζψλ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο ζην ζεκείν θαηαλάισζεο θαη ε ελδηάκεζε απνζήθεπζή ηνπο, απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Απηή ε ξνή ησλ αγαζψλ απνηεινχζε παιαηφηεξα κηα δηαδηθαζία ε νπνία απαηηνχζε πνιχ ρξφλν θαη θφπν, πεξηιακβάλνληαο ηε θζνξά πνιιψλ κεηαθηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ έιιεηςε αλεπηπγκέλνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο, αλάγθαδε ζπρλά ηνπο αλζξψπνπο λα θαηνηθνχλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ παξάγνληαλ ηα αγαζά. Ο 19 νο αηψλαο απνηέιεζε κηα πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Πην ζεκαληηθή θαηλνηνκία απνηέιεζε ε αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, ν νπνίνο 7

8 βνήζεζε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθνξάο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πεξηνρψλ θαηαλάισζεο. Υάξε ζηελ επθνιφηεξε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ, ε πιενλάδνπζα παξαγσγή κηαο πεξηνρήο εμάγεηαη ζε άιιεο, ελψ αγαζά πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ηνπηθά εηζάγνληαη. 1 Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ε θάιπςε ηεο ρξνληθήο θαη γεσγξαθηθήο απφζηαζεο ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ζεκείσλ θαηαλάισζήο ηνπο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία. ην ζεκείν απηφ εηζέξρεηαη ε έλλνηα ησλ logistics. Ο θιάδνο ησλ logistics έρεη σο αληηθείκελν ε ξνή ησλ αγαζψλ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κε εμαίξεζε ην γεγνλφο φηη ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρεη πξνζηεζεί έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ είλαη ν βέιηηζηνο εθηθηφο ηξφπνο πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο ξνήο. Σα logistics παξέρνπλ έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ (απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο, δηαρείξηζεο, κεηαθνξάο θιπ.), πνπ βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα παξάγνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα κε ηειηθφ ζηφρν ην ζπλδπαζκφ, ην ρακειφ θφζηνο θαη ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 2 Ζ δηαδηθαζία ηελ νπνία πεξηγξάθεη ν φξνο logistics είλαη απαξαίηεηε ζε επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, πνπ έρνπλ ν θάζε έλαο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ζηφρνπο. Σαπηφρξνλα ηα logistics απνηεινχλ έλα θιάδν ν νπνίνο κειεηάηαη απφ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο ζθνπηέο. ηνπο δπν απηνχο παξάγνληεο νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη γηα ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηα logistics, έρνπλ πξνηαζεί πνιινί νξηζκνί. Έλαο απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο είλαη νη «νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ», ηνπ νπνίνπ ε απφδνζε ζηελ ειιεληθή 1 Κπξηαδφπνπινο Αλαζηάζηνο, «Γηνίθεζε Logistics», χγρξνλε Δθδνηηθή, Αζήλα, Καξακπαηδφο Γ., Μαιηλδξέηνο Γ., νθηαλνπνχινπ Υ., «Γεσγξαθία ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Τπνδνκψλ», Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα,

9 βηβιηνγξαθία αληηζηνηρεί ζε φξνπο φπσο «νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε κεηαθνξψλ», «δηνίθεζε κεηαθνξψλ» θαη ζπλεζέζηεξα «εθνδηαζηηθή». Λφγσ ηεο χπαξμεο πιεζψξαο φξσλ, ζεσξήζεθε αλαγθαία ε δηαηχπσζε ελφο νξηζκνχ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδπαζκέλεο απνηεινχλ ηα logistics. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλνπο νξηζκνχο, απνηειεί απηφο ηνπ CLM (Council of Logistics Management), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, σο logistics νξίδεηαη: «ε νινθιήξσζε δπν ή πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθήο ξνήο ησλ πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ ππφ θαηαζθεπή θαη ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ην ζεκείν πξνέιεπζεο ζην ζεκείν θαηαλάισζεο κε ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε». εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε πσο νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνδνηηθή ξνή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ζην ζεκείν θαηαλάισζεο, είλαη ε δηαλνκή, ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε, ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ, ν ρεηξηζκφο ησλ πιηθψλ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ, νη πξνκήζεηεο, ε ζπζθεπαζία, ε δηάζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ, ε επηινγή ρσξνζέηεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ησλ απνζεθψλ, ε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη service, ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ νξηζκνχ απηνχ, εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε θπζηθή ξνή απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε. Σαπηφρξνλα φκσο ζην πεξηερφκελν ησλ logistics, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία ρξεζηκεχεη ζηε ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ αγαζψλ. Έηζη σο logistics νξίδνπκε ην ζπλδπαζκφ ηεο θπζηθήο ξνήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξνθφξεζεο πνπ ηελ ειέγρνπλ θαη ηελ νξγαλψλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 9

10 Ο νξηζκφο ηνπ CLM ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη θαηαθέξλεη λα απνηππψζεη ην πεξηερφκελν ησλ logistics, φπσο απηφ είλαη δηακνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο. Άιινο έλαο πνιχ γλσζηφο νξηζκφο ησλ logistics, είλαη απηφο ηεο SOLE (Society of Logistics Engineers), ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ είλαη: «Ωο logistics νξίδεηαη ε επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο (Management), ηεο Σερληθήο Μεζνδνινγίαο (Engineering) θαη ησλ Σερληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Technical Activities), πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρεδηαζκφ (Design), ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ (Requirements), ηελ απφθηεζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη κέζσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηε ζηξαηεγηθή, ηελ ηαθηηθή θαη ηνλ έιεγρν ελφο Οξγαληζκνχ». Ζ δηαθνξά ησλ δχν νξηζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, είλαη πσο ν πξψηνο δίλεη έκθαζε ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα logistics, ελψ ν δεχηεξνο δίλεη κεγαιχηεξν βάξνο ζηα βηνκεραληθά πξντφληα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή δηαρείξηζή ηνπο. Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη αλ εθαξκφδνληαη, ηα logistics, απνηεινχλ δηαδηθαζία ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη δελ απνηεινχλ κηα απιή κεηαθνξηθή δηαδηθαζία Βαζικέρ Απσέρ και Γπαζηηπιόηηηερ ηυν Logistics Σα logistics απνηεινχλ έλα ζχλζεην ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο (processes), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο (activities) θαη ζηνηρεία (items). Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, είλαη νη εμήο: 3 Κπξηαδφπνπινο Αλαζηάζηνο, «Γηνίθεζε Logistics», χγρξνλε Δθδνηηθή, Αζήλα,

11 - Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο - Διάρηζην δπλαηφ θφζηνο επελδχζεσλ - Βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ - Τςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ Σν θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ logistics, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί φηαλ θηάλεη ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηψλ. Σν θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics, πεξηιακβάλεη: Γαπάλεο κεηαθνξψλ Γαπάλεο απνζήθεπζεο θαη ζπζθεπαζίαο Κφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο Κφζηνο θπζηθήο δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ Κφζηνο ειέγρνπ θαη απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ Κφζηνο θηηξίσλ θαη κεραλεκάησλ θαη νη απνζβέζεηο ηνπο 11

12 Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο είλαη ζεκαληηθφ, ζηελ πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο, λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ θαη φρη ην επηκέξνπο θφζηνο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε έλα ηνκέα κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζε έλαλ άιιν ή αθφκα θαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θπξίσο ιφγσ κεησκέλεο απνδνηηθφηεηαο. 4 Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη πνηνηηθά ζηνηρεία, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: o Γηαζεζηκφηεηα (availability), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ απνζεκάησλ απφ ηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαιχπηεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο ή ησλ πειαηψλ. o Γπλακηθφηεηα (capacity), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο θαη ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ηαρχηεηαο θαζεκεξηλά. o πλέπεηα (consistency), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζπλερή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δεηνχλ νη πειάηεο, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πνηφηεηα, ρσξίο ιάζε θαη ζσζηά επηζεκαζκέλα, ψζηε ν πειάηεο λα είλαη ζίγνπξνο πσο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην πξντφλ ην νπνίν παξήγγεηιε. Οη δπν παξαπάλσ παξάκεηξνη, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ε πξνζθνξά ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Σα ιεγφκελα 7, πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ηνκείο πνπ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα 4 ηθληψηεο Κ., «Logistics Management: Θεσξία θαη Πξάμε», Παπαδήζεο, Αζήλα,

13 θαιχπηεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ψζηε λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε: σζηφ πξντφλ σζηφο ηφπνο απνζηνιήο σζηφο ηφπνο πξννξηζκνχ σζηφ ρξνλνδηάγξακκα σζηή πνζφηεηα σζηή πνηφηεηα σζηή ηηκή Παπόν και μέλλον: νέερ ηάζειρ και μελλονηικέρ πποκλήζειρ Σα Logistics ζήκεξα έρνπλ απνθηήζεη θεληξηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ αμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν. Οη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο αιιά θαη ησλ πειαηψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη θάπνηεο ηάζεηο ζην ρψξν ησλ logistics. Ζ ζεηηθή απφδνζή ηνπο, δείρλεη πσο νη ηάζεηο απηέο ζα ζπλερίζνπλ θαη ζην κέιινλ λα επεξεάδνπλ ην ρψξν ησλ logistics. Μηα πνιχ ζεκαληηθή ζχγρξνλε ηάζε, απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ηεο δηαλνκήο. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο δηαλνκήο, κέζσ ηεο 5 Κπξηαδφπνπινο Αλαζηάζηνο, «Γηνίθεζε Logistics», χγρξνλε Δθδνηηθή, Αζήλα,

14 ηνπνζέηεζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ, ζπγθεληξσηηθψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθέληξσζεο απηήο, είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ απνγξαθψλ θαη ηεο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ. Ζ ηάζε απηή έρεη νδεγήζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε κεγάιεο θαη δαπαλεξέο επελδχζεηο ζε θαηλνχξηνπο ζπγθεληξσκέλνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Οη επελδχζεηο απαηηνχλ, εθηφο απφ ην ζσζηφ εμνπιηζκφ, ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ηεο απνζήθεο θαη ηε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ. Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ Third Party Logistics (3PL), απνηειεί αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ησλ logistics ζήκεξα. Οη 3PL Providers, νη παξνρείο δειαδή ππεξεζηψλ logistics, αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο θάπνηεο εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο logistics πνπ παξέρνπλ νη third party εηαηξίεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε φιν θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε έξεπλα ηεο UPS (Worldwide Logistics), ην 2000, νη 3PLs είραλ εηζρσξήζεη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά ζε πνζνζηφ 25%, ελψ ην 2002 ην πνζνζηφ έθηαζε ην 28%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Ακεξηθή, ην 2000, έθηαλε κφιηο ην 10%. ηελ Διιάδα, αλ θαη ε ρξήζε ησλ 3PL είλαη πεξηνξηζκέλε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ ίζνο κε 26,3%. Ζ αξλεηηθή πιεπξά, είλαη πσο ην 34% ησλ πειαηψλ ρξεζηκνπνηεί 3PL ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ, ελψ κφλν ην 12% γηαηί παξέρνπλ ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ. Μεγάιε βαξχηεηα δίδεηαη θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηε δηαλνκή. Ζ ζεκαληηθή αιιαγή ηεο αγνξάο, πνπ έρεη εληζρχζεη ην ξφιν ηεο 14

15 δηαλνκήο, είλαη ην γεγνλφο φηη ην εκπνξηθφ φλνκα ελφο πξντφληνο δελ είλαη πιένλ ηφζν ζεκαληηθφ θαη φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ αληί λα πεξηκέλνπλ γηα λα αγνξάζνπλ έλα γλσζηφ πξντφλ, λα ην αληηθαηαζηήζνπλ κε έλα άιιν παξφκνην. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ πσο ε δηαζεζηκφηεηα ελφο πξντφληνο ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη θαη επέθηαζε ε δηαλνκή είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί κία επηρείξεζε γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο. Μηα πνιχ ζεκαληηθή ζχγρξνλε ηάζε απνηειεί θαη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο αθξηβνχο πνζφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμππεξεηεζνχλ φιεο νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Σα ζπζηήκαηα απηά, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ην MRP (Materials Requirements Planning) θαη ην JIT (Just-in-Time) απαηηνχλ ηελ ππνζηήξημε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Σέινο, φπσο είλαη θπζηθφ ζηηο κέξεο καο, ζεκαληηθή ηάζε ζην ρψξν ησλ logistics είλαη ε εληαηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε απηνκαηνπνίεζε. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, φπνπ θπξηαξρνχλ ε κεραλνπνίεζε θαη νη απηνκαηηζκνί κε ζηφρν λα κεησζεί ζην ειάρηζην ν ρεηξσλαθηηθφο έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη λα απμεζεί ε ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, κε πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο. Κιείλνληαο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε, πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ logistics δηεθπεξαηψλνληαη, ιακβάλνληαο ππφςηλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αζθάιεηαο, αθνινπζψληαο ηελ θπβεξλεηηθή λνκνζεζία. 6 6 Καξακπαηδφο Γ., Μαιηλδξέηνο Γ., νθηαλνπνχινπ Υ., «Γεσγξαθία ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Τπνδνκψλ», Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα,

16 1.4. Ο πόλορ και η σπηζιμόηηηα ηυν logistics ζηιρ επισειπήζειρ και ηοςρ οπγανιζμούρ Σν ηκήκα ησλ logistics θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο κέξεο καο. Δίλαη βέβαηα αδηαλφεηε ε χπαξμε κηαο επηρείξεζεο ρσξίο λα δηαζέηεη, έζησ θαη κε ζηνηρεηψδε νξγάλσζε, θάπνην ηκήκα logistics. Όιεο νη εηαηξίεο θαη νη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ άιισζηε απνζήθεο φπνπ θξαηνχλ ηα πξντφληα ηνπο αιιά θαη έλαλ αξηζκφ απνζεκάησλ. Ο ζηφρνο γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα είλαη εθηφο βέβαηα απφ ην λα είλαη βηψζηκεο θαη λα απμάλνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο, λα θαηαθέξλνπλ λα ελδπλακψζνπλ ηνπο ηνκείο ησλ logistics θαη ησλ κεηαθνξψλ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γπζηπρψο πιήηηνληαη άκεζα απφ ηελ απνπζία θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηερλνγλσζίαο. Άκεζν απνηέιεζκα είλαη ε πηνζέηεζε απφ θάπνηνπο πην ηνικεξνχο επηρεηξεκαηίεο θάπνησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ logistics, νη νπνίεο αξγφηεξα αληηγξάθνληαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ιαλζαζκέλν ηξφπν θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ην απνθαινχκελν θαηλφκελν domino. 7 ε θάζε πεξίπησζε φκσο θαη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θάπνηνο ζα επελδχζεη ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ησλ logistics, νη νπνίεο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ εμειηγκέλσλ απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ ζε φηη αθνξά φρη κφλν ζηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο αιιά θαη ζηα κέζα γηα ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε ηεο απνζήθεο, ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ κεηαθνξψλ αιιά θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ ησλ θνξηίσλ θαζ νδψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο ζε φπνην 7 Γηαλλάθαηλαο Β., «Αλαηνκία ησλ Business Logistics», Έθδνζε ηνπ ζπγγξαθέα, Αζήλα,

17 ζεκείν θαη αλ βξίζθνληαη, αιιά θαη ζε ζπζηήκαηα ζήκαλζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ Η θέζη ηυν logistics ζηην οπγανυηική δομή ηηρ επισείπηζηρ Σα logistics φπσο ζα παξαηεξήζνπκε θαη παξαθάησ έρνπλ έληνλε παξνπζία θαη δηαζπλδέζεηο ζε νιφθιεξε ηε δνκή κηαο επηρείξεζεο ή αληίζηνηρα ελφο νξγαληζκνχ. Γελ είλαη ιίγνη άιισζηε εθείλνπ πνπ ηα ζπλδένπλ κε ην ηκήκα marketing ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απηή είλαη θαη ε κνλαδηθή δηαζχλδεζε πνπ παξνπζηάδεη ην ηκήκα logistics. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα logistics έρνπλ έλα πνιπδηάζηαην ξφιν θαη αλαπηχζζνπλ δηαζπλδέζεηο κε πνιιά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηηο δηαζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην ζχζηεκα ησλ logistics κε ην ηκήκα παξαγσγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε ην ηκήκα marketing θαη ηνπο ηνκείο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηεο ζπζθεπαζίαο, ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγγειίαο θαη ηέινο κε ην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο δηαλνκήο ησλ αληηθεηκέλσλ-πξντφλησλ θαη ηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ. Αο κελ μερλάκε βέβαηα φηη αληηθεηκεληθφο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο θαη άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο θαη θαη επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε χπαξμε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ θαηά 17

18 πεξίπησζε, αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη ζεκαληηθφ ε ζπλεξγαζία εηδηθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ logistics λα επηηπγράλεηαη αλάκεζα ζε φια ζρεδφλ ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο. Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε πσο ε νκάδα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν ηα logistics, θαζψο θάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζε κε απνηειεζκαηηθέο θαη ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο. Δδψ δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε, θάηη πνπ ζα εμεηαζηεί εθηελέζηεξα παξαθάησ. Παξ φια απηά ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο ζρέζεο θαζψο ζε απηή βαζίδεηαη κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ logistics. Δίλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεγάιν ην πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics πνπ νινθιεξψλνληαη εθηφο ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ θαη ζρεηηθά ειεγρφκελνπ ρψξνπ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ χπαξμε θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πειαηψλ θαη επηρείξεζεο/ νξγαληζκνχ. Ζ επηρείξεζε είλαη άιισζηε απηή πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα επηιέμεη ηνπο πειάηεο νη νπνίνη ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ζα εγθαζηδξχζεη ζπλεξγαζίεο καδί ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ. 18

19 ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ή ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΔ ΦΟΡΣΩΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΩΛΖΔΩΝ ή MARKETING ΓΗΚΣΤΟ ΚΔΝΣΡΩΝ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΩΝ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ή ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΔΝΣΡΩΝ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΚΑΝΑΛΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ σήμα 1: Παπαδοζιακό ππόηςπο οπγάνυζηρ ηυν λειηοςπγιών θςζικήρ διανομήρ (Oxley, 1999) Ζ ζπζρέηηζε πνπ πξναλαθέξακε αλάκεζα ζην ηκήκα logistics θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο ή θαη ελφο νξγαληζκνχ, θαηαδεηθλχεηαη εκθαλέζηαηα θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θπζηθήο δηαλνκήο, πνπ ππάγνληαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ logistics. Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη αλάινγα πάληα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο, ηα logistics κπνξεί λα θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ζε φηη αθνξά ζηνλ αξηζκφ θαη ζηνλ έιεγρν απνζεκάησλ, ζηε δεκηνπξγία δηθηχνπ θέληξσλ αλεθνδηαζκνχ, ζηε κεηαθνξά θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ 19

20 αιιά θαη ζε φηη αθνξά δεηήκαηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη αλαιχζεηο θφζηνπο. Όπσο είλαη πξνθαλέο ινηπφλ ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ logistics ζε κηα επηρείξεζε είλαη αξθεηά εηεξφθιεηα, θαζψο έρνπλ λα θάλνπλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκείο ηεο νξγάλσζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ αιιά φια καδί ζπλζέηνπλ έλαλ θχθιν ξνήο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ ζην εξγνζηάζην κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ θαηαλαισηή, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαη κηα νιφθιεξε επηρείξεζε επίζεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ο όπορ «εξςπηπέηηζη πελαηών» Ζ «εμππεξέηεζε πειαηψλ» απνηειεί έλαλ αξθεηά ζπγθερπκέλν φξν, δηφηη αθελφο δελ πθίζηαηαη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ απηνχ θαη αθεηέξνπ ζηελ πξάμε ε ζεκαζία ηνπ φξνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ πειάηε θαη ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο αληίζηνηρα. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ζα έιεγε θαλείο φηη σο κηα γεληθή ζεψξεζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, πθίζηαηαη ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ή φρη απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ logistics θαη marketing ζε επίπεδν επειημίαο ρψξνπ θαη ρξφλνπ κηαο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ Σι είναι η εξςπηπέηηζη πελαηών Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ζεκαζία ηνπ φξνπ εμππεξέηεζε πειαηψλ ή customer service ζηελ αγγιηθή νξνινγία, είλαη δηηηή θαζψο αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζθνπηά ηνπ πσιεηή ή γεληθφηεξα ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηηο 20

21 ππεξεζίεο θαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζθνπηά ηνπ πειάηε πνπ είλαη ν απνδέθηεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Πξαθηηθά βάζεη ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ ε εμππεξέηεζε πειαηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηξεηο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο: 1) Δίηε ζαλ κία αθφκε παξάκεηξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο 2) Δίηε κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφδνζεο ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο 3) Δίηε ζαλ έλα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, φρη δειαδή σο κηα απιή παξάκεηξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν Δίλαη πξνθαλέο θαη απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, φηη απνηειεί έλα ζηνηρείν λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε επηρείξεζε, θαζψο είλαη ην ηκήκα εθείλν ην νπνίν έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε. Καηά ζπλέπεηα ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ κηθξνχ ή κεγάινπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ ζα θαηέρεη αιιά θαη ηνπ κηθξνχ ή κεγάινπ πνζνζηνχ θέξδνπο πνπ ζα ζεκεηψλεη. Με απηή ηε ινγηθή ζεσξείηαη αλακελφκελε ε αλαγλψξηζε, απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ σο ελφο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηά ηνπο. Παξ φια απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, φπνπ πθίζηαληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε πίεζε γηα γξήγνξε, αζθαιή θαη ζσζηή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ πεξλάεη ζε δεχηεξε κνίξα. Δμάιινπ ζα ιέγακε φηη απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξηψλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ είλαη γλσζηέο ζε πνιχ 21

22 γεληθά πιαίζηα ρσξίο λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εηδηθή έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί ηη πξαγκαηηθά επηζπκνχλ νη πειάηεο ζρεηηθά φρη κφλν κε ην πξντφλ θαη ηελ ηαρχηεηα παξάδνζήο ηνπ, αιιά θαη ζρεηηθά κε παξάγνληεο πνπ ίζσο λα ζεσξνχζαλ δεπηεξεχνληεο φπσο ε δηθηπαθή εκβέιεηα ή νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο. Ζ εμππεξέηεζε πειαηψλ ζεσξείηαη θαη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία πνιχ επξεία θαη πνιχπινθε έλλνηα, θαζψο πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ζρεδφλ φισλ ησλ ηκεκάησλ νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο. πλνπηηθά νη παξάγνληεο απηνχ είλαη: ε δηαζεζηκφηεηα απνζεκάησλ ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο ε αμηνπηζηία παξάδνζεο ελφο πξντφληνο ν ρξφλνο παξάδνζεο ε θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο νη κέζνδνη παξαγγειίαο ε επαξθήο ηερλνγλσζία θαη ηερληθή ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ε επθνιία παξαγγειίαο 22

23 επίδεημε εμνπιηζκνχ ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηθνηλσλίαο πειάηε επηρείξεζεο γηα ηε δηαηχπσζε απνξηψλ, πξνβιεκάησλ, παξαπφλσλ χπαξμε & δηαζεζηκφηεηα έληππνπ πιηθνχ Μειεηψληαο θαλείο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θαζνξίδνπλ ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο σο νιφηεηα θαη φρη ζε φηη αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο. Έηζη ζα ιέγακε φηη ε δηαζεζηκφηεηα απνζεκάησλ, ε νπνία θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο απνζήθεο, είλαη ηαπηφρξνλα αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο πειαηεηαθέο απαηηήζεηο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ην είδνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο κεηαθνξά. Παξάιιεια, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, ε αμηνπηζηία παξάδνζεο ελφο πξντφληνο, ν ρξφλνο παξάδνζεο θαη ε θαηάζηαζή ηνπ, είλαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε δέζκεπζε πνπ αλαιακβάλεη ν εθάζηνηε πξνκεζεπηήο γηα ηελ παξάδνζε κηαο παξαγγειίαο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα παξαιεθζεί ην ελ ιφγσ πξντφλ απφ ηνλ πειάηε φζν θαη ζηε δέζκεπζε πνπ αλαιακβάλεη ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο θαηά ηε κεηαθνξά ψζηε λα κελ ππνζηεί θαλελφο είδνπο θζνξά. 23

24 Παξάκεηξνη φπσο νη κέζνδνη θαη ε επθνιία παξαγγειίαο, ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηθνηλσλίαο πειάηε επηρείξεζεο γηα ηε δηαηχπσζε απνξηψλ, πξνβιεκάησλ, παξαπφλσλ, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. ε απηφ ην ζεκείν ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη θαη ε γεληθφηεξε αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα νπνία ζπλέβαιιαλ δξαζηηθά ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπξνζζέησο είλαη απαξαίηεην ε επηρείξεζε λα έρεη επαλδξψζεη ην ηειεθσληθφ ηεο θέληξν κε άηνκα ηα νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ εθάζηνηε πειάηε θαη λα ηνλ παξαπέκςνπλ ζηνλ θαηάιιειν ηερληθφ ή εηδηθφ γεληθφηεξα γηα ην ζέκα ηνπ. Σέινο, ε επθνιία κηαο παξαγγειίαο έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ζε άκεζε ζπζρέηηζε πάληα κε ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή κε ηαρχηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα. Γπν πνιχ ηδηαίηεξεο παξάκεηξνη είλαη θαη απηέο ηεο επίδεημεο εμνπιηζκνχ θαη ηεο χπαξμεο θαη δηαζεζηκφηεηαο έληππνπ πιηθνχ. Ζ επίδεημε εμνπιηζκνχ έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πξνκεζεπηή λα επηηξέςεη ζε έλα πηζαλφ πειάηε λα εμεηάζεη κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ δηαζέηεη, πξνηνχ απηφο πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε θάπνηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο καδί ηεο. 24

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ Γικηύος Γιανομήρ Πολλαπλών Πποϊόνηων

σεδιαζμόρ Γικηύος Γιανομήρ Πολλαπλών Πποϊόνηων Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Νέερ Απσέρ Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: σεδιαζμόρ Γικηύος Γιανομήρ Πολλαπλών Πποϊόνηων Δπηκέιεηα: Μαπξνεηδήο Βαζίιεηνο 155 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Νεάξρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα