ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 Απρίλιος 2010 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2007)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ορισμός Πιστωτικού Κινδύνου Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου (ΥΔΠΚ) Διαδικασίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου και Υιοθέτηση Πιστωτικών Ορίων Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ Εφαρμογή της Τυποποιημένης Μεθόδου Καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην εφαρμογή της Τυποποιημένης Μεθόδου Πολιτικές Αντιστάθμισης και Μείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου Πυλώνας Κίνδυνος Απομείωσης Αξίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ορισμός Κινδύνου Αγοράς και Ρευστότητας Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας Ομίλου (ΥΔKΑκΡ) Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ για τον Κίνδυνο Αγοράς Πυλώνας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ορισμός Λειτουργικού Κινδύνου Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου (ΥΔΛΚ) Διαδικασίες Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Συστήματα Αναφοράς Πολιτικές Αντιστάθμισης και Μείωσης Κινδύνων Εσωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός Έλεγχος Κεφαλαιακή Απαίτηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Διαδικασίες και Έλεγχος

3 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται με βάση την παράγραφο 70 της Ενότητας 1 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις Τράπεζες για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 και 2007 (Πυλώνας 3 της Βασιλείας ΙΙ). H μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα), η οποία συστάθηκε στην Κύπρο και είναι δημόσια εταιρεία. Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου είναι η παροχή πλατιού φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ως επίσης και υπηρεσίες καταπιστευματοδόχων και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (φάκτοριγκ). Με βάση την παράγραφο 16 της Ενότητας Α της Οδηγίας, η Τράπεζα δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της ενοποιημένης της οικονομικής κατάστασης όπως περιγράφεται πιο κάτω. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιήθηκαν ως ακολούθως για λογιστικούς και εποπτικούς σκοπούς: Βάση ενοποίησης για Θυγατρική εταιρεία Μερίδιο % Λογιστικούς σκοπούς Εποπτικούς σκοπούς Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ 100 Πλήρης Πλήρης Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ 100 Πλήρης Πλήρης Hellenic Bank Trust and Finance Corporation Ltd 100 Πλήρης Πλήρης Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ 100 Πλήρης Σημ. 1 Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd 73 Πλήρης Σημ. 1 Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Ε.Π.Ε. 100 Πλήρης Σημ. 1 Hellenic Trade Services Limited 100 Πλήρης Πλήρης Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ 100 Πλήρης Σημ. 1 Αθηνά Holdings Λτδ 100 Πλήρης Σημ. 2 Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank 100 Πλήρης Πλήρης, Σημ. 3 Borenham Holdings Ltd 100 Πλήρης Πλήρης Σημειώσεις: 1. Οι επενδύσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd, Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Ε.Π.Ε. και Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ αφαιρούνται από το σύνολο των βασικών και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της Οδηγίας (βλέπε Παράγραφο 2 Κεφαλαιακή Βάση). 2. Κατά το 2009 η Τράπεζα εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 16 Δεκεμβρίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε στη διάθεση της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ στην εταιρεία Αθηνά Holdings Λτδ, πλήρως θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας. Για σκοπούς υπολογισμού του επιτρεπόμενου κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2009, η συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία Αθηνά Holdings Λτδ αφαιρείται εξίσου από τα βασικά ίδια κεφάλαια και τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (βλέπε Παράγραφο 2 Κεφαλαιακή Βάση). 3. Η Τράπεζα εξασφάλισε άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία, την οποία έχει εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, σε συνέχεια της εγγραφής από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας της θυγατρικής εταιρείας Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank στο Ρωσικό μητρώο εταιρειών το Φεβρουάριο 2009 και της καταβολής του κεφαλαίου ύψους περίπου Ρούβλια. 5

4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Το κεφάλαιο του Ομίλου για εποπτικούς σκοπούς με βάση την Οδηγία αναλύεται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεματικό προσόδου μείον προτεινόμενα μερίσματα, το αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών και τα αξιόγραφα κεφαλαίου. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων και άλλες εποπτικές προσαρμογές. Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης και αποθεματικά επανεκτίμησης. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2009: Ίδια κεφάλαια 2009 '000 Βασικά ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αξιόγραφα κεφαλαίου Αποθεματικό προσόδου (μείον προτεινόμενα μερίσματα χιλ.) Συναλλαγματικές διαφορές Μείον: Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων σε χρεόγραφα (35.204) Μείον: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (5.549) Βασικά ίδια κεφάλαια Μείον: Συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία Αθηνά Holdings Λτδ (19.820) Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων σε μετοχές Αποθεματικό επανεκτίμησης γης και κτιρίων Δευτεροβάθμιο δανειακό κεφάλαιο Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια Μείον: Συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία Αθηνά Holdings Λτδ (19.820) Συνολικά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια Σύνολο βασικών και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων Μείον: Συμμετοχές σε θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες (42.186) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση την Οδηγία, ανήλθε σε 14,0%. 2.1 Μετοχικό κεφάλαιο Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 η κάθε μία. 6

5 2.2 Δανειακό κεφάλαιο Αξιόγραφα κεφαλαίου Τα αξιόγραφα κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. Μπορούν κατ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολο τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 18 Απριλίου 2008 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με πρωτοβάθμιο κεφάλαιο, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου. Τα αξιόγραφα κεφαλαίου φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Το επιτόκιο είναι ίσο με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας που ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου πλέον 1,20%. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το επιτόκιο καθορίστηκε στο 6,45% ετησίως. Τα αξιόγραφα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας. Τα αξιόγραφα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Δευτεροβάθμιο δανειακό κεφάλαιο Το ποσό των που περιλαμβάνεται στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2009 αποτελείται από: Λογιστική αξία Μειώσεις σύμφωνα με την Οδηγία 000 Ποσό στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια Μη μετατρέψιμα χρεόγραφα (24.576) Μη μετατρέψιμα χρεόγραφα Μη μετατρέψιμα χρεόγραφα Μη μετατρέψιμα χρεόγραφα (24.576) (α) Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2004/2009 Στις 30 Ιουνίου 2009 η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοίνωσε τη λήξη και αποπληρωμή των Χρεογράφων 2004/2009. Κατά την ίδια ημερομηνία κατεβλήθη ο τόκος στους δικαιούχους των εν λόγω Χρεογράφων σύμφωνα με τους όρους έκδοσης. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 το επιτόκιο ανήλθε σε 7,23% ετησίως. Δικαιούχοι αποπληρωμής και πληρωμής τόκου ήταν οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι Χρεογράφων 2004/2009 στις 22 Ιουνίου Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των πιο πάνω Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ήταν η 17η Ιουνίου (β) Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2011 Τα Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα λήξης 28 Απριλίου 2011 έφεραν σταθερό επιτόκιο 5,75% ετησίως πάνω στην ονομαστική τους αξία για την πρώτη εξαμηνία και για τις μεταγενέστερες περιόδους κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Τράπεζας που ισχύει στην αρχή της περιόδου τόκου πλέον 0,75%. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το επιτόκιο καθορίστηκε στο 6,00% ετησίως. Τα Χρεόγραφα έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του πληρωτέου τόκου σε επιπρόσθετα Χρεόγραφα με τους ίδιους όρους. Τα Χρεόγραφα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του έτους ποσό 640 χιλ. έχει επανεπενδυθεί σε επιπρόσθετα Χρεόγραφα με τους ίδιους όρους. 7

6 (γ) Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2016 Τα Χρεόγραφα 2016 εκδόθηκαν σε τρεις διαφορετικές σειρές και θα λήξουν την 1η Ιουλίου 2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των σειρών. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2016, σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τόκου, μετά την 1η Ιουλίου Τα Χρεόγραφα 2016 φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι ίσο με το εκάστοτε Euribor 3 μηνών που ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου, πλέον 0,80%. Μετά την 1η Ιουλίου 2011, τα Χρεόγραφα 2016, εάν δεν έχουν εξαγοραστεί από την Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 0,70%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου. Συνεπώς, το επιτόκιο των Χρεογράφων 2016 μετά την 1η Ιουλίου 2011 θα είναι ίσο με το εκάστοτε Euribor 3 μηνών πλέον 1,50%. Ο τόκος είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και θα καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 2009 ο τόκος έχει καθοριστεί στο 3,73% ετησίως, για την περίοδο από 1 Απριλίου 2009 μέχρι 30 Ιουνίου 2009 το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο 2,32% ετησίως, για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2009 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009 το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο 1,91% ετησίως ενώ για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο 1,55% ετησίως. Η αποπληρωμή των Χρεογράφων 2016 ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωμή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές. Έχουν όμως προτεραιότητα στην αποπληρωμή των δικαιωμάτων των μετόχων της Τράπεζας και των κατόχων αξιόγραφων κεφαλαίου. Τα Χρεόγραφα 2016 είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. (δ) Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2018 Την 1η Σεπτεμβρίου 2008 η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση Χρεογράφων 2018 ύψους με ημερομηνία λήξης 31 Αυγούστου Ο τόκος των Χρεογράφων 2018 είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και θα καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου. Τα Χρεόγραφα 2018 φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο που είναι ίσο με το εκάστοτε Euribor 3 μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, πλέον 1,75%. Τα Χρεόγραφα 2018 δεν είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. (ε) Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2019 Στις 11 Μαρτίου 2009 η Τράπεζα προχώρησε με την έκδοση Χρεογράφων 2019 ύψους , 10-ετούς διάρκειας και ονομαστικής αξίας 100 το κάθε ένα. Η έκδοση διατέθηκε σε επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης τις , σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας, των κανονισμών και οδηγιών των αρμοδίων αρχών. Ο τόκος των Χρεογράφων είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου. Η πρώτη πληρωμή τόκου καλύπτει την περίοδο από 11 Μαρτίου 2009 μέχρι 30 Ιουνίου Τα Χρεόγραφα φέρουν σταθερό επιτόκιο για το πρώτο έτος ίσο με 7,5% και κυμαινόμενο επιτόκιο για τις υπόλοιπες περιόδους μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους, ίσο με το εκάστοτε Euribor 3 μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, πλέον 4,60%. Μετά τις 11 Μαρτίου 2014, τα Χρεόγραφα 2019, εάν δεν έχουν εξαγοραστεί από την Τράπεζα, θα φέρουν επιπρόσθετο επιτόκιο 2%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου. Συνεπώς το επιτόκιο, μετά την 11η Μαρτίου 2014 σε περίπτωση μη εξαγοράς των Χρεογράφων 2019 από την Τράπεζα θα είναι ίσο με το εκάστοτε Euribor 3 μηνών πλέον 6,60%. 8

7 Η Τράπεζα, μετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αφού δοθεί προειδοποίηση όχι λιγότερη από 30 και όχι μεγαλύτερη από 60 ημέρες στον Επίτροπο και τους κατόχους Χρεογράφων 2019, μπορεί να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2019 κατά την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου μετά από την 11η Μαρτίου 2014 και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία πληρωμής τόκου μετά από την ημερομηνία αυτή. Τα Χρεόγραφα 2019 είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η διαπραγμάτευσή τους άρχισε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009 και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανάλαβε την τήρηση του σχετικού Μητρώου στο Κεντρικό Αποθετήριο. 9

8 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από τον Όμιλο παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, τόσο σε ενοποιημένη, όσο και σε ατομική βάση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει υποεπιτροπή, την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Δ.Σ., η οποία είναι επιφορτισμένη με: (α) (β) (γ) τη διαμόρφωση της πολιτικής του Ομίλου όσον αφορά τα όρια και τους όρους (pricing) ανάληψης κινδύνων του Ομίλου, τη μέριμνα ώστε τα κεφάλαια του Ομίλου να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και των ορίων διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης άλλων διορθωτικών μέτρων. Στον Όμιλο υπάρχει και λειτουργεί επίσης Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO) η οποία είναι επιφορτισμένη με το να αποφασίζει και να ρυθμίζει το μείγμα και τη δομή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ομίλου ανάλογα με τους κινδύνους που εμπερικλείουν (πιστωτικό, λειτουργικό, αγοράς και ρευστότητας, κ.α.) τόσο πάντα σε σχέση με την απόδοση, όσο και πρώτιστα σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική και κατεύθυνση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου και απόδοσης. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί όλους τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εμπλακεί ο Όμιλος μέσω των εξειδικευμένων μονάδων της που είναι: Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας, Η Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων, και Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων έχει δικαίωμα να σταματήσει αποφάσεις που λαμβάνονται στην ALCO και στην Ανώτατη Επιτροπή Χορηγήσεων και να τις παραπέμψει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η γραμμή αναφοράς της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων είναι, τόσο στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο απευθείας. 3.1 Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί είναι η «Μέθοδος του ελάχιστου κεφαλαίου» (Πυλώνας 1+), όπου ο Όμιλος καθορίζει σαν ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο το κεφάλαιο που προκύπτει από τους υπολογισμούς που γίνονται για σκοπούς Πυλώνα 1 και ακολούθως προσθέτει κεφάλαιο για κινδύνους οι οποίοι είτε δεν καλύπτονται είτε δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από τον Πυλώνα 1. Οι επιμέρους μονάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου έχουν την ευθύνη για την αξιολόγηση και επιμέτρηση του επιπρόσθετου κεφαλαίου. Οι υπολογισμοί εκ της φύσης τους, σε ορισμένες περιπτώσεις, βασίζονται στη χρήση κρίσεως. 10

9 Η ακολουθούμενη διαδικασία βασίζεται στο τρίπτυχο: αναγνώριση/αξιολόγηση του κινδύνου (υφιστάμενου και αναμενόμενου), υφιστάμενα (ή προτιθέμενα) μέτρα περιορισμού/μετριασμού του κινδύνου, και υπολογισμός της ανάγκης κράτησης (ή μη) κεφαλαίου. Στην αξιολόγηση της επάρκειας κεφαλαίων οι μονάδες διαχείρισης κινδύνων αξιολογούν τον κίνδυνο τόσο υπό «κανονικές» συνθήκες, όσο και σε καταστάσεις προσομοίωσης κρίσης. Οι απόψεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων συζητούνται τόσο μεταξύ της Εκτελεστικής Διεύθυνσης όσο και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την τελική διαμόρφωση θέσης για υποβολή και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την επάρκεια κεφαλαίων του Ομίλου. Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν τη βάση των υπολογισμών/προβλέψεων για τις πιο μακροχρόνιες ανάγκες κεφαλαίου που ετοιμάζει η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου και στις οποίες ενσωματώνονται και στοιχεία από τα τριετή στρατηγικά προγράμματα του Ομίλου. 11

10 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο για υπολογισμό του κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς Πυλώνα 1 και τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη για σκοπούς λειτουργικού κινδύνου. Για σκοπούς Πυλώνα 2 χρησιμοποιείται η μέθοδος του Ελάχιστου Κεφαλαίου (Πυλώνας 1+). Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο να διατηρεί ο Όμιλος στο τέλος του 2009 ήταν: Πυλώνας 1 Κεφάλαιο Κίνδυνος εκατ. Πιστωτικός 354,4 Αγοράς 5,1 Λειτουργικός 42,1 Σύνολο Απαιτούμενου Κεφαλαίου 401,6 12

11 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 5.1 Ορισμός Πιστωτικού Κινδύνου Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί ο Όμιλος ζημιές εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και των αντισυμβαλλόμενων. Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τις δανειοδοτήσεις, τις εμπορικές συναλλαγές και τη διαχείριση διαθεσίμων. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί όταν υποβαθμίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των εκδοτών των ομολογιακών δανείων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. 5.2 Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου (ΥΔΠΚ) Η ΥΔΠΚ εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο και στο Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων είναι κεντροποιημένη και γίνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου. 5.3 Διαδικασίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών του Ομίλου και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των σχετικών υπηρεσιακών μονάδων με τις πολιτικές αυτές. Η Υπηρεσία εκδίδει επίσης οδηγίες στις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες με βάση τη διάθεση για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριμένους τομείς αγοράς, δραστηριότητες αλλά και σε συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισμοί σχετικά με την ανάληψη καινούργιων τραπεζικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Η Υπηρεσία ενημερώνει και συμβουλεύει τις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες του Ομίλου για τους πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, οργανώνει σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση του προσωπικού και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα για τη μέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, η Υπηρεσία διατηρεί στενή συνεργασία με εξωτερικούς διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά και με τις εποπτικές αρχές για θέματα που αφορούν τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, η Υπηρεσία Παρακολούθησης Χορηγήσεων Ομίλου (ΥΠΧ) είναι υπεύθυνη για τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Η ΥΠΧ έχει επίσης την ευθύνη για την παρακολούθηση της επιμέρους ανάλυσης των χορηγήσεων και δανειοληπτών στα διάφορα πελατειακά χαρτοφυλάκια χορηγήσεων, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης της επάρκειας των προβλέψεων και των αποθεματικών έναντι αυτών. Η ΥΔΠΚ παρακολουθεί τις εργασίες της ΥΠΧ ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της στον έλεγχο των εγκριτικών κλιμακίων της διοίκησης. 5.4 Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου και Υιοθέτηση Πιστωτικών Ορίων Δίνεται μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας και της απόδοσης των πιστωτικών χαρτοφυλακίων στον Τομέα Ιδιωτών και στους Τομείς των Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πιστωτικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Για την επίτευξη των πιο πάνω, χρησιμοποιούνται 13

12 ανεπτυγμένα συστήματα για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και την αξιολόγηση των πιστούχων με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Στον Τομέα Ιδιωτών εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και επιμέτρησης του πιστωτικού κινδύνου (Credit Scoring) που καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες και τα δανειακά προϊόντα. Για τις επιχειρήσεις εφαρμόζεται εξωτερικό υπόδειγμα αξιολόγησης που κατατάσσει τις εταιρείες σε βαθμίδες πιστοληπτικής αξίας (ratings) και βοηθά την ορθολογιστική τιμολόγηση σύμφωνα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων αλλά και διάφορα ποιοτικά κριτήρια, όπως η διοίκηση και η αγορά στην οποία βρίσκεται η κάθε επιχείρηση. Η έγκριση των χορηγήσεων στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο στην Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίες υπερβαίνουν καθορισμένα όρια, γίνεται από τις διάφορες εγκριτικές αρχές στην κάθε χώρα, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές μονάδες. Οι χορηγήσεις που ξεπερνούν τα όρια των εγκριτικών αρχών καθώς και οι χορηγήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, όπως καθορίζονται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και η Υπηρεσία Παρακολούθησης Χορηγήσεων Ομίλου παρακολουθούν στενά τα όρια έγκρισης πιστωτικών ορίων σε διάφορα εγκριτικά επίπεδα και όπου χρειάζεται αναθεωρούν τα όρια αυτά σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Χορηγήσεων Ομίλου. Στο Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων υπάρχει κεντροποιημένη διαχείριση των ανοιγμάτων σε χώρες, τραπεζικά ιδρύματα και άλλα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Τα ανώτατα πιστωτικά όρια χωρών και αντισυμβαλλόμενων Τραπεζών και τα όρια κινδύνων διακανονισμού με αντισυμβαλλόμενα μέρη εγκρίνονται σε επίπεδο Ομίλου από την Ανώτατη Επιτροπή Χορηγήσεων και την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων. Ο καθορισμός των αναλυτικών ορίων γίνεται με βάση Μοντέλο Πιστωτικών Ορίων το οποίο έχει ως πρωταρχικό δείκτη αξιολόγησης το βαθμό φερεγγυότητας της χώρας και του αντισυμβαλλόμενου από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αλλά παράλληλα λαμβάνει υπόψη και την κατάταξή τους με βάση την κατηγοριοποίηση που γίνεται από το Bankers Almanac για τράπεζες και από το Euromoney για χώρες. Οι μεταβολές στις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των αντισυμβαλλόμενων και χωρών παρακολουθούνται καθημερινά και οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα όρια κοινοποιούνται στις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες του Ομίλου. Παράλληλα, για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλόμενων που δεν αξιολογούνται από οίκους αξιολόγησης αναπτύσσεται εσωτερικό υπόδειγμα βαθμολογίας (scorecard) που θα λαμβάνει υπόψη ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας αυτών των ιδρυμάτων. Ο καθορισμός των ορίων στο Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων και στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο γίνεται με γνώμονα την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων του Ομίλου και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, σε γεωγραφικές περιοχές, ή σε συνδεδεμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη καθώς επίσης και σε ζημιογόνες δραστηριότητες. Για τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου, οι οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και το πολιτικοοικονομικό περιβάλλον. 5.5 Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ Ο Όμιλος είναι σε συμμόρφωση με τη Βασιλεία ΙΙ από τον Ιανουάριο του 2007, η οποία καθορίζει τρεις μεθόδους για τον υπολογισμό του ύψους των σταθμισμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο: την Τυποποιημένη Μέθοδο, την Απλή, και την Αναβαθμισμένη Μέθοδο των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων. 14

13 Στην Τυποποιημένη Μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται από τον Όμιλο για τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου, απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι συντελεστές στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. Παράλληλα, εφαρμόστηκε σύστημα μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και διενέργειας προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας. Επίσης, η Βασιλεία ΙΙ προτείνει δύο μεθόδους για την αναγνώριση εξασφαλίσεων: την Απλή και την Αναλυτική Μέθοδο. Στον Όμιλο εφαρμόστηκε η Αναλυτική Μέθοδος διότι επιτρέπει την πιο δίκαιη αναγνώριση και τον καλύτερο υπολογισμό των εξασφαλίσεων του Ομίλου. 5.6 Εφαρμογή της Τυποποιημένης Μεθόδου Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 υπολογίζονται ανά άνοιγμα με Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 8% όπως ορίζει και η σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις ανοιγμάτων και τα σταθμισμένα ποσά του Ομίλου με βάση την Τυποποιημένη Μέθοδο. Σταθμισμένα Ποσά και Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανά κλάση ανοιγμάτων Ελάχιστη Κλάσεις Ανοιγμάτων Σταθμισμένα ποσά κεφαλαιακή απαίτηση Διοικητικοί Οργανισμοί και μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις Κεντρικές Κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες Επιχειρήσεις Ιδρύματα Διεθνείς Οργανισμοί Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Άλλα Στοιχεία Στοιχεία σε Καθυστέρηση Εξασφαλισμένα με Ακίνητα Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές Λιανική Τραπεζική Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων Σύνολο Στα σταθμισμένα ποσά των Ιδρυμάτων (Ιδρύματα και Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων), των Επιχειρήσεων και της Λιανικής Τραπεζικής περιλαμβάνονται παράγωγα 16,4 εκατ., η αξία των οποίων υπολογίζεται με τη «Μέθοδο Βάσει Προσφυγής στην Αγορά» ως το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος. Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τα εν λόγω παράγωγα ανέρχεται σε 0,3 εκατ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, το τρέχων κόστος αντικατάστασης τους ήταν 9,8 εκατ. και υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες (αγοραίες) τιμές των συμβάσεων (mark-to-market). 15

14 5.7 Καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην εφαρμογή της Τυποποιημένης Μεθόδου Για σκοπούς εφαρμογής της Τυποποιημένης Μεθόδου, οι καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (External Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν αναγνωριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services, και Moody s Investor Service. Για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας έχει επιλεγεί ο οίκος Moody s για όλες τις κλάσεις ανοιγμάτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαβάθμιση από τον συγκεκριμένο οίκο, οπότε και χρησιμοποιούνται οι διαβαθμίσεις των άλλων δύο οίκων. Για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης για ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων, χρησιμοποιείται η πιστοληπτική διαβάθμιση της έκδοσης και εν απουσία αυτής του εκδότη. Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των Moody s για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγματα που ανήκουν σε αυτή τη κλάση και θα χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια. 5.8 Πολιτικές Αντιστάθμισης και Μείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου Η πολιτική του Ομίλου είναι όπως το ύψος των παρεχόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα αποπληρωμής των αντισυμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται πολιτικές για την αντιστάθμιση και μείωση των πιστωτικών κινδύνων μέσω της λήψης εξασφαλίσεων, οι οποίες καθορίζουν τα είδη των εξασφαλίσεων που αναγνωρίζονται ως εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά και τις μεθόδους για την αποτίμησή τους. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αξίες ανοίγματος πριν και μετά τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου που αντιστοιχούν στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας. Οι αξίες πριν τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν την αρχική αξία του ανοίγματος αφαιρουμένων των προβλέψεων. Οι αξίες μετά τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, παρουσιάζουν τα ανοίγματα λαμβάνοντας υπόψη τις αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις (χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία) και τη μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία, αλλά πριν τη μετατροπή των εκτός ισολογισμού στοιχείων σε στοιχεία εντός ισολογισμού. Αξίες ανοίγματος πριν τη μείωση πιστωτικού κινδύνου Αξίες ανοίγματος λαμβάνοντας υπόψη τη μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία Αξίες ανοίγματος μετά τη μείωση πιστωτικού κινδύνου Βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας 0% % % % % % % Σύνολο

15 Αναφορικά με τις πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου για το συμψηφισμό εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, αυτές συμμορφώνονται με τις σχετικές οδηγίες των εποπτικών αρχών. Τα κυριότερα είδη εξασφαλίσεων για τον τομέα ιδιωτών είναι η λήψη υποθηκών σε αστικά ακίνητα και για τον τομέα επιχειρήσεων οι επιβαρύνσεις στα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Λαμβάνονται επίσης κυβερνητικές και τραπεζικές εγγυήσεις, από αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς επίσης και εταιρικές και προσωπικές εγγυήσεις. Οι πολιτικές για τη λήψη εξασφαλίσεων αναθεωρούνται συχνά για να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών και της Βασιλείας ΙΙ ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένα είδη εξασφαλίσεων για σκοπούς μείωσης του ρίσκου συγκέντρωσης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, η μεγαλύτερη συγκέντρωση σε εξασφαλίσεις ήταν υποθήκες σε εμπορικά ακίνητα με ποσοστό συγκέντρωσης 34%, υποθήκες σε γη 27%, ενώ για τις υποθήκες έναντι αστικών ακινήτων το ποσοστό συγκέντρωσης ανήλθε στο 20% των συνολικών εξασφαλίσεων. Η συνολική συγκέντρωση στις υποθήκες αποτελεί περίπου το 81% των συνολικών εξασφαλίσεων και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό πρόσθετου κεφαλαίου για τον Πυλώνα 2. Η αξία κάθε υποθήκης λογίζεται ως το μικρότερο ποσό μεταξύ της καταναγκαστικής τιμής πώλησης του ακινήτου και του ποσού της υποθήκης πλέον τόκους. Ο Όμιλος προβαίνει σε αναθεώρηση της αξίας των ακινήτων για τους τομείς μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με βάση εκτιμήσεις από ανεξάρτητους προσοντούχους εκτιμητές κάθε 3 έτη. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται, για κάθε κλάση ανοίγματος, η συνολική αξία του ανοίγματος που καλύπτεται από αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις (χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία), μετά το συμψηφισμό εντός ή εκτός ισολογισμού και μετά την εφαρμογή των προσαρμογών μεταβλητότητας. Αξίες ανοίγματος που καλύπτονται από αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις Κλάσεις Ανοιγμάτων Επιχειρήσεις Ιδρύματα Στοιχεία σε Καθυστέρηση Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές 46 Λιανική Τραπεζική Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων 1 Σύνολο

16 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται, χωριστά για κάθε κλάση ανοίγματος, το συνολικό άνοιγμα που καλύπτεται από εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα (μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία), μετά το συμψηφισμό εντός ή εκτός ισολογισμού. Αξίες ανοίγματος που καλύπτονται από εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα Κλάσεις Ανοιγμάτων Επιχειρήσεις Στοιχεία σε Καθυστέρηση Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές Λιανική Τραπεζική Σύνολο Πυλώνας 2 Ο Όμιλος, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας ημερομηνίας 18 Απριλίου 2007, έχει υπολογίσει κεφάλαιο για τον Πυλώνα 2 για την κάλυψη πιθανών κινδύνων όπως ο Κίνδυνος Συγκέντρωσης (σε μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τομείς της οικονομίας, είδη εξασφάλισης, προϊόντος και νομίσματος, χώρες και τραπεζικά ιδρύματα), ο Ελλειμματικός Κίνδυνος, ο κίνδυνος που προκύπτει από πελάτες υψηλού κινδύνου, καθώς και άλλους κινδύνους Κίνδυνος Απομείωσης Αξίας Απαιτήσεις σε υπερημερία Οι απαιτήσεις σε υπερημερία αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις οι οποίες είναι στην Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών, χορηγήσεις σε αθέτηση είτε λόγω ρύθμισης του λογαριασμού, είτε επειδή ο λογαριασμός έχει λήξει ή η αποπληρωμή των οφειλόμενων τόκων και κεφαλαίου είναι σε καθυστέρηση και χορηγήσεις για τις οποίες έχει γίνει κεφαλαιουχική πρόβλεψη ή οι τόκοι είναι σε αναστολή Απομειωμένες χορηγήσεις και επενδύσεις Οι απομειωμένες χορηγήσεις αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες ο Όμιλος προσδιορίζει ότι είναι πιθανή η μη είσπραξη του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των οφειλόμενων τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της σχετικής συμφωνίας. Οι απομειωμένες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση αξίας ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβηκαν μετά την αρχική αναγνώριση της επένδυσης. Σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης, ο Όμιλος προβαίνει σε αξιολόγηση εάν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση αξίας. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν υποστεί απομείωση αξίας όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη απομείωσης αξίας ως αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος το οποίο συνέβηκε μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και έχει επίδραση που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. 18

17 Αντικειμενικές αποδείξεις ότι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση αξίας περιλαμβάνουν την αθέτηση όρων του δανείου από πελάτες, την επαναδιαπραγμάτευση ενός δανείου με βάση όρους τους οποίους ο Όμιλος δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση, ενδείξεις ότι ο πελάτης ή ο εκδότης θα πτωχεύσει, την απουσία ενεργούς αγοράς για το στοιχείο, ή άλλα παρατηρήσιμα στοιχεία σε σχέση με μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των οφειλετών ή εκδοτών της ομάδας, ή οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με τις αθετήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας. Επιπρόσθετα, για μία επένδυση σε μετοχές, μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας τους κάτω του κόστους επίσης αποτελεί αντικειμενική απόδειξη απομείωσης αξίας. (α) Χορηγήσεις σε πελάτες Ο Όμιλος εξετάζει εάν υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις για πιθανές ζημίες στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων σε πελάτες σε ατομική και συλλογική βάση. Χορηγήσεις που από μόνες τους θεωρούνται σημαντικές εξετάζονται για απομείωση σε ατομική βάση. Για χορηγήσεις οι οποίες εξετάστηκαν μεμονωμένα και δεν παρουσίασαν απομείωση καθώς και για χορηγήσεις μικρότερης αξίας, οι πιθανές ζημίες εξετάζονται και εκτιμώνται συλλογικά. Οι χορηγήσεις αυτές ταξινομούνται σε ομάδες με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου οι οποίες αξιολογούνται για ύπαρξη απομείωσης. Η απομείωση στις διάφορες ομάδες γίνεται σε συλλογικό επίπεδο και δεν καταλογίζεται σε συγκεκριμένες χορηγήσεις. Ο υπολογισμός της απομείωσης γίνεται με βάση την εκτίμηση του Ομίλου σε ότι αφορά την ιστορική εμπειρία ζημιών που παρουσιάστηκαν από τις ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνων. Το ποσό της ζημίας αποµείωσης για χορηγήσεις σε πελάτες, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του δανείου. Οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αντικατοπτρίζονται σε λογαριασμό πρόβλεψης έναντι των χορηγήσεων. Αν μετά την ημερομηνία αναγνώρισης της ζημίας από απομείωση, λάβουν χώρα γεγονότα που οδηγούν σε μείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών απομείωσης ή εισπραχθούν ποσά από διαγραφέντες χορηγήσεις, η μείωση στη ζημία απομείωσης αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων. (β) Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και ως δάνεια και απαιτήσεις Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και ως δάνεια και απαιτήσεις, οι οποίες τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, έχουν υποστεί ζημία απομείωσης, το ποσό της ζημίας επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της επένδυσης και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της επένδυσης. Το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και μειώνεται η λογιστική αξία των επενδύσεων. Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που συνέβηκε μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων. (γ) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Όταν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι μια επένδυση διαθέσιμη προς πώληση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η συσσωρευμένη ζημία που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Το ποσό της ζημίας που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης (μετά την αφαίρεση αποπληρωμών κεφαλαίου και αποσβέσεων) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως στα αποτελέσματα για την εν λόγω επένδυση. 19

18 Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, αυξάνεται η εύλογη αξία μίας απομειωμένης επένδυσης σε χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση και η αύξηση σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που συνέβηκε μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων. Οι ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για απομειωμένες επενδύσεις σε μετοχές διαθέσιμες προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Χορηγήσεις και επενδύσεις διαγράφονται όταν διαπιστωθεί ότι δεν είναι εισπράξιμες. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη πληροφορίες όπως σημαντικές αλλαγές στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη/εκδότη με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Ομίλου ή περιπτώσεις όπου οι εισπράξεις από την εξασφάλιση δεν θα είναι επαρκείς για την αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, με κατανομή ανά κλάση ανοιγμάτων. Ανοίγματα στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικό ποσό ανοιγμάτων πριν τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου Κλάσεις Ανοιγμάτων Διοικητικοί Οργανισμοί και μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες Επιχειρήσεις Ιδρύματα Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς Οργανισμοί - Άλλα Στοιχεία Στοιχεία σε Καθυστέρηση Εξασφαλισμένα με Ακίνητη Περιουσία Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές Λιανική Τραπεζική Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Σύνολο

19 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος του ποσού των ανοιγμάτων κατά το έτος 2009 μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, με κατανομή ανά κλάση ανοιγμάτων. Μέσος όρος ανοιγμάτων για το 2009 Μέσος όρος ανοιγμάτων πριν τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου Κλάσεις Ανοιγμάτων 000 Διοικητικοί Οργανισμοί και μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες Επιχειρήσεις Ιδρύματα Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς Οργανισμοί -- Άλλα Στοιχεία Στοιχεία σε Καθυστέρηση Εξασφαλισμένα με Ακίνητη Περιουσία Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές Λιανική Τραπεζική Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Σύνολο

20 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων, με βάση τη γεωγραφική θέση της οντότητας του Ομίλου που κατέχει τα εν λόγω ανοίγματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, με διάκριση ανά κλάση ανοίγματος, για τις κυριότερες περιοχές. Ανάλυση ανοιγμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανά σημαντική κλάση ανοίγματος ανά γεωγραφικό τομέα Κύπρος Ελλάδα Σύνολο Κλάσεις Ανοιγμάτων Διοικητικοί Οργανισμοί και μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες Επιχειρήσεις * Ιδρύματα Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς Οργανισμοί Άλλα Στοιχεία Στοιχεία σε Καθυστέρηση Εξασφαλισμένα με Ακίνητη Περιουσία Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές Λιανική Τραπεζική * Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Σύνολο * Στο σύνολο υπάρχει ανακατανομή των ανοιγμάτων μεταξύ των κλάσεων «Λιανική Τραπεζική» και «Επιχειρήσεις», αξίας 23 εκατ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Βασιλείας II, ανοίγματα της Λιανικής Τραπεζικής τα οποία θεωρούνται μεγάλα σε σχέση με το μέγεθος του χαρτοφυλακίου, κατηγοριοποιούνται στην κλάση «Επιχειρήσεις». Στο ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο, λόγω αύξησης του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της Λιανικής Τραπεζικής, αυξάνεται η διασπορά και το χαρτοφυλάκιο μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερα ανοίγματα. 22

21 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των ανοιγμάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, με διάκριση ανά κλάση ανοίγματος, με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα. Κατανομή ανοιγμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα < 1 μήνας 1 3 μήνες 3 12 μήνες 1 5 έτη > 5 έτη Σύνολο Κλάσεις Ανοιγμάτων Διοικητικοί Οργανισμοί και μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες Επιχειρήσεις Ιδρύματα Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς Οργανισμοί Άλλα Στοιχεία Στοιχεία σε Καθυστέρηση Εξασφαλισμένα με Ακίνητη Περιουσία Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές Λιανική Τραπεζική Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Σύνολο

22 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσό των ανοιγμάτων σε υπερημερία (πριν τις προβλέψεις), ανά σημαντική γεωγραφική περιοχή, με βάση τη γεωγραφική θέση της οντότητας του Ομίλου που κατέχει τα εν λόγω ανοίγματα. Ανοίγματα σε υπερημερία ανά γεωγραφικό τομέα Κύπρος Ελλάδα Σύνολο Ανοίγματα σε υπερημερία Στοιχεία σε καθυστέρηση Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσό των προσαρμογών αξίας και επανακτήσεων που καταχωρούνται άμεσα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ανά σημαντική γεωγραφική περιοχή. Προσαρμογές αξίας και επανακτήσεις που καταχωρούνται άμεσα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων Κύπρος Ελλάδα Σύνολο Διαγραφές Επανακτήσεις (2.175) -- (2.175) Καθαρό ποσό που χρεώθηκε άμεσα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

23 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία των μεταβολών από προσαρμογές αξίας και των προβλέψεων για επισφάλειες ανά σημαντική γεωγραφική περιοχή, με βάση τη γεωγραφική θέση της οντότητας του Ομίλου που κατέχει τα εν λόγω ανοίγματα. Συμφωνία μεταβολών από προσαρμογές αξίας και προβλέψεων για επισφάλειες Αποθεματικά προβλέψεων για χορηγήσεις σε πελάτες Προσωρινός λογαριασμός αναστολής αναγνώρισης εσόδων Απομείωση επενδύσεων σε κρατικά και άλλα αποδεκτά αξιόγραφα και χρεόγραφα Απομείωση επενδύσεων σε μετοχές Σύνολο ΚΥΠΡΟΣ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Διαγραφές χορηγήσεων (10.428) (3.482) (13.910) Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος Αντιλογισμός λόγω πώλησης επενδύσεων (8.827) (40) (8.867) Επιβάρυνση για το έτος Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Διαγραφές χορηγήσεων Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος Αντιλογισμός λόγω πώλησης επενδύσεων Επιβάρυνση για το έτος Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Διαγραφές χορηγήσεων (10.428) (3.482) (13.910) Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος Αντιλογισμός λόγω πώλησης επενδύσεων (8.827) (40) (8.867) Επιβάρυνση για το έτος Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

24 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 6.1 Ορισμός Κινδύνου Αγοράς και Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών ή του κεφαλαίου που προκύπτει από την αδυναμία της Τράπεζας να ικανοποιήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της. Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ότι αλλαγές στις τιμές της αγοράς - όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις τιμές χρηματιστηρίου και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες - θα επηρεάσουν τα καθαρά εισοδήματα του Ομίλου ή τις αξίες στοιχείων του ισολογισμού του. Ο κίνδυνος αγοράς αναλύεται στα πιο κάτω είδη κινδύνου: (i) Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος κερδοζημιών ή αυξομείωσης σε αξίες στοιχείων ισολογισμού του Ομίλου, που προκύπτει από αλλαγές στην καμπύλη επιτοκίων, και ο οποίος πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ομίλου. (ii) Ο κίνδυνος τιμών χρηματιστηρίου είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις αλλαγές των τιμών διάφορων χρηματοοικονομικών αξιών (ομόλογα, παράγωγα, μετοχές κλπ) που κατέχει ο Όμιλος. (iii) Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος κερδοζημιών ή αυξομείωσης σε αξίες στοιχείων ισολογισμού του Ομίλου, που προκύπτει από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 6.2 Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας Ομίλου (ΥΔKΑκΡ) Η ΥΔKΑκΡ είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας σε επίπεδο Ομίλου, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και ορίων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO). 6.3 Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας Η προσέγγιση του Ομίλου στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση της ύπαρξης ικανοποιητικής ρευστότητας με σκοπό την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του, όταν προκύψουν, τόσο υπό «κανονικές» συνθήκες, όσο και σε καταστάσεις προσομοίωσης κρίσης, χωρίς δυσανάλογο επιπρόσθετο κόστος. Ο Όμιλος δίνει μεγάλη σημασία στις πελατειακές καταθέσεις, που αποτελούν μια σταθερή και βασική πηγή χρηματοδότησής του, και προσπαθεί μέσω των πολιτικών του να διατηρήσει αυτή τη σταθερότητα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της διατήρησης καλών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και μέσω ανταγωνιστικών και διαφανών στρατηγικών τιμολόγησης. Ο Όμιλος αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται κυρίως στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η διαχείριση της ρευστότητας των τραπεζικών μονάδων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένης και τήρησης ορίων των εποπτικών αρχών), αναλαμβάνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου (ΥΔΔ) και διεκπεραιώνεται αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις διάφορες αγορές. Όλες οι πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στη ρευστότητα εξετάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ALCO). Επίσης, περιοδικά υποβάλλονται προς την ALCO περιληπτικές καταστάσεις για την κατάσταση ρευστότητας του Ομίλου, πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και εισηγήσεις για βελτίωση της παρακολούθησης. Επίσης αναφέρονται παραβιάσεις ορίων και μέτρα διόρθωσης τέτοιων παραβιάσεων. 26

25 Ο κίνδυνος ρευστότητας των τραπεζικών μονάδων παρακολουθείται καθημερινά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας Ομίλου. Σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο, η ρευστότητα σε Ευρώ παρακολουθείται ξεχωριστά από τη ρευστότητα των ξένων νομισμάτων. Εσωτερικά, η ρευστότητα παρακολουθείται ξεχωριστά αλλά επίσης και σε συνδυασμό όλων των νομισμάτων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, εκεί και όπου χρειάζονται. Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας για το Ευρώ, ο Όμιλος υπολογίζει και παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, το δείκτη ρευστών διαθεσίμων επί των υποχρεώσεων, ο οποίος απαιτείται με βάση την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την Προληπτική Ρευστότητα. Με βάση την Οδηγία, η Τράπεζα υποχρεούται να διατηρεί το δείκτη αυτό τουλάχιστον στο 20%. Τα ρευστά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά, διατραπεζικές καταθέσεις και ομόλογα. Ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων για το Ευρώ ήταν ως ακολούθως: Δείκτης καθαρών ρευστών διαθεσίμων για το Ευρώ 2009 % Στις 31 Δεκεμβρίου 28,24 Μέσος όρος για το έτος 28,07 Μέγιστο ποσοστό για το έτος 33,63 Ελάχιστο ποσοστό για το έτος 21,78 Σε επίπεδο διοίκησης, παρακολουθείται επίσης η ρευστότητα όλων των ξένων νομισμάτων μαζί. Με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η Τράπεζα υποχρεούται να διατηρεί το 70% των συνολικών καταθέσεών της σε συνάλλαγμα σε περιουσιακά στοιχεία άμεσης ρευστότητας, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω Οδηγία. Ο δείκτης περιουσιακών στοιχείων άμεσης ρευστότητας σε σχέση με τις συνολικές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια του 2009 ήταν ως ακολούθως: Δείκτης περιουσιακών στοιχείων άμεσης ρευστότητας σε σχέση με τις συνολικές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα 2009 % Στις 31 Δεκεμβρίου 77,36 Μέσος όρος για το έτος 75,94 Μέγιστο ποσοστό για το έτος 77,68 Ελάχιστο ποσοστό για το έτος 74, Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς Η προσέγγιση του Ομίλου στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς είναι ότι όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς (επιτοκιακός, συναλλαγματικός και κίνδυνος τιμών χρηματιστηρίου), συγκεντρώνονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου στην ΥΔΔ Ομίλου προς διαχείριση. Η ΥΔΔ Ομίλου, μέσω πλαισίου δραστηριοτήτων και ορίων που εγκρίνονται από την επιτροπή ALCO, διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (ΔΔΚΟ), έχει την ευθύνη ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων και για την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εγκρίνονται από την ALCO. Επιπρόσθετα, με στόχο την αντιστάθμιση ή/και μείωση των κινδύνων, εφαρμόζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί στις διάφορες κατηγορίες κινδύνων ή/και στις διάφορες δραστηριότητες (ομόλογα, παράγωγα κλπ) ή/και στα διάφορα χαρτοφυλάκια. Επιμέρους μονάδες της ΔΔΚΟ έχουν την 27

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα 3 της Βασιλείας ΙΙ για το έτος 2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα 3 της Βασιλείας ΙΙ για το έτος 2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013 0003/00002663/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα 3 της Βασιλείας ΙΙ για το έτος 2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013 HB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΡΙΛΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 4 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2012 ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Πεδίο εφαρμογής... 5 2 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων... 5 2.1 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

2015 ' ( ) (59.130) (981)

2015 ' ( ) (59.130) (981) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94.

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία

Διαβάστε περισσότερα