ΠΙ ΠΙ ΠΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ καηά 15% ζηα πλαίζια ηος Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1 «Ανάπηςξη ηος Ανθπώπινος Γςναμικού και Πποζαπμοζηικόηηηα» ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ (Απαζσόληζη, Ανθπώπινο Κεθάλαιο και Κοινωνική ςνοσή) για ηην Ππογπαμμαηική Πεπίοδο ΠΙ ΠΙ ΠΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ T.Θ , 2252 Λεπθσζία Σει: , , , Φαμ: , 5 επηεκβξίνπ 2011 Θέμα: Δκδήλωζη ενδιαθέπονηορ για ένηαξη ζηο μηηπώο εκπαιδεςηών ηων Ππογπαμμάηων Δπιμόπθωζηρ ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηη ζσολική σπονιά Σν Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαηά ηε ζρνιηθή ζα πξνζθέξεη Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, όπσο θαη Βνεζώλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Χο εθ ηνύηνπ, ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ, θαιεί εθπαηδεπηέο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα λα εληαρζνύλ ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ζηα πην θάησ Πξνγξάκκαηα: Α. Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Νεοπποασθένηων Γιεςθςνηών σολείων Γημοηικήρ και Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Νεοπποασθένηων Γιεςθςνηών σολείων Μέζηρ Γενικήρ και Μέζηρ Σεσνικήρ/Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ γηα ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ από ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο: Αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο Οξγάλσζε/ Γηνίθεζε/ Λεηηνπξγία ζρνιηθήο κνλάδαο Αλάπηπμε θνπιηνύξαο θαη θιίκαηνο ζρνιηθήο κνλάδαο Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηε ζρνιηθή κνλάδα Πξναγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ζηα δύν πξνγξάκκαηα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο θαη πεξηερόκελν, ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε βαζκίδαο (Γεκνηηθήο ή Μέζεο Δθπαίδεπζεο). Β. Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Βοηθών Γιεςθςνηών σολείων Μέζηρ Γενικήρ και Μέζηρ Σεσνικήρ/Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ γηα ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ από ηηο ελόηεηεο: Αλάπηπμε ζρνιηθήο κνλάδαο Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο Δθπαηδεπηηθή εγεζία 1

2 Πξναγσγή Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο Γηα ηε ζρνιηθή, ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ από ηνλ Οθηώβξην 2011 κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ή ην Μάην Σα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη ζε πξσηλό ρξόλν (8:30 13:00 ) σο εμήο: Σν Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα δηεμάγεηαη ζηε Λεπθσζία θαη ηε Λεκεζό θάζε Παξαζθεπή. Σν Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα δηεμάγεηαη θάζε Σεηάξηε ζηε Λεπθσζία θαη ηε Λεκεζό. Σν Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Βνεζώλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα δηεμάγεηαη θάζε Γεπηέξα, Σξίηε θαη Πέκπηε ζηε Λεπθσζία θαη θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε ζηε Λεκεζό. ηα παξαξηήκαηα επηζπλάπηνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηνπο εθπαηδεπηέο (Παξαξηήκαηα 1 θαη 2 - πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα έληαμεο ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ, θξηηήξηα επηινγήο, θαζήθνληα, ακνηβή) όζν θαη γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο (Παξάξηεκα 3). Όζνη ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνύλ ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ κπνξνύλ λα δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ππνβάιινληαο ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο κέζσ ηνπ ηζηνρώξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (http://www.pi.ac.cy). Οδεγίεο γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. ηελ ειεθηξνληθή δήισζε γηα εγγξαθή ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ζα δεηεζεί από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα δειώζνπλ ηελ επαξρία θαη ηηο εκέξεο πνπ επηζπκνύλ λα δηδάμνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, θαζώο θαη ε απνζηνιή ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ, ζα γίλεηαη μέσπι και ηην Παπαζκεςή 16 επηεμβπίος Σα απαξαίηεηα πηζηνπνηεκέλα απνδεηθηηθά λα ππνβιεζνύλ ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην πξνζσπηθά ή λα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο ην αξγόηεξν κέρξη ηην Παπαζκεςή 16 επηεμβπίος 2011 ζηε δηεύζπλζε: Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Σ.Θ , 2252 Λεπθσζία Γξ Αζελά Μηραειίδνπ Δπξηπίδνπ Γηεπζύληξηα Π.Ι. γηα Γεληθή Γηεπζύληξηα Τ.Π.Π. 2

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ Μηηπώο εκπαιδεςηών Ππογπαμμάηων Δπιμόπθωζηρ ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ. Σν κεηξών εθπαηδεπηώλ Δπηκόξθσζεο ηειερώλ είλαη ν θαηάινγνο ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη εθπαηδεπηέο πνπ πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα. Από ην κεηξών αληινύληαη νη εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη εληζρύνπλ ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο. Η ζπγθξόηεζε ηνπ κεηξώνπ δηαζθαιίδεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξακκάησλ Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ. Θέμαηα πος θα διδάξοςν οι εκπαιδεςηέρ Οη εθπαηδεπηέο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα δηδάμνπλ έλα ή θαη πεξηζζόηεξα ζέκαηα από ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθύθιην. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα 3. Πώρ μποπεί κάποιορ να ενηασθεί ζηο μηηπώο εκπαιδεςηών Οη ππνςήθηνη γηα έληαμε ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνύλ ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ κπνξνύλ λα δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ππνβάιινληαο ειεθηξνληθή αίηεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (http://www.pi.ac.cy). Γηα λα εληαρζνύλ ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο, νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ, παξάιιεια κε ηελ αίηεζή ηνπο, όια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα. Πποϋποθέζειρ ένηαξηρ ζηο μηηπώο ην κεηξών εθπαηδεπηώλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα εληαρζνύλ άηνκα, ηα νπνία: θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν αλαγλσξηζκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην ζέκα γηα ην νπνίν επηζπκνύλ λα δηδάμνπλ (ε θαηνρή δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζα ζεσξεζεί επηπξόζζεην πξνζόλ) θαη έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ. 3

4 ςνοδεςηικά αποδεικηικά Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα παξαδώζνπλ ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ηα πην θάησ ζπλνδεπηηθά έγγξαθα: πεξηγξαθή ζπνπδώλ, πεξηγξαθή επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο/ δηδαζθαιίαο, θαηάινγν κε δεκνζηεύζεηο εξεπλεηηθώλ ή άιισλ εξγαζηώλ, αληίγξαθα πηπρίσλ. Γιαδικαζία ςποβολήρ αίηηζηρ Οη ππνςήθηνη γηα έληαμε ζην κεηξών ζα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ι. ζηε δηεύζπλζε από ηη Γεςηέπα 5 επηεμβπίος 2011 μέσπι και ηην Κςπιακή 18 επηεμβπίος Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ όια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην πξνζσπηθά ή λα ηα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθώο ην αξγόηεξν κέρξη ηην Κςπιακή 18 επηεμβπίος 2011 ζηε δηεύζπλζε: Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Σ.Θ , 2252 Λεπθσζία Αξιολόγηζη αιηήζεων Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ παξαιακβάλνληαη από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη ζηε ζπλέρεηα πξνσζνύληαη ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ αίηεζε θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα, ηε ζπκβαηόηεηα θαη ηε ζπλάθεηα ησλ ζπλππνβαιιόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη κία αίηεζε δελ είλαη πιήξεο ή/θαη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, είλαη δπλαηόλ λα δεηεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ άκεζα, δηαθνξεηηθά ε αίηεζή ηνπο δε ζα ιεθζεί ππόςε. ηε ζπλέρεηα, ηα άηνκα πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα, εληάζζνληαη ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ. 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ εκπαιδεςηών ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα δηδάμνπλ άηνκα πνπ είλαη εληαγκέλα ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ. Κπιηήπια επιλογήρ εκπαιδεςηών Γπλαηόηεηα δηδαζθαιίαο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηηο εκέξεο πνπ πξνζθέξνληαη ηα Πξνγξάκκαηα θαη Δπηπξόζζεηα πξνζόληα. Χο επηπξόζζεηα πξνζόληα ζα ζεσξεζνύλ ηα αθόινπζα: (α) εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ελειίθσλ, (β) εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, (γ) εξεπλεηηθή εξγαζία ζε αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή εξεπλεηηθό θέληξν ζρεηηθή κε ην ζέκα πνπ επηζπκνύλ λα δηδάμνπλ θαη δεκνζηεύζεηο αλαγλσξηζκέλεο αμίαο θαη (δ) θαηνρή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ. Γιαδικαζία διδαζκαλίαρ ζηο Ππόγπαμμα Οη εθπαηδεπηέο ζε ζπλάληεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηα ζέκαηα, πνπ ζα θιεζνύλ λα δηδάμνπλ. πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηεί ην δηάγξακκα ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα δηδάμνπλ θαη ζα γίλεη επεμήγεζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ. Δπηπξόζζεηα, ζα ηνληζηεί ε ππνρξέσζή ηνπο λα εηνηκάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζεκεηώζεηο γηα λα δηδάμνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα. Καθήκονηα εκπαιδεςηών Γηδαζθαιία ζύκθσλα κε ην πεξηερόκελν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ Πξνγξακκάησλ. Αμηνπνίεζε ζεκεηώζεσλ θαη άιινπ ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα δνζεί από ην Π.Ι. Δκπινπηηζκόο πιηθνύ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Δηνηκαζία πξνζσπηθώλ ζεκεηώζεσλ δηδαζθαιίαο θαη παξάδνζή ηνπο ζην Π.Ι. Δηνηκαζία παξνπζηάζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη παξάδνζή ηνπο ζην Π.Ι. Γηόξζσζε εξγαζηώλ ρσξίο επηπξόζζεηε ακνηβή. πκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ην Π.Ι. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε εγγξάθσλ (παξνπζηνιόγην, ζηνηρεία εθπαηδεπνκέλσλ θιπ.), ηα νπνία θξίλνληαη αλαγθαία από ην Π.Ι. Παξάδνζε ησλ εγγξάθσλ ζην Π.Ι. Σήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ην Π.Ι. (π.ρ. παξάδνζε εληύπσλ) 5

6 πλερήο επηθνηλσλία κε ην Π.Ι. ή/θαη άιινπο εμσηεξηθνύο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην εθάζηνηε Πξόγξακκα. πκκεηνρή ζηελ αμηνιόγεζε ησλ Πξνγξακκάησλ. Δπηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα Πξνγξάκκαηα. Δπζύλε πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ρώξσλ, ζηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα ζεκηλάξηα, θαζώο θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ρώξσλ απηώλ. Πξνζαξκνγή ζε νπνηεζδήπνηε αλάγθεο πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ, γηα ηα δύν Πξνγξάκκαηα Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ (Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο) ηζρύνπλ θαη ηα εμήο θαζήθνληα: Δηνηκαζία εηδηθνύ εηζαγσγηθνύ ζεκεηώκαηνο γηα θάζε ζεκαηηθή ζπλάληεζε, γηα λα θπιαρζεί ζηνλ αηνκηθό θάθειν ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ. Σν ζεκείσκα, πνπ ζα εηνηκάδεηαη κε βάζε πξνδηαγξαθέο/πξόηππα πνπ ζα δνζνύλ από ην Π.Ι., ζα πεξηιακβάλεη ζύληνκε επεμήγεζε βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαηάινγν βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαη θαηάινγν ζρεηηθώλ ηζηνζειίδσλ. εκεηώλεηαη όηη από ηε ζρνιηθή ζα δηαλέκεηαη ζε θάζε εθπαηδεπόκελν αηνκηθόο θάθεινο γηα θύιαμε θαη ηαμηλόκεζε ηνπ πιηθνύ κάζεζεο πνπ ζα δίλεη ν θάζε εθπαηδεπηήο. Παξάδνζε ζην Π.Ι. δηδαθηηθνύ πιηθνύ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα λα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ι. Αμοιβή εκπαιδεςηών Κάζε ηδηώηεο εθπαηδεπηήο ζα ηπγράλεη ηεο ζρεηηθήο ακνηβήο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ην ηκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, πνπ είλαη για ιδιώηερ 71,76 για κάθε 60 λεπηά διδακηικού σπόνος. Έηζι, ζε κάθε ζςνάνηηζη μιαρ μέπαρ (5 διδακηικέρ πεπίοδοι ηων 45 λεπηών = 225 λεπηά ή 3,75 ώπερ) η ζςνολική αμοιβή θα είναι 267,23. 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πποζθεπόμενα Ππογπάμμαηα Οη εθπαηδεπηέο ζα θιεζνύλ λα δηδάμνπλ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα παξαθάησ Πξνγξάκκαηα: Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Βνεζώλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γομή Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθωζηρ Νεοπποασθένηων Γιεςθςνηών σολείων Γημοηικήρ Αναλςηική παποςζίαζη ηων ζςνανηήζεων Δκπαίδεςζηρ Δνόηηηα : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΓ 204 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΓ 205 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΓ 206 ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Δνόηηηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ/ΓΙΟΙΚΗΗ/ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΓΓ 301 ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΥΟΛΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΓ 302 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΡΧΝ ΓΓ 303 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΓ 304 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΠ ΓΓ 305 ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δνόηηηα : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ ΓΓ 401 ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΓΓ 402 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΓ 403 ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ Δνόηηηα : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΓ 501 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΓ 502 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΓΓ 503 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 7

8 Δνόηηηα: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΘΗΗ ΓΓ 601 ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΓΓ 602 ΔΙΑΓΧΓΗ ΝΔΧΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΓ 603 ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ/ ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΓ 604 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΥΟΛΔΙΟΤ ΓΙΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ ΓΓ 605 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΧΝ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΓΓ 606 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΓ 607 ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ Γομή Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθωζηρ Νεοπποασθένηων Γιεςθςνηών σολείων Μέζηρ Γενικήρ και Μέζηρ Σεσνικήρ/Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ Αναλςηική παποςζίαζη ηων ζςνανηήζεων Δνόηηηα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΜ 203 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΜ 204 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΜ 205 ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Δνόηηηα : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ/ΓΙΟΙΚΗΗ/ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΓΜ 301 ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΥΟΛΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΜ 302 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΡΧΝ ΓΜ 303 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΜ 304 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΠ ΓΜ 305 ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δνόηηηα : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ ΓΜ 401 ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΓΜ 402 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΜ 403 ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ Δνόηηηα : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΜ 501 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΜ 502 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΓΜ 503 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Δνόηηηα : ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΘΗΗ ΓΜ 601 ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΓΜ 602 ΔΙΑΓΧΓΗ ΝΔΧΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΜ 603 ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ/ ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΜ 604 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΥΟΛΔΙΟΤ ΓΙΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ ΓΜ 605 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΧΝ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΓΓ 606 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΓ 607 ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ 8

9 Γομή Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθωζηρ Βοηθών Γιεςθςνηών σολείων Μέζηρ Γενικήρ και Μέζηρ Σεσνικήρ/Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ Αναλςηική παποςζίαζη ηων ζςνανηήζεων Δνόηηηα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΒΓ 203 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΒΓ 204 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΛΛΑΓΗ ΒΓ 205 ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Δνόηηηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ/ΓΙΟΙΚΗΗ/ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΒΓ 301 ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΥΟΛΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΒΓ 302 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΡΓΑΙΑ ΒΓ 303 ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Δνόηηηα: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΒΓ 401 ΤΓΥΡΟΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΗΓΔΙΑ ΒΓ 402 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΒΓ 403 ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΒΓ 404 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΒΓ 405 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΒΓ 406 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΒΓ 407 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΒΓ 408 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Δνόηηηα: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΘΗΗ ΒΓ 501 ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΒΓ 502 ΔΙΑΓΧΓΗ ΝΔΧΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΒΓ 503 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΗ ΣΠΔ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΒΓ 504 ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ ΒΓ 505 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΧΝ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΧΝ ΒΓ 506 ΓΙΑΠΟΛΟΣΙΜΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Κένηπα Γιεξαγωγήρ ηων Ππογπαμμάηων Γηα ηα δηάθνξα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ Κέληξα Δπηκόξθσζεο ζην Π.Ι.. ζηε Λεπθσζία θαη ζην Παξάξηεκα Π.Ι. ζηε Λεκεζό. Υπόνορ διεξαγωγήρ ηων ζςνανηήζεων Σα ηξία Πξνγξάκκαηα αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ σο αθνινύζσο: Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Οθηώβξηνο 2011 Μάηνο 2012). 9

10 Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Νενπξναρζέλησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Οθηώβξηνο 2011 Μάηνο 2012). Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Βνεζώλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο/Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Οθηώβξηνο 2011 Μάηνο 2012). Οι ώπερ διεξαγωγήρ ηων ζςνανηήζεων έσοςν ωρ ακολούθωρ: Γιδακηικέρ πεπίοδοι ζςνανηήζεων Ώπερ 1 ε πεξίνδνο 45 8:30-9:15 2 ε πεξίνδνο 45 9:15-10:00 Διάλειμμα 30 10:00-10:30 3 ε πεξίνδνο 45 10:30 11:15 4ε πεξίνδνο 45 11:15-12:00 Διάλειμμα 15 12:00-12:15 5ε πεξίνδνο 45 12:15 κ.κ. - 13:00 10

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα