Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 Εισήγηση στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο Logistics, στη θεµατική ενότητα «Σύγχρονες τάσεις στα logistics ιαδικασίες Αντίστροφων Εφοδιαστικών Αλυσίδων» Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Περίληψη Η κοινοτική στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της δηµιουργίας τους, µε δυο τρόπους: τον κατάλληλο σχεδιασµό προϊόντων για τη µείωση του ποσοστού απόρριψης τους στο τέλος του κύκλου ζωής, και τις ενέργειες για την ανακύκλωση του προϊόντος. Η οδηγία 2000/53/ΕΚ θέτει τα µέτρα για την ανακύκλωση των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), το δε Π 116 (ΦΕΚ81Α/ ) τους τρόπους εφαρµογής στην Ελλάδα. Μέσω της δηµιουργίας και λειτουργίας ενός συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ µε το όνοµα Ε ΟΕ (Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος), οι διανοµείς αυτοκίνητων στην Ελλάδα κάλυψαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον κανόνα «ο Ρυπαίνων πληρώνει». Η εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. είναι µια από τις εταιρείες που έχει αναλάβει υποχρέωση συλλογής και επεξεργασίας ΟΤΚΖ σε µια πλήρη διαδικασία reverse logistics, που συµπεριλαµβάνει τη συλλογή των ΟΤΚΖ από τον τελικό καταναλωτή, την απορρύπανση τους, την ανακύκλωση των µεταλλικών µερών τους, την διάθεση των ανταλλακτικών προς επαναχρησιµοποίηση καθώς και την διάθεση των λοιπών αποβλήτων σε άλλους εξειδικευµένους ανακυκλωτές. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση όλων των διαδικασιών reverse logistics είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι λόγω της φύσης των ΟΤΚΖ. Πρώτον, ο αριθµός των ΟΤΚΖ προς απόσυρση κάθε χρόνο είναι µεγάλος, ενώ τα οχήµατα είναι διασκορπισµένα σε όλη την επικράτεια στα χέρια των ιδιοκτητών τους. Η πληθώρα των ιδιοκτητών και των σηµείων εγκατάλειψης τους δυσχεραίνει την εντόπιση τους και τη συλλογή τους. H αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα χτίζεται δύσκολα. εύτερον, το ΟΤΚΖ αποτελείται από µέρη που παραδοσιακά έχουν αξία µετά από το πέρας της κανονικής χρήσης του, όπως είναι τα µεταχειρισµένα ανταλλακτικά και τα µέταλλα ως σκραπ. Ταυτόχρονα όµως περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή απλώς ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν και να αποθηκευθούν µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Τρίτον, το κέντρο συλλογής και επεξεργασίας της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ είναι µόνο ένας ενδιάµεσος σταθµός πριν από την ανακύκλωση των επιµέρους συστατικών του ΟΤΚΖ. Το κάθε απόβλητο απαιτεί διαφορετική µεταχείριση και τρόπους προώθησης σε εξειδικευµένους ανακυκλωτές, µε ανάλογο σχεδιασµό logistics. Θα παρακολουθήσουµε τη διαδροµή ενός παλαιού οχήµατος από το µόνιµο χώρο στάθµευσής του έως την αναγέννηση του ως µπιγιέτα σιδήρου στο χαλυβουργείο, εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τις δυσκολίες και τα οφέλη από την ανακύκλωση για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και τον πολίτη. Λέξεις κλειδιά: αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, ανακύκλωση, απορρύπανση οχηµάτων, ΟΤΚΖ

2 Εισαγωγή Η υιοθέτηση και εφαρµογή νέων νοµοθεσιών περί ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει µια νέα ώθηση στην έννοια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (Buttler, 2004). Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, από στρατηγική λίγων πρωτοποριακών επιχειρήσεων, έχει γίνει υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων, είτε άµεσα (η ίδια επιχείρηση έχει θέσει σε λειτουργία σύστηµα επιστροφής ανακύκλωσης των προϊόντων της, είτε έµµεσα µε τη συµµετοχή της σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης). Τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) αντιµετωπίζονται από τη νοµοθεσία της ΕΟΚ ως απόβλητα και υποχρεώνονται τα κράτη-µέλη να εναρµονίζουν τη νοµοθεσία τους για την δηµιουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών ανακύκλωσης τους έως το 2002 (δόθηκε αναβολή). Η Ελλάδα, από το 2004 έχει αναπτύξει το απαραίτητο νοµικό πλαίσιο, και στη συνέχεια, έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής, του οποίου η εφαρµογή ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ, µέλος του Οµίλου ΣΙ ΕΝΟΡ, αποτελεί ένα από τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα ανακύκλωσης ΟΤΚΖ που λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα. 1. Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 1.1. Νοµοθετικό Πλαίσιο Την αρχή αποτέλεσε η οδηγία της ΕΟΚ 75/442/ΕΟΚ για τα στέρεα απόβλητα και οι τροποποιήσεις της. Εισάγονται οι βασικές έννοιες και ορισµοί, και εκφράζονται οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βασικό εργαλείο την παλαιότερη αρχή «ο Ρυπαίνων πληρώνει» Η οδηγία 2000/53/ΕΚ της 18/11/2000 για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ορίζει τους τρόπους και όρους για την υποχρεωτική συλλογή και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για τον τελευταίο ιδιοκτήτη τους. Ο στόχος είναι η ελάχιστη ανακύκλωση του 85% κατά βάρος του κάθε οχήµατος. Η συλλογή και ανακύκλωση γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτηµένα κέντρα και είναι αποκλειστική προϋπόθεση για την αποταξινόµηση ενός οχήµατος. Η οδηγία αυτή έπρεπε να εφαρµοστεί έως 21/04/2002 από τα κράτη-µέλη. Ο Νόµος 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/ ) για τις «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» θέτει τις προϋποθέσεις για την ανακύκλωση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής και µεταξύ άλλων τα ΟΤΚΖ και µέρη τους. Το προεδρικό διάταγµα Π 116/2004 (ΦΕΚ Α 81/ ) περί «µέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων» περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων, µε έµφαση στην υποχρέωση δηµιουργίας δικτύου δωρεάν παραλαβής ΟΤΚΖ. Στις 10/06/04, εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε το συλλογικό σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος Ε ΟΕ, το οποίο υποχρεούται να υλοποιεί τις διατάξεις το Π 116. Η Ε ΟΕ είναι όργανο των κατασκευαστών, εµπόρων και εισαγωγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οι οποίοι, βάσει της αρχής «ο Ρυπαίνων πληρώνει» οφείλουν να χρηµατοδοτούν το όλο εγχείρηµα για τη δηµιουργία και την υποστήριξη δικτύου κέντρων συλλογής και ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα, και τον έλεγχο των κέντρων αυτών όσον αφορά την τήρηση της νοµοθεσίας. Η Ε ΟΕ είναι ο αρµόδιος φορέας υπεύθυνος για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής και ανακύκλωσης ΟΤΚΖ σε όλη την Ελλάδα.

3 1.2. Συστήµατα εφαρµογής της ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ στην ΕΕ Η εµπειρία από τη λειτουργία διάφορων συστηµάτων για την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ σε εφαρµογή του ως άνω ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου έδειξε ότι «τα µεγαλύτερα οφέλη παρουσιάζουν τα συστήµατα που λειτουργούν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς» (Ελληνική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος, 2004), δηλαδή τα συστήµατα που βασίζονται σε επιχειρήσεις που εκτελούν την εργασία της ανακύκλωση επωφελούµενες από αυτήν για την ανάκτηση υλικών µε αξία πώλησης, όπως είναι τα µεταχειρισµένα ανταλλακτικά και τα µέταλλα. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του µεταχειρισµένου ανταλλακτικού έγιναν εξουσιοδοτηµένα κέντρα ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, υπερκαλύπτοντας τα έξοδα απορρύπανσης και αποσυναρµολόγησης µε την αξία των ανταλλακτικών. Το ίδιο συµβαίνει µε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον τεµαχισµό και την ανακύκλωση των µετάλλων. Έτσι δηµιουργείται ένα βιώσιµο δίκτυο κέντρων επεξεργασίας που εγγυάται την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης (85% κ.β.) χωρίς επιβάρυνση για τον τελικό ιδιοκτήτη του οχήµατος. Το δίκτυο βασίζεται σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν παραδοσιακά στον τοµέα αυτό, οι οποίες αναβαθµίστηκαν όσον αφορά την εναρµόνιση τους µε τους υφισταµένους κανονισµούς λειτουργίας και τους απαιτούµενους περιβαλλοντικούς όρους Το ελληνικό µοντέλο Μέχρι την έναρξη της εφαρµογής του νέου συστήµατος ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, δεν υπήρχαν ουσιαστικά µέτρα για την αποφυγή της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ΟΤΚΖ σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Ούτε ελέγχονταν οι µικροεπιχειρήσεις (ως επί τω πλείστω παράνοµες) που παραλάµβαναν ΟΤΚΖ για την αποσυναρµολόγηση τους, ως προς τη τήρηση βασικών κανόνων για την απορρύπανση των οχηµάτων (Ελληνική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος, 2004). Με το νέο καθεστώς, η Ε ΟΕ προσπαθεί να δηµιουργεί ένα δίκτυο σηµείων συλλογής και επεξεργασίας βασισµένο στο άνω πετυχηµένο ευρωπαϊκό µοντέλο. Όπως αναµενόταν, οι πρώτες επιχειρήσεις που ενδιαφέρθηκαν να λειτουργήσουν κέντρο ανακύκλωσης οχηµάτων, ήταν εταιρείες δραστηριοποιηµένες στον τοµέα της συλλογής παλαιών µετάλλων, οι οποίες είχαν ήδη εξελιχθεί από παραδοσιακή µάνδρα σε σύγχρονη µονάδα συλλογής και ανακύκλωσης µετάλλων, εφαρµόζοντας τους απαιτούµενους περιβαλλοντικούς όρους. Σήµερα λειτουργούν 8 κέντρα συλλογής ή ανακύκλωσης, όλα εγκαταστηµένα στη Βόρεια Ελλάδα. Από το Σεπτέµβριο του 2004 που ξεκίνησαν τα πρώτα δυο κέντρα επεξεργασίας ΟΤΚΖ, αποταξινοµίσθηκαν µέσω του δικτύου περ οχήµατα. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εκτιµάται ότι η ετήσια ποσότητα των οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής ανέρχεται σε µονάδες. Το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων στην Ελλάδα λειτουργεί ως εξής: εφόσον σε ένα νοµό έχει εξουσιοδοτηθεί από την Ε ΟΕ τουλάχιστον ένα κέντρο συλλογής ή επεξεργασίας ΟΤΚΖ, υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ΟΤΚΖ να παραδώσουν τα οχήµατα τους στο εν λόγω κέντρο. Είναι πλέον ο µοναδικός τρόπος να αποκτήσουν το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο επιτρέπει την οριστική διαγραφή του οχήµατος. Χωρίς το έγγραφο αυτό, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να συνεχίζει επ αόριστον να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας και να ασφαλίζει το όχηµα, ακόµα και αν δεν κινείται. Εφόσον παραδοθεί το αυτοκίνητο στο κέντρο ανακύκλωσης, όλες οι διαδικασίες µε τη διεύθυνση συγκοινωνιών και την εφορία αναλαµβάνονται από το κέντρο. Ο ιδιοκτήτης έχει µηδενικό κόστος, εκτός από τα έξοδα µεταφοράς του οχήµατος µέχρι το κέντρο συλλογής ή ανακύκλωσης εάν αυτό δεν κινείται.

4 2. Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα των ΟΤΚΖ 2.1 Χαρακτηριστικά των επιστρεφοµένων ΟΤΚΖ Σύµφωνα µε τους Brito & Dekker (2002), η κάθε αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα διαµορφώνεται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του επιστρεφοµένου υλικού. Εξετάζοντας λοιπόν τα ΟΤΚΖ βάσει της προτεινόµενης από τους συγγραφείς µεθοδολογία, τα χαρακτηριστικά των ΟΤΚΖ που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για το σχεδιασµό της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: Φύση/Σύσταση των ΟΤΚΖ - Η αποσυναρµολόγηση των µέρων των ΟΤΚΖ είναι σχετικά εύκολη µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και την κατάλληλη κατάρτιση (θετικό). Επιπλέον, είναι υποχρέωση των κατασκευαστών να σχεδιάσουν τα νέα οχήµατα µε προοπτική την ανακύκλωση τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους. - Τα ΟΤΚΖ είναι ανοµοιογενή µεταξύ τους, ανάλογα µε τον κατασκευαστή, το µοντέλο, τη χρονολογία κατασκευής τους (αρνητικό) - Τα ΟΤΚΖ περιλαµβάνουν τοξικά απόβλητα (Μπαταρίες, υγρά φρένων, κλιµατιστικού), και ρυπογόνα απόβλητα (λάστιχα, λιπαντικά, κλπ) (αρνητικό) - Τα ακινητοποιηµένα ΟΤΚΖ απαιτούν ειδικό όχηµα για την µεταφορά τους (αρνητικό) - Τα λειτουργικά ΟΤΚΖ µεταφέρονται στο κέντρο επεξεργασίας από τον ιδιοκτήτη τους (θετικό) Μοντέλο χρήσης των ΟΤΚΖ (use pattern) - Τα ΟΤΚΖ είναι σκορπισµένα στα χέρια των ιδιοκτητών τους και των δήµων για τα εγκαταλειµµένα οχήµατα, άρα υπάρχουν πολλά σηµεία συλλογής τους (αρνητικό) - Ένταση και διάρκεια χρήσης: Η µέση ηλικία των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα είναι 24,5 χρόνια, αναµένεται όµως να συγκλίνει γρήγορα προς το Μ.Ο. της Βόρειας Ευρώπης που είναι 13 χρόνια (ΥΠΕΧΩ Ε, 2004). Η διάρκεια αυτή επηρεάζει τη δυναµικότητα της µονάδας Τα χαρακτηριστικά αλλοίωσης των ΟΤΚΖ - Η φυσική αλλοίωση των ΟΤΚΖ εξαρτάται από την ηλικία τους, δεν επηρεάζει ουσιαστικά την εργασία ανακύκλωσης (θετικό), επηρεάζει όµως την διαλογή ανταλλακτικών. - Επισκευασιµότητα: Παρόλο που όλα τα ΟΤΚΖ περνάνε από διαδικασία απορρύπανσης και διάλυσης, η δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών προς επισκευή ή επαναχρησιµοποίηση ως έχουν, είναι οικονοµικά συµφέρουσα. - Οµοιογένεια της αλλοίωσης: εν υφίσταται ως έννοια, εφόσον το ΟΤΚΖ θεωρείται πηγή µεµονωµένων ανταλλακτικών. - Οικονοµική αλλοίωση: εδοµένου ότι η αγορά των ανταλλακτικών αφορά εν µέρει τη δυνατότητα κάλυψης ζήτησης για ανταλλακτικά που πλέον δεν κατασκευάζονται, το γεγονός ότι το ΟΤΚΖ είναι πεπαλαιωµένο είναι θετικό. Παραδοσιακά τα οχήµατα αποσυναρµολογούνταν µε κίνητρο την ανάκτηση ανταλλακτικών και σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µέταλλων τους. Η τυποποίηση τους και το µεγάλο πλήθος τους επιτρέπει την σχετικά εύκολη και συµφέρουσα οικονοµικά ανακύκλωση τους Η απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας της ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ Η εικόνα 1 απεικονίζει την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, από τη στιγµή όπου το ΟΤΚΖ είναι έτοιµο προς απόσυρση µέχρι και την ανακύκλωση και διάθεση των επιµέρους συστατικών του. Τα κύρια τµήµατα του σχεδιαγράµµατος αναλύονται παρακάτω ως προς τις ιδιαιτερότητες logistics τους.

5 Ιδιοκτήτης Εγκ/νο Όχηµα Οδική Βοήθεια ήµος Μετφορέας Τµήµα Α Κέντρο Συλλογής Κέντρο Απορρύπανσης - Ανακύκλωσης Υγρά φρένων, κλιµ. Καταλύτες Ελαστικά Ρυπογόνα ή τοξικά υλικά Ελέγχονται Ανταλλακτικά Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Καύσιµα Υπόλοιπο Αµάξωµα από την Ε ΟΕ Συσσωρευτές Λιπαντικά Αφαιρεση & Αποθήκευση ιαλογή, Αφαιρεση & Αποθήκευση ιαλογή, Αφαιρεση & Αποθήκευση Ιδιόχρηση Τεµαχισµός Τεµαχισµένα µη Πώληση σε εξειδικευµενους ανακυκλωτές Πώληση σε µάνδρες µετ/νων ανταλλακτικών Πώληση σε χυτήρια Τµήµα Ε Παλαιοσίδηρος Σιδηρούχα Μέταλλα & Πλαστικά Μέρη Χαλυβουργειο αχωρισµός Τµήµα Β Τµήµα Γ Τµήµα Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Ελάφρα Υπολλείµατα Πώληση σε χυτήρια Αποστολή σε ΧΥΤΑ Τµήµα ΣΤ 2.3. Η συλλογή των ΟΤΚΖ (Τµήµα Α του σχεδιαγράµµατος) Από τη µελέτη της φύσης του επιστρεφόµενου ΟΤΚΖ (παράγραφος 2.1) προκύπτουν δυσκολίες logistics που πρέπει να αντιµετωπίσει το κέντρο ανακύκλωσης. Υπάρχουν δυο βασικές πηγές ΟΤΚΖ, αυτά που βρίσκονται στα χέρια των ιδιοκτητών τους, και αυτά που είναι εγκαταλειµµένα, των οποίων η «κατοχή» de facto έχει περάσει στα χέρια του δήµου του τόπου εγκατάλειψής τους. Η συλλογή των οχηµάτων που βρίσκονται στα χέρια των ιδιοκτητών τους, δυσχεραίνεται από: - την αδυναµία εντόπισης των ιδιοκτητών ΟΤΚΖ. - την έλλειψη πληροφόρησης του πολίτη, ο οποίος δεν γνωρίσει τη νέα νοµοθεσία για την απορρύπανση των οχηµάτων, και ενδεχοµένως θα πουλήσει το όχηµα του για παλαιοσίδηρο ή ανταλλακτικά σε µια µάνδρα, αγνοώντας το αδιέξοδο στο οποίο θα βρεθεί (δεν θα µπορέσει να αποταξινοµήσει το όχηµα) - την χαµηλή περιβαλλοντική συνείδηση του ιδιοκτήτη, ο οποίος, εφόσον δεν έχει οικονοµικό κίνητρο θετικό ή αρνητικό για την απόσυρση του οχήµατος, θα το αφήσει επ αορίστον σε µόνιµο σηµείο στάθµευσης. Το κέντρο συλλογής πρέπει να αναζητήσει την επικοινωνία µε τους «προµηθευτές» του και να αναπτύξει επικοινωνιακά µηνύµατα που προβάλλουν τα οφέλη από την παράδοση των ΟΤΚΖ στα κέντρα επεξεργασίας. Στη συνέχεια, µπορεί να σχεδιαστεί η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, λαµβάνοντος υπόψη τα εξής: - Προσφορά: εποχιακή, µε τον µεγαλύτερο αριθµό απόσυρσης το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Η προσφορά είναι περιορισµένη, και όχι ελαστική. To breakeven point της δραστηριότητας απαιτεί µεγάλο ετήσιο αριθµό οχηµάτων, και συνεπώς δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη πολλών κέντρων επεξεργασίας στην ίδια περιοχή.

6 - Μεταφορά: Βαριά και ογκώδη, τα περισσότερα ΟΤΚΖ δεν είναι πλέον αυτοκινούµενα. Η συλλογή τους απαιτεί ειδικά οχήµατα, τα οποία µεταφέρουν περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων κάθε φορά. Η απόσταση του σηµείου συλλογής από το κέντρο επεξεργασίας µπορεί να υπερβεί τα 50 χλµ. - Αποθήκευση (πριν από την επεξεργασία): ογκώδες αντικείµενο. Η διαδικασία αποταξινόµησης απαιτεί την τήρηση χρόνου αναµονής πριν από την επεξεργασία. Ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να σχεδιαστεί για τη µέγιστη ποσότητα στη κορύφωση της προσφοράς. - Απαίτηση σε πληροφόρηση: Η τήρηση αυστηρής διαδικασίας για την αποταξινόµηση συνεπάγεται την αποθήκευση µεγάλου αριθµού πληροφοριών σχετικά µε τον ιδιοκτήτη, τα χαρακτηριστικά του οχήµατος, και το είδος της επεξεργασίας που θα υφίσταται το ΟΤΚΖ. 3. Η ανακύκλωση (κύρια υλικά) Η σύσταση των ανακυκλωµένων οχηµάτων βάσει στατιστικών ευρωπαϊκών χωρών έχει ως εξής (ΥΠΕΧΩ Ε, 2004, Kanari et all, 2003) Χάλυβας & άλλα µέταλλα 75% Μπαταρία 1,5% Γυαλιά 2,8% Λοιπά υλικά 16,1% Ελαστικά 3,0% Υγρά & λιπαντικά 1,6% 3.1. Υλικά υπό επιτήρηση (τµήµα Β του σχεδιαγράµµατος) Τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα υλικά που αποτελούν µέρος του ΟΤΚΖ επιτηρούνται από την Ε ΟΕ βάσει κοινοτικών και εθνικών διατάξεων περί συλλογής και ανακύκλωσής τους. Τα υλικά αυτά είναι: οι συσσωρευτές, τα λάστιχα, τα επικίνδυνα υγρά, οι καταλύτες, τα λιπαντικά. Γα το κάθε ένα από αυτά, το κέντρο συλλογής υποχρεούται να τηρήσει στατιστικά δεδοµένα και να συνάψει σύµβαση για την παράδοσή τους σε εγκεκριµένα από το ΥΠΕΧΩ Ε συλλογείς-ανακυκλωτές. Οι διαδικασίες αφαίρεσης και αποθήκευσης τους διαφέρουν σηµαντικά, καθιστώντας αδύνατη την ενιαία διαχείριση τους Τα ανταλλακτικά (τµήµα Γ του σχεδιαγράµµατος) Τα ανταλλακτικά (όπως και τα µέταλλα) που αποτελούν τα ΟΤΚΖ, είναι τα ουσιαστικά παραγόµενα για το κέντρο ανακύκλωσης. Είναι τα προϊόντα που δηµιουργούν θετική αξία ώστε να υπερκαλυφθεί το µεγάλο κόστος της απορρύπανσης και να καθιστά την επιχείρηση βιώσιµη. Οι παράµετροι για το σχεδιασµό του τµήµατος αυτού της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: - Ζήτηση: περιορισµένα προβλέψιµη, µε πολλές έκτακτες ανάγκες σε είδος και χρόνο, - Παραγωγή: εξαρτάται από τα οχήµατα που δέχεται το κέντρο, και είναι απρόβλεπτη (δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία), δεν ταυτίζεται σίγουρα µε τη ζήτηση, που σηµαίνει ότι δηµιουργείται απόθεµα µε αβέβαια ανάλωση.

7 - Αποθήκευση: µεγάλος αριθµός κωδικών, άνισων διαστάσεων και ποσοτήτων. Απαιτεί ειδικά αποθηκευτικά συστήµατα. - ιαχείριση πληροφοριών: µεγάλος αριθµός κωδικών, η διαχείριση των οποίων απαιτεί πολύ δυνατό ERP. Τα άνω χαρακτηριστηκά συνεπάγονται ειδικό σχεδιασµό logistics. Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης ανταλλακτικών αυτοκινήτων απαιτεί εξειδίκευση της επιχείρησης. Εποµένως, οι περισσότεροι ανακυκλωτές δεν διατηρούν αποθήκη ανταλλακτικών, αλλά συνάπτουν ειδικές συµφωνίες µε έµπορους ανταλλακτικών, οι οποίοι κατευθύνουν την «παραγωγή» και την απορροφούν άµεσα Το υπόλοιπο αµάξωµα (Τµήµα ΣΤ του σχεδιαγράµµατος) Το υπόλοιπο αµάξωµα αποτελείται από σίδηρο, πλαστικά, γυαλί και µη σιδηρούχα µέταλλα. Ο διαχωρισµός των συστατικών αυτών µε στόχο την ανάκτηση των µετάλλων απαιτεί εξειδικευµένο µηχανολογικό εξοπλισµό, το οποίο συνήθως διαθέτουν µόνο οι µονάδες ανακύκλωσης µετάλλων που επεξεργάζονται άλλες πηγές παλαιών µετάλλων. Άλλες ιδιαιτερότητες logistics του τµήµατος ΣΤ της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: - Ζήτηση: εξασφαλισµένη, τα παλαιά µέταλλα είναι περιζήτητα, η παραγωγή µετάλλου βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ανακυκλωµένο σκράπ µετάλλων, και η τοπική προσφορά είναι ανεπαρκής. - Μεταφορά του αµαξώµατος: οι µεγάλες διαστάσεις του αµαξώµατος ανεβάζουν το κόστος της µεταφοράς του προς τη µονάδα επεξεργασίας. Εποµένως, πριν µεταφερθεί, απαιτείται µείωση του όγκου µε συµπίεση σε πρέσα. Μετά από την επεξεργασία του αµαξώµατος, παράγονται 4 είδη προϊόντων: - το σκραπ σιδήρου καθαρό από ξένες ύλες, το οποίο ανακυκλώνεται απευθείας στο ηλεκτρικό κλίβανο των χαλυβουργείων, - µη σιδηρούχα µέταλλα (αλουµίνιο, ανοξείδωτο) έτοιµα για απευθείας τήξη σε χυτήρια - µίγµα σιδηρούχων µετάλλων µικρών διαστάσεων που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, η οποία µπορεί να γίνει µόνο σε µεγάλες εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης µετάλλων του εξωτερικού, - τα ελαφρά υπολείµµατα, κυρίως πλαστικά και συνθετικά υλικά, τα οποία µεταφέρονται σε ΧΥΤΑ. Αποτελούν περίπου το 15% του αρχικού βάρους του ΟΤΚΖ. Το υλικό αυτό, λόγω του όγκου του, είναι αντικείµενο διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων για τη ανεύρεση χρήσεων περιβαλλοντολογικά αποδεκτών (π.χ. ως πηγή ενέργειας σε βιοµηχανίες τσιµέντου) (Kanari et all, 2003). 4. Ανακύκλωση ΟΤΚΖ αλά ελληνικά: Οφέλη για τους εµπλεκόµενους φορείς Στόχος του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής στην Ελλάδα είναι η δηµιουργία ενός δικτύου κέντρων συλλογής και ανακύκλωσης που θα προβεί δωρεάν στην ανακύκλωση των ΟΤΚΖ. Τα οφέλη για την Πολιτεία και τον πολίτη είναι άµεσα και εµφανή. Συµφέρει όµως τους ανακυκλωτές;

8 4.1 Οφέλη για την Πολιτεία: Η ανακύκλωση περνά στα χέρια ιδιωτών, και η συµµετοχή του κράτους περιορίζεται σε έµµεσο έλεγχο. Το κράτος δεν προβαίνει σε άµεση χρηµατοδότηση της ανακύκλωσης, δύναται µόνο να επιδοτεί την δηµιουργία των µονάδων µέσω των γνωστών µηχανισµών επιδότησης επενδύσεων. Η ευθύνη του άµεσου ελέγχου της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης και του σωστού τρόπου λειτουργίας των µονάδων βαρύνει την Ε ΟΕ. 4.2 Οφέλη για τον «Ρυπαίνων» Η Ε ΟΕ είναι όργανο των εισαγωγέων και εµπόρων οχηµάτων, οι οποίοι φέρνουν την αρχική ευθύνη της ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ. Με τη δηµιουργία δικτύου ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ανακύκλωσης, το κόστος είναι ελάχιστο για τα µέλη της Ε ΟΕ, πέρα της χρηµατοδότησης της ίδιας της Ε ΟΕ Οφέλη για τον ιδιοκτήτη ΟΤΚΖ Ο ιδιοκτήτης ΟΤΚΖ βρίσκει, σε απόσταση το πολύ 50 χλµ., ένα κέντρο συλλογής ή ανακύκλωσης όπου µπορεί, χωρίς καµία επιβάρυνση, να παραδώσει το όχηµα. Αν αυτό είναι ακινητοποιηµένο, συνήθως το παραδίδει πάλι χωρίς κόστος χρησιµοποιώντας οδική βοήθεια. Με την παράδοση του οχήµατος, ο κάτοχος απαλλάσσεται από το κόστος της διατήρησης άχρηστου οχήµατος (απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας και από την υποχρέωση ασφάλισής του), απαλλάσσεται από το ρίσκο διατήρησης του (κίνδυνος για τους περαστικούς και τα παιδιά, πηγή µόλυνσης και στέγη για τα αδέσποτα ζώα), και βλέπει το περιβάλλον του να αναβαθµίζεται (πραγµατικά, αλλά και αισθητικά, και µέσω της αποδέσµευσης πολυτίµου χώρου στάθµευσης στα αστικά κέντρα). Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο ανακύκλωσης αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, επιτυγχάνεται µεγάλη εξοικονόµηση χρόνου για τον ιδιώτη. 4.4 Ανακυκλωτής ΟΤΚΖ: κερδοφόρο επάγγελµα; Ο ανακυκλωτής δεν πληρώνεται από τον ρυπαίνοντα, δεν επιδοτείται άµεσα από το κράτος για τις υπηρεσίες του, δεν πληρώνεται ούτε από τον τελευταίο κάτοχο του οχήµατος. Εποµένως, για να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, θα πρέπει να είναι οικονοµικά βιώσιµη. Στόχος του θα πρέπει λοιπόν να είναι, από τη µια, η µεγιστοποίηση του ποσοστού ανακυκλωµένου υλικού και της αξίας αυτού, και από την άλλη, η ελαχιστοποίηση του κόστους του µε την µεγιστοποίηση του αριθµού επεξεργασµένων ΟΤΚΖ. Αυτό το τελευταίο θα είναι η χρήσιµη παράµετρος στη διατήρηση των κέντρων ανακύκλωσης σε περιοχές όπου λειτουργούν πάνω από ένα. Από τον ανταγωνισµό, θα επωφεληθεί τελικά ο ιδιώτης. Το εµπόριο ανταλλακτικών φαίνεται να είναι το κλειδί για τη βιωσιµότητα του κέντρου ανακύκλωσης. Όµως, η µεγιστοποίηση του κύκλου εργασίας του κέντρου ανακύκλωσης από την πώληση των επιµέρους συστατικών του ΟΤΚΖ, εγκυµονεί το κίνδυνο «διαρροής» υλικών από τα εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης, τη µη ικανοποιητική προώθηση µερικών από αυτά σε επόµενα στάδια ανακύκλωσης, και την εκ νέου λαθραία κυκλοφορία τους (π.χ. τα ελαστικά). Ειδικά, για τα ρυπογόνα συστατικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο αριθµός των εξουσιοδοτηµένων συλλεκτών ή ανακυκλωτών στα επόµενα στάδια ανακύκλωσης είναι περιορισµένος. Θα πρέπει λοιπόν η Ε ΟΕ να αναπτύξει τους απαραίτητους µηχανισµούς ελέγχου, αλλά και ίσως, να δίδει σε κάθε περιοχή συγκεκριµένο αριθµό αδειών

9 για την διασφάλιση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων, ώστε τελικά να προστατευθεί το περιβάλλον µε τον καλύτερο τρόπο. Συµπέρασµα Έχουµε εξετάσει το ρόλο των logistics για την οικονοµική ανακύκλωση των ΟΤΚΖ. Για την επίτευξη όµως των στόχων των οδηγιών περί ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ, το µεγαλύτερο ρόλο παίζει ο σχεδιασµός των οχηµάτων από τον κατασκευαστή και αναφέρεται στο logistics engineering. Όπως τονίζεται στην οδηγία 200/53/EE, τα οχήµατα πρέπει να είναι σχεδιασµένα εξ αρχής για τη διευκόλυνση της αποσυναρµολόγησής τους και της ανακύκλωσής τους. Επίσης πρέπει να αποφευχθεί την χρήση επικίνδυνων ουσιών που απαιτούν ειδική διαχείριση στο στάδιο της απορρύπανσης. Έτσι, θα µειωθεί το κόστος του ανακυκλωτή και θα αυξηθεί η θετική αξία του ΟΤΚΖ. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 µε κύριο µέτοχο τη ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε.. Σκοπός της είναι η ανακύκλωση όλων των παραπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των βιοµηχανιών του Οµίλου Βιοχάλκο, συµβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε πρώτη φάση, η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων των χαλυβουργείων του Οµίλου, και για το λόγο αυτό λειτουργούν σήµερα δύο υποκαταστήµατα στην Ελλάδα (στον Αλµυρό Μαγνησίας και στην Θεσσαλονίκη) καθώς και θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία, ανακυκλώνοντας ετησίως πάνω από τόνους βιοµηχανικών παραπροϊόντων. Από το 2005, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. λειτουργεί επίσης ως εξουσιοδοτηµένο κέντρο ανακύκλωσης οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brito Marisa P. de & Rommert Dekker (2002), Reverse Logistics _ a framework, Econometric Institute Report EI Butler Steve (2004), Reverse logistics moves forward, Logistics Europe, April 2004:14-15 Ecorec (2005), Εναλλακτική διαχειριστή των αποβλήτων στην Ελλάδα, 7gr.htm Ελληνική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος (2004). Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ, Energetics Inc. (2001), A roadmap for recycling end-of-life vehicles of the future, internal report. Kanari N., Pineau J.-L. & Shallari S. (2003), End-of Life Vehicle recycling in the European Union, JOM, August 2003 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/ ) περί «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» Οδηγία 75/442/ΕΟΚ περί των στέρεων αποβλήτων Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Π 116/2004 (ΦΕΚ Α 81/ ) περί «µέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων» ΥΠΕΧΩ Ε (2004), Υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα, http//www.minenv.gr/anakyklosi/data/text521_1.doc

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες.

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες. Ασκήσεις Αποθεµάτων 1. Το πρόγραμμα παραγωγής μιας βιομηχανίας προβλέπει την κατανάλωση 810.000 μονάδων πρώτης ύλης το χρόνο, με ρυθμό πρακτικά σταθερό, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η βιομηχανία εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) κ. ΚΩΣΤΑ ΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΤΕΚ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ Αειφόρος ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις Α.Ε.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα: Ηµερίδα από ΠΕ /ΠΚΜ και Ε.Ε.Α.Α. «Ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και Προοπτικές» Θεσσαλονίκη - ευτέρα 25/2/2013, 11.00π.µ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στο ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

Ministry of Agriculture, Natural Resources National Technical University of Athens. Unit of Environmental Science and Technology

Ministry of Agriculture, Natural Resources National Technical University of Athens. Unit of Environmental Science and Technology Ministry of Agriculture, Natural Resources National Technical University of Athens and Environment School of Chemical Engineering Environment Service Unit of Environmental Science and Technology LIFE03

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις 17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014 Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις Νομοθετική Εναρμόνιση της Ελλάδας Ν. 2939/2001 Π.Δ. 109/2004 Π.Δ. 115/2004 Π.Δ. 116/2004 Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1970: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης χαρτονένιων κιβωτίων συσκευασίας με ειδικές πρέσες ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1992: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής 29 Ιανουαρίου 2009 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; Ή ΑΚΡΙΒΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ; Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ Ανακύκλωση Σιδήρου ΣΤΟΧΟΙ Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης σιδήρου. Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σιδήρου. Απόκτηση οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα