ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)"

Transcript

1 EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση για το έτος 2003 του προγράµµατος Πολιτισµός 2000, που εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2000 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ύστερα από διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή των Περιφερειών (απόφαση 508/2000/ΕΚ δηµοσιευθείσα στην ΕΕ L63 της , σ. 1). Περιλαµβάνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κοινοτική χρηµατοοικονοµική υποστήριξη πολιτιστικών σχεδίων και εκδηλώσεων, που αρχίζουν το 2003 και υποβάλλονται από πολιτιστικούς οργανισµούς των 30 κρατών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ( 1 ). Η παρούσα πρόταση υποβολής προτάσεων αποτελεί την τέταρτη ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχεδίων για το πρόγραµµα Πολιτισµός Το πρόγραµµα θεσπίστηκε για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 Το πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 συµβάλλει στην προώθηση ενός πολιτιστικού χώρου που είναι κοινός στους λαούς της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των καλλιτεχνών- δηµιουργών, των πολιτιστικών παραγόντων, των ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων υλοποίησης σχεδίων, τις ενέργειες των πολιτιστικών δικτύων και των άλλων εταίρων, καθώς επίσης και των πολιτιστικών φορέων των κρατών µελών και των άλλων συµµετεχόντων στο πρόγραµµα χωρών. Οι στόχοι του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 είναι: 1. προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της αµοιβαίας γνώσης του πολιτισµού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών 2. προώθηση της δηµιουργικότητας, της διάδοσης σε διακρατικό επίπεδο του πολιτισµού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των καλλιτεχνών, των δηµιουργών και των άλλων πολιτιστικών φορέων και επαγγελµατιών του πολιτιστικού χώρου, καθώς και των έργων τους, δίνοντας έµφαση στους νέους, στα κοινωνικώς µειονεκτούντα άτοµα και στην πολιτιστική ποικιλοµορφία ( 1 ) Τα δεκαπέντε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, ανία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο) οι τρεις χώρες ΕΟΧ/ΕZΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) οι ακόλουθες δώδεκα υποψήφιες χώρες: Βουλγαρία, Τσεχική ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακική ηµοκρατία και Σλοβενία Κύπρος και Μάλτα. 3. αξιοποίηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και ανάπτυξη νέων µορφών πολιτιστικής έκφρασης 4. από κοινού συµµετοχή στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά ευρωπαϊκής σηµασίας και αξιοποίησή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο διάδοση της τεχνογνωσίας και προώθηση των ορθών πρακτικών, όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαφύλαξη αυτής της πολιτιστικής κληρονοµιάς 5. αναγνώριση του ρόλου του πολιτισµού στην κοινωνικο-οικονο- µική ανάπτυξη 6. εδραίωση του διαπολιτιστικού διαλόγου και αµοιβαίες ανταλλαγές µεταξύ ευρωπαϊκών και µη ευρωπαϊκών πολιτισµών 7. ρητή αναγνώριση του πολιτισµού ως οικονοµικού παράγοντα και παράγοντα κοινωνικής ένταξης και ιθαγένειας 8. βελτίωση της πρόσβασης και ενθάρρυνση της συµµετοχής του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του πολιτισµού. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 Πολυετή θέµατα Το πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση ποιοτικών σχεδίων που ενθαρρύνουν την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα, παρέχουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και ανταποκρίνονται στους σηµερινούς προβληµατισµούς και τοµείς ενδιαφέροντος των παραγόντων του πολιτιστικού χώρου. Γι' αυτόν το σκοπό, στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθώς και σε όλες τις µελλοντικές προσκλήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, θα δοθεί έµφαση σε τρεις γενικούς τοµείς ενεργειών στο πλαίσιο σχεδίων που εκφράζουν το πνεύµα αυτών των στόχων. Όλα τα µελλοντικάσχέδια που θα εγκριθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 πρέπει να επιδιώκουν την κάλυψη τουλάχιστον ενός από τους τρεις παρακάτω τοµείς: Απήχηση στους πολίτες Νέα τεχνολογία/µέσα προσανατολισµένα στη δηµιουργικότητα Παράδοση και καινοτοµία σύνδεση παρελθόντος και µέλλοντος.

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/5 Ετήσια τοµεακή προσέγγιση Κάθε έτος θα επικεντρώνεται σε έναν κύριο τοµέα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση αυτή διαµορφώθηκε βάσει της ανταπόκρισης των πολιτιστικών παραγόντων στις προηγούµενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 και του είδους της ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί ως σήµερα. Στόχος της εν λόγω προσέγγισης είναι: να εξασφαλίσει ότι οι πολιτιστικοί οργανισµοί που επιθυµούν να υποβάλλουν σχέδια για κοινοτική υποστήριξη θα ενηµερώνονται εκ των προτέρων για τον κύριο τοµέα που θα υποστηρίζεται κάθε χρόνο. Αυτό θα τους επιτρέπει να προγραµµατίζουν αναλόγως τις δραστηριότητές τους και να διαµορφώνουν ευρηµατικές και δηµιουργικές προτάσεις που ενέχουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολιτιστικοί οργανισµοί θα λαµβάνουν τη διαβεβαίωση πως θα αποδίδεται η δέουσα σηµασία στον συγκεκριµένο τοµέα τους πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο κύριος τοµέας για το 2003 θα είναι οι «τέχνες του θεάµατος». Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ο εν λόγω τοµέας περιλαµβάνει: θέατρο, χορό, µουσική, όπερα, κλασικό τραγούδι, θέατρο του δρόµου και τσίρκο. Όλα τα σχέδια κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποκλείονται από την παρούσα πρόσκληση. Το 2004 ο αντίστοιχος κύριος τοµέας θα είναι η πολιτιστική κληρονοµιά (για την πρόσκληση του 2004 ο τοµέας θα περιλαµβάνει: την κινητή, αρχιτεκτονική και πνευµατική κληρονοµιά, ιστορικά αρχεία και βιβλιοθήκες, την αρχαιολογική και υποβρύχια κληρονοµιά, χώρους και τοπία πολιτιστικού ενδιαφέροντος). Ο τοµέας του βιβλίου, της ανάγνωσης και της µετάφρασης θα συµπεριληφθεί σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κατά την επόµενη διετία ( ). Το 2003 εκτός από τον κύριο τοµέα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (τέχνες του θεάµατος για το 2003) θα ληφθούν υπόψη επίσης και σχέδια που αφορούν άλλους τοµείς όπως αναφέρεται στην παρακάτω ενότητα Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε σχέδια που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς παράγοντες από την ΕΕ/ΕΟΧ και τις υποψήφιες χώρες. ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2003 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Το 2003 θα χρηµατοδοτηθούν περίπου ενενήντα (90) µονοετείς ειδικές, καινοτόµες ή/και πειραµατικές ενέργειες στον τοµέα των τεχνών του θεάµατος. Οι ενέργειες αυτές µπορούν να αφορούν, µεταξύ άλλων: συµπαραγωγές µε τη συµµετοχή τουλάχιστον τριών χωρών, τη δηµιουργία και τη διάδοση έργων σε τρεις τουλάχιστον χώρες, την επιµόρφωση επαγγελµατιών µε τη συµµετοχή τουλάχιστον τριών χωρών, την ελεύθερη κυκλοφορία των καλλιτεχνών από τρεις τουλάχιστον χώρες. Τα έργα πρέπει να αφορούν θέµατα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το 2003 θα χρηµατοδοτηθούν επίσης περίπου δεκαπέντε (15) µονοετείς ειδικές, καινοτόµοι ή/και πειραµατικές ενέργειες στον τοµέα των εικαστικών τεχνών που θα αφορούν είτε: τη διακίνηση καλλιτεχνών και έργων τους σε όλες τις συµ- µετέχουσες χώρες είτε τη δηµιουργικότητα ως µέσο κοινωνικής ένταξης. Το 2003 θα χρηµατοδοτηθούν επίσης περίπου δεκαπέντε (15) µονοετείς ειδικές, καινοτόµες ή/και πειραµατικές ενέργειες στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς που θα αφορούν συγχρόνως και τα δύο παρακάτω θέµατα Την υλοποίηση προγράµµατος συντήρησης ή/και αναστήλωσης ή/και ανάδειξης µνηµείων ή χώρων σε µία τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 χώρες. Η υλοποίηση αυτή πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε την ενεργό συµµετοχή τουλάχιστον τριών συνδιοργανωτών από τρεις διαφορετικές χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Πολιτισµός Τα µνηµεία ή/και οι χώροι πρέπει να είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να χαρακτηρίζουν µια συγκεκριµένη ευρωπαϊκή περίοδο. Τη διάδοση και την ανταλλαγή αποτελεσµάτων και ορθών µεθόδων πρακτικής που θα έχουν επιτευχθεί από τους συνδιοργανωτές κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του σχεδίου, καθώς και άλλων αποτελεσµάτων που θα έχουν επιτευχθεί είτε από τους ίδιους είτε κατόπιν συνεργασίας κατά τη διάρκεια προηγούµενων σχεδίων. Ο τοµέας αυτός πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ενεργειών, µια περιοδεύουσα έκθεση σε δύο τουλάχιστον χώρες που συµ- µετέχουν στο πρόγραµµα Πολιτισµός Για τη διάδοση και την ανταλλαγή των εν λόγω αποτελεσµάτων πρέπει να χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα νέα µέσα επικοινωνίας µε στόχο τη χρησιµοποίηση των πιο αποτελεσµατικών µεθόδων παρουσίασης και ερµηνείας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ποιοτικάσχέδια, στα οποία συµ- µετέχει όσο το δυνατό µεγαλύτερος αριθµός πολιτιστικών παραγόντων από τις διάφορες συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες και τα οποία εξασφαλίζουν τη µεγαλύτερη δυνατή διάδοση των δραστηριοτήτων τους στο ευρύ κοινό, χρησιµοποιώντας τα πιο κατάλληλα και ειδικότερα τα νέα µέσα επικοινωνίας. ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο µιας διαρθρω- µένης και βιώσιµης προοπτικής. Για τον σκοπό αυτό, τα σχέδια αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων πρέπει να έχουν ένα συνεχές, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2003 θα χρηµατοδοτηθούν περίπου δεκαπέντε (15) πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας στον τοµέα των τεχνών του θεά- µατος. Η κατηγορία αυτή θα ενθαρρύνει σχέδια που επικεντρώνονται στις τέχνες του θεάµατος και καλύπτουν την πρώτη και στη συνέχεια ακόµη τρεις από τις ακόλουθες ενέργειες: συµπαραγωγή και διεθνή κυκλοφορία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,

3 EL C 148/6 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διοργάνωση άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, διοργάνωση πρωτοβουλιών για την ανταλλαγή εµπειριών (τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο) και την περαιτέρω επιµόρφωση των επαγγελµατιών, προώθηση των σχετικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών στοιχείων, διαµόρφωση σχεδίων ευαισθητοποίησης του κοινού, εκπαίδευσης και διάδοσης γνώσεων, προσαρµοσµένη και καινοτόµο χρήση νέων τεχνολογιών, προκειµένου να ωφεληθούν οι συµµετέχοντες, οι χρήστες και το ευρύ κοινό, έκδοση βιβλίων, οδηγών, παραγωγή οπτικοακουστικών ντοκι- µαντέρ και προϊόντων πολυµέσων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, µε στόχο την προβολή του θέµατος της συµφωνίας συνεργασίας. Οι παραστάσεις, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι δηµοσιεύσεις, οι εκδόσεις και οι παραγωγές που λαµβάνουν χώρα πρέπει να σχεδιαστούν και να πραγµατοποιηθούν κατά τρόπο που να τις καθιστά προσβάσιµες και κατανοητές στο ευρύτερο δυνατό κοινό (π.χ. πολυγλωσσικές παρουσιάσεις προσαρµοσµένες στις διάφορες οµάδες στόχους του κοινού). Το 2003 θα χρηµατοδοτηθούν επίσης µία έως δύο (1-2) πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας στον τοµέα των εικαστικών τεχνών, που περιλαµβάνουν µια σειρά πρωτοβουλιών, όπως: διακίνηση καλλιτεχνών και έργων τους στις συµµετέχουσες χώρες, ανταλλαγή εµπειριών και περαιτέρω επιµόρφωση των επαγγελ- µατιών, χρήση των νέων τεχνολογιών προκειµένου να ωφεληθούν οι συµµετέχοντες, οι χρήστες και το ευρύ κοινό, πολυγλωσσική έκδοση βιβλίων, καθώς και παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων ή προϊόντων πολυµέσων, µε στόχο την προβολή του θέµατος της συµφωνίας συνεργασίας. Το 2003 θα χρηµατοδοτηθούν επίσης µία έως δύο (1-2) πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας σχετικάµε την πολιτιστική κληρονοµιά στον τοµέα της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, µεγάλης ευρωπαϊκής σηµασίας, οι οποίες θα αφορούν συγχρόνως όλες τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη µνηµείων ή ή/και χώρων βιοµηχανικής κληρονοµιάς σε τουλάχιστον τρεις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, του βιο- µηχανικού εξοπλισµού που µπορεί να υπάρχει επί τόπου, διάδοση και ανταλλαγή των αποτελεσµάτων αναστήλωσης που θα επιτευχθούν µε την από κοινού διοργάνωση περιοδευουσών εκθέσεων σε τουλάχιστον τρεις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες. Για τη δράση αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλες νέες µέθοδοι επικοινωνίας και τεχνολογίας για την παρουσίαση και ερµηνεία των εν λόγω αποτελεσµάτων που θα απευθύνονται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειρίας και περαιτέρω κατάρτισης επαγγελµατιών επί τόπου και κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του σχεδίου, παραγωγή πολυγλωσσικών βιβλίων, οπτικοακουστικών προϊόντων ή προϊόντων πολυµέσων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, µε στόχο την προβολή του θέµατος και των αποτελεσµάτων της συµφωνίας συνεργασίας, καθώς και της σχέσης µεταξύ των επιλεγέντων µνηµείων ή/και χώρων και του ιστορικού, τεχνικού και κοινωνικο οικονοµικού πλαισίου τους. ΣΧΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Θα χρηµατοδοτηθεί επίσης ένα (1) σχέδιο συµφωνίας πολυετούς συνεργασίας στον τοµέα του βιβλίου, της ανάγνωσης και της µετάφρασης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όλες τις κατηγορίες ποιοτικών σχεδίων, όπου συµµετέχει ο µεγαλύτερος αριθµός πολιτιστικών φορέων από τις διάφορες συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες και τα οποία εξασφαλίζουν τη διάδοση των δραστηριοτήτων τους στο ευρύ κοινό, χρησιµοποιώντας τα καταλληλότερα και, ειδικότερα, τα νέα µέσα επικοινωνίας. ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το 2003 θα χρηµατοδοτηθούν έως και δέκα (10) σχέδια αυτής της κατηγορίας, που επικεντρώνονται στους τοµείς των Τεχνών του θεάµατος ή των Βιβλίων και της Ανάγνωσης σε τρίτες χώρες. ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Θα χρηµατοδοτηθούν περίπου 50 σχέδια µετάφρασης λογοτεχνικών έργων (µυθοπλασίας) ευρωπαίων συγγραφέων που γράφτηκαν µετά το 1950 θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που απευθύνονται σε παιδιά και νέους αναγνώστες. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει από τέσσερα (το ελάχιστο) έως δέκα (το µέγιστο) έργα αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον, θα υποστηριχθούν επίσης περίπου είκοσι (20) σχέδια µετάφρασης έργων που αφορούν ανθρωπιστικές επιστήµες. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει από τέσσερα (το ελάχιστο) έως δέκα (το µέγιστο) έργα αυτής της κατηγορίας. Θα χρηµατοδοτηθούν περίπου πέντε (5) µονοετή ειδικά, καινοτόµα ή / και πειραµατικά σχέδια που θα επικεντρώνονται στην προώθηση της ανάγνωσης. Θα χρηµατοδοτηθούν περίπου πέντε (5) µονοετή ειδικά, καινοτόµα ή/και πειραµατικά σχέδια, που θα προωθούν τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών στον τοµέα της µετάφρασης λογοτεχνικών έργων. Τα ευρωπαϊκάεργαστήρια πολιτιστικής κληρονοµιάς και άλλα σχέδια που αφορούν στη δράση 3 του προγράµµατος δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ: «Οργανωτής/κύριος οργανωτής σχεδίου»: για να θεωρείται οργανωτής ή κύριος οργανωτής σχεδίου ένας πολιτιστικός οργανισµός [όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β] που προέρχεται από συµµετέχουσα στο πρόγραµµα χώρα, θα πρέπει να ενεργεί ως νόµιµος συνυπογράφων για τη σύµβαση επιδότησης ΕΕ που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει συγκεκριµένη και ουσιαστική συµµετοχή και να ασκεί καθήκοντα συντονιστή, τόσο στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, όσο και στη χρηµατοδότησή του (δηλαδή εγγυηµένη συµµετοχή από ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει από άλλες πηγές και τουλάχιστον ίση µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού). «Συνδιοργανωτής»: για να θεωρείται συνδιοργανωτής ένας πολιτιστικός οργανισµός [όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β] που προέρχεται από συµµετέχουσα στο πρόγραµµα χώρα, πρέπει να έχει συγκεκριµένη και ουσιαστική συµµετοχή, τόσο στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, όσο και στη χρηµατοδότησή του (δηλαδή εγγυηµένη συµµετοχή από ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει από άλλες πηγές και τουλάχιστον ίση µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού). Η συµµετοχή των συνδιοργανωτών πρέπει να δηλώνεται επακριβώς στο υποβληθέν υποψήφιο σχέδιο. «Εταίρος»: για να θεωρείται εταίρος ένας πολιτιστικός οργανισµός [όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β], συµµετέχει µεν στις δραστηριότητες του σχεδίου, αλλά δεν απαιτείται να έχει συγκεκριµένη και ουσιαστική συµµετοχή και να ασκεί καθήκοντα συντονιστή τόσο στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, όσο και στη χρηµατοδότησή του. «Ετήσιο σχέδιο»: για θεωρηθούν αποδεκτά ως ετήσια σχέδια, τα σχέδια πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια υλοποίησης δώδεκα µήνες και να περιλαµβάνουν συνδιοργανωτές από τουλάχιστον τρεις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες. «(Πολυετής) συµφωνία συνεργασίας»: για να θεωρηθούν αποδεκτά ως σχέδια συµφωνίας συνεργασίας, τα σχέδια πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης 24 µήνες και µέγιστη 36 και να περιλαµβάνουν συνδιοργανωτές από τουλάχιστον πέντε συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες. Αυτό το είδος σχεδίων βασίζεται σε ένα κοινό κείµενο νοµικής µορφής αναγνωρισµένης σε µία από τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες, που έχει υπογραφεί από το σύνολο των συνδιοργανωτών. Το κείµενο αυτό θα περιγράφει επακριβώς τους επιδιωκόµενους στόχους του σχεδίου, τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το ρόλο του κάθε συνδιοργανωτή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς και την οικονοµική του συµµετοχή στο σχέδιο. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: Για όλα τα σχέδια η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών που συνδέονται µε την υλοποίηση ενός σχεδίου αρχίζει από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στη σύµβαση επιδότησης του κάθε σχεδίου. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της 15ης Απριλίου Καµία δραστηριότητα που θα λαµβάνει χώρα νωρίτερα από την εν λόγω ηµεροµηνία δεν θα είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση. Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών πρέπει να αρχίζει στις 15 Νοεµβρίου 2003 το αργότερο. Για τα ετήσια σχέδια και για τα σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας σε τρίτες χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών, που συνδέονται µε την υλοποίηση ενός σχεδίου, θα διαρκεί έως και 12 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου επιλεξιµότητας κάθε σχεδίου όπως αυτό αναφέρεται στη σύµβαση επιδότησης. Για τα σχέδια πολυετούς συνεργασίας η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών που συνδέονται µε την υλοποίηση ενός σχεδίου θα διαρκεί το ελάχιστο 24 µήνες και το µέγιστο 36 µήνες αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου επιλεξιµότητας κάθε σχεδίου όπως αυτό αναφέρεται στη σύµβαση επιδότησης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µόνον από οργανωτές, συνδιοργανωτές και από εταίρους που προέρχονται από χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας σε τρίτες χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα σε αυτή την περίπτωση θα θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε τρίτες χώρες από συνδιοργανωτές προερχόµενους απ' αυτές. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Για τα ετήσια σχέδια προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων για κοινοτική χρηµατοδότηση έχει οριστεί η 15η Οκτωβρίου Για τα πολυετή σχέδια προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων για κοινοτική χρηµατοδότηση έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Όλα τα σχέδια, εκτός από τα σχέδια του τύπου συµφωνίας συνεργασίας, πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια δώδεκα µηνών και όλα τα σχέδια πρέπει να αρχίσουν το αργότερο στις 15 Νοεµβρίου 2003.

5 EL C 148/8 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Από την παρούσα πρόσκληση εξαιρούνται: τα σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα, τα σχέδια που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 ή µετά τις 15 Νοεµβρίου 2003 ( 1 ), τα σχέδια των οποίων ο στόχος είναι εµπορικός ή κερδοσκοπικός, τα σχέδια που λαµβάνουν υποστήριξη στα πλαίσια ενός άλλου κοινοτικού προγράµµατος, τα σχέδια που υποβάλλονται από πολιτιστικούς φορείς, που έχουν λάβει επιδότηση ως οργανωτές ή συνδιοργανωτές στο πλαίσιο συµφωνίας συνεργασίας από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2001 ή του 2002, τα σχέδια που δεν εµφανίζουν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό µε σαφή ανάλυση (σύνολο δαπανών = σύνολο εσόδων), τα σχέδια που δεν υποβάλλονται στο πρότυπο έντυπο αιτήσεων, καθώς και τα σχέδια που αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυπία ή είναι χειρόγραφα, τα σχέδια που δεν αποστέλλονται εντός της ορισθείσας προθεσµίας (ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου ή της εταιρείας ταχυδροµικής αποστολής), τα σχέδια για τα οποία δεν αναγράφεται στο έντυπο υποβολής υποψηφιοτήτων η κατηγορία ενέργειας (π.χ. ετήσια, πολυετής, λογοτεχνική µετάφραση), στην οποία ο αιτών επιθυµεί να ληφθεί υπόψη η αίτησή του, τα σχέδια για τα οποία δεν καθορίζεται σαφώς σε ποιον από τους τρεις προαναφερθέντες τοµείς πολυετών ενεργειών εστιάζεται κατάκύριο λόγο η υποβληθείσα πρόταση, τα σχέδια στα οποία δε συµµετέχει ο ελάχιστος αριθµός συνδιοργανωτών που απαιτείται για την κατηγορία ενεργειών, στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται η αίτηση, τα σχέδια που υποβάλλονται από πολιτιστικό φορέα προερχόµενο από µια εκ των 12 υποψήφιων χωρών και στα οποία δεν συµµετέχει τουλάχιστον ένας συνδιοργανωτής από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχέδια που δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς των όρων «οργανωτές», «συνδιοργανωτές», «ετήσιο σχέδιο» ή «συµφωνία συνεργασίας», όπως αυτοί παρατίθενται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τα σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, των οποίων οργανωτής ή συνδιοργανωτής είναι η Unesco ή το Συµβούλιο της Ευρώπης. ΚΟΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ- ΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αιτούντες και συνδιοργανωτές α) Οι αιτούντες (κύριοι οργανωτές σχεδίων) και οι συνδιοργανωτές: πρέπει να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί πολιτιστικοί οργανισµοί µε νοµική υπόσταση, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον πολιτιστικό τοµέα πρέπει να συµµετέχουν τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση του σχεδίου και να παράσχουν ουσιαστική και σηµαντική χρηµατική συνδροµή στον προϋπολογισµό του σχεδίου ( 2 ), ( 1 ) Οι ηµεροµηνίες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται µε τις ηµεροµηνίες έναρξης της περιόδου επιλεξιµότητας των δαπανών. ( 2 ) Η απαιτούµενη χρηµατική συµβολή, από ιδίους ή συγκεντρωθέντες πόρους, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το 5 % του συνολικού προϋπολογισµού.

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/9 πρέπει να είναι οργανισµοί ( 1 ) µίας από τις ακόλουθες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα: των 15 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, ανία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο), των τριών χωρών ΕΟΧ/ΕZΕΣ (Ισλανδία, Λιχτεστάιν και Νορβηγία) ( 2 ), των ακόλουθων δέκα χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης ( 3 ): Βουλγαρία, Τσεχική ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακική ηµοκρατία και Σλοβενία, και Κύπρος, Μάλτα ( 4 ) β) Οι αιτούντες και οι συνδιοργανωτές πρέπει επίσης: να έχουν την επιχειρησιακή ικανότητα να φέρουν εγκαίρως και επιτυχώς σε πέρας το σχέδιο σύµφωνα µε την υποβληθείσα πρόταση, να παρουσιάσουν εγγυήσεις οικονοµικής βιωσιµότητας (υποβάλλοντας αντίγραφα του εγκεκριµένου ισολογισµού της οικονοµικής χρήσης του τελευταίου έτους) και επαγγελµατικού ήθους (υποβάλλοντας αντίγραφα του καταστατικού τους, καθώς και βιογραφικά σηµειώµατα των προσώπων που είναι οι συντονιστές του σχεδίου και οι υπεύθυνοι οργανωτές για κάθε συνδιοργανωτή), να συµµορφώνονται προς το περιεχόµενο του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 και του οδηγού επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλέπε διεύθυνση στο ιαδίκτυο: γ) Οι δραστηριότητες των σχεδίων που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση είναι οι δραστηριότητες της πρότασης που αρχίζουν µετά από τις 15 Απριλίου 2003 και συµπίπτουν µε την περίοδο επιλεξιµότητας των δαπανών όπως αυτή αναφέρεται στη σύµβαση επιδότησης. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Όροι χρηµατοδότησης που εφαρµόζονται στα ετήσια σχέδια Η χρηµατοδότηση που χορηγείται σε κάθε σχέδιο πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ και ευρώ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού του σχεδίου. Αιτήσεις για χρηµατοδότηση πέραν αυτών των ορίων θα αποκλείονται. Κριτήρια επιλεξιµότητας που εφαρµόζονται στα ετήσια σχέδια Τα σχέδια πρέπει να προβλέπουν τη συµµετοχή συνδιοργανωτών από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον βαθµό συµµετοχής των συνδιοργανωτών στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη χρηµατοδότηση του σχεδίου. Για να θεωρείται συνδιοργανωτής ένας πολιτιστικός οργανισµός που προέρχεται από συµµετέχουσα στο πρόγραµµα χώρα, πρέπει να έχει συγκεκριµένη και ουσιαστική συµµετοχή τόσο στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, όσο και στη χρηµατοδότησή του (δηλαδή εγγυηµένη συµµετοχή από ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει και τουλάχιστον ίση µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού). Η συµµετοχή των συνδιοργανωτών σε καθέναν από αυτούς τους τοµείς πρέπει να δηλώνεται επακριβώς στο υποψήφιο σχέδιο. ( 1 ) Τόπος καταχώρισης του καταστατικού του οργανισµού ή κύριος τόπος δραστηριότητας. ( 2 ) Σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στις συµφωνίες ΕΟΧ και στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών σχετικά µε τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα που συνήφθησαν µε τις χώρες αυτές. ( 3 ) Σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στις αποφάσεις των συµβουλίων σύνδεσης, που υπογράφηκαν µε τις εν λόγω υποψήφιες χώρες σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. ( 4 ) Η τελική επιλογή θα γίνει µε την επιφύλαξη της υπογραφής του µνηµονίου συµφωνίας που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής αυτών των υποψηφίων χωρών στο πρόγραµµα.

7 EL C 148/10 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Όροι χρηµατοδότησης που εφαρµόζονται στα πολυετή σχέδια Η χρηµατοδότηση κάθε σχεδίου δε θα µπορεί να υπερβαίνει το 60 % του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της συµφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας. Η επιδότηση της Ε.Ε δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ευρώ ετησίως. Η πληρωµή θα γίνεται σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια της συµφωνίας: προκαταβολή, ενδιάµεση πληρωµή και εξόφληση. Οι ενδιάµεσες πληρωµές θα γίνονται µόνο µετά την υποβολή στα µέσα του σχεδίου από τον υπεύθυνο του σχεδίου, µιας τεχνικής έκθεσης προόδου των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τότε, καθώς και µιας λεπτοµερούς κατάστασης των πραγµατικών δαπανών που αφορούν τις ενέργειες αυτές, και αφού έχει εγκριθεί από την Επιτροπή η εν λόγω έκθεση. Η εξόφληση θα γίνει µετά την αποπεράτωση του σχεδίου. Κριτήρια επιλεξιµότητας που εφαρµόζονται στα πολυετή σχέδια: Για να είναι επιλέξιµα, τα σχέδια πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια είκοσι τέσσερις µήνες και µέγιστη τριάντα έξι και να περιλαµβάνουν συνδιοργανωτές από πέντε τουλάχιστον συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες. Για να θεωρείται συνδιοργανωτής ένας πολιτιστικός οργανισµός που προέρχεται από συµµετέχουσα στο πρόγραµµα χώρα, πρέπει να έχει συγκεκριµένη και ουσιαστική συµµετοχή τόσο στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, όσο και στη χρηµατοδότησή του (εγγυηµένη συµµετοχή από ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει και τουλάχιστον ίση µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού). Η συµµετοχή των συνδιοργανωτών σε όλους αυτούς τους τοµείς πρέπει να δηλώνεται επακριβώς στο υποψήφιο σχέδιο. Αυτό το είδος σχεδίων βασίζεται σε ένα κοινό κείµενο νοµικής µορφής αναγνωρισµένης σε µία από τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες, που έχει υπογραφεί από το σύνολο των συνδιοργανωτών. Το κείµενο αυτό θα περιγράφει επακριβώς τους επιδιωκόµενους στόχους του σχεδίου, τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το ρόλο του κάθε συνδιοργανωτή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς και την οικονοµική του συµµετοχή στο σχέδιο. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αιτήσεις για σχέδια ετήσιας και πολυετούς συνεργασίας στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς που αφορούν καταχωρηµένα ή αναγνωρισµένα µνηµεία ή χώρους πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλα πιστοποιητικά αδείας/έγκρισης από τις αρµόδιες αρχές που θα επιτρέψουν στους συµµετέχοντες στο σχέδιο να προβούν στην σχεδιαζόµενη συντήρηση, αναστήλωση ή ανάδειξη που απαιτείται και ενδείκνυται για καταχωρηµένα ή αναγνωρισµένα µνηµεία ή χώρους. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝ- ΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Όροι χρηµατοδότησης που εφαρµόζονται στα σχέδια µετάφρασης Για τα σχέδια µετάφρασης η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει τις αµοιβές του µεταφραστή/των µεταφραστών, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ή το 60 % του συνολικού κόστους έκδοσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, το ποσό αυτό µπορεί να υπερβεί τα ευρώ. Πρέπει να προσκοµίζεται αναλυτικός πίνακας των δαπανών έκδοσης, όπου θα αναγράφονται επακριβώς τα έξοδα που αφορούν τη µετάφραση. εν θα χρηµατοδοτηθούν σχέδια που λαµβάνουν ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων µετάφρασης από άλλες πηγές. Κριτήρια επιλεξιµότητας που εφαρµόζονται στα σχέδια µετάφρασης Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που έχουν γραφτεί στις λιγότερο διαδεδοµένες ευρωπαϊκές γλώσσες συµπεριλαµβανοµένων και των περιφερειακών γλωσσών ή σε έργα που πρόκειται να µεταφραστούν προς αυτές τις γλώσσες. Τα προς µετάφραση έργα πρέπει να έχουν ήδη δηµοσιευθεί.

8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/11 Τα έργα δεν πρέπει να έχουν µεταφραστεί στο παρελθόν στη γλώσσα στόχο. Η µετάφραση πρέπει να αρχίσει µετά τις 15 Απριλίου Η µετάφραση των έργων πρέπει να δηµοσιευθεί το αργότερο έως τις 30 Νοεµβρίου Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι εκδότες, µεµονωµένα ή στο πλαίσιο κοινού σχεδίου, πρέπει να περιλαµβάνουν τη µετάφραση τουλάχιστον τεσσάρων και όχι περισσότερων από δέκα επιλέξιµων έργων. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Όροι χρηµατοδότησης που εφαρµόζονται στα σχέδια συνεργασίας σε τρίτες χώρες Η χρηµατοδότηση που χορηγείται σε κάθε σχέδιο θα κυµαίνεται µεταξύ και ευρώ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού του σχεδίου. Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης πέραν αυτών των ορίων θα αποκλείονται. Κριτήρια επιλεξιµότητας που εφαρµόζονται στα σχέδια συνεργασίας σε τρίτες χώρες Οι εκδηλώσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε τρίτη χώρα που δεν συµµετέχει στο πρόγραµµα. Πρέπει να υλοποιηθούν σε συνεργασία µε τουλάχιστον τρία δηµόσια πολιτιστικά ιδρύµατα ή άλλους πολιτιστικούς φορείς, που προέρχονται από τουλάχιστον τρεις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες και ένα δηµόσιο πολιτιστικό ίδρυµα ή άλλον πολιτιστικό φορέα / φορείς της τρίτης αυτής χώρας. Τουλάχιστον ένα από τα τρία δηµόσια πολιτιστικά ιδρύµατα ή τους άλλους πολιτιστικούς φορείς των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα πρέπει επίσης να εδρεύουν στην εν λόγω τρίτη χώρα. Οι προτάσεις σχετικά µε τις ενέργειες αυτές υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις αρµόδιες αρχές της χώρας, που είναι ο κύριος οργανωτής του σχεδίου, µέσω της µόνιµης αντιπροσωπείας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τις 15 Οκτωβρίου Για να θεωρείται συνδιοργανωτής ένας πολιτιστικός οργανισµός, που προέρχεται από συµµετέχουσα στο πρόγραµµα χώρα, πρέπει να έχει συγκεκριµένη και ουσιαστική συµµετοχή τόσο στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου, όσο και στη χρηµατοδότησή του (εγγυηµένη συµµετοχή από ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει και τουλάχιστον ίση µε το 5 % του συνολικού προϋπολογισµού). Η συµµετοχή των συνδιοργανωτών πρέπει να δηλώνεται επακριβώς στο υποψήφιο σχέδιο.

9 EL C 148/12 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Η επιλογή των σχεδίων διεξάγεται σε τρία στάδια: 1. Έλεγχος της επιλεξιµότητας Οι αιτήσεις σχεδίων ελέγχονται για να εξασφαλιστεί η πλήρης συµµόρφωσή τους προς τα κοινά και ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας και χρηµατοδότησης. Θα εφαρµοστούν τα κριτήρια αποκλεισµού (όπως ορίζονται στο παράρτηµα Β) ( 1 ). Κατά την εξέταση των σχεδίων εξασφαλίζεται επίσης ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν: 1. δύο αντίγραφα του εντύπου αιτήσεως µε υπογραφή και ηµεροµηνία [ΠΡΕΠΕΙ να προσκοµίζονται υπογεγραµµένες και θεωρηµένες δηλώσεις ΤΟΣΟ του κύριου οργανωτή του σχεδίου, ΟΣΟ και των συνδιοργανωτών]. Zητείται µόνο ένα αντίγραφο όλων των σχετικών παραρτηµάτων 2. την απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τη διεύθυνση του οργανισµού που είναι ο κύριος οργανωτής του σχεδίου 3. ως παράρτηµα 1, επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του οργανισµού που είναι ο κύριος οργανωτής του σχεδίου, καθώς και των συνδιοργανωτών, ή κάποιο ισοδύναµο έγγραφο (εκτός αν πρόκειται για δηµόσιο οργανισµό) 4. ως παράρτηµα 2, το βιογραφικό σηµείωµα του επικεφαλής του γενικού συντονισµού του προγράµµατος εργασίας (δηλ. του υπευθύνου του σχεδίου), καθώς και τα βιογραφικά σηµειώµατα των υπεύθυνων του σχεδίου για τον κάθε συνδιοργανωτή 5. ως παράρτηµα 3, την πιο πρόσφατη έκθεση δραστηριότητας του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών (εκτός αν πρόκειται για δηµόσιο οργανισµό) 6. ως παράρτηµα 4, τον τελευταίο εγκεκριµένο ισολογισµό του κύριου οργανωτή και των συνδιοργανωτών (εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο οργανισµό) 7. και να προστεθούν, µόνο για τα σχέδια µετάφρασης: ως παράρτηµα 5, αντίγραφο του πρωτότυπου βιβλίου, ως παράρτηµα 6, αντίγραφο της σύµβασης εκχώρησης των δικαιωµάτων µετάφρασης, ως παράρτηµα 7, αντίγραφο της σύµβασης µεταξύ του εκδοτικού οίκου και του µεταφραστή/µεταφραστών του έργου ως παράρτηµα 8, ανάλυση των συνολικών δαπανών έκδοσης, όπου θα επισηµαίνονται σαφώς οι δαπάνες που αφορούν τη µετάφραση, ως παράρτηµα 9, το βιογραφικό σηµείωµα του µεταφραστή/των µεταφραστών, ως παράρτηµα 10, βεβαίωση µε υπογραφή και ηµεροµηνία του εκδότη, ότι το όνοµα του µεταφραστή και η οικονοµική υποστήριξη της Κοινότητας θα εµφαίνονται σαφώς στο µεταφρασµένο έργο ( 1 ) Η γλώσσα που θα χρησιµοποιείται σε όλες τις επαφές µε την Επιτροπή και ειδικότερα για την υποβολή της αιτήσεως του σχεδίου και στις εκθέσεις, θα πρέπει να είναι µία από τις 11 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/13 8. και να προστεθεί, µόνον για τα σχέδια συµφωνίες συνεργασίας: ως παράρτηµα 11, το έγγραφο της συµφωνίας συνεργασίας (που να περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν και να έχει υπογραφεί από τους συνδιοργανωτές) µε νοµική µορφή που να αναγνωρίζεται σε µία από τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες 9. και να προστεθεί, µόνον για τα σχέδια πολιτιστική κληρονοµιά: ως παράρτηµα 12, τα κατάλληλα πιστοποιητικά άδειας/έγκρισης από τις αρµόδιες αρχές που θα επιτρέψουν στους συµµετέχοντες στο σχέδιο να προβούν στην σχεδιαζόµενη συντήρηση, αναστήλωση ή ανάδειξη που απαιτείται και ενδείκνυται για καταχωρηµένα ή αναγνωρισµένα µνηµεία ή χώρους. Οι έλεγχοι αυτοί θα εφαρµοστούν µε αυστηρότητα και τα σχέδια που δεν θα περιέχουν τα παραπάνω έγγραφα δεν θα γίνουν δεκτά ως επιλέξιµα. 2. Αξιολόγηση και επιλογή Τα σχέδια θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τα κριτήρια του προγράµµατος Πολιτισµός 2000, όπως καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί στην επιλογή της ύστερα από γνωµοδότηση οµάδας ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, που συγκροτείται µε βάση τις προτάσεις των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή των αντιπροσώπων των κρατών µελών. Οι αντιπρόσωποι των χωρών ΕΟΧ/ΕZΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής µε τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών, µε εξαίρεση όσον αφορά το δικαίωµα ψήφου. Οι εκπρόσωποι των δώδεκα υποψήφιων χωρών που αναφέρονται ανωτέρω συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής ως παρατηρητές για τα σηµεία που τους ενδιαφέρουν. εν παρίστανται κατά την εξέταση των άλλων σηµείων ούτε διαθέτουν δικαίωµα ψήφου. 3. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίσηµης επιλογής. Πριν από την ηµεροµηνία αυτή δεν θα δοθεί καµία πληροφορία σχετικά µε τις αποφάσεις, όσον αφορά τις µεµονωµένες αιτήσεις. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όλες οι αιτήσεις επιλέξιµων σχεδίων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του «Πολιτισµός 2000» θα αξιολογηθούν από οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Τα επιτυχή σχέδια θα επιλεγούν βάσει αυτής της αξιολόγησης (βλέπε ανωτέρω διαδικασία επιλογής των σχεδίων). Τα σχέδια θα αξιολογούνται βάσει συµφωνηµένων και τυποποιηµένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά θα εστιάζονται στα στοιχεία της πρότασης που θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ποιοτικού σχεδίου και τα οποία προσδίδουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία ανταποκρινόµενα στους στόχους του προγράµµατος. Όλοι οι οργανισµοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τις βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την κατάρτιση των προς υποβολή προτάσεων. Με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδιώκεται κατά βάση: Η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία: τα σχέδια που θεωρούνται ότι προσδίδουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία είναι αυτά των οποίων οι στόχοι, η µεθοδολογία και ο χαρακτήρας της πραγµατοποιούµενης συνεργασίας διαθέτουν προοπτική που υπερβαίνει τα τοπικά, περιφερειακά ή ακόµη και εθνικά συµφέροντα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργιών ευρωπαϊκού επιπέδου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχέδια που πιστεύεται ότι ανταποκρίνονται στα ανωτέρω.

11 EL C 148/14 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Για την παρούσα πρόσκληση και την αξιολόγηση, οι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας ενός σχεδίου είναι οι εξής: ο αριθµός των χωρών που συµµετέχουν στο σχέδιο: σε περίπτωση που ορισµένα σχέδια κριθούν από τους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ως ισοδύναµης αξίας, θα προτιµηθούν τα σχέδια που περιλαµβάνουν τον µεγαλύτερο αριθµό συνδιοργανωτών ή εταίρων από διάφορες συµµετέχουσες χώρες, οι εκπρόσωποι των οργανισµών που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο τοµέα, οι προτεινόµενες δραστηριότητες και η σπουδαιότητά τους για το κοινό στόχο/δικαιούχους, η πραγµατογνωµοσύνη και η εµπειρία όσων συµµετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση του σχεδίου, όσον αφορά τη συγκεκριµένη κατηγορία/δραστηριότητες, ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του κοινού στόχου/δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται οι προτεινόµενες δραστηριότητες, το εύρος/αριθµός του κοινού στόχου/των δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται οι προτεινόµενες δραστηριότητες (αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά τις περιοδεύουσες δραστηριότητες/θεάµατα), η συνάφεια του κοινού στόχου/των δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται οι προτεινόµενες δραστηριότητες σε σχέση µε τους στόχους του προγράµµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης αριθ. 508/2000/ΕΚ, καθώς και τους στόχους που αφορούν τον σχετικό ετήσιο τοµέα και τους πολυετείς στόχους, όπως ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η δυνατότητα συνεχούς συνεργασίας, περαιτέρω δραστηριοτήτων ή καρποφόρων αποτελεσµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις προτεινόµενες δραστηριότητες. Η ποιότητα: ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχέδια που, µέσω του επιπέδου της συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, της επιµέλειας πληρότητας της εφαρµογής και της µεθοδολογίας, της σαφήνειας του προϋπολογισµού, της διαχείρισης του προτεινόµενου σχεδίου και του καινοτόµου χαρακτήρα της προσέγγισης, αποδεικνύουν συνεχώς ότι η εν λόγω υποβληθείσα πρόταση, όχι µόνο ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τους στόχους του προγράµµατος, αλλά και µπορεί να περατωθεί επιτυχώς. Για την παρούσα πρόσκληση και την αξιολόγηση, οι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της ποιότητας ενός σχεδίου είναι οι εξής: ο βαθµός συµµετοχής κάθε συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη χρηµατοδότηση του σχεδίου, η συνάφεια των προτεινόµενων ενεργειών ως προς τους στόχους του προγράµµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης αριθ. 508/2000/ΕΚ, καθώς και ως προς τους στόχους που αφορούν το σχετικό ετήσιο τοµέα και τους πολυετείς στόχους, όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η σπουδαιότητα των προτεινόµενων ενεργειών για τον πληθυσµό/δικαιούχους στόχο, η σχέση µεταξύ αφενός, των προτεινόµενων ενεργειών και αφετέρου του προϋπολογισµού και του προσωπικού που διατίθεται για την υλοποίηση της πρότασης, η σαφήνεια της ανάλυσης του προϋπολογισµού που προσκοµίζεται και η σαφής σχέση µεταξύ των κονδυλίων που διατίθενται για τις δραστηριότητες, της φύσης των δραστηριοτήτων και της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίησή τους. Η καινοτοµία και η δηµιουργικότητα: ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχέδια που θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από καινοτοµία και δηµιουργικότητα ως προς την προσέγγιση, την προοπτική, τη µεθοδολογία και τη φύση της συνεργασίας.

12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Επιλέξιµες δαπάνες ( 1 ): Για τα ετήσια σχέδια και τα σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας στις τρίτες χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα, οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη είναι εκείνες που συνδέονται µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µετά από τις 15/04/2003 το νωρίτερο και συµπίπτουν µε την περίοδο επιλεξιµότητας των δαπανών όπως αναφέρεται στη σύµβαση επιδότησης. Για τα σχέδια του τύπου συµφωνίες συνεργασίας, οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη είναι εκείνες που συνδέονται µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µετά από τις 15 Απριλίου 2003 το νωρίτερο και συµπίπτουν µε την περίοδο επιλεξιµότητας των δαπανών όπως αναφέρεται στη σύµβαση επιδότησης. Επιλέξιµες είναι µόνον οι κατωτέρω δαπάνες, εφόσον έχουν καταχωρηθεί λογιστικά και έχουν κοστολογηθεί σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς, είναι δε δυνατό να επισηµανθούν και να ελεγχθούν. Αυτές πρέπει να είναι άµεσα έξοδα (που προκύπτουν απευθείας από το σχέδιο και απαραίτητα για την εφαρµογή του, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή κόστους / αποτελεσµατικότητας): οι δαπάνες προσωπικού που προκύπτουν αποκλειστικά από την υλοποίηση του σχεδίου είναι επιλέξιµες µόνον εφόσον τα λογιστικά συστήµατα των συνδιοργανωτών µπορούν να καθορίσουν µε σαφήνεια και να αποδείξουν το ποσοστό εργασιακής απασχόλησης του προσωπικού που χρειάστηκε για την υλοποίηση του σχεδίου κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλεξιµότητας των δαπανών και συνεπώς το ποσοστό του κόστους προσωπικού που µπορεί να χρεωθεί στο κόστος του σχεδίου, οδοιπορικά/έξοδα διαµονής ή παραµονής, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου (συσκέψεις, ευρωπαϊκές συναντήσεις, ταξίδια επιµόρφωσης κ.λπ.), έξοδα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή συνεδρίων (µίσθωση αιθουσών, διερµηνεία), έξοδα δηµοσίευσης και έξοδα διάδοσης, δαπάνες εξοπλισµού (σε περίπτωση αγοράς διαρκών αγαθών θα µπορεί να ληφθεί υπόψη µόνο η απόσβεση του εν λόγω υλικού), κόστος αναλώσιµων υλικών και εξοπλισµού, δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ασφάλεια, ενοικίαση χώρων και εξοπλισµού, πνευµατικά του δηµιουργού (συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης) παρακολούθηση της ενέργειας, µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες τεχνικής διαχείρισης και συντονισµού, αµοιβές καλλιτεχνών. Μη επιλέξιµες δαπάνες Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες δαπάνες: το κόστος επένδυσης κεφαλαίων, προβλέψεις γενικού χαρακτήρα (για ενδεχόµενες µελλοντικές ζηµίες, οφειλές), οι οφειλές, οι οφειλόµενοι τόκοι, οι αµφισβητούµενες απαιτήσεις, οι συναλλαγµατικές ζηµίες, εκτός αν αυτές προβλέπονται κατ' εξαίρεση και ρητά, οι υπερβολικές δαπάνες, η παραγωγή υλικού και δηµοσιεύσεων εµπορικού χαρακτήρα στην περίπτωση πάντως που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του σχεδίου, µπορούν να ληφθούν υπόψη µονογραφίες, συλλογές, εκθέσεις, δίσκοι, CD, CD-ROM, CDI, βίντεο, ( 1 ) Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες µόνο για τους πολιτιστικούς οργανισµούς που προέρχονται από τα 15 κράτη µέλη, τις 3 χώρες ΕΟΧ /ΕZΕΣ και τις 12 υποψήφιες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα [όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Β, στοιχείο α].

13 EL C 148/16 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι δαπάνες επένδυσης ή λειτουργίας των πολιτιστικών οργανώσεων που δεν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του υποβληθέντος σχεδίου, οι συνεισφορές σε είδος (εισφορές οικοπέδων, ακινήτων στο σύνολό τους ή εν µέρει, αγαθών πάγιου εξοπλισµού, εισφορές πρώτων υλών, εθελοντικής και µη αµειβόµενης εργασίας) σε καµία περίπτωση. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1. ιάρκεια του σχεδίου Τα σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν σαφείς και καθορισµένους στόχους και να προβλέπουν µια ρεαλιστική διάρκεια για την υλοποίησή τους, που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια που προβλέπεται στο πλαίσιο κάθε τύπου ενεργειών, δηλαδή: 12 µήνες για τα ετήσια σχέδια συνεργασίας, για τα σχέδια του τύπου ενέργειες πολιτιστικής συνεργασίας στις τρίτες χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα, από 24 µήνες (το ελάχιστο) έως 36 µήνες (το µέγιστο) για τα σχέδια τύπου συµφωνιών συνεργασίας. Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν σαφώς την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία λήξης του σχεδίου. 2. Συµβατικές υποχρεώσεις Η κοινοτική υποστήριξη θα χορηγηθεί στο πλαίσιο µιας σύµβασης επιδότησης της ΕΕ µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οργανισµού που είναι ο κύριος οργανωτής του σχεδίου, ο οποίος θα ορισθεί ως δικαιούχος. Ως όρο για την χορήγηση της επιδότησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί ο δικαιούχος και οι άλλοι συνδιοργανωτές του σχεδίου να υπογράψουν µια σύµβαση σχετικά µε τις ρυθµίσεις του σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών διατάξεων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συµµορφωθούν αυστηρά µε τους σχετικούς κανόνες διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τη µεγαλύτερη δυνατή σηµασία στην ορθή διοικητική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση του σχεδίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρείται νοµικά υπεύθυνη για σχέδια που έχουν λάβει οικονοµική υποστήριξη. Η χρηµατοοικονοµική υποστήριξη που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνιστά οικονοµική απαίτηση έναντι αυτής και δεν µπορεί συνεπώς να εκχωρηθεί σε τρίτο µέρος. 3. Τήρηση των προθεσµιών Οι προθεσµίες που αναφέρονται στη σύµβαση επιδότησης της ΕΕ πρέπει να τηρηθούν αυστηρώς. Κατ' εξαίρεση, όταν παρουσιαστεί καθυστέρηση σε κάποιο σχέδιο, ενδέχεται να χορηγηθεί µία µόνο παράταση της συµβατικής περιόδου. Στην επίσηµη αίτηση πρέπει να υποδεικνύονται η διάρκεια της συµπληρωµατικής καθυστέρησης που ζητείται καθώς και ο λόγος της καθυστέρησης και να αναφέρονται σαφώς το προτεινόµενο τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα και οι συνέπειες στον προϋπολογισµό αυτή πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο µήνες πριν από το τέλος της συµβατικής περιόδου που αναφέρεται στη σύµβαση επιδότησης της ΕΕ. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και εφόσον εγκριθούν θα αποστέλλεται στο δικαιούχο τροποποίηση της σύµβασης επιδότησης της ΕΕ προς υπογραφή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σηµειωθεί κατά την ολοκλήρωση κάποιου σχεδίου προκαλώντας παράταση που υπερβαίνει τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και η οποία υπόκειται σε προηγούµενη συµφωνηµένη τροποποίηση της αρχικής σύµβασης επιδότησης από την Επιτροπή, όπως εξηγείται παραπάνω, θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της χρηµατοδότησης κατά το ποσό όλων των µη επιλέξιµων δαπανών, δηλαδή των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν µετά από τη συµπεφωνηµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης. 4. Συγχρηµατοδότηση Η κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος θα χορηγείται µε την επιφύλαξη κατάθεσης γραπτής δεσµευτικής απόδειξης στην οποία θα δηλώνεται το ποσό της οικονοµικής δέσµευσης (ποσό χρηµατοδότησης) των συνδιοργανωτών για την υλοποίηση του σχεδίου. 5. Καταβολή της επιδότησης Οι επιδοτήσεις καταβάλλονται σε δύο δόσεις (µε εξαίρεση τα σχέδια µετάφρασης, για τα οποία καταβάλλονται σε µία δόση κατά την περάτωση του σχεδίου). Η καταβολή της πρώτης δόσης αποστέλλεται σε δύο µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η καταβολή της δεύτερης δόσης υπόκειται στην έγκριση των εκθέσεων πεπραγµένων και των οικονοµικών εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας, η πληρωµή του ποσού της επιδότησης πραγµατοποιείται σε τρεις δόσεις: προκαταβολή, ενδιάµεση πληρωµή και εξόφληση µετά την αποπεράτωση του σχεδίου. Επειδή η συνεισφορά της Επιτροπής αντιστοιχεί σε ένα ορισµένο ποσοστό της συνολικής προβλεπόµενης δαπάνης, η τελική πληρωµή θα υπολογιστεί µε βάση το πραγµατικό δηλωµένο, επιλέξιµο κόστος και λαµβάνοντας υπόψη τις άλλες συνεισφορές που ελήφθησαν, ή την τυχόν ίδια ενίσχυση του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών. Σε περίπτωση που η πραγµατική συνολική δαπάνη που εγκρίνει η Επιτροπή είναι κατώτερη της υπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης, η Επιτροπή θα µειώσει αναλόγως την συνεισφορά της και θα απαιτήσει, ενδεχοµένως, την επιστροφή των πλεοναζόντων ποσών. Σε καµία περίπτωση η πραγµατοποίηση του σχεδίου δεν µπορεί να αποφέρει κέρδος.

14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/17 6. Γενικές διατάξεις Ασκείται επιθεώρηση και δηµοσιονοµικός έλεγχος της Επιτροπής ως προς τη χρήση των επιδοτήσεων που παρέχονται στους δικαιούχους. Η µερική ή ολική απόκρυψη από τον υποψήφιο τυχόν πληροφοριών που µπορούν να έχουν επίδραση στην τελική απόφαση της Επιτροπής θα επιφέρει αυτοµάτως την απόρριψη της υποψηφιότητας. Εάν αποκαλυφθεί η εν λόγω απόκρυψη σε µεταγενέστερο στάδιο, η Επιτροπή έχει το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης επιδότησης και απαίτησης της επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο δικαιούχος στο πλαίσιο της εν λόγω σύµβασης. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μετά τη λήξη του σχεδίου που έχει λάβει κοινοτική χρηµατοδότηση, ο κύριος οργανωτής πρέπει να υποβάλει έκθεση πεπραγ- µένων (συµπεριλαµβανοµένου και του τελικού απολογισµού) σχετικά µε τα αποτελέσµατα και να είναι σε θέση να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση του σχεδίου. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει συνοπτική, αλλά πλήρη περιγραφή των αποτελεσµάτων των ενεργειών του σχεδίου και πρέπει επίσης να συνοδεύεται από όλες τις δηµοσιεύσεις που ενδεχοµένως πραγµατοποιήθηκαν. Το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαµβάνει επίσης εκθέσεις από όλους τους συνδιοργανωτές, που να αποδεικνύουν την ενεργό συµµετοχή τους σε όλη την υλοποίηση του σχεδίου. Αν κάποια ενέργεια αποκτήσει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, πρέπει να αποδοθούν τα κονδύλια που χορηγήθηκαν από την Επιτροπή, ανάλογα µε τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη. Στην περίπτωση που η συνολική πραγµατική δαπάνη είναι µικρότερη από την αρχικά προβλεπόµενη συνολική δαπάνη, η Επιτροπή θα µειώσει τη συµµετοχή της κατ' αναλογία προς τη διαφορά των δύο αποτελεσµάτων. Είναι συνεπώς προς το συµφέρον των υποψηφίων να υποβάλλουν εύλογη πρόβλεψη προϋπολογισµού. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Οι διοργανωτές των επιλεγέντων σχεδίων έχουν τη συµβατική υποχρέωση να εξασφαλίσουν, µε κάθε κατάλληλο µέσο και σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στη σύµβαση, τη δηµοσιότητα, καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου, της ενίσχυσης που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχέδιο και να αναγνωρίσουν εµφανώς την προέλευσή της στο πλαίσιο όλων των δηµοσιεύσεων και του µεταγενέστερου µόνιµου ή υπό εξέλιξη διαφηµιστικού υλικού. Αποδεικτικά στοιχεία αυτής της δηµοσιότητας πρέπει να περιλαµβάνονται τόσο στις ενδιάµεσες όσο και στις τελικές εκθέσεις. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας βρίσκονται στον εξυπηρετητή EUROPA, στο ιαδίκτυο, στην ακόλουθη διεύθυνση: Τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας διατίθενται, αν χρειασθεί, από τα κέντρα πολιτιστικών επαφών στα κράτη µέλη και τις χώρες ΕΟΧ/ΕZΕΣ (βλέπε συνηµµένο κατάλογο) ή από τη µονάδα «Ανάπτυξη της πολιτικής στον πολιτιστικό τοµέα - Πρόγραµµα Πολιτισµός 2000» στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Policy development in the cultural sphere Culture 2000 framework programme B-100 Bureau 6/41 Β-1049 Βρυξέλλες. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν, δεόντως συµπληρωµένες, αποκλειστικά επί των προβλεπόµενων εντύπων. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, καθώς και οι χειρόγραφες αιτήσεις θα απορρίπτονται. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση: το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου 2002 για τα ετήσια σχέδια και σχέδια τρίτων χωρών και ως τις 31 Οκτωβρίου 2002 για όλα τα σχέδια πολυετών συµφωνιών συνεργασίας ( απόδειξη της ηµεροµηνίας αποστολής αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδροµείου ή της εταιρίας ταχυδροµικής αποστολής για τα ετήσια και πολυετή σχέδια.) Η προθεσµία θα τηρηθεί αυστηράκαι δεν θα δοθεί καµία παράταση.

15 EL C 148/18 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Βέλγιο Φλαµανδική κοινότητα Theo van Malderen Socius vzw Gallaitstraat 86 Β-1030 Brussels Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Γαλλόφωνη και γερµανόφωνη κοινότητα Claudine Lison c/o Wallonie-Bruxelles Théatre place Surlet de Chokier Β-1000 Bruxelles Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ανία Πολιτιστικό σηµείο επαφής ανίας Rasmus Wiinstedt Tscherning Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης και Επιδοτήσεων Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 DK-1203 Copenhagen K Τηλ. (45) Φαξ (45) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Γερµανία Πολιτιστικό σηµείο επαφής Sabine Bornemann Cultural Contact Point c/o Deutscher Kulturrat Weberstraße 59A D Bonn Τηλ. (49-228) Φαξ (49-228) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ελλάδα Πολιτιστικό σηµείο επαφής Ελλάδας Γεώργιος Λιόντος Υπουργείο Πολιτισµού ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Οδός Ερµού 17 GR Αθήνα Τηλ. (30-1) Φαξ (30-1) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ισπανία Πολιτιστικό σηµείο επαφής Ισπανίας Punto de Contacto Cultural de España Ángel P. Conde Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Plaza del Rey n o 1 E Madrid Τηλ. (34) Φαξ (34) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Γαλλία Σύνδεσµος-Πολιτισµός-Ευρώπη Relais Culture Europe Claude Veron/Valérie Martino 17, rue Montorgueil F Paris Τηλ. (33-1) Φαξ (33-1) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ιρλανδία Πολιτιστικό σηµείο επαφής Ιρλανδίας Cultural Contact Point Ireland Emma Kelly Kira Ravinskaya Catherine Boothman The Arts Council/An Chomhairle Ealaion 70 Merrion Square IRL-Dublin 2 Φαξ (353-1) Kira Ravinskaya Τηλ. (353-1) Emma Kelly Τηλ. (353-1) Catherine Boothman Τηλ. (353-1) Ιταλία Ευρωπαϊκό πολιτιστικό σηµείο επαφής Antenna Culturale Europea CCP Italy Massimo Scalari/Cristina Bartolini Dialoghi per la Cultura Europea, Antenna Culturale Europea Piazza Castello, 9 I Torino Τηλ. (39) Φαξ (39) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Λουξεµβούργο Πολιτιστικός σύνδεσµος Ευρώπης-Λουξεµβούργου Marie-Ange Schimmer Relais Culture Europe-Luxembourg Agence luxembourgeoise d'action culturelle 34b, rue Philippe II L-2340 Luxembourg Τηλ. (352) Φαξ (352) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 148/19 Κάτω Χώρες Πολιτιστικό σηµείο επαφής Κάτω Χωρών Cultural Contact Point-Netherlands Yvette Gieles CCP/SICA Service Centre for International Cultural Activities Keizersgracht DS Amsterdam Netherlands Τηλ. (31) Φαξ (31) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Αυστρία Sigrid Olbrich-Hiebler Bundeskanzleramt Kunstsektion Οµοσπονδιακή Καγκελαρία ιεύθυνση Τεχνών Πολιτιστικό σηµείο επαφής Αυστρίας Cultural Contact Point Austria Schottengasse 1 A-1010 Wien Τηλ. (43-1) Φαξ (43-1) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πολιτιστική κληρονοµιά Liselotte Haschke Υπουργείο Παιδείας, Επιστηµών και Πολιτισµού Ministry for Education, Science and Culture Schreyvogelgasse 2 A-1010 Wien Τηλ. (43-1) Φαξ (43-1) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πορτογαλία Πολιτιστικό σηµείο επαφής Πορτογαλίας Ministerio da Cultura Europa-Cultura/Divulgação Ms Ana Paula Silva Palácio Foz Praça dos Restauradores P Lisboa Τηλ. (351-21) /2 Φαξ (351-21) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Φινλανδία Πολιτιστικό σηµείο επαφής Φινλανδίας Cultural Contact Point Finland Ulla Holmlund/Hanna Hietaluoma Centre for International Mobility CIMO PO Box343 Hakaniemenkatu 2 FIN Helsinki Τηλ. (358-9) / Φαξ (358-9) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Σουηδία Για τις τέχνες του θεάµατος και τη λογοτεχνία The National Council for Cultural Affairs Leif Sundkvist PO Box7843 S Stockholm Τηλ. (46-8) Φαξ (46-8) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Για την πολιτιστική κληρονοµιά Swedish National Heritage Board Maria Wikman PO Box5405 S Stockholm Τηλ. (46-8) Φαξ (46-8) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ηνωµένο Βασιλείο Πολιτιστικό σηµείο επαφής Ηνωµένου Βασιλείου Cultural Contact Point UK Geoffrey Brown Euclid Mount Pleasant UK-Liverpool L3 5SD Τηλ. (44-151) Φαξ (44-151) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Βουλγαρία Ευρω-βουλγαρικό πολιτιστικό σηµείο επαφής Euro-Bulgarian Cultural Centre Yavor Koinakov 17 Al, Stamboliiski Blvd. BG-1040 Sofia Bulgaria Τηλ. (359-2) Φαξ (359-2) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Υπουργείο Πολιτισµού Ministry of Culture Iveta Dimova/Daniela Kaneva 17 Al, Stamboliiski Blvd. BG-1040 Sofia Bulgaria Τηλ. (359-2) Φαξ (359-2) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Τσεχική ηµοκρατία Πολιτιστικό σηµείο επαφής της Τσεχικής ηµοκρατίας Cultural Contact Point Czech Republic Eva Zákova Divadelní Ústav Celetná 17 CZ Praha 1 Czech Republic Τηλ. (420-2) / Φαξ (420-2) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πολιτιστική κληρονοµιά Eva Lukásovásová State Institute for the Preservation of the Cultural Heritage Malá Strana, Valdstejnské nám Praha 1 Czech Republic Τηλ. (420-2) / Φαξ (420-2) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

17 EL C 148/20 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Εσθονία Eike Eller International Relations and European Integration Department 23 Suur-Karja Street EE Tallinn Estonia Τηλ. (372) Φαξ (372) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Νορβηγία Πολιτιστικό σηµείο επαφής Νορβηγίας Cultural Contact Point Norway Jean Yves Gallardo Grev Wedels plass 1 N-0151 Oslo Τηλ. (47) Φαξ (47) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: web site: Ουγγαρία Πολιτιστικό σηµείο επαφής της Ουγγαρίας KultúrPont Iroda Attila Zongor Kazinczy u HU-1075 Budapest Hungary Τηλ. (36-1) Φαξ (36-1) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ισλανδία Πολιτιστικό σηµείο επαφής της Ισλανδίας Cultural Contact Point Iceland Svanbjörg Einarsdottir Túngata 14 IS-101 Reykjavik Τηλ. (354) Φαξ (354) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Λετονία Ilona Grodska Σύµβουλος του κοινοτικού προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» Consultant of EU programme «Culture 2000» Ministry of Culture 11a K. Valdemara Str. LV-1364 Riga Latvia Τηλ. (371) Φαξ (371) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Λιθουανία Europos kulturos programu centras/lithuanian CCP Agne Martikoniene J. Basanaviciaus, 5 LT-2600 Vilnius Lithuania Τηλ. (370) Φαξ (370) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πολωνία Pawel Wyszomirski Ίδρυµα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς/Instytut Dziedzictwa Narodowego ul. Nowogrodzka 44 m Warszawa Poland Τηλ./Φαχ (48) / / ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ρουµανία Πολιτιστικό σηµείο επαφής της Ρουµανίας Vladimir Simon Director Cultural Contact Point of Romania Piata Presei Libere Bucharest Romania Τηλ./Φαξ (401) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Σλοβακία Bozena Kríziková Υπουργείο Πολιτισµού ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ministry of Culture Department of European Integration Nám. SNP c Bratislava Slovakia Τηλ. (421) Φαξ (421) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Σλοβενία Πολιτιστικό σηµείο επαφής της Σλοβενίας Cultural Contact Point Slovenia Mateja Lazar SCCA, Centre for Contemporary Arts Ljubljana (SCCA-Ljubljana) Vegova 8 SI-1000 Ljubljana Slovenia Τηλ. (386) Φαξ (386) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο

Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός «2000».

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός «2000». : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός «2000». ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ 2001 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων -Γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association

Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association Α.Φ.Μ. 999678165.Ο.Υ. Β Ηρακλείου Κρήτης. Εθνικής Αντιστάσεως 13, Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. 2810-393898, Fax. 2810-393804.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας Αριθµός Προκήρυξης: FEMRO -1-2/17-6-2014 Αρ. Πρωτ. 632/17-6-2014 1. ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αθήνα, 17/6/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.02.01.01. ΚΑΙ 15.02.01.06.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.02.01.01. ΚΑΙ 15.02.01.06. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Εκπαίδευση Ανώτατη εκπαίδευση : Socrates - Erasmus ράση Jean Monnet Βρυξέλλες, Ιανουάριος 2005 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 838 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014!

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! 1 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2014; Για να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές ως Ευρωπαίος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα