ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης 5 Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 6 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 7-22 Πίνακες Προσαρµογών Εταιρίας µεταξύ Ελληνικών και ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας από την σελίδα 3 έως και την σελίδα 25 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Συµβουλίου των ιαχειριστών την Τρίτη 7 Μαρτίου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων. Κατόπιν εντολής του Συµβουλίου των ιαχειριστών, υπογράφονται από: 7 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΝΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α..Τ. Τ Α..Τ. Λ Α..Τ. Σ Α..Τ. Π ΑΡ.Α. Ο.Ε

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσευως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων (915) (1.141) Μικτά αποτελέσµατα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης (200) (159) Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 0 ( 5) Κέρδη εκµεταλλεύσεως Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) 6 0 (3) Κέρδη χρήσης προ φόρων Φόρος εισοδήµατος χρήσης 7 (136) (93) Καθαρά κέρδη χρήσης µετά από φόρους Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας. 3

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΗΜ. 31/12/ /12/2004 Πάγιο ενεργητικό Λοιπές άϋλες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσει ς Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 12 Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία Σύνολο παγίου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Ταµείακα διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 99 0 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή θέση Εταιρικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο 52 (58) Σύνολο Καθαρής θέσης Σύνολο υποχρεώσεων και Καθαρής θέσης Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας. 4

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Συσσωρευµένα Κέρδη/(Ζηµιές) Σύνολο Έναρξη χρήσης (58) 254 Κέρδη χρήσης Λήξη χρήσης Έναρξη χρήσης (145) 167 Κέρδη χρήσης Λήξη χρήσης (58) 254 Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας. 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ (Έµµεση µέθοδος) 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις 35 (9) Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1 5 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0 3 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 6 2 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (72) 166 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (25) (168) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 0 (3) Καταβεβληµένοι φόροι (26) (166) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (33) (31) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1 30 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (32) (1) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εξοφλήσεις δανείων 0 (199) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (199) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 193 (96) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας. 6

7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955. Η έδρα της είναι στον ήµο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Κων/νου Πατέλη 15 και ανήκει στον Οµιλο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ο οποίος εδρεύει στη Λυκόβρυση Αττικής. Η Εταιρία συνδέεται µε τον Όµιλο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ µέσω της συµµετοχής στο κεφάλαιο της, της µητρικής εταιρίας ΑΓΕΤ Ηρακλής σε ποσοστό 90% και της θυγατρικής της εταιρίας ΛΑΒΑ (Μεταλλευτική και Λατοµική ανώνυµη Εταιρία) σε ποσοστό 10%. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ενοποιούνται από την εταιρία Lafarge A.E., η οποία εδρεύει στη Γαλλία. Η Εταιρία ασχολείται κυρίως µε την υποστήριξη της µητρικής εταιρίας ΑΓΕΤ Ηρακλής επί θεµάτων τεχνολογίας παραγωγής τσιµέντου καθώς και µε την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε πελάτες της. Στα τέλη του 2004 η Εταιρία διέκοψε τις εργασίες του µοναδικού της υποκαταστήµατος στη Λάρισα. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Λογιστική Βάση Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π (International Financial Reporting Standards) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board IASB ) καθώς και τις σχετικές ιερµηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή ιερµηνειών ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ) και τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας και ισχύουν για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παροχή πληροφόρησης που απαιτείται από το.π.χ.π. 1 σε ότι αφορά στην µετάβαση από τα προγενέστερα γενικά αποδεκτά Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα δηλαδή τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (στο εξής τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ) στα.π.χ.π., που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα µε το Ν.3229/2004, παρέχονται στην σελίδα 23 που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού ή τεκµαρτού κόστους (όπως προβλέπεται από το.π.χ.π.1 το οποίο διέπει την µετάβαση από προηγούµενες λογιστικές βάσεις σε.π.χ.π.). Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω. Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της Εταιρίας, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και άλλους τυχόν φόρους που σχετίζονται µε τις πωλήσεις. Τα έσοδα από υπηρεσίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ανάλογα µε το χρόνο στον οποίο αυτές έχουν παρασχεθεί. 7

8 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - Συνέχεια Αναγνώριση Εσόδων-Συνέχεια Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δεδουλευµένοι τόκοι, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται και το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις προσδοκώµενες µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού του στοιχείου. Μισθώσεις Οι συµβάσεις µισθώσεων τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία αφορούν αποκλειστικά λειτουργικές µισθώσεις. Τα πληρωτέα µισθώµατα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα µε τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Τα οφέλη που τυχόν έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί µια λειτουργική µίσθωση κατανέµονται και αυτά µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Πράξεις σε Ξένα Νοµίσµατα Οι συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά από το Ευρώ καταχωρούνται µε βάση την ισχύουσα ισοτιµία του συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα των οικονοµικών καταστάσεων, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µε βάση τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία αυτή. Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτή συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά της περιόδου. Κόστος Παροχών προς το Προσωπικό κατά την Έξοδο του από την Υπηρεσία Οι εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία θεωρούνται ως προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών και εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Η πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού κατά την έξοδο από την υπηρεσία αντιµετωπίζεται ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών και το σχετικό κόστος καθορίζεται µε την µέθοδο Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας ( Projected Unit Credit ) µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του εκάστοτε Ισολογισµού. Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες τα οποία κατά το τέλος της προηγουµένης χρήσης υπερέβησαν το 10% της παρούσας αξίας της υποχρέωσης των καθορισµένων παροχών κατά αυτή την ηµεροµηνία, αποσβένονται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια της µέσης υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των εργαζοµένων. Το κόστος προηγούµενης προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην έκταση που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωµένες (δεν εξαρτώνται από µελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο σε τόσα έτη όσα και η µέση περίοδος µέχρι την κατοχύρωση των παροχών αυτών. Το ποσό της υποχρέωσης καταβολής καθορισµένων παροχών στο προσωπικό που εµφανίζεται στον Ισολογισµό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης αυτής αναµορφωµένη για µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές και το µη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας. 8

9 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - Συνέχεια Φορολογία Η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε φόρο εισοδήµατος αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος, των φορολογικών διαφορών προηγουµένων χρήσεων, του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας και της αναβαλλόµενης φορολογίας. Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος της χρήσης βασίζεται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση της Εταιρίας για το φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι δεν περιλαµβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται γενικά για όλους τους ετεροχρονισµούς (προσωρινές διαφορές) µεταξύ των λογιστικών αξιών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της υποχρέωσης στον Ισολογισµό, χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να ισχύουν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση. Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται γενικά για όλους τους φορολογικούς ετεροχρονισµούς, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις. Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, και συµµετοχές σε κοινοπραξίες µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρία µπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν αρκετά φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ ολοκλήρου ή εν µέρει. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να βρίσκονται σε ισχύ τη χρήση που θα υλοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα της χρήσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές που επηρέασαν κατευθείαν την Καθαρή Θέση οπότε και το αντίστοιχο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας που τις αφορά λογιστικοποιείται στην Καθαρή Θέση. Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία συµψηφίζονται όταν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα που επιτρέπει να συµψηφιστούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αφορούν φόρους εισοδήµατος που έχουν επιβληθεί από την ίδια φορολογική αρχή και η Eταιρία προτίθεται να διευθετήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε συνολική βάση. 9

10 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Συνέχεια Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν λογισµικά προγράµµατα τα οποία αποτιµώνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους που εκτιµάται ότι είναι τα 3 έτη. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εµφανίζονται στον Ισολογισµό, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το.π.χ.π. 1, στην καθαρή αναπόσβεστη λογιστική αξία, στην οποία φέρονταν την 31/12/03, σύµφωνα µε τα προγενέστερα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις µετέπειτα τυχόν ζηµιές από αποµείωση της αξίας τους. Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα αποτελέσµατα το κόστος ή την αξία αποτίµησης των σχετικών παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τη γη, κατά την διάρκεια της αντίστοιχης εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής αυτών των παγίων, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο µε τους παρακάτω συντελεστές: Κτίρια Βιοµηχανικά µηχανήµατα Έπιπλα και εξοπλισµός 12 έως 30 έτη 15 έως 30 έτη 5 έως 10 έτη Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα αντίστοιχα αποτελέσµατα της χρήσης. Αποµείωση Αξίας Ενσώµατων και Ασώµατων Παγίων Στοιχείων Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, η Εταιρία εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ένδειξη απαξίωσής τους. Αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσης τους, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του παγίου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζηµιάς από την αποµείωση της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση ). Όταν δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρία εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας παραγωγής ταµιακών ροών (the cash generating unit) στην οποία ανήκει. Ο έλεγχος αποµείωσης γίνεται σε ετήσια βάση και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας των παραπάνω στοιχείων. Ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας του µείον τα έξοδα για να πραγµατοποιηθεί η πώλησή του και της αξίας χρήσης του (value in use). Για τον υπολογισµό της αξίας από την χρήση του στοιχείου, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου εισοδήµατος προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς όσον αφορά στην διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο πάγιο για το οποίο οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών δεν έχουν προσαρµοσθεί ανάλογα ώστε να ληφθούν υπ όψη οι παραπάνω κίνδυνοι. Αν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από το αντίστοιχο αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό µειώνεται µέχρι την ανακτήσιµη αξία του. Η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσµατα της χρήσης. 10

11 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Συνέχεια Αποµείωση Αξίας Ενσώµατων και Ασώµατων Παγίων Στοιχείων -Συνέχεια Όταν, µεταγενέστερα, η ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται, το αναπόσβεστο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε το αυξηµένο αυτό λογιστικό υπόλοιπο να µην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου στα προηγούµενα έτη. Η αντιστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, στα αποτελέσµατα της χρήσεως. Αποθέµατα Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της αξία κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο F.I.F.O. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη κατά το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και τα άµεσα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και διανοµής που θα πραγµατοποιηθούν. Τα αποθέµατα της Εταιρίας αφορούν αποκλειστικά σε αναλώσιµα υλικά. Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό από τη στιγµή που η Εταιρία καθίσταται συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. Πελάτες και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, µειωµένες κατά το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως και λοιπές βραχυπρόθεσµες επενδύσεις τα οποία είναι άµεσα µετατρέψιµα σε ένα γνωστό χρηµατικό ποσό το οποίο φέρει αµελητέο κίνδυνο αλλαγής της αξίας του. Προµηθευτές και Λοιποί Πιστωτές Οι προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. Προβλέψεις Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση στην οποία καταλήγει η ιοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισµό της υποχρέωσης που οφείλεται την ηµεροµηνία του ισολογισµού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σηµαντική. 11

12 3. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας αφορούν υποθέσεις που έγιναν από τη διοίκηση για µελλοντικές εξελίξεις σε ότι αφορά στις λογιστικές εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόµενη φορολογία και ενδεχόµενες ζηµιές από εκκρεµοδικίες και επισφάλειες.. 4. ΕΣΟ Α Τα έσοδα της Εταιρίας προέρχονται αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών και ανέρχονται σε χιλιάδες Ευρώ για το 2005 ενώ τα αντίστοιχα έσοδα για το 2004 ανέρχονται σε χιλιάδες Ευρώ. 5. KΕΡ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τα κέρδη εκµεταλλεύσεως όπως διαµορφώθηκαν µετά τις χρεώσεις /(πιστώσεις) των κονδυλίων που ακολουθούν: 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Απoσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων 6 3 Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων Σύνολο αποσβέσεων Κόστος πωληθέντων Έξοδα προσωπικού Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Αριθµός προσωπικού ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝOΜΙΚΑ ΕΞΟ Α/(ΕΣΟ Α) Η Εταιρία δεν είχε χρηµατοοικονοµικά έξοδα κατά τη διάρκεια του 2005 ενώ τα αντίστοιχα έξοδα του 2004 ανέρχονται σε 3 χιλιάδες Ευρώ. 12

13 7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Φόρος εισοδήµατος χρήσης Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµείωση 12) (6) 57 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 48 0 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτ. κόστος φόροι 0 1 Σύνολο Ο φόρος εισοδήµατος για την τρέχουσα χρήση προέκυψε ως εξής: 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κέρδη προ Φόρων % % Φορολογία εισοδήµατος της Εταιρίας µε τον συντελεστή φόρου εισοδήµατος (32%) (2004: 35%) 79 32% 63 35% Λογιστικές αναµορφώσεις των εκτιµώµενων µη εκπιπτόµενων δαπανών από το φορολογητέο εισόδηµα. 8 3% 6 3% ιαφορά στη αναβαλόµενη φόρολογια χρήσης λόγω της αλλαγής φορολογικού συντελεστη 2 1% 24 13% ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 48 20% 0 0% Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτ. κόστος φόροι 0 0% 1 1% % 93 52% 13

14 8. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας αφορούν εξ ολοκλήρου αγορές λογισµικών. Η κίνηση των σχετικών λογαριασµών για τις χρήσεις 2005 και 2004 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: Λογισµικά προγράµµατα ΚΟΣΤΟΣ 1 Ιανουαρίου Προσθήκες 20 Μειώσεις/ ιαγραφές 0 Μεταφορές 0 31 εκεµβρίου Προσθήκες 0 Μειώσεις/ ιαγραφές 0 Μεταφορές 0 31 εκεµβρίου ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσης 3 Μειώσεις/ ιαγραφές 0 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις χρήσης 6 Μειώσεις/ ιαγραφές 0 31 εκεµβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 εκ εµβρίου εκ εµβρίου

15 9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η κίνηση των λογαριασµών των παγίων της Εταιρίας κατά την χρήση 1/1 31/12/2005 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: ΚΟΣΤΟΣ Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Μειώσεις/ ιαγραφές 0 (147) (24) (171) 31 εκεµβρίου Προσθήκες Μειώσεις/ ιαγραφές 0 (1) 0 ( 1) 31 εκεµβρίου ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις/ ιαγραφές 0 (124) (12) (136) Μεταφορές εκεµβρίου Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις/ ιαγραφές 0 (1) 0 ( 1) 31 εκεµβρίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 εκεµβρίου εκεµβρίου

16 10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέµατα της Εταιρίας αφορούν αποκλειστικά σε αναλώσιµα υλικά και ανέρχονται για τις χρήσεις 2005 και 2004 σε 5 χιλιάδες Ευρώ και 11 χιλιάδες Ευρώ αντίστοιχα. 11. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πελάτες και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Οι λογαριασµοί των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2004 Πελάτες πλην ενδοεταιρικών υπ ολοίπ ων 0 59 Εταιρίες Οµίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής Πρόβλεψη για επ ισφαλείς πελάτες 0 (9) Λοιποί χρεώστες πλην ενδοεταιρικών υπ ολοίπ ων Πρόβλεψη για επ ισφαλείς χρεώστες (45) (37) 9 31 Σύνολο πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων Η µέση πιστωτική περίοδος που παρέχεται στους πελάτες επί των πωλήσεων είναι 65 ηµέρες ( 38 ηµέρες για το 2004). Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αντανακλά την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της ιοίκησης για την εισπραξιµότητα των παραπάνω απαιτήσεων και προσδιορίσθηκε µε βάση την εµπειρία επισφαλειών παρελθουσών χρήσεων. Η ιοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασµών των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Πιστωτικός Κίνδυνος Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο είναι οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. Τα ποσά του Ισολογισµού εµφανίζονται µετά από προβλέψεις για εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά. Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά που κρατούνται από την Εταιρία και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις αρχικής διάρκειας ενός µηνός ή λιγότερο. Η ιοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 16

17 12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν από την Εταιρία, καθώς και οι κινήσεις των σχετικών λογαριασµών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί,: Αναβαλλόµενη φορολογία από: 1/1/2004 Καθαρή θέση 2004 Αποτελέσµατα χρήσης /12/2004 Καθαρή θέση 2005 Αποτελέσµατα χρήσης /12/2005 ιαγραφή ασώµατων ακινητοποιήσεων 2 0 (2) Προσαρµογή προβλέψεων για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω µη ληφθείσας αδείας 5 0 (1) 4 0 (1) 3 Λοιπά 27 0 (27) Αναθεώρηση παραδοχών για τον υπολογισµό προβλέψεων για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 71 0 (23) Πρόβλεψη για απαίτηση από τον Οργανισµό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 13 0 (4) 9 0 (2) 7 Σύνολο (57) /12/ /12/2004 Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία Σύνολο

18 13. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Οι προµηθευτές και οι λοιποί πιστωτές αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2004 Προµηθευτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων Εταιρίες Οµίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής Λοιποί πιστωτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων Σύνολο προµηθευτών και λοιπών πιστωτών Οι λοιποί πιστωτές περιλαµβάνουν κυρίως υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, υποχρεώσεις ΦΠΑ και λοιπούς φόρους - τέλη. Η µέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές είναι 6 ηµέρες. Η ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη τους αξία. 14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η Εταιρία έχει την υποχρέωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20, για καταβολή αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. εν παρέχονται άλλα επιδόµατα ή παροχές µετά την συνταξιοδότηση. Για τον υπολογισµό των παραπάνω υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους εργαζόµενους της, αναφορικά µε την µελλοντική καταβολή των παραπάνω παροχών στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση του ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργείται σχετική αναλογιστική µελέτη από ανεξάρτητους αναλογιστές. Η υποχρέωση προσµετράται αναλογιστικά και απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου. Το ποσό του δεδουλευµένου δικαιώµατος παρουσιάζεται προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία του σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Η πιο πρόσφατη αναλογιστική εκτίµηση της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού της Εταιρίας λόγω συνταξιοδότησης, έγινε µε δεδοµένα της 31 εκεµβρίου Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρασχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν µε τη µέθοδο projected unit credit που προβλέπεται από το ΛΠ 19. Κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τους αναλογιστές: 31/12/ /12/2004 Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,20% 5,10% ετησίως Αύξηση βασικών αποδοχών προσωπικού 4,00% 4,00% ετησίως Αύξηση επιδοµάτων προσωπικού 2,00% 2,00% ετησίως Πληθωρισµός 2,50% 2,50% ετησίως Μέση αναµενόµενη µελλοντική υπηρεσία 10,50 11,23 Ενδεχόµενο θνησιµότητας βάσει του Eλβετικού πίνακα EVK00 Ενδεχόµενο ανικανότητας βάσει του 50% του Eλβετικού πίνακα θνησιµοτητας EVK00 18

19 14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συνέχεια Η σχηµατισµένη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως εξής: 31/12/ /12/2004 Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτουµένων υποχρεώσεων Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) (51) (23) Μη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας (13) (15) Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό Ανάλυση χρέωσης στο λογαριασµό αποτελεσµάτων Κόστος τρέχουσας απασχόλησης Τόκος στην υποχρέωση Τµηµατική αναγνώριση µεταβατικής υποχρέωσης 0 0 Τµηµατική αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς / (κέρδους) 0 0 Τµηµατική αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 2 0 Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων Άλλο πρόσθετο έξοδο / (έσοδο) 0 6 Άµεση αναγνώριση κόστους τακτοποίησης από µεταφορές εργαζοµένων µεταξύ εταιριών του Οµίλου 0 2 (Κέρδος περικοπών από µεταφορές εργαζοµένων) 0 (32) Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 31 3 Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους Εισφορές εργοδότη 0 0 Παροχές που καταβλήθηκαν απευθείας από τον εργοδότη 0 ( 12) Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 31 3 Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους Προσαρµογή 0 0 Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους Ανάλυση µεταβολής στην παρούσα αξία της υποχρέωσης Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου Κόστος τρέχουσας απασχόλησης Κόστος τόκου Εισφορές εργαζοµένων 0 0 Παροχές που καταβλήθηκαν απευθείας από τον εργοδότη 0 ( 12) Έξοδα 0 0 Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα / (έσοδα) 0 6 Άµεση αναγνώριση κόστους τακτοποίησης από µεταφορές εργαζοµένων µεταξύ εταιριών του Οµίλου 0 2 (Κέρδος περικοπών από µεταφορές εργαζοµένων) 0 (32) Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 0 15 Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης Συµπεριλαµβανοµένη στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 Συµπεριλαµβανοµένη στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο

20 15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Στις λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις της χρήσης 2005 περιλαµβάνεται πρόβλεψη για εκκρεµείς επίδικες υποθέσεις που ανέρχεται σε 5 χιλιάδες Ευρώ. 16. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/ /12/2004 Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως καταβληµένο: 8,000 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας 30 Ευρώ ανά µερίδιο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Οι κινήσεις των λογαριασµών των αποθεµατικών της Εταιρίας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 1/1/2004 Προσθήκες/ (Μειώσεις) 31/12/2004 Προσθήκες/ (Μειώσεις) 31/12/2005 Τακτικό Αποθεµατικό Έκτακτα Αποθεµατικά Τακτικό Αποθεµατικό Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις οφείλουν σε κάθε χρήση να µεταφέρουν στο τακτικό αποθεµατικό το 5% των µετά φόρων κερδών τους, µέχρι το τακτικό αποθεµατικό να ισούται µε το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να απορροφήσει µελλοντικές ζηµίες. Έκτακτα Αποθεµατικά Τα έκτακτα αποθεµατικά προέρχονται κατά το µεγαλύτερο µέρος τους από κέρδη εις νέον προηγουµένων χρήσεων. Τα ποσά αυτά µπορούν να διανεµηθούν στους εταίρους χωρίς πρόσθετη φορολόγηση µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. ιάθεση Κερδών Το τακτικό αποθεµατικό που προτείνεται προς σχηµατισµό για την κλειόµενη χρήση του 2005 ανέρχεται σε Ευρώ µε βάση το λογιστικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την υιοθέτηση των.π.χ.π. Η ιοίκηση της Εταιρίας δεν προτείνει το σχηµατισµό αφορολόγητου αποθεµατικού αναπτυξιακού νόµου, για την κλειόµενη χρήση του Η εγγραφή του τακτικού αποθεµατικού θα πραγµατοποιηθεί µετά την έγκριση του από την Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. 20

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 ΟΤΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα