Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δ. Ιθάκης, μετά την αρ. 2052/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 9 και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος) ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑ 2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ 3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ 4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ 5. ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ 6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 7. ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 8. ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ.. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 9. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Ο Δήμαρχος Ιθάκης Ιωάννης Κασσιανός απουσίαζε. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. σχετικά με το 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την υπ αριθμ 8/2013 μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης για την «προμήθεια δύο καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων ανακύκλωσης ελάχιστης χωρητικότητας 8Μ3 έκαστο») και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος, αναφέρει, ότι παρελήφθη η ανωτέρω μελέτη που συνέταξε ο Μηχ/γος Μηχανικός του Δήμου Δ. Αρκουζής και χρειάζεται η αποδοχή της καθώς έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από το Υ.ΠΕ.ΚΑ (Πράσινο Ταμείο) Άξονας Προτεραιότητας 3 Μέτρο 3.3 (Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση) Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Την αποδοχή της υπ αριθμ 8/2013 μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης για την «προμήθεια δύο καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων ανακύκλωσης ελάχιστης χωρητικότητας 8Μ3 έκαστο» και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, οι οποίες και ακολουθούν : ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8M3 Το υπό προμήθεια όχημα προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιθάκης και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά απορριμμάτων Ανακύκλωσης τόσο από κάδους των διαφόρων μεγεθών όσο και αυτών που βρίσκονται σε σάκους. Ο Δήμος Ιθάκης με την εν λόγω προμήθεια θα λύσει το πρόβλημα περισυλλογής απορριμμάτων Ανακύκλωσης στα Δημοτικά διαμερίσματα. 4.1 Γενικά Το προσφερόμενα πλήρη οχήματα μετά της υπερκατασκευής τους (κιβωτάμαξα πρέσσα χωρητικότητας τουλάχιστον 8m3) θα είναι απόλυτα καινούρια και αμεταχείριστα κατασκευής το πολύ έξι μηνών από το διαγωνισμό.ο προμηθευτής αλλά και ο κατασκευαστικός οίκος του οχήματος θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO το οποίο και θα κατατεθεί κατά την προσφορά.

2 Ο αριθμός των ελάχιστων θέσεων του προσφερόμενου οχήματος θα είναι τουλάχιστον 1 του οδηγού +1 τουλάχιστον επιβαίνοντος (επί ποινή αποκλεισμού) και θα φαίνονται επίσημα και στην έγκριση τύπου του οχήματος όπως άλλωστε προβλέπει και ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π. θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Eδώ σημειώνουμε ότι όλη η διαδικασία έκδοσης πινακίδων θα γίνει από τον προμηθευτή και θα αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση αυτού. Οι προμηθευτές με την παράδοση των οχημάτων θα καταθέσουν την Ελληνική έγκριση Τύπου αλλά και τα σχέδια του ως απορριμματοφόρου. Ο εξωτερικός χρωματισμός και οι επιγραφές του προσφερόμενου οχήματος θα καθοριστεί από τον Δήμο με την υπογραφή της σύμβασης και θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο. 4.2 Πλαίσιο Το πλαίσιο (σασί) του κάθε προσφερόμενου οχήματος θα αποτελείται βασικά από δύο ισχυρούς μεταλλικούς δοκούς εκ των οποίων έκαστος θα έχει ελάχιστο πάχος 3.5mm, πλάτος τουλάχιστον 50mm σε άνω και κάτω μέρος αντίστοιχα και ύψος τουλάχιστον 180mm. H απόσταση μεταξύ των δύο μεταλλικών δοκών θα είναι η μέγιστη δυνατή (θα αναφέρεται στην προσφορά) ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη σταθερότητα (προστασία από πλευρικές φορτίσεις) στην υπερκατασκευή όταν βρίσκεται το όχημα υπό πλήρες φορτίο. Οι δοκοί μεταξύ τους θα συνδέονται με ενδιάμεσες διαδοκίδες τέσσερις (4) τουλάχιστον τον αριθμό των οποίων οι διαστάσεις θα είναι τέτοιες που θα παρέχουν ασφαλή συγκράτηση των δύο δοκών ακόμη και σε φορτίο μεγαλύτερο από αυτό που παρέχει η έγκριση τύπου του οχήματος. Πέραν των ανωτέρω ο προμηθευτής θα κάνει λεπτομερή ανάλυση της κατασκευής του σασί (τρόπος σύνδεσης, βαφή, υλικό κατασκευής, χρωματισμός, τρόπος έδρασης καμπίνας κ.λ.π.) και θα αναφέρει με δήλωση του ότι το σασί έχει συνολικά σχεδιαστεί για να αντέχει φορτίσεις μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος θα θεωρείται αυτό που ορίζει η Ελληνική έγκριση τύπου του. Εδώ σημειώνουμε ότι για το προσφερόμενο όχημα το μικτό φορτίο (βάση έγκρισης τύπου) δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των 12 τόνων. Πέραν του μέγιστου φορτίου που θα ορίζει η έγκριση τύπου ο προμηθευτής θα καταθέσει και το μέγιστο μικτό φορτίο όπως αυτό αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια του οχήματος από τον κατασκευαστικό οίκο. Επειδή υπάρχει περίπτωση η Εγκριση τύπου του κάθε οχήματος να μην έχει κατατεθεί κατά τον έλεγχο των Τεχνικών προσφορών σημειώνουμε ότι οι υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα γραφόμενα στην προσφορά δεν θα διαφέρουν σε καμία περίπτωση από αυτά που αντίστοιχα θα ορίζει η Εγκριση τύπου κάθε οχήματος. Το ωφέλιμο φορτίο του προσφερόμενου οχήματος θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό φορτίο όπως αυτό αναγράφεται στην έγκριση τύπου του οχήματος (Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται το βάρος του καυσίμου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η υπερκατασκευή και γενικά όλη η εξάρτησή του. Αφού γίνουν όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί τότε από το ωφέλιμο θα αφαιρεθούν και 150kg όπου είναι το βάρος οδηγού και του συνοδηγού Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: - Eργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και υπερκατασκευής ή του πλήρους οχήματος εφόσον αυτό κατασκευάζεται εξολοκλήρου σε έναν κατασκευαστικό οίκο (τύπος και έτος κατασκευής) - Διαστάσεις πλήρους οχήματος (εδώ σημειώνουμε ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι μικρότερες δυνατές διαστάσεις του προσφερόμενου οχήματος) - Το μέγιστο πλάτος του οχήματος, το οποίο στα εξωτερικά των θόλων δεν θα ξεπερνά τα 2,50μ χωρίς τους καθρέπτες) - Το μέγιστο ύψος του οχήματος Το μέγιστο ύψος του κάθε προσφερόμενου οχήματος δεν θα ξεπερνά τα 3,20μ) - Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος το οποίο θα είναι τέτοιο που θα διασφαλίζει την κίνηση του οχήματος ακόμη και σε οδοστρώματα που δεν είναι (απόλυτα ομαλά) - Υλικά κατασκευής σκελετού και αμαξώματος - Ελάχιστος κύκλος στροφής του πλήρους οχήματος μετρούμενος μεταξύ τοίχων αλλά και στα εξωτερικά των τροχών. - Βάρη πλαισίου και αμαξώματος ή πλήρους οχήματος εφόσον γίνεται εξολοκλήρου κατασκευή. - Η ικανότητα φόρτισης των αξόνων 4.3 Κινητήρας

3 Ο κινητήρας του προσφερόμενου οχήματος θα είναι DIESEL υδρόψυκτος, τετράχρονος, ισχύος τουλάχιστον 15ΗP/ τόνο μικτού φορτίου (επί ποινή αποκλεισμού). Ο κινητήρας θα είναι απόλυτα σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και θα είναι της πλέον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5. Η στάθμη θορύβου του κινητήρα θα πληροί την οδηγία 92/97 της Ε.Ε ή νεότερη αυτής. Να δοθούν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα ήτοι: - Tύπος και κατασκευάστρια εταιρία - Η πραγματική ισχύς σύμφωνα με τον αριθμό στροφών (μέγιστη) - Η μέγιστη ροπή στρέψεως σύμφωνα με τον αριθμό των στροφών - Τα διαγράμματα ροπής και ισχύος σύμφωνα με τον αριθμό των στροφών - Ο κύκλος λειτουργίας (4 χρονος). Να διευκρινιστεί αν χρησιμοποιείται φυσική αναπνοή, υπερπλήρωση ή υπερπλήρωση και ενδιάμεση ψύξη (turbo & intercooler). - O αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπίεσης - Το σύστημα ψύξεως του κινητήρα καθώς και το σύστημα εκκίνησης. - Η ειδική κατανάλωση καυσίμου - Όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν περιγράφονται παραπάνω και κατά την κρίση του προμηθευτή πρέπει να αναφερθούν. 4.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης Το προσφερόμενο όχημα θα διαθέτει μηχανικό κιβώτιο τουλάχιστον έξι (6) πλήρως συγχρονισμένων ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας. Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρού δίσκου και θα αναφέρεται η διάμετρος του και ο τρόπος ενεργοποίησης του (π.χ. υδραυλικά) Ο προμηθευτής θα προσκομίσει πίνακα με τις σχέσεις μετάδοσης των ταχυτήτων καθώς και την ικανότητα αναρρίχησης του οχήματος υπό πλήρες φορτίο. Η κίνηση θα μεταδίδεται στον οπίσθιο άξονα του οχήματος μέσω άξονα και το διαφορικό θα είναι προσαρμοσμένο στον οπίσθιο άξονα. Το διαφορικό θα είναι ισχυρής κατασκευής έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει στις ροπές που μεταφέρονται από τον κινητήρα. Βάση των ανωτέρω το πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι ικανό να κινεί το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμους με ανηφορική κλίση 30%. 4.5 Σύστημα πέδησης Το σύστημα πέδης θα είναι απόλυτα σύμφωνο με τις ισχύουσες Κοινοτικές οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία και θα διαθέτει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα τα οποία θα επενεργούν διαγώνια στους τροχούς έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Το κάθε προσφερόμενο όχημα θα διαθέτει υποχρεωτικά δισκόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς (να δοθεί η διάμετρος των δίσκων και ο αριθμός των εμβόλων που επενεργούν σε κάθε τροχό κατά την πέδη) ενώ στους πίσω τροχούς θα μπορεί να φέρει δίσκους ή ταμπούρα. Επιπρόσθετα το κάθε προσφερόμενο όχημα θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS). Θα εκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση επιπρόσθετα συστήματα όπως ASR κ.λ.π. Σημειώνουμε ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη πέδης κινητήρα (μηχανόφρενου). Πέραν των ανωτέρω τοκάθε όχημα θα διαθέτει και πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) το οποίο θα είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση τουλάχιστον 15%. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα πέδης θα ακινητοποιείται το όχημα όπως και το χειρόφρενο Ο προμηθευτής θα κάνει λεπτομερής ανάλυση του συστήματος πέδης με διαγράμματα και όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της πλήρους λειτουργίας του. 4.6 Σύστημα διεύθυνσης Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό ή θα διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση και θα είναι απόλυτα σύμφωνο με την οδηγία 92/62 ΕC ή νεότερη αυτής. Ο προμηθευτής θα παρέχει στοιχεία για τον τύπο του συστήματος διεύθυνσης όπως εργοστάσιο κατασκευής αντλίας, πιέσεις λειτουργίας κ.λ.π. Πέραν των ανωτέρω ο κάθε προμηθευτής θα δηλώσει το μεταξόνιο του προσφερόμενου οχήματος το οποίο θα είναι το μικρότερο δυνατό ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός κύκλος στροφής. 4.7 Άξονες Αναρτήσεις Οι άξονες θα είναι ισχυρής κατασκευής και απόλυτα ικανοί να μεταφέρουν το όχημα υπό πλήρες φορτίο, το ίδιο θα ισχύει και για τις αναρτήσεις και τα ελαστικά όπου θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνα με την οδηγία 92/62 ΕC ή νεότερη αυτής.

4 Σημειώνουμε ότι τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Να δοθούν από τον προμηθευτή τα εργοστάσια κατασκευής των ανωτέρω καθώς και όλες εκείνες οι λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη αξιολόγηση τους. 4.8 Θέση Οδήγησης Όργανα Το κάθισμα του οδηγού θα είναι ανατομικό, ρυθμιζόμενο, με ζώνη ασφαλείας και επένδυση από άριστης ποιότητας ύφασμα ή δέρμα. Η θέση του οδηγού θα βρίσκεται αριστερά και η καμπίνα θα μπορεί να είναι προωθημένης οδήγησης. Σημειώνουμε ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η αερανάρτηση για το κάθισμα του χειριστή. O πίνακας οργάνων του οχήματος θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ακόμη δε ραδιοcd και ψηφιακό ταχογράφο Ε.Ε (εδώ σημειώνουμε ότι ο προμηθευτής θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τον ταχογράφο που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να μην προκύπτει κώλυμα σύμφωνα με τις Κοινοτικές οδηγίες). κ.λ.π. Στον πίνακα οργάνων πέραν των υπολοίπων θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. 4.9 Θάλαμος οδήγησης επιβαινόντων Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα διαθέτει ισχυρά αντιοξειδωτική προστασία. Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας θα είναι μονοκόμματος ασφαλείας τύπου LAMINATED TRIPLEX. Ο καθαρισμός του ανεμοθώρακα θα γίνεται με εκτοξευτές νερού και δύο υαλοκαθαριστήρες με ηλεκτρομηχανικό χειρισμό από τον οδηγό. Η όραση του οδηγού προς τα πίσω θα εξασφαλίζεται με δύο μεγάλους καθρέπτες οι οποίοι θα είναι εργονομικά τοποθετημένοι στα δύο εμπρόσθια (αριστερά & δεξιά) σημεία του οχήματος. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν οι καθρέπτες είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι. Η εμπρόσθια ορατότητα του οδηγού θα εξασφαλίζεται καλύτερα με την ύπαρξη δύο αλεξηλίων στο άνω μέρος του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα τα οποία θα προστατεύουν από τις ακτίνες του ηλίου. Ο εσωτερικός χώρος του οχήματος θα ελέγχεται από κεντρικό καθρέπτη στο εμπρόσθιο εσωτερικό του θαλάμου. Η επένδυση των καθισμάτων θα γίνει με ύφασμα ή βελούδο ή συνδυασμό αυτών, αρίστης ποιότητας. Ο χώρος της καμπίνας θα είναι κλιματιζόμενος (Α/C), θα υπάρχουν δε οι κατάλληλες συσκευές για τον αερισμό και τη θέρμανσή της (θα αναφέρονται αναλυτικά). Υποχρεωτικά ο εξοπλισμός της καμπίνας θα συμπληρώνεται από μεγαφωνική εγκατάσταση με αρίστης ποιότητος ΡάδιοCD Χρωματισμός Ο χρωματισμός του οχήματος αλλά και της κιβωτάμαξας θα γίνει με τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά το αστάρωμα των επιφανειών, σε απόχρωση που θα επιλεγεί από το Δήμο σύμφωνα με το χρωματολόγιο που θα επιδειχθεί από τον προμηθευτή, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι επιγραφές θα καθοριστούν από το Δήμο Ιθάκης μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο Υπερκατασκευή Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι μεταλλική εξ'ολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και κλειστή, εκτός από το άνοιγμα φόρτωσης στο πίσω μέρος. Τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 3mm ή από άλλο υλικό αντίστοιχων μηχανικών αντοχών ενώ το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό ποιότητας των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. Οι πλάκες προώθησης και συμπίεσης των απορριμμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχύσεις ώστε να αντέχουν στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα, για την αποφυγή διαφόρων εμπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του ελέγχου και της επισκευής των. Επίσης το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας.

5 Το σύστημα συμπιέσεως πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπιέσεως, κατά την διάσταση του μήκους της κιβωτάμαξας. Το σύστημα επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να παίρνει κίνηση μέσω δυναμολήπτη με εμπλοκή μέσω ηλεκτρικού συστήματος και αυτόματη αποσύμπλεξη με το πάτημα του συμπλέκτη ή τεθεί το όχημα σε κίνηση. Για λόγους ασφάλειας (CE) και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει η εμπλοκή του PTO να γίνεται μόνο αφού προηγουμένως έχει σηκωθεί το χειρόφρενο. Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή ώστε να καθιστά αδύνατη την διαφυγή υγρών απορριμμάτων από τις αρθρώσεις ή και από άλλα σημεία της. Θα είναι κλειστού τύπου, εκτός από το άνοιγμα φόρτωσης στο πίσω μέρος, για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. Όλες οι συγκολλήσεις της κιβωτάμαξας πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεομένων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Επίσης θα εκτιμηθεί σημαντικά κατά την αξιολόγηση η εφαρμογή μεθόδου συγκόλλησης των επιμέρους ελασμάτων της κιβωτάμαξας που αποδεδειγμένα προσδίδει πολύ υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και φορτία. Η κιβωτάμαξα πρέπει να διαθέτει ένα στόμιο φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 1,2m3 που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και επί ποινή αποκλεισμού θα είναι ενσωματωμένο στην κιβωτάμαξα για ελαχιστοποίηση του μήκους του οχήματος. Το στόμιο φόρτωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ανακλινόμενο παραπέτο φόρτωσης ώστε αφενός να προστατεύονται οι εργάτες αποκομιδής από την εκτίναξη διαφόρων μικρο-αντικειμένων κατά την συμπίεση και αφετέρου να επιτυγχάνεται χαμηλό ύψος φόρτωσης στην περίπτωση της χειρωνακτικής αποκομιδής. Όπως προβλέπει η οδηγία pren1501 στην περίπτωση που το παραπέτο είναι κατεβασμένο δεν θα πρέπει να λειτουργεί ο αυτόματος κύκλος συμπίεσης των απορριμμάτων. Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα στο στόμιο φόρτωσης. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα απορρίμματα πρέπει να προωθούνται και να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια των υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων Η πλάκα συμπίεσης πρέπει να είναι ενιαία για να καλύπτει όλη την διατομή της κιβωτάμαξας και να κινείται επάνω σε ειδικούς οδηγούς. Η υπερκατασκευή δεν πρέπει να αδειάζει με υδραυλική ανατροπή, αλλά με σύστημα αντίστροφης κίνησης της πρέσας. Ο χειρισμός της διαδικασίας εκκένωσης των απορριμμάτων πρέπει να μπορεί να γίνει από χειριστήριο σε κατάλληλο σημείο επί της υπερκατασκευής. Ο βαθμός συμπίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5:1. Η εκκένωση του οχήματος δεν θα γίνεται με υδραυλική ανατροπή αλλά με αντίστροφη κίνηση της εσωτερικής πλάκας κατά τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η πλήρης απομάκρυνση των απορριμμάτων από το εσωτερικό της κιβωτάμαξας. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει το απορριμματοφόρο να μπορεί να εκκενώνει τα απορρίμματα σε μεγαλύτερα απορριμματοφόρα πρέσας ή ημιρυμουλκούμενα κοντέϊνερς. Η εκκένωση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η απευθείας εκκένωση των απορριμμάτων σε μεγάλο απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας ή σε ημιρυμουλκούμενο κοντέϊνερ συλλογής απορριμμάτων. Αποκλείονται συστήματα υπερκατασκευών που περιλαμβάνουν οποιοδήποτε τύπο υδραυλικής ανύψωσης της κιβωτάμαξας κατά την διαδικασία εκκένωσης των απορριμμάτων σε μεγαλύτερα απορριμματοφόρα ή ημιρυμουλκούμενα κοντέϊνερς. Σε κατάλληλο σημείο της υπερκατασκευής θα πρέπει να υπάρχει λεκάνη συλλογής των υγρών από τα απορρίμματα με κατάλληλο στόμιο και βαλβίδα εκροής. Η θέση των φλάς και της πινακίδας κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν. Στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου οχήματος θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά ανακλινόμενα σκαλοπάτια με προστατευτικές μπάρες και χειρολαβές για να στέκονται με πλήρη ασφάλεια δύο εργάτες κατά τη διάρκεια της αποκομιδής. Τα σκαλοπάτια αυτά θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήματα και μηχανισμούς ασφαλείας όπως προβλέπονται σχετικώς από την Ευρωπαϊκή Οδηγία pren1501. Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι μεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος συμπιέσεως των απορριμμάτων πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί και μεγάλης αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει την ανώτατη πίεση εργασίας του συστήματος. Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα, για την εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλάς και κουδουνιών πρέπει να είναι κατάλληλα διευθετημένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών επί της κιβωτάμαξας. Οι βασικές λειτουργίες του απορριμματοφόρου θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό κύκλωμα PLC.

6 Επιπροσθέτως επί ποινή αποκλεισμού το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει ευρυγώνια κάμερα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου καθώς επίσης και μονιτορ παρακολούθησης στο εσωτερικό της καμπίνας οδήγησης για την εύχερη και ασφαλέστερη παρακολούθηση των εργασιών στο πίσω μέρος του οχήματος όπως προβλέπεται. Σημειώνουμε ότι η κάμερα θα είναι προστατευμένη έτσι ώστε κατά την κίνηση του οχήματος να μην κινδυνεύει από τα κλαδιά των δένδρων ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Στο πίσω μέρος του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος ο υδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός ανατροπής κάδων ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για όλους τους τυποποιημένους κατά DIN κάδους από 120 μέχρι και lt. μεταλλικούς ή πλαστικούς. Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να αποτελείται : α. Από το πλαίσιο του μηχανισμού. β. Από το σύστημα ανύψωσης. γ. Το μηχανισμό παγίδευσης (ανοίγματος) καπακιού. δ. Το χειριστήριο. Ο χειρισμός του όλου μηχανισμού πρέπει να γίνεται από το πίσω μέρος του οχήματος. Ο μηχανισμός πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων. Ο απαιτούμενος χρόνος ανύψωσης, αδειάσματος και κατεβάσματος των κάδων πρέπει να καθορίζεται από τους προσφέροντες (Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση ο ελάχιστος δυνατός χρόνος φόρτωσης ανύψωσης του κάδου). Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να φέρει σύστημα ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτωση και κακή χρήση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕURO 5 και η υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων (Ευρωπαϊκή Οδηγία pren1501, CE)ή νεότερη. Eπίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Το ηλεκτρικό κύκλωμα του προσφερόμενου οχήματος θα λειτουργεί με τάση 24Volts (λετιτουργία δύο συσσωρευτών σε σειρά).σημειώνουμε ότι για κάποιες λειτουργίες του οχήματος όπως ραδιο cd κλπ θα υπάρχει υποβιβαστής τάσης στα 12Volts dc όπου αυτό απαιτείται. Εννοείται ότι ο υποβιβαστής συνεχούς τάσης θα είναι τοποθετημένος από το εργοστάσιο κατασκευής και όχι εκ των υστέρων. Οι συσσωρευτές του κάθε προσφερόμενου οχήματος θα έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 90Ah έκαστη τουλάχιστον έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του οχήματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα αλλά και τις καταναλώσεις φωτισμών και συστημάτων. Για την φόρτιση των συσσωρευτών το κάθε όχημα θα φέρει εναλλάκτη παροχής 28volts me ελάχιστη παραγωγή 60 Α έτσι ώστε ο χρόνος φόρτισης να είναι ο μικρότερος δυνατός χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά στον χρόνο ζωής των στοιχείων των συσσωρευτών ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Το προσφερόμενο όχημα θα φέρει δεξαμενή καυσίμου ελάχιστης χωρητικότητας 100lt να καλύπτει με άνεση τις ανάγκες περισυλλογής σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα χωρίς ανεφοδιασμό ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)

7 1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. 2) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο 2 έτη, και ο χρόνος παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες. 3) Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση προμηθειών ειδικών οχημάτων σε OTA του διαγωνιζόμενου για την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, και ο τύπος του προσφερόμενου είδους καθώς και αντίστοιχη κατάσταση όμοιων απορριμματοφόρων του προμηθευτή ή του κατασκευαστή (Ελλάδα, Ευρώπη). Η κατάσταση αυτή θα τοποθετηθεί στον φάκελο δικαιολογητικών 5) Επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνεται έγκριση τύπου του πλαισίου (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη εκδοθεί θα κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή ζητείται σε προηγούμενη παράγραφο) & πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης CE της υπερκατασκευής του οίκου κατασκευής. Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής του προσφερόμενου απορριμματοφόρου. Τόσο η δήλωση συμμόρφωσης όσο και το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9000 θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστή Ελληνική μετάφραση από αρμόδια διοικητική αρχή ή δικηγόρο 6) Τέλος επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να επισυναφθεί αναλυτικό πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο για συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 89/392/CEE από διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο που θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά επιμέρους τμήματα της προσφερόμενης υπερκατασκευής (σύστημα συμπίεσης, ανυψωτικός μηχανισμός κάδων, υδραυλικό & ηλεκτρικό σύστημα κλπ.) ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα οχήματα θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιθάκης εντός Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών (επί ποινή αποκλεισμού) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προμηθευτής θα παραδώσει το κάθε όχημα ελεύθερο από κάθε δασμό έτοιμο προς λειτουργία ακολουθούμενο από κάθε απαραίτητο παραστατικό. Σημειώνουμε ότι πέραν των ανωτέρω ο προμηθευτής θα αναλάβει και όλες τις ενέργειες έκδοσης πινακίδων ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική παραλαβή του οχήματος θα γίνει από την επιτροπή Παραλαβής μετά από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή και αφού το όχημα έχει παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με πινακίδες και έχει γίνει και η προβλεπόμενη εκπαίδευση του προσωπικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με την προσφορά θα ορίζεται ένα διήμερο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειριστών και των συντηρητών του αυτοκινήτου, θεωρητικά και πρακτικά, με επίδειξη στο όχημα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ο προμηθευτής με την παράδοση του οχήματος θα παρέχει μια πλήρη σειρά εγχειριδίων (πλαισίου και υπερκατασκευής) μεταφρασμένων στην Ελληνική όπως άλλωστε προβλέπει και η ισχύουσα νομοθεσία ΠΑΡΕΛΚΥΟΜΕΝΑ Με την παράδοση, το όχημα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα παρελκυόμενα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. δηλαδή: α) Εφεδρικό τροχό πλήρες τρακτορα και πλαισίου υπερκατασκευής β) Σειρά συνήθων εργαλείων, δηλαδή γρύλο ικανής ανυψωτικής ικανότητας υπό πλήρες φορτίο, πλήρη σειρά γερμανικών κλειδιών, μπουλονόκλειδο με άξονα κ.λ.π. γ) Ένας (1) πυροσβεστήρας πρόσφατης γομώσεως. δ) Ένα (1) πλήρες φαρμακείο ε) Τρίγωνο βλαβών

8 ζ) Δύο τάκους 4.22 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το κάθε πλήρες όχημα θα ακολουθείται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Εδώ σημειώνουμε ότι πέραν της εγγύησης καλής λειτουργίας για την οποία θα εκδοθεί η αντίστοιχη εγγυητική η οποία θα προβλέπεται στην διακήρυξη οι προμηθευτές θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με τα συνεργεία που συνεργάζονται και καλύπτουν την εγγύηση αυτή στις περιοχές Πάτρας και Αθηνών και επίσης ότι για θέματα που δεν αφορούν μεγάλες ζημιές ότι θα επεμβαίνουν με δικό τους κινητό συνεργείο στο όχημα στην Ιθάκη εντός το αργότερο 48 ωρών κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προμήθεια των δύο οχημάτων δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει από τον ίδιο προμηθευτή όμως επειδή είναι ίδια δεν φαίνεται να γίνεται διαφορετικά ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο κάθε προμηθευτής θα αναλάβει με υπεύθυνη δήλωση την παροχή ανταλλακτικών για το πλήρες όχημα τουλάχιστον για τα επόμενα 10 έτη. Πέραν των ανωτέρω θα δηλώσει ότι αποδέχεται να επιδείξει δείγμα αντίστοιχου οχήματος (εντός του Ελλαδικού χώρου) εντός 5 ημερών εφόσον του ζητηθεί από την υπηρεσία. Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ακριβές αντίγραφο Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα