ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου

2 Βαςικοί Άξονεσ Γεληθέο Γειώζεηο γηα ην Πξόγξακκα Σν Πξόγξακκα θαη νη Δθπαηδεπόκελνη Δθπαηδεπηηθνί Βαζηθά Θέκαηα Γηδαζθαιίαο αλά Δλόηεηα ρόιηα θαη Δηζεγήζεηο πρλόηεηεο

3 Γενικό Μέρος Γενικζσ Δηλώςεισ - Ι ε γεληθέο γξακκέο νη απόςεηο ηνπο θπκαίλνληαλ από ζρεδόλ νπδέηεξεο κέρξη θαη αξλεηηθέο. «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξρε θαιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε εκάο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο.» ( ΜΟ=3.53) «Οη δηδάζθνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζαλ επαξθώο ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν.» ( ΜΟ=3.42). Οη δειώζεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηηο πην νπδέηεξεο πξνο αξλεηηθέο ζηάζεηο ήηαλ: «Σν πξόγξακκα ηθαλνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο κνπ.» ( ΜΟ=2.26), «Ο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζην πξόγξακκα πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ζαο..» ( ΜΟ=2.43) θαη «Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην πξόγξακκα δηαηεξήζεθε ςειό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.» ( ΜΟ=2.6).

4

5 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γενικζσ Δηλώςεισ - ΙΙ ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξνύκε κηα ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ην εηδηθό κέξνο. «Οη δηδάζθνληεο ζην πξόγξακκα ήηαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλνη» (ΜΟ =4.25) «Σν πξόγξακκα ήηαλ ρξήζηκν» ( ΜΟ=4.25). Οη δειώζεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηηο πην νπδέηεξεο ζηάζεηο ήηαλ «Οη ρώξνη δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ήηαλ θαηάιιεινη (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο/εξγαζηήξηα).» ( ΜΟ=3.25).

6

7 Σο Πρόγραμμα και οι Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτικοί ε γεληθέο γξακκέο καο ππνδεηθλύνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ην εηδηθό κέξνο. πλνπηηθά νη δειώζεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηηο πην έληνλεο απόςεηο ήηαλ: «Δίρα επαξθέο γλσζηνινγηθό ππόβαζξν, γηα λα παξαθνινπζήζσ ην πξόγξακκα.» ( ΜΟ=4.58) «Έρσ πξόζεζε λα εκπιαθώ άκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνκαη» (ΜΟ =4.36). Οη δειώζεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηηο πην νπδέηεξεο (πξνο αξλεηηθέο) ζηάζεηο ήηαλ: «Η ρξνληθή δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (72 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ησλ 45 ιεπηώλ) ήηαλ επαξθήο, γηα λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ» (ΜΟ=3.51) «Η δηνξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ ζε εβδνκαδηαία βάζε (δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα) ιεηηνύξγεζε ηθαλνπνηεηηθά.» ( ΜΟ=3.49).

8 ΒΑΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - Ι Γενικό Μέρος Οη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί δεηνύλ θπξίσο: πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην ζέκα γηα ηελ Μεθοδολογία και Μονηέλα ενζωμάηωζης ηων ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεσζη ( ΜΟ=3.48) όπως και για ηις Διεθνείς ηάζεις και ηην Εκπαιδεσηική Πολιηική: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον ( ΜΟ=3.38). πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην ζέκα γηα ηελ ΤΠΕ ζηη Μαθηζιακή Διαδικαζία και Δεδομένα Επιζηημονικής Έρεσνας ( ΜΟ=3.26) όπως και για ηην Εκπαίδεσζη Ενηλίκων ( ΜΟ=3.34).

9

10 Ειδικό Μέρος ΒΑΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - ΙΙ Καηαλληλόηηηα Θέμαηος ε γεληθέο γξακκέο ππνδεηθλύνπλ κηα ζεηηθή άπνςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ζέκαηνο ηεο ελόηεηαο.

11 Βαθμός ικανοποίηζης από ηην παροσζίαζη Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ πάιη κηα ζεηηθή άπνςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ζεκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο.

12 ΧΟΛΙΑ & ΕΙΗΓΗΕΙ Θεηικά ζτόλια ως προς: ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, ηελ εμέηαζε αξθεηώλ ινγηζκηθώλ, ηελ απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ηνπ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη παξνπζίαζε ζύγρξνλσλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηώλ, ηελ γλσξηκία θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο ηεο εηδηθόηεηαο θαη γεληθά ηελ απόθηεζε ρξήζηκσλ γλώζεσλ γηα εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ πινύζηνπ πιηθνύ θαη ζεκεηώζεσλ ηα νπνία δνζήθαλ από ηνπο θαζεγεηέο. Δπηπξόζζεηα, έρνπκε ιάβεη αξθεηά ζεηηθά ζρόιηα γηα ην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηώλ.

13 Οσδέηερα ζτόλια σο πξνο: ην γεληθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεξηθέο από ηηο εηζεγήζεηο γηα ην ελ ιόγν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ όηη ην γεληθό κέξνο ζα ήηαλ πην παξαγσγηθό αλ ε θάζε ελόηεηα ην παξαθνινπζνύζε μερσξηζηά θαη ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ζηελ θάζε ελόηεηα. Δπηπξόζζεηα, έρνπλ γίλεη εηζεγήζεηο γηα: αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηνπ εηδηθνύ κέξνπο θαη κείσζε ηνπ γεληθνύ όπσο θαη αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ν νπνίνο αμηνπνηείηε γηα πξαθηηθή ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ ζην ζέκα ηεο Γεκνηηθήο αλαθέξζεθε ην ζέκα ηεο ηνπνζεζίαο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ, Η δηδαθηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζπλεπώο ην πξόγξακκα ήηαλ πνιύ πηεζκέλν θαη δελ ππήξρε ρξόλνο γηα ελαζρόιεζε κε ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαπηύζζνληαλ κέζα ζην πξόγξακκα.

14 Αλαθνξά έρεη γίλεη θαη γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ ECDL ζην λα κελ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα δίλεηαη ρξόλνο γηα πξνεηνηκαζία όπσο θαη ε δηδαζθαιεία λα δηεμάγεηε ηνπο κήλεο Ινύλην κέρξη επηέκβξην, δειαδή ζε κε δηδαθηηθό ρξόλν.

15 Ειςηγήςεισ λα δηδάζθνληαη πην ιίγα πξνγξάκκαηα αιιά πην αλαιπηηθά, ην πξόγξακκα λα πεξηιακβάλεη θαη έλα θνκκάηη έξεπλαο γηα ηνλ δηδαθηηθό κεηαζρεκαηηζκό ρξεζηκνπνηώληαο ηα ΣΠΔ ζηα ζρνιεία, εκβάζπλζε γηα ηα ζέκαηα Π3 θαη Π4, λα ππάξρεη ειαζηηθόηεηα ζηελ αλαδηακόξθσζε ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο, λα δίλεηε κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, λα ππάξρεη πξόζβαζε ζην πιηθό δηδαζθαιίαο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, λα ππάξρεη πξόζβαζε ζηα ινγηζκηθά γηα εμάζθεζε, λα γίλεηε πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ όινπ πξνγξάκκαηνο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ, λα ρξεκαηνδνηείηε θαη λα παξέρεηαη δαλεηζκόο laptop κε ηα ινγηζκηθά γηα εμάζθεζε.

16 Γεληθά έρνπκε πάξεη αξθεηά ζεηηθά ζρόιηα από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ην όιν πξόγξακκα. Δπηπιένλ, έρνπκε παξαηεξήζεη ελδηαθέξνλ γηα πεξεηαίξσ ζπκκεηνρή ηνπο ζε παξόκνηα πξνγξάκκαηα όπσο θαη ηελ πξνζπκία ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηακόξθσζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.

17 υχνότητεσ ΦΤΛΟ: Άλδξαο = 0 Γπλαίθα = 1

18 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: Μαζεκαηηθά = 1 Θξεζθεπηηθά =2 Γεκνηηθή = 3 Υεκεία = 4 Μνπζηθή = 5

19 ΒΑΘΜΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: Δθπαηδεπηηθνί Γεκνηηθήο = 1 Δθπαηδεπηηθνί Μέζεο = 2

20 ΤΠΗΡΔΙΑ: 1 5 ρξόληα = ρξόληα = ρξόληα = ρξόληα = 4

21 ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ: Απόθνηηνο Παλεπηζηήκηνπ = 1 Κάηνρνο Master = 2 Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ = 3

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Εκθζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η οργάνωση διοίκηση σχολείου και η κατανομή του χρόνου του διευθυντή

Η οργάνωση διοίκηση σχολείου και η κατανομή του χρόνου του διευθυντή Η οργάνωση διοίκηση σχολείου και η κατανομή του χρόνου του διευθυντή Ανδρέας Κυθραιώτης Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Συνέδριο Διευθυντών 12 Μαϊου 2009. 1 Η νξγάλωζε δηνίθεζε ζρνιείνπ θαη ν ρξόλνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα