Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία"

Transcript

1 1

2 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή ηδέα Ζ εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο χγρξνλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα Σν θχξην κέιεκα ησλ δηαθεκηζηψλ Μάξθεηηλγθ Άκεζν θαη έκκεζν κάξθεηηλγθ Μίγκα κάξθεηηλγθ Μάξθεηηλγθ θαη νηθνλνκηθή θξίζε Άκεζε θαη έκκεζε δηαθήκηζε Σν ζπγθηλεζηαθφ ζηνηρείν ζηε δηαθήκηζε πγθξηηηθή θαη παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε Πεξηβαιινληνινγηθή δηαθήκηζε Ζ επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο Τπνζπλείδεηα κελχκαηα Ζ δηαθήκηζε θαη ν ξφινο ηεο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν Πφζν επεξεάδνληαη νη λένη απφ ηε δηαθήκηζε Γηαθήκηζε θαη γπλαίθα Πξνζηαηεπηηθφο ξφινο Γηαθήκηζε θαη παηδηά Σν ρξψκα ζηε δηαθήκηζε Οη δηαθεκίζεηο ζην Ίληεξλεη Γηαθήκηζε κε text link Γηαθήκηζε κε Banner Γηαθήκηζε θαη αζιεηηζκφο Ζ ππαίζξηα δηαθήκηζε Πξφγξακκα παξαγσγήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο Ο θαηαηγηζκφο δηαθεκίζεσλ θαη νη επηπηψζεηο ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ 2

3 Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία Πξνπαγάλδα θνπφο ηεο πξνπαγάλδαο Μεξηθά Άξζξα Σνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Έμππλεο δηαθεκηζηηθέο δηαθεκίζεηο απφ ην Google Πεγέο 3

4 Ση είλαη δηαθήκηζε; Γηαθήκηζε είλαη δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο θαη επεξεαζκνχ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία επί πιεξσκή. Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί άιινηε ζπγθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα) πνπ ζπλδένπλ ηνλ ρξήζηε κε ηελ αγνξά ή ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη άιινηε ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζηε ινγηθή) φπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά. Ζ δηαθήκηζε αλήθεη ζην κείγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά μνδεχνληαη απφ ηηο εηαηξίεο γηα ηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο. Δηαηξίεο θνινζζνί κπνξεί λα μνδεχνπλ αθφκα θαη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. Ζ δηαθήκηζε παξαδνζηαθά αλήθεη ζην ηκήκα Μάξθεηηλγθ κίαο επηρείξεζεο θαη δηεθπεξαηψλεηαη απφ απηφ. Ωζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα ε εμέρνπζα ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο ζηελ επηηπρία ελφο πξντφληνο θαη ηελ θεξδνθνξία κίαο επηρείξεζεο νδεγεί αξθεηέο εηαηξίεο ζηελ ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απφ επαγγεικαηηθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο κε κεγάιε εκπεηξία νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ επηινγή θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο ηεο δηαθήκηζεο. Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο Ζ ηζηνξία ηεο δηαθήκηζεο μεθηλάεη απφ ηελ Αξραία Διιάδα έρνληαο ηε κνξθή ηεο αλαθνίλσζεο κηαο κηθξήο αγγειίαο πνπ πξφζθεξε ακνηβή ζε φπνηνλ επέζηξεθε ζηνλ αθέληε έλαλ ζθιάβν πνπ είρε δξαπεηεχζεη (Benoit, 1995: 390). Ζ αγγειία ήηαλ πξνθνξηθή, θαζψο έηζη θη αιιηψο πξνθνξηθή ήηαλ ε παξάδνζε κέρξη ηνλ 6ν αηψλα θαη ζεκαληηθφο ήηαλ ν ξφινο ησλ θεξχθσλ. Παξάιιεια κε ηελ πξνθνξηθή δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δηαζψζεθαλ ζηα εξείπηα αξραίσλ πφιεσλ π.ρ. ζε ηνίρνπο ζπηηηψλ ηεο Πνκπείαο ή ηεο αξραίαο Βαβπιψλαο αλαθνηλψζεηο γηα 4

5 ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αγψλεο ή κνλνκαρίεο. Τπάξρνπλ καξηπξίεο γηα ηε ρξήζε ηεο πξνθνξηθήο δηαθήκηζεο ηφζν ζηε Ρσκατθή, φζν θαη ζηε Βπδαληηλή πεξίνδν θαη ζηνλ Μεζαίσλα. ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα (1478), εκθαλίδεηαη ε πξψηε γξαπηή δηαθήκηζε απφ έλαλ Άγγιν εθδφηε, γξακκέλε ζην ρέξη, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηελ έθδνζε ελφο εθθιεζηαζηηθνχ βηβιίνπ γηα πψιεζε. Σνλ ίδην αηψλα ην 1492 εκθαλίδεηαη ε πξψηε ηνηρνθνιιεκέλε αθίζα, πνιχρξσκε, πνπ αθηεξψζεθε ζε ζξεζθεπηηθή γηνξηή ζηε γαιιηθή πφιε Reims (Benoit, 1995: 392). Ζ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο κε ηνλ Γνπηεκβέξγην ην 1438 έδσζε ψζεζε, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε κέζσλ, φπσο δηαθεκηζηηθνί πίλαθεο (πφζηεξ), δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, αγγειίεο εθεκεξίδσλ. Ζ ιέμε «διαθήμιζη» ρξεζηκνπνηήζεθε σο ιέμε γηα πξψηε θνξά ηνλ 17ν αηψλα, 1655 απφ εθδφηεο βηβιίσλ σο επηθεθαιίδα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο, ελψ ζχκθσλα κε άιινπο ζπγγξαθείο αλαθεξφηαλ ζηελ γλσζηνπνίεζε πξνο ηξίηνπο ελφο πξντφληνο ην νπνίν ήηαλ αλαγλσξηζκέλν θαη απνδεθηφ κεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο (Benoit, 1995: 393). Ζ πξψηε δηαθήκηζε ζε εθεκεξίδα ζηελ Αγγιία γηα πξνψζεζε θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο αλαθεξφηαλ ζηνλ θαθέ ζηε Public Adviser ζηηο Σνλ 18ν αηψλα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 19νπ αηψλα ε εθεκεξίδα απνθηά καδηθφ ραξαθηήξα θαη αγθαιηάδεη ηηο κεζαίεο θαη ρακειέο ηάμεηο. Σν αλαγλσζηηθφ θνηλφ απμάλεηαη κε απνηέιεζκα λα δηαθεκίδνληαη πνηθίια πξντφληα, φπσο βηβιία, πνηά, θάξκαθα θαη είδε θαζαξηφηεηαο. Ζ δε εκθάληζε ησλ πεξηνδηθψλ δίλεη ηδηαίηεξε ψζεζε ζηε δηαθήκηζε. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε πηλειηά ηεο Σέρλεο ζηηο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο. Γηα παξάδεηγκα ηνλ 18ν αηψλα παξηδηάλνο αξσκαηνπνηφο δαλείζηεθε έξγν ηέρλεο ηνπ Boucher γηα λα πξνσζήζεη ηα αξψκαηά ηνπ. Σν 1891 εκθαλίδεηαη ηνηρνθνιιεκέλε αλαθνίλσζεαθίζα ηνπ δηάζεκνπ Γάιινπ δσγξάθνπ Toulouse-Lautrec. Ο 19νο αηψλαο απνηειεί θπξηνιεθηηθά ηελ ρξπζή επνρή ηεο θαιιηηερληθήο αθίζαο (Pontoizeau, P.-A., 1992: 90). Έηζη ηνλ 19ν αηψλα κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε αθίζα αλήθεη ζηελ ηζηνξία ηέρλεο. Απφ ην 1898 ππάξρνπλ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο δηαθεκηζηηθέο, φπσο γηα ηνπο ζηδεξφδξνκνπο ή ηηο κνπζηάξδεο. Σν 1930 αξρίδεη λα αιιάδεη κνξθή εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηνπ πλεχκαηνο ηεο δηαθεκηζηηθήο δηαδηθαζίαο: αληί ηεο γλσζηνπνίεζεο ελφο πξντφληνο ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα απφθηεζήο ηνπ. Έηζη ζηελ αθίζα παχεη λα έρεη ζεκαζία ε θαιιηηερληθή ηνπ δεκηνπξγία, αιιά δίδεηαη έκθαζε ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαη ζηα 5

6 πνιηηηζκηθά/θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Δπνκέλσο, αξρίδεη ε θπξηαξρία ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο. Σνλ 19ν αηψλα ζεκεηψλεηαη ξαγδαία αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο σο απνηέιεζκα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Ζ εκθάληζε άιισλ κνξθψλ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ, φπσο νη ηνηρνθνιιεκέλεο γηγαληναλαθνηλψζεηο (γηγαληναθίζεο), δηαθεκηζηηθά θχιια πνπ πεηηνχληαη ζηνλ αέξα δίλνπλ λέα πλνή ζηε δηαθήκηζε. Ζ αλάπηπμε, σζηφζν, ησλ Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, θαηά ηνλ 20ν αηψλα, είλαη απηή πνπ έδσζε ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή ζέζε ζηε δηαθήκηζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ ξαδηνθψλνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα θαη ζηα κέζα ηνπ ίδηνπ αηψλα κε ηελ εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο. Σψξα πιένλ ε δηαθήκηζε θαζνξίδεη ην ξαδηνθσληθφ, ηειενπηηθφ, δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα θαη δεκηνπξγεί πξφηππα, επηβάιιεη αμίεο θαη επεξεάδεη ζε κέγηζην βαζκφ ηε θνηλή γλψκε. ηόρνη δηαθήκηζεο Κάζε δηαθήκηζε έρεη δηαθνξεηηθφ ζθνπφ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζπκεί λα επηηχρεη. Έηζη έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα έρεη ζθνπφ: Να γλσζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο Να ππελζπκίζεη ηελ χπαξμε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο Να δηαθεκίζεη ηελ εηαηξία πνπ ην θαηαζθεπάδεη Να επεξεάζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ππέξ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 6

7 Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηηο δηαθήκηζεο Θεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηαθήκηζεο: 1. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα θάζε λέν θαη φρη κφλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ. 2. Οη θαηαλαισηέο ηεξαξρψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο βξίζθνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπο. 3. Τγηήο ζπλαγσληζκφο κεηαμχ εηαηξηψλ, πνπ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ηηκψλ. 4. Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηνλ θαηαλαισηή. 5. Μεξηθή αληηκεηψπηζε αλεξγίαο, αθνχ πξνζθέξνπλ εξγαζία ζε αξθεηνχο αλζξψπνπο. 6. Αλάπηπμε εκπνξίνπ (παξαγσγή - θαηαλάισζε) Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηαθήκηζεο: 1. Ωξαηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο κε ζηνηρεία ππεξβνιήο. 2. Μνλφπιεπξε παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο (έρεη κφλν θαη πάληα πιενλεθηήκαηα). 3. πρλφηεηα θαη πνζφηεηα δηαθεκίζεσλ. 4. Πιχζε εγθεθάινπ. 5. Τπεξθαηαλάισζε. 6. Γεκηνπξγία ςεχηηθσλ, πιαζκαηηθψλ, αλχπαξθησλ αλαγθψλ. 7. Πξνβνιή ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ. 8. Οηθνλνκηθά επηδήκηα (ε δηαθήκηζε) γηα ηνλ θαηαλαισηή 7

8 Γηαθεκηζηηθά Μέζα Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά κέζα γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο (δειαδή ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο) αλάινγα κε ηελ αγνξά-ζηφρν πνπ έρεη, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ην θφζηνο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ ελέξγεηα απηή. Οξηζκέλα κέζα είλαη: Σειεφξαζε Ραδηφθσλν Σχπνο: (Δθεκεξίδεο, Πεξηνδηθά, θ.α.) Αθίζεο Γηαδίθηπν Ζ πξψηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε ήηαλ απηή ησλ ξνινγηψλ ρεηξφο Bulova. Μεηαδφζεθε ζηηο ΖΠΑ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1941 πξηλ απφ έλα καηο κπέηδκπνι κεηαμχ ησλ Brooklyn Dodgers θαη ησλ Philadelphia Phillies, είρε δηάξθεηα 20 δεπηεξνιέπησλ. Μεηαδφζεθε απφ ην ηειενπηηθφ δίθηπν WNBT (ζπγαηξηθή ηνπ ηέσο NBC, λπλ NBC Universal), ην νπνίν θαη πιεξψζεθε ιίγν πάλσ απφ 9 δνιάξηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηάδνζε. Οη εκπιεθόκελνη ηεο δηαθήκηζεο Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο, εκπιέθνληαη πνιιά άηνκα. Σα νπνία είλαη: 1. Ζ εηαηξεία ε νπνία επηδηψθεη λα δηαθεκίζεη ην πξντφλ ηεο. 2. Σα δηαθεκηζηηθά κέζα, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ κεηαθέξεηε ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. 3. Ζ δηαθεκηζηηθή εηαηξία, ε νπνία αλαιακβάλεη απφ ηε κία ην ζρεδηαζκφ ηνπ κελχκαηνο, θαη απφ ηελ άιιε δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ. 8

9 Πξνώζεζε Πξνψζεζε ε αιιηψο ην κίγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο (ή κίγκα επηθνηλσλίαο ζπλίζηαηαη ζηελ δηαθήκηζε, πξνζσπηθή πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα γίλεη κε πνιιά κέζα π.ρ. ηειεφξαζε, αθίζεο, πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν θ.α. Ζ εθηέιεζε ηνπ κελύκαηνο Κάζε δηαθήκηζε απνηειεί έλα κήλπκα ην νπνίν είλαη θσδηθνπνηεκέλν θαη έρεη σο πνκπφ ηελ επηρείξεζε θαη δέθηε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ εθηέιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μπνξεί λα έρεη ζηνηρεία ρηνχκνξ, ζεμ, ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο εηθφλεο, αλαθνξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, θ.α. Φπζηθά αλάινγα ην δηαθεκηζηηθφ κέζν ε εθηέιεζε κπνξεί λα πάξεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο, έηζη γηα κηα δηαθήκηζε ζε πεξηνδηθφ ε νπνία δελ κπνξεί λα έρεη θηλνχκελε εηθφλα κπνξεί λα ελδείθλπηαη ε αλαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. ε θάζε πεξίπησζε ε εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αγνξά ζηφρν δειαδή απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ δηαθήκηζή ηεο. ύγρξνλα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα Ζ ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζχλζεηε, επηζηεκνληθά νξγαλσκέλε θαη γη απηφ δηαζέηεη δχλακε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα: ζ έλα θαιφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά νη δπλαηφηεηεο πεηζνχο πνπ δηαζέηνπλ ε εηθφλα, ν ιφγνο θαη ν ήρνο (θαη φρη κφλν) Σα ζχγρξνλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη πξντφληα επηζηεκνληθήο κειέηεο: εξεπλψληαη νη αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, εμεηάδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηά ειηθία, θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν, αλαιχεηαη ε θνηλσληθή θαη θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο ηξφπνο επνκέλσο κε ηνλ νπνίν ζα δηαθεκηζηεί έλα πξντφλ βαζίδεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο, ζε θνηλσληνινγηθά δεδνκέλα, ζηνπο θαλφλεο ηεο αηζζεηηθήο θαη ζηελ αμηνπνίεζε θάζε άιιεο ιεπηνκέξεηαο πνπ πεξηβάιιεη φ,ηη δηαθεκίδεηαη. 9

10 Πώο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή ηδέα Αξρηθά γίλεηαη κηα έξεπλα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ κε θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα ή κηθξέο ζπλεληεχμεηο ζηνπο θαηαλαισηέο (ζπλήζσο ξσηάλε ηελ άπνςε ηνπο ζην δξφκν ή ζε θάπνην ζνχπεξ κάξθεη) γηα λα δνπλ ηί είλαη απηφ πνπ έρνπλ αλάγθε, πνηφ πξντφλ δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηί παξαπάλσ ζα ήζειαλ λα ηνπο πξνζθέξεη θάπνην πξντφλ θ.ιπ. χκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ καδεχνπλ, ηα επεμεξγάδνληαη νη επηρεηξήζεηο θαη θάλνπλ επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα λα δνπλ πνηέο απφ ηηο επηζπκίεοαλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη κε πνηφλ ηξφπν. Αθνχ γίλνπλ ινηπφλ νη ζρεηηθέο κειέηεο, μεθηλνχλ ηελ παξαγσγή ηνπ λένπ πξντφληνο θαη ακέζσο μεθηλνχλ ηελ δηαθεκηζηηθή ηνπο θακπάληα κε δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, αθίζεο ζηνπο δξφκνπο θ.ιπ. ηηο λέεο δηαθεκίζεηο πνπ θηηάρλνπλ πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ρξψκαηα πνπ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζε θάλνπλ λα ζέιεηο λα αγνξάζεηο ην λέν πξντφλ! Καη ζίγνπξα πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ ηνπο κε πνιχ έμππλεο δηαθεκίζεηο. Έηζη, ε αξρή κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο είλαη ε ίδηα ε ηδέα, ηελ νπνία ν δεκηνπξγφο ηεο πξέπεη λα ηελ θάλεη πξσηφηππε, πξσηνπνξηαθή θαη μερσξηζηή! Ζ δηαθήκηζε απηή πξέπεη: λα εθπιήμεη λα γνεηεχζεη λα πιεξνθνξήζεη λα πξνθαιέζεη λα εμαηνκηθεχζεη λα δεζκεχζεη 10

11 λα απνδείμεη Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πεξηζζφηεξνπο πειάηεο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηδαληθφ πειάηε, δειαδή ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα, αλάινγα κε ην θχιιν, ηελ ειηθία, ην ρφκπη...! Έπεηηα νη εηαηξείεο, έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηνλ πειάηε ηνπο, πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εχζηνρε δηαθήκηζε πνπ ζα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πειάηε ηνπο θαη λα ηνπο απαληάεη ζε εξσηήκαηα φπσο: ''Γηαηί λα ην αγνξάζσ;'', ''Γηαηί λα ην αγνξάζσ απφ εζέλα;'' Σέινο νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο δηαθεκίζεηο ηνπ πξντφληνο ηνπο, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πειάηεο-ζηφρνο ηνπο (δειαδή π.ρ. ην δηαδίθηπν γηα ηνπο λένπο ή ηελ εθεκεξίδα φηαλ ν πειάηεο ζηφρνο είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο). Απηφ γίλεηαη ψζηε λα κελ μνδεχνληαη άζθνπα ηα ρξήκαηα ηεο εηαηξείαο ζε ηερληθέο θαη κέζα πνπ δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθά. Σν θύξην κέιεκα ησλ δηαθεκηζηώλ Ζ πξνζπάζεηα ησλ δηαθεκηζηψλ ζηεξίδεηαη πάξα πνιχ ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ δσήο, ζην λα ππνβάιινπλ δειαδή αμίεο δσήο ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη θαλείο αλ πηνζεηήζεη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη εθηθηέο κφλν κε ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθήο λννηξνπίαο. αλ δηαθηλεηέο θαη πξνκεζεπηέο ςεπδαηζζήζεσλ πνπ είλαη εμ νξηζκνχ νη δηαθεκηζηέο, θαηαζθεπάδνπλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν, γπαιηζηεξφ, γξακκηθφ, απξνβιεκάηηζην, θπξίσο δε πινπζηνπάξνρν, έλαλ θφζκν φπνπ ρηιηάδεο άλζξσπνη πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά ζηε ζεηξά ηνπο γηα λα ζνπ πξνζθέξνπλ απηνθίλεηα, ζπίηηα, ενξηνδάλεηα, ηαμίδηα ζε κέξε εμσηηθά, απεξηφξηζην ρξφλν γηα ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, ηα πάληα. 11

12 Ο νξηζκόο ηνπ κάξθεηηλγθ Σν κάξθεηηλγθ (marketing) ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Πξνζπαζεί δειαδή, κε θχξην εξγαιείν ηελ έξεπλα αγνξάο, λα αληηζηνηρίζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη κε ηνλ πειάηε-ζηφρν πνπ ηα ρξεηάδεηαη ή ηα επηζπκεί, ή αθφκα θαιχηεξα αθνχ θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα / ππεξεζίεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν πειάηεο επηζπκεί, λα ηνπ ηα γλσζηνπνηήζεη (δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε), λα ηα θαηαζηήζεη δηαζέζηκα κέζα απφ ηα θαλάιηα δηαλνκήο (ηα καγαδηά θαη νη ηνπνζεζίεο πνπ απηά είλαη δηαζέζηκα) ζηελ ηηκή πνπ ζα πξέπεη απηά λα πσινχληαη. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα θαηαλαισηηθά αγαζά, δειαδή απηά πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο (θαη φρη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, νπφηε θαη γίλεηαη ιφγνο γηα βηνκεραληθά πξντφληα/ ππεξεζίεο) είλαη νη επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο. Δηδηθφηεξα ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ πειάηε πξνζθέξνληαο πςειή αμία ζηα πξντφληα ηνπο, αμία πςειφηεξε απφ ηα αληίζηνηρα πξντφληα ηνπ αληαγσληζκνχ. Μέζα απφ ηελ πςειφηεξε απηή αμία επηηπγράλεηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε ππεξνρή ηεο ίδηαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. ια ηα παξαπάλσ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ηειηθά ζε επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Άκεζν θαη έκκεζν κάξθεηηλγθ Άκεζν κάξθεηηλγθ εθαξκφδεηαη φηαλ νη παξαγσγνίθαηαζθεπαζηέο δηαθεκίδνπλ θαη δηαλέκνπλ νη ίδηνη ηα πξντφληα ζηνπο πειάηεο κέζσ ελφο θαηαζηήκαηνο Έμμεζο μάρκεηινγκ ππάξρεη φηαλ ηα πξντφληα δηαλέκνληαη κέζσ ηξίησλ ηα πξντφληα ζηνπ πειάηεο ηνπο. 12

13 Μίγκα κάξθεηηλγθ Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ είλαη ηα ιεγφκελα 4 Π (4 p) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο, PRODUCT,PRICE, PLACE, PROMOTION ( διδ. ΠΡΟΗΟΝ, ΣΗΜΖ, ΣΟΠΟ, ΠΡΟΩΘΖΖ). Σα 4 Π ζρεκαηίδνπλ ην ΜΗΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ. Μάξθεηηλγθ θαη νηθνλνκηθή θξίζε ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πξνυπνινγηζκψλ κάξθεηηλγθ). Γη απηφ ηνλ ιφγν ν έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Σα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ πξνζδίδνπλ ζην κάξθεηηλγθ έλαλ ραξαθηήξα επέλδπζεο. Σνπλαληίνλ, ηα άιια ζηειέρε θαη ηδηαίηεξα ηα νηθνλνκηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πξνζκεηξνχλ ζην κάξθεηηλγθ έλαλ ραξαθηήξα δαπάλεο, θαίηνη ζήκεξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο θαη λα επελδχζνπλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. ηαλ ην κάξθεηηλγθ ραξαθηεξίδεηαη σο ε ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο, απηφ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε. Γη απηφ πξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία, ηα νπνία λα κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ. Υσξίο απηά δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζην κάξθεηηλγθ έλαο ραξαθηήξαο επέλδπζεο. ε πνιιέο επηρεηξήζεηο ππάξρεη αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ ιφγσ έιιεηςεο ηθαλνπνηεηηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο θαη κέηξεζεο θπξίσο ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κάξθεηηλγθ γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηε δηαίζζεζε θαη φρη κε βάζε ηνλ νξζνινγηζκφ. Ωο βάζε ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ έλα πξνζαλαηνιηζκφ ζην παξειζφλ θαη ιηγφηεξν απφ έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ απφδνζε. 13

14 Γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηίζησο κεγέζε πσιήζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο θχθινο εξγαζηψλ, θαζαξφ θέξδνο, κεξίδην αγνξάο, θαζψο θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνπο πειάηεο κεγέζε, φπσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. πλζεηφηεξα κεγέζε φκσο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο ε αμία ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζεκάησλ ησλ πξντφλησλ (brand name), θαζψο θαη ε αθνζίσζή ηνπο ζ απηά. Ζ κέηξεζε απηψλ ησλ κεγεζψλ απαηηεί ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ κάξθεηηλγθ ζην πιαίζην κηαο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο. Απφ δηεζλείο έξεπλεο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ κεγέζε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) θαζαξφ θέξδνο θεξδνθνξία θχθινπ εξγαζηψλ κεξίδην αγνξάο (ζε αμία θαη πνζφηεηεο) εκπνξηθφ πεξηζψξην (πεξηζψξην θάιπςεο δαπαλψλ) δείθηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ αλάπηπμε θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζεκάησλ πξντφλησλ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θχθινο εξγαζηψλ αλά ζπλεξγάηε πνζνζηφ λέσλ πειαηψλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα πξντφλησλ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζεκάησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά πνζνζηφ λέσλ πξντφλησλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ επηδησθφκελεο ηηκέο (ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ) ρξεκαηννηθνλνκηθή αμία πειαηψλ δχλακε ζεκάησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά (ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ) δείθηεο αθνζίσζεο θαη δεζίκαηνο ησλ πειαηψλ πθηζηάκελνη θαη πηζαλνί πειάηεο Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεγέζε φρη κφλν πξνζαλαηνιηζκέλα ζηα πξντφληα αιιά θαη ηνπο 14

15 πειάηεο. Ωζηφζν, γηα φινπο απηνχο ηνπο δείθηεο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο (εξγαιεία, κέζα, δηαδηθαζίεο, θ. ιπ.) γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεηθηψλ απφ ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ. Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη φηη νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ ζηειερψλ κάξθεηηλγθ βνεζνχλ πάξα πνιχ ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη θαιή επηινγή ζηειερψλ θαη δηαξθή εθπαίδεπζε. Άκεζε θαη Έκκεζε Γηαθήκηζε Ζ δηαθήκηζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε εθπνκπή ελφο κελχκαηνο πνπ πξνηξέπεη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο γλψκεο γηα έλα πξντφλ ή κηα εηαηξεία.σν αλ ην κήλπκα απηφ είλαη αιεζέο δελ απαζρνιεί ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ. Δπίζεο. δελ ππάξρεη θάπνηνο δενληνινγηθφο θψδηθαο ή εζηθή αλαζηνιή γηα ην πψο απηφ ην κήλπκα ζα θηάζεη θαη ζα αθνκνησζεί απφ ηνλ ππνςήθην πειάηε. Αληηζέησο, ην κνλαδηθφ κέηξν αμηνιφγεζεο κηαο δηαθήκηζεο είλαη ην πφζν βαζηά έρεη θαηαθέξεη λα εληππψζεη ην κήλπκα ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. Έηζη, θαηά θαηξνχο, ρσξίο δηζηαγκφ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα αιψζνπλ θάζε άκπλα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο πιάγηεο θαη πνιχ χπνπηεο γηα λα εκθπηεχζνπλ ην κήλπκα πνπ ζέινπλ. Σν πην απιφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη ην άκεζν. πγθεθξηκέλα, άκεζε ιέγεηαη κηα δηαθήκηζε φηαλ είλαη αλαγλσξίζηκε θαη ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη πσο απηφ πνπ βιέπεη ή δηαβάδεη είλαη έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. πσο, γηα παξάδεηγκα, κηα δηαθεκηζηηθή ηακπέια ζην δξφκν, ή κηα δηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε ζε έλα πεξηνδηθφ ή εθεκεξίδα, έλα δηαθεκηζηηθφ ερεηηθφ κήλπκα ζην ξαδηφθσλν ή έλα ηειενπηηθφ δηαθεκηζηηθφ ζπνη. Δθηφο απφ ηελ άκεζε δηαθήκηζε, φκσο, ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο ε δηαθήκηζε θηάλεη ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο έκκεζεο δηαθεκίζεηο είλαη πην δχζθνιν λα αλαγλσξίζεη ν ππνςήθηνο πειάηεο φηη απηφ πνπ πξνζιακβάλεη είλαη δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλαο πξσηαγσληζηήο ζε κηα ηαηλία λα θνξά επθξηλψο αλαγλσξίζηκα κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα 15

16 παληειφλη ή λα πίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνηφ ή λα αλάβεη κηα αλαγλσξίζηκε κάξθα ηζηγάξνπ. Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, πνιχ ζπρλά, πιεξψλνπλ ηεξάζηηα πνζά γηα λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζα απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Έλαο άιινο ηξφπνο έκκεζεο δηαθήκηζεο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ κηα εηαηξία γίλεηαη ρνξεγφο ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα πνιηηηζηηθφ γεγνλφο ή ζε αζιεηηθή νκάδα θιπ. Σφηε ζπλδέεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε ηελ εηαηξεία πνπ δηαθεκίδεηαη θη έηζη θαηά θάπνην βαζκφ ε εηαηξεία γίλεηαη γλσζηή, αιιά ηαπηφρξνλα απνθηά θαη ραξαθηήξα απφ ηε ζχλδεζε απηή κε ηελ ρνξεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα εηαηξεία ηζηγάξσλ κεηά απφ έξεπλα αγνξάο δηαπηζηψζεη φηη κπνξεί λα απνθηήζεη κεξίδην αγνξάο ζε θαπληζηέο πνπ είλαη λένη θη αγαπνχλ ηελ ηέρλε αιιά θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο θαη νηθνινγηθνχο ηξφπνπο δσήο, ηφηε κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ρνξεγία. Γηα παξάδεηγκα, λα γίλεη ρνξεγφο ζε έλαλ δηαγσληζκφ ηέρλεο απφ αλαθπθισκέλα πιηθά ηνλ νπνίν λα ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν γηα λα πξνβιεζεί, λα πξνζεγγίζεη ην αγνξαζηηθφ ηεο θνηλφ θαη λα ην πείζεη φηη ην ηζηγάξν ηεο είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ νηθνινγία, ηελ ηέρλε, ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δσή πνπ αλαδεηνχλ νη λένη. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη γηα έλαλ ελδηαθέξνληα, ελαιιαθηηθφ, νηθνινγηθφ ηξφπν δσήο δελ είλαη απαξαίηεην ην θάπληζκα, απνζησπάηαη. Οχηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα άιια ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν ηζηγάξν θιπ. Έλα άιιν κέζν γηα λα πεηζηεί ν πειάηεο φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη «θαιφ» απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πξντφλ απηφ πξνβάιιεηαη ζηα θαηαζηήκαηα. Δπηπιένλ ε δηάηαμε ηνπ πξντφληνο ζηα ξάθηα ελφο θαηαζηήκαηνο απνηειεί ηερληθή έκκεζεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο. Οη εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ πξντφληα πιεξψλνπλ πνιιά ή δίλνπλ κεγάιεο παξνρέο ζηα πνιπθαηαζηήκαηα πνπ θηινμελνχλ ηα πξντφληα ηνπο, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ξάθηα ζε ζέζεηο πνπ ζπλήζσο πέθηεη ην βιέκκα θαη είλαη εχθνιν λα πξνζεγγίζεη θαλείο ρσξίο λα ζθχςεη, απιψο απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ. Πέξα απφ απηέο ηηο ηερληθέο ππάξρνπλ θη άιιεο πνπ πξνρσξνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ πνιηνξθία ηεο ειεχζεξήο καο βνχιεζεο. Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα 16

17 φιν θαη πεξηζζφηεξν εκθαλίδνληαη άξζξα θαη εθπνκπέο κε ραξαθηήξα επηζηεκνληθνθαλή πνπ πξνζεγγίδνπλ θάπνην ζέκα, ιφγνπ ράξε έλα δήηεκα πγείαο φπσο ε ππέξηαζε. Καη ακέζσο κεηά ην ζρεηηθφ θείκελν θαη κεηά ηελ εθπνκπή ή ζηε δηάξθεηά ηεο, παξνπζηάδνληαη ή πξνβάιινληαη δηαθεκίζεηο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρεηηθφ πξντφλ, π.ρ. έλα θάξκαθν ή ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο γηα ηελ ππέξηαζε. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία έρεη εληνπίζεη θαη αγνξάζεη ην ρψξν ή ην ρξφλν σο πην θαηάιιειν γηα λα ηνπνζεηήζεη ηελ θαηαρψξηζε ηεο. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία έρεη θξνληίζεη λα γξαθηεί ην άξζξν ή έρεη ζθελνζεηήζεη ηελ εθπνκπή. Αθφκε πην έληερλα θαη αδηφξαηα επηβνπιεχνληαη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε επηζηεκνληθά άξζξα ή θαη νιφθιεξεο δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γξαθεί απφ επηζηήκνλεο πνπ κε ηελ απζεληία ηνπο πξνβάιινπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή αθφκε θαη κηα ζηάζε δσήο. Σν επηθίλδπλν είλαη φηη απηνί νη επηζηήκνλεο θαη ηα εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα είλαη ρξεκαηνδνηεκέλα είηε απφ δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ή θη απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ην πξντφλ. Αο ζπκεζνχκε, γηα παξάδεηγκα, φηη νιφθιεξεο γεληέο επεξεάζηεθαλ ζην φηη ηα γάιαηα ησλ εηαηξεηψλ είλαη πην πιήξε θαη σθέιηκα απφ ην κεηξηθφ γάια γηα λα ηξέθνληαη βξέθε. Πξφζθαηα νιφθιεξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηελ Ηλδία μεθιεξίζηεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη νη αγξφηεο πείζηεθαλ δηαθεκηζηηθά φηη νη κεηαιιαγκέλνη ζπφξνη είλαη πην πξνζνδνθφξνη απφ ηνπο θπζηθνχο. Αιιά ζπλέβε αθξηβψο ην αληίζεην. Οη κεηαιιαγκέλνη ζπφξνη έγηλαλ ε αηηία γηα νινθιεξσηηθέο θαηαζηξνθέο ηεο ζνδεηάο, πηψρεπζε θαη εληέιεη αθφκε θαη απηνθηνλίεο ησλ ππεξρξεσκέλσλ αγξνηψλ. Σν ζπγθηλεζηαθό ζηνηρείν ζηε δηαθήκηζε Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ marketing, πνπ ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε δηαθήκηζε. Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα πξεζβεχεη δηάθνξνπο ζηφρνπο ηνπ marketing καθξνπξφζεζκνπο ή βξαρππξφζεζκνπο. Ζ απιή πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ (target group) γηα έλα θαηλνχξην πξντφλ πνπ ιαλζάξεηαη ζηελ αγνξά, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ελφο ήδε γλσζηνχ πξντφληνο κε ζηφρν λα 17

18 πξνηξέςεη ηνλ θαηαλαισηή λα πξνηηκήζεη ην ζπγθεθξηκέλν έλαληη θάπνηνπ άιινπ παξαπιήζηνπ, ε αχμεζε ηεο αγνξάο ελφο γλσζηνχ πξντφληνο κε δηάθνξεο πξνζθνξέο(πρ. θνππφληα έθπησζεο) είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαθήκηζεο. Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ηξφπνπο πεηζνχο, νη νπνίνη απεπζχλνληαη άιινηε ζην ζπκηθφ θαη άιινηε ζηε ινγηθή ηνπ target group ηεο. Σα επηθνηλσληαθά ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί πνηθίινπλ. Σα βαζηθά είλαη: Ζ ζπγθηλεζηαθή πξνζέγγηζε, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε δηέγεξζε δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ρηνχκνξ, πνπ βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο θαη βνεζάεη ηνλ θαηαλαισηή λα απνθηήζεη κηα ζεηηθή εηθφλα θαη λα θξαηήζεη κηα επλντθή ζηάζε απέλαληη ζην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ επηθνηλσληαθνχ κελχκαηνο. Ζ έθθιεζε θφβνπ, ε αζθάιεηα θαη ε πγεία ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πξνζθηιή ζέκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκίζεσλ. Ζ κνπζηθή. Μειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κνπζηθήο θαη ζηελ αλάθιεζε ζηελ κλήκε ηεο δηαθήκηζεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζηεξεφηππσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο. Σα ζηεξεφηππα πεξηγξάθνπλ ξφινπο πνπ απνδίδνληαη ζε άηνκα ή ζε νκάδεο θαη είλαη ζπλήζσο απνδεθηά απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ νκνγελνπνίεζε φκσο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ηνπο αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά. ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζα εζηηάζνπκε ζην ζπγθηλεζηαθφ θνκκάηη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Γειαδή ζε απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ δηέγεξζε ζπλαηζζεκάησλ.h ζπγθηλεζηαθή πξνζέγγηζε φπσο αλαθέξζεθε ζηνρεχεη ζηε δηέγεξζε ζπλαηζζεκάησλ, πνπ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ζθέςεηο θαη ηε ινγηθή. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζχλδεζε ηνπ 18

19 εξεζίζκαηνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ ζηνηρείνπ: Πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ δπλεηηθνχ θαηαλαισηή. Γελ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο απφ ηνλ απνδέθηε. Λφγσ ηεο εχθνιήο αθνκνίσζήο ηεο νδεγεί ζε άκεζε ελέξγεηα-αγνξά. Γηαηεξείηαη ζηε κλήκε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωζηφζν ε ζπγθηλεζηαθή πξνζέγγηζε δελ ζηεξείηαη κεηνλεθηεκάησλ. πσο γηα παξάδεηγκα έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνλ απνδέθηε ή ηνλ θάλεη λα λνηψζεη άζρεκα ζε πεξίπησζε πνπ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα μεπεξλάεη θάπνηα φξηα. Δπίζεο ε δηέγεξζε ηεο ζπγθίλεζεο απαηηεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα επηηεπρζεί. πγθξηηηθή θαη παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε πρλά νη δηαθεκίζεηο είλαη θαη παξαπιαλεηηθέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηνλ παξαπιαλεηηθφ ραξαθηήξα κηαο δηαθήκηζεο, πξέπεη λα εμεηάζνπκε εάλ πιεξνί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζα αξρηθά έρεη ππνζρεζεί, δειαδή λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά: ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ε ηηκή ηνπο νη φξνη πξνκήζεηαο ηνπ αγαζνχ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ε ηδηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ. Έπεηηα, ππάξρεη θαη ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ε νπνία θαηνλνκάδεηαη ξεηά ή ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή. πνπ θαη εδψ ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε επηηξεπηέ εθφζνλ πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: δελ είλαη παξαπιαλεηηθή ζπγθξίλεη αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο 19

20 αλάγθεο ή έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο ζπγθξίλεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη νπζηψδε, ζπλαθή, επαιεζεχζηκα αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηηκή δελ δεκηνπξγεί ζηελ αγνξά ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαη ηνπ αληαγσληζηή δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζθήκηζε ή ηελ ππνηίκεζε ησλ ζεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ ή άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ ελφο αληαγσληζηή γηα πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, αθνξά πξντφληα κε ηελ ίδηα νλνκαζία πξνέιεπζεο δελ επσθειείηαη αζέκηηα απφ ηε θήκε ζήκαηνο ή άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ ελφο αληαγσληζηή δελ παξνπζηάδεη έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία σο απνκίκεζε ή αληίγξαθν αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ θέξνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ή εκπνξηθή επσλπκία. Οι παραπλανηηικές διαθημίζεις ηιμωρούνηαι με πρόζηιμα έως Πεξηβαιινληνινγηθή δηαθήκηζε Σα ηειεπηαία ρξφληα νη παγθφζκηεο νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο πξνζπαζνχλ λα ελεκεξψζνπλ παγθνζκίσο θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο πάληεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, έηζη, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηειεφξαζε, ηνλ έληππν ηχπν θαη ςεθηαθά κέζα γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε. Ζ πεξηβαιινληηθή δηαθήκηζε επεξεάδεη ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ πξνηίκεζε πξντφλησλ πνπ είλαη θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έκκεζα αιιά θαη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ''έβεηαη ην πεξηβάιινλ'', ''Βηνδηαζπψκελν'', ''Οηθνινγηθφ πξντφλ'' θ.ιπ. Απηνχ 20

21 ηνπ είδνπο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα έρνπλ αξρίζεη λα πιεζαίλνπλ. Ζ νηθνινγηθή δηαθήκηζε απνηειεί απφξξνηα απηήο ηεο εμέιημεο θαη είλαη παξνχζα ζηηο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ θαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Οηθνινγηθά δηαθήκηζε ιέγεηαη θάζε δηαθήκηζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ελφο πξντφληνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ) ή κίαο άιιεο ππεξεζίαο ζην πεξηβάιινλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Οη νηθνινγηθέο δηαθεκίζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ ην πξφβιεκα θαη πξνηείλνπλ ζηάζεηο δσήο, ελέρνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: πρλά νη πξνκεζεπηέο δίλνπλ ηελ έκθαζε ζε έλα κεκνλσκέλν πιενλέθηεκα ή κία κεκνλσκέλε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία είλαη ζπλνιηθά θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Οη θαηαλαισηέο δελ κπνξνχλ λα επαιεζεχζνπλ ή λα δηαςεχζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. πρλά ε δηαθήκηζε εθκεηαιιεχεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ησλ θαηαλαισηψλ κε απνηέιεζκα λα πξνζειθχνπλ ηνλ θαηαλαισηή αξλεηηθά. Ζ Δπίδξαζε ηεο Γηαθήκηζεο Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί ηελ πεηζψ. Τπάξρνπλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη γηα λα πείζεη θαλείο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ζπλαίζζεκα, ηε ινγηθή, ηελ απζεληία θαη ηέινο ζχκβνια θαη αξρέηππα πνπ κηινχλ θαηεπζείαλ ζηα ελδφκπρα καο. Ο πην απιφο ηξφπνο είλαη απηφο πνπ απεπζχλεηαη ζηε ινγηθή καο. Δίλαη επζχο θαη κπνξεί λα ηεζεί πνιχ εχθνια ζηνλ έιεγρν ηεο θξίζεο καο. Παξάδεηγκα είλαη ε πξνβνιή κε ηε δηαθήκηζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ηηκήο αγνξάο ελφο πξντφληνο θ.α. Πνιχ εχθνια ν απνδέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα ειέγμεη θαη ζπγθξίλεη ηηο 21

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

παξνπζηάδνληαη ζην ζεζκό ηνπ Super bowl ζηελ Ακεξηθή»

παξνπζηάδνληαη ζην ζεζκό ηνπ Super bowl ζηελ Ακεξηθή» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ «ηαηηζηηθή Έξεπλα ησλ δηαθεκηζηηθώλ Spot πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζεζκό ηνπ Super bowl ζηελ Ακεξηθή»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ:

ΘΔΜΑ: ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑ: Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ-ΔΦΖΒΧΝ Χ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ: ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ [ΑΔΜ] 5240 ΓΟΡΗΓΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ [ΑΔΜ]

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΙ ΜΜΔ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ» ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πηστιακή εργαζία. Πέηξνπ Πέηξνο. Ζιεθηξνληθφ θαη Παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Κξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηνπο κε έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα.

Πηστιακή εργαζία. Πέηξνπ Πέηξνο. Ζιεθηξνληθφ θαη Παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Κξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηνπο κε έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα. ΣΔI ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / ΜΔΟΛΟΓΓΗ Πηστιακή εργαζία Ζιεθηξνληθφ θαη Παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. Κξηηηθή ζεψξεζε ηεο πνξείαο ηνπο κε έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα