Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε"

Transcript

1 Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

2 Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο εµθαλίδνληαη ζην Google Όηαλ νη ελδηαθεξφκελνη θάλνπλ αλαδήηεζε ζην Google, ε δηαθήµηζή ζαο εµθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ησλ απνηειεζµάησλ αλαδήηεζεο. Επνκέλσο πξνβάιιεηε απνηειεζκαηηθά ηελ εηαηξεία ζαο ζε έλα θνηλφ πνπ ήδε αλαδεηεί θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηα πξντφληα ή/θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεηε. Γηαηί έρεη απνηέιεζκα ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords; Μεγάιε επηζθεςηκόηεηα ζην Google Τo Google είλαη ε κεγαιχηεξε κεραλή αλαδήηεζεο δηαδηθηχνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ θφζκν. Αθφκε θη αλ εκθαλίδεζηε ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηνπ Google, ηα Google AdWords αλαδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία ζαο ζηε ζειίδα θαη κεγηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα λα θάλεη θιηθ ν πειάηεο ζηε δηθή ζαο δηαθήκηζε. Σηνρεπκέλε πξνζέγγηζε Με ηα AdWords, ε δηαθήκηζή ζαο εκθαλίδεηαη µφλν ζε εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζαο. Μπνξνχµε επίζεο λα ζηνρεχζνπµε ηηο δηαθεµίζεηο ζαο ζε ζπγθεθξηµέλεο γιψζζεο θαη γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο, π.ρ. δηαθήµηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Αθφκε πξνβνιή κφλν ζπγθεθξηκέλεο ψξεο. Πξνζειθύεηε πειάηεο Είλαη πνιχ απιφ! Γηα λα μεθηλήζεηε λα πξνζειθχεηε πειάηεο µέζσ ησλ AdWords, ην µφλν πνπ ρξεηάδεζηε είλαη λα έρεηε µία ελεξγή ηζηνζειίδα, ε νπνία ζα πεξηγξάθεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζαο. Εµείο ζα ζαο βνεζήζνπµε µε φια ηα ππφινηπα θαη ζε ιίγν νη ππνςήθηνη πειάηεο ζα µπνξνχλ λα θάλνπλ θιηθ ζηε δηαθήµηζή ζαο είηε γηα λα πξαγµαηνπνηήζνπλ θάπνηα αγνξά είηε γηα λα µάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Διεγρόµελε δηαθεµηζηηθή δαπάλε Απφ ηελ πξψηε ζηηγµή ειέγρεηε ηνλ πξνυπνινγηζµφ ζαο. Επηιέ- γνληαο ην κεληαίν budget ηεο δηαθήκηζήο ζαο ζηo Google, εµείο ζπλερίδνπµε λα επεμεξγαδφµαζηε ηηο δηαθεµίζεηο ζαο µέρξη λα πεηχρεηε ηα απνηειέζµαηα πνπ ζέιεηε! Μεηξήζηµε αμία Με ηελ επηινγή θφζηνπο-αλά-θιηθ (CPC), ν αξρηθφο ζαο πξνυπνινγηζκφο επηβαξχλεηαη µφλν αλ θάπνηνη θάλνπλ θιηθ ζηηο δηαθεµίζεηο ζαο. Απηφ ζεµαίλεη φηη δελ πιεξψλεηε φπνηε εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζε, αιιά ΜΟΝΟ φηαλ ηελ παηήζεη θάπνηνο, κε απνηέιεζκα ην θάζε επξψ ζην AdWords, λα ζαο θέξλεη δπλεηηθνχο πειάηεο. Σρεδηάδνπκε καδί ηελ δηαθήκηζή ζαο ζην Google Εκπηζηεπηείηε ηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε απφ κηα κεγάιε γθάκα επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπκε αλαιάβεη, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο online δηαθήκηζήο ζαο ζηελ Google. Κάζε δηαθήκηζε έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θαη εκείο κπνξνχκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε ζπδεηψληαο βέβαηα καδί ζαο, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο θάιπςε.

3 Αξρίζηε λα πξνζειθύεηε θαζεκεξηλά Νένπο πειάηεο κέζσ ηεο δηαθήκηζήο ζαο ζηε Google! Γηαηί ρξεηάδεζηε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM ; Έρεηε ηε δηθή ζαο Ιζηνζειίδα Έ, θαη? Τη λα ηελ θάλεηε κηα ηζηνζειίδα αλ δελ ηελ επηζθέπηεηαη θαλείο; Ή κηα άιιε παξαιιαγή απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη: ηη λα ηελ θάλεηε κηα ηζηνζειίδα αλ ηελ επηζθέπηνληαη κφλν νη ζπγγελείο θαη νη θίινη ζηνπο νπνίνπο ηελ αλαθέξεηε ή νη πειάηεο ζαο πνπ ήδε ζαο μέξνπλ; Έρεηε ήδε επελδύζεη Απνθηψληαο κηα ηζηνζειίδα γηα ηελ επηρείξεζή ζαο, πξαγκαηνπνηείηε κηα Επέλδπζε, κε ηελ νπνία ζα κπνξεί ν θαζέλαο, απφ φιν ηνλ θφζκν λα ζαο επηζθεθζεί. Είλαη ζαλ λα έρεηε κία βηηξίλα πξνζβάζηκε απφ φιν ηνλ θφζκν. Τν πξόβιεκα κε απηή ηελ βηηξίλα είλαη όηη είλαη θηηαγκέλε ζηε κέζε ηεο εξήκνπ Σαράξα! Καλείο δε ζα ηελ επηζθεθζεί αλ δελ μέξεη πψο ζα ηελ βξεη. Καλείο δελ πξφθεηηαη λα πιεθηξνινγήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. Έηζη, εάλ αθήζεηε ζηελ ηχρε ηεο ηελ ηζηνζειίδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεηάηε ηελ επέλδπζε πνπ θάλαηε. Μπνξείηε φκσο, λα εθκεηαιιεπηείηε ηελ επέλδπζε πνπ θάλαηε, θαη λα ζαο απνθέξεη θέξδε. Απηφο δελ είλαη θαη ν ιφγνο πνπ επελδχζαηε ζηελ θαηαζθεπή ελφο Site; Σθεθηείηε ην Φξπζέο δνπιεηέο, κέζσ θξίζεο Γλσξίδεηε φηη ζήκεξα (2012!) ππάξρνπλ πνιιέο Επηρεηξήζεηο θαη θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ νη νπνίεο ελψ ε εχξεζε πειαηψλ έρεη κεησζεί Δξακαηηθά, ε δήηεζή ηνπο ζηελ κεραλή ηεο Google είλαη κεγαιχηεξε απφ πνηέ; Γλσξίδεηε φηη θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πιένλ έρνπλ ζηξαθεί ζηελ εχξεζε πειαηψλ πιένλ απνθιεηζηηθά κέζα απφ ηε δηαθήκηζε ζηελ Google γη απηφ ηνλ ιφγν; Εζείο έρεηε αθφκε φζε δνπιεηά θαη φζνπο πειάηεο είραηε πξίλ 5 ρξφληα; Γηαηί λα ζπλεξγαζηείηε καδί καο; Δμεηδίθεπζε Σίγνπξα κπνξείηε λα ζθεθηείηε πσο: κπνξώ λα θηηάμσ κηα δηαθήκηζε ζηε Google θαη κόλνο κνπ. Όλησο, ηζρχεη απηφ απφιπηα. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, δελ ζεκαίλεη πσο ε δηαθήκηζε πνπ ζα θηηάμεηε, ζα ζαο θνζηίζεη ΦΘΗΝΑ θαη ζα ζαο απνδψζεη ζην ΜΕΓΙΣΤΟ. Μάιινλ ζα ζπαηαιήζεηε πνιχηηκν Φξφλν & Φξήκα, ρσξίο λα έρεηε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Εκείο φκσο, κπνξνχκε λα ζαο Εγγπεζνχκε γηα ηελ Απφδνζε θαη ην Απνηέιεζκα. Καη απηφ γηαηί έρνπκε εθπαηδεπηεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ Google, σο Google Certified Partners. Δκπεηξία Μπνξείηε λα καο εκπηζηεπζείηε θαη λα ζηεξηρηείηε ζηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε απφ κηα κεγάιε γθάκα επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπκε αλαιάβεη. Έηζη ζα ζρεδηάζνπκε ηελ on-line θαµπάληα ζαο ζηε Google, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ζαο απνθέξεη ηα Μέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην Μηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Εµπηζηεπζείηε ζε εκάο ηελ επηινγή ησλ ζηνρεπµέλσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ επηρείξεζή ζαο, ην πξντφλ ή θαη ηελ ππεξεζία πνπ επηζπκείηε λα πξνσζήζεηε. Φακειό Κόζηνο Όπσο µε ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα έηζη θαη εδψ αλ δελ είζηε εμεηδηθεπκέλνη, κπνξείηε εχθνια λα ζπαηαιήζεηε ην ρξφλν θαη ηα ρξήκαηά ζαο. Αθήζηε λα δηαρεηξηζηνχκε εκείο ην ινγαξηαζκφ ζαο θαη εζείο επηθεληξσζείηε ζηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζήο ζαο. Επηπιένλ, ζρεδηάδνπκε έηζη ηελ θακπάληα ζαο, ψζηε ηα θιίθ πνπ γίλνληαη ζηε δηαθήκηζή ζαο (θαη ρξεψλεζηε γηα απηά), λα είλαη απηά πνπ ζα ζαο θέξνπλ θαη ηνπο πην πηζαλνχο πειάηεο. Απνηειεζκαηηθόηεηα & Απόδνζε Γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ Google AdWords θαµπάληα ζαο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζήο ζαο, ζπλεξγαδφκαζηε µε ηε Google ψζηε λα ελζσκαηψλνπκε άκεζα ζηηο θακπάληεο ησλ πειαηψλ καο νπνηαδήπνηε βειηίσζε ή λέα ππεξεζία παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Google. Έηζη, ζα ζρεδηάζνπκε θαη ζα δηαρεηξηζηνχκε ηελ θαµπάληα ζαο βαζηζκέλνη ζηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη µε ηε ζπλεξγαζία ηεο Google. Σπλερήο Βειηηζηνπνίεζε Παξαθνινπζνχκε ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο θαη θφζηνπο γηα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ψζηε λα κπνξνχκε απφ θνηλνχ λα ιακβάλνπκε απνθάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θακπάληαο πξνυπνινγηζκνχ ζαο. θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ

4 Με ηε δηαθήκηζε ζηε Google, πιεξώλεηε ΜΟΝΟ όηαλ έρεηε απνηέιεζκα, θαη όρη θάζε θνξά πνπ ζαο βιέπνπλ! Google AdWords Δηαθήκηζε ζεκαίλεη δηαθήκηζε παληνχ! Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε δηαθήκηζε ηεο Επηρείξεζήο ζαο ή ησλ Πξντφλησλ θαη Υπεξεζηψλ ζαο ζηελ Google, είλαη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ εκθάληζε ηεο δηαθήκηζεο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαθήκηζήο ζαο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε λα εκθαλίδεηαη απηή 1 κφλν εάλ θάπνηνο αλαδεηήζεη θάηη ζρεηηθφ κε απηφ πνπ εκπνξεχεζηε ζηελ αλαδήηεζε ηεο Google, ή 2 ζε άιιεο εθαξκνγέο ηεο Google φπσο γηα παξάδεηγκα ην Gmail, ή νη Φάξηεο ηεο Google. Επίζεο, 3 κπνξείηε λα εκθαλίδεζηε ζε Sites, κε ζπλαθέο πεξηερφκελν κε ηηο ππεξεζίεο ζαο ηέηνην ψζηε ην πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ λα ηαηξηάδεη κε ην θνηλφ ζην νπνίν ζέιεηε λα απεπζπλζείηε. Σπλεπψο, κπνξεί ε δηαθήκηζή ζαο λα εκθαλίδεηαη ζηνρεπκέλα ζε αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα απηέο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ θάλεη θάπνηα ζρεηηθή αλαδήηεζε.

5 Γελ καο αξθεί λα έρνπκε πνιινύο πειάηεο, ζέινπκε λα έρνπκε ΜΟΝΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΥΣ Πειάηεο! Hellas Marketing Δηαθήκηζε & Marketing Τειεπηαία έρνπκε κπεη δπλακηθά ζηνλ ρψξν ηεο Δηαθήκηζεο θαη ηνπ Marketing, πξνζθέξνληαο Πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο καο (αθφκε θαη ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο καο). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε πιένλ απνθιεηζηηθά κε ηελ Google, αθνχ νη ππεξεζίεο ηεο εμαζθαιίδνπλ γηα ηνπο πειάηεο καο (εζάο!), Πνηόηεηα θαη Απνηειέζκαηα. Οπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπκε ηδηαίηεξν θφπν γηα λα ζαο πείζνπκε κηαο θαη βιέπεηε απφ κφλνη ζαο Άκεζα ηα Απνηειέζκαηα. Καζεκεξηλά, ζπλαληάκε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο ε εμήο: Εηαηξεία πνπ είρε αλαζέζεη ζε άιιε δηαθεκηζηηθή εηαηξία ηελ Κακπάληα ηεο, πείζακε ηνπο ππεύζπλνπο ηεο πσο ε θακπάληα ηνπο κπνξεί λα απνδώζεη πεξηζζόηεξν θαη κε πνιύ ιηγόηεξα ρξήκαηα. Καη όλησο, πξίλ αλαιάβνπκε ηελ εηαηξεία, πιήξσλαλ ηνλ κήλα 397 γηα Δηαθήκηζε, ελώ όηαλ ηνπο αλαιάβακε ξίμακε ην θόζηνο ζηα 192 (θέξδνο 205, άιιε κηα θακπάληα δειαδή), είραλ ζηνλ κήλα 712 θιίθ θαη εκθαλίζεηο, ελώ όηαλ ηνπο αλαιάβακε εκείο απμήζεθαλ ζε θιίθ θαη εκθαλίζεηο (Αύμεζε ζηα θιίθ θαηά 334,26% ή 4.5 θνξέο πεξηζζόηεξα ελώ ηαπηόρξνλα νη εκθαλίζεηο 3-πιαζηάζηεθαλ!) θαη δελ ήηαλ κόλν απηά, αιιά εθεί πνπ εκθαληδόηαλ ε δηαθήκηζή ηνπο κεηαμύ 6εο θαη 7εο ζέζεο, ηελ πήγακε λα βξίζθεηαη ζηαζεξά κεηαμύ 1εο θαη 2εο ζέζεο. Τα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο... Εκείο κηιάκε ΜΟΝΟ κε απνδείμεηο. Η ελ ιόγσ εηαηξία, πιήξσλε ηα ΔΙΠΛΑΣΙΑ απ' όηη κε εκάο θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είρε ην ένα τέταρτο ησλ θιίθ απ' όηη κε εκάο (ππεξ-ηεηξαπιαζηάζηεθαλ νη επηζθέςεηο δειαδή αθόηνπ αλαιάβακε!) θαη εθεί πνπ εκθαληδόηαλ κεηαμύ 6εο θαη 7εο ζέζεο, πνιύ δύζθνια θάπνηνο επέιεγε λα ηελ δεη. Καη όια απηά γηαηί απιά ε εηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη ηελ θακπάληα ηεο, πίζηεπε πσο είλαη ην θαιύηεξν δπλαηό πνπ κπνξεί λα γίλεη, αδηαθνξώληαο όκσο γηα ηνπο ΔΕΙΚΤΕΣ ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζρεδηάδνπκε ηελ ζηξαηεγηθή. Τν παξαπάλσ είλαη απιά έλα απφ ηα πνιιά παξαδείγκαηα πειαηψλ καο πνπ πιήξσλαλ ππέξνγθα πνζά κέρξη λα ηνπο αλαιάβνπκε εκείο θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηνπο αλαιάβακε κεηώζεθε ην θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο ελψ παξάιιεια απμήζεθε ε πειαηεία ηνπο. Γηαηί πξίλ αλαιάβνπκε κηα επηρείξεζε, θάλνπκε εθηίκεζε φρη κφλν κε ηα εξγαιεία πνπ καο παξέρεη ε Google, αιιά θαη ηεο αγνξάο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ηάζεο ησλ ρξεζηψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ εμπειρία θαη ηηο γνώσεις. Με ηελ δηαθήκηζή ζαο ζηελ Google κέζσ ηεο Hellas Marketing: Πιεξψλεηε κφλν γηα απνηειέζκαηα, δειαδή φηαλ έλαο πηζαλφο πειάηεο πξαγκαηηθά θάλεη θιίθ ζηε δηαθήκηζή ζαο. Δελ ππάξρεη ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκβνιαίνπ. Έρεηε ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαο. Μπνξείηε λα δηαθεκίζεηε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ε/θαη ππεξεζίεο. Δηαθεκίδεζηε φπνηε θαη φπνπ εζείο επηζπκείηε.

6 Γηψξγνο Υθαληήο Google Certified Partner

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σμήμα Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημάτων ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Όνομα Φοιτητή: Τπεφθυνοι Καθηγητέσ : ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΟΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα